Page 1

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

บทที่ 1 ข้ อมูลพื้นฐาน


รายงานนการพัฒนาคุณภาพการศึ ณ กษาา ปี การศึกษา 2553

บทที่ 1 ข้ อมูลพืนฐาน ้น 1. ข้ อมูลทั่วไป ้ เ่ ลลขที่ 303 หมูมู่ 3 ถนนสุวรรณศร ตําบบลบ้ านนา อําเภอบ้ า านนา 1.1 โรงเรี ยนมาลาสวรรค์พทิ ยา ตังอยู จังหวัดนครรนายก รหัสั ไปรษณีย์ 226110 โทรศัพท์ 0 – 3738 – 1021 โทรสาาร 0 – 3738 – 1019 E – mail : info@mala.ac.th Websitee : mala.acc.th ตังอยู ้ ใ่ นเขตตพื ้นที่การศึกษานครนายกก 1.2 ได้ รับอนุญาตจัดตังเมื ้ ่อปีี พุทธศักราชช 2495 1.3 ระดับการศึศึกษาที่เปิ ดสออนตังแต่ ้ ระดับั ชันบริ ้ บาล ถึงระดับชันม ้ มัธยมศึกษาปีปี ที่ 6 2. ข้ อมูลด้ านการบบริหาร บ ญาตต 2.1 ผู้แทนผู้รับใบอนุ วุฒกิ ารศึกษาสู ษ งสุด ดํารงตําแหน่งตังแต่ ้

2.2 ผู้อาํ นวยกาารโรงเรียน วุฒิการศึกษาสู ษ งสุด ดํารงตําแหน่งตังแต่ ้ 2.3 ผู้ช่วยผู้บริหาร 1. ฝ่ ายวิชาการ วุฒกิ ารศึศึกษาสูงสุด - แผนกกอนุบาล วุฒิการศึกษา

บาททหลวงประยุทธ ท ชลหาญ ปริญ ญญาโท สาขาาเทวศาสตร์ จากมหาวิทยยาลัยลาเตรัน กรุงโโรม ประเทศศอิตาลี วันที่ 1 เดือนมิถุถนายน พ.ศ. 2552 จนถึถึงปั จจุบนั เป็ นนเวลา 2 ปี นางสาววรรณวิมล ม สุขสวัสดิ์ ปริญ ญญาโท สาขขาบริหารการศึศึกษา จากจุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 1 เดือน มิถนุ ายน พ.ศ. 2550 จนถึงปั จจุบับนั เป็ นนเวลา 3 ปี 11 เดือน ั น์์ นางสาวนฤมล สัตยานุวฒ ปริญ ญญาโท สาขขาการบริหารรการศึกษา จากกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสต ย ตร์ นางสาวรุ้งนภา ใจบุ ใ ญ ปริญ ญญาตรี สาขขาการศึกษาปปฐมวัย


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

2. ฝ่ ายบริหารงานงบประมาณ นางอรพินทร์ รักษาสมัย วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริ ญญาตรี สาขาการประถมศึกษา 3. ฝ่ ายบริหารงานบุคลากร นางสาววรรณวิมล สุขสวัสดิ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางกนกวรรณ เปี ยสาตร์ 4. ฝ่ ายสัมพันธ์ ชุมชน วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขาพลศึกษา 5. ฝ่ ายจิตตาภิบาล นางจินดา บุตรสละ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขาการประถมศึกษา 6. ฝ่ ายบริหารงานทั่วไป นายนิวฒ ั น์ สายบูรณ์ ปริญญาโท สาขาการมัธยมศึกษา กลุม่ การสอนคณิตศาสตร์ วุฒิการศึกษาสูงสุด มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ 7. ฝ่ ายอาคารสถานที่ นายปั ญญา บุตรสละ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย 2.4 ประวัตโิ ดยย่ อ คําขวัญ และวัตถุประสงค์ เฉพาะของสถานศึกษา โรงเรี ยนมาลาสวรรค์พิทยาเป็ นโรงเรี ยนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ก่อตังขึ ้ ้นเมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2495 โดยบาทหลวงแปร์ แรง ซึง่ เป็ นเจ้ าอาวาส และบาทหลวงโกเชต์ เป็ นรอง โดยมีจดุ มุง่ หมายของการก่อตังโรงเรี ้ ยนเพื่อให้ เจ้ าอาวาสของวัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้ านนา อยูใ่ นขณะนัน้ ลูกหลานคาทอลิกวัดนักบุญเปาโลกลับใจบ้ านนา ได้ มีการเรี ยนคําสอนและเรี ยนวิชาสามัญควบคูก่ นั ไป จึงได้ ตลอดจนเพื่อจะได้ มีการติดต่อสื่อสารและสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุมชนที่สว่ นใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ ดําเนินการจัดตังโรงเรี ้ ยนขึ ้นภายในบริเวณวัด ตัวโรงเรี ยนมีลกั ษณะเป็ นเรื อนไม้ ปัน้ หยา 2 ชัน้ มีซสิ เตอร์ เป้า นํ ้า ทรัพย์ ซึง่ เป็ นภคินีของคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้ าแห่งกรุงเทพฯ ดํารงตําแหน่งเจ้ าของและผู้จดั การ นายบา ทรงสัตย์ ดํารงตําแหน่งครูใหญ่ โดยเปิ ดทําการสอนวิชาสามัญตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ รับนักเรี ยน ไปกลับแบบสหศึกษา ตังแต่ ้ ระดับชันประถมศึ ้ กษาปี ที่ 1 ถึงประถมศึกษาปี ที่ 3 มีจํานวนนักเรี ยน 75 คน ้ มีการพัฒนาเจริ ญก้ าวหน้ าขึ ้นโดยลําดับ จากนันก็ ปี การศึกษา 2504 โรงเรี ยนได้ รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล โดยมีซสิ เตอร์ สดับ พงศ์ศริ ิพฒ ั น์ ดํารงตําแหน่งครูใหญ่ มีจํานวนนักเรี ยน 120 คน ปี การศึกษา 2512 บาทหลวงวิศษิ ฎ์ หริพงศ์ ได้ รือ้ อาคารเรี ยนเนื่องจากชํารุดทรุดโทรม และ ได้ จดั สร้ างอาคารเรี ยนหลังใหม่เป็ นตึก 2 ชัน้ มีจํานวน 20 ห้ องเรี ยน โดยตังชื ้ ่ออาคารว่า “เซนต์ปอล” มี


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

จํานวนนักเรี ยน 625 คน ปั จจุบนั ได้ ตกแต่งปรับปรุงใหม่ให้ เป็ นอาคารเรี ยนสําหรับนักเรี ยนระดับก่อนประถม ศึกษา และเปลี่ยนชื่อเป็ นอาคาร “พระเยซู” ปี การศึกษา 2527 บาทหลวงไพริน เกิดสมุทร ได้ จดั สร้ างอาคารเรี ยนเพิ่มขึ ้นอีก 1 หลัง เป็ นตึก 2 ชัน้ จํานวน 8 ห้ องเรี ยน เพื่อใช้ สําหรับการเรี ยนการสอนให้ กบั นักเรี ยนในระดับก่อนประถมศึกษา มี ชื่ออาคารว่า “วิกตอร์ ลาเกร์ ” มีจํานวนนักเรี ยนทังหมดในปี ้ นี ้ 763 คน ปี การศึกษา 2537 บาทหลวงบัณฑิตย์ ประจงกิจ ได้ จดั สร้ างอาคารเรี ยนชัว่ คราว 1 หลัง จํานวน 4 ห้ องเรี ยน เป็ นอาคารคอนกรี ตเสริมเหล็กชันเดี ้ ยว ใช้ สําหรับการเรี ยนการสอนนักเรี ยนในระดับชัน้ ม.1-3 จํานวนนักเรี ยนในปี นี ้ 1,362 คน ปี การศึกษา 2538 บาทหลวงพจนารถ นิรมลทินวงศ์ ได้ จดั สร้ างอาคารเรี ยนชัว่ คราวต่อจาก อาคารเรี ยนชัว่ คราวเดิมเพิม่ ขึ ้นอีกจํานวน 5 ห้ องเรี ยน จึงพัฒนาเป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กชันเดี ้ ยวต่อเชื่อม กันรวมเป็ นจํานวน 9 ห้ องเรี ยน จํานวนนักเรี ยน 1,397 คน ปี การศึกษา 2543 โรงเรี ยนได้ รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ มีระยะเวลา 5 ปี และในปี เดียวกันนี ้เอง บาทหลวงสุรชัย กิจสวัสดิ์ ผู้รับใบอนุญาต – ผู้จดั การ ได้ เริ่มจัดสร้ างอาคารเรี ยนขนาด 5 ชัน้ 1 หลัง จํานวน 28 ห้ องเรี ยน และห้ อง ประกอบการ 22 ห้ อง ซึง่ แล้ วเสร็ จใช้ ทําการเรี ยนการสอนได้ ในปี การศึกษา 2544 ตังชื ้ ่ออาคารว่า “เปาโล” ได้ ทําพิธีเสกเปิ ดอาคารเรี ยน โดย ฯพณฯ พระคาร์ ดนิ ลั ไมเกิล มีชยั กิจบุญชู มุขนายกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2543 เป็ นอาคารเรี ยนที่นบั เป็ นความภาคภูมิใจที่แสดงให้ เห็นถึงการพัฒนา และความเจริญก้ าวหน้ าของโรงเรี ยน ซึง่ ในปี นี ้มีจํานวนนักเรี ยน 1,480 คน ปี การศึกษา 2544 มีจํานวนนักเรี ยน 1,658 คน และโรงเรี ยนได้ รับยกย่องเป็ นสถานศึกษาดีเด่น ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื ้ ้นฐาน ปี การศึกษา 2545 ได้ เริ่ มใช้ หลักสูตรการศึกษาขันพื ้ ้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยเริ่มใช้ ใน ้ ่ 3 มีจํานวน ชัน้ ป.1 ของช่วงชันที ้ ่ 1 , ชัน้ ป.4 ของช่วงชันที ้ ่ 2 และชันมั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ของช่วงชันที นักเรี ยนทังสิ ้ ้น 1,685 คน ปี การศึกษา 2546 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จากหน่วยงาน สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ของฝ่ ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอรับ การประเมินสถานศึกษาและประเมินนักเรี ยนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นขนาดเล็ก คือ เด็กชายธีรเดช สังสีแก้ ว นักเรี ยนชันมั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ซึง่ ได้ รับรางวัลชมเชย และในปี นี ้มีจํานวนนักเรี ยน 1,768 คน ปี การศึกษา 2547 ได้ ดําเนินการขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากหน่วยงานเขต พื ้นที่การศึกษานครนายก และขอรับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ขนาดเล็ก คือ เด็กหญิงอัญมณี อินทรสกุล นักเรี ยนชันมั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยได้ รับรางวัลพระราชทาน และได้ เข้ าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ พระตําหนักสวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 13


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

มิถนุ ายน 2548 นับเป็ นเกียรติประวัตแิ ห่งความภาคภูมิใจ และเป็ นปี แรกที่เริ่มสอนภาษาจีนให้ กบั นักเรี ยนตังแต่ ้ ชัน้ ป.1 – ม.3 โดยครูชาวจีนที่จบจากมหาวิทยาลัยยูนนาน มณฑลคุนหมิง ประเทศจีน จํานวน 2 คน จํานวน นักเรี ยนในปี นี ้เพิ่มขึ ้นเป็ น 1,871 คน ปี การศึกษา 2548 ได้ ขยายหลักสูตรการศึกษาขันพื ้ ้นฐานถึงช่วงชันที ้ ่ 4 โดยเปิ ดการสอนใน ระดับชันมั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ขึ ้นเป็ นปี แรก จํานวน 2 ห้ องเรี ยน แยกเป็ นแผนการเรี ยนคณิต-วิทย์ และแผนการ เรี ยนภาษา-สังคม มีจํานวนนักเรี ยนรวม 1,881 คน และได้ รับการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จากคณะกรรมการสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) โดยบริษัทการศึกษา ก้ าวหน้ า จํากัด เข้ ามาตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพภายนอก เป็ นรอบแรก ปี การศึกษา 2549 ขยายหลักสูตรการศึกษาถึงระดับชันมั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยเปิ ดการสอนใน ระดับชันมั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 จํานวน 2 ห้ องเรี ยน และระดับชันมั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ต่อเนื่องจากปี การศึกษา 2548 จํานวน 2 ห้ องเรี ยน แยกเป็ น 2 แผนการเรี ยนเช่นเดิม มีจํานวนนักเรี ยนทังหมด ้ 1,888 คน ได้ ปรับปรุง ฐานข้ อมูลโรงเรี ยน ระบบการเงิน , บุคลากร , งานทะเบียน และงานห้ องสมุด ย้ ายห้ องเกษตรจากอาคารชัว่ คราว เป็ นห้ องเครื่ องมือช่าง ปรับปรุงห้ องปฏิบตั กิ ารภาษา จัดทําห้ องปฏิบตั กิ ารเคมีและชีววิทยาที่อาคารชัว่ คราว ้ สร้ างหลังคาทางเดินรอบบริเวณอาคารเปาโล และทางเดินหอพัก ปรับปรุงห้ องสมุดโดยจัดทําตู้และชันใส่ หนังสือใหม่ ติดตังเครื ้ ่ องเล่นอนุบาล ปรับปรุงพื ้นห้ องอาคารเรี ยนพระเยซู และติดตังอิ ้ นเทอร์ เน็ตระบบ ความเร็ วสูงขนาด 2 เมกกะบิท ปี การศึกษา 2550 ขยายหลักสูตรการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ต่อเนื่องจากปี การ ศึกษา 2549 จํานวน 2 ห้ องเรี ยน แยกเป็ นแผนการเรียนคณิตฯ-วิทย์ฯ และภาษา-สังคม ได้ รับการประเมิน คุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขันพื ้ ้นฐาน จากคณะกรรมการสํานักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) โดยคณะผู้ประเมินสังกัดหน่วยประเมินเชิดชูกลั ยาณมิตร รอบที่สอง และได้ รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขันพื ้ ้นฐาน โรงเรี ยนได้ ปลูกต้ นไม้ จดั ตกแต่งสวน เพื่อปรับภูมิ ทัศน์บริ เวณโรงเรี ยนให้ สวยงามร่มรื่ นทังด้ ้ านบริเวณอาคารเรี ยนอนุบาล ประถมและมัธยม จัดซื ้อม้ านัง่ -โต๊ ะหิน ้ ้น1,920 คน เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ ใช้ นงั่ พักผ่อนยามว่าง/ใช้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ภายนอกห้ องเรี ยนปี นี ้มีจํานวนนักเรี ยนทังสิ ปี การศึกษา 2551 โรงเรี ยนได้ จดั สร้ างสระว่ายนํ ้าเปาโลบริเวณหน้ าอาคารเรี ยนพระเยซู ทางด้ านแผนกอนุบาลเพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรี ยนอนุบาล มีการปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณอาคารเรียน อนุบาลให้ สวยงามและร่มรื่ นมากยิง่ ขึ ้นโดยการปลูกต้ นไม้ และจัดตกแต่งสวน ได้ มีการปรับปรุงหอพักนักเรียน ประจําโดยการปรับปรุงอาคารด้ านข้ างหอพักเพื่อเป็ นห้ องพักนักเรี ยนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 3 ห้ องนอน มีการสร้ างหลังคาโครงเหล็กต่อเติมด้ านหน้ าหอพัก เพื่อให้ นกั เรี ยนประจําได้ ใช้ ประกอบกิจกรรมและใช้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้นอกห้ องเรี ยน ปรับปรุงห้ องคอมพิวเตอร์ ใหม่ทดแทนเครื่ องเดิมจํานวน 50 เครื่ อง มีการพัฒนา ระบบอินเตอร์ เน็ตเพื่อการสืบค้ น จัดระบบคอมพิวเตอร์ พร้ อมอินเตอร์ เน็ตและเครื่ องพิมพ์ให้ กบั คณะคุณครูได้ ใช้ ตามห้ องพักครูแต่ละกลุม่ สาระ จํานวน 8 กลุม่ สาระเพื่อการค้ นคว้ าและพัฒนาศักยภาพทางการจัดการเรี ยน นอกจากนี ้ได้ มีการปรับปรุงหอประชุมทางด้ านแผนกอนุบาลโดยการทําเวทีใหม่และการขยายหลังคาให้ กว้ างมา


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

ขึ ้นปูกระเบื ้องทางเดิน มีการปรับปรุงห้ องนํ ้าด้ านหลังหอประชุมให้ สะอาดและทันสมัยมากขึ ้น จํานวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ ้น ปี การศึกษานี ้มีจํานวนนักเรี ยนทังสิ ้ ้น 2,000 คน

เพื่อรองรับ

ปี การศึกษา 2552 โรงเรี ยนได้ จดั สร้ างอาคารเอนกประสงค์จํานวน 1 หลัง มีการสร้ างสวน สุขภาพโดยจัดหาเครื่ องเล่นออกกําลังกาย จํานวน 15 ชิ ้น มีการปรับปรุงสนามทางด้ านทิศตะวันตกของอาคาร เรี ยนเปาโลเพื่อจัดสร้ างเป็ นที่จอดรถสําหรับคุณครูความจุจํานวน 30 คัน มีการปรับปรุงภูมิทศั น์รอบโรงเรี ยน เพิ่มเติมโดยการจัดทําที่นงั่ รอบต้ นไม้ ใหญ่ทกุ ต้ นรอบๆบริเวณโรงเรี ยน โรงเรี ยนได้ ดําเนินการจัดซื ้อรถตู้หลังคาสูง ใหม่จํานวน 1 คัน มีการดําเนินการปรับปรุงหอพักนักเรี ยนประจําโดยมีการจัดซื ้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 10 เครื่ องพร้ อมอินเตอร์ เน็ตเพื่ออํานวยความสะดวกให้ กบั นักเรี ยนประจํา มีการติดเครื่ องปรับอากาศในห้ องเรี ยน ของนักเรี ยนประจําทุกห้ องเรี ยนรวมถึงห้ องเสื ้อผ้ านักเรี ยนชายด้ วย นอกจากนี ้ได้ มีการปรับปรุงภูมิทศั น์ทางด้ าน แผนกอนุบาลโดยการปรับพื ้นและปูกระเบื ้องทางเดิน มีการปรับปรุงสนามเด็กเล่นและซื ้อเครื่ องเล่นใหม่ที่ทนั สมัย มากขึ ้น เพื่อรองรับจํานวนนักเรี ยนที่เพิ่มมากขึ ้น ปี การศึกษานี ้มีจํานวนนักเรี ยนทังสิ ้ ้น 2,065 คน ปี การศึกษา 2553 โรงเรียนได้ ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรี ยนให้ มีความก้ าวหน้ าเพิ่มมากขึ ้น เช่น ุ ปรับปรุงพัฒนาสิง่ แวดล้ อมโดยรอบโรงเรี ยนเพื่อให้ ดสู วยงามและเอื ้อต่อการเรี ยนรู้ ได้ รับป้ายประกาศเกียรติคณ “นํ ้าสะอาดดื่มได้ โรงอาหารมาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อยปลอดภัย” จากกรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข ปรับปรุงโรงอาหารอนุบาลให้ ได้ มาตรฐานและปลอดภัย ทําหลังคาทางเดินจากด้ านหน้ าโรงเรี ยน มายังอาคารเรี ยนอนุบาลและสร้ างที่พกั ผู้ปกครองนักเรี ยนอนุบาลเพื่อสะดวกในการมารับนักเรี ยนอนุบาล สร้ าง ห้ องนํ ้านักเรี ยนชายบริ เวณสวนเกษตร จํานวน 20 ห้ อง ปรับปรุงห้ องนํ ้านักเรี ยนหญิงชัน้ G อาคารเรี ยนเปาโล เพิ่มเติมเป็ น 20 ห้ อง ทําการปรับปรุงอาคารเรี ยนชัว่ คราวเพื่อทําเป็ นห้ องประกอบการในกลุม่ สาระต่าง ๆ เช่น ห้ องประกอบการวิทยาศาสตร์ ห้ องดนตรี สากล ห้ องวงโยธวาทิต ห้ องคหกรรม ห้ องศิลปะ เป็ นต้ น เพื่อรองรับ จํานวนนักเรียนที่มีจํานวนมากขึ ้น ปี การศึกษานี ้มีจํานวนนักเรี ยนทังสิ ้ ้น 2,079 คน โรงเรี ยน สังกัดอยูใ่ นโรงเรี ยนคาทอลิกของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ใช้ ปรัชญาร่วมกันกับ โรงเรี ยนในสังกัดว่า “พระเจ้ า ความรัก การรับใช้ ” มีปรัชญาที่เป็ นแนวทางในการดําเนินงานของโรงเรี ยน คือ “คุณธรรมนําวิชาการ” มีคติพจน์ที่ช่วยเสริ มสร้ างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ กบั ผู้เรี ยน คือ “รักคุณธรรม รัก เรี ยน รักวินยั รักความสะอาด” มีต้นสุพรรณิการ์ เป็ นต้ นไม้ ประจําโรงเรี ยน และมีสี “ขาว – แดง” เป็ นสี ประจําโรงเรี ยน


รายงานนการพัฒนาคุณภาพการศึ ณ กษาา ปี การศึกษา 2553

วัตถุประะสงค์ ใ โรงเรี ยนอุดมไปด้ ด วยบรรรยากาศแห่งการเสริ ก มสร้ างจิ ง ตตารมณ์ รักและรับใช้ช้ และเป็ นสนนาม 1. ส่งเสริมให้ แห่งการปประกาศข่าวดีขี องพระเจ้ า 2. พัฒนาโรรงเรี ยน และยยกระดับมาตรรฐานการศึกษาของโรงเรี ษ ยน ย สูค่ วามเป็ปนเลิศทังด้ ้ านคุ น ณธรรม และวิชาการ 3. เน้ นคุณค่คาการจัดการรศึกษาคาทออลิก ในการร่วมมื ว อกับสังคมและประเทศศชาติโดยนําปรั ป ชญา เศรษฐกิจพอเพียง ไปปบูรณาการกาารจัดการเรี ยนการสอนเพื น อพั ่อ ฒนาคุณภภาพความรู้ความสามารถ ย าหรับเป็ นแนวทางในก น การดําเนินชีวิวติ ของผู้เรี ยนสํ 4. มุง่ เน้ นใหห้ การศึกษาอบรมผู้เรี ยนให้ห้ มีศกั ยภาพใในการเรียนรู้ มีความรู้ ทักษษะความสามมารถที่จําเป็ น สําหรับอนาคต อ เป็ นเยาวชนที่ดี แลละเป็ นผู้นําทดี ที่ . 5. รักษาแลละส่งเสริมคุณค่ ณ าแห่งเอกลัลักษณ์ ประเพพณี และวัฒนธรรมไทยในส น สุนทรี ยภาพแแห่งชีวิต

ป คุณลักษษณะอันพึงประสงค์ 1. รัก รับใช้ช้ และแบ่งปัั น 2. นําความมรู้ ความสามารถไปใช้ ในกการดําเนินชีวตเพื ิ ่อตนเองแและผู้อื่น 3. สํานึกแลละภูมิใจในคววามเป็ นไทย 4. ดําเนินชีวิติ อยูร่ ่วมกับผู บ ้ อื่นได้ อย่างงสันติสขุ


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

2.5 โครงสร้ างการบริหาร

แผนภูมิโครงสร้ างการบริหารงานของโรงเรียนมาลาสวรรค์ พทิ ยา บาทหลวงประยุทธ ชลหาญ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

นางสาววรรณวิมล สุขสวัสดิ์ ผู้จดั การ/ผู้อํานวยการ

นางสาวนฤมล สัตยานุวฒ ั น์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ ายวิชาการ

นางสาววรรณวิมล สุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ ายบุคลากร

นางอรพินทร์ เจริญส่ง ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ ายงบประมาณ

นางสาวรุ้งนภา ใจบุญ ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ ายอนุบาล

นางกนกวรรณ เปี ยสาตร์

นายปั ญญา บุตรสละ

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ ายสัมพันธ์ชมุ ชน

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ ายอาคารสถานที่

นายนิวฒ ั น์ สายบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป

นางจินดา บุตรสละ ผู้ช่วยผู้อํานวยการจิตตาภิบาล


รายงานนการพัฒนาคุณภาพการศึ ณ กษาา ปี การศึกษา 2553

2.6 ปรััชญาและวิสัสัยทัศน์ สถานนศึกษา ปรัชญา ง ้ และคความจริงที่ยดเป็ ดึ นแนวทางงใน จากปรัชญาขของโรงเรี ยน “คุณธรรมนํนําวิชาการ” เป็ นหลักแห่งความรู รวมทังยึ ้ ดเป็ป็ นแนวทางในนการอบรมและสัง่ สอนนักกเรี ยนให้ เป็ นมนุษย์ที่สมบูรู ณ์ การจัดการศึกษาของโรงเรี ยน ภายใต้ คความเชื่อมัน่ ร่วมกันที่วา่ ต้ องดีก่อนแล้ ววเก่งถึงจะตามมา สําหรับคติพจน์ จ ของโรงเรียนเป็ ย นแนวทาางมุง่ เสริมสร้รางคุณลักษณ ณะอันพึงประสสงค์ให้ ปรากฏฏชัดเป็ น รี ดังนี ้คือ รูปธรรมใในตัวของผู้เรยน รักคุณธรรรม

มุง่ พัฒนาให้ น นกั เรี ยนเเป็ นผู้มีจิตใจทีที่ดีงามเป็ นคนดีของครอบบครัว สังคม และ ประเทศชชาติ

รักเรี ยน

มุง่ พัฒนาให้ น เป็ นผู้ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน มีความรู ค ้ ความสสามารถด้ านวิวิชาการตามศัศักยภาพของ แต่ละบุคคล ค

รักวินยั

มุง่ ให้ ผ้ เู รียนเป็ นคนอดทนอดกลัน้ และปฏิบตั ตนให้ ติ อยูใ่ นระะเบียบวินยั ขอองโรงเรี ยนจนน กลายเป็ นนิสยั อันดีงาาม

รักความสะอาด

มุง่ ให้ นกเรี กั ยนรู้จกั รักษษาความสะอาดตนเอง ทีอยู ่ อ่ าศัย แลละสภาพแวดลล้ อมทัว่ ไป

วิสัยทัศนน์ ษ 2551-25553 โรงเรี ยนมมาลาสวรรค์พิพทิ ยา มุง่ ส่งเสสริมให้ ผ้ เู รี ยนมี น จิตตารมณ์ ณ์ รัก ภายยในปี การศึกษา และรับใชช้ นําปรัชญาาเศรษฐกิจพออเพียงมาประะยุกต์ใช้ ในกาารดําเนินชีวติ เพื่อพัฒนาาคุณค่าและศัศักดิศ์ รี แห่งคววาม เป็ นมนุษษย์ ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน ย รักการออ่าน สามารถถใช้ ภาษาอังกฤษและภาษ ก ษาจีนในการสืสื่ อสารอย่างง่าย า ๆ ได้ รู้เท่า ทันวิทยาาศาสตร์ และเเทคโนโลยี ยกระะดับมาตรฐานนการศึกษาของโรงเรี ยนสูม่ มาตรฐานการศึกษาตามแแนว พระราชบบัญญัตกิ ารศึศึกษาแห่งชาติติ


รายงานนการพัฒนาคุณภาพการศึ ณ กษาา ปี การศึกษา 2553

2.7 พันนธกิจและเป้าหมายสถานศึกษา พันธกิจ อ นแนวทางงในการดําเนินชี น วิต 1. ส่สงเสริมให้ ผ้ เู รี ยนใช้ หลักธรรรมของศาสนนาที่ตนนับถือเป็ 2. สร้ ส างให้ ผ้ เู รี ยนมี น เอกลักษณ ณ์และคุณลักษณะอั ษ นพึงประสงค์ของโรรงเรี ยน 3. ส่สงเสริมให้ ผ้ เู รี ยนรู้จกั ประหหยัด อดออมม ตามแนวพรระราชดําริเศรรษฐกิจพอเพียง 4. จัจดกระบวนกาารเรี ยนรู้เน้ นผผู้เรี ยนให้ เป็ นผู น ้ ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน รักการออ่านและใช้ ภาษาอั า งกฤษแและ ภ ภาษาจี นในการสื่อสารอย่าางง่าย ๆ ได้ 5. สนั ส บสนุนให้ ผูผ้ เู รี ยนใช้ สื่อเททคโนโลยีในกการเรี ยนรู้และะการศึกษาค้ นนคว้ าได้ 6. พัพฒนาผู้เรียนให้ น มีคณ ุ ภาพพมาตรฐานกาารศึกษาของชชาติ เป้าหมาย 1. นนักเรี ยนมีคณธรรมจริ ณ ุ ยธรรรมและคุณลักษณะที ก ่พงึ่ ปรระสงค์ สามาารถดํารงชีวตอยู ิต ใ่ นสังคม อ างมีความสสุข อย่ 2. โรงเรี โ ยนมีระบบบการบริหารรและการจัดกระบวนการเ ก รีียนรู้ที่มีประ สิทธิภาพ 3. โรรงเรี ยนมีคณ ุ ภาพมาตรฐา ภ านด้ านผู้เรี ยน มาตรฐานด้ด้ านครู และมมาตรฐานด้ านผู น ้ บริหารตามม เกกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขของชาติ


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

2.8 แผนพัฒนาคุณภาพ 1. แผนพัฒนาผู้เรี ยน การเสริ มสร้ างและพัฒนาผู้เรี ยนเป็ นคนดี คนเก่ง ดํารงชีวิตอยูร่ ่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ / มาตรการ สภาพความสําเร็จ / ตัวชีว้ ัด 1. ผู้เรี ยนเป็ นสําคัญในกระบวนการ เรี ยนรู้และการพัฒนาตน ภายใต้ การ สอนและแบบอย่างชีวิตที่ดี

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดย เน้ นการนําใช้ ยทุ ธศาสตร์ การสอนที่เน้ น ผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ ทังด้ ้ านวิชาความรู้ ทักษะ และสุนทรี ยภาพของผู้เรี ยน 1.1 ส่งเสริ มกิจกรรมชีวิตหมูค่ ณะ และบรรยากาศการทํางาน ร่วมกัน ระหว่างครูกบั ครู ครูกบั นักเรี ยน นักเรี ยนกับ นักเรี ยน และผู้บริหารกับครู/ นักเรี ยน 1.2 ส่งเสริ มการศึกษา ไตร่ตรอง และนําแนวทางของสมณสาร กระทรวงเพื่อการศึกษา คาทอลิกมาปฏิบตั ิอย่างมี เป้าหมาย 1.3 ส่งเสริ มแนวคิดเพื่อพัฒนาการ เรี ยนรู้บรู ณาการคุณธรรม จริยธรรม โดยอาศัยศาสตร์ และ ศิลป์ของการเรี ยนการสอน โดย เน้ นบูรณาการคําสอนเข้ ากับ สังคม

1. ผู้เรี ยนมีคณ ุ ภาพด้ านคุณธรรม จริยธรรม อย่างเห็นได้ ชดั มีผ้ ทู ี่ยอมรับ และยกย่องโดยทัว่ กัน 2. เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้ น การสอนที่ผ้ เู รี ยนเป็ นสําคัญ 3. เอกสาร / โครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรี ยนจัดให้ คณะบุคลากรได้ ทํา ร่วมกัน 4. ผู้เรี ยนมีผลงานการวิชาการ ความรู้ ทักษะ และสุนทรี ยภาพอย่างเด่นชัด


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

2. แผนการเรี ยนการสอน การจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ ให้ เป็ นคนดี มีคณ ุ ธรรม มีความรู้และมีทกั ษะในการ ดํารงชีวิตอย่างมีความสุข เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ / มาตรการ สภาพความสําเร็จ / ตัวชีว้ ัด 2. ปฏิรูปการเรี ยนรู้ทวั่ ทังโรงเรี ้ ยน อย่างเป็ นระบบ จัดการเรี ยนการสอน โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญและบูรณา การภูมิปัญญาท้ องถิ่นจัดทําเป็ น หลักสูตร

2. พัฒนาการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน ทังโรงเรี ้ ยน ใช้ กระบวนการวิจยั และการ พัฒ นาเพื่ อ การปฏิ รู ป การเรี ย นรู้ อย่ า ง ครบวงจร 2.1 พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ แ ล ะ มาตรฐานการศึก ษาทุก ระดั บ โดยโรงเรี ยนมี ระบบนิเทศภายในอย่าง ต่อเนื่อง 2.2 พั ฒ น า วิ ธี ก า ร เ ขี ย น แ ผ น ก า ร เ รี ย น รู้ ก า ร จัดทําและใช้ สื่อการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ 2.3 พัฒ นาระบบงานนิ เ ทศ และปรั บปรุ งรู ปแบบ บั น ทึ ก ก า ร นิ เ ท ศ กัล ยาณมิต ร ให้ ส อดรั บ กับ 4 ยุทธศาสตร์ 2.4 ส่ ง เสริ ม การทํ า ผลงาน ทางวิช าการของครู แ ละ นักเรี ยนและจัดเผยแพร่ 2.5 ส่ ง เสริ ม การเรี ยนรู้ ภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่น 2.6 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนในด้ านการคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ โ ด ย มี เ ป้ า ห ม า ย ใ ห้ มี พัฒนาการเพิ่มขึ ้น 3. พัฒนาบุคลากรครู ให้ มีศักยภาพใน การจัดการเรี ยนการสอน 3.1 พัฒนาอบรมครู

1. บุคลากรครูมีความรู้ ความสามารถ ความเข้ าใจและความถนัดในวิชาชีพครู อย่างมีมาตรฐาน 2. แผนการจัดการเรี ยนรู้ / การนิเทศ การสอนแบบกัลยาณมิตร / การนิเทศ การสอนตามกลุม่ สาระ 3. เอกสารหลักสูตรที่ได้ มาตรฐาน 4. เอกสาร / ผลงานด้ านการจัดทําสื่อ การเรี ยนการสอน การใช้ สื่อการเรี ยน การสอน 5. เอกสารการวิจยั ในชันเรี ้ ยนของครู 6. การส่งครูเข้ ารับการศึกษาต่อ / อบรม / สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้ านการ เรี ยนการสอน


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553 3.2 จั ด อบรมยุ ท ธศาสตร์ การ สอน 4 รู ปแบบ สํ า หรั บ บุ ค ล า ก ร ค รู ใ ห้ มี ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ อ ย่ า ง น้ อ ย 1 ยุทธศาสตร์ 3.3 พัฒนาครูด้านการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น การบู ร ณาการคุ ณ ธรรม จริ ยธรรมในการจั ด การ เรี ยนรู้ 3. เป็ นผู้นําทางวิชาการ นําใช้ 4. พัฒนาหลักสูตรของโรงเรี ยน จัดทํา หลักสูตรการศึกษา เรี ยนเสริม เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร วั ด ผ ล แ ล ะ ประสบการณ์ การนิเทศแบบ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวัดและประเมินผล กัลยาณมิตร และการวัดผลประเมินผล ด้ านต่าง ๆ 4.1 ติดตามผลการใช้ หลักสูตรของ โรงเรี ยน 4.2 ปรับปรุ งเอกสารประกอบการ วัดและประเมินผล 4.3 สร้ างและปรั บปรุ งเครื่ องมือที่ ใช้ ใ นการวัด และประเมิ น ผล ด้ า น ต่ า ง ๆ ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ ต ล อ ด จ น ก า ร จั ด ทํ า ค ลั ง เครื่ องมือวัดและประเมินผลที่ มีคณ ุ ภาพ 4.4 เน้ นให้ ดํ า เนิ น การวั ด และ ประเมินผลนักเรี ยนให้ ครบทุก ด้ า น ต า ม เ ก ณ ฑ์ ข อ ง ฝ่ า ย การศึกษาฯ

1. โรงเรี ยนมีเอกสารการวัด ประเมินผล และเครื่ องมือที่ใช้ ในการวัดและ ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพและมี คุณภาพในการวัดผล ประเมินผล 2. โรงเรี ยนมีระบบขันตอนการวั ้ ดผล และประเมินผลครบอย่างชัดเจน

3. แผนสนับสนุนการเรียนรู้ การเสริ มสร้ างและพัฒนาผู้เรี ยนเป็ นคนดี คนเก่ง ดํารงชีวิตอยูร่ ่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ / มาตรการ สภาพความสําเร็จ / ตัวชีว้ ัด 4. โรงเรี ยนมีการใช้ นวัตกรรมและ แหล่งเรี ยนรู้ที่หลากหลายและทันสมัย ในการจัดการศึกษา

5. สนับสนุนการพัฒนาการเรี ยนการสอน โดยใช้ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา - ร่ ว มจัด ทํ า และพัฒ นาการเรี ย น การสอนแบบใช้ สื่อและเทคโนโลยี ICT ในโรงเรี ยน

1. โรงเรี ยนมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี อย่างเป็ นระบบเหมาะสมกับการเรี ยนรู้ อย่างครบครันและทันสมัย 2. โรงเรี ยนมีห้องประกอบการทางด้ าน


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553 6. พัฒนาและขยายงานห้ องปฏิบัติการ ทางวิชาการ แหล่งเรี ยนรู้ได้ แก่ - ห้ องวิทยาศาสตร์ - ห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ - ห้ องปฏิบตั ิการทางภาษา - ห้ องสมุด - ห้ อ งปฏิ บัติ ก ารการงานพื น้ ฐาน อาชีพ - แหล่งเรี ยนรู้นอกห้ องเรี ยน

วิชาการ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในการใช้ งานได้ อย่างเต็มศักยภาพ 3. นักเรี ยนได้ ศกึ ษาแหล่งเรี ยนรู้นอก ห้ องเรี ยนครบทุกระดับชัน้

4. แผนการบริหารจัดการศึกษา 1. การบริ หารงานแบบมีสว่ นร่วมอย่างเป็ นระบบบนพื ้นฐานของความรักและรับใช้ 2. การเพิ่มพลังศรัทธาในชีวิตความเป็ นครู มัน่ ใจในวิชาชีพ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเป็ นแบบอย่างชีวิต ยึดมัน่ ในศาสนา

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ / มาตรการ

สภาพความสําเร็จ / ตัวชีว้ ัด

5. ระบบการศึกษาของโรงเรี ยนมี เอกลักษณ์แบบคาทอลิก มีความ เป็ นเอกภาพและทันสมัย โรงเรี ยนเป็ นสนามแห่งการ ประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้ า 5 รูปแบบ ได้ แก่ - งานแพร่ธรรม - งานอภิบาล - งานศาสนสัมพันธ์ - งานคริสตศาสนสัมพันธ์ - งานพัฒนาสังคม

7. พั ฒ นาระบบการบริ ห ารการจั ด การศึ ก ษาโรงเรี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะ ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ ค า ท อ ลิ ก ใ ห้ ความสํ า คัญ กับ กระบวนการและงาน “ จิ ต ต า ภิ บ า ล ส ถ า น ศึ ก ษ า ” แ ล ะ กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ 7.1 กํ า หนดปรั ช ญาการศึ ก ษา คาทอลิกเป็ นกรอบนโยบาย แ ล ะ นํ า ไ ป ป ฏิ บั ติ ทั่ ว ทั ้ง โรงเรี ยน 7.2 ฟื น้ ฟูชีวิตจิตครูตามจิตตา รมณ์การศึกษาคาทอลิก 8. ส่งเสริ มพัฒนาภาวะผู้นําการศึกษา คาทอลิ ก โดยกระบวนการพั ฒ นา คณะกรรมการเขตการศึกษา 8.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้ าน การบริ หารและระบบการ ทํางาน 8.2 พัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ

1. โรงเรี ยนมีระบบการสร้ างขวัญและ กําลังใจแก่บคุ ลากรอย่างมีระบบมีแบบ แผนที่ชดั เจนเป็ นที่พงึ พอใจของทุกฝ่ าย 2. โรงเรี ยนมีการจัด โครงการธนาคาร คุณธรรม โครงการแบ่งฝั นปั นรัก โครงการฟื น้ ฟูจิตใจครู เพื่อการพัฒนา โรงเรี ยนให้ มีคณ ุ ลักษณะการศึกษาแบบ คาทอลิก

6. พัฒนาภาวะผู้นําการบริหาร การศึกษาตามหลักการจัดการศึกษา คาทอลิก ในการเสริมสร้ างวัฒนธรรม สถานศึกษาคาทอลิก เน้ นการ บริหารงานแบบมีสว่ นร่วม

3.โรงเรี ยนมีระบบสารสนเทศเพื่อ การศึกษา และเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากร ด้ านการบริหารและระบบใน การทํางานที่ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพ 4. โรงเรี ยนมีเงินทุนและสวัสดิการให้ แก่ บุคลากรและนักเรี ยนอย่างชัดเจนและ เหมาะสม เช่น ทุนการศึกษาต่อใน


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553 การศึกษา 8.3 จั ด ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า สํ า ห รั บ นั ก เ รี ย น ที่ เ รี ย น ดี ค ว า ม ประพฤติ ดี แ ต่ ข าดแคลนทุ น ทรัพย์ 8.4 จั ด ทุ น การศึ ก ษาสํ า หรั บ ครู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร เ พื่ อ พั ฒ น า คุณภาพในการทํางาน สนับสนุนการทํางานวิจยั ด้ าน การศึกษา

ระดับปริญญาโท /เอก ให้ กบั คุณครู ศึกษาดูงานต่างประเทศ ขวัญกําลังใจ ในวันคล้ ายวันเกิด งานบวช งาน แต่งงานและโอกาสสําคัญต่าง ๆ เป็ น ต้ น

5. แผนการปรั บปรุ งและพัฒนา การบริหารงานแบบมีสว่ นร่วมอย่างเป็ นระบบ บนพื ้นฐานของความรักและรับใช้ เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ / มาตรการ

7. ยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้ สงู 9. พัฒนาระดับคุณภาพการศึกษาให้ กว่ามาตรฐานของโรงเรี ยนรัฐบาลและ สู ง ก ว่ า ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า มีความเป็ นเอกลักษณ์ของโรงเรี ยน ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ กระบวนการจัด การศึก ษาเกิ ด ผล สํ า เร็ จตามเป้ าหมายของฝ่ าย การศึกษา 9.1 พัฒนาระบบการจัดการแบบ ใช้ ส ารสนเทศทัน สมัย อย่ า ง เหมาะสม 9.2 บริ หารงานความร่ วมมือและ เครื อ ข่ า ยโดยเขตการศึก ษา เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง แ ล ะ ใ ห้ โรงเรี ยนเป็ นพื ้นฐานในการจัด การศึกษา 9.3 สร้ างเอกลักษณ์ที่โดดเด่น สําหรับนักเรี ยนด้ านวิชาการ ด้ านภาษา ด้ านกีฬา ดนตรี ศิลป มารยาท จริยธรรมและ

สภาพความสําเร็จ / ตัวชีว้ ัด 1. โรงเรี ยนมีการพัฒนางานฝ่ ายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และมีมาตรฐาน ตรวจสอบได้ 2. โครงสร้ างการบริหารงานที่ชดั เจน 3. รางวัลความสามารถในด้ านวิชาการ ด้ านภาษา ด้ านกีฬา ดนตรี ศิลปะ และกีฬา มารยาท จริยธรรมและ คุณธรรม


รายงานนการพัฒนาคุณภาพการศึ ณ กษาา ปี การศึกษา 2553

8. สิง่ แวดดล้ อมและบรรยยากาศใน โรงเรี ยนไดด้ มาตรฐานสากกล

คคุณธรรม 10. ปรับปรุรุ งและพัฒนาสสภาพแวดล้ อม และบรรรยากาศ 10.1 ปปรั บปรุ ง/พัฒนา น โภชนาการ ด้ า นอาหารแลละนํ า้ ดื่ ม ให้ ไ ด้ มมาตรฐานสากลล อาหารจาก ก ร ม อ น า มั ย ก ร ะ ท ร ว ง สสาธารณสุข ได้ด้ ป้ายประกาศ เกีกียรติคณ ุ “นํ ้าสะอาดดื่มได้ ” โโรงอาหารมาตรฐาน อาหาร ส ะ อ า ด ร ส ช า ติ อ ร่ อ ย ปปลอดภัย 10.2 สส่งเสริ มการปรับปรุ บ งอาคาร สสถานที่และสาธธรณูปโภคให้ ถูกสุขลักษณะแและปลอดภัย

1. โรงเรี ยยนมีสภาพแวดดล้ อมที่สะอาด สวยงาม ร่ มมรื่ น 2. โรงเรี ยยนห้ องนํ ้าที่สะอาดได้ ะ รับการ ตรวจมาตรฐฐานอย่างสมํ่าเสมอ 3. โรงเรีรี ยนมีนํ ้าดื่มบริรการนักเรี ยนที่ สะอาด ปล อดภัยและได้ มาตรฐาน ม

3. ข้ อมูลผู้เรียน | กทม. | 3.1 ที่ตตััง้ 3 ภูมิภาค 3.2 หลัลักสูตรของสสถานศึกษา | ้ นฐาน ้น | โครงการ EP | อิสลามศึกษา 3 หลักสูตรการรศึกษาขันพื ย าแนกตาามหลักสูตร / โครงการ 3.3 จํานนวนห้ องเรียนจํ จํานวนห้ห้ องเรียน ระดดับชัน้ ไททย EP อิสลาม รวม เตตรี ยมอนุบาลล 2 2 ออนุบาล 112 122 ปประถม 1 – 6 224 244 มัธยมศึกษาตอนต้ น 9 9 มัธยมศึกษาตอนปลาย 6 6 ร รวม 553 533 3.4 จํานนวนผู้เรียนจจําแนกตามหหลักสูตร / โโครงการและะเพศ จํจานวนห้ องเเรียน หลักสูตรโครงการร/ ไทย ไ EP อิสลาม ล รวม รระดับชัน้ ชาย หญิง ชาย หญิ ญิง ชาย หญิง ชชาย หญิง รวม เตรี ยมอนนุบาล 11 4 111 4 15


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

อนุบาล 211 ประถม 1 – 6 485 มัธยมศึกษาตอนต้ น 203 มัธยมศึกษาตอนปลาย 114 รวม 1024 3.5 ลักษณะผู้รับใบอนุญาต

198 478 216 159 1055

-

-

-

-

211 485 203 114 1024

198 478 216 159 1055

❍ 3 บุคคลธรรมดา ❍ นิตบิ คุ คล ❍ ห้ างหุ้นส่วนจํากัด/บริษัท ❍ มูลนิธิในพุทธศาสนา/ การกุศลของวัด ❍ มูลนิธิในคริสต์ศาสนา ❍ มูลนิธิในศาสนาอิสลาม ❍ อื่น ๆ (ระบุ)..............................

3.6 จํานวนผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษ รายการ 1. ผู้เรี ยนที่มีความบกพร่องเรี ยนร่วม 2. ผู้เรี ยนที่มีภาวะทุพโภชนาการ 3. ผู้เรี ยนปั ญญาเลิศ 3.1 คณิตศาสตร์ 3.2 วิทยาศาสตร์ 3.3 ภาษาอังกฤษ 3.4 ศิลปะ 3.5 นาฏศิลป์/ดนตรี 3.6 พลศึกษา 3.7 อื่น ๆ (ระบุ) 4. ผู้เรี ยนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็ น พิเศษ 4.1 ยากจน 4.2 ด้ อยโอกาส 4.3 อื่น ๆ (ระบุ)..................................

ประถม

จํานวน (คน) ม.ต้ น ม.ปลาย

รวม

-

1 -

-

1 -

552 538 384 699 699

18 11 35 94 94

31 70 85 127 127

601 619 504 920 920

906 -

392 -

237 -

1535 -

-

3 -

3 -

6 -

409 963 419 273 2079


รายงานนการพัฒนาคุณภาพการศึ ณ กษาา ปี การศึกษา 2553

ร รายการ

ประถถม

5. ผู้เรี ยนซํซํ ้้าชัน้ 6. ผู้เรี ยนทีที่ขาดเรี ยนมากกว่าร้ อยละ 5 ของเวลาเรี ยน (วัน) ตลอดปี การรศึกษา 7. ผู้เรี ยนลลาออกกลางคัคัน 8. ผู้เรี ยนทีที่ทําชื่อเสียงใหห้ กบั โรงเรี ยน 9. ผู้เรี ยนทีที่อยูใ่ นภาวะเสี่ยี ง 9.1 เอดสส์ 9.2 ยาเสสพติด (บุหรี่ ) 9.3 ความมรุนแรง 9.4 พฤติติกรรมก้ าวร้ าวตามคํ ว าวินิจฉัยของแพทยย์

-

จํานวน น (คน) ม.ต้น ม.ปลายย

รวม

-

-

-

6000

300

4 80

4 980

-

10 -

15 -

25 -

-

4. ข้ อมูลบุคลากร 4.1 จํานวนบุคลาากร จําแนกตตามหน้ าที่ เพพศ ระดับกาารศึกษา อายุยุ และประสบบการณ์ เพศ (คน)

ประเภทบุบุคลากร

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จดั กการและผู้อํานวยการ น รองผู้ออํานวยการ ครูปรระจําชัน้ ครูพิเศศษ

ระดั ร บการศึกษา ก (คน) ชาย หญิง ตํ่า ป. สูง กว่ว่ า ตรี กว่ กา ป. ป.ตรี ป ตรีรี 1 1 1 1 2 4 3 3 3 48 - 48 3 6 21 - 27 -

อาายุ เฉลีลี่ย (ปีป)

ประสบการณ์ ในตําแหน่ า ง (เฉฉลี่ย) (ปี ( )

566 522 400 355 355

31 3 27 19 12 7


รายงานนการพัฒนาคุณภาพการศึ ณ กษาา ปี การศึกษา 2553

ครูตา่ งประเทศ พี่เลี ้ยง สนับสสนุนการสอนน นักกาารภารโรง คนขับบรถ ยามรัรักษาความปลลอดภัย

16 1 1

6 14 26 -

144 42 1 1

6 -

-

300 355 355 400 288

5 6 10 11 4

ร าการที่ได้ สอนตรงตามมวิชาเอก 58 คน 4.2 จํานวนครูประจํ ป าการที่ไม่มได้ สอนตรงตตามวิชาเอก 45 คน 4.3 จํานวนครูประจํ วิทยยาศาสตร์ , คณ ณิตศาสตร์ , เคคมี, ฟิ สิกส์ 4.4 สาขาที่ขาดดแคลนครู

พชุมชนโดยรวม 5. สภาพ 5.1 อาชีพหลักของชุ ข มชน คือ ❍ รับราชกาาร ❍ 3 รับจ้ าง 5.2 ศาสนาที่ชมุ ชนนับถือ คือ ❍พุ 3 ทธ

❍ 3 ค้ าขาย

❍ เกษษตรกร

❍ ไไม่มีอาชีพ

❍ อื่น ๆ (ระบุ)………………..

❍คริสต์3

❍ซิซิกข์ ❍ฮินดู 5.3 อาชีพหลักของผู ข ้ ปกครองงส่วนใหญ่ คือ

❍อิอิสลาม3 ❍อื่น ๆๆ………………………..

❍ 3 รับราชกาาร

❍ 3 ค้ าขาย

❍ เกษษตรกร

❍ 3 รับจ้ าง

❍ ไไม่มีอาชีพ

❍ อื่น ๆ (ระบุ)………………..


รายงานนการพัฒนาคุณภาพการศึ ณ กษาา ปี การศึกษา 2553

5.4 ศาสนาที่ผ้ ปู กครองส่วนใหหญ่นบั ถือ คือ ❍พุ 3 ทธ

❍คริสต์

❍ซิซิกข์ ❍ฮินดู 5.5 รายได้ เฉลี่ยของผู ข ้ ปกครองต่อครอบครัรัว 120,0000

❍อิอิสลาม ❍อื่น ๆๆ……………………….. บาททต่อปี

า ดของสถานศึกษา 6. โอกาาสและข้ อจํากั 6.1 โอกกาส /จุดแข็ง o ตังอ ้ ยูใ่ กล้ แหล่งเรีรี ยนรู้ที่สําคัญ ญและเป็ นประะโยชน์ เช่น แหล่งโบราณ ณสถาน/โบราณ ณวัตถุ สถานที่ ท่องเที่ยว o ตังอ ้ ยูใ่ นเมือง อยูยูใ่ กล้ สถานที่รราชการ/โรงพพยาบาล/หน่วยงานอื่น ๆ ง น มออมเมาเยาวชนน o ปลออดภัยต่อยาเสสพติด/แหล่งเเริิ งรมย์/แหล่งการพนั o สภาาพแวดล้ อมขอองโรงเรี ยนเหหมาะสม เอื ้อตต่อการเรี ยนรูร้ o สภาาพแวดล้ อมดี/ปลอดโปร่ง/ไไม่แออัด/บรรรยากาศร่มรื่น o ได้ รับการสนั บ บสนุนุนจากชุมชน ผู้ปกครองคคณะกรรมการรสถานศึกษา ภูมิปัญญาทท้ องถิ่น o ผู้ปกครองและชุ ก มชนมี ม สว่ นร่วมมในการจัดกิจกรรมของโร จ งเรี ยน/มีสมั พพันธ์ที่ดีตอ่ กัน o มีวทยากรในท้ ทิ องถิ่น/ผู้นําในท้้ องถิ่นที่มีควาามรู้ o ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานนต่าง ๆ เพื่อบริ บ การชุมชนด้ านสุขภาพ//กีฬา/สวัสดิภาพ ภ า าน o การคมนาคมสะดดวก มีรถรับจ้ าง/รถประจําทางผ่ ถ บส่งระหว่างโรงเรี ง ยนกับบบ้ าน o มีรถรั o อยูใ่ นเขตที่อยูอ่ าศัยหนาแน่น//ใกล้ ตลาด/แหหล่งชุมชน/ใกกล้ ห้างสรรพสิสินค้ า ล ความรูรู้ความสามารรถ/เอาใจใส่ ดูดแลเด็กเป็ นออย่างดี o บุคลากรมี o ส่งเสสริมคุณภาพบบุคลกรให้ มีจรรยาบรรณคครู o สนับสนุ บ นด้ านการพัฒนาบุคลลากร o ผู้ปกครองมี ก ศรัทธา/ทั ธ ศนคติ/คความเชื่อมัน่ ที่ดีตอ่ โรงเรี ยน o ผู้ปกครองส่ ก วนใหหญ่จบการศึกกษาระดับปริญญาตรี ญ o สภาาพชุมชนมีฐานะทางเศรษฐฐกิจดี ผู้ปกครองเอาใจใส่ o เน้ นจุดเด่นด้ านภภาษาต่างประะเทศ เช่น ภาษษาจีน ภาษาอังกฤษ o มีความคล่ ว องตัวในการบริ ใ หารรจัดการ 6.2 ข้ อจจํากัด/จุดอ่ อน อ o ตังอ ้ ยูใ่ นชุมชนทีมี่มโี รงเรี ยนเทศศบาล/โรงเรียนรั น ฐบาล หลาายโรง


รายงานนการพัฒนาคุณภาพการศึ ณ กษาา ปี การศึกษา 2553

o ผู้ปกครองไม่ ก เข้ าใจหลั ใ กสูตรแลละการจัดกิจกรรมเพื ก ่อเตรียมความพร้ ออม

7. ข้ อมูลด้ านงบปรระมาณ และทรัพยากร จ่ ) 7.1 งบประมาณ ( รับ - จาย ราายรับ เงินงบบประมาณ (เงิ ( นอุดหนุนรายหัว) เงินนอกงบประมาาณ ร รวม

บาท 18,977,181 331,954,487 550,931,668

รายจ่ าย งบดําเนินการ น งบพัฒนาาคุณภาพวิชาาการ รวม

7.2 เครื่องคอมพิ พิวเตอร์ พร้ อมโปรแกรม อ มใช้ งาน มีทงั ้ หมด 160 เครื่อง คอมพิ พิวเตอร์ จํานวน (เครื ( ่ อง) 1. ใช้ สืบค้ นข้ อมูลทางงอินเทอร์ เน็ตได้ 160 2. ใช้ ในกการเรียนการสสอน 120 3. ใช้ ในกการบริหาร 400

7.3 ห้ องปฏิบัตการมี กิ ทงั ้ หมดด 77 ห้ อง ได้ แก่ ห้ องบริ ง การจัดการ 4 ห้ องคอมพิ ง วเตอร์ร์ 2 ห้ องวิ ง ทยาศาสตร์ร์ 2 ห้ องปฏิ ง บตั กิ ารทาางภาษา 1 ห้ องปฏิ ง บตั กิ ารทาางคณิตศาสตตร์ 1 ห้ องศิ ง ลปะ 1 ห้ องนาฏศิ ง ลป์/ ดนตรี ด 3 ห้ องพยาบาล ง 2 ห้ องศาสนสั ง มพันธ์ น 1 ห้ องแนะแนว ง 1

ห้ อง ห้ อง ห้ อง ห้ อง ห้ อง ห้ อง ห้ อง ห้ อง ห้ อง ห้ อง

บาท 17,579,660 1 30,041,186 3 47,620,846 4


รายงานนการพัฒนาคุณภาพการศึ ณ กษาา ปี การศึกษา 2553

ห้ องพละ ง ห้ องลู ง กเสือ ห้ องสื ง ่อการเรี ยนกการสอน ห้ องสั ง นทนาการ ห้ องสมุ ง ด ห้ องคํ ง าสอน ห้ องพั ง กครูกลุม่ สาาระฯ ห้ องบริ ง การเครื่ องเขี ง ยน ห้ องควบคุ ง มระบบบคอมพิวเตอร์ ห้ องประชุ ง ม ห้ องเรี ง ยน

1 1 3 1 1 1 8 1 1 2 39

ห้ อง ห้ อง ห้ อง ห้ อง ห้ อง ห้ อง ห้ อง ห้ อง ห้ อง ห้ อง ห้ อง

8. แหลล่ งเรียนรู้ ภูมิมปิ ั ญญาท้ องถิ่น 8.1 ห้ องสมุด

มีขนาด 224 ตาราางเมตร จํานวนหหนังสือค้ นคว้ าาในห้ องสมุด จํานวน 20,000 เล่ม จํานวนผูผู้เรียนที่ใช้ ห้องสมุดในปี กาารศึกษานี ้คิดเป็ น 700 คนน/วัน มีการบริการการ ยืม – คืน โดยใช้ ระบบบห้ องสมุดอัตโนมั ต ติ

8.2 แหล่ งเรียนรู น ้ ภายในโรรงเรียน แหล่ งเเรียนรู้ภายในโรงเรียน o สวนหย่อม/สวนนสุขภาพ o สวนสมุนไพร o สวนเกษตร o สวนวรรณคดี อ า o เรื อนเพาะชํ o สนนามเด็กเล่น o ลานกิจกรรม อ ด o ห้ องสมุ


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

o o o o o o o o o o o o o o o o

ห้ องคอมพิวเตอร์ ห้ องปฏิบตั กิ ารทางภาษา ป้ายนิเทศ/บอร์ ด สุสานนักบุญเปาโลกลับใจ บ้ านนา โบสถ์นกั บุญเปาโล บ้ านนา สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล ห้ องศาสนสัมพันธ์ – ห้ องคําสอน ห้ องศิลปะ ห้ องคหกรรม ห้ องรี ไซล์เคิ ้ล มุมหนังสือ อาคารเอนกประสงค์ โรงอาหาร สระว่ายนํ ้า สหกรณ์ภายในโรงเรี ยน

8.3 แหล่ งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน o o o o o o o o

แหล่ งเรียนรู้ภายนอก โบสถ์/วัด/มัสยิด /โบราณสถาน/โบราณวัตถุ/พิพิธภัณฑ์ สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ/สวนสาธารณะ/สวนสัตว์/อุทยาน สถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/ไปรษณีย์/สถานีตํารวจ/เทศบาล โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า โรงเรี ยนเตรี ยมทหาร เขื่อนขุนด่านปราการชล อุทยานแห่งชาติวงั ตะไคร้ และนํ ้าตกต่าง ๆ โฮมสเตย์


รายงานนการพัฒนาคุณภาพการศึ ณ กษาา ปี การศึกษา 2553

o o o o o

สถถานศึกษาธรรรมชาติสวนป่ าาเจ็ดคต ธนนาคาร/โรงแรมม/ห้ างสรรพสินค้ า/ตลาด/โโรงงาน พืนที ้น ่เพาะปลูก/ไร่ / /สวน หัตถกรรมพื ต ้นบ้ าน/สิ า นค้ าพืนเมื ้น อง ค่ายลูกเสือ

8.4 ภูมิปัญญาท้ท้ องถิ่น ษ ญมาให้ ้ ความรู้แก่ ครูู/ ผู้เรียน ปราชชญ์ ชาวบ้ าน// ภูมิปัญญาาท้ องถิ่น/ ผู้ททรงคุณวุฒทีทิ ่ สี ถานศึกษาเชิ ที่ ประเภทควา ป ามรู้ จํานวนคครัง้ 1. กาารประกอบวิชาชี ช พ 3 2. กาารเกษตร 6 3. คหหกรรม 3 4. หัตตถกรรม 3 5. ศิลลปะ/ดนตรี 3 6. กีฬฬา 3 7. วัฒ ฒนธรรม/จารี ต-ประเพณี 3 8. ศาาสนา/คุณธรรรม จริยธรรม//คุณลักษณะทีที่พงึ ประสงค์์ 6 9. คววามปลอดภัย/อุบตั เิ หตุ/กฎฎหมาย/ระเบียยบวินยั 3 10. สุขขภาพ/การแพพทย์/สุขอนามัมัย 3 11. สิง่งแวดล้ อม/ทรััพยากร 3 12. กาารจัดการเรี ยนการสอน/หลั น ลักสูตร/การประเมิน 3 9. ผลกการประเมินคุ น ณภาพภายนอกรอบแแรกของ สมมศ. ภ 9.1 ผลการประเเมินภายนอกจําแนกตามระดับคุณภาพ มาตรฐาน ระดับประถมศึ ป กษา – มัธยมศึกษา ษ มาตรฐานที่ 1 ผู้เรี ยนนมีคณ ุ ธรรมจริยธรรม ย และค่านินยมที่พงึ ประสสงค์ มาตรฐานที่ 4 ผู้เรี ยนนมีความสามารรถในการคิดวิเคราะห์ ค คิดสังเเคราะห์มีวิจารณ ณญาณ มีความคิดสร้ างสรรคค์ ั ศน์ คิดไตร่ตรองและมีวิสยยทั มาตรฐานที่ 5 ผู้เรี ยนนมีความรู้ และททักษะที่จําเป็ นตามหลั ต กสูตร มาตรฐานที่ 6 ผู้เรี ยนนมีทกั ษะในการรแสวงหาความมรู้ด้วยตนเองรักกการเรี ยนรู้และะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ระดดับคุณภาพ ปรับปรุ ง

พอใช้

ดี

3 3 3 3


รายงานนการพัฒนาคุณภาพการศึ ณ กษาา ปี การศึกษา 2553 ระดดับคุณภาพ

มาตรฐาน

ปรับปรุ ง

พอใช้

มาตรฐานที่ 9 ผู้เรี ยนมีททักั ษะในการทํางาาน รักการทํางาน สามารถทํางาน ร่วมกับผู้อื่นได้ และมี แ เจตคติที่ดีตออาชี อ่ พสุจริ ต

มาตรฐานที่ 10 ผู้เรี ยยนมีสขุ นิสยั สุขภาพกาย ข และสุขภาพจิตที่ดดีี มาตรฐานที่ 12 ผู้เรี ยยนมีสนุ ทรี ยภาพพและลักษณะนินิสยั ด้ านศิลปะะ ดนตรี และกีฬา ฬ ด้ านผู้บริ บ หาร

ดี 3

3 3 3

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกกษามีการจัดองค์์กร/ โครงสร้ างและการบริ หารงานออย่างเป็ นระบบครรบวงจร ให้ บรรลุเป้าหมายการศึก ษา

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริ มความสั ม มพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในนการพัฒนาการศึกษา มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการจัจัดกิจกรรมและการเรี ยนการสอนโดยเน้ นผู้เรยนเป็ รี นสําคัญ มาตรฐานที่ 20 ผู้บริ หารมีภาวะผู้นําและมีความสามารถในการบบริ หาร จัดการ

3 3 3 3

มาตรฐาานที่ 25 สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรี ยนและท้ องถิ่นนมีสื่อการเรี ยนกการสอนที่เอื ้อต่อการเรี อ ยนรู้

ด้ านครูรู มาตรฐานที่ 22 ครูมีความสามารถใในการจัดการเรีรี ยนการสอนอยย่างมีประสิทธิผลและเน้ ผ นผู้เรียนเป็ ย นสําคัญ มาตรฐานที่ 24 ครูมีวุฒิ/ ความรู้ความสามารถตรง ว งกับงานที่รับผิดชอบและมีครเพี รู ยงพอ

3 3

9.2 ข้ อเสนอแนนะจากการประเมินภายนนอกรอบแรกก ระดับประถมศึกษาและะมัธยมศึกษาา ด้ านผู้บริหาร สถานนศึกษาควรมีแผนยุ แ ทธศาสตร์ร์ ที่ชดั เจนในการรส่งเสริ มการคิด และความรู้ใในเชิงวิชาการ และกระบวนกการ ปัปญหา กลไกที่ชดดเจนในการแก้ ั ด้ านครู สถานนศึกษาควรจัดให้ ครูเข้ ารับกา รอบรมในวิชาทีที่สอน ศึกษาดูงาน เพื่อนําคววามรู้ที่ได้ มาพัฒนาการเรี ฒ ยนกการ สอน ด้ านผู้เรี ยน สถานนศึกษาควรมีแผน แ / โครงการใในการพัฒนาทัทักษะกระบวนกการคิดที่เป็ นรูปปธรรมชัดเจน มีความตระหนักที ก ่ ฒ างเป็ นระะบบทุกกลุม่ สาาระการเรี ยนรู้ ซึง่ มีผลเชื่อมโยยงไปสูก่ ารพัฒนนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ท ยน และ แ เด่นชัด แและร่วมกันพัฒนาอย่ ควรมีการแก้ ปัญหาอย่างเป็ ง นระบบ เช่น การใช้ P D C A ในการพัฒนาเป็ ฒ นต้ น

น ณภาพภาายนอกรอบสสองของ สมมศ. 10. ผลการประเมินคุ

ษ 10.11 ระดับการรศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน: ประถถมศึกษาแลละมัธยมศึกษา การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน : ประถมแและมัธยมศึกษาา

ผลประเมิน อิงเกณฑ์ คาเฉลี ค่ ่ ย

ระดับคุณภาพ ณ

ผลลประเมิน อิงสสถานศึกษา คะแนน

ระดับคุณภาพ

ค่ า เฉลี่ย

ผลกาาร รั บรออง มาตรฐฐาน คุณภาาพ


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553 การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา

ผลประเมิน

ผลประเมิน

อิงเกณฑ์

อิงสถานศึกษา

ค่ า เฉลี่ย

ผลการ รั บรอง มาตรฐาน คุณภาพ

ค่ าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

คะแนน

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรี ยนมีคณ ุ ธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่พงึ ประสงค์

3.59

ดีมาก

4

ดีมาก

3.80

ดีมาก

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรี ยนมีสขุ นิสยั สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

3.62

ดีมาก

4

ดีมาก

3.81

ดีมาก

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรี ยนมีสนุ ทรี ยภาพและลักษณะนิสยั ด้ านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

3.38

ดี

4

ดีมาก

3.69

ดีมาก

2.86

ดี

3

ดี

2.93

ดี

2.78

ดี

3

ดี

2.89

ดี

3.38

ดี

3

ดี

3.19

ดี

3.58

ดีมาก

3

ดีมาก

3.29

ดี

3.51

ดีมาก

3

ดี

3.29

ดี

2.94

ดีมาก

4

ดีมาก

3.76

ดีมาก

3.75

ดีมาก

4

ดีมาก

3.88

ดีมาก

3.86

ดีมาก

4

ดีมาก

3.93

ดีมาก

4.00

ดีมาก

4

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.60

ดีมาก

3

ดี

3.30

ดีมาก

3

ดี

3.14

ดี

ด้ านผู้เรียน

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี วิจารณญาณ มีความคิดสร้ างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสยั ทัศน์ มาตรฐานที่ 5 ผู้เรี ยนมีความรู้และทักษะที่จําเป็ นตามหลักสูตร มาตรฐานที่ 6 ผู้เรี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรี ยนรู้ และ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 7 ผู้เรี ยนมีทกั ษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่ วมกับ ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีตอ่ อาชีพสุจริ ต ด้ านครู มาตรฐานที่ 8 ครูมีคณ ุ วุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ

มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ ด้ านผู้บริหาร มาตรฐานที่ 10 ผู้บริ หารมีภาวะผู้นําและมีความสามารถในการบริ หารจัดการ มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กร /โครงสร้ างและการบริ หารงานอย่าง เป็ นระบบ ครบวงจร ให้ บรรลุเป้าหมายการศึกษา มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรี ยนการสอนโดยเน้ นผู้เรี ยน เป็ นสําคัญ มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรี ยนและท้ องถิ่น มีสอื่ การ เรี ยนการสอนที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริ มความสัมพันธ์และความร่ วมมือกับชุมชนใน

3.27

ดี

การพัฒนาการศึกษา ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้ มาตรฐานคุณภาพ สมศ.  3ได้

 ไม่ ได้

10.2 ข้ อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสอง 1. ผู้เรี ยนควรได้ รับการพัฒนาให้ มากยิง่ ขึ ้นในด้ านความรู้และทักษะที่จําเป็ นตามหลักสูตรในกลุม่


รายงานนการพัฒนาคุณภาพการศึ ณ กษาา ปี การศึกษา 2553

สาระการรเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาระะการเรี ยนรู้วทยาศาสตร์ ทิ ภาษาต่ ภ างปรระเทศ รวมทังสั งั ้ งคมศาสนนา และวัฒนนธรรม เป็ นต้ น 2. ผู้เรี ยนคววรได้ รับการพัฒ ั นามากยิ่งขึ ้นด้ านความมสามารถในการคิดวิเคราะะห์ การคิดสังเคราะห์ ง การ ณ คิดไตร่ตรอง ร การคิดสร้้ างสรรค์และะมีวิสยั ทัศน์ คิดแบบมีมีวิจารณญาณ 3. ครูควรได้้ รับการพัฒนาด้ านการจัดการเรี ยนการรสอนด้ วยกิจกรรมและสื ก ่อที ่หลากหลายย เพื่อพัฒนาา น งขึ ้นในทุกกกลุม่ สาระ ผู้เรี ยนให้ห้ มีผลสัมฤทธิธิ์ทางการเรี ยนสู 4. ครูควรได้้ รับการพัฒนาด้ านการสร้ าางสือ่ หรื อนวัตั กรรมเพื่อพัฒ ั นาผู้เรี ยน โดยเฉพาะอยย่างยิง่ ด้ านกาาร คิดวิเคราาะห์ การคิดสัสงเคราะห์ การคิ ก ดแบบมีววิิจารณญาณ ณ การคิดไตร่ตรอง การคิดดสร้ างสรรค์ และวิสยั ทัศน์น 5. ผู้บริหารคควรส่งเสริมให้ห้ ครูได้ รับการรพัฒนาความมรู้ความเข้ าใจจในการเขียนนโครงการให้ มีมคี วาม ร เป้าหหมาย หรื อตัววบ่งชี ้ความสําเร็ า จกิจกรรม สอดคล้ อองระหว่างชื่อโครงการ หลลักการและเหหตุผล วัตถุประสงค์ และขันต ้ ตอนการดําเนินนงาน รวมทัทังการประเมิ ้ นนโครงการควรมีการประเมิมินทังคุ ้ ณภาพพและเชิงปริมาณ ม และมีการ ประเมินความพึงพอใใจของผู้เข้ าร่วมโครงการด้ ว ววย สําหรับขันตอนการดํ ั้ าเนิ า นงานควร เขียนให้ ชดั เจจนเป็ นรูปธรรมม า ทําอย่างไรและทําเมืมื่อไร ว่า ขันต ้ ตอนนัน้ ๆ ทําอะไร 6. สถานศึกษาควรจัดทําเอกสารสรุ า ปผผลการประเมิมินโครงการขอองแต่ละปี โดดยให้ มีหวั ข้ อที่สําคัญที่แสดง ส โ ครบถ้ วน ได้ แกก่ ชื่อโครงกาาร วัตถุประสสงค์ เป้าหมาายหรื อตัวบ่งชี ้ความสําเร็จผล ถึงผลขอองการดําเนินโครงการให้ การประเมินโครงการ / ผลการดําเนนินงานที่สอดดคล้ องกับตัวบ่งชี ้ และความพึงพอใจขของผู้เข้ าร่วมโโครงการ 7. สถานศึกษาพัฒนาการจัดทําเอกสาารต่าง ๆ เช่น หลักสูตรท้องถิ่น การสสรุปผลการดําเนิ า นงาน เป็ น ต้ น ให้ เป็ นรูปเล่มอย่างเรี ยบร้ อย เพื่อสะดวกแแก่การใช้ หรื อเก็บไว้ เป็ นสาารสนเทศต่อไป


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

บทที่ 2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

บทที่ 2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปี จากปรัชญาของโรงเรี ยน “คุณธรรมนําวิชาการ” คติพจน์ของโรงเรียน “รักคุณธรรม รักเรี ยน รักวินยั รักความสะอาด” และวิสยั ทัศน์ของโรงเรี ยนที่วา่ “ ภายในปี การศึกษา 2551-2553 โรงเรี ยนมาลาสวรรค์พิทยา มุง่ ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีจิตตารมณ์ รักและรับใช้ นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการดําเนินชีวิต เพื่อ พัฒนาคุณค่าและศักดิศ์ รี แห่งความเป็ นมนุษย์ ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน รักการอ่าน สามารถใช้ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ในการสื่อสารอย่างง่าย ๆ ได้ รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยนสู่ มาตรฐานการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ” ได้ นํามาใช้ วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยกําหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขันพื ้ ้นฐานที่หวังว่าจะทําให้ บรรลุผลภายในปี การศึกษา 2553 รวมทังหมดจํ ้ านวน 18 มาตรฐาน 86 ตัวบ่งชี ้ ดังนี ้ เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี ้ มาตรฐานที่ 1 ผู้เรี ยนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยมที่พงึ ประสงค์ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

มีวินยั มีความรับผิดชอบ ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงร่วมกัน มีความซื่อสัตย์สจุ ริต มีความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณา มีความรู้สกึ ที่ดีตอ่ ตนเองและผู้อื่น ประหยัด รู้จกั ใช้ และรักษาทรัพยากรและสิง่ แวดล้ อม ภูมิใจในความเป็ นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทยและดํารงไว้ ซงึ่ ความเป็ นไทย

เกณฑ์ ท่ คี าดหวังคิด เป็ นร้ อยละ 89.17 90 90 90 90 90 85

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่ าวข้ างต้ น ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม 1) โครงการส่งเสริ มระเบียบวินยั ใส่ใจมารยาท สะอาดการแต่งกาย

2) โครงการธนาคารคุณธรรม

ตัวบ่ งชีค้ วามสําเร็จของโครงการ - ผู้เรี ยนมีระเบียบวินยั มีมารยาท และแต่งกายถูกต้ อง พร้ อมทังปลู ้ กฝั ง ค่านิยมที่ดีงามแก่นกั เรี ยน - ผู้เรี ยนประพฤติ ปฏิบตั ิตนได้ ตามระเบียบวินยั ที่กําหนดและอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข - ผู้เรี ยนมีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีวินยั และมีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ - ผู้เรี ยนมีความเมตากรุณา มีความเสียสละ อดทน มีนํ ้าใจต่อผู้อื่น ช่วยเหลือ แบ่งปั น บริ จาคทรัพย์สินเงินทองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ - ผู้เรี ยนเข้ าร่ วมกิจกรรมรณรงค์ตอ่ ต้ านยาเสพติดและ ต่อต้ านการซื ้อสิทธิ์ขาย


รายงานนการพัฒนาคุณภาพการศึ ณ กษาา ปี การศึกษา 2553

3) โครงการจิตสาธารณะ

4.) โครงกาารจิตอาสา

5.) โครงกาารสืบสานรํ าลึกพระคุณ 6.) โครงกาารลดขยะมลพิษในโรงเรี ใ ยน

7.) โครงกาารภูมิใจไทย

เสียงการเลืลือกตังทางการเมื ้ อง - ผู้เรี ยนเข้ข้ าร่วมกิจกรรมอนุนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม - ผู้เรี ยนเป็ป็ นผู้จิตใจเมตตา เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ รู้จจักการให้ และแบ่งปั นต่อเพื่อน มนุษย์ ก วยเหลือ - ผู้เรี ยนแสสดงความกตัญญูตอ่ หน่วยงานที่ทาางโรงเรี ยนได้ รับการช่ - ผู้เรี ยนได้ด้ สร้ างกําลังใจกับผู้ด้อยโอกาสในสัสังคม - ผู้เรี ยนในนโรงเรี ยนมีสว่ นช่วยเหลื ว อแบ่งปั นในนสิ่งที่มีให้ ผ้ ทู ี่เดือนร้ อนกว่า - ผู้เรี ยนเป็ป็ นผู้มีจิตใจเมตตาา เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ รู้จกั การแบ่งปั นให้ ใ กบั ทุกคนที่ ด้ อยโอกาสส ไม่วา่ จะเป็ น ครรอบครับ โรงเรี ยน และสังคม - ผู้เรี ยนได้ด้ สร้ างขวัญและกําลั า งใจให้ กบั นักเรีรี ยนโรงเรี ยนอื่นทีต้่ตองการความ ช่วยเหลือ - ผู้เรี ยนได้ด้ ซาบซึ ้งในพระมหหากรุณาธิคณ ุ ของงสถาบันพระมหาากษัตริ ย์ - ผู้เรี ยนได้ด้ แสดงออกถึงควาามซาบซึ ้งในพระคคุณของบิดา มารรดา และคุณครู - ลดขยะมมลพิษในโรงเรี ยน - ผู้เรี ยนรู้จัจกั นําวัสดุที่ใช้ แล้วมาประดิ ว ษฐ์ เป็ นนผลงานที่สร้ างสรรค์ - ส่งเสริ มให้ ใ ทกุ ฝ่ ายใช้ วสั ดุธรรมชาติ ธ แทนวัสดดุสงั เคราะห์ที่ก่อ มลพิษแลละภาวะโลกร้ อน - ปลูกฝั งให้ ใ ผ้ เู รี ยนมีคา่ นิยมในการปฏิ ม บตั ิงานนและการดํารงชีวิวติ ด้ วยหลัก ปรัชญาเศรรษฐกิจพอเพียง - ผู้เรี ยนรักและเทิ ก ดทูนสถาบบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ - ผู้เรี ยนได้ด้ ธํารงไว้ ซงึ่ เอกราชช ความมัน่ คงขอองชาติ รู้จกั ทํานุบํบารุงศาสนา เทิดทูนพระะมหากษัตริ ย์


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา เกณฑ์ ท่ คี าดหวัง คิดเป็ นร้ อยละ

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี ้ มาตรฐานที่ 2 ผู้เรี ยนมีจติ สํานึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้ อม 2.1 รู้คณ ุ ค่าของสิง่ แวดล้ อมและความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิง่ แวดล้ อม 2.2 เข้ าร่วมหรื อมีสว่ นร่วมกิจกรรม/ โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาสิง่ แวดล้ อม

85.00 85 85

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่ าวข้ างต้ น ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม 1) กิจกรรมส่งเสริ มบรรยากาศและสิง่ แวดล้ อม

2) กิจกรรมใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า

ตัวบ่ งชีค้ วามสําเร็จของโครงการ - มีการสร้ างบรรยากาศตามจุดต่าง ๆ บริ เวณโรงเรี ยน เช่น สวนหย่อม ,ความสะอาดของอาคารเรี ยน และ บริ เวณทัว่ ไป - มีการนําเศษกระดาษใช้ แล้ วมารี ไซเคิลเพื่อนํากลับมา ใช้ ได้ ใหม่

3.) โครงการลดขยะมลพิษในโรงเรี ยน

- ลดขยะมลพิษในโรงเรี ยน - ผู้เรี ยนรู้จกั นําวัสดุที่ใช้ แล้ วมาประดิษฐ์ เป็ นผลงานที่สร้ างสรรค์ - ส่งเสริ มให้ ทกุ ผ่ายใช้ วสั ดุธรรมชาติแทนวัสดุสงั เคราะห์ที่ ก่อมลพิษและภาวะโลกร้ อน - ปลูกฝั งให้ ผ้ เู รี ยนมีคา่ นิยมในการปฏิบตั ิงานและการ ดํารงชีวิตด้ วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4) โครงการจิตสาธารณะ

- ผู้เรี ยนเป็ นผู้จิตใจเมตตา เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ รู้จกั การให้ และแบ่งปั นต่อเพื่อน มนุษย์ - ผู้เรี ยนแสดงความกตัญญูตอ่ หน่วยงานที่ทางโรงเรี ยนได้ รับการช่วยเหลือ - ผู้เรี ยนได้ สร้ างกําลังใจกับผู้ด้อยโอกาสในสังคม - ผู้เรี ยนในโรงเรี ยนมีสว่ นช่วยเหลือแบ่งปั นในสิ่งที่มีให้ ผ้ ทู ี่เดือนร้ อนกว่า

5) โครงการสวนศิลปะ

- เพื่อใช้ ในการเรี ยนการสอน - เพือ่ ให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้นอกห้ องเรี ยน


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี ้ มาตรฐานที่ 3 ผู้เรี ยนมีทกั ษะในการทํางาน รั กการทํางาน ทํางานร่ วมกับผู้อ่ ืนได้ และมี เจตคติท่ ดี ีต่ออาชีพสุจริต 3.1 มีทกั ษะในการจัดการและทํางานให้ สําเร็ จ 3.2 เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3.3 ทํางานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในงานของตนเอง 3.4 ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ 3.5 มีความรู้สกึ ที่ดีตอ่ อาชีพสุจริ ตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ

เกณฑ์ ท่ คี าดหวัง คิดเป็ นร้ อยละ 85 85 85 85 85 85

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่ าวข้ างต้ น ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม 1) กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรี ยน 2) โครงการคิดเป็ น ทําเป็ น แก้ ปัญหาได้ 3) โครงการจิตสาธารณะ

ตัวบ่ งชีค้ วามสําเร็จของโครงการ - นักเรี ยนได้ รับประสบการณ์ตรงจากการเลือกตังตามหลั ้ กประชาธิปไตย และมีทกั ษะในการทํางานร่วมกัน - นักเรี ยนมีความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ รู้จกั ช่วยเหลือซึง่ กัน และกัน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม -

ผู้เรี ยนเป็ นผู้จิตใจเมตตา เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ รู้จกั การให้ และแบ่งปั นต่อเพื่อนมนุษย์ ผู้เรี ยนแสดงความกตัญญูตอ่ หน่วยงานที่ทางโรงเรี ยนได้ รับการช่วยเหลือ ผู้เรี ยนได้ สร้ างกําลังใจกับผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผู้เรี ยนในโรงเรี ยนมีสว่ นช่วยเหลือแบ่งปั นในสิ่งที่มีให้ ผ้ ทู ี่เดือนร้ อนกว่า

4) โครงการสุนทรี ยภาพทางด้ านศิลปะ ดนตรี กีฬา - ผู้เรี ยนกล้ าแสดงออก เสริ มศักยภาพของผู้เรี ยน และเพือ่ สร้ างชื่อเสียงให้ กบั โรงเรี ยน - ผู้เรี ยนได้ ร้ ูจกั ความสามัคคี เสียสละต่อส่วนรวมรับผิดชอบในการทําหน้ าที่ - ผู้เรี ยนได้ เพลิดเพลิน สนุกสนาน ในการเล่นดนตรี - จํานวนเครื่ องดนตรี ที่เพิ่มมากขึ ้น

5) โครงการมุง่ สูจ่ ดุ หมายหนึง่ ใจเดียวกัน

- ผู้เรี ยนมีทกั ษะทางสังคม มีมนุษย์สมั พันธ์สามารถปรับตัวเข้ ากับอื่นได้ - ผู้เรี ยนเกิดความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีในหมูค่ ณะ เอื ้อเฟื อ้ ต่อ กัน และรู้จกั การให้ และการรับ

6) โครงการลดขยะมลพิษในโรงเรี ยน

- ลดขยะมลพิษในโรงเรี ยน


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553 - ผู้เรี ยนรู้จกั นําวัสดุที่ใช้ แล้ วมาประดิษฐ์ เป็ นผลงานที่สร้ างสรรค์ - ส่งเสริ มให้ ทกุ ฝ่ ายใช้ วสั ดุธรรมชาติแทนวัสดุสงั เคราะห์ที่ก่อมลพิษและภาวะ โลกร้ อน - ปลูกฝั งให้ ผ้ เู รี ยนมีคา่ นิยมในการปฏิบตั ิงานและการดํารงชีวิตด้ วยหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี ้ มาตรฐานที่ 4 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี วิจารณญาณ มีความคิดสร้ างสรรค์ คิดไตร่ ตรองและมีวสิ ัยทัศน์ 4.1 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็ นระบบและมีการคิดแบบองค์รวม 4.2 สามารถคาดการณ์ กําหนดเป้าหมายและแนวทางการตัดสินใจได้ 4.3 ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและแก้ ปัญหาอย่างมีสติ 4.4 มีความคิดสร้ างสรรค์ มองโลกในแง่ ดีและมีจินตนาการ

เกณฑ์ ท่ คี าดหวัง คิดเป็ นร้ อยละ 83.75 80 85 85 85

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่ าวข้ างต้ น ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม 2) กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ 3) โครงการอ่าน อ่าน อ่าน กันเถิด

4) โครงการซ่อมเสริมเพิ่มความรู้ 5) โครงการลดขยะมลพิษในโรงเรี ยน

6) โครงการห้ องเรี ยนแสนสุข 7) โครงการคิดเป็ น ทําเป็ น แก้ ปัญหาได้

ตัวบ่ งชีค้ วามสําเร็จของโครงการ - นักเรี ยนมีพฒ ั นาการเรี ยนรู้ด้วยเทคนิคใหม่ ๆ จากการใช้ แผนการเรี ยนรู้ ของครู - ผู้เรี ยนอ่านหนังสือที่หลากหลายและเพิ่มขึ ้น - พัฒนาสติปัญญา ความคิดอ่าน ความขยันหมัน่ เพียร - รู้จกั แก้ ปัญหาได้ อย่างถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ - ผู้เรี ยนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลี่ยตามเกณฑ์สงู ขึ ้น - ลดขยะมลพิษในโรงเรี ยน - ผู้เรี ยนรู้จกั นําวัสดุที่ใช้ แล้ วมาประดิษฐ์ เป็ นผลงานที่สร้ างสรรค์ - ส่งเสริ มให้ ทกุ ผ่ายใช้ วสั ดุธรรมชาติแทนวัสดุสงั เคราะห์ที่ก่อมลพิษและภาวะ โลกร้ อน - ปลูกฝั งให้ ผ้ เู รี ยนมีคา่ นิยมในการปฏิบตั ิงานและการดํารงชีวิตด้ วยหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

- จัดบรรยากาศเพื่อส่งเสริ มและเอื ้อต่อการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน - นักเรี ยนมีความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ รู้จกั ช่วยเหลือซึง่ กันและ กัน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี ้ มาตรฐานที่ 5 ผู้เรี ยนมีความรู้ และทักษะที่จาํ เป็ นตามหลักสูตร 5.1 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 5.2 มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ 5.3 สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรื อนําเสนอด้ วยวิธีตา่ งๆ 5.4 สามารถใช้ ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 5.5 สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้

เกณฑ์ ท่ คี าดหวังคิด เป็ นร้ อยละ 75 60 50 85 90 90

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่ าวข้ างต้ น ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม 1) โครงการอ่าน อ่าน อ่าน กันเถิด

2) กิจกรรมค่ายภาษา 3) โครงการทุนการศึกษามาลาสวรรค์พิทยา 4) โครงการซ่อม - เสริมเพิ่มความรู้

ตัวบ่ งชีค้ วามสําเร็จของโครงการ - ผู้เรี ยนอ่านหนังสือที่หลากหลายและเพิ่มขึ ้น - พัฒนาสติปัญญา ความคิดอ่าน ความขยันหมัน่ เพียร - รู้จกั แก้ ปัญหาได้ อย่างถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ - นักเรี ยนได้ พฒ ั นากระบวนการเรี ยนรู้จากการได้ เข้ าร่วม กิจกรรมค่ายวิชากับทุกกลุม่ สาระ - นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีและมีผลการเรี ยนที่ พัฒนาขึ ้นได้ รับการสนับสนุนทุนการศึกษา - นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ดีขึ ้นจากการเข้ าร่วม โครงการ เพื่อทักษะที่จําเป็ นให้ กบั นักเรี ยนมากขึ ้น


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา เกณฑ์ ท่ คี าดหวังคิด เป็ นร้ อยละ

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี ้ มาตรฐานที่ 6 ผู้เรี ยนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รั กการเรี ยนรู้ และพัฒนา ตนเองอย่ างต่ อเนื่อง 6.1 มีนิสยั รักการอ่าน การเขียน และการฟั งรู้จกั ตังคํ ้ าถามเพื่อหาเหตุผล ้ 6.2 สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว ใช้ ห้องสมุด แหล่งความรู้และสื่อต่าง ๆ ได้ ทังในและ นอกสถานศึกษา

6.3

มีวิธีการเรี ยนรู้ของตนเอง เรี ยนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ สนุกกับการเรี ยนรู้และชอบมาโรงเรี ยน

85 85 85 85

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่ าวข้ างต้ น ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม 1) โครงการอ่าน อ่าน อ่าน กันเถิด

2) โครงการสุนทรี ยภาพทางด้ านศิลปะ ดนตรี กีฬา

ตัวบ่ งชีค้ วามสําเร็จของโครงการ - ผู้เรี ยนอ่านหนังสือที่หลากหลายและเพิ่มขึ ้น - พัฒนาสติปัญญา ความคิดอ่าน ความขยันหมัน่ เพียร - รู้จกั แก้ ปัญหาได้ อย่างถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ - ผู้เรี ยนกล้ าแสดงออก เสริ มศักยภาพของผู้เรี ยน และเพือ่ สร้ าง ชื่อเสียงให้ กบั โรงเรี ยน - ผู้เรี ยนได้ ร้ ูจกั ความสามัคคี เสียสละต่อส่วนรวมรับผิดชอบใน การทําหน้ าที่ - ผู้เรี ยนได้ เพลิดเพลิน สนุกสนาน ในการเล่นดนตรี - จํานวนเครื่ องดนตรี ที่เพิ่มมากขึ ้น

3) โครงการมุง่ สูจ่ ดุ หมาย หนึง่ ใจเดียวกัน

- เพื่อให้ นกั เรี ยนมีทกั ษะทางสังคม อยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้ เกิด ความรัก ความสามัคคีในหมูค่ ณะ รู้จกั การรับและการให้ มี ความกตัญญูกตเวทีตอ่ ผู้มีพระคุณ

4) โครงการเอกลักษณ์วฒ ั นธรรมไทยด้ านศาสนา

- เพื่อนักเรี ยนมีสาํ นึกความเป็ นไทย มีคณ ุ ธรรม จริยธรรม - เพือ่ ปลุกสํานึกในความเป็ นไทย - เพือ่ นําหลักธรรมคําสัง่ สอนมาใช้ ในชีวิตประจําวัน

5) โครงการสัมพันธ์รักมาลา 6) โครงการห้ องเรี ยนแสนสุข 7) โครงการคิดเป็ น ทําเป็ น แก้ ปัญหาได้

- เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ แสดงศักยภาพในการแสดงความสามารถ - จัดบรรยากาศเพื่อส่งเสริ มและเอื ้อต่อการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน - นักเรียนมีความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ รู้จกั


รายงานนการพัฒนาคุณภาพการศึ ณ กษาา ปี การศึกษา 2553 ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน มีความรับั ผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมม

เป้าหมายการจ า จัดการศึกษาาตามมาตรฐฐานการศึกษษา มาตรฐาน//ตัวบ่ งชี ้ มาตรฐานนที่ 7 ผู้เรี ยนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกายและะสุขภาพจิตที่ดีดี 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

เกณ ณฑ์ ท่ คี าดหวัง คิดเป็ ด นร้ อยละ 85

มีสสุขนิสยั ในการดูดูแลสุขภาพ แลละออกกําลังกาายสมํ่าเสมอ มีนนํ ้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถถภาพทางกายตตามเกณฑ์ ป้อองกันตนเองจากสิง่ เสพติดโทษษ และหลีกเลี่ยยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบตั ิ เหตุ แลละปั ญหาทางเพพศ มีคความมัน่ ใจ กล้ล้ าแสดงออกอยย่างเหมาะสมแและให้ เกียรติผ้ อือู ่นื มีมมนุษยสัมพันธ์ทีท่ีดีตอ่ เพื่อนครูและผู แ ้ อื่น

85 85 85 85 85

โโครงการ/กิจกรรมที จ ่วางงแผนดําเนินนการเพื่อบรรลุเป้าหมายยการจัดการรศึกษาดังกล่ล่ าวข้ างต้ น ชื่องาน/โครรงการ/กิจกรรมม 1) กิจกรรรมชัง่ นํ ้าหนักวัดส่ ด วนสูง และสสมรรถภาพ ทางกาย 2) โครงกาารสุนทรี ยภาพทางด้ านศิลปะะ ดนตรี กีฬา

3) โครงกาารช่วยเหลือแก้ก้ ไขใส่ใจด้ วยรัก 4) โครงกาารมุง่ สูจ่ ดุ หมายย หนึง่ ใจเดียวกัน

ตัวบ่ งชีค้ วามสํ ว าเร็จของงโครงการ - มีการทดสอบสมรรถภาพนักเรี ยนในทุกรระดับชัน้ - ผู้เรี ยนกล้ าแสดงออก า เสริ มิ ศักยภาพขอองผู้เรี ยน และเเพื่อสร้ าง ชื่อเสียงให้ กบโรงเรี บั ยน - ผู้เรี ยนได้ ร้ ูจัจกความสามัคคี เสียสละต่อสส่วนรวมรับผิดชอบในการ ทําหน้ าที่ พ ดเพลิน สนุกสนาน ในการรเล่นดนตรี - ผู้เรี ยนได้ เพลิ - จํานวนเครืรื่ องดนตรี ที่เพิ่มมากขึ ้น - มีการออกเเยี่ยมบ้ านครู และนักเรี ยนเพื่ออเป็ นการให้ กําลัลงใจซึง่ กัน และกัน - เพื่อให้ นกั เรีเ ียนมีทกั ษะทาางสังคม อยูร่ ่ววมกับผู้อื่นได้ เกิกิดความรัก ความสามัคคีในหมูค่ ณะ รู้จักการรับและกการให้ มีความมกตัญญู กตเวทีตอ่ ผู้มีมพี ระคุณ


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553 5) โครงการคิดเป็ น ทําเป็ น แก้ ปัญหาได้ 6) โครงการส่งเสริมระเบียบวินยั ใส่ใจมารยาท สะอาดการแต่งกาย

7) โครงการสัมพันธ์รักมาลา

- นักเรี ยนมีความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ รู้จกั ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม - ผู้เรี ยนมีระเบียบวินยั มีมารยาท และแต่งกายถูกต้ อง พร้ อมทัง้ ปลูกฝั งค่านิยมที่ดีงามแก่นกั เรี ยน - ผู้เรี ยนประพฤติ ปฏิบตั ิตนได้ ตามระเบียบวินยั ที่กําหนดและอยูใ่ น สังคมได้ อย่างมีความสุข - เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ แสดงศักยภาพในการแสดงความสามารถ

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี ้ มาตรฐานที่ 8 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้ านศิลปะ ดนตรีและกีฬา 8.1 ชื่นชมร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้ านศิลปะ 8.2 ชื่นชมร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้ านดนตรี / นาฏศิลป์ 8.3 ชื่นชมร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้ านกีฬา/ นันทนาการ

เกณฑ์ ท่ คี าดหวัง คิดเป็ นร้ อยละ 95 95 95 95

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่ าวข้ างต้ น ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่ งชีค้ วามสําเร็จของโครงการ - นักเรี ยนเข้ าร่วมกิจกรรมที่สนองศิลปะ ดนตรี กีฬา 1) การเข้ าร่วมกิจกรรมกีฬาสี,วันเยาวชน ฯ - นักเรี ยนมีความสามารถในการใช้ เครื่ อง ดนตรี สากล 2) โครงการดนตรี ในหัวใจ

3) โครงการสุนทรี ยภาพทางด้ านศิลปะ ดนตรี กีฬา

ที่ตนถนัด จัดตั้งเป็ นวงดนตรี สากลและเข้ าร่วมประกวดจน ได้ รับรางวัลชนะเลิศ - ผู้เรี ยนกล้ าแสดงออก เสริ มศักยภาพของผู้เรี ยน และ เพื่อสร้ างชื่อเสียงให้ กบั โรงเรี ยน - ผู้เรี ยนได้ ร้ ูจกั ความสามัคคี เสียสละต่อส่วนรวม รับผิดชอบในการทําหน้ าที่ - ผู้เรี ยนได้ เพลิดเพลิน สนุกสนาน ในการเล่นดนตรี - จํานวนเครื่ องดนตรี ที่เพิ่มมากขึ ้น


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี ้ มาตรฐานที่ 9 ครู มีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒ/ิ ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่ รั บผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ ากับชุมชนได้ ดีและมีครู พอเพียง 9.1 มีคณ ุ ธรรม จริยธรรม และปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 9.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้เรี ยน ผู้ปกครอง และชุมชน 9.3 มีความมุ่งมัน่ และอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรี ยน 9.4 มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟั งความคิดเห็น ใจกว้ าง และยอมรับการเปลี่ยนแปลง 9.5 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางการศึกษาหรื อเทียบเท่าขึ ้นไป 9.6 สอนตรงตามวิชาเอก - โท หรื อตรงตามความถนัด 9.7 มีจํานวนเพียงพอ (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน)

เกณฑ์ ท่ คี าดหวัง 90 95 95 90 85 95 80 90

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่ าวข้ างต้ น ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่ งชีค้ วามสําเร็จของโครงการ 1) กิจกรรมครูดีศรี พระหฤทัย/ครูดีเด่น 2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

3) โครงการใฝ่ ความรู้ สูส่ ร้ างสรรค์

4) โครงการอบรมฟื น้ ฟูจิตใจบุคลากร

- ครูมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู มีความกระตือรื อร้ นในการ สร้ างผลงาน และตั ้งใจสอนด้ วยใจรัก - ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน จากการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม หลังจากการเข้ ารับการ อบรมศึกษาดูงาน และนําความรู้มาใช้ - ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ เน้ นบทบาทผู้เรี ยนเป็ นสําคัญและมีการสร้ างนวัตกรรมใหม่มา ใช้ ในกระบวนการเรี ยนการสอน - ครูมีคณ ุ ธรรม จริ ยธรรมและสามารถนําหลักธรรมของ ศาสนาที่ตนนับถือไปประยุกต์ใช้ กบั นักเรี ยนและใน


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

ชีวิตประจําวัน

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี ้ มาตรฐานที่ 10 ครู มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ได้ อย่ างมี ประสิทธิภาพและเน้ นเด็กเป็ นสําคัญ 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7

มีความรู้ ความเข้ าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขันพื ้ ้นฐาน มีการวิเคราะห์ผ้ เู รี ยนเป็ นรายบุคคล มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรี ยนรู้ของตนเองและผู้เรี ยน มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที่สอดคล้ องกับสภาพการเรี ยนรู้ที่จดั ให้ ผ้ เู รี ยน และอิง พัฒนาการของผู้เรี ยน มีการนําผลการประเมินพัฒนาการมาปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ เต็ม ตามศักยภาพ มีการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนและนําผลไปใช้ พฒ ั นาผู้เรี ยน

เกณฑ์ ท่ คี าดหวัง คิดเป็ นร้ อยละ 86.43 85 85 90 85 85 85 90

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่ าวข้ างต้ น ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม 1) กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ 2) โครงการวิจยั เพื่อพัฒนา

3) กิจกรรมแหล่งเรี ยนรู้นอกสถานที่ 4) โครงการช่วยเหลือแก้ ไขใส่ใจด้ วยรัก

ตัวบ่ งชีค้ วามสําเร็จของโครงการ - ครูใช้ เทคนิคการสอนได้ อย่าง หลากหลาย สามารถจัดกระบวนการ เรี ยนรู้โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญและมีประสิทธิภาพ - ครูมีความรู้ความสามารถในการแก้ ปัญหา การจัดกระบวนการเรี ยน การสอน สามารถนํางานวิจยั มาพัฒนาปรับปรุ งการจัดกระบวนการ เรี ยนการสอนมากขึ ้น - จัดให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจริง จากแหล่งการเรี ยนรู้ใน ชุมชนสามารถสร้ างองค์ความรู้ได้ ด้วยตนเอง - มีการออกเยี่ยมบ้ านครู และนักเรียนเพื่อเป็ นการให้ กําลังใจซึง่ กันและกัน


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553 5) งานเอกสารวัดผล 6) งานแผนการจัดการเรี ยนรู้

7) โครงการใฝ่ ความรู้ สูส่ ร้ างสรรค์

- กําหนดและจัดทําเอกสารเพื่อใช้ ในการวัดประเมินผลผู้เรี ยนเป็ น รายบุคคลโดยใช้ วิธีการที่หลากหลาย - ครูจดั ทําแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่มีเทคนิคและวิธีการสอนที่ หลากหลาย มุง่ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับความรู้และการพัฒนาทักษะ ทางด้ านต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและตามศักยภาพของผู้เรี ยน - ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู่ที่เน้ นบทบาท ผู้เรี ยนเป็ นสําคัญและมีการสร้ างนวัตกรรมใหม่มาใช้ ในกระบวนการ เรี ยนการสอน

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี ้ มาตรฐานที่ 11 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นํา และมีความสามารถในการบริหาร จัดการศึกษา 11.1 มีคณ ุ ธรรม จริยธรรมและปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 11.2 มีความคิดริเริ่ม มีวิสยั ทัศน์ และเป็ นผู้นําทางวิชาการ 11.3 มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ 11.4 มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้ องพึงพอใจ

เกณฑ์ ท่ คี าดหวัง คิดเป็ นร้ อยละ ดีมาก 95 95 95 95

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่ าวข้ างต้ น ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่ งชีค้ วามสําเร็จของโครงการ 1) งานประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน - การปฏิบตั กิ ิจกรรมตามหลักศาสนา - ผู้บริ หารมีคณ ุ ธรรม จริ ยธรรม และมีภาวะผู้นํามีความสามารถใน การบริ หารจัดการศึกษา - การศึกษาดูงานในประเทศและ ต่างประเทศ 2) การศึกษาต่อปริ ญญาโท - การศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท - ส่งเสริ มและพัฒนาครูด้านการจัดการ เรี ยนการสอน 3) โครงการอบรมฟื น้ ฟูจิตใจบุคลากร - ครูมีคณ ุ ธรรม จริ ยธรรมและสามารถนําหลักธรรมของศาสนาที่ ตนนับถือไปประยุกต์ใช้ กบั นักเรี ยนและในชีวิตประจําวัน 4) กิจกรรมครูดีศรี พระหฤทัย/ครูดีเด่น - ครูมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู มีความกระตือรื อร้ นในการสร้ าง ผลงาน และตั้งใจสอนด้ วยใจรัก


รายงานนการพัฒนาคุณภาพการศึ ณ กษาา ปี การศึกษา 2553

เป้าหมายการจ า จัดการศึกษาาตามมาตรฐฐานการศึกษษา มาตรฐาน/ตัตัวบ่ งชี ้ มาตรฐานนที่ 12 สถาานศึกษามีการจัดองค์ กร โโครงสร้ างระะบบการบริหารงานและ า พัฒนาองค์ น กรอย่ างเป็ นระบบครบวงจร 12.1 มีการจัดองค์กร โครงสร้ างแลละระบบการบบริหารงานที่มความคล่ ีค องตัวสู ว งและ ปปรับเปลี่ยนได้ เหมาะสมตามสถานการณ์ 12.2 มีการจัดการข้ อมู อ ลสารสนเทศศอย่างเป็ นระบบบ ครอบคลุม และทันต่อการใช้ งาน 12.3 มีระบบการประะกันคุณภาพภภายในที่ดําเนินนงานอย่างต่อเนื่อง 12.4 มีการพัฒนาบุคลากรอย่ ค างเป็ป็ นระบบและตต่อเนื่อง 12.5 ผู้รับบริ การและะผู้เกี่ยวข้ องพึงพอใจ ง ผลการบริหารงานแและการพัฒนาาผู้เรี ยน

เกณฑ์ ทีท่ คี าดหวัง คิดเป็ นร้ อยละ 92 90 85 95 95 95

โโครงการ/กิจกรรมที จ ่วางงแผนดําเนินนการเพื่อบรรลุเป้าหมายยการจัดการรศึกษาดังกล่ล่ าวข้ างต้ น ชื่องาน/โครรงการ/กิจกรรมม 1) งานแผผนพัฒนาโรงเรี ยน ย / งานแผนปปฏิบตั ิงาน ประจําปี

2) สารสนนเทศของโรงเรี ยน ย 3) งานจัดดทํารายงานการพัฒนาคุณภาาพการศึกษา ประจําาปี ของสถานศึกษา ก

ตัวบ่ งชีค้ วามสํ ว าเร็จของงโครงการ - มีการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ ท จากจุดอ่อนจุจุดแข็งของโรงเรีียนเพื่อแก้ ไข หรื อพัฒนา - นําความคิดเห็นของผู้ปกครองจากการกการประชุมชี ้แจงผู้ปกครอง ใ และการจัดั กิจกรรมร่วมด้ด้ วยช่วยกัน นักเรี ยนเข้ า ใหม่ - มีข้อมูลสารสนเทศทัง้ 8 ฝ่ฝายเพื่อใช้ เป็ นฐฐานข้ อมูลในการบริ หาร โรงเรี ยนต่อไปป - มีการประเเมินตนเอง ที่รายงานผลการดําาเนินงานการจัจัดการศึกษา ที่ผา่ นมา แลละใช้ เป็ นฐานข้อมูลสําหรับรับบการประเมินคุณภาพ ณ ภายนอก และมีการรายงานนผลการดําเนินนงานให้ ง แก่ ผู้ปกครอง


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

4) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 5) กิจกรรมประชุมชี ้แจงผู้ปกครองนักเรี ยน

สาธารณชน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาให้ มี คุณภาพได้ มาตรฐานยิ่ง ๆ ขึ ้นไป - ครูได้ รับการอบรมศึกษาดูงานและศึกษาต่ออย่างเหมาะสม เพื่อการ พัฒนาด้ านคุณภาพการศึกษาให้ มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ ้น - ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายได้ เห็นข้ อมูลจากการดําเนินงาน ของโรงเรี ยนในส่วนที่ควรได้ รับการแก้ ไขเพื่อให้ ได้ รับการสนับสนุนและ ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี ้ มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้ สถานศึกษาเป็ นฐาน 13.1 มีการกระจายอํานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา 13.2 การบริ หารเชิงกลยุทธ์และใช้ หลักการมีสว่ นร่วม 13.3 มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา 13.4 มีการบริ หารที่ม่งุ ผลสัมฤทธิ์ของงาน 13.5 มีการตรวจสอบและถ่วงดุล

เกณฑ์ ท่ คี าดหวัง คิดเป็ นร้ อยละ 95 95 95 95 95 95

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่ าวข้ างต้ น ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่ งชีค้ วามสําเร็จของโครงการ 1) งานประชุมผู้บริ หาร - มีการปรึกษา วางแผน ดําเนินการติดตามผลงานอย่างเป็ น ระบบต่อเนื่อง 2) งานประชุมครูประจําเดือน - โรงเรี ยนได้ มีโอกาสประชุมชี ้แจง การดําเนินงานของครูได้ อย่างเป็ นระบบต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาข้ อบกพร่องและเติมเต็ม ส่วนที่ดี 3) งานจัดทําแผนพัฒนา - โรงเรี ยนมีวสิ ยั ทัศน์มงุ่ ส่งเสริมการจัดการเรี ยนการสอน อย่างหลากหลาย มีการจัดการเรี ยนการสอนโดยมุง่ เน้ น


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

4) งานประชุมกรรมการ สถานศึกษา

ผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ - โรงเรี ยนมีแผนพัฒนาและแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีการประกันคุณภาพทังภายในและภายนอกให้ ้ ความเห็นชอบรายงานประจําปี และงบการเงินประจําปี

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา เกณฑ์ ท่ คี าดหวัง คิดเป็ นร้ อยละ

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี ้ มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรี ยนรู้ ท่ เี น้ นผู้เรี ยนเป็ น สําคัญ 14.1 มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรี ยนและท้ องถิ่น 14.2 มีรายวิชา/ กิจกรรมที่หลากหลายให้ ผ้ เู รี ยนเลือกเรี ยนตามความสนใจ 14.3 มีการส่งเสริ มให้ ครูจดั ทําแผนการเรี ยนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผู้เรี ยน ั นานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้ และสือ่ อุปกรณ์การเรี ยนรู้ที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ 14.4 มีการส่งเสริ มให้ พฒ 14.5 มีการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้ อมูลของผู้เรี ยน 14.6 มีระบบการนิเทศการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอนอย่างสมํ่าเสมอ 14.7 มีการนําแหล่งเรี ยนรู้และภูมิปัญญาท้ องถิ่นมาใช้ ในการเรี ยนการสอน

90 80 85 90 90 90 90 90

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่ าวข้ างต้ น ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่ งชีค้ วามสําเร็จของโครงการ 1) งานประชุมผู้บริหาร 2) งานประชุมครูประจําเดือน

- มีการปรึกษา วางแผน ดําเนินการ ติดตามผลงานอย่างเป็ น ระบบต่อเนื่อง - โรงเรี ยนได้ มีโอกาสประชุมชี ้แจง การดําเนินงานของครูได้ อย่างเป็ นระบบต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาข้ อบกพร่องและเติมเต็ม ส่วนที่ดี


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

3) โครงการใฝ่ ความรู้ สูส่ ร้ างสรรค์

- ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการ เรี ยนรู่ที่เน้ นบทบาทผู้เรี ยนเป็ นสําคัญและมีการสร้ าง นวัตกรรมใหม่มาใช้ ในกระบวนการเรี ยนการสอน - นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้จากการปฏิบตั จิ ริง จากแหล่งการ เรี ยนรู้ในชุมชนสามารถสร้ างองค์ความรู้ได้ ด้วยตนเอง

4) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรี ยนรู้นอกสถานที่ 5) โครงการคิดเป็ น ทําเป็ น แก้ ปัญหาได้

- นักเรี ยนมีความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ รู้จกั ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวม

6) โครงการวิจยั เพื่อพัฒนา

- ครูมีความรู้ความสามารถในการแก้ ปัญหา การจัด กระบวนการเรี ยนการสอน สามารถนํางานวิจยั มา พัฒนาปรับปรุงการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน มากขึ ้น

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี ้ มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่ งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่ างหลากหลาย 15.1 มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรี ยนอย่างเข้ มแข็งและทัว่ ถึง 15.2 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้ างสรรค์ของผู้เรี ยน

15.3 15.4 15.5 15.6 15.7

มีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้เรี ยนให้ เต็มตามศักยภาพ

มีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มค่านิยมที่ดีงาม มีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มด้ านศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์ และกีฬานันทนาการ มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสร้ างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญาไทย มีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มความเป็ นประชาธิปไตย

เกณฑ์ ท่ คี าดหวัง คิดเป็ นร้ อยละ 89.29 85 85

85 85 95 95 95

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่ าวข้ างต้ น ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่ งชีค้ วามสําเร็จของโครงการ 1) กิจกรรมชุมนุม 2) โครงการช่วยเหลือแก้ ไขใส่ใจด้ วยรัก

- นักเรี ยนได้ เข้ าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสามารถของตนเอง - โรงเรี ยนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนที่มีปัญหาด้ านต่าง ๆ เป็ น รายบุคคล


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553 3) โครงการซ่อม - เสริมเพิ่มความรู้ 4) โครงการสืบสานวันรํ าลึกพระคุณ 5) โครงการเอกลักษณ์วฒ ั นธรรมไทยด้ านศาสนา 6) กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรี ยน 5.) โครงการภูมิใจไทย

- โรงเรี ยนมีการคัดกรองนักเรี ยนที่มีความถนัดหรื อความสามารถพิเศษ เพื่อส่งเสริ มผู้เรี ยนในด้ านนัน้ ๆ - โรงเรี ยนมีกิจกรรมส่งเสริ มค่านิยมที่ดีให้ กบั นักเรี ยน เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ เป็ นต้ น - โรงเรี ยนจัดให้ นกั เรี ยนได้ เข้ าร่วมกิจกรรมในวันสําคัญต่าง ๆ ทางศาสนา เช่น การแห่เทียน - โรงเรี ยนจัดกิจกรรมส่งเสริ มประชาธิปไตยให้ กบั นักเรี ยน เช่น การ เลือกตังสภานั ้ กเรี ยน - ผู้เรี ยนรักและเทิดทูนสถาบัน ศาสนาและ พระมหากษัตริย์ - ผู้เรี ยนได้ แสดงออกซึง่ ความจงรักภักดีตอ่ สถาบัน ชาติ ศาสนาและ พระมหากษัตริ ย์

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา เกณฑ์ ท่ คี าดหวัง คิดเป็ นร้ อยละ

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี ้ มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้ อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ ผู้เรี ยนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 16.1 มีสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม 16.2 มีการส่งเสริ มสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรี ยน 16.3 มีการให้ บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และ การเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วม 16.4 มีห้องเรี ยน ห้ องปฏิบตั กิ าร ห้ องสมุด พื ้นที่สเี ขียว และสิง่ อํานวยความสะดวก พอเพียง และอยูใ่ นสภาพใช้ การได้ ดี 16.5 มีการจัดและใช้ แหล่งเรี ยนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

91 95 90 90 90 90

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่ าวข้ างต้ น ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม 1) โครงการสร้ างสุขาชาย

ตัวบ่ งชีค้ วามสําเร็จของโครงการ - ดําเนินการจัดสภาพแวดล้ อมภายในอาคารเรี ยนให้ ร่มรื่ น สะอาดและเป็ นแหล่ง เรี ยนรู้


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

2) โครงการลดพุง ลดนํ ้าหนัก ลดโรค - ผู้เรี ยนได้ ลดนํ ้าหนักให้ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน - ผู้เรี ยนมีสขุ ภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง - ผู้เรี ยนมีภมู ิค้ มุ กันที่ดีและแข็งแรง 3.) โครงการลดขยะมลพิษในโรงเรี ยน - ลดขยะมลพิษในโรงเรี ยน - ผู้เรี ยนรู้จกั นําวัสดุที่ใช้ แล้ วมาประดิษฐ์ เป็ นผลงานที่สร้ างสรรค์ - ส่งเสริ มให้ ทกุ ฝ่ ายใช้ วสั ดุธรรมชาติแทนวัสดุสงั เคราะห์ที่ก่อมลพิษและภาวะ โลกร้ อน - ปลูกฝั งให้ ผ้ เู รี ยนมีคา่ นิยมในการปฏิบตั ิงานและการดํารงชีวิตด้ วยหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง - มีการใช้ ในการเรี ยนการสอน เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ นอกห้ องเรี ยน 4) โครงการสวนศิลปะ

5) โครงการสวนสุขภาพ 6) โครงการจัดซื ้อวัสดุ-อุปกรณ์ 7) กิจกรรมซ่อมบํารุง 8) กิจกรรมชัง่ นํ ้าหนักวัดส่วนสูง และ

- เป็ นสื่อการสอนนอกห้ องเรี ยน เพื่อออกกําลังการ ทดสอบสมรรถภาพ เป็ น ประโยชน์แก่ชมุ ชนรอบข้ าง - จัดซื ้อวัสดุอปุ กรณ์ให้ เพียงพอรองรับกับการใช้ งาน - มีการแจ้ งซ่อมอุปกรณ์เพื่อให้ มีอปุ กรณ์พร้ อมใช้ และเพียงพอ - มีการทดสอบสมรรถภาพนักเรี ยนในทุกระดับชัน้

สมรรถภาพทางกาย

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี ้ มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษา มีการสนับสนุนและใช้ แหล่ งเรี ยนรู้ และภูมปิ ั ญญาในท้ องถิ่น

17.1 มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้ อมูลกับแหล่งเรี ยนรู้และภูมิปัญญาในท้ องถิ่น 17.2 สนับสนุนให้ แหล่งเรี ยนรู้ ภูมิปัญญา และชุมชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการจัดทําหลักสูตร ระดับสถานศึกษา

เกณฑ์ ท่ คี าดหวัง คิดเป็ นร้ อยละ 85 85 85

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่ าวข้ างต้ น ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่ งชีค้ วามสําเร็จของโครงการ 1) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรี ยนรู้นอกสถานที่ - นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้จากการปฏิบตั จิ ริง จากแหล่งการ เรี ยนรู้ในชุมชนสามารถสร้ างองค์ความรู้ได้ ด้วยตนเอง 2) โครงการคิดเป็ น ทําเป็ น แก้ ปัญหาได้ - ผู้เรี ยนได้ ศกึ ษานอกสถานที่ทกุ ระดับชันจากการ ้ ทัศนศึกษาจากแหล่งการเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ 3) โครงการมาลาสื่อสาร - ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างโรงเรี ยน ผู้ปกครอง และ


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

4) โครงการเอกลักษณ์วฒ ั นธรรมไทยด้ านศาสนา

ชุมชน - โรงเรี ยนจัดให้ นกั เรี ยนได้ เข้ าร่วมกิจกรรมในวัน สําคัญต่าง ๆ ทางศาสนา เช่น การแห่เทียน

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี ้ มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษาร่ วมมือกันระหว่ างบ้ าน องค์ กรทางศาสนา สถาบันทาง วิชาการ และองค์ กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถกี ารเรี ยนรู้ ในชุมชน 18.1 เป็ นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริ การชุมชน 18.2 มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน

เกณฑ์ ท่ คี าดหวัง คิดเป็ นร้ อยละ 85 85 85

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่ าวข้ างต้ น ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่ งชีค้ วามสําเร็จของโครงการ 1) โครงการสืบสานวันรํ าลึกพระคุณ - ครู นักเรี ยน และผู้ปกครองได้ ร่วมกิจกรรมที่โรงเรี ยน ได้ จดั ขึ ้น เช่น วันไหว้ ครู วันพ่อแห่งชาติ , วันแม่ แห่งชาติ 2) โครงการเอกลักษณ์วฒ ั นธรรมไทยด้ านศาสนา - โรงเรี ยนจัดให้ นกั เรี ยนได้ เข้ าร่วมกิจกรรมในวัน สําคัญต่าง ๆ ทางศาสนา เช่น การแห่เทียน


รายงานนการพัฒนาคุณภาพการศึ ณ กษาา ปี การศึกษา 2553

3) โครงกการจิตสาธารณ ณะ

- ผูผ้้ เรี ยนมีจิตใจรัรักการช่วยเหลืลือ เอื ้ออาทร และการ แบ่ แ งปั นให้ กบั เพื่อนพี่น้องทีด่ ด้้ อยโอกาสหรือประสบ อ ปั ญหาในชีวติ


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

บทที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ในรอบปี


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

บทที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบปี ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนมีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และบรรลุถึง ความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขันพื ้ ้นฐาน ดังรายละเอียดจากตารางต่อไปนี ้ ด้ านคุณภาพผู้เรี ยน มาตรฐานที่ 1 ผู้เรี ยนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยมที่พงึ ประสงค์ ผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ระดับคุณภาพของตัวบ่ งชีใ้ นแต่ ละมาตรฐาน

ที่

ตัวบ่ งชี ้

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

มีวินยั มีความรับผิดชอบ ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงร่วมกัน มีความซื่อสัตย์สจุ ริต มีความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณา มีความรู้ สกึ ที่ดีตอ่ ตนเองและผู้อื่น ประหยัด รู้จกั ใช้ และรักษาทรัพยากรและสิง่ แวดล้ อม ภูมิใจในความเป็ นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และดํารงไว้ ซงึ่ ความเป็ นไทย ผลการประเมินของมาตรฐาน

ปรั บปรุ ง (1/ ตํ่ากว่ า 50)

พอใช้ (2/ 50 - 75)

ดี+ดีมาก (3-4/ มากกว่ า 75)

คิดเป็ น ร้ อยละ

3 3 3 3 3

90.80 92.40 95.40 92.70 88.60

3

92.50

3

92.06

โรงเรี ยนได้ จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนและกิจกรรมเสริ มต่าง ๆ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนบรรลุตามตัวบ่งชี ้ของมาตรฐานที่ 1 โดยดําเนินกิจกรรม / โครงการที่ประกอบไปด้ วยกิจกรรม ดังต่อไปนี ้ 1. โครงการส่งเสริ มระเบียบวินยั ใส่ใจมารยาท สะอาดการแต่งกาย เพื่อเป็ นการส่งเสริ มระเบียบวินยั การมี มารยาท และการแต่งกายที่ถกู ต้ อง พร้ อมทั้งปลูกฝั งค่านิยมที่ดีงามแก่นกั เรี ยน พร้ อมทั้งเป็ นการกระตุ้นให้ นกั เรี ยน ประพฤติ ปฏิบตั ติ นได้ ตามระเบียบวินยั ที่โรงเรี ยนกําหนดและอยูใ่ นสังคมได้ อย่างมีความสุข 2. โครงการธนาคารคุณธรรม จัดกิจกรรมให้ นกั เรี ยนได้ บนั ทึกความดีที่กระทําลงในสมุดบันทึกความดี มีการ ประกาศคุณงามความดีจากการสะสมคะแนน มีการคัดเลือกเด็กดีศรี พระหฤทัย มอบเกียรติบตั รและโบว์ความดีให้ กบั นักเรี ยนที่มีคณ ุ ธรรมความดี มีความซื่อสัตย์ตลอดปี การศึกษา เพื่อส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนทุกคนมีคณ ุ ธรรมจริ ยธรรม ประพฤติปฏิบตั ติ นในด้ านที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์ มีจิตใจที่ดีนําคุณธรรมจริ ยธรรมมาใช้ ในชีวิตประจําวัน เพื่ออยูใ่ นสังคม ได้ อย่างมีความสุข 3. โครงการจิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝั งให้ นกั เรี ยนเป็ นผู้มีจิตใจเมตตา เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ รู้จกั การให้ และการ แบ่งปั น รวมทั้งเป็ นการสร้ างขวัญและกําลังใจให้ กบั ผู้ด้อยโอกาสหรื อประสบปั ญหาในชีวิต 4. โครงการจิตอาสา เพื่อปลูกฝั งให้ คณะครู นักเรี ยนเป็ นผู้มีจิตใจเมตตา เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ รู้จกั การให้ และการ แบ่งปั นต่อผู้อื่น รวมทั ้งเป็ นการสร้ างขวัญและกําลังใจให้ กบั นักเรี ยนโรงเรี ยนอื่น ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ


รายงานนการพัฒนาคุณภาพการศึ ณ กษาา ปี การศึกษา 2553

5. โครงการสืบสานรํ บ าลึกพรระคุณ ประกกอบไปด้ วยกิจกรรม จ พิธีไหว้ ห ครู วันแมม่แห่งชาติ วันั พ่อแห่งชาติ ุ ใในพระบาทสมมเด็จพระเจ้ าอยยูห่ วั สมเด็จพพระบรมราชินนาถ ี ส่งเสริ มให้ ม เพื่อให้ นกกเรี ั ยนได้ ทราบบซึ ้งในพระมหากรุณาธิคณ ผู้ปกครองง ครู นักเรี ยน ย ได้ แสดงออกถึงความจงงรักภักดีตอ่ สถถาบันพระมหาากษัตริ ย์ ปลูลูกฝั งให้ นกั เรียนได้ ย แสดงออกกถึง ความซาบบซึ ้งในพระคุณของบิ ณ ดา มาารดา และสืบ สานวัฒนธรรมอันดีงามนี ้ให้ห้ มีสืบไปในองงค์กร 6. โครงการภูมิใจไทย ปลูกฝั งให้ ผ้ เู รี ยนรักกและเทิดทูนสถาบั ส นชาติ ศาสนา ศ และพพระมหากษัตริ ย์ เพื่อธํารงไว้ ซงึ่ เอกราช ความมัน่ คงขอองชาติ รู้จกั ทํานุบํารุงศาสนนา เทิดทูนพรระมหากษัตริ ย์ 7. โครงการรลดขยะมลพิษในโรงเรี ษ ยน เพื่อลดขยะมลพิษในโรงเรี ยน และนํนําวัสดุที่ใช้ แล้ วมาประดิษฐ์ เป็ น ผลงานที่สสร้ างสรรค์ รวมทัง้งส่ ้ งเสริ มทุกฝ่ าายใช้ วสั ดุธรรมมชาติแทนวัสดุดสงั เคราะห์ที่กก่อมลพิษและะภาวะโลกร้ อน นอกจากนี ้แล้ วยังเป็ นกการปลูกฝั งค่านิยมในการปฏิฏิบตั งิ านและกการดํารงชีวิตด้ วยหลักปรัชญ ญาเศรษฐกิจพอเพี พ ยง จากโครงการร และกิจกรรรมดังกล่ าว ไได้ มีการประะเมินวิเคราะห ห์ ตามตัวบ่ งชี ้ ประสบผลลสําเร็จ ซึ่งอยูยู่ใน ระดับคุณ ณภาพ ดีมากก


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรี ยนมีจติ สํานึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้ อม ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ระดับคุณภาพของตัวบ่ งชีใ้ นแต่ ละมาตรฐาน

ที่ 2.1 2.2

ตัวบ่ งชี ้ รู้คณ ุ ค่าของสิง่ แวดล้ อมและความตระหนักถึงผลกระทบที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิง่ แวดล้ อม เข้ าร่วมหรื อมีสว่ นร่วมกิจกรรม/ โครงการอนุรักษ์ และพัฒนา สิง่ แวดล้ อม ผลการประเมินของมาตรฐาน

ปรั บปรุ ง (1/ ตํ่ากว่ า 50)

พอใช้ (2/ 50 - 75)

ดี+ดีมาก (3-4/ มากกว่ า 75)

คิดเป็ น ร้ อยละ

3

88.60

3

90.00

3

89.30

โรงเรี ยนได้ จดั กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่าง ๆ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนบรรลุตามตัวบ่งชี ้ของ มาตรฐานที่ 2 โดยดําเนินกิจกรรม / โครงการที่ประกอบไปด้ วยกิจกรรม ดังต่อไปนี ้ 1. โครงการลดขยะมลพิษในโรงเรี ยน เพื่อลดขยะมลพิษในโรงเรี ยน และนําวัสดุที่ใช้ แล้ วมาประดิษฐ์ เป็ นผลงานที่สร้ างสรรค์ รวมทังส่ ้ งเสริมทุกฝ่ ายใช้ วสั ดุธรรมชาติแทนวัสดุสงั เคราะห์ที่ก่อมลพิษและภาวะโลกร้ อน นอกจากนี ้แล้ วยังเป็ นการปลูกฝั งค่านิยมในการปฏิบตั งิ านและการดํารงชีวิตด้ วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. โครงการสวนศิลปะ เป็ นการจัดสร้ างสวนศิลปะเพื่อให้ เอื ้อต่อการจัดการเรี ยนการสอนที่เพิม่ จํานวน มากขึ ้น และเพื่อใช้ เป็ นแหล่งการเรี ยนรู้นอกห้ องเรี ยน 3. สอนให้ นกั เรี ยนใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ เพื่อรณรงค์เรื่ องความประหยัด เช่น ประหยัดนํ ้า ประหยัดไฟ ให้ นกั เรี ยนตัวแทนแต่ละห้ องคอยดูแลเรื่ องการเปิ ด ปิ ดไฟในห้ องเรี ยนเมื่อถึงเวลาพัก 4. ส่งเสริมบรรยากาศและรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม ได้ ดําเนินการจัดสร้ างบรรยากาศให้ ร่มรื่ น สวย งามและ ปลูกฝั ง สะอาดโดยการให้ นกั เรี ยนระดับชัน้ ป.4 – ม.6 ร่วมกันทําความสะอาดตอนเช้ าก่อนเคารพธงชาติ จิตสํานึกในการรักความสะอาดให้ กบั นักเรียน 5. จัดป้ายนิเทศภายในอาคารเรี ยนให้ เป็ นแหล่งการเรี ยนรู้โดยจัดป้ายนิเทศในห้ องเรี ยน ตามต้ นเสา และการทําความสะอาดในบริ เวณอาคารเรี ยน จากกิจกรรมและโครงการที่โรงเรี ยนจัดขึน้ ดังกล่ าว ได้ มีการประเมินวิเคราะห์ การปฏิบัตงิ าน ตามตัวบ่ งชี ้ ประสบผลสําเร็จซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก มาตรฐานที่ 3 ผู้เรี ยนมีทกั ษะในการทํางาน รักการทํางาน ทํางานร่ วมกับผู้อ่ นื ได้ และมีเจตคติท่ ดี ี ต่ ออาชีพสุจริต ผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ระดับคุณภาพของตัวบ่ งชีใ้ นแต่ ละมาตรฐาน

คิดเป็ น


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553 ที่

ตัวบ่ งชี ้

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

มีทกั ษะในการจัดการและทํางานให้ สําเร็จ เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน ทํางานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในงานของตนเอง ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรู้สกึ ที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ ผลการประเมินของมาตรฐาน

ปรั บปรุ ง (1/ ตํ่ากว่ า 50)

พอใช้ (2/ 50 - 75)

ดี+ดีมาก (3-4/มากกว่ า 75)

ร้ อยละ

3 3 3 3 3 3

92.10 92.53 91.53 90.46 88.60 91.04

โรงเรี ยนได้ จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนและกิจกรรมเสริ มต่าง ๆ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนบรรลุตามตัวบ่งชี ้ของ มาตรฐานที่ 3 โดยดําเนินโครงการ ดังต่อไปนี ้ 1. โครงการคิดเป็ น ทําเป็ น แก้ ปัญหาได้ เป็ นกิจกรรมการเข้ าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ทัศนศึกษานอก สถานที่ ที่เน้ นการทํางานและการอยูร่ ่วมกัน รวมถึงนําประสบการณ์ที่ได้ รับมาใช้ ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ 2. โครงการลดขยะมลพิษในโรงเรี ยน เพื่อลดขยะมลพิษในโรงเรี ยน และนําวัสดุที่ใช้ แล้ วมาประดิษฐ์ เป็ น ผลงานที่สร้ างสรรค์ รวมทังส่ ้ งเสริ มทุกฝ่ ายใช้ วสั ดุธรรมชาติแทนวัสดุสงั เคราะห์ที่ก่อมลพิษและภาวะโลกร้ อน นอกจากนี ้ แล้ วยังเป็ นการปลูกฝั งค่านิยมในการปฏิบตั งิ านและการดํารงชีวิตด้ วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. โครงการจิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝั งให้ นกั เรี ยนเป็ นผู้มีจิตใจเมตตา เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ รู้จกั การให้ และการ แบ่งปั น รวมทั้งเป็ นการสร้ างขวัญและกําลังใจให้ กบั ผู้ด้อยโอกาสหรื อประสบปั ญหาในชีวิต 4. โครงการสุนทรี ยภาพทางด้ านศิลปะ ดนตรี กีฬา เป็ นการส่งเสริ มรู้รักสามัคคี พัฒนาทักษะในการทํางาน ร่วมกับผู้อื่น ผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬา การประกวดกองเชียร์ ประกวดแฟนซี ประกวดเชียร์ ลีดเดอร์ การแข่งขันดนตรี การประกวดการใช้ ศลิ ปะในการแข่งขัน 5. กิจกรรมส่งเสริ มประชาธิปไตย จัดให้ มีกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรี ยนเลือกหัวหน้ าห้ องเรี ยน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนรู้จกั บทบาทหน้ าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็ นผู้นํา กล้ าคิด กล้ าแสดงออกอย่าง สร้ างสรรค์ 6. โครงการมุ่งสูจ่ ดุ หมายหนึง่ ใจเดียวกัน เป็ นโครงการที่ม่งุ พัฒนาผู้เรี ยนให้ มีทกั ษะทางสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปรับตัวเข้ ากับผู้อื่นได้ ส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพ ของนักเรี ยนทั้งทางด้ าน อารมณ์ สังคม สติปัญญา เกิด ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีในหมู่คณะ เอื ้อเฟื อ้ ต่อกัน และรู้จกั การให้ และการรับด้ วยมิตรไมตรี นอกจากนี ้ยัง เป็ นการแสดงออกซึง่ ความกตัญญูกตเวทีตอ่ ผู้มีพระคุณ จากกิจกรรมและโครงการที่โรงเรี ยนจัดขึน้ ดังกล่ าว ได้ มีการประเมินวิเคราะห์ การปฏิบัตงิ านตาม ตัวบ่ งชี ้ ประสบผลสําเร็จซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก มาตรฐานที่ 4

ที่

ผู้เรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวจิ ารณญาณ มีความคิดสร้ างสรรค์ คิดไตร่ ตรองและมีวสิ ัยทัศน์ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ตัวบ่ งชี ้

ระดับคุณภาพของตัวบ่ งชีใ้ นแต่ ละมาตรฐาน

คิดเป็ น


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553 ดี+ดีมาก (3-4/มากกว่ า 75)

ร้ อยละ

3

84.77

4.2 สามารถคาดการณ์ กําหนดเป้าหมายและแนวทางการตัดสินใจได้ 4.3 ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและแก้ ปัญหาอย่างมีสติ 4.4 มีความคิดสร้ างสรรค์ มองโลกในแง่ ดีและมีจินตนาการ

3 3 3

92.10 92.10 87.50

ผลการประเมินของมาตรฐาน

3

89.86

ปรั บปรุ ง (1/ ตํ่ากว่ า 50)

4.1

สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็ นระบบและมีการคิดแบบองค์รวม

พอใช้ (2/ 50 - 75)

โรงเรี ยนได้ จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนและกิจกรรมเสริมต่าง ๆ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนบรรลุตามตัวบ่งชี ้ของมาตรฐานที่ 4 โดย ดําเนินกิจกรรมต่อไปนี ้ 1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ จัดการอบรมให้ ความรู้กบั ครูในเรื่ องการจัดทําแผนการเรี ยนรู้ที่เน้ นกระบวนการคิด ั้ บโรงเรี ยนและร่วมกับฝ่ ายการศึกษาฯ จัดการนิเทศการ และเทคนิคการสอน 4 ยุทธศาสตร์ จัดประกวดแผนการเรี ยนรู้ทงในระดั สอนและการนิเทศกัลยาณมิตร เพื่อให้ ครูได้ ทําแผนการเรี ยนรู้ ที่เน้ นเทคนิคการสอนในการนําไปใช้ ในกระบวนการเรี ยนการสอนที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ 2. โครงการอ่าน อ่าน อ่าน กันเถิด เป็ นการส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนอ่านหนังสือที่หลากหลายและเพิ่มมากขึ ้น เป็ นการ พัฒนาสติปัญญา ความคิดอ่าน และความขยันหมัน่ เพียร สร้ างแรงบันดาลใจในการสร้ างสรรค์สงิ่ ที่ดีงามให้ กบั ชีวิต และที่ สําคัญเป็ นการสร้ างการรู้จกั แกปั ญหาได้ อย่างถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ 3. โครงการซ่อมเสริมเพิ่มความรู้ เป็ นจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริ ม ส่งเสริมให้ นกั เรี ยนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรี ยนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 4. โครงการคิดเป็ น ทําเป็ น แก้ ปัญหาได้ เป็ นกิจกรรมการเข้ าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ทัศนศึกษานอกสถานที่ ที่เน้ นการทํางานและการอยูร่ ่วมกันรวมถึงนําประสบการณ์ที่ได้ รับมาใช้ ในการดําเนินชีวิตประวันได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ 5. โครงการลดขยะมลพิษในโรงเรี ยน เพื่อลดขยะมลพิษในโรงเรี ยน และนําวัสดุที่ใช้ แล้ วมาประดิษฐ์ เป็ นผลงานที่ สร้ างสรรค์ รวมทังส่ ้ งเสริมทุกฝ่ ายใช้ วสั ดุธรรมชาติแทนวัสดุสงั เคราะห์ที่ก่อมลพิษและภาวะโลกร้ อน นอกจากนี ้แล้ วยังเป็ นการ ปลูกฝั งค่านิยมในการปฏิบตั ิงานและการดํารงชีวิตด้ วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6. โครงการห้ องเรี ยนแสนสุข เป็ นการจัดบรรยากาศเพื่อส่งเสริมและเอื ้อต่อการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน นอกจากโครงการดังกล่าว ยังได้ จดั กิจกรรมคณิตคิดเร็ ว , กิจกรรม Morning English Tip , การทําโครงงานและนําเสนอ โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้เกี่ยวกับการประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและเข้ าใจปั ญหา และสามารถ ประเมินความน่าเชื่อถือได้ มีความสามารถ ความคิดสร้ างสรรค์ มีจินตนาการและปรับตัวให้ ทนั กับความเจริญก้ าวหน้ าของสื่อ เทคโนโลยีและข้ อมูลข่าวสาร จากโครงการและกิจกรรมที่โรงเรี ยนจัดขึน้ ดังกล่ าว ได้ มีการประเมินวิเคราะห์ การปฏิบัตงิ านตามตัวบ่ งชี ้ ประสบผลสําเร็จซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรี ยนมีความรู้ และทักษะที่จาํ เป็ นตามหลักสูตร ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ระดับคุณภาพของตัวบ่ งชีใ้ นแต่ ละมาตรฐาน

คิดเป็ น


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553 ที่

ตัวบ่ งชี ้

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลี่ยตามเกณฑ์ มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรื อนําเสนอด้ วยวิธีตา่ งๆ

ปรั บปรุ ง (1/ ตํ่ากว่ า 50)

พอใช้ (2/ 50 - 75)

ดี+ดีมาก (3-4/มากกว่ า 75)

3 3 3 3 3 3

สามารถใช้ ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ ทงภาษาไทยและภาษาต่ ั้ างประเทศ

สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ ผลการประเมินของมาตรฐาน

ร้ อยละ

69.97 44.82 86.07 94.80 98.11 78.75

โรงเรี ยนได้ จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนและกิจกรรมเสริ มต่าง ๆ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนบรรลุตามตัวบ่งชี ้ของมาตรฐานที่ 5 โดยได้ ดําเนินโครงการ ดังต่อไปนี ้ 1. โครงการอ่าน อ่าน อ่าน กันเถิด เป็ นการส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนอ่านหนังสือที่หลากหลายและเพิ่มมากขึ ้น เป็ น การพัฒนาสติปัญญา ความคิดอ่าน และความขยันหมัน่ เพียร สร้ างแรงบันดาลใจในการสร้ างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้ กบั ชีวิต และที่สําคัญเป็ นการสร้ างการรู้จกั แก้ ปัญหาได้ อย่างถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ 2. กิจกรรมค่ายภาษา จัดกิจกรรมเข้ าค่ายทุกกลุม่ สาระการเรี ยนรู้โดยมีกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อเป็ น การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนนอกห้ องเรี ยนในแต่ละวิชาจากการมีสว่ นร่วมของนักเรี ยนในการจัดกิจกรรมค่าย วิชา เช่น English Camp , ค่ายสัมพันธ์บรู ณาการไทย-คณิต , ค่ายวิทยาศาสตร์ เป็ นต้ น 3. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ จัดการอบรมให้ ความรู้กบั ครูในเรื่ องการจัดทําแผนการเรี ยนรู้ที่เน้ น กระบวนการคิด และเทคนิคการสอน 4 ยุทธศาสตร์ จัดประกวดแผนการเรี ยนรู้ทั้งในระดับโรงเรี ยนและร่วมกับฝ่ าย การศึกษาฯ จัดการนิเทศการสอนและการนิเทศกัลยาณมิตร เพื่อให้ ครูได้ ทําแผนการเรี ยนรู้ที่เน้ นเทคนิคการสอนในการ นําไปใช้ ในกระบวนการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ 4. โครงการทุนการศึกษามาลาสวรรค์พิทยา เป็ นการส่งเสริ มสนับสนุนมอบทุนการศึกษาแก่นกั เรี ยนที่มีผลการ เรี ยนดีและมีผลการเรี ยนที่พฒ ั นา 5. โครงการซ่อม – เสริ มเพิ่มความรู้ เป็ นการพัฒนานักเรี ยนให้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ดขี ึ ้นจากการเข้ าร่วม โครงการ เพื่อทักษะที่จําเป็ นให้ กบั นักเรี ยนมากขึ ้น จากกิจกรรม และโครงการที่โรงเรี ยนจัดขึน้ ดังกล่ าว ได้ มีการประเมินวิเคราะห์ การปฏิบัตงิ านตามตัว บ่ งชี ้ ประสบผลสําเร็จซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเอง อย่ างต่ อเนื่อง ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ระดับคุณภาพของตัวบ่ งชีใ้ นแต่ ละมาตรฐาน

ที่

ตัวบ่ งชี ้

ปรั บปรุ ง (1/ ตํ่ากว่ า 50)

พอใช้ (2/ 50 - 75)

ดี+ดีมาก (3-4/มากกว่ า 75)

คิดเป็ น ร้ อยละ


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553 6.1 6.2

มีนิสยั รักการอ่าน การเขียน และการฟั งรู้จกั ตังคํ ้ าถามเพื่อหาเหตุผล สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว ใช้ ห้องสมุด แหล่งความรู้และสื่อต่าง ๆ ได้ ทังในและนอกสถานศึ ้ กษา

6.3

มีวิธีการเรี ยนรู้ของตนเอง เรี ยนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ สนุกกับการเรี ยนรู้ และชอบมาโรงเรี ยน ผลการประเมินของมาตรฐาน

3

86.38

3

90.50

3

88.11

3

88.33

โรงเรี ยนได้ จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนและกิจกรรมเสริ มต่าง ๆ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนบรรลุตามตัวบ่งชี ้ของมาตรฐานที่ 6 โดยดําเนินกิจกรรมต่อไปนี ้ 1. โครงการอ่าน อ่าน อ่าน กันเถิด เป็ นการส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนอ่านหนังสือที่หลากหลายและเพิ่มมากขึ ้น เป็ น การพัฒนาสติปัญญา ความคิดอ่าน และความขยันหมัน่ เพียร สร้ างแรงบันดาลใจในการสร้ างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้ กบั ชีวิต และที่สําคัญเป็ นการสร้ างการรู้จกั แก้ ปัญหาได้ อย่างถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ 2. กิจกรรมค่ายวิชา จัดกิจกรรมเข้ าค่ายทุกกลุม่ สาระการเรี ยนรู้โดยมีกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อเป็ น ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนได้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากการที่นกั เรี ยนได้ มีสว่ นร่วมกับกิจกรรมค่ายวิชาของกลุม่ สาระการ เรี ยนรู้นั้น ๆ 3. โครงการคิดเป็ น ทําเป็ น แก้ ปัญหาได้ จัดกิจกรรมให้ นกั เรี ยนได้ ไปทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ แสวงหาความรู้อย่างเป็ นกระบวนการ พัฒนาศักยภาพอย่างมีความสุขได้ รับประสบการณ์ตรงและยังเป็ นการเสริ มแรง ให้ กบั นักเรี ยนนํามาประยุกต์ใช้ ในการเรี ยน 4. โครงการห้ องเรี ยนแสนสุข เป็ นการจัดบรรยากาศเพื่อส่งเสริ มและเอื ้อต่อการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน 5. โครงการสุนทรี ยภาพทางด้ านศิลปะ ดนตรี กีฬา เป็ นการส่งเสริ มรู้รักสามัคคี พัฒนาทักษะในการทํางาน ร่วมกับผู้อื่น ผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬา การประกวดกองเชียร์ ประกวดแฟนซี ประกวดเชียร์ ลีดเดอร์ การแข่งขันดนตรี การประกวดการใช้ ศลิ ปะในการแข่งขัน 6 โครงการมุ่งสูจ่ ดุ หมายหนึง่ ใจเดียวกัน เป็นโครงการที่ม่งุ พัฒนาผู้เรี ยนให้ มีทกั ษะทางสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปรับตัวเข้ ากับผู้อื่นได้ ส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพ ของนักเรี ยนทั้งทางด้ าน อารมณ์ สังคม สติปัญญา เกิด ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีในหมู่คณะ เอื ้อเฟื อ้ ต่อกัน และรู้จกั การให้ และการรับด้ วยมิตรไมตรี นอกจากนี ้ยัง เป็ นการแสดงออกซึง่ ความกตัญญูกตเวทีตอ่ ผู้มีพระคุณ ั นธรรมทาง 7. โครงการเอกลักษณ์วฒ ั นธรรมไทยทางด้ านศาสนา เป็ นโครงการที่ม่งุ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนร่วมอนุรักษ์ วฒ ศาสนา ปลูกจิตสํานึกในความเป็ นไทย นําหลักธรรมคําสัง่ สอนมาใช้ ในชีวิตจริ ง พร้ อมทั้งส่งเสริ มและพัฒนาจิตใจให้ มี คุณธรรม จริ ยธรรม 8. โครงการสัมพันธ์รักมาลา เป็ นโครงการที่สง่ เสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ แสดงศักยภาพในการแสดงความสามารถ จากกิจกรรม และโครงการที่โรงเรี ยนจัดขึน้ ดังกล่ าว ได้ มีการประเมินวิเคราะห์ การปฏิบัตงิ านตามตัว บ่ งชี ้ ประสบผลสําเร็จซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

มาตรฐานที่ 7 ผู้เรี ยนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ระดับคุณภาพของตัวบ่ งชีใ้ นแต่ ละมาตรฐาน ที่

ตัวบ่ งชี ้

ปรั บปรุ ง (1/ ตํ่ากว่ า 50)

พอใช้ (2/ 50 - 75)

ดี+ดีมาก (3-4/มากกว่ า 75)

คิดเป็ น ร้ อยละ


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553 ระดับคุณภาพของตัวบ่ งชีใ้ นแต่ ละมาตรฐาน ที่

ตัวบ่ งชี ้

7.1 7.2 7.3

มีสขุ นิสยั ในการดูแลสุขภาพ และออกกําลังกายสมํ่าเสมอ มีนํ ้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดโทษ และหลีกเลีย่ งสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบตั ิเหตุ และปั ญหาทางเพศ มีความมัน่ ใจ กล้ าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้ เกียรติผ้ อู ื่น มีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ีตอ่ เพื่อนครู และผู้อื่น ผลการประเมินของมาตรฐาน

7.4 7.5

ปรั บปรุ ง (1/ ตํ่ากว่ า 50)

พอใช้ (2/ 50 - 75)

ดี+ดีมาก (3-4/มากกว่ า 75)

คิดเป็ น ร้ อยละ

3 3

90.32 97.39

3

96.25

3 3 3

91.37 91.70 93.40

โรงเรี ยนได้ จดั กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริ มต่าง ๆ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนบรรลุตามตัวบ่งชี ้ของ มาตรฐานที่ 7 โดยดําเนินโครงการ และกิจกรรม ดังต่อไปนี ้ 1. กิจกรรมชัง่ นํ ้าหนักวัดส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย โดยให้ นกั เรี ยนทุกคนได้ วดั ส่วนสูง ชัง่ นํ ้าหนัก และ มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายในระดับชัน้ ป.3 , ป.6 และ ม.3 2. โครงการสุนทรียภาพทางด้ านศิลปะ ดนตรี กีฬา เป็ นการส่งเสริมรู้รักสามัคคี พัฒนาทักษะในการ ทํางานร่วมกับผู้อื่น ผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬา การประกวดกองเชียร์ ประกวดแฟนซี ประกวดเชียร์ ลีดเดอร์ การแข่งขันดนตรี การประกวดการใช้ ศลิ ปะในการแข่งขัน 3. โครงการมุง่ สูจ่ ดุ หมายหนึง่ ใจเดียวกัน เป็ นโครงการที่มงุ่ พัฒนาผู้เรี ยนให้ มีทกั ษะทางสังคม มีมนุษย ้ าน อารมณ์ สังคม สัมพันธ์สามารถปรับตัวเข้ ากับผู้อื่นได้ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ของนักเรียนทังทางด้ สติปัญญา เกิดความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีในหมูค่ ณะ เอื ้อเฟื อ้ ต่อกัน และรู้จกั การให้ และการรับด้ วย มิตรไมตรี นอกจากนี ้ยังเป็ นการแสดงออกซึง่ ความกตัญญูกตเวทีตอ่ ผู้มีพระคุณ 4. โครงการสัมพันธ์รักมาลา เป็ นโครงการที่สง่ เสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ แสดงศักยภาพในการแสดงความสามารถ 5. โครงการส่งเสริ มระเบียบวินยั ใส่ใจมารยาท สะอาดการแต่งกาย เพื่อเป็ นการส่งเสริ มระเบียบวินยั การมี มารยาท และการแต่งกายที่ถกู ต้ อง พร้ อมทังปลู ้ กฝั งค่านิยมที่ดีงามแก่นกั เรี ยน พร้ อมทั้งเป็ นการกระตุ้นให้ นกั เรี ยน ประพฤติ ปฏิบตั ติ นได้ ตามระเบียบวินยั ที่โรงเรี ยนกําหนดและอยูใ่ นสังคมได้ อย่างมีความสุข 6. โครงการคิดเป็ น ทําเป็ น แก้ ปัญหาได้ จัดกิจกรรมให้ นกั เรี ยนได้ ไปทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ แสวงหาความรู้อย่างเป็ นกระบวนการ พัฒนาศักยภาพอย่างมีความสุขได้ รับประสบการณ์ตรงและยังเป็ นการเสริ มแรง ให้ กบั นักเรี ยนนํามาประยุกต์ใช้ ในการเรี ยน

จากกิจกรรม และโครงการที่โรงเรียนจัดขึน้ ดังกล่ าว ได้ มีการประเมินวิเคราะห์ การปฏิบัตงิ าน ตามตัวบ่ งชี ้ ประสบผลสําเร็จซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

มาตรฐานที่ 8

ผู้เรี ยนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้ านศิลปะ ดนตรี และกีฬา


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ระดับคุณภาพของตัวบ่ งชีใ้ นแต่ ละมาตรฐาน

ที่ 8.1 8.2 8.3

ตัวบ่ งชี ้ ชื่นชมร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้ านศิลปะ ชื่นชมร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้ านดนตรี / นาฏศิลป์ ชื่นชมร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้ านกีฬา/ นันทนาการ ผลการประเมินของมาตรฐาน

ปรั บปรุ ง (1/ ตํ่ากว่ า 50)

พอใช้ (2/ 50 - 75)

ดี+ดีมาก (3-4/มากกว่ า 75)

3 3 3 3

คิดเป็ น ร้ อยละ

94.40 84.00 97.45 91.95

โรงเรี ยนได้ จดั กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริ มต่าง ๆ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนบรรลุตามตัวบ่งชี ้ของ มาตรฐานที่ 8 โดยดําเนินโครงการ-กิจกรรม ดังต่อไปนี ้ 1. โครงการดนตรี ในหัวใจ จัดซื ้ออุปกรณ์ดนตรี เพิ่มมากขึ ้นส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนมีความสามารถในการเล่น ดนตรี ไทยและนาฏศิลป์ มีการจัดแสดงในงานสําคัญ ๆ ของโรงเรี ยน ทําให้ ผ้ เู รี ยนได้ แสดงออกอย่างสร้ างสรรค์ ฝึ กซ้ อมให้ นกั เรี ยนได้ เล่นเครื่องดนตรี ที่ตนเองถนัด ทําให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับความรู้ และความสนุกสนานเพลิดเพลิน ใช้ ้ ยน รวมถึงการแสดงเปิ ด เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ ได้ รับเชิญให้ เข้ าร่วมแสดงในงานต่าง ๆ ทังในและนอกโรงเรี งานสําคัญในชุมชนและท้ องถิ่น จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น การแข่งขันกรี ฑาประเภทต่าง ๆ การ แข่งขันฟุตบอล การประกวดกองเชียร์ การประกวดเชียร์ ลีดเดอร์ การแข่งขันเซปั กตระกร้ อ เป็ นต้ น ส่งเสริม ให้ ผ้ เู รี ยนได้ แสดงความสามารถทางด้ านกีฬา มีนํ ้าใจนักกีฬา รักการออกกําลังกาย มีความสามัคคี 2. โครงการสุนทรี ยภาพทางด้ านศิลปะ ดนตรี กีฬา เป็ นการส่งเสริมรู้รักสามัคคี พัฒนาทักษะในการ ทํางานร่วมกับผู้อื่น ผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬา การประกวดกองเชียร์ ประกวดแฟนซี ประกวดเชียร์ ลีดเดอร์ การแข่งขันดนตรี การประกวดการใช้ ศลิ ปะในการแข่งขัน จากกิจกรรม และโครงการที่โรงเรียนจัดขึน้ ดังกล่ าว ได้ มีการประเมินวิเคราะห์ การปฏิบัตงิ าน ตามตัวบ่ งชี ้ ประสบผลสําเร็จซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน มาตรฐานที่ 9 ครู มีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒ/ิ ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ ากับชุมชนได้ ดแี ละมีครู พอเพียง ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ระดับคุณภาพของตัวบ่ งชีใ้ นแต่ ละมาตรฐาน

ที่ 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7

ปรั บปรุ ง (1/ ตํ่ากว่ า 50)

ตัวบ่ งชี ้ มีคณ ุ ธรรม จริ ยธรรม และปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้เรี ยน ผู้ปกครอง และชุมชน มีความมุ่งมัน่ และอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรี ยน มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ รับฟั งความคิดเห็นใจกว้ าง และยอมรับการ เปลี่ยนแปลง จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางการศึกษาหรื อเทียบเท่าขึ ้นไป สอนตรงตามวิชาเอก - โท หรื อตรงตามความถนัด มีจํานวนเพียงพอ (หมายรวมทังครู ้ และบุคลากรสนับสนุน)

พอใช้ (2/ 50 - 75)

ดี+ดีมาก (3-4/มากกว่ า 75)

3 3 3 3 3 3 3

โรงเรี ยนมีความตระหนักถึงบทบาทหน้ าที่และความสําคัญของครู ที่จะให้ เป็ นผู้มีคณ ุ ธรรมจริ ยธรรม มีความรู้ ความสามารถตามหน้ าที่ที่รับผิดชอบ และพร้ อมที่จะพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ จึงได้ จดั โครงการ / กิจกรรม เพื่อสนับสนุนให้ ครูมีคณ ุ ลักษณะดังกล่าว ดังนี ้ คือ 1. กิจกรรมครูดีศรี พระหฤทัย/ครูดีเด่น เป็ นโครงการคัดเลือกครูเข้ ารับรางวัลเกียรติยศ ครูดีในดวงใจในระดับ จังหวัด และครูดีศรี พระหฤทัย และครูดีเด่นของฝ่ ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อทําให้ ครูได้ พฒ ั นาตนเองและ มีความกระตือรื อร้ นในการทํางาน เพื่อให้ เกิดความภาคภูมิใจ และทําให้ พฒ ั นาตนเองอยูต่ ลอดเวลาทั้งในเรื่ องคุณธรรม และการจัดการเรี ยนการสอน 2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งครูเข้ ารับการประชุมอบรมศึกษาต่อ ตามภาระหน้ าที่และความถนัด 3. โครงการอบรมฟื น้ ฟูจิตใจบุคลากร จัดครูที่นบั ถือทั้งศาสนาพุทธ และคริ สต์เข้ ารับการอบรมฟื น้ ฟูจิตใจ ณ วัด ชลประทานรังสฤษฏ์ จังหวัดนนทบุรี และจัดอบรมฟื น้ ฟูจิตใจให้ กบั ครูคาทอลิก ณ วัดแม่พระเหรี ยญอัศจรรย์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา เพื่อปลูกฝั งคุณธรรมจริ ยธรรม และส่งเสริ มความเป็ นศาสนิกชนที่ดีตามศาสนาที่ตนนับถือ 4. โครงการใฝ่ ความรู้ สูส่ ร้ างสรรค์ มีกิจกรรมที่ให้ ครูได้ พฒ ั นาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ และต่อเนื่องทั้งในด้ าน การอบรม การศึกษาต่อ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรี ยน และครูผ้ สู อนให้ เป็ นที่ยอมรับและเชื่อมัน่ ต่อไป 5. โครงการท่องโลกกว้ างทางไกล รวมใจหนึง่ เดียว จัดให้ คณ ุ ครูทกุ ท่านได้ เรี ยนรู้และปรับเปลี่ยนวิสยั ทัศน์ให้ กว้ างไกลตามสภาพ และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน

จากกิจกรรม และโครงการที่โรงเรียนจัดขึน้ ดังกล่ าว บ่ งชี ้ ประสบผลสําเร็จซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

มาตรฐานที่ 10

ได้ มีการประเมินวิเคราะห์ การปฏิบัตงิ านตามตัว

ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ได้ อย่ างมีประสิทธิภาพและ เน้ นเด็กเป็ นสําคัญ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553 ระดับคุณภาพของตัวบ่ งชีใ้ นแต่ ละมาตรฐาน

ตัวบ่ งชี ้

ที่ 10.1 10.2 10.3 10.4

มีความรู้ ความเข้ าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขันพื ้ ้นฐาน

มีการวิเคราะห์ผ้ เู รี ยนเป็ นรายบุคคล มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรี ยนรู้ของตนเองและผู้เรี ยน

มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที่สอดคล้ องกับสภาพการเรี ยนรู้ที่จดั ให้ ผู้เรี ยน และอิงพัฒนาการของผู้เรี ยน มีการนําผลการประเมินพัฒนาการมาปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอน เพื่อ 10.6 พัฒนาผู้เรี ยนให้ เต็มตามศักยภาพ 10.7 มีการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนและนําผลไปใช้ พฒ ั นาผู้เรี ยน 10.5

ปรั บปรุ ง (1/ ตํ่ากว่ า 50)

พอใช้ (2/ 50 - 75)

ดี+ดีมาก (3-4/ มากกว่ า 75)

3 3 3 3 3 3 3

ครูจดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ เพื่อบรรลุตามตัวบ่งชี ้ของมาตรฐานที่ 10 โดย ดําเนินโครงการ-กิจกรรม ดังต่อไปนี ้ 1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ จัดอบรมครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน การจัดทํา สื่อการสอนที่เหมาะสมกับหน่วยการเรี ยนรู้ เพื่อให้ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 2. โครงการวิจยั เพื่อพัฒนา ส่งเสริมให้ ครูมีผลงานทางวิชาการจากการทํางานวิจยั ในชันเรี ้ ยน สามารถ นําผลการวิจยั มาใช้ แก้ ปัญหา และพัฒนาผู้เรี ยน และกระบวนการเรี ยนการสอนให้ มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ ้น 3. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรี ยนรู้นอกสถานที่ จัดกิจกรรมต่อเนื่องที่ต้องการให้ ผ้ เู รียนมีทกั ษะในการ แสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง จากแหล่งเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ ทังในและนอกโรงเรี ้ ยน รวมถึงการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน ข้ อมูลกับแหล่งเรี ยนรู้และภูมิปัญญาในท้ องถิ่น ้ ผ้ ชู ่วยเพื่อ 4. โครงการช่วยเหลือแก้ ไข ใส่ใจด้ วยรัก จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้ านนักเรี ยนโดยครูประจําชันและครู เป็ นการปฏิสมั พันธ์ระหว่างครู นักเรี ยน และผู้ปกครอง 5. งานเอกสารวัดผล กําหนดและจัดทําเอกสารเพื่อใช้ ในการวัดประเมินผลผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคล โดยใช้ วิธีการที่หลากหลาย เช่น การประเมินผลผู้เรี ยนจากสภาพจริง การประเมินผลจากการสอบวัดผล เป็ นต้ น 6. งานแผนการสอน บุคลากรครูจดั ทําแผนการสอนที่มีเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย มุง่ เน้ นให้ ผู้เรี ยนได้ รับความรู้และการพัฒนาทักษะทางด้ านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และตามศักยภาพของผู้เรี ยน ั นาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ และต่อเนื่องทังใน ้ 7. โครงการใฝ่ ความรู้ สูส่ ร้ างสรรค์ มีกิจกรรมที่ให้ ครูได้ พฒ ด้ านการอบรม การศึกษาต่อ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรี ยน และครูผ้ สู อนให้ เป็ นที่ยอมรับและเชื่อมัน่ ต่อไป จากกิจกรรม และโครงการที่โรงเรียนจัดขึน้ ดังกล่ าว ได้ มีการประเมินวิเคราะห์ การปฏิบัตงิ าน ตามตัวบ่ งชี ้ ประสบผลสําเร็จซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

มาตรฐานที่ 11

ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นํา และมีความสามารถในการบริหารจัด


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

การศึกษา

ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ

ดีมาก

ระดับคุณภาพของตัวบ่ งชีใ้ นแต่ ละมาตรฐาน ที่

ตัวบ่ งชี ้

11.1 11.2 11.3 11.4

มีคณ ุ ธรรม จริยธรรมและปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความคิดริเริ่ ม มีวิสยั ทัศน์ และเป็ นผู้นําทางวิชาการ มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ มีการบริ หารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้ องพึงพอใจ

ปรั บปรุ ง (1/ ตํ่ากว่ า 50)

พอใช้ (2/ 50 - 75)

ดี+ดีมาก (3-4/ มากกว่ า 75)

3 3 3 3

ผู้บริ หารได้ ให้ ความสําคัญในการพัฒนาสถานศึกษาและบุคลากรของโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้ นปรัชญาของ โรงเรี ยนคือ “คุณธรรมนําวิชาการ” ได้ สนับสนุนให้ มีการจัดทําโครงการที่เน้ นในด้ านคุณธรรมจริ ยธรรมเป็ นอันดับแรก เพราะผู้บริ หารมีสถานภาพเป็นนักบวชคาทอลิกที่ผา่ นการศึกษาอบรมสัง่ สมด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม มาเป็ นระยะเวลา ยาวนาน ประพฤติปฏิบตั ติ นเป็ นเป็ นแบบอย่างที่ดีเป็ นที่เคารพยกย่องแก่บคุ คลทัว่ ไป เป็ นผู้ริเริ่ มให้ การสนับสนุนการ จัดทําโครงการที่สง่ เสริ มความเป็ นเลิศทางด้ านวิชาการ จัดให้ บคุ ลากรได้ รับการอบรมสัมมนา ดูงาน และศึกษาต่อ เพื่อ นําความรู้และประสบการณ์มาเป็ นแนวทางในการจัดการศึกษาให้ มีประสิทธิภาพ จัดสวัสดิการสร้ างขวัญและกําลังใจ ให้ กบั บุคลากร เพื่อการปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความรัก ความเสียสละต่อวิชาชีพ และมุ่งพัฒนาผู้เรี ยนเป็ นพลเมืองที่ดีของ ประเทศชาติตอ่ ไป กิจกรรม และโครงการ ที่จดั ขึน้ ดังกล่ าว ได้ มีการประเมินวิเคราะห์ การปฏิบัตงิ านตามตัวบ่ งชี ้ ประสบ ผลสําเร็จซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

มาตรฐานที่ 12

สถานศึกษามีการจัดองค์ กร โครงสร้ างระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์ กร อย่ างเป็ นระบบครบวงจร ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553 ระดับคุณภาพของตัวบ่ งชีใ้ นแต่ ละมาตรฐาน

ที่

12.1 12.2 12.3 12.4 12.5

ตัวบ่ งชี ้

ปรั บปรุ ง (1/ ตํ่ากว่ า 50)

พอใช้ (2/ 50 - 75)

ดี+ดีมาก (3-4/ มากกว่ า 75)

มีการจัดองค์กร โครงสร้ างและระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูงและ ปรับเปลี่ยนได้ เหมาะสมตามสถานการณ์ มีการจัดการข้ อมูลสารสนเทศอย่างเป็ นระบบ ครอบคลุม และทันต่อการใช้ งาน

มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง ผู้รับบริ การและผู้เกี่ยวข้ องพึงพอใจ ผลการบริหารงานและการพัฒนาผู้เรี ยน

3 3 3 3 3

สถานศึกษาได้ ดําเนินงาน เพื่อให้ บรรลุตามตัวบ่งชี ้ของมาตรฐานที่ 12 โดยดําเนินโครงการ/กิจกรรม /งาน ดังต่อไปนี ้ 1. งานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์โดยนําจุดอ่อน จุดแข็ง ของ โรงเรี ยนมาศึกษาวิเคราะห์เพื่อร่วมกันวางแผนปรับปรุงแก้ ไขและพัฒนา โดยการมีสว่ นร่วมนําความคิดเห็นจากผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา จากการประชุมร่วมกันภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง และนําข้ อมูลผลสรุปที่ได้ รับมาวิเคราะห์จดั ทําเป็ นแผน กลยุทธ์ของโรงเรี ยน 2. งานสารสนเทศของโรงเรี ยน โรงเรี ยนได้ จดั ทํามีระบบข้ อมูลสารสนเทศที่ถกู ต้ องและครบถ้ วนทุกด้ าน และมี การนําข้ อมูลสารสนเทศไปใช้ ในการตัดสินใจและปรับปรุงและพัฒนางานของแต่ละฝ่ าย 3. งานจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปี ของสถานศึกษา รายงานต่อต้ นสังกัด และผู้ที่ เกี่ยวข้ อง กล่าวถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ ้น การจัดการศึกษาที่ผา่ นมา และเป็ นฐานข้ อมูลสําหรับรับการประเมิน คุณภาพภายนอก 4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ได้ จดั ให้ มีการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน การศึกษาต่อตามความสามารถ และความถนัด เพื่อการพัฒนาด้ านคุณภาพการศึกษาให้ มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ ้น 5. กิจกรรมประชุมชี ้แจงผู้ปกครองนักเรี ยน ดําเนินการประชุมชี ้แจงผู้ปกครอง ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง โดยผู้บริ หาร และจัดให้ ผ้ ปู กครองได้ พบปะกับผู้ประจําชัน้ เพื่อให้ ทราบผลความก้ าวหน้ าด้ านการเรี ยน และความประพฤติของนักเรี ยน ในด้ านต่าง ๆ ให้ ผ้ ปู กครองได้ มีสว่ นในการให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การบริ หารและการปรับปรัง/ พัฒนาโรงเรี ยน กิจกรรม/งาน และโครงการ ที่จัดขึน้ ดังกล่ าว ได้ มีการประเมินวิเคราะห์ การปฏิบัตงิ านตามตัวบ่ งชี ้ ประสบผลสําเร็จซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

มาตรฐานที่ 13

สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้ สถานศึกษาเป็ นฐาน ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553 ระดับคุณภาพของตัวบ่ งชีใ้ นแต่ ละมาตรฐาน ที่

ตัวบ่ งชี ้

13.1 13.2 13.3 13.4 13.5

มีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา การบริ หารเชิงกลยุทธ์และใช้ หลักการมีสว่ นร่วม มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา มีการบริ หารที่มงุ่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการตรวจสอบและถ่วงดุล

ปรั บปรุ ง (1/ ตํ่ากว่ า 50)

พอใช้ (2/ 50 – 75)

ดี+ดีมาก (3-4/ มากกว่ า 75)

3 3 3 3 3

สถานศึกษาได้ ดําเนินงาน เพื่อให้ บรรลุตามตัวบ่งชี ้ของมาตรฐานที่ 13 โดยได้ ดําเนินกิจกรรม/งาน/ โครงการ ดังต่อไปนี ้ 1. งานประชุมฝ่ ายบริหาร, ประชุมครูประจําเดือน, ประชุมหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้, ประชุมครูกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ซึง่ มีการจัดตารางการประชุมอย่างเป็ นระบบ คือ การประชุมฝ่ ายบริหารทุกวันพฤหัสบดีเวลา 13.30 – 15.30 น. งานประชุมครูประจําเดือนทุกวันศุกร์ สดุ ท้ ายของเดือน ประชุมหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ชัว่ โมงที่ 2 ทุกวันจันทร์ และประชุมครูกลุม่ สาระการเรี ยนรู้สปั ดาห์ละ 1 ครัง้ ในชัว่ โมงว่างที่จดั ตรงกัน มีการจด บันทึกการประชุม และให้ ทกุ ฝ่ ายดําเนินงานตามมติที่ประชุม เป็ นการบริ หารงานแบบกระจายอํานาจและให้ ทกุ ฝ่ ายมีสว่ นร่วมในการดําเนินงานของโรงเรี ยน 2. งานประชุมกรรมการสถานศึกษา ดําเนินการประชุมภาคเรี ยนละ 1 ครัง้ เพื่อให้ มีสว่ นร่วมในการ บริ หารและการจัดการสถานศึกษา โดยให้ ข้อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะ และความเห็นชอบในนโยบาย และแผน ปฏิบตั งิ านประจําปี ให้ มีสว่ นในการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพทังภายในและภายนอก ้ ให้ ความเห็น ชอบรายงานประจําปี และงบประมาณการเงินประจําปี 3. จัดทําแผนปฎิบตั งิ านประจําปี ที่สอดคล้ องกับนโยบายของโรงเรี ยน และผลการประเมินภายในและ ภายนอกรอบแรกจาก สมศ. นําผลการประเมินและข้ อเสนอแนะดังกล่าวมาจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนา โรงเรี ยน เมื่อดําเนินการเสร็จสิ ้นแต่ละโครงการ/กิจกรรมแล้ วนํามาสรุปเป็ น 5 บท เพื่อนิเทศ ติดตาม และสรุปผล การปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง กิจกรรม/งาน และโครงการ ที่จัดขึน้ ดังกล่ าว ได้ มีการประเมินวิเคราะห์ การปฏิบัตงิ านตามตัว บ่ งชี ้ ประสบผลสําเร็จซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

มาตรฐานที่ 14

สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ท่ เี น้ นผู้เรี ยนเป็ น สําคัญ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553 ระดับคุณภาพของตัวบ่ งชีใ้ นแต่ ละมาตรฐาน

ที่

ตัวบ่ งชี ้

ปรั บปรุ ง (1/ ตํ่ากว่ า 50)

พอใช้ (2/ 50 – 75)

ดี+ดีมาก (3-4/ มากกว่ า 75)

14.1 มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรี ยนและท้ องถิ่น 14.2 มีรายวิชา/ กิจกรรมที่หลากหลายให้ ผ้ เู รี ยนเลือกเรี ยนตามความสนใจ มีการส่งเสริมให้ ครูจดั ทําแผนการเรี ยนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและ 14.3 ความสามารถของผู้เรี ยน มีการส่งเสริมให้ พฒ ั นานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรี ยนรู้ 14.4 ที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ 14.5 มีการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้ อมูลของผู้เรี ยน 14.6 มีระบบการนิเทศการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอนอย่างสมํ่าเสมอ 14.7 มีการนําแหล่งเรี ยนรู้และภูมิปัญญาท้ องถิ่นมาใช้ ในการเรี ยนการสอน

3 3 3 3 3 3 3

นอกเหนือจากการจัดหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญแล้ ว โรงเรี ยนยังได้ จดั กิจกรรม/โครงการ เพื่อช่วยให้ การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญมีประสิทธิภาพ และบรรลุถึง ตัวบ่งชี ้ของมาตรฐานที่ 14 ดังต่อไปนี ้ 1. โครงการใฝ่ ความรู้ สูส่ ร้ างสรรค์ มีกิจกรรมที่ให้ ครูได้ พฒ ั นาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ และต่อเนื่องทั้งในด้ าน การอบรม การศึกษาต่อ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรี ยน และครูผ้ สู อนให้ เป็ นที่ยอมรับและเชื่อมัน่ ต่อไป 2. โครงการคิดเป็ น ทําเป็ น แก้ ปัญหาได้ จัดกิจกรรมให้ นกั เรี ยนได้ ไปทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ แสวงหาความรู้อย่างเป็ นกระบวนการ พัฒนาศักยภาพอย่างมีความสุขได้ รับประสบการณ์ตรงและยังเป็ นการเสริ มแรง ให้ กบั นักเรี ยนนํามาประยุกต์ใช้ ในการเรี ยน 3. โครงการวิจยั เพื่อพัฒนา ส่งเสริ มให้ ครูมีผลงานทางวิชาการจากการทํางานวิจยั ในชั้นเรี ยน สามารถนํา ผลการวิจยั มาใช้ แก้ ปัญหา และพัฒนาผู้เรี ยน และกระบวนการเรี ยนการสอนให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น 4. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรี ยนรู้นอกสถานที่ จัดกิจกรรมต่อเนื่องที่ต้องการให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหา ความรู้ด้วยตัวเอง จากแหล่งเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรี ยน รวมถึงการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้ อมูลกับแหล่ง เรี ยนรู้และภูมิปัญญาในท้ องถิ่น 5. จัดกิจกรรมชุมนุม เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ ั นาศักยภาพของตนเองตามความถนัด และความสนใจ 6. จัดทําแผนการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ และจัดให้ มีการนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตรร่วมกับฝ่ าย การศึกษา โดยใช้ ยทุ ธศาสตร์ การสอน 4 แบบ คือ แบบร่วมมือ แบบสหวิทยาการ แบบโครงงาน และแบบวิจยั งาน/กิจกรรม และโครงการ ที่จัดขึน้ ดังกล่ าว ได้ มีการประเมินวิเคราะห์ การปฏิบัตงิ านตามตัวบ่ งชี ้ ประสบผลสําเร็จซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

มาตรฐานที่ 15

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่ งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่ างหลากหลาย ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ระดับคุณภาพของตัวบ่ งชีใ้ นแต่ ละมาตรฐาน


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553 ที่

ตัวบ่ งชี ้

15.1 มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรี ยนอย่างเข้ มแข็งและทัว่ ถึง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและ 15.2 ความคิดสร้ างสรรค์ของผู้เรี ยน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัด 15.3 ของผู้เรี ยนให้ เต็มตามศักยภาพ 15.4 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม 15.5 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มด้ านศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์ และกีฬานันทนาการ 15.6 มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสร้ างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 15.7 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็ นประชาธิปไตย

ปรั บปรุ ง (1/ ตํ่ากว่ า 50)

พอใช้ (2/ 50 – 75)

ดี+ดีมาก (3-4/ มากกว่ า 75)

3 3 3 3 3 3 3

จากตาราง พบว่าโรงเรี ยนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและกิจกรรมเสริ มต่าง ๆ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนบรรลุตามตัวบ่งชี ้ ของมาตรฐานที่ 15 จากการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ดังต่อไปนี ้ 1. กิจกรรมชุมนุม ให้ ผ้ เู รี ยนเลือกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจ และให้ ผ้ เู รี ยนได้ สร้ างสรรค์ผลงาน และ จัดลานสร้ างสรรค์เพื่อเป็ นเวทีให้ ผ้ เู รี ยนได้ นําเสนอผลงานแห่งความภาคภูมิใจ 2. โครงการช่วยเหลือแก้ ไข ใส่ใจด้ วยรัก ครูประจําชั้นได้ ศกึ ษาและทําความรู้จกั ผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคล ประเมิน วิเคราะห์เพื่อการดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ ชิด คัดกรองนักเรี ยนที่มีปัญหาด้ านต่าง ๆ โดยได้ รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง พ่อ แม่ และชุมชน เพื่อแก้ ป้องกันและแก้ ปัญหาที่จะเกิดขึ ้นกับนักเรี ยน 3. โครงการสืบสานรํ าลึกพระคุณ จัดกิจกรรมวันไหว้ ครู วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ และวันสําคัญทาง ศาสนา และกิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม เพื่อปลูกฝั งค่านิยมของวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของสังคมไทย 4. กิจกรรมส่งเสริ มประชาธิปไตยในโรงเรี ยน โดยจัดให้ มีการเลือกตั้งสภานักเรี ยน ซึง่ เป็ นกิจกรรมที่สง่ เสริ มและ วางรากฐานประชาธิปไตยให้ กบั ผู้เรี ยน และส่งเสริ มความเป็ นผู้นําและผู้ตามที่ดี ให้ เป็ นคนกล้ าคิด กล้ าแสดงออก กล้ า ตัดสินใจในสิง่ ที่ถกู ต้ อง และมีคณ ุ ธรรมจริ ยธรรมในการตัดสินใจ 5. โครงการซ่อม – เสริ มเพิ่มความรู้ เป็ นการพัฒนานักเรี ยนให้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ดีขึ ้นจากการเข้ าร่วม โครงการ เพื่อทักษะที่จําเป็ นให้ กบั นักเรี ยนมากขึ ้น 6. โครงการภูมิใจไทย ปลูกฝั งให้ ผ้ เู รี ยนรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย์ เพื่อธํารงไว้ ซึง่ เอกราช ความมัน่ คงของชาติ รู้จกั ทํานุบํารุงศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริ ย์ 7. โครงการเอกลักษณ์วฒ ั นธรรมไทยด้ านศาสนา โรงเรี ยนจัดให้ มีการแห่เทียนจํานําพรรษาไปตามวัดต่างๆ ในเขตรอบๆ โรงเรี ยน และให้ นกั เรี ยนได้ ร่วมกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็ นการสืบทอดประเพณีอนั ดี งาม งาน/กิจกรรม และโครงการ ที่จัดขึน้ ดังกล่ าว ได้ มีการประเมินวิเคราะห์ การปฏิบัตงิ านตามตัว บ่ งชี ้ ประสบผลสําเร็จซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

มาตรฐานที่ 16

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้ อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนพัฒนา ตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ระดับคุณภาพของตัวบ่ งชีใ้ นแต่ ละมาตรฐาน


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

ที่

ตัวบ่ งชี ้

16.1 มีสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม 16.2 มีการส่งเสริ มสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรี ยน 16.3 มีการให้ บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ด้วย ตนเอง และการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วม 16.4 มีห้องเรี ยน ห้ องปฏิบตั ิการ ห้ องสมุด พื ้นที่สีเขียว และสิง่ อํานวยความ สะดวกพอเพียง และอยูใ่ นสภาพใช้ การได้ ดี 16.5 มีการจัดและใช้ แหล่งเรี ยนรู้ทงในและนอกสถานศึ ั้ กษา

ปรั บปรุ ง (1/ ตํ่ากว่ า 50)

พอใช้ (2/ 50 – 75)

ดี+ดีมาก (3-4/ มากกว่ า 75)

3 3 3 3 3

โรงเรี ยนได้ จดั สภาพแวดล้ อมและการบริ การด้ านต่าง ๆ เพื่อให้ บรรลุตามตัวบ่งชี ้ของมาตรฐานที่ 16 จาก การจัดโครงการ/กิจกรรมสนับสนุน ดังต่อไปนี ้ 1. โครงการสร้ างสุขาชาย เพื่อจัดสภาพแวดล้ อมที่ดี และให้ เพียงพอต่อความต้ องการของนักเรี ยนที่มีจํานวน เพิ่มมากขึ ้น 2. กิจกรรมชัง่ นํ ้าหนักวัดส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย โดยให้ นกั เรี ยนทุกคนได้ วดั ส่วนสูง ชัง่ นํ ้าหนักและ มี การทดสอบสมรรถภาพทางกายในระดับชั้น ป.3 , ป.6 และ ม.3 3. โครงการลดพุง ลดนํ ้าหนัก ลดโลก ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนได้ ออกกําลังกายโดยการเต้ นแอโรบิคในตอนเช้ าหน้ า เสาธง ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ เข้ าร่วมแข่งกีฬาในโอกาสต่าง ๆ 4. โครงการลดขยะมลพิษในโรงเรี ยน เพื่อลดขยะมลพิษในโรงเรี ยน และนําวัสดุที่ใช้ แล้ วมาประดิษฐ์ เป็ น ผลงานที่สร้ างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริ มทุกฝ่ ายใช้ วสั ดุธรรมชาติแทนวัสดุสงั เคราะห์ที่ก่อมลพิษและภาวะโลกร้ อน นอกจากนี ้ แล้ วยังเป็ นการปลูกฝั งค่านิยมในการปฏิบตั งิ านและการดํารงชีวิตด้ วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5. งานจัดซื ้อวัสดุ – อุปกรณ์ ดําเนินการจัดซื ้อวัสดุ อุปกรณ์ให้ เพียงพอกับความต้ องการของนักเรี ยนและ บุคลากร มีบริการเบิก-ยืมและบันทึกการใช้ สื่ออย่างชัดเจน 6. งานซ่อมบํารุง จัดให้ มีการตรวจเช็ควัสดุ/อุปกรณ์อย่างสมํ่าเสมอ และบริ การซ่อมแซมวัสดุ /อุปกรณ์ให้ อยูใ่ น สภาพที่ใช้ งานได้ ตลอดเวลา 7. จัดป้ายนิเทศเพื่อให้ เป็ นแหล่งการเรี ยนรู้ภายนอกห้ องเรี ยนของแต่ละกลุม่ สาระ 8. โครงการสวนศิลปะ เป็ นโครงการที่จดั ทําขึ ้นเพื่อสร้ างสวนศิลปะใช้ ในการเรี ยนการสอนและการทํากิจกรรม ต่าง ๆ รองรับจํานวนนักเรี ยนที่มากขึ ้น 9. โครงการสวนสุขภาพ เป็ นโครงการที่โรงเรี ยนต้ องการส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนได้ ออกกําลังกายเพื่อการพัฒนา สุขภาพของผู้เรี ยน งาน/กิจกรรม และโครงการ ที่จัดขึน้ ดังกล่ าว ได้ มีการประเมินวิเคราะห์ การปฏิบตั งิ านตามตัวบ่ งชี ้ ประสบผลสําเร็จซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

มาตรฐานที่ 17

สถานศึกษา มีการสนับสนุนและใช้ แหล่ งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในท้ องถิ่น ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

ที่

ตัวบ่ งชี ้

มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้ อมูลกับแหล่งเรี ยนรู้และภูมิปัญญาใน ท้ องถิ่น สนับสนุนให้ แหล่งเรี ยนรู้ ภูมิปัญญา และชุมชนเข้ ามามีสว่ นร่วมใน 17.2 การจัดทําหลักสูตรระดับสถานศึกษา 17.1

ระดับคุณภาพของตัวบ่ งชีใ้ นแต่ ละมาตรฐาน ปรั บปรุ ง (1/ ตํ่ากว่ า 50)

พอใช้ (2/ 50 – 75)

ดี+ดีมาก (3-4/ มากกว่ า 75)

3 3

จากตาราง พบว่า โรงเรี ยนมีการสนับสนุนและส่งเสริ มการใช้ แหล่งเรี ยนรู้ใน เพื่อให้ บรรลุตามตัวบ่งชี ้ของ มาตรฐานที่ 17 จากการจัดกิจกรรม/โครงการสนับสนุน ดังต่อไปนี ้ 1. โครงการคิดเป็ น ทําเป็ น แก้ ปัญหาได้ จัดกิจกรรมให้ นกั เรี ยนได้ ไปทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อให้ นักเรี ยนได้ แสวงหาความรู้อย่างเป็ นกระบวนการ พัฒนาศักยภาพอย่างมีความสุขได้ รับประสบการณ์ตรงและยัง เป็ นการเสริ มแรงให้ กบั นักเรี ยนนํามาประยุกต์ใช้ ในการเรี ยน 2. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรี ยนรู้นอกสถานที่ จัดกิจกรรมต่อเนื่องที่ต้องการให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหา ความรู้ด้วยตัวเอง จากแหล่งเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ ทังในและนอกโรงเรี ้ ยน รวมถึงการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้ อมูลกับ แหล่งเรี ยนรู้และภูมิปัญญาในท้ องถิ่น 3. โครงการมาลาสื่อสาร สร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างโรงเรี ยน ผู้ปกครอง และชุมชน เป็ นการ นําเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรี ยนได้ ดําเนินมาตลอดปี การศึกษา 2553 ให้ สาธารณชนได้ รับทราบ 4. โครงการเอกลักษณ์วฒ ั นธรรมไทยด้ านศาสนา โรงเรี ยนจัดให้ มีการแห่เทียนจํานําพรรษาไปตามวัด ต่างๆ ในเขตรอบๆ โรงเรี ยน และให้ นกั เรี ยนได้ ร่วมกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็ นการสืบ ทอดประเพณีอนั ดีงาม งาน/กิจกรรม และโครงการ ที่จัดขึน้ ดังกล่ าว ได้ มีการประเมินวิเคราะห์ การปฏิบัตงิ านตามตัว บ่ งชี ้ ประสบผลสําเร็จซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

มาตรฐานที่ 18

สถานศึกษาร่ วมมือกันระหว่ างบ้ าน องค์ กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์ กรภาครั ฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

ที่

ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ระดับคุณภาพของตัวบ่ งชีใ้ นแต่ ละ มาตรฐาน ตัวบ่ งชี ้ พอใช้ ปรั บปรุ ง ดี+ดีมาก (1/ ตํ่ากว่ า 50)

18.1 เป็ นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน 18.2 มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน

(2/ 50 – 75)

(3-4/ มากกว่ า 75)

3 3

โรงเรี ยนมีการร่วมมือกันระหว่างบ้ าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและ เอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน โดยจัดกิจกรรม/โครงการสนับสนุนเพื่อให้ บรรลุตามตัวบ่งชี ้ของมาตรฐาน ที่ 18 ดังต่อไปนี ้ 1. โครงการสืบสานวันรํ าลึกพระคุณ วันพ่อ , วันแม่ ได้ จดั กิจกรรมโดยเชิญตัวแทน พ่อ และแม่ ดีเด่นที่ เป็ นแบบอย่างในการดําเนินชีวิต มาให้ ความรู้และข้ อคิดต่าง ๆ กับนักเรี ยนซึง่ เป็ นลูกได้ นําไปปฏิบตั ใิ นชีวิต ประจําวัน 2. โครงการเอกลักษณ์วฒ ั นธรรมไทยด้ านศาสนา โรงเรี ยนจัดให้ มีการแห่เทียนจํานําพรรษาไปตามวัด ต่างๆ ในเขตรอบๆ โรงเรี ยน และให้ นกั เรี ยนได้ ร่วมกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็ นการสืบ ทอดประเพณีอนั ดีงาม 3. จัดงานมาลาสัมพันธ์ เพื่อให้ ผ้ ปู กครองได้ มีการพบปะสังสรรค์ และชื่นชมการแสดงออกของบุตร หลาน และการมีสว่ นช่วยเหลือสมทบทุนในการปรับปรุงห้ องสมุดของโรงเรี ยน 4. กิจกรรมวันวิชาการ โดยจัดนิทรรศการวิชาการ และเชิญคณะครูและนักเรี ยนโรงเรี ยนใกล้ เคียง มาร่วมชมและศึกษาหาความรู้ เช่น โรงเรี ยนวัดทองย้ อย โรงเรี ยนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์นครนายก โรงเรี ยนวัด ศรี เมือง โรงเรี ยนวัดพิกลุ ทอง โรงเรี ยนชุมชนบ้ านวังไทร เป็ นต้ น และเชิญหมอนวดแผนโบราณมาสาธิตให้ ความรู้กบั ผู้ปกครองและนักเรี ยน นําผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิตโดยแพทย์แผนโบราณ จากโรงพยาบาลบ้ านนามา ให้ ความรู้ และทดลองใช้ 5. โครงการจิตสาธารณะ เป็ นโครงการที่จดั ขึ ้นเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนรักการช่วยเหลือ เอื ้ออาทร และรู้จกั การแบ่งบันกับกับเพื่อนพี่น้องที่ด้อยโอกาสหรื อประสบปั ญหาภัยพิบตั ติ า่ ง ๆ รู้จกั การเป็ นผู้ให้ และผู้รับที่ดี งาน/กิจกรรม และโครงการ ที่จัดขึน้ ดังกล่ าว ได้ มีการประเมินวิเคราะห์ การปฏิบัตงิ านตามตัว บ่ งชี ้ ประสบผลสําเร็จซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

บทที่ 4 สรุ ปผลการพัฒนา

บทที่ 4


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

สรุ ปผลการพัฒนา 1. จุดเด่ นของสถานศึกษา จุดเด่ นของสถานศึกษา ด้ านครู o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

จัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อพัฒนาการผู้เรี ยน ปลูกฝั งเด็กให้ มีวินยั มีเหตุผล กล้ าแสดงออกในสิง่ ที่ถกู ต้ อง สามารถบูรณาการสื่อการเรี ยนการสอนได้ เป็ นอย่างดี รู้เป้าหมายหลักสูตร/การศึกษา ทําให้ วางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างมีระบบ วิเคราะห์หลักสูตรและจัดทําแผนการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ นําผลการประเมินการเรี ยนการสอนมาปรับพัฒนาคุณภาพให้ ดีขึ ้น ประเมินพัฒนาการผู้เรี ยนตามสภาพจริง จัดกิจกรรมที่สง่ เสริมคุณภาพผู้เรี ยน และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้ อมในการพัฒนาเด็ก ดูแล เอาใจใส่ ผู้เรี ยนทัว่ ถึง นํากระบวนการวิจยั ในชันเรี ้ ยนมาใช้ พัฒนากระบวนการคิดของเด็ก มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน มีการทํางานร่วมกันเป็ นทีม มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ/เข้ าใจในการจัดการเรี ยนการสอน มีความรู้เข้ าใจ/ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กที่มีความต้ องการพิเศษเป็ นอย่างดี มีความตังใจและมุ ้ ง่ มัน่ ในการปฏิบตั หิ น้ าที่ ขยัน อดทน เสียสละ มีจํานวนเพียงพอ/คุณสมบัตติ ามเกณฑ์ เป็ นแบบอย่างที่ดีของผู้เรี ยน พัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ/อบรม/ศึกษาดูงาน/ติดตามข่าวสาร ข้ อมูล นวัตกรรมใหม่ๆ มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง/ชุมชน/ผู้เรี ยน มีความมุง่ มัน่ เสียสละ รวมทังมี ้ จรรยาบรรณในวิชาชีพ ได้ รับเกียรติยกย่องโดยได้ รับเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ มีการพัฒนาเทคนิคการสอนที่หลากหลาย มี่การนําสื่อไปใช้ ในกระบวนการเรี ยนรู้

ด้ านผู้บริหาร


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

o o o o o o o o o o o o o o o o o o

จุดเด่ นของสถานศึกษา มีความรู้เข้ าใจและทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กที่มีความต้ องการพิเศษเป็ นอย่างดี มีประสบการณ์ในการเรี ยนการสอน ส่งเสริ มการทํางานเป็ นทีม มีวิสยั ทัศน์และภาวะผู้นํา ทังด้ ้ านวิชาการ และการบริ หาร ได้ รับรางวัลผู้บริ หารดีเด่น ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี มีความคิดริ เริ่ม/สร้ างสรรค์ มีคณ ุ ธรรม จริ ยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ดี สร้ างขวัญและกําลังใจให้ กบั บุคลากรในโรงเรี ยน ตระหนักและส่งเสริ มให้ ครู ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั งิ าน ส่งเสริ ม สนับสนุน การพัฒนาความสามารถของครู บริ หารงานโดยใช้ หลักการมีสว่ นร่วม/กระจายอํานาจ บริ หารงานบุคคลและงบประมาณได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร มีความเป็ นประชาธิปไตย ตระหนักถึงการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี ้วัด มีความมุง่ มัน่ เสียสละ รวมทังมี ้ จรรยาบรรณในวิชาชีพ

ด้ านผู้เรี ยน


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

จุดเด่ นของสถานศึกษา ปฏิบตั ติ ามหลักธรรมของศาสนา มีความขยัน/อดทน/รอบคอบ มีจิตใจเอื ้ออาทร/เมตตากรุณา/เสียสละ/กตัญญู มีระเบียบวินยั /รับผิดชอบ/ซื่อสัตย์ มีสมั มาคารวะตามแบบวัฒนธรรมไทย ใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ประหยัด ทานอาหารมีประโยชน์/มีสขุ ลักษณะที่ดี มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ทําชื่อเสียงให้ กบั โรงเรี ยนด้ านวิชาการ/กีฬา/ศิลปะ สุขภาพกาย สุขภาพจิต/สุขนิสยั ดี ชื่นชมด้ านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี เข้ าใจพิษภัยและห่างไกลจากสิง่ เสพติด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนมีการพัฒนาขึ ้น มีความรู้ทกั ษะเบื ้องต้ น มีทกั ษะในการทํางาน มีทกั ษะการวิเคราะห์/การสือ่ ความ มีจินตนาการ/ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ รู้จกั การเป็ นผู้นําและผู้ตาม/ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ /ทํางานเป็ นทีม กระตือรื อร้ น/ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน/รักการอ่าน มีทกั ษะการใช้ กล้ ามเนื ้อ/ประสาทสัมผัส/มิตสิ มั พันธ์ มีอิสระในการนําเสนองานของตนเอง/กล้ าแสดงออก มีทกั ษะและความสามารถด้ านดนตรี / กีฬา

ด้ านสถานศึกษา


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

จุดเด่ นของสถานศึกษา ระบบการบริ หารจัดการดี//พัฒนาองค์กรอย่างเป็ นระบบ การบริหารงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้ จัดองค์กร/โครงสร้ างการบริหารงานโดยบุคลากรมีสว่ นร่วม เปิ ดการเรี ยนการสอนในระดับที่สงู ขึ ้น มีทนุ การศึกษาและอาหารกลางวัน มีบริ การรถรับส่งผู้เรี ยน มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี มีระบบสารสนเทศครบถ้ วนและเป็ นปั จจุบนั มีการดูแลเรื่ องความปลอดภัย/สภาพแวดล้ อมปลอดภัย ส่งเสริ มความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน ส่งเสริ มให้ บคุ ลากรพัฒนาตนเอง เข้ ารับการอบรม ให้ ความสําคัญและเข้ าร่วมในกิจกรรมด้ านศาสนสัมพันธ์กบั ทุกศาสนา ได้ รับความร่วมมือ/ยอมรับ/สนับสนุน จากผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนเป็ นอย่างดี ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารของโรงเรี ยนให้ ผ้ ปู กครองและชุมชนทราบ การเรี ยนการสอนเหมาะสมกับพัฒนาการ/ความต้ องการของผู้เรี ยน นํากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาบูรณาการเรี ยนการสอน ส่งเสริ ม/จัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรที่เหมาะกับศักยภาพและความต้ องการของผู้เรี ยน จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรี ยน จัดกิจกรรมที่สร้ างจิตสาธารณะให้ แก่ผ้ เู รี ยน ส่งเสริ มทักษะพื ้นฐานที่จําเป็ นสําหรับการศึกษาในระดับประถม มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน เป็ นแหล่งฝึ กประสบการณ์ของนักศึกษาสถาบันต่างๆ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้และวิจยั ทางการศึกษาพิเศษ มีทรัพยากร ปั จจัยที่เอื ้อต่อการเรี ยนการสอนอย่างเพียงพอและหลากหลาย มีสภาพแวดล้ อมร่มรื่ น เหมาะเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ภายนอกห้ องเรี ยน ส่งเสริ มการใช้ แหล่งเรี ยนรู้จากภูมิปัญญาท้ องถิ่น วางแผนและดําเนินการวัดผล ประเมินผล ติดตามผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง จัดหลักสูตรท้ องถิ่น มีหลักสูตรประจําสถานศึกษา มุง่ ส่งเสริ มคุณภาพให้ เด็กเป็ นคนดี


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

o o o o

จุดเด่ นของสถานศึกษา มีสื่อเทคโนโลยีที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้อย่างเพียงพอ มีห้องปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ ที่มีอปุ กรณ์ครบถ้ วนตรงตามหลักสูตร ห้ องเรี ยนทันสมัย มีระบบคอมพิวเตอร์ ที่ตอ่ LAN และ มี LCD Projector อาคารเรี ยน/ห้ องประกอบ/สื่อการเรี ยนการสอนเพียงพอ/พร้ อมใช้

2. จุดควรพัฒนา จุดควรพัฒนา ด้ านครู o ส่งเสริ มให้ ครูสร้ างนวัตกรรมใหม่ ๆ ใช้ ในกิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อการ พัฒนาการการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนให้ สงู ขึ ้น ด้ านผู้บริหาร o พัฒนาบุคลากรครูในด้ านการจัดการเรี ยนการสอนด้ วยกิจกรรมและสือ่ ที่หลากหลาย เพื่อ พัฒนาผู้เรี ยนให้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้นในทุกกลุม่ สาระ o ครูควรได้ รับการพัฒนาด้ านการสร้ างสื่อหรื อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรี ยน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้ านการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดแบบมีวิจารณญาณ การคิดไตร่ตรอง และ การคิดสร้ างสรรค์ ด้ านผู้เรียน o ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รียนมีการคิดนอกกรอบ/พัฒนาเชิงนวัตกรรม/คิดสร้ างสรรค์/จินตนาการ o พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ/การคิดวิเคราะห์/ไตร่ตรอง/สังเคราะห์ ด้ านสถานศึกษา o จัดกิจกรรมที่สง่ เสริมความร่วมมือระหว่างบ้ านกับโรงเรี ยนและชุมชน และสมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์ให้ มีความเข็มแข็ง เป็ นตัวแทนในการทํางานร่วมกันระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน และศิษย์เก่า o การให้ ผ้ ปู กครองและผู้เรี ยนมีบทบาทในการสนับสนุนทางวิชาการ o การจัดกิจกรรมที่กระตุ้นการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้ างสรรค์/แก้ ปัญหา/ตัดสินใจ o พัฒนาสื่อการเรี ยนการสอน/นวัตกรรม/อุปกรณ์ปฏิบตั กิ ารวิชาต่างๆ

3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

แนวทางการพัฒนาในอนาคต ด้ านครู o ครูผ้ สู อนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้ วยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้ กบั ผู้เรี ยน o ครูผ้ สู อนได้ รับการพัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ เทคนิควิธี และนวัตกรรมที่ หลากหลาย o ส่งเสริ มด้ านการใช้ สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทนั ต่อเหตุการณ์และทันสมัย ด้ านผู้บริหาร o จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรครูให้ มีความพร้ อมด้ านต่าง ๆ เช่นการใช้ สื่อการเรี ยนการสอน นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน ด้ านผู้เรียน o ผู้เรี ยนควรได้ รับการพัฒนาให้ มีทกั ษะการคิดสังเคราะห์ คิดวิเคราะห์ คิดสร้ างสรรค์ คิด ไตร่ตรอง คิดนอกกรอบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอธิบายเหตุการณ์ ได้ o ผู้เรี ยนควรได้ รับการพัฒนาให้ มีผลสัมฤทธิ์ทางเรี ยนสูงขึ ้นทุกกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ o มีผลสัมฤทธิ์สงู ตามเกณฑ์มาตรฐาน/สามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้ อย่างดี ด้ านสถานศึกษา o จัดกิจกรรมที่สง่ เสริมความร่วมมือระหว่างบ้ านกับโรงเรี ยนและชุมชน และสมาคม ผู้ปกครอง สมาคมศิษย์ให้ มีความเข็มแข็ง เป็ นตัวแทนในการทํางานร่วมกันระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน และศิษย์เก่า o จัดการศึกษาโดยให้ ชมุ ชนเข้ ามามีสว่ นร่วม/ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก o พัฒนาสื่อการเรี ยนการสอนให้ ทนั สมัย o พัฒนาครู/สนับสนุนใช้ สื่อ/อบรม/นิเทศ/ดูงาน

4. ความต้ องการความช่ วยเหลือ


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

ความต้ องการความช่ วยเหลือ ด้ านครู o การจัดการอบรมการใช้ เทคโนโลยีทางการศึกษา สื่อ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ทนั สมัย ด้ านผู้เรียน o การฝึ กฝนทักษะด้ านการคิดวิเคราะห์ o เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ แข่งขันทางวิชาการให้ มากยิ่งขึ ้น o ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยน สร้ างผลงาน / ชิ ้นงาน / โครงงาน ด้ านสถานศึกษา o วิทยากรที่ให้ ความรู้ ด้ านเทคนิคการจัดการเรี ยนการสอน/ทักษะกระบวนการ o การให้ คําปรึกษา แนะนํา/นิเทศ o การสนับสนุนงบประมาณการสร้ างห้ องปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ o การส่งเสริ มทางด้ านกีฬา/อุปกรณ์เครื่ องเล่นต่างๆ o ทุนการศึกษา/กองทุนผู้เรี ยน


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553

ภาคผนวก

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553  

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you