Prisons story 14

Page 1

‫މާރިޗް ‪2018‬‬

‫ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް‬


Corrections MV


‫ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް‬


Maldives Correctional Service - MCS


‫ސ އަހުލުވެރި މަރުކަޒުން އެންމެ ފާހަގަ ޮކށްލެވޭ ޤައިދީންގެ‬ ‫އެމް‪.‬ސީ‪.‬އެ ް‬ ‫އަގުވަޒަންކޮށްފި‬

‫އެމް‪.‬ސީ‪.‬އެސް އަހުލުވެރި މަރުކަޒުން އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ޤައިދީންގެ އަގުވަޒަންކޮށްފިއެވެ‪ .‬އެ ޤައިދީންގެ އަގުވަޒަންކޮށްފައިވަނީ‬ ‫އެމްސީއެސް އަހުލުވެރި މަރުކަޒުގެ ‪ 3‬ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިރޭ އެ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައެވެ‪.‬‬ ‫މި‬

‫ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ‬

‫ހަފުލާ‬

‫އޮފް‬

‫ކޮމިޝަނަރ‬

‫ޑައިރެކްޓަރުންގެ‬

‫މި‬

‫ހަފުލާގައި‬

‫އެކި‬

‫ފާހަގަކޮށްފައިވާ‬ ‫މި‬

‫ހަފުލާ‬

‫އަހަރު‬ ‫މަންދީރަ‬

‫އެ‬

‫ޕްރިޒަންސް‬ ‫އިތުރުން‬

‫އެމްސީއެސްގެ‬

‫އެހީތެރިކަން‬

‫ފޯރުކޮށްދިން‬

‫ވޭތުވެދިޔަ‬

‫ގޮތްގޮތުން‬

‫އަހަރު‬

‫‪6‬‬ ‫ކުރިއަށް‬

‫ދިޔައީ‬

‫ބޮޑުބެރު‬

‫ޒިލާލް‬

‫ހާޒިރީއަށް‬

‫ޤައިދީއަށްވަނީ‬

‫މަރުކަޒު‬

‫އެމް‪.‬ސީ‪.‬އެސް‬

‫ކޮމިޝަނަރ‬ ‫ޙަސަން‬

‫އެކަމުގެ‬ ‫ރޭގަނޑުގެ‬

‫ހިނގާދިޔަގޮތާގުޅޭ‬ ‫ގުރޫޕުގެ‬

‫އަހުލުވެރި‬

‫ފަރާތުން‬

‫މަރުކަޒަކީ‬

‫އޮފް‬

‫ގައިދީން‬

‫ޕްރިޒަންސް‬

‫އާއި‬

‫އަޙްމަދު‬

‫އެމްސީއެސް‬

‫ކޮމިޝަންޑް‬

‫އެންމެ‬

‫ރޭންކުގެ‬

‫ރަނގަޅު‬

‫ފަރާތްތަކަށާއި‬ ‫އަގުވަޒަން‬

‫އެ‬

‫ވަނީ‬

‫ގޮތުން‬ ‫އަދި‬

‫އިސްލާހުކޮށް‪،‬‬

‫ރަނގަޅު‬

‫ކޯޑިނޭޓަރ‬

‫ފަރިއްކޮޅު‬ ‫ވަނީ‬

‫އަހުލުވެރި‬

‫ރަނގަޅު‬ ‫ލިޔުމާއި‬

‫ޤައިދީންގެ‬ ‫ފިލާ‬

‫ކުރިއަށްދިޔަ‬

‫ގޮތުގައި‬

‫މަރުކަޒަށް‬ ‫ގޮތުގައި‬

‫ހަވާލުކޮށްފައެވެ‪.‬‬ ‫ވަގުތު‬

‫ވޭތުވެދިޔަ‬

‫މި‬

‫ހަފުލާގައި‬

‫ހުށައަޅައި‬

‫ދީފައެވެ‪.‬‬

‫މުޖްތަމައުއަށް‬

‫ދޫކުރުމަށް‬

‫ދައްކާފައެވެ‪.‬‬

‫އައިޓަމްތަކެއްވެސް‬ ‫ފަރުދުންގެ‬

‫އާއި‬

‫ޖަލުތަކުގެ‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ‪.‬‬

‫އެމްސީއެސް‬

‫އެންމެ‬ ‫ހަނދާނީ‬

‫ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއްވެސް‬ ‫ފިލުވުމުގެ‬

‫މި‬

‫އޮފިސަރުން‬

‫މަރުކަޒުން‬

‫ކުރުމުގެ‬

‫މުނިފޫހި‬

‫މަރުކަޒުގެ‬

‫އޮފިސަރުންނަށާއި‬

‫ފަރިއްކޮޅަކާއެކުއެވެ‪.‬‬ ‫ވީޑިއޯ‬

‫ޝިހާން‬

‫އަހުލުވެރި‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހަފުލާގައި‬

‫ޑެޕިއުޓީ‬

‫އެމްސީއެސްއިން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަރުކަޒެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬ ‫ގައިދީންގެ “ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކް” ގެ ‪ 4‬ވަނަ ފޭސް ކުރިއަށް ގެންދަނީ މި މަރުކަޒުގައެވެ‪ .‬އަހުލުވެރި މަރުކަޒަކީ‬ ‫އެކިއެކި ކުންފުނިތަކާ ގުޅިގެން ގައިދީންނަށް އެލަވަންސް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ލިބޭތަނެއްގެ ގޮތުގައިވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ‪.‬‬

‫‪5‬‬


‫އިތުރު އަހުލުވެރި މަރުކަޒުތައް ހުޅުވަނީ!‬ ‫ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި‬ ‫ޕްރިޒަންސް‬ ‫ތިލަފުށީ‬

‫އަޙްމަދު‬ ‫އަހުލުވެރި‬

‫އިތުރު‬ ‫ޝިހާން‬

‫އަހުލުވެރި‬

‫މަރުކަޒުތަކެއް‬

‫ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ‪.‬‬

‫މަރުކަޒުގައި‬

‫ބޭއްވި‬

‫ސީޕީ‬

‫ޙަފްލާ‬

‫ހުޅުވިގެން‬ ‫ޝިހާން‬

‫ދާނެކަމަށް‬ ‫މިހެން‬

‫ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވާ‬

‫ވިދާޅުވީ‬ ‫ދެއްކެވި‬

‫ކޮމިޝަނަރ‬ ‫ރޭ‬

‫އޮފް‬

‫އެމްސީއެސް‬

‫ވާހަކަފުޅުގައެވެ‪.‬‬

‫ސީޕީ ޝިހާން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޤައިދީންނަށް މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދީގެން އެމީހުންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭގޮތައް އަހުލުވެރި‬ ‫މަރުކަޒެއް ހުޅުވިގެން ދިއުމަކީ ދެކެމުން އައި ހުވަފެނެއް ހަގީގަތަކަށްވުންކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެކިއެކި ސިނާއީ ރޮނގުތަކުން‬ ‫ތަމްރީނުލިބިގެން ކޮމިއުނިޓީ ތެރޭގައި ޤައިދީން މަސައްކަތް ކުރުވުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މިހާރު ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތް ތަކުގެ އިތުރުން އެހެން ދާއިރާ ތަކުގައި މީހުން ޝާމިލު ކުރުވައިގެން މަސައްކަތް‬ ‫ކުރާނެ އަހުލުވެރިމަރުކަޒުތައް ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށާއި އެމަސައްކަތް ތަކުގެ ސަބަބުން އިތުރު‬ ‫ޤައިދީންނަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެކަމަށްވެސް ސީޕީ ޝިހާން ވިދާޅު ވިއެވެ‪ .‬މީގެއިތުރުން އެމްސީއެސް ތިލަފުށީ‬ ‫އަހުލުވެރި މަރުކަޒަކީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ހަރަކާތްތައް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ސިނާއީ މަސައްކަތް ކުރާ ތަނަކަށް ވާއިރު މިއީ‬ ‫ޤައިދީންނަށް ލިބިގެންދާ ވަރަށް ހާއްސަ ފުރުސަތެއް ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ ވިދާޅުވިއެވެ‪ .‬ސަބަބަކީ ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ‬ ‫ދުވަސްވަރު ޖަލުގައި އެލަވަންސް ވަޒީފާއިން ލިބޭ އާމްދަނީއަށްވުރެން ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ލިބޭތަނެއް ކަމަށްވާތީއެވެ‪.‬‬ ‫ސީޕީ ޝިހާން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ތިލަފުށީ އަހުލުވެރި މަރުކަޒުގައި މިހާރު ތިބި ޤައިދީންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީން‬ ‫ކޮންމެވެސް ވަރެއް ބާކީ ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި‪ ،‬ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށް ނިމިގެން‬ ‫މުޖުތަމައުއަށް – އެމީހުންގެ އާއިލާއަށް – ރުޖޫއަވާއިރު ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް ރައްކާ ކޮށްފައި ބަހައްޓާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ގެންދަނީ އެކިއެކި ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ޤައިދީންނަށް ތަފާތު ރިހެބިލިޓޭޝަން‬ ‫ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަމުންނެވެ‪ .‬އަދި މުޖުތަމައަށް ދޫކުރާ ޤައިދީން އަނބުރާ ޖަލަށް ނާންނާނެ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް‬ ‫އެމްސީއެސްއިން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތް ފުޅާކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްވެސް ގެންދަނީ ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫‪6‬‬


‫އައްސޭރި ޖަލުގައި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި‬ ‫އވައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫ގއި ބާ ް‬ ‫ގތުން ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް މިއަދު ހަވީރު އެ ޖަލު ަ‬ ‫އހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ޮ‬ ‫އއްސޭރި ޖަލުގެ ނުވަވަނަ ަ‬ ‫ަ‬ ‫މި‬

‫ރަސްމިއްޔާތު‬

‫މި‬

‫ރަސްމިއްޔާތުގައި‬

‫ޑައިރެކްޓަރުންނާއި‬ ‫އަދި‬

‫އައްސޭރި‬

‫ޝަރަފްވެރި‬ ‫ޑެޕިއުޓީ‬

‫ކޮށްދެއްވީ‬ ‫ކޮމިޝަނަރ‬

‫އެމްސީއެސްގެ‬ ‫ޖަލުގެ‬

‫ގިނަ‬

‫ކޮމިޝަނަރ‬

‫އޮފް‬

‫އޮފް‬

‫ޕްރިޒަންސް‬

‫ކޮމިޝަންޑް‬ ‫އަދަދެއްގެ‬

‫ރޭންކްތަކުގެ‬

‫އޮފިސަރުންވެސް‬

‫ޕްރިޒަންސް‬ ‫ޙަސަން‬

‫އަޙްމަދު‬ ‫ޒިލާލް‬

‫އޮފިސަރުން‬

‫ޝިހާން‬ ‫އާއި‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ޖަލުތަކުގެ‬

‫ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ‪.‬‬

‫މިރަސްމިއްޔާތުގައި‬

‫ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ‪.‬‬

‫އައްސޭރި ޖަލަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ކުރަމުންގެންދާ ޤައިދީން ރިހިބިލިޓޭޓް ކުރުމުގެ‬ ‫މަސައްކަތުގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުވާ ޖަލެކެވެ‪ .‬މިހާރުވެސް މިޖަލުގައި ގިނައަދަދެއްގެ ގައިދީން ތިބިއިރު‪،‬‬ ‫އެގައިދީން ރިހިބިލިޓޭޓްކޮށް އަނބުރާ މުޖުތަމައުއަށް ނެރުމުގެ ގޮތުން ތަފާތުގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ގައިދީންލައްވާ‬ ‫ކުރުވައެވެ‪ .‬މިގޮތުން ދަނޑުވެރި ކަމުގެ މަސައްކަތާއި‪ ،‬އަތްތެރި މަސައްކަތްތަކާއި‪ ،‬ކުކުޅާއި ބަކަރި ގެންގުޅުމުގެ‬ ‫އިތުރުން‬

‫ހިންމަފުށީގައި‬

‫ހުންނަ‬

‫ބައެއް‬

‫ކުންފުނި‬

‫ތަކުގައިވެސް‬

‫ގައިދީންލައްވާ‬

‫މަސައްކަތް‬

‫ކުރުވައެވެ‪.‬‬

‫‪7‬‬


‫މާލޭ ޖަލުގެ ހިދުމަތް ފަށާފައިވަނީ ‪ 17‬ޖެނުއަރީ ގައި‬ ‫މާލެ ޖަލަކީ ގޭބަންދު ކުރުމަށާއި‪ ،‬އަރުވާލުމަށާއި އަދި ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމް ކުރުމުން އެ ޤައިދީން އެންމެ ފުރަތަމަ ގެނެވޭ ތަނެވެ‪ .‬އަދި އެހެން ޖަލު‬ ‫ތަކުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ ޤައިދީން އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް މާލެ ގެނެސް އެ ބޭނުމެއް ނިމެންދެން ވަގުތީގޮތުން ބަހައްޓަނީވެސް މާލޭ ޖަލުގައެވެ‪.‬‬ ‫މާލޭ ޖަލުގެ ރިސެޕްޝަނަކީ ޤައިދީންގެ އާއިލާތަކަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ހެދިފައިވާ ތަނެކެވެ‪ .‬އެގޮތުން ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުންގެ އާއިލާތަކުން‬ ‫ބައްދަލުވުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯރމް ބަލައިގަތުމާއި ވަކީލާއި ޤައިދީން ބައްދަލުވުމަށް ފޯރމް ބަލައިގަތުމާއި އެކި ޖަލުތަކުގެ އާއިލީ ބައްދަލުވުންތަކާއި‬ ‫އެކަހެރި ބައްދަލުވުމުގެ ހުއްދަ ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ޙަވާލުކުރުން ފަދަ ހިދުމަތްތައް ދެމުން ގެންދަނީވެސް މާލޭޖަލުންނެވެ‪.‬‬ ‫‪ 17‬ޖެނުއަރީ ‪ 2008‬ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ މަދު އޮފިސަރުންކޮޅަކާއިއެކު މާލޭ ޖަލު ހުޅުވިގެން ދިޔަ ދުވަސްކަމަށްވުމުން‪،‬‬ ‫މިއަދަކީ މާލޭ ޖަލުގެ ‪ 10‬ވަނަ އަހަރީ ދުވަހެވެ‪ .‬މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހަވީރު އެ ޖަލުގައި ވަނީ ދިދަ ނެގުމުގެ‬ ‫ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައެވެ‪ .‬މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލް އާއި މާލެ ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން‪ ،‬އެސްޕީ‬ ‫މޫސާ އަންވަރުގެ އިތުރުން ޖަލުތަކުގެ ޑައިރެކްޓަރުންނާއި ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ‪.‬‬

‫‪8‬‬


‫އައިޓީ އާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި‬

‫މޯލްޑިވްސް‬ ‫މުވައްޒަފުންނަށް‬

‫ކަރެކްޝަނަލް‬

‫ސަރވިސް‬

‫އިންފޮރމޭޝަން‬

‫(އެމްސީއެސް)‬

‫ޓެކްނޮލޮޖީއާ‬

‫ބެހޭ‬

‫ގެ‬ ‫މައުލޫމާތު‬

‫ހެޑް‬

‫އޮފީހުގައި‬

‫ސެޝަނެއް‬

‫މިއަދު‬

‫މަސައްކަތްކުރާ‬ ‫އެ‬

‫އޮފީހުގައި‬

‫އޮފިސަރުންނަށާއި‬ ‫ބާއްވައިފިއެވެ‪.‬‬

‫މި ސެޝަންގައި އައިޓީ ސެކްޝަނުން ކުރިއަށްއޮތްތާންގައި އަމަލުކުރާނެ ސިޔާސަތު ވަނީ ބައިވެރިންނާ ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވަރކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށާއި މެއިލް ބޭނުންކުރާއިރު ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ‬ ‫މައުލޫމާތުވެސް ވަނީ ބައިވެރިންނާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ‪ .‬އަދި ބައިވެރިން ކުރި ސުވާލުތަކަށްވެސް މި ސެޝަންގައި ވަނީ ޖަވާބުދީފައެވެ‪.‬‬ ‫މި މައުލޫމާތު ސެޝަންއަކީ އެމްސީއެސްގެ އައިޓީ ސެކްޝަން އާއި މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ގުޅިގެން ހިންގި ސެޝަނެކެވެ‪ .‬މި ސެޝަންގައި މައުލޫތު‬ ‫ޢބްދުލް ރަޝީދުއެވެ‪.‬‬ ‫ޟލް މުޙައްމަދު ޢަލީ އާއި ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ އިބްރާހިމް ަ‬ ‫ދެއްވާފައިވަނީ އެމްސީއެސްގެ ނެޓްވަރކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްފާ ި‬

‫‪9‬‬


‫ކޮމިޝަނަރ ޮއފް ޕްރިޒަންސް މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި‬ ‫‏‬ ‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލް މި އަދު މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތް‬ ‫ކުރައްވައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫ކޮމިޝަނަރގެ މި ޒިޔާރަތުގައި މާފުށީ ޖަލުގެ ސީނިއާ މެނޭޖްމަންޓްގެ އޮފިސަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ‪ ،‬އެލާޓް ތެރޭގައި ހިނގާފައިވާ‬ ‫ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ‪ .‬އަދި މާފުށީ ޖަލު އެލާޓް ކުރުމާ ގުޅިގެން ޖަލުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސާފައިވާގޮތް‬ ‫ބައްލަވާލައްވާ‪ ،‬އެ ޖަލުގައި އަލަށް ގާއިމުކޮށްފައިވާ ރިމާންޑް ޔުނިޓަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫ސީޕީ ޝިހާން ވަނީ “ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓް”ގައި ޤައިދީންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާ އެމީހުންގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ހަމަޖައްސާފައިވާގޮތް‬ ‫ބައްލަވާލައްވާފައެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ޖަލުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ގެންދަނީ ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫‪10‬‬


‫މާފުށި ޖަލުގެ ބައުންޑަރީ ޯވލް ޕްރޮޖެކްޓް‬

‫މާފުށީ ޖަލުގެ ބައުންޑަރީ ވޯލް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ސީޕީ ޝިހާން އާ ޑީސީޕީ ޒިލާލް މިއަދު ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫‪20‬‬

‫އުސް‪،‬‬

‫ފޫޓް‬

‫ފާރެކެވެ‪.‬‬

‫ކޮންކްރީޓް‬

‫‪1.4‬‬

‫މީޓަރު‬

‫ކިލޯ‬

‫ބައުންޑަރީ‬

‫ދިގު‬

‫ވޯލްގެ‬

‫މިފާރުގެ‬

‫‪60‬‬

‫މަސައްކަތަކީ‬

‫އިންސައްތަ‬

‫ޤައިދީން‬

‫މަސައްކަތް‬

‫ބޭނުންކޮށްގެން‬

‫ނިމިފައިވާއިރު‪،‬‬ ‫ކުރަމުން‬

‫މި‬

‫ގެންދާ‬

‫ފާރަކީ‬

‫ފުލް‬

‫މަސައްކަތެކެވެ‪.‬‬

‫ޖަލު އެލާޓް ހާލަތުގައިވެސް‪ ،‬ޖަލުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ މި މަސައްކަތަކީ ޖަލުގެ‬ ‫ސަލާމަތާ‬ ‫ވަރަށް‬ ‫މި‬

‫ގުޅުންހުރި‬ ‫އިސްކަމެއް‬ ‫ފާރުގެ‬

‫ކަރެކްޝަނަލް‬

‫މަސައްކަތަކަށް‬ ‫ދީގެން‬

‫މޯލްޑިވްސް‬

‫މަސައްކަތަކީ‬ ‫ސަރވިސް‬

‫ވާތީއެވެ‪.‬‬ ‫ޖަލުގެ‬

‫އިން‬

‫ހާއްސަ‬

‫އަދި‬

‫ޤައިދީން‬

‫ކަރެކްޝަނަލް‬

‫ރިހެބިލިޓޭޓް‬ ‫ސަރވިސްއިން‬

‫ސެކިއުރިޓީ‬ ‫ސަމާލުކަމެއް‬

‫ކަންކަން‬ ‫ދީގެން‬

‫ކުރުމަށް‬ ‫ކުރިއަށް‬ ‫ހަރުދަނާ‬ ‫ކުރިއަށް‬

‫ކުރިއަށްގެންދާ‬ ‫ގެންދާ‬

‫މަސައްކަތްތަކަކީ‬ ‫މަސައްކަތްތަކެކެވެ‪.‬‬

‫ކުރުމަށް‬ ‫ގެންދާ‬

‫މޯލްޑިވްސް‬ ‫މަސައްކަތެކެވެ‪.‬‬

‫‪11‬‬


‫މާފުށީ ޖަލުގެ ޕެރިމީޓަރ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފި‬ ‫މާފުށީ ޖަލާއި އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) ގުޅިގެން މާފުށީ ޖަލުގެ ޕެރިމީޓަރ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް‬ ‫އިއްޔެ އެޖަލުގައި ކޮށްފިއެވެ‪.‬‬ ‫އިއްޔެ ހަވީރު ފެށި މި މަސައްކަތުގައި މާފުށީ ޖަލުގެ ގިނައަދަދެއްގެ އޮފިސަރުން ނުކުމެ‪ ،‬ބޮޑުސަރަހައްދެއް ވަނީ ސާފުކޮށް ނިންމާފައެވެ‪.‬‬ ‫މި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ވަގުތު އެ މަސައްކަތް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އާ ޑެޕިއުޓީ‬ ‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލް އެސަރަހައްދަށް ވަނީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ‪ ،‬މަސައްކަތް ބައްލަވާލައްވާފައެވެ‪.‬‬ ‫ޕެރިމީޓަރ ސަރަޙައްދަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 1.5‬ކިލޯ މީޓަރގެ ސަރަހައްދަކަށްވާއިރު މި ސަރަހައްދު ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ އިޖްތިމާއީ‬ ‫ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުން ވަރަށް ޖޯށާއި ފޯރީގައި މާފުށީ ޖަލުގެ މުވައްޒަފުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތެކެވެ‪.‬‬

‫‪12‬‬


‫ރގްރާމްގެ ތެރެއިން ދަނޑުވެރިކަން‬ ‫ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕް ޮ‬ ‫މާފުށީ ޖަލުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ތަކުގެތެރެއިން ދަނޑުވެރިކަންކުރާ ސަރަހައްދު ކޮމިޝަނަރ އޮފް‬ ‫ޕްރިޒަންސް‬

‫އަޙްމަދު‬

‫ޝިހާން‬

‫އާ‬

‫ކޮމިޝަނަރ‬

‫ޑެޕިއުޓީ‬

‫އޮފް‬

‫ޙަސަން‬

‫ޕްރިޒަންސް‬

‫ޒިލާލް‬

‫އިއްޔެ‬

‫ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ‪.‬‬

‫މާފުށީ ޖަލުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލައްވާ ސީޕީ ޝިހާން އާ ޑީސީޕީ ޒިލާލް ވަނީ އެތަނުގައި‬ ‫މަސައްކަތްކުރާ ޤައިދީންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ މައުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުއްވާފައެވެ‪ .‬ދަނޑުވެރި މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ޤައިދީންވަނީ އެމީހުންގެ‬ ‫އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ތައްޔާރުކޮށް އުފައްދާފައިވާ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ދަނޑުވެރިކަން ކުރާގޮތުގެ މައުލޫމާތުވެސް ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ‪.‬‬ ‫އެމްސީއެސް‬ ‫އެގޮތުން‬ ‫މަސައްކަތް‬

‫އިން‬ ‫އެ‬

‫ޖަލުތަކުގައި‬

‫ޤައިދީންނަކީ‬ ‫ދަސްކޮށްދީގެން‬

‫ޤައިދީން‬

‫ރަނގަޅު‬ ‫ތަފާތު‬

‫ރިހެބިލިޓޭޓް‬

‫ބައެއްގެ‬

‫ހުނަރު‬

‫ކުރުމަށް‬

‫ގޮތުގައި‬

‫ތަރައްގީ‬

‫ގިނަ‬

‫ތަރުބިއްޔަތު‬

‫ކުރުމަށްވެސް‬

‫ގިނަ‬

‫މަސައްކަތްތަކެއް‬ ‫ކުރުމަށް‬

‫ކުރަމުން‬

‫ގެންދެއެވެ‪.‬‬

‫ކިޔަވައިދީގެންނާއި‬

‫އެމީހުންނަށް‬

‫މަސައްކަތްތަކެއް‬

‫ކުރަމުން‬

‫ގެންދެއެވެ‪.‬‬

‫އެމްސީއެސްގެ ޖަލުތަކުގައި ޤައިދީންނަށް ތަފާތު ކޯސްތައް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު‪2016 ،‬ވަނަ އަހަރު އެމްސީއެސް އިން ވަނީ މުޅިންއަލަށް‬ ‫“ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކް” އިފްތިތާހްކޮށް‪ ،‬އެ ފްރޭމްވަރކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަން ފަށާފައެވެ‪ .‬މި ފްރޭމްވަރކްގައި މައިގަނޑު‬ ‫ހަތަރު ފޭސް އެކުލެވިގެންވެއެވެ‪ .‬އެއީ ޤައިދީންގެ ކިބާގައި “ޑިސިޕްލިން” ބިނާކުރުމަށާ އެމީހުންނަށް “ސައިކޮލޮޖީ ޕްރޮގްރާމްތައް” ހިންގުމާ‬ ‫“އެޑިއުކޭޝަން އަދި ވޮކޭޝަނަލް” ދަސްކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން “ޕްރިޒަން ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސް”އެވެ‪ .‬މިއިން ކޮންމެ ފޭސްއެއްގައި‬ ‫ހާސިލްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ‪.‬‬

‫އެގޮތުން ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތައް ހިމެނިފައިވަނީ ފޭސް ހަތަރެއްގައެވެ‪.‬‬

‫‪13‬‬


‫އައްސޭރި ޖަލުގެ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ެގ އެންމެ ރަނގަޅު‬ ‫ޮއފިސަރުންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފި‬ ‫އައްސޭރި ޖަލުގައި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އެކި ގޮތްގޮތުން އެންމެ‬

‫އައްސޭރި ޖަލުގައި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އެކި ގޮތްގޮތުން‬

‫ރަނގަޅު އޮފިސަރުންނަށް ހަނދާނީލިޔުމާއި ހަނދާނީ ފިލާ ދީފިއެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތްތަކުގެ‬

‫އެގޮތުން‬

‫އެންމެ‬

‫ދަސްކޮށްދެވޭ‬

‫ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ‬

‫ތެރޭގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށާއި ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް‬

‫އައްސޭރި ޖަލުގެ ‪ 9‬ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް‬

‫ތަކާއި‬

‫އިތުރުން‬

‫މިރޭ އައްސޭރި ޖަލުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާގައެވެ‪.‬‬

‫ވޮކޭޝަނަލް‬

‫މި ހަފްލާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް‬

‫ދަސްކޮށްދިނުމާއި އިލެކްޓްރިކަލް މަސައްކަތްތައް ހިމެނެއެވެ‪.‬‬

‫ހަނދާނީ‬

‫ލިޔުމާއި‬

‫ހަނދާނީ‬

‫ފިލާ‬

‫އަޙްމަދު ޝިހާން އެވެ‪ .‬އަދި މި ހަފްލާގައި ޑެޕިއުޓީ‬ ‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލް އާ ޖަލުތަކުގެ‬ ‫ޑައިރެކްޓަރުންނާ‪ ،‬އެސްއެމްޓީ ތަކުގެ އިތުރުން އައްސޭރި‬ ‫ޖަލުގެ ގިނައަދަދެއްގެ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ‪.‬‬ ‫ކީރިތި ޤުރުއާންގެ ބަރަކާތުން މި ހަފްލާ ފަށްޓަވާދެއްވީ‬ ‫ޕްރިޒަން‬

‫ސާޖަންޓް‬

‫އަބްދުލް‬

‫ޣަނީ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެއަށްފަހު‬

‫ހަފްލާ ތައާރަފްކޮށް ޝުކުރު ހައްގުވާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު‬ ‫ދެންނެވީ ޕްރިޒަން ސްޓާފް ސާޖަންޓް އަބްދުﷲ އާމިރުއެވެ‪.‬‬ ‫މި ހަފްލާގައި ވަނީ އައްސޭރި ޖަލަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިން‬ ‫ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުންނާ ހާޟިރީއަށް އެންމެ‬ ‫ރަނގަޅު އޮފިސަރުންނަށް ހަނދާނީލިޔުން ހަވާލުކޮށްފައެވެ‪.‬‬ ‫އަދި އައްސޭރި ޖަލަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިން ހާއްސަ‬ ‫ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި އުމުރުފުރާތަކުން‬ ‫އެންމެ ހަށިހެޔޮ އޮފިސަރުންނަށް ރޭގެ ހަފްލާގައިވަނީ އެކަމުގެ‬ ‫އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަނދާނީ ފިލާވެސް ހަވާލުކޮށްފައެވެ‪.‬‬ ‫މި ހަފްލާ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅާ އެކުއެވެ‪.‬‬ ‫އައްސޭރި ޖަލަކީ ޤައިދީން ރިހެބިލިޓޭޓްކޮށް ރަނގަޅު ބައެއްގެ‬ ‫ގޮތުގައި މުޖުތަމަޢުއަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި އެމީހުންނަށް މަސައްކަތް‬ ‫ދަސްކޮށްދީ އެމީހުންލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވާ ޖަލެކެވެ‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫ވަޑާން‬

‫ކުރުމުގެ‬

‫މަސައްކަތްތަކުގެ‬

‫މަސައްކަތްތަކާއި‬

‫ވެލްޑިންގކުރަން‬


‫ހުރިހާ އޮފިސަރުން އަބަދުވެސް ތިބެންވާނީ ތައްޔާރީ ހާލަތުގައި – ކޮމިޝަނަރ‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ހުރިހާ އޮފިސަރުންވެސް ތިއްބަވަން ވާނީ އަބަދުވެސް ތައްޔާރީ ހާލަތުގައިކަމަށް‬ ‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ‪.‬‬ ‫ސީޕީ ޝިހާން މިހެން ވިދާޅުވީ އައްސޭރި ޖަލުގެ ނުވަވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރޭ އެޖަލުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާ‬ ‫ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވަވަމުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ‪.‬‬ ‫ސީޕީ ޝިހާން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެލާޓް ތެރޭގައި މި ސަރވިސްގެ ހުރިހާ އޮފިސަރުން ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ބުރަމަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް ހުރިހާ‬ ‫އޮފިސަރުންނަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވަވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އައްސޭރި ޖަލަކީ ޤައިދީން ރިހެބިލިޓޭޓްކޮށް ރަނގަޅު ބައެއްގެ ގޮތުގައި މުޖުތަމަޢުއަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި އެމީހުންނަށް މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދީ‬ ‫އެމީހުންލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވާ ޖަލެކެވެ‪ .‬އެގޮތުން ދަސްކޮށްދެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށާއި ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް‬ ‫ތަކާއި ވަޑާން ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން ވޮކޭޝަނަލް މަސައްކަތްތަކާއި ވެލްޑިންގކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމާއި އިލެކްޓްރިކަލް‬ ‫މަސައްކަތްތައް ހިމެނެއެވެ‪.‬‬

‫‪15‬‬


‫ޕްރިސް ޯކގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވައިފި‬ ‫ޕްރިޒަން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އިއްޔެ މާފުށީ ޖަލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫މާފުށި ޖަލުގެ ލެކްޗަރ ހޯލްގައި ކުރިއަށްދިޔަ ޕްރިސްކޯގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައިވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށައަޅާ‪،‬‬ ‫ރިޕޯރޓް ފާސްކޮށް މިއަހަރަށް ޕްރިސްކޯއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓް ހުށައަޅާ އެ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފައެވެ‪ .‬އަދި ހިންގާ ގަވައިދަށް‬ ‫ގެންނަންފެންނަ އިސްލާހު ހުށައަޅައި މި ޖަލްސާގައިވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ‪.‬‬ ‫މި ޖަލްސާއަށް ޕްރިސްކޯގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ގިނައަދަދެއްގެ މެންބަރުން ހާޒިރުވެފައިވެއެވެ‪ .‬އަދި މި ޖަލްސާއަށް ޙާޒިރުވި‬ ‫މެންބަރުންގެ އިތުރުން ޑިއުޓީގެ ގޮތުން މި ޖަލްސާއަށް ހާޒިރު ނުވެވުނު މެންބަރުންގެ މެދުގައި ވަނީ ނަސީބުވެރިއަކު ހޮވާފައެވެ‪ .‬މި‬ ‫ނަސީބުވެރިއާއަށް ވަނީ ޕްރިސްކޯގެ ފަރާތުން ޢުމްރާ ދަތުރެއް ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވާފައެވެ‪ .‬ޢުމްރާ ދަތުރުގެ ރަމްޒީ ޗެކް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ‬ ‫ބޯޑުގެ ޗެއާމަން‪ ،‬ޑީސީޕީ ޙަސަން ޒިލާލްއެވެ‪.‬‬ ‫މި ޖަލްސާއަކީ ޕްރިސްކޯއިން ބޭއްވި މިފަދަ ދެވަނަ ޖަލްސާއެވެ‪.‬‬ ‫ޕްރިޒަން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަކީ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓިއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ‪ 7‬ވަނަ މާއްދާ އާއި ތަޢާރުޒު ނުވާނެ ފަދައިން‪ ،‬މޯލްޑިވްސް‬ ‫ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ އިސް ނެންގެވުމާއެކު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް އުފައްދަވައި‬ ‫ސޮސައިޓީގައި ބައިވެރިވާ މެމްބަރުންގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ މަސްލަޙަތު ކުރިއެރުވުމާއި ސޮސައިޓީގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި‪،‬‬ ‫ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ބޯރޑް މެމްބަރުންގެ ނިންމެވުމާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން ނިންމަމުންދާ ސޮސައިޓީއެކެވެ‪.‬‬

‫‪16‬‬


‫ޕްރިސް ޯކގެ ފިހާރައެއް މާލެ ޖަލުގެ އެނެކްސް އެކެއްގައި ހުޅުވައިފި‏‬ ‫ޕްރިޒަން‬ ‫މާލޭ‬

‫ކޯޕަރޭޓިވް‬

‫ޖަލުގެ‬

‫ހެނދުނު‬ ‫މާލެ‬ ‫ދެވަނަ‬

‫ސޮސައިޓީ‬

‫(ޕްރިސްކޯ)ގެ‬

‫ފިހާރައެއް‬

‫އެކެއްގައި‬

‫ޤާއިމްކޮށްފައިވާ‬

‫“ޕްރިސްކޯ‬

‫އެނެކްސް‬ ‫ބޭއްވި‬

‫ޖަލުގެ‬

‫ރަސްމިއްޔާތުގައި‬ ‫އެނެކްސް‬

‫ފިހާރަ‬

‫(ޕްރިސްކޯ‬

‫އެކެއްގައި‬ ‫ޝޮޕް‬

‫ފިހާރަ‬

‫ހުޅުވައިދެއްވީ‬

‫ހުޅުވިގެންދިޔަ‬ ‫‪)1‬‬

‫މާލެ‬ ‫ޝޮޕް‬

‫ޖަލުގެ‬ ‫‪”2‬‬

‫ޕްރިސްކޯ‬ ‫‪16‬‬

‫ފެބްރުއަރީ‬

‫ހުޅުވާފައިފަނީ‬

‫ހުޅުވުމަށް‬

‫ކޮމިޝަނަރ‬ ‫ޝޮޕްއަކީ‬

‫އެނެކްސް‬

‫އޮފް‬

‫އެކެއްގައި‬ ‫ފެބްރުއަރީ‬

‫ޕްރިޒަންސް‬

‫ޕްރިސްކޯއިން‬ ‫‪2018‬‬

‫ވަނަ‬

‫‪16‬‬

‫އަހްމަދު‬

‫ހުޅުވި‬

‫ވަނަ‬

‫ހުޅުވައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫ދުވަހު‬

‫ޝިހާންއެވެ‪.‬‬

‫ފުރަތަމަ‬

‫ފިހާރައެވެ‪.‬‬

‫މާފުށީ‬

‫ޖަލުގައެވެ‪.‬‬

‫ދުވަހު‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އާއިލާތަކަށް ހިދުމަތްދިނުމުގެ ގޮތުން ހުޅުވިގެންދިޔަ‬ ‫މި ފިހާރައިގެ ސަބަބުން އެމްސީއެސްގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އާއިލާތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ތަކެތި ގަންނަން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް‬ ‫ހަމަޖެހިގެން ދިއުމުގެ އިތުރުން ޕްރިސްކޯގެ މެންބަރުންނަށް ކްރެޑިޓަށް ތަކެތި ނެގުމުގެ ހިދުމަތްތައް ހަމަޖެހިގެންދާނެކަމަށް ޕްރިސްކޯއިން މައުލޫމާތުދެއްވައެވެ‪.‬‬ ‫ޕްރިޒަން‬

‫ކޯޕަރޭޓިވް‬

‫ސޮސައިޓީއަކީ‬

‫ކޯޕަރޭޓިވް‬

‫ސޮސައިޓިއާ‬

‫ބެހޭ‬

‫ޤާނޫނުގެ‬

‫‪7‬‬

‫ވަނަ‬

‫މާއްދާ‬

‫އާއި‬

‫ތަޢާރުޒު‬

‫ނުވާނެ‬

‫ފަދައިން‪،‬‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ އިސް ނެންގެވުމާއެކު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް‬ ‫އުފައްދަވައި ސޮސައިޓީގައި ބައިވެރިވާ މެމްބަރުންގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ މަސްލަޙަތު ކުރިއެރުވުމާއި ސޮސައިޓީގެ ވިޔަފާރި‬ ‫ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި‪،‬‬

‫ހިންގާ‬

‫ކޮމެޓީގެ‬

‫ބޯރޑް‬

‫މެމްބަރުންގެ‬

‫ނިންމެވުމާ‬

‫އެއްގޮތަށް‬

‫ކަންކަން‬

‫ނިންމަމުންދާ‬

‫ސޮސައިޓީއެކެވެ‪.‬‬

‫‪17‬‬


‫ރގްރާމްގެ އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށްފި‬ ‫އެމްސީއެސްއިން ސްޓެލްކޯއާއިއެކު ޮކމިއުނިޓީ ރީއިންޓެގްރޭޝަން ޕް ޮ‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ޤައިދީން ރިހެބިލިޓޭޓްކޮށް‪ ،‬މުޖްތަމައުއަށް ފައިދާހުރި‪ ،‬ރަނގަޅު‬ ‫މަސައްކަތްތެރި ފަރުދުންގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ އާއި ގުޅިގެން ކޮމިއުނިޓީ‬ ‫ރީއިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭޑިންގ (އެމްއޯޔޫ) ގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ‪.‬‬ ‫މިއަދު ހެނދުނު ހުޅުމާލޭ އިންޖީނުގޭގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ރަސްމިއްޔާތުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން އެމްއޯޔޫގައި‬ ‫ކމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން ސޮއިކުރެއްވި އިރު‪ ،‬ސްޓެލްކޯގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ސީއީއޯ އޮނަރަބަލް އަޙްމަދު ޒުހޫރުއެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫މި‬

‫ރަސްމިއްޔާތުގައި‬

‫ކޮމިއުނިޓީ‬

‫ދެ‬

‫ރީއިންޓަގްރޭޝަން‬

‫މުވައްސަސާގެ‬ ‫ޕްރޮގްރާމްގައި‬

‫އިސް‬ ‫ހިމެނޭ‬

‫ވެރިންނާއި‬ ‫ބައެއް‬

‫މުވައްޒަފުންގެ‬ ‫ވަނީ‬

‫ގައިދީން‬

‫އިތުރުން‬ ‫ބައިވެރިވެފައެވެ‪.‬‬

‫ކޮމިއުނިޓީ ރީއިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އެމްސީއެސްގެ ޖަލުތަކުގައި ހުކުމްތަންފީޒުކުރަމުންދާ ޤައިދީންގެ ތެރެއިން އުޅުން‬ ‫އެންމެ ރަނގަޅު‪ ،‬މުޖްތަމައުއަށް އެ ޤައިދީންގެ ފަރާތުން ގެއްލުން ނުލިބޭނެކަމަށް ޔަގީންވާ ޤައިދީންނަށް ހުޅުމާލޭގައި ސްޓެލްކޯއިން‬ ‫ކުރަމުންގެންދާ‬ ‫މި‬ ‫ސޯޝަލް‬

‫މަސައްކަތްތަކުގައި‬

‫ޕްރޮގްރާމްގައި‬

‫ބައިވެރިވެ‪،‬‬

‫ސްޓެލްކޯއިން‬

‫ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ‬

‫އެލަވަންސް‬ ‫ބައިވެރިވެރި‬

‫ކުރިއެރުވުންކަމަށް‬

‫ލިބޭ‬

‫ވަޒީފާއެއް‬

‫ވުމުގެ‬ ‫ސްޓެލްކޯ‬

‫އަދާކުރުމުގެ‬ ‫ބޭނުމަކީ‬ ‫އިން‬

‫ފުރުސަތު‬ ‫އެ‬

‫ލިބިގެންދާނެކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކުންފުނީގެ‬ ‫މައުލޫމާތު‬

‫ކޯޕަރޭޓް‬ ‫ދެއްވިއެވެ‪.‬‬

‫އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށްފަހު‪ ،‬ސީޕީ ޝިހާންއާއި ސީއީއޯ ޒުހޫރުވަނީ ރަސްމީއްޔާތުގައި ހާޒިރުވެތިއްބެވި ނޫސްވެރިންގެ‬ ‫ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވާފައެވެ‪ .‬މިގޮތުން ނޫސްވެރިން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ސީޕީ ޝިހާން ވިދާޅުވީ‬ ‫މި މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ގައިދީން ތިބޭނީ ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައިކަމަށާއި ކޮންމެ ދުވަހަކު މަސައްކަތްކުރާ ތަނަކަށް އެ‬ ‫ޖަލުން ގައިދީން ގެންގޮސް‪ ،‬މަސައްކަތް ނިމުމުން އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންދެވޭނެކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ގައިދީންގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް‬ ‫އެމްސީއެސްގެ އޮފިސަރުންކުރިއަށް ގެންދާނެ ވާހަކަވެސް ސީޕީ ޝިހާން ވިދާޅުވިއެވެ‪ .‬ސީއީއޯ ޒުހޫރު ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން‬ ‫ސްޓެލްކޯގެ ސަބްސްޓޭޝަންތަކާއި ކޭބަލް ވަޅުލުން ފަދަ ކަންތައްތައް އެކި ސައިޓްތަކުގައި ކުރިއަށްދާނެކަމަށެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން މި‬ ‫ޕްރޮގްރާމްގެ ފުރަތަމަ ފޭސްގައި ބައިވެރިވަނީ ‪ 30‬ޤައިދީންނެވެ‪ .‬މި އެމްއޯޔޫގެ މުއްދަތަކީ އެއް އަހަރުދުވަސް ކަމުގައިވީނަމަވެސް‪،‬‬ ‫އެމްއޯޔޫގެ މުއްދަތު އަދި ބައިވެރިވާ ޤައިދީންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމަށްވެސް ސީޕީ ޝިހާން ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬

‫‪18‬‬


MCS Ahuluveri Marukaz values most noteworthy inmates

MCS Ahuluveri Marukaz has valued the most noteworthy inmates at the Marukaz during an reception held tonight to celebrates the Marukaz’s third anniversary. The reception was honoured by Commissioner of Prisons Ahmed Shihan, while Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal, Coordinator of Ahuluveri Marukaz, directors of prisons, commissioned officers and MCS officers also joined the reception. During the reception, certificates and shields were awarded to officers with exemplary attendance and those that assisted MCS Ahuluveri Marukaz in various ways. The Marukaz also awarded certificates and shields to six of the most noteworthy inmates. A video presentation on the highlights of the past year was played during the anniversary dinner. Mandheera boduberu Group performed at the reception as the entertainment item. MCS Ahuluveri Marukaz plays a crucial role in rehabilitating and releasing inmates into society as reformed citizens. The fourth phase of “Rehabilitation Framework� is carried out at the Marukaz. Ahuluveri Marukaz collaborates with various companies to provide allowance-based jobs for inmates

19


Additional Ahuluveri Marukazs to be opened

Commissioner of Prison Ahmed Shihan has stated that additional Ahuluveri Marukazs are to be opened in the future. CP Shihan made the statement last night while speaking as the chief guest at the anniversary celebration of Ahuluveri Marukaz. CP Shihan said that the opening of Ahuluveri Marukaz where inmates are given taught skills and provided with allowance-based jobs is a realisation of a long-held dream and wants inmates to be trained in industrial field and work in the community. CP Shihan also said that more Ahuluveri Marukazs are to be opened in near future where various other areas of work will be carried out and the inclusion of inmates in these projects will bring a positive change in them. MCS Thilafushi Ahuluveri Marukaz is a centre where rehabilitation activities broadened in the form of industrial projects. CP also said that It is a great opportunity for inmates as it enables inmates to earn a good allowance-based income while serving their time in prison. CP Shihan additionally said that he expects inmates currently working at MCS Ahuluveri Marukaz to save part of their allowances and that by the time they are able to rejoin the society and families after completing their sentences, they would be able to take with them a substantial amount of their income. Maldives Correctional Service continues to conduct several rehabilitation programmes by collaborating with external parties, while considerable effort goes to avoid recidivism and return to prison.

20


Asseyri Prison holds flag hoisting ceremony to celebrate anniversary

Asseyri Prison has held a flag hoisting ceremony this evening to celebrate its 9th anniversary. The chief guest of the ceremony was Commissioner of Prisons Ahmed Shihan. The ceremony was joined by the Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal, directors of prisons of Maldives Correctional Service, commissioned officers and Asseyri Prison officers. Asseyri Prison plays a key role in the rehabilitation of inmates. Currently there are a considerable number of inmates at the Prison who do hard work to reform themselves and return to the society as good citizens. Some of their work include farming, handicraft work, chicken and goat farming and jobs at factories of Himmafushi.

Inmates whose sentences were reduced under R37opportunity completes first phase Maldives Correctional Service has stated that the inmates whose sentences were reduced under the Regulation on How to Reduce Sentences has completed first phase of the programme. The inmates were granted the opportunity to reform after accepting to obey certain conditions set by Maldives Correctional Service, such as being under house arrest for one month, not being able to leave the island for two months and after the completion of the first three month; to spend a certain amount of years living in the community with monitoring. MCS informs that 10 out of the inmates released to house arrest under R37- opportunity has been returned to prison at the end of the designated one month of the first phase. The R37- opportunity is a reforming opportunity provided by President H.E. Abdulla Yameen Abdul Gayyom to inmates sentenced for petty crimes.

21


Male’ Prison’s services began on 17th January Male’ Prison is the place where people convicted of house arrest, banishment and prison are initially brought to. Also, inmates from other prisons that are brought to Male’ for various reasons are kept at the Male’ Prison until the purpose is fulfilled. The reception of Male’ Prison is designed to offer services to the families of inmates, such as acceptance of forms for family visits, lawyer visits, conjugal visits as well as handing over of approved forms for the afore-mentioned visits. 17th January 2008 was the day Male’ Prison was inaugurated with a few officers and hence this year marks the 10th anniversary of the prison. Male’ Prison held a flag hoisting ceremony this evening at the Prison to celebrate its anniversary, with Commissioner of Prisons Ahmed Shihan as the chief guest. The ceremony was joined by the Deputy Commissioner of Prison Hassan Zilaal, Director of Male’ Prison Superintendent of Prisons Moosa Anwar, directors of other prisons, commissioned officers as well as a large number of officers from Male’ Prison. ‎

22


MCS Holds IT information session Maldives Correctional Service (MCS) has today held an Information Technology information session for prison and civil officers working at Head Officers. During the session, IT Section had shared its policies with the participants as well as information on tackling computer network-related issues and things to be diligent about while using mail. IT Section also addressed any questions that the participants had regarding the session. The information session was organised by IT section in collaboration with Media and Public Relations Section. Facilitators of the session include Network Administrator and Software Developer of MCS, Mr Mohamed Ali and Mr Ibrahim Abdul Rasheed respectively.

23


Commissioner of Prisons visits Maafushi Prison

Commissioner of Prisons Ahmed Shihan and Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal has today visited Maafushi Prison. The Commissioner met with the senior management of Maafushi Prison and discussed incidents that occurred during the alert status of the Prison. CP checked how well the Prison had prepared for the alert status and also visited the newly-established Remand Unit of the Prison. In addition, CP Shihan also checked the facilities and security provided to inmates of the “Special Protection Unit�. Maldives Correctional Service continues to take several measures in order to strengthen the operations of its prisons.

24


Boundary wall project of Maafushi Prison Commissioner of Prisons Ahmed Shihan and Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal has today inspected the progress of the boundary wall project of Maafushi Prison. 60 percent of -20feet-tall and -1.4metre-long concrete wall has been completed. The boundary wall construction is carried out by inmates of Maafushi Prison. The work of such projects are carried out even during the alert status because these projects are related to the security of the prisons. Also, work carried out for the rehabilitation of inmates is greatly prioritised by Maldives Correctional Service. Maldives Correctional Service places special focus on the boundary wall project as it relates to strengthening the security of the prison.

25


Maafushi Prison holds perimeter cleaning event

Maafushi Prison and Institute for Correctional Studies (ICOST) has yesterday held a perimeter cleaning event at the Prison. The event commenced during the late afternoon and was participated by numerous officers. A huge area of the Prison was cleaned during the event. Commissioner of Prisons Ahmed Shihan and Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal had also visited the site during the cleaning event. The perimeter of the Prison is approximately 1.5 kilo metres long and such cleaning events are carried out by Maafushi Prison officers and civil staff as a social event with great energy and spirit.

26


Agriculture through Rehabilitation Programmes

Commissioner of Prisons Ahmed Shihan and Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal has yesterday visited the agriculturalfarming area of Maafushi Prison. The agricultural projects are carried out under the Rehabilitation

programmes.

In addition to viewing the farming projects, CP Shihan and DCP Zilaal had also inquired about the projects through the inmates who worked there. The inmates were happy to share their experiences about agricultural farming through equipment and material manufactured by themselves. MCS carries out several projects as part of their efforts to rehabilitate inmates such as providing education and vocational training to teach various skills. Though numerous courses continued to be carried out, MCS inaugurated «Rehabilitation Framework» in 2016 and started following it. There are four main phases in the framework, “discipline”, “psychology programmes”, “educational and vocational” and “prison community service”. There are set targets to be achieved at all phases. Agriculture is included in Phase 4 of the Framework. 27


Certificates awarded to outstanding officers of Asseyri Prison

Asseyri Prison of Maldives Correctional Service has tonight awarded certificates and plaques to the outstanding officers of the Prison. The plaques and certificates were awarded at a reception held at Asseyri Prison to celebrate the Prison›s ninth anniversary. The reception was honoured by Commissioner of Prisons Ahmed Shihan, while Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal, directors and SMTs of prisons and a large number of officers from Asseyri Prison also attended the reception. The reception commenced with the recitation of Holy Quran by Prison Sergeant Abdul Ghany and Prison Staff Sergeant Abdullah Amir hosted the reception and made the appreciation speech. Asseyri Prison also awarded certificates to those who assisted the Prison in various ways and the officers with exemplary attendance. Those who assisted the Prison and those who achieved the highest marks in physical fitness test were also appreciated by the awarding of a plaque. The reception also included a celebratory dinner. Asseyri Prison plays a key role in the rehabilitation of inmates. Currently there are a considerable number of inmates at the Prison who do hard work to reform themselves and return to the society as good citizens. Some of their work include farming, handicraft work, chicken and goat farming and jobs at factories of Himmafushi.

28


All officers should always remain on alert – Commissioner Commissioner of Prisons Ahmed Shihan has stated that all officers of Maldives Correctional Service should always remain on alert. CP Shihan made the statement while speaking at the reception held last night at Asseyri Prison to celebrate the Prison›s ninth anniversary. CP Shihan noted the hard work of all officers during the alert status of the prisons and thanked everyone for their efforts. Asseyri Prison plays a key role in the rehabilitation of inmates. Currently there are a considerable number of inmates at the Prison who do hard work to reform themselves and return to the society as good citizens. Some of their work include farming, handicraft work, chicken and goat farming and jobs at factories of Himmafushi.

29


PRISCO holds its Annual General Meeting Prison Cooperative Society (PRISCO) has yesterday held its Annual General Meeting for the year 2017 at Maafushi Prison. At the meeting, members were shown a presentation of the annual report 2017 as well as the proposed budget for 2018 which were subsequently passed by the members. The proposed amendments to the articles of association were also passed. The meeting was joined by a large number of PRISCO members. A lucky draw was also carried out among the members who attended the meeting as well as those who were unable to attend the meeting due to their official duties. This is the second AGM of PRISCO. Prison Cooperative Society in an initiative of a few previous employees of Maldives Correctional Service and was formed under the article 7 of the Society Act to promote economic and social welfare of its members as per the decisions of taken by the board members.

30


Prisco opens shop at Male Prison Annex 1 Prison Cooperative Society (Prisco) has opened its shop at Male Prison Annex 1. The Prisco Shop 2 was inaugurated by Commissioner of Prisons Ahmed Shihan at a ceremony held on the morning of 16th February 2018. The Prisco Shop 2 at Male Prison Annex 1 is the first shop of Prisco, while the second shop, Prisco Shop 1 was opened later that day at Maafushi Prison. The shop will prove to be very convenient for officers and staff of Maldives Correctional Service and their families as Prisco informs that in addition to getting to purchase goods conveniently, in future goods will also be available for credit. Prison Cooperative Society in an initiative of a few previous employees of Maldives Correctional Service and was formed under the article 7 of the Society Act to promote economic and social welfare of its members as per the decisions of taken by the board members.

31


MCS signs MOU with STELCO to carryout Community Re-integration Programme

Maldives Correctional Service (MCS) has today signed a Memorandum of Understanding (MOU) with State Electric Company Ltd (STELCO) to carryout Community Re-integration Programme for inmates as part of its efforts to rehabilitate inmates and release them into community as reformed and skilled individuals. The MOU was signed this morning at a ceremony held at the Hulhumale› Power House. Commissioner of Prisons Ahmed Shihan signed the MOU on behalf of MCS while CEO of STELCO Honourable Ahmed Zuhoor represented the Company. The ceremony was joined by top officials and employees of both institutions as well as some inmates participating in the Community Re-integration Programme. The Community Re-integration Programme provides the opportunity for inmates with the best conduct and deemed as unthreatening for the community to work at STELCO›s sites at Hulhumale› and earn an allowance-based income. STELCO contributed to the Community Re-integration Programme under their Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives. Following the signing of MOU, CP Shihan and CEO Zuhoor responded to the questions raised by the media personnel present at the ceremony. While answering such queries, CP Shihan said that the inmates who participate in the Programme will be housed in Hulhumale› Prison and will be escorted to and from the work site to the prison everyday. He also stated that the security of inmates will be maintained by MCS prison officers. CEO Zuhoor stated that the inmates will be working at various sites to install cables and substations for STELCO. A total of 30 inmates are to participate in the first phase of the Programme. CP Shihan further added that though the duration of the MOU is 12 months, options are there to increase the duration of the MOU as well as the number of participating inmates.

32


Corrections.gov.mv


‫އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑު‬

‫ސީނިއަރ ޕްރިޒަން އޮފިސަރ‬ ‫އަހުމަދު ލުޤުމާން‬ ‫ޕްރިޒަން ސްޓާރފް ސަރޖަންޓް‬ ‫އަޙްމަދު ނަސީމް‬ ‫ޕްރިޒަން ލާންސް ކޯޕްރަލް‬ ‫މުޙައްމަދު ހާފިޒް‬ ‫ސީނިއަރ ސިވިލް އޮފިސަރ‬ ‫އައިމިނަތު ޔުސްރީން އަހުމަދު‬ ‫ގްރެފިކް ޑިޒައިނަރ‬ ‫އަލީ ޝިނާން‬