Page 1

คู่มือเอกลักษณ์ โรงเรียนมาลาสวรรค์พทิ ยา  ปี การศึกษา 2554-2556                303 หมู่ 3 ถนนสุวรรณศร ตําบลบ้ านนา อําเภอบ้ านนา จังหวัดนครนายก  โทร.037-381-021 , โทรสาร 037-381-019  www.mala.ac.th 

   


คํานํา โรงเรี ยนมาลาสวรรค์พิทยา เป็ นโรงเรี ยนที่มีพระแม่มารี ย์เป็ นองค์อปุ ถัมภ์ของโรงเรี ยน พระ แบบฉบับที่เด่นชัดของพระแม่มารี ย์คือความสุภาพ เรี ยบร้ อย นอบน้ อมถ่อมตน เรี ยบง่าย คุณลักษณะของลูกมาลาสวรรค์พิทยา จึงควรมีเอกลักษณ์ของความ “เป็ นคนสุภาพ” ที่สอดคล้ องกับ วัฒนธรรมไทยโดยมีพระแม่มารี ย์เป็ นแบบอย่างของชีวิต การเป็ นคนสุภาพจะทําให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นผู้มี เกียรติ มีบคุ ลิกภาพที่ดี มีกิริยามารยาทที่งดงามทั ้งกาย วาจา และใจ และสามารถนําไปใช้ ในการ ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข เพื่อใช้ เป็ นแนวทางการ แผนพัฒนาหรื อคู่มือเอกลักษณ์ของโรงเรี ยนฉบับนี ้จึงถูกจัดทําขึ ้น พัฒนาให้ ผ้ เู รี ยนและบุคลากรในโรงเรี ยนได้ ถกู หล่อหลอมให้ “เป็ นคนสุภาพ” หากเป็ นชายก็ให้ ได้ ชื่อ ว่าเป็ นสุภาพบุรุษ และหากว่าเป็ นหญิงก็ให้ ได้ ชื่อว่าเป็ นสุภาพสตรี สมดังเจตนารมณ์และปณิธานอัน แน่วแน่ของผู้ก่อตั ้งโรงเรี ยน จึงขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ ายที่มีสว่ นในการจัดทําเอกสารฉบับนี ้และร่ วม แรงร่ วมใจกันเพือ่ ให้ คณ ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ความเป็ นคนสุภาพของผู้เรี ยนและบุคลากรในโรงเรี ยน ส่งผลสะท้ อนให้ โรงเรี ยนมาลาสวรรค์พิทยาเป็ น “โรงเรี ยนแห่งความสุภาพ” ที่ก่อให้ เกิดเป็ น เอกลักษณ์อนั งดงามและความภาคภูมิใจของโรงเรี ยน     ........................................................  (ซิสเตอร์ วรรณวิมล สุขสวัสดิ์)  ผู้อํานวยการโรงเรี ยนมาลาสวรรค์พิทยา                     


สารบัญ หน้ า    เอกลักษณ์ของโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ตารางแผนกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ใช้ ในการวางแผนและจัดการ “โรงเรียนแห่งความสุภาพ”    ข้ อมูลประกอบการพิจารณา            

 

 

 

 

1 2  3  4

เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพด้ านคุณภาพผู้เรียน

5

เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพด้ านการบริหารจัดการ

6

ภาคผนวก

7

- แบบประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินพฤติกรรม  - ผลการรับรองการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  - คณะกรรมการจัดทําคูม่ ือเอกลักษณ์ของโรงเรียน  

                               


1

เอกลักษณ์ ของโรงเรี ยนมาลาสวรรค์ พิทยา  

“โรงเรี ยนแห่ งความสุภาพ”   “ความสุภาพ” คือพื ้นฐานของคุณธรรมทุกอย่าง ดังนันบุ ้ คคลที่มีความสุภาพจะเป็ นผู้มีเกียรติ มี บุคลิกภาพที่ดี มีกิริยามารยาทที่งดงามทังกาย ้ วาจา และใจ และหากบุคคลใดถ้ าได้ ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นความสุภาพ สังคมนันย่ ้ อมมีความสงบสุขร่มเย็น น่าอยู่อาศัย ประเทศชาติก็จะมีแต่ความเจริญก้ าวหน้ าเทียบเท่าอารยประเทศ อย่างแท้ จริง  “มาลาสวรรค์” หมายถึงดอกไม้ แห่งสวรรค์ ซึ่งเป็ นนามชื่อของพระแม่มารีย์ผ้ ทู รงเป็ นองค์อปุ ถัมภ์ของ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา พระแม่มารีย์ได้ รับเกียรติอนั สูงสุดจากพระผู้เป็ นเจ้ าให้ เป็ นพระมารดาของพระเยซู พระแบบฉบับที่เด่นชัดของพระแม่มารีย์คือความสุภาพ เรียบร้ อย นอบน้ อมถ่อมตนและเรียบง่าย พระแม่มารีย์ เป็ นผู้ประพฤติดที งกาย ั้ วาจา และใจ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยาจึงน้ อมรับนําพระแบบฉบับแห่งความสุภาพของ พระแม่มารีย์ มาใช้ ในการบ่มเพาะและหล่อหลอมให้ ผ้ เู รียนเติบโตเป็ นเมล็ดพันธุ์แห่งความสุภาพ ที่สง่ ผลสะท้ อน เป็ นเอกลักษณ์ของโรงเรียน “โรงเรียนแห่ งความสุภาพ” จึงหมายถึงโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยามุง่ เน้ นพัฒนา ส่งเสริมให้ โรงเรียนมีบรรยากาศของ“ความสุภาพ” ที่ก่อให้ เกิดเป็ นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ดังนี ้คือ 1. กายสุภาพ หมายถึงแต่งกายสุภาพเรียบร้ อย สะอาด ถูกต้ องตามระเบียบของโรงเรียน และถูกต้ อง  ตามกาลเทศะ รวมทังมี ้ กิริยามารยาทในการแสดงความเคารพ และท่าทางการยืนการเดิน การนัง่ ที่ถกู ต้ องตาม แบบอย่างของวัฒนธรรมไทย  2. วาจาสุภาพ หมายถึงใช้ คําพูดที่สภุ าพแสดงถึงความมีมารยาทอยู่เสมอ เช่น ขอบคุณ ขอบใจ   ขอโทษ ไม่พดู จาหยาบคาย หรือใช้ คําที่ไม่เหมาะสม  3. ใจสุภาพ  หมายถึงเป็ นผู้ที่มีนํ ้าใจอันประกอบไปด้ วยคุณธรรมจริยธรรม กตัญญูกตเวที เป็ นผู้คิดดี   ใจดี  เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ ซื่อสัตย์สจุ ริต ประหยัดอดออม มีจิตอาสา                       


2  

ตารางแสดงแผนกลยุทธ์ ของโรงเรียนมาลาสวรรค์ พทิ ยา ความท้าทายในปั จจุบัน  พันธกิจ ปั ญหาของสังคม    1. ความอ่อนแอของสถาบันครอบครัว  1. กําหนดวิสยั ทัศน์ จัดทําแผนพัฒนา แผนปฏิบตั ิการเพื่อให้ โรงเรี ยน  2. ความอ่อนแอของวัฒนธรรมไทย  3. กระแสความรุนแรงของสือ่ และการ  เป็ นไปตามเป้าหมายที่กําหนด และ  มีระบบประกันคุณภาพตาม  บริโภคที่ขาดการควบคุม และการ  มาตรฐานการศึกษา   ชี ้แนะที่ถกู ต้ อง 2. จัดการเรียนการสอนและจัด    กิจกรรมการเรียนรู้ที่บรู ณาการ  ปั ญหาของเด็กและเยาวชน  วัฒนธรรม ความเชื่อ และชีวิต โดย 1. ครอบครัวแตกแยก ขาดการอบรม  ใช้ เทคโนโลยีสนับสนุนอย่างชาญ  เอาใจใส่ดแู ลที่เป็ นพื ้นฐานสําคัญ  ฉลาด  ของชีวิต 2. ขาดเป้าหมายหลักธรรมและทักษะ  3. จัดบรรยากาศของโรงเรียนตาม  จิตตารมณ์พระวรสารโดยมี  ในการดําเนินชีวิต  อิสรภาพ ความรักและความสุภาพ  3. ไม่ตระหนักในคุณค่าและ  ถ่อมตนเป็ นแกนกลาง พร้ อมกับใช้   ความหมายของชีวิต ขาดความ  เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  ยับยั ้งชัง่ ใจ ไม่เคารพต่อศักดิ์ศรีของ  4. สร้ างภูมิกนั และทักษะชีวิตแก่  ตนเองและผู้อื่น  นักเรียน ในเรื่องการดําเนินชีวิต    ปั ญหาของโรงเรียน  5. จัดการสอนคําสอน คริสต์ ศาสตร์   1. จัดการศึกษาที่เน้ นปริ มาณมากกว่า  จริยศึกษาที่เน้ นการนําแบบอย่าของ คุณภาพ  พระแม่มารีย์ในด้ านความสุภาพ  2. จัดการศึกษาที่เน้ นวิชาการมากกว่า  ถ่อมตน ไปใช้ ในชีวิตประจําวัน เน้ นคุณธรรมจริ ยธรรม  6. อบรมครู/บุคลากรในเรื่องคุณค่า   3. ขาดความต่อเนื่องในนโยบายและ  เป้าหมาย อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของ การบริหารงาน การศึกษาคาทอลิก  7. ประสานความร่วมมือระหว่างบ้ าน   วัด โรงเรียน และชุมชน เพื่อพัฒนา  เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

เป้าหมาย เป้าหมายของโรงเรียน    เป็ นสถาบันการศึกษาที่ปลูกฝั ง อบรม  และพัฒนานักเรี ยนให้ มีความเป็ นมนุษย์ที่  สมบูรณ์ มีความเป็ นเลิศทางวิชาการ โดย  บูรณาการคุณค่าพระวรสารสูช่ ีวิตที่เป็ น  ประจักษ์ พยานถึงความรักและความสุภาพ ถ่อมตน   

คุณลักษณะของนักเรียน รั ก-เมตตา  ตนเอง - ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรียน  ดูแลตนเอง มี  สุนทรีย์ และลึกซึ ้งในคุณค่าชีวิต  ด้ วยการภาวนา ผูอ้ ื ่น    - เคารพในศักดิ์ศรี ปรารถนาดี   เมตตา ช่วยเหลือ รับใช้ ผ้ อู ื่นและ รู้จกั ให้ อภัย  ุ ค่าของความสงบเงียบ การ  พระเจ้า - รู้คณ ภาวนา และการขอบคุณพระ  เจ้ า ยึดมัน่ ในหลักธรรม  เรี ยบง่ าย-พอเพียง  ดําเนินชีวิตอย่างรอบคอบ มีเหตุผลมี  ความสุข พอเพียงและพอใจในสิง่ ที่ตนเป็ น และมี  ซื่อสัตย์   ยึดความถูกต้ องและเที่ยงตรง ซื่อตรง  ต่อตนเองและผู้อื่น จริงใจและโปร่งใส  อิสรภาพ  ไม่เป็ นทาสของบาปและค่านิยมที่ผิด มี มโนธรรมที่เที่ยงตรงมีปรี ชาญาณเพื่อครอง ตนในความดีมีความสุขทําหน้ าที่ด้วยความ รัก  สุภาพถ่ อมตน  ดําเนินชีวิตด้ วยความสุภาพถ่อมตนทั ้ง กาย วาจา และใจ โดยมีพระแม่มารีย์เป็ น แบบอย่างของชีวิต


3  

กลยุทธ์ ท่ ใี ช้ ในการวางแผนและจัดการ “โรงเรียนแห่ งความสุภาพ”

1. กลยุทธ์ที่ใช้ ในการวางแผนและจัดการด้ าน “กายสุภาพ” 1.1 ด้ านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  - ส่งเสริมให้ ผ้เู รียนแต่งกายสุภาพเรียบร้ อย ถูกต้ องตามระเบียบของโรงเรียน และถูกต้ องตามกาลเทศะ - ส่งเสริมให้ ผ้เู รียนมีมารยาทในการแสดงความเคารพด้ วยการไหว้ ตามแบบอย่างของวัฒนธรรมไทย  - ส่งเสริมให้ ผ้เู รียนมีกิริยามารยาทในการยืน การเดิน การนัง่ ที่สภุ าพเรียบร้ อยตามแบบอย่างของ  วัฒนธรรมไทย  1.2 ด้ านการบริหารจัดการ  - มีแผนและกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้ แต่งกายสุภาพ มีมารยาทในการไหว้ การยืน การเดิน การนัง่   ที่สภุ าพเรียบร้ อยตามแบบอย่างของวัฒนธรรมไทย  - มีกิจกรรม โครงการ ที่สง่ เสริมสนับสนุนให้ ผ้เู รียนมีทกั ษะและนําไปประยุกต์ใช้ ในชีวติ ประจําวัน  2. กลยุทธ์ที่ใช้ ในการวางแผนและจัดการด้ าน “วาจาสุภาพ”  2.1 ด้ านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  - ส่งเสริมให้ ผ้เู รียนใช้ คําพูดที่สภุ าพ รู้จกั กล่าว ขอบคุณ ขอบใจ ขอโทษ  - ส่งเสริมให้ ผ้เู รียนมีจิตสํานึกที่ดงี าม ไม่พดู จาหยาบคาย หรือด้ วยคําที่ไม่สภุ าพ  2.2 ด้ านการบริหารจัดการ  - มีแผนและกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้ ใช้ คําพูดที่สภุ าพ ไม่พดู จาหยาบคาย หรือใช้ คําที่ไม่เหมาะสม  - มีกิจกรรม โครงการที่สง่ เสริมสนับสนุนให้ ผ้เู รียนมีทกั ษะในการใช้ คําพูดที่สภุ าพและนําไปประยุกต์ใช้   ในชีวิตประจําวันได้ อย่างเหมาะสม  3. กลยุทธ์ที่ใช้ ในการวางแผนและจัดการด้ าน “ใจสุภาพ”  3.1 ด้ านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  - ส่งเสริมให้ ผ้เู รียนมีใจสุภาพ มีความกตัญญูกตเวทีตอ่ ผู้มีพระคุณ   - ส่งเสริมให้ ผ้เู รียนมีใจเอื ้อเฟื อเผื่อแผ่ และมีจิตอาสา  - ส่งเสริมให้ ผ้เู รียนมีความซื่อสัตย์สจุ ริต  - ส่งเสริมให้ ผ้เู รียนรู้จกั ประหยัดอดออม และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.2 ด้ านการบริหารจัดการ  - มีแผนและกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้ มีใจสุภาพ  - มีกิจกรรม โครงการที่สง่ เสริมสนับสนุนให้ ผ้เู รียนมีใจสุภาพ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ใน  ชีวิตประจําวันได้ อย่างเหมาะสม    


4 ตารางวิเคราะห์ยทุ ธ์ศาสตร์ผ้เู รียนมีกาย วาจา และใจที่สภุ าพ ที่สะท้ อนให้ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยาเป็ น “โรงเรียนแห่ งความสุภาพ”  ข้ อมูลประกอบการพิจารณา  ประเด็นการพิจารณา 1. ด้ านการพัฒนาผู้เรียนให้ มี “กายสุภาพ” 1.1 ด้ านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน           

     1.2 ด้ านการบริหารจัดการ        2. ด้ านการพัฒนาผู้เรียนให้ มี “วาจาสุภาพ” 1.1 ด้ านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน      1.2 ด้ านการบริหารจัดการ

พฤติกรรมที่พงึ ปรากฏ

1. ผู้เรียนแต่งกายถูกต้ องตามระเบียบของโรงเรียน  และถูกต้ องตามกาลเทศะ  2. ผู้เรียนรู้จกั แสดงความเคารพด้ วยการไหว้ ตามแบบ  อย่างวัฒนธรรมไทย  3. ผู้เรียนมีกิริยามารยาทในการยืน การเดิน การนัง่ ที่  สุภาพเรียบร้ อยตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทย   

1. มีการประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย และ คุณลักษณะของผู้เรียนให้ เป็ นไปตามเอกลักษณ์  ของการเป็ นผู้มี “กายสุภาพ”  2. จัดกิจกรรม โครงการ ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของ  โรงเรียน

1. ผู้เรียนมีวาจาสุภาพ รู้จกั กล่าวขอบคุณ ขอโทษ  2. ใช้ คําพูดอย่างผู้มีสมั มาคารวะ    1. มีการประชุมวางแผนกําหนดเป้าหมาย และ   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ เป็ นไปตาม  เอกลักษณ์ของการเป็ นผู้มี “วาจาสุภาพ”  2. จัดกิจกรรม โครงการ ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของ  โรงเรียน

 


5  

ประเด็นการพิจารณา 3. ด้ านการพัฒนาผู้เรียนให้ มี “ใจสุภาพ” 1.1 ด้ านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน           

    

พฤติกรรมที่พงึ ปรากฏ

1. ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวทีตอ่ ผู้มีพระคุณ  2. ผู้เรียนมีใจเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ มีจิตอาสา  3. ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สดุ จริต เช่น เก็บเงินได้ สง่   ครูเพื่อประกาศหาเจ้ าของ  4. ผู้เรียนรู้จกั ประหยัดอดออม นําเงินฝากธนาคาร ไม่ฟมเฟื ุ่ อย รู้จกั ความพอเพียง   

1. มีการประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย และ คุณลักษณะของผู้เรียนให้ เป็ นไปตามเอกลักษณ์  ของการเป็ นผู้มี “ใจสุภาพ”  2. จัดกิจกรรม โครงการ ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของ  โรงเรียน

1.2 ด้ านการบริหารจัดการ         เกณฑ์ การพิจารณาเชิงคุณภาพด้ านคุณภาพผู้เรียน เกณฑ์ คุณภาพ  ดีมาก  ดี  พอใช้   ควรปรับปรุง 

ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ ผู้เรียนร้ อยละ 90 ขึ ้นไปมีคณ ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามเอกลักษณ์ของ โรงเรียนในระดับดีขึ ้นไป ผู้เรียนระหว่างร้ อยละ 75 – 79 มีคณ ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามเอกลักษณ์ ของโรงเรียนในระดับดีขึ ้นไป ผู้เรียนระหว่างร้ อยละ60 – 74 มีคณ ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามเอกลักษณ์ ของโรงเรียนในระดับดีขึ ้นไป  ผู้เรียนตํ่ากว่าร้ อยละ 59 มีคณ ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามเอกลักษณ์ของ โรงเรียนในระดับดีขึ ้นไป 

 


6 เกณฑ์ การพิจารณาเชิงคุณภาพด้ านการบริหารจัดการ เกณฑ์ คุณภาพ  ดีมาก  ดี  พอใช้   ต้ องปรับปรุง 

ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ 3 ด้ าน และมีร่องรอยหลักฐาน ชัดเจนตรวจสอบได้ มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ 2 ด้ าน และมีร่องรอยหลักฐาน ชัดเจนตรวจสอบได้ มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ 1 ด้ าน และมีร่องรอยหลักฐาน ชัดเจนตรวจสอบได้ ไม่มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณา

การนํากลยุทธ์ ท่ ใี ช้ ในการวางแผนและจัดการ “โรงเรียนแห่ งความสุภาพ” สู่ภาคปฏิบัต ิ   คูม่ ือเอกลักษณ์ของโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ฉบับนี ้เป็ นแผนที่ชี ้ทิศทางการดําเนินงานของโรงเรียนเพื่อ พัฒนาผู้เรียนให้ มีคณ ุ ลักษณะของความ “เป็ นคนสุภาพ” ที่สง่ ผลสะท้ อนเป็ นเอกลักษณ์ของโรงเรียน ดังนัน้ เพื่อให้ แผนการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนให้ เป็ นคนสุภาพ นี ้สําเร็จลง จึงวางแนวทางการดําเนินงานดังนี ้  1. แต่ตงคณะกรรมการจั ั้ ดทําแผนพัฒนาเอกลักษณ์ของโรงเรียน โดยกําหนดเป็ นยุทธศาสตร์ให้ สอดคล้ อง  กับนโยบายและเป้าหมายของโรงเรียน  2. จัดทําเกณฑ์พิจารณาเชิงคุณภาพ ด้ านผู้เรียน และด้ านการบริหารจัดการ  3. ประชุมชี ้แจงให้ ผ้ทู ี่มีสว่ นเกี่ยวข้ องได้ ร้ ูและเข้ าใจแผนพัฒนาเอกลักษณ์ของโรงเรียน  4. สร้ างความตระหนักให้ ทกุ ฝ่ าย ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เข้ าใจ ยอมรับและร่วมมือในการนําแผนพัฒนา  เอกลักษณ์ของโรงเรียนสูก่ ารปฏิบตั  ิ 5. จัดการประเมินตามประเด็นการพิจารณาเชิงคุณภาพด้านผู้เรียนและด้ านการบริหารจัดการ

         


7          

ภาคผนวก 1. แบบประเมินความพึงพอใจ  2. แบบประเมินพฤติกรรม   3. ผลการรับรองการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรี ยนมาลาสวรรค์พิทยา  4. คณะกรรมการจัดทําคู่มือเอกลักษณ์ของโรงเรี ยน                      


แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนินงานที่สอดคล้ องกับเอกลักษณ์ ของโรงเรียน โรงเรียนมาลาสวรรค์ พทิ ยา ปี การศึกษา.........  *************  คําชีแ้ จง แบบสอบถามนี ้ใช้ ประเมินความพึงพอใจสถานศึกษาต่อการดําเนินงานที่สอดคล้ องกับเอกลักษณ์ของ  โรงเรียน   

ตอนที่ 1 ผู้ประเมิน  นักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  ตอนที่ 2 ทําเครื่องหมาย   3 ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจตามประเด็นการประเมิน        4  =   ดีมาก 3 =  ดี 2 =  พอใช้ 1 =  ควรปรับปรุง     

ที่  1  2  3  4  5  6  7 8

ระดับความพึงพอใจ ประเด็นการประเมิน 4 3 2 1 โรงเรียนส่งเสริมให้ ท่านมีสว่ นร่วมในการกําหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ ารที่     สอดคล้ องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียน  โรงเรียนได้จดั ให้ ความรู้และส่งเสริมให้ ท่านมีสว่ นร่วมในการดําเนินงานด้ าน     เอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนได้จดั งาน/กิจกรรม/โครงการ ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของโรงเรียน     นักเรียน/ครู/ผู้ปกครอง มีสว่ นร่วมในการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามเอกลักษณ์      ของโรงเรียน การพัฒนาส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียนทําให้ เกิดประโยชน์และคุณค่าต่อ     ตนเอง ต่อโรงเรียน และต่อชุมชน  การพัฒนาส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียนช่วยให้ นกั เรียนมีบคุ ลิกภาพที่ดีขึ ้น     เอกลักษณ์ของโรงเรียนเป็ นแบบอย่างทีดีแก่บคุ คลทัว่ ไปที่พบเห็น ทําให้ นกั เรียน      ครู และผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจต่อสถาบัน เอกลักษณ์ของโรงเรียนมีสว่ นช่วยและส่งผลให้ สงั คมอยู่ร่วมกันได้ อย่างสงบสุข     

ข้ อเสนอแนะ  ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................  ขอขอบคุณในความร่วมมือ   


แบบประเมินพฤติกรรม “เป็ นคนสุภาพ” ของนักเรียนโรงเรียนมาลาสวรรค์ พทิ ยา **********************  คําชีแ้ จง แบบสอบถามนี ้ใช้ ประเมินพฤติกรรม “เป็ นคนสุภาพ” ของนักเรียนที่สอดคล้ องกับเอกลักษณ์ของ  โรงเรียน   

ตอนที่ 1 ผู้ประเมิน  นักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  ตอนที่ 2 ทําเครื่องหมาย   3 ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบตั ิของนักเรียน     

ที่ 

พฤติกรรมของนักเรียน

1 ตระหนัก และมีจิตสํานึกที่ดีงามต่อความเป็ นคนสุภาพ ทัง้ กาย วาจา และใจ   ที่สง่ ผลสะท้ อนเป็ นเอกลักษณ์ของโรงเรียน  2  แต่งกายถูกต้ องตามระเบียบของโรงเรียน และถูกต้ องตามกาลเทศะ 3  รู้จกั แสดงความเคารพด้ วยการไหว้ ตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทย 4  มีกิริยามารยาทในการยืน การเดิน การนัง่ ที่สภุ าพเรียบร้ อยตามแบบอย่าง วัฒนธรรมไทย  5  มีวาจาที่สภุ าพ รู้จกั กล่าวขอบคุณ ขอโทษ ตามโอกาส 6 ใช้ คําพูดที่สอ่ ถึงการมีสมั มาคารวะ ไม่พดู คําหยาบคาย หรือใช้ คําที่ไม่ เหมาะสม 7 มีความกตัญญูกตเวทีตอ่ ผู้มีพระคุณ 8 มีใจเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ มีจิตอาสา 9 มีความซื่อสัตย์สจุ ริต 10 รู้จกั ประหยัดอดออม ไม่ฟมเฟื ุ่ อย มีความพอเพียง รวม คะแนนรวม(รวม×2)   คะแนน 90 – 100       ปฏิบตั ิดีมาก  คะแนน 80 – 89 ปฏิบตั ิด ี คะแนน 60 - 79 ปฏิบตั ิพอใช้   คะแนน ไม่ถึง 60 ควรปรับปรุง         

รายการปฏิบัติ 4 3 2

5

   

   

 

 

         

       

1


ผลการรับรองการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา   คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้ พิจารณาเกี่ยวกับผลการประชุมของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดําเนิน   งานด้ านอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน ที่เป็ นไปตามเจตนารมณ์แห่งคุณค่าพระวรสารและอัตลักษณ์ การศึกษาคาทอลิก ตามบันทึกการประชุมครัง้ ที่ 1 ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2554 แล้ ว เห็นชอบให้ โรงเรียนมาลา สวรรค์พิทยาใช้ “ความรัก” เป็ นอัตลักษณ์การศึกษาของโรงเรียน และใช้ “โรงเรียนแห่ งความสุภาพ” เป็ น เอกลักษณ์ของโรงเรียน และให้ ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ บรรลุตามเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้ นของโรงเรียน    รายนามคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเห็นชอบ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน  1. บาทหลวงประยุทธ ชลหาญ ประธานกรรมการ ผู้ทําการแทนผู้รับใบอนุญาต  2. บาทหลวงศุภศิลป์ สุขสุศิลป์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 3. บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 4. บาทหลวงธนันชัย กิจสมัคร 5. ซิสเตอร์จิตราพร ณ ขอนแก่น กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 6. นางสาวนฤมล สัตยานุวฒ ั น์ กรรมการ ผู้แทนครู  7. นายปั ญญา บุตรสละ กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครอง  8. ซิสเตอร์วรรณวิมล สุขสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ ผู้จดั การและผู้อํานวยการ    5  สมควรรับรองรายงาน …  ไม่สมควรรับรองรายงาน      ลงชื่อ............................................................ผู้รับรองข้ อมูล  (บาทหลวงประยุทธ ชลหาญ)  ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา  วันที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ.2554    ลงชื่อ............................................................ผู้รับข้ อมูลสูก่ ารพัฒนา  (ซิสเตอร์วรรณวิมล สุขสวัสดิ์)  เลขานุการคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้อํานวยการโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา   


คณะกรรมการจัดทําคู่มือเอกลักษณ์ ของโรงเรี ยน โรงเรียนมาลาสวรรค์ พทิ ยา    ที่ปรึกษา  ซิสเตอร์วรรณวิมล สุขสวัสดิ์   คณะกรรมการ  1. นางสาวนฤมล สัตยานุวฒ ั น์ 2. นางจินดา บุตรสละ 3. นายนิวฒ ั น์ สายบูรณ์ 4. นางอรพินทร์ เจริญส่ง 5. นายปั ญญา บุตรสละ 6. นางกนกวรรณ เปี ยสาตร์ 7. นางสาวรุ้งนภา ใจบุญ 8. นายเอนก เจียรนันท์ 9. นางชูจิตร สังข์ทองโรจน์ 10. นายบุญช่วย วิรัตน์ 11. นางอัมรา รามพิชยั 12. นางพรเพ็ญ รอดประเสริฐ 13. นายทรงศักดิ์ รักษาถ้ อย 14. นางสําราญ หอมกลาง 15. นางสมยงค์ พุฒตาล 16. นางระวีวรรณ คําเทศ 17. นางจุฑาทิพย์ อังเจริ ้ ญ 18. นายพีรวัฒน์ สุวรรณโรจน์ 19. นายอารีย์ เรือนเงิน  

ผู้อํานวยการ

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ ายวิชาการ ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ ายจิตตาภิบาล  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ ายกิจการนักเรียน  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ ายธุรการ-การเงิน  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ ายอาคารสถานที่  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ ายสัมพันธ์ชมุ ชน  หัวหน้ าแผนกปฐมวัย  หัวหน้ ากลุม่ สาระภาษาไทย  หัวหน้ ากลุม่ สาระคณิตศาสตร์  หัวหน้ ากลุม่ สาระวิทยาศาสตร์  หัวหน้ ากลุม่ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  หัวหน้ ากลุม่ สาระสุขศึกษา และพลศึกษา  หัวหน้ ากลุม่ สาระศิลปศึกษา  หัวหน้ ากลุม่ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  หัวหน้ ากลุม่ สาระต่างประเทศ  หัวหน้ าระดับชัน้ ป.1- 3  หัวหน้ าระดับชัน้ ป.4- 6  หัวหน้ าระดับชัน้ ม.1- 3  หัวหน้ าระดับชัน้ ม.4 – 6 

คู่มือเอกลักษณ์  

โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ปีการศึกษา 2554-2556