Page 1


EXCLUSIVE email: mabloggers@gmail.com Official Facebook page http://www.facebook.com/malayalambloggers

sk]väw_À 2012 e¡w 2

Illustrations Isahaq Nilamboor & Ramji Patteppadam Cover Design & Layout: Jefu Jailaf

s_\yman³ a\Êv Xpd¡p¶p IY arWmfn\nbpsS IY, XmcbptSbpw joe tSman

sNtdmW tjb AÐv

P\phcnbnse Ubdn¡pdn¸v jmPn jm

sabvamk ]pjv]w jmPlm³ \·−³

IhnX {]Wbhymbmaw Dkvam³ Infnba®nÂ

{]hmkn apl½Zv kKoÀ

Ieln¨pw kvt\ln¨pw Hcp kv{Xo ]£ _ZÂ

{]Wb clkyw

A`napJw : F¨vap¡p«n - ctaiv- AcqÀ

^mcn kp¯m\

A\manI

]pWyamkcmhpIÄ


ത ുടക്കം പ്രിയരേ, മലയാള ബരലാഗര്മാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ അക്ഷേക്കൂട്ടായ മ യായ മലയാളും ബരലാരഗഴ് സ ഗ്രൂപ്പിനടെ മഴ്വിലല മാസികയടെ േണ്ാും ലക്കും നിങ്ങളടെ വായനയ ക ും അുംഗീകാേത്തിനുമായി സവിനയും സമര്പ്പിക്കുന്നു. മന്പ പ്രഖ്യാപിച്ചതില നിു അല പ ും വവകിയാണ േണ്ാും ലക്കും പ്രസിദ്ധീകേിക്കാന ഞങ്ങള്‍കക്കായത. അതുമൂലും എഴ്ത്തുകാര്ക്കുന്നും വായനക്കാര്ക്കുന്നും അഭ്യദയ കാുംക്ഷികള്‍കക്കുന്നും ഉണ്ായ അടസൌകേയങ്ങള്‍കക്ക നിര്വയാജും ഞങ്ങള ക്ഷമ ര ാദിക്കുന്നു. മഴ്വിലല ബരലാഗര്മാരുടെ സാഹിതയ പ്രവര്ത്തങ്ങള ഏരകാപിപ്പിക്കാനുള്ള എളിയ സുംേുംഭ്ും മാത്രമാണ, അതിനരെതായ പേിമിതികളും ഈ പ്രയത്നത്തിനുണ്ാകും. അത ഞങ്ങള്‍കക്ക രബാധ്യും ഉള്ളത ടകാണ് മഴ്വിലലിടന പറ്റി അവകാശ വാദങ്ങള ഒുും ഉന്നയിക്കുന്നന്നിലല.. എത്രരയാ വര്ഷമായി പ്രാഗത്ഭ്യവും ജ്ഞാനവും പ്രതിഭ്യും ഉള്ള എഴ്ത്തുകാരുും സാരേതിക പ്രവേര്ത്തകരുും ര ര്ു മരന്നാട്ട ടകാണ്രപാകന്ന നിേവധ്ി ഓണ്വലന പ്രസിദ്ധീകേണങ്ങള ഉള്ളത ടകാണ് അത്തേും അവകാശവാദങ്ങള നെത്തുന്നത തടന്ന കൂപ മണ്ൂകങ്ങള എന്ന അപഖ്യാതിക്കിെയാക്കുന്നും എന്ന ഞങ്ങള്‍കക്കെിയാും. മഴ്വിലല വിേിഞ്ഞരതാടെ അതിനടെ വെ പിെി ര ാ, മത്സേ ബദ്ധി ഉള്‍കടക്കാരണ്ാ മറ്റ ഗ്രൂപ്പകളും സമാനമായ പ്രസിദ്ധീകേണ ങ്ങള തുെങ്ങിയതില ഞങ്ങളും സരതാഷിക്കുന്നു. കാേണും എതാടണേിലും അക്ഷേ പൂജയാണലരലാ അനുകേണ സുംഘങ്ങളും ട യ്യന്നത. ഏതായാലും മഴ്വിലലിനു തുലയും മഴ്വിലല മാത്രും എന്ന പെയാന ആഗ്രഹിക്കുന്നു, വായനക്കാരുടെ അഭ്ിരു ികളും നിലവാേവും ഉള്ള േ നകളമായി ഞങ്ങള വീണ്ും വോും എന്ന മാത്രും അെിയിച്ച ടകാണ് വായനാരലാകത്തിനടെ മന്നില ഈ ലക്കും സമര്പ്പിക്കുന്നു .. മഴ്വിലലിനുും മലയാളും


ഷീല്ട ോമി

മൃണാളിനിയ ുടെ കഥ, താരയ ുടെയ ുും ‘മനസ് സ ിനുള്ളില് ഒളിച്ചുവെച്ച് വെളിനീരരുെി ഞാനിൊ് തുറന്നുെിടുന്നു.് അരികിലെള് ഒഴുകിവെത്തുമ്പാള് കകക്കുപിളില് മ്കാരിവെടുത്ത് നുകരിലവല് ആ് കെ ് പ ും് മധു രെു ും?’്ൊര്മ് ാദിക്കുകൊണ്ആസ്വാദകമ്രാട. ് മ്മാണിറ്ററിവല് അക്ഷരങ്ങള് ിരിച്ചിട്ടാൊും് െിഷ്ണ ു ദാസ്ു ും് പു ഞ്ചിരിച്ചു.് വകാള്ളാും് വപണമ്ണ. നീെിങ്ങവന് ഒഴുകിത്തുടങ്ങിൊല് ഞാന് െരണ്ടുണങ്ങിപമ്പാകും. നിന്്വറ് മ്പഴ സ ണല് വമെില് ൊെിച്ച് റിപകല് വ മ്േണ്ട് മ് ാലിെു വമനിക്ക.് ൊരെ ക ് പ്രിെമു ള്ള് സ്ു ന്ദരന് മീശ് െടെി് അൊള് ആത്മഗെും് വ െ ു .് മ്മാളുണര്‍ന്ന് കരൊെിരുനാല് മെി.് ് ൊര് െരാന് മ്ലറ്റാെു ന് ലക്ഷണമാ് ഇന്നുും.് ് അമ്മ് ഐ.എ.എസ്ു കാരിൊ, നാടിന്്വറ് െസെസ്ാെ് പടപടും് മാറ്റി് െരക്കാന് ശ്രമിക്കുന് ധീര് െനിെൊ് എവനാന്നുമറിെിലലലവലാ്മ്മാള്‍ക്ക്ക ! ഇന്്മ്ബാക സ ിവല്സ്മ്ന്ദശങ്ങള് ഒവനാനാെി്തുറക്കുകൊണ് െിഷ്ണ ു . ൊെിച്ചവെലലാും പു െിെ് മ്നാെലിവനക്കുറിച്ചുള്ള് അഭിപ്രാെങ്ങള് െവന. ഒനാമന് സ് ് ര്‍ന്ശിച്ചെ് വകാച്ചുമ്കരളത്തിന്്വറ്ഇമ്മിണി്ബലിെ്ദു ്ങ്ങവളൊണ.. വകാച്ചുവകാച്ചു് കാരസങ്ങളുവട് െപു രാട്ടീ, എെിമ്ടക്കാണ് തൂെു നെ്്ഗലിസ്റിന്പു രട്ടിെ്കണ ു നീര്?് പച്ചമാുംസ്ത്തിനു് െിലമ്പശുന് ഇടെിമ്ലമ്ക്കാ?് കടവക്കണിെില് പട്ടിണിപ്പരിഷ്ണകളുവട്ഇടെിമ്ലവക്കാ?്

സ് ര ീ ന്മങ്ങളുവട് കരുങ്ങു ന്

െിളക്കുകൊണങ്ങവന് െു െമ് െന!് ൊരെു വട് കഥെിവല് വപണ്്ദു്ങ്ങള്ഗലിസ്റിന്പു രട്ടിെ്കണ ു നീരാണവെ്!

ശരിൊണ.് വകാഴിഞ്ഞു ് െീണ് പൂെിവനമ്ൊര്‍ന്ത്തുും് െിലപിക്കുും് മ്ലാല് മനസ് ക ര്‍ന്.് െിലാപും് ിലര്‍ന്ക്ക് അക്ഷരങ്ങളാകും.് എങ്കിലു ും് പടമ്ഗാളത്തിവല് മ്കാടാനുമ്കാടി് ദു ുഃ്ങ്ങമ്ളാര്‍ന്ത്ത് െിലപിക്കുൊനാമ്ണാ് സ്ായിെസും് പിറെി് വകാണ്ടെ? ് .് എന്തുവമഴുൊും് എഴുത്തുകാരന്. വപണവണഴുതുമ്പാളാ് പ്രശ ന ും!് സ്ദാ ാര് മ്പാലീസ്് മെു നെര് ൊക്കുകള് നിഷ്ണ ക രുണും് കീറിമു റി വ ന്നുും് െരാും.് അങ്ങവന് നാനാെിധ് ിന്തകളാല് െസഥിെനാെി് െിഷ്ണ ു .് അടുത്ത് വമമ്സ് ില് ഒരു് സ്മാനഹൃദെത്തിന്്വറ് സ് ് ന്ദനും..് കരെു ന് കഞ്ഞിനു് അമ്മിഞ്ഞ് നിമ്ഷ്ണധിക്കപവപടുും് മ്പാവല,് ആത്മാെിനു് നഷ്ണ ട മാെ് എമ്ന്താ…് എെിവടമ്ൊ...് അങ്ങവന്സ്മ്ന്ദയിച്ചു്നില്‍ക്്ക്കുന്നു്ൊെനക്കാരന്. മൂനാമന്ഒരു്സ്ുംശെും.് ഏതുനൂറ്റാണ്ടിവല് കഥൊണിെ?് അറിെു നിലമ്ല് കാലും് കടന്നു്മ്പാകനെ? റിപകല് ഐകണിമ്ലക്ക് നിരങ്ങി് നീങ്ങിെ് വമൌസ്് അെിനു്മറു പടി്കറിച്ചു. പാര്‍ന്ശവ് െല തരു െരുവട് വനാപരങ്ങള്‍ക്ക്ക് മാറ്റമിലലലമ്ലാ് ഒരിക്കലു ും.് കാലവമെ് കടന്നു് മ്പാൊലു ും് നിഴല് മ്പാവല് അെ് ് പിന്തുടര്‍ന്ന്നുവകാമ്ണ്ടെിരിക്കുന്നു.് പു തു് ്ങപങ്ങളില്‍ക്്.് ഭാെങ്ങളില്.

്അടുത്ത് സ്മ്ന്ദശും് ഭീഷ്ണണിമ്ൊവടൊണ് പു റമ്ത്തക്ക് ാടിെെ്.് തൂലികമ്പരില് െിരിച്ചറിെിലവലമ്നാര്‍ന്മ്ത്താ?

ഒളിച്ചിരിക്കുമ്നാ?് ഉണ ണ ിൊര്‍ന്ച്ചെു വട്


അങ്കപ്പുറപ്പാടാണിവെങ്കില് ഞാന്.

ഓര്‍ന്മ്ത്താളൂ.്

െ മ് ക്കിലല്

എെ് വപടവടനാണ് ് സ്ൂരസന് എരിഞ്ഞടങ്ങിെെ!് ൊര് െനിച്ചാണലമ്ലാ.് ു റ്റുും് ഇരുട്ടാണ.് ഇരുട്ട് മാെും.് മനസ് സ ില് പിടഞ്ഞു ്െീണ്നടുക്കും്അെവള്മ്െടി്പടി്കടന്നു്മ്പാെി.് െണുത്ത്സ്ന്ധ്സെിലു ും്െിഷ്ണ ു ്െിെര്‍ന്ക്കുൊന്തുടങ്ങി.

എന്താ് വപണമ്ണ് നീ് എഴുെിെിരിക്കുവന,് അൊവള് പ്രമ്കാപിപ്പിക്കാന്? ബു വക്ഷല്‍ക്്ഫാവക പരതുകൊണ് െിഷ്ണ ു ദാസ്.് അടുക്കി് െച്ചിരുന് പു സ് ത കങ്ങള് െറെില് െീണവൊന്നുും് ് വഗൌനിക്കാവെ അക്ഷരങ്ങള്‍ക്ക്കിടെില് ഓടിക്കിെക്കുകൊണ.് ഒടുെില് കവണ്ടത്തി ൊരെു വട് കഥ.് മൃണാളിനിെു വട് കഥ…് കണ്മു നില് െവനെു ണ്ടാെിരുന്നു് ൊരിക.് അറിൊവെ് െട്ടിത്താവഴെിട്ട് പു സ് ത കങ്ങള്‍ക്ക്കിടെില് നിന്നുും്അെ്െിളിച്ചു.്ഏെ.്.്ഞാനിെിവടെു ണ്ട.. ഞാന്മൃണാളിനി ആരാണ് അടുക്കള് ൊെിലിലൂവട് എത്തി് മ്നാക്കുനെ? അകമ്ത്തക്കു് െ്ങ… സ്വാഗെും് എന്്വറ് മ്ലാകത്തിമ്ലക്ക. ഞാന് മൃണാളിനി.് ഒത്തിരി് െലിെ് സ്വപ ന ങ്ങള് കണ്ട് വകൌമാരും് പിനിട്ടു് െനെള്‍ക്.് പ്രസ്ിദ്ധ് സ്ായിെസകാരന് രെീന്ദ്രനാഥിന്്വറ് ട്ട്ടുകാരി. പത്നി് എന് പദും് ഒഴിൊക്കിെെ് മന:പൂര്‍ന്െമാ.് അതു് വെളിെിക്കാന് മ്ര്കവളാന്നുമിലല കകെില്.

ഇൊവണന്റവറ്മ്ലാകും. പാെങ്ങളുും്പച്ചക്കറികളുും്നീറു ന് കവറ് മസ്ാലപവപാടികളുും. ഇൊ, അടുപ്പില് മ്െെു നെ് എലലാെര്‍ന്ക്കുമു ള്ള് െിഭെങ്ങളാണ. ഒപ്പും് എന്്വറ് കിനാെു കളുും!്എമ്നാ്വപാലിഞ്ഞ സ്വപ ന ങ്ങള്!്മാര്‍ന്ഗും് വെറ്റിെപമ്പാള്ലക്ഷസെു ും്അകവലൊെി.്്മനസ് സ പ വണ്ടങ്കില് മാര്‍ന്ഗെു മു ണ്ട്എവനാവക്ക്പറെു നതു്വെറു വെൊ.

പക്ഷിവക്കാപ്പും് പറന്നുെരാന് വകാെിച്ചതുവകാണ്ടു് കാരസമിലലലവലാ. ു റ്റുമു ള്ളെക്ക് മ്നവര് കണ ണ ടച്ച് ലക്ഷസത്തിമ്ലക്ക് കെിക്കാന് കഴിെവണ്ട? പ്രിെെരമാെ് പലതുും് െസ ിമ്ക്കണ്ടി് െരുും് എനറിെു മ്പാള് ആശക്കിളിെു വട് ിറവകാടിക്കുൊന് നിര്‍ന്ബന്ധ്ിെരാെു ും് നാും. മ്ബാറടി വ ാ, മ്െദാന്തും്മ്കട്ട? ദാ.. എണ ണ െിലിട്ട്എന്്വറ് കടലറ്റുും് കരിഞ്ഞു ടവടാ! ഇെിവല് മ് രുെകള് പറൊും. എഴുെപവപടാവെ് മ്പാെ് ഏമ്െവൊ് കഥകളില് പിറെിവെടുക്കാന് കാത്തിരുന് കഥാപാെങ്ങളുവട് മാുംസ്രക്തങ്ങള്‍ക്.് മു ളെിമ്ല് നുള്ളിെ് ഭാെനെു വട് വ റു ് നാപു കള്‍ക്.് ശാസ് ര ത്തിനാെ് മാറ്റിെച്ചിരുന് െല മ് ാറ.് അനീെികള്‍ക്വക്കെിവര് ഉെരാന് ് തുടിച്ച് നാെ.് മ്ദശസ്മ്നയത്തില് പിടെു ന് മനസ് സ ...് ആര്‍ന്ക്കുും് മ്െണ്ടാത്ത് ഈ് ട്ട്ടുകള് മ് ര്‍ന്ത്ത് കഴച്ചുരുട്ടി് എണ ണ െില് വപാരിക്കടവട.്നിങ്ങളുവട്െിശപ്പ്ശമിക്കടവട.


എന്താ്നടുങ്ങു കൊവണാ? നടുക്കമകറ്റാന് ് ിരിക്കാും്ഞാന്. കകകളില് കിലു ങ്ങു ന് സ് ് ൂ ണിനുും് മ്ഫാര്‍ന്ക്കിനുവമാപ്പും് ഉെരടവട് നഷ്ണ ട സ്വര്‍ന്ഗങ്ങളുവട് ് മണികിലു ക്കും.് ് ഏവൊ് മാധെിക്കുട്ടി് കഥെില് നിന്നുും് ഇറങ്ങിപമ്പാന് അസ്ുംതൃപ ത ൊെ് ഭാരസാമണിെു വട് മ്പ്രെമാവണന്നു് ധരിക്കലവല. ഇരുപവത്താനാും് നൂറ്റാണ്ടിലു ും് കാണാും,് ഇരുളടഞ്ഞ് രുംഗമ്െദികളില് കീ് വകാടുത്താല് ിരിക്കുന് െന്ത്രപ്പാെകവള.് ആരുവടമ്ൊ് ൊളത്തിവനാത്ത് തുള്ളുന് നഗ്നവബാമ്മകവള.് രട്നിങ്ങളുവട്കേില്െവന.്

നിങ്ങളുവട്സ്ിരകളില് അഗ്നിൊെ്പടര്‍ന്നെലവല്എന്്വറ് ആദര്‍ന്ശ്സ്ങ്കല ് ് ാലങ്ങള്!

ഒന്നു് മ് ാദി മ് ാടവട.് സ്ര്‍ന്ഗപ്രൊയവത്ത് അണവകട്ടി് നിര്‍ന്ത്തി് ടര്‍ന്കബന് കറക്കിൊല് വെളിച്ചവമത്തുവമാ് കടുുംബത്തില്? കിടപ്പുമു റിെിവല് ഡിും് കലറ്റ് മ്പാലു ും് വെളിവഞ്ഞന്നു് െരിലല. ട്ട്ടിവലാതുങ്ങണും കിളിപവപണ ണ ിന്്വറ് മ്ലാകും് എന്നു് കരുതുനെനലല് നിങ്ങവളങ്കില്സ്ാദരും്ക്ഷമിക്കൂ.് അറിൊമ്മാ, ഇക്കിളിൊക്കി് െിട്ടി് രസ്ിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടു് കഞ്ഞിക്കാലു കള് െെറിനുള്ളില്. സ്വപ ന ത്തില് അെന് നിലാൊകും.് പരവനാഴുകി് അരികിവലത്തുും.് പാല്‍ക്് ു ണ്ടുകളാല് ഉമ്മ് വെക്കുും.് നിലാെിന്്വറ് മു ത്തും് എനിക്കാെ് മാെും.് നിലാെിന്്വറ് ിറകകള് എനിക്കാെ് മാെും.് ് നക്ഷെ് മ്ലാകത്തില് ഞങ്ങള് ഒരുമിച്ചു് പറക്കുും.് പു ലരുമ്ൊളും.് പടമി് മ്പാലു ും് അറിൊവെ.് എന്തിനു് പറെണും.് പിറക്കാനുുംട്ടി് ഉണ ണ ിവെ അനുെദിക്കിലല് അൊള്. അവോ…് അദമ്ദയവമത്താന് മ്നരമാെ. പിവന് പറൊും് ബാക്കി് കഥകള്. അദമ്ദയത്തിനുും് പറൊനുണ്ടാെു ും് ഒരുപാട.് മറക്കലവല, സ് ര ീ് സ്വാെന്ത്രസത്തിന്്വറ് കായളമൂതുന് എഴുത്തുകാരനാണ്! നലല് ലയരിെിലാവണങ്കില്, സ് ര ീ് ശരീരത്തിന്്വറ് അനന്തസ്ാധസെകവള് പറ്റി് കലാവസ്ടുത്തു് െരാനുും് മടിക്കിലല.

രെീന്ദ്രനാഥിനു്പറൊനുള്ളെ (മ്ൊളില് തൂങ്ങിെ് സ്ഞ്ചി് ഒരു് മൂലെിമ്ലക്ക് െലി വ റിഞ്ഞ, ഉള്ളില് പെെു ന് ലയരിെില് മ്െച്ച് മ്െച്ച് അൊള് ാരുകമ്സ്രെിമ്ലക്ക.് കണ്ടാലറിൊും,് ബു ദ്ധി ീെിൊണ.) ൊെനക്കാരാ, തുറിച്ചു് മ്നാക്കുനവെന്താണ? ഞാന് നിങ്ങളുവട് രെീന്ദ്രനാഥ. അറിൊമലവലാ? കാപസ്ു കളിലു ും് കഥെരങ്ങു കളിലു ും് എന്്വറ് കഥാപാെങ്ങവള് െീരപരിമ്െഷ്ണും് ാര്‍ന്ത്തി് ആടിച്ചെരലവല് നിങ്ങള്!

അെള് പറഞ്ഞവൊന്നുും് കാരസമാക്കണ്ടാ. ു ക്കിനുും് ുണ ണ ാപിനുും് വകാള്ളാത്ത് വെറു ും് വപണ ണ ാണെള്. മ്കള്‍ക്ക്കവണാെു െെലമു റവെ് െഴി് വെറ്റിക്കുന് ആഭാസ്ന്മാരാണു്മ്പാലു ും്എന്്വറ്കഥാപാെങ്ങള്! എന്്വറ് തൂലികത്തുപില് െിടര്‍ന്ന് െിസ് ് െങ്ങളിലൂവട് പാറിപ്പറന് ഒരു് ൊലിച്ചരടിന്്വറ് സ്ു രക്ഷിെെവും് മ്പാലു ും് ആെശസപവപടാവെ് പിനാവല് െനെള്. എനിട്ടിപമ്പാള് ഞാന് വകാള്ളരുൊത്തെന്.് ഭാെനവെ് െഴുകിെു ണര്‍ന്മ്ത്തണ്ടെള്പറെു ന്നു,്എന്്വറ്അക്ഷരങ്ങളുവട് ൂ ടില് വെവന്തരിഞ്ഞെ് ആെിരമാെിരും് അഛ നമ്മമാരുവട് പ്രെീക്ഷകളാവണന! ഞാന് പകരുന് െിപലെെു ും് പ്രണെെു ും് നിരര്‍ന്ഥക ീെിെത്തിന്്വറ് െിത്ത് െിെക്കുകൊവണന! പച്ചമലൊളത്തില് പറഞ്ഞാല് ഞാന് ഒരു്സ്ാമൂയസമ്രായിൊവണന്.


ഗര്‍ന്ഭിണിൊണ് മ്പാലു ും.് ് മണ ണ ാങ്കട്ട. അതുമ്കട്ട് അെവള് ൊരി് പു ണരാന് ഞാവനാരു് മ് ാകമ്ളറ്റ് നാെകവനാന്നുമലല. ആ് നാശും് ഇപമ്പാള് മ്െവണ്ടന്് പലകറി് പറഞ്ഞു . മ്കള്‍ക്മ്ക്കവണ്ട് മയെി. മ്ബബിഫു ഡ,് മ്സ്ാപ്പ,് വപൌഡര്.. ഈ് െകവൊന്നുും് ് ബഡ ജ റ്റില് ഒതുങ്ങിലല.

മിനല്‍ക്്പിണരുകളില് മ്കാര്‍ന്ത്ത് ഒരു് വകാഞ്ചല്‍ക്്.് ു റ്റുും് മ്നാക്കി്അെള്.് ഇലല.്ആരുമിലല.്ഇരുട്ടു്വപേുകൊണ.് െിമിര്‍ന്ത്തു്വപേുകൊണ.് പടമി്നിറവെ.്മാനും്നിറവെ.്മനസ് സ ്നിറവെ... അമ്മ്മ..്മ്പടിൊെു ന്നു.്മ്െഗും്മ്പാകാും..്മ്െഗും... മഴത്തുള്ളികള്പിറു പിറു ക്കുകൊണ.

എന്താ് അെള്‍ക്ക്കിെിവട് ഒരു് കറെ?് െസ് ര ങ്ങള്‍ക്.് ആഭരണങ്ങള്. എലലാും് മു റമ്പാല് ് വ േുന്നുണ്ടലമ്ലാ?് നാലു ് മനുഷ്ണസരുവട് മു പില് വകാണ്ടു് നടമ്ക്കമ്ണ്ട?് പിവന..് കലാകാരിെു വട് ഭര്‍ന്ത്താെ.്.് സ്ു ്മു ള്ള് ഏര്‍ന്പ്പാടലല് അെ.് അവൊന്നുും് ഇെിവട് നടപ്പിലല.് ആ് മ്നരത്ത് ലക്ഷ ് ീ് നാെരുവട് കക്കറി് മ്പ്രാഗ്ാും് കണ്ട് രു ിെു ള്ള് രണ്ടു് െിഭെമു ണ്ടാക്കിത്തരാലമ്ലാ?് ഞാവനാരു് ഭക്ഷണ് പ്രിെനാവണെ്.. ്

രക്ഷപവപടാന് കകകാലിട്ടടിക്കുകൊണെന്്.്മടിച്ചു്മടിച്ചു് മിടിക്കുകൊണ് കഞ്ഞു ഹൃദെും.് സ് ് ന്ദനമ്െഗും് കറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.് അമ്മവെ് െിട്ടു് മ്പാകലമ്ല് ഉണ ണ ീ..് നിറെെറില് അമര്‍ന്ത്തിപ്പിടിച്ചു് അെള്‍ക്.് മഴത്തുള്ളികള് ു റ്റിലു ും് െടാകും് െീര്‍ന്ത്തു.് കനിപ്പാല് ് ു രത്തി് മറവറാരു് മഴൊെി് അെള് ഇരുളില് െിറവകാണ്ടു് നിന്നു.് സ്ൂരസനുമ്പക്ഷിച്ച്ൊമരക്കുപിള്.്മൃണാളിനി.

എന്്വറ് െിരകഥെില് പിറെിവെടുക്കാന് മ്പാകന് പു െിെ് സ്ിനിമ.് എന്്വറ് സ്വപനും. കാത്തിരിക്കുൊ ആരാധകര്‍ന്.് അെിനിടെിലാ് മൃണാളിനി് െപു രാട്ടിെു വട് ഒരു....് അെള് ഒട്ടുും്പ്രക ട ികല് അലലവനെ. മനസ് സ പ ്മ് രാത്തെര് ഒരുമിച്ച് ീെിക്കവണാ? നൂറു ് െട്ടും് പറഞ്ഞൊ. പവക്ഷ, ഒഴിഞ്ഞു ് െമ്രവണ്ട് നാരീരത്നും!് ് അടിച്ചിറക്കാനുും് െേലവലാ.് സ് ര ീ് മ്ദെെൊവണന് ൊമ്ൊരാവെ് പ്രസ്ുംഗിക്കുന് സ്ാുംസ് ക ാരികനാെകനലമ്ല് ഞാന്. മാെമ്മാ,് പലലിളിച്ച് നില്‍ക്്ക്കുെലവല്ഓമ്രാമ്രാ്നിെമങ്ങള്!് അങ്ങവന്വപെവൊഴിഞ്ഞ്അൊള്….. മഴ്പിവനെു ും്മഴ അവൊരു് കര്‍ന്ക്കിടകരാൊെിരുന്നു. െലലിെലച്ചു് കരെു ന് ആകാശും. വകാടുങ്കാറ്റിന്്വറ് ൊഡവംെും.് ഒടിഞ്ഞു െീഴുന് മരച്ചിലലകള്. നഗരെീഥിെു വട് െി നെെിലൂവട് ് വെനി് നീങ്ങു കൊണ്അെള്. മഴ് പിവനെു ും് മഴ... മു റിെു കള് ഒന്നുും് നനെു നിലല് മഴെത്ത.് നിറമ്െ് ൂ ടാണകത്ത! ഇനിവെമ്ങ്ങാട്ട?് െീടു് െിട്ടിറങ്ങിെെ് വെറ്റാവൊ? അലവലങ്കില് വെറവറന്ത് ശരിവെന്ത? ന്ദ്രഗര്‍ന്ത്തങ്ങളുവട് ആഴമളക്കുന് രെീന്ദ്രനാഥിന്്വറ് പ്രാമ്ൊഗികെക്കു് മു പില് എവനങ്കിലു ും് നിലാെു ദിക്കുമ്മാ?് കഴിഞ്ഞു ് മ്പാെ് മണിക്കൂറു കളിവല് വെറു പ്പ് െികട്ടി് െരികൊണ. അെള്‍ക്ക്ക്ശര്‍ന്ദ്ധിക്കണവമന്മ്ൊനി.് ഒരു് പൂ് െിരിെു ും് മ്പാവല് ആസ്വദിക്കപവപമ്ടണ്ട് നിമിഷ്ണങ്ങള്.. മൃഗും..്മൃഗമാണൊള്.്െേ.. ഇനിെു ും്െേ.. കരെണ്ട് അമ്മ്മ..് മ്മാനിെിവടെു ണ്ട.

അമ്മക്ക്

മ്മാനിലമ്ല?്

ദാ..്്

മ്നാെലിന്്വറ് ഒനാും് ലക്കും് അങ്ങവന് അെസ്ാനിക്കുകൊണ.് ൊരിക് മടക്കിെച്ച് ഉറങ്ങു ന് മ്മാവള് മ്നാക്കിെിരുന്നു് െിഷ്ണ ു .് ഒരു് കാത്തിരിപ്പുും് ഇെെു ും് ഭീെിദമലല.് ഒരു് രാെിെു ും് ഇെമ്മല് കരാളമലല.് െളര്‍ന്നിട്ടുും് മാൊത്ത് ിരിെു മാെി് മ്െഗവമാവനത്തിവെങ്കില്. ് ഈെിവടൊെി്്ഒരുപാട്സ്മ്നയിക്കുകൊമ്ണാ്അെവള?് കഥാകാരിെിമ്ലക്ക മ്കാണ്്ഫറന്്സ്് പ്രെീക്ഷിച്ചെിലു ും് നീണ്ടുമ്പാെ. പ്രസ്ന്റമ്റഷ്ണന് അെസ്ാന് സ്റമ്റ ിവലത്തിക്കഴിഞ്ഞു . മ്പ്രാ ക ട ിന്റവറ് ഭാരും് മ്പറു ന് കടലാസ്ു കള് ഒതുക്കി് െക്കുമ്പാള് െിദഗ്ദ്ധ് കമ്മിറ്റിെിവല് െു ൊുംഗത്തിവനാരു് സ്ുംശെും. ‘മാഡും.. വപ്രാ ക റ ് പലാന് വ െ ത ് മ്പാല് നടക്കണവമങ്കില് െിഭെ് സ്മായരണമാണലവലാ് ആദസപടി. എന് ആര് ഐസ്ിവന് ട്ടുെല് ഇമ്നവാള്‍ക്െ് വ േിക്കാനലവല് പരിപാടി?് ഇനവത്ത് അെസ്ഥെില് അെര് പണും് മു ടക്കാന്മു മ്നാട്ട്െരുവമാ?’ ആ് മ് ാദസും് ഏെ് പരാ ിെസ്ുംരുംഭകന്്വറെു ും് സ്ഥിരും് പലലെികളാെ് മ്േഡ് െൂണിെന് പ്രശ ന ങ്ങളിമ്ലക്കുും് ഇന്ധ്നക്ഷാമത്തിമ്ലക്കുവമലലാും് ര്‍ന്ച്ചെു വട് ഗെി് െിരിച്ച് െിട്ടപമ്പാള്ൊര്ഇടവപട്ടു. ‘ലു ക് ന്ററില്‍ക്്വമന്്,് സ്ായ രസങ്ങളില് ഉടനടി ഒരു് മാറ്റും് അസ്ാധസമാണ. We have to utilize our natural resources for national development. നാടിന്്വറ് നന്മക്കാെ് നമ്മു വട് െിഭെങ്ങളുും് സ്പാദസങ്ങളുും് ഉപമ്ൊഗപവപടുത്തിൊമ്ല് നമു ക്ക്പിടിച്ച്നില്‍ക്്ക്കാനാെൂ…’ ര്‍ന്ച്ചകള് കമ്മിറ്റിെുംഗങ്ങള്‍ക്ക്ക് െു ട്ടുവകാടുത്ത് ൊര് എഴുമ്നറ്റ്െിടുക്കത്തില് ീെിെത്തിമ്ലക്ക്ഊളിെിട്ടു.


മ്മാള് നലല് ഉറക്കമാെിരുന്നു.് വൊട്ടിലില് നിന്നുും് പു റമ്ത്തക്ക് കിടന് കഞ്ഞിക്കാലില് ഉമ്മെച്ചപമ്പാള് മാറില്്നനെിന്്വറ്െട്ടങ്ങള്.

മഞ്ഞു ് വപേുന് രാെി.്അെരുവട് മാെമാെ്നിമിഷ്ണങ്ങളില് െിഷ്ണ ു ് അെവള് മ് ര്‍ന്ത്തു് പിടിച്ചു. രെിെു വട് സ്മ്ന്ദശും് മൂളിപ്പറന്നടക്കുനെ്ൊര്അറിഞ്ഞിലല.

“പാെും് മ്മാള്! വകാെി് െീരുും് െവര് അമ്മിഞ്ഞ് നുകരാനാെു നിലലലവലാ.”് അമ്മെു വട് ശബ ദ ും് മ്കട്ട കഞ്ഞ ഉറക്കത്തില്പു ഞ്ചിരിച്ചു.

സ്ിഡി്പവലെറില്ഭാര്‍ന്ഗെിക്കുട്ടി്പാടുകൊണ.. “വപാട്ടാത്ത്വപാനിന്കിനാെു വകാവണ്ടാരു, പട്ടുനൂലൂഞ്ഞാല് വകട്ടീ്ഞാന്”


പാട്ടിനിടെിമ്ലക്ക്െിഷ്ണ ു െിന്്വറ്ശബ ദ ും്പെറി്െീണു. “ൊരാ,്ആ്മ്നാെലിനി്ബാക്കി്എഴുെണ്ടാ..” അെളുവട് വപാട്ടിച്ചിരി് നിറഞ്ഞു ് കെിഞ്ഞ് അൊവള് വപാെിഞ്ഞു . “അപമ്പാള് ഇെിനാെിരുമ്നാ ഒരു് െിമ്മിഷ്ണ ട ും..! െനപ്പമ്ഴ് ശ്രദ്ധിച്ചൊ. മാഷ്ണിവനമ്ന്താ്ഒരു്മൂമ്ഡാഫ.” മ് ര്‍ന്നിരുന്അെള്പറഞ്ഞു . “മ്നാക്കൂ,് മൃണാളിനിമാവര് ഇരുട്ടില് ഉമ്പക്ഷിക്കുനൊ് നാട്ടുനടപ്പ. െഴിവെറ്റിപമ്പാെെള്. പരിെസക്തൊെെള്. കറ്റങ്ങള് എന്നുും് അെളുമ്ടതു് മാെും. ഏതു് നീെിപീഠമു ണ്ട് അെള്‍ക്ക്ക് മ്െണ്ടി് ൊദിക്കാന്? ഏകൊെി മ്പാരാടി് മു മ്നറാനാെു വമന അെള്വെളിെിക്കടവട്മാമ്ഷ്ണ..” െിഷ്ണ ു ്കളിൊക്കിച്ചിരിച്ചു. “വപണമ്ണ. നിന്്വറെീ്സ് ര ീപക്ഷ് ിന്ത്ശുദ്ധവപാട്ടത്തരമാ. കെി് പാടിെിട്ടിലമ്ല,് പൂെിനു് പൂര്‍ന്ണെമ്െകാന് ു ുംബിക്കാനണെു ന് ശലഭെു ും് മ്െണും.് നീ് നുകരുന് സ്ു രക്ഷിെെവും്മൃണാളിനിക്ക്മ്െവണ്ടനാ?” െിട്ടുവകാടുക്കാനെളുും്െോറാെിലല. “ശരിൊ. പു രുഷ്ണന്റവറ് ഭാഗത്താെിമ്പാെി് ഈശവരന് മ്പാലു ും!് പൂര്‍ന്ണെക്കു് മ്െണ്ടിെു ള്ള് അടങ്ങാത്തദായത്താല് വപണ ണ ിവന് െീര്‍ന്ത്ത് കദെും് എെ് സ്ൂെശാലിൊ! അലവലങ്കില് മറവറാനാമ്െവന് മ്ലാകത്തിന്റവറ് മു ്ഛാെ.” ൊരെു വട് ൊദും് മ്കട്ട് ഗീൊഞ്ജലിെില് നിന് ഇറങ്ങി് െന് കാെസശകലും്െിഷ്ണ ു െിന്്വറ്നാെില്െത്തിക്കളിച്ചു. “പഴകിെ്നിങ്ങവട്െീണക്കപികള് പാവട്നിങ്ങളഴിക്കൂ്, ഈ്െലലകിവൊന്നു്പു തുക്കൂ” ഓര്‍ന്മകളുവട് വപരുവെള്ളത്തിവലാഴുകകൊെി് ൊര. മറക്കാന് ശ്രമിച്ചിട്ടുും് പിനാവല് ട്ടുന് കടപു ഴക്കുന് ഓര്‍ന്മ്മകള്‍ക്.് െിഷ്ണ ു െിന്്വറ് മാറില് മ് ര്‍ന്ന് അെള് െിതുപി.് വപാട്ടിെടര്‍ന്ന്െീണക്കപിെു വട് ിലപിച്ച്മ്െങ്ങല്.് “അമ്േ..് െീരമ്കസ്രികളാെ് ബസൂവറാക്രാറ്റസ്ിവന് െിരല്‍ക്്ത്തുപില് നിര്‍ന്ത്തുന് ൊരാറാണി് ഐ് എ് എസ്് ആവണാെിെ! മ്ഡാണ്്ബി്മ്സ്ാ്സ്ിലലി..” അൊള്ഇളുംകാറ്റാെി. കര്‍ന്ക്കിടക് രാെിവല് വപരുമഴെില് നനെു കൊെിരുന്നു ൊര.് െിഷ്ണ ു ദാസ്് എന് മ്കാള ് അധസാപകന് നന്മകള് മ്നര്‍ന്ന് അനുഗ്യിച്ചിരുന് കട്ടി. ഗണിെസ്ൂെങ്ങളുവട് നൂലാമാലകള്‍ക്ക്കിടെിലു ും് അൊളുവട് മനസ് സ ില് ഉദിക്കുമാെിരുന് ൊര. ഉറക്കത്തില് െന് െളകിലു ക്കി്

അൊളുവട് ഉറക്കും് വകടുത്തിെിരുന് ൊര. പറൊവെ് അരുമൊെ് മനസ് സ ില് സ്ൂക്ഷിച്ച് പ്രണെും് െിരിച്ചറിൊവെ് ഏമ്ൊ് ആകാശും് മ്െടി് അകന്നു് മ്പാെെള്. പിനീവടാരിക്കല് ആകാശും്െലി വ റിഞ്ഞ്ൊര. മഴെു ള്ള് ഒരു് രാെിെില് െിഷ്ണ ു ദാസ്ിന്്വറ് കാറിനുമു നില് ഒരു് നിമ്ൊഗും് മ്പാവല െന്നു് െീണെള്. കഞ്ഞിവന് നഷ്ണ ട മാെ് അമ്മ അന് എടുത്തു് ാടിെെ് ീെിെത്തിമ്ലക്കാെിരുന്നു..് െീണു് കിട്ടിെ് മു ത്തിവന് നക്ഷെമാെ് മാറ്റുകൊെിരുന്നു് പിവന്അൊള്! മ്മാളുണര്‍ന്ന്നു് കരൊന് തുടങ്ങി. അെവള് ൊരിവെടുത്തുമ്മെച്ച് ൊര് പറഞ്ഞു . “മൃണാളിനിെു വട് കഥ് പറഞ്ഞിലവലങ്കില്പിവന്ൊരക്ക്കഥെിലല്മാവഷ്ണ.” രാെിെു വട് ഏകാന്തൊമത്തില് വകാക്കൂണ് വപാട്ടി് ിെശലഭങ്ങള് പറന്നുെരുനെ് അെള് സ്വപ ന ും് കണ്ടു. പൂെു കള്മ്െടി്പറക്കുകൊെിരുന്നു്അെവെലലാും.


സ് റ ാർട്ടിംഗ് ബ്മ്ലാക്കിതല കാത്തിരിപ്പുദ്ീനമാണ് നീതയന്ന്, ഗയാലറിയിതല ആരവപ്തപരുക്കം നിന്തറ പരാജയത്തിന്മ്റതതന്ന്, എന്തറ വിസ്ിൽ മു നയാണ് മമതാനം നയിക്കുന്നതതന്ന്, അവതള അയാൾ തതരയപ്തപടുത്തുന്നതും അന്ന് തതാട്ടാണ് തുപ്പൽ തതറിപ്പിക്കുന്ന പു തുവർത്തമാനങ്ങളിൽ പലവു രു തെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാണ് അയാളുതട ഫൗൾ പ്മ്ലയിൽ അവളുടക്കിയത്, ചു റ്റുകൂട്ടങ്ങളിൽ അയാൾ തള്ളിയ ഉമ്ത്തജകത്തിന്തറ പാതിതയാഴിഞ്ഞ ആംപയൂളുകൾ കണ്ട് കത്തിയാളി അവൾ. പിതന്ന മു നിഞ്ഞമർതന്നാരു കരിന്തിരിയായി.... മകക്കുറ്റങ്ങളിൽ കുരുങ്ങി ചവിട്ടടയാളങ്ങമ്ളറ്റ് പകൽ വിയർപ്പിൽ കുതിർന്ന് അഴുക്ക് പു രണ്ട് നിറം തകട്ട നിശാവിരിപ്പിന്തറ ഒരറ്റത്തിരുന്ന് അമ്യാഗയയാക്കപ്തപട്ട അവൾ കണ ണ ് തപാഴിയാതത കരഞ്ഞു

പ്രണയ വ്യായാമം ഉസ് മ ാൻ കിളിയമണ ണ ിൽ

അനാഥർ ഉണ്ടാവു ന്നത് പ്രണയം വിവാഹമാവു മ്പാഴാണ്. അന്ന് തതാട്ടാണയാൾ താൻ അമ്േദ്യമായ റിക്കാർതെന്ന് സ്വയം തവളിവാക്കിപ്പറഞ്ഞ് അധികാര ധാരാളിത്തത്തിന്തറ പാകമാവാത്ത സ്യൂട്ടിൽ തസ്റിമ്മാണിയൽ തുടങ്ങിയത്

ഉപമ്യാഗിച്തചറിഞ്ഞ ഉറ മ്പാതല പിടച്ചിൽ നിലച്ച്, ഉമ്പക്ഷിക്കപ്തപട്ട പ്രണയം.. ആവില്ലായിരുന്നു അവൾക്ക് മ്ഫാമിൽ നിൽതക്കതയാരു വിരാമം പഴയ വിക ട റി ലാപ്പിന്തറ ആമ്വശലഹരിയിൽ ട്രാക്ക് സ്യൂട്ടിൽ ഉഷ് ണ ം നിറച്ച് പു തിയ സ്മയം മ്തടി അവതളാരുങ്ങി ലാപ്പുകൾ കുറിച്ച് തവക്കാതത, കുമ്മായവരകൾ പാലിച്ച് മമതാനം നിറഞ്ഞു കളിച്ചു അവൾ... കളിനിയമങ്ങൾ തതറ്റിച്ച് ഇനിയു തമാരു പ്രണയവയായാമം


ഷാജഹാന്നന്മണ്ടന്

മേയ്ോസപുഷ്പം

പതിവില്ലാത്തവിധം അറബ് വംശജനായ മാനനജര് ഞാനം ഇസാമം ഇരുന്ന കാബിനിലിനലക്ക് പലതവണ എത്തിനനാക്കി തിരിച്ചനപാകുന്നത് എന്നില് ഒരുതരം അത്ഭുതമാണ് ഉളവാക്കിയത്. സാധാരണയായി എന്തെങ്കിലം നിര്ദ്നദശ്ള് തരാനനാ,അഭിപ്രായ്ള് ആരായാനനാ ഇസാമിന്തന അദ്നദഹത്തിന്ന്തറ മറിയിനലക്ക് വിളിപ്പിക്കാറാണ് പതിവ്. എന്നാല് ഇന്ന് മൂനന്നാനാനലാ തവണയാണ് അദ്നദഹം ഞ്ളന്തെ കാബിനില് എത്തി നനാക്കി നപായത്. ഇസാം മറ്നറനതാ നലാകത്തായിരുന്നുവരുന്ന തതാനം . അവധിക്കാലം ്ില്വാര്രവ ആസനദിക്കാന് മാേരാജാനത്തവ് യാത്രയന്തെ തയാന്തറെപ്പില്അവന്ന്തറ . ഇത്തവണന്തത്ത യാത്രക്ക് അവന്ന്തറ തവവര്്ഷന്തത്ത പ്രണയസാഫലാത്തിന്ന്തറത് കൂെിയാന്തണന്നതായിരുന്നു അവന്തന കൂെതല് ആഹ്ലാദവാനാക്കിയത്. അറബ് വംശജന്തനങ്കിലം ഒരര്ധസനഹാദരനാനയാ കൂെപ്പിറപ്പായിത്തന്തന്നനയാ ഹുനൂദായ എന്തന്നയം ഇസാം കണ്ടിരുന്നത്. ഗൃഹാതുരത, പ്രണയം, കുട്ടിക്കാലന്തത്തവറിച്ചന്തമല്ലാം

വാചാലനാവനപാവം, സംഭാഷണ്ള് ഈയെത്തായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞ വന്ന പതിയ രാഷ ര ീയഅജണ്ടകളന്തെ പ്രതിഫലനന്തമനന്നാണം സംഭവിവന്ന ഭരണകൂെഭീകരതന്തയവറിച്ചാ വനപാള് അവന് ന്തമൌനിയാകാറാണ് പതിവ്. ഇരുളിന്ന്തറ മറവിലിരുന്ന് ന്തവെിയതിര്ത്തവര് പകലനപാലം തതു നിമിഷത്തിലം സഹജീവികളന്തെ ജീവന്തനെവന്നത് തതു പ്രതായശാസ ര ത്തിന്ന്തറ നപരിലാന്തണന്ന ഇസാമിന്ന്തറ നചാദാ്രക്ക് എന്നിലനിന്നും മറപെി ഉണ്ടാവില്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ടം പ്രതാാശനയാന്തെ അവന്തനന്തന്ന നനാക്കാറണ്ടായിരുന്നു. ''ന്തകാല്ലന്നവനം ,ന്തകാല ന്തചയ്യിവന്നവനം ന്തകാല്ലപ്ന്തപെന്നവനം,മരണന്തമന്ന അനഭവം ഒന്ന് തന്തന്ന സനര്ര്‍ വ ം. ോനരാ നരകവം പകുന്തത്തെക്കാന് ആ ാവം അൊവിധിയന്തെ നാളിനായി നിതാെമായ .കാത്തിരിപ്പ്''ഇസാം പിറപിറത്തു.'' ഇസാം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തറ്റവം ഇളയഅനജന് അവന് നശഖരിച്ച വസ ര ്ളന്തെ പാകതന്തയവറിച്ച് സംശയം എനിക്കില്ലാന്തതനപായ അനജനനാെ് സ്നനഹം നിറഞ്ഞ അസൂയയില് ലയിച്ചില്ലാതായി.

ചൂെം ,മവയം ,ശശതാവം മറ്റമാസ്ളില് അനഭവപ്ന്തപട്ട. നിന്നും ര്ിം പകര്ന്നതാവാം ന്തകാെംചൂെിലം പഷ പ ിച്ച നിലക്കാന് ആ മരത്തിന പ്രനചാദനനമകുന്നത്?.ോഫീസിന്ന്തറ ഇരുണ്ട ജാലകത്തിന് പറത്ത് കത്തുന്ന ന്തവയിലിലം പഷ പ ിച്ച നിന്ന നമയ മ ാസപഷ പ ത്തിന്ന്തറ രക്തനിറം ജാലകത്തില് കുെഞ്ഞിട്ടനപാന്തല നതാന്നി. മധാാഹ്നപ്രാര്ഥനയന്തെ വിളംഭരമറിയിച്ച അെത്ത നദവാലയത്തില് നിന്നും ബാങ്ക് വിളി മവ്ിയപ്നപാവാണ് ഇസാം പറനത്തക്ക്നപായ സമയംനനാക്കി മാനനജര് എന്തന്ന മറിയിനലക്ക് വിളിപ്പിച്ചത്. ഭരണകൂെഭീകരതയന്തെ ഇരകളായി, ഇസാമിന്ന്തറ കുെംബത്തിന നനരിട്ട അതിദാരുണദരെം മാനനജറില് നിന്നും അറിഞ്ഞ ഞാന് തളര്ന്നിരിവനപാള് ,പറത്ത് ഭ്രാെമായ ഒരലര്ച്ചനയാന്തെ ന്തതരുവിനലക്ക് ഇറ്ിനയാെിയ ഇസാമിന്തന പിന്തുെരാന് കവിയാന്തത സഹപ്രവര്ത്തകരും നിസ സ ഹായരായി നനാക്കി നിലവന്നുണ്ടായിരുന്നു.


s_\yman³ a\Êv Xpd¡p¶p

aebmfw t»mtKgvkv {Kq]v- AwK§fpsS tNmZy§Ä¡v s_\ymansâ adp]Sn.


1) നജീബിനന കുറിച്ച് അറിയാന് താല് പ ര്യം ഉണ്ട്...ഇപ്്പാള് എവിനെ? എങ്ങിനന ജീവിക്കുന്നു? നജീബ് ഇപ്്പാൾ ബഹ്ററനിൽ സാമാനയം ്േദപ്നപട്ട ഒരു ്ജാല്ി നെയ ത ് ജീവിക്കുന്നു.

2) ആെ് ജീവിതം എന്ന കറയറ്റ ്നാവല്ില്് നിന്ന് മഞ്ഞ നവയില്് മര്ണങ്ങള് എന്ന ത്രില്്ല്ര്് ്നാവല്ില്് എത്തിയപ്്പാള് ആദയ്നാവല്ിന്നറ അപാര്മായ പൂര്‍ണ ണ ത ര്ണ്ടാമനത്ത ്നാവല്ില്് കാണാന് കഴിഞ്ഞില്്ല്. പ്ര്മയപര്മായ പൂര്‍ണ ണ തയല്്ല് ്ാന് ഉദ്്ദശിച്ചത്. ്നാവല്ിന്നറ അവസാന്ത്താളം വനര് കാത്തുസൂക്ഷിച്ച ആ ത്രില്്ല്ിംഗ് അനുേവത്തിന് ്യാജിച്ചതായിരുന്നില്്ല് അവസാനോഗങ്ങൾ. എനന്ന അതിശയിപ്പിച്ചത് അത് നബനയാമീന് എന്ന കഴിവു റ്റ ്നാവല്ിസ റ ിന് തിരുത്താമായിരുന്ന കുറവല്്്ല് എന്നതായിരുന്നു? ഒരു കുറ്റ്നേഷണ്നാവൽ എഴുതുക ആയിരുന്നില്്ല് എന്നറ ല്ക്ഷയം. അതുനകാണ്ടുതനന്ന അതിന്നറ അന്ത്യനത്ത ഓര്‍ത്ത് എനിക്ക് വിഷമവു മില്്ല്. അങ്ങനന ഒരു അന്ത്യം മു ൻകൂട്ടി പ്ല്ാൻ നെയ ത ് എഴുതിയതു തനന്നയാണ്. എല്്ല്ാത്തിനും ഉത്തര്ം എഴുത്തുകാര്ൻ നല് ക ിയിരുനന്നങ്കിൽ വായനക്കാര്ിൽ നിന്ന് ഇത്രയു ം ഉ്ദേഗം നിറഞ്ഞ അ്നേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവു മായിരുന്നില്്ല്. ആ ്നാവൽ പൂര്‍ത്തിയാവു ന്ന വായനക്കാര്ന്നറ ഉള്ളില്ാണ്. ആ അന്ത്യം ്നാവല്ിനന കൂെുതൽ വായനാസു ഖമു ള്ളതാക്കി എന്നാണ് അേിപ്രായങ്ങൾ നതളിയിക്കുന്നത്. പിനന്ന ഓ്ര്ാ വായനക്കാര്‍ ഓ്ര്ാ വിധമാണ് പ്രതികര്ിക്കുന്നത്. ആെുജീവിതത്തിന്നറ അന്ത്യവു ം പൂര്‍ണ ണ മായിരുന്നില്്ല് എന്ന് പര്ാതിപ്നപെുന്ന എത്ര്യാ വായനക്കാര്‍ ഉണ്ട്..

3) ആെുജീവിതം താങ്കളുനെ ഒരു സാഹിതയ സൃഷടിയാണ് എന്നതില്ു പര്ി ഇത്തര്ത്തില്ു ള്ള ഒരു എഴുത്തിന് പിന്നില്ു ള്ള നി്യാഗനത്ത കുറിച്ചുള്ള കാഴ ച പ്പാെ് എന്ത്ാണ് ? അല്്നല്ങ്കില്് താങ്കളുനെ എഴുത്തും ജീവിതത്തിനല് നി്യാഗങ്ങളും തമ്മില്് എനന്ത്ങ്കില്ു ം ബന്ധമു ള്ളതായി ്താന്നിയിട്ടു്ണ്ടാ ? അതിനനക്കുറിച്ച് ്ാൻ ്നാവല്ിന്നറ പിന്നില്ു ള്ള അനുബന്ധ കുറിപ്പിൽ പറയു ന്നുണ്ടല്്്ല്ാ. നജീബിന്നറ ജീവിതം പറയു വാൻ ്ാൻ നി്യാഗിക്കപ്നപെുകയായിരുന്നു എന്ന് ്ാൻ വിശേസിക്കുന്നുണ്ട്. അല്്നല്ങ്കിൽ നജീബ് ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് വര്‍ഷ്ത്താളം ഇക്കഥ ആ്ര്ാെും പറയാനത സൂക്ഷിച്ചു വ്യ്്ക്കണ്ടതില്്ല്ായിരുന്നല്്്ല്ാ..

4) ‎1. ഇ എം എസു ം നപൺകുട്ടിയു ം എന്ന കയതി സിനിമയാവു ന്നു എന്നറികയു ണ്ടായി. എല്്ല്ാവിധ ോവു കങ്ങളും. ഇതിന്നറ പിന്നണിയിൽ ആനര്ാനക്ക, മു ൻറകനയെുത്തതാനര്ാനക്ക എന്ന് പങ്കു നവയ ക ാ്മാ? 2. സിനിമ റപറസി എന്നതു ്പാനല് തനന്ന, ്നാവല്ു കളുനെയു ം മറ്റും പിഡിഎഫു കളും െില് ഫ്രീ ഫയൽ നഷയറിംങ്ങ് റസറ്റുകളിൽ ല്േയമാണു... നബനയമിന്നറ തനന്ന ആെുജീവിതം എവിനെ്യാ കണ്ടിരുന്നു..... ഇത് എഴുത്തുകാനര് ബാധിക്കു്മാ ? എന്ത്ാണേിപ്രായം ? റകര്ളി െീവിയിനല് പ്രവാസ്ല്ാകം എന്ന പര്ിപാെിയു നെ സംവിധായകൻ റഫീക് റാവു ത്തറാണ് ആ കഥ സിനിമ ആക്കുന്നത്. ആ കഥ വായിച്ച് ഇഷ ട പ്നപട്ട് അദ്്ദഹം ്നര്ിട്ട് എനന്ന സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. പിനന്ന ്നാവല്ു കളുനെ ഇന്റര്‍നനറ്റില്ൂനെയു ള്ള വയാപനം എഴുത്ത് കൂെുതൽ ്പര്ിൽ എത്താൻ കാര്ണമാകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അത് പ്രസാധകന് വല്ിയ നഷ ട മാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതില്ൂനെ എഴുത്തുകാര്ന് കിെ്്െണ്ട പ്രതിഫല്വു ം നഷ ട മാകുന്നു. എഴുത്തുകാര്ന്നറ അധോനത്തിന്നറ വില്യാണത്. ഇത്തര്ം റപറസികൾ ആ അധോനത്തിന്നറ വില്നയ ്മാഷ ട ിക്കുകയാണ് നെയ്യുന്നത്.

5) ഇബ്രാഹിം ഖാദര്ി എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്നറ െിത്രം എന്തുനകാണ്ടാണ് നപാല്ീസ് സ്റ് ് റഷനിൽ വന്നത്? അദ്്ദഹം ഒരു പിെികിട്ടാപ്പുള്ളി്യാ കുറ്റവാളി്യാ ആയതുനകാണ്ടാവാം..


6) ആെ് ജീവിതവു ം .മഞ്ഞനവയില്ു ം ബഹററനിനല് താങ്കളുനെ സോധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബഹററനിനല് പ്രവാസജിവിത നത്ത കുറിച്ച് ?

പ്രവാസനത്ത

എത്ര

കണ്ടു

ഇങ്ങനനയാ്ണാ ്ൊദയം അ്താ ബഹ്ററനിനല് പ്രവാസം ഈ കൃതികളിൽ എങ്ങനന സോധീനിച്ചു എന്നാ്ണാ..? സേോവികമായു ം എഴുത്തുകാര്ൻ ജീവിക്കുന്ന ഇെം അവന്നറ കൃതികളിൽ സോധീനം ഉണ്ടാക്കും. അത്തര്ത്തിൽ ബഹ്ററൻ ജീവിതവു ം എന്നറ ഈ കൃതികളുനെ ര്െനാ്വളയിൽ സോധീനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്ക്ഷ പ്ര്ാക്ഷമായാവു ം അവ കൃതിയിൽ പ്രതയക്ഷപ്നപെുക. ജീവിക്കാൻ നകാള്ളാവു ന്ന ഒര്ിെമാണ് ബഹ്ററൻ. നല്്ല് ര്ീതിയിൽ സാമൂഹിക ബന്ധം പു ല്ര്‍ത്താൻ ്രമമിക്കുന്നവര്ാണ് ഇവിെുനത്ത മല്യാളികൾ.

7) മറ്റ് അറബ് ര്ാജയങ്ങളില്് നിന്നും വയതയസ ത മായി സൗദി അ്റബയയില്് സാധാര്ണ ഗതിയില്് നതാഴില്ു െമനയ ഖഫീല്് എന്നാണ് പര്ാമര്‍ശിക്കുന്നത്. ആെ് ജീവിതത്തില്് കഥയില്ു െനീളം നജീബ് അറബിനയ പര്ാമര്‍ശിക്കുന്നിെനത്തല്്ല്ാം അര്‍ബാബ് എന്ന് അേിസം്ബാധന നെയ ാ കാണുന്നു... .നസൗദിയില്്, സാധാര്ണക്കാര്ായ നതാഴില്ാളികൾക്കിെയില്് തീനര് പര്ിെയമില്്ല്ാത്ത ഒരു വിളിയാണ് ഇത്. അര്‍ബാബ് എന്ന പ്ര്യാഗം മനപൂര്‍വമായിരു്ന്നാ? അനത. ഇത് നസൗദി അ്റബയ എനന്നാരു ര്ാജയത്ത് മാത്രം നെക്കുന്ന കഥ അല്്ല് എന്ന് സൂെിപ്പിക്കാൻ ്വണ്ടിയാണ് അങ്ങനന നെയ ത ത്. ഇവിനെ അര്‍ബാബ് എന്ന പദത്തിന് ഒരു അന്ത്ര്‍്ദശീയ മാനം റകവരുന്നുണ്ട്. അത് ്ല്ാകനത്തവിനെയു മു ള്ള ക്രൂര്നായ മു തല്ാളിയു നെ പ്രതിരൂപമാണ്.

8) കഥയു നെ അവസാനം, പിന്കുറിപ്പില്് വായനക്കാര്ന്നറ ര്സത്തിന് ്വണ്ടി നജീബിന്നറ ജീവിതത്തിനു്മല്് അെുക്കുകളും നതാങ്ങല്ു കളും ഏനറനയാന്നും നവച്ചു നകട്ടിയിട്ടില്്ല് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്് കഥയില്് പറയു ന്ന ഹക്കീമിന്നറ മര്ണം യഥാര്‍ഥത്തില്് സംേവിച്ചതല്്ല് എന്ന് മറ്നറവിനെ്യാ വായിച്ചു.... ഹക്കീം എന്ന കഥാപാത്രനത്ത പാതി വഴിയില്് ഉ്പക്ഷിച്ചതില്് എനന്ത്ങ്കില്ു ം കാര്ണമു ്ണ്ടാ? ആെുജീവിതം ഏനതങ്കില്ു ം ഒരു നജീബിന്നറ്യാ ഹക്കീമിന്നറ്യാ മാത്രം കഥയല്്ല്. അത് മരുഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ വിധിക്കപ്നപട്ട ആയിര്ക്കണക്കിന് നജീബു മാരുനെയു ം ഹക്കീമു മാരുനെയു ം കഥയാണ്. അങ്ങനന മരുഭൂമിയിൽ ജീവിതം ്ഹാമിക്കപ്നപട്ട ആയിര്ക്കണക്കിന് ഹക്കീമു മാരുണ്ട്. അവനര്ക്കുറിച്ച് കൂെി പറയു ്പാഴാണ് ആെുജീവിതം പൂര്‍ണ ണ മാകുന്നത്. അതാണ് അങ്ങനന ഒരു മാറ്റം നകാണ്ടുവര്ാൻ കാര്ണം..

9) ആെ് ജീവിതം സിനിമയാക്കുന്നു എന്ന് ്കട്ടിരുന്നു .കുനറ നാളുകളായി അതിൻനറ ഒരു വിവര്വു ം എവിനെയു ം കണ്ടതുമില്്ല് .എനന്ത്ാനക്കയാണ് വിവര്ങ്ങള് ? അതിന്നറ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങൾ ഇപ്്പാഴും തുെരുന്നു. അത് െിത്രീകര്ിക്കുവാനുള്ള െില് സാ്ങ്കതിക ബു ദ്ധിമു ട്ടുകൾ മറികെന്നാൽ അത് സിനിമ ആവു ക തനന്ന നെയ്യും..


10)പ്രവാസ സാഹിതയം ഇന്നനല് ഇന്ന് നാനള -എന്ത്ാണ് താങ്കളുനെ ഒരു കാഴ ച പ്പാെ് ? ഇന്നനല് വനര് പ്രവാസസാഹിതയം എന്ന് വിവക്ഷിപ്നപെുന്ന വി്ദശ എഴുത്ത് നാെിനനക്കുറിച്ചുള്ള സേപ ന ങ്ങളില്ു ം സങ്കല് പ ങ്ങളില്ു ം അേിര്മിക്കുന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് അതിനു മാറ്റം ഉണ്ടായിര്ിക്കുന്നു. അവിെുനത്ത ജീവിതയാഥാര്‍ഥയങ്ങൾ പറയു ന്ന ര്െനകൾ ഉണ്ടായിനക്കാണ്ടിര്ിക്കുന്നു. നാനള അത് കൂെുതൽ തീക്ഷ ണ മായ യാഥാര്‍ഥയങ്ങനള പു റത്തു നകാണ്ടുവരുകയു ം എഴുത്തിന്നറ മു ഖയധാര്യിൽ ഇെം പിെിക്കുകയു ം നെയ്യും എന്ന് വിശേസിക്കുന്നു.

11) പു സ ത കങ്ങള് വായന കുറയു ന്നു ഒപ്പം മു ൻകാല്ങ്ങളില്് നകാണ്ടാെ്പന ് പട്ടത് ്പാനല്യു ള്ള എഴുത്തുകാര്് ഇപ്്പാള് ഉണ്ടാകുന്നില്്ല് എന്ന് പു സ ത ക പ്രസാധകരും ഒരു പര്ിധി വനര് വായനക്കാരും പര്ിതപിക്കുന്നു. ഇതില്് എത്ര മാത്രം സതയം ഉണ്ട് ? നതറ്റായ ധാര്ണയാണത്. മു ൻ കാല്ങ്ങനള അ്പക്ഷിച്ച് വായന നന്നായി കൂെിയിട്ടുണ്ട്. പു സ ത കങ്ങളുനെ കച്ചവെവു ം നന്നായി നെക്കുന്നു. ധാര്ാളം കുട്ടികൾ വായനയി്ല്ക്ക് കെന്നുവരുന്നു അതിന്നറ മഹതേം മനസില്ാക്കുന്നു എന്നിെത്താണ് വായനനയ ്ാൻ ശുേപ്രതീക്ഷ്യാനെ ്നാക്കിക്കാണുന്നത്.

12) അെുത്തതായി പു റത്തിറങ്ങു ന്ന അഥവാ പ്ല്ാന് നെയ്യുന്ന പു സ ത കങ്ങള് ? ഒരു ്നാവല്ിന്നറ സേപ ന ത്തില്ു ം െിന്ത്യില്ു മാണ് ്ാൻ. ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്്ല്


IhnX

A\manI

{]Wb clkyw... A\izcXbpsS B\µ¯nÂ.. tJZ§fpsS AXncpIÄ ewLn¨p ZpcnX k¦S§fpsS ImWmIb¯nte¡v Hcp ]p¯³ Poh³ DuXn¡bÁn kvt\l¯n³ A]mc kn²ns¡mSp¡w AXn Zo]vXambv {]Wbsacnªt¸mÄ lrZbm´cmf¯n hnlzeXIÄ \ntÇj \niÐXbnsemgpIn adªt¸mÄ A]mcPtymXnÊpt]msesbmcp {]Wb clkyw P·saSp¯ncp¶p....


തിരക്കുപിടിച്ച നടത്തത്തിനിടയില ചിലപ്പോള ്േലിപടര്‍പപുകളിലേളി്ല സോകൂതം ്നോ ി നില്‍കക്കും. ചചടികളിലേളിചല ചിലന്തിേലകളിലേളില കുടുങ്ങിയ ഇരകളിലേചള ചതലചലോരോ്േശ്ത്തോചട എടുത്ത പു റ്ത്ത ിടും. എന്നിട്ട ഉറച യു റച ചിരിക്കും. എ്ന്തോ ്യോ പിറു പിറു ത്ത പിചന്ന പതിചയ നിലേിളിക്കും. പി്ന്നയു ചെ്ന്തോ ഓര്‍പചത്തന്ന ്പോചല തലചയോന്ന കുടഞ്ഞ നിശബ് ദ ം നടത്തം തുടരം. ചില േഴിനടത്തങ്ങള്‍ക ിടയില ചപടചടന്ന ഏചതങ്കിലു ചെോര േീടിന്ചറ പടികളിലേടന്ന അകളിലേ്ത്ത േരം, ഉമ്മറത്തിരിക്കുന്നേചര്യോ അേര ്ചോദിക്കുന്നതി്ന്യോ ശ്രദ്ധി ോചത ചതോഴുത്തി്ല് ോ േിറകു പു രയി്ല് ോ കളിലേയറി ചിലന്തിേലകളിലേളില സോകൂതം പരി്ശോധിക്കും, േലല പ്രോണികളിലേളും കുടുങ്ങി കളിലേിടപുചെങ്കില എടുത്ത പു റ്ത്ത ിടും, കളിലേറു ത്തപലലു ോട്ടി തുറന്ന ചിരിക്കും. ചിലന്തികളിലേള േലചനയ്യുന്നതും ്നോ ി ചച്റോണ എത്ര ്നരം ്േണചെങ്കിലു ം അനങ്ങോചത നില്‍കക്കും. അതു ്നോ ിനില്‍കക്കു്്ോള െോത്രം ചച്റോണയു ചട െു ഖം കളിലേറു ത്തിരളും. എ്ന്തോ ചിന്തോഭോരത്തോല െു ഖ്പശികളിലേള േലിഞ്ഞു െു റു കും.േോയിലിട്ട െു റു ോന ചേ ോന െറക്കും. “എന്തിനോ ്ച്റോ്ണ യ്യിങ്ങചന വൃത്തീം ചെ്നലലയോചത നട ്ണ, ന്നോ ്സോപ, ആ ്തോട്ടില ്പോചയോന്ന ്തച്ച കുളിയ ക , നോറീട്ടുേയ്യ” എ്ന്നോ െറ്റോ ഏചതങ്കിലു ം േീട്ടുകളിലേോരി ഉപ്ദശിച്ചോല ചില സെയെങ്ങളില ചച്റോണ െറു പടി പറചഞ്ഞന്നിരിക്കും. " അമ്പ്രോട്ടിച യന്തോ അടിയചന നോറണത, അമ്പ്രോന ന്ന പു ലച്ചകൂടി അടിയന്റടുത്ത േന്ന കളിലേിടന്നപ്പോ നോറണന്ന പറഞ്ഞിലലല്ലോ. അമ്പ്രോട്ടി ചേ ചന ്തോന്നോ. എ്റോണ കുളി െോ..! " ആ തമ്പ്രോന ത്ു രോട്ടിയു ചട ഭര്‍പത്തോേോകളിലേോം, െകളിലേനോേോം, അച ഛ നോേോം, ആങ്ങളയോേോം. ചച്റോണയ ക പയ്യോങ്കര ഗ്രോെത്തില എലലോ െു തിര്‍പന്ന ആണുങ്ങളും തമ്പ്രോനം സ ര ീകളിലേള തമ്പ്രോട്ടികളിലേളുെോണ. പി്ന്നയു ം എചന്തങ്കിലു ചെോച ്ചോദിച്ചറിഞ്ഞോല ചച്റോണയ ക േിശദീകളിലേരി ോന പലതുെു െോേു ം. പകളിലേല്‍കചേളിച്ചത്തില കളിലേോര്‍പ ിച്ച തുപിയ പലതമ്പ്രോ ന്മോരം രോത്രി ചനയ ത ഇരട്ടിന്ചറ േലയില തുപലിന്ചറ ഒട്ടലു ള്ള േില്ലജോപീസിന്ചറ പിറകളിലേില തോചനന്ന ഇരചയ ്തടി ചിലന്തികളിലേളോയി േരന്നത, ഊഴം കളിലേോത്ത അനസരണയു ള്ള ചിലന്തികളിലേളോയി കളിലേോത്തിരിക്കുന്നത.. അങ്ങിചന പലതും.

അപ്പോള ചച്റോണയ ക ഭ്രോന്തിലല, േരന്നേ്രയു ം ്പോേു ന്നേ്രയു ം നലല നിശ്ചയെോണ. ചനറ്റിയി്ല ിറങ്ങി േരന്ന െു ഴുത്ത ്പനകളിലേചള തപിചയടുത്ത നഖത്തില്‍കചേച്ച ഇറു ി ചകളിലേോന്നുചകളിലേോെ അേള കളിലേിടന്ന ചകളിലേോടുക്കു്്ോള ആര്‍പക്കും കളിലേോര്‍പ ിച്ചു തുപോന ്തോന്നോറിലല ചച്റോണചയ. ്കളിലേള്‍ക ോനിി ല് െിലലോത്ത പലതും ്കളിലേള്‍ക് െി േരചെ്ന്നോര്‍പ്ത്തോ എ്ന്തോ സ ര ീകളിലേ്ള്റയു ം ചച്റോണ്യോടധികളിലേചെോന്നും ഉപ്ദശത്തിന ചചലലോറിലല. “അസത്ത എങ്ങനോ ്േ്െച്ചോ നട്ന്നോടചട, അ്ന്തോം കു്ന്തോെിലലോചത േോ്യ ്തോന്നണചതോച േിളിച്ച പറയു ം” എന്ന സവയം സെോധോനിച്ച തിരിച്ചു നടക്കുചെങ്കിലു ം ചച്റോണ നണ പറയോറിലചലന്ന അേിടുത്തകളിലേോര്‍പച ോച അറിയോം. ഒര ദിേസം ചച്റോണയു ചട ഗ്രോെേഴികളിലേളിലൂചടയു ള്ള പതിേ നടത്തം കളിലേെിലചലങ്കില നോട്ടുകളിലേോര്‍പ റിയോം സംഭേിച്ചചതന്തോയിരിക്കുചെന്ന. ചേയിലോയോലു ം െഴയോയോലു ം കൂസോചത നടക്കുന്ന ചച്റോണ േര്‍പിത്തിചലോര ദിേസ്െ നടത്തം െു ടക്കൂ. അന്നേചള കളിലേോണോന പോടേര്ിചല കകളിലേതകൂട്ടത്തിനരികളിലേില ്പോയി ്നോ ിയോല െതി. ്പറ്റു്നോേിന്ചറ ക്ഷീണം െു ഴുേന ചപയചതോഴി ോന അേളോ കകളിലേതകൂട്ടില ചു രെുകളിലേിടക്കുന്നുെോേു ം. പ്ക്ഷ ആരെോ കളിലേോഴച്ച കളിലേോണോന ആ േഴി ്പോേോറിലചലന്ന െോത്രെലല, കകളിലേത്ത്തോട േഴി ്പോ്േെേര ചച്റോണചയ കളിലേോണോതോേു ന്ന ദിേസം േഴി െോറി നടക്കും. അന്ന ചച്റോണ പല സതയങ്ങളും േിളിച്ചു പറയു ം. തന്ചറ കുഞ്ഞിന്ചറ തന്ത ആചരോച യോേോം എന്ന സതയം േചര. പിറ്റന്ന പു ലര്‍പച്ചചതോട്ട ചച്റോണചയ പതിേു ്പോചല കളിലേേലയില കളിലേോണോം. കളിലേോലിലൂ്ടയു ം ഉടുത്തിരിക്കുന്ന പോേോടയിലൂചടയു ം രക്തചെോലിച്ചിറങ്ങു ന്ന ്കളിലേോലം കളിലേെ സഹി ോചത ആചരങ്കിലു ം പഴയ തുണി ചകളിലേോടുത്തോല അേചളോന്ന െലര്‍പച ചിരിച്ചുചകളിലേോെത േോങ്ങിക്കും. പോേട കളിലേിട്ടിയോചലോന്ന െോറിയു ടുക്കും. ആചകളിലേ കൂടി ചച്റോണ േസ ര ം െോറ്റുന്നതിങ്ങിചനയോണ. നരഞ്ഞിറങ്ങു ന്ന െു ലപോല പിഴിഞ്ഞു കളിലേളഞ്ഞു ചകളിലേോെേള കളിലേേലയിലൂചട ചപോട്ടിച്ചിരിച്ച പി്ന്നയു ം നടക്കും. ആ ദിേസങ്ങളില രോേു ം പകളിലേലു ം പയ്യോങ്കര ഗ്രോെം െു ഴുേന ചച്റോണയു ചട ചപോട്ടിച്ചിരികളിലേള ്കളിലേള്‍ക ോം, അട്ടഹോസങ്ങള ്കളിലേള്‍ക ോം. ഉറച എ്ന്തോ ്യോ േിളിച്ച പറഞ്ഞ രോത്രിയു ചട ഉറ ചത്ത പരിഹസിച്ചേള ഇറങ്ങി നടക്കും.


ചപറ്റ ചപണ ണ ിന്ചറ കകളിലേകളിലേളില കുട്ടിചയ തിര്യെ. പ്രസേിച്ച െണിക്കൂറു കളിലേള്‍ക കളിലേം ചച്റോണ കുഞ്ഞിചന കളിലേഴുത്ത ചെരിച്ച ചകളിലേോലലു ം. ്തോട്ടുേ ത്ത കകളിലേതകൂട്ടില കകളിലേചകളിലേോെ െണ ണ െോന്തിയതിചന കുഴിച്ചിടും. കകളിലേതകൂട്ടില േലചകളിലേട്ടിയ ഒര ചിലന്തിചയ തഞ്ചത്തില ചകളിലേോന്ന ആ െണ്‍കൂനയു ചട െു കളിലേളില ചേച്ച കകളിലേച ോട്ടി ചിരിക്കും. ഇചതത്രോെചത്ത പ്രസേെോചണന്ന ചച്റോണയച ോ നോട്ടുകളിലേോര്‍പ് ോ അറിയിലല. എലലോ േര്‍പിേു ം ചച്റോണ പ്രസേിക്കും. പ്രസേത്ലന്ന േചര അേള ‘അമ്പ്രോ ന്മോചര’ അനസരിക്കും, അമ്പ്രോട്ടിെോരചട ശോപേോക്കുകളിലേള സവീകളിലേരിക്കും. പ്രസേിച്ച കുഞ്ഞു ങ്ങചള അേളിതുേചര ആ്രയു ം കളിലേോണിച്ചിട്ടിലല. അതുചകളിലേോെ നോട്ടുകളിലേോര്‍പ െു ഖഛോയ എചന്നോര ്പടിയിലല. ഭ്രോന്തിചയന്ന നിലയിലില ചകളിലേോലപോതകളിലേത്തിന ്കളിലേസു ം കൂട്ടേു െിലല. ്പോലീസു കളിലേോര തിരിഞ്ഞു ്നോ ോറിലല, ആരം ്കളിലേസു ചകളിലേോടു ോറു െിലല. ്പോലീസു കളിലേോരട ം എലലോേരം ‘അമ്പ്രോ ന‘െോരോണലചലോ! “അേനോന്ചറ േയറ്റില പിറന്ന കുഞ്ഞിചന എന്തിനോ ചച്റോചണ ഇങ്ങിചന കളിലേണ ണ ീ്ചോരലലയോചെ ചകളിലേോലല്ണ” എന്ന ആചരങ്കിലു ം ്ചോദിച്ചോ ചച്റോണയതിന ചിരിച്ചോെ െറു പടി പറയു ം. "അചതോര പ്രോ്ണയര്‍പന്നമ്പ്രോ. എട്ടോ്ലയോളിറങ്ങു ം അന്തയോയോ. എന്നിട്ടോറ്റചട ്ചോര ജീേ്നോടൂറ്റി കുടിക്കും. അ്ടയനത കളിലേോണോന േയ്യമ്പ്രോ. അ്ടയനോ പ്രോണീചന രസ സ ിച്ചതോമ്പ്രോ..”

അപ്പോഴും ചച്റോണ െറ ോത്ത ഒന്നുെ, ചിലന്തിേലകളിലേളിചല പ്രോണികളിലേചള രക്ഷി ോന., ചിലന്തികളിലേള സശ്രദ്ധം േലചനയ്യുന്നത ്നോ ി നില്‍ക ോന.,.. ഇരചയ കളിലേോത്ത േലയില പതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചിലന്തികളിലേചള അേള്‍ക പ്പോഴും ്പടിയോണ. അേചയ ്നോക്കു്്ോള ചച്റോണയു ചട കളിലേണ ണ ില ഭയം തിരയടിക്കും. ചു െന്ന ചു ളുങ്ങിയ ചു െുകളിലേള ഒരേശ്ത്ത ്കളിലേോടി്പോേു ം.

്കളിലേട്ടുനില്‍കക്കുന്നേചനോന്നും െനസ സ ിലോയിലചലങ്കിലു ം ചച്റോണയച ലലോം െനസ സ ിലോേു ം. രോത്രിയില ചിലന്തിേല ചനയ്യുന്ന ഇരട്ടും, രോത്രിേലയിലൂചട പു റത്തിറങ്ങു ന്ന ചിലന്തികളിലേളും, ചിലന്തികളിലേള്‍ക ിരയോേു ന്ന പ്രോണികളിലേളും എലലോം അേള്‍ക ന്ന്ന നിശ്ചയെു െ. പയ്യോങ്കര ഗ്രോെത്തിന്ചറ ചച്റോണ ജീേിക്കുന്നു, എട്ടുകളിലേോലികളിലേള്‍ക ിടയില, ചിലന്തി േലയു ചട കുര ഴി ോനറിയോത്ത ഇരയോയ... ഇനിചയോര പ്രോണിയു ം ഇരയോേരചതന്ന േോശി്യോചട.. പയ്യോങ്കരയു ചട സവന്തം ചച്റോണ!


IhnX apl½Zv kKoÀ ]−mc¯nÂ

{]hmkn Cu sI«nS¯ns³d t]cv sdUvjqsh¶mbncp¶p. ]gb BÄ¡mÀ¡p am{Xta Cu sI«nS¯ns³d t]cdnbpambncp¶pÅq c−mw \nebnse AªqÁnap¸¯nb©mw \¼cnemWv Cu ihapdn ØnXn sN¿p¶Xv B ihapdnbpsS hmXn sasà Xpd¶p. Fsâ {]hmkPohnXw ]nSªp XoÀ¶ apdn hyYIÄ ]ckv]cw Ieln¨ NphcpIÄ ian¡m¯ BiIÄ Xm§n \ndp¯nb I«n HSp§m¯ kz]v\§fpsS ]nS¨n I− InS¡ BiIÄ \ndª XebnW hnclw aqSnsh¨ ]pX¸v FÃmw Btcm Npcp«nsI«n, C\n F\n¡v t]mImw Btcm ]Ww sImSp¯v F\n¡mbn hm§nb BdSn a®nte¡v, ChnsSbpw Rm³ IS¡mc³


ഇന്ന് ജനുവരി 1 "തളിര്‍ത്ു ‍ി്ുന്ന ഇം ള ഭൂമിയയോട് ിന്നോര പറയന്ന ‍ക്ഷത്രങ്ങള . മയ‍ോഹരമോയ പഞ്ചിരിയമോയി പൂു‍ി്ുന്ന ‍ി്ോിയിയ സോക്ഷി ‍ി്ുന്ന ഈ രോത്രിയിം്......... ആ മോംോഖ വീണ് പറപവപ.. വിറയ ു ന്ന ചണ് ളോം് മു ള് ക ോഴിച്ച സങ്കടകപടത്തിം്ം ഞോ‍് . യ‍ോവിക്കിം്ം ഞോ‍് . കസവോയ മറപ പറക്കിം്ം ഞോ‍് വിടരുന്ന പതുവര്‍ത്ഷകത്ത സോക്ഷിയോക്കി പറയപ ... "സ്യ‍ഹത്തിം് വിരിഞ്ഞ ഈ പൂവ് സവീ രിച്ചോം " ഇന്ന് ജനുവരി 2 പ്രവോസത്തി‍്കറ മള്യവംി ള് എ‍്കറ ഹൃദയകത്ത യ‍ോവിുപ സിര ളിം്..പടരുന്ന തണുപ്പ് എ‍്കറ പതപ്പിയ‍ോടള്ള എ‍്കറ പ്രണയകത്ത തീവ്രമോുപ .. ഇന്ന് ജനുവരി 3 പഞ്ചിരി കവളിച്ചമോണ് ഹൃദയത്തിനുള്ളികം ഇരുട്ടിം് ഒരു യ‍രിയ കവളിച്ച . കമോഴി ള് സ ിീതമോണ്ഹൃദയത്തിനുള്ളികം ആരവങ്ങള്ു ആ്വോസ . ആത്മോര്‍ത്ഥതയിം്ംോത്ത വോു ള് ക ോണ്് ക ട്ടിപ്പടത്ത പഞ്ചിരി ചീട്ട ക ോട്ടോരങ്ങള് യപോകം ത ര്‍ത്പ വീഴ . ‍ന്മയകട ഇം ളിം് വിരിഞ്ഞ പഞ്ചിരിക്ക് ഭ ിി കൂട കമോഴി ള് സിയ പടര്‍ത്ു ഇന്ന് ജനുവരി 4 സ്യ‍ഹ അമൃതോണ് ആത്മോര്‍ത്ഥമോയ വോു ളോം ,പ്രവൃത്തി ളോം ടകഞ്ഞടത്ത അമൃത്. മ‍സ്കസന്ന കുടത്തിം് അമൃകതന്ന സ്യ‍ഹ ‍ിറഞ്ഞ തുളമ്പട്കട. പടമോയ വോു ള് സ്യ‍ഹത്തി‍്കറ അമൃതിം് ഒരിക്കം യചര്‍ത്ക്കോതിരിു . ോംത്തി‍്കറ റത്ത ക ള്, മഖ മൂടിയണിഞ്ഞ് ‍മ്മകള യ‍ോക്കി പഞ്ചിരിുപകവങ്കിം ആത്മോര്‍ത്ഥമോയി തകന്ന ‍മക്ക് സ്യ‍ഹിക്കോ . സ്യ‍ഹിുയമ്പോള് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്.. ോരണ ‍മ്മകട മ‍സ സ ി‍്കറ സ തൃപ ത ിയോണ് ‍മ്മകട സ്യ‍ഹ . ഒരിക്കം ോം ‍മ്മയളോട് യചോദിക്കോതിരിക്കട്കട .......... ‍ിന്കറ മ‍സ്കസന്ന ‍ിറകുടത്തിം് അമൃകതന്ന സ്യ‍ഹമം്ം ...വഞ്ച‍യകട വിഷമോയിരുപ എന്ന്"

ഇന്ന് ജനുവരി 5 ദൂകരക്ക് ‍ീണ് ിടുന്ന ആ ോ്പന്തംിയംക്ക് ണ്ചിമ കവട്ടോകത ഞോ‍് യ‍ോക്കിയിരുപ രോത്രിയകട യപടിപ്കപടുന്ന ‍ി്ബ് ദ ത ഉകണ്ങ്കിം എപ എകന്ന ോണോ‍് വരുമോയിരുന്ന ആ അമ്മ‍ക്ഷത്ര ഇപ എകന്ന . മോത്ര ോണോ‍് വപ എ‍ിക്ക് മോത്ര യ ള്ക്കോവന്ന ്ബ് ദ ത്തിം് അമ്മ ‍ക്ഷത്ര എയന്നോട് പറഞ്ഞ


"യമോക‍..... ‍ീ എന്തി‍ോ എപ എകന്ന യ‍ോക്കിയിരിുകന്ന" ഞോ‍് ഒരു കചറ പഞ്ചിരിയയോകട പറഞ്ഞ . ഞോ‍് സ്യ‍ഹിച്ച ക ോതിതീരുയമ്പോയഴു എകന്ന വിട്ട യപോയകതന്തി‍ോ. എ‍ിുറങ്ങോ‍് തോരോട്ട് പോടി തരോ എന്ന് നുണ പറഞ്ഞത് എന്തി‍ോ ആ ഥ മഴവ‍ോയ് പറയോകത ഞോ‍് ഉണര്ന്നപ്യപോയഴു ദൂയരക്ക് യപോയിം്യം" എങ്കിം എ‍ിക്ക് പിണക്കകമോപ ഇം്ം, എ‍ിക്ക് അമ്മ‍ക്ഷത്രയത്തോട് പിണങ്ങോ‍് പറ്റിം്ം" എ‍്കറ ണ ു ‍ീര് ആ വോു ള്കക്കോപ്പ ഇരുളിയംക്ക് ംയിച്ച..... ഒപ പറയോ‍ോവോകത അമ്മ ‍ക്ഷത്രവ ോര്‍ത്യമഘങ്ങ്ങള്ക്കിടയിയംക്ക് കമം്കം ‍ീങ്ങി അങ്ങിക‍ വീണ് ഒരു രോത്രി കൂടി എയന്നോട് വിടപറഞ്ഞ തുടങ്ങപ.

ഇന്ന് ജനുവരി 6 പവിഴ ദവീപിം് പവിഴ യതടിയള്ള യോത്രക്കിടയിം് എവികടയയോ കവച്ചോണ് ആ അമ്മകയ ഞോ‍് ോണുന്നത് . വിധിയകട യവരു ളോം് ചറ്റി വരിഞ്ഞപ്യപോള് ‍ഷ്ട്ടപ്കപട്ട ത‍്കറ മ ക‍ ഓര്‍ത്ത്ത് തളര്‍ത്ന്നിം്കംങ്കിം വോ്യതംതോയത്തോകട തയംോടോ‍് ക ോതിച്ച ആ ക വിരം ളിം് വിത ള് പിറു യോയിരുപ, ആ വിത ള് മ നുള്ള തോരോട്ട് പോട്ടോയ് മോറി അക്ഷരങ്ങളകട ആഴ മ യ‍ോടള്ള സ്യ‍ഹത്തി‍്കറ തീവ്രതകയ തുറപ ോണിച്ച മ ‍്കറ ഓര്‍ത്മ്മ ള് ഒരു ‍ി്വോസത്തിം് അവസോ‍ിുയമ്പോള് ണ ു ‍ീര് ോഴ്ച്ചകയ മറച്ച ഒരു തൂവോം ം് വിതയകട ഈണത്തി തുടക്കോ‍് ണ ു ‍ീര്. സമ്മോ‍ിച്ച് ക ോണ്് ഞോ‍് പറഞ്ഞ ... " ോം എ‍ിക്ക് എ‍്കറ അമ്മകയ ‍ഷ്ട്ടപ്കപടത്തി ,ആ ോം തകന്ന എകന്ന ഈ പവിഴ ദവീപിയംക്ക് എത്തിച്ചതു " അങ്കണ കതമോവികം മോമ്പഴ ഞോ‍് ആ അമ്മക്ക് സമ്മോ‍ിുയമ്പോള് ആ ണ ു ളിം് മോതൃസ്യ‍ഹത്തി‍്കറ വസന്ത വിടരു യോയിരുപ

എ‍്കറ ണ ു ‍ീര് തുള്ളി ആ ഡയറി തോള കള‍‍യിച്ച എ‍ിക്കറിയോ എന്തി‍ോണ് അവ‍് ഈ പവിഴ ദവീപിം് എത്തിയത് എന്ന് , അവക‍ ആ അമ്മ ‍ക്ഷത്ര തകന്നയോണ് ഇവികട എത്തിച്ചത് ആയിരിു അയങ്ങോട്ടള്ള യോത്രയിം് ഇപ്യപോള് അവ‍് ., ഇരുട്ട് ‍ിറഞ്ഞ അവ‍്കറ വഴിയിം് ഒരു കുഞ്ഞ കവളിച്ചമോയ്, ഒരു വഴി വിളക്കോയ് എപ്യപോഴ ആ അമ്മ ‍ക്ഷത്രവ ഉണ്ോകു , ആ ഡയറി തോള ള് ക‍യഞ്ചോട യചര്‍ത്ത്ത് ഞോനു പ്രവോസത്തി‍്കറ പട്ട കമത്തയിം് കമം്കം കമം്കം ‍ിദ്രയിയംക്ക് ...


IhnX

]pWyamkcmhpIÄ ^mcn kp¯m\ a®n amemJamÀ Cuizc {]IoÀX\§fpambn NndISn¨Wbp¶p... a\Êns³d akvPnZn \n¶pw hnip±nbpsS _ms¦men apg§p¶p... acXI ]¨ ]p apkà bn C\vknsâ, Pn¶nsâ {kãm\vKw... I\nhnsâ Imc¡ NofpIÄ X¦ XfnIbn Bhiy¡mcs\ tXSn t]mIp¶p ]mXncm ]qhpIÄ t]mse ]pe¡me bma§fnte¡v ]pWy§Ä]cnafw {]kcn¸n¡p¶p.. CSw hew \S¶ C_veokv shfn¨¯nsâ Xnf¡ apÄsImffm\mhmsX

Ccp«ptXSn ]emb\w sN¿p¶p... Bbncw cmhpIsf \njv{]`am¡p¶ \nÀ®WmbI aplqÀ¯s¯ Ipdn¨v ImXn Btcm a{´n¡p¶p... Xkv_olpw Xlveoepw Xo£W \nanj§sf XWp¸n¡p¶p... ]mh\ thZ¯nA \n¶pw kqà§Ä kzÀKs¯ ]Án ]dªp sImt−bncn¡p¶p....


Ieln¨pw kvt\ln¨pw Hcp kv{Xo ]£ _ZÂ

s^an\nkvÁv F¶Xv kv{Xosb hnfn¡mhp¶ Ak`y]ZamtWm? A`napJw : F¨vap¡p«n - ctaiv- AcqÀ Ramji Patteppadam


ഭര്‍ത്താവ് എന്ന വാക്ക് ഒഴിവാക്കിയത് മന:പൂര്‍ത്വമാ്്. ഭരിക്ക ുന്നവന് എന്നര്‍ത്ഥമ ു്ള ആ വാക്ക് ശരിക്ക ുും ഭയപ്പെട ുത ുന്ന ഒന്നാ്്. ഏത ു പ ുര ുഷന ുും ഒര ു സ്്തരീയ ുപ്പട ഭര്‍ത്താവാാാന് ാഴിയ ുും. ഏത ു സ്്തരീക്ക ുും ഒര ു പ ുര ുഷന്പ്പെ ഭാരയയ ുമാാാും.

ബു ദ്ധിയു ും സിദ്ധിയു ും "ഒറങ്ങിക്കെടെണ വയറ്റുകണ ണ ിപ്ക്കപണ ണ ിക്കെ കളഞ്ഞിട്ടു ആക്കണൊരുത്തെങ്ങട് വീടുവിട്ടു പപൊയൊല് ബു ദ്ധപെൊ സിദ്ധപെൊ ഒക്കെ ആവൊും. ക്കപണ്ക്കണൊരുത്തി ആപ ൊഗ്യസൊമിയൊയ ആണിക്കെ കളഞ്ഞിട്ടു വീടുവിട്ടു പപൊയൊപലൊ? ബു ദ്ധിപയൊ സിദ്ധിപയൊ ഒന്നുമൊവില്ല. പക ും ക്കപഴച്ചവള് ആകും. ആണ് ക്കപഴെില്ലല്പലൊ! ക്കപഴെലില് ക്കപണ ണ ിെ് മു പ്പത്തിമൂന്നുും അമ്പതുമല്ല, നൂറു ശതമൊെും സുംവ ണമൊ." സമൊന്ത സൊഹിതയ പലൊകപത്തൊട് മത്സ ിച്ചു ക്കകൊണ്ടു അനുദിെും വികൊസും പ്രൊപിച്ചു ക്കകൊണ്ടി ിക്കുന്ന ഇന്റര്ക്കെറ്റ് എഴുത്തുകളില് അഗ്നി െൊമ്പു കള് പപൊക്കല പടര്ന്നു കയറിയ അക്ഷ ക്കൂട്ടങ്ങളുക്കട പ്രഭവ സഥൊെമൊയ എച് മ ു പവൊട ഉലകും എന്ന ബ്പലൊഗ്ിക്കല ആദയ കറിപ്പൊണിത്. മൂന്നു ക്കകൊല്ലും മു ന്പ് അതൊയത് 2008 ഡിസുംബ ് എട്ടിെ് ആ ുംഭിച്ച


എച് മ ു പവൊട ഉലകത്തിെ്ക്കറ ഉടമ ബ്പലൊഗുവൊയെെൊര്െിടയില് ഏക്കറ സു പ ിച്ിതയൊയ എഴുത്തുകൊ ിയൊണ് എച്ച്മുക്കുട്ടി എന്ന സി. കല . തീ പൊറു ന്ന അക്ഷ ങ്ങള് ക്കകൊണ്ടു അവ ് എഴുതിക്കൂട്ടിയ നൂറ്റമ്പപതൊളും ബ്പലൊഗുകളില് െിറക്കയ നൂറ്റൊണ്ടുകളൊയി മത യൊഥൊസഥിതികതവവു ും പു രുഷ പമധൊവിത്തവവു ും എന്തിപെക്കറ ഇന്നക്കത്ത പ ിഷ ൃ ത സമൂഹും വിലയു ും വിലക്കുകളുും വിലങ്ങു കളുും ഇട്ടു തി ശീലയ ക ് പിന്നില് മൊത്രും െിര്ത്തി പപൊരുന്ന ഇന്തയെ് സ ര ീതവക്കത്തയു ും അവ ് അനുഭവിച്ചു പപൊരുന്ന തീവ്ര യൊഥൊര്ത്ങ്ങക്കള യു ും ഉള്ള് ക്കപൊള്ളുന്ന വൊക്കുകള് ക്കകൊണ്ടു പകൊറിയിട്ടി ിക്കുകയൊണ് . അവ ില് കത്തിെൊളുന്ന വിശപ്പിക്കെ ക്കകടുത്തൊെ് െൊറു ന്ന മനുഷയമൊലിെയങ്ങളില് െിന്നു അന്നും പതടുന്നവരുണ്ട്. ഉടുതുണിെ് മറു തുണിയില്ലൊക്കത പഴും ച്ൊക്കുകള് ക്കകൊണ്ടു െൊണും ഒളിപ്പിച്ചു വയ ു ന്ന ഉത്തപ ന്തയെ് ഗ്രൊമീണ ജെതയു ണ്ട് സൊെിട്ടറി െൊപ ക ിനുകളുക്കട പ സയങ്ങളില് കണ്ടു അഭിമൊെും ക്കകൊള്ളുെ പ ിഷ ൃ ത വെിതൊ ത്നങ്ങളുക്കട ക്കെറ്റി ച്ു ളിയു ും വണ ണ ും ആര്ത്തവ ക്തക്കത്ത പ്രതിപ ൊധിെൊെ് അടിവസ ര ത്തിെ് പക ും മണല് ച്ൊക്കുകള് തൂെിയിടുന്ന ദ ിദ്ര െൊ ൊയണിമൊരുണ്ട്. അതിപവഗ് ജീവിതത്തിെ്ക്കറ നെ ന്ത യത്തിെിടയില് െൊും ഇടയ ക ിക്കട മറന്നു പപൊകന്ന െമ്മു ക്കട ക്കപറ്റമ്മയു ും പപൊറ്റമ്മയു ും, അമ്മൂമ്മയു മു ണ്ട്.. സപഹൊദ ിയു ും മകളുും. ഭൊ യയു മു ണ്ട്. ആരുും ഇതുവക്ക അറിയൊതിരുന്ന ക്കെൊമ്പ ങ്ങളുും െിലവിളികളുും ഉണ്ട് . സ ര ീ പക്ഷത്തു െിന്നു ക്കകൊണ്ടു എച്ച്മുക്കുട്ടി എഴുത്തിലൂക്കട െടത്തിവരുന്ന പപൊ ൊട്ടങ്ങളുും സ ര ീസവൊതന്ത്ര്യത്തിെൊയി മു പന്നൊട്ടു വയ ു ന്ന ബദല് െിര്ദ്പദശങ്ങളുും വിര്ച്വല് പലൊകത്തിെ്ക്കറ അതിരുകളുും പഭദിച്ച് മു ഖ്യ ധൊ ൊ എഴുത്തിപലയ ു ും പ്രപവശിച്ചു കഴിഞ്ഞു . തന്ക്കറ ക്കച്റിയ ഉലകത്തില് ഇരുന്നു ക്കകൊണ്ടു സവൊതന്ത്ര്യവു ും സൊപഹൊദ യവു ും സ്പെഹവു ും സുംധൊെത്തിെ്ക്കറ പച്ചപ്പുും െിറഞ്ഞ പു തിയ ഒരുലക െിര്മ്മിതിക്കയ പറ്റി അവ ് സുംസൊ ിക്കുന്നു . പകൊപളജു മൊഗ്സിെില് സ ര ീ സവൊതന്ത്ര്യക്കത്തപ്പറ്റി കവിത എഴുതിയതുും ഒപന്നൊ പണ്ടൊ ജൊഥകളില് മു ദ്രൊവൊകയും വിളിച്ചതുും ച്ില്ലറ െൊടകങ്ങളില് അഭിെയിച്ചതുും ഒക്കെ കൊ ണമൊയി ക്കെമിെിസ റ ു കക്കളന്ന അപഖ്യൊതി പകള്‍കപെണ്ടി വന്ന ക്കപണ ു ങ്ങളൊണ് െമ്മു ക്കട െൊട്ടില് അധികവു ും. ക്കെമിെിസ റ ് എന്നൊല് പു രുഷവിപദവഷി, പു രുഷ വിപ ൊധി, കടുുംബും തകര്ക്കുന്നവര്എന്നൊണ് വയൊവഹൊ ിക അര്ഥക്കമന്ന് എല്ലൊവരുും ഉറച്ച് വിശവസിക്കുകയു ും ക്കച്യ്യുപമ്പൊള് ആ അപഖ്യൊതി പകള്‍കെൊതി ിെയല്പല പവണ്ടത്? അതുക്കകൊണ്ടൊണ് ‘ഞൊക്കെൊരു കള്ളിയല്ല, ഞൊക്കെൊരു ക്കകൊലപൊതകിയല്ല‘ എന്ന് പറയു ന്ന ഗ്തിപകപടൊക്കട ക്കപണ ു ങ്ങള് ‘ഞൊക്കെൊരു ക്കെമിെിസ റ ല്ലൊ, ക്കെമിെിസ റ ല്ലൊ‘ എന്നു വിളിച്ച് പറയൊറ്. സതയത്തില് ഇത്രമൊത്രും ഭയപ്പൊപടൊക്കടയു ും നദെയപത്തൊക്കടയു ും ക ഞ്ഞ് പറയൊനുള്ള ക്രിമിെല് പശ്ചൊത്തലമു പണ്ടൊ ഈ അവസഥയ ക ് ? ഞൊെ് സ ര ീ പക്ഷത്തു െിന്നുക്കകൊണ്ട് ൊഷ ര ീയപത്തയു ും വിപ്ലവങ്ങപളയു ും പ ിസഥിതിപയയു ും സമ്പദ് വയവസഥപയയു ും ശൊസ ര പത്തയു ും മതപത്തയു ും ആച്ൊ ൊനുഷ ഠ ൊെങ്ങപളയു ും ച് ിത്രപത്തയു ും കലപയയു ും സൊഹിതയപത്തയു ും ഇക്കതല്ലൊും ഉള്‍കക്കെൊള്ളുന്ന ഈ വിശൊല പ്രപഞ്ചപത്തയു ും മെസ സ ിലൊെൊെ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുക്കവന്ന െിലപൊട് ഇത്ര വലിയ ഒരു അപ ൊധവു ും ദു ഷ്പപരുമൊകന്നക്കതങ്ങക്കെയൊണ്? അതിക്രൂ മൊയ ഒരു പ മ സതയത്തിെ്ക്കറ അമ്ലമഴ പപൊക്കല, ജന്മസഥലത്ത് അഭയൊര്ഥിയൊെപ്ക്കപട്ടവനുും, എല്ലൊത്ത ും ഇല്ലൊയ മ കളിലൂക്കടയു ും ഇഴഞ്ഞു െീങ്ങൊെ് വിധിെപ്ക്കപട്ടവനുും എന്ത് അഭിമൊെക്കമന്ന ആ പഴയ പച്ൊദയും.ഉള്ളവെ്ക്കറ ധൊര്ഷ ് യമൊയി, ഒരു മിന്നുന്ന വൊള്‍കത്തല പപൊക്കല. അക്കത, ജൊതിയു ള്ളവെ്ക്കറ, മതമു ള്ളവെ്ക്കറ, പദശമു ള്ളവെ്ക്കറ, ക്കമൊഴിയു ള്ളവെ്ക്കറ, െിറമു ള്ളവെ്ക്കറ, ധെമു ള്ളവെ്ക്കറ ……. ഉള്ളവെ്പറതു മൊത്രമൊയ പലൊകും! ആ പലൊകത്തിെ്ക്കറ പച്ൊദയങ്ങള്. ഉത്ത ങ്ങള്.. െിയമങ്ങള് …… ആച്ൊ ങ്ങള് … ീതികള് … എന്നുും എപ്പപൊഴുും എവിക്കടയു ും എന്തിനുും. ക്കപഴച്ചവക്കളന്ന പപരു പകള്‍കെൊക്കത ബു ദ്ധിപയൊ സിദ്ധിപയൊ ആവണക്കമങ്കിപല, സവീക ണമു റിയിക്കല പബൊണ്സൊയ് ആലിെ്ക്കറ പച്ൊട്ടിലി ിെണും." ക്കച്നന്നയിക്കല വീട്ടില് കൂട്ടുകൊ നുും മകള്‍കക്കുും ഒപ്പും തൊമസിക്കുന്ന എച് മ ു വിടര്ന്ന ച്ി ിെിടയില് ഉറച്ച തന്ക്കറ െിലപൊടുകള് പങ്കുവയ ു ന്നു.


ജീവിത പങ്കൊളിക്കയ പ ിച്യപ്ക്കപടുത്തിയപ്പപൊള് കൂട്ടുകൊ െ് എന്ന അടിവ യിട്ട വൊച്കമൊണ് എച്മു ഉപപയൊഗ്ിച്ചത് അതിക്കെ പറ്റി. മറ്ക്കറൊന്ന് െമ്മു ക്കട സൊമ്പ്രദൊയിക സൊമൂഹിക ീതികളുക്കട ച്ട്ടക്കൂടുകളില് ഒതുങ്ങൊക്കത യു ള്ള ഒരു കൊഴ ച പ്പൊട് എച്ച്മുവിനുെ്ക്കടന്നു മെസിലൊക്കുന്നു .വിവൊഹും എന്ന ച്ടങ്ങ് അെൊവശയമൊപണൊ ? ഈ ബദല് എങ്ങിക്കെ യൊഥൊര്്യമൊെൊും? അടിസഥൊെപ മൊയി ഭൊ തത്തിക്കല മതൊധിഷ ഠ ിതമൊയ ദൊമ്പതയ ബന്ധങ്ങളില് ഒരു ക്കപൊളിച്്ക്കച്ഴുത്ത് ആവശയമു പണ്ടൊ? ഉക്കണ്ടങ്കില് എങ്ങിക്കെയൊണ് അത് സൊധയമൊപെണ്ടത്? വിവൊഹിതരുും അവിവൊഹിതരുമൊയ സ ര ീ സമൂഹപത്തൊട് എക്കന്തൊക്കെയൊണ് പറയു വൊനുള്ളത് ? ഭര്ത്തൊവ് എന്ന വൊെ് ഒഴിവൊെിയത് മെ:പൂര്വമൊണ്. ഭ ിക്കുന്നവെ് എന്നര്ഥമു ള്ള ആ വൊെ് ശ ിക്കുും ഭയപ്ക്കപടുത്തുന്ന ഒന്നൊണ്. ഏതു പു രുഷനുും ഒരു സ ര ീയു ക്കട ഭര്ത്തൊവൊകൊെ് കഴിയു ും. ഏതു സ ര ീക്കുും ഒരു പു രുഷെ്ക്കറ ഭൊ യയു മൊകൊും. എെിക്കു ഭ ിെൊെ് ഒരു സ ര ീയു ക്കണ്ടന്നുും എക്കന്ന ഭ ിെൊെ് ഒരു പു രുഷനുക്കണ്ടന്നുും പല ീതിയില് പ്രദര്ശെവു മൊവൊും. അതിക്കെൊക്കെ പല പല വഴികള് െമ്മു ക്കട സമൂഹത്തിലു ണ്ട്. മുംഗ്ലയ സൂത്രും, വിവൊഹ പമൊതി ും, സീമന്ത പ ഖ്യിക്കല കറി, മു ന്പപ െടക്കുന്ന പു രുഷനുും വിെയത്തില് അല പ ും പിറക്കകയൊയി പിന്തുടരുന്ന സ ര ീയു ും…. സ ര ീയു ക്കട കൂട്ടുകൊ െൊവൊനുള്ള പ ിശീലെും പു രുഷെ് ആരുും ക്കകൊടുെൊറില്ല.പു രുഷക്കെ കൂട്ടുകൊ െൊെൊെ് സ ര ീപയൊടുും ആരുും പറയൊറില്ല. അതുക്കകൊണ്ട് അക്കതന്തൊക്കണന്ന് മെസിലൊെൊെ് പു രുഷനുും സ ര ീക്കുും പ്രയൊസവു മൊണ്. സമന്മൊര്ക്കു തമ്മിലല്പല കൂട്ടുണ്ടൊെൊെ് കഴിയൂ. സ ര ീക്കുും പു രുഷനുും തമ്മില് സമതവമു ണ്ടൊവൊെ് യക്കതൊരു വഴിയു മില്ക്കലന്നല്പല എല്ലൊവരുും പറഞ്ഞു വിശവസിപ്പിക്കുന്നതുും സവയും ഉറച്ചു വിശവസിക്കുന്നതുും. പിക്കന്നവിടുന്നൊണ് െമു െ് കൂട്ടുകൊ നുണ്ടൊവു ക? കൂട്ടുകൊ ിയു ണ്ടൊവു ക? ഭ ിച്ചുും ഭ ിെപ്ക്കപട്ടുമല്ലൊക്കത കൂട്ടുകൊ ൊയി ജീവിക്കുന്നതിക്കെക്കുറിച്ച് സങ്കല്‍പപ്പിെൊെ് പപൊലു ും െമു െ് ബു ദ്ധിമു ട്ടനുഭവപ്ക്കപടുന്നു.അതുക്കകൊണ്ട് കൂട്ടുകൊ ക്കെന്നുും കൂട്ടുകൊ ിക്കയന്നുും പകള്‍കക്കുപമ്പൊള് പപൊലു ും അതിെ്ക്കറ ശ ിയൊയ അര്്ും, െമ്മു ക്കട മെസ സ ില് ക്കതളിയു ന്നില്ല. പക ും അക്കതന്തൊ അങ്ങക്കെ ഒരു സൊധെും എന്ന് െമ്മള് അത്ഭുതപ്ക്കപടുന്നു .. വിവൊഹും എന്ന ച്ടങ്ങിപെൊട് തൊല പ യവു ും ച്ടങ്ങില് ഏറിയ വിശവൊസവു ും പതൊന്നുന്നവര്െ് വിവൊഹക്കമന്ന ച്ടങ്ങ് തികച്ചുും അതയൊവശയമൊണ്. ഒരു ച്ടങ്ങു മില്ലൊക്കത, അതിെ്ക്കറ പപ ിലു ള്ള സകല ധൂര്ത്തുകളുും ക്കപൊങ്ങച്ചങ്ങളുും ഒഴിവൊെിയൊലു ും ഒരു സ ര ീക്കുും പു രുഷനുും തങ്ങളുക്കട ഉറച്ച ക്കസൌഹൃദത്തിെ്ക്കറ തണലില് ജീവിയ ക ൊവു ന്നപതയു ള്ളൂ. പ സ പ ും അതയൊവശയമു ണ്ടൊവു കയു ും അടിയു റച്ച ക്കസൌഹൃദമു ണ്ടൊവു കയു ും പവണക്കമന്നു മൊത്രും. ഇതു ണ്ടുമില്ക്കലങ്കില് ബൊെി എന്തുണ്ടൊയൊലു ും സ ര ീ പു രുഷ ബന്ധങ്ങളില് ഊഷമളമൊവു കയില്ല. തൊലിക്കകട്ടീട്ടുുംപമൊതി ും മൊറീട്ടുും ബൊന്ഡ്പമളും െടത്തീട്ടുും മൃഷ ് ൊന്നും സദയക്കയൊരുെീട്ടുും ഒന്നുും യൊക്കതൊരു പ്രപയൊജെവു മില്ല. െമ്മു ക്കട കലയൊണങ്ങള് ജൊതയധിഷ ഠ ിതവു ും മതൊധിഷ ഠ ിതവു ും പണൊധിഷ ഠ ിതവു ും കടുുംബൊധിഷ ഠ ിതവു മൊണ്. കലയൊണും െടക്കുും വക്ക പ്രധൊെ പറൊളുകളിലഭിെയിക്കുന്ന ഇവക്ക ല്ലൊും കലയൊണും കഴിഞ്ഞൊലു ടക്കെ സ ര ീപയൊടുും പു രുഷപെൊടുും പ സ പ ും സ്പെഹിച്ച് ജീവിെൊെ് ആവശയപ്ക്കപടുന്നു. അതുവക്ക യു ും പു റപമ്പൊെിലൊയിരുന്ന സ്പെഹക്കത്തപ്പറ്റി എല്ലൊവരുും സുംസൊ ിച്ചു തുടങ്ങു ന്നു. സ്പെഹിക്കുക ക്കസൌഹൃദത്തിലൊവു ക തുടങ്ങിയ കലകള് പ ിശീലിപ്പിെൊനുും പ ിശീലിെൊനുും മറന്നവ ് അക്കതങ്ങക്കെയൊവു ും അക്കതന്തൊയി ിക്കുും എക്കന്നൊക്കെ ആപലൊച്ിച്ച് അങ്ങക്കെ ഒരു അഡ ജ സ റ ക്ക ് മന്റില് ജീവിച്ചു പപൊകന്നു. എന്തുും ക്കപൊളിച്്ക്കച്ഴുതൊെ് അസൊമൊെയമൊയ ച്ങ്കൂറ്റും പവണും. സവന്തും പബൊധയങ്ങളില് ഉറപ്പുും അത് ശ ിയൊക്കണന്ന കരുത്തുള്ള വിശവൊസവു ും പവണും. െിര്ഭൊഗ്യവശൊല് ച്ങ്കൂറ്റും, ഉറപ്പ്, കരുത്ത് ഇവക്കയൊക്കെ െമ്മു ക്കട സമൂഹത്തിക്കല ആണ് പദങ്ങളൊണ്.ഇവക്കകൊണ്ട് സ ര ീകക്കള വിപശഷിപ്പിച്ചൊല് സ ര ീകള് പകച്ച പെൊട്ടങ്ങളുമൊയി, അന്തും വിട്ടി ിക്കുും. പു രുഷന്മൊ ് ഈ വൊക്കുകക്കളൊന്നുും പറഞ്ഞിട്ട് യൊക്കതൊരു കൊ യമില്ല എന്ന െിസ സ ൊ പ്ക്കപടുത്തലു മൊയി പറയു ന്നവക്ക പെ ിടുും. അഭിമൊെപബൊധവു ും സവൊതപന്ത്ര്യച് ഛ യു ും മൊറ്റത്തിനുള്ള ആഗ്രഹവു ും ഉള്ളവ ൊണ് എന്തുും ക്കപൊളിച്്ക്കച്ഴുതൊെ് തയൊറൊവു ക. അതിെ് തയൊക്കറടുക്കുന്നത് തക്കന്ന വലിയ അധവൊെമൊണ്.എന്തുക്കകൊപണ്ടൊ എല്ലൊും എങ്ങക്കെക്കയങ്കിലു ും മതി എന്നു കരുതുന്ന ഒരു ജെതയൊയി െമ്മള് മൊറിക്കെൊണ്ടി ിക്കുകയൊണ്. െമ്മള് കൂടുതല് കൂടുതല് യൊഥൊസഥിതിക ൊകന്നു. െമു െ് മൊറ്റങ്ങള് പവണ്ട, മൊറ്റങ്ങള് കണ്ടൊലു ടക്കെ െമു െ് പപടിയൊകും. ശീലിച്ചത് മതി, പഴകിയത് മൊത്രും മതി.


വഴികളിലൂക്കട െടെൊെ് ശ്രമിക്കുപമ്പൊള് പലത ും ക്കവല്ലുവിളികള് പെ ിപടണ്ടി വ ിക സവൊഭൊവികും. അതിക്കെ പെ ിടൊനുള്ള മെസ്നഥ യമു ള്ളവര്െ് മൊത്രപമ െടപ്പു ീതികളില് െിന്നു മൊറി പു തിയ വഴികള് ച്വിട്ടൊെൊകൂ.

എച്ച്മുക്കുട്ടി ബീഹാറിലെ ലെട്ടിട നിര്‍മമാണ ജോല ക ാെിടയിിട ിെ് എഴുത്ത് അല്ലൊക്കത ഇപ്പപൊള് ക്കച്യ്യുന്ന കൊ യങ്ങള് എക്കന്തൊക്കെയൊണ് ? കഴിയു ന്നത്ര വൊയിയ ക ൊനുും യൊത്രകള് ക്കച്യ്യൊനുും ശ്രമിെൊറു ണ്ട്. ജീവിതത്തിന്ക്കറ എല്ലൊ പമഖ്ലകളിലു ും ഉള്ള മനുഷയക്ക പകള്‍കെൊെ് കിട്ടുന്ന ഒ വസ വു ും പൊഴൊെൊറില്ല. അെൊ യത്തില് മനുഷയരുക്കട പഠിപ്പപൊ,പദവിപയൊ, പണപമൊ, ൊഷ ര ീയ െിലപൊടുകപളൊ, മതവിശവൊസങ്ങപലൊ , ൊ ജയൊതിര്ത്തികപളൊ എക്കന്ന പിന്തി ിപ്പിയ ക ൊറില്ല. മലയൊളത്തിനു പു റപമ,ഇുംഗ്്ലീഷു ും,തമിഴുും, ഹിന്ദിയു ും എെിെ് അല്‍പപക്കമൊക്കെ വഴങ്ങു ന്ന ഭൊഷകളൊണ്. ആുംഗ്യഭൊഷയു ും പലപ്പപൊഴുും ക്കമൌെഭൊഷയു ും അപൂര്വമൊയി സ പ ര്ശ ഭൊഷയു ും കൃതയമൊയ ആശയവിെിമയത്തിനുതകക്കമന്ന് ഞൊെ് മെസ സ ിലൊെിയിട്ടുണ്ട്. സമൂഹ ജീവിതത്തിന്ക്കറ എല്ലൊ പമഖ്ലകളിലു ും െടക്കുന്ന ബദല് അപെവഷണങ്ങക്കള ആത്മൊര്ഥമൊയി പിന്തുട ൊനുും മൊെസികമൊക്കയങ്കിലു ും കഴിയു ന്നത്ര പിന്തുണയ ക ൊനുും ശ്രമിയ ക ൊറു ണ്ട്. ബദല് പ ിശ്രമങ്ങക്കള പു ഛച്ിെൊറില്ല. അവ പ ൊജയപ്ക്കപടുക്കമന്ന് ക്കവറു ക്കത, തമൊശെൊക്കണങ്കില് പപൊലു ും പറയൊറില്ല.

എങ്ങിക്കെയൊണ് എഴുത്തിെ്ക്കറ പ്രപതയകിച്ച് കഥകളുക്കട പലൊകപത്തെ് വന്നത് ? അെൊ യത്തില് ആക്ക ൊക്കെയൊണ് സവൊധീെ വയക്തിതവങ്ങള് ? വൊയിയ ക ൊനുള്ള ആഗ്രഹും െപന്ന ക്കച്റു പ്പും മു തലു ണ്ടൊയിരുന്നു .പു സ ത കങ്ങള് മൊത്രമല്ല വീട്ടുസ സ ൊധങ്ങള് ക്കപൊതിഞ്ഞു വരുന്ന പത്രെടലസു കള് കൂടി വൊയിയ ു മൊയിരുന്നു. അധികും കളിക്കൂട്ടുകൊ ില്ലൊത്ത തൊ തപമയെ ഏകൊന്തമൊയ ഒരു ബൊലയകലമൊണ് എെിക്കുണ്ടൊയിരുന്നത് . അതൊവൊും വൊയെയിപലയ ക ് എപന്ന എത്തിച്ചത്. പഴകി മഞ്ഞച്ച െി വധി ആനുകൊലികങ്ങള് എന്ക്കറ ക്കപ ിയമ്മ (അമ്മയു ക്കട പച്ച്ചി) വീട്ടില് അടുെിക്കവച്ചിരുന്നു. മൊതൃഭൂമിയു ും ,കങ്കുമവു ും ,ജെയു ഗ്വു ും ഒക്കെ അതിലു ണ്ടൊയിരുന്നു.


ക്കകൊലമ ത്തില് െിന്നുള്ള കറിപ്പുകള് എഴുതിയ ജൂലിയെ് െയൂച്ചിെിപെയു ും ച് ിത്രും തിരുത്തിക്കുറിച്ച പത്തു ദിവസങ്ങളൊയി റഷയെ് വിപ്ലവപത്തയു ും അപമ ിെെ് പ്രസിഡന്റൊയിരുന്ന റിച്ചൊര്ഡ് െിക സ െ് പു റത്തൊെപ്ക്കപട്ട വൊട്ട ് പഗ്റ്റ് സുംഭവപത്തയു ും സമ്പൂര്ണ ഗ്ദയ ൊമൊയണപത്തയു ക്കമൊക്കെ ഞൊെ് പ ിച്യപ്ക്കപട്ടത് ആ ആനുകൊലികങ്ങളിലൊയിരുന്നു. ക്കപ ിയമ്മ നലെ് ക്കമമ്പറൊയിരുന്ന ഗ്രൊമീണ വൊയെശൊലയു ും എന്ക്കറ വൊയെക്കയ ഒരുപൊട് പപൊഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പു ൊണ കഥകളുും റഷയെ് െൊപടൊടിെഥകളുും മതഗ്രെഥങ്ങളുും എന്ക്കറ ശ്രദ്ധയില് ക്കപടുത്തിയത് ഈ നലബ്രറിയൊണ്. മു ട്ടത്തു വ ് െിയു പടതുള്‍കപ്ക്കപക്കട ധൊ ൊളും പ്രണയകഥകളുും ഇവിക്കട െിന്ന് ഞൊെ് വൊയിച്ചു. പലൊകക്ലൊസ സ ിക്കുകളുും തമിഴ്, ഉറു ദു , ബുംഗ്ൊളി പെൊവലു കളുക്കട വിവര്ത്തെങ്ങളുും ഈ നലബ്രറി എെിക്കു തന്നു. സ്പെഹിക്കുന്നുക്കവന്ന പതൊന്നപലൊ സു ക്ഷിതതവും തരുന്നുക്കവന്ന വിശവൊസപമൊ ജീവിതത്തിക്കലൊ ിെലു ും പക ൊെ് കഴിയൊത്ത ഒ ൊളൊയിരുന്നു എന്ക്കറ അച് ഛ ക്കെങ്കിലു ും, ഒരുപൊട് പു സ ത കങ്ങള് വൊങ്ങി െിറച്ചിരുന്ന അദ്പദഹത്തിന്ക്കറ നലബ്രറിയു ും എക്കന്ന ഒരു െല്ല വൊയെെൊ ിയൊെി മൊറ്റി. ഈ ബു െ് വൊയിെരുത്, ആ എഴുത്തുകൊ ക്കെ പെൊെരുത് എന്നിങ്ങക്കെയു ള്ള അെൊവശയവു ും ബൊലിശവു മൊയ വിലക്കുകള് ഒ ിെലു ും വീട്ടിലു ണ്ടൊയിരുന്നില്ല. പഡൊക ് റൊയിരുന്ന അച് ഛ ന്ക്കറ ക്കമഡിെല് ഗ്രെഥങ്ങള് ഉള്‍കപ്പക്കട ഏതു ബു ക്കുും എെിെ് വൊയിയ ക ൊമൊയിരുന്നു. വൊയെയൊണു എക്കന്ന കഥകളുക്കട അല്‍പുത പലൊകപത്തെ് നക പിടിച്ചുക്കകൊണ്ട് പപൊയത്. എന്ക്കറ വിഷമങ്ങളുും സങ്കടങ്ങളുും ഒറ്റപ്ക്കപടലു ും പവദെയു ക്കമല്ലൊും പു സ ത കങ്ങളിക്കല െൊയികൊെൊയകന്മൊരുമൊയി ഞൊെ് പങ്കു ക്കവച്ചു. ച്ില എഴുത്തുകൊപ യു ും കഥൊപൊത്രങ്ങപളയു ും അഗ്ൊധമൊയി ആത്മൊര്ഥമൊയി പപ്രമിച്ചു. ഈ ജീവിതും അവര്ക്കെൊപ്പും പങ്കുക്കവയ ക ണക്കമന്ന് കരുതുന്നത്രയു ും അഗ്ൊധമൊയിരുന്നു എെ്ക്കറ പ്രണയും. നദവവു മൊയി പെ ിട്ട് ബന്ധമു ള്ളവ ൊണു എഴുത്തുകൊക്ക ന്ന് ഞൊെ് കരുതി. ആ ൊവണക്കമന്ന ടീച്ചറു ക്കട പച്ൊദയത്തിനു ഒരു പു സ ത കക്കമഴുത്തുകൊ ിയൊവണക്കമന്ന മറു പടി ഞൊെ് പറഞ്ഞത് മൂന്നൊും ക്ലൊസ സ ില് പഠിയ ു പമ്പൊഴൊയിരുന്നു. ആദയക്കത്ത കഥ എഴുതുപമ്പൊള് ഏഴു വയസ സ ൊണ്. ച്ൂപടൊക്കട ബൊല മയ ക യച്ചു. പപൊയതിലു ും സ പ ീഡിലൊണു അതു മടങ്ങി വന്നത്. പറൊബര്ട്ട് ബ്രൂസ റ ിന്ക്കറ കഥക്കയൊക്കെ െമു െ് മെ:പൊഠമല്പല? തള ൊക്കത അടുത്ത കഥയു ും അയച്ചു. ഒരു ക്ഷയു മില്ല. എവിക്കടയു ും ഒന്നുും പ്രസിദ്ധീക ിെപ്ക്കപട്ടില്ല. മറു പടിെ് സ റ ൊമ്പു ും അഡ്രസു ും വയ ക തിരുന്നിട്ടുും എസ് ക്കക ക്കപൊറ്പറെൊടിെ്ക്കറ ഒരു പദശത്തിെ്ക്കറ കഥയിക്കല പപൊക്കല പത്രൊധിപ ് സവന്തും ക്കച്ലവില് കഥ ഖ്ബറടെി എെിെയച്ചു തന്നപ്പപൊള് കഥക്കയഴുതി ആര്ക്കെങ്കിലു ും അയയ ക ല് ഞൊെ് എപന്നക്കുമൊയി അവസൊെിപ്പിച്ചു. മു തിര്ന്നു വരുപന്തൊറു ും പഠിത്തത്തിെൊവശയമൊയതുും പിന്നീട് പജൊലിയു മൊയി ബന്ധപ്ക്കപട്ടതുമൊയ കറിപ്പുകള് തയ്യൊറൊെല് മൊത്രമൊയിരുന്നു, അതിനുപശഷും വളക്ക െൊലും ഞൊെ് ക്കച്യ ു പപൊന്നത്. വല്ലപ്പപൊഴുും ച്ില വ ികള് എഴുതി, ച്ില ച്ിഹ്നങ്ങള് പപജുകളില് വ ച്ചു, ആത്മൊവിപെയു ും മെസ സ ിക്കെയു ും ശ ീ ത്തയു ും അപ്പൊക്കട തകര്ത്തു കളഞ്ഞ ജീവിതൊനുഭവങ്ങക്കളക്കുറിച്ച് െൊപലൊ അപഞ്ചൊ വ ികളില് കറിപ്പുകള് എഴുതി. യഥൊര്ഥത്തില് ആ വ ികളുും ച്ിഹ്നങ്ങളുും കറിപ്പുകളുമൊണു എന്ക്കറ അടിസഥൊെും. കൊ ണും, പിന്നീട് അവക്കയ പെൊക്കുപമ്പൊള് ,അവപയൊപ ൊന്നുും വലിയ വലിയ അധയൊയങ്ങളൊയി മൊറി. മു ഴുത്ത കണ ു െീര്ത്തുള്ളികപളയു ും ഭൊവെപയയു ും തമ്മില് കണ ു ക്കപൊത്തിെളിപ്പിച്ച് , ആ അധയൊയങ്ങക്കളക്കുറിച്ച് എഴുതുവൊെ് ഞൊെ് കഠിെമൊയി പ ിശ്രമിച്ചു. കറിപ്പുകള് ശ്രദ്ധയില് ക്കപട്ട ച്ില അടുത്ത സു ഹൃത്തുെളൊണ് എഴുതണക്കമന്ന് എക്കന്ന െിര്ബന്ധിച്ചത്. ആത്മൊവിന്ക്കറ അയല്‍പെൊ ൊയ അവ ില്ക്കലങ്കില് ഞൊെ് ഒ ക്ഷ ും പപൊലു ും കറിക്കുമൊയിരുന്നില്ല. ബ്പലൊഗ്ിപലക്കെത്തിച്ചത് എന്ക്കറ കൂട്ടുകൊ െ്ക്കറ ക്കടെിയൊയ സപഹൊദ െൊണ് പൂര്ണ ണ മൊയ അവന്ക്കറ സ്പെഹ െിര്ബന്ധമില്ലൊയിരുക്കന്നങ്കില് ഞൊെ് ബ്പലൊക്കഗ്ഴുതുമൊയിരുന്നില്ല. ആ ൊണു കഥക്കയഴുതുന്നതില് എക്കന്ന സവൊധീെിെൊതിരുന്നിട്ടുള്ളത്? കഥകള് പകള്‍കപ്പിെൊനുും വൊ ിക്കയടുത്ത് മടിയിലിരുത്തി ഓമെിപ്പിെൊനുും സദൊ ക്കകൊതിച്ചുക്കകൊണ്ട് എന്നിക്കല വളര്ച്ചക്കയത്തൊത്ത ക്കകൊച്ചുകട്ടി എല്ലൊ കഥ പറച്ചിലു കൊരുപടയു ും മു മ്പില് അന്തുംവിട്ടു െില്‍പക്കുന്നു. ഒ ൊള് എക്കന്നടുത്ത് പറയൊെ് എെിക്കു കഴിയില്ല. എക്കന്ന ആഹ്ലൊദിപ്പിച്ച, ആെന്ദിപ്പിച്ച, സിപ്പിച്ച,പവദെിപ്പിച്ച,ക യിപ്പിച്ച, ച്ിന്തിപ്പിച്ച വ ികള് എഴുതിയവരുും


പറഞ്ഞവരുമൊയ എല്ലൊവരുും എക്കന്ന സവൊധീെിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതില് ക്കച്റിയ വലിയ എഴുത്തുകൊ ് മൊത്രമല്ല, െൊട്ടിടവഴിയിലു ും മൊര്െറ്റുകളിലു ും വര്െ് നസറ്റുകളിലു ും ഒക്കെ കണ്ടുമു ട്ടിയ അതീവ സൊധൊ ണെൊരുും ധൊ ൊളമൊയു ണ്ട്.

എന്തിനുപവണ്ടിയൊണ് എഴുതുന്നത് ? സൊഹിതയപ്രവര്ത്തെും ക്കകൊണ്ടു കഴിയു ും എന്ന് കരുതുന്നുപണ്ടൊ ?

പലൊകത്തില് എക്കന്തങ്കിലു ും മൊറ്റും ക്കകൊണ്ടു വ ൊെ്

എഴുത്തുകൊ ിയൊക്കണപന്നൊ എപ്പപൊക്കഴങ്കിലു ും ആവു ക്കമപന്നൊ പതൊന്നിയിട്ടല്ല ഞൊക്കെഴുതുന്നത്. എന്ക്കറയു ള്ളില് ഒരു ത ും വല്ലൊത്ത ഇ ിെപ്ക്കപൊറു തിയില്ലൊയ മ ഉണ്ടൊകപമ്പൊഴൊണു എെിെ് എഴുതണക്കമന്ന് പതൊന്നുന്നത്. ബ്പലൊഗ്ില്ലൊതിരുന്ന കൊലത്ത് ക്കവറു ും കറിപ്പുകള് തയൊറൊെിയിരുന്നതുും അങ്ങക്കെ തക്കന്നയൊയിരുന്നു. വിങ്ങലു ും വിഷമവു ും ക ച്ചില് വരുന്നത്രയു ും സങ്കടവു ും കടലൊസ സ ിപലെ് പകര്ത്തിെഴിയു പമ്പൊള് എെിെൊശവൊസമൊകന്നു. വലിഞ്ഞു മു റു കി െിന്ന എക്കന്തൊക്കെപയൊ അയയു ന്നതു പപൊക്കല പതൊന്നൊറു ണ്ട്. മൊെസികവു ും ശൊ ീ ികവു മൊയ കഠിെൊധവൊെത്തിനു പശഷമു ള്ള ആശവൊസും പപൊക്കല ഒന്ന്. എഴുതിെഴിയു പമ്പൊള് സ്ലീപ്പിുംഗ്് പിത്സ് കഴിച്ചതു പപൊക്കല ഉറങ്ങിപ്പപൊവൊെൊവു ന്ന മൊെസികവു ും ശൊ ീ ികവു ും ആയ തളര്ച്ച എല്ലൊവരുും വൊയിയ ക ണക്കമന്നുും അഭിപ്രൊയങ്ങള് മെസ സ ് തുറക്കന്നഴുതണക്കമന്നുും തീര്ച്ചയൊയു ും ഞൊനുും ആഗ്രഹിെൊറു ണ്ട്. എങ്കിലു ും എഴുതണക്കമന്ന് എന്ക്കറ മെസ സ ു ും ശ ീ വു ും ഒരു പപൊക്കല െിര്ബന്ധിക്കുപമ്പൊഴൊണ് ഞൊക്കെഴുതിപ്പപൊകന്നത്. അങ്ങക്കെയല്ലൊക്കത െിര്ബന്ധപൂര്വും എഴുപതണ്ട അളവില് പ്രശസ ത പയൊ മനുഷയ ഹൃദയങ്ങക്കള ഉള്ളും നകയിലിട്ടമ്മൊെമൊടൊെ് മിടുക്കുള്ള എഴുത്തുകൊ ിപയൊ ഒന്നുമല്ല ഞൊെ് എങ്കിലു ും എഴുതൊെൊ ുംഭിച്ചപ്പപൊള് ഞൊെറിയൊത്ത, ജീവിതത്തില് ഒ ിെലു ും പ ിച്യപ്ക്കപടൊെ് സൊധയതയില്ലൊത്ത ഒട്ടെവധി പപ ് എെിക്കു ക്കമയിലു കള് അയക്കുവൊെ് തുടങ്ങി. ‘എച് മ ൂ , െീക്കയഴുതിയത് എക്കന്നക്കുറിച്ചൊണ്, ആരുമറിയൊക്കത ഞൊെ് തിന്ന പവദെ െീക്കയങ്ങക്കെ അറിഞ്ഞു ? ആ െിമിഷങ്ങളില് െീ എപന്നൊക്കടൊപ്പും ഉണ്ടൊയിരുന്നുപവൊ? എച് മൂ , െീക്കയെ്ക്കറ ആ ൊണ്?‘എന്ന് ആക്ക ല്ലൊപമൊ എപന്നൊട് പച്ൊദിക്കുപമ്പൊള് െിറഞ്ഞ കണ ു കളുമൊയി വിറക്കുന്ന വി ലു കളുമൊയി തുടിക്കുന്ന ഹൃദയവു മൊയി ഞൊെ് ഒരു പ്രതിമയൊയി ഇരുന്നു പപൊകന്നു. ഒരു പക്കക്ഷ, ഈ ക്കമയിലു കള്‍കെ് പവണ്ടിയൊവൊും ഞൊെ് എഴുതുന്നത് എന്നു പപൊലു ും പലപ്പപൊഴുും എെിെ് പതൊന്നിപ്പപൊയിട്ടുണ്ട്. സൊഹിതയകൃതികള് പലൊകത്തില് മൊറ്റങ്ങള് ക്കകൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്,തീര്ച്ചയൊയു ും. സൊഹിതയത്തിെ് ആ െിലയില് പലൊകക്കത്ത അല പ ക്കമൊക്കെ സവൊധീെിെൊെൊവു ും എന്ന് ഞൊെ് വിച്ൊ ിക്കുന്നു. വളക്ക വിപു ലമൊയ അര്്ത്തില് സവൊധീെിെൊെൊവു കയില്ലൊയി ിെൊും. കൊ ണും ഒരു കൃതി െമു െ് യൊക്കതൊരു പ ിച്യവു മില്ലൊത്ത ഒരു കൊലപത്തപയൊ പദശപത്തപയൊ പ്രശ ന ങ്ങപളക്കയൊ മനുഷയപ പയൊ കറിച്ച് സുംസൊ ിക്കുപമ്പൊള് അത് അത്രപമല് ഹൃദയൊവര്ജകമൊകന്നില്ക്കലങ്കില് എല്ലൊ മെസ സ ു കപളയു ും ആകര്ഷിെൊെ് അതിനു കഴിയില്ല . എങ്കിലു ും കക്കറ മെസ സ ു കക്കള ആകര്ഷിെൊനുും പ ിവര്ത്തിപ്പിെൊനുമൊകും. െല്ല അര്്ത്തിലു ും ച്ീത്ത അര്്ത്തിലു ും…… അതുക്കകൊണ്ടു തക്കന്ന എല്ലൊത്ത ും അധികൊ വു ും എന്നുും എഴുത്തിക്കെ ഭയപ്ക്കപട്ടിട്ടുണ്ട്, അപത സമയും എഴുത്തിക്കെ കൂട്ടു പിടിച്ചിട്ടുമു ണ്ട്. കൊ ണും അധികൊ ും എന്നുും മൊറ്റത്തിക്കെതി ൊയി ിക്കുും. പപൊ ൊടൊെ് പപ്ര ിപ്പിക്കുന്ന എന്തിപെയു ും എല്ലൊത്ത ും അധികൊ വു ും എന്നുും എതിര്ക്കുും .അധികൊ ും അപതപടി െിലെിറു ത്തൊെ് സഹൊയിക്കുന്ന എന്തിപെയു ും തപലൊടി പപ്രൊത്സൊഹിപ്പിക്കുകയു ും ക്കച്യ്യുും.

പലൊകും സമ്മിശ്ര ജീവി സഞ്ചയങ്ങളൊല് െിബിഢമൊണ്. മനുഷയെ് ഇവയ ക ് പമല് അധീശതവും സഥൊപിച്ചി ിക്കുന്നു. അവ ില് തക്കന്ന പു രുഷൊധിപതയും അതില് തക്കന്ന ശക്തെ്ക്കറ ആധിപതയും എന്നി ിക്കെ സ ര ീകളില് മൊത്രും അവരുക്കട പ്രശ ന ങ്ങളില് ഊന്നി മൊത്രും എച്ച്മുവിെ്ക്കറ കഥകള് അല്ക്കലങ്കില് എഴുത്തനുഭവങ്ങള് ച്ു റ്റികറങ്ങു ന്നതൊയി പതൊന്നിയിട്ടുണ്ട്, െി വധി വൊയെെൊ ് ഇത് ച്ൂണ്ടിെൊണിച്ചിട്ടുമു ണ്ട്. പക്കക്ഷ ഒ ിടത്തുും അതിനു കൃതയമൊയ ഒരു മറു പടി കണ്ടതൊയി ഓര്ക്കുന്നില്ല സ ര ീകള് മൊത്രപമ പ്രശ ന ങ്ങള് അനുഭവിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന ച്ിന്തയൊപണൊ ഇതിനു പിന്നില് അഥവൊ എച്മു പു രുഷ വിപദവഷിയൊയ ഒക്ക ഴുത്തുകൊ ിയൊപണൊ ? ശക്തെൊയ പു രുഷെ് ദു ര്ബലെൊയ പു രുഷെ്ക്കറ പമലു ും ആധിപതയും ക്കച്ലു ത്തുക്കമങ്കിലു ും ദു ര്ബലെൊയ പു രുഷെ് സ ര ീയു ക്കട പമല് തൊക്കെൊരു പു രുഷെൊക്കണന്ന ആധിപതയും പു ലര്ത്തൊതി ിക്കുന്നില്ല. പലപ്പപൊഴുും സ ര ീക്കയ കീഴിലൊക്കുപമ്പൊഴൊണ് ഞൊനുും ഒരു പു രുഷെൊണു എന്ന അഹുംപബൊധത്തിപലെ് ദു ര്ബലെ് എത്തപ്ക്കപടുന്നത് തക്കന്ന.


സമൂഹത്തിക്കല ഏറ്റവു ും തൊഴ്ന്ന പശ്രണിയില് അകപ്ക്കപട്ടു പപൊയിട്ടുള്ള ദലിത് പു രുഷെ് ബൊെി സമൂഹത്തൊല് മു ഴുവനുും അടിച്ചമര്ത്തപ്ക്കപടുന്നവ ് സവന്തും ക്കപണ ണ ിക്കെ അടിച്്ക്കച്ൊതുെൊതി ിക്കുന്നില്ല.അവളുക്കട മു ടിക്കു കത്തിപ്പിടിച്ച് ക ണത്തടിച്ചുക്കകൊണ്ട് അവെ് അലറു ും…‘ഞൊക്കെൊരു ആണൊടീ. എെ്ക്കറ ക്കച്ൊല്‍പപ്പടിെ് കഴിപയണ്ടവളൊ െീയ്.‘ പലൊക പപൊലീസു കൊ െൊയ അപമ ിെപയൊട് പച്ര്ന്നു െിന്നൊല് ദു ര്ബല ൊയ ൊജയങ്ങളുും ശക്ത ൊയി മൊറു ക്കമന്ന വിശവൊസും പപൊക്കലക്കയൊന്ന് പു രുഷന്മൊരുും ക്കവച്ചു പു ലര്ത്തൊറു ണ്ട്. അവക്ക യു ും അടിച്്ക്കച്ൊതുക്കുന്ന ശക്ത ൊയ െയൂെപക്ഷും, സമ്പത്തുും ൊഷ ര ീയ മതൊധികൊ ങ്ങളുും എല്ലൊും സവരുക്കൂട്ടിയവ ് , അവരുക്കട അധികൊ ങ്ങളുും സു ഖ് സമ്പത്തുും പങ്കുക്കവയ ക പ്ക്കപട്ടു പപൊകൊതി ിെൊെ് െിര്മ്മിച്ച ച്ൂഷണത്തിെ്ക്കറ െിയമസുംഹിതക്കയ അവരുമൊയി ക്കവറു ും ശൊ ീ ിക സൊമയും മൊത്രമു ള്ള മഹൊഭൂ ിപക്ഷും വരുന്ന മറ്റ് പു രുഷന്മൊ ് ഇങ്ങക്കെ ക്കെപഞ്ചറ്റി ലൊളിക്കുന്നക്കതന്തിെൊണ്? ശക്തെ്ക്കറ ഒപ്പും ച്ൊഞ്ഞു െിന്നൊല് െമ്മളുും ശക്ത ൊകും എന്നു വിച്ൊ ിച്ചിട്പടൊ? ശക്തെ്ക്കറ ച്ൂഷണ ഭൊഷയു ും ീതികളുും ആച്ൊ ങ്ങളുും പിന്തുടര്ന്നൊല് െമ്മക്കള ഭയപ്ക്കപടൊനുും ആളുണ്ടൊകും എന്നു കരുതിയിട്പടൊ? ഭയമൊണ് ആദ വ്, ഭയമൊണ് ബഹുമൊെും എന്ന് ക്കതറ്റിദ്ധ ിച്ചിട്പടൊ? സ ര ീകള് മൊത്രപമ പ്രശ ന ങ്ങള് അനുഭവിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന ച്ിന്ത ഏതൊയൊലു ും എെിെില്ല.പു രുഷന്മൊര്ക്കുും അെവധി പ്രശ ന ങ്ങളുണ്ട്. കൃതഹസ ത ൊയ ധൊ ൊളും എഴുത്തുകൊ ് പു രുഷന്മൊരുക്കട പ്രശ ന ങ്ങക്കളക്കുറിച്ച് അതിമപെൊഹ മൊയി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്,എഴുതുന്നുണ്ട്, ഇെിയു ും എഴുതുകയു ും ക്കച്യ്യുും. മറ്ക്കറല്ലൊ പമഖ്ലയിലു ക്കമന്ന പപൊക്കല എഴുത്തുകൊ ിലു ും അധികവു ും പു രുഷന്മൊ ൊണല്പലൊ. സ ര ീകക്കളക്കു റിച്ചുും പു രുഷന്മൊ ൊയ എഴുത്തുകൊ ് ധൊ ൊളും എഴുതുന്നുണ്ട്. അതില് ക്കൂടുതല് സ ര ീകള്‍കെ് അവ വക്ക ക്കുറിച്ച് യൊക്കതൊന്നുും ഇെി എഴുതൊെ് കഴിയില്ക്കലന്ന് ശക്തിയു ക്തും വൊദിക്കുന്നവരുും അങ്ങക്കെ ഉറച്ചു വിശവസിക്കുന്നവരുും ധൊ ൊളമൊയു ണ്ട്.

എച്ച്മുക്കുട്ടി താമസ സഥെത്ത് സ ര ീ പ്രശ ന ങ്ങക്കളല്ലൊും പു രുഷന്മൊ ൊല് എഴുതപ്ക്കപട്ടു കഴിഞ്ഞു ക്കവന്ന വിശവൊസത്തിലൊണ്,പലരുും എന്തൊണ് സ ര ീകക്കളക്കുറിച്ചു മൊത്രും എഴുതുന്നത് എന്ന് പച്ൊദിക്കുന്നത്. പഹയ്,ഈ ക്കപണ ു ങ്ങള്‍കെ് െമ്മള് ഇതുവക്ക അറിയൊത്ത എന്തു മണ ണ ൊങ്കട്ട പ്രശ ന മൊണുള്ളത്? പലൊകപ ിച്യമില്ലൊത്ത ഇവറ്റകള്‍കെ് എന്തു കൊ യത്തിക്കെക്കുറിച്ചൊണ് സുംസൊ ിെൊെൊവു ക? നൂതെമൊയ ക്കമൌലികമൊയ ഒരു ച്ിന്തയു ക്കട സ പ ൊര്െ് ഇവറ്റകള്‍കെ് എവിടുന്നുണ്ടൊവു ും? ഇമ്മൊതി ിയു ള്ള വിച്ൊ ങ്ങളില് ക്കപട്ടുഴലു ന്ന ക്കപൊതുസമൂഹത്തിെ്ക്കറ അസഹിഷ ു ത എപ്പപൊഴുും സ ര ീയു ക്കട എഴുത്തിക്കെ ച്ില പ്രപതയക കണ ണ ൊടികളിലൂക്കട മൊത്രും കൊണുന്നുണ്ട്. ഒരു പലൊക സ ര ീ സപമ്മളെത്തില് പക്കങ്കടുെൊക്കെത്തിയ െിദല് കൊസ്പരൊ െിശ ശ ബ ദ െൊയി സ ര ീകള് പറയു ന്നതു മു ഴുവെ് പകട്ടുക്കകൊണ്ടി ിക്കുകയൊയിരുന്നു.അദ്പദഹത്തിെ്ക്കറ ക്കമൌെും കണ്ട് സുംഘൊടക ിക്കലൊ ൊള് ണ്ടു വൊക്കു സുംസൊ ിെൊെ് ക്ഷണിച്ചപ്പപൊള് ആറു ും ഏഴുും മണിക്കൂ ് തുടര്ച്ചയൊയി സുംസൊ ിെൊെ് കഴിയു ന്ന കൊസ്പരൊ പരുങ്ങിക്കെൊണ്ട്


ഇങ്ങക്കെ പറഞ്ഞു , “സ ര ീകള് പറയു ന്നത് പകള്‍കെൊെ് ,അവരുക്കട പലൊകക്കത്ത അറിയൊെ് അതിെൊണ് ഞൊെ് വന്നത്. അവ ് സൊധൊ ണയൊയി അവക്ക ക്കുറിച്ച് ഒന്നുും പറയൊറില്ലല്പലൊ..“

സ ര ീകള് സ ര ീകക്കളക്കുറിച്ചുും അവരുക്കട ജീവിതക്കത്തക്കുറിച്ചുും പറയു ന്നത് പകട്ടുക്കകൊണ്ടി ിെൊെ് പപൊലു ും സൊധിക്കുന്നില്ക്കലങ്കില് പു രുഷെ് എങ്ങക്കെയൊണ് അവളുക്കട സു ഹൃത്തൊവൊെ് പയൊഗ്യെൊവു ക? അവക്കളന്തൊണ് അവക്കളപ്പറ്റിയിങ്ങക്കെ പറയു ന്നത്, അവള് എക്കന്നക്കുറിച്ച് പറയൊത്തക്കതന്ത്, എക്കന്നക്കുറിച്ച് പറയു ന്നില്ക്കലങ്കില് അവള് തീര്ച്ചയൊയു ും ഒരു പു രുഷ വിപദവഷി എന്ന് പു രുഷെ് അക്ഷമെൊകന്നത് എന്തിെൊണ്? ഞൊെ് പു രുഷ വിപദവഷിയൊപണൊ എന്ന പച്ൊദയും എക്കന്ന വല്ലൊക്കത പവദെിപ്പിക്കുന്നു.ഒ ഛച്െ്ക്കറ മകളുും ഒരു കൂട്ടുകൊ െ്ക്കറ കൂട്ടുകൊ ിയു ും ഒട്ടെവധി പു രുഷന്മൊരുക്കട അടുത്ത സു ഹൃത്തുമൊയ ഞൊെ് എന്തിെ് ഒരു പു രുഷ വിപദവഷിയൊവണക്കമന്ന് എെിെ് അറിയില്ല. അടിക്കുകയു ും ച്വിട്ടുകയു ും അപമൊെിക്കുകയു ും ക്കകൊല്ലുകയു ും മൊത്രും ക്കച്യ്യുന്ന പു രുഷന്മൊര്ക്കെൊപ്പും അണയ ു കയു ും തപലൊടുകയു ും പപ്രൊത്സൊഹിപ്പിക്കുകയു ും ജീവിപ്പിക്കുകയു ും മൊത്രും ക്കച്യ്യുന്ന പു രുഷന്മൊരുമു ണ്ട്. അതുക്കകൊണ്ടു തക്കന്ന ഒരു പു രുഷ വിപദവഷിയൊവണക്കമന്ന് എെിെ് ഇതുവക്ക പതൊന്നിയിട്ടില്ല.

എഴുത്തില് ക്കപണ്ക്കണഴുത്ത് ആക്കണഴുത്ത് എന്ന വകതി ിവു കള് കൊണൊറു ണ്ട്. ച്ില ് അതുണ്ട് എന്നുും ച്ില ് ഇല്ക്കലന്നുുംവൊദിക്കുന്നു. എന്തൊണു എച്ച്മുവിെ്ക്കറ കൊഴ ച പ്പൊട് ? ശ്രദ്ധയില് ക്കപട്ടിട്ടുപണ്ടൊ എന്നറിയില്ല ച്ിലക്ക ങ്കിലു ും അറിപഞ്ഞൊ അറിയൊക്കതപയൊ എച്ച്മുവിെ്ക്കറ സ ര ീ പക്ഷ െിലപൊട് കണ്ടു ക്കപണ്ക്കണഴുത്തുകൊ ി, ക്കെമിെിസ റ ് എക്കന്നൊക്കെ അഭിപ്രൊയും പറയു ന്നുണ്ട് .ഇതില് എക്കന്തങ്കിലു ും സതയമു പണ്ടൊ? ഈ െിലപൊട് പബൊധപൂര്വും എടുക്കുന്നതൊപണൊ? ആണ് എഴുതുന്നത് ആക്കണഴുത്തുും ക്കപണ ണ ് എഴുതുന്നതു ക്കപണ്ക്കണഴുത്തുും ആണ് ച്ിന്തിക്കുന്നത് ആണ് ച്ിന്തയു ും ക്കപണ ണ ് ച്ിന്തിക്കുന്നത് ക്കപണ് ച്ിന്തയു ും…..അങ്ങക്കെ ജീവിതത്തില് എല്ലൊറ്റിെ്ക്കറ പെക്ക യു ും െമു െ് ആണ്, ക്കപണ ണ ് എന്ന് തി ിെൊും.എപ്പപൊഴൊണ് െമ്മള് മനുഷയഎഴുത്തിപലക്കുും മനുഷയച്ിന്തയിപലക്കുും മൊറു ക ആപവൊ? സ ര ീകക്കളക്കുറിച്ചുും സ ര ീ പ്രശ ന ങ്ങക്കളക്കുറിച്ചുും എഴുതുന്നതൊണ് ക്കപണ്ക്കണഴുക്കത്തങ്കില് െമ്മു ക്കട എല്ലൊ എഴുത്തുകൊരുും ഏക്കതങ്കിലു ക്കമൊരു ച്െയില് ഏക്കതങ്കിലു ക്കമൊരു കൊലത്ത് ക്കപണ്ക്കണഴുത്തുകൊ ൊയി തീരുന്നുണ്ടല്പലൊ. അതുപപൊക്കല പു രുഷന്മൊക്ക ക്കുറിച്ചുും അവരുക്കട പ്രശ ന ങ്ങക്കളക്കുറിച്ചുും എഴുതുപമ്പൊള് ആക്കണഴുത്തുകൊ ൊയു ും മൊറു ന്നുണ്ട്. ആക്ക ഴുതിയൊലു ും…. എഴുത്ത് വൊയെെൊക്ക പു തിയ ഒരു പലൊകത്തിപലെ് ക്കകൊണ്ടു പപൊകണും. എഴുത്ത് വൊയെെൊര്െ് സ്പെഹവു ും സമഭൊവെയു ും െല്‍പകണും. എഴുത്ത് അവരുക്കട ആത്മൊവിനുും മെസ സ ിനുും ശ ീ ത്തിനുും സുംസ ക ൊ മു ണ്ടൊെണും. എഴുത്ത് അവരുക്കട മെസ സ ിക്കല മ വിപ്പിക്കെ തച്ചു തകര്െണും .

ക്കെമിെിസ റ ് എന്നത് സ ര ീക്കയ വിളിെൊവു ന്ന ഒരു അസഭയപദമൊപണൊ? ‘ഞൊക്കെൊരു കള്ളിയല്ല, ഞൊക്കെൊരു ക്കകൊലപൊതകിയല്ല‘ എന്ന് പറയു ന്ന ഗ്തിപകപടൊക്കട ‘ഞൊക്കെൊരു ക്കെമിെിസ റ ല്ലൊ, ക്കെമിെിസ റ ല്ലൊ‘ എന്നു വിളിച്ച് പറപയണ്ടതുപണ്ടൊ? ഞൊെ് സ ര ീ പക്ഷത്തു െിന്നുക്കകൊണ്ട് ൊഷ ര ീയപത്തയു ും വിപ്ലവങ്ങപളയു ും പ ിസഥിതിപയയു ും സമ്പദ് വയവസഥപയയു ും ശൊസ ര പത്തയു ും മതപത്തയു ും ആച്ൊ ൊനുഷ ഠ ൊെങ്ങപളയു ും ച് ിത്രപത്തയു ും കലപയയു ും സൊഹിതയപത്തയു ും ഇക്കതല്ലൊും ഉള്‍കക്കെൊള്ളുന്ന ഈ വിശൊല പ്രപഞ്ചപത്തയു ും മെസ സ ിലൊെൊെ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുക്കവന്ന െിലപൊട് ഒരു അപ ൊധവു ും ദു ഷ്പപരുമൊപണൊ? ക്കപണ ണ ിനു പഠിെൊെ് കഴിഞ്ഞതുും പവൊട്ടവകൊശും കിട്ടിയതുും സവത്തവകൊശമു ണ്ടൊയതുും വീട്ടിനു പു റക്കത്ത പലൊകും കൊണൊെ് കഴിഞ്ഞതുും ജീവിക്കുന്ന പലൊകക്കത്തക്കുറിച്ച് ക്കച്റിയ പതൊതിക്കലങ്കിലു ും പബൊധയമു ണ്ടൊയതുക്കമല്ലൊും സ ര ീ പ്രശ ന ങ്ങളില് ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്ന, തൊല് െൊലികമൊക്കയങ്കിലു ും ക്കെമിെിസ റ ു കളൊയി മൊറിയ പലരുപടയു ും പ്രയത്ന െലത്തൊലൊണ്. അവ ില് സവൊതന്ത്ര്യ സമ പസെൊെികളുും കമയൂണിസ റ ു കളുും പു പ ൊഗ്മെവൊദികളുുംവിപ്ലവകൊ ികളുും വീട്ടമ്മമൊരുും ഉള്‍കപ്ക്കപടുും. സ ര ീ പ്രശ ന ങ്ങക്കള ക്കഗ്ൌ വമൊയിപ ിഗ്ണിക്കുന്ന എല്ലൊ വരുും ആ സമയക്കത്തങ്കിലു ും ക്കെമിെിസ റ ു കളൊവു ന്നുക്കവന്നു ച്ു രുെും. സമതവക്കമന്ന ആശയക്കത്ത ഇടക്കെങ്കിലു ും ഓര്മ്മിപ്പിക്കുന്നവ ് ആ സമയക്കത്തങ്കിലു ും ഒരു കമയൂണിസ റ ൊകന്നതു പപൊക്കല. എന്നൊല് ആ െിലപൊട് സവന്തും ജീവിതമൊയിത്തക്കന്ന പ ിവര്ത്തിപ്പിക്കുന്നവ ് മൊത്രപമ സതയത്തില് ഉത്ത വൊദപ്ക്കപട്ട, മനുഷയസ്പെഹത്തൊല് ക്കവണ്മ പടര്ത്തുന്ന, അത്ത ുംവിലപിടിപ്പുള്ള പപരുകള്‍കെ് അര്ഹ ൊകന്നുള്ളൂ. അതു ച്ു മ്മൊ ആര്ക്കുും പതൊന്നുപമ്പൊള് എടുത്തണിയൊവു ന്ന


ഒരു പമല്‍പക്കുപ്പൊയമല്ല. സമതവും എന്ന ആശയത്തില് അടിയു റച്ച് വിശവസിക്കുന്ന ശ ിയൊയ കമയൂണിസ റ ിനുും, വിപ്ലവകൊ ിക്കുും പു പ ൊഗ്മെകൊ ിക്കുും പ ിസഥിതിപ്രവര്ത്തകനുക്കമല്ലൊും തങ്ങളുക്കട സമ പൊതകളില് എപ്പപൊക്കഴങ്കിലു ക്കമൊക്കെ ഒരു ക്കെമിെിസ റ ൊകൊക്കത െിര്വൊഹവു മില്ല.

എച്ച്മുവിെ്ക്കറ എഴുത്ത് ൊഷ ര ീയും എന്ത് തക്കന്ന ആക്കണങ്കിലു ും െമ്മു ക്കട െൊട്ടിക്കല പ ിഷ ൃ ത സമൂഹത്തിപെൊ സ ര ീകളുക്കട വിപമൊച്െത്തിെൊയി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സുംഘടെകള്‍കപെൊ പകട്ട് പകള്‍കവി പപൊലു ും ഇല്ലൊത്ത ത ത്തില് അപ ിഷ ൃ ത സമൂഹത്തിക്കല സ ര ീകളുും ദു ര്ബലജെവിഭൊഗ്ങ്ങളുും അനുഭവിക്കുന്ന പരുെെ് യൊഥൊര്്യങ്ങള് എച്ച്മുക്കുട്ടി വിളിച്ചു പറയു ന്നുണ്ട്. അതുപകട്ടു പലരുും ക്കഞട്ടുന്നു. അപമൊെ പബൊധും ക്കകൊണ്ടു തല കെിയു ന്നു എല്ലൊയ പ ്പപൊഴുും ദു ര്ബലരുക്കട വൊെൊയി മൊറൊെ് ഇങ്ങിക്കെ എല്ലൊവക്ക ക്കകൊണ്ടു ും പറ്റുന്ന ഒരു കൊ യമല്ല. വലിയ എഴുത്തുകൊ ില്‍പ പപൊലു ും ഇക്കതൊന്നുും കൊണൊക്കത പപൊകന്നവര് ഉണ്ട്. എച്ച്മു എങ്ങിക്കെയൊണു ഈ െിപയൊഗ്ത്തിപലെ് എത്തിപ്ക്കപട്ടത് ? എല്ലൊവരുും എല്ലൊും കൊണുന്നുണ്ട്, പകള്‍കക്കുന്നുണ്ട്, അറിയു ന്നുണ്ട്,മെസ സ ിലൊക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലൊറ്റിലു ും എല്ലൊവര്ക്കുും ഒരു പപൊക്കല ശ്രദ്ധയൂന്നൊെ് ആവൊത്തതുക്കകൊണ്ടൊവൊും. പ ിഗ്ണെകള് മൊറിപ്പപൊകന്നതിെ്ക്കറ വയതയൊസമൊകൊും. സവന്തും ജീവിതും െിര്ണ ണ യിെൊെ് ശ്രമിക്കുന്ന ആത്മൊഭിമൊെമൊണ് വലു ക്കതന്ന് കരുതുന്ന സ ര ീക്കയ എല്ലൊെൊലത്തുും ക്തബന്ധങ്ങളുും മറ്റു സൊമൂഹിക പ ിതസഥിതികളുും ക്കതരുവിലിറെി വിച്ൊ ണ ക്കച്യ്യൊറു ണ്ട്. ആത്മൊവു ും മെസ സ ു ും ശ ീ വു ും അര്പ്പിച്ച സ്പെഹബന്ധങ്ങളുും അവളുക്കട ശൊ ീ ികവു ും മൊെസികവു ും ആത്മീയവു മൊയ െഗ്നതക്കയപ്പപൊലു ും ഉച്ചസ സ ൂ യെ്ക്കറ കത്തുന്ന ക്കവയിലില് സദൊച്ൊ െണ ു കളുമൊയി ക്കപൊള്ളിച്ചു കളയൊറു ണ്ട്. സൊമൊെയും പഭദപ്ക്കപട്ട സൊമ്പത്തിക സഥിതിപയൊ ഉയര്ന്ന സൊുംസ ക ൊ ിക െിലവൊ പമൊ ഉണ്ടൊയൊലു ും സ ര ീ പലപ്പപൊഴുും ഈയവസ ങ്ങളില് തീര്ത്തുും െിസ സ ഹൊയ ആയിത്തീരുകയു ും ക്കച്യ്യുും. ഇക്കതൊന്നുും ഒരു പു തുമയു ള്ള കൊ യമല്ല. ഞൊനുും ഒരു ദിവസും അങ്ങക്കെ ആരുമില്ലൊത്തവരുപടയു ും ആര്ക്കുും പവണ്ടൊത്തവരുപടയു ും സമൂഹത്തിപലെ് ജ്ഞൊെസ ന ൊെപ്ക്കപടുകയൊയിരുന്നു. ജെിച്ച വീട്ടിലു ും െൊട്ടിലു ും ഒരുവള് അഭയൊര്ഥിയു ും അെൊഥയു മൊകപമ്പൊള് പലൊകമൊകമൊെമു ള്ള, െിസവരുക്കട ബന്ധുതവത്തിപലെ് മൊത്രപമ അവള്‍കെിറങ്ങിപ്പപൊകവൊെ് കഴിയൂ…. അെൊഥര്ക്കുും അഭയൊര്ഥികള്‍കക്കുും അവപ തു െൊട്ടുകൊ ൊയൊലു ും ഏതു പ്രൊയെൊ ൊയൊലു ും ഒരു ക്കപൊതുഭൊഷയു ണ്ട്. എവിക്കട ഒഴുകന്ന കണ ണ ീരുും ആര്ക്കു ക്കകൊള്ളുന്ന അടിയു ും അവരുക്കട വ ണ്ട കണ ു കക്കള ച്ു ട്ടു ക്കപൊള്ളിയ ു ന്നു, ഉണങ്ങിയ ക്കതൊലിക്കയ തിണര്പ്പിച്ച് ക്കപൊട്ടിക്കുന്നു. ദില്ലി െഗ് ും പബസ് ക്കച്യ ു , വിവിധ ഇന്തയെ് സുംസഥൊെങ്ങളിക്കല പട്ടിണിപ്പൊവങ്ങളുും പ മ ദ ിദ്രരുമൊയ, ക്കകട്ടിട െിര്മ്മൊണ ക്കത്തൊഴിലൊളികള്‍കക്കെൊപ്പും പല പജൊലികള് ക്കച്യ ത ് കഴിഞ്ഞു കൂടിയ ഉത്തപ ന്തയെ് ജീവിതകൊലും എെ്ക്കറ എല്ലൊ ജീവിത സങ്കല് പ്പങ്ങപളയു ും അതി കഠിെമൊയ പ ീക്ഷണങ്ങളൊല് ഉഴുതു മറിക്കുകയു ും െിലും പ ിശൊക്കുകയു ും ക്കച്യ ു . അതിനു മു മ്പ് യഥൊര്് പലൊകവു മൊയി ബന്ധമില്ലൊക്കത ച്ില്ലു കൂട്ടില് കഴിഞ്ഞ് കൂടിയ ഒരുവക്കളൊന്നുമൊയിരുന്നില്ല ഞൊക്കെങ്കിലു ും, വൊയിച്ചറിയു ന്നതുും പകട്ട് മെസ സ ിലൊക്കുന്നതുും മഹദ് വയക്തികള് െയിക്കുന്ന ച്ര്ച്ചകളില് പക്കങ്കടുക്കുന്നതുും പപൊക്കലയല്ലല്പലൊ, കണ്ടറിയു ന്നതുും, ക്കതൊട്ട് മെസ സ ിലൊക്കുന്നതുും. ഭക്ഷണവു ും ക്കവള്ളവു ും തുണിയു ും കിടപ്പൊടവു ക്കമൊക്കെ എന്തൊക്കണന്ന് കവിയു ന്ന കണ ു കളുമൊയി ഞൊെ് കണ്ടറിഞ്ഞു . പപൊലീസു കൊ ് ലൊത്തിക്കകൊണ്ട് ക്കപണ ണ ിെ്ക്കറ മു ലകളില് കത്തുപമ്പൊള് ഒരു ക്കെയ്യപ്പും പപൊക്കല അവിടും കമളിക്കുക്കമന്ന് എെിെ് മെസ സ ിലൊയി. മീശയു ും തൊടിയു ും വടിച്ച്, മൊര്ബിളിെ്ക്കറ പച്ച ൊശി പടര്ന്നു കൊണുന്ന കവിളുകളുള്ള ക്കവളുത്തു തുടുത്ത ക്കച്റു പ്പെൊ പെൊട് ‘െിക്കന്ന ക്കടററിസ റ ് ആെൊെ് ഒരു വിഷമവു മില്ല, പിക്കന്ന െിെ്ക്കറ അപ്പൊപ്പന് വിച്ൊ ിച്ചൊല് പപൊലു ും െീ പു റും പലൊകും കൊണില്ക്കലന്ന്‘ പപൊലീസു കൊ െ് അലറു പമ്പൊള് ഹൃദയമിടിപ്പ് െിലച്ചു മ ിച്ചുപപൊകക്കമന്ന് ഞൊെ് ഭീതിപ്ക്കപട്ടു……. പകൊടതികളില് വിച്ൊ ണകള് െടക്കുന്നക്കതങ്ങക്കെക്കയന്ന്….. അെൊഥരുും അഭയൊര്ഥികളുും ക്കതരുവിലു റങ്ങു ന്നക്കതങ്ങക്കെക്കയന്ന്…. അവരുക്കട പമല് കൊറു കളുും പലൊറികളുും കയറു ക്കന്നക്കതങ്ങക്കെക്കയന്ന്……. മു പ്പത്തൊറു മണിക്കൂ ് തുടര്ച്ചയൊയി െിന്നുക്കകൊണ്ട് യൊത്രക്കച്യ ത ് ഐശവ യവു ും ആപ ൊഗ്യവു ും ക്കകട്ട പു രുഷന്മൊ ് പജൊലി പതടി വെ് െഗ് ങ്ങളിപലക്കെത്തുന്നക്കതങ്ങക്കെക്കയന്ന്….. മഴയു ും ക്കവയിലു ും മഞ്ഞു ും കൊറ്റുും മനുഷയക്ക യു ും മൃഗ്ങ്ങപളയു ും ശിക്ഷിക്കുന്നക്കതങ്ങക്കെക്കയന്ന്….. തുറന്ന വൊയു ും െീങ്ങിപ്പപൊയ കീറ വസ ര ങ്ങളില് ക്കവളിപ്ക്കപടുന്ന െഗ്നതയു മൊയി ദ ിദ്ര മനുഷയെ് പറൊഡരുകില് മ ിച്ചു കിടക്കുന്നക്കതങ്ങക്കെക്കയന്ന്…….ക്കകൊച്ചു കഞ്ഞു ങ്ങക്കള വില പറഞ്ഞ് വില്‍പക്കുന്നക്കതങ്ങക്കെക്കയന്ന്…… ഒരു ക്കച് ിപ്പ് വൊങ്ങിക്കെൊണ്ടി ിക്കുന്ന, അല്ക്കലങ്കില് ഒരു കല്‍പെി തിന്നുക്കകൊണ്ടി ിക്കുന്ന അതീവസൊധൊ ണമൊയ ഒരു നവകപന്ന ത്ത് ക്കച്വി തുളക്കുന്ന സ്പെൊടെങ്ങളില് ഒ ൊളില്ലൊക്കതയൊകന്നക്കതങ്ങക്കെക്കയന്ന്….. ഒരു ക്കപണ ണ ിക്കെ ഏതു സമയത്തുും എവിക്കട ക്കവച്ചുും ഒരു പു രുഷനു എന്തുും


ക്കച്യ്യൊക്കമന്ന്….സവൊതന്ത്ര്യത്തിനുപശഷും െമ്മു ക്കട െൊട്ടില് ഏറ്റവു ും ക്കകൊഴുത്തു വളര്ന്നത് ഐ ടിയു ും റിയൊല് എസ്റ്പററ്റുും വലിയ കൊറു കളുും അല്ല, അളവു കളില്ലൊത്ത, അതി ില്ലൊത്ത അസമതവും മൊത്രമൊക്കണന്ന്…… ഓപ ൊ പൊഠവു ും ഞൊെ് ക്കെഞ്ചു പറിയു ന്ന പവദെപയൊക്കട കണ ണ ീക്ക ൊഴുെിക്കെൊണ്ടൊണ്, പഠിച്ചത്. എക്കന്ന വീഴൊക്കത തൊങ്ങി െിറു ത്തുവൊനുും എെിെ് പതൊളില് ച്ൊഞ്ഞ് ക്കപൊട്ടിെ യൊനുും വളക്ക ക്കച്റിയ ആലുംബങ്ങള് മൊത്രപമ ഉണ്ടൊയിരുന്നുള്ളൂ. അതി കഠിെമൊയി പവദെിപ്പിക്കുകയു ും െിസ സ ഹൊയതയു ക്കടയു ും അെൊഥതവത്തിെ്പറയു ും പ പകൊടിയിക്കലത്തിക്കുകയു ും ക്കച്യ ത ജീവിതൊനുഭവങ്ങളൊണ് എഴുതുവൊനുള്ള എെ്ക്കറ ഒപ ക്കയൊരു മൂലധെും. അതിക്കെയൊപണൊ ദു ര്ബലരുക്കട വൊക്കെന്ന് പറപയണ്ടക്കതന്ന് എെിെറിയില്ല. ആ മൂലധെമല്ലൊക്കത മറ്ക്കറൊന്നുും തക്കന്ന എെ്ക്കറ പെലില്ല. എെിെ് വൊക്കുകളുക്കട അെര്ഗ് ഗ ളതയില്ല, ഭൊവെയു ക്കട അെന്ത നവച്ിത്രയങ്ങളില്ല, എഴുത്തിെ്ക്കറ ക്കസൌന്ദ യ പ ിച് ണത്തില് നവദഗ്ദ്ധ്യമില്ല… അങ്ങക്കെ ഒക്ക ഴുത്തുകൊ ിെ് അതയൊവശയമൊയ ഒട്ടെവധി കൊ യങ്ങളുമില്ല….. കക്കറ പ ിശ്രമിച്ചൊല് ച്ിലപ്പപൊള് മ ിച്ചു മണ ണ ൊകും മു മ്പ് കറച്്ക്കച്ൊക്കെ പഠിച്്ക്കച്ടുെൊെ് കഴിയു മൊയി ിക്കുും. ആപവൊ?

ഏക്കതങ്കിലു ും സുംഘടെയിപലൊ എെ് ജി ഓ യിപലൊ എച്മൂ പ്രവത്തിക്കുന്നുപണ്ടൊ?െമ്മു ക്കട െൊട്ടിക്കല സ ര ീ സമൂഹും അനുഭവിക്കുന്ന പ്രധൊെ പ്രശ ന ങ്ങള് എക്കന്തൊക്കെയൊണ്. ഇവ പ ിഹ ിെൊെ് സ ര ീകള്‍കഎക്കന്തൊക്കെയൊണ് ക്കച്പയ്യണ്ടത്? അതിനു സമൂഹത്തിെ്ക്കറ ഏതു ത ത്തിലു ള്ള സഹൊയമൊണു പവണ്ടത് ? അപതൊ സഹൊയക്കമൊന്നുും പവപണ്ട ? ഞൊെ് ഔപദയൊഗ്ികമൊയി ഒരു സുംഘടെയിലു ും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലു ും എെ്ക്കറ സു ഹൃത്തുെളുക്കട പ്രവര്ത്തെ പമഖ്ലകളില് വളക്ക ആത്മൊര്ഥമൊയി അവര്ക്കെൊപ്പും സഹക ിെൊറു ണ്ട്. അവ ് വിവിധ പമഖ്ലകളില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവ ൊയതുക്കകൊണ്ട് അവ ് ക്കെൊപ്പും സമയും ക്കച്ലവൊക്കുപമ്പൊള് ച്ിലപ്പപൊക്കഴൊക്കെ സമൂഹത്തിെ്ക്കറ ഒരു പ ിച്്പേദെൊഴ ച യു ും ലഭയമൊകൊറു ണ്ട്. ക്കപണ് ഭ്രൂണഹതയ, ദൊ ിദ്രയും, പപൊഷകൊഹൊ ക്കുറവ്, അെൊപ ൊഗ്യും, വിദയൊഭയൊസമില്ലൊയ മ , സവത്തവകൊശക്കുറവ്, സ ര ീധെും, നലുംഗ്ികവു ും അതിക്രൂ വു ും ആയ ശൊ ീ ിക പീഡെങ്ങള്‍ക, സൊമൂഹികമൊയ പലത ും വിലക്കുകള്‍ക, മതും അടിച്്പച്ല്‍പപ്പിക്കുന്ന അന്ധവിശവൊസങ്ങള്‍ക, സ ര ീ പ്രശ ന ങ്ങപളൊട് ഭ ണൊധികൊ ികളുും ജുഡീഷയറിയു ും മൊധയമങ്ങളുും ക്കപൊതു സമൂഹവു ും പലപ്പപൊഴുും പു ലര്ത്തുന്ന ഗുരുത മൊയ പ ിഗ്ണെക്കുറവ് ഇക്കതല്ലൊും ഒത്തുപച്രുപമ്പൊള്‍ക സ ര ീ ജിവിതത്തിെ് ഏറ്റവു ും അപകടമു ണ്ടൊക്കുന്ന പലൊക ൊജയങ്ങളില്‍പ ഇന്തയയ ക ് െൊലൊും സഥൊെും കിട്ടുന്നു. സ ര ീ സമൂഹത്തിെ്ക്കറ യഥൊര്ഥ അവസഥ വെിതൊ മൊഗ്സിനുകളില്‍പ കൊണുന്ന പളപളപ്പല്ക്കലന്നുും തല്ലിപ്ക്കപൊളി സീ ിയലു കളില്‍പ കൊണുന്ന മൂന്നൊുംകിട പ്രശ ന ങ്ങളല്ക്കലന്നുും വിദയൊഭയൊസവു ും വിവ വു ും ഒ ളപവൊളും സൊമ്പത്തിക സവൊതന്ത്ര്യവു ും ഉള്ള സ ര ീകക്കളങ്കിലു ും മെസ സ ിലൊെൊന് ശ്രമിെണും. സവയും പപൊ ൊടൊെൊയില്ക്കലങ്കിലു ും പപൊ ൊടുന്ന സ ര ീകക്കള ഒറ്റപ്ക്കപടുത്തി അവരുക്കട ജീവിതും കൂടുതല്‍പ െ കമൊെൊതി ിെൊനുള്ള മെസഥിതി സ ര ീകള്‍ക പെടിപയ തീരു. പ സ പ മു ള്ള കലഹും ഇെിയു ും പമൊച്െും ലഭിച്ചിട്ടില്ലൊത്ത അടിമ മെസഥിതിയു ക്കട ബഹിര്സ ഫ ു ണമൊക്കണന്ന് വിദയൊഭയൊസമു ള്ള സ ര ീകക്കളങ്കിലു ും തി ിച്ചറിയണും. Song of an African Women': എന്ന കവിതയിക്കല ഈ വ ികള്‍ക ഇന്ഡയന് സമൂഹത്തിനുും ബൊധകമൊണ്. സമൂഹും സ ര ീയ ക ് ക്കച്യ ു ക്കകൊടുപെണ്ടതുും അതു തക്കന്നയൊണ്. I have only one request. I do not ask for money Although I have need of it, I do not ask for meat . . . I have only one request, And all I ask is That you remove The road block From my path.


സമൂഹത്തിെ്ക്കറ യൊക്കതൊരു സഹൊയവു മില്ലൊക്കത സ ര ീ പപൊ ൊടുക എന്നത് അതീവ ക്പലശക മൊണ്. സൊുംസ ക ൊ ികമൊയി വികൊസവു ും ഔന്നതയവു ും പ്രൊപിച്ച,ഉത്ത വൊദിത്തമു ള്ള, വയക്തികളുക്കട സമൂഹത്തിെ് അവകൊശങ്ങള്‍കെ് പവണ്ടിയു ള്ള സ ര ീ സമ ങ്ങക്കള പിന്തുണയ ക ൊതി ിെൊെൊവില്ല.

സ ര ീയു ും പു രുഷനുും പച്ര്ന്നതൊണ് സമൂഹും എന്നുും അവര് തമ്മിലു ള്ള പൊ സ പ യത്തിലു ും സഹക ണത്തിലു ും ഊന്നിയൊണ് പ്രപഞ്ചത്തില്‍പ മൊെവ ൊശി െിലെില്‍പക്കുന്നക്കതന്നുും പറയു ന്നു. പു തിയ തലമു റ ഉണ്ടൊപകണ്ട കൊ യത്തില്‍പ അടെും പലതുും ശ ിയൊണ് എന്ന് പതൊന്നിയിട്ടുമു ണ്ട്. പു രുഷനുും സ ര ീയു ും പ സ പ ും ആശ്രയിെൊക്കത ഈ പലൊകും മു പന്നൊട്ടു പപൊകപമൊ? പു രുഷക്കെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല എങ്കിലു ും സ ര ീയ ക ് െിലെില ക ൊപമൊ? എന്തൊണ പ റയൊനുള്ളത് ? പു രുഷനുും സ ര ീയു ും ഒരു കൊ യത്തിലു ും ഒന്നിച്ചു പച് ൊത്ത സമൂഹും എന്തിെൊക്കണന്ന് എെിെറിഞ്ഞു കൂടൊ. അങ്ങക്കെ ഒരു സമൂഹും ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് എവിക്കടക്കയങ്കിലു മു ക്കണ്ടങ്കില് എെിെവിക്കട പൊര്ക്കുകയു ും പവണ്ട. ഞൊെ് സ്പെഹിക്കുകയു ും ബഹുമൊെിക്കുകയു ും ആ ൊധിക്കുകയു ും ക്കച്യ്യുന്ന ഒത്തി ി സ ര ീ പു രുഷന്മൊരുണ്ട്. അവ ില്ലൊയിരുക്കന്നങ്കില്‍പ ഈ പലൊകും എത്ര ഭയൊെകമൊകമൊയിരുന്നുക്കവന്ന് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവളൊണു ഞൊെ്. പു തിയ തലമു റ ഉണ്ടൊപകണ്ട കൊ യത്തില്‍പ മൊത്രമല്ല, ജീവിതത്തിന്ക്കറ സമസ ത പമഖ്ലകളിലു ും സ ര ീ പു രുഷന്മൊര് നകപകൊര്ത്തു പിടിക്കുക തക്കന്ന പവണും.അത് സൊധിക്കുന്നില്ല എന്നത് തക്കന്നയൊണു മൊെവ ൊശിയു ക്കട ഏറ്റവു ും വലിയ പ ൊജയും. ആ പ ൊജയമൊണു അധികൊ ത്തിന്ക്കറയു ും പണത്തിന്ക്കറയു ും മതങ്ങളുപടയു ും ക്കകൊടുുംക്രൂ തകള്‍കെ് വഴി െല്‍പകന്നതുും. സ ര ീയു ും പു രുഷനുും പ സ പ ും ആശ്രയിക്കുന്നതിലല്ല കഴപ്പും. പു രുഷെ് സ ര ീയില്ക്കലങ്കില്‍പ ഒരു െഷ ് വു ും ഇല്ക്കലന്നു ഭൊവിക്കുന്ന കൊപടയത്തിക്കെൊപ്പും സ ര ീയ ക ് പു രുഷെില്ക്കലങ്കില്‍പ പ്രപഞ്ചപമ ഇല്ക്കലന്ന പ്രച്ൊ ണവു ും ആ പ്രച്ൊ ണമൊണ് സതയക്കമന്ന ഭൂ ിപക്ഷ വിശവൊസവു മൊണു കഴപ്പും. പു രുഷന് സ ര ീയില്‍പ െിന്നകന്ന് ബ്രഹ്മച്ൊ ിയൊകപമ്പൊള്‍ക നദവതുലയപെൊ അതിലു ും പമക്കലപയൊ ഒക്കെയൊകക്കമന്നൊണല്പലൊ ക്കവപ്പ്. എന്നൊല്‍പ സ ര ീ പു രുഷെില്‍പ െിന്നകന്ന് െില്‍പക്കുപമ്പൊള്‍ക അവള്‍കെ് െിലെില്‍പപ്പ് തക്കന്നയു ണ്ടൊവു പമൊ എന്ന ആശങ്ക സമൂഹും പ്രകടിപ്പിക്കുും. ഇക്കതൊരു ഭയങ്ക കള്ളത്ത മൊണ്. സ ര ീയില്ക്കലങ്കില്‍പ പു രുഷനുും െിലെില്‍പപ്പില്ല എന്ന സതയക്കത്ത മെപൂര്വും മൂടിക്കവച്ചുക്കകൊണ്ടുള്ള കള്ളത്ത ും.സ ര ീയു മൊയി പച്ര്ന്നു പപൊകന്ന, ക്കസൌഹൃദവു ും ബഹുമൊെവു ും പു ലര്ത്തുന്ന പു രുഷക്കെ ക്കപണ്പകൊന്തന് എന്നുും സ ര ീയു ക്കട അവകൊശങ്ങപളയു ും െീതിപയയു ും ച്ൂണ്ടിെൊട്ടി അവള്‍കക്കെൊപ്പും സമ ത്തിപലര്പ്ക്കപടുന്ന പു രുഷക്കെ ശിഖ്ണ്ഡി എന്നുും െമ്മു ക്കട സമൂഹും വിളിക്കുും. സ ര ീക്കയ തൊക്കഴെിടയില്‍പ ക്കപട്ട ഒന്നൊയിെണ്ട് െിലയ ക ് െിറു ത്തുന്നവെൊണ് സമൂഹത്തിെ്ക്കറ കണ ണ ില്‍പ ആണ്. െിര്ഭൊഗ്യവശൊല്‍പ അത്ത ും “ആണു”ങ്ങളൊയി അറിയപ്ക്കപടൊെൊണ് അധികും പു രുഷന്മൊര്ക്കുും തൊല പ യും,ഒഴുെിക്കെൊപ്പും ഒഴുകന്നതൊണല്പലൊ ഒഴുെിക്കെതിപ െീന്തുന്നതിപെെൊള്‍ക എന്തുക്കകൊണ്ടുും എളുപ്പും. സ ര ീക്കുും പു രുഷനുും പു രുഷനു സ ര ീയു ും ഒപ അളവില്‍പ അതയന്തൊപപക്ഷിത ൊണ്. എന്നൊല്‍പ പു രുഷെ് സ ര ീക്കയക്കെൊണ്ട് അങ്ങക്കെ വലിയ കൊ യക്കമൊന്നുമില്ക്കലന്നുും സ ര ീെൊണു ജീവിതും െിലെിറു ത്തൊന് പു രുഷന് പവണ്ടക്കതന്നുും അതുക്കകൊണ്ട് അവള്‍ക എന്തു സഹിച്ചുും പു രുഷക്കെ തെ്ക്കറ വശത്തൊെി െിറു ത്തണക്കമന്നുമു ള്ള കൊഴ ച പ്പൊട് എതിര്െപ്ക്കപടുക തക്കന്ന പവണും.

‘ജെിച്ച വീട്ടിലു ും െൊട്ടിലു ും ഒരുവള്‍ക അഭയൊര്ഥിയു ും അെൊഥയു മൊകപമ്പൊള്‍ക പലൊകമൊകമൊെമു ള്ള, െിസവരുക്കട ബന്ധുതവത്തിപലെ് മൊത്രപമ അവള്‍കെിറങ്ങിപ്പപൊകവൊന് കഴിയൂ…’: മു ന്പ് പറഞ്ഞ ഉത്ത ത്തിക്കല ഒരു ഭൊഗ്മൊണിത് ..സവന്തും വീട്ടില് അെൊഥതവും അല്ക്കലങ്കില് അഭൊയ ്തിതവും അനുഭവിക്കുക എന്നത് ക്കകൊണ്ടു വയക്തിപ മൊയ എക്കന്തങ്കിലു ും ആപണൊ സൂച്ിപ്പിക്കുന്നത് ? വയക്തി ജീവിതത്തില്‍പ വളക്ക ബു ദ്ധിമു ട്ടുകള്‍ക പെ ിപടണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞൊന് ഏറ്റവു ും പകമും ഞൊന് ഏറ്റവു ും പശ്രഷ ഠ ും എന്ന് എല്ലൊയ പ പ ് പൊഴുും വീമ്പ് പറയു ന്ന ജൊതി മതങ്ങളുും ഇഴയടുപ്പും വളക്ക കറഞ്ഞ കടുുംബബന്ധങ്ങളുും, തകര്ന്നു പപൊയ സ്പെഹബന്ധങ്ങളുും അതതിെ്ക്കറ െിശിതമൊയ െീതിപബൊധത്തില്‍പ എക്കന്ന പിച്ചിച്ചീന്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്പെഹവു ും സു ക്ഷിതതവവു ും പതടുപമ്പൊള്‍ക അബദ്ധും,അമളി, ച്തി ഇക്കതൊക്കെ ധൊ ൊളമൊയി പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അബദ്ധക്കുട്ടി, അമളിക്കുട്ടി എക്കന്നൊക്കെ പപരു മൊറ്പറണ്ടത്രയു ും അളവില്‍പ….. ഒരു റിപഹഴ സ ല് എടുത്ത് ജീവിയ ക ൊന് പറ്റപണ എന്ന് ആശ വ ൊറു ണ്ട് പലപ്പപൊഴുും..... പിക്കന്ന ഈ ഭൂമീല് അബദ്ധും കൊട്ടുന്ന, അമളി പറ്റുന്ന, ച്തിയ ക പ്ക്കപടുന്ന ആദയക്കത്ത ആക്കളൊന്നുമല്ലല്പലൊ ഞൊക്കെന്ന് വിച്ൊ ിച്ച് ഒത്തി ി സമൊധൊെിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിടപ്പൊടും, ബന്ധങ്ങള്‍ക, പണും, സവത്ത്, സല്‍പപ്പപ ,് ഉപദയൊഗ്ും, ആശയങ്ങള്‍ക, െിലപൊടുകള്‍ക,


കഥ, കവിത ഇക്കതൊക്കെയു ും ഉപപയൊഗ്ിച്ച് പലപ്പപൊഴുും ഒരുമിച്ചുും അമളിയു ും അബദ്ധവു ും ച്തിയു ും പറ്റീട്ടുണ്ട്. അങ്ങക്കെ ജീവിതത്തിെ്ക്കറ െൊല്‍പക്കൂട്ടപ്ക്കപരുവഴിയില്‍പ ഇറങ്ങി െില്‍പപെണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്...അപ്പപൊള്‍ക ഒരു പൊട്ട്, ഒരു പൂച്ച, ഒരു മനുഷയന്, ഒരു ക്കച്ടി ആക്ക ങ്കിലു ും ഒക്കെ വഴി കൊണിയ ു ും......ച്ൊയ തരുും, െീ െന്നൊയി വരുക്കമന്ന് വൊഴ്ത്തി, ക ച്ചില്‍പ മൊറ്റി ച്ി ിപ്പിച്ച് െടന്നകലു ും...... അതുക്കകൊക്കണ്ടൊക്കെയൊണ് അങ്ങക്കെക്കയൊരു വൊച്കമു ണ്ടൊയത്.

െമ്മു ക്കട െൊട്ടിക്കല ഭ ണ വര്ഗ് ഗ ഭീക ത //ജൊതി ഭീക ത// സദൊച്ൊ ഭീക ത ഇവയ്ക്കെതിക്ക എങ്ങിക്കെ ഒരു ബദല് ശക്തി സ ര ീ പക്ഷത്തു െിന്നു വളര്ത്തി ക്കകൊണ്ടു വ ൊെ് കഴിയു ും ? പക ളത്തില് പപൊലു ും സ ര ീകള്‍കെ് സന്ധയ കഴിഞ്ഞൊല് വഴി െടെൊെ് പപൊലു ും പറ്റൊത്ത സഥിതിയൊണ് .സ ര ീകള് ക്കപൊതു സഥലങ്ങളില് പപൊലു ും ആക്രമിെപ്ക്കപടുകപയൊ അപമൊെിെപ്ക്കപടുകപയൊ ക്കച്യ്യുന്നു ? എങ്ങിക്കെ ഇത് ക്കച്റു െൊെ് കഴിയു ും ? ഇമ്മൊതി ി കൊ യങ്ങളുണ്ട് െമ്മു ക്കട െൊട്ടിക്കലന്ന് ക്കപൊതുസമൂഹും മെസ സ ിലൊെൊന് തയൊറൊവണും ആദയും. എത്ര പപര് ഇത്ത ും കൊ യങ്ങക്കളക്കുറിച്ച് യഥൊര്ഥത്തില്‍പ പവവലൊതി ക്കകൊള്ളുന്നുണ്ട്? എെിെ് പപൊലീസ് മര്ദ്ദെപമല്‍പക്കുപമ്പൊള്‍ക ഭ ണവര്ഗ് ഗ ഭീക തക്കയപ്പറ്റി ഞൊന് പവദെിെൊന് തുടങ്ങു ും. ജൊതീയമൊയ പീഢെും എെിെ് സഹിപെണ്ടി വരുപമ്പൊള്‍ക ജൊതിവയവസഥയു ക്കട പല്ലുും െഖ്വു ും ഞൊന് കൊണുും. എെ്ക്കറ കൂട്ടുകൊ ക്കെൊപ്പും കൊറിലിരുന്നതിെപെൊ സിെിമയ ക ് പപൊയതിപെൊ സദൊച്ൊ ഭീക ത പെ ിപടണ്ടി വരുപമ്പൊള്‍ക ഞൊന് കപട സദൊച്ൊ ക്കമന്ന വിഷപ്പൊമ്പിക്കെ തി ിച്ചറിയു ും. ഇക്കതൊന്നുും മറ്റൊര്ക്കു സുംഭവിക്കുപമ്പൊഴുും ഞൊെറിയില്ല, എെിക്കു മെസ സ ിലൊവില്ല. അവര് ക്കച്യ ത എന്തു മൊതി ി കഴപ്പും ക്കകൊണ്ടൊണ് അവര്െീ അനുഭവമു ണ്ടൊയക്കതന്ന് ആപവശപൂര്വും ച്ര്ച്ച ക്കച്യ ത ്, അവക്ക ഇ കളൊെി മൊറ്റിയവര്െ് ഒരു പ്രപതയക ത ും പിന്തുണ െല്‍പകും. ഇ കളൊെപ്ക്കപട്ടവര് ക്കച്യ ത ി ിെൊവു ന്ന ആ പ്രപതയക കഴപ്പക്കത്തക്കുറിച്ചു മൊത്രും പവവലൊതിപ്ക്കപടുന്ന െമ്മു ക്കട ഈ മെസഥിതി മൊറണും. ആക്രമിെപ്ക്കപട്ടവരുക്കടയു ും അപമൊെിെപ്ക്കപട്ടവരുപടയു ും പതൊല്‍പപ്പിെപ്ക്കപടുന്നവരുപടയു ും ഒപ്പമൊണ് െമ്മക്കളന്ന് ക്കെഞ്ചു റപ്പപൊക്കട പ്രഖ്യൊപിെൊന് െമ്മള്‍ക ഓപ ൊരുത്തര്ക്കുും എന്നു കഴിയു പന്നൊ അന്നു മൊത്രപമ ഇത്ത ും കൊ യങ്ങളില്‍പ എക്കന്തങ്കിലു ും മൊറ്റമു ണ്ടൊകന്നതിക്കെക്കുറിച്ച് സവപ ന ും കൊണൊന് പപൊലു ും കഴിയൂ. സൊ ിയു ടുത്ത സ ര ീ മര്ദ്ദിെപ്ക്കപട്ടൊല്‍പ െമു െ് വിഷമും പതൊന്നുും, ജീന്സിട്ട ക്കപണ്കട്ടി മര്ദ്ദിെപ്ക്കപട്ടൊല്‍പ വിഷമും പതൊന്നില്ല എന്ന മെസഥിതി മൊറിപയ തീരു. ൊഷ ര ീയ പെതൊവിെ്ക്കറ ഭൊ യക്കയ അപമൊെിച്ചൊല്‍പ പ്രതിപഷധമു ണ്ടൊകും, ആദിവൊസി സ ര ീക്കയ അപമൊെിച്ചൊല്‍പ ആരുും ഒന്നുും പറയില്ല എന്ന െിലപൊട് െമ്മള്‍ക കടക്കഞ്ഞറിയണും. സ ര ീകക്കള അപമൊെിക്കുകയു ും മര്ദ്ദിക്കുകയു ും വഴി െടെൊന് പറ്റൊതൊക്കുകയു ും ക്കച്യ്യുന്ന സൊഹച് യങ്ങക്കള ഇല്ലൊയ മ ക്കച്യ്യുന്നതില്‍പ പു രുഷന്മൊര്െ് പ്രധൊെ പങ്ക് വഹിെൊനുണ്ട്. ഒരു പക്കക്ഷ, സ ര ീകപളെൊള്‍ക അധികും. ആ പങ്കിക്കെക്കുറിച്ച് െിശ ശ ബ ദ ൊയി ിക്കുകയു ും സ ര ീകള്‍ക എന്തു ക്കച്യ ത ിട്ടൊണ് എങ്ങക്കെയൊണ് അത്ത ും സൊഹച് യങ്ങളില്‍പ അകപ്ക്കപടുന്നക്കതന്നുും അവക്കയ എങ്ങക്കെ പെ ിടുന്നുക്കവന്നുും പച്ൊദിച്ച് ക്കവറു ും കൊഴ ച െൊ ൊവു കയു ും ക്കച്യ്യുന്ന ീതി അന്തസ സ ു ള്ള പു രുഷന്മൊക്ക ങ്കിലു ും ഉപപക്ഷിച്്പച് തീരു. സൊമൂഹിക വിരുദ്ധ സവഭൊവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പു രുഷന്മൊക്ക തിരുത്തൊനുള്ള ച്ു മതലയു ും ക്കപൌ പബൊധവു ും അങ്ങക്കെയല്ലൊത്ത പു രുഷന്മൊര് പ്രദര്ശിപ്പിപെണ്ടതൊണ്. സ ര ീകള്‍കെൊണ് തമ്മില്‍പ ഒട്ടുും ഒരുമയില്ലൊത്തക്കതന്നുും പു രുഷന്മൊര് കൂടുതല്‍പ ഒരുമയു ള്ളവ ൊക്കണന്നുമൊണ് െമ്മു ക്കട ക്കപൊതുപബൊധും പറയു ന്നത്. ഒത്തി ി ഒരുമയു ള്ള പു രുഷന്മൊര് അവരുക്കട കൂട്ടത്തിക്കല പ്രശ ന െൊ ൊയ പു രുഷന്മൊക്ക തി ിച്ചറിയൊനുും തിരുത്തൊനുും തീര്ച്ചയൊയു ും പ്രയത്നിെണും. സ ര ീയു ും പു രുഷനുും ഒരുമിച്ച് പെ ിപടണ്ട സൊമൂഹയവിപത്തൊണ് സ ര ീകള്‍കെ് പെക്ക യു ള്ള ആക്രമണങ്ങക്കളന്ന് െമ്മള്‍ക മെസ സ ിലൊപെണ്ടതുണ്ട്.

ഇപ്പപൊള്‍ക െി വധി കഥകളുും അനുഭവങ്ങളുും കറിപ്പുകളുും എഴുതി .പലതുും അച്ചടിമഷി പു ണ്ടു .എല്ലൊും കൂടി പു സ ത കും ആെൊെ് എക്കന്തങ്കിലു ും പ ിപൊടി ഉപണ്ടൊ? അങ്ങിക്കെ എക്കന്തങ്കിലു ും ശ്രമങ്ങള്‍ക ? പെൊവല്‍പ പപൊക്കല എക്കന്തങ്കിലു ും മെസില്‍പ ഉപണ്ടൊ ? പക ള ക്കകൌമു ദി വൊ ിക, സിറൊജ് നൈപഡ, വര്ത്തമൊെും പത്രും, കങ്കുമും മൊസിക,മൊധയമും വൊ ികയു ും ദിെപ്പത്രവു ും, പ്രസക്തി മൊസിക, അസ സ ീസ സ ി മൊസിക എന്നിങ്ങക്കെ വളക്ക ച്ു രുെും അച്ചടി മൊധയമങ്ങളില്‍പ കറച്ച് ച്െകള്‍ക വ ികയു ണ്ടൊയി. മൊതൃഭൂമി ആഴ ച പ്പതിപ്പിക്കല ബ്പലൊഗ്െയില്‍പ ഒ വസ ും കിട്ടി. ബ്പലൊഗ്് എഴുത്തുകൊരുക്കട ച്െകള്‍ക ഉള്‍കക്കെൊള്ളിച്ചുക്കകൊണ്ട് “ക്കമൌെത്തിെപ്പുറപത്തയ ക ്”എന്നുും “പെരുറവകള്‍ക” എന്നുും ണ്ടു സമൊഹൊ ങ്ങള്‍ക പു റത്തിറങ്ങിയതിലു ും കഥകള്‍ക ഉണ്ടൊയിരുന്നു. അതുപപൊക്കല തുഞ്ചന് പറമ്പില്‍പ ക്കവച്ച് പ്രകൊശെും ക്കച്യ്യപ്ക്കപട്ട


ബ്പലൊഗ്് സു വെീറിലു ും ഒരു കഥയു ണ്ടൊയിരുന്നു. 2012 ജനുവ ി മു തല്‍പ മൊധയമും ദിെപ്പത്രത്തിക്കല കടുുംബമൊധയമത്തില്‍പ സവകൊ യും എന്ന പപ ില്‍പ ഒരു പകൊളവു ക്കമഴുതുന്നുണ്ട്.

" സ്്തരീാപ്പെ അപമാനിക്കുായുും മർദ്ദിക്കുായുും വഴി നടക്കാൻ പറ്റാതാക്കുായുും പ്പെയ്യുന്ന സ്ാഹെരയങ്ങപ്പെ ഇല്ലായ്മ പ്പെയ്യുന്നതിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് പരധാന പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ട് "

കഥകളുും അനുഭവങ്ങളുും കറിപ്പുകളുും എല്ലൊും പച്ര്പത്തൊ അല്ക്കലങ്കില്‍പ കഥകള്‍ക മൊത്രമൊപയൊ പു സ ത കമൊെൊക്കമന്ന് പല പ്രസൊധകരുും പറയു കയു ണ്ടൊക്കയങ്കിലു ും എെിെ് ഇതുവക്ക യു ും വയക്തമൊയ ഒരു തീരുമൊെത്തിക്കലത്തിച്്പച് ൊെൊയിട്ടില്ല എന്നതൊണു വൊസ ത വും. പെൊവല് എഴുതണക്കമന്ന് വലിയ ആശക്കയൊക്കെയു ക്കണ്ടങ്കിലു ും അതിഗ്ുംഭീ മൊയ ഒരു പ ിശ്രമും പവണമല്പലൊ എന്ന ഉല്‍പെണ ഠ യിലു ും,പെൊവക്കലഴുതൊനുള്ള കഴിവു പണ്ടൊ എന്ന ആത്മവിശവൊസക്കുറവിലു ും, തയൊറൊെിയ പല കറിപ്പുകളുും തി ിച്ചുും മറിച്ചുും പെൊക്കുന്നതല്ലൊക്കത ഒന്നുും ക്കച്യ്യൊെ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്കിലു ും സൊധിച്്പച്ക്കുക്കമന്ന വിശവൊസവു ും സൊധിെണക്കമന്ന അതയൊഗ്രഹവു മൊയി ഞൊെ് മടുെൊക്കത മു ടങ്ങൊക്കത കറിപ്പുകള്‍ക ഉണ്ടൊെിക്കെൊണ്ടി ിക്കുന്നു പെൊവലിപെയു ും. കൂടുതല്‍പ െല്ല കഥകപളയു ും സ്പെഹവു ും ശൊന്തിയു ും പു ലരുന്ന മപെൊഹ പലൊകപത്തയു ും സവപ ന ും കൊണുന്നു.


email: mabloggers@gmail.com Official Facebook page http://www.facebook.com/malayalambloggers

mazhavillu magazine  

a e-magazine from malayalam bloggers group

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you