Page 1

CFO La Paperera Departament Aeronàutic

PROVA DE CONTINGUTS TÈCNICS Tipus test que constarà de 20 preguntes per a cadascun dels mòduls següents: 1. Matemàtiques. 2. Física. 3. Electricitat 1 MATEMÀTIQUES Sistemes de numeració Aritmètica: Mètodes de multiplicació i divisió, fraccions i decimals; factors i múltiples; pesos. Geometria: Construccions geomètriques simples; representació gràfica; trigonometria; mesures i factors de conversió; raons i proporcions; promitjos i percentatges; superfícies i volums; quadrats, cubs; arrels quadrades. Àlgebra: Avaluació d’expressions algebraiques simples; suma, resta, multiplicació i divisió; ús de parèntesis; fraccions algebraiques simples; equacions lineals i la seva solució; índex i potències; índex negatiu; sistema binari i altres sistemes de numeració aplicables; equacions de primer grau i equacions de segon grau amb una incògnita; logaritmes.

2 FÍSICA Matèria: naturalesa de la matèria; elements químics; estructura dels àtoms; molècules; compostos químics; estats: sòlid, líquid i gasós; variació d’estat: sòlid, líquid, gasós. Mecànica: a) Estàtica: forces, moments i parells de vectors, representació vectorial; centre de gravetat; elements de la teoria d’esforços i elasticitat; tensió; compressió; talladures; torsió. b) Cinètica: moviment lineal; moviment uniforme rectilini; moviment amb acceleració constant; moviment rotatori; moviment circular uniforme: (forces centrífuga i centrípeta); moviment periòdic. c) Dinàmica: massa; força (pes); inèrcia; treball; potència; energia; calor; eficiència; moment i impuls; conservació del moment; fregament. Dinàmica de fluids: pes específic i densitat; teorema de Bernouilli; teorema de Venturi.

Centre de Formació Ocupacional La Paperera – NIF P5830801F C. Unió, 81 – 08800 Vilanova i la Geltrú – Tel. 93 814 04 40 – Fax 93 814 08 11 Web www.lapaperera.cat – e-mail info@lapaperera.cat


CFO La Paperera Departament Aeronàutic

Termodinàmica: temperatura; termòmetres i escales de temperatura; definició de calor; transferència de calor; expansió volumètrica; primera i segona llei de la termodinàmica; gasos; lleis dels gasos ideals; corbes termodinàmiques; cicles de motor. Òptica (llum): naturalesa de la llum; velocitat de la llum; lleis de la reflexió i refracció; reflexió en superfícies planes; reflexió en miralls esfèrics; refracció; lents. Moviment ondulatori i so: moviment ondulatori; moviment sinusoïdal; ones estacionàries; so; velocitat del so.

3 ELECTRICITAT Teoria de l’electró: estructura i distribució de les càrreges elèctriques; àtoms; molècules; ions; elements; compostos; estructura molecular dels conductors; semiconductors; aïllants. Electricitat estàtica i conductors: electricitat estàtica i distribució de les càrregues electrostàtiques; lleis electrostàtiques de l’atracció i repulsió; unitats de carrega; llei de Coulomb; conducció de l’electricitat en sòlids, líquids, gasos i en el buit. Terminologia elèctrica. Els següents termes, les seves unitats i factors que els afecten: diferència de potencial; força electromotriu; voltatge; intensitat; resistència; conductivitat; càrrega; flux de corrent convencional; flux d’electrons. Generació de l’electricitat. Producció d’electricitat pels mètodes següents: llum; calor; fricció; pressió; acció química; magnetisme; moviment. Fonts de corrent continua: connexió de cèl·lules; resistència interna i el seu efecte sobre una bateria; funcionament de les cèl·lules fotoelèctriques. Circuits de corrent continua: llei d’Ohm; lleis de Kirchoff; lleis del voltatge i intensitat; càlculs de valors elèctrics. Resistències i resistors: resistència i factors que l’afecten; resistència específica; codi de colors de les resistències; valors i toleràncies; valors nominals; especificacions de potència; resistències en sèrie i en paral·lel; càlcul de la resistència total fent servir resistències en sèrie, en paral·lel i combinacions sèrie i paral·lel; construcció, operació i ús de potenciòmetres i reòstats; construcció i operació del pont de Wheatstone; resistències fixes; resistències variables; fil bobinat; fabricació de potenciòmetres i reòstats.

Centre de Formació Ocupacional La Paperera – NIF P5830801F C. Unió, 81 – 08800 Vilanova i la Geltrú – Tel. 93 814 04 40 – Fax 93 814 08 11 Web www.lapaperera.cat – e-mail info@lapaperera.cat


CFO La Paperera Departament Aeronàutic

Potència: potència, treball i energia (cinètica i potencial); dissipació de la potencia per una resistència; fórmula de la potència; càlculs on en fan servir la potència, el treball i l’energia. Capacitat/condensador: operació i funció d’un condensador; factors que afecten la capacitat; voltatge de treball; capacitat de voltatge; relació entre capacitat i voltatge de treball; tipus de condensadors, construcció i funció; codi de colors, valors preferits; condensadors variables; càlculs de capacitat i voltatge en circuits sèrie i circuits paral·lel. Magnetisme: teoria del magnetisme; propietats d’un iman; acció d’un iman suspès en el camp magnètic de la terra; magnetització i desmagnetització; imans artificials; construcció d’electroimans i principis d’operació; força magnetomotriu; densitat de flux magnètic; permeabilitat; cicle d’histèresis; retentivitat; corrents induïdes. Inductància, bobines: llei de Faraday; acció d’inducció d’un voltatge en un conductor que es mou dins d’un camp magnètic; nombre d’espires de conductor; inducció mútua; nombre d’espires de la bobina; dimensió física de la bobina; llei de Lenz i regles per a la determinació de la polaritat; força contraelectromotriu, autoinducció; usos principals dels inductors. Teoria del generador/ motor de corrent continua: teoria bàsica de motors i generadors; construcció i missió dels diferents components d’un generador de corrent continu; motors amb bobinats sèrie, paral·lel i composat, excitat en derivació i components de motors. Teoria del corrent altern: ones sinusoïdals; fase; període; freqüència; cicle. Circuits resistius, capacitius i inductius: relació de fase entre voltatge e intensitat en circuits L, C i R, paral·lel, sèrie i sèrie/paral·lel; dissipació d’energia en circuits L, R, C; Impedància. Transformadors: Operació del transformador, principis i fabricació; Raó d’espires; potència; rendiment. Generadors de corrent altern: rotació d’una espira en un camp magnètic i forma de l’ona produïda. Operació i construcció dels generadores AC; tipus d’alternadors. Motors de corrent altern: Construcció; principis d’operació i característiques dels diferents tipus de motors. Instruments de control de circuits.

Centre de Formació Ocupacional La Paperera – NIF P5830801F C. Unió, 81 – 08800 Vilanova i la Geltrú – Tel. 93 814 04 40 – Fax 93 814 08 11 Web www.lapaperera.cat – e-mail info@lapaperera.cat

EUROCOPA 2008  

Revista EUROCOPA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you