Page 1

คู่มืออัตลักษณ์ โรงเรียนมาลาสวรรค์พทิ ยา  ปี การศึกษา 2554-2556                303 หมู่ 3 ถนนสุวรรณศร ตําบลบ้ านนา อําเภอบ้ านนา จังหวัดนครนายก  โทร.037-381-021 , โทรสาร 037-381-019  www.mala.ac.th 

 


คํานํา พ.ศ.2554-2556 โรงเรี ยนมาลาสวรรค์พิทยาก้ าวไปข้ างหน้ าด้ วยอัตลักษณ์ “ความรัก” ซึง่ เป็ นฐานรากของคุณลักษณะความเป็ นโรงเรี ยนคาทอลิก ที่เน้ นและส่งเสริ มในการกระทําทุกอย่าง ด้ วยความรัก กระทําจนเป็ นชีวิต และนี่คือที่มาของคุณลักษณะที่ต้องการให้ เกิดขึ ้นในตัวของ ผู้เรี ยนทุกคนเมื่อก้ าวเข้ ามาสูโ่ รงเรี ยนมาลาสวรรค์พิทยา คือ   รั กคุณธรรม ผู้เรี ยนรักและศรัทธาในการประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นคนดีต่อศาสนาที่ตนนับ ถือ ต่อตนเอง ต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ    รั กเรียน ผู้เรี ยนรักในการศึกษาเล่าเรี ยน ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนจนก่อให้ เกิดสติปัญญา ความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพ  รั กวินัย ผู้เรี ยนรักที่จะประพฤติตนให้ อยู่ในระเบียบวินยั ของโรงเรี ยน และของสังคม จน กลายเป็ นอุปนิสยั อันดีงาม  รั กความสะอาด ผู้เรี ยนรักในความสะอาด รู้จกั ดูแลตนเอง ที่อยู่อาศัย และบรรยากาศ สิง่ แวดล้ อมรอบตัวให้ สะอาดน่ามองน่าอยู ่   ดังนั ้น โรงเรี ยนมาลาสวรรค์พิทยาจึงได้ เลือก “ความรัก” เป็ นอัตลักษณ์ของโรงเรี ยน ซึง่ สอดคล้ องกับบัญญัติแห่งความรักที่พระเป็ นเจ้ าทรงมอบให้ แก่มนุษย์คือ “รักพระผู้เป็ นเจ้ าสิ ้นสุด จิตใจ และรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” คูม่ ืออัตลักษณ์ฉบับนี ้จึงถูกจัดทําขึ ้น เพื่อใช้ เป็ นแนวทางการพัฒนาโรงเรี ยนมาลาสวรรค์ พิทยาให้ เป็ นสถานศึกษาที่มี “ความรั ก” เป็ นรากฐานที่ปรากฏชัดต่อการพัฒนาผู้เรี ยนให้ เติบโตมี ความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์         ........................................................  (ซิสเตอร์ วรรณวิมล สุขสวัสดิ์)  ผู้อํานวยการโรงเรี ยนมาลาสวรรค์พิทยา         


สารบัญ หน้ า  ส่วนที่ 1 อัตลักษณ์โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 แผนกลยุทธ์ฝ่ายการศึกษาของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2     วัตถุประสงค์ของการประเมิน 3   ส่วนที่ 2 ตัวบ่งชี ้อัตลักษณ์ของโรงเรียน  ตัวบ่งชี ้ที่ 1 ผู้เรียนมีคณ ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาของโรงเรียน         4  ตัวบ่งชี ้ที่ 2 โรงเรียนมีกระบวนการดําเนินการ และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้ าน            9  อัตลักษณ์ของโรงเรียน  ตัวบ่งชี ้ที่ 3 ชุมชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพด้ านอัตลักษณ์การศึกษาของโรงเรียน    13    ส่วนที่ 3 ภาคผนวก                      ตัวอย่างแบบประเมินอัตลักษณ์ของโรงเรียน                                                        16                ผลการรับรองการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา                20 คณะกรรมการผู้จดั ทําคูม่ ืออัตลักษณ์ของโรงเรียน 21                                  


1

อัตลักษณ์ ของโรงเรียนมาลาสวรรค์ พิทยา    “ความรัก”     

พระเป็ นเจ้ าคือองค์ความรัก พระองค์ทรงสร้ างโลกสร้ างมนุษย์ด้วยความรัก ความรักจึง เป็ นรากฐานและความงดงามแห่งจิตวิญญาณ ทีพ่ ระเป็ นเจ้ ามอบให้ เพื่อให้ มนุษย์นําไปใช้ ในการ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสขุ ทั ้งในโลกนี ้และในโลกหน้ า โรงเรี ยนมาลาสวรรค์พิทยาจึงมุ่งปลูกฝั งบ่ม เพาะผู้เรี ยนให้ มีมโนธรรมที่ดี มีธรรมในหัวใจ และนํา “ความรัก” 4 ประการ ที่เป็ นรากฐานและ ความงดงามแห่งจิตวิญญาณไปพัฒนาตนเองให้ เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดังนี ้คือ  “รักคุณธรรม” หมายถึงรักและศรัทธาในการประพฤติและปฏิบตั ิตนเป็ นคนดีต่อศาสนาที่ ตนนับถือ ต่อตนเอง ต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ  “รักเรี ยน” หมายถึงรักในการศึกษาเล่าเรี ยน ใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยนจนก่อให้ เกิดสติปัญญา ความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพ  “รักวินยั ” หมายถึงรักที่จะประพฤติตนให้ อยู่ในระเบียบวินยั ของโรงเรี ยน และของสังคมจน กลายเป็ นอุปนิสยั อันดีงาม  “รักความสะอาด” หมายถึงรักในความสะอาด รู้จกั ดูแลตนเอง ที่อยู่อาศัย และบรรยากาศ สิง่ แวดล้ อมรอบตัวให้ สะอาดน่ามองน่าอยู่ “ความรัก” จึงหมายถึงความดีงามที่มีต่อพระเจ้ า ต่อตนเองและต่อผู้อื่น ซึง่ พระเป็ นเจ้ า ทรงมอบบัญญัติแห่งความรักแก่มนุษย์ โดยความรักจะมีพลังที่จะสร้ างสรรค์สงิ่ ต่าง ๆ ให้ เกิดขึ ้น อย่างมีคณ ุ ค่า             


3 จากแผนกลยุทธ์ของฝ่ ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยาจึงได้ แต่งตัง้ คณะกรรมการโดยเลือกจากครูที่เป็ นหัวหน้ ารับผิดชอบมาตรฐานของโรงเรียน มากําหนดแนวทางการประเมิน เพื่อให้ โรงเรียนสามารถดําเนินงานได้ บรรลุตามเป้าหมายและมาตรฐานอัตลักษณ์การศึกษาของโรงเรียน ดังนี ้    วัตถุประสงค์ ของการประเมิน  1. เพื่อทราบระดับคุณภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานอัตลักษณ์การศึกษาของโรงเรียน  2. เพื่อรายงานคุณภาพการบริหารโรงเรียนด้ านมาตรฐานอัตลักษณ์การศึกษาให้ กบั ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง    วัตถุประสงค์ ค่มู ือการประเมินฯ  การจัดทําคูม่ ือการประเมินมาตรฐานอัตลักษณ์การศึกษาของโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยาฉบับนี ้ จัดทํา  ขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้  1. เพื่อให้ โรงเรียนมีเป้าหมายในการดําเนินงานตามมาตรฐานอัตลักษณ์การศึกษาของโรงเรียนอย่าง เป็ นรูปธรรมมากที่สดุ   2. เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดเก็บรวบรวมข้ อมูลสําหรับการประเมินตนเองตามมาตรฐานอัตลักษณ์ การศึกษาของโรงเรียน  3. เพื่อใช้ เป็ นแนวทางการพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานอัตลักษณ์การศึกษาของ โรงเรียน                               


4   ตัวบ่ งชีอ้ ัตลักษณ์ ของโรงเรียนมาลาสวรรค์ พทิ ยา    ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามอัตลักษณ์ การศึกษาของโรงเรียน    คําอธิบาย  ผู้เรียนมีคณ ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาของโรงเรียน หมายถึงการพัฒนา โดยมุง่ เน้ นให้ ผ้ เู รียนมีคณ ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน การศึกษาของโรงเรียน ดังต่อไปนี ้ คือ ผู้เรียนมีมโนธรรมที่ดี ประพฤติตนเป็ นคนดี และมี “ความรัก” 4 ประการ ที่ใช้ เป็ นรากฐานและความงดงามแห่งจิตวิญาณไปพัฒนาตนเองให้ เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือ รักคุณธรรม รักเรียน รักวินยั รักความสะอาด    ประเด็นการพิจารณา  1. ผู้เรียนรักคุณธรรม   1.1 ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นคนดีตอ่ ศาสนาที่ตนนับถือ ต่อตนเอง ต่อครอบครัว สังคมและ  ประเทศชาติ  1.2 มีจิตสาธารณะ  1.3 รักและรับใช้   1.4 เป็ นคนสุภาพ 2. ผู้เรียนรักเรียน  2.1 ใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน  2.2 รักการอ่าน  3. ผู้เรียนรักวินยั   3.1 มีวินยั ในตนเอง  3.2 ประพฤติปฏิบตั ิตนได้ ถกู ต้ องตามระเบียบวินยั ของโรงเรียนและของสังคม  4. ผู้เรียนรักความสะอาด  4.1 รู้จกั ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้ อยของตนเอง  4.2 รู้จกั ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้ อยของที่อยู่อาศัย โรงเรียน และสิ่งแวดล้ อมรอบตัว         


5 ข้ อมูลประกอบการพิจารณา

ประเด็นการพิจารณา

พฤติกรรมที่พงึ ปรากฏ

1. ผู้เรียนรักคุณธรรม 1.1 ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นคนดีตอ่ 1.1.1 ศาสนาที่ตนนับถือ

1. 2. 3. 4.

เข้ าวัดปฏิบตั ิศาสนากิจอย่างสมํ่าเสมอ ศึกษาและปฏิบตั ิตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ขอพรและขอบคุณพระเจ้ าในทุกกิจการ สวดภาวนา และปฏิบตั ิสมาธิ

1.1.2 ตนเอง

1. 2. 3. 4.

มองโลกในแง่ดีและคิดบวก หลีกเลีย่ งสิ่งเสพติด ขยันหมัน่ เพียร รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริต - เก็บของได้ แล้ วนํามาส่งคืน - ไม่ลอกการบ้ าน - ไม่ทจุ ริตในการสอบ

1.1.3 ครอบครัว

1. กตัญญูกตเวที 2. อยู่ในโอวาทและเชื่อฟั งคําสัง่ สอนของพ่อแม่ 3. รู้จกั ประหยัดอดออม ใช้ สงิ่ ของต่าง ๆให้ เกิดประโยชน์ อย่างคุ้มค่า 4. ช่วยเหลือทํางานบ้ านอย่างสมํ่าเสมอ

1.1.4 สังคมและประเทศชาติ

1. ยืนตรงเคารพธงชาติด้วยภาคภูมิใจในเอกราชและ ความเสียสละของบรรพบุรุษไทย 2. แสดงความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 3. เคารพกฎหมายและทําหน้ าที่ของพลเมืองดี 4. อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม และรักษา สาธารณสมบัติ  


6  

ประเด็นการพิจารณา

พฤติกรรมที่พงึ ปรากฏ  

1.2 มีจิตสาธารณะ

1. ช่วยเหลือและแบ่งปั น 2. บริจาคแก่ผ้ รู อโอกาสและผู้ประสบภัยต่าง ๆ 3. บําเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนและในชุมชน

1.3 รักและรับใช้

1. มีจิตใจดี แบ่งปันความรักความเมตตาแก่ทกุ คน 2. มองเห็นคุณค่าของผู้อื่น และปฏิบตั ติ อ่ กันด้ วยความรัก 3. ช่วยเหลือการงานทุกอย่างด้ วยความมีนํ ้าใจ

1.4 เป็ นคนสุภาพ

1. แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ 2. มีกิริยามารยาทในการไหว้ การยืน การเดิน การนัง่ ตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทย 3. ใช้ คําพูดสุภาพ เช่น ขอบคุณ ขอบใจ ขอโทษ และไม่ กล่าวคําหยาบคาย

2. ผู้เรียนรักเรียน 2.1 ใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน

2.2 รักการอ่าน

     

1. มาเรียนสมํ่าเสมอ ตังใจเรี ้ ยน 2. ขยันหมัน่ เพียร ทําการบ้ านส่ง 3. สนใจเข้ าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ทงั ้ ภายในและภายนอกโรงเรียน 4. ศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อเทคโนโลยี 1. สนใจเข้ าห้ องสมุดอย่างสมํ่าเสมอ 2. บันทึกรักการอ่าน จากสิง่ ที่อา่ นสรุปเป็ นองค์ความรู้ 3. ร่วมกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน และสัปดาห์ห้องสมุด


7    

ประเด็นการพิจารณา  

3. ผู้เรียนรักวินัย 3.1 มีวินยั ในตนเอง

3.2 ประพฤติปฏิบตั ิตนได้ถกู ต้ องตาม ระเบียบวินยั ของโรงเรียน และของ สังคม

4. ผู้เรียนรักความสะอาด 4.1 รู้จกั รักษาความสะอาดเรียบร้ อย ของตนเอง

พฤติกรรมที่พงึ ปรากฏ  

1. 2. 3. 4.

รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา อดทนต่อกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคม ไม่ทําตามใจตนเอง รู้จกั เกรงใจเคารพสิทธิของผู้อื่น รู้จกั ควบคุมอารมณ์ตนเอง

1. แต่งกายถูกต้ องตามระเบียบของโรงเรียน 2. เข้ าแถว เดินแถวตามลําดับก่อนหลัง ตามระเบียบ ของโรงเรียน และกฎเกณฑ์ของสังคม 3. ใช้ ของส่วนรวมและรู้จกั เก็บดูแลรักษา เช่น นํ ้า,ไฟ, พัดลม , คอมพิวเตอร์ 4. จัดเก็บของโต๊ ะเก้ าอี ้ภายในห้ องให้ เป็ นระเบียบเรียบร้ อย อยู่เสมอ

1. ผิวพรรณ ร่างกาย ผม เล็บ สะอาด 2. เครื่องแต่งกายเสื ้อผ้ าสะอาดเรียบร้ อย

4.2 รู้จกั ดูแลรักษาความสะอาด เรียบร้ อยของที่อยู่อาศัย โรงเรียน และสิ่งแวดล้ อมรอบตัว

1. ห้ องเรียน โต๊ ะเก้ าอี ้เรียนสะอาดเรียบร้ อย 2. ใช้ ห้องนํ ้าอย่างมีสติ(ทําความสะอาดทุกครัง้ หลังจากใช้ แล้ ว) 3. ทิ ้งขยะลงภาชนะที่มีการจัดเตรียมไว้

4.3 รู้รักษ์ สิ่งแวดล้ อม

1. อาคารเรียน บริเวณโรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น 2. ประดิษฐ์ ผลงานจากขยะหรือเศษวัสดุเหลือใช้ 3. เข้ าร่วมกิจกรรมที่เน้ นการใช้ วสั ดุธรรมชาติ และหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


8   เกณฑ์ การพิจารณาเชิงคุณภาพ  เกณฑ์ คุณภาพ ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ  ดีมาก  ผู้เรียนร้ อยละ 90 ขึ ้นไปมีคณ ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนใน ระดับดีขึ ้นไป  ดี  ผู้เรียนระหว่างร้ อยละ 75 – 89 มีคณ ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ โรงเรียนในระดับดีขึ ้นไป พอใช้   ผู้เรียนระหว่างร้ อยละ 60 – 74 มีคณ ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ โรงเรียนในระดับดีขึ ้นไป  ควรปรับปรุง  ผู้เรียนตํ่ากว่าร้ อยละ 59 มีคณ ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน ในระดับดีขึ ้นไป                                               


9   ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2

โรงเรียนมีกระบวนการดําเนินการ และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้ านอัตลักษณ์ ของ โรงเรียน 

คําอธิบาย  โรงเรียนมีกระบวนการดําเนินการ และจัดโครงการ งาน กิจกรรม พัฒนาคุณภาพด้ านอัตลักษณ์ของ โรงเรียน โดยกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และคุณลักษณะของนักเรียนที่สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ของ ฝ่ ายการศึกษาของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดทําแผนพัฒนา แผนปฏิบตั ิงาน และระบบประกันคุณภาพที่ สอดคล้ องกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก จัดโครงการ งาน กิจกรรมที่เสริมสร้ างภูมิค้ มุ กันและทักษะชีวิต มี การจัดการสอนคริสตศาสนธรรม คริสต์ศาสนา และจริยศึกษา มีการพัฒนาครูให้ มีความรู้ความเข้ าใจเรื่อง อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก จัดบรรยากาศของโรงเรียนตามจิตตารมณ์พระวรสาร และเปิ ดโอกาสทางการ ศึกษาแก่นกั เรียนและผู้รอโอกาส    ประเด็นการพิจารณา  1. โรงเรียนมีการกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผน   ปฏิบตั ิการและระบบการประกันคุณภาพที่สอดคล้ องกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  2. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่บรู ณาการคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ความเชื่อ และชีวิตใน   8 กลุม่ สาระการเรียนรู้โดยใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม    3. โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศของโรงเรียนตามจิตตารมณ์พระวรสาร 4. โรงเรียนมีการจัดโครงการ งาน กิจกรรม ที่สร้ างภูมิค้ มุ กัน และทักษะชีวิตในเรื่องสิทธิมนุษยชน   เพศศาสตร์ศกึ ษา สื่อศึกษา และสิ่งแวดล้ อม  5. โรงเรียนมีการจัดสอนคริสตศาสนธรรม คริสต์ศาสนา และจริยศึกษาโดยมีฝ่ายจิตตาภิบาลเป็ น  ผู้รับผิดชอบ  6. โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลการให้ มีความรู้ความเข้ าใจเรื่องอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  7. โรงเรียนเปิ ดโอกาสทางการศึกษาให้ แก่นกั เรียนและผู้รอโอกาส                 


10  

ข้ อมูลประกอบการพิจารณา ประเด็นการพิจารณา สภาพที่พงึ ปรากฏ 1. โรงเรียนมีการกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 1. โรงเรียนมีการประชุมวางแผนในการกําหนดวิสยั จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบตั ิ   พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะของนักเรียนให้   การและระบบการประกันคุณภาพที่สอดคล้ องกับ   เป็ นไปตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน โดยทุกฝ่ ายมี   อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  ส่วนร่วมและมีการกําหนดหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบ  2. โรงเรียนมีการจัดทําแผนพัฒนา แผนปฏิบตั กิ าร    ประจําปี ที่สอดคล้ องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน  3. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ 1. บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม กับเนื ้อหาสาระทัง้ 8 2. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่บรู ณาการ คุณธรรม จริยธรรม ใน 8 กลุม่ สาระการเรียนรู้โดย  กลุม่ สาระ  ใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  2. จัดอบรมให้ ความรู้แก่ครูเรื่องวัฒนธรรมความเชื่อ  และชีวิตและบูรณาการสูแ่ ผนการสอน  3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้บรู ณาการคุณธรรมจริยธรรม และคุณค่าพระวรสาร และใช้ เทคโนโลยีอย่าง  เหมาะสม  4. มีระบบนิเทศการการสอนแบบกัลยาณมิตร 3. โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศของโรงเรียนตาม 1. จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้ อบอุน่ ด้ วย จิตตารมณ์พระวรสาร  บรรยากาศแห่งอิสรภาพและความรัก  2. จัดบรรยากาศในโรงเรียนให้ เป็ นแหล่งเรียนรู้ทาง  จิตวิญาณ  3. มีการจัดกิจกรรม โครงการ วันสําคัญที่แสดงถึง  อัตลักษณ์ของโรงเรียน  4. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการภาวนา ไตร่ตรอง การ นัง่ สมาธิ  4. โรงเรียนมีการจัดโครงการ งาน กิจกรรม ที่สร้ าง 1. มีการจัดโครงการ งาน กิจกรรมที่สร้ างเสริมภูมิ ภูมิค้ มุ กัน และทักษะชีวิตในเรื่องสิทธิมนุษยชน   คุ้มกันและทักษะชีวิตในเรื่องสิทธิมนุษยชน เพศ  เพศศาสตร์ศกึ ษา สื่อศึกษา และสิ่งแวดล้ อม  ศึกษา สื่อศึกษา และสิ่งแวดล้ อม  2. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในเรื่องการ  อบรมดูแลนักเรียนในการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและ  กัน


11  

ประเด็นการพิจารณา สภาพที่พงึ ปรากฏ 5. โรงเรียนมีการจัดสอนคริสตศาสนธรรม 1. สอนคริสตศาสนธรรม/กิจกรรมคาทอลิกสําหรับ คริสต์ศาสนา และจริยศึกษาโดยมีฝ่ายจิตตาภิบาล    สําหรับนักเรียนคาทอลิกทุกวัน วันละ 30 นาที  เป็ นผู้รับผิดชอบ  2. สอนจริยศึกษาสําหรับนักเรียนที่นบั ถือศาสนาอื่น  ทุกวัน วันละ 30 นาที  3. สอนคริสต์ศาสนานักเรียนทุกคนสัปดาห์ละ 1 คาบ  4. พัฒนาบุคลากรฝ่ ายจิตตาภิบาลให้ มคี ณ ุ ภาพและมี จํานวนเพียงพอกับจํานวนนักเรียน  5. จัดกิจกรรมคาทอลิกและกิจกรรมทางเลือกด้ าน  คุณธรรมจริยธรรมอย่างหลากหลาย 6. โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลการให้ มีความรู้ 1. จัดอบรมเรื่องอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกและ ความเข้ าใจเรื่องอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  ทักษะที่จําเป็ นสําหรับการเป็ นครูและบุคลากรของ  โรงเรียนคาทอลิก  2. จัดกิจกรรมฟื น้ ฟูจิตใจครูและบุคลากรให้ ซึมซับใน  คุณค่าพระวรสารอย่างสมํ่าเสมอ  3. ครูมีความรับผิดชอบ เสียสละและทุ่มเทในการ  ปฏิบตั ิหน้ าที่  4. ครูเป็ นแบบอย่างที่ดี เป็ นผู้อภิบาล และสวดภาวนา ให้ นกั เรียน  5. มีการนิเทศและติดตามการปฏิบตั ิงานด้ าน  อัตลักษณ์การศึกษาแบบกัลยาณมิตร 7. โรงเรียนเปิ ดโอกาสทางการศึกษาให้ แก่นกั เรียน 1. รับนักเรียนคาทอลิกและผู้รอโอกาสเข้ าเรียน และผู้รอโอกาส  2. รับนักเรียนเข้ าเรียนโดยไม่เรียกรับเงินพิเศษ ยกเว้ น แต่เป็ นการบริจาคด้ วยความสมัครใจ  3. ให้ ทนุ การศึกษาแก่นกั เรียนคาทอลิกและผู้รอ  โอกาสตามความเหมาะสม        


12

เกณฑ์ การพิจารณาเชิงคุณภาพ เกณฑ์ คุณภาพ ดีมาก 

ดี พอใช้   ควรปรับปรุง                                                         

ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ

มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ 6 – 7 ข้ อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจนตรวจสอบได้ มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ 5 ข้ อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจนตรวจสอบได้ มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ 4 ข้ อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจนตรวจสอบได้ มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ 1-3 ข้ อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจนตรวจสอบได้


13  

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3 ชุมชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพด้ านอัตลักษณ์ การศึกษาของโรงเรียน   คําอธิบาย  โรงเรียนเปิ ดโอกาสให้ ชมุ ชน ผู้ปกครอง โรงเรียนในสังกัดคาทอลิก และหน่วยงานที่สว่ นเกี่ยวข้ องเข้ า มามีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอัตลักษณ์ของโรงเรียน ชุมชนมีความตระหนัก ในหน้ าที่ของการเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยมุง่ เน้ นบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้ อมที่สะท้ อนคุณภาพ อัตลักษณ์การศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนมีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง    ประเด็นการพิจารณา  1. โรงเรียนมีกิจกรรมที่สง่ เสริมให้ ชมุ ชน ผู้ปกครอง โรงเรียนในสังกัดคาทอลิก และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องเข้ า  มามีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาของโรงเรียนให้ กบั   ผู้เรียนอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง  2. ชุมชน ผู้ปกครอง โรงเรียนในสังกัดคาทอลิก หรือผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องมีความตระหนักในหน้ าที่ของการ  เป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีสว่ นร่วมในการจัดสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อและส่งเสริมบรรยากาศการศึกษา  ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน  3. โรงเรียนเป็ นศูนย์ประสานความร่วมมือแก่ชมุ ชน หรือหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ในการพัฒนา  ด้ านอัตลักษณ์ของโรงเรียน  4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง และมีผลประเมินอยูใ่ นระดับดีไม่น้อยกว่าร้ อยละ   80    ข้ อมูลประกอบการพิจารณา  ประเด็นการพิจารณา สภาพที่พงึ ปรากฏ  1. โรงเรียนมีกิจกรรมที่สง่ เสริมให้ ชมุ ชน ผู้ปกครอง 1. จัดประชุมผู้ปกครองและประชมร่วมกับโรงเรียน โรงเรียนในสังกัดคาทอลิก และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องเข้ า คาทอลิก(ระดับเขต,สังฆมณฑล)  มามีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุน  2. การจัดค่ายต่าง ๆ ในการพัฒนาผู้เรียน  การศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาของโรงเรียน  3. จัดกิจกรรมตามวันสําคัญทางศาสนา  ให้ กบั ผู้เรียนอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง  4. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อชี ้แจง/ทําความเข้ าใจ แนวทางการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์ของ  โรงเรียน  5. มีการประชาสัมพันธ์ขา่ วสารข้ อมูลด้ านอัตลักษณ์  ผ่านแผ่นพับสารสัมพันธ์มาลา และทางเว็บไซต์ของ โรงเรียน


14   ประเด็นการพิจารณา 2. ชุมชน ผู้ปกครอง โรงเรียนในสังกัดคาทอลิก หรือผู้ มีสว่ นเกี่ยวข้ องมีความตระหนักในหน้ าที่ของการ  เป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีสว่ นร่วมในการจัด  สภาพแวดล้ อมที่เอื ้อและส่งเสริมบรรยากาศ  การศึกษาตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน  3. โรงเรียนเป็ นศูนย์ประสานความร่วมมือแก่ชมุ ชน หรือหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ในการพัฒนาด้ าน  อัตลักษณ์ของโรงเรียน   

สภาพที่พงึ ปรากฏ 1. กิจกรรมสัมพันธ์ชมุ ชน, งานมาลาสัมพันธ์ , นําภูมิ ปั ญญาสูโ่ รงเรียน  2. จัดกิจกรรมจิตอาสา,กิจกรรมสาธารณกุศล 

1. จัดพิธีมิสซาเปิ ดปี การศึกษา 2. จัดวจนพิธีกรรมเทิดพระเกียรติในวโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา   3. จัดวจนพิธีกรรมในกิจกรรมต่าง ๆ   4. อบรมฟื น้ ฟูจิตใจผู้เรียน ,ครูและบุคลากร(ภาคเรียน ละ 1 ครัง้ ) 4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง 1. ประเมินความพึงพอใจของผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง และมีผลประเมินอยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่าร้ อยละ   2. รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 80       

เกณฑ์ การพิจารณาเชิงคุณภาพ เกณฑ์ คุณภาพ ดีมาก 

ดี พอใช้   ควรปรับปรุง                   

ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ 4 ข้ อ มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้ อ มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้ อ   มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้ อ 


15                

ภาคผนวก                                          

1. ตัวอย่างแบบประเมินอัตลักษณ์การศึกษาของโรงเรี ยน 2. ผลการรับรองการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรี ยน 3. คณะกรรมการผู้จดั ทําคู่มืออัตลักษณ์การศึกษาของโรงเรี ยน


16 แบบประเมินอัตลักษณ์ โรงเรียนมาลาสวรรค์ พทิ ยา  ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 1 มีคณ ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาของโรงเรียน  คําชีแ้ จง ให้ ผ้ ปู ระเมินทําเครื่องหมาย 3 ในระดับคุณภาพที่ตรงกับพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เรียน  คําอธิบาย เกณฑ์ระดับคุณภาพ  5 หมายถึง มีพฤติกรรมหรือการปฏิบตั ิในประเด็นดังกล่าวเป็ นประจําสมํ่าเสมอ  4 หมายถึง มีพฤติกรรมหรือการปฏิบตั ิในประเด็นดังกล่าวค่อนข้ างสมํ่าเสมอ  3   หมายถึง มีพฤติกรรมหรือการปฏิบตั ิในประเด็นดังกล่าวปานกลาง  2 หมายถึง มีพฤติกรรมหรือการปฏิบตั ิในประเด็นดังกล่าวค่อนข้ างน้ อย  1 หมายถึง มีพฤติกรรมหรือการปฏิบตั ิในประเด็นดังกล่าวน้ อย  ระดับคุณภาพ     ข้ อที่  รายการ/พฤติกรรม  5  4  3 2 1. ผู้เรี ยนรั กคุณธรรม            1  ปฏิบตั ิศาสนกิจ/ปฏิบตั ิตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 2  ซื่อสัตย์สจุ ริต          3  มีความกตัญญูกตเวที           4  แสดงความเคารพเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย์         5 มีจิตอาสา ช่วยเหลือ/บริจาคทรัพย์สิ่งของแก่ผ้ รู อโอกาสในโอกาสต่าง ๆ           2. ผู้เรี ยนรั กเรี ยน          1 มาเรียนสมํ่าเสมอ 2  รับผิดชอบ ทําการบ้ านส่งสมํ่าเสมอ         3  ขยันตั ้งใจเรียน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ         4  รักการอ่าน และบันทึกรักการอ่านจากสิ่งที่อ่านเป็ นองค์ ความรู้         5 ศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สือ่ สิ่งพิมพ์ และสือ่ เทคโนดลยี           3. ผู้เรี ยนรั กวินัย          1 ตรงเวลา ไม่มาโรงเรียนสาย 2  รู้จกั ควบคุมอารมณ์ตนเอง ไม่ทําตามใจตนเอง รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น         3  แต่งกายถูกต้ องตามระเบียบของโรงเรียน         4  รู้จกั เข้ าแถว เดินแถวตามลําดับก่อนหลัง ตามระเบียบของโรงเรียน และของสังคม         5  จัดเก็บของ โต๊ ะ เก้ าอี ้ภายในห้ องให้ เป็ นระเบียบเรียบร้ อยอยู่เสมอ           4. ผู้เรี ยนรั กความสะอาด          1 ผิวพรรณร่างกาย เล็บ ผม เสื ้อผ้ า รองเท้ า ถุงเท้ าสะอาดเรียบร้ อย 2 ห้ องเรียน อุปกรณ์การเรี ยน โต๊ ะ เก้ าอี ้ สะอาดเรี ยบร้ อย         3 ใช้ ห้องนํ ้าอย่างมีสติ (ราดทําความสะอาดทุกครั ้งหลังจากใช้ แล้ ว)         4 ช่วยรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรี ยน /ทิ ้งขยะลงภาชนะที่มีการจัดเตรียมไว้         5 รักษาสิ่งแวดล้ อม และรู้จกั ใช้ วัสดุธรรมชาติ          

1                                      


17

การแปลผลค่ าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ ตามเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนตามอัตลักษณ์ การศึกษาของโรงเรียนมาลาสวรรค์ พทิ ยา    ค่าคะแนนเฉลีย่ ตั ้งแต่ 5.00 - 4.50 หมายความว่า ผู้เรียนมีคณ ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีมาก  ค่าคะแนนเฉลีย่ ตั ้งแต่ 4.49 – 3.50 หมายความว่า ผู้เรียนมีคณ ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี  ค่าคะแนนเฉลีย่ ตั ้งแต่ 3.49 – 2.50 หมายความว่า ผู้เรียนมีคณ ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับปานกลาง  ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับน้ อย  ค่าคะแนนเฉลีย่ ตั ้งแต่ 2.49 – 1.50 หมายความว่า ผู้เรียนมีคณ ค่าคะแนนเฉลีย่ ตั ้งแต่ 1.49 – 1.00 หมายความว่า ผู้เรียนมีคณ ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับน้ อยมาก    เกณฑ์ การพิจารณา เกณฑ์ คุณภาพ  ตัวชีว้ ัดความสําเร็ จ ดีมาก ผู้เรียนร้ อยละ 90 ขึ ้นไปมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนในระดับดีขึ ้นไป ดี  ผู้เรียนระหว่างร้ อยละ 75 – 89 มีคณ ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนในระดับดีขึ ้นไป พอใช้   ผู้เรียนระหว่างร้ อยละ 60 – 74 มีคณ ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนในระดับดีขึ ้นไป ควรปรับปรุ ง  ผู้เรียนระหว่างร้ อยละ 50 – 59 มีคณ ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนในระดับดีขึ ้นไป ต้ องปรับปรุง  ผู้เรียนตํ่ากว่าร้ อยละ 50 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนในระดับดีขึ ้นไป

                                     


18 แบบประเมินอัตลักษณ์ โรงเรียนมาลาสวรรค์ พทิ ยา  ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2 โรงเรียนมีกระบวนการดําเนินการ และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้ านอัตลักษณ์ของโรงเรียน   

คําชีแ้ จง ให้ ผ้ ปู ระเมินทําเครื่องหมาย 9 ในส่วนของการสํารวจข้ อมูลและบันทึกหลักฐาน/ร่องรอยที่ปรากฏ  ข้ อ 

รายการปฏิบัติ

การปฏิบัต ิ

หลักฐาน/ร่ องรอย

ปรากฏ ไม่ ปรากฏ

1 โรงเรียนมีการกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบตั ิการและ ระบบการประกันคุณภาพที่สอดคล้ องกับอัตลักษณ์ การศึกษาคาทอลิก  2  โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่บรู ณาการคุณธรรม จริยธรรม ใน 8 กลุม่ สาระการเรียนรู้โดยใช้ เทคโนโลยีอย่าง เหมาะสม  3  โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศของโรงเรียนตามจิตตารมณ์ พระวรสาร  4  โรงเรียนมีการจัดโครงการ งาน กิจกรรม ที่สร้ างภูมิค้ มุ กัน และทักษะชีวิตในเรื่องสิทธิมนุษยชน เพศศาสตร์ศกึ ษา สือ่ ศึกษา และสิ่งแวดล้ อม  5 โรงเรียนมีการจัดสอนคริสตศาสนธรรม คริสต์ศาสนา และ จริยศึกษาโดยมีฝ่ายจิตตาภิบาลเป็ นผู้รับผิดชอบ 6 โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลการให้ มีความรู้ ความเข้ าใจเรื่องอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 7 โรงเรียนเปิ ดโอกาสทางการศึกษาให้ แก่นกั เรียนและผู้รอ โอกาส   เกณฑ์ การพิจารณาเชิงคุณภาพ  เกณฑ์ คุณภาพ ดีมาก 

ดี พอใช้   ควรปรับปรุง   

 

   

ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ

มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ 6 – 7 ข้ อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจนตรวจสอบได้ มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ 5 ข้ อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจนตรวจสอบได้ มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ 4 ข้ อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจนตรวจสอบได้ มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ 1-3 ข้ อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจนตรวจสอบได้


19 แบบประเมินอัตลักษณ์ โรงเรียนมาลาสวรรค์ พทิ ยา  ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3 ชุมชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพด้ านอัตลักษณ์การศึกษาของโรงเรียน    คําชีแ้ จง ให้ ผ้ ปู ระเมินทําเครื่องหมาย 9 ในส่วนของการสํารวจข้ อมูลและบันทึกหลักฐาน/ร่องรอยที่ปรากฏ  ข้ อ 

รายการปฏิบัติ

การปฏิบัต ิ ปรากฏ

ไม่ ปรากฏ

1 โรงเรียนมีกิจกรรมที่สง่ เสริมให้ ชมุ ชน ผู้ปกครอง โรงเรียนในสังกัดคาทอลิกและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องเข้ ามามี ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการศึกษาตาม  อัตลักษณ์การศึกษาของโรงเรียนให้ กบั ผู้เรียนอย่าง หลากหลายและต่อเนื่อง  2  ชุมชน ผู้ปกครอง โรงเรียนในสังกัดคาทอลิก หรือผู้มีสว่ น เกี่ยวข้ องมีความตระหนักในหน้ าที่ของการเป็ นชุมชนแห่ง การเรียนรู้ มีสว่ นร่วมในการจัดสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อและ ส่งเสริมบรรยากาศการศึกษาตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน  3  โรงเรียนเป็ นศูนย์ประสานความร่วมมือแก่ชมุ ชนหรือ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ในการพัฒนาด้ านอัตลักษณ์ของ โรงเรียน  4  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องและมีผล ประเมินอยูใ่ นระดับดีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80     

เกณฑ์ การพิจารณาเชิงคุณภาพ เกณฑ์ คุณภาพ ดีมาก 

ดี พอใช้   ควรปรับปรุง         

หลักฐาน/ร่องรอย

ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ 4 ข้ อ มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้ อ มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้ อ   มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้ อ 


20

ผลการรับรองการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา   

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้ พิจารณาเกี่ยวกับผลการประชุมของคณะกรรมการเกี่ยวกับ การดําเนินงานด้ านอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน ที่เป็ นไปตามเจตนารมณ์แห่งคุณค่าพระวรสาร และอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ตามบันทึกการประชุมครัง้ ที่ 1 ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2554 แล้ ว เห็นชอบให้ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ใช้ “ความรัก” เป็ นอัตลักษณ์การศึกษาของโรงเรียน และใช้ “โรงเรียนแห่งความ สุภาพ” เป็ นเอกลักษณ์ของโรงเรียน และให้ ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ บรรลุตาม เป้าหมาย วิสยั ทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้ นของโรงเรียน  

รายนามคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเห็นชอบ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 1. บาทหลวงประยุทธ ชลหาญ ประธานกรรมการ ผู้ทําการแทนผู้รับใบอนุญาต  2. บาทหลวงศุภศิลป์ สุขสุศิลป์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 3. บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 4. บาทหลวงธนันชัย กิจสมัคร 5. ซิสเตอร์จิตราพร ณ ขอนแก่น กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 6. นางสาวนฤมล สัตยานุวฒ ั น์ กรรมการ ผู้แทนครู  7. นายปั ญญา บุตรสละ กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครอง  8. ซิสเตอร์วรรณวิมล สุขสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ ผู้จดั การและผู้อํานวยการ    5  สมควรรับรองรายงาน …  ไม่สมควรรับรองรายงาน   

ลงชื่อ............................................................ผู้รับรองข้ อมูล  (บาทหลวงประยุทธ ชลหาญ)  ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา  วันที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ.2554    ลงชื่อ............................................................ผู้รับข้ อมูลสูก่ ารพัฒนา  (ซิสเตอร์วรรณวิมล สุขสวัสดิ์)  เลขานุการคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้อํานวยการโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา


รายชื่อคณะผู้จดั ทําคู่มืออัตลักษณ์ โรงเรียนมาลาสวรรค์ พทิ ยา   ที่ปรึกษา  ซิสเตอร์วรรณวิมล สุขสวัสดิ์   คณะทํางาน  1. นางสาวนฤมล สัตยานุวฒ ั น์ 2. นางจินดา บุตรสละ 3. นายนิวฒ ั น์ สายบูรณ์   4. นายอรพินทร์ เจริญส่ง 5. นายปั ญญา บุตรสละ     6. นางกนกวรรณ เปี ยสาตร์ 7. นางสาวรุ้งนภา ใจบุญ 8. นายเอนก เจียรนันท์ 9. นางชูจิตร สังข์ทองโรจน์ 10. นายบุญช่วย วิรัตน์ 11. นางอัมรา รามพิชยั 12. นางพรเพ็ญ รอดประเสริฐ 13. นายทรงศักดิ์ รักษาถ้ อย 14. นางสําราญ หอมกลาง 15. นางสมยงค์ พุฒตาล   16. นางระวีวรรณ คําเทศ 17. นางจุฑาทิพย์ อังเจริ ้ ญ 18. นายพีรวัฒน์ สุวรรณโรจน์ 19. นายอารีย์ เรือนเงิน      

ผู้อํานวยการโรงเรียน

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ ายวิชาการ ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ ายจิตตาภิบาล  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ ายกิจการนักเรียน  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ ายธุรการ-การเงิน ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ ายอาคารสถานที่  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ ายสัมพันธ์ชมุ ชน  หัวหน้ าแผนกปฐมวัย  หัวหน้ ากลุม่ สาระภาษาไทย  หัวหน้ ากลุม่ สาระคณิตศาสตร์  หัวหน้ ากลุม่ สาระวิทยาศาสตร์  หัวหน้ ากลุม่ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  หัวหน้ ากลุม่ สาระสุขศึกษาและพลศึกษา  หัวหน้ ากลุม่ สาระศิลปศึกษา  หัวหน้ ากลุม่ สาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี  หัวหน้ ากลุม่ สาระภาษาต่างประเทศ  หัวหน้ าระดับชัน้ ป.1 – 3  หัวหน้ าระดับชัน้ ป.4 – 6  หัวหน้ าระดับชัน้ ม.1 – 3  หัวหน้ าระดับชัน้ ม.4 – 6 

21

คู่มืออัตลักษณ์  
คู่มืออัตลักษณ์  

โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยาปีการศึกษา 2554-2556

Advertisement