Page 1

Hcpa

G{]n¬ 2013


Hcpa

G{]n¬ 2013


kzX{¥ hmb-\-bpsS

Hcpa

7

kmln-Xy-˛k - mw-kvIm-cnI amknI ISSN NO. 2320 -1568

2013 G{]n¬ ]pkvXIw 7 e°w 4

Xmfp-If- n¬ hne: 12 / cq] teJ\w 6 lcn-Ip-am-dns‚ \h Nn¥-Iƒ tUm. kpIp-am¿ Ago-t°mSv

9 tImf-an-Ãmb Fw. sI. lcn-Ip-am¿ ]g-hnf cta-i≥

12 \hm-ssZzXw˛ \ncm-khpw \n¿Ωm-Whpw tUm. Fw. F≥. cmP≥ Adv. Ig-°q´w K. S. -\m-cm-b-W≥ \mb¿

31 \h Z¿i-\-Øns‚ \h-\oXw ^m: tUm. sI.- Fw. tPm¿÷v

35 AssZz-XØ - ns‚ BImiw NmØ-\mØv ANyp-X-\pÆn

44 \ncm-kØ - ns‚ XØzw tUm. bmt°m_v am¿ sFtd\ntbmkv

47 i_vZw Fw. sI. lcn-Ip-am¿

16 Nn¥-bpsS PmeIw Xpd∂v Fw. kn. cmP\mcmbW≥

A`n-apJw

20 hnemkw Hcpa amknI, [z\n, N¥-hnf, Im´m-bn-t°mWw ]n. H, Xncp-h\ - ¥ - ] - p-cw-˛695 584 t^m¨: 9496259473

kmln-Xy-Ønse Zm¿i-\nI Zmcn-{Zy-Øn-s\-Xnsc \hm-ssZzX hnNmc hnπhw tUm. F≥. F. Icow

26 Fw. sI. lcn-Ip-am¿: a-e-bmf hna¿i-\-Ønse kzX{¥ hgn tUm. Fw. Fkv. t]mƒ

Email: orumamonthly@gmail.com

Hcpa

G{]n¬ 2013

38 hna¿i-I≥ Fgp-Øp-Im-c\p th≠nb√ Fgp-Xp-∂Xv ssitejv Xr°-fØ - q¿/ Fw. sI. lcn-Ip-am¿


\h kmlnXy Nn¥-bnse shfn-]mSv km

ln-Xy-Øn¬ \n∂p kaqlw AI-∂p-sIm-≠n-cn-°p-tºmƒ kmlnXy \ncq-]-W-sa∂ ssh⁄m-\nI imJbpsS kmaq-ly-_‘w ]d-tb-≠-Xn-√t√m? kmlnXy \ncq-]W - s - a-∂Xv F°m-eØpw A°m-Za - n-°m-W.v F∂m¬ k-aq-lsØ \ne-\n¿Øp-∂-Xn¬ kmaq-lnI kwkvImcw hf¿Øn-sb-Sp-°p-∂-Xn¬ DØa kmln-Xy-Ir-Xn°v D≈ ÿm\w- C∂pw sa®-s∏-´X - m-W.v AXpt]m-se-Xs∂ kmlnXy-Øns‚ KXn-hn-K-Xn-Iƒ \n¿Æ-bn-°p-∂-Xn\pw hne-bn-cp-Øp-∂-Xn\pw kmlnXy-Øn-\p≈ ssk≤m-¥nI kao-]\w ÿm]ns®-Sp-°p-∂X - n-\p-sa√mw kmln-Xy\n-cq-]-W-Øn\p (\n-cq-]-I-\v) KWy-amb ]¶m-Wp-≈-Xv. ]q¿∆kqcn-If - mb kmln-Xy-\n-cq-]I - ¿ \ΩpsS kmln-Xy-Øn\p \¬Inb hne-s∏´ kw`m-h-\-Isf Xmc-X∑yw sNøp-tºmƒ ka-Im-enI kmlnXy\ncq-]I-cpsS i‡nbpw {]k-‡nbpw IqSp-X¬ t_m[y-am-Ipw. kmlnXy \ncq-]-W-sa∂m¬ kmln-Xy-Ir-Xn-I-fpsS Bkzm-Z-\-sa-gpØpw hymJym-\-sa-gpØpw am{X-amsW∂ \ne-bn¬ \n∂p \ΩpsS kmlnXyw Db¿∂n-´pt≠m? ¢m p-dq-ap-I-fn¬ ]Tn-∏n-°s - ∏-Sp-∂X - p-sIm-≠p-am{Xw kmlnXyw hmbn-°p-Ibpw Fgp-tX-≠n-hc - n-Ibpw sNøp∂ A°m-Za - n°v _p≤n-Po-hn-If - psS \ncq-]W - sØ am{Xw AwKo-Ic - n-°s - ∏Sp-tºmƒ ]pdw temI-Øp≈ {]K-¤c - mb kmln-Xy-{]Xn-`I - sf bYm-ka - bw Xncn®-dn-b-s∏-SmsX t]mIp-Ibpw sNøp-∂p. ]Z-hn-Iƒ°pw sXmgn-ep-Iƒ°pw A∏pdØp≈ k¿§m-flI kwcw-`a - mWv bYm¿∞ kmln-Xy-sa-¶n¬ kmln-Xy-\n-cq-]-Whpw Aß-s\-X-s∂. ]m›m-XytZ-i-Øp≈ ]e {]i-kvX-cmb Ihn-Ifpw t\mh-en-Ãp-Ifpw \ncq-]-I¿ IqSn-bmsW∂p-≈Xp \mw Hm¿t°-≠X - m-W.v ae-bm-fØ - n¬ tIkcn _me-Ir-jW v ] - n-≈bpw ]n.- sI. _me-Ir-jvW-\p-sa√mw AØ-c-Øn¬ ¢m p-dp-ap-I-fn¬ Pohn-°msX kmln-XysØ°pdn®v Kuc-ha - mbn Nn¥n-°p-Ibpw Fgp-Xp-Ibpw sNbvXh - c - m-Wv. AØ-cs - amcp Np‰p-]m-Sn-emWv Fw. sI. lcn-Ip-am-¿ F∂ {it≤-b\ - mb kmlnXy \ncq-]I - s\ \mw Xncn-®d - n-tb-≠X - v. At±lw Iem-Iu-ap-Zn-bnse ÿncw ]w‡nbmb "A£-c-Pm-eI'Øneq-sSbpw kz¥-am-bp≈ c≠v Hm¨sse≥ amkn-I-Ifmb "ae-bmf kao-£', "FgpØv Hm¨sse≥' F∂n-h-I-fn-eq-sSbpw a‰v B\pIm-en-I-ß-fn-eq-sSbpw \nc-¥cw, \n¿`bw Xs‚ kao-]-\-߃ BhnjvI-cn-®psIm-≠n-cn-°p-∂p.

4

Hcpa

G{]n¬ 2013


Fgp-Øp-sIm≠pw ho£-Ww- sIm≠pw kzX{¥hpw auen-I-hp-amb hgn-bn-eqsS k©-cn-®p-sIm-≠n-cn°p∂ Fw. sI. lcn-Ip-am-dns‚ kmln-Xy-\n-cq-]W - Ø - nse Nph-Sp-h-bv∏p-Iƒ A°m-Z-anIv kaq-l-Øn\v A{X-I≠v kzoIm-cy-am-h-W-sa-∂n-√. ÿm]n-X-Xm-ev]-cyßfpsS N´°q-Sn¬ \n¬°p∂ A°m-Za- nIv kaqlw km{º-Zm-bnIioeßsf Dt]-£n-°m≥ Xøm-dm-hpI kzm`m-hn-I-a-√t√m. Fw. sI. lcn-Ip-am¿ kmlnXyw ]Tn-∏n-°p-hm-\mbn ]Tn-°p-∂n-√. XnI™ k¿§m-flI t_m[-Øn-s‚bpw At\z-jW - Ø - n-s‚bpw Ah-t_m-[Ø - n-s‚bpw ASn-ÿm\-Øn¬ XnI®pw ]pXp-a-I-tfmsS Fgp-Øns\ kao-]n°p-∂p. AØ-cs - am-ct- \z-jWw At±-lØ - ns‚ Ccp-]Ø - nsbm-∂m-asØ hb- n-se-gp-Xnb "Bflm-b-\-ßfpsS Jkm°v' sXm´v kao-]-Im-eØp {]kn-≤o-I-cn-® -"kmlnXy-Øns‚ \-hm-ssZzXw' F∂ ssk≤m-¥nI IrXn-bn¬ hsc ImWm≥ Ign-bp-∂p. Hcp t\mh-ens\∏‰n ae-bm-fØn-em-Zy-am-bp-≠mb \ncq-]W - {- K-Ÿs - a∂ JymXn "Bflmb-\ß - f - psS Jkm°v' t\Sn-sb-Sp-Øp. Ign™ ]Xn-s\´p h¿j-ambn B ]pkvXI - Ø - ns‚ t]cn¬ ]pc-kI v m-cß - fpw \¬In-hc - p-∂p. AXpw ae-bm-fØ - n¬ BZy-am-bn-´mWv Cßs\-sbmcp ]pkvXI - Ø - ns‚ t]cn¬ Ahm¿Up \¬Ip-∂Xv. Hcp-]t£, lcn-Ip-am-dns‚ kmln-Xym-t\z-jW - ß - f - psS XpS-°a - mb B ]pkvXI - Ø - n¬ Xs∂ \hm-ssZz-XØ - ns‚ kqN-\I - ƒ e`y-am-sW∂p ]d-bmw. XpS¿∂n-tßm-´p≈ ap∏Xp-h¿jsØ \nc-¥-c-amb ]T-\-˛-a-\\ßfpsS, A]-{KY-\-ßfpsS A\-¥-amb bm{X-bmWv "kmln-Xy-Øns‚ \hm-ssZzX'Øn¬ FØn-t®¿∂-sX∂p a\- n-em°mw. ae-bm-f-Øn-em-Zy-ambn Cß-s\-sbmcp ]pkvXIw˛kz¥am-sbmcp Bibw kmln-Xyssk-≤m-¥nI cwKØv D≠mhp-I-sb-∂Xv \ΩpsS ]WvUn-X-k-aq-lsØ B›-cy-s∏Sp-Øn-tb-°mw. kmln-Xy-\n-cq-]-I-sc√mw kmln-Xy-kn-≤m-¥n-I-f√mØ C°meØv Ime-sØbpw temI-sØbpw ka-NnØ-X-tbmSpw km¿∆-Im-en-I-X-tbmSpw t\m°n-°m-Wp∂ Cu ka¿∞-\mb -km-lnXy\ncq-]-I≥ kmln-Xy-temIØn-\p-ap-ºn¬ Hcp ]pXnb kn≤m¥w Ah-X-cn-∏n-°m≥ ImWn® ss[cysØ \mw BZyw AwKo-I-cn-°-Ww. GsXmcp ]pXp-B-i-bhpw ]Xn-hn-tesd hnhm-Z-߃°v hgn-h-t®bv°mw. kmln-Xy-Øn¬ Ct∏mƒ AwKo-I-cn-°s∏´ F√m kn≤m-¥-ßfpw Ah D≠mb ImeØv Gsd H®-∏m-Sp-Iƒ krjvSn-®n-cp∂p F∂Xv Hm¿°p-I. Aßs\-sb-¶n¬ kmln-Xy-Ønse \hm-ssZz-Xhpw IqSp-X¬ N¿®-sN-ø-s∏Sm\pw AwKo-I-cn-°-s∏-Sm\pw C\nbpw kabw th≠n-h-cpw. AØ-c-samcp Xpd∂ N¿®bv°pw Xncn-®-dn-hn-\p-ambn Hcp-abpsS Cu e°w klr-Zb ka£w ka¿∏n-°p-∂p. H∏w Hcp-a-bpsS ]Øm-aXv kmlnXy ]pc-kvIm-cw Fw. sI. lcn-Ip-am-dn\pw ka¿∏n°p-∂p. FUn-‰¿

Hcpa

Fw. sI. lcn-Ip-am-dns‚ IrXn-Iƒ Bflm-b\ - ß - f - psS Jkm°v (1984 F≥. _n.- Fkv) a\p-jymw-_cm-¥c - ß - ƒ (1989 F≥. _n.- Fkv) Alw-t_m-[Ø - ns‚ k¿§m-flI - X (1995 tIcf kmlnXy A°m-Zan) IY B[p-\n-I-Xbv°p tijw (1998 {]`mXv _p°vkv) ]pXnb Ihn-X-bpsS Z¿i\w (2003 ktNX\ ) A£c PmeIw ( 2004 {]WX ) \hm-ssZzXw hnP-bs‚ t\mh-ep-I-fn-eqsS (2006 Un. kn. _pIvkv) Fs‚ am\n-s^tÃm (2010 {Ko≥ _pIvkv) Nn¥-I¿°n-S-bnse ie`w (2010 {]`mXv _pIvkv) {]W-bm-·n-bp-ambn Im^vsI (2010 {]`mXv _pIvkv) hoW-]qhv Imhy-߃°p aptº (2011 kmlnXy {]h¿ØI kl-I-cW kwLw) _jo-dns‚ {]tbm-P\w (2011 kmlnXy {]h¿ØI kl-I-cW kwLw) ad-hn-bpsS \n¿ΩmWw (2011 kmlnXy {]h¿ØI kl-I-cW kwLw) Fs‚ ⁄m\-ap-Ip-fß - ƒ (2011 {Ko≥ _pIvkv) DØc˛DØ-cm-[p-\n-IX (2012 Bƒ^m H¨) Hm¿Ω-bpsS imIp-¥fw (2012 {]`mXv _pIvkv) kmln-Xy-Øns‚ \hm-ssZzXw (2013 {Ko≥ _pIvkv)

G{]n¬ 2013

5


teJ\w

kpIp-am¿ Ago-t°mSv

Nn¥ hnI-kn-°p∂Xv AXns‚ ]q¿∆-ZiIsf A\-¥-c-Zi-Iƒ \nc-kn-°p-∂-Xn-eq-sS-bm-Wv F∂ Bib-Øn-emWv lcn-Ipamdns‚ Nn¥-Iƒ Xncn-™p-sIm-≠n-cn-°p-∂X - v. {]]©Øns‚ Ne\mflIX ImcWw Nn¥-bnepw kmln-Xy-Øn-ep-ap≈ ]q¿∆\ncmkw kzm`m-hn-Ihpw A\n-hm-cy-hp-am-Wv.

lcn-Ip-am-dns‚ \h Nn¥-Iƒ H

cp ]pXnb kmlnXyZm¿i\nI≥ cwKØv FØn-bn-cn-°p∂p F∂p \sΩ Adnbn°p∂ Zp¿e-`-Ku-c-h-amb Hcp IrXnbmWv {io.-Fw.- sI.- l-cn-Ip-am-dns‚ Fs‚ am\n-s^tÃm. sNdnb ]pkvX-I-amb CXne-Sßnb ImgvN-Isf°p-dn®v {]mam-Wn-Iambn Fgp-Xm≥ Ign-hp≈ aq∂p t]cpsS A`n-{]m-b-߃ BZysØ \mev]tXmfw ]pd-ß-fn¬ ImWmw. _m°n F¨]tXmfw ]pd-ß-fn-emWv am\n-s^tÃm sImSp-Øn-cn-°p-∂-Xv. ]pkvX-Ita sNdp-Xm-bn-´p≈q. {KŸ-Im-cs‚ e£yhpw Nn¥bpw H∂pw sNdp-X-√. {KŸw {]kn-≤o-I-cn-®n´v Ipd®v amkw Ign-s™-¶nepw B Ime-b-f-hn-\p≈n¬ a‰p kmln-Xy-Ir-Xn-Iƒ°v e`n-®pIm-Wm-dp≈ ]T-\tam hna¿i-\tam CXn\v In´n-bn√ F∂mWv Fs‚ Adn-hv. km[mcW ]pkvXI A`n-{]m-b-°m¿ CXv am‰n sh°p∂psh-¶n¬ AXv a\-kn-em-°mhp∂-tX-bp-≈p. Nn¥ hnI-kn-°p∂Xv AXns‚ ]q¿∆-ZiIsf A\-¥-c-Zi-Iƒ \nc-kn-°p∂-Xn-eq-sS-bm-Wv F∂ Bib-Øn-emWv lcn-Ipamdns‚ Nn¥-Iƒ Xncn-™p-sIm≠n-cn-°p-∂-Xv. {]]©Øns‚ Ne\mflIX ImcWw Nn¥-bnepw kmln-Xy-Ønep-ap≈ ]q¿∆\ncmkw kzm`m-hn-Ihpw A\n-hm-cy-hp-am-Wv. \ncmkw F∂v ]d™Xp-sIm≠v lcn-Ip-am¿ GtXm Hcp

6

Hcpa

G{]n¬ 2013


\h-\ntj-[-Øns‚ h‡m-hm-sW∂v [cn-°cp-Xv. {]]©LS\ \ncm-ksØ \n¿Ωm-W-Øn¬ FØn-°p-∂p. -bmYm¿∞ysØ A-t\z-jn-®p-sIm-≠p≈ Cu \nc-¥c {]bm-W-Øns‚ GImflI-Xsb At±lw \hm-ssZzXw F∂v hnfn-®n-cn-°p-∂p. XXz-Nn-¥-bn¬ kw⁄Isf Xosc h¿÷n°pI Ffp-∏-a-√. thZm-¥-Øn¬ Xs∂ PUw, amb XpS-ßnb kw⁄m-h-en-Ifn¬ IpSpßn AssZz-X-Øns‚ apJw Is≠-Øm≥ ]e BNmcy-am¿°pw km[n-°msX t]mb Imcyw ad-°-cp-Xv. AssZz-X-Nn-¥sb Bcpw Hcp Ip‰n-bnepw sI-´n\n¿Ønbn-´n-√. BNm-cy-i-¶-c≥, kXy-km£m¬Imcw A\p-`-h-Øn¬ Ah-km-\n-°p-tºmtg bmYm¿∞y-am-Ip-Ibp-≈p-sh∂v hyIv-X-am-°n-bn´p≠v. Cl-tem-I-Po-hn-X-Øn¬ AXv km[n-°p-Ibn-s√∂v `mjy-ß-fn¬ ImWmw. kw⁄I-fn¬ Ipcpßn k¿∆Xpw C√m-Ø-Xm-sW-∂p-h-sc ]d™p\S-°p∂ AssZz-X-th-Zm-¥n-Iƒ \m´n¬ \nd- ™ p. Cu hn]Øv Adn-bmØ Bf√ {io. lcnIp-am¿. C¥y-bpsS BflobX {_m“W ]utcmln-Xy-a-s√∂pw Hmtcm-cp-Øcpw ]c-a-kXyw A-t\zjn-°p∂ coXn-bmWv AsX∂pw At±lw Fgp-Xp∂Xv {i≤n-°p-I. \ΩpsS t_m[-Øn¬ Cu Bflob[mXp kºØv Ds≠-∂p-ff {KŸ-Imcs‚ \nco-£Ww, \m\mhn[ kn≤m-¥n-I-fpsS Iem] `qan-bmb -\ΩpsS B[p-\nI kmln-Xy-Imc-∑m-cpsS a\- n¬ DS-≥ F-tØ≠ hen-sbmcp \nK-a-\-am-Wv. C¥ysb kXy-]q¿Æ-X-bn¬ ImWm≥ i¶c-`mjyßtfm `K-hXvKoXtbm A√ ]Tn-t°≠Xv; D]-\n-j-Øp-I-fnse B¿jNn¥-I-fmWv.

Hcpa

lcn-Ip-am¿ an°-hmdpw kz¥w a\\hnNm-cß -- -fneqsS FØn-t®¿∂ kXy-Øns‚, D]-\n-jØns‚ \nan-j-am-Wn-Xv. kp{]-kn-≤-amb t\XnhmZw GXv Nn¥-sbbpw CX√ F∂ \ncmk-Øn-eqsS as‰m-∂m-hm≥ \sΩ {]tNm-Zn-∏n°p-∂p. kXy-sa-¥m-sW-¶nepw kXyØns‚ kXyw F∂ a´n¬ IqSp-X¬ At\z-j-W-ØneqsS {]m]n-t°-≠-Xm-sW∂v D]-tZ-in-®Xv Rm\nhnsS A\p-kva-cn-®p-sIm-f-f-s´. B[p-\nIcmb Fgp-Øp-Im¿ a\-\-an-√mØ a\- p-I-fpsS Bhn-jvIm-tcm]m[n-bmbn hm°n-s\ {]tIm]n-∏n°p-tºmƒ `mj arX-{]m-b-am-Ip∂p F∂ ImgvNbpw {it≤-b-am-Wv. FgpØv C∂v as‰m-∂n-eqsS ams‰m-en-bmbn aµo-`-hn-®n-cn-°p-∂p. AhnsS \n∂v {]Xym-\-bn-°-s∏-S-W-sa-¶n¬ \ncmk-Øn-eq-sS-bp≈ \n¿Ωn-Xn-bpsS am¿§w kmlnXy-Im-c-∑m¿ A\p-k-cn-°Ww F∂v {KŸ-Im-c≥ hy‡-am-°n-bncn°p∂p. ]gb kmlnXyIm-c-∑m¿ kmln-Xy-Øns‚ Poh≥ `mhca-Wo-b-am-sW∂v ]d™ DS-s\, B ca-Wo-bX Hmtcm \nan-jØnepw ]pXpa Dƒs°m≈p-∂-XmWv F∂v hni-ZoI-cn-®n-´p-≠v. AXn-\m¬ lcn-Ip-am-dns‚ Nn¥mKXn th≠-Xp-t]mse {]Nmcw t\Sp-I-bm-sW¶n¬, tIc-f-Øn-se-¶nepw henb FXn¿∏p-I-fn-√msX kzoI-cn-°-s∏-Sp-sa-∂m-Wv Fs‚ {]Xo-£. kmln-Xy-hn-a¿i-I≥ F∂ \nebv°v ssIsIm-≈m-hp∂ G‰hpw Ahn-I-e-amb Hcp Nn¥m-K-Xn-bn¬ ]c-k-lm-bsat\y FØn-t®¿∂ lcn-Ip-am-dns\ Fgp-Øp-Im-sc-¶nepw A`n-\-µn-t°≠-Xm-Wv. hna¿i-\-sa-∂Xv \ncmk kn≤m-¥-ßfpsS ka-hm-b-\-bm-Wv. hnth-I-]q¿∆-ambn

G{]n¬ 2013

7


kXysØ X≈p-Ibpw {]m]y-ambn \ne-\n¿ØpIbpw Aßs\ Nn¥m-]p-tcm-KXnbpsS Ub-eIv‰nIvkv {]h¿Øn-∏n°p-Ibpw sNøp∂ Hcp am\kn-I-{]-{In-b-bm-Wv AXv. Ko-X-bnse kn≤m-¥ßtf°mƒ Rm≥ hne-a-Xn-°p-∂X,v HSp-hn¬ ]m¿∞t\mSv IrjvW≥, Rm≥ ]d™sX√mw tI´n´v hna¿in®v a-\- n-em-°n-b-Xn-\p-tijw CXpt]mse sNøpI F∂v D]-tZ-in-°p∂ `mKamWv. Ko-X-bnse Hcp A\pim-k-\hpw Bi-b-cl-ky-Øn¬ Ccn-°n-√. Cu Z¿i-\-Øn¬ \ncmkw F∂p-ap≠v. C∂sØ kmln-Xy-{]h¿Ø-I¿°v Cu ImgvN-∏mSv kz¥w ssien-bn¬ Nq≠n-Im-Wn-®p-sIm-SpØ lcn-Ip-am¿ hen-sbmcp tkh-\-amWv Bi-b-cw-KØv -sNbvXn-cn-°p∂Xv. \mw ssZh-am-I-bm¬ {]m¿∞\ A\m-h-iyam-sW-∂mWv AssZz-Xn-I-fpsS A`n-{]mbw. Xm≥ \nco-iz-c-\m-sW∂v i¶-c≥ ]d-™p. Cu t_m[{]m]vXn a\p-jysc Al-¶m-cn-I-fm-°n√. ImcWw Fgp-Ø-—≥ ]mSn-b-Xp-t]mse AJnew Rm\msW∂ `mhØn¬ FØp∂h\v Rms\∂ `mhw D≠m-hn-√. Hcp kzX{¥ Nn¥m-imen kmln-Xy-temI-Øn¬ {]Xy-£-s∏-Sp-∂Xv h√-t∏mgpw Bbn-cn°pw. C°m-eØv BwKehn-Zym`ymkw A`y-kvXhn-Zy-cpsS [nj-Wm-a-WvU-esØ Hmtcm sNdptImf-\n-bmbn cq]s∏SpØnhn-´n-cn-°p-IbmWv. B¥-c-amb Cu ]tcm£]mc-X-{¥yØns‚ bpK-Øn¬ SmtKm¿ KoXm-⁄-en-bn¬ ]mSn-b-Xp-t]mse ⁄m\kzX{¥amb a\t mSpw inc-t mSpw IqSnb Hcp bph-te-JIs\ I≠p-ap-´m≥ CS-bm-b-Xn¬ Rm≥ Gsd k¥pjvS\mWv . {io. lcn-Ip-am¿ ae-bmf kmln-XyØn¬{]th-in® ImeØp Xs∂ Hcp Nn¥m{]Xn`bpsS A¶p-c-߃ A-t±-l-Øns‚ cN-\-Ifn¬ Rm≥ I≠v A`n-\-µn-®n-cp-∂p. Bflm-b-\-ßfpsS Jkm°v, a\p-jym-_-cm-¥ßƒ F∂o {KŸ-ßfpsS io¿j-I-߃ Nne hm-b-\-°msc Aev]w A-I-‰p-∂-Xn\v CS-bm-°n-bn-cp-s∂-¶nepw Ahbvs°√ma∏p-dØv \n∂v Hcp ]pXnb N{I-hmf-Øn-tebv°v t\m´w FØn-°p∂ D’p-I-\mb Hcp bphm-hns\ Rm≥ I≠ncp∂p. Fs‚ B Zqc°mgvN C∂v ^ew AWn-™pImWp-tºmƒ Rm≥ NcnXm¿∞\m-bn-cn-°p∂p. Cu {KŸ-Ønse hyXy-kvX-amb Hcp `mKw hmIy-߃ F∂ kmc-kq-‡-ß-fm-Wv. an° hmIy-ßfpw kp`m-jn-X-߃ F∂ h¿§Øn¬s∏-Sp-Ø-Ø°-hÆw Nn¥-bpsS {]Imihpw _p≤n-bpsS kq£va-Xbpw {]I-Sn-∏n-°p-∂h-bm-Wv. F¶nepw GIhm-Iy-߃ A¿∞-]q¿Æna-

bn-se-Øm≥ {]bmkamWv. hmIy-Øns‚ A¿∞w ]q¿Æ-ambn Xocp-∂-Xv, A-\y-hm-Iy-ßfpsS kml-N-cyw krjvSn-°p∂ ]›m-ØeØnemWv.- X-Øz-akn F∂Xv H‰ alm-hmIyamsW∂ {]kn-≤n-bp-≠mbn´pw tiz-X-tI-Xphns‚ IYbn¬ B hmIyw hcp-tºm-gm-Wv AXns‚ A¿∞w sXfn-™p-hcnI. \hm-ssZz-X-Øns‚ kpµcamb Hcp ZrjvSm¥am-bn-´p≠v PemflI-X. sh≈w F∂pw Hcp Hgp-°m-bn-cn°p-∂-Xp-t]mse Nn¥ F∂pw Hcp \nXy-[m-c-bm-Wv F∂v Npcp°w. sh≈-sØ-∏‰n-bp≈ ]c-a-kXyw AXv kzbw \nc∏v Is≠Øp-∂p ( Water find its level ) F∂-Xm-W-t√m. sh≈w Hgp-Ip-∂Xv AXns‚ \nc∏vv Is≠-Øm-\mWv. \hNn-¥-Iƒ°v \qX-\Xzw Iev]n-°p-∂-Xn¬ bp‡n-`w-K-ap-≠v. \-h-Nn-¥m-{]-h-WX \qX-\-am-sW-¶n¬ \hXzw F¥n-\mWv? \nc-¥-c-ambn \S-°p-∂Xv? ]cn-h¿Ø\w \nc-¥-c-am-sW∂v ]d-bp-tºmƒ B ]cn-h¿Ø\\nbaØn\v Fhn-sS-h-s®-¶nepw Hcp am‰w D≠m-IWat√m. ]-cn-h¿Ø\w ]cn-h¿Ø-\hn-t[-b-am-Ip-tºmƒ tIheX˛A-Yhm˛sh≈Øns‚ \nc∏v A\p-`-h-s∏-Sp∂p. B A\p-`hw a\p-jy\v {]m]y-a-√m-bn-cn-°mw. ]t£ am‰-Øns‚ ]c-a-amb t{]cW CXmWv. {io lcn-Ip-am¿ Cu hiw I≠n-´p≠v F∂v kΩ-Xn-°p-∂p. ]t£ Nn¥m-]-c-amb \nt›jvSX Hcp tZiob kwkvIm-c-am°n Db¿Øn-b-hcpsS apºn¬ A\-kyq-X-am-b \ncmkhmZw AXns‚ ^ew Dfhm-°m-Xncn-°n-√. temI-Ønse alm-∑m-cpsS Nn¥-I-ßsf√mw tN¿∂v Hcp alm-Nn-¥sb Ah-X-cn-∏n°p∂p F∂ Hcp GIhmIyw Rm≥ Ipdn-°s´. Cu {KŸ-\n-cq-]-W-Øn¬ Rm≥ ]d-bm≥ Dt±in® Bibw CXmWv:˛-- BNm-cy-∑m¿ AssZzXw F∂ Cu ]pkvX-I-Øn¬ \hm-ssZzXw F∂v ]d™n-´p-s≠-¶n-epw, Ah-bpsS hyXymkw IqSpXepw hmb\m-t`-Z-Øn-t‚-Xm-Wv. \ap°v Nn¥-IfpsS ka-hm-b\ BWv Bh-iyw; hyXy-kvX-Xb-√. hyXy-kvXX, thZ-Øn¬ {]kvXm-hn-®-Xpt]mse hm°pI-fpsS hyXym-k-am-Wv˛kXyw H∂v, hnZzm-∑m¿ ]e-X-c-Øn¬ ]d-bp∂p F∂ {]ikvX kq‡w {i≤n-°pI. Xs‚ hyXykvX hN\ØneqsS kXy-Øns‚ GIXzw Is≠-Øm\p≈ {io. lcn-Ip-am-dns‚ Akm-[m-c-W-amb At\z-j-Wkml-k-amb Cu {KŸw A¿∞-hØmb hna¿i-\-߃s°m≠v -B-Z-cn-°-s∏-Ss´ F∂v Biw-kn-°p∂p. Cu {KŸw Hcmi-b-\n-th-Z-\amWv. C-Xn\v am\n-s^-tÃm F∂ s]mXp {]kvXm-h\ kz`m-hap≈ t]cv F{X-tØmfw CW-ßpw?

8

Hcpa

G{]n¬ 2013


teJ\w

]g-hnf cta-i≥

tImf-an-Ãmb Fw. sI. lcn-Ip-am-¿ Rm

≥ Bbn- c - Ø n- s Xm- ≈ m- b n- c - Ø n- A - d p]XnemWv sI. _me-Ir-jvWs‚ Iuap-Zn-bn¬ kl]{Xm-[n-]c - mbn tNcp-∂X - v. cmjv{Sobw `n∂-am-bncp-s∂-¶nepw khn-ti-ja - mb kz`m-h- a-ln-ab - p-≠m-bncp∂ sI. _me-Ir-jvW\nte°v Fs‚ PohnXw HgpIn t®cp-∂Xv At±-l-Øns‚ Xo£vW-amb _p≤nbpw AXp-{]-IS- n-∏n-°m≥ At±-lØ - n-\p-ssI-apX-em-bp-≠m-bn-cp-∂ Bcpw sImXn-°p∂ `mj-bp-am-W.v Iuap-Zn-bn¬ tNcp-tºmƒ Hcp-]mSv ssii-hi - o-eß - fp≈ Hcp hy‡n-bm-bn-cp∂p Rm≥. Iuap-Zn-se BZy Ime-ßf - n¬ Fs∂ sR´n∏n® c≠p-Im-cy-ßf - mWv sI. _me-Ir-jvW≥ sNbvXX - v. BZy-tØ-Xv, GXm≠p ]{¥≠p hb- p-ap-X¬ Ihn-Xs - b-gpXn ]g-hnf ctai-s\∂ t]cn¬ sIm√-Øp- \n-∂n-dß - nb ae-bm-fc - mPyw, P\-bp-Kw, Pzme, \msf, {]`m-Xw, Zn\-aW - n, XpSßnb ]{X-ßf - n¬ {]kn-≤o-Ic - n-®p-sIm-≠n-cp∂ Fs‚ t]cn¬ \n∂v Rm≥ t]mep-ad - n-bmsX ]g-hnf FSpØp-am‰n Fs∂ F≥. cta-i\ - m-°n. A∂p-ap-X¬ C∂phsc Btem-Nn-°p-tºmƒ Akz-ÿX - b - psS A·n F∂n¬ ]S¿Ønb B t]cp-am‰w C∂pw F\n°v kln-°m-\m-hp-∂n-√. Cu kw`-ht- ØmsS \mep-Zn-hkw XnI-bmØ ]{Xm-[n-]-ÿm\w Dt]-£n-®p- Xn-cn-®pt]mIm-Xn-cp-∂Xv C∂n-t∏mƒ Rm≥ ]pd-Øp-]d- t- b≠ Hcp kXy-ambn Fs‚ hyYm-ssh-jy-ay-߃ Fs∂ t{]cn-∏n-°p-∂p. Rm≥ sIm√Øv a√-bp-≤Ø - n¬ G¿s∏-´p-sIm≠n-cp∂ B¿. Fk.v ]n. kJm-°ƒ F\n-s°-Xnsc ssN\okv Nmc-ap{Z ]Xn-∏n-®p\¬In-bn-cp-∂p. Rm≥ IqSn Adn-bmsX Fs‚ ho´p-Im¿ sI. _me-Ir-jvW\p-ambn D≠m-bn-cp∂ ASp-∏-Øns‚ t]cn¬ Hcp IΩyq-WnÃv FXn-cp-Im-c≥ F∂v A∂v {]kn-≤\ - m-bn-

Hcpa

G{]n¬ 2013

9


sI. _me-Ir-jvW≥

cp∂ sI. _me-Ir-jvWs‚ ASp-tØbv°v Fs∂ Nne Nmc-∑m¿ Ab-bv°p-Ib - m-bncp-∂p. Fs‚ Nne _‘p°ƒ°v A∂p tIc-fc - m-jv{So-bØ - n¬ henb kzm[o-\a - p≠m-bn-cp-∂p. GXm-bmepw F√m I√p-IS- nbpw kln®v Ignbm-\mWvv Fs‚ ]d-°-ap-‰mØ A°m-esØ `ocpXzw Fs∂ t{]cn-∏n-®X - v. F√mw ISn-®p-ap-dp°n Ign-bm≥, Npcp°-Øn¬ A∂p Rm≥ t{]cn-X\ - m-bn. Znh-kß - ƒsIm≠v Fs‚ Bfl-kp-lr-Ømbn Ign™ ]{Xm-[n-]k - a- n-Xn-bnse Sn. sP. N{µ-Nq-Us - \-t∏mepw Rm≥ Cu hnhcw Adn-bn®n-√. c≠m-asØ sR´-ep-≠m-°nb kw`hw sI. _meIr-jW v ≥ Cu Znh-kß - f - n¬ H∂n¬ Fs∂ hnfn®v AXphsc KZy-sa-gpXn henb ]cn-Nb - a - n-√m-Xn-cp∂ Ft∂mSv ""temI-a√ Rm≥ am{Xw'' F∂ t]cn¬ A∂p {]i-kvXnbpsS sImSp-ap-Sn-bnembn-cp∂ Hcp ]w‡n-sb-gp-Xm≥ ]d™-Xm-bn-cp-∂p. B ]w‡n Rm≥ Fgp-Xn-Øp-Sß - p-Ibpw kaq-lØ - nse ]e hn`m-Kß - ƒ°pw AXv Ht´sd Xe-thZ-\b - p-≠m-°n-bXpw HSp-hn¬ ]w‡n \n¿tØ≠nh∂Xpw as‰mcpImcyw. C\nbpw A°-an´p ]d-bm≥ F{Xtbm Imcy߃ Fs‚ Iuap-Zn-°m-eh - p-ambn _‘-s∏-´p-≠v. AXn¬ H∂p-IqSn ChnsS kqNn-∏n-°msX t]mIp-∂Xv icn-b√ - . AXv tIc-fØ - n¬ (C∂sØ°mƒ IqSp-Xe - m-bn) Ihn-bmbn ssh°w N{µ-ti-Jc - ≥ \mb-cp-sSbpw ]n. sP. inh-i¶ - c - -

10

Hcpa

∏n-≈b - p-sSbpw a‰pw hm’-ey-]c - n-Nc - W - -߃°v ]m{Xambn Ihn-Xz-kn-≤n-bn¬ Al-¶-cn-®p-\-S∂ Fs∂ Iuap-Zn-bnse \Sp-°p≈ t]Pp-If - n¬ ]c-∂p-In-S∂ sIme-]m-XI - I - Y - I - ƒ Fgp-Xm≥ Gev]n-®X - m-Wv. Rm≥ c≠m-aXp ]d-™t- ]mse ÿncw ]w‡nsb-gp-XpI F∂p]d-bp-∂Xv hmbn-°p-∂h - ¿°v Ip‰hpw Ipdhpw F¥-`n-{]m-bhpw FSpØpNm≠m≥ ]‰p∂ H∂m-sW-¶n¬ Hcp ÿncw ]w‡n-Im-c≥ (Hcp ÿncw ]{Xm-[n-]¿) A\p-`h - n-°p∂ Xo£vWa - mb at\m-hy-YIƒ A]m-ca - m-W.v A\m-bmkw AsX-gp-Xp-∂X - n-s\-°pdn®v Akq-bt- bmsS ]ecpw Nn¥n-°p-∂p-s≠-¶nepw Fgp- X p- ∂ - h s‚ Bbp v ASn- b - d hv ]d- t b≠ H∂mWnXv. Cu ÿncw ]w‡n-Im-cn¬ Fcn-s™-cn™v Xocp-∂-hcpw Xo¿∂p-sIm-≠n-cn-°p-∂-hcpw ]ecpw Fs‚ ap∂n-ep-≠v. ÿncw ]w‡n-sb-gpXn C√m-Xmb s{]m. Fw. IrjvW≥\m-b¿ kmdns\ Rm≥ Cu kµ¿`-Øn¬ Hm¿Øp-t]m-Ip-∂p. At±lw i{Xp-°f - psS am{Xw a[yØm-Wv Pohn-®Xpw acn-®X - pw. Bbn-cØ - n-sXm-≈m-bncØn Aº-Øn-\m-ep-ap-X¬ Rm≥ At±-lØ - ns‚ ]cnN-b° - m-c\ - m-Wv. B \√ a\ v sh¥p-s]m-≈nb Hcp \qd-hk - c - ß - s - f-¶nepw F\n-°d- n-bmw. ]®-aj - n-bn¬ FgpXn-hc - p∂ At±-lØ - ns‚ teJ-\ß - -ƒ, Iuap-Zn-bn¬ h®v Rm≥ ]e-t∏m-gpw B en]n-Iƒ hmbn-®p-t]m-Iptºmƒ, tNmc-bn-emWv Fgp-Xn-bn-cn-°p-∂s - X∂v Nn¥n®n-´p-≠v. At±-lØ - ns‚ Bflm¿∞-Xsb Bscms° tNmZyw sNbvXmepw F\n-°d - n-bm-hp∂ Hcp-Im-cy-ap-≠,v IrjvW≥\m-b¿ kmdn-s\-t∏m-ep≈ Hcp Fgp-Øp-Imc≥ Abmƒ \ncq-]I - \ - m-bmepw Ihn-bm-bepw kmlnXy-Ønse at‰Xp imJ-bn¬s∏´ Bfm-bmepw {]IrX-ßf - n¬ Im]Syw Ie-cpI {]bm-ka - m-Wv. I]-Sa - mb Hcp coXn-bmWv Cß-s\-bp≈Fgp-Øp-Im¿ ssIs°m≈p-∂s - X-¶n¬ Ah¿°v XpS¿∂v Fgp-XpI Akm-≤yw. A\p-`h - Ø - n-eqsS a\x-»m-kv{X-]c - a - mbn a\- n-em-°nbn-´p≈ Imcy-amWv Rm≥ ChnsS ]d-bp-∂X - v.

kwL¿jm-flI - a - mb Hcp ]w‡n-sb-gpØp-Im-cs\ am‰n-\n¿Øn-s°m≠v At±l-Øns‚ k¿§m-flI - X F∂p hntijn-∏n-°m-hp∂ Awi-߃ Dƒs°m≈p∂ ]Xn-t\-tgmfw IrXn-Ifpw A{XI≠v Bbn- ´ n- √ mØ Cu {]mbØn\nSbv°v cNn-®n-cn-°p-∂p. FgpsØ∂ {]{In-bb - psS Adn-hn-tebv°pw Bg-Øn-tebv°pw Aev]-sa-¶nepw t_m[-ap-≈h - ¿°v Cu ]Xn-t\gv \n mc-Im-cy-a√ - . G{]n¬ 2013


Fw. sI. lcn-Ip-am-dns‚ ]w‡nbn-eqsS \ap°v Z¿in-°m≥ Ignbp∂ P\m-[n-]X - y-kz-`m-hw-Xs∂ Atß-b‰w Btcm-Ky-I-c-am-Wv. kmln- X y- Ø ns‚ am\- Z - W v U ambn kvt\lsØ a\- n¬ cq]s∏-SpØn Im¿°-iy-Nn-¥-Isf Zqco- I - c n® Hcp k\ym- k - ` mhw˛AXv Fw. sI. lcn-Ip-am-dn¬ Rm≥ ImWp-∂p.

s{]m. Fw. IrjvW≥ \mb¿

Ac-t∏tPm ap°m¬ t]tPm Fgp-Xp∂ ÿncw ]w‡n-Im-sc-b√ Rm≥ ChnsS Dt±-in-°p-∂-Xv. Xs‚ apºn¬ Xpd-∂p-In-S° - p∂ Hcp hnim-eÿ e - nsb A£-c°q-´ß - fpw Bi-bk - w-hm-Zß - f - pw-sIm≠v Btem-N\ - I - f - psS alm-aW - U v e - ß - ƒ Iogvs∏-Sp-Øp∂ {]Xn-`m-[\ - c - mb ÿncw ]w‡n-Im-cs - \-bmWv Rm≥ Dt±-in-°p-∂X - .v Htc kabw hmb-\b - psS Zo{]-Zo-]vXamb Bth-iß-fn-eqsS IS-∂p-t]mbn AtX-ka - bwXs∂ Xs‚ apºnse NypXn-Is - fbpw ]mcpjyw \nd™ kzm¿∞-amb A¿∞-Je-\ß - sf a\- n-em-°p-Ibpw sNøp∂ ]w‡n-Im-c≥ Xm≥ Ducn-∏n-Sn® t]\-bpsS ASn-bn-en-cn-°p∂ sh≈-°S- e - mkv Xs‚ Pohn-X-am-bn-Ø-s∂ A\p-`-hn-°p-∂p. Hcp-\n-an-jØns‚ Nn¥m-iI - e - a - mbn XpSp-Øp-Xp-SpØv Bi-bß - ƒ cq]w-sIm-≈p∂ ]w‡n-Im-c≥ Cu ASpØ ImeØv ""C‚¿s\‰v Pohn'' F∂v ]p—n°s∏Smm-dp-s≠-¶nepw IrjvW≥\m-b¿ kmdns‚ ImeØv B Btcm-]W - Ø - n¬ \n∂v ]w‡n-Im-c≥ Hgn-™p-\n-∂n-cp-∂p. ]t£, C∂sØ ]w‡n-Im-c≥]pkvXI - ß - fpw C‚¿s\‰pw tN¿Øv Hcp almkw-`h - Ø - ns‚ A[n-]X - n-bmtb ]‰q. IrjW≥ \mb¿ kmdn-s\-°p-dn®v Rm≥ Cßs\ ]d-™p-h∂ - Xv F\n°v C∂v G‰hpw CjvSs - ∏´ as‰mcp ]w‡n- F-gp-Øp-Im-cs - \-°p-dn®v kqNn-∏n-°m-\m-W.v Fw. sI. lcn-Ip-am-dmWv B ]w‡n Fgp-Øp-Im-c\ - mb \ncq-]I - ≥. Hmtcm BgvNb - nepw At±lw as‰gp-Øp-Imc°pdn®v ]pkvXI-ßf - n-eq-sSbpw C‚¿s\-‰n-eq-sSbpw a‰pw Ah-Xc - n-∏n-®p-ImWm-dp≈ Bi-bß - ƒ Hcp-]t£, Hcw-iØ - nepw AwKo-Ic - n°m≥ F\n°v Ign-s™∂phcn√. F∂m¬ B `mjm-ssien-bpsS ss\¿Ω-ey-Øn-eqsS Rm≥ IS-∂p-t]m-Ip-tºmƒ

Hcpa

kpXm-cy-amb B sXfn™ a\ v hmMvab - ß - ƒ cq]-s∏-SpØp-∂X - n¬ ImWn-°p∂ hnip≤n Fs∂ A¤p-Xs - ∏-SpØm-dp-≠v. emfn-Xyw, kmln-Xy-Øn-\∏ - pdw \n¬°p∂ Hcp Iem-k] - c - y-bm-W.v Cu Iem-k] - c - y-bn-eqsS sXfn-™p-hc - p∂ Bi-bß - f - psS `{Z-{]-Im-i\ - Ø - n¬ Pbn-°m≥ Ign-bp∂ Fgp-Øp-Im¿ Xptemw hnc-fa - m-Wv. Fw. sI. lcn-Ip-am-dns‚ ]w‡n-bn-eqsS \ap°v Z¿in-°m≥ Ign-bp∂ P\m-[n-]X - ykz-`m-hw-Xs∂ Atß-b‰w Btcm-Ky-Ic - a - m-Wv. kmln-XyØns‚ am\-ZW - U v a- mbn kvt\lsØ a\- n¬ cq]-s∏-SpØn Im¿°-iy-Nn-¥I - sf Zqco-Ic - n® Hcp k\ym-k`- m-hw˛AXv Fw. sI. lcn-Ip-am-dn¬ Rm≥ ImWp-∂p. Fs‚ kplr-Øns\ kplr-Ø√ F∂p-]d - b - p-∂Xv Im]-Sy-am-Wv. Ign™ ]tØm Ccp-]tXm h¿j-ambn F\n°v hfsc efn-Xa - mbn a\- n-em-°m≥ Ign-™n-´p≈ Hcp hy‡n-bmWv At±-lw. B a\- n-em-°e - ns‚ at\mlm-cnX ChnsS XpS¿∂p ]d-™n-s√-¶n¬ Rm≥ Hcp h{I_p-≤n-bm-Ipw. h{I-X, emfn-Xy-a√ - , Im]-Sy-amWv; k¶o¿Æam-Wv. k¶o¿ÆX sXm´p-sX-dn-®n-´n-√mØ FgpØv k¿§mfl-Ih - pw. BgvN∏ - X - n-∏p-If - ntem a‰m-\p-Im-en-Iß - f - ntem ÿncw ]w‡n Fgp-Xp∂ Hcp hy‡nbv°v Fgp-Øns‚ t]cn¬ A]q¿∆X Iev]n-®p-sIm-Sp-t°-≠X - n-s√-∂pw {]kn-≤c - mb Nne Cw•ojv tImf-an-Ãp-Is - f-°p-dn®v hne-bncp-Øn-bh - ¿ Fgp-Xn-bn-´p-≠.v AXv icntbm sXt‰m BImw. Cu teJ\w Ah-Xc - n-∏n-°p-tºmƒ Fw. sI. lcn-Ip-am-dns\ °pdn-®p≈ Fs‚ Hcp icn-bp-≠.v B icn-bn¬ lcn-Ip-am-dns‚ sIm≠mS-s∏-tS≠ k¿§m-flI - Xzw Dƒs°m-≠n-cn-°p-∂p. kwL¿jm-flI - a - mb Hcp ]w‡n-sb-gp-Øp-Im-cs\ am‰n-\n¿Øn-s°m≠v At±-lØ - ns‚ k¿§m-flI - X F∂p hnti-jn-∏n-°m-hp∂ Awi-߃ Dƒs°m-≈p∂ ]Xn-t\tgmfw IrXnIƒ cNn-®n-cn-°p-∂p. Fgp-sØ∂ {]{In-bb - psS Adn-hn-tebv°pw Bg-Øn-tebv°pw Aev]s - a-¶nepw t_m[ap- ≈ - h ¿°v Cu ]Xn- t \gv \n m- c - I m- c y- a - √ . AXpw kmlnXykao-£I - ƒ.

• G{]n¬ 2013

11


teJ\w

tUm. Fw.-F≥.-cm-P≥

\hm-ssZzXw˛\ncm-khpw \n¿Ωm-Whpw a

e-bm-fØ - nen∂v G‰-hp-a[ - nIw k¶o¿Æ-kz-`m-hap≈ kmln-Xy-imJ hna¿i\-amWv. kmln-Xy-aW - vUe - Ø - nse _p≤n-Po-hn-Is - f√mw hnl-cn-°p∂Xv hna¿i-\Ø - nemWv. hmb-\° - m¿ Gsd ]cn-{`m-¥cpw A]-I¿j-t_m[-ap-≈h - c - p-am-Ip-∂Xpw Ahn-sSØs∂. A{X-am{Xw Iepjhpw \ng¬hoW hgn-Øm-c-I-tfm-Sp-Iq-Sn-b-Xp-amWv hna¿i-\w. F¥mWv hna¿i-\-Øns‚ Dt±iyw? F¥mWv hna¿i-\-Øns‚ am\-ZWvUw? IrXn-bpsS s]mcpƒ Xnc-be - mtWm hna¿i-\e - £yw, AtXm kz¥w Bfl-kØ - sb IrXn-tbmSp tN¿Øp hmbn-°tem? hna¿i-\-Øns‚ D]-I-c-W-ß-sf-s¥√mw? apºv

12

Hcpa Hcpa

G{]n¬ G{]n¬ 2013 2013

kmln-Xy-hn-a¿i-\-Øn\v kmlnXy_≤amb ImgvN-∏m-Sp-Iƒ Xs∂-bm-bn-cp∂p B[m-cw. F∂m-en∂,v amdn-s°m-≠n-cn-°p∂ kmln-XysØ ]cn-tim-[n-°p-hm≥ {]tbmKn-°-s∏-Sp∂ D]-I-c-W-߃ apºv Akmln-Xo-b-sa-∂p-Xs∂ IW-°m-°n-bn-cp∂ Nn¥m-]-≤-Xn-I-fmWv F∂p-h-∂n-cn-°p-∂p. kmlnXyw C∂v _lp-im-Jm-kz-`m-h-ap≈ Bhn-jvIm-c- a-WvUe - a - mbn IW-°m-°s - ∏Sp-∂p-≠v. AXp-sIm-≠p-Xs∂ kmln-Xy-]cn-tim-[\ - bpw `n∂-`n-∂ß - f - mb Nn¥m-]≤ - Xn-It- fmSv tN¿∂p-\n-e° v p-∂p. hmb-\° - msc Aº-c-∏n-°p∂sshhn-[yhpw k¶o¿ÆXbpw hna¿i-\-Øn-\p-≠v. Nnet∏m-sg-¶nepw hna¿i\Øn¬, D]m-[n-bm°-s∏-Sp∂ IrXn- A{]-[m-\tam A{]-k‡tam BIp-∂Xpw ImWmw. hna¿i\sØ k¿§m-flI - a - m-°p-∂X - ns‚ `mK-ambn kzo-I-cn-°-s∏-Sp∂ Bhn-jvIm-c-L-S\ IrXn-sbbpw hna¿i-\-k-ao-]-\-sØbpw Ahy-‡a - m-°n-°f - b - p-Ibpw sNøm-dp-≠v. ]sØm-º-Xmw-i-XIw apX-emWv ae-bm-fØ - n¬ kmln-Xy-hn-a¿i\w khn-tij-amb hyh-lm-c-ambn hf-cp-∂-Xv. A∂pap-X¬ Xs∂ kwkvIr-XØ - n-sebpw BwKe-Øn-eqsS e`y-amb ]m›m-Xy-`m-j-I-fnsebpw kmln-Xy-Nn-¥I - sf Hmtcm-cp-Øcpw kuI-cy-]q¿∆w kzoI-cn-°p-Ibpw kmlnXy-hn-i-I-e-\-Øn\v {]tbm-Kn-°p-Ibpw sNbvXp-t]m-∂p. F∂m¬ C°m-cy-Øn¬ hy‡n-Xm-ev]-cy-a-\p-k-cn®v ]e-t∏mgpw G‰n-d° - ß - ƒ D≠m-bn-´p-≠v. F¶nepw tIcf- Ø ns‚ _u≤n- I - ] - c n- W m- a - Ø n¬ ]m›mXyNn¥-I-tfmSp≠mb B`n-ap-JyØns‚ ^e-ambn Ahbv°v ae-bm-fØ - n¬


{]`mhw t\Sm≥ Ign-™p. a‰p ]eXn-ep-sa-∂-t]mse kmln-Xy-Nn-¥bpsS Imcy-Ønepw \man∂v sshtZin-Im-[n-\n-th-iØ - ns‚ Itºm-fa - m-bn°-gn-™n-´p≠v F∂-XmWp hmkvXh - w. ae-bm-fn-Iƒ hniz-]u-c-∑m-cm-sW∂p kzbw Icp-Xp-∂X - p-sIm≠v temI-sØhn-sS-bp-ap≈ Nn¥-Iƒ Xß-fpsS _u≤n- I - k z- Ø n¬s∏- S p- s a- ∂ mWv ]ecpw Icp-Xp-∂-Xv. CXns‚ icn-sX‰p- I - f √ ChnsS hnj- b w. adn®v , sshhn[yw \nd™ Dev]-∂-߃ hym]-I-ambn \n¿Ωn-°-s∏-Sp-Ibpw hn]-W-\w -sN-ø-s∏-Sp-Ibpw sNøp∂ _u≤n-I-hy-h-km-b-im-e-Iƒ km¿∆{Xn- I - a m- b - X n- \ mepw Ah- s bms° Ffp∏w kz¥- a m- ° m- \ p≈ kwhn[m\w \ne-hn-ep-≈-Xn-\mepw \ap°v sa\-t°-Sp-≠m-°p∂ Dev]m-Z\ - {- ]-{Inb-bn¬ \n∂p hn´p-\n-ev°m-sa∂pw Bh-iy-ap-≈-t∏mƒ ]Ww-sIm-SpØp hmßn D]-tbm-Kn-°m-sa∂pw ae-bm-fnIƒ Xo¿®-bm-°n-bn-´p-s≠∂p tXm∂p∂p. F∂m¬, Ah-\h - s‚ Ncn-{X-Øn\p-≈n¬ \n∂p-sIm≠v A\p-`-h-ßsfbpw temI- s Øbpw hnNm- c - W sNbvXv kzIo-b-amb Nn¥-I-fn-te°v kw{I-an-°m-\p≈ ]cn-]mIw ae-bm-fnIƒ B¿÷n-t°≠ Bh-iy-I-X-bnte- ° p- I qSn hnc¬Nq- ≠ p- ∂ p≠v Fw.sI.-l-cn-Ip-am-dns‚ kmln-XyØns‚ \hm-ssZzXw F∂ IrXn. \hm-ssZzXw F∂Xv Ffp∏w sX‰n-≤-cn-°m-hp∂ Nn¥m-cq-]-am-Wv. F∂m¬ AssZz-X-sa∂ ]Z-Øn\v hyXy- k v X - a mb A¿∞w \ev I ns°m≠v `mc-Xo-bN - n-¥b - psS ]q¿∆-\n›n-Xa - mb ]cn-Ie - ] v \ - b - n¬ \n∂v AI∂p-\n-ev°p-∂p. `uXn-Im-Xo-X-amb Bi-b-a-WvU-e-Øn-eq-∂n-bmWv i¶cs‚ Z¿i\w hf-cp-∂-sX-¶n¬, `uXnIhpw h¿Øam\Ime_≤-hp-amb hnNn-¥\ - Øneq-sSbmWv {io.- l-cn-Ipam¿ Xs‚ \hm-ssZz-X-Øn-se-Øp-∂Xv. im¶c-Z¿i-\-{]Imcw AssZz-XØn¬ F√mw H∂m-sW∂p ka¿∞n°p-∂p. {_“-amWv ]c-aa - mb ÿm\w, AYhm GI-am-bp≈ kØ. a\p-jymflm-°fn¬ {_“mw-i-ap-≠v. ]t£ AsX-t∏mgpw ]c-a-amb {_“-Ønte°p≈ k©m-c-Øn-emWv F∂pw

k¿§m- fl - I - X - b nepw Nn¥-bnepw h‘yX _m[n- ® p- s Im- ≠ n- c n°p∂p Chn-sS. AØcsamcp kml-Nc - y-ØnemWv lcn-Ip-am-dns‚ \hm-ssZzXw {]k-‡am-Ip-∂X - .v \hm-ssZz-XØns‚ tIm´-ßtfm Ipd-hp-Itfm anIthm C\nbpw IqSp- X ¬ N¿®- s N- ø - s ∏- S - W w. Hcp ae-bmfn ae-bm-fØn¬ ]d- b p- ∂ - X psIm≠v CXv A{]-k‡-am-Ip-∂n-√. {_“-km-£m-XI v mc-amWv a\p-jy-Po-hnX-Øns‚ BXy-¥n-I-e-£y-sa∂pw i¶-cZ- ¿i\w hniz-kn-°p-∂p. AX-\pk-cn®v Hcn-°¬ {_“-{]m]vXn e`n® tijhpw Bflm-°ƒ ico-ca - m≠v `qanbn-se-Øptam? Cs√-¶n¬ ]ns∂-ßs\-bmWv C{X-tbsd P\-kw-Jy-bp-≠mIp-∂Xv? P\-kw-Jym-\n-b{- ¥-Wa - p-≠mIp-tºmƒ Bflm-°ƒ icocw kzoIcn-°m-\m-hmsX Ae-bp-∂p-≠m-Iptam? CXn- s \m∂pw kmam- \ y- a - \ p- j y\v DØcw e`y-a-√. AYhm XØz-Nn¥ Pohn-X-Øns‚ {]Xy-£-bm-Ym¿∞yßsf A{]-k-‡-am°n `uXn-Im-XoX-ambn h¿Øn-°p-∂-Xns‚ ]cn-an-Xnbm-Imw. As√-¶n¬ kmam-\y-a\ - p-jy\v XØz-Nn-¥-bps-S- B-¥-c-kØ ]nSnIn-´m-ØX - mImw. Fw. s - I.- l-cn-Ip-am-dns‚ \hmssZz-Xw, {]]©-Øns‚ h¿Ø-am-\Im-e-ÿn-Xnbneq∂p-Ibpw `uXn-Imkv]Z- a - m-bn-cn-°p-Ibpw sNøp-∂p-sh-∂XmWv {][m-\a - mbn tXm∂nb Imcyw. {]]-©Ø - nse Hmtcm hkvXphpw \nc¥-c] - c - n-Wm-aØ - n-emWv F∂Xv aptº Adn-hp-≈-Xm-Wv. F∂m¬ Cu ]cnWm-an-Xsb, hkvXp-hns‚ kzbw \ncmk-ambpw kzbw \n¿Ωn-°e - mbpw IW-

Hcpa

G{]n¬ 2013

°m-°p-∂X - mWv \hm-ssZz-Xw. \h-amb (]p-Xn-b) AssZzX (c-≠-√m-Ø-Xv) Øn¬ ASn-ÿm-\m-ibw ]cn-Wmaw Xs∂-bm-Wv. AXns‚ c≠p Xe-ßfmWv \ncm- k hpw \n¿Ωm- W hpw F∂mWv a\- n-em-°m≥ Ign-bp-∂X - v. GXp hkvXp-hn\pw AXm-bn-cp-∂psIm≠v XpS-cm-\m-hn-√. XpS-cp-tºmƒ, ]cn- W - a n- ° p- t ºmƒ GXn- s \- s bms°tbm \nc-kn-°p-∂p. \nc-kn-°s - ∏Sp-∂-tXmsS AXv ]p\¿\n¿Ωn-°-s∏Sp-Ibpw sNøp-∂p. Cßs\ \nc-¥-cambn Dt]-£n®pw ]pXp-°nbpw XpScp∂ ÿnXn-bmWv \hm-ssZz-X-sa-∂XmWv lcn-Ip-am-dns‚ Bi-bw. CXv Xo¿®- b mbpw ]pXnb Bi-b-am-Wv. ImcWw CXv tIh-eamb kØm-hm-ZØ - ns‚ bp‡n-Itfm Bflo-b-Xm-hm-Z-Øns‚ `uXn-I-Xmhnt—Ztam A√ apt∂m-´p-hb - ° v p-∂X - .v \nc-¥-c-ambn amdn-s°m-≠n-cn-°p∂ kmwkvIm-cn-Im-\p-`h - ß - f - psS {]Xy-£ßsf ap≥\n¿Øn-bmWv lcn-Ip-am¿ \hm-ssZzXw ÿm]n-°p-∂-Xv. C∂nt∏mƒ bmYm¿∞yhpw {]Xo-Xnbpw Xncn-®d - n-bs - ∏-Sm-Øh - n[w CS-Ie - ¿∂ncn-°p∂ Ime-am-Wv. {]Xo-Xn-I-fmWv bmYm¿∞y-sa∂p Icp-Xm-hp∂ XcØn¬ \ap°p apºn¬ ImgvN-Iƒ \nd-bp-∂p. am{X-a√, bmYm¿∞y-߃ \n¿Ωn-°s - ∏-Sp-Ibpw AXns‚ {]`hw A⁄m- X - a m- I p- I bpw sNøp∂ ÿnXnbpw C∂p-≠v. {kjvSm-°-f-√, Dev]m-ZI - c - mWv Iebv°pw kwkvIm-cØn\pw ]n∂n-ep-≈X - v. AtXmsS Iesb∂Xv tIh-eamb kuµcym\p-`-hØns‚ `mK-am-b-√, D]-t`m-K-Øns‚ `mK-am-bmWv kzoI-cn-°s - ∏-Sp-∂X - .v a\pjy-ic - o-cw-t]mepw kpJ-hm-kt- I-{µ-amsW∂pw Ahn-tS-°p≈ bm{X hnt\mZ-k© - m-ca - m-sW∂pw lcn-Ip-am¿ \nco£n-°p-∂p. ssewKn-IX Bkz-Z\ - o-bamb kuµ-cym-\p-`h - a - √ C∂-sØ-°me-Øv. Pohn-X-Øns‚ hnc-kX X≈n\o-°m-\p≈ B{I-a-tWm-’p-I-amb Iem-]-am-bn-cn-°p-∂p. a\p-jy-a-\- mIs´, At\Iw ]mgvhkvXp-°ƒ ASn™p-Iq-Sp∂ CS-ambn amdn-s°m-≠n-cn°p-∂p. Cu ÿnXn Cß-s\-bm-Ip-∂Xn\v \mw \n¿∫-‘n-°-s∏-´n-cn-°p∂p F∂-XmWv ]cn-Xm-]I - c - a - mb Ahÿ.

13


{]km-[\w, {Ko≥ _pIvkv Xr»q¿ hne. 160/cq]

Cu ÿn-Xn-tbmSv k¿§m-fl-I-ambn CS-s]-´psImt≠ a\p-jy\p apt∂m´p t]mIm-\m-Iq. AtXmsS a\p-jy\v X¬ÿn-Xnsb \nc-kn°pIbpw ]pXn-bXv \n¿Ωn-°pIbpw th≠n-hcp-∂p. Cu A\n-hm-cy-Xsb {][m-\a - mbpw aq∂p cq]-I-ß-fn-eq-sS-bmWv lcn-Ip-am¿ ÿm]n-°p∂-Xv. a\- v, `mj, Pew F∂n-hb - psS kz`mhw hni-Zo-I-cn-®p-sIm≠v \ncm-k-˛-\n¿Ωn-Xn-I-fpsS XØzw Ah-X-cn-∏n-°-s∏-Sp-∂p. Hmtcm hm°pw AXns‚ kl-Pm¿∞sØ ]e-t∏mgpw \nc-kn®p-sIm-≠mWv ]pXnb hm°p-I-fp-ambn tNcp∂Xpw ]pXnb A¿∞-Øn-te°v ]cn-W-an-°p∂-Xpw. Pew AXns\ Dƒs°m-≈p∂ hkvXphns‚ cq]-Øn-\-\p-k-cn®v amdn-s°m-≠n-cn-°pw. AXp-t]m-se-bmWv a\- pw. kml-Nc - y-ßt- fmSv s]mcp-Ø-s∏´p amdn-s°m-≠n-cn-°pI AXns‚ kz`m-h-am-Wv. Bfp-Iƒ amdp-∂Xv Cu coXn-bnem-Wv. Chn-sS-sb√mw \ne-\n-ev°p∂ XØzw \hm-ssZzX-am-Wv. CX\pk-cn-®v, H∂pw ÿnc-Xb - p-≈X - √, F√mw \nc- ¥ cw kzbw \ho- I - c - W - Ø n¬

14

Hcpa

AYhm \n¿Ωm-W-Øn-emWv F∂p ]d-bmw. am‰-sa-∂Xv {]]©-k-Xy-am-sW∂ Bibw hmkvX-h-Øn¬ Chn-sS-bp-≠v. \ΩpsS {]Xy-£m-\p-`h - ß - f - n-eq-∂n-s°m≠v CXv hni-Zo-Ic - n-°ptºmƒ AXn-\m-kv]-Z-amb km[y-X-Iƒ \evIp-∂Xv h¿Ø-am\-Ime kmt¶-Xn-I-hn-Zy-bpsS t\´-߃ Xpd-∂n-Sp∂ Pohn-Xk-µ¿`-ß-fm-Wv. Pohn-X-Øns‚ hyXykvX ÿnXn-I-sf ap≥\n¿Øn-bmWv Cu Bi-bØ - ns‚ hni-Zo-Ic - W - ß - f - n-te°v t]mIp-∂-Xv. ImgvN-I-fp-tS-Xmb Cu temI-Øn¬ ImWn-Iƒ t{]£-Ic - mbn amdp-∂p-sh∂pw Ie-sb∂Xv am[yaw Xs∂-bmsW∂pw lcn-Ip-am¿ \nco-£n-°p-∂p. {Ko≥dqapw Ah-X-c-Wth-Znbpw AYhm AWnb-dbpw Acßpw H∂mbn amdp-Ibpw t{]£-I¿Xs∂ Ah-Xm-cI - tcm A`n-t\-Xm-°tfm Bbn amdpIbpw sNøp-∂p-≠v. AtXmsS thZnbpw ImgvN-°mcpw A`nt\-Xm-°fpw hyXy-kvX-a√m-Xm-Ip-∂p. CXmWv ]pXnb ImeØns‚ kz`m-hw. CXv ]g-b, km{º-Zm-bnI Pohn-X-k-¶-ev]ßsf Xncp-Øp∂p AYhm \nc-kn-°p-∂p. H∏w ]pXnb PohnX-{I-a-ßsf \n¿Ωn-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂p. Pohn-XØnepw PohnXsØ kw_-‘n-®tXm AXn-t\mSp tN¿∂p-\n-ev°p-∂tXm Bb F√m hyh-lm-cß - f - nepw \S-∂p-sIm-≠n-cn-°p∂ \ncmk˛-\n¿Ωn-Xn-Isf hfsc hni-Z-ambn lcn-Ip-am¿ A]-{K-Yn-°p∂p-≠.v XØz-Nn-¥m-]c - a - mb bmsXmcp Zp¿{K-lX - bv°pw Iogvs∏SmsX A¿∞-hy-‡X - b - n√mØ ]Zm-he - n-If - n-eqsS hmb-\° - msc hn{`-an-∏n-°msX Imcy-߃ hni-Z-am-°m≥ CXn¬ At±-lØn\p Ign-bp-∂p-≠v. Cu \ncm-k˛- \ - n¿Ωm-WN - n¥ AYhm \hm-ssZzXw Xpd∂n-Sp∂ temIw Bi-¶I - f - p-tS-XmtWm \n¿Ω-aX - b - p-tS-XmtWm F∂Xv N¿® sNø-s∏-tS-≠X - p-≠v. temI-Øns‚ tI{µw F∂ Bi-bsØ {_“-sa∂ XØz-Øn¬ Dd-∏n-®p-sIm≠v apt∂dnb AssZz-XsØ CXv \nc-kn-°p-∂p. F¥n\pw B[m-chpw tI{µhpw k¶-e] v n-°p-Is - b-∂Xv s]mXpth a\p-jy-Nn¥ ]n¥pS¿∂p-t]m∂ coXn-bm-Wv. AXn¬ Hcp-]-cn-[n-hsc Bizm-kØns‚bpw Ah-km-\-Øn-s‚bpw Xe-ß-fp-≠v. e£y-ap≠v F∂pw AXp-sIm-≠p-Xs∂ P∑-ßf - n-eq-sS-bm-bmepw AXn-seØm-sa-∂p-ap-≈X - mWv Bizm-kØ - n-s‚bpw Ah-km-\Ø - n-s‚bpw ASn-ÿm-\w. \hm-ssZz-XØ - n-em-Is - ´, tI{µ-sa∂ Bibw \nckn-°-s∏-Sp-∂p. \nc-¥-c-ambn \nc-kn®pw \n¿Ωn®pw sIm≠ncn-°p∂ {]{In-b-bmWv bYm¿∞-sa∂pw AXp-sIm-≠p-Xs∂ H∂n\pw tI{µ-sa∂ H∂v k¶-ev]n-°m-\m-hn-s√∂pw hcp-∂tXmsS ssZhn-I-k-Ø-sb-∏-‰n-bp≈ ImgvN-∏mSv A{]-k-‡-amIp-∂p. am‰-an-√msX \nev°p∂ {]]-©-s∏m-cp-fmWv ssZh-sa¶n¬ AXn-\n-hnsS {]k-‡n-bn-√. ImcWw AXv \nc-¥cw kzbw \nc-kn®pw as‰m-∂mbn amdns°m≠pancn-°p-∂p-≠v. At∏mƒ Htc cq]-Øn¬, k¿∆m-[m-c-ambn \ne-\n-ev°p∂ tI{µ-X-Øz-ambn C\n ssZhsØ hmgn-t°-≠-Xn√ F∂mWv \hm-ssZzXw ]d-bp-∂-Xv. AXv aXm-fl-I-Nn-¥-I-fn¬ Xo¿®bmbpw Hcp hnt—Zw A\n-hm-cy-am-°pw. cmjv{So-b-{]-ÿm-\-ßfnepw c‡-km-£n-Xz-Øn-eqsS tI{µ-ÿm\w \evI-s∏-Sp∂ Bi-b-Øn\v {]k‡n ImWn-√. F¥n\v Bi-b-߃ Xs∂ CØ-cØ - n¬ \ncm-k˛- \ - n¿Ωm-Wß - ƒ°p hnt[-ba - m-ImsX høt√m. \ne-hn¬ {]Xym-ibpw B[n-Im-cn-I-Xbpw k¶-ev]n-®pt]m-cp∂ F√mw kzbw ]pXp-°-en\p hnt[-b-am-Ip-∂-Xn-\m¬

G{]n¬ 2013


{]ÿm- \ - ß fpsS BZ¿im- fl - I X Xs∂ ]cp-ß-en-em-Ipw. ]q¿∆-\n-›nX-amb H∂pw-Xs∂ Icp-Xn-t∏m-Ip∂ ÿnXn-bn-em-hn√ FØn-t®-cp-tºmƒ. CXmWv bYm¿∞-sa-¶n¬ Cu \ncmk-˛-\n¿Ωm-W-coXn a\- n-em-°p-∂tXmsS hkvXp-hnepw Bi-b-Ønepw hy‡n-bnepw kaq-l-Ønepw Nn¥bnepw {]ÿm-\ß - f - nepw Hs°-bp-≠mIp∂ am‰-߃ A\n-hm-cy-am-sW-∂t√ Icp-tX-≠Xv? B am‰-߃ kzm`m-hnI- a mb \ncm- k - ˛ - \ n¿ΩmW XØzØns‚ sXfn-hmbn°≠m¬ aXn-bm-Ipat√m? CXmWv \hm-ssZzXsØ ASnÿm-\-am-°p-tºmƒ D≠m-Im-hp∂ Bi-¶-Iƒ. am{X-a√, F√mw AX-Xnt‚-Xmb am‰-Øn\p hnt[-ba - m-sW∂pw AXn¬ BIp-e-s∏-Smt\m hntbm-Pn°mt\m H∂p- a n√ F∂pap≈ hnizmkw \n¿Ω-a-amb Nn¥-sb-°qSn hf¿Ønt√? AtXmsS {]Xn-Ic - W - ß - sf-√mw, hna¿i-\-ß-sf√mw Akm-[phm-Int√? ImcWw {]Xn-Ic - n-°p-∂Xpw hna¿in-°p-∂Xpw hkvXp-X-I-sf-∏-‰nbp≈ Nne ap≥hn-[n-Itfm hnizm-kßtfm ASn-ÿm-\-s∏-Sp-Øn-bm-bn-cn°pw. ChnsS am‰-sa-∂Xv kzm`m-hn-Iam-sW∂p h∂m¬ ]ns∂ ImgvN-∏mSp-I-fpsS t]cn-ep≈ hntbm-Pn-s∏¥n\v? F∂n-ßs\ \n¿Ω-aX - bpw CXv km[y-am-°p-∂p. kmln-Xy-Øns‚ \hm-ssZzXw F∂ IrXn c≠p-`m-Kß - f - mbn Xncn-®n´p- ≈ - X n¬ Ccp- ] Xv teJ- \ - ß ƒ kn≤m-¥-N¿®-bmbpw F´v teJ-\߃ kmln-Xy-_≤ - a - mbpw cNn-®h - b - mWv. Ah-km-\-tØXv A`n-ap-J-am-Wv. bYm¿∞- Ø n¬ kmln- X y- Ø ns‚ \hm- s sZzXw F∂ IrXn- b n¬ GXm\pw ae-bm-fk - m-ln-Xy-Im-c∑ - m-sc ]cn-tim-[n-°p-∂p-s≠-¶nepw kmlnXysØ ka-{K-ambn A]-{K-Yn-°m≥ {ian- ® n´n√. kmlnXyw F∂ kwh¿§sØ \hm- s sZz- X - Ø ns‚ ImgvN∏ - m-Sn-eqsS hni-Ie - \w sNøp-∂Xn\v km[y-amtWm F∂ Bi¶ Ahti-jn-°p-∂p. Hcp-]t£ lcn-Ip-amdns‚ Fgp-Øp-Po-hn-X-Øn¬ AXn-\p≈ km[yX Xo¿®-bm-bp-ap-≠v. ae-bmf-km-ln-Xy-Øns‚ Ncn-{X-KX - nsb Cu ImgvN-∏m-Sn¬ ]cn-tim-[n-°m-\p≈

{iaw ckm-hl - hpw hnt⁄b-hp-am-bncn-°pw. \hm-ssZz-XØ - ns‚ ho£-Wa - \p-k-cn®v Ncn-{X-sØ-Øs∂ \ncmkhpw \n¿Ωm-W-hp-ambn hne-bn-cpØm-sa∂p tXm∂p-∂p. a\p-jycpw kaq-lhpw Hmtcm L´-Ønepw \nehn-ep-≈ ÿnXnsb ]n∂n-´p-sIm-≠v, \nc-kn-®p-sIm≠v ]pXn-b-h-bp-ambn tN¿∂p apt∂m´p t]mIp-∂p. Cu A\p- k yqXn Ncn- { X- Ø n- s e- √ m- ° meØpw ImWmw. \n›-e-X-b-√, Ne\m-fl-I-X-bmWv Ncn-{X-Øns‚ kz`mhsØ \n¿Æ-bn-°p-∂-Xv. \ncm-k-ap≈n-St- Ømfw H∂n\pw \n›-ea - m-Im≥ Ign-bn-√. Ne-\m-flI - a - m-Ip-Isb-∂m¬ ]pXp-Xm-bn-s°m-≠n-cn-°pI F∂¿∞w. Cu coXn-bn¬, ae-bm-fkm-lnXyNcn-{XsØ ]cn-tim-[n-°ptºmƒ, Hmtcm L´-Øn-sebpw kmlnXy-Øns‚ kz`mhw \ne-hn-ep≈ {]hW-XI - sf ]n¥-≈n-s°m≠v ]pXp-ab - nte°v t]mIp- I - b m- W v. AXpsIm≠pXs∂ Hcp L´-Øn-sebpw kmlnXyw as‰mcp L´sØ At]£n®v \√- s Xt∂m tami- s at∂m ]dbp-∂-Xn-e¿∞-an-√. Cu hne-bncpØ-ep-Iƒ°-∏p-dØv amdn-s°m-≠n-cn°p-I, \nc-¥cw \ho-Ic - n-°s - ∏-´p-sIm≠n-cn-°pI F∂-XmWv kmln-XyØns‚ Ncn-{X-kz-`mhw F∂p IcpXmw. \hm-ssZz-X-Øns‚ Ombbpw km[y-Xbpw ]e Nn¥m-[m-c-I-fnepw Is≠-Øm≥ Ign-t™-°mw. F∂m¬ hn]p-e-amb hmb-\-bp-sSbpw hnNm-cØn-s‚bpw ^e-amWv lcn-Ip-am¿ apt∂m´p-hbv°p∂Xv. ae-bm-fØ - ns‚ khn- t i- j - k m- l - N cy- Ø n¬ CXns\¥p {]k‡n F∂v At\z-jn-°ptºmƒ sXfn- b p∂ Nne Imcy߃IqSn kqNn-∏n-°s - ´. ae- b m- f - N n¥ {]tXy- I n®v kmln-Xy-Nn¥ IS-sa-Sp-°-s∏´ Bib-ßf - p-am-bmWv apt∂-dn-s°m-≠n-cn-°p∂-Xv. Hmtcm ImeØpw kzoIm-cy-amb Hmtcm Bi-ba - p-≠mIpw Ft∂-bp-≈p. Nne-t∏mƒ kwkvIrXw, Nne-t∏mƒ {Zmhn-Uw, an°-t∏mgpw ]m›mXyw F∂n-ß-s\-bmWv AXns‚ ÿnXn.

Aan-X-ambn hmbn-°p-Ibpw Ah-tbsdbpw hnth-N\w IqSmsX a\- ntem IS- e m- k ntem hnh¿Ø\w sNøpIbpamWv \ΩpsS _p≤n- P o- h n- X Øns‚ s]mXp- k z- ` m- h w. F√mw Ft∏mgpw Bh-iy-Øn\p e`n-°p-∂Xn-\m¬ Dev]m-Z\w Bh-iy-an-√mØ P\-X-bmbn \mw amdn-s°m-≠n-cn-°p∂p. k¿§m-fl-I-X-bnepw Nn¥-bnepw h‘yX _m[n-®p-sIm-≠n-cn-°p∂p Chn-sS. AØ-csamcp kml-N-cy-ØnemWv lcn-Ip-am-dns‚ \hm-ssZzXw {]k-‡a - m-Ip-∂X - .v \hm-ssZz-XØ - ns‚ tIm´-ßtfm Ipd-hp-Itfm anIthm C\nbpw IqSp-X¬ N¿®-sN-øs - ∏-SW - w. Hcp ae-bmfn ae-bm-f-Øn¬ ]d-bp-∂Xp-sIm≠v CXv A{]-k‡ - a - m-Ip-∂n-√. AØ-cØ - n¬ Ah-KW - n-°s - ∏-tS-≠X - pa-√. XØz-Nn-¥m-]c - a - mbn hf-cm-\p≈ ae-bm-fn-bpsS Ign-hns\ AwKo-I-cn°m\pw \hm-ssZz-XØ - ns‚ Bi-b{- ]]- © sØ IqSp- X ¬ hnNm- c W sNøm\pw Aew-`mhw IqSmsX aebm-fn-Iƒ Xøm-dm-tI-≠X - p-≠v. kmln-Xy-Øns‚ \nXy-]c - n-Wma-sØbpw \nXy-\qX-\-Xz-sØbpw hni-Zo-Ic - n-°m≥ ]mI-amb bmYm¿∞y\n-jvT-amb Hcp kao-]-\-coXn \hmssZz-X-Øn-ep≠v F∂-XmWv CXns‚ as‰mcp {]k-‡n. kmln-Xy-Øns‚ Ncn-{X-sØbpw CXn-eqsS hni-Ie - \w sNøm≥ km[y-am-W.v Hmtcm IrXnbpw D≈n¬ \ne-\n¿Øp∂ B¥-cn-Ia - mb kzbw- \ n- c m- k hpw \ho- I - c - W hpw kmln-Xy-I-e-bp-sSbpw AXns‚ Ncn{X- Ø n- s ‚bpw F√m- L - ´ - ß - f nepw ImWm≥ I-gn-bpw. kmln-Xy-Øn-\p≈n¬ kwZr-iy-am-Ip∂ Cu _e-X{- ¥amWv anI® IrXn-I-fpsS khn-ti-jX-bmbn ImtW-≠-Xv. CØ-c-samcp ImgvN∏ - m-Sn-te°v kmln-Xy-]T - \ - sØ ]cn-W-an-∏n-°m\p≈ BthKw \hmssZzXw \evIn-tb-°mw. ]pXp-Im-e-Øns‚ Nn¥m-co-XnI- t fmSv ka- c - k - s ∏- ´ p- s Im≠v hfcpIbpw ae-bm-f-Øns‚ ss[j-WnI aWvU-e-Øn¬ IqSp-X¬ kwhm-Z-km[yX Xpd-∂n-SpIbpw sNøp-I-sb∂ Aa-cXzw \hm-ssZz-XØ - n\v Biw-kn°p-∂p. -

Hcpa

G{]n¬ 2013

15


teJ\w

Fw. kn. cmP-\m-cm-bW - ≥

Nn¥-bpsS PmeIw Xpd∂v

{]

Nmchpw kzoImcyXbpw \ne\n¿Øns°m≠v Hcp ]w‡n \nch[n h¿jßfmbn CSXShn√msX ssIImcyw sNøpI F∂Xv £n{]km[yamb Imcya√. {]NmcØns‚ {Km^v Dbcptºmgpw Bghpw ]c∏pw IpdbmsX AI°mºn¬

16

Hcpa

G{]n¬ 2013

Nn¥°p≈ hIsbmcp°ns°m≠v FgpXns°m≠ncn°p∂ ]w‡n F∂XmWv IemIuapZnbnse Fw. sI. lcnIpamdns‚ "A£cPmeI'Øns‚ khntijX. ]Xn‰m≠ntesdbmbn kmlnXycwKsØ kv]µ\߃ Dƒs°m≈p∂ "A£cPmeIw' aebmf ]{X/kmlnXycwKsØ G‰hpw {]Nmcap≈ tImfamsW∂Xv tIhebmYm¿∞yw am{XamWv. \ncq]WcwKØv {it≤bamb kw`mh\Iƒ \¬Ins°m≠mWv lcnIpam¿ kmlnXycwKØv kz¥w CSw t\Sp∂Xv. Bflmb\ßfpsS Jkm°v (1984) a\pjymw_cm¥ßƒ (1989) IY B[p\nIXbv°p tijw (2000) XpSßnb BZyIme kr„nIƒ sIm≠pXs∂ Fw. sI. lcnIpam¿ F∂ kmlnXy\ncq]I≥ kz¥w X´Iw Is≠Øn. a‰v \ncq]Icn¬ \n∂v hyXykvXambn Nn¥bpsS Pzen°p∂ A£c߃ AWn\ncØns°m≠mWv At±lw cN\ \n¿∆ln°p∂Xv. kmlnXy\ncq]W ]w‡nbmb "A£cPmeI'Øn\v sshPmXy߃s°m∏w Xs∂ Nne kPmXyßfpw Fw. Irjv W ≥\mbcpsS kmlnXyhmc^ehpambn ImWmhp∂Xv kzm`mhnIw.


hy‡nKXamb A\p`hßf√ ]nevIme kw`hßsfbpw AhXcn∏n°p∂ Fw.IrjvW≥\mbcpsS ssienbn¬ \n∂v Gsd `n∂amWv Fw.sI.lcnIpamdns‚ cN\mcoXn. Nne Imcyßfn¬ t_m[]q¿∆a√mØ Nne ASp∏߃ ImWmsa¶nepw cq]`mhßfnepw A¥x Øbnepw Gsd `n∂amWv "A£cPmeIw' D]mew`w i‡ambnØs∂ sNmcnbp∂ ImcyØn¬ Ch¿ Hcp tNcnbnemIp∂Xv. "ItdPv Hm^v I¨hn£≥' sIm≠p am{XamsW∂p ImWmhp∂XmWv . kmlnXycwKsØ aeoakam°p∂htcmSv, ipjv°am°p∂htcmSv, A{i≤tbmsS kr„n \SØn kmlntXyXc Imcyßfn¬ IÆpsh°p∂htcmSpw ZbmZm£nWyan√msX hm°pIƒ sIm≠v Nm´hmdSn \¬Ip∂Xn¬ Ch¿ c≠p-t]¿°pw AhcptSXmb coXn\oXnIfpap≠v. AXn¬ A\pIcWØnt‚sX∂√, A\pkcWØns‚ IqSn Awiw IS∂pIqSp∂pan√. ]ns∂ GXm≠v s]mXpkz`mhapJwkmlnXy]w‡nIfm°ptºmƒ (B\pImenI cNIsf B{ibn®v) Nne kPmXy߃ Hgn®pIqSm\mhmØXn¬ AXnibn°m\pan√. F¶nepw `n∂amb ]mXbneqsS apt∂dphm≥ Fw. sI. lcnIpamdn\v Ignbp F∂Xv {]iwkmhlamWv . B\pImenIßfnse kr„nIfpsS hniIe\hpw hna¿i\hpamIptºmƒ CØcw s]mXpkz`mhap≈ ]w‡nIƒ°v Nne Xeßfn¬ kam\Xhcp∂Xv kzm`mhnIamWv. F∂m¬ cNbnXmhns‚ hy‡n{]`mhhpw ho£Whpa\pkcn®v A¥x Øbn¬ hyXnbm\w ssIhcp∂Xmbn \nco£n°mw. kmlnXyhmc^eØnse∂t]mse Xs∂ B\pImenIßfn¬ {]Xy£s∏Sp∂ kr„nIfpsS \ncq]WØnt\msSm∏w Ne\w kr„n® {KŸßƒ, cNbnXm°ƒ, kw`h߃, {]ÿm\߃ XpSßnbhsb°pdn®p≈ \nco£Whpw A£cPmeIØn¬ angnXpd°p∂p. ]c∂hmb\bpw AXv kzmwioIcn®psIm≠p≈ hmcmhmcap≈ FgpØpw FgpØpImcs\m∏w hmb\°mcs\bpw Nn¥m\ncX\m°p∂p. B\pImenIßfneqsSbp≈ {]bmWØn¬ A\phmNI≥ `mK`mKm°pIbpw sNøp∂p. hy‡n{]`mhØns‚ _ln¿kv ^ pcWhpw hyXykvXbpsS Isøm∏pamWv CØcw Hcp ]w‡n°v A\\yX \¬Ip∂Xv. B\pImenIßfn¬ {]Xy£s∏Sp∂ KpWta∑bp≈Xpw C√mØXpamb cN\Iƒ

Hcpa

hmbn®pw IXncpw ]Xncpw th¿Xncn®v A¿lambh°v th≠ ]cnKW\ \¬Inbpw A\¿lambh¿°v imk\ sImSpØpw FgpXp∂Xv ITn\bXv\w Xs∂bmWv. ImcWw Hcp BgvN Ahkm\n°p∂nSØv as‰m∂v XpSßpIbpw Aßns\ ZnhkßfpsS {]bmWØn\\pkcn®v XqenI Nent°≠XmbnhcnIbpw sNøp∂p. hn. sI. F≥. ]dbp∂Xpt]mse t\ctØmSv t\cv IqSp∂Xpt]msebmWv BgvNtbmSv BgvN IqSp∂Xv! B\pImenIßfneqsS shfn®w ImWp∂ IYbvt°m IhnXbvt°m teJ\sf°mƒv s]mXpsh \nehmcØI¿®bps≠∂v ÿncambn ]dbpIbmWv A£cPmeIØneqsS Fw. sI. lcnIpam¿. hrYm hymbmaßfmbn amdp∂ cN\Isf i‡ambnhna¿in°p∂Xn\pw At±lw i¶n°p∂n√. AXpt]mse Bcp ]dbp∂p F∂X√ F¥p ]dbp∂p F∂XmWv {][m\sa∂v ]gsamgn°v {]k‡ntbdp∂ hn[Ønep≈ kao]\hpw ]w‡n shfns∏SpØp∂p. AXmIs´ hfsc hncfambn am{Xw I≠phcp∂ ImcyhpamWv. Bcp ]dbp∂p F∂p t\m°nbmWv , F¥p ]dbp∂p F∂Xv {i≤n®psIm≠√ ]ecpw {]XnIcn°p∂Xpw {]XnhNn°p∂Xpw! FgpØn¬ Ie¿∏v Iecp∂Xv Aßns\bmWv. F∂m¬ CXns\√mw A]hmZambn Bflm¿∞XbpsS ssIapXepw i‡nbpw "A£cPmeI'Øn\v ]Icp∂Xv AWbmØ {]Imiw Xs∂. {]kn≤cmb ]e cNbnXm°sfbpw AXn\ninXambnØs∂ hna¿in°p∂ ]w‡n°mc≥, ]pXnb, \hmKXcmb FgpØpImsc AwKoIcn°p∂Xn¬ epœv {]ISn∏n°p∂n√. XIgnsbt∏msemcp AXnImb\mb FgpØpImcs\ C\n ImWm\mIpsa∂v tXm∂p∂n√. kXyk‘amb PohnXw At±lØn\v, {]mWhmbpt]mse {]nb¶cambn. lcnIpam¿ FgpXp∂p. IYmkmlnXyØnse cmPin¬]nbmbncp∂ ⁄m\]oT ]pckvImcaS°w \nch[n kΩm\߃ tXSnsbØnb aebmfØns‚ atlm∂X\mb IYmImcs\°pdn®v G‰hpw {lkzambn F∂m¬ G‰hpw angphp‰ coXnbn¬ FgpXm≥ Fw.sI.lcnIpamdnt\ Ignbp. IemIuapZn hmcnIbpsS \mep]pdßfnembn (70˛74) F√m BgvNbpw {]Xy£s∏Sp∂'A£cPmeI'sa∂ IemkmlnXyhna¿i\ ]w‡n°v hmb\°m¿°nSbn¬ henb kΩXnbmWp≈Xv F∂p ImWmw. ]pXnb A`n{]mb߃°pw

G{]n¬ 2013

17


AdnhpIƒ°pw \n¿∆N\߃°pambn A\phmNI¿ ImØncn°pI F∂Xv A]q¿∆amb kw`hw Xs∂bmWv. PmXnaX kmapZmbnI cm{„ob thens°´pIsf adnIS∂p sIm≠v a\ v a\ nt\mSpw Nn¥ Nn¥tbmSpw tNcp∂ A]q¿∆ {]Xn`mkamWv Cu ]w‡nbneqsS shfns∏Sp∂Xv. tImfØn¬ {]Xn]mZn°s∏Sp∂ hy‡nbpsSbpw cNbnXmhns‚bpw t^mt´mIƒs°m∏w ]pkv X IØns‚tbm ÿeØns‚tbm t^mt´mIfpw tN¿ØpImWmdp≠v. AXv tImfØn\v BI¿jWobX \¬Ip∂ LSIambn amdp∂p. km[mcW tImfßfn¬ \n∂p `n∂ambn teJ\kz`mhhpw hna¿i\ aqeyhpw \nc¥cw ImØpkq£n°p∂ AhXcWamWv "A£cPmeI'Øn\v kz¥ambp≈Xv. ]cnNbw sIm≠pw A{im¥]cn{iaw sIm≠pw DcpØncn™ph∂ ssien kz—µamsbmcp Hgp°pw hmb\mkpJhpw ]w‡n°v {]Zm\w sNøp∂p. XncbSßmØ kap{Zwt]mse, Nn¥bSßmØ a\ n¬ \n∂v HgpInsbØp∂ hm°pIƒ°v IcpØp≠v. s]bvsXmgnbmØ taLmhrXamb BImiwt]mse Bib߃ IqSpsI´nb at\m afießfn¬ \n∂v s]bvXndßp∂ l¿j_nµp°ƒt]mse hm°pIƒ A\phmNI a\ n¬ Ne\w kr„n°phm≥ ]cym]vXamIp∂Xv cN\m ssienbpsS khntijXsIm≠p IqSnbmWv. ]≠v A£c irhyam[ya߃ am{Xambn hm¿Ømhn\nab cwKØv B[n]Xyw ]pe¿Ønbncp∂sX¶n¬ C∂v Ch¿ ap∂n¬ Zriyam[yaw kPohkm∂n[yambnc∂p. Hcp ]t£ ]{Xhmb\ Hcp kz`mhambn XpScptºmgpw Zriyam[yaßfn¬ \n∂v Adnbp∂ t\¿°mgvNbpsS hm¿Ømhntij߃ C∂v s]mXpkaqlsØ IqSpXembn kzm[o\n°p∂p F∂Xv tIhe bmYm¿∞yw am{XamWv. "temIØns‚ \nanjw tXmdpap≈ hnImkamWv ]{Xw. temIØns‚ _lphnXm\ßfnep≈, cq]Ønep≈ A\p\nanj hnImkØns\m∏saØm\p≈ Hm´amWv ]{XØns‚ ^nknIvkv. lcnIpam¿ FgpXp∂p: "temIw Hcn°epw ]gbX√. Hmtcm \nanjhpw ]pXnbXmWv F∂mWv ]{Xw {]Ncn∏n°p∂Xv." Zriyam[ya߃ sImSn°qd ]mdn°p∂ ImeØv ]{XØns‚ `qanIsb∏‰n hkvXp\njvTambn A`n{]mbw {]ISn∏n°p∂Xn¬ lcnIpam¿ hnPbn®p. am[ya߃ ]ckv]cw a’cn°p∂ ImeØv kzbw \hoIcWtijn {]ISam°p∂h¿t°

18

Hcpa

AXnPoh\Øns‚ ]mXbneqsS {]bmWw sNøm\mIq F∂v kv]„amWv. AXnte Xs∂bmWv Nnt¥m±o]Iamb coXnbn¬ lcnIpam¿ hnc¬ Nq≠p∂Xv. ]w‡nbn¬ Bh¿Øn®v {]Xy£s∏Sp∂ k∫v slÕnwKpIfmWv ]£nbpsS t\m´w, ImgvNbpsS IS¬ F∂nh. \n¿∆zN\ßfpw \nco£Wßfpw \nd™ D]imJIfmbn Ch ]w‡nbn¬ \nesIm≈p∂p. IqSmsX PohnXØns‚ `n∂taJeIsf°pdn®pw kao]\ßsf∏‰nbpw Nn¥Icpw XmXznImNmcy∑mcpw ]d™Xv ]w‡nbn¬ FSpØp]dbpIbpw sNømdp≠v. GIm¥Øsb°pdn®v temUvtdmdn≥…¿ ]d™Xn¬ NneXv G°meØnepw {]k‡ambhXs∂. DZm: "F¥psIm≠mWv GIm¥X tXm∂p∂Xv F∂v At\zjn°phm≥ XpSßp∂tXmsS AXv kmh[m\w \sΩ kt¥mjØn¬ sIms≠Øn°pw. "GIm¥Xsb°pdn®p≈ 11 A`n{]mbßfmWv ]w‡nbn¬ t{ImUoIcn®ncn°p∂Xv. h¿j߃°papºv "k¨tU' amknIbn¬ {]Xojv \µn hm¿≤IysØ°pdn®pw GIm¥Xsb∏‰nbpw FgpXnb teJ\߃ Hm¿ΩbnseØp∂p. A°meØv Gsd N¿® sNøs∏´hbmbn. {]Xojv \µnbpsS teJ\߃. \ΩpsS klbm{XnIcpw k¥X klNmcnbpambmWv GIm¥Xsb \µn hntijn∏n®Xv ]q¿∆ hmb\bpsS A]q¿∆kv a rXnIƒ a\ nepW¿Øphm≥ ]cym]vXamWv ]w‡nbnse D≤cnWnIƒ. It\Unb≥ t\mhenÃpw Ihnbpamb am¿Kc‰v A‰vhpUns\°pdn®v FgpXns°m≠v AhcpsS Nne Nn¥Iƒ A°an´v kqNn-∏n-°p-∂p-≠v lcnIpam¿. t\mhenÃns‚ Nn¥mkcWnbnte°v shfn®w hoip∂hbmWv Ah. "t\mhepIƒ \√ PohnXw \bn°phm\p≈ ssKUpIf√. Nne¿ Aßns\ IcpXp∂ps≠¶nepw" kmlnXyØntebpw Iebntebpw Akm∑m¿§nIXsb°pdn®v N¿®Iƒ kPohamIp∂ ImeamWt√m CXv. kmlnXyØn¬ tk≥k¿jn∏pt]mepw thWsa∂v ]dbptºmƒ Nne kmlnXyImc(cn) ∑m¿°v aSnbn√mXmbn´p≠v. Ah¿°v am¿Kc‰v A‰vhpUns‚ Nn¥Iƒ t\¿hgn \¬Ipw. kn\nabnse tk≥k¿jn∏v FSpØpamt‰≠Xns‚ BhiyIXsb°pdn®v N¿® \S∂ ImeØv kmlnXyØn¬ tk≥k¿jn∏v thWsa∂v Nne¿ Bhiys∏Sp∂p F∂XmWv Gsd hnNn{Xw.

G{]n¬ 2013


F¥phmbn°Ww F∂Xv hmb\°mcs‚ kzmX{¥yamWv. Hmtcm hmb\°mc\pw kz¥w Xmev]cyØn\pw A`ncpNn°pa\pkcn®p≈ ]pkvXI߃ kzbw Xncs™SpØpsIm≈pw. Iebn¬ km∑m¿§nIXbpw Akm∑m¿§nIXbpw tIhew Bt]£nIamWv. hmb\°mcs‚ kzX{¥ Nn¥sb am\n°p∂ t{ijvTamb ]w‡nbmWv A£cPmeIw. ImgvNbpsS ISen¬ C‚¿s\‰ns\°pdn®v CXns\ImWmw "]pXnb GIm¥XbmWv C‚¿s\‰v kr„n®psIm≠ncn°p∂Xv. kvt\lclnXamb, Xo{hamb GIm¥XbpsS,hy‡ncmlnXyØns‚ D]\njØmWv C‚¿s\‰v. "CØcw auenIamb A`n{]mb߃ ]w‡n A\\yX \¬Ipw. as‰mcp e°Ønse ]£nbpsS t\m´w ]dbp∂Xv tIcfsØ°pdn®mWv. "tIcfw Ip‰IrXyßfpsSbpw {`m¥p]nSn® Bk‡nIfptSbpwCSambns°m ≠ncn°pIbmWv . am[yaßfneqsS ImWm≥ IgnbmØ as‰mcp tIcfw ASnbnep≠v. CsXm∂pw ImWmsX Ct∏mgpw Xºpcm°∑mcpsS IY ]dbpIbmWv kwhn[mbI¿'. hnthIm\µkzmanIƒ {`m¥ebsa∂v hntijn∏n® tIcfØns‚ C∂sØ Ahÿbpw t]mbImeØn¬ \n∂v Gsdsbm∂pw `n∂as√∂v \sΩ Hm¿Ωn∏n°pIbmWv teJI≥. bYm¿∞Øn¬ PmXnt°mac߃ Dd™p Xp≈p∂ns√¶nepw a\ nse thens°´pIfpw aXnepIfpw i‡ambn XpScp∂Xns‚ ImgvNIƒ Xs∂bmWv C∂sØ tIcfw \¬Ip∂Xv. aX]chpw PmXn]chpamb kv]¿≤bpsS ASnsbmgp°pIƒ i‡am°pIbpw sNøp∂p. Hcp sNdnb Xos∏mcn henb kvt^mS\Øn\v Ifsamcp°p∂ \ne. hbem¿ FgpXnbXpt]mse a\ n¬ Bbp[∏pcIƒ kr„n°p∂hcmbn amdpIbmWv a\pjy¿. K{_ntb¬ tPmknt]mhnknsb Adnbm≥ klmbn°p∂p. tlma¿, tjIvkv]nb¿ XpSßnbh¿°v Ie Htc kabw kq£vaXbpw AKm[Xbpambn F∂p At±lw ]dbp∂p. "tPm¨ s_dnam≥ ]d™Xv D≤cn°s´. IgnhXpw Npcp°n FgpXpI. Imcy Kuchw Dƒs°m≠v. "C°mesØ teJ\ßfpsSbpw {]_‘ßfpsSbpw ]w‡nIfpsSbpw {][m\Xbpw Ivfn„Xbpw kzX{¥Nn¥bpsS ss[cy]q¿∆ap≈ A`n{]mb{]IS\Øns‚ A`mhw Xs∂bmWv. A°mcyØn¬ "A£cPmeIw' thdn´p \n¬°pw. GXpImcyØnepw kzX{¥\ne]mSp≈ teJI≥ Xs‚

A`n{]mb߃ kss[cyw tcJs∏SpØp∂Xmbn ImWmw. Iem˛kmwkvImcnI˛kmlnXy Imcyßfn¬ am{Xa√ adn®v kmaqly cm{„ob hnjbßfnepw At±lw A`n{]mb߃ sh´nØpd∂v FgpXp∂Xmbn ImWmw. AXmIs´ hmb\°mcs\ Nn¥bpsS ]pXnb kcWnbnte°v \bn°pIbpw \ho\ImgvNIfnte°p≈ hmXmb\߃ Xpd°pIbpw sNøp∂p. Nn¥sb, ImgvN∏mSns\ \hoIcn°p∂ teJ\ßfpw cN\IfpamWv Cu ImeL´w Bhiys∏Sp∂Xv. hmb\°mcpsS \nXyPohnXsØ kv]¿in°p∂ Imcyßfpw hkvXpXIfpw ]w‡nbn¬ hnjbambn amdp∂p. `mjWsa∂t]mse `£Whpw AXpsIm≠mWv ÿm\w t\Sp∂Xv. ]w‡n°mc\v C„s∏´ tlm´epIfpw `£W]Zm¿∞ßfpw hncfambn ]cma¿in°s∏Sp∂Xv hmb\°v sshhn[ytaIp∂p. F∂m¬ hy‡nPohnXØnse C„m\n„ßfpw \„I„XIfpw hmb\°mcs‚ ta¬ ASnt®¬∏n°p∂ kao]\w ]w‡n°mc≥ FSp°p∂n√ F∂Xv BizmkIcamWv. X∂nte°v NpcpßmsX X∂n¬ \n∂v hfcp∂, hnImkw {]m]n°p∂ AhXcW coXnbmWv ]w‡nbpsS {]tXyIXbmIp∂Xv. Zriyam[yaamb sSenhnj≥ k¿∆m[n]Xyw t\Snb ImeL´amWnXv. AXpsIm≠pXs∂ "dnbmen‰n tjm'Iƒ sImSnIpØnhmgpIbpw sNøp∂p. Km\hpw \rØhpw A`n\bhpsa√mambn AhXcn∏n°s∏Sp∂ dnbmen‰n (?) tjmIfpsS kwt{]£W ImcyØn¬ Nm\epIƒ a’cØns‚ ]cn[nIƒ IS∂v bp≤Øns‚ koaIfnseØn \n¬°pIbmWv. lcnIpam¿ FgpXp∂p "tÃPn¬ ]m´p]mSp∂Xp t\m°n am¿°nSp∂XpXs∂ Akw_‘amWv' . ImcWw tÃPn¬ ]mSn ]q¿ÆXbnseØnt°≠ kmlNcyw C∂n√ aebmfaS°ap≈ C¥y≥ `mjIfnse√mw sSenhnj\n¬ \nd™p\n¬°p∂Xv dnbmen‰n tjmIƒ Xs∂! Nn¥n°p∂ a\ pIƒ°p ]Icw h¿Æm`amb Zriyhnkvabw I≠v A¥n®ncn°p∂ a\pjys\ kr„n°phm\mWv Nm\epIƒ ]ckv]cw a’cn°p∂Xv. A£c ZriytemIsØ NXn°pgnIsf°pdn®v lcnIpamdns‚ Xm°oXpIƒ ImenI {]k‡amWv.

Hcpa

G{]n¬ 2013

19


teJ\w

tUm.-F≥.-F.-Icow

kmln-Xy-Ønse Zm¿i-\nI Zmcn-{Zy-Øns\Xnsc \hm-ssZzX hnNmc hnπhw am

\-h-cm-in-bpsS \mfn-Xp-h-scbp≈ Ncn-{X-Øn¬ Ign™ Ac-\q‰m≠p ImeØp Gsd-°psd BtKmfm-Sn-ÿm-\-Øn¬ a\p-jy-a-\- ns\ hn{`-an-∏n-°p∂ hnπ-hm-fl-I-ß-fmb ]cn-h¿Ø-\ß - f - p-≠m-bn´pw Ah-bpsS A¥- -Ø-°-\p-k-cn®p Hcp Nn¥mhn-πh - a - p-≠m-bn√ F∂ kXyw \ΩpsS Zm¿i-\nI Zmcn-{Zy-sØ-bmWp hnfw-

20

_cw sNøp-∂-Xv. a\p-jys‚ `uXnI Zmcn{Zyw a\- n-em-°p-hm-\pw, kln-°phm\pw th≠nh∂m¬ ]cn- l - c n°phm\pw Ign-bpw. F∂m¬ Ign™ c≠p kl-{km-_vZ-Im-e-Øp-≠m-b-Xnt\-°mƒ A¿∞-]q¿Æ-amb am‰-߃ Ign™ 50 h¿j- ° m- e sØ a\pjys‚ `uXnI ]cn- ÿ n- X n- b nepw Bflob Pohn-XØ - nepw kw`-hn-®n´pw

Hcpa

G{]n¬ 2013

XZ-\p-k-c-W-amb hnNmc hnkvt^mS-\-߃ \ΩpsS {]⁄m-a-WvU-eØn-ep-≠m-Im-Xn-cp-∂Xp XnI®pw hnkva-b-I-c-ambn tXm∂p-∂p. Cu Nn¥m- ] - c - a mb Duj- c - X sb Hcp henb Afhp hsc ]cn-l-cn-°p-∂Xn\p Fw.-sI.-l-cn-Ip-am-dns‚ \hmssZz-Xhpw At±-lØ - ns‚ GI-tZiw Hcp Uk≥ IrXn-I-fn¬ \nd™p InS-°p∂ AXns‚ ]e-Xcw ]cmh¿Ø-\-ßfpw XnI®pw klm-b-Iam-Wv. \hm-ssZzXw F∂ hm°ns‚ A¿∞tam \njv]-Øntbm At\zjn®p Bcpw Xe ]pÆm-t°-≠-Xn√. F¥p- s Im- s ≠- ∂ m¬ AXp AØcw Hscm‰ hm°-√. AXp lcnIp-am-dns‚ Nn¥m-hn-]vf-h-Øns‚ sImSn-bS- b - mfw am{X-am-W.v As√-¶n¬ At\Iw _rlZv Nn¥-I-fpsS Npcps°-gp-sØ∂pw \ncq-]n-°mw. Hcp aebm-fn-bm-bXp sIm≠mWp AXp \hm-ssZz-X-ambn \ma-I-cWw sNøs∏-Sm-\n-Sb - m-bX - v; \h-\m-cm-bW - obw F∂m-bn-cp-s∂-¶nepw Nn¥-I-fpsS hnπ-h-`m-h-Øn\p Hcp am‰hpw hcpam-bn-cp-∂n-√. F∂p am{X-a-√, Ipsdb-[nIw IqSn-sb∂pw hcpw. F¥psIm-s≠-∂m¬ \mcm-bW - o-bØ - ns‚ hntam-N\ aqey-߃ lcn-Ip-am-dns‚ Nn¥- I - f n- t e- X p- t ]mse hfsc


\hm-ssZzXwF∂ hm°ns‚ A¿∞tam \njv]-Øntbm At\zjn®p Bcpw Xe ]pÆm-t°-≠-Xn-√. F¥p-sIm-s≠-∂m¬ AXp AØcw Hscm‰ hm°-√. AXp lcn-Ip-am-dns‚ Nn¥m-hn-]vf-h-Øns‚ sImSn-b-S-bmfw am{X-am-Wv. As√-¶n¬ At\Iw _rlZv Nn¥-I-fpsS Npcp-s°-gp-sØ∂pw \ncq-]n°mw. Hcp ae-bm-fn-bm-bXp sIm≠mWp AXp \hm-ssZz-X-ambn \ma-I-cWw sNø-s∏-Sm-\n-S-bm-b-Xv.

hepXpw hnπ-h-I-c-hp-am-bn-cp-∂-t√m. Ncn-{X-]-c-ambn ]d-™m¬ AssZz-XØns‚ apt∂‰w Hcp henb hn`mKw P\-ßsf ASn-aI - f - m-°p-Ib - m-Wp-≠m-bXv. B kmaq-ly-amb ASn-aX - z-Øns‚ Nß-es - °-´p-Isf s]m´n-s®-dn-bp-hm≥ ]{¥≠p \q‰m- ≠ n\p tijw Hcp \mcm-b-W≥ P\n-t°≠n h∂p-sh∂Xp A\n-tj-≤y-amb Ncn-{X-kX - y-amWv. GXm-bm-epw, t]cp-I-tfbpw Ah-bpsS A¿∞-tØbpw D¬∏-Øntbbpw sNm√n-bp≈ X¿°w \nc¿∞I-am-sW∂p a\- n-em-°p-hm-\p≈ Pohn-Xm-ht- _m[w t]mepw \ap-°n-√mXm-bn-cn-°p-∂p. B L´-Øn-emWp lcn-Ip-am-dns‚ \hm-ssZz-XN - n-¥I - f - psS Im‰v \ΩpsS {]⁄m-a-WvU-e-Øn¬ \n∂p \q‰m-≠p-I-fpsS Xs∂ Icn-bne-Isf inin-c-Im-e-am-cp-X-s\-t∏mse DuXn-∏d - ∏ - n-°p-∂Xp \mw ImWp-∂X - v. 19-˛mw \q‰m-≠nse Bwt•-bI - m¬∏-\nI Ihn-bm-bn-cp∂ sj√n Im‰n-t\mSp ]mSn-bXpt]mse ""Hm, Imt‰! inincw h∂m¬ hk¥w hcm≥ hfsc sshIp-Ib - n-√t√m'' F∂v. (Oh, Wind! if winter comes/Can spring be far behind?); Nn¥m-]-c-amb Hcp ]pXnb hk-¥-Øns‚ {]mcw`w Ipdn-°p∂ ioX-°m-‰mWp lcn-Ip-am-dns‚ IrXnI-fn¬ hoip-∂-Xv. Nne¿°p Akp-JI-c-ßfpw a‰p-≈-h¿°p Dt∑-j-Zm-bI-hp-amb Im‰mWp Ct∏mƒ hoins°m-≠n-cn-°p-∂-sX∂p \ymb-ambpw D¬t{]-£n-°mw. Cu Imem-hÿ m-am‰w-t]mepw a\- n-em-°m≥ Ign-bmsX AXns‚ Aÿn-cs - ∏-Sp-Øp∂ BLmX-Øn¬ \n∂p \ΩpsS Ime-l-c-Ws∏´ Nn¥-It- fbpw kn≤m-¥ß - t- fbpw hnizm-k-ß-tfbpw F∂-t∂-°p-ambn kwc-£n-°p-hm≥ hn^-e{- iaw \S-Øp-

∂-h-cpsS hnNm-c-iq-\y-amb hy{KX ImWp-tºmƒ A¤p-Xt- Ø-°mƒ IqSpX¬ A\p-I-º-bmWp tXm∂p-∂-Xv.km-lnXyØnepw Ie-I-fnepw am{X-a√, cmjv{So-b, kmaq-ly, kmwkvIm-cnI PohnX kml- N - c y- ß - f n- e p- ≠ mb i_vZm-Xn-im-bn-bmb KXn-th-KØ - n-\\ - pk-cn®v \ΩpsS a\- p-Iƒ°p k©cn-°p-hm≥ Ign-bp-I-bn-s√∂p hcn-IbmtWm? F¶n¬ AXm-bn-cn°pw am\h-cm-in-bpsS G‰hpw henb Zpc-¥w. B alm-Zp-c-¥-Øn¬ \n∂pw a\pjy a\- p-Isf c£n-°p-hm\pw Ahsc am‰-߃°-\p-k-cn®v Nn¥n®p apt∂dp-hm≥ Ahsc ]Tn-∏n-°p-hm\pw lcnIp-am-dn-s\-t∏m-ep≈ [oc-amb a\o-jnIƒ C\nbpw [mcm-fa - mbn \ap-°p-≠mtI-≠n-bn-cn-°p-∂p. At±-l-Øns‚ IrXn-Ifpw ktµ-i-ßfpw AXmWp BZy-ambn \tΩm-Sm-h-iy-s∏-Sp-∂-Xv. Ah Dƒs°m≠p sIm≠p DW¿∂p Nn¥n-°p-hm≥ Ign-hp≈ A\p-hm-NI-∑m-sc-bmWp lcn-Ip-am¿ A`n-kwt_m-[\ sNøp-∂-Xv. Xs‚ \hm-ssZzX XXz-Nn-¥bpsS sImSn- ° qd ]d- ∏ n- ° p∂ kmlnXy kn≤m¥ hnNn-¥-\-ßfpw GXm\pw hn{ipX kmln-Xy-Ir-Xn-IfpsS \ncq-]-W-ß-fp-a-S°w \nc-h[n {it≤-bß - f - mb IrXn-If - psS cN-bn-Xmhmb Fw.-sI.-l-cn-Ip-am-dns‚ G‰hpw ]pXnb cN-\b - mWp Rm\n-hnsS AhX-cn-∏n-°p∂ "ad-hn-bpsS \n¿Ωm-Ww'. kmln-Xy-Nn-¥m-N¿®-I-fn-embmepw kmlnXy IrXn-I-fpsS kao£-If - n-em-bmepw Xs‚ X\-Xmb Zm¿i\nI ]cn-t{]-£y-Øns‚ N´-°q-SnemWp lcn-Ip-am¿ Ah ]cn-tim-[n°pI ]Xn-hv. CXv At±-l-Øns‚ kmlnXy kn≤m-¥-߃°pw XZ-\pk-c-W-amb \ncq-]-W-߃°pw A\-

Hcpa

G{]n¬ 2013

\y-km-[m-cW - a - mb ss\k¿§n-IX - bpw \ho- \ - X bpw ssPh- c q] `wKnbpw \¬Ip-∂p. ]gb Ime- s Ø- t ∏mse \ΩpsS \ncq-]I - ∑ - m-cn-e[ - n-Ihpw C∂p Ime-l-c-W-s∏-´tXm acn-®tXm Bb Xß-fpsS `mhp-I-Xz-Øns‚ ck-\bpsS CjvSm-\n-jvS-߃°-\p-k-cn®mWp IrXn-Iƒ hmbn®p hne-bn-cpØp-∂-Xv. a‰p Ipd®p t]¿ X߃ hmbn®p A]q¿Æ-ambn a\- n-em-°nbn-´p-≈, apJy-ambpw `mjm-X-Xz-Nn-¥I-∑m-cp-tSbpw Iem, kmlnXy Zm¿i\n-I-cp-tSbpw A`n-{]m-b-ß-fpsS _eØn-t∑-em-bn-cn°pw Xß-fpsS \ncq-]Wm-`n-{]m-b-߃ sI´n-s∏m-°p-hm≥ {ian- ° p- ∂ - X v . Ah- b psS G‰hpw henb Zu¿∫eyw Nne D≤-c-Wn-IfpsS ASn-ÿm-\-Øn¬ ka¿∞n® kXy-߃ a‰p Nne-h-bpsS BLm-XØn¬ s]mfn™p t]mIp-∂p-sh-∂p≈-Xm-W.v Hcp Xcw _p≤n-]c - a - mb Zl\-t°tSmSp IqSn sh´n-hn-gp-ßnb Zm¿i\nI Nn¥-Iƒ XnI®pw kwtbm-Pn-Xambn kzmwio- I - c n- ° - s ∏- S msX APo¿Æw _m[n® AØ-c-°m-cpsS \ncq-]-W-߃ kmam-t\y\ Zp¿{K-lß-fm-sW∂p≈Xp am{X-a√ {]iv\w, `mj-bpsS ¢njvTX t`Zn®p AIØp IS-∂m¬ ImWp∂ Bi-b-]-c-amb Imep-jyhpw Acm-PI - X - z-hp-amWp IqSpX¬ Atcm-NI - a - m-bn-´p-≈X - v. CXn¬ \n∂pw XnI®pw `n∂hpw hnim-e-hp-amb Hcp hnXm-\Øn¬ DtØ-PI - a - mb Bi-ba - W - vUe - Øn-te-°mWp lcn-Ip-am¿ Ft∏mgpw hmb-\° - msc Iq´n-s°m≠p t]mIpI ]Xn-h.v Chn-sSbpw AXp Xs∂-bmWp \mw ImWp-∂X - v. `mhp-IXzw C\n-bn√ F∂ CSn- a p- g °w t]mep≈ Hcp {]Jym-]-\-tØmSp IqSn-bmWp Xs‚

21


Nn¥ Bcw-`n-°p-∂-Xv. CXp A\p-hmN-Isc sR´n-∏n-°p-Ibpw H∂p IqSn \√-t]mse \nh¿∂n-cp∂p XpS¿∂p tIƒ°p-hm≥ i‡-ambn t{]cn-∏n-°pIbpw sNøp-∂p. At∏m-gmWp A¿∞ kºp-jvSa - mb B {]mcw-`h - mIyw hcp∂-Xv. kmln-XysØ hnti-j-_p-≤nbp-≈-h¿°p am{X-ambn kwh-cWw sNøp-∂-Xns‚ as‰mcp BNm-c-amWp `mhp-I-Xz-hm-Zw. icn-bm-Wv. Cu `mhpI-Xz-hmZw aqØp aqØp Ie-If - p-tSbpw kmln-Xy-Øn-s‚bpw A]-am-\-ho-IcWw (dehumanisation) hsc FØnbn-cn-°p-∂p. ChnsS kzm`m-hn-Ia - mbpw {KŸ-Im-cs‚ \nc-¥c - a - mb \ncm-kØ - n-

s‚bpw \nXy-\q-X-\-amb \n¿Ωm-WØn-s‚bpw \hm-ssZzXw IS∂p hcp∂p. A°m-Z-anIv ]WvUn-X-∑m-cptSbpw \ncq-]-I-∑m-cp-tSbpw P\-hn-cp≤-amb KqVm-tem-N\ - I - ƒ Ie-It- fbpw kmln-Xy-tØbpw \ncq-]-W-tØbpw am{X-a√ - , a‰p hn⁄m-\i - m-JI - t- fbpw Ah-cpsS A{]m-]y-amb tIm¨{Io‰v tKm]-pc-Øn-se-Øn-®n-cn-°p-∂p. Ihn Ihn-X-I-sf-gp-Xp-∂Xpw IYm-IrØv IYIƒ cNn- ° p- ∂ - X p- s a√mw Cu tKm]p-ch - m-kn-Iƒ°p ]Tn-°p-∂X - n\pw Ah-cpsS khn-ti-ja - mb kmt¶-XnI kw⁄-Ifpw ]Zm-h-en-I-fp-ap-]-tbm-

tUm. Fw. eoem-hXn

22

Hcpa

G{]n¬ 2013

Kn®p hymJym-\n®p {]kn-≤o-I-cn-°p∂-Xn\pw th≠n am{X-amsW∂p h∂ncn- ° p- ∂ p. CXn\p kam- ¥ - c - a mbn hfsc i‡-amb {]hm-l-ap-s≠∂p lcn-Ip-am¿ Nq≠n-°m-Wn-°p-∂p. B {]hm-l-Øn\p thK-Xbpw Bghpw IqSn-h-cn-I-bm-Wv. Fgp-Øp-Im-cs‚ kzXzhpw hy‡n-Xzhpw AXn¬ apßnØmWp A{]-Xy-£-am-hp-∂p. AbmfpsS cN-\-Ifpw Cu {]hm-l-Øn¬ A¥¿eo-\-am-bn-cn-°p∂ \nb-{¥W hnt[-b-a-√mØ i‡n-I-fpsS \nc-¥c-amb BLm-XØ - n¬ cq]-t`Zw h∂p krjvSm-hn\p Xs∂ Xncn-®-dn-bmt\m P∑m-h-Imiw ÿm]n-°mt\m IgnbmØ hn[w A\y-am-bn-Øo-cp-∂p. ZnIv {`aw krjvSn-°p∂ Zm¿i\nI Nn¥-I-fpsS cmP-ho-Yn-I-fn-eqsSbpw DuSp-hg- n-If - n-eq-sS-bp-ap≈ Nnet∏mƒ Dt∑-j-Zm-b-Ihpw, ]e-t∏mgpw t¢i-I-c-hp-amb \nc-¥-c-amb Ae-®nens‚ A¥y-Øn¬ A\p-`h - n-®d - n™ kXy-Øn\p lcn-Ip-am¿ \hm-ssZzXw F∂p \ma-I-cWw sNbvXp. Xs‚ Z¿i-\-]-c-amb shfn-]m-Sns‚ ]nXrXztam ss]XrIw t]meptam BZn-i¶-c-\ntem At±-l-Øns‚ `mjy-Im-c∑m-cntem Btcm-]n-°p-hm≥ lcn-Ipam¿ Xøm-d-√. kzbw ]q¿Æ-sa∂p Xm≥ Icp-Xp∂ Cu Zm¿i-\nI shfn]m-Sn\p hna¿i-I-∑mtcm hymJym-Xm°tfm D≠m-sb∂p hcmw. At±-lØns‚ "Fs‚ am\n-s^tÃm' F∂ IrXn°v Ah-Xm-cn-II - s - f-gp-Xnb aq∂p a\o-jn-Iƒ AXn\p Ah-cpsS `n∂ß-sf-¶nepw DZm-cß - f - mb BZy-`m-jy߃ cNn®p Ign-™n-´p-≠.v Ah-bnse A`n-{]m-b¥ - c - ß - ƒ \hm-ssZz-XØ - ns‚ Zm¿i-\nI hnkvXr-XnsbbmWp hnfnt®m-Xp-∂X - v. Xs‚ \hm- s sZz- X - Ø ns‚ s]§n-t∑¬ A\m-bmkw Xq°n-bn-Sphm≥ Ign-bp-∂-h-bmWp lcn-Ip-amdns‚ Bi-b-\n¿`-c-ßfpw \hw-\-hß-fp-amb cN-\I - t- fm-tcm-∂pw. F∂m¬ kq£va- h n- i - I - e - \ - Ø n¬ Ah Hmtcm∂pw \hm-ssZz-X-Øns‚ tI{µ_n-µp-hn¬ \n∂p-¤-hn-°p-∂-htbm AXn¬ hnebw {]m]n-°p-∂htbm BsW∂p ImWmw. Nn¥-I-fpsS ]cs∂m-gp-I-en-t\m-sSm-∏tam AXns‚


]gb Ime-sØ-t∏mse \ΩpsS \ncq-]-I-∑m-cn-e-[n-Ihpw C∂p Ime-l-c-W-s∏-´tXm acn-®tXm Bb XßfpsS `mhp-I-Xz-Øns‚ ck-\-bpsS CjvSm-\n-jvS-߃°-\p-k-cn-®mWp IrXn-Iƒ hmbn®p hne-bn-cp-Øp-∂Xv. a‰p Ipd®p t]¿ X߃ hmbn®p A]q¿Æ-ambn a\- n-em-°n-bn-´p-≈, apJy-ambpw `mjm-X-Xz-Nn-¥-I-∑mcp-tSbpw Iem, kmlnXy Zm¿i-\n-I-cp-tSbpw A`n-{]m-b-ß-fpsS _e-Øn-t∑-em-bn-cn°pw Xß-fpsS \ncq-]Wm-`n-{]m-b-߃ sI´n-s∏m-°p-hm≥ {ian-°p-∂-Xv.

A¥y- Ø Øntem kw`- h n- ° p∂ kwt«-jWw Cu kam-lm-c-Ønse Hmtcm \n_-‘-߃°pw khn-ti-jamb cq]-`wKn \¬Ip-∂p-≠v. {]mcw-`te-J-\-Ønse "`mhp-IXzw C\n-bn√' F∂ {]Jym-]\w Zm¿i-\n-I-ambn Xs∂ ]n∂oSp t`Z-KXn sNø-s∏-Sp∂p- ≠ - t √m. hnti- j - _ p- ≤ n- b p- ≈ h¿°p am{X-ambn kmlnXyw kwhcWw sNøp-∂X - ns‚ Hcp \nKqV D]m[n-bmbn `mhp-I-Xz-sa∂ kw⁄sb Zpcp-]-tbmKw sNøp∂ kmln-XyØnse \n£n]vX Xm¬∏-cy-°m-cpsS htc-Wy-h¿§ ho£-W-sØ, P\-Iob-ambn Ign™ kmt¶-XnI hnZym-[njvTn-X-amb B[p-\nI am[y-a-߃ sPkn_n sIms≠-∂-t]mse tImcnsb-SpØp \o°n, kmln-Xy-Øn-s‚bpw Ie-I-fp-tSbpw `qanI F√m-h¿°pw Hcp-t]mse Ifn-°m-hp∂ ka-X-eam°n Ft∂ A¿∞-ap-≈q. hniz-hnim-e-amb Zm¿i-\nI ho£-W-Øn¬ Nn¥n-°p-∂h - c - n¬ {]I-Sa - mb A`n-{]mb-ssh-cp-≤y-߃ Is≠∂p hcmw. AXp kzm`m-hn-Ihpw A\n-hm-cy-hp-amWv. hn{ipX Ata-cn-°≥ Zm¿i-\nI Ihn-bm-bn-cp∂ hmƒ´v hn‰vams‚ Nn¥I-fnse sshcp-≤y-ßsf kw_-‘n®p hna¿i-\-ß-fp-b¿∂-t∏mƒ At±lw ]d-™-sX-¥m-sWt∂m? ""Do I contradict myself? Well, yes, I contradict myself. Because I am large.'' F∂mWv. (Fs‚ Nn¥-I-fn¬ sshcp-≤y-ßfpt≠m? sIm≈mw. icn-bm-Wv. Fs‚ Nn¥-Iƒ hn]p-e-ß-fm-Wv. AXp-sIm≠mWv B {]I-Sa- mb sshcp-≤y-߃). PohnXw Xs∂ henb sshcp-≤y-߃ \nd-™X - m-Wt- √m. Ihn- X - b psS A\p- j v T m\w F∂ cN\ C∂sØ temI-Øn¬ hf-

sc- b - [ nIw ssÃe- b nkv (Stylise) sNø-s∏´ A\p-jvTm-\-I-e-I-fpsS PmVy-`m-hØ - n-te°p IhnX \oßn-bncn- ° p- ∂ p- s h- ∂ mWp {KŸ- I ¿Ømhns‚ kpNn-¥n-X-amb A`n-{]m-bw. AXn\p a\p-jys‚ ]pXnb `mhp-IXz-Øns‚ am[y-a-am-bn-cn-°m-\p≈ Ignhp \jvS-s∏´v ]mc-º-cy-Øns‚ ]nSn-bn-e-a¿∂p Ign-™n-cn-°p-∂p. F{X AXym-[p-\n-I-sa-∂-h-Im-i-s∏´mepw AXns\ Bth-in-®n-cn-°p∂ ]mc-ºc - y-Øns‚ `mcw aqew Ihn-X°p apXpI \nh¿Øp-hm≥ C\n Ign-bpI-bn-√. Ign™ \q‰m-≠nse am[ya {]hm-NI - \ - m-bn-cp∂ am¿j¬ aIveql (Marshall Mcluhan) s‚ "am[y-aamWp ktµiw (Medium is the message) F∂ {]mam-WnI {]Jym]\w ChnsS Hm¿°p-∂Xp \∂m-bn-cn°pw. ]pXnb ktµ-i-Øn\p ]pXnb am[yaw Is≠-tØ-≠n-bn-cn-°p-∂p. Cu am‰-Øns‚ {]h-WX hf-cp-∂Xp \ap°p ImWp-hm≥ Ign-bpw. Ihn- X - t bbpw Ihn- I - f psS kzXz- t _m- [ - t Øbpw kw_- ‘ n® [mc-WI - fpw kn≤m-¥ß - fpw C‚¿s\‰n-s‚bpw ssk_¿ kvt]kn-s‚bpw a‰pw Cu Ime-L-´-Øn¬ XnI®pw Ime- l - c - W - s ∏- ´ - h - b m- W v . A¿∞]q¿Æ-amb H∂pw \n¿Ωn-°m≥ Ignhn-√mØ hn[w IhnX kzbw krjvSamb XS- h - d - b n- e m- W n∂v F∂pw At±lw \nco- £ n- ° p- ∂ p.- A Xp krjvSn-°p∂ temIw hymP-am-Wv. I≠pw A\p-`-hn®pw Adn™pw Ign™-Xns\ ]pXn-b-Xm-sW∂ `mth\ krjvSn-°s - ∏-Sp-∂h - b - m-Wh - . Ihn-Xs - b∏‰n H´-[nIw Nnt¥m-±o-]-I-ß-fmb kq£va-\n-co-£-W-߃ ]pkvX-IØn¬ lcn-Ip-am¿ \S-Øp-∂p-≠.v Ah-

Hcpa

G{]n¬ 2013

b-{Xbpw At±-l-Øns‚ \hm-ssZzX Nn¥-bpsS ]n≥_-e-ap-≈-h-bp-am-Wv. Cu Nn¥m-_-‘p-c-X-bmWv At±-lØns‚ cN-\-bpsS Icp-Øpw. ]et∏mgpw kq‡-ßf - psS cq]-Øn-emWp kpNn-¥n-X-ßfpw kq£va-ß-fp-amb \nco- £ - W - ß ƒ. Ah At±lw Hs∂m-∂mbn io{L-KX - n-bneh-Xc - n-∏n°p-tºmƒ Kl-\-ß-fmb B Nn¥Iƒs°m∏w Nn¥n®p apt∂-dm≥ hmb\-°m-c≥ Ipd®p t¢in-t°-≠-Xmbn hcpw. F∂m¬ AØcw _p≤n-]-camb {ia-Øn¬ \n∂pw hmb-\° - m-c\p e`n-°p∂ Bi-b-]-c-amb Dt∑jw hfsc hep-Xm-Wv. Igp-sØm-Sn-°p∂ AXn-{io-{Lam-‰ß - f - psS Cu Ime-L´- Ø - n¬ kmh[m-\-Øn-ep≈ Ae-k-Nn-¥-Iƒ°p AXn-s\m-∏n®p \oßm≥ Ign-bp-I-bn√-t√m. lcn-Ip-am-dns‚ Nn¥-I-fnse KXn-thKw Ime-L-´-Øns‚ A\n-hmcy-Xb - m-W.v {]tXy-In®p Ign™ \q‰m≠ns‚ DØ-cm¿≤-Øn-tebpw Cu \q‰m-≠nse CønsS am{Xw Ah-km\n® BZy-Z-i-I-Øn-tebpw {]h-W-XI-fp-tSbpw kw`-hh - n-Im-kß - f - p-tSbpw bYm¿∞ s]mcp-fp-If - n-te°p \nin-Xamb Dƒ°m- g v N - b p≈ Hcmƒ°p am{Xta Ahsb Zm¿i-\n-Ia- mbn kmam\y-h¬°-cn-°p-hm\pw kn≤m-¥h - ¬°cn-°p-hm\pw Ign-bp-I-bp-≈q. AXn\p Ign-bm-Øh - ¿ Hcp-Xcw _p≤n-]c - a - mb kn\n-kn-k-Øn-te°p hgp-Xn-ho-gpIbpw sNøpw. AØ-c° - m-cpsS \ntj[m-flI - a - mb \ncm-Ic - W - a - √ lcn-Ip-amdns‚ XXz-Nn-¥-bn-ep-≈-Xv. F∂m¬ CXn¬ \n∂p hyXykvX-amb Hcp ]q¿∆-Im-e-ap-≠m-bn-cp∂p. am‰-ß-fpsS aµ-KXn krjvSn-®ncp∂ A£-abpw Akw-Xr-]vXnbpw

23


aqew ]c- º - c m- K X aqey- ß - t fbpw [m¿ΩnI Nn¥-I-tfbpw ]msS \ncmI-cn-®n-cp∂ as‰mcp Xcw hnπ-h-Nn-¥bpsS Ime- L - ´ w. \nln- e nkw (Nihilism)F∂-dn-bs - ∏-Sp∂ AXns‚ D¬∏Øn 19-˛mw \q‰m-≠nse djy≥ BJym-bn-Im-Im-c-\m-bn-cp∂ Xp¿§\n^n (1818-˛83) s‚ 1862 ¬ cNn-°s∏´ A—-∑mcpw a°fpw (Fathers and Sons) F∂ t\mh-ense _k-tdmhv F∂ IYm-]m-{X-Øn-eq-sS-bm-bn-cp-∂psh-∂Xp hnNn-{X-am-bn-tXm-∂mw. \nehn-ep≈ hyh-ÿ-bntem kmaq-ly, cmjv{Sob ÿm]-\ß - f - ntem AwKo-Icn-°p-hm≥ Ign-bp∂ H∂p-an√ F∂ hna¿i-\a - mWp ISpØ hnizm-kc - m-lnXy-Øn-te°pw {ItaW F√m-‰n-t\bpw IÆ- S ®p \ncm- I - c n- ° p∂ \ne- b nte°pw hf¿∂-Xv. ]n∂o-SXp djy-bnep-≠mb cmjv{Sob hnπh {]ÿm-\߃ hf¿∂p 1917 se t_mƒsj-hnIv hnπ-h-Øn¬ ]cy-h-km-\n-®-tXmSp IqSn kzm`m-hn-I-ambn \nln-enkw Zp¿∫-e-am-bn. djy-bnse kmaq-ly-˛km-ºØ - nI LS-\I - f - n¬ AXn-ib - I - c-ßf - mb am‰-ßf - m-Wt√m tkmhn-b‰v bqWn-bs‚ BZy Zi-Iß - f - n-ep-≠m-bXv. A∂p am‰-ß-fpsS a\w aSp∏n-°p∂ aµ-KX - n-bmWp iq\y-Xm-hm-Z-

24

Øns‚ hf¿®°p hgn-sh-®-sX-¶n¬ C∂p F√m Pohn-X-cw-K-ß-fn-ep-ap≈ aXn-{`-aP - \ - I - ß - f - mb AXn-th-KX a‰p hnπ-hN - n-¥m-KX - n-Iƒ°p hgn Xpd-t°≠-X-\n-hm-cy-am-Wv. Ime-L-´-Øns‚ XnI®pw {]mXn-\n-≤y-kz-`m-h-ap≈ AØcw Hcp \ho\ Nn¥m-{]-ÿm-\amWp lcn-Ip-am-dns‚ \hm-ssZzXw F∂p \ap°p \ymb-ambpw AwKo-Icn-°mw. {][m-\-ambpw Hcp kmln-Xyssk-≤m-¥n-I\pw \ncq-]I - \ - p-amb lcnIp-am-dns‚ GXm-Zr-iy-amb cN-\-I-fnemWv Cu ]pXnb Zm¿i-\nI ho£W-Øns‚ i‡-amb {]`mhw C∂p ImWp-∂-Xv. At±-l-Øns‚ BZy-Ime-cN - \ - I - f - n-sem-∂mb "hoW-]qhv Imhy߃°p-aptº' F∂ Bim ≥ IhnXm-\n-cq-]Ww Rm≥ A∂v Hcp kZ ns‚ apºn¬ Ah-Xc - n-∏n-®t- Xm¿°p∂p. AXn¬ \n∂pw lcn-Ip-am¿ hfsc-b-[nIw Nn¥m-]-c-ambn apt∂m´p t]mbn-´p-s≠∂p Cu ]pkvXI - a - S- °w At±-lØ - ns‚ a‰p IrXn-If - psS hmb\-bn¬ \n∂pw Rm≥ a\- n-em-°p-∂p. Xs‚ \hm-ssZzX Nn¥m-[m-c-sb-∏-‰nAt±-l-Øn\p Bi-b]-c-ambn IqSpX¬ hy‡-Xbpw Bhn-jI v m-c] - c - a - mbn IqSp-X¬ kpXm-cy-Xbpw ssIh-∂n-´ps≠∂p "tXm¿®'amkn-Ib - v°p-th≠n \S-Ønb kwhm-Z-Øn¬ \n∂pw a\-

Hcpa

G{]n¬ 2013

n-em-°mw. B A`n-apJw Cu ]pkvXI-Øn¬ DNn-X-⁄-X-tbmSp IqSn Dƒs∏-Sp-Øp-Ibpw sNbvXn-´p-≠v. lcn- I p- a m- d ns‚ Zm¿i- \ nI Nn¥-bn¬ Pew Bh¿Øn-°s - ∏-Sp∂ Hcp sa‰-^¿ (_nw-_w) BWv. Hgp°v F∂ AXns‚ KpW-hn-ti-j-amWv AXn-te-°m-I¿jn-°-s∏-Sp-∂-Xns‚ Hcp \n¿Æm-bI LS-Iw. kl-P-amb B Hgp-°ns\ \ntcm-[n-°p∂ kmlN-cy-ßs - f-∏‰ - nbpw At±lw t_m[-hm\m-Wv. Nn¥-I-fpsS kpXm-cy-Xbpw kphy-‡-Xbpw h¿≤n-°p-∂-tXmSp IqSn Ahsb Ahn-kvac - W - o-bß - f - mb kq‡-ßtfm B]vX-hm-Iy-ßtfm Bbn cq]m-¥c - s - ∏-Sp-Øp-hm≥ k¿§mflI i‡n- b p≈ Nn¥- I - ∑ m¿°p A\m- b mkw Ign- b pw. Hmkv I m¿ ssh¬Uv, _¿UmWv jm XpS-ßnb Zm¿i-\n-I-cmb kmln-Xy-Nn-¥-I-∑m¿ Aßns\ sNbvXn-cp-∂X - mbn ImWmw. ssh¬Uv AØcw B]vXhmIy-߃, lcn-Ip-am-dn-s\-t∏m-se, Xs‚ Nne cN\-I-fpsS A\p-_-‘-ambn A®-Sn-°pIbpw sNbvXn-cp-∂p. hmIy-߃ F∂ efn-X-amb Hscm‰ ]Z Xe-s°-´n¬ lcn-Ip-amdpw Cu ]pkvX-I-Øn¬ Xs‚ H´-[nIw {]am-Wh - m-Iy-߃ Hcp A≤ym-b-am-bn-Øs∂ tN¿Øn-cn-°p∂p. Ah-bn-tem-tcm-∂n-s‚bpw Bib-]-c-amb s]mcpƒ At±-l-Øns‚ Zm¿i-\n-I-amb \ne-]m-Sp-I-fn-t∑¬ shfn®w hoip-∂h - b - m-Wv. `mc-X-Øn\p ]pcm-X-\- b-h\ Nn¥-It- f-°mƒ kº-∂hpw ]ucm-WnI-hp-amb Hcp Zm¿i-\nI Nn¥m-]m-cº- c y- a p- ≠ v . AXns‚ kzm[o\w Ffp∏w IpS™p If-bm≥ Ign-bp∂ H∂-√. Ah-bnse D∑n-jØ - mb Bib-ßfpw hnNm-cc - o-Xi - m-k{v X-ßfpw Cu ]pXnb \q‰m-≠nse Nn¥-I∑ - m-tcbpw ]tcm-£-am-bn-s´-¶nepw kzm[o-\n-°mXn-cn-°p-I-bn-√. Ah-bpsS kv]µ-\߃ XnI®pw hntam-NnX tNX- mb lcn-Ip-am-dns‚ Nn¥-I-fn¬ t]mep-ap≠v. t\Xn, t\Xn F∂ D]-\n-j-Zn-Imt\z-jW coXn \hm-ssZz-X-Øns‚ Nn¥-bnse kzbw \ncm-k-Øn-e-S-ßnbn-´p-s≠∂p ]d-bp-∂Xp kmZr-iy-߃ Is≠- Ø p- h m- \ p≈ Nn¥- I - f psS


lcn-Ip-am-dns‚ Zm¿i-\nI Nn¥-bn¬ Pew Bh¿Øn-°s- ∏-Sp∂ Hcp sa‰-^¿ (_nw-_w) BWv. Hgp°v F∂ AXns‚ KpW-hn-ti-j-amWv AXn-te-°m-I¿jn-°-s∏-Sp-∂-Xns‚ Hcp \n¿Æm-bI LS-Iw. kl-P-amb B Hgp-°ns\ \ntcm-[n-°p∂ kml-Nc- y-ßs- f-∏‰- nbpw At±lw t_m[-hm-\m-W.v Nn¥-If- psS kpXm-cy-Xbpw kphy‡-Xbpw h¿≤n-°p-∂t- XmSp IqSn Ahsb Ahn-kvac- W - o-bß - f- mb kq‡-ßtfm B]vXh - m-Iy-ßtfm Bbn cq]m-¥c- s- ∏-Sp-Øp-hm≥ k¿§m-flI i‡n-bp≈ Nn¥-I∑ - m¿°p A\m-bmkw Ign-bpw. Akzm- ` m- h n- I tam `mh- \ m- ] - c tam Bb hen®p \o´-embn Icp-Xp-I-bns√∂p hniz-kn-°p-∂p. AXp-t]mse Xs∂ a’yw,-Pew XpS-ßnb _nw_ß-fpsS Xnc-s™-Sp-∏nepw hnZq-c-sa¶nepw A\n- t j- ≤ y- a mb B kzm[o\w ImWmw. kao-]`- q-XI - m-eØ - nse GsX¶nepw aoamw-k-tbmSp \hm-ssZz-XØn\p _‘-ap-s≠-¶n¬ AXp Imƒ am¿Ivkns‚ sshcp-≤ym-[n-jvTnX `uXn- I - h m- Z - t Øm- S m- W v. F√m bmYm¿∞y-ßfpw sshcp-≤y-ßf - psS Hcp tbmPn-∏m-sW∂pw B sFIyw {ItaW KW-]c - a - mb am‰-Øn-te°pw ]n∂oSp KpW-]-c-amb am‰-Øn\pw hgn-sX-fn-°p-sa-∂m-Wt√m hfsc efnX-h¬°-cn®p ]d-™m¬ AXns‚ s]mcpƒ. AXp ]n∂oSp AXns‚ Npcp- s °- g pØp cq]- a mb Ub- e Iv‰nIvkv F∂ t]cn-ed - n-bs - ∏-´p. \hmssZz-X-Øns‚ \nc-¥-c-amb \ncmkhpw \n¿Ωm-Whpw F∂ Nn¥m-]≤Xn AXn-t\m-S-SpØp \n¬°p-∂psh∂p ]d-bmw. lcn-Ip-am-dns‚ \hm-ssZzX Nn¥-bpsS ss\k¿§n-IX Ipd®p Im´p-∂-Xn-\√ C{Xbpw Imcy-߃ ChnsS A\p-kva-cn-®-Xv. Hcp ]t£, kq£va ]T-\Ø - n¬ IqSp-X¬ kzm[o\-߃ I≠p-sh∂pw hcmw. ss\c¥-cyhpw ss\k¿§n-I-Xbpw AhbpsS kØ-bn¬ ]c-kv]c - h - n-cp-≤ß - f-√; ]c-kv]ct]mj-I-ß-fm-sW∂ kXyw Nq≠n-°m-´p-hm-\pw-Iq-Sn-bmWp C°mcyw ChnsS kqNn-∏n-®-Xv. XXzNn-¥-bpsS Ncn{Xw ]cn-tim-[n-®m¬ C°mcyw hy‡-am-Ip-∂-Xm-Wv. Hcp ]q¿∆- Z m¿i- \ n- I s‚ Nn¥- I - f psS `mjy-Im-c-\mbn XpS-ßp∂ Hcmƒ

Nn¥n®p Nn¥n®p Xs‚ ]q¿∆-Km-anbpsS ASn-ÿm-\{- ]-am-Wß - s - f-t∏mepw ]msS A´n-a-dn®v XXz-Nn-¥-bpsS Hcp ]pXnb kvIqƒ Xs∂ ÿm]n-s®∂p hcmw. DZm-l-c-W-ambn P¿Ω≥ XXzNn-¥I - \ - m-bn-cp∂ s{^U-dnIv \ojvt- NbpsS Bi-bß - ƒ XnI®pw ]c-kv]c hncp- ≤ - ß - f mb {]Xybim- k v { X߃°pw Nn¥m- ] - ≤ - X n- I ƒ°pw {]tbm-P\ - I - c - a - m-bn-Øo¿∂n-´p-s≠∂p ImWmw. ln‰ve- d p- t Sbpw a‰pw ^mjnÃp {]Xy-bi - m-k{v X-Øn-s‚-bpw, t^_n-b≥ tkmjy-enÃmb tPm¿÷p _¿Wm-Uj v m-bpsS AXn-am-\pj k¶ev]-Øn-s‚bpw sZdn-Z-sb-t∏m-ep-≈-hcpsS DØ-cm-[p-\nI XXz-Nn-¥m-kmlnXy kn≤m-¥ß - f - p-tSbpw {]tNm-Z\tI-{µ-am-bn-cp∂p \ojvtN-bpsS IrXnIƒ Ft∂m¿°-Ww. Hcp XXz- N n¥ ]e- X cw hymJym-\ß - ƒ°p hg-ßp-∂h - b - m-Imw. am¿Ivkn-k-Øn\p h∂p-sIm-≠n-cn°p∂ am‰-߃ am¿Ivkns‚ A\-izc- a mb {]k- ‡ n- t bbpw {]m[m- \ ytØbpw h¿≤n-∏n-°p-∂-Xm-Wv. PohnX-Øns‚ GXp hym]m-c-a-WvU-e-Ønte°pw AXns‚ k¿Nvsse‰v ASn°m-sa∂p kmcw. lcn-Ip-am-dns‚ \hmssZz-X-Øn\p amdp∂ kml-N-cy-ßfn¬ ]pXnb hymJym-\-ßfpw \ho\ cq]- ß fpw coXn- i m- k v{X- ß fpw {]tbmK]≤- X n- I - f p- a p- ≠ m- I mw. am¿Ivkn\p se\n≥, Ãmen≥ XpS-ßn amthm-tk-Zpßv htcbpw `mjy-Im-c∑mcpw cmjv{So-b{- ]-tbm-‡m-°f - p-ap-≠mbn-´p-≠v. B am‰-߃ aqe-Nn-¥-Isf Xncn-®-dn-bm≥ Ign-bm-Ø-hn[w hn]vfhm-flI - ß - f - m-bn-cn-°mw. AXn¬ Bi¶-s∏-Sp-Itbm FXn¿∏p {]I-Sn-∏n-°pItbm sNøm-sX, kzX-{¥-Nn-¥I - ∑ - m¿

Xpd∂ a\- t mSp IqSn, AØcw hymJym\ t`Z-ßsf _p≤n-]-c-amb kXy-k‘ - X - t- bmsS ]cn-tim-[n-°p-IbmWp th≠-Xv. AXn-\p≈ {]⁄m]- c - a mb Ignhpw Bi- b - ] - c - a mb B¿÷-h-hp-ap≈ a\- mWp lcn-Ipam-dn-t‚-sX∂p At±-l-Øns‚ IrXnIƒ hnfw-_cw sNøp-∂p-≠v. Ah-KW-\-bp-tSbpw \n»-_vZ-X-bp-tSbpw KqVm-tem-N-\-I-sf-°mƒ Ft∏mgpw kzmK-Xm¿lw hna¿i-\hpw FXn¿∏pam-Wv. AXmWp AXns‚ {]I-S-amb AwKo-Im-cØ - n-\p≈ A\n-tj-[y-amb sXfn-hv. AX-s√-¶n¬, GsXmcp XXzNn- ¥ m- ] - ≤ - X n- b mWv ]q¿Æ- a mbpw ss\k¿§n-I-sa∂p ]d-bm-hp-∂-Xv? lcn-Ip-am-dns‚ Nn¥-I-fpsS Nhn-´p-]Sn-bmb {ioi-¶c - s‚ AssZzXw {_“kq-{X-Øn-s‚bpw Xm≥ {][m-\-s∏-´sX∂p Icp-Xp∂ 10 D]-\n-j-Øp-I-fptSbpw `K-h-ZvKo-X-bp-tSbpw kmcw-i߃ Xs∂-bm-Wt- √m. C\nbpw sXfnhp-Iƒ thW-sa-¶n¬ Rm≥ t\csØ kqNn-∏n® am¿Ivknkw Xs∂ FSp°mw. AXns‚ aq∂p t{kmX- p-Iƒ slK-ens‚ Ub-se-Iv‰nIvkpw ¢m n°¬ kmº-ØnI imkv{X-⁄∑ - m-cmbn- c p∂ BUw- k v a n- X v , tUhnUv dn°mtUm XpS-ßn-bh - c - psS kn≤m-¥ßfpw {^©p Dt´m-∏n-b≥ tkmjy-enÃm-i-b-ß-fp-am-bn-cp-∂-t√m. F∂m¬ Ah-sb√mw Xncn-®d - n-bm≥ Ign-bmØ hn[w imkv{Xo-ba - mbn ]p\-cm-Jym\w sNbvXp Hcp ]pXnb XXz-Nn-¥-bmbn am¿Ivkv cq]-s∏-Sp-Øn. lcn-Ip-am-dns‚ Nn¥-Iƒ°pw B ]pXp-abpw hnπ-hmfl-I-X-bp-ap-≠v. Hcp kmwkvIm-cnI Z¿i-\-sa-∂p≈ \ne-bn¬ AXn\p ]q¿Æ-Xb - p-ap-≠v.

Hcpa

G{]n¬ 2013

25


teJ\w

tUm. Fw. Fkv. t]mƒ

Fw. sI. lcn-Ip-am¿: ae-bmf hna¿i-\-Ønse kzX{¥ hgn k

a-Ime ae-bm-f-km-ln-Xy-hna¿i-\-sØ-°p-dn-®p≈ N¿®-I-fn¬ Fw. sI. lcn-Ip-am¿ XnI®pw hyXykvX-amb HcnSw t\Sn-bn-´p-≠v. {]bp‡-\n-cq-]Ww , ssk≤m¥nI \ncq]Ww F∂n-ßs\ c≠p-ta-J-e-Ifnepw hym]-cn-°p-∂t- Xm-sSm-∏w-Xs∂ kzX- { ¥hpw kzIo- b - h p- a mb Hcp Nn¥m-]-≤-Xnsb hnI-kn-∏n-s®-Sp-°p∂-Xnepw kq£vahpw ÿqe-hp-amb ]cn-kc - - \n-co-£Ww \S-Øp-∂X - nepw Cu hna¿i-I≥ Pm{KX ]pe¿Øp∂p. ae-bm-fØ - nse H´p-an° Fgp-ØpIm-sc-°p-dn®pw \nc-¥-c-amb A`n{]mb cq]o-Ic - Ww \S-Øp-Ibpw Nne Fgp-Øp-Imsc khn-ti-j] - T - \ - Ø - n\v hnt[-b-am-°p-Ibpw sNøp∂ Fw. sI. lcnIp- a m¿ Hcp hna¿i- I ≥ F∂ \ne-bn¬ Bg-Øn¬ hne-bn-cpØ-s∏-Sp-∂Xv H. hn. hnP-b-s\-°p-dn®p≈ Fgp-Øp-I-fn-em-Wv. H‰-°r-XnI-fn-eqsS lcn-Ip-am¿ {][m-\-ambpw ]T-\h - n-t[b-am-°n-bXv ae-bm-fØ - nse D∂-Xi - o¿j-cmb c≠vF - g- p-Øp-Im-scbmWv. H. hn. hnP-b-s\-°p-dn®v H∂ne-[nIw {KŸ-߃ Fw. sI. lcn-Ipam¿ {]kn-≤-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. BZyIme IrXn-bmb "Bflm-b-\-ß-fpsS Jkm°v' "\hm-ssZzXw hnP-bs‚

26

Hcpa

G{]n¬ 2013


t\mh-ep-I-fn-eqsS' F∂n-h-bm-W-h. alm-Ihn Ipam-c\ - m-ims‚ hoW-]q-hns\-°p-dn-s®-gp-Xnb "hoW-]qhv Imhy߃°p-aptº' F∂ IrXn ChnsS ]cm-a¿in-®n-cn-°p-∂p. Cu c≠v FgpØp-Imcpw kmam-\y-ambn tbmPn-°p∂Xv B≤ymflnI-X-bpsS Xe-ØnemWv F∂ hkvXp-Xbpw Hm¿t°-≠Xm-W.v \q‰m-≠p-I-fpsS D∂-X-amb Bflob ]mc-ºcyw \ne-\n-∂n-cp-s∂¶nepw AXns‚ hf-°qdv Chn-SsØ a\p-jy-kw-kvIm-cØ - ns‚ hf¿®-bn¬ Imcy-amb kzm[o-\s - am∂pw sNep-Ønbn-´n-√. \q‰m-≠p-I-fm-bp≈ ]S-tbm-´Øn-s‚bpw A[n-\n-th-i-Øn-s‚bpw Agp°v \ΩpsS \m´n¬ C∂pw Ahti- j n- ° p- ∂ p. `qan- b n¬ \n¬°ptºmƒ Xs∂ Db¿∂ hnXm-\-ß-fntebv°v k©-cn-°p∂ Nn¥-I-fpsS Zu¿e`yw Chn-sS-bp-≠v. CØcw ]pXnb BIm-i-߃ \ΩpsS kmlnXy-a-WvU-e-Øn¬ CS-bv°nsS sXfn™p- h - t c- ≠ - X p- ≠ v . Cß- s \- b p≈ Nn¥-Isf A\p-[m-h\w sNøp∂ \ncq]- I - \ mWv Fw. sI. lcn- I p- a m¿. h¿Ø-am-\-Ime ae-bmf \ncq-]Ww ]mgmbpw iq\y-ambpw Ccn-°p∂ C°meØpw {]Xn-`b - psS A]q¿∆-sh-fn®w Fw. sI. lcn-Ip-am-dns‚ \ncq-]-WØn¬ Zriy-am-Ip-∂p. Fgp-Øn-s‚bpw hmb-\-bp-sSbpw ss\c-¥cyw Cu hna¿i-Is\ ]pXp-Xm-°n-s°m-≠n-cn°p-∂p. Jkm-°ns‚ CXn-lm-k-sØ°p-dn-®p≈ Kuc-h-ap≈ ]T-\-amWv "Bflm-b-\-ß-fpsS Jkm°v' Jkm°nse a\p- j ycpw {]Ir- X nbpw Imehpw Ima-\I - fpw Cu {KŸ-Øn¬ ]cm-ar-jvS-am-Ip∂p. ChnsS "Jkm°ns‚ CXn-lmkw' F∂ IrXn-bpsS emh-Wym-\p-`hw hnhn[ h¿Æ-ßfp≈ kv^SnI Ij-Wß - fn¬ X´n-®nX-dp-∂-Xp-t]mse A\p-`-h-s∏-Sp-∂p. t\mh- e ns‚ kuµ- c ysØ kw_‘n® Bg-ta-dnb At\zjW-߃ Chn- s S- b p- ≠ v . CXv Jkm- ° nse ssPh-{]-Ir-Xn-bpsS kq£va-X-bp≈ AS-bm-f-߃ IqSn-bmWv. kuµ-cyØns‚ hnNm-c-im-kv{Xw, At[m-ap-Jamb {]am- W - ß ƒ, al- Ø mb

A¥¿[m-c-Iƒ, {]mWm-bm-\-ß-fpsS kpc-X-kw-Ko-Xw, Ccp≠ {]hm-kw, A\m-YX - z-Øns‚ a¿Ω-cß - ƒ, hnizmkn-I-fpsS I¿Ωw, hr£m-{K-߃, {]km-ZØ - ns‚ ]mZ-ap-{Z-Iƒ, k]vXk - zc-ßf - psS hnjm-Zw F∂o io¿j-Iß - fn¬ H. hn. hnP-bs‚ Iem-Z¿i\w BhnjvIc - n-°p-Ib - mWv Fw. sI. lcnIp-am¿. Imew AXns\ \ncm-I-cn®v Hmtcm \nan-jhpw ]pXp-Xm-°s - ∏-Sp∂p F∂ Z¿i-\-amWv lcn-Ip-am-dns‚ kmln-Xy-Nn-¥m-]-≤-Xnsb apt∂m´p \bn-°p-∂-Xv. Du¿÷sØ ASn-Ø´n¬ \n∂p-b¿Øn-s°m-≠p-hc - p∂ `mcXob ]mc-º-cy-amWv "Jkm-°ns‚ CXn-lm-k-Øn¬ H. hn. hnP-b≥ km£mXv°c - n-®Xv F∂v lcn-Ip-am¿ ]d-bp-∂p. ChnsS `mc-Xo-tb-Xc Nn¥m]-≤X - n-If - n¬ Bh¿Øn-°p∂ bp‡n Nn¥-bmWv lcn-Ip-am¿ \ncm-I-cn-°p∂- X v . bp‡n- N n- ¥ - b psS ]cn- a n- X nIƒ°-∏p-dØv \nc-h[n [mc-Iƒ IqSn°p-g™v InS-°p-Ib - mWv Jkm-°n¬. bmYm¿∞yhpw kz]v\hpw tN¿∂p≈ hnkva-b-]-Z-ßfpw anØp-Ifpw aXmwi-Øn-te-°pw Pohn-X- bm-Ym¿∞y-Øntebv°pw hcp-∂Xp ImWp-tºmƒ bp‡n-t_m-[s - Ø-°p-dn®v \Ωƒ ]cnan-X-s∏-Sm≥ km[y-X-bp-s≠∂v lcnIp-am¿ ]d-bp-∂p. bp‡n-Nn-¥sb am‰nh-®p-sIm-≠p≈ Hcp hni-Ie - \ coXn

Hcpa

G{]n¬ 2013

Bflm-bm-\ß - f - psS Jkm-°n¬ D≠v. Cu t\mh-ens‚ icn-bmb hne-bn-cpØ-ep-Is - f√mw AØ-cØ - n-ep-≈h - b - mWv. lcn-Ip-am-dns‚ \nco-£Ww Cßs\-bm-W .v"" Ie h¿Ø-am-\I - m-esØ Xmev°m-enI {]Xn-`m-k-a-√, AXv Imev]-\n-Itam bYm-X-Ytam AXn-bYm¿∞tam anÃn-kn-kt- am- A√, AXns\-sb-√mw A - {- ]-k‡ - a - m-°p∂ kPohhpw ]q¿Æ-hp-amb \ni-_vZX - b - m-Wv. cN-\sb GsX-¶nepw `uXnI IWØns‚ Xpdp-¶e - n-eS- b - v°m≥ Ign-bn-√. cN\ bYm¿∞amsW-¶n¬ AXv `qantbm antØm ssZhimkv { X IWtam t]mse At\Iw Ime-ßfnse aX-]c - º - c - I - f - psS kvarXn-If - mbn ]S¿∂v k¿∆- t em- I - Ø n- s ‚bpw s]mcpƒ Xnc-bWw'' (B-flm-bm-\-ßfpsS Jkm°v 17: 1995) Iem-Im-c≥ {]]-©Ø - ns‚ A¥-a‰ tNmZ-\I - f - n¬ Hcp tXmWn-°m-c-\m-Wv. {Ia-Øn¬ Ce-Iƒ sImgn-s™-Ønb ]pjv]sØ- t ∏mse `qan- b psS imJ- b n¬ Abmƒ ]pjv]n-®n-cn-°p-Ib - m-sW-∂pw {]]-©-Øns‚ \nXy-amb A¥¿[mc-I-fn-se-Øn-t®-cm-\p≈ a\p-jys‚ A\p-cm-K-amWv Jkm-°ns‚ {]IrXn \njvT-bnepw a\p-jys‚ kz`m-h-ßfnepw \nd™p\n¬°p- ∂ - s X∂pw lcn-Ip-am¿ A`n-{]m-b-s∏-Sp-∂p. aXw, XXzw, kwkv I r- X n,

27


kq£va- hn\n-a-b-߃, ImgvN F∂nßs\ hnP-bs‚ t\mh-ep-Isf \nco£n-°p-I-bmWv ""\hm-ssZzXw hnPbs‚ t\mh-ep-If - n-eqsS'' F∂ IrXnbn¬ Fw. sI. lcn-Ip-am¿. H. hn. hnP-bs‚ t\mh-ep-Isf `mc-Xob Z¿i-\-ß-fpsSshfn-®-Øn¬ kzX{¥amb hmb-\bv°v hnt[-b-am°p- I - b m- W n- h n- s S. `mc- X - Ø ns‚ aÆn¬ \ne-bp-d-∏n-®p-sIm-≠p≈ Cu t\mh¬ hmb-\b - psS Ah-iy-L´- ß - fn-¬ am{X-amWv ]m›m-Xy-cpsS A`n{]m-bß - sf ]n≥]-‰p-∂X - v. H. hn. hnPbs‚ t\mh-ep-Iƒ \ncq-]-W-Ønt\m hna¿i-\-Ønt\m \n∂p-X-cp-∂-h-b√ hymJym-\hpw `mjy-hp-amWv Ah Bh-iy-s∏-Sp-∂X - .v AØcw Hcp `mjyamWv Fw. sI. lcn-Ip-am-dns‚ "\hmssZzXw hnP-bs‚ t\mh-ep-If - n-eqsS'. H. hn. hnP-b≥ Xs‚ t\mhep-If - n¬ D]-tbm-Kn-°p∂ `mj, AhnsS-bp-≠m-Ip∂ B¥-cn-I[ - z\n F∂o hnj-b-ß-fn-te-bv°mWv lcn-Ip-amdns‚ Nn¥ IS-∂p-sN-√p-∂-Xv. "IhnXsb \ntj-[n® KZy-amWv At±-lØns‚ A`n-{]m-bØ - n¬ hnP-bt- ‚-Xv. Jkm-°nse h¿Æ-\-Ifpw hnhc-Wßfpw Ah- X - c n- ∏ n- ° p∂ _lp Bflo-bX - b - psS kmI-eyhpw AkvXnXz-hm-Znbpw anÃn°pw tN¿∂ Nn{Xw hc- b v ° p∂ t]mep≈ hnP- b s‚ FgpØpw ChnsS At\z-jn-°-s∏-Sp∂p. s]mcp-Ø-an-√msX Ah-km-\n°pIbpw XpS-cp-Ibpw sNøp∂ bm{XIfpw kq£va-Z¿in-\n-Iƒ sIm≠v Ncn-{X-sØbpw `qX-Im-es - Øbpw Xncn®-dn-bp∂ hnP-bs‚ {]Xn-`-bpsS hnti-j-kz-`m-hhpw Cu IrXn-bn¬ \nc-¥c - a - m-bbn ]cm-a¿in-°s - ∏-Sp-∂p. hm°p- I sf AXns‚ thcp- I - f ntebv°v aS-°n Ab-bv°p∂ cN-\m-X{¥hpw hm°p-If - psS ÿqe-amb hnhc-W-ß-fn¬ C∂v hyXy-kvX-ambn hm°p-If - psS ap\-Iƒ Iq¿∏n®v AXntebv°v ÿqe-XI - sf Bhm-ln-°p∂ Iui-ehpw Fw. sI. lcn-Ip-am¿ hnPbs‚ Fgp-Øn¬ Is≠-Øp-∂p. Nne \nco-£-W-߃ hnP-bs‚ t\m-h-epI-sf-°p-dn-®p≈ ASn-ÿm-\[ - m-cW - I - fmbn amdp-∂h - b - m-Wv. `mc-X-Øn¬ CXp-h-sc-bp≈

28

apgp-h≥ tXtcm-´ß - f - p-sSbpw bp≤ßfp-sSbpw ]›m-Ø-e-Øn¬ am\h IpesØ _m[n-®n-´p≈ DXvIWvT ]¶p-h-bv°p∂p F∂-XmWv Kpcp-kmK-c-Øns‚ khn-ti-jX F∂v lcnIp- a m¿ ]d- b p- ∂ p. hwi- k zXz- k wL¿jhpw h¿§-k-¶-c-ß-fpsS bp≤hpw F√mw Dƒs°m-≈p∂ ]pXnb ck-X-{¥-ambn "{]hm-N-Is‚ hgn' F∂ t\mh-ens\ ImWp-∂p. a[pcw KmbXn F∂ t\mh¬ \ΩpsS Z¿i\-ß-fp-sSbpw A\p-`-h-ß-fp-sSbpw apgp-h≥ ip≤-amb Ah-ÿsb As√¶n¬ \·-amb Ah-ÿsb At\z-jn°p∂ hnNn-{X-amb IY-bm-sW∂v lcnIp-am¿ Fgp-Xp-∂p. bqtdm-]y≥ ^m‚kn-bp-sS-tbm, B[p-\n-IX - b - psS ]›mØ-e-Øntem Cu t\mh-ens\ hnebn-cp-Øp-∂Xv Akw-_-‘-am-bn-cn-°psa∂ \nco-£Ww Chn-sS-bp-≠.v C¥ybpsS aÆpw AXns\ cq]-s∏-Sp-Ønb Bflobhpw `uXn-I-hp-amb ]mc-ºcy-ßfpw At\z-jn-°p∂ hnP-bs‚ {]Xn-`sb ]pdw hmb-\-IƒsIm≠v ]cn-an-Xs - ∏-Sp-Øp-∂X - nse A\u-Nn-XyamWv CØcw Hcp hne-bn-cp-Øe - ns‚ ]n∂n-ep-≈X - v. kky-P¥ - p-Ip-eØ - ns‚ c≠p-h-gn-bm-bp≈ k©mcw `qansb c≠mbn ]nf¿Ønb A\p-`-h-ambn

Hcpa

G{]n¬ 2013

hnP-bs‚ t\mh-ep-I-fn¬ IS-∂p-h-cp∂p. Jkm-°nse Poh-_n-µp-°ƒ \S°m-\n-dßnb IYbpw "a[pcw KmbXn' F∂ t\mh-ense CXn-hr-Øhpw CXv hni-Za - m-°p-∂p. \jvSs - ∏-´p-t]mb Cu AssZz-X-Z¿i-\-Øn-te-bv°p≈ Xncn™p-t]m-°mbn hnP-bs‚ t\mh¬ Z¿i\w amdp-∂p. lcn-Ip-am¿ Cßs\ A`n-{]m-b-s∏-Sp∂p: ""hnP-b\v Hcp Z¿i-\-Ønepw BXy-¥n-I-ambn Nmcn\n¬°m-\m-hn-√. C\nbpw Fs¥ms°tbm \Ωn¬ \n∂v ad-™n-cn-°p∂p F∂ [mcW hnP-b-\p-≠v. AXpsIm≠v H∂nepw At±-l-Øn\v hn{ia-an-√. Pn⁄mk HSp-ßp-∂n√. ImgvNIƒ Htc-ka - bw B\-µhpw Iptd-°qSn Adn-bm-\p≈ IuXp-Ihpw P\n-∏n°p∂p''. (iq-\y-Xb - n¬ \n∂p IrjvW`m-hw) Ipam-c\ - m-ims‚ hoW-]q-hns\ km{º-Zm-bnI hmb-\-I-fn¬ \n∂v tamNn-∏n-°p∂ IrXn-bmWv Fw. sI. lcn-Ip-am-dns‚ ""hoW-]qhv Imhy߃°p aptº- ''. hoW- ] qhv Hcp Imev]-\nI Ihn-X, `mh-Ko-Xw, {]XoIm-flI Ihn-X, F∂n-ß-s\-bp≈ \nco-£W - ß - ƒ°-∏p-da - mWv lcn-Ip-amdns‚ \ne-]m-Sv. ]qhn-s\bpw `qan-tbbpw Bg-Øn¬ ]n¥p-S-cp∂ Hcp


IrXn F∂ \ne-bn-em-Wn-hnsS Cu JWvU-Imhyw hne-bn-cp-Øp-∂-Xv. ]qhns\ km£n-\n-dpØn Ihn KqVamb Dt±-iy-tØmsS `qan-tbm-Sv, `qanbpsS Ncn-{X-Øn-t\mSv kw-hZn-°p-Ib - mWv. \ΩpsS kmln-Xy-Øn¬ `qansb C{Xbpw IWn-ia - mbn ]n¥p-Sc - p-Ibpw A]-{K-Yn-°p-Ibpw sNbvXp-sIm≠v Pohs‚ \m\m-hn-[a - m-b, _lp-tI-{µoIr-X-amb _‘-ß-fn-tebv°v \bn°p∂ IhnX thsd D≠m-bn-´n-√. (hoW-]qhv Imhy-߃°p aptº 33: 2002) hoW-]q-hn\p ]n∂n-ep≈ acWw `qanbn¬ Hcp hkvXp t\cn-Sp∂ \ncm-{ibXzw, Po¿ÆX F∂o ka-ky-I-sfbmWv Cu IrXn-bn¬ lcn-Ip-am¿ ]T\-hn-t[-b-am-°p-∂-Xv. AXp-sIm≠v XI¿∂Xpw a¨a-d-™Xpw A{]-k‡-am-bX - p-ambhbpsS emh-Wym-flI Xnc-®n-emWv hoW-]qhv F∂mWv lcnIp-am¿ ]d-bp-∂-Xv. ChnsS Hcp AXnPo-h-\Xzw ImWp-∂p. ac-W-sØ-°pdn®v emh- W ym- fl I {]`m- j Ww \SØn A\-iz-cX - b - n-te°p IS-°p∂ kn≤m-¥a - m-Wn-Xv. acWw Hcp Cc-bmsW∂pw Pohn-®n-cn-°p-∂X - n-s\-°mƒ ac- W - Ø n\p \¬Ip∂ BZ- c hpw hm¿Øm- a q- e yhpw kPo- h - X tbm kvt\l-tam, sXm´p-Xo-≠mØ Hcp Ir{Xn-a-amb temIw Chn-Sp-≈-Xns‚ sXfn-hm-sW∂pw lcn-Ip-am¿ Nq≠n°m-´p-∂p. arXyp-hns‚ \n¿Ωm-Xm-°fmbn amdnb temI-tØm-Sp≈ A`nkw-t_m-[\ - b - mWv hoW-]q-hns‚ BgØn-ep-≈-sX∂p hcp-∂p. {]Ir-Xn-hkvXp-°sf \nc-¥cw ]p\¿÷-\n-∏n°m\pw B¥-cn-I-amb ]cn-h¿Ø\w sNøm\pw th≠n \ne-sIm-≈p∂ AXo-{µob kØ ]qhv F∂ AtNX\ hkvXp-hns\ Aeu-In-I-X-bnte°v ]cn-h¿-Ø\w sNøp-Ib - m-sW∂v lcn-Ip-am¿ ]d-bp∂p. ]pXnb kmln- X y- s Ø- ° pdn®pw \ncq-]W - s - Ø-°p-dn®pw lcn-Ipam¿ kwh-Zn-°p-∂Xv khn-ti-j coXnbn-emWv. ]c-ky-ß-sfbpw Bh¿Ø\-ßs - fbpw amaq-ep-Is - fbpw Cu FgpØp-Im-c≥ \ntj-[n-°p-∂p. "Fs‚ am\n-s^tÃm', "ad-hn-bpsS \n¿ΩmWw', XpS-ßnb IrXn-I-fn¬ lcn-Ipam-dns‚ \bw hy‡-am-Ip-∂p-≠v. Fw.

sI. lcn-Ip-am-dns‚ \hm-ssZzX Nn¥ ]pXnb kmln-Xy-sØbpw ]pXnb Ime-sØbpw hmbn-s®-Sp-°m≥ ]cym]vX-am-Wv. kzbw \ncm-k-Øn-s‚bpw \nc¥ \ho-I-c-W-Øn-s‚bpw ]cn-WXn-I-fn-eqsS \n¿Ωn-s®-Sp-°-s∏-Sp∂ emh-Wy-Z¿i-\-Øn\v ]n≥_-e-ambn Pem-fl-I-Xbpw {]mWn-P-¥p-N-e-\ßfpw Iq´n-t®¿°p-∂p. Btem-N-\, a\-\w, ImgvN, F∂n-ßs\ aq∂p JWvUß - f - p≈ lcn-Ip-am-dns‚ "Fs‚ am\n-s^tÃm' \hm-ssZzX Nn¥m-]≤ - Xn-sb-°p-dn-®p≈ hni-Zo-Ic - W - a - m-Wv. Hmtcm hkvXp-hn-s‚bpw D≈n-ep≈ auen-Ih - m-Zs - Øbpw KX-Ime B`n-apJy-sØbpw \n›-em-h-ÿ-- sbbpw am‰n {]m]- © n- I - a mb temIm- h ÿbv°v \nZm-\-amb Ne-\-ß-fn-tebv°p≈ ]cn-h¿Ø-\a - mWv \hm-ssZzXw. kn≤m-¥-ß-sfbpw \n¿∆-N-\-ßsfbpw A{]-k‡ - a - m-°n-s°m≠v Ne\m-fl-IXzw \ne-\n¿Øp-∂p-sh-∂XmWv CX-c- X-Xz-Nn-¥m-]-≤-XnIfn¬ \n∂v \hm- s sZz- X sØ thdn´p \n¿Øp-∂X - v. Ie-bpsS D¤-hw, Iemkr-jvSn-bpsS \n¿Ωm-Ww, F∂o kaky-If - n¬ \hm-ssZzX Nn¥ IS-∂p-hcp-∂p. CXv Fgp-Øp-ambn KmV-_‘w ]pe¿Øp- ∂ p. GXp- h - k v X p- h n\pw AXm-bn-cn-°p∂ Ah-ÿ-bn¬ \n∂v

Hcpa

G{]n¬ 2013

tamN\w t\Sm\pw CXc hkvXp-°fpsS kam-\a - mb {]{In-bI - f - n¬ ]s¶Sp-°m-\p-ap≈ B¥-cn-Im-k-‡nsb Adn-bp-Ib - mWv Fgp-Øns‚ {]mW≥ F∂nhnsS ]d-bp-∂p-≠v. Fgp-Øp-hgn hkv X p- ° - f n- e p≈ B¥- c nI ]cnh¿Ø\w hmbn-°p∂ klr-Z-b-\ntebv°pw kw{I-an-°p-∂p. kmlnXyw hmbn-°p-∂-h\v Np‰n-ep-ap≈ temIw amdn-bX - mbn A\p-`h - s - ∏-Sp-Ib - m-Wn-hnsS. Fgp-Øp-Im-c≥ hkvXp-°-sfbpw kw`-h-ß-sfbpw kao-]n-°p-tºmƒ B¥-cn-Ihpw _mly-hp-amb Hcp \hkr-jSv n-bpsS km[y-XI - ƒ sXfn-bp-∂p. CØ- c - s amcp D¿÷- X {¥w FgpØnepw hmb-\-bnepap≠v. \hm-ssZzX-Z¿i-\sØ hna¿i\ kao-]\ - s - a∂ \ne-bn¬ ]cn-KW - n-°m≥ Ign-bp-∂X - nhn-sS-bm-Wv. `mjsb kw_-‘n® Bi-¶Ifpw `mjm-tI-{µo-IrX kmaq-lnI ]T\-ßfpw ]pXnb ImesØ kw_‘n®v Gsd {]k-‡-amb hnj-b-ßfm-Wv. A¿t∞m-ev]m-Z-\sØ kw_‘n® ]pXnb ]mT-ßfpw kmaq-ln-Iambn kw`-hn-®n-´p≈ inYn-eo-Ic - W - hpw krjvSn® _lp-kz-cX - b - n¬ \n∂mWv ]pXnb Ime-sØbpw Ie-I-sfbpw hmbn-s®-Sp-t°-≠X - v. A\p-`h - ß - f - psS Bhn-jvImcw F∂ \ne-bn¬ \n∂v kmlnXyw Gsd AI∂p \n¬°p-Ibm-sW∂v lcn-Ip-am¿ ]d-bp-∂p. ]pXnb Ime- Ø ns‚ kmlnXysØ°pdn- ® p≈ hni- Z o- I - c Ww Cßs\: ""bm{¥n-Ia - m-bn-Øo-cp∂ kaql-Øns‚ KXnbpw a\p-jy-`m-hn-sb-°pdn-®p≈ Bi-¶-Ifpw sI´p-]n-W-bp-IbmWv sNøp-∂X - .v hnZym-`ym-kw, Huj[w, ]cnÿn-Xn, kv{Xohm-Zw, {]mIrX `mjm-am-[y-aß - ƒ, BZn-hmkn ]p\-cp≤m-c-Ww, {Kmao-W-k-º-Zvhy-h-ÿ, A[n-Im-ch - n-tI-{µo-Ic - Ww F∂o taJe-I-fn¬ hym]n-®p-h-cp∂ am\-hn-IXbpw {]Xn- t cm- [ hpw ]pXnb kmlnXyw Adn-bp-∂p. kmln-XyØns‚ {]k‡n h¿≤n-∏n-°m-\mWv CXp klm-bn-°p-∂X - v. C\n-ta¬ Hcn-°epw kmln-XyØn\v Znhm-kz-]v\-Øn¬ apgp-Im-\mhn-√. AXv a\p-jy-cpsS {]Xn-tcm-[ {]-h¿Ø-\-ß-fp-ambn _‘-s∏-´mWv

29


]nd-hn-sb-Sp-°p-∂-Xv. kmlnXyw `mh\-b-√, AXv {]{In-b-bm-Wv. `mh-\sbbpw A\p-`-h-sØbpw Unssk≥ sNbvXmWv AXv Dev]m-Zn-∏n-°p-∂-Xv. kv{XoI-fpsS ico-c-`w-Kn-bnepw cXnbnepw sshIr- X - ß fnepw \n∂v kuµcyw krjvSn- ° m- s a∂ Akw_[mc-W-bmWv ]pXnb Aht_m-[-Øns‚ shfn-®-Øn¬ s]mfn™n-cn-°p-∂-Xv. Cu XI¿® B[p-\nI-sc-bpw -am¿Ivkn-b≥ ssk≤m-¥n-Iscbpw Imev]-\nI hna¿i-I-scbpw ]cn-{`m-¥c - m-°n-bn-´p-≠v. AXp-sIm≠v ]pXnb kmlnXyw F∂Xv anYy-bmsW∂v Ah¿ hyYm- D-cp-hn-´psIm-≠ncn-°p-∂p''. (A-h-km-\n-°mØ LS-\Iƒ: \hm-ssZzXw hnP-bs‚ t\mhep-If - n-eq-sS). A\p-`h - ß - f - psS Bhn-jI v mcw F∂ \ne-bn¬ \n∂v kmlnXyw Gsd AI∂p Ign-™p. krjvSn AXn∂p ]n∂nse ITn- \ - a mb t{]c- W - I ƒ F∂o Imcy-߃ C∂p tIƒ°p-∂n√. Fgp-Øp-Im-c≥ Hcp Dev]m-Z-I\pw kwcw-`-I-\p-ambn amdn-bn-´p-≠v. hyb\-amb Krl-]m-T-Øn-eqsS \n¿Ωn°p∂ Hcp C≥kp- t e- j - \ mWv C∂sØ kmln-Xyw. `mj-bm-Is´ AXns‚ [c¿Ωw \n¿∆-ln-°p-∂n-√. `mj A\p- ` - h - ß - f psS GIm- fl Xbv°pw tI{µo-Ic - W - Ø - n\pw th≠nbp-≈-Xm-Wv. AtX-k-abw A\p-`-h߃ NnX-dn-t∏m-Ip-tºmƒ `mjbpw inYne-am-Ip-∂p. A\p-`h - ß - f - psS ka{KX C∂n-√. \mw F¥mtWm A\p-`hn-°p-∂-Xv-A-Xp-Xs∂ ]e Adn-hp-IfpsS Xp≠p-I-fmbn t]mIp∂p F∂v Fw. sI. lcn-Ip-am¿ Fgp-Xp-∂p. IrXnbpsS D≈- S °w `mj- b n¬ A¥¿[m\w sNbvXn-cn-°p-∂p F∂ ]mc-ºc - y-[m-cW - I - ƒ C∂v \ne-\n¬°p∂n-√. \ncq-]-I≥ `mj-bn-te°p IS°m-sX-Xs∂ IrXnsb hni-I-e\w sNøm≥ C∂v _m[y-ÿ\ - m-Wv. CXv h¿Ø-am-\I - me \ncq-]Ww t\cn-Sp∂ G‰hpw henb sh√p-hnfn IqSn-bm-Wv. BtKm- f o- I - c Ww F∂ hmWnPy Nn¥m-KXn sshhn-[y-ßsf A∏msS \ncm-I-cn-°p-∂p-≠v. cpNn, Pohn-Xm-k‡n, Xnc°v kuI-cy-߃ F∂nßs\ {Kma-\-K-c-t`-Z-an-√mØ ]pXnb

Imew bmYm¿∞y- a m- b n- ° - g n- ™ p. F√m- h n[ FÃm- ª n- j v s a‚p- I fpw ]pXnb {]Xy- i m- k v{X- ß ƒ°v i_vZhpw kzoIm-cyhpw e`n-°p-∂p. hyhÿbv°p ]pd-Øp≈ Pohn-XØn\v A¿∞hpw hym]vXnbpw e`n®n-´p-≠n-∂v. k¿∆-Xn-s\bpw \ncm-I-cn°p-Ibpw a‰p-Nne coXn-Iƒ \S-∏n-emhp-Ibpw sNøp-∂p. bmYm-ÿn-Xn-IXzsØ \ncm-Ic - n-®p-sIm≠v D]-t`mKw ta¬ss° t\Sn-bn-cn-°p-∂p. hnjz¬ bmYm- ¿ - ∞ y- s a∂ t]cn¬ CtX bmYm¿∞y-Øns‚ I]S bmYm¿∞y߃ \n¿Ωn-®p-sIm-t≠-bn-cn-°p-∂p. `mjbpw kwkvIm-chpw ISpØ sh√phn-fn-Iƒ°p-≈n-em-Wv. X\Xv F∂ t]cn¬ H∂n\pw IqSp-X¬ Imew \n¬°m-\m-hn-√. AXp-sIm-≠p-Xs∂ `mjbpw kwkvIm-chpw kzX-{¥-ambn \n¬e-\n¬°p-∂n-√. al-Xz-am¿∂ `mj D∂-X-amb kwkvImcw F∂n-hsb√mw Ncn- { X- \ n- c m- I - c - W - Ø ns‚ h¿Ø-am-\-Im-eØv aqhnbm Dev]-∂ambn Npcp-ßn-bn-cn-°p-∂p. ]mc-ºcyw F∂ khn- t ij hnizm- k - Ø ns‚ {]k‡n ]q¿Æ-ambpw C√m-Xm-bn-°gn-™p. t_m[-]q¿∆w \n¿Ωn-X-am-bns°m-≠n-cn-°p∂ Ncn-{X-\n-cm-khpw adhnbpw P\-Xsb A∏msS Nqgv∂p \n¬°p-∂p. Ncn{Xw ]mc-ºcyw F∂o hkvXp-X-I-fmWv ChnsS Atß-b‰w {]Xn-k‘ - n-bn-em-bn-s°m-≠n-cn-°p-∂X - .v `mj tIhew kº¿°-`m-j-bmbn am{Xw ]cn-an-X-s∏-´p-I-gn-™p. a‰p-`mj-Isf ]pd-¥≈n hnh-c-km-t¶-Xn-Ita-J-e-bn¬ Cw•ojv ap∂n-em-sW∂v Nne-sc√mw ]d-bp-∂p-s≠-¶nepw Hcp kº¿°-`mj F∂-Xn¬°-hn™v Cw•ojv `mj-t]mepw C∂v hn]p-e-s∏-Sp∂n-√. C∂-X-hn-Zym-`ym-k-ta-J-e-bn¬ \ns∂ms° ¢mknIv Cw•ojv en‰-td®¿ ]q¿Æ-ambpw ]pd-Øm-bn-´p-≠v. Ahn-S-ßfn-sems° Cw•ojv Hcp kº¿° `mj-bmbn Fßs\ hnZ-K≤ v ambn D]-tbm-Kn°mw F∂p ]Tn-®psIm-t≠-bn-cn-°p-∂p. C‚¿s\-‰n-em-Is´ Cw•ojv `mjbpsS en]n kzoI-cn®p-sIm≠v {]mtZ-in-I`- m-jI - f - n¬ hn\nabw \S-°p-∂p. Cßs\ `mj Ießn adn-bp∂ ]pXnb ImesØ kw_-‘n-

®n-S-tØmfw kmln-Xy-Øns‚ kuµcy-Z¿i-\sØ ]mI-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-¬ \n∂v `mj ]n∑m-dp-∂X - mbn ImWmw. CØcw Hcp Ime-L-´-Øn¬ \ncq-]I≥ `mj-bpsS kzm[o\ he-bØ - n¬ \n∂p ]pd-Øp-IS- t- °-≠X -- p-≠.v am‰-ßfpsS KXn- t h- K - Ø n¬ `mjbpw kwkv I m- c hpw ]cn- W - a n- ° p- ∂ - s Xßs\ F∂ At\z-j-W-Øn-eqsS \ncq-]-I≥ kzbw \n¿∆-Nn-t°-≠-Xp≠v. AØcw Hcp \n¿∆-N-\-Øn-eqsS lcn- I p- a m¿ Xs‚ ]pXnb am\ns^tÃm hy‡-am-°p-∂p. -`m-h-\, `mhp-IXzw F∂nh ÿnc-ambn \ne\n¬°p-∂n-√. Ah \nc¥cw ]pXpXm- ° - s ∏- S p- ∂ p. ]mgv h kv X p- ° ƒ tN¿Øv ]pXnb Dev]-∂-߃ D≠m°-s∏-Sp-∂-t]mse ]g-bXpw ]pXnbXpw IqSn- t ®¿∂v ]pØ≥ Aht_m[w \n¿Ωn-°-s∏-Sp-∂p. `mh\ Du¿÷w t]mse H∂n¬ \n∂v as‰m∂n-te°v hgn-am-dn-s°m-≠n-cn-°p-∂p. Hmtcm IWhpw kzX-{¥hpw kzbw kpL-Sn-X-hp-amb Hmtcm CXn-hr-ØamWv F∂ XXz-Nn-¥b - mWv C∂sØ kmlnXyw apt∂m-´p-hb - ° v p-∂Xv F∂v lcn-Ip-am¿ ]d-bp-∂p-≠v. CØ-cs - amcp At\z-jW - Ø - ns‚ XpS¿®-bmWv "adhn-bpsS \n¿ΩmWw'. `mhp-I-XzsØ kw_- ‘ n® hgn- a p- ´ nb N¿®- I ƒ hf¿® apc-Sn® Ihn-Xm-cw-KØv Hcp A\p-jvTm-\s - a∂ t]mse C∂pw XpScp-∂p. DØ-c- D-Ø-cm-[p-\n-I-X-bnse am[y-a-temIw ad-hnsb \n¿Ωn-°p-∂Xv, hna¿i\w k¿§m-fl-I-am-hp-Ibpw kmln-Xy-Øn\v kam-¥-c-amb Hcp A]-ct- emIw krjvSn-°p-Ibpw sNøp∂Xv hymP -bm-Ym¿∞y-Øn-s‚bpw {]XoXn bmYm¿∞y-Øn-s‚bpw ]pXnb-Imew XpS-ßn-bh - b - mWv ad-hn-bpsS \n¿ΩmWw F∂ IrXn-bn¬ Fw. sI. lcn-Ip-am¿ N¿®-sN-øp-∂-Xv. kzIo-bamb Cu Is≠-Ø-ep-Iƒ kmln-Xyhn-a¿i-\Ø - ns‚ h¿Ø-am-\L - ´- sØ Hm¿Ωn-∏n-°p-∂p. kmln-Xy-\n-cq-]I - ≥ kn≤m- ¥ ßsf ]n≥]‰n k©- c n°p∂ ]pXnb ImeØv \ho-\hpw kzX- { ¥- h p- a mb Cu At\z- j - W ߃°v {]k-‡n-bp-≠v. Chn-sS-bmWv lcn-Ip-am-dns‚ \hm-ssZzX Nn¥-Iƒ {]k-‡a - m-Ip-∂X - v.

30

Hcpa

G{]n¬ 2013


teJ\w

^m. tUm.-sI.-Fw.-tPm¿÷v kmln-Xy-sØ-°p-dn-®p≈ Kuc-h] - q¿Æ-amb hnNm-cß - ƒ AkvXn-Xz-ka- k - y-bpsS A¥-cm-Km-cØn-te°v \sΩ \bn-°p-sa∂ bp‡n-bmWv lcn-Ip-am-dns‚ kuµcy imkv{X-]-c-amb Nn¥-Ifn¬ ImWp-∂X - v. ChnsS kmln-Xym-kzm-Z\ - hpw kuµ-cy-im-kv{X-hn-Nm-chpw khn-ti-ja- mb Zm¿i-\nI ho£-Wß - fpw Hcp kay-Kvkw-t«-jØ - n¬ ]c-kv]c- ] - q-cI - ß - f- mbnØocp-∂p.

\h-Z¿i-\-Øns‚ \h-\oXw B

[p-\nI imkv{Xob kwkvIm-cØ - ns‚ Xe-sXm´-∏-∑m-cn¬ {]ap-J-\mWv Cw•o-jp-Im-c-\mb XØz-Nn-¥I≥ {^m≥knkv t_°¨ (1561-˛1626). ]co-£W {][m\-amb "imkv{Xo-b-coXn'sb°p-dn-®p≈ At±-l-Øns‚ Nn¥-If - mWv \m®p-d¬ kb≥kns‚ "coXn-imkv{Xw' DcpØn-cn-s®-Sp-°m≥ klm-bn-®-Xv. imkv{Xob ]co-£-Wßsf At±lw c≠mbn Xncn- ® p.^e- Z m- b - I - a mb ]co£Wßfpw (Experimenta fructifera), {]Im-ih - m-lnbmb ]co-£W - ß - fpw (experimenta lucifera). BZy-tØXv a\p- j y- c psS A\p- Z n- \ m- h - i y- Ø n\v D]- I - c n- ° p∂ {]mtbmKnI ^e-߃ D≈-h. \mw D]-tbm-Kn-°p∂ b{¥ß-sf√mw CØcw ^e-ß-fm-Wv. at‰Xv a\p-jys‚ am\knI N{I-hm-fß - sf hnI-kn-∏n-°m-\p-XI - p∂ Dƒ°m-gv®Ifpw ]pXnb ho£-W-ßfpw \ap°v \¬Ip-∂-h-bm-Wv. AXv XmØzn-I-hn-Nn-¥-\-am-Wv. AXn\v {]mtbm-KnI {]tbm-P-\-sam∂pw s]s´∂v ImWp-I-bn-√. ]t£ AXv at\m-aW - U v e - sØ {]Im-in-∏n-°p-∂p. B {]Imiw BXy¥n-Ia - mbn {]mtbm-Kn-I^ - e - ß - ƒ Df-hm-°p-∂p. ]p-cm-X-\-Imew sXm´v F√m Zm¿i-\nI hnNn-¥\-ßfpw \ΩpsS t_m[sØ Hmtcm Xc-Øn¬ {]Im-in∏n-°p-Itbm DW¿Øp-Itbm sNøp-∂X - m-Wv. {]ikvX kmln-Xy-\n-cq-]-I\pw Nn-¥-I-\p-amb {io.-Fw. -sI.- l-cn-Ip-am¿ Ipeo-\-amb Cu hnNm-c-[m-cbn-emWv \ne-sIm-≈p-∂X - v. At±-lØ - ns‚ kmlnXo a\\-߃°v khn-ti-jm¿∞w \¬Ip-∂Xv Xs‚ Zm¿i-\nI ]cn-t{]-£y-am-Wv. a\p-jym-kvXn-XzsØ AXns‚ BsIØp-Ib - nepw Bg-tadnb Xe-ßf - nepw kv]¿in-°p-∂X - mWv \√ kmln-Xy-sa-¶n¬, kmln-Xy-sØ-°p-dn-®p≈ Kuch-]q¿Æ-amb hnNm-cß - ƒ AkvXn-Xz-ka - k - y-bpsS A¥cm-Km-c-Øn-te°v \sΩ \bn-°p-sa∂ bp‡n-bmWv lcnIp-am-dns‚ kuµcy imkv{X-]c - a - mb Nn¥-If - n¬ ImWp-

Hcpa

∂-Xv. ChnsS kmln-Xym-kzm-Z-\hpw kuµ-cy-im-kv{X-hnNm-chpw khn-ti-j-amb Zm¿i-\nI ho£-W-ßfpw Hcp kay-Kvkw-t«-jØ - n¬ ]c-kv]c - ] - q-cI - ß - f - mbnØocp-∂p. \ap°v A\p`th-Zy-am-Ip∂ bmYm¿∞y-Øns‚ auenI XØz-ß-sf-°p-dn-®p≈ hnNn-¥-\hpw hni-I-e\-hp-amWv ]m›m-Xy¿°v XØz-Nn-¥. k¿∆-Øn-s‚bpw BZn-Iµw AYhm t{kmX v (principium) Bbn h¿Øn°p∂ XØz-߃ (principles)\n¿≤m-cWw sNbvsX-Sp°p∂ k¶o¿Æ-amb ss[j-WnI {]{In-bb - psS ^e-ambn Dcp-Øn-cn-bp-∂X - mWv ⁄m\w (sophia). B ⁄m\sØ kvt\ln-°p-∂-h-\mWv ^ntemk^¿ AYhm "⁄m\{]n-b≥'. X¿°hpw hnX¿°hpw kwhm-Zhpw ka-hm-bhpw JWvU-\hpw aWvU-\hpw a\\hpw [ym\hpw F√mw Dƒs°m-≈p-∂X - mWv Cu kXym-t\z-jW {]{In-b. GXm≠v kam-\a - mb ssien Xs∂-bmWv `mc-Xob XØz-Nn-¥m-]m-cº - c - y-Ønepw D≠m-bn-cp-∂X - v. ASp-ØI - meØv t\mt_¬ tPXm-hmb Aa¿Xysk≥ Xs‚ ]pkvXI-Øn¬ (The Argumentative Indian) hy‡-am-°n-b-Xpt]mse \ΩpsS Z¿i-\-[m-c-Iƒ cq]-sa-Sp-Ø-Xn-\p-]p-dIn¬ kPo-h-am-sbmcp kwhm-Z-ssien D≠m-bn-cp-∂p. kIe hn⁄m-\-Øn-s‚bpw sNt¶m-te-¥nb bm⁄h¬Iy-t\mSv kwh-Zn-°p∂ hnZp-jn-I-fmb Km¿Knbpw ssat{X-bnbpw a‰pw sXfn-bn-°p-∂Xv kv{Xo˛-]p-cpj t`Zan- √ msX ]Wv U n- X - k - Z -   p- I - f n¬ XØz- \ n¿≤m- c W {]{Inb \S∂p F∂m-Wv. ]pcm-X\ {Koknepw `mc-X-Ønepw Cu {]{Inb "Z¿i\'ambn amdp-∂p-≠v. kXy-Z¿i-\a - m-Wn-Xv. GI-amb kXy-sØ, hnhn[ ImgvN∏ - m-Sp-If - n-eqsS jUvZ¿i-\ß - ƒ hymJym-\n-°p-∂p F∂p ]d-bm-a-t√m. ]t£ `uXn-I-{]tbm-P\w F∂ GI am\-ZW - U v Ø - n¬ Du∂nb bm{¥nI kwkvImcw ta¬t°mbva {]m]n® B[p-\nI Ime-L-´-

G{]n¬ 2013

31


Øn¬ Ing°pw ]Sn-™mdpw Zm¿i-\nI-]m-cº - c - y-Øn\p aß-te-‰p. F∂m¬ Ct∏mƒ Xncn-®-dn-hn-s‚bpw Xncn-®p-hc-hn-t‚bpw kqN-\-Iƒ ]m›mXy Nn¥-bn¬ sXfn-™p-Xp-S-ßn-bn-´p-≠v. BXy- ¥ nI kXy- s Ø- ° p- d n- ® p≈ XmØznI hnNn-¥-\-߃, Nne-t∏mƒ Ipsd Aaq¿Ø-amsW¶n¬t∏mepw, {]Im-iZ- m-bI - a - m-sW-∂p≈ Xncn-®d - nhv ]pXn-sbmcp aqey-hy-h-ÿ°pw kmaqlnI {Ia-Øn\pw hgn-sX-fn-t®-°mw. lcn-Ip-am-dns‚ Zm¿i-\nI a\-\-߃ CØ-cp-WØ - nepw hfsc kwK-Xa - m-W.v ae-bm-fØ - n¬, a\-im-k{v X-Øn-s‚bpw ]m›mXy kmln-Xy-kn--≤m-¥-ß-fpsSbpw ASn-ÿm-\-Øn-ep≈ kmlnXy-hn-a¿i\w Ipd-s®ms° D≠m-bn-´ps≠-¶nepw, GsX-¶n-ep-samcp Zm¿i\nI ]≤-Xn-bpsS ]n≥_-e-Øn-ep≈ hna¿i\w Imcy-ambn D≠m-bn-´n√ F∂p tXm∂p-∂p. (am¿IvknÃv kuµcy-im-kv{X-Nn-¥I - sf ad-°p-∂n-√) Jkm- ° ns‚ CXn- l m- k Øns‚ ]p\¿hm-b-\-bn-eqsS Xs‚ kmln-Xy-am-\n-s^tÃm Bhn-jvI-cn°m-\p≈ {iaw lcn-Ip-am¿ \S-Øp∂p-≠v. Nne teJ-\-ß-fn¬ Cu {iaØns‚ `mK-am-bmWv a‰p teJ-\ß - fpw Xs‚ Xnc-s™-SpØ samgn-Ifpw Cu ]pkvXI - Ø - n¬ tN¿Øn-cn-°p-∂X - v. GsXmcp DZm-Ø-amb Bibhpw auen-I-hm-Z-ambn amdm-\p≈ `oj-Wamb km[yX \ne-\n¬°p-∂Xp-sIm-≠v, kzbw \ncm-k-Øn-eqsS am{Xta Bi-b-߃°v kvt\l-km-

32

£m-X° v m-ca - p-≠m-bn, "henb temI-ßfpsS s]mcp-fp-Iƒ' tXSm≥ Ignbq F∂mWv lcn-Ip-am¿ hmZn-°p-∂-Xv. Jkm-°ns‚ CXn-lmk' Øn¬ GsX¶nepw Hcm-ibw a‰p-≈-h-sb-°mƒ {]k-‡-am-hm≥ t\mh-enÃv A\p-hZn-°p-∂n-√. ImcWw Hmtcm Bi-bhpw AXns‚ B¥- c n- I - s sh- c p≤yw sIm≠pw, AXn-s\-Xnsc \n¬°p∂ _Z-ep-I-fpsS _mlpeyw sIm≠pw AkvXh - o-cy-am-bn-Øo-cp-∂p. AXp-sIm≠p-Xs∂ Hcm-ib - Ø - n\pw auen-Ih - mZ-am-bn-Øo-cm-\p≈ km≤yX C√m-Xmhp-∂p. kmln-Xy-Ir-Xn-Iƒ Cu kzbw\n-cm-k-Øns‚ am¿§w kzoI-cn-°ptºmƒ, Ah-b° v p-ap≥]n¬ A¿∞-ßfpsS {]]©w Xpd-°-s∏-Sp-I-bm-bn. kuµ-cym-fl-I-amb AXo-{µn-b-X-bnte°pw aXm-Xo-X-amb Bflo-b-X-bnte°pw Ah hmb-\-°msc B\-bn°p∂p F∂mWv lcn-Ip-am-dns‚ hmZw. CXv F√m kzXz-hm-Zß - s - fbpw \ntj[n-°p-∂p. AXn-cp-I-hn™ kzXzt_m[w Ne-\-c-ln-X-amb PU-X-bnte°mWv \sΩ \bn-°p-∂-Xv. auenI-hmZw AXns‚ F√m `oI-cX - t- bmSpw IqSn AXn¬ IpSn-tb-dpw. F∂m¬ kzbw-\n-cmkw \nc-¥-c-amb kzbw \ho-I-c-W-Øn-eqsS Bfl-hn-a¿i-\Øn-eq-sS, k¿§-{]-h-W-amb I¿Ωam¿§ßƒ Is≠-Øp-∂p. Cu Bi- b sØ IqSp- X ¬ hy‡-am-°p∂ at\m-l-c-amb a\-\amWv sh≈-sØ-°p-dn®v lcn-Ip-am¿

Hcpa

G{]n¬ 2013

\S-Øp-∂-Xv. (P-em-fl-I-X). sh≈Øns‚ kzXzw F∂Xv Hgp-°m-W.v Hgp°n-eqsS F√m bmYm-ÿn-Xn-I-XzsØbpw ]mc- º - c y- s Øbpw Pew XpS¿®-bmbn \ntj-[n-°p-∂p. sh≈Øns‚ AXn-Po-h\ a{¥-amWv Hgp°v. Hgp°v \ncm-k-am-Wv. \n›-eXsb \nc-kn-®p-sIm≠v, `mhn-bn-te°mWv sh≈w Hgp-Ip-∂-Xv. Ncn-{X-aps≠-¶nepw B ""Ncn-{X-Øns‚ Ncn{Xm-fl-I-Xsb ]cn-l-kn-®p-sIm≠v `mhnsb \n¿Ωn-®p-sIm≠n-cn°pw'' HgpIp∂ Pew F∂-mWv lcn-Ip-am-dns‚ \ne-]m-Sv. CXv as‰mcp Xc-Øn¬ hni-Zam-°p-Ib - mWv "]{Xw Hscm-gp°v', "hgnIƒ' F∂o kpµ-c-amb eLp-te-J-\߃. \mw Znh-khpw \nh¿Øn-hm-bn°p∂ ]{X-hpw, A\p-Zn\w \S-°p∂ hgnIfpw s]s´-s∂mcp A¿∞-Zo-]vXnbn¬ Xnf-ßn-\n∂v \ΩpsS t_m[-Øns‚ A¥¿a-WvUe - ß - f - n¬ NqSpw shfn- ® hpw ]I- c p- ∂ p. hm¿- Ø ItfmSpw hmb-\-°m-tcmSpw Ah-cpsS CjvSm-\n-jvS-ß-tfmSpw Htc-k-abw hniz- k vX- X bpw \n w- K - X bpw ]pe¿Øp∂ ]{Xhpw Hcp {]hm-lam-Wv. sh≈w AXn-cn-°p∂ ]{XtØmSv cq]-]c - a - mbn ImWn-°p∂ hnizkvXX - b - pw, ]m{Xw XI¿∂m¬ Hgp-Int∏m-Ip∂ sh≈w AXn-t\mSp ImWn°p∂ \n w-K-Xbpw, ]{X-Øns‚ Imcy- Ø nepw Aß- s \- X - s ∂. ""]{Xhpw sh≈hpw Hmtcm \nan-jhpw


kzbw C√m-Xm-hp-Ibpw as‰m-∂mbn amdp-Ibpw sNøp-∂p.'' hgnbpw CXp-t]m-se-X-s∂. hm°p kqNn-∏n-°p-∂Xp-t]m-se-X-s∂, hgn hgn am{Xw. AXv \ap-s°mcp e£ya-√. hgn-Iƒ D≠m-Ip-∂Xp Xs∂ hgn-°p-th-≠n-b√ - . hgn°v AXn¬Øs∂ ÿmbo-`m-htam ÿnc kzXztam C√. \mw bm{X-sN-øp-tºmsg hgn hgn-bm-Ip-∂p-≈q. bm{X-Xs - ∂-bmWv hgn, hgn Xs∂-bmWv bm{X. CXmWp hgn-bpsS anYy F∂p lcn-Ip-am¿ Fgp-Xp-tºmƒ \mw CXp-hsc Xm≠nb FÆ-a‰ hgn-Iƒ AXn-k-¶o¿Æ-amb bm{X-I-fm-bn, NnZmIm-i] - c - y-th-jW - ß - f - m-bn, Bflm-hns‚ Xo¿∞m-Sß - f - m-bn, Poh-s‚bpw ac-WØ - n-s‚bpw \nKq-Vÿ e - n-If - n-te-°p≈ \nc-¥c {]bm-Wa - mbn \ap°p ap≥]n¬ sXfn-bp-∂p. \sΩ Hcp-\n-anjw hniz-]Y - n-Ic - m-°m≥ t]m∂ Nn¥-If - mWv Ah. {]Ir-Xn-bn¬ A\p-\n-anjw \S-°p∂ am‰-ßsf Iebnepw kmln-Xy-Ønepw DNn-Xa - mbn k∂n-th-in-∏n-°p-tºmgmWv Ahbv°v ckm-\p-`qXn DW¿Øp∂ Ne-\m-fl-IX ssIh-cp-∂-Xv. Cu kXysØ "Hmtcm hkvXphpw ]pXpXmbn P\n-°p∂p' F∂p sNdp-te-J-\-Øn¬ lcn-Ip-am¿ hy‡-am-°p-∂-Xv. Fgp-Øp-Im-c≥ GXp-h-kvXp-hn-s\bpw cq]m-¥-c-s∏-Sp-Øp-∂p. hkvXp-hns\ AXn¬ \n∂v Xs∂ tamNn-∏n-°pI F∂ "Iem]'ØnemWv Fgp-Øp-Im¿ G¿s∏-Sp-∂X - .v auen-Ih - m-ZØ - n¬ \n∂pw hymP-kz-Xz-Øn¬ \n∂p-amWv Cu hntam-N-\w. ""GXv hkvXp-hn-s\bpw AXns‚ auen- I - h m- Z - Ø n¬ \n∂v , AXm- b n- c n- ° p∂ Ahÿbn¬ \n∂v am‰n, AXn\p {]Xy-£-Øn¬ ]cn-NnX-a√ - mØ hnXm-\Ø - n-te°v Db¿Øp-tºm-gmWv Ie-bp-≠mIp-∂X - v. Cßs\ {]Ir-Xn-h-kvXp-°sf \nc-¥cw ]p\¿P\n-∏n-°m-\pw, B¥-cn-I-ambn ]cn-h¿Ø\w sNøm\pw klm-bn-°p∂ {]{In-bsb ""\hm-ssZzXw'' F∂mWv lcnIp-am¿ hnti-jn-∏n-°p-∂-Xv. AssZz-X-Nn¥ AXns‚ ]cº-cm-K-X-amb A¿∞-Øn¬, hniz-Øn¬ hnhn-[-ß-fmb \ma-cq-]-߃ D≈ kI-e-sØbpw H∂mbn I≠v "GIw Ghw AZzn-Xobw' F∂ GI-X-Øz-Øn¬ hne-bn-∏n-°p-Ibm-Wt√m. AXn¬\n∂v hyXy-kvXa - mbn Hmtcm∂pw AXmXns‚ hy‡n-K-X-amb kzXzw hn´v, \nc-¥cw ]cn-h¿Ø\-hn-t[-b-am-bn, A\p-kyq-X-amb I¿Ω-[m-c-bn¬ kl-{]bmWw sNøp-Ibpw ]pXnb kml-Nc - y-ßfpw henb temIß- f p- a mbn XmZmflyw {]m]n- ° bpw AtX- k - a bw, ap≥\n¿Æ- b n- ° - s ∏´ GsX- ¶ n- e p- s amcp kzXz- Ø n¬ AXns‚ {]bmWw Ah-km-\n-∏n-°m-Xn-cn-°bpw sNøp∂ {]{I-bs - b-bmWv \hm-ssZzXw F∂v {KŸ-Im-c≥ hnti-jn∏n-°p-∂-sX∂v tXm∂p-∂p. Cu {]{Inb ]p\¿\n¿Ωm-Wam-Wv. ]pXnb A¿∞-ßf - psS {]Im-i\ - a - m-Wv. ]pXnb {]]t©m¬-∏Ø - n-bpsS alm-hn-kvt^m-S\ - a - m-Wv. lcn-Ip-am-dns‚ \hm-ssZz-X-Ønepw km£m-Xv°mc-ap-≠v. GIo-`m-ha - p-≠v. Cs√-¶n¬ AssZzXw F∂ hm°p]-tbm-Kn-°m-\m-hn-√t- √m. ]t£ AXv I¿Ω-sØbpw hymhlm-cn-It- em-Is - Øbpw Ah-KW - n-®p-sIm-≠√ - , Bbn-Øo-cens‚ A\-¥k - m-[y-XI - ƒ A\m-hc - Ww sNbvXp-sIm-≠mWv ]q¿Øn-bm-Ip-∂X - v. A-\p-kyq-Xa - mb kzXz-\n-cm-kØ - n-eqsS

Hcpa

P\n-ar-Xn-Isf H∂m-°p∂ {]{In-bb - m-WX - v. lcn-Ip-am-dns‚ \ncm-kh - mZw {]Ir-Xn-bnse kzm`mhn-Ia - mb ]cn-Wma `mh-hp-ambn Xmc-Xayw sNøm-hp-∂X - mWv. Poh-Pm-e-ß-fpsS hf¿®bn¬ Htc-k-abw \ncm-khpw kzoI-cW - h - p-ap-≠.v ]g-bt- Im-iß - sf ]pd-¥≈ - nbpw ]pXnb tImi-ßsf Dƒs°m-≠p-am-Wt√m Poh≥ ]cn-Wa - n-°p-∂Xv. Hcp a\p-jy-inip ]q¿Æhf¿®-bn-se-Øp-tºm-tg°pw F{Xtbm h´w AXns‚ tImSm-\p-tImSn tImi-߃ amdn°-gn™ncn°pw. CXv Pohs‚ alm-cl - k - y-am-W.v Po-hs - sNX-\y-an-√m-Øn-SØv Cu X≈epw sIm≈epw D≠mhpI-bn√. {]tXyI e£y-tØm-Sp-Iq-Sn-bmWv Cu {]{Inb \S°p∂Xv. khn-ti-j-amb Hcp cq]w AYhm Unssk≥ {]m]n°m-\p≈ e£y-t_m[w Pohn-°p-≈n¬ A\-¥-i-b\w sIm≈p-∂X - p-sIm-≠mWt√m B cq]-am-Xr-Ib - n-te°v AXv ]cn-Wa - n-°p-∂X - v. ChnsS kzXz-t_m-[Ø - n\v ]cn-h¿Ø\w hcp-∂p-s≠-¶nepw A¥¿eo-\a - mb kzXz-Øns‚ A\-kyqXX \jvS-s∏-Sp-∂n-√. inip bu∆-\-bp-‡-\m-bmepw hr≤\m-bmepw Bƒ H∂p-Xs - ∂-bm-Wt- √m. Poh-Pm-eß - f - p-sSbpw hkvXp-°-fp-sSbpw sshb-‡n-I-kz-XzsØ {]]-©-{I-aØns‚ A\n-tj-[y-`m-Ka - mbn IW-°m-°n-bm¬ hf¿®-b° v pth≠n AXn-ep-≠m-Ip∂ \ncm-k˛- k - zo-Ic - W - ß - sf ka-jSv nt_m-[h - p-ambn _‘-s∏-Sp-Øm-\m-hpw; he-bnse IÆn-Iƒ t]mse, Pohs‚ hy‡n-kz-Xzhpw hniz-Øns‚ ka-{K-t_m[hpw tNX-\-bpsS Hcp alm-]m-c-kv]-cy-Øn¬ kwk¿§w sNøp-∂p. `uXn-I-im-kv{X-⁄\pw Zm¿i-\n-I-\p-amb {^n‰vtPm^v Im{]-bpsS Web of Life XpS-ßnb {KŸßƒ Cu hgn°v Nn¥n-∏n-°p-∂-h-bm-Wv. B[p-\nI ssl F\¿Pn ^nkn-Ivkn-epw, "IWn-I-Iƒ' (Particles) F∂v {Zhy-am-{X-Isf hnti-jn-∏n-°p-∂p-s≠-¶nepw, Ahbv°v H‰-

G{]n¬ 2013

33


Xn-cn™v kzXz-an-√. A\n¿h-N-\o-b-am-b, A{]-h-N-\o-bamb ]cn-{`-a-W-Øn¬ G¿s∏-´n-cn-°p∂ IWn-I-I-fpsS ]c-kv]-c-_-‘-Øn-emWv Du¿÷-kw-_-‘n-bmb [¿Ω߃ \S-°p-∂-Xv. Xe-t®m-dnse \yqtdm¨ tImi-ß-fmsW-¶nepw, Ah-bpsS _‘-߃ (synapses)BWv akvXn-jv°[ - ¿Ω-Øn\v B[m-cw. CØ-cs - amcp B¥-cnI _m‘-h-t_m[w _tbm-f-Pn-bnepw ^nkn-Ivknepw a‰p imkv{X-ßf - nepw ASp-ØI - m-eØ - p-≠m-bX - n\p kam-¥c - am-bn-´mWv web, net, global XpS-ßnb {]tbm-K-߃ DcpØncn-™X - .v a\p-jys‚ km[m-cW `mj-bn¬ imkv{X߃°v {]I-Sn-∏n-°m≥ BhmØ Nne-t_m-[-sØbpw Adn-hp-Is - f-bp-am-Wv, Adnt™m Adn-bm-sXtbm F´p-Imen-bpsS amdm-ebpw ap°p-hs‚ hebpw Ifn-°m-cpsS ]¥p-sa√mw {]I-Sn-∏n-°p-∂-Xv. Cu ]pXnb t_m[sØ kmln-Xy-hn-a¿i-\-Ønte°pw kuµ-cy-imkv{X hnNn-¥\ - Ø - n-te°pw Fßns\ Bhm-ln-°mw F∂Xv {]k-‡a - mb Hcp tNmZy-am-W.v IhnX, t\mh¬, sNdp-I-Y, \mS-Iw, XpS-ßnb ]mcºcy kmln-Xy-cq-]-ß-fpw, Nn{X-I-e, in¬∏-I-e, \rØw XpSßnb km{º-Zm-bnI kpIp-am-c-I-e-Ifpw ]pXnb kn\nabpw Ce-Ivt{Sm-WnIv am[y-ahpw C‚¿s\‰pw Xpd-∂p-Xcp∂ hnkvab - I - c - a - mb kuµ-cym-\p-`q-Xn-Ifpw F√mw XΩnep≈ _m‘-h-ßfpw kwK-a-kw-Lm-X-ßfpw kp{]-[m\-am-Wv. Ahsb ]pXnb `mhp-I-Xz-Øns‚ `mK-ambn ]ecpw kzoI-cn®p XpS-ßn. F¶nepw kmln-Xy-hn-a¿i\Øns‚ apJy-[m-c-bn¬ Cu ]pXnb _m‘-h-hn-Nmcw FØn-bn-´n√ F∂p-tXm-∂p-∂p. `mc-Xob Imhy-im-kv{X-Øn¬ ÿmbn-`m-hhpw k©mcn (hy-`n-Nm-cn) `mh-ßfpw XΩn¬ th¿Xn-cn-°p∂p-≠t√m. H∂nepw ÿmbo-`m-h-an√ F∂ \ne-]m-sS-SpØm¬ k©mcn `mh-߃°v {]k-‡n-bn-√m-Xm-hp-Ibpw kuµ-cy-`wKw hcn-Ibpw sNøpw. AXp-t]mse Xs∂ ÿmbo-`mhw AXn¬Øs∂ Ne-\m-flI - a - s - √-¶n¬ `mhta- f \w Akm- ≤ y- a m- b n- Ø o- c pw. k©m- c n- ` m- h - ß sf F{Xbpw hnim-ea - mb A¿∞-Ønepw kzmX-{¥y-Ønepw IW-°n-se-Sp-Øm¬ ta¬∏-d™ hnhn[ am[y-aß - s - fbpw `mhp-IX - z-ßs - fbpw Ah-bpsS kzIo-bX \jvSs - ∏-SmsX Xs∂ k¿§-k-a-\z-b-Øn-te°v \bn-°m≥ Ign-bpw. kqcy≥ ÿmbn-bmbn \n¬°p-∂p. `qanbpw a‰p {Klßfpw kqcy-\p-Np‰pw k©-cn-°p∂p F∂m-Wt√m tIm∏¿\n-°-kn-\p-tijw \mw ]Tn® ]pXnb imkv{Xw. F∂m¬ CsXmcp Xm¬°m-enI k¶-ev]-am-sW∂v Ct∏mƒ \ap- ° - d n- b mw. kqcy\pw kuc- b q- Y hpw AXpƒs∏-Sp∂ Kme-Ivknbpw F√mw- Xs∂ {]]-©Øns‚ hnI-kz-c-N-e-\-Øn\v hnt[-b-am-Wv. GsX√mw Btµm-f-\-߃°pw hnIm-k-˛-hn-tI-{µo-I-c-W-߃°pw Ah hnt[-b-amWv F∂v ]q¿Æ-ambpw \ap-°-dn-™p-IqSm. At∏mƒ ÿmbn-˛-k-©mcn `mh-ß-fp-sSbpw BsIØp-Ib - n-ep≈ Ne-\Ø - n\v hnt[-ba - m-°p-tºmƒ, \ΩpsS kuµ-cy-im-kv{X-Øn\v ]pXnb am\-߃ ssIh-cpw. lcnIp-am-dns‚ \hm-ssZz-X-Nn-¥bpw A\-kyq-X-\n-cm-k-˛-\-

hoIcW-hm-Zhpw C°m-cy-ßsf IW-°n-se-Sp-°p-sa∂v \ap°v {]Xo-£n-°mw. lcn-Ip-am-dns‚ kmlnXo Z¿i-\sØ Nqgv∂v \n¬°p-∂Xv Hcp {]hm-l-t_m-[-am-Wv. \nc-¥-c-amb Cu [mcm-fl-IX F√m ÿm]-\-h¬°-c-W-ß-sfbpw kn≤m¥-hm-in-I-sfbpw IS-]p-g-°n-sb-dn-bp-∂p. Cu {]hm-lØns‚ `mK-am-bn-´mWv Bfln-IX - bpw kuµ-cyhpw k¿§mfl-IX - bpw At±lw ImWp-∂X - v. CXv Hc-fh - n¬ tkm{I-´okn\pw ap≥]p≈ BZn-b-h\ Zm¿i-\n-I-cn¬ Hcm-fmb sldm-¢o-‰-kns‚ Nn¥sb Hm¿Ωn-∏n-°p-∂p. "" B¿°pw Htc \Zn-bn¬ c≠p-{]m-hiyw Im¬h-bv°m-\m-hn√'' F∂hmIyw {]kn-≤a - m-Wt- √m. `uXnI bmYm¿∞ysØ {]hml-ambn (flux) ImWp∂ Cu ho£Ww hfsc B[p\nIhpam-Wv. 20-˛-\q-‰m-≠n¬ {_´ojv Zm¿i-\n-I\pw KWnX-⁄-\p-am-bn-cp∂ B¬{^Uv t\m¿Øv ssh‰v slUv (1861-˛1947) cq]w sImSpØ "t{]m kv ^ntem-k^n' [mcmhm-Z-Øns‚ hfsc ]cn-jvIr-X-amb cq]amsW∂v ]d-bmw. A\p-\n-an-ja - p≈ Bbn-Øo-ce - p-If - psS BsI-Øp-Ib - mWv {]]- © w. Hmtcm Bbn- Ø o- c ¬ kw`- h hpw H‰- s ∏´v \n¬°msX XpS¿®-bmb am‰-Øn-s‚bpw ]pXp-a-bp-sSbpw `mK-ambn \ap°v A\p-`h - t- h-Zy-am-Ip-∂p. ]m›mXy XØzhn-Nm-c-Øn¬ {]_-e-am-bn-cp∂ kØ, ÿnc-X, GI-Xm\X F∂n-hsb F√mw \ntj-[n®v Cu Z¿i\w Ncn-{X-]c-am-bn-Øs∂ `qX-Im-e-Øn¬ \n∂v ]pXnb `mh-bn-te°v \nc-¥cw ]cn-W-an-°p∂ bmYm¿∞y-sØ-bmWv Du∂n-∏d-™-Xv. Cu {]{In-b-bpsS Ne-\m-fl-I-X-aq-ew, ]c-º-cm-KXhpw ÿmh-c-hp-amb am\-Z-WvU-߃ sIm≠v CXns\ Af-°m\pw Adn-bm\pw Bhn√ F∂m-bn-cp∂p ssh‰vslUns‚ ]£w. ]m›mXy Z¿i-\Ø - nepw thZ-im-k{v X-Øn-ep-sa√mw A\p-c-W-\-߃ krjvSn® Cu Zm¿i-\nI ho£-W-sØ, lcn-Ip-am-dns‚ {]hm-lh - m-Zh - p-ambn _‘n-∏n®v ImWp-∂Xv {]tbm-P\ - {- ]-Za - m-Wv. \nc-¥-c-N-e\w \sΩ hn{`-an-∏n-°pw. \ΩpsS ]cnNn-X-amb ZnKvt_m-[-ßsf AXv ambn-®p-I-f-bpw. ÿe-Pe-{`aØn\v hnt[-bc - mIpw \mw. AXp-sIm-≠mWv a\p-jy¿ Cf-ImØ Ip‰n-Iƒ ÿm]n-°p-∂X - v. AXn¿°-√p-If - n-Sp-∂Xv. ImesØ aWn-°q-dmbpw an\n-‰mbpw sk°≥Umbpw Iodn-ap-dn®v AS-bm-f-s∏-Sp-Øn ssIØ-≠-bn¬ sIm-≠p-\S-°p-∂-Xv. ÿesØ Af-∂v, Ad-I-fmbn Xncn®v sI´nSw ]WnXv AXn¬ Ibdn hmXn-e-S®v ]m¿°p-∂-Xv, F¶nepw ss[cy-ap-≈h - ¿ CS-b° v n-sS, Ad-Iƒ Xpd-∂,v AS-bm-fß - ƒ ]dn-s®-dn™v, hkv{X-ap-cn™v ÿe-Im-e-ß-fpsS A\-¥hn-kX v r-Xn-Ifn¬ \·-cmbn Ae-bp-∂p. A\p-®c - W - o-ba - mWv Ah-cpsS A\p-`-hw. I]-St- h-jß - f - W - n™ \sΩ lcn-Ip-am-dns‚ Nn¥mkv^p-enw-K-߃ hnh-kv{X-cm-°p-∂p. \ΩpsS BS-bm-`-cW-߃°v Xo sImfp-Øp-∂p. Ie-bnepw kmln-Xy-Ønepw ]pXn-sbmcp kuµcy Nn¥m-k-c-Wn-bpsS kam-cw-`-am-hs´ \ap°v e`n-®n-cn-°p∂ Cu Z¿i-\-kp-Ir-Xw.

34

Hcpa

G{]n¬ 2013


teJ\w

NmØ-\mØv ANyp-X\ - pÆn

AssZz-X-Øns‚ BImiw H

cp hkvXphpw ]pXp-Xmbn D≠mIp-∂n-s√∂pw ap≥]n-√mØ H∂n\v ]pXnb Ah-Xmcw Akm-[y-am-sW∂pw ⁄m\- k z- c q- ] hpw auen- I hpw Aaq¿Ø- h p- a mb {_“- Ø ns‚ hnh¿Ø-\a - mWv {]mXn-`m-kn-I{- ]-]© - sa∂pw AssZz-Xt- h-Zm¥w A\p-im-kn°p-∂p. A\m-Zn-bmb Hcp k\m-X\ - h - yh-ÿb - psS km∂n[yw F√m ]Zm¿∞ß-fp-sSbpw kØ-bn-ep-≠.v F∂ kmam\y-XØzw hyXy-kX v h - o-£W - ß - ƒ°p thcp-]n-Sn-bv°m-\m-hm-Øh - n[w F√m `mc-Xo-bZ- ¿i-\ß - fpw Dƒs°m-≠n-´p-≠.v ]m›m-Xy-amb B[ym-fln-IX - Ø - z-Nn-¥Ifpw Gsd-°psd CtX hN-\t- I-{µnX-hm-Zhpw i_vZt- I-{µo-Xh - m-Zhpw BhnjvIc - n-°p∂p. Cu km∂n-[y-Øns‚ AXn-`u-Xn-IsØ XI¿°p-∂X - m-Wv. \otj- b n¬\n∂pw sslU- § dn¬\n∂pw {]tNm-Z\w t\Snb sZdn-Z, ^qt°m, eI≥, sZeyqkv XpS-ßnb DØ-cm-[p-\n-Ic - mb XØz-Nn-¥I - c - psS hnNm-c] - ≤ - X - n-Iƒ. Ze-hn-`P - \w sNbvXv ]c-am¿∞a- t \z- j n- ° p∂ Xo£v W - [ m- c - a mb ⁄m\-im-kv{X-Øns‚ hnhm-Z` - p-an-Ifn¬ _p≤nbpw `mh-\bpw a\-\hpw [ym\hpw ]c-kv]cw Ie-ln®pw ka\z-bn®pw \q‰m-≠p-If - n-eqsS k©-cn® kØm-hn-⁄m-\] - c - a - mb Z¿i-\ß - ƒ Zpc-hK - m-la - mb sshhn-[yhpw ssh]pey-hp-am¿∂-X-t{X. Ah-bn¬ Gsd-

°mew B≠p-ap-ßnbpw \o¥n-ØpSn®pw A\m- k - ‡ n- t bm- K - Ø ns‚ shfn®w \nd™ adp-I-c-sb-ØpI F{Xtbm ZpjvIc - a- m-W.v ]t©-{µn-bß - fn-eqsS D≈n¬°-S∂p h∂p-]c - n-Wa - n°p∂ {]]-©m-ht- _m-[sØ kzmflmb-X\ - h - n-{im-¥a- mb \nZn-[ym-kØ - n-eqsS \ho-Ic - n-°pI AXn-tesd Bbm-kI - c-am-W.v {XnIm-eX - n-h¿Øn-bmb {]Xn-`bpsS aq∂mw IÆv Iem-Im-cs - \-∂X - pt]mse XØz-Nn-¥I - \pw Bh-iy-am-Ip∂p. k¿§m-flm-Ihpw Ak-e` - h - p-amb Cu D]-e_ - v[n-sIm≠v A\p-Kr-lo-X\mb Hcp kXym-t\z-jI - s‚ Pohn-XZ¿i-\-amWv Fw.-sI.-l-cn-Ip-am-dns‚ eLp-\n-_‘ - ß - f - n¬ sXfn-™p-hc - p-∂Xv. "Fs‚ am\n-s^tÃm' ˛ {]Xn⁄m- ] {Xw F∂ t]cp- X s∂ kpZo¿L-amb a\-\a - Y - \ - Ø - n¬\n-∂pb¿∂p-h∂ Bflm-hn-jvIm-c-Øns‚ kXy-k‘ - X - bpsS km£y-]{- X-am-Ip∂p. Ccp-]Xv eLp-{]-_-‘-ßfpw kq{X-cq-]a- mb \q‰n-sbm∂v eLp hmIyß-fp-amWv Cu ]pkvXI - Ø - ns‚ D≈S-°w. "eLp'sh¶nepw Ch Hmtcm∂pw Kpcp- h m- W v . {]⁄- b psS AcWn IS™p NnX-dp∂ Zo{]-kv^p-enw-Kß - fpsS Zo]vXn-h-e-b-Øn¬ `qX-{]-IrXnbpw Bflo-bX - bpw am\-hn-IX - bpw kwkvIr-Xnbpw `mjbpw kmln-Xy-hpsa√mw Dcp-In-t®¿∂v \ho-\a - mb Hc-

Hcpa

G{]n¬ 2013

ssZz-Xm-\p-`h - a - mbn Xnf-ßn-\n¬°p-∂p. "\hmssZzX'sa∂p lcn-Ip-am¿ hy]-tZ-in-°p∂ Cu XØz-hn-⁄m\w At±-lØ - ns‚ kzIo-ba - mb kØmZ¿i\w Xs∂bmIp-∂p. AXns‚ DdhnSw Xo¿®-bmbpw {]mNo-\c - mb `mcXo-ba - \ - o-jn-If - p-sSbpw B[p-\n-Ic - mb ]m›m-Xy-Nn-¥I - c - p-sSbpw {]]-©h - ymJym-\ß - f - n¬ Is≠-Ømw. F∂m¬ B ]q¿h-kq-cn-If - psS hm°p-Is - ftbm ho£- W - ß - s ftbm AXp- ] Sn Bh¿Øn-°p-hmt\m A\p-h¿Øn°mt\m lcn-Ip-am¿ apXn¿∂n-´n-√. AhcpsS Nn¥m-]≤ - X - n-If - n¬\n∂p {]tNmZ-\a - pƒs°m≠v bp‡n-`{- Zhpw hyXn-cn‡-hp-amb Hcp \h-Z¿i\w Bhn-jvIcn-°p-Ibpw hyXy-kX v {- ]-Xn-`m-kß - f - n¬ AXns\ ka-\z-bn-°p-Ib - mWv sNøp∂-X.v AZr-jSv ] - q¿∆hpw A{ip-X] - q¿∆hp-amb hkvXp-XI - ƒ Dƒs°m-≈pI Gsd {]bm-ka - m-Wv. A]-cn-Nn-Xa - m-bXns\ a\ v {]Xn-tcm-[n-°pI kzm`mhn-Ia - m-Wv. AXp-sIm≠v Cu {]_-‘ß-fn¬ {]Im-in-°p∂ tI{µ-`q-Xa - mb Z¿i-\Ø - n\v kmam-\y-hm-b\ - ° - m-cs‚ Ah-t_m-[Ø - n-te°v A\m-bmkw IS∂p-sN-√m≥ Ign-™p-sh-∂p-h-cn-√. F∂m¬, [mc-Wbpw [ym\hpwsIm≠v aq∂mw-angn Xpd-°p-hm≥ Ign-bp-∂h - s‚ lrZ-bm-Im-i-Øn¬ AXv kzm\p-`-hØns‚ shfn-®a - m-bn-∏c - ° - pw. kzXz-\n-cm-ka- mWv hy‡n-bpsS

35


hnIm-k-Øn-\m-kv]-Z-sa∂ EPp-hmb XØz-amWv Cu \hm-ssZz-X-Z¿i-\Øns‚ tI{µw. "EPp-hmb' F∂ hntijWw kzbw \nc-kn-°pw, Imc-Ww, tIƒ°p-∂-am-{X-bn¬ tXm∂p-∂Xp am{X- a mWv AXns‚ B¿P- h w. Zp¿{Klhpw k¶o¿Æ- h p- a mWv AXns‚ s]mcpƒ. kXyw, inhw, kuµcyw apX-emb Nne k¶-e] v ß - ƒ ASn-ÿm-\] - c - a- mb aqey-ßs - f∂pw NncIm-e-ambn \mw am\n-®p-t]m-cp-∂p-≠t√m. Ah ]c-am¿∞-Øn¬ sshb-‡nIhpw kmaq-ln-Ihpw ]mc-ºc - y-_≤ - h - pamb ]e-Xcw AXn-cp-Iƒ°p-≈n¬ Xfbv°-s∏´v hnI-kn-°p-hm-\m-ImØ Aaq¿Ø-`m-hß - f - m-W.v kzbw Bbn-cnbv°pI F∂ bmYm-ÿn-Xn-I-amb auen-Ih - m-ZØ - n\p hnj-bß - f - mWv Chsb∂v lcn-Ip-am¿ \nco-£n-°p-∂X - n¬ bp‡n-bp-≠v. GXv Bi-bhpw kzbw \nc-kn-°p-tºmƒ am{Xta AXn-cp-Iƒ adn-IS- ∂ - ,v ÿe-Im-eß - f - psS sI´p-Iƒ s]m´n®v A\-¥X - b - n-te°v k¿§m-flI-amb {]bm-W-am-cw-`n-°p-I-bp-≈q. "Dugn-bn¬ AJn-ek - mc' sa∂p am\nbv°s - ∏-Sp∂ kvt\l-Øns‚ kmcw kzXz-\n-cm-ka - m-Ws - √m. Alwt_m[]-cX - {- ¥-ambv Pohm-flm-hns\ \nc-kn®v k¿h-X-{¥-kz-X-{¥-amb ]c-am-flmhns\ km£m-XI v c - n-°W - s - a∂v `mc-Xob-amb B¿j-⁄m\w ]t≠ \sΩ ]Tn-∏n-®n-´p-≠v. "Rms\∂ `mh-aXp tXm∂m-bI v t- h-Wa- nl tXm∂p-∂X - m-Ine-Jnew Rm\n-sX∂ hgn tXmt∂Wta' F∂v lcn- \ m- a Io¿Ø\w DZvtLm-jn-®n-´p-≠v. CXp-X-s∂-bt√ kzbw-\n-cm-ks - a∂ \hm-ssZzXw F∂p \ymb-ambpw kwi-bn-°mw. F∂m¬, {]mNo-\a - mb AssZz-XZ- ¿i-\hpw lcnIp- a m¿ Is≠- Ø p∂ \ho- \ - a mb AssZz-Xhpw XΩn¬ ASn-ÿm-\] - c - amb A¥-ca - p-≠.v {]mNo-\a - mb AssZzX-Øn¬ Aaq¿Øhpw k¿∆-hym-]n-bpsa∂p ]cn-I-¬]n-°-s∏-Sp∂ ]c-amflmhv A¥n-a-hn-{im-¥n-ÿm-\-am-Wv. "hn{im-¥n-kX - t- Xz\ t`mtK\ `pPytX' F∂v ]c-am-fl-ÿm-\o-b-amb ckØns‚ Bkzm-ZsØ \mSy-im-k{v X-hymJym-Xm-hmb `´\mbI≥ hnh-cn-°p∂Xp t\m°p-I. ]c-a] - Z- a - m-Wv, Bhr-

36

Øn-cl - n-Xa - m-Wv, A¥n-ah - n-eb - ÿ - m-\amWv ]c-am-fls - sN-X\ - yw. AXn¬ hnebw-{]m-]n-®p-I-gn-bp-tºmƒ Pohm-flmhn\p ]ns∂ kzbw-\n-cm-ka - n-√, bm{X Adp-Xn-bnseØp∂p; hnImkw kvXw`n°p-∂p. GXv hkvXphpw Aßs\ PUo-`m-hX - p-ey-amb ]mcy-¥n-Ih - n-{im-¥n]Zw {]m]n-°p∂p F∂ A[ym-flh - mZ-Øn\p hncp-≤-amWv \hm-ssZz-Xw. ""AssZz-XØ - n¬ hn`n-∂ß - f - mb hkvXp°fpw Bi-bß - f - p-an-s√∂pw F√mw _rl-Ømb H∂n¬ \n£v]n-X-amsW∂pw ]d-bp-∂p. CXv ap≥Iq´n \n›-bn-°s - ∏-´X - m-Wv. AXm-bX - v, \mw ]nd-hn-bn¬Øs∂ AssZz-X-Øns‚ `mK-am-W.v \maXv Adn-bp-Itb th≠q, AtX kabw \hmssZzX-Øn¬ Adnhn-\p-th-≠n-b√ t]mcm´w'' F∂v "kzXz\n-cmk'sa∂ BZy-{]-_-‘-Ønepw XpS¿∂v ]e-{]-_‘ - ß - f - nepw lcn-Ipam¿ Xs‚ AssZz-Xk - ¶ - ev]w hni-Zam-°p-∂p-≠v. I¿Ω-ßf - n-eqsS XpS¿®bmbn kzbw \nc-kn®v hnI-kn-°p-Ibt{X \hm-ssZz-X-Øns‚ [¿Ωw. Im^vIb - psS IYm-]m-{X-߃ kzbw \ncm- I - c n- ® p- s Im≠v GXmWv bmYm¿∞yw F∂p bp‡n-bn-eqsS Xncbp-Ibpw bp‡n-cm-lnXyw \n¿Ωn-°pIbpw ]pXn-sbmcp bp‡n krjvSn-°pIbpw sNøp-∂p. Cuhn[w kzbw-\ncm-kØ - ns‚ A\p-kyp-Xn-bt{X kmlnXyw. AXv Dd-®p-t]mb Bi-b-ßsfbpw aqey-ßs - fbpw \nc-kn-®p-sIm≠v Hmtcm hmb-\-bnepw ]pXnb cq]w]q≠v _rl-Ømb {]m]-©n-Im-hÿ - I-fn-te°v \sΩ \bn-®p-sIm-≠n-cn°p∂p F∂ lcn-Ip-am-dns‚ ⁄m\imkv{Xw {]]-©m-\p-`h - ß - f - n-te°pw Imhym- \ p- ` q- X n- b n- t e°pw \ΩpsS A¥¿tem-N\w Xpd-∂p-sh-bv°p-∂p. "A¿∞-hØ - mb Bi-bß - f - psS iq\yX', "`K-hZ- K v o-Xb - psS ]p\-ch - t- emI\w' F∂o {]_-‘ß - f - n¬ H.-hn.-hnP-bs‚ "Jkm-°ns‚ CXn-lmkw' ]p\¿hm-b\ - bv°p hnt[-ba - m-°p-∂p. kzX-{¥-am-hm≥ tamln-°p∂ {]IrXnbt{X Jkm-°nse Hmtcm hcn-bpw. Cu kzmX-{¥y-tam-la - m-Is - ´, {]Ir-Xnbnse Hmtcm hkvXp-hnepw Bi-bØnepw ]c-kv]cw \nc-kn-°p-Ibpw

Hcpa

G{]n¬ 2013

kzbw \ncm-Ic - n-°p-Ibpw sNøp∂ At\Iw LS-Iß - f - psS kwL¿j-amWv. t\mh-ense \mb-I-\mb chn H∂ns\bpw {]Xn-\n-[m\w sNøp-∂n√. X\-Xmb A¥x-kØ - tbm XØzim-kv{Xtam Abmƒ°n-√. kwi-bmephpw `ocphpw `mh-\m-im-en-bp-amb Abmƒ `uXn- I - i m- k v { X- Ø nepw XØz-Nn-¥b - n-ep-ap≈ XmXv]c - y-ap-t]£n®v Hcp Ip{Km-aØ - nse hnZym-eb - Øn- e mWv FØp- ∂ - X v . Abmƒ X∂n¬\n-∂p-Xs∂ HmSn-sbm-fn-°p-Ibm- W v . ]c- k v ] - c - _ - ‘ - a n- √ mØ ]pkvXI - ß - ƒ hmbn-°p∂ Abmƒ ]c-kv]-c-_-‘-an-√mØ bp‡n-Iƒ sIm≠v \n¿Ωn-s®-Sp-°p-∂-sX√mw DØ-c£WØn¬ XI¿∂p-t]m-Ip∂p, A¿∞- h - Ø mb I¿Ω- ß ƒ tN¿∂n-Wßn \nc¿∞-Ia - mb iq\yX-bm-bo-Øo-cp-∂p. "G‰hpw \n m-camb Akv X nXzw a\p- j y- t ‚- X msW∂p t_m[y-s∏-Sp-Øp∂' IrXnbmWv Jkm-°ns‚ CXn-lm-ks - a∂ \nco-£W - Ø - ns‚ kmwK-Xy-an-Xm-W.v anØpw Iev ] n- X - I - Y bpw bmYm¿∞yhpw Ncn-{Xhpw A[ym-flhn-Zybpw cmjv{So-bhpw Iq´n-°e - ¿Øn ]pXnb Ime-Øns‚ a\p-jys‚ inYne-amb A¥¿tem-I-ßsf {]iv\h¬°-cn-°p-Ibpw Xpd-∂p-Im-Wn-°pIbpas{X CXn-lm-kØ - ns‚ e£yw. AkvXn-Xz-hm-Z-Øns‚bpw thZm-¥Øn-s‚bpw A\p-jvTm-\ß - f - p-sSbpw Adn-hp-Iƒ°p IpdpsI `K-hZ- vKo-XtbmSp Ie-ln-°p-Ibpw AXns\ ]p\-cp-Xv]m-Zn-∏n-°p-Ibpw sNøp∂ CXp-t]m-ep≈ as‰mcp IrXn C¥y≥ `mj-If - n-en-s√∂ lcn-Ip-am-dns‚ \nKa\w bp‡n-`{- Z-am-Ip-∂p. kz¥w `mcXo-bX - b - mWv hnP-b≥ Is≠-Øp-∂Xv . Akv X n- X z- h m- Z - Ø nse A\yh¬°-cW - Ø - ns‚ \n m-lm-bX - b - √ CXn- l m- k - Ø nse \nc¿∞- I - X . {ioIr-jW v s‚ AssZz-Xt- ØmSp Ieln®pw ka- c - k - s ∏´pw hnP- b ≥ kz¥w D≈n¬\n∂v `mc- X o- b X hos≠-Sp-°p-Ib - s - {X. Hu]-\n-jZ- a - mb BXy¥nI-ca - y-Xb - p-sSbpw B¥-cn-I{]-km-ZØ - n-s‚bpw A]m-cX CXn¬ Is≠-Øp-∂p-sh∂ \nK-a\w iq\y-


Xsb alm-bm-\_ - p-≤a - X - Ø - nse iq\yhm-ZØ - n¬ \n∂p hyXn-cn-‡a - m-Ip-∂p. AkvXn-Xz-Øns‚ ]cn-an-Xn-Ifn¬ \n∂v Bfl-\n-cm-k-Øn-eqsS tamN\w tXSn At\Iw P∑-hm-k\ - I - fp-ambn \nc-¥cw cq]m-¥c - ß - f - n-te°p k©-cn-°p∂ hkvXp-{]-Xn-`m-kØ - n\p \nZ¿i-\a- t{X Pew (P-em-flI - X - ) as‰m∂mbn amdm-\p≈ D¬{`m-¥a- mb BthK-amWv AXns‚ Hgp-°v. ÿnc-amb cq]tam Bi-btam Cs√-∂-XmWv AXns‚ tamN-\w. auen-Ih - m-Zß - t- fmSv, Ncn-{X-tØm-Sv, PUo-`h - n® Nn¥-ItfmSv Ie-ln®v \nXy-]-cn-h¿Ø-\Øn\p hnt[-ba - m-Ip∂ temIm-hÿ I-fn-eqsS bm{X-sNbvXv A]-cn-Nn-Xhpw A\m-hr-X-hp-amb aWvU-e-ß-fn¬ FÆ-a‰ km[y-X-I-fmbn ]cn-W-an°p∂ Pew \hm-ssZz-XØ - ns‚ cq]-Iam-Ip-∂p. sh≈wt]mse-bmWv ]{X-hpw. {]kn-≤o-Ic - n-°p∂ hm¿Ø-Is - fm∂pw kz¥-am-sW∂p Icp-XmsX ]{Xw Hmtcm-\n-an-jhpw kzbw X≈n-°f - b - pIbpw as‰m-∂mbn amdp-Ibpw sNbvXpsIm≠v sshcp-≤y-ß-fn-eq-sS-Xs∂ sshcp-[y-ßsf adn-IS- ° - p-Ib - mWv (CXv \hm-ssZz-XØ - ns‚ B¥-cn-IX - Ø - z-amWv ˛ "]{Xw Hscm-gp°v') Hmtcm ]Zm¿∞-Ønepw ]ckv]cw s]mcp-Øs - ∏-SmØ bmYm¿∞yß-fp-≠v. ]q¿Æ-amb bmYm¿∞y-sas¥-∂-dn-bn√. \mw Xncn-®-dn-bp∂ bmYm¿∞yw-Xs∂ Ahy-‡tam ktµlm-kv]Z- tam BWv. Imc-Ww, Hmtcm hkv X phpw {]Xo- X n- t Km- N - c - a m- I ptºmƒXs∂ as‰m-∂mbn amdp-Ib - m-W.v AXp-sIm-≠v, kmln-Xy-Im-cs‚ ISa Xm≥ Pohn- ° p∂ temIsØ ]p\¿\n¿Ωn-°p-Ib - m-W.v GXp hkvXphn-s\bpw AXn¬\n∂p tamNn-∏n®v B¥-cn-I] - c - n-hr-Øn-bn-te-°,v \hm-ssZzX-Øn-te°v A`n-kw-{I-an-∏n-°p-Ib - mWv Ihn-I¿Ωw (Hmtcm hkvXphpw ]pXpXmbn P\n-°p-∂p) bmYm¿∞yw-Xs∂ _lp-kz-cam-bn-Øo-cp∂ ]n¬°m-ea - p-Xe - m-fn-ØØns‚ D]- t `m- K - k w- k v I m- c - Ø n¬ `mjbv°v BXy-¥n-Ia - mb lcn-Xk - ar≤n \jvSs - ∏´p t]mIp-∂p. A\p-`h - ߃ At\Iw iI-eß - f - m-bn-®n-Xd - p-

tºmƒ hy‡n-bpsS kzm—-µy-Øn\p inYn- e o- I - c - W hpw A¿∞- Ø n\p timj-Whpw kw`-hn-°p-∂p. CXv `mjbpsS ac-W-Øn\p hgn-sh-bv°p-∂p. A¿∞-kmw-KXyw {]iv\h - ¬Ir-Xa - mIp∂ DØ-cm-[p-\n-IX - b - n¬ hm°p-Iƒ {]Z¿i-\h - k - X v p-°f - m-Ip-∂p. h¿Ø-am\-ka - q-lØ - n¬ sSen-hn-j\pw kn\nabpw kmln-Xyhpw ]{Xhpw iI-eoIr-Xa - mb kwth-Z\ - w-sIm≠v B¥-cnI-amb A¿∞-cm-lnXyw t_m[n-∏n-°p∂p. Cu ÿnXn-bn¬ \ncq-]-Is‚ [¿Ωw ]mT-Ønse Nn”-ßf - p-]t- bmKn®v `mj-bv°X - o-Xa - mb Xe-ßf - n¬ `mh-\-sN-øp-I-am-{X-am-sW∂pw \hmssZz-XØ - ns‚ A\-¥h - ym-tJy-Xb - n-tebv°p≈ `mj-bpsS Hgp-°m-Wn-sX-∂pam- I p∂p lcn- I p- a m- d ns‚ ]£w (`mjbpsS km[y-XI - ƒ) Pohn-Xm-ht- _m-[Ø - ns‚ hmXnep-Iƒ Xpd-°p-∂X - n¬ `mh-\b - v°p≈ ]¶v kp{]-[m-\a - m-Wv. sshcp-≤y-ßsf kam-Ie - \w sNbvXv \K-ch - ¬Ir-Xa- mb B[p-\n-IX - b - n¬ \jvSs - ∏-Sp∂ hy‡nsbbpw `mj-tbbpw AXp- Is≠Øp∂p; Nn¥sb `cn-bv°p∂ £WnI- a mb ]e- X cw Bth- K - ß ƒ ASbmfs∏Sp-Øp-∂p. hyman-{in-am-bnØo-cp∂ Ah-t_m[w KpWn-Xß - f - m-bns∏-cp-Ip-∂p(-Ah - t- _m-[Ø - ns‚ KpWnX-߃). Cu hyman-{iWw kmln-XyØns‚ Bflo-bX - b - nepw kw`-hn-°p∂p-s≠∂v lcn-Ip-am¿ \nco-£n-°p-∂Xv {it≤-ba - m-Wv. `uXn-IX - bpw Bflo-bXbpw XΩn¬ th¿Xn-cn-hn-√. F√mw ]e-Xm-bn-cn-bs v °-Øs∂ t`Z-ßsf adnI-S∂v km£m¬°-cn-°p∂ aXm-flI - a-√mØ ka-\z-bZ- ¿i-\a - mWv Bflo-bX. \n¿hy-‡n-Ia- m-b, AXn-cp-If - n-√mØ \ho-\a - mb AssZz-Xm-ht- _m[w \nc¥cw \ho-Ic - n-°s - ∏-Sp-Ibpw sNøp-∂p. (_-Z¬ Bflo-bX - ). Cu \nc-¥c - \ - h - o-Ic - W - Ø - ns‚ k¶o¿ÆX kmln-Xy-Øn¬ {]Xn-^en-°p-∂Xv Pohn-Xm-\p-`h - ß - f - n¬\n-∂pX-s∂-bm-W.v {]Im-it- Ø-°mƒ thKwIq-Snb am\-kn-Ib - m-{X-If - n¬ a\p-jy≥ Ft∏mgpw hym]-cn-°p-∂p-≠v. AhnsS hgn-Iƒ am™p-t]m-Ip-∂p, e£y-߃ amdn-ad - n-bp-∂p. bm{X-Xs∂ hgn-bm-Ip∂p. bm{X-bpsS ]c-ae - £ - y-sØ-°p-dn®v

Hcpa

G{]n¬ 2013

CXp-hs - c-bp-≠m-bn-cp∂ hnizm-kß - ƒ AkvXa - n-®n-cn-°p-∂p. h¿Ø-am-\sØ \ncm-I-cn-®p-sIm≠v \n¿h-ln-°p∂ Adp-Xn-bn-√m-Ø, Xncn-®p-hc - h - n-√mØ bm{X F∂ k¶-e] v \ - Ø - n¬ \hm-ssZzX-Øns‚ tI{µ-XØzw \nln-Xa - m-Ip∂p. (h-gn-Iƒ). \hm-ssZz-XØ - n¬ ]c-a] - Z- hpw {]Xn-jvTb - p-an-√. sh≈-sam-gp-Ip-∂X - pt]mse a\p-jy≥ kzbw \ncm-Ic - n-®psIm≠v I¿Ω-]c - º - c - b - n-eqsS amdn-s°mt≠-bn-cn-°b - m-W.v At∏mƒ hrjvSnbpw ka-jvSnbpw c≠-s√-∂p-hc - pw. `uXn-IXbpw Bflo-bX - bpw c≠-s√-∂p-hc - pw. Cu AssZz-Xm-\p-`qXn shfn®w \nd™ A\-¥-hn-im-e-amb BIm-i-am-Wv. AhnsS kzmX-{¥y-Øn\p ]cn-an-Xn-bn√. kpJw- ˛ - Z px- J w, cmKw- ˛ - t Zz- j w, kzm¿∞w-˛X - ym-Kw, Pohn-Xw-˛a- c - Ww apXemb Zzµz-ßf - n-√. AXmWv {]]-©mh-ÿs - b∂ Ah-t_m[w {]m]-©n-Isa∂p \mw Icp-Xp∂ {]mXn-`m-kn-Ia- mb k¶o¿Æ-XI - f - n¬ \n∂p tamN-\a - c - p-fp∂p. AXmWv Bfl-\n-cm-k-Øns‚ Bfl-km-£m-XvIm-cw. Cu XØzw lcn-Ip-am¿ ]e {]_-‘ß - f - n¬ ]e _nw_-ßf - n-eqsS {]]-©\ - w-sN-bX v n-´p≠v. Zpc-h-Km-l-amb Hcp hnjbw C{Xbpw EPphpw efn-Xhpw BI¿jI-hp-amb ssien-bn¬ Ah-Xc - n-∏n-°phm≥ Ign-™Xv Nn¥-bnepw Fgp-Ønep-ap≈ kam-[n-sIm-≠p-Xs - ∂-bm-W.v NnZm-Im-iØ - nse \£-{X-k^ v penw-Kß - ƒt]mse 101 kq{X-hm-Iy-߃ Cu ]pkvXI - Ø - ns‚ aqeyw h¿≤n-∏n°p-∂p-≠.v kt¶-X_ - ≤ - a - mb Nn¥m-]mc- º - c y- Ø ns‚ AXn- c p- I ƒ°- ∏ p- d Øp≈ hnI-kz-c-amb N{I-hm-f-Ønte°v Ah \ap°p hgn ImWn-®p-Xcp-∂p. a\p-jym-hÿ - b - psS Zpjv]c - n-lmcy-amb {]iv\ß - f - n-te°v \ΩpsS {i≤ £Wn-°p-∂p. "Aev]m-£c - a- k - µ - nKv[w kmc-hZvhniztXmapJw' F∂ kq{X-kz`mhw sIm≠p km{µ-amb Ah-bpsS LS\ {]⁄bpw Ihn-Xb - p-an-SI - e - ¿∂ inev]N - m-Xp-cn-bm¬ kam-I¿j-Ia - m-W.v \mw CXp- h sc t\Sn- s h® A¿∞-ß-sf-sb√mw adn-I-S∂v \nc¥cw ]pXnb A¿∞-ß-f-t\z-jn®v A\-¥-X-bn-te°p bm{X-sN-øp-hm≥ Cu ]pkvXIw \sΩ t{]cn-∏n-°p-∂p.

37


A`n-apJw

ssitejv Xr°-fØ - q¿ /Fw.sI.-lc- n-Ip-am¿ ae-bmf hna¿i-\Ø - n¬, kºq¿Æ-amb Hcp kn≤m-¥hpw XØz-Nn-¥bpw \n¿Ωn-®Xv Rm\m-sW∂v hn\-bt- ØmsS ]d-bs- ´. Nne s{]m^-k¿am¿ CXv AwKo-Ic- n®p Xc-Ws- a-∂n-√. ImcWw Hcp Ncn{Xw krjvSn-°p-tºmƒ AXns\ \ncm-Ic- n-°m\pw Bfp-≠m-Ipw. Fs‚ "\hm-ssZzX'sØ AssZzX-hp-ambn _‘n-∏n-°m≥ Imcy-߃ a\- n-em-°mØ Bsc-¶nepw Xøm-dm-tb-°mw.

hna¿i-I≥ Fgp-Øp-Im-c\p th≠n-b√ Fgp-Xp-∂Xv

38

Hcpa

G{]n¬ 2013


B

flm-b\ - ß - f - psS Jkm°v Ahm¿Uv Fß-s\-bmWv hyXy-kvXam-Ip-∂Xv? Fw. sI: Bflm-b\ - ß - f - psS Jkm°v Ahm¿Uv t]mse hyXy-kvXa - mb Hchm¿Uv ae-bm-fØ - n-en-√, ImcWw CXv Hsc-gp-Øp-Im-cs‚ ]pkvX-I-Øns‚ t]cn-ep-≈-Xm-Wv. AXm-I-s´, Hcp hna¿i\IrXn-bm-Wv. ae-bm-f-Øn¬, Hcp t\mh-ens\ am{Xw Bkv]Z- a - m°n D≠mb \h-Nn-¥m-[m-cI - f - p≈ ]pkvXIw. ]e kwkvIm-cß - s - fbpw Fgp-ØpIm-scbpw kwtbm-Pn-∏n-®p-sIm≠v Hcp hna¿i-I≥ kz¥w B¥-cn-I-X-bnte°v Xncn-bp-∂X - ns‚ kml-kn-IX - bp≈ IrXn. AXns‚ `mj-bn-ep≈ Zm¿i-\n-I-X, hna¿i-Is‚ D≈nse IrXn-sb, Fgp-X-s∏-SmØ IrXnsb At\z-jn-°p-∂X - ns‚ `mK-ambn kw`hn-®X - m-W.v am{X-a√ - , Cu hna¿i-\I - r-Xn-bpsS t]cn¬ B Fgp-Øp-Im-c≥ Xs∂ \¬Ip∂ Ahm¿Uv as‰-hn-sS-sb-¶n-epapt≠m? Fs‚ BZysØ ]pkvXI - am-WX - v. 1984˛emWv AXv ]pd-Øp-h∂ - Xv . AXns‚ t]cn¬ Rm\pw kplrØp°fpw tN¿∂v 1995˛emWv Ahm¿Uv G¿s∏-Sp-Øn-bX - v. Hcp Fgp- Ø p- I m- c ≥ Xs‚ ]pkvX-I-Øns‚ t]cn¬ \¬Ip∂ Ahm¿Un\v Xpey-amb sshIm-cn-IXbpw kmtlm-Zc - yhpw FhnsS In´pw? Ct∏mƒ ]Xn-s\´v h¿j-ambn Cu Ahm¿Uv \¬In hcp-∂p. Aº-Xn-tesd-t∏¿, Cu Ahm¿Uv kzoI-cn®p Ign™p. kmlnXy A°m- Z - a n- b psS Ahm¿Un\v XpIbpw HutZym-Kn-Ia - mb ]n≥_-ehpw D≠m-Ipw. F∂m¬ FgpØns‚ taJebn¬ apgp-h\ - mbn apßn \n¬°p∂ Hsc-gp-Øp-Im-c≥ Abm-fpsS lrZ- b - Ø n¬ \n∂v Xcp∂ Cu Ahm¿Uns‚ kpK- ‘ - s Ø, FgpØns‚ ip≤-hmbp izkn®v Pohn°p∂ Hcmfpw X≈n-°-f-bp-I-bn-√. Bflm- b - \ - ß - f psS Jkm°v Ahm¿Upt]m-sem∂v Cu temI-Øn¬ Xs∂bp≠m-In-√. ImcWw AsXmcp ^o¬ BWv. thsdbpw {]tXy-IX - I - fp- ≠ v . Fs‚ IrXn- b n- e q- s S, Cu

Jkm-°ns‚ CXn-lmkw F∂ ]pkvXIw ]Tn-°p-Ib - m-sW-s∂ms° ]dbp-∂Xv km{º-Zm-bn-Ia- mb Bi-ba- m-Wv. F\n°v B t\mh¬ ]Tn-t°-≠tXm, ]Tn-∏n-t°-≠tXm Bb kml-N-cy-an-√. Rm≥ Fs‚ Xs∂ D≈nte°v t\m°m≥ hn[n-°s- ∏´p F∂-XmWv bmYm¿∞yw. ]eXpw F\n°p Xs∂ shfn-s∏-Sm-\p-≠v. F√mw bp‡nbneqsS hnh-cn-°m≥ Ign-b-Wsa-∂n-√. Fgp-Xn-b-Xp-sIm≠v F√mw ]cn-l-cn®p F∂v Icp-Xp-∂n-√. NneXv Bi-bß - ƒ t]mep-a√ - . Bi-bß - sf∏‰n-bp≈ Btem-N\ - I - f- m-Wv. Ahm¿Un-eqsS as‰mcp Fgp-Øp-Imc\pw Hm¿Ωn-°s - ∏-Sp-∂p. AXv H.-hn.hn-Pb - \ - m-W.v At±-lØ - ns‚ IrXnbpw Cu Ahm¿Uns‚ k_v sSIvÃv (Sub Text)D]-]m-T-ambn \n¬°p-∂p. Cu kvarXn as‰-hnsS In´pw. C{Xbpw ssehmb ]pc-kI v m-cØ - n-eq-sS, kmlnXy-Øns‚ Bflm-hn-s\-bm-Wv, s]cphn-c-en¬ Db¿∂v \n∂v, \mw FXntc¬°p-∂X - .v Bflm-b\ - ß - f - psS Jkm°v Fßs\ hmbn®p a\- n-em°pw? F√m hmIyßfpw GtXm A⁄mX temI-tØ°mWv \oßp-∂-sX∂v tXm∂pw. hna¿i-\Ø - n\v bp‡n-bpsS hnNmcw A\n-hm-cy-at√? Fw.sI:˛ Bflm-b\ - ß - f - psS Jkm°v Fs‚ Ccp-]Ø - n-sbm∂mw hb- n¬ Fgp-Xn-b-Xm-Wv. ]e Bi-b-ßfpw XΩn¬ DW-cp-Ibpw Fhn-sStbm A{]Xy-£a - m-hp-Ibpw sNøp∂ Iuam-cI - m-

Hcpa

G{]n¬ 2013

e-Øns‚ Btem-N\ - I - f - psS s]cp-°ßƒ BWv AXn-ep-≈X - .v F√m hmIyßfpw A]- { K- Y - \ hpw bp‡nbpw Bbns°m≈- W - s a- ∂ n- √ . \Ωƒ hna¿i-\Ø - ns‚ KZysØ Ie-bmbn ImWm≥ Iq´m-°p-∂n-√. k¿§m-flI - amb \nan-jß - ƒ hna¿i-\I - e - b - n-ep≠v. AXm-bX - v, ]e Adn-hp-Ifpw GXv hgn-°mWv t]mIp-∂s - X-t∂m, Fß-s\bmWv D≠m-Ip-∂s - Xt∂m Adn-bmØ Ah-ÿ-bp-≠v. F\n°v Cu IrXnbpsS cN-\m-th-f-bn¬, km[m-cW bp‡n-bpsS A∏p-dt- Ø°v t]mIp-∂t]mse A\p-`-h-s∏-´p. `mj-bv°p≈n¬ Nne kuµ-cym-\p-`-h-ßfpw {]m]-©n-Ia - mb Adn-hp-Ifpw Hfn-®n-cn°p-∂p. "Jkm-°ns‚ CXn-lmkw' F∂ ]pkvXIw ]Tn-°p-I-bm-sWs∂ms° ]d-bp-∂Xv km{º-Zm-bn-Ia- mb Bi-ba- m-W.v F\n°v B t\mh¬ ]Tnt°-≠t- Xm, ]Tn-∏n-t°-≠tXm Bb

39


kml-N-cy-an-√. Rm≥ Fs‚ Xs∂ D≈n-te°v t\m°m≥ hn[n-°-s∏´p F∂-XmWv bmYm¿∞yw. ]eXpw F\n°p Xs∂ shfn-s∏-Sm-\p-≠v. F√mw bp‡nbneqsS hnh-cn-°m≥ Ignb-W-sa-∂n-√. Fgp-Xn-b-Xp-sIm≠v F√mw ]cn-lc - n®p F∂v Icp-Xp-∂n-√. NneXv Bi-bß - ƒ t]mep-a√ - . Bib-ßsf∏‰n-bp≈ Btem-N\ - I - f - m-Wv. Nn{X-Ie - b - n¬ \mw IrXy-ambn a\- nem-°p∂ Bibw F∂-Xn-ep-]c - n, cq]ß-fp-sSbpw h¿Æ-ßf - p-sSbpw ka-\zb-Øn-eqsS \ΩpsS a\- n¬ GXv \ng¬ hogp∂p F∂-XmWv {][m-\w. Hcm-ibw AtX-]Sn Nn{X-am-Ip-∂Xv D∂X-amb Ie-b√ - . `mj-bnepw CXv kw`hn-°p-∂p-≠v. \mw Fgp-Xp-∂s - X√mw as‰m-∂m°n ]d-bm≥ Ign-bW - s - a-∂n√. Ihn-Xb - n¬, Nne-t∏mƒ, Cß-s\sbm-c-\p-`hw D≠m-Ip-∂p. hna¿i-\Øns‚ KZy-Øn-epw, `mjsb AXns‚ Xs∂ {]Xo-Ia- m-°p∂ Iem-hnZy D≠m-

40

Ip-∂p. Fs‚ a\- nse Fgp-X-s∏SmØ Hcp ]pkvXI - sØ ]pd-Øp-sIm≠p-hc- p-∂X - n\v Rm≥ Jkm-°ns‚ CXnlm-ksØ D]-tbm-Kn®p F∂v ]d-bp∂-XmWv hmkvXh - w. Xm¶-fpsS "A£-cP - m-eI - sØ' Fw.Ir-jW v ≥\m-bc - psS kmln-Xy-hm-c^ - e-hp-ambn Xmc-Xayw sNøp-∂X - n-s\∏‰n F¥m-W` - n-{]m-bw? Fw. sI:˛Xmc-Xayw sNøm≥ B¿°pw kzmX-{¥y-ap-≠v. Nne¿ Ah-cpsS ]cnanXn F∂ \ne-bn¬ Fs‚ ]w‡nsb IrjvW≥\mb-cpsS ]w‡n-bp-ambn _‘n-∏n-°m-dp-≠v. ImcWw Ah-cpsS Hm¿Ω-bn¬ Aev]s - a-¶nepw Xmc-Xayw sNøm-hp∂ thsd H∂p-an-√. Ah¿ Xmc-Xayw sNøp-∂-Xn\v B[m-c-am°p∂ hkv X p- X - I ƒ Ch- b m- W v . IrjvW≥\m-b¿ ]Sn-™m-d≥ ]pkvXI-ßs - f-∏‰n Fgp-Xn-bn-cp-∂p. At±lw ae-bm-fØ - nse B\p-Im-en-Iß - f - nse cN-\I - sf hna¿in-®n-cp-∂p. F∂m¬

Hcpa

G{]n¬ 2013

Fs‚ kao-]\w as‰m-∂m-Wv. F\n°v Hcp kmln-Xy-Ir-Xn-bpsS \ncq-]-WØn¬ IrjvW≥\m-b¿ Hcp klmbhpw sNbv X p- X - c p- ∂ n- √ . At±- l Øns‚ ]w‡n h√-t∏mgpw hmbn-°pam-bn-cp∂p F∂-sXm-gn-®m¬, Rm≥ At±-lØ - ns‚ Hcp A\p-bmbn Bbncp-∂n-´n-√. IrjvW≥\m-bc - psS `mjm-]mWvUn-Xyhpw kmln-Xy-tem-IsØ∏‰nbp≈ Adnhpw F∂n¬ hnkvab - a - p-≠m°n-bn-´p-≠v. ]t£, F\n-°X - n¬ Ihns™-¥mWv? ]WvUn-X-∑msc \mw ]n¥p-Sc - W - s - a-∂n-√t√m? IrjvW≥\mb¿ ]pe¿Øp∂ kao-]\ - c - o-Xn-It- fmSv F\n°v Hcn-°epw tbmPn-∏p-ap-≠m-bncp-∂n-√. At±lw hy‡n-]c - a - mb Imcy߃°v Du∂¬ sImSp-ØmWv FgpXn-b-Xv. Rm\m-I-s´, hy‡n-]-c-amb Hm¿Ω-Iƒ CXn¬ Ib-‰m-dn-√. At±lw kmlnXyw F∂ hyh-lm-csØ I≠Xv, B[p-\n-IX - bv°pw apºp≈ A\p`-hsØ ASn-ÿm-\a - m-°n-bm-Wv. A`n-


\hm-ssZzXw Fs‚ kz¥w XXz-Nn-¥-bm-Wv. CXv AssZz-X-Øns‚ ]I¿t∏m, AXns‚ hnIm-ktam H∂p-a√. AssZz-Xh - p-ambn CXn\p _‘-an-√. F∂m¬ CXv as‰mcp AssZz-Xa- m-W.v Ign™ \q‰n-bº - Xv h¿jØn\nS-bn¬t∏mepw, Hcp ae-bmf hna¿i-I≥ kz¥-ambn CXp-t]mse XØz-Nn¥ apt∂m-´p-h-®n-´n-√. Chn-SpsØ hna¿i-I-sc√mw H∂p-In¬ ]m›mXy -kn-≤m-¥-ßtfm ]n¥pScp-∂-h-cm-Wv. Fs‚ Nn¥sb ]Tn-°msX AXns\ \ncm-I-cn-°p-∂Xv hnUvVn-Ø-am-bn-cn-°mw. cp-Nn-bn¬ R߃ XΩn¬ henb hyXym-k-ap-≠v. AXp-sIm-≠v, Hcp ]pkvX-Iw, Hcp kmaqly {]iv\w, Nn¥ F∂n-hsb ssIImcyw sNtø≠n-hc - p-tºmƒ, F\n°v Fs‚ am¿K߃ am{X-ta-bp-≈q. Rm≥ Fs‚ apºn¬ hcp∂ {]iv\ß - sf Ft‚-Xmb coXn-bn¬ hymJym-\n-°m≥ {ian-®n-´p≠v. am{X-a√ - , Fs‚ ]w‡n hfsc ssehm-Wv. G‰hpw \qX-\a - mb GXv hnj-bs - Øbpw Rm≥ A]-{K-Yn-°m-dp≠v. A°m-cy-Øn¬ kn\n-as - b-t∂m, Ie-sb-t∂m, \mS-Is - a-t∂m, kmln-Xysat∂m hyXym-ka - n-√. B[p-\n-IX - bpw DØ-cm-[p-\n-IX - bpw IS∂v DØ-c˛- D - Ø - cm-[p-\n-IX - b - psS ImesØ hnh-£nIƒ F∂ \ne-bn¬ ImenI {]iv\ßsf hni-Ie - \w sNøm-\mWv Rm≥ {ian-°p-∂X - v. IrjvW≥\m-b¿ F{X ]WvUn-X\ - m-sW∂v ]d-™mepw Fs‚ Cu coXn-bn¬ Fgp-Xm≥ At±-lØ - n\p Ign-bn-√. CXv kmln-Xy, kmwkvImcnI cN-\-I-sf-∏‰n Adn-hp-≈-h¿°v a\- n-em-°m≥ Ign-bpw. Xm¶ƒ ]w‡n-bn-eqsS D∂-bn-°p∂ hna¿i-\-߃ AXn-i-tbm-‡n-]-cat√? Xm¶-tf-°mƒ ko\n-b-dmb Fgp-Øp-Imsc hna¿in-°p-∂Xv k`yX-bmbn IW-°m-°mtam? Fw.sI:˛ Rm≥ hfsc eLp-hmtb hna¿in-®n-´p-≈q. F\n-°X - n-\p≈ Ahk-chpw A¿l-Xbpw am{Xta D≈q. Hcm-fp-sSbpw {]mbsØ Rm≥ hna¿in®n-´n-√. F∂m¬ H∂p-t]mepw icn-bn√mØ Cu cwK-Øv, H∂pw ]d-bm-Xn-cn°p- ∂ - X mtWm am\yX? tIcf kmlnXy A°m-Za - n-bpsS `c-Wk - a - nXnsb t\m°q. hnc-en-seÆmhp∂-h¿ am{X-amWv Fgp-Øp-Im-cm-bn-´p-≈-Xv. kmln-Xy-Ir-Xn-Isf hne-bn-cp-Øp-Ibpw

kmwkvIm-cn-IN - e - \ - ß - ƒ°v t\XrXzw sImSp- ° p- I bpw sNtø≠ Hcp ÿm]\w shdpw sI´p-Im-gvN-bmbn amdmtam? Rm≥ hy‡n- ] - c - a mbn Bscbpw hna¿in-°m-dn-√. ]t£, Nne¿ AhcpsS ]Z-hnbpw a‰p _‘-ßfpw D]tbm-Kn®v F√mw t\Sp-Ibpw a‰p-≈h - sc Nhn´nØmgvØp-Ibpw sNøp-∂X - ns\ \ymbo-Ic - n-°m≥ Ign-bp-tam? F√m-hcpw Pbn-°s - ´. Ft‚Xv Hcp sIm®p-Ip-´nbpsS It√dv am{X-ambn I≠m¬ aXn. B I√v BcpsS tZlØpw hogn-√. hoWmepw t\mhn-√. km¿h-{Xn-Ia - mb hnNm-cZ- m-cn-{Zyhpw kzP-\] - £ - ] - m-Xh - pamWv {]I-Sa - mbn ImWp-∂X - v. F{XXs∂ icn- b mbn Nn¥n- ® mepw AsXm∂pw {i≤n-°s - ∏-Sp-Ib - n-√. {i≤n°m-Xn-cn-°m-\p≈ Hcp kwhn-[m\w Hcp°n-bn-´p-≠v F∂v tXm∂p-∂p. kmln-Xy-Ir-Xn-I-sf-∏‰n hmt\mfw ]pI-gvØn-∏-d-bm-s\m∂pw C\n Bsf-°n-´p-Ib - n-√. A[ym-]I - ¿°v injy-∑msc In´pw. Hc-£cw hmbn°mØ A[ym-]I - cpw FgpØp-Imcpw D≠v. kmln-Xy-kn-≤m-¥-ßsf∏‰n, \ncq-]W - s - Ø-∏‰n H∂pw hmbn-°mØ Fgp- Ø p- I m¿°v Fß- s \- b mWv C∂sØ ImeØv kuµ-cym-flI kq£va-X-Isf Is≠-Øm-\m-hp-I. FgpØv Hcp Znhkw Xe-bn-te°v h∂v hogp-Ib - n-√. P∑-hm-k\ Fs∂m-s°∏-db - p-∂X - v, Hcm-fpsS [oc-X, Adnhv XpS-ßn-bh - b - p-ambn _‘-s∏-´X - m-Wv. \nc-¥c - a - mb \hoI-cW - w, Nn¥, ]T\w F∂n-hb - n-eq-sStb F¥mWv Fgp-tX≠-X,v Fß-s\-bmWv Fgp-tX-≠s - X∂v a\- n-em-Iq. kmln-Xy-Øns‚ ASn-Ø´n-ep≈ kmwkvIm-cnI kΩ¿±-ßs - f∏‰n Adn- h p- t \- S - W w. `mj- b n¬ Fßs\ AKm-[amb as‰mcp `mjsb

Hcpa

G{]n¬ 2013

k∂n-th-in-∏n-°W - s - a∂v ]Tn-°W - w. Hcm-fpsS a\- n¬ DW-cp∂ {]ta-bßsf Xs∂ kuµ-cym-flI e£y-ßtfmsS ]p\-tc-Io-Ic - n-°p-Ibpw Is≠Øp-Ibpw thWw. Fgp-Øns‚ {]{Inb-sb-∏‰n ]Tn-°m-sX, Hcp ioew F∂ \ne-bn¬ AXns\ hne-bn-cp-Øn-bn´v Imcy-an-√. DØ-c˛- D - Ø - c - m-[p-\n-IX - , \hm-ssZzXw XpS-ßnb Nn¥-Iƒ Xm¶ƒ Ah-Xc - n∏n-®p. F∂m¬ \ΩpsS A°m-Za - n-I,v am[y-a-temIw AXn\p th≠{X ]n¥pW \¬In- s b∂v Icp- X p∂pt≠m? Fw.-sI.:-˛ Ft∏mgpw ]pXnb Bi-bßsf kwi-bt- Øm-sS-bmhpw ]ecpw kao-]n-°p-∂X - v. Imc-Ww, B Bi-b߃ Ah-cpsS \ne-\nev]v Xs∂ A]I-S-Øn-em-°ptam F∂mWv Ah¿ BZyw Nn¥n-°pI. Ah-cXv a\- n-em-°m≥ {ian°msX Xs∂ Ah-KW - n®psIm≠n-cn°pw. ]ns∂, \Ωp-tSXv Ct∏mgpw Hcp thj-{]-—∂ - a - mb ^yqU¬ kaq-la - msW∂v Rm≥ Icp-Xp-∂p. Ah¿ a‰p Nne ]cn-KW - \ - I - fpw ioen-®n-´p-≠v. F\n°p hmb-\° - m-cn¬ \n∂v \√ ]n¥pW e`n®p. Fs‚ "DØ-c˛- D-Øc - m-[p-\n-IX' F∂ ]pkvXIw Cdßn- b - t i- j w, AXv hmßn hmbn®tijw F{X-tbm-t]¿ Fs∂ t^mWn¬ hnfn®v kwi- b - ß ƒ tNmZn®p F∂-dn-bp-tºm-gmWv AXns‚ Bgw a\-   n- e m- I p- ∂ - X v . Ch- s csbm∂pw F\n°p ]cn-Nb - a - n-√. tIc-fØns‚ F√m Pn√-If - nepw Ct∏mƒ DØ-c˛- D - Ø - c - m-[p-\n-IX - sb ]Tn-°p-∂h- c p- ≠ v . DØ- c - ˛ - D - Ø - c m- [ p- \ n- I X F∂m¬ DØ-cm-[p-\n-IX - bv°v tijap≈ XmXznI hnNm-c-tem-I-am-Wv. AsXmcp PohnX hnti-ja - m-Wv. ae-

41


bmfØn¬ DØ-c-˛-D-Ø-cm-[p-\n-IX F∂ ]Zw BZyw D]-tbm-Kn-®Xv Rm\mWv. ]m›mXy Nn¥-I∑ - m-cp-ambn C˛sa-bn-en-eqsS C‚¿hyq \S-Øn-bmWv Rm≥ Cu Bi-bØ - n\v ASn-Ød- s - bmcp-°n-bX - v. \hm-ssZzXw Fs‚ kz¥w XXz-Nn-¥b - m-W.v CXv AssZz-XØ - ns‚ ]I¿t∏m, AXns‚ hnIm-ktam H∂pa-√. AssZz-Xh - p-ambn CXn\p _‘an-√. F∂m¬ CXv as‰mcp AssZz-Xam-W.v Ign™ \q‰n-bº - Xv h¿jØn\nS-bn¬t∏mepw, Hcp ae-bmf hna¿i-I≥ kz¥-ambn CXp-t]mse XØz-Nn¥ apt∂m-´p-h® - n-´n-√. Chn-SpsØ hna¿iI- s c√mw H∂p- I n¬ kwkv I rXkmlnXy aoamw-kt- bm, ]m›mXy kn-≤m-¥-ßtfm ]n¥pScp-∂-h-cm-Wv. Fs‚ Nn¥sb ]Tn-°msX AXns\ \ncm-I-cn-°p-∂Xv hnUvVn-Ø-am-bn-cn°mw. Fs‚ am\n-s^tÃm ({Ko≥ _pIvkv) ad-hn-bpsS \n¿ΩmWw (Fkv.] - n.-kn.-Fk - v), Fs‚ ⁄m\-ap-Ip-f߃ ({Ko≥ _pIvkv), DØ-c˛- D - Ø - c - m[p-\n-IX (B¬^m h¨ ]_vfn-tj-

gvkv) F∂o {KŸ-ßf - n¬ AXv hnh-cn®n-cn-°p-Ib - m-W.v DSs\ ]pd-Øn-dß - p∂ "kmln-Xy-Øns‚ \hm-ssZzXw' F∂ IrXn-bnepw CXns‚ Bhn-jI v m-ca- p-≠.v CsX√mw hmbn®p ]Tn-°msX Hcp-h\v, \hm-ssZz-XsØ hne-bn-cp-Øm-\mhn-√. Fs‚ Ign™ ap∏- X ph¿jsØ D]m-k\ - b - psS ^e-am-WnXv. \hm-ssZz-XØ - n\v kz¥-amb Hcp ]Zm-he - n-bp-≠v. ssehv, A{]-Xn-tcm-[yamb CSw, \nan-jw, am‰w, {]hm-lw, \nan-jß - f - psS {]Xo-Xn, \nanj-ßf - psS km[y-X, hkvXp-hn\p≈nse hymP hkvXp, hymP hkvXp-°f - psS kwtbmP\ km[y-XI - ƒ XpS-ßnb kw⁄I-fn-eq-sS-bmWv \hm-ssZzXw ]ptcm-Kan-°p-∂X - v. Hcp hkvXp-hn\v Hcp \nan-jØn-\p-≈n¬ Xs∂ FÆ-a‰ {]Xn-—mb-Ifpw {]Xo-Xn-Ifpw D≠v. Hmtcm \nanj- Ø nepw \mw ]pXp- X m- I p- ∂ p. CsX√mw Rm≥ ssk≤m-¥n-Ia - mbn hni- Z o- I - c n- ® n- ´ p- ≠ v . Pohn- X Ønse∂t]m- s e, kmln- X y- N n- ¥ -

bnepw \hm-ssZzXw Hcp hn]p-ea - mb ssk≤m-¥nI taJ-eb - mbn amdp-Ib - mWv. "A£-cP - m-eIw' ae-bmf kmln-Xy˛ kmwkvIm-cnI Nn¥-bn¬ hen-sbmcp hn{Kl`RvP\w Xs∂ \S-Øn. kn\na, kmlnXyw, Ie, XØz- N n¥ F∂o cwK- ß - f n¬ ]pXn- s bmcp Imgv N - ∏ m- S n- \ p≈ Blzm- \ - a mWv Xm¶ƒ h¿j-ßf - mbn \S-Øn-sIm≠ncn-°p-∂X - v. F¥mWv bYm¿∞ Iesb∂ Imcy-Øn¬ hmb-\° - m¿°v henb Ah- t _m[w D≠m- ° m≥ t{]cn-∏n® Cu {]{In-bs - b-°p-dn®v? Fw.-sI.- F∂m-em-hp∂hn[w Rm≥ Nne Bi-bß - sf ap∂n¬h®v t]mcmSn. Hcp Imcyw Rm≥ ]d-bm-\m-{K-ln°p-∂p. ChnsS kzP-\] - £ - ] - mX]camb Nne Iogvhg-°ß - f - mWv F√m-‰ns\bpw ]n¥m-ßp-∂X - .v \√ Hcp t\mhse-gp-Xn-bm¬, Abmƒ°v _‘p-_e - an-s√-¶n¬ ]n¥-≈p∂ Ah-ÿb - p-≠mIpw. {]km-[I¿t]mepw kplr-Xv_‘hpw {]Xn- — m- b bpw t\m°n t{]m’m-ln-∏n-°p-∂p. Hcm-fpsS cN\

sImSp-ß-√q-cn¬ kwL-Sn-∏n® Jkm-°ns‚ CXn-lmkw˛skan-\m-dn¬ Fw. sI. lcn-Ip-am¿ {]kw-Kn-°p-∂p.

42

Hcpa

G{]n¬ 2013


Hcp {]kn-≤o-Ic - W - Ø - n¬ hcm-ØX - v, B {]kn-≤o-Ic - W - Ø - n\v Abm-tfmSv XmXv]c - y-an-√m-ØX - p-sIm-≠m-W.v ChnsS Ct∏mgpw \mw \mSp-hm-gnØ ImeØv Xs∂ X∏n-ØS- b - p-∂p. ]pkvXI - ß - ƒ hmbn-°p-∂, B\p-Im-en-Iß - ƒ {i≤n°p∂p Fs∂ms° \ap°v tXm∂p∂ Hcp kwhn-[m-bI - s - \bpw ImWm≥ Ignbp-∂n-√. A£-cP - m-eIw hmbn-®t- ijw F\n°v F{Xtbm hmb-\-°m-cpsS IØp-Iƒ e`n®p! F∂m¬ Hcp aebmfn kwhn-[m-bI - s - ‚-tbm, \S-s‚tbm ktµiw e`n-®n-´n-√.? \hm-ssZzXw Fß-s\-bmWv kzoIcn-°s - ∏-´X - v. \hm-ssZzXw hnP-bs‚ IrXn-I-fn-eqsS F∂ ]pkvX-I-amWt√m Cu Im‰-K-dn-bn¬ BZyw {]kn-≤o-Ir-Xa - m-bX - ?v Fw.-sI.:˛ "\hm-ssZzXw hnP-bs‚ t\mh-ep-If - n-eqsS' Fs‚ hen-sbmcp hgn-Øn-cn-hm-W.v Im¬\q--‰m-≠p-Im-esØ At\z-jW - Ø - n-eq-sS, F\n°p \hmssZzX Z¿i\w e`n-®p. A - X - n\v hy‡X-bp-≠m-bn. AXv B IrXn-bn-eqsS kmh-[m\w Xe-\o-´n. \√ hmb-\°msc I≠Xv At∏m-gm-Wv. Rm≥ Zp_m-bn-bn¬ ]Xn-\mep Znhkw Xmakn-®X - v, Itfgvkv Hm^o-knse DtZymK-ÿ-\mb _nPp-hns‚ ho´n-em-Wv. \s√mcp hmb-\-°m-c-\m-Wv. Rm≥ Ctßm´v Xncn-®t- ∏mƒ \hm-ssZz-Xw-˛h - nP-bs‚ t\mh-ep-I-fn-eqsS At±-lØn\p sImSp-Øp. GXm\pw amkw Ign-™-t∏mƒ R߃ t^mWn¬ kwkm-cn-®t- ∏mƒ, Fs∂ sR´n-°p∂ Nne hmIyßfmWv Rm≥ tI´-Xv. AXn-hnsS D≤-cn-°s´: "\hm-ssZzXw Rm≥ Xe-bW - bv°v Xmsg h®n-cn-°bm-Wv. F∂pw cmhnse Hm^o-kn¬ t]mIp-∂X - n-\p-apºv Hcp hmIyw hmbn°pw. B ZnhktØ°v AXv aXn. ]n∂oSv cm{Xn InS-°m≥ t\cw ASpØ hmIyw hmbn-°pw. ss__nƒ t]mse hmbn®p sIm≠n-cn-°b - m-W.v '' Ihn kXy≥ amS-°-c-bpsS kplr-Øp-Iq-Sn-bmWv _nPp. CXp-t]msemcp hmb-\° - m-c≥ t]mtc, kt¥mj-Øn\p thsd¥p thWw? Hcp {][m\ ae-bmf Ihn Cu ]pkvXIw bm{X-bn¬ IqsS Iq´n-bn-cn-

°-bm-Wv. h¿j-ß-fm-bn. At±lw Xs‚ sXmgnens‚ `mK-am-bp≈ Hm^okn¬, Cu ]pkvXIw B¿°pw ImWØ-°h - n[w FSp-Øp-hb - v°p∂ ioeap-≈b - m-fp-Iq-Sn-bm-W.v At±lw Cßs\ ]d-™p. a\ v hc-fp-tºmƒ Rm≥ \hm-ssZz-Xs - a-SpØv hmbn-°pw. Ihn-Xsb-gp-Xm-\p≈ XS w amdn-°n-´pw. Ft∏mƒ \hm-ssZzXw hmbn-°p-∂pthm, At∏mƒ F\n-s°mcp ]pXnb IhnX In´p-∂p. \hm-ssZzXw F\n°p \¬Inb IcpØpw Xr]vXnbpw CXp-t]m-ep≈ Bkzm-Z\ - ß - f - n¬ ImWmw. {i≤n®p hmbn-°p∂ Hcmƒ, \hm-ssZz-XsØ ]ns∂ Pohn-Xk - J - n-bmbn sIm≠p-\S- °pw. hna¿i-I\v kz¥-am-sbmcp kn≤m¥w Bh-iy-amtWm? \ΩpsS hna¿i-I∑m-scms° ]e-cp-sSbpw kn≤m-¥ßƒ A\p-kc - n®v Fgp-Xp-Ib - m-bn-cp∂t√m? Fw.sI:-- F√m-h¿°pw kz¥-ambn kn≤m¥w I≠p-]n-Sn®v hna¿i\w FgpXm-s\m-°n-√. AXv Hcm-fpsS Nn¥m-]c-amb kzbw ]cym-]vXX - b - psS {]iv\am-Wv. F√m hna¿i-Icpw XØz-Nn-¥I-c√ - . XØz-Nn-¥b - psS kao-]Ø - p-IqSn t]mIm≥ t]mepw Ign-bm-Øh - c - p-≠v. XmØzn- I m- ] - { K- Y - \ hpw a\- \ hpw hna¿i-\-Nn-¥bv°v Bgw h¿≤n-∏n°pw. Hcm-fpsS at\m-`m-ha - mWv kz¥w kn≤m-¥-Øns‚ \n¿Ωn-Xn-bn-te°v \bn-°p-∂-Xv. Hcp Znhkw cmhnse Fgp-t∂‰v DSs\ Hcp XØzNn¥ I≠p-]n-Sn-°p-Ib - √ - . Rm≥ tImtf-Pn¬ ]Tn-°p∂ Imew-sXm´v Fs∂ ]nSn-Iq-Snb Nn¥m{]- i v \ - ß ƒ kzm`m- h n- I - a mbn Hcp XØz-Nn¥bmbn hnI-kn-°p-Ib - m-bn-cp∂p. ap∏-Xn-tesd h¿j-ßf - n-eq-sS-bmWv Rm≥ "\hm-ssZzX'Ønse-Øn-bX - .v aebmf hna¿i-I¿ s]mXpth ]m›mXyhpw ]uc-kvXy-hp-amb kn≤m-¥ßƒ Af-hp-tIm-embn D]-tbm-Kn-°p-Ibm- W v sNbv X - X v . Aß- s \bpw hna¿i\w Fgp-Xmw. ck-kn-≤m¥w D]tbm-Kn°mw. dnk-]vj≥ Xnbdn Ahew-_n-°mw. a\x-»m-kv{X-\n-b-a-߃ ]men-°mw. ]t£, Rm\-Xn-sem∂pw

Hcpa

G{]n¬ 2013

Xr]vX-\-√. F\n°v kmln-Xy-IrXn Xs∂ Hcp XmØznI {]iv\a- m-W.v `mjsb-∏‰n Hcp \h-Im-gN v ∏ - mSv D≠m-hW - w. Hmtcm hkvXphpw Hmtcm Nn¥m-{]-i\ v am-IW - w. AsX√mw tIhew cmjv{Sob-am-sW∂v ]d-bm≥ F\n-°m-hn-√. ae-- b mf hna¿i- \ - Ø n¬, kºq¿Æ- a mb Hcp kn≤m- ¥ hpw XØz-Nn-¥bpw \n¿Ωn-®Xv Rm\msW∂v hn\-bt- ØmsS ]d-bs - ´. Nne s{]m^-k¿am¿ CXv AwKo-Ic - n®p XcW-sa-∂n-√. ImcWw Hcp Ncn{Xw krjvSn-°p-tºmƒ AXns\ \ncm-Ic - n°m\pw Bfp-≠m-Ipw. Fs‚ "\hmssZzX'sØ AssZz-Xh - p-ambn _‘n∏n-°m≥ Imcy-߃ a\- n-em-°mØ Bsc-¶nepw Xøm-dm-tb-°mw. hna¿i-I≥ IrXnbpsS Bkzm-ZI\mtWm? AtXm hymJym-Xmthm? F¥mWv Abm-fpsS tdmƒ? Hcp \ncq]-Is‚ tdmƒ Fgp-Øp-Im-c≥ Xncn®-dn-bp-∂pt≠m? Fw.sI: hna¿i-I≥ GXm-bmepw FgpØp-Im-c\v th≠n-b√ Fgp-Xp-∂-Xv. Abmƒ kmln-Xy-Øn-\p-th≠n Pohn°p-Ib - m-Wv. Abmƒ kz¥w Bkzm-ZI-\m-Wv. F√m hyh-ÿm-]nX \nb-a߃°pw A∏p-dt- Ø°v kz¥-ambn \oßm\p≈ Xzc thWw. kmln-XyIr-Xn-bpsS XS-hp-Im-cs - \∂ \ne-bn¬ Bkzm-Z\w Fgp-Xm≥ F\n°p ]‰n√. Rm≥ {ian-°p-∂X - v, GXv IrXnsb hne-bn-cp-Øp-tºm-gpw, AsX-gp-Xnb Bfns\ [zwkn-°m-\m-Wv. DZm-lc - W - Øn-\,v Ipam-c\ - m-ims‚ "hoW-]qhn's\ Rm≥ kao- ] n- ° p- t ºmƒ, AXn¬ Bims‚ hyh-ÿm-]nX \ne-]m-Sn(-Ihn-Xb - psS _mly-ap-Jw, hmZ-߃)s\ adn-IS- ° - p-Ib - mWv Fs‚ BZy-e£ - yw. Bim≥ {]Xy-£-Øn¬ ]d-bmØ Imcy- ß ƒ Rm≥ Is≠- Ø - W w. Cßs\ Ihnsb [zwkn-°W - w. IhnbpsS kz¥w t{]m∏¿´n-b√ Ihn-Xsb∂v ÿm]n-°W - w. Ihn-bpsS A[o\-Xb - n-e√ hna¿i-Is - \∂v hni-Zo-Ic - n°-Ww. Bim≥ Ihn-Xb - n-eqsS ÿm]n°m≥ {ian-°p-∂Xv as‰m-∂m-W.v Rm≥ Is≠-Øm≥ {ian-°p-∂Xv as‰m-∂m-W.v AXm- I - s ´, Fs‚ B¥- c n- I - a mb • kmln-Xym-`n-apJyØns‚ Ccp≠ taJe-If - n-eq-sS-bp≈ bm{X-bm-W.v

43


teJ\w

tUm.-bm-t°m_v am¿ sFtd-\n-tbmkv ""F√m-hcpw ssZh-am-Ip-tºmƒ, ]ns∂ {]m¿∞-\-tbm, t£{Xtam H∂pw thW-sa∂n-√. CXp a\p-jy-s\-sb-∂-√, F√m-‰n-s\bpw Al-¶m-cn-bm-°pw.... ssZh-am-bnØo-cm≥ Ign-™m¬∏ns∂ Pohn-X-sa-¥n\v?

\ncm-k-Øns‚ XØzw {io.

Fw. s - I. l-cn-Ip-am-dns‚ "Fs‚ am\n-s^tÃm' hmbn®p XpS-ßn-b-t∏mƒ CXv GtXm Zpcq-l-X-bpsS Kplmap-J-am-sW∂v tXm∂n-t∏m-bn. hmb-\-]p-tcm-K-an-®p-h-∂-t∏mgmWv Zpcq-lX F∂p \ncq-]n-®-Xns‚ AIw-s]m-cpƒ A{X \n m-c-a-s√∂v Hcp shfn-]m-Sp-t]mse t_mt[m-Z-b-ap-≠m-bXv. hmbn-®p-Xo-cm-dm-bt- ∏m-tg°pw B›cyw IuXp-Ia - mbn amdn°-gn-™n-cp∂p! kzbw-\n-cm-kØ - n-eq-∂nb as‰m-cs - sZz-Xh - n-Nmc-ap-W¿Øn-hn-Sp∂ Hcp "Iem-]'- am-Wn-Xns‚ D≈S°w. hkvXp-

44

Hcpa

G{]n¬ 2013

hns\ AXn¬\n∂pw tamNn-∏n-°p∂ ""kmlk- s Ø- b mWv "Iem]'sa∂v ChnsS hnh-£n-°p-∂X - v. Fhn-sS-bm-bncp-∂mepw Akz-ÿ-X-bp-f-hm-°p-∂XmWv Iem-]w. Akz-ÿ-X-bn-√msX kzÿ-Xbpw kzÿ-X-bpsS cpNn-bp-an√-t√m. Cu hnNm-c-hn-ti-jsØ "\hmssZzXw' F∂v lcn-Ip-am¿ hyh-lc - n-°p∂p. auen-Ia - mb AssZz-XN - n-¥°v HcpXcw "\ncmkw' \¬In, ]p\¿P\n \¬Im-\p≈ Xo{h-{i-aa - m-Wn-Xn¬. Cu {iaw ]pXp-ab - m-Wv. Kcn-ab - p-≈X - p-am-Wv. `mjm-]c - a - mbpw, Bi-b] - c - a - mbpw Bh\m-gn-bn¬ kw`-cn-®n-cn-°p∂ ka-kvXmbp- [ - ß fpw {KŸ- I m- c ≥ Cu "Iem]'Øn¬ FSp-Øp-{]-tbm-Kn-®n-´p≠v. Ah-Xc - W - c - o-Xn-bpw, AXn¬ \sΩ hniz- k n- ∏ n- ° m≥ t]mcp- ∂ - X m- W v . {]kvXpX "Iem]'kmlkw A`n-\-µ\m¿lsa-∂-Xn¬ Atijw X¿°-an-√. "kzbw \ncmkw' {KŸ-Im-c\v Hcp X]-ky-t]m-se-bm-Wv. kwkvIr-Xa-\- p-Iƒ°v F{Xbpw lrZy-amb Cu hnNm-c[ - m-cb - n¬ \n∂v CS-tØmt´m hetØmt´m Xncn-bmsX At±lw ]Z-ap-d∏n-®p-Xs∂ \ne-sIm-≈p-∂p. B \nev]nep-ap-s≠mcp "\ncmkw'. Nn¥-bpsS \hw-\h - ß - f - mb Zo]vXt- a-Je - I - f - n-te°v A\p-hm-N-Isc AXp "]cn-`m-j-s∏SpØp'∂pap-≠v. kzbw-\n-cm-k-Øn-eq-


∂nb "\hm-ssZzXw' tIhew AN-eamb Hcp hnNm-c-a-√, adn®v \h-hn-]vfh-Om-b-bp≈ Hcp Nn¥m-[m-c-bm-Wv. AXv i_vZsØ bpw, shfn-®s - Øbpw KXn-th-K-sØ-bp-sa√mw Dƒs°m-≈pI-bpw, \n¿a-a-X-tbmsS Ahsb \nckn®v AXn¿ew-Ln-°p-I-bpw, A\pkyqX \h-kr-jSv n-sb∂ \`- n-se-Øn°p-Ibpw sNøp∂ NmeI i‡nbmbn ImW-s∏SpIbpw sNøp-∂p. XpS¿∂-tßm´v Ahn-cm-aa - mb bm{X-Xs∂. ]cn-Nn-X-amb kwkvIr-Xnsb ]q¿Æ- a mbn ]p\¿\n¿Ωn- ® v , Hcp ]pØ≥ kpXm-cy-X-bn-te°v B\-bn°-W-sa∂ {KŸ-Im-cs‚ CXn-hr-ØØns‚ [z\nbpw {]Xn-[z-\nbpw Cu {KŸ-Øn-ep-S-\ofw apg-ßp∂ `mh-amWv. (overwhelming concern)\ne-hnep≈ LS-\-I-sfbpw hnNm-c-hn-[n-Isfbpw hna¿i-\-]-c-ambn t\cn-SmsX CØ- c - s amcp DZyaw Akm- ≤ y- a mIbm¬ , C∂sØ kmam\y Nn¥mhn-ti-jß - sf Hcp-Xcw ]c-ky-hn-Nm-cWbv°p hnt[-bam°p∂p≠v:˛ ""ka-bs - a-SpØp Nn¥n-°p-∂Xv Akm-∑m¿§n-Ihpw ]cn-lm-ky-hp-am-bnØo-cp-∂p.'' (`mjbpsS km[y-XI - ƒ) {KŸ-hn-Nm-cw kam-cw-`n-®n-cn°p- ∂ Xv "auen- I - h mZ'Øn\v Hcp ]pXnb \n¿h-N-\-hym]vXn \¬Ins°m-≠m-Wv. ""kzbw \nc-kn-°m-\p≈ Xc-Øn¬ XXz-t_m-[sØ hnI-kn-∏n®ns√-¶n¬ GXp Bi-bhpw auen-Ihm-Za - m-bn-Øo-cp-w.'' (kzbw \ncm-kw) ]e-Xc - w- auenI-hm-Zß - ƒ AhbpsS A¿∞-ss\¿aeyw ssIshSn™v lnwkm-flI - X - bv°v Ipg-eqØp \S-Øp∂ B[p-\nI ImeØv Cu \n¿h-N\w Xo¿®-bmbpw {i≤n-°-s∏tS-≠Xp Xs∂. kakvX auen-Ih - mZ kao-]-\-ß-fp-sSbpw ]p\¿\n¿Ωn-XnbpsS I¨th-b¿ _¬‰m-Wn-hnsS XXz-im-kv{Xw. bmYm-ÿnI I¨thb¿ _¬‰n¬ k©-cn-°p∂ hkvXp°ƒ°v am‰-ap-≠m-Ip-∂n-√, ÿm\-Ne\w am{Xw. Chn-sS-bm-Is´ Ne-\tØm- s Sm∏w "B¥- c nI kzbw \ncmk'sa∂ {]{Inbbpw XpSsc Actß-dp-∂-Xmbn ImWmw. Bflm¿∞ambn kvt\ln-°p-∂-Xn-\p-t]mepw

kzXz-\n-cmkw A\n-hm-cy-am-sW∂v Cu {]amWw shfn-s∏-Sp-Øp-∂p. C°m-eØv "kzXz-t_m['sa∂ Bibw {]Xy-bi - mkv{X ho£-Wß - fn¬ X¿°-hn-jb - a - m-bn-´p-≠v. cm{„ob ]›m-Ø-e-Øn-ep≈ kzXz-\n-tj-[w, as‰mcp kzXz-\n¿Æ-b-Øn-te-°p≈ Blzm-\-ambn AkvX-an-°p-∂p. lcnIp-am-dns‚ ho£-W-Øn¬ kzbw-\ncmkw Ne- \ m- fl - I - a mb a‰- t \Iw temI-ßf - n-te-°p≈ \nc-¥c - ] - c - n-Wma-Øn\p tlXp-hm-Wv. Aßs\ hcptºmƒ kzbw \n- c mkw Xs∂ bYm¿∞ "kzXz-t_m[' amsW∂p hcp- ∂ p. kzbw \ncm- k - Ø n- e qsS "iq\yXm \n¿ΩmW'a√ e£yw. \h\n¿Ωm-W-Øn-\m-Wn-hnsS Du∂¬. lcn-Ip-am-dns‚ lcnX Z¿i-\-ß-fn¬ hniz-Nn-¥m-[m-c-I-fnse {]Npc Z¿i\-ßf - psS kam-¥c - t- c-JI - fpw Hfnbpw ImWmw. "]p\¿P\n' F∂Xv tIhew Hcp bp- ‡ n- N n¥ F∂- X n- e - ∏ p- d w, bmYm¿∞ysØ Ihn- b p∂ bmYm¿∞y-ambn ]e aX-Nn-¥I - f - nepw sXfn-bp-∂p-≠v. ho≠pw P\n-°msX kz¿§- { ]m- ] v X n- b n√ F∂v tbi{InkvXp Acpƒ sNbvXp. AXv Hc-hÿ- b pw, A\p- ` - h hpw am\- k nI ÿnXnbpw kwkvIm-chpw F√m-am-bn´mWv hymJym-\n-°s - ∏-Sp-∂X - v. Pseudo Dionysius (St. Dionysius the Areopagite) F∂ hnJym- X - \ mb kndn- b ≥ Z¿i--I ≥ "t\Xn'bpsS as‰mcp t{]m‡m-hm-Wv. At±-l-Øns‚ thZ-ssh-⁄m-\nI k¶-ev]-ß-fn¬ \ncm-k-ß-fpsS Hcp tLmj-bm-{X-bm-Wv. D◊sb tXSp-∂Xn¬ \ncmkw Hcp {][m\ Bbp-[ambn At±lw {]tbm-Kn-°p-∂p. Ipdnhm-Iy-߃ \nd™ At±-l-Øns‚ cN-\-I-fnse Nne `mK-߃°-cn-sI, lcn-Ip-am-dns‚ kZr-iy-hm-Iy-߃t]mep≈ Nne ]cm-a¿i-\ß - ƒ {]Xn-jvTn°m-hp-∂-Xm-Wv. Cu kmayw t_m[]q¿∆w Na®Xm-sW∂p Icp-Xm≥ \ymb-an-√. John Donne F∂ BwK-eIhn (metaphysical poet)bpsSbpw Ip™p-Æn-am-jn-s‚bpw Af-∂p-Ip-dn-

Hcpa

G{]n¬ 2013

s®-Sp-Ø-Xp-t]mse DXn-cp∂ Ipdn-hmIy-߃ ]eXpw ChnsS kwK-Xhpw kmay-ap-≈h - b - p-ambn ImW-s∏-Sp-∂p. ""Death thou shalt Die'' (Dome: Holy sonnets) hoSp-ho-Smbv hcp-tºmtg \mSp \mSmbv \S°q (Ip-™p-Æn) C{µn- b m- X oX Xe- ß - f n- t e°p≈ Hcp £Ww CXn¬ an∂n-ambp-∂p-≠v. ta¬∏-d™ KW-Øn¬ hcp∂ Ipdn-hm-Iy-ß-fpsS ssien lcn-Ip-am-dns‚ cN-\-bnepw ImWp∂Xv A¤p-Xm-hl - a - m-Wv. hgn-bmWv bm{X, bm{X-bmWp hgn' hgn \ap-s°mcp e£y-a-√, hgn°p ÿmbo-`m-ha - n√' thK-an-s√-¶n¬ bm{X-bn-√. ˛ (l-cn-Ipam¿ ˛ "hgn-Iƒ') tbip- { InkvXp Cßs\ samgn™p: "Fs‚ injy-\m-Im≥ C—n°p-∂h - ≥ X∂-Øm≥ \ntj-[n-®,v Zn\wtXmdpw Xs‚ Ipcn-ip-sa-SpØp sIm≠v Fs‚ ]n∂mse hcWw'. ChnsS injyXzw sam´n-Sp-∂Xv kzbw-\n-cm-kØn-em-Wv. kakvX `uXnI Ah-Imi-hm-Z-߃°pw ChnsS hncm-a-am-Ip∂p. am\-Z-WvU-ßfpw am™p-t]m-Ip∂p. kzbw \ntj-[n-°p-tºmƒ AXpa-s‰m-∂n-te°v AYhm a‰p-]-e-Xnte°p ebn-°p-I-bm-Wv. B bm{X Ah- k m- \ n- ° p- ∂ p- a n- √ . \ne- h n- e p≈Xpw Adn-bp-∂X - p-amb F√m BfloI-˛k - m-aqly k¶-e] v ß - f - psS \ncmkw Xs∂-bmWv ChnsS {]ta-bw. Ipcn-ipsa-Sp-Øp-sIm≠v F∂p ]d-™n-cn-°p∂- X n¬, CXv Hcp- X cw ac- W hpw ]p\¿P-\n-bp-am-sW∂p hy‡-am-Ip∂p. kmam-\y-am-bn, ac-W-Øn-eq-sSbmWv ]p\-cp-∞m-\Ø - n-te-°p≈ hgn. ac-W-c-ln-X-amb cq]m-¥cw as‰mcp km[y-Xb - m-sW∂v skbn‚ v t]mƒ ]dbp-∂p-≠v. kzbw \ncmkØns‚ \m\m¿∞-ßfpw sshhn-≤y-ßfpw tbip-{In-kvXp-hns‚ "]¿∆X {]`mjW' Øn¬ \nd-sb-°m-Wp--∂p-≠v. ""ZpxJn-°p-∂-h≥ `mKy-hm-∑m¿' "\oXn \nan-Ø-ambn ]oV-\-ta¬°p∂-h¿ `mKy-ap-≈-h¿' "P\-߃ \nßsf \nµn-°p-Ibpw, kIe Zp¿`m-j-W-ßfpw \n߃s°-

45


Xnsc hymP-ambn ]d-bp-Ibpw sNøptºmƒ \n߃ `mKy-ap-≈-h¿.'' "AS-bm-fß - fpw A¤p-Xß - fpw' ImWm\m-{Kn® blq-Zt- \-Xm-°∑ - m-tcmSv tbip]-d™p: "Cu aµncw s]mfn-°p-hn≥, aq∂p-Zn-hkw sIm≠v Rm\-Xns\ ho≠pw ]Wnbpw'. 46 \o≠ h¿j߃sIm≠v ]Sp-Øp-b¿Ønb bcpitew tZhm- e - b - s Ø- ° p- d n- ® mWv At±lw ]d-™-Xv F∂v Ah¿ [cn®p- t ]m- b n! At±- l - a m- I - s ´, Xs‚ icocsa∂ aµn-c-sØ-∏-‰n-bmWv ]d™-Xv. Xs‚ ac-Ww, ]p\-cp-∞m-\w Chsb kv]¿in-°p-∂-Xm-bn-cp∂p hnNn- { X- a mb Cu {]kvXm- h - \ . "\ncmk'sa∂ ASn- ÿ m\ Nn¥ ChnsS ]e am\-߃ tXSp-∂p. \n m-bnse hnip≤ {KntKm-dntbm-kns‚ (\memw \q‰m≠v) thZ-`mjy-{]-[m-\-amb {KŸ-am-Wv, "tamibpsS Poh-Nc - n{Xw'. shfn-®Ø - ns‚ {]`h-ÿm\w tXSn ae-I-b-dp∂ tami Hs∂m-∂mbn "]Sn-Iƒ Ib-dp∂p'. Hcp ]Sn-I-b-dp-tºmƒ as‰m∂p apºn¬ sXfn-bp-∂p. Aßs\ ho≠pw ho≠pw Cu ]pkvXI - Ø - nse A\n-Xc km[mc-Wa - mb Hcp Ah-Xc - W - a - mWo `mKw. a\p- j y- P o- h n- X - Ø n¬, Bflob hf¿®bpw ]ptcmKXnbv°pw ÿmbo`m-h-a-√. \nc-¥c ]cn-Wm-a-Øn-eq-sSbp≈ Ahn-cm-amb ]ptcm-KXn F∂ Btcm-lW - a - m-WX - v F∂mWv {KntKmdn-tbm-kns‚ hmZw. "Ah-km-\n-°mØ hf¿®' F∂v At±lw Cu bm{Xsb hnfn- ° p- ∂ p. Bbn- Ø o- c ¬ (becoming)F∂ XpS¿{]-{Inb Hcn°epw ]q¿Æ-ambpw Bbn-Øo-cp-∂n√ (being). Ahn-cm-aa - mb Cu hf¿®bv°v Du¿÷hpw kuµ- c y- h p- a p- ≠ v. AØcw PohnXw Hcp sh√p-hn-fn-bmbn- Ø p- S - c p- ∂ p. Bbn- Ø o¿∂m¬ ]ns∂ hf-cm-s\m-∂p-an-√-t√m. Cu ]›m- Ø - e - Ø n¬ lcn- I p- a m- d ns‚ "kzbw {]Xn-jT v n-°m-s\m-∂p-an√' F∂ teJ-\-Ønse Nne hcn-Iƒ \thmt∑-jt- ØmsS Fgp∂p \n¬°p-∂X - pIm-Wmw. ""F√m-hcpw ssZh-am-Ip-tºmƒ, ]ns∂ {]m¿∞-\-tbm, t£{Xtam H∂pw thW-sa-∂n-√. CXp a\p-jy-s\sb-∂√ - , F√m-‰n-s\bpw Al-¶m-cn-bm-

46

°pw.... ssZh- a m- b n- Ø o- c m≥ Ign™m¬∏ns∂ Pohn-Xs - a-¥n\v? auen- I - a mb AssZzX XØzsØ hni-I-e\w sNbvXp-sIm≠mWv Cu {]kvXm-h-\. {]Xy-£Øn¬ \n¿∆mWw t\Sn ebn-°pI F∂-Xn¬ \n∂pw `n∂-amWo Z¿i-\w. ChnsS hf¿®bpw hn-Im-k-hp-sa∂ Btcm-lWw Hcp XpS¿°-Y-bm-Wv. Ft∏mgpw X¬ÿn-Xnsb \nc-kn-°p∂- X mWv AXns‚ ss\k¿§nI ssien. \ncm-k-Øn-eq-sS-bp≈ \h\n¿Ωn-Xnsb lcn-Ip-am¿ Cßs\ hymJym-\n-°p-∂p. ""Hmtcm hkvXp-hn-s‚bpw D≈nep≈ auen-I-hm-Z-sØbpw KX-Ime B`n-ap-Jy-sØbpw \n›-emh-ÿ-sbbpw am‰n, {]]-©n-I-amb temIm-hÿ - bv°v {][m-\a - mb D◊-Ifn-te°v ]cn-h¿Ø\w sNøp-∂-Xn\mWv Cu ]p\¿\n¿Ωm-Ww.'' {]]© D◊-Iƒ, \n›-em-hÿbv°pw Ne-\m-flI - X - bv°pw AXoX-am-sW-∂mWv kqN-\. lcn-Ip-am-dns‚ ho£-WØ - n¬, kzbw \ncm-kØ - n-eqsS-bp≈ XpS¿]-cn-Wm-aw, {`m¥-amb Ahy- h - ÿ n- X n- b n- t e°p \o¥n- ° bdp∂X-√. AXp krjvSn-]-c-hpw, kwkvIc - n-s®-Sp-°e - p-am-Wv. kmln-XyØn\pw aX-Øn\pw imkv{X-Øn-\psa√mw CXp _m[-Ia - m-sW-∂Xv {KŸIm-cs‚ i‡-amb ho£-Wa - m-W.v ]c∂-hm-b-\, Bflo-b-]-cn-h¿Ø\-Ønte°p \bn- t ®- ° mw. F∂m¬ "\ncmk'cmln-Xy-cw-KØv "`mj acn°p∂p' F∂p {KŸ-Im-c≥ ka¿∞n°m≥ {ian-°p-∂p. ""{]tXy-In®v H∂pw hn\n-abw sNøm-\n-√mØ hm°pIƒ \S-Øp∂ amwk-{]-Z¿i\w `mj-bpsS ac-WØ - n\p \nan-Ø-am-Wv.'' (`mjbpsS km[yX-Iƒ) {KŸ-Im-cs‚ a\\w C∆n[w KXn-th-K-am¿Pn-°p-tºmƒ, Bflo-bXbv°pw Hcp \h-am\w Iev]n-®n-´p-≠v. ssZhsØ Np‰n-∏-‰n-bp≈ Nn¥-b-√, ""kI-eØ - n-s\bpw kzmwio-Ic - n-®p-sIm≠p≈ Bflo-IX - b - mWv kmln-Xy-Ønt‚-X.v '' F∂mWv At±-lØ - ns‚ aXw. hmkvX-h-Øn¬ Imºp≈ aX-hn-izmk-ßsf kzm[o\n®n-´p≈ Nn¥-Xs - ∂-

bm-Wn-X.v ]uckvXy ss{IkvXh thZimkv{X Z¿i-\Ø - n¬ kIe krjvSnsbbpw Dƒs°m-≈mØ Bflo-IX - b - pan-√, Bcm-[\ - b - p-an-√. kmln-Xy-K‘ - nbmb Cu Bflo-IX - s - b, lcn-Ip-am¿ "_Z¬ Bflo-IX' F∂p hnfn-°p-∂psh-¶nepw k\m-X-\hpw auen-I-hpamb Bflo-IX - b - psS cq]w Xs∂-bmWn-Xv. "Ne- \ hpw ]ptcm- K Xn'bpw {KŸ-Im-c\v Hcp obsession t]msebm-Wv. AXv kzmK-Xm¿l-hp-am-Wv. Nn¥bv ° p Ipfn¿a- b - c p- f p∂ Cu Z¿i\w Cu {KŸ-Ønse {]-Xn-]m-Z\-ßf - n-ep-S\ - ofw Zriy-am-W.v CXm "hgnIƒ' F∂ teJ-\-Øn¬ \n∂v:˛ ""{]Im-is - Ø-°mƒ F{Xtbm Cc-´n-thK-Øn¬ \mw a\- p-sIm≠p k©-cn°p-∂p.'' "" BIm- i - Ø n- e qsS \£- { X- ß ƒ AXn-th-KØ - n¬ HmSn-°f - n-°p-∂p.'' ""\£-{X-bm{X k¿∆-tem-Iß - s - fbpw IS-∂p-t]m-Ip-∂p.'' ""\n›nX ]Y- a n- √ m- Ø - X p- s Im- ≠ v , \ΩpsS bm{X-Iƒ°p thKw IqSpw.'' (\-£-{X-ß-fpsS sshhn-[y-am¿∂ k©m-c] - Y - ß - sf `mc-XØ - nse ]pcmX\ hm\-K-th-j-I¿ \n¿Æ-bn-®n´p≠v!) A\-¥a - mb k©m-c˛- ] - p-tcm-KXn-bpsS KXn {KŸ-Im-c≥ Cßs\ kw{K-ln-®n-cn-°p-∂p. ""ho≠pw Fhn-tSbvt°m s]mbvs°m≠n-cn-°pw.'' (h-gn-Iƒ) C{X-bp-sa√mw hni-Z-ambpw kss[cyhpw Fgp-Xn-sb-¶nepw {KŸ-Im-c≥ Hcp Pmaym-t]-£-t]mse Ipdn-®n´p: ""\hm-ssZzXw kmln-Xy-Nn-¥bn-emWv apJy-ambpw {]tbm-Kn-°p-∂Xv.'' (D-Ø-c-߃°p th≠n) F{X kwK-X-amb Hcp Xncn-®-dn-hm-WnXv! kzbw\ncm-k-Øns‚ (\-hm-ssZz-Xsa∂p `mjyw) {]mtbm- K n- I - X , At±lw Is≠Øn \n¿∆- N n- ° pIbpw AXn¬ a\p-jys‚ `mK-t[bw \n¿Æ-bn-°p-Ibpw sNbvXn-cn-°p-∂p. ""hkvXp-°sf Ah-bpsS ]cnk-cØ - p-\n-∂p-b¿Øn IqSp-X¬ henb temI-hp-ambn kwhm-Z-Øn-te¿s∏-SptØ≠ tPmen-bmWv a\p-jy-t‚-Xv'' (kzbw {]Xn-jvTn-°m-s\m-∂p-an-√)

Hcpa

G{]n¬ 2013


Fw. sI. l-cn-Ip-am-dns‚ hnjbkzoI-c-W-Øn\pw Nn¥m-ti-jnbv°pw kq£vam-]-{K-Y-\-Øn\pw `mjm-{]tbm-K-Øn\pw DZm-l-c-W-ambn FSp-Øp-Im-´m-hp∂ XnI®pw ]pXp-a-bm¿∂ Hcp teJ\w teJ\w

Fw. sI. lcn-Ip-am¿

i_vZw i

_vZw Hcp auenIXbpw AtX kabw kzbw \ncmkhpamWv. i_vZw D≠v; F∂m¬ AXv hensbmcp tafbnepamWv. i_vZØn\v AXns‚ XpS¿®Iƒ BhiyamWv. XpS¿®IfnemWv AXv NndIpIƒ ssIhcn°p∂Xv. Hcp i_vZw H‰bv°v Hcp {]m]©nI kzImcyXbmWv. hmkvXhØn¬ H‰s∏´Xpw \n»_vZXsb A\p`hn∏n°p∂Xpamb i_vZw C∂n√. F√m i_vZßfpw At\Iw i_vZßfnte°mWv h∂p hogp∂Xv. hnhn[ Xcw i_vZ߃ sIm≠v, Hcp he s\øs∏Sp∂p≠v. AXns\mcp DStbm\ns√∂p am{Xw. B i_vZßsf√mw IqSnt®¿∂v Hc¿∞ap≠mIp∂n√. ]eBhrØnbnep≈, tIƒ°p∂Xn \\pkcn®v hen∏hpw sNdp∏hpw a\ nem°mhp∂ i_vZßfpsS hensbmcp taf kw`hn°p∂p≠v. Hcp D’h∏dºnse i_vZßsf {i≤n°q. NnesX√mw \Ωƒ hy‡ambn tIƒ°p∂p. Hcp D®`mjnWn i_vZtam, ]mt´m tIƒ°ptºmƒ i_vZØns‚ Hcp dnYw \ap°v e`n°pIbmbn. F∂m¬ AXv \nebv°p∂tXmsS, ]e Xcw i_vZ߃ Db¿∂p s]mßpIbmWv. Ah Nnet∏mƒ Cuømw]m‰Isf t]msebmWv. Db¿∂p s]mßn∏d°p∂p; Nn∂n®nXdn tafIfmbn hym]n°p∂p. Ah Ftßm´v \oßn,GXv cmKambn \n]Xn°p∂p F∂v Adnbms\m°n√. ]e i_vZ߃ Hcp hnNn{Xamb im_vZnI Nn{Xw Xs∂ Hcp°p∂p. At\Iw H®Iƒ Hcpan®v tIƒt°≠n hcp∂ \mw, AhbpsSsbm∂pw A¿∞w th¿Xncns®Sp°m≥ ]mSp s]SpIbn√. \ΩpsS t_m[Øns‚ hym]vXn°\pkcn®v \mw Ahsb Ipds®ms° th¿Xncn°p∂p. D’h ∏dºnse i_vZ߃ hnhn[ ssP{Xbm{XIfnemWv G¿s∏Sp∂Xv. Hcp {]]t©m¬∏ØnbpsS an\n amXrI AhnsS ImWmw. XpSsc i_vZ߃ s]m´nsØdn®p sIm≠ncn°p∂p. NnesX√mw Icn™phogp∂p. NneXv Iptdt\cw IqSn \ne\n¬°p∂p. a‰pNneXv, \ap°v tIƒ°m\mhmØ hn[w kq£va icocnIfmbn Ae™p Xncn™v A{]Xy£amIp∂p. AhHmtcm \nanjØnepsa∂ t]mse Bhn¿`hn°p∂p. Ah _rlØpw hyman{ihpamb Hcp i_vZ k©bØns‚

Hcpa

]›mØeØn¬ Ccp´ns‚bpw \ni_vZXbpsSbpw iq\ymImi߃ krjvSn°pIbmWv.

\nÈ_vZXsb¶ i_vZw Hcp i_vZsØ \ap°v Xncn®dnbm≥ IgnbmØXp sIm≠v AXv \ne\n¬°p∂ns√∂v A¿∞an√. \n»_vZXbn√ F∂ ImgvNbnte°v \ap°v FØnt®cm≥ Ignbpw. i_vZ߃ C√mØ CSan√. AXv kq£vaIoSßsf t]mse AhbpsS AZriyhpw A⁄mXhpamb CSßfn¬ ]pfbv°p∂p. i_vZw HcnSØv D≠mhpIbpw Nne IoSßsf t]mse s]s´∂v acn°pIbpw sNøp∂p. Cßs\ i_vZ߃ Poh\pth≠n, kq£vaicocnIƒ F∂ \nebn¬ \SØp∂ tLmcamb kwL´\amWv \n»_vZX. AXpsIm≠v \n»_vZXbv°v auenIXbn√. AXv GItImi Pohnb√. AXv ]e cmKßfn¬, ]e Xmfßfn¬ ]e Zn°pIfnte°v \oßp∂ kq£vai _vZ {]mWnIfpsS Iq´amWv. AXns\ \n{Kln°m≥ Ipsd°qSn henb i_vZØn\p am{Xta Ignbq. I\wIqSnb i_vZw FØp∂tXmsS sNdnb kq£vamWp°fmb i_vZ ߃ ^eØn¬ C√mXmIpsa¶nepw Ah ]q¿Æambn \in°p∂n√. Ah henb i_vZØn\v {ipXn tN¿°p Ibpw ]pXnb A¿∞w krjvSn°m\mbn cq]m¥cs∏SpIbpw sNøpIbmWv. Atacn°≥ Ihn Henry Wadsworth Longfellow bpsS The sound of the sea F∂ IhnXbnse Cu hcnIƒ AXv hy‡am°pw: A voice of the silence of the deep, A sound mysteriously multiplied As of a cataract from the mountain’s side, Or roar of winds upon a wooded steep So comes to us at times, from the unknown And inaccessible solitudes of being. The rushing of the sea-tides of the soul. \n»_vZXbpsS i_vZw kq£vahpw kzbw kw{Ian°p∂Xpw \n¿ΩmW k÷hpamWv. \n»_vZXbnse AkwJyw PohnXkm≤yXIƒ ]pXnb CS߃ krjvSn°p∂p. \n»_vZX kwKoXØn¬

G{]n¬ 2013

47


hn`n∂hpw AKm[hpamb A¿∞sØ \n¿Ωn°p∂p. AXv kwKoXsØ Nn´s∏SpØp∂p. Aßs\ \n»_vZX kwKoXØn¬ ebn°p∂p. \n»_vZXbpsS A¿∞m¥camWv kwKoX ambnØocp∂Xv. i_vZcmlnXyw F∂ Adnhns\bmWv kwKoXw Hcp Iem\p`ham°p∂Xv. \n»_vZX kzbw \nckn®v kwKoXØns‚ A\¥hpw FÆa‰Xpamb NmepIfnte°v ]c°p∂p. \n»_vZ Xbv°v AXns‚ k©mcw am{Xw Adnbmw; F∂m¬ hgnIsf∏‰n Hm¿°m≥ Ignbn√. Ah ]nt∂m´p t]mIp∂Xpw apt∂m´p hcp∂Xpw Htc hgnbneqsSb√. Ahbv°v \n›nXamb ]mXbn√. \n»_vZX bv°v kq£vaicocn F∂ \nebn¬ as‰m∂ns\bpw D≈nte°v kzoIcn°m≥ Ignbn√. Ah sNdp i_vZßfpsS Iq´ambXn\m¬ i_vZclnXamb bmsXm∂ns\bpw ]pdta \n∂v kzoIcn°n√. i_vZß ƒ F∂ \nebn¬ C√mXmhpItbm ]p\¿P\n°pItbm, BWv Ft∏mgpw. \qdp \qdv Bflm°fpsS clkytbmKw t]mse AenJnXamWv B i_vZ ktΩf\w. i_vZ߃ henb BhrØnbnep≈ i_vZßfn te°v IpSntbdp∂ kabw {]m]©n Iamb Hcp kzbw \ncmkhpw kwLmXmflIamb {]hmlhpw \hamb hkvXphns‚ \n¿ΩmWhpw kw`hn°p∂p. i_vZw {]mNo\Xbnepw {]`hØnepw Hcp hkvXphmWv. AXv ip≤amb Ahÿbn¬ Fßpan√. kqjvaicocnIfmbn FhnsSbpap≠v. th¿Xncns®Sp°mhp∂ Ahÿbn¬, \n»_vZXbpsS kwLmXamWv. Hcp i_vZsa∂Xv, kq£vaIoSkam\amb i_vZ߃°v taep≈ I\wh® i_vZØns‚ ]ndhnbmWv. AXpsIm ≠v AXv ip≤ i_vZa√. sNdp i_vZßfpsS Iq´∏ndhnbn¬ \n∂p ≠mb hkvXphmWv. sNdpi_vZØn¬ At\Iw \n»_vZ i_vZ߃ Dƒt®¿∂ncn°p∂Xp t]mse, AXns‚ A¿∞Ønepw At\Iw Ahy‡ A¿∞߃ kzbw \n¿ΩmWw \SØnbn´p≠v.

i_vZw hkvXphn Ddbp¶p hkvXp°ƒ i_vZsØ D≈n¬ hln°pIbmWv. I√pw sh≈hpw achpw F√mw i_vZsØ D≈n¬ kq£n°p∂p. i_vZßsf Ah G‰hpw Xmgv∂ ÿmbnbn¬ \n_ ‘n®ncn°pIbmWv. F∂m¬ Ahsb Db¿∂ ÿmbnbn¬ ]cnh¿Øn ∏n°p∂Xn\v Bhiyamb Du¿÷ hpw kabhpw Ah kZm {]Xo £n°p∂p. hkvXp°fpambn CS]gIp∂ GsXm∂n\pw B Du¿÷sØ DW¿Øm\p≈ Ignhp≠v. i_vZsØ hkvXphn¬ \n∂v DW¿Øp∂h\mWv IemImc≥. Ah≥ i_vZØns‚ D]tbmKw AdnbWw; km≤yXIfpw. HmS°pg en¬ ]eXcw i_vZßsf AS°w sNbvXn´p≠v. sNdpi_vZ߃ Iq´ambncn°p∂nSØv Dd®, henb i_vZsØ \n¿Ωn°m≥ IgnbWw. B \n¿ΩmWØneqsS, AhnsS Ahtijn® kq£va i_vZmWp°ƒ ]pXnsbmcp ]mXbneqsS AkwJyw \hcq]nIfmbn amdWw. hkvXphn\p≈nse i_vZw {]m]©nIamWv. Hcn°epw B i_vZw C√mXmIn√. hmkvXhØn¬, AXv Hcp

48

Hcpa

i_vZa√; sNdpi_vZ {]mWnIfpsS \nKqV PohnXamWv. AXns‚ A]mc km≤yXIfnte°m Wv a\pjys‚ kIe ⁄m\hpw FØnt\m°p∂Xv. i_vZØnse A¿∞sØ th¿Xncns®SpØmWv \mw Pohn°p∂Xp Xs∂. Nncnbp sSbpw Ic®nens‚bpw i_vZßfnse hyXymkw \n¿ΩmW]camWv. i_vZßfpsS {]IrXnbn¬ Ah hyXymks∏Sp∂n√. Ah ]e at\m`mhßsf \n¿Ωn°m\mbn, D≈nse \n»_vZXIƒ Iq´v tN¿∂v D≠mIp∂XmWv. Icbms\mcp at\m `mhw thWw. AXv a\ n\p≈nse tIƒ°m≥ IgnbmØ i_vZßsf Xzcn∏n°p∂p. Aßs\ a\ v ]pXnsbmcp i_vZØneqsS D≈nse au\sØ A¿∞]cambn \n¿Ωns® Sp°p∂p. Hcmƒ Icbp∂Xv AbmfpsS At∏mgsØ i_vZa√; D≈n¬ cq]s∏Sp∂ \n»_vZXbpsS kzbw \ncmkhpw \n¿ΩmWhpamWv. Icbm \p≈ ImcWw, Nncn°m\p≈ ImcWw F√mw ]pXnb PohnXamWv. GXv hkvXphpw k©cn°p∂p. GXv hkvXphnepw a‰v hkvXp°fpambn tNcm\p≈ Xzcbp≠v. AXmIs´ kp\n›nXtam ]q¿∆ I¬∏nXtam A√. AXv km≤yXbmWv. \ap°v Bhiysa¶n¬ B _‘߃ sXfns®Sp°mw. \ΩpsS Akm∂n≤y Ønepw B km≤yXIƒ D≠v. Hcp apf¥≠n¬ \n∂v kwKoXsØ D≠m°msa∂ km≤yX Ft∏mgp ap≠v. I√n¬ \n∂v i_vZap≠m°m sa∂Xpw Ft∏mgpw km≤yamWv. PeØnte°v sNdp I√pIƒ XpS¿ ®bmbn Fdn™psIm≠ncp∂mep≠mIp∂ {]tXyI XmfØnep≈ i_vZw Ft∏mgpw km≤yamWv. Cu km≤y XIƒ°v A¥yan√. Ah kIe Zn°nte°pw hym]n°pIbmWv. AXpsIm≠v hkvXphnse i_vZw alØmb Hcp kwKoXtafbn¬ G¿s∏Sp∂p≠v. \Ωƒ tIƒ°m Øt∏mƒ, hkvXp°ƒ AhbpsS AkwJyw \n»_vZ hn\nab ßfneqsS ImesØ kwKoXmfl Iam°p∂p. hkvXphns‚ kwKoX amIs´ \neo\amWv. F{X tLmcamb i_vZØn\pw, {Iaw sX‰nb NndISn i_vZØn\pw AXnt‚Xmb Xmfap≠mImsX \nhr Ønbn√. ImcWw, Ah \h\n¿ ΩmWamWv. ]yq∏bn¬ \n∂v ie`Ønte°v FØp∂ Pohs‚ \ncmkw t]mse hkvXp°fpsS im_vZnI temIØpw \ncmkØneqsS ]pXnb ]ndhnIƒ km≤yamIp∂p. temIw AZriyambn Cusbmcp \hmssZzX im_vZnI hn\ymkØnepw kwKoXmflIXbnepw Pohn °pIbmWv. GXv {IaclnX H®bpw HcXnPoh\hpw ]ndhnbpw {]m]©n IXbpamWv.

{]mWnIfpsS B\\w {]]©mcw`Ønse i_vZØn¬ \n∂v hyXnNen®v, hnhn[ A¿∞ ßfpsS Afh‰ ]mgvhkvXp°ƒ D¬]mZn∏n°p∂XneqsSbmWv temIw AXnPohn°p∂Xv. D]tbmKn®v ]mgm°n°fbp∂nSØmWv PohnXw hfcp∂Xv. F√m i_vZßfpw Pohs‚ BhiyØnt\m icocØns‚ hf¿®bvt°m D]tbmKn°m≥ Ignbn√. ImcWw PohnX ImesØ F√m i_vZßfpw kwKoXam°m≥ Ignbn√. AXpsIm≠v i_vZßfpsS km≤yXIsf ]mgm°n IfbpIbmWv \mw sNøp∂Xv. a\pjy≥ kwKoX sØ Dt]£n®v IqSpX¬ NXp∏pIƒ

G{]n¬ 2013


krjvSn°p∂p. i_vZßfpsS NXp∏p Iƒ, NhdpIq\Iƒ Hcp°p∂ a\pjy¿°v AXpw adnIS°emWv. \sΩ Xpdn®p t\m°p∂ kwKoXØn \p t]mepw Nne Ahkcßfn¬ shdpw i_vZamIm≥ km[n°pw. kwKoXsa∂ \nebn¬ \n»_vZX bn¬ th¿Xncn°s∏Sp∂ i_vZØn\v a\ ns\ kzm[o\n°m≥ IgnbW sa∂n√. ImcWw a\pjy≥ kwKoX Øn\p th≠nb√ Pohn°p∂Xv. Imftbm Ipdp°t\m kwKoX sØb√ D]mkn°p∂Xv. Ah kwKoXØn¬ \n∂v \ap°v e`n°p∂Xmb kt¥mjw a‰v coXnIfneqsS ssIhcn°p∂p. \mw cq]oIcns®Sp°p∂ kwKoXw \ΩpsS Xs∂ ]q¿∆Imeßfnte°v aSßp IbmWv. ImcWw B kwKoXw AXns\ cq]s∏SpØnb AZriy, A⁄mX \n»_vZXbpsS {]mWn Isf ImWmsX AhbpsS ta¬ adhnbpsS ]pX∏v hncn°p∂p. {]mWnIƒ Cu th¿Xncnhntes°m ∂pw hcmsX Xs∂, XØpeyamb B\µw kz¥w icocØnse {]mWnIsf sImØnbpw Ddßnbpw th´bmSnbpw Is≠Øp∂p. \mw Ir{Xnaambn Is≠Øp∂ B\µw, ]£nIƒ ]d∂v \n¿Ωn°p∂p. ]£nbpsS ]m´v B\µØns‚ {]Jym]\amWv. B ]m´v AXns‚ kao]w Ft∏mgpap≠v. AXns\mcp ap≥hn[nbn√. ]£nbpsS ]m´n\v ]e A¿∞ßfp≠v F∂XmWv AXns‚ \hmssZzXw. cmhnse DWcptºmƒ tIƒ°p∂ sImXpIns‚ aqf¬ {]IrXnbpsS HmP pw DW¿∆pw hnPbt`cnbpamWv hy‡am°p∂sX∂v tXmtdm ]d™ Xv Hm¿°p∂p. GsX√mw i_vZ߃ sIm≠v \mw {]_p≤cmhp∂p! AÆm s‚ Ic®n¬, ]p≈ns‚ Ic®n¬, Ipbnens‚ IqP\w, XhfbpsS Ic®n¬ F√mw \sΩ {]_p≤cm °p∂p. \ap°v \jvSamb PohnXa {Xbpw B i_vZßfnep≠v. XpS°w apX¬ \mw PohnXw \jvSs∏SpØp ∂p. ImcWw PohnXØns‚ hnjb ssh]peyhpw i_vZ _mlpeyhpw \ap°v Xmßm\mhn√. \Ωƒ Ahsb F√mw NhdpIfmbn Ipgn®p aqSp∂p. B Ipgn®p aqSnb AdnhpI fn¬ \jvSs∏´ PohnXsØ FhnsS sb¶nepw h®v ImWm\nSbmbm¬ \Ωƒ icn°pw sR´pw. AXmWv InfnbpsS i_vZw \ap°v Xcp∂Xv. AXv FhnsStbm Infn¿°p∂ {]mNo\ PohnXØns‚ Hm¿Ωs∏Sp ج IqSnbmWv. CsX√mw \tΩmsSm ∏w F∂pw D≠mbncp∂p. F∂m¬ Bhiyan√mØhsb DSs\ s]dp°n°fbp∂ a\pjy\p ap∂nte°v B\µØns‚ ]pXnb temI߃ \o´pIbmWv ]dhIƒ. \mw {]mNo\cmWv F∂v tXm∂n t∏mIp∂Xv A]ISamWv. sslsSIv bpKØnepw \mw {]mNo\cmWv. \mw sIm√p∂p, a\pjyscbpw arKßsf bpw. \mw Hm¿ΩIsfbpw sIm√p∂p. F√m‰ns\bpw sIm∂v ih°qºmc Øn\p apIfnencp∂v [ym\n®mtem? At∏mƒ Xo¿®bmbpw Hcp \n»_vZX sI´nbpb¿Øs∏Spw. ]t£, AXv aen\amWv. ImcWw B \n»_vZX I]SamWv, hyPamWv. \mw ambv®p If™ PohnXßfpsS L\o`hn® au\w am{XamWXv. AXns‚ Hmtcm tImiØnepw \ndsb i_vZßfmWv. shdpw i_vZßf√, B{Iµ\߃. \sΩ°mƒ kq£va i_vZ߃ tIƒ°m≥ Ignhp≈ F{Xtbm PohnIfp≠v. B i_vZßfn¬ \n∂v B PohnIƒ kzcq]ns®Sp°p∂

Hcpa

B\µw \ap°v Hcn°epw In´n√. Aßs\ t\m°ptºmƒ, \ΩptSXv {]IrXnbn¬ \n∂pw In´p∂ B\µ a√, \mw Ir{Xnaambn cq]s∏SpØp ∂XmWv.

HcnS¯psa¯m¯ Ne\§Ä BZni_vZØn¬ \n∂v th¿s]´, C∂sØ \mKcnI i_vZ߃°v {]IrXnbpambn _‘sam∂pan√. Ah Hcp ac®n√bnse t\¿Ø H® t]mepw Xmßn√. ]£n°c®nepIfn √mØ \Kc∏pecnIƒ Hcp {]_p ≤Xbpw \¬Ip∂p. ]e Xcw ]£nIƒ t\cw shfpØp XpSßp tºmƒ Xs∂ h¿Øam\ßfpambn ac®n√Ifn¬ HØp tNcp∂Xv temIw Ahkm\n°mdmbn´ns√∂ kqN\bmWv. temIsØ \mw F{X h´w \in∏n°m≥ {ian®mepw ssIhn´p t]mImØ Hcp temI kmtlmZcyØnte°pw AdnhnS ßfnte°pw AXv \sΩ £Wn °pIbmWv. ]pcmX\amb i_vZßfpsS ssa{Xnbpw A\pcRvP\hpw PohnXmflIXbpw B ]dhIfpsS IqP\ßfn¬ B¿Øv hfcpIbmWv. \KcPohnX߃°v \jvSs∏´ {]IrXn C∂v Ipd®Ise ]dhIƒ kq£n°p∂p≠v. F¶nepw, i_vZ߃ \sΩ {]_p≤cm°mØ hn[w, Atemkcap≠m°p∂p. b{¥ßƒ Nen°p∂ i_vZw, Bt{Imin°p∂ i_vZw, Zo\tcmZ \߃, F√mw \sΩ hn´pamdmsX ]nSnIqSnbncn°pIbmWv. \ap°v Ah bmsXmcp Dƒshfn®hpw Xcp∂n√. \nc¥cw Dbcp∂ B _lfØn¬ s]´v \ΩpsS ImXpIƒ°v kq£vaX Isf th≠mXmbncn°p∂p. Bhiyan √mØ i_vZßsf FhnsSsbms° If™mepw Ipsdsb√mw a\ n¬ Ahtijn®v sskzcw sISpØn s°m≠ncn°pw. a\pjy\v Pohn°m\p≈ ss[cyw, P¿Ω≥ kwKoX⁄\mb J. Cole s‚ hmIyØnep≠v: l’ve seen a baby cry then seconds later she laughed; the beauy of life, the pain never lasts. Ip´nbpsS Ic®n¬ s]s´∂v Nncnbmbn amdpat√m. AXpt]mse D≈n¬ Bhiyan√msX sI´n°nS°p∂ ]mgv i_vZ߃, Hcp Infnsbm® tIƒ°p∂tXmsS DXvIrjvSamb AdnhmbnØocpw. i_vZ߃ HcnSØpw FØnt®cm ≥ th≠n IjvSs∏Sp∂n√. FhnsSbmWv FØnt®tc≠Xv. i_vZ߃ \ne\n¬°p∂p. AXpsIm≠v ]ndhnsbSpt°≠ Bhiyan√. AhbpsS BhrØn°p am{Xta hyXnbm\߃ D≠mIp∂p ≈p. HcnSØv hyXykvXamb BhrØntbmsS XesbSpØv Dbcp∂ i_vZw XpS°Øn¬ Hcp k¿∏sØ t]mse \oßp∂p. ]n∂oSv FhnsStbm A{]Xy£amIp∂p. ap≥Iq´n \n›bn® e£yÿm\ an√mØ i_vZ߃ FßpsaØmsX ]n≥hmßp∂p. AXmWv {]IrXn. Cu FØmXncn°en\v \hmssZzXØns‚ kuµcyap≠v. i_vZw AXn\v shfnbnep≈ i_vZßfpambn Iq´ptNcp∂tXmsS A¿∞ßfpsS Hm¿°kv{S D≠mIp∂p. Hcp i_vZ Øn\v FÆa‰ _mly i_vZßfp ambn HØp tNcm≥ Ignbpw. Hmtcm IqSnt®cenepw, i_vZw AXns‚ auenImhÿsb Dt]£n®v as‰m∂n te°v hnIkn°p∂p. Cßs\ At\Iw A¿∞ km≤yXIƒ \ne \n¬°p∂p.

G{]n¬ 2013

49


AXpsIm≠v i_vZØn s‚ tIhem¿∞w XShd t]mse bmWv. AXn\v kzbw hfcm≥ Ignbn√. Cu XShd t`Zn°pI F∂ Ahkcw AXv Ft∏mgpw {]Xo£n °p∂p; CXmWv AXns‚ {]IrXn. At\Iw i_vZ߃°v a‰t\Iw i_vZßfpambn kwtbmPn°m≥ Ignbpsa∂ncns°, GI e£yw F∂ {]iv\w D≠mIp∂n√. i_vZ Øn\v Np‰p]mSpap≈ i_vZßfpambn tNcm\mWv hn[n. Im‰v F∂ i_vZ Øn\v {]Wbw F∂ i_vZhpambpw {]Whw F∂ i_vZhpambpw Iq´ptNcmw. AtXmsS hyXykvX A¿∞߃ ]nd°pIbmbn. AtXmsS Im‰v F∂ i_vZØn\v FØnt®tc≠Xmb BXy¥nI e£yÿm\w C√mXmIpw. CØcw km≤yXIfmWv i_vZØns‚ PohnXsØ hymJym\n°p∂Xv. ]mcayØnep≈ A¿∞tam, A¥na hn{im¥n ÿm\tam i_vZØn\n√. AXv H∂n¬ \n∂v s]m´n as‰m∂nte °pw, AtX kabw Xs∂ FÆa‰ i_vZßfnte°pw k©cn®psIm ≠ncn°pIbmWv. CXv hensbmcp tImikvt^mS\w t]msetbm {]]© hnkvt^mS\w t]msetbm BWv. CXnsemcp \rØhpw kwKoXhp ap≠v. i_vZØns‚ kwKoXw iXKpWnXßfmbn s]cpIptºmƒ hkvXp°fpsS B¥cnIamb Ne\w \rØØns‚ \nebv°mØ {]hmlambn ]cnWan°p∂p. ChnsS FhnsS bmWv i_vZw FØnt®tc≠Xv? FØnt®cpI F∂ Ahÿbn¬ \n∂v c£s∏Sp∂Xp Xs∂ BZna hpw Nnc¥\hpamb bmYm¿∞yØn te°p≈ aSßnhchpw AXns‚ Xncn®dnhpamWv. i_vZØns‚ ASnÿm\]camb Cu km≤yX Hcn°epw C√mXmIp ∂n√. {]]©w F∂ hnkvabØnte °mWv i_vZw FØnt®cp∂Xv. B i_vZw sIm≠v temIw F{Xam{Xw hnIkn°p∂p? ar◊bamb arKkzc ߃ F∂ i_vZ߃ IqSnt®cptºm ƒ temIw ]e aSßv hf¿∂Xmbn ImWmw. i_vZ߃ Zo¿Lambn k©cn®ncn°p∂p. F∂m¬ i_vZw H∂ns‚bpw ASnab√. `qXImesØ ∏‰ntbm¿Øv thhemXns∏Sp∂pan√. i_vZØn\v `n∂XtbmsS H∂ns\bpw kao]n°m≥ Ignbn√. AXv A¿∞ap≠m°nbmepw Cs√¶nepw Hgp°v F∂ Ahÿbn¬ Xs∂ XpScp∂p. i_vZw AXns‚ tIhemhÿbn¬ \n∂v kzbw tamNn∏n®v, \nb{¥Wan√mØ, IqSpX¬ hnIk\߃°v km≤yXbp≈ Iptd°qSn _rlØmb temIØv FØns∏SpIbmWv sNøp∂Xv. CXv \n»_vZXIsfbpw A¿∞hØm°p∂p. AXn\pw ]cn[nbn√. i_vZw _lpk_{kw PohnIfpsS IqSnt®cemWv. B PohnIƒ \Ωfnte°v kw{Ian°pIbmWv. \sΩbpw IS∂v AXv

Ncn{XØneqsS \oßp∂p. \Ωƒ A\p`hn°p∂ im_vZnI temIw F{Xtbm Xp—amWv. {]m]©nIamb i_vZ{]fbØn¬, Hcp Xp≈nbmWv \ap°v In´p∂sX∂v ]dbmw. At\Ikl{kw PohnX aplq¿Ø߃, A¿t∞m¬∏∂߃ Hcp sNdnb i_vZØneps≠∂n cns°, \mw F{Xtbm Zcn{ZcmWv! i_vZw `mhnbpsS AhIminbmWv. \ΩpsS XmXvImenIamb im_vZnI temIsØ timjn∏n®p sIm≠v hn]peamb `mhnsb e£yam°n i_vZw ]c°pIbmWv. Hcp ]m´v ]mSnØocp∂nSØv h√msØmcp iq\yXbp≠v. AXv \n»_vZXbpsS XmXvImenI iq\yXbmWv. i_vZw as‰m∂mIm≥ Xømd√. AXn\v as‰mchÿbn√. s]m´n∏nf¿∂v _lpcq]ßfmbn NnXdpIbmWv AXns‚ coXn. GsXmcp i_vZhpw \mw Dt]£n® A¿∞sØ tXSpI bmWv. Hcp ]q® Icbp∂ i_vZsØ k¶¬∏n°q. B Ic®nen¬ \ΩpsS ad∂p t]mb PohnXap≠v. B i_vZØn\v \ΩpsS t_m[a fieØn¬ ]e Nn¥Isfbpw DW¿Øm≥ Ignbpw. \ap°v C√mØXv B i_vZØns‚ kz—µhpw Kw`ochpamb PohnX amWv. AXpsIm≠p Xs∂ B Ic®n¬ \sΩ {]_p≤cm°p∂p. Ahkm\ hn{im¥n F∂ \nebn ¬ H∂pw Xs∂ C√. kZm NnXdp∂ i_vZtemI߃ am{Xtabp≈p. B i_vZtemIßfn¬ \n∂v \ap°v Ignbp∂Xp am{Xw \mw tiJcn °p∂p. AXv \ΩpsS AkvXn XzØns‚ A¿∞sØbpw AXns‚ ]cnWmaßsfbpw krjvSn°p∂p.

• Statement of Onership and other Particulars about ORUMA MONTHLY Form (See Rule 8) 1 Place ofPublication 2 Periodicity 3 Priters Name (Whether Citizen of India)

Address

4 Publishers Name (Whether Citizen of India)

Address 5. Name& Addrees of Individuals Address Who own the Periodical and partners orshare holding more than one percent of the Capital

Thiruvananthapuram : Monthly : Sreela.T : Indian

:

: Dhwany, Chanthavila, : Kattayikonam P.O, : Thiruvananthapuram-84 : Sreela.T,Dhwany,Chanthavila : KattayikonamP.0 : Thiruvananthapuram 695584 : Sreela.T,Dhwany, : Chanthavila : KattayikonamP.0 : Thiruvananthapuram Pincode-695584

I Sreela.T hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief • Thiruvanathapuram (Sd/-) 01-03- 2013 Sreela . T

Owned, Edited, Printed & Published by Sreela. T, Dhwani, Chanthavila, Kattayikonam P. O, T V P M-695 584, G{]n¬ 2013 Printed at Akshara Printers, T.V. P. M for K.C Printers,Vanchiyoor, Thiruvananthapuram.

Hcpa


Hcpa

G{]n¬ 2013


Hcpa

G{]n¬ 2013

Oruma 2013 April  
Oruma 2013 April  

Oruma 2013 April, M K Harikumar Edition

Advertisement