Page 1

Nmhd A¨sâ I¯v t]Pv Fhp-{]m-kym½ Cu t]Pv Ime-L-«-¯nsâ hnip²

04 05

cq]Xm Zn\m-tLmjw dnt¸mÀ«pw Nn{X-§fpw t]Pv

Î-Ü-ÌÞ-V tabv

2014

C§m-¸p-g-bnse [hf hn¹hw

08

]memgn Imen-¯o-ä, ]h³ anÂIv kmc-Yn-I-fpsS IY t]Pv

07

Õß-×X-

Reg. No. KERMAL 14970/11/1/2012

]p-kvX-Iw: 1 e¡w: 8

Xma-c-ticn cq]X apJ-]{Xw

ssZh-¯nsâ hnfn¡v ImtXmÀ¡mw ^m. tXmakv CS-bm Fw.kn-._n-.Fkv.

ssZh-hn-fn-¡m-bpÅ

hn-hn-[ t{]-jn-X k-aq-l-§-fp-sS B-lzm\-hpw £-W-hpw I-t¯m-en-¡ {]-kn-²o-I-c-W-§-fn hym-]-Iam-bn Im-Wp-¶ Im-e-b-f-hm-Wn -Xv. \n-Xy ssN-X-\y-b-Xn H-cn-¡Â {]-kv-Xm-hn-¨-Xp-t]m-se Cu B-lzm-\-t¯m-Sv kz-X-{´-am-bn {]-Xn-I-cn-¡m³ C-¶pw bp-h-P-\§Ä X-bm-dm-Ip-¶p F-¶-Xp hnizm-k Po-hn-X-¯n-se kp-Ir-X -am-Wv. ssZ-hh - n-fn-tbm-Sv _-Ôs - ¸-« B-ib-§-fpw B-ZÀ-i-§-fpw km-am\y-am-bn ]u-tcm-ln-Xy þ k-\ymkm-´-kp-I-tfm-Sv tNÀ-¶p \n¡p-¶-h-bm-Wv. tb-ip-hn-s\ {]-Xnbpw kp-hn-ti-j-s¯-{]-Xn-bpw `-h-\-§-sf-tbm k-tlm-Z-c-§sf-tbm am-Xm-]n-Xm-¡-sf-tbm hkv-Xp-h-I-I-sf-tbm Xy-Pn-¡p-¶ (aÀ-t¡m-kv 10:29) Po-hn-Xw ssZ-hnI-hpw B-ßo-b-hp-am-b Im-gv-N-¸mSp-I-Ä-sIm-≠v k-ar-²-hpw {]-`m -]q-cn-X-hp-am-Wv.

ssZ-h-hn-fn hn-ip-² {K-Ù-¯n ssZ-h-hn-fn-sb-¡p-dn-¨v hn-ip-² {K-Ùw \Â-Ip-¶ sh-fn-s¸-Sp¯-ep-I-fpw B-ZÀ-i-§-fpw kw-`h-§-fpw ssZ-h-þ-a-\p-jy _-Ô¯n-sâ kz-`m-h-s¯-bpw N-cn-{XK-Xn-sb-¯-s¶-bpw cq-]-s¸-Sp¯p-¶-Xpw cq-]m-´-c-s¸-Sp-¯p-¶h-bp-am-Wv. ssZ-hw X-s¶-bm-Wv hn-fn-bp-sS IÀ-¯m-hv. IÀ-½w hyàn-tbm k-aq-l-tam B-Imw. A{_m-lw F-¶ hy-àn kzo-I-cn-¨ hn-fn-bpw (DÂ-¸-¯n 12:3) C-{kmtb F-¶ P-\-k-aq-l-¯n-\v e-`n-¨ hn-fn-bpw (kw-Jy 11 : 29) D-Zm-l-c-W-§-fm-Wv. ss_-_nfn D-]-tbm-Kn-¡p-¶ "Im-dm'

(Quara) "_m-lÀ' (Bahar) F-¶o {Ko-¡v {In-bm-]-Z-§Ä hn-fn-bpw Xnc-sª-Sp-¸pw kq-Nn-¸n-¡p-¶p. {]-tXy-I Zu-Xy \nÀ-h-l-W-¯n\m-Wv an-¡-hm-dpw F-Ãm hn-fn-Ifpw. ]qÀ-h ]n-Xm-¡-·m-cp-sS hn-fnbpw Xn-c-sª-Sp-¸pw ssZ-h-hpw C{km-tb-epw X-½n-ep-Å D-S-¼-Sn-bpsS `m-K-am-Wv. ssZ-h-¯n-sâ I-cpWma-kr-W-am-b {]-hr-¯n-IÄ-¡v km-£n-I-fm-Im-\pw C-X-c P-\-hn`m-K-§-sf-¡q-Sn ssZ-h-¯n-¦-te-¡v \-bn-¡m-\p-ap-Å _m-[y-X-bpw Cu hn-fn-bn-eq-sS GÂ-¸n-¡-s¸-Sp-¶p (G-i-¿ 43:9, k-¡-dn-b 2: 14). hn-ip-² {K-Ù-¯n-se ssZ-h-hn-fnbp-sS N-cn-{Xw {]-hm-N-I-cp-sS ZuXy-t¯m-Sv tNÀ-¶p \nÂ-¡p-¶p. bYmÀ-° {]-hm-N-I³ ssZ-h-¯m hn-fn-¡-s¸-«-h-\pw {]-tXy-I Zu-Xy hm-l-I-\p-am-Wv. A-¡m-e-¯v ssZh-¯m hn-fn-¡-s¸-Sm-¯ Nn-e {]-hm-N-I-cpw IÀ-½-\n-c-X-cm-bn-cp¶p-. X-·q-ew hn-fn-bpw A-`n-tj-Ihpw kp-{]-[m-\-am-bn-cp-¶p. ]p-Xn-b \n-b-a-¯n-se-¯p-t¼mÄ {In-kv-Xp-hn ]-¦p-Im-cm-bn F-Ãmh-cpw hn-fn-¡-s¸-«n-cn-¡p-¶p F-¶ {]-ta-bw i-à-am-Wv. hn-ip-² ]-t{Xm-kpw ]u-tem-kpw hn-izm-kn K-W-§-sf "hn-fn-¡-s¸-«-hÀ' F-¶m -Wv kw-t_m-[-\ sN-¿p-I. hn-i-² ]u-tem-kv A-¸kv-tXm-e³ \ÂIp-¶ ho-£-Ww {In-kv-Xo-b Pohn-X-¯n-sâ a-l-Xzw {]-tLm-jn¡p-¶-Xm-Wv.A-Xv im-´n-bn-te¡pw kzm-X-{´y-¯n-te-¡p-ap-Å Xn-c-sª-Sp-¸m-Wv. Po-h-sâ Xn-Ihn-te-¡pw hy-àn kzm-X-{´y-¯nte-¡p-ap-Å Xn-c-sª-Sp-¸m-Wv. {Inkv-Xp-hn-sâ hy-àn-Xz-¯n-te-¡v h-f-cm-\pw A-hn-Sp-s¯ Im-e-Sn-IÄ ]n-´p-S-cm-\p-ap-Å hn-fn-bm-Wv.

]u-tcm-ln-Xy-hpw k-\ym-k k-aq-l-hpw k-\ym-k-¯n-te-¡pw ]u-tcm-lnXy-¯n-te-¡pw t{]-jn-X Po-hn-X¯n-te-¡p-ap-Å hn-fn-bm-bn-«m-Wv C-¶-s¯ km-l-N-cy-¯n ssZ-hhn-fn K-Wn-¡-s¸-Sp-I. A-¸-kv-tXmen-I ]m-c-¼-cy-¯n {In-kv-Xp-

hn-sâ A-P-]m-e-\ ip-{iq-j Xp-S-cm\pw ssZ-h-P-\-¯n-\m-bn kz-bw AÀ-¸n-X-cm-Im-\pw {]-hm-N-I ZuXy-¯n A-hn-Sp-t¯-¡v km-£yw h-ln-¡m-\p-am-Wv ]u-tcm-ln-Xy ip-{iq-j. {h-X-_-²-am-b k-aq-lPo-hn-X-hpw t{]-jn-X-Xz-hpw h-gn kp-hn-ti-j-¯n-se {In-kv-Xp-hn-s\ A-\p-I-cn-¨v ssZ-h-cm-Py-¯n-\p th-≠n kz-bmÀ-¸-Ww sN-¿p-¶ k\-Xn-cp-k-`-bm-Ip-¶ `u-Xn-I i-co-cs¯ ]-Sp-¯p-bÀ-¯p-hm-\m-Wv (h-¯n-¡m³ II k-\ym-kw, B-apJw). {i-t²-b-am-b H-cp Im-cy-ap-≠v. k-\ym-k-hpw ]u-tcm-ln-Xy-hpw I-t¯m-en-¡m k-`-bp-sS am-{Xw ]pWy-]p-jv-]-am-Wv. H-cp P-·w ap-gph³, A-hn-`-à-am-b lr-Z-b-t¯msS, P-\-Po-hn-X-¯n-sâ I-S-bv-¡Â kz-X-{´-am-bn B-ßmÀ-¸-Ww sN¿p-¶ Po-hn-Xw a-X ta-J-e-bn th-sd F-hn-sS-bp-≠v? C-Xp X-s¶bm-Wv Cu Po-hn-X-¯n-sâ {]-hmN-I am-\-hpw.

AÂ-am-bc - p-sS ssZ-hh - n-fn F-¶m k-`mPo-hn-X-¯n k-\ymk-¯n-epw ]u-tcm-ln-Xy-¯n-epw am-{Xw ssZ-h-hn-fn-sb H-Xp-¡n \nÀ¯p-¶-Xv ssZ-hn-I Im-gv-N-¸m-S-Ã. k-`-bn-se `q-cn-`m-Kw AÂ-am-bcpw ssZ-h-hn-fn-bp-sS ]-cn-[n-bn-emsW-¶ k-Xyw hn-kv-a-cn-¡-s¸-Sp-

¶p. ""`u-Xn-I XmÂ-¸-cy-§-sf \n-b-{´n-¨pw ssZ-h-ln-Xm-\p-k-cWw A-h-sb {I-ao-I-cn-¨pw kz-´w Po-hn-Xm-h-Ø-bp-sS hn-fn-¡-\p-krX-am-bn ssZ-h-cm-Pyw A-t\z-jn-¨v tem-I-¯n Po-hn-¡p-¶-h-cm-Wv AÂ-am-bÀ. A-hn-sS kp-hn-tij ssN-X-\y-¯m \-bn-¡-s¸-«v kz-IÀ-¯-hy-§Ä \nÀ-h-ln-¨psIm-≠v A-Xn-se ]p-fn-am-hm-bn hÀ-¯n-¡m-³ ssZ-hw A-h-sc hnfn-¨n-cn-¡p-¶p'' (h-¯n-¡m³ II, AÂ-am-bÀ, \-¼À 2). a-e-_m-dn-sâ N-cn-{X ]-Ým-¯-e¯n ssZ-h-hn-fn-sb-¡p-dn-¨v Nn´n-¡mw. Ip-Sn-tb-äw km-¼-¯n-I `-{Z-X-bv-¡p th-≠n am-{Xw B-bncp-t¶m? {In-kv-Xp-hpw {In-kv-Xo-b kmw-kv-Im-cn-I aq-ey-§-fpw A-]-cnNn-X-am-bn-cp-¶ H-cp P-\-hn-`m-K-¯nsâ ssZ-\w-Zn-\ Po-hn-X-¯n-te-¡v ssZ-hw, Im-\m³ tZ-i-t¯-¡v C{km-tb P-\-s¯ F-¶ t]m-se, H-cp P-\-X-Xn-sb \-bn-¡p-I-bm-bncp-¶n-tÃ? ImÀ-jn-I ta-J-e-bn-epw hn-Zym-`ym-kw, B-Xp-c-tk-h-\w, kw-kv-Im-cw Xp-S-§n-b ta-J-e-I-fnepw ssZ-hw hn-fn-¨p-sIm-≠p h-¶ Cu P-\-X-bp-sS Po-hn-X-hpw kzm[o-\-hpw H-cp \-h-kp-hn-ti-j-h¡-c-W-¯n-sâ Im-l-f-am-bn-¯oÀ¶n-tÃ? Ip-Sn-tb-ä ]n-Xm-¡-·m-cp-sS ssZ-h-hn-fn Xp-S-tc-≠-h-cm-Wv A-hcp-sS ]n³-ap-d-¡mÀ. {^m³-kn-kv amÀ-]m-¸-bp-sS

"kp-hn-ti-j-¯n-sâ B-\-µw' F-¶ A-¸-kv-tXm-en-I B-lzm\-¯n ]-d-bp-¶p: ""km-aq-ln-I am-ä-§-fp-sS B-Lm-Xw _m-[n-¨ncn-¡p-¶ bp-h-P-\-§-fp-sS B-i¦-IÄ-¡pw B-h-iy-§Ä-¡pw {]-iv-\-§Ä-¡pw £-X-§Ä-¡pw D-¯-cw I-s≠-¯m-³ ap-XnÀ-¶ X-e-ap-d hn-fn-¡-s¸-«n-cn-¡p-¶p.'' ]-e-X-cw tPm-en-I-fm-Ip-¶ ]n-Wv-U-¯n ssZ-h-hn-fn F-¶ ]pfn-am-hv tNÀ-t¡-≠-Xp-≠v. amÀ-]m¸ Xp-S-cp-¶p: ""bp-h-P-\-§-sf kp-hn-ti-j aq-ey-¯n- D-d-¸n¡m-\pw A-hÀ-¡v Kp-W-I-c-am-b \nÀ-tZ-i-§Ä \Â-Im-\pw k-`m k-aq-lw ap-gp-h³ hn-fn-¡-s¸-«n-cn¡p-¶p.''

hn-fn C-¶s - ¯ km-lN - c - y-¯nÂ

G-Xp sXm-gn ta-J-e-bn-te-¡mWv ssZ-hw \-s½ hn-fn-¨n-cn-¡p¶-sX-¶v a-\-kn-em-¡p-¶-Xv {]-[m\-am-Wv. \-gv-kp-amÀ-¡m-bn h-N\ ip-{iq-j \-S-¯p-t¼m-gp-≠m -b kw-`-hw HmÀ-a-bn h-cp-¶p. hN-\w {i-hn-¡m³ X-S-kw tXm-¶p¶-hÀ A-¨-t\m-Sp kw-km-cn-¨p {]mÀ-°n-¡m³ h-c-W-sa-¶v B-hiy-s¸-«p. D-S-s\ A-¨-sâ ap-dn¡p ap-¼n \o-≠ \n-c {]-Xy-£s¸-«p. am-Xm-]n-Xm-¡-fp-sS \nÀ-_-Ôw aq-ew \-gv-km-b-h-cm-bn-cp-¶p A-hcn `q-cn-`m-K-hpw. G-sä-Sp-¯ tPm-en-sb-¡p-dn-¨v hy-à-am-b hnj³ D-Å-h-\v an-j³ D-≠m-bn-cn¡pw. Ip-«n-I-fp-sS A-`n-cp-Nn a-\kn-em-¡n A-h-sc B cw-K-t¯¡v I-S-¯n-hn-Sm-\pw t{]m-Õmln-¸n-¡m-\pw am-Xm-]n-Xm-¡-fpw Kp-cp-P-\-§-fpw a-\-kn-cp-¯-Ww. sN-dp{]m-b-¯n-te A-Xn-\p-Å ]-cn-io-e-\w Ip-«n-IÄ-¡v \Â-IWw. B-ßo-b in-£-Ww, hy-ànXz ]-cn-io-e-\w, hn-im-e-am-b tem-I-s¯-¡p-dn-¨p-Å Xn-cn-¨-dnhv F-¶n-h-bn-eq-sS X-§-sf-¡p-dn¨p-Å ssZ-h-¯n-sâ ]-²-Xn sh-fns¸-«p In-«m³ Ip-«n-I-sf {]m-]v-X -cm-¡-Ww.


2 ae_mÀ hnj³

tabv 2014

Bsc-¦nepw Fs¶ A\p-K-an-¡m³ B{K-ln-¡p-s¶-¦n Ah³ Xs¶¯s¶ ]cn-Xy-Pn¨v Xsâ Ipcn-ip-sa-Sp¯v Fs¶ A\p-K-an-¡s« (aÀt¡mkv 8: 34)

F-Un-täm-dnbÂ

]pkvXIw: 1 e-¡w: 8

Î-Ü-ÌÞ-V

Õß-×X-

t\Àhgn Im«mw a\kn\pw

A`n-cp-Nn¡pw CW-§p¶ tPmen-I-fn {]th-in-¡p-¶hÀ¡p am{Xta Pohn-X-¯n kwXr]vXn e`n-¡p-I-bp-Åp. a\p-jy³ Ft¸mgpw Pohn-X-¯nsâ AÀ°w tXSp-¶h\pw PohnX km£mXv¡mcw t\Sm³ {ian-¡p-¶-h-\p-am-Wv. FÃmw XnI-ª-h-cmbn Bcp-an-Ã. F¶m Hcp Ignhpw CÃm-¯-h-cp-an-Ã. \½psS Ignhv F´m-sW¶p a\-kn-em¡n AXn-te¡v Xncn-bp-Ibpw AhnsS hfÀ¶p ^ew ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-I-bp-amWv a\p-jy³ sN-¿p-¶-Xv. kvIqÄ hnZym-`ymkw ]qÀ¯n-bm-¡p¶ GXp Ip«n-bp-sSbpw a\kn GXp Pohn-Xm-´-kn-te¡p Xncn-b-W-sa-¶-Xn-s\-¡p-dn¨v Gsd kwi-b-§Ä Db-cmw. Cu ka-b-¯mWv ]ecpw k\ymk Pohn-X¯n-te¡pw sshZnI A´-kn-te¡pw Xncn-bp-hm-³ Xm¸cyw {] I-Sn-¸n-¡p-I. PohnX kmK-c-¯n\p ap¼n Xocp-am-\-sa-Sp-¡p-hm³ i¦n¨p \n¡p¶ Iuam-c-¡mÀ¡v icn-bmb hgn ImWn¨p sImSp¡p-hm³ amXm-]n-Xm-¡Ä¡pw apXnÀ¶-hÀ¡pw IS-a-bp-≠v. Ip«n-I-fpsS A`n-cp-Nnbpw Xm¸-cyhpw IpSpw-_-¯nsâ km¼¯nI tijn-bpw IW-¡n-se-Sp¯p thWw Ip«n-Isf Hmtcm tImgvkn-te¡pw Xncn¨p hntS-≠-Xv. hnhn[ sXmgn-ep-IÄ kw_Ôn¨ skan-\mdpIfn Ip«n-Isf ]s¦-Sp-¸n¡Ww. AtXm-sSm¸w Bg-ta-dnb {]mÀ°-\-bn \n¶p In«p¶ Xncn-¨-dnhpw IqSn Ds≠¦n am{X-ta icn-bmb Xocp-am\w FSp-¡m-³ Ign-bp-I-bp-Åp. \½psS Ip«n-I-sf Bib kar-²nbpw ssZh-`-bhpw DÅ-h-cmbn hfÀ¯n-sb-Sp-¯m Ah-cn \n¶p [mcmfw ssZh-hn-fn-bp-≠mIpw. amXm-]n-Xm-¡-fpsS PohnX amXr-Ibpw {]mÀ°\m Pohn-X-hpamWv Ahsc CXn\v {]m]vX-cm-¡p-I. hgn ImWn¨p sImSp-¡p-hm³ \ap¡p IS-ahpw D¯-c-hm-Zn-Xzhpw Ds≠-¶-Imcyw ad-¡m-Xn-cn-¡mw.

I¯pIÄ hmb\¡mcpsS

apdn-hn hnS-cp¶ km[y-X-IÄ

G{]nÂ

e¡w ae-_mÀ hnj-\n {]k-²o-I-cn¨ ^m. t]mÄ tXe-¡m-«nsâ teJ\w anI-¨-Xm-bn. {InkvXp-hnsâ ]oUm kl\-§-sfbpw Ah-t\ä apdn-hnsâ km[y-X-I-sfbpw hfsc hniZambn Ah-X-cn-¸n-¨n-cn-¡p-¶p. IkvXq-cn-cw-K³ dnt¸mÀ«n-s\-Xn-cmbn \S-¯nb ka-c-§sf hfsc hni-Z-ambn aäp {]kn-²o-I-c-W-§-fn \n¶p hyXy-kvX-ambn G{]n e¡-¯n \ÂIn-bn-cn-¡p-¶p. Acp¬ tPmk^v, am¦q-«-¯nÂ, \S-h-bÂ

hnZym-[\w D]-Im-c-{]Zw

hnZym[\w

tImfw anI-¨-Xm-Ip-¶p-≠v. D]-cn-]-T-\-¯n\v Hcp§p¶ hnZymÀ°n-IÄ¡pw c£n-Xm-¡Ä¡pw CXv hfsc {]tbmP-\-I-c-am-Wv. anI¨ sXmgn km[y-X-bpÅ IqSp-X tImgvkpIÄ ]cn-N-b-s¸-Sp-¯-W-sa¶v At]-£n-¡p-¶p. A\q]v F. sP, tImgn-t¡mSv.

hyXy-kvXX ]peÀ¯p¶p

ae-_mÀ

hnj³ Hmtcm e¡w Ignbpw tXmdpw IqSp-X IqSpX anI-¨-Xm-Ip¶p F¶Xv kt´m-j-I-c-am-Wv. aäp {InkvXy³ {]kn-²o-I-c-W-§-fn \n¶p hyXy-kvXX ]peÀ¯m³ ae-_mÀ hnj\p Ign-bp-¶p-≠v. Ignª e¡w {]kn-²o-I-cn¨ ^m. t]mÄ tXe-¡m-«nsâ teJ\w hyXy-kvXX ]peÀ¯p-¶p. ae-_mÀ hnj\v Gsd apt¶-dm³ km[n-¡-s« F¶m-iw-kn-¡p¶p. Pn_n³ tPmÀPv, ae-¸pdw.

-]-c-ky-§Ä kw_-Ôn¨ hnh-c-§Ä¡v: 9633 766483 kÀ¡p-te-j³ kw_-Ôn¨ hnh-c§ - Ä¡v: 0495 2731311

Igp-I-·mÀ DbÀ¶p ]d-¡s« ¹-kv

Sp hn-ZymÀ-°n-I-sf hn-hn-[ sXm-gn ta-J-e-IÄ ]-cn-N-b-s¸-Sp¯m³ \-S-¯n-b Iymw-]v. hn-hn-[ ta-J-e-I-fn- {]-hÀ-¯n-¡p-¶ {]-KÂ-`À ¢m-sk-Sp-¯p. ]p-Xn-b tIm-gv-kp-I-fp-sS hn-im-e tem-I-amWv Ip-«n-I-fp-sS ap-¼n Xp-d-¶-Xv. ¢m-kv I-gn-ª-t¸mÄ H-cp an-Sp-¡\v kw-i-bw. "kÀ B ta-J-e-bn-te-¡p t]mIp-¶-Xv "tk-^v' (kp-c-£n-Xw) BtWm?' F-´m-Wv "tk-^v' F-¶-Xp sIm-≠v D-t±-in-¨-sX-¶p tNm-Zn¨-t¸mÄ Ir-Xy-am-b D-¯-c-an-Ã. ]-¸-bpw a-sä-Ãm-h-cpw A-§-s\ ]-d-bp-¶p-sh-¶p am-{X-am-bn-cp-¶p A-h-sâ a-dp-]-Sn. ]p-Xn-b Im-ew, an-I-¨ i-¼-f-hpw h-fÀ-¨m km-[yX-bp-ap-Å F-{X-tbm tIm-gvkp-I-fm-Wv Ip-«n-IÄ-¡p ap¼n Xp-d-¡p-¶-Xv. ]-s£, c-£n-Xm-¡-fn ]-eÀ-¡pw F-©n-\n-b-dn-Mpw ssh-Zyim-kv-{X-hpw am-{X-am-Wv "tk-^v' tPm-en-IÄ. Ip-«n-I-fp-sS A-`n-cp-Nn t\m-¡msX F-©n-\n-b-dn-Mn-\p hn-«n-«v tImgv-kp-IÄ ]qÀ-¯n-bm-¡m-¯-h-cpw tPm-en-bn I-b-dn-bn-«pw I-gn-hn-Ãm¯-Xn-\m D-bÀ-¨ In-«m-sX \n-cmi-cm-Ip-¶-h-cpw F-{X-sb-{X! A-Ô-bm-bn-cp-¶n-«pw Po-hn-Xt¯m-Sp s]m-cp-Xn tem-I-¯n-\p am-Xr-I-bm-bn-¯oÀ-¶ sl-e³ sIÃÀ kp-c-£n-X-Xz-s¯ hn-ti-jn¸n-¨-Xv A-Ô-hn-izm-k-sa-¶m-Wv. Im-c-Ww F-Ãm AÀ-°-¯n-epw ]qÀ-W kp-c-£n-X-sa-¶p hn-tijn-¸n-¡m³ H-¶p-an-Ã. [o-c-am-bpw km-l-kn-I-am-bpw Po-hn-X-s¯ t\cn-Sp-I-bm-Wv th-≠-sX-¶v kz-´w Po-hn-Xw-sIm-≠v A-hÀ tem-Is¯ ]Tn-¸n-¨p. tIm-«-bw A-bÀ-¡p-¶-s¯ H-cp tN-«s\ I≠pap-«p¶ A-h-k-c¯n C-S-bv-¡n-sS ]-d-bp-¶ H-cp hm-N-I-ap-≠m-bn-cp-¶p. "A-fn-b³ a-e-_m-dn-\p t]m-bt¸mÄ F-\n-¡pw t]m-Im-am-bn-cp¶p'. "]n-s¶ F-´p-sIm-≠p t]m-bn-Ã?' "A-fn-b-³ hn-fn-¨-Xm, ]-s£, A-¶p a-e-_m-dn H-cp ku-I-cyhp-an-Ãm-bn-cp-¶p. C-¶v a-e-_m-dn A-bÀ-¡p-¶-s¯-¡m-fpw ku-I-cya-tÃ?' ho-Sn-\p ap-¼n Iq-Sn _-kv Hm-Sp-¶ tdm-Upw sXm-«-Sp-¯v ]-Ån-bpw ]-Ån-¡q-S-hp-sa-Ãm-ap-Å A-bÀ¡p-¶-s¯ ku-I-cyw th-s≠-¶ph-¨m-Wv `m-Kyw ]-co-£n-¡m-\pw I-jv-Ss¸-Sm-\pw X-¿m-dm-bn A-fnb³ a-e-_m-dn-\p t]m-b-Xv. A-bÀ¡p-¶w-Im-c³ "tk-^v' B-bn

dn-¡p-¶ sIm-¨u-tk-¸v Nn-än-e-¸nÅn F-¶pw ]p-Xp-a tX-Sp-¶-h\m-bn-cp-¶p. thmÄ-t«-Pv hy-Xn-bm-\w-sIm≠v ssh-Zyp-Xn D-]-I-c-W-§Ä \-in-¡p-¶p-sh-¶p hym-]-I-ambn ]-cm-Xn D-bÀ-¶-t¸m-gm-Wv sI. F-^v. tPmÀ-Pv A-Xn _n-kn-\-kv km-[y-X I-≠v hn KmÀ-Uv sÌ-_n-ssek-dp-am-bn sIm-¨u-tk-¸v I-fA-hn-sS-¯-s¶ \n-¶-t¸mÄ a-e_m-dn-\p t]m-b A-fn-b³ "c-£- ¯n-en-d-§n-b-Xv. C-¶v sXm-«-sXÃmw s]m-¶m-¡p-¶ hy-h-km-b s¸-«p'. ]p-en-ävÌÀ k-½m-\ tP-Xm-hm-b am-{´n-I-\m-Wv A-t±-lw. A-ta-cn-¡³ I-hn tdm-_À-«v t{^m- sN-dn-b ¢m-kp-I-fnÂ-¯-s¶ IpÌn-sâ (1874-þ1963) {]-i-kv-X I-hn- «n-I-sf {i-²n-¨m A-h-cp-sS AX-bm-Wv "Z tdm-Uv t\m-«v tS-¡¬'. `n-cp-Nn a-\-kn-em-¡mw. \-¶m-bn h-\-¯n c-≠p h-gn-IÄ Xn-cn-bp- hm-bn-¡m³ A-hÀ-¡p ku-I-cy¶-Xm-Wv I-hn-X-bp-sS hn-j-bw. sam-cp-¡p-I. B-ß-hn-izm-kw ]-Ic-≠p h-gn-I-fn-eq-sS-bpw t]m-Im-\m- cp-I. B-i-b hn-\n-a-b ti-jn-bpw C-S-s]-Sm-\p-Å I-gn-hpw Nn-´m hn-Ã. A-Xn-\m I-hn ]-d-bp-¶p: ti-jn-bpw t]m-jn-¸n-¡p-I. Cu"I took the one less travelled by iz-c hn-izm-kn-I-fpw kÂ-kz-`m-hnAnd that has made I-fp-am-bn h-fÀ-¯p-I. Nn-«-bm-b all the difference' (A-[n-Iw bm-{X sN-¿m-¯ h-gn hym-bm-a-¯n-eq-sS \-à B-tcm-KyRm³ sX-c-sª-Sp-¯p; A-Xm-Wv ap-≠m-¡p-I. I-cn-bÀ ssK-U³-kv F-Ãm hy-Xym-k-¯n-\pw Im-c-Ww) ]-cn-]m-Sn-I-fn ]-s¦-Sp-¸n-¡p-I. C-¯-c-¯n c-£n-Xm-¡-fp-sSkp-c-£n-X-Xzw tX-Sp-¶ tPm-en-Ifm-Wv Iq-Sp-X-em-fp-IÄ \-S-¡p-¶ bpw A-[ym-]-I-cp-sS-bpw Xm-§p h-gn. C-hn-sS a-Õ-cw Iq-Sp-¶-Xn-\m In-«p-¶ Ip-«n-¡v kv-IqÄ hn-Zym-`ym h-cp-am-\-hpw h-fÀ-¨-bv-¡pÅ- k Im-e-¯p X-s¶ kz-´w h-gnbpw I-gn-hpw t_m-[y-s¸-Spw. km-[y-Xbpw Ip-d-bmw. A-`n-cp-Nn-s¡m-¯v A-hÀ ]T-\km-l-kn-I-am-bn ]p-Xp-h-gn tX-Spþs Xm-gn ta-J-e-IÄ sX-c-sª¶-hÀ {]-Xn-k-Ôn-I-fn \n-¶p ]m Sp¡ -s«. ssZ-hw F-Ãm Ip-«n-I-sfT-§Ä ]Tn-¡pw. A-Xv B-ß-hnizm-kw Iq-«p-I-bpw h-fÀ-¨-bv-¡p bpw G-tXm Po-hn-Xm-´-kn-te-¡v hn-fn-¡p-¶p-≠v. A-Xp sh-fn-s¸-«p h-gn-sbm-cp-¡p-I-bpw sN-¿pw. H-cn-¡epw "tk-^v' B-Im³ {i-an- In-«m³ A-h-sc k-lm-bn-¡p-I-bm¡m-sX A-]-I-S-I-c-am-bn Po-hn-¨ Wv c-£n-Xm-¡-fp-sS I-S-a. ap-XnÀ-¶-hÀ ]-e-t¸m-gpw X-§tb-ip-hn-s\-t¸m-se H-cm-sf tem-I N-cn-{X-¯n Im-Wm-\m-hn-Ã. P-\- fp-sS Po-hn-X Im-e-¯n-tem A-\p§Ä cm-Pm-hm-¡m-³ t\m-¡p-t¼m- `-h-¯n-tem e-`n-¨ A-dn-hn-sâ gpw ]p-I-gv-¯p-t¼m-gpw ImÂ-h-cn- ]-Ým-¯-e-¯n-em-Wv Ip-«n-I-sf bn-te-¡m-Wv X-sâ bm-{X-sb-¶p \-bn-¡m³ {i-an-¡p-I. F-t¸mtb-ip ]-e-h-«w HmÀ-an-¸n-¨n-cp-¶p. gpw C-Xv hÀ-¯-am-\ Im-e-¯n P-·-Zu-Xyw sh-fn-s¸-«p-In-«p-¶-hÀ- {]-k-à-am-h-W-sa-¶n-Ã. tem-Iw A-\p-Zn-\w am-dn-s¡m¡v A-Xp t\-Sp-¶-Xp-h-sc hn-{i-a≠n-cn-¡p-¶ C-¡m-e-¯v ]p-Xn-b ap-≠m-In-Ã. hn KmÀ-Un Xp-S-§n hn-t\m-Z hy- B-Im-iw tX-Sp-¶-h-cp-sS Nn-d-I-cnh-km-b-¯n sh-¶n-s¡m-Sn ]m- bm³ {i-an-¡m-Xn-cn-¡mw.

AIw ]pdw

ae_mÀ hnjs\¡pdn¨pÅ \n§fpsS A`n{]mb§fpw Email: malabarvisioneditorial@gmail.com \nÀt±i§fpw R§Äs¡gpXq: No^v FUnäÀ, ae_mÀ hnj³, ]nFwHkn, tacn¡p¶v ]nH. 673012 www.facebook.com/malabarvisionthamarassery


3 ae_mÀ hnj³

tabv 2014

""ssZhw Fs¶ Bßm-¡-fpsS tUmIvS-dm¡n'' ]Tn¨v aq¶p hÀjw tPmen sNbvX tijw skan-\m-cn-bn tNÀ¶v sshZn-I-\mb ^m. tPmk^v {InÌn ]Ån-tbm-Sn- Xsâ PohnXw hnh-cn-¡p¶p

a-äp-Å-hÀ-¡v

hnip² tPm¬ t]mÄ c≠m-a³

hnip² tPm¬ Ccp-]-¯naq-¶m-a³

\ap-¡mbv c≠v hnip² ]m¸m-amÀ kzÀ¤-¯n \ap¡p th≠n {]mÀ°n-¡m³ c≠p hnip-²sc-¡qSn e`n-¨n-cn-¡p-¶p. B[p-\nI Ime¯v It¯m-en¡ k`sb kp[ocw \bn¨ c≠p amÀ]m-¸-amÀ. c≠mw h¯n-¡m³ kp\-l-tZm-knsâ inÂ]n tPm¬ Ccp-]-¯naq-¶m-a³, tIc-f- a®n ]mZ-ap-{Z-IÄ ]Xn-¸n¨ alm-\mb XoÀ°m-S-I³ tPm¬ t]mÄ c≠m-a³. hnizmkne-£-§sf km£n-bm¡n h¯n-¡m\nse skâ v ]otägvkv kvIzb-dn \S¶ `àn \nÀ`-c-amb NS-§n {^m³knkv amÀ]m¸ Ccp-h-scbpw hnip² KW-¯n-te¡v DbÀ¯n.

\-· sN-¿m³, D-]-Im-c-{]-Z-am-b Imcy-§-fn hym-]r-X-\m-Im³ sN-dp-¸w ap-X Rm³ B-{K-ln-¨n-cp-¶p. ssZ-hw X-¶ H-tc-sbm-cp Po-hnXw AÀ-°-]qÀ-®-am-bn Po-hn-¨p XoÀ-¡-Ww F-¶Nn-´-bm-bn-cp-¶p C-Xn-\v ]n-¶nÂ. {]o-Un-{Kn hn-Zym`ym-k-¯n-\p ti-jw ^mÀ-a-kn tIm-gv-kn ]T-\w ]qÀ-¯n-bm-¡n. aq-¶p hÀ-jw ^mÀ-a-kn-Ìm-bn tPmen sN-bv-Xp. C-Xn-\n-sS Cw-¥o-jv km-ln-Xy-¯n _n.-F. ]T-\w ]qÀ-¯n-bm-¡n. Po-hn-X-s¯-¡p-dn-¨v hy-à-am-b Xo-cp-am\-sa-Sp-t¡-≠ k-a-b-am-bn. hn-hm-l Po- ^m.tPmk-^v {Inkvän ]Ån-tbm-Sn (sdIvSÀ, hn-X-¯n {]-th-in-¡m-³ ]-e-cpw t{]mAÂt^m³k skan-\m-cn) Õm-ln-¸n-¨p. Nn-e B-tem-N-\-IÄ h-¶p. k-aq-l-¯n-\p \-· sN-¿-W-sa-¦n X-\n-¨p-Å Po-hn-X-am-Wp \-Ã-sX-¶ Nn-´ hnhm-l Po-hn-X-¯n {]-th-in-¡p-¶-Xn \n-¶p ]n³-am-dm³ Im-c-W-am-bn. ssh-Zn-I-\m-I-W-sa-¶ Nn-´ A-¡m-e-¯v D-≠m-bn-cp-¶n-Ã. a-\p-jy Po-hn-X-¯n-sâ e-£y-s¯-¡p-dn-¨pw \n-e-\nÂ-¸n-s\-¡p-dn-¨pw tem-I Po-hn-X-X-s¯-¡p-dn-¨pw Pohn-X aq-ey-§-sf-¡p-dn-¨p-ap-Å [m-cm-fw tNm-Zy-§Ä a-\-kn-s\ Ip-g-¡n-b Im-e-L«w Iq-Sn-bm-bn-cp-¶p A-Xv. A-¡m-e-¯v Ip-f-¯p-h-b F³.-BÀ.-kn-bn H-cp [ym-\-¯n ]-s¦-Sp-¡p-hm³ C-S-bm-bn. [ym-\ th-f-bn F-s¶ Ip-g-¡n-bn-cp-¶ tNm-Zy-§-fp-sS D-¯-c-am-bn tbip-hn-s\ Rm³ I-s≠-¯n. A-Xv B-g-ta-dn-b t_m-[y-¯n-ep-Å A-\p-`-h-am-bn-cp¶p. Po-hn-X-¯n a-\p-jy-\v A-\p-I-cn-¡m³ I-gn-bp-¶ G-ä-hpw \-à am-Xr-I h-gnbpw k-Xy-hpw Po-h-\p-am-b Cu-tim-bm-sW-¶v A-\p-`-h-s¸-«p. Ip-td B-tem-Nn-¨ ti-j-am-Wv ssh-Zn-I-\m-I-W-sa-¶ Xo-cp-am-\-¯n-se-¯p-¶-Xv. ssh-Zn-I-\m-Ip-¶-Xm-Wv Cu-tim-sbm-sSm-¸-am-bn-cn-¡p-¶-Xn-\p-Å G-ä-hpw \-à amÀ¤-sa-¶ Nn-´-bpw tb-ip-hn-\p th-≠n D-Sp-¸n-«v tk-h-\w sN-¿p-hm-\pw a-äp XymK-§Ä G-sä-Sp-¡m-\pw k-¶-²-am-I-¯-¡ co-Xn-bn ssZ-hw F-sâ a-\-kn-s\ ]-cp-h-s¸-Sp-¯n. F-sâ Xo-cp-am-\w am-Xm-]n-Xm-¡-sf-bpw kp-lr-¯p-¡-sf-bpw A-dnbn-¨p. kp-lr-¯p-¡Ä \n-cp-Õm-l-s¸-Sp-¯n. D-Nn-X-am-b Xo-cp-am-\w kz-´w \n-ebn F-Sp-¡p-hm³ am-Xm-]n-Xm-¡Ä t{]m-Õm-ln-¸n-¨p. aq-¶qw \m-epw X-e-ap-d-IÄ I-≠ A-b ho-Sp-I-fn-se Im-c-W-h-·mÀ F-s¶ t{]m-Õm-ln-¸n-¨-t¸mÄ a-t\m-lc-am-b H-cp Po-hn-X e-£y-am-Wv Xn-c-sª-Sp-¡p-¶-sX-¶ t_m-[y-ap-≠m-bn. 24-þm-a-s¯ h-b-kn-em-Wv sk-an-\m-cn-bn tN-cp-¶-Xv. k-`-sb-¡p-dn-¨v B-g-am-b Ah-t_m-[w A-¶v D-≠m-bn-cp-¶n-Ã. ]n-¶o-Sv ]T-\-Im-e-¯v B-g-ta-dn-b t_m-[y-§Ä \Â-In ssZ-hw F-s¶ A-\p-{K-ln-¨p. H-cp tUm-Iv-S-dm-I-W-sa-¶-Xm-bn-cp-¶p B-{K-lw. F-¶m B-ßm-¡-fp-sS tUm-Iv-Sdm-Im-\m-Wv ssZ-hw F-s¶ Xn-c-sª-Sp-¯-Xpw ]-cn-io-en-¸n-¨-Xpw. ssh-Zn-I-\m-bn ]-e ta-J-e-I-fn-epw {]-hÀ-¯n-¨p. 20 hÀ-jw ]n-¶n-« ssh-Zn-I Po-hn-X-¯n-te-¡v Xn-cn-ªp t\m-¡p-t¼mÄ G-sd kw-Xr-]v-Xn-bpw k-t´m-j-hp-ap-≠v.

sXm-gn-em-fn-Zn-\w HmÀ-½-s¸-Sp-¯p-¶-Xv ]n. ]n. ss]enamÌÀ sXm-gn-en-sâ a-l-Xz-hpw sXm-gn-em-

fn-bp-sS {]m-[m-\y-hpw HmÀ-½-s¸-Sp¯m-\m-bn tem-I-sa-¼m-Spw B-Ncn-¡p-¶ sa-bv-Zn-\w \-s½ kw-_Ôn-¨n-S-t¯m-fw sXm-gn-em-fn-a-[yØ-\m-b hn-ip-² bu-tk-¸n-Xmhn-sâ Xn-cp-\m-fm-Wv. tb-ip-hn-sâ h-fÀ-¯p-]n-Xm-hm-b hn-ip-² butk-^v X-¨-sâ sXm-gn sN-bv-Xv D-]-Po-h-\w \-S-¯n-b hy-àn-bmWv. sXm-gn sN-bv-Xm-Wv B ]nXm-hv Xn-cp-¡p-Spw-_-s¯ t]män-b-Xv. A-Xp-sIm-≠v sXm-gn-em-fnI-fp-sS a-²y-kv-Y-\m-bn \-½Ä hnip-² bu-tk-¸n-Xm-hn-s\ hm-gv-¯p¶p. "a-®n \n-¶v F-Sp-¡-s¸-«

\o a-®n-t\m-Sv tN-cp-¶-Xp-h-sc s\-än-bn-se hn-bÀ-¸p-sIm-≠v `-£Ww k-¼m-Zn-¡pw' F-¶p ]-d-ªv, ssZ-hw, a-®n \n-s¶-Sp-¯ a\p-jy-s\ a-®n-t\m-Sv a-Ãn-Sm³ hn«p. hn-bÀ-¯p ]-Wn-sb-Sp-¡m-sX `-£-W-¯n-\v AÀ-l-X-bn-à F-¶ bm-YmÀ-°yw B ]n-Xm-hn-\v \-Ã-h®w t_m-[y-s¸-Sp-I-bpw k-´-Xn]-c-¼-c-IÄ A-Xv A-\p-I-cn-¡p-Ibpw sN-bv-Xp. i-co-cw hn-bÀ-¯p ]-Wn-sb-Sp¯v `-£y-{]-iv-\-§Ä ]-cn-l-cn-¨ a-\p-jy-cm-in a-\-Êv hn-bÀ-¯ Nn´-I-fn-eq-sS H-cp-]m-Sv `u-Xn-I-t\-«§-fp-ap-≠m-¡n. a-\p-jy-sâ \m-fnXp-h-sc-bp-Å F-Ãm t\-«-§Ä-¡pw Im-c-Ww G-sX-¦n-epw hn-[-¯n-epf-f hn-bÀ-¡-em-Wv; ITn-\m-²zm-\am-Wv. G-sX-¦n-epw X-c-¯n-ep-f-f sXm-gn-en GÀ-s¸-«v D-]-Po-h-\w \-S-¯p-I-sb-¶-Xm-Wv a-\p-jy-hwi-¯n-sâ s]m-Xp-hm-b co-Xn. sXm-gn-en-sâ a-l-Xz-hpw sXm-gnem-fn-I-fp-sS {]m-[m-\y-hpw tem-I-

sa-¼m-Spw Aw-Ko-I-cn-¡-s¸-«n-«p-f-f h-en-b kw-K-Xn-bm-Wv. th-e sN¿p-¶-h³ B-lm-c-¯n-\v AÀ-l\m-Wv F-¶p ]-d-bp-t¼mÄ th-e sN-¿m-¯-h³ B-lm-c-¯n-\v AÀl-\-à F-¶pw AÀ-°-am-Ip-¶p. te-_-enÂ-am-{Xw sXm-gn-em-fn-bmbn-cn-¡p-I-bpw ta-\n A-\-§m-sX Iq-en ssI-¸-äp-I-bpw sN-¿p-¶ kw-L-Sn-X sXm-gn-em-fn-hÀ-¤w H-cp-]m-Sp-Å H-cp h-en-b cm-Py-s¯ {]-P-I-fm-Wv \mw. a-\p-jy-cm-Wv Gä-hpw h-en-b k-¼-s¯-¶pw a-\pjy-{]-b-Xv-\-am-Wv G-ä-hpw h-en-b i-àn-sb-¶p-ap-Å bm-YmÀ-°yw AwKoI-cn-¡p-I-bm-sW-¦n C´ysb-t¸m-ep-Å H-cp cm-Pyw C-{Xsbm-¶pw ]p-tcm-K-an-¨m t]m-sc -¶v BÀ-¡pw t_m-[y-am-Ipw. sXmgn-em-fn-hÀ-¤ kÀ-hm-[n-]-Xyw ap{Zm-hm-Iy-am-¡p-I-bpw t\m-¡p-Ip¯n-I-fm-bn \n-¶v t\m-¡p-Iq-en ssI-¸-äp-I-bpw sN-¿p-¶ \-½p-sS kw-Øm-\-¯m-I-s« ]-Wn-sb-Sp-¡en-t\-¡mÄ ]-Wn-ap-S-¡p-I-fm-Wv

F-®-¯n Iq-Sp-XÂ. ]-Wn-sb-Sp-¡m³ \À-t±-in-¨-Xv ssZ-h-am-b-Xp-sIm-≠v ]-Wn ap-S¡m³ B-lzm-\w sN-bv-X-Xv km¯m-\m-Im-t\ X-c-ap-f-fp. A-e-k\m-b-h-sâ a-\-Ên-te km-¯m-\v hm-k-ap-d-¸n-¡m³ I-g-bq. A-XpsIm-≠v A-h-\v \-½p-sS A-e-k-X h-en-b C-jv-S-am-Wv. "B-e-kyw ln a-\p-jym-Wmw i-co-c-tØm a-lm³ cn-]p'. F-¶m-Wv B-Nm-cy-h-N-\w. H-cp a-\p-jy-\v A-hâ i-co-c-¯n¯-s¶ Øn-Xn-sN-¿p-¶ A-hsâ G-ä-hpw h-en-b i-{Xp-hm-Wv A-e-k-X. \-s½ Io-g-S-¡m-s\mcp-§p-¶ i-{Xp-hn-s\ tXm-ev-]n¨m-te \-ap-¡p hn-P-bn-¡m-\m-hq. A-Xp-sIm-≠p-X-s¶-bm-Wv \-½Ä A-e-k-cm-bn-cn-¡m-sX hn-bÀ-¯p tPm-en sN-¿-W-sa-¶v ssZ-hw ]-d-ªp-X-¶-Xv. A-¸-\-¸q-¸-·m-cm-bn-«v k-¼m-Zn¨p-X-¶ kz-¯m-b-Xp-sIm-≠v F-\n¡v ]-Wn-sb-Sp-¡m-sX Po-hn-¡m³ A-h-Im-i-ap-≠v F-¶v [-cn-¨p-h-¨n-

cn-¡p-¶-Xv au-Vy-am-Wv. ]qÀ-hnIÀ k-¼m-Zn-s¨-¦n A-Xn-\p-f-f s{I-Un-äv A-hÀ-¡p-Å-Xm-Wv. "D-¯-aw kzmÀ-Ön-Xw hn-¯w. a-[y-aw ]n-Xp-cmÀ-Ön-Xw. A-[-aw {`m-XrÀ-Z-¯w. kv-Xo-hn-¯-a-[-am-[-aw.' F-¶m-Wv {]-am-Ww. G-d-d-hpw t{ijvT-am-b [-\w kz-´-am-bn BÀÖn-¡p-¶-Xm-Wv. ]n-Xr-Z-¯-am-b kz-¯n-\p a-[y-a-Øm-\-ta-bp-Åp. k-tlm-Z-c³ X-¶ [-\w A-[-a-KW-¯n-te-s]-Sq. kv-Xo-[-\-am-I-s« A-[-a-¯n-epw A-[-a-hp-am-Wv. kwK-Xn-IÄ C-§-s\-sbm-s¡-bm-sW¶n-cn-s¡ F-Ãp-ap-dn-sb ]-Wn-sbSp-¯v ]-Ãp ap-dn-sb Xn-¶p-I-bm-Wv A-`n-Im-ayw. sh-dp-sX-bn-cp-¶p Xn¶p-ap-Sn-¡p-¶-h³ A-[-a³. H-cp sXm-gn-em-fn-Zn-\w-Iq-Sn I-S¶p-t]m-Ip-t¼mÄ H-¸w \-½p-sS Ae-k-X-bpw I-b-än-hn-Smw. A-²zm-\w \-ap-¡v ap-J-ap-{Z-bm-¡mw. A-t¸m-gtà \-½Ä b-YmÀ-° ssZ-h-a-¡fm-Iq.


4 ae_mÀ hnj³

tabv 2014

F-¶p kz-´w Nm-h-d-b-¨³ kotdm ae-_mÀ k`bv¡v A`n-am\ aqlqÀ¯w k½m-\n¨v Nmhd Ipcym-t¡mkv Gen-bmkv A¨sâ am[y-Ø-X-bn \S¶ AÛpXw amÀ]m¸ AwKo-I-cn-¨p. hnip-²-\m-¡n-bpÅ {]Jym-]\w HIvtSm-_-dn \S-¡p-sa-¶mWv h¯n-¡m³ hr¯-§Ä Adn-bn-¡p-¶-Xv. tIcf \thm-°m\ \mb-I-cn-sem-cm-fmb Nmh-d-b-¨sâ ImgvN-¸m-Sp-IÄ Fs¶¶pw {]k-à-am-Wv. C¶s¯ kaq-l-¯n\v Nmh-d-b-¨³ Ab-bv¡m³ km[y-X-bpÅ I¯mWv Nph-sS.

^m. tPm¬ a®m-d-¯d kn.-Fw.sF ({]n³kn-¸Â, tZh-Kncn knFwsF ]»nIv kvIqÄ) h-Õ-e a-¡-tf, X-e-ap-d-IÄ I-gn-bp-t¼mÄ ]qÀ-hn-IÀ hn-kv-a-cn-¡-s¸-Spw. A-§-s\ h-cp-t¼mÄ A-\y-am-Ip-¶-Xv \-ap-¡v Po-h³ ]-IÀ¶p X-¶-h-cm-Ipw. A-I-se-bm-Ip-¶-Xv \-s½ tNÀ-¯p ]n-Sn¨-h-cpw. A-Xp-sIm-≠m-Wv H-cp L-«-¯n Ip-Spw-_-]p-cmWw-t]m-se Rm³ \m-fm-K-a-§Ä F-gp-Xn-b-Xv. \-s½ \mam-¡n-b-h-sc HmÀ-¡m³. \m-fm-K-a-¯n N-cn-{X-ap-≠v. kv-ac-W-I-fp-≠v. H-cp Im-e-L-«-¯n-sâ lr-Z-b-¯p-Sn-¸p-I-fp-≠v. HmÀ-½-I-fm-Wv \-s½ a-\p-jy-cm-¡p-¶-Xv. a-d-hn a-c-W-am-Wv. Rm³ Po-hn-t¡-≠-Xv C-\n \n-§-fp-sS HmÀ-½-I-fn-eq-sS-bmWv. ssI-\-I-cn-bn-se F-sâ {]n-b-s¸-« a-¡Ä-¡v F-gp-Xn-b I-¯n-s\-bm-Wv Rm-\n-hn-sS A-\p-kv-a-cn-¡p-¶-Xv. A-sX-Sp¯v Iq-sS-¡q-sS hm-bn-¡p-I. Po-hn-X-¯n-\pw Im-e-¯n-\pw t\-sc ]n-Sn-¨ I-®m-Sn-b-tà F-gp-¯v. A-½-bn \n-¶p ] Tn-¨-Xpw a-ev-]m³-am-cnÂ-\n-¶p {K-ln-¨-Xpw Po-hn-X-¯n I-≠-Xpw tI-«-Xpw ]-e-t¸m-gm-bn {]-kw-Kn-¨-Xpw F-Ãmw Cu I-s¯-gp-Xm³ F-s¶ kzm-[o-\n-¨n-«p-≠v. \n-§Ä IpSpw-_-§-fn A-\p-jvTn-t¡-≠ amÀ-¤-tc-J-bm-Wv kp-ZoÀL-am-b Cu I-¯v. A-Xn-{]-Im-c-am-Wv Xp-S-§p-¶-Xv: ""\-à {In-kv-Xym-\n-¡p-Spw-_w B-Im-i-tam-£-¯n-sâ kmZr-iy-am-Ip-¶p. Ip-Spw-_-¯n-se Aw-K-§Ä kv-t\-l-¯m X-½nÂ-X-½n sI-«-s¸-«v, A-[n-Im-cn-I-tfm-Sp-Å B-Z-c-hnepw A-\p-kv-a-c-W-¯n-epw, ssZ-h-t¯m-Spw a-\p-jy-tcm-Spap-Å k-am-[m-\-¯n-epw, Hm-tcm-cp-¯-cpw \n-Xy-K-Xn {]m]n-¡p-¶-Xn-\m-h-iy-am-b {]-b-Xv-\w sN-bv-Xv Iq-«-am-bn Pohn-¡p-t¼m-g-s{X, Ip-Spw-_-am-Ip-¶-Xv. Zpx-J-§-fp-sS Ø-eam-bn-cn-¡p-¶ Cu tem-I-¯n D-≠m-Im-hp-¶ Hm-tcm-tcm sR-cp-¡-§Ä-¡pw k-¦-S-§Ä-¡pw a-t[y, ]-c-kv-]-cw A-\p-`-h-th-Zy-am-¡p-¶ B-izm-k-¯n-sâ-bpw k-am-[m-\¯n-sâ-bpw kv-t\-l-¯n-sâ-bpw A-hÀ-®-\o-b- am-[p-cyw \p-IÀ-¶v, B-tcm-Spw {]-Xn-Im-c-_p-²n ]p-eÀ-¯m-sX, {I-am\p-kr-Xw Po-hn-¡p-I F-¶-X-s{X Ip-Spw-_-s¯ kzÀ-¤-ka-am-¡p-¶-Xv.'' a-\-Ên-sâ Xo-c-¯p-\n-¶v Im-e-¯n-sâ Xn-c-IÄ F-sâ hm¡p-I-tf-bpw A-]-l-cn-¨n-«p-≠m-Ipw. `q-X-Im-e-kv-a-c-W-IÄ k-Po-h-am-¡p-¶ a-S-§n-h-c-hv \-S-¯m³ P-\n-ar-Xn-I-Ä-¡p km-£yw h-ln-¡p-¶ ssZ-hw ho-≠pw F-s¶ A-\p-{K-ln¡p-¶p. F-sâ F-fn-b Po-hn-X-¯n-\v a-c-W-ti-jw \Â-Ip¶ hn-ip-² ]-Z-hn \n-§-fn-te-¡v ssZ-h-Ir-]-sb F-¯n-¡p¶-Xn-\p-Å amÀ-K-am-Ipw. k-`m-Km-{X-s¯ On-¶-`n-¶-am-¡p-¶ i-àn-I-sf A-¶pw Rm³ t\-cn I-≠-Xm-Wv. k-Xy-hn-izm-k-¯n \n-¶v \n-§-sf sX-än-²-cn-¸n-¡p-¶ hym-Jym-\-§-fpw kzm-[o-\-§fp-am-bn tdm-t¡m-kv t]m-ep-Å-hÀ Cu \m-«n F-¯n-bn«p-≠v. ]-c-¼-cm-K-X-am-bn \mw A-\p-jvTn-¨ hn-izm-k-s¯bm-Wv A-hÀ £-X-s¸-Sp-¯m³ {i-an-¨-Xv. {In-kv-Xp-hn-\m Øm-]n-¨p-d-¸n-¨n-«p-Å hn-izm-kw ho-≠pw ho-≠pw Øn-coI-cn-¡-s¸-Sp-hm³ C-¯-cw tIm-fn-f-¡-§Ä D-]-I-cn-¨n-t« D-Åq-sh-¶v Rm³ I-cp-Xp-¶p. hn-izm-k-k-aq-l-s¯ I-ch-e-b-¯n tNÀ-¯p \nÀ-¯m³ Rm³ \-t¶ t¢-in-¨n«p-≠v. k-aq-l-¯n-\v A-´-Ñn-{Zw kw-`-hn-¡m-Xn-cn-¡m³ ap-«n³-ta \n-¶p I-c-ªp {]mÀ-°n-¨n-«p-≠v. C-S-b-{i-²-bnÃm-sX hn-izm-k k-aq-l-¯n \n-¶v B-cpw \-jv-S-s¸-S-cpsX-¶v F-\n-¡v \nÀ-_-Ô-ap-≠m-bn-cp-¶p. "A-\-kv-Xym-ky-bp-sS c-à-km-£yw' Rm³ F-gp-Xn-b-Xv hn-izm-k-s¯ ZpÀ-_-e-s¸-Sp-¯p-¶ N-cn-{X ap-lqÀ-¯-¯nem-Wv. hn-izm-kw ho-tcm-Nn-X-am-bn H-cp I-\y-I-bn ]-cn-

]-Ån-tbm-Sp tNÀ-¶v ]-Ån¡q-Sw F-¶-Xv A-dn-hn-sâ hym-]-\-¯n-\pw kw-e-`yX-¡pw am-{X-am-bn-cp-¶n-Ã. a-dn-¨v B-ßo-b ]-cn-k-c¯p-th-Ww \-½p-sS Ip-«n-I-sf hn-Zy A-`y-kn-¸n¡m³ F-¶p-Å-Xp-sIm-≠p-Iq-Sn-bm-Wv. \-½p-sS kv-Iq-fp-IÄ Pm-Xn-a-X t`-Z-an-Ãm-sX F-Ãm-hÀ-¡pw th-≠nbm-Wv. hn-th-N-\w H-cm-ßo-b-X-bpw Aw-Ko-I-cn-¡p-¶n-Ã. ssZ-h-`-b-¯n Ip«n-Isf h-fÀ-¯n \-à h-gn-tb \-bn¡p-I-sb-¶ Zu-Xy-ta \n-§-sf GÂ-¸n¨n-«p-Åq. ]-Iz-X- h-¶ a-¡-sf kz-´w Po-hn-X-¯n-sâ kp-{]-[m-\ Xo-cp-am-\-§sf-Sp-¡m³ A-\p-h-Zn-¡p-¶-Xpw ]-cn-ioen-¸n-¡p-¶-Xpw \n-§-fp-sS I-S-a-bm-Wv. W-an-¡p-¶-Xn-s\-bm-Wv Rm-\n-Xn {]-Xn-]m-Zn-¡p-¶-Xv. hn-izm-kw Im-¡m³ a-cn-¡p-¶-Xv B-ß-k-aÀ-¸-W-am-bn Im«m-\m-bn-cp-¶p A-Xv. {In-kv-Xp F-¶pw \-ap-¡p a-W-hm-f-\mWv. a-c-Ww kv-t\-l-¯n-sâ B-hn-jv-¡m-c-hpw D-bnÀ-¸n-sâ I-hm-S-hp-am-Wv. c-à-¯n-em-Wv \mw ]n-d-¡p-¶-Xv. hn-ip²n-bn-te-¡p-Å ]n-d-hn-bpw c-à-¯n-eq-sS-bm-Wv. c-à-km£y-¯n-eq-sS-bm-Wv. hn-izm-k-£-bw D-≠m-Ip-t¼m-sgm-s¡ c-à-km-£n-I-sf-bpw hn-ip-²-sc-bpw HmÀ-¡p-I. hn-[-h-I-fp-sS Po-hn-Xw F-s¶ A-e-«n-bn-«p-≠v. kz-]v-\¡q-Sp-I-fn X-\n-¨m-¡-s¸-«-hÀ. D-]-Po-h-\-¯n-\p ]-Wn At\z-jn-¡p-¶ sN-dp-¸-¡m-cm-b kv-{Xo-IÄ. A-h-sc-sbm-s¡ Rm³ ssI-s¯m-gn-ep-IÄ ]Tn-¸n-¨p. A-hÀ-¡v A-sXm-cmizm-k-am-bn. C-Ãm-bv-a-bnÂ-X-s¶ H-cp ]-\-¼p ho-Sp-≠m¡n H-cp k-¶ym-kn-\o-k-aq-l-¯n-\p cq-]w \Â-In. C-XmWv G-X-t±-io-b k-\ym-kn-\o k-aq-l-§-fm-bn cq-]-s¸-« kn.Fw.kn-bpw kn.-Sn.-kn-bpw. h-en-b k-aq-l-§-fm-bn A-Xns\ ssZ-hw h-fÀ-¯n. kz-´w ssZ-\y-X-b-à a-äp-Å-h-cp-sS ssZ-\y-X-bm-Wv C-¶n-h-sc k-aÀ-¸n-X-cm-Im³ t{]-cn-¸n-¡p¶-Xv. se-tbm-t¸mÄ-Zv aq-¸-¨-\pw ]n-s¶-b-t§m-«v A-t\-Iw B-ßo-b-\n-b-´m-¡-fpw Cu k-\ym-k-n-\o-k-aq-l-¯n-\v BÀ-P-hw ]-IÀ-¶n-«p-≠v. H-gn-hm-¡m-\m-hm-¯ k-l-\-¯nsâ Im-k AÂ-t^m³-km-½-sb-bpw tX-Sn-sb-¯n-b-t¸mÄ A-Xn-sâ {]-tl-fn-Im ku-µ-cyw B-ßm-hn-\p \Â-Ip-¶ Nm-cp-X-sb hy-à-am-¡n-s¡m-Sp-¯-Xv tdm-a-p-fq-k-¨-\m-Wv. IÀ-½-eo-¯m k-`mw-K-am-bn-cp-¶p A-¨-\pw. ssZ-h-]-²-Xnsb {K-ln-¡m³ B-ßm-hn-\p {]-Im-iw In-«n-b-Xp-sIm-≠mWv tdm-ap-fq-k-¨-\v A-Xn-\p I-gn-ª-Xv. F-sâ B-ß-]p{Xn-bm-bn Po-hn-¨p-I-S-¶p-t]m-b F-hp-{]m-kn-bm-½-sb F-t¶m-sSm-¸w ssZ-hw hn-ip-²-]-Z-hn-bn-te-¡p-bÀ-¯n. `m-cX-k-`-tbm-Sp ssZ-hw Im-«n-b A-Xn-cn-Ãm-¯ kv-t\-l-am-WnXv. kp-hn-ti-j-¯n-\v km-£yw \Â-Im³ A-hÀ \-S-¯n-b F-fn-b {i-a-¯n-\m-Wv C-{X h-en-b A-\p-{K-lw k-`-h-gn In«n-bn-cn-¡p-¶-Xv. ]-Ån-tbm-Sp tNÀ-¶v ]-Ån-¡q-Sw F-¶-Xv A-dn-hn-sâ hym-]\-¯n-\pw kw-e-`y-X-¡pw am-{X-am-bn-cp-¶n-Ã. a-dn-¨v B-ßob ]-cn-k-c-¯p-th-Ww \-½p-sS Ip-«n-I-sf hn-Zy A-`y-kn-¸n¡m³ F-¶p-Å-Xp-sIm-≠p-Iq-Sn-bm-Wv. \-½p-sS kv-Iq-fp-IÄ Pm-Xn-a-X t`-Z-an-Ãm-sX F-Ãm-hÀ-¡pw th-≠n-bm-Wv. hn-th-

N-\w H-cm-ßo-b-X-bpw Aw-Ko-I-cn-¡p-¶n-Ã. Ip-ªp-§Ä \n-§-fp-sS ssI-I-fn kq-£n-¡m³ ssZ-hw X-¶n-«p-Å h-en-b \n-[n-I-fm-Wv. ssZ-h-`-b-¯n A-h-sc h-fÀ-¯n \-à h-gn-tb \-bn-¡p-I-sb-¶ Zu-Xy-ta \n-§-sf GÂ-¸n¨n-«p-Åq. ]-Iz-X- h-¶ a-¡-sf kz-´w Po-hn-X-¯n-sâ kp{]-[m-\ Xo-cp-am-\-§-sf-Sp-¡m³ A-\p-h-Zn-¡p-¶-Xpw ]-cnio-en-¸n-¡p-¶-Xpw \n-§-fp-sS I-S-a-bm-Wv. hn-hm-l-¯n-sâ Im-cy-¯n t]m-epw A-hÀ-¡p kzm-X-{´yw \Â-I-Ww. A-¨-Sn-im-e \nÀ-½n-¨v ]p-kv-X-I-§Ä \n-§Ä-¡p \Â-Im³ Rm³ \-S-¯n-b A-£-c-k-]-cy \n-§Ä tI-«n-«p-Å-Xm-Wv. t\-Sn-b A-dn-hpw km-t¦-Xn-I hn-Zy-bpw Nn-eÀ Ip-¯-I-bmbn A-¶pw I-cp-Xn t]m-¶n-cp-¶p. G-X-t±-io-b A-¨-Sn-im-e\nÀ-½n-¡m³ Rm³ \-S-¯n-b ]-cn-{i-a-§Â ^-e-h-¯m-IW-sa-¦n hm-b-\-bn-epw ]T-\-¯n-epw {]mÀ-°-\-bn-epw \n-§-fpw A-Xyp-Õm-l-ap-Å-h-cm-I-Ww. A-¨-Sn-¡p ap-¼v ssI-¸-S-bn kz-bw F-gp-Xn-bm-Wv Rm³ ]-e-bn-S-¯m-bn ]p-kv-X-I-§Ä F-¯n-¨-Xv. k-a-b-hpw kmh-Im-i-hpw B-h-iy-s¸-Sp-¶ Cu D-Zy-aw Rm³ G-sä-Sp-¯Xv km-£-c-tI-c-fw kz-]v-\w I-≠p-sIm-≠m-Wv. F-sâ kz-]v\-§-sf bm-YmÀ-°y-am-¡m³ ssZ-hw F-\n-¡p h-gn-Im-«n¯-¶p-sIm-≠n-cp-¶p. "hn-d-Ip-≠v; _-en-ar-K-sa-hn-sS-'sb¶v sF-k-Iv tNm-Zn-¡p-t¼mÄ A-{_-lmw ]-d-bpw "A-Xv ssZ-hw X-cp-'sa-¶v. A-km-[y-sa-¶p I-cp-Xp-¶-sX-Ãmw \-à \m-tf-¡p th-≠n G-sä-Sp-t¡-≠ sh-Ãp-hn-fn-IÄ B-sW¶p Rm-\-dn-ªp. A-¨-Sn a-jn-¡p-th-≠n Rm³ ]-Ånbn \n-¶p {]mÀ-°n-¨n-d-§p-t¼mÄ H-cp tNÀ-¸p-¦Â C-«n X-sâ ssI-h-i-ap-Å k-¼m-Zyw F-s¶ GÂ-¸n-¨p. ssZ-hw \-S-¯n-¯-cpw. I-Sp-Ip-a-Wn-bp-sS hn-izm-kw a-Xn {]-hÀ-¯\-¯n-\v C-Ô-\-am-Ip-hm³. A-½-tbm-Sp-Å Xm-gv-a-bm-b h-W-¡w \n-§Ä Ip-Spw-_-§fn-epw hy-àn-Po-hn-X-¯n-epw A-\p-jvTn-¡-Ww. A-½ F-\n¡m-cm-bn-cp-¶p F-¶-dn-bm³ F-sâ B-ß-I-Ym-Im-hy-am-b "B-ßm-\p-Xm-]w' hm-bn-¨m a-Xn. F-s¶ sh-¨qÀ ]-Ånbn am-Xm-hn-\p A-Sn-a-h-bv-¡p-¶n-Sw ap-X Rm³ am-XrZm-k-\m-bn-cp-¶p. k-Ôym-P-]w Iq-Sm-sX cm-{Xn-bn-epw A-½ D-d-¡-ap-WÀ-¶v ap-«n³-ta \n-¶p {]mÀ-°n-¡p-t¼mÄ _me-\m-bn-cp-¶ Rm-\pw F-gp-t¶-äv A-½-tbm-sSm-¸w -Iq-Spw. sIm-´-\-a-kv-Im-cw H-tc k-a-bw am-Xr-`-àn-bpw kp-hn-tij-¯n-sâ ]p-\-cm-hn-jv-Im-c-hp-am-Wv. A-Xp-sIm-≠v P-]-am-esb N-c-Sn Xq-¡n-bn-« th-Z-]p-kv-X-I-sa-¶v Rm³ hn-fn-¨p. Ip-d-¨p-am-{Xw tNm-Zn-¡p-I-bpw Ip-d-¨p-am-{Xw F-Sp-¡p-I-bpam-bn-cp-¶p F-\n-¡v Po-hn-X-\n-b-aw. \-ap-¡-h-Im-i-s¸-«-Xpw A-Xym-h-iy-ap-Å-Xp-t]m-epw A-ev-]mÂ-]w Xy-Pn-¡p-t¼mÄ k-am-l-cn-¡-s¸-Sp-¶-Xm-Wv A-]-c-\v A-¶-am-Ip-¶-Xv. ]n-Snb-cn F-¶p Rm³ hn-fn-¨ Cu hn-`-h-k-am-l-c-Ww ]-¦p-shbv-¡-en-sâ H-cp IÀ-½ ]-²-Xn-bm-bn-cp-¶p. sF-iz-cy-tem-Iw ]n-d-hn-sb-Sp-¡p-¶-Xv A-]-c-t\m-Sp-Å A-\p-I-¼-bn-em-Wv. H-cp kÂ-{]-hr-¯n-sb-¦n-epw sN-¿m-¯ Zn-h-kw H-cp-h-\v Po-h-sâ ]p-kv-X-I-¯n F-®-s¸-Sp-I-bn-sÃ-¶v Rm³ HmÀ½n-¸n-¨p-sIm-≠n-cp-¶p. hn-i-¡p-¶-h-sâ ap-¶n Cu-iz-c³ A-¸-am-bn A-h-X-cn¡pw. ssZ-h-¯n-\v A-km-[y-am-bn H-¶p-an-Ã. Po-hn-X-¯n-se Zp-cn-X-§-fpw hn-lz-e-X-I-fpw Cu-iz-cm-t\z-jn-I-fm-Im-\m-Wv \s½ t{]cn-¸n-t¡-≠-Xv. hn-ip-²-sc "A-Ûp-X-{]-hÀ-¯I-cm'-bn-am-{Xw Im-W-cp-Xv. ssZ-h-¯n-sâ F-fn-b -Zm-k-cpw ssZ-h-¯n-sâ D-]-I-c-W-§-fp-am-W-hÀ. ssZ-hw A-dn-bm-sX Po-hn-X-¯n H-¶pw kw-`-hn-¡n-sÃ-¶v R-§-sf-t¸m-se \n-§-fpw A-dn-bp-I. F-¶v kz-´w

Nm-h-d-b-¨³


5 ae_mÀ hnj³

tabv 2014

Fhp{]mkym½

Cu ImeL«¯nsâ i_vZw knÌÀ ]hn{X

tem-I-¯n-\p-ap-¼n hn-tcm-[m-`m-k-am-bn-cp-¶ F-hp-{]m-kym-½-bp-sS Po-hn-Xw k-l-\-§-fnÂ-\n-¶v H-fn-t¨m-Sp-¶ am-\p-jn-I {]-h-W-X-IÄ-¡v, {]mÀ-°n-¡p-hm³ k-a-b-hpw Xm-Xv-]-cy-hp-an-Ãm-¯ a-\p-jy-a-\-Êp-IÄ-¡v, km-¯m³ tk-h-t]m-se h-fÀ-¶p-h-cp-¶ A-Ô-Im-c-{]-Øm-\-§Ä-¡v, Xm-Xv-Im-en-I kp-J-§Ä e-£yw-h-bv-¡p-¶-hÀ-¡v ap³-]n H-cp \-£-{X-hn-f-¡v I-¯n-¨p-h-bv-¡p-¶p-

kn.-Fw.kn

\n-§Ä Cu Im-e-L-«-¯n-sâ hn-

ip-²-cm-Im³ `-b-s¸-S-cp-sX-¶v hnip-² tPm¬ t]mÄ ]m-¸ ]-d-ªtXmÀ-¡p-¶p. Nm-h-d-¸n-Xm-hn-\m Øm-]n-X-am-b kn.Fw.kn. k-¶ym-kn-\n k-aq-l¯n-se Aw-K-am-b hm. F-hp-{]mkym-½ hn-ip-²-]-Z-hn-bn-te-¡v D-bÀ-¯-s¸-Sp-t¼mÄ F-hp-{]mkym-½-bv-¡v \Â-Im-hp-¶ G-ä-hpw \-à hn-ti-j-Ww Cu Im-e-L-«¯n-sâ hn-ip-² F-¶p-Å-Xp-X-s¶bm-Wv. hn-ip-²-sc-¶pw H-cp HmÀ-½bpw HmÀ-½-s¸-Sp-¯-ep-am-Wv þ hnip-²-am-b Po-hn-X-¯n-sâ HmÀ-½bpw hn-ip-²-cm-Im-\p-Å B-Xy-´nI-am-b \-½p-sS hn-fn-sb-¡p-dn-¨pÅ HmÀ-½-s¸-Sp-¯-epw. B-cm-epw A-dn-b-s¸-Sm-¯ H-cp hn-ip-²-bm-Im³ sIm-Xn-¨v ImÀ-½en {]-th-in-¨ F-hp-{]m-kym-½ AÄ-¯m-c-bn-te-¡v D-bÀ-¯-s¸Sp-t¼mÄ HmÀ-½-bn sX-fn-bp-I sP-d-an-b 20:9.""B-ßm-hn-s\ Z-ln¸n-¡p-¶ A-Kv-\n A-Øn-IÄ-¡pÅn A-S-¨n-«n-cn-¡p-¶-Xp-t]m-se F-\n-¡-\p-`-h-s¸-Sp-¶p. A-Xns\ A-S-¡m³ Rm³ {i-an-¨p. F-¶m km-[n-¡p-¶n-Ã''. A-Øn-¡p-Ån ssZ-h-kv-t\lm-Kv-\n-sb B-h-ln-¨-hÄ Aįm-c-bv-¡p-ap-¼n-se sI-Sm-hn-f-¡v F-¶-Xp-t]m-se a-Wn-¡q-dp-IÄ k-{Im-cn-bp-sS ap-¼n X-]-kzn\n-bm-bn. k-{Im-cn-bp-sS Im-h¡m-cn, N-en-¡p-¶ k-{Im-cn, {]mÀ°n-¡p-¶ A-½ F-s¶m-s¡ At\-IÀ A-`n-kw-t_m-[-\ sN-¿-¯¡-hn-[w ssZ-h-¯n G-Im-{K-am-b B lr-Z-bw k-{Im-cn-bv-¡p-Ån A-S-¨n-«-Xp t]m-se-bm-Wv a-äp-ÅhÀ-¡v Im-W-s¸-«-Xv. Zn-hy-Im-cpWy-s¯ hn-äp-Im-im-¡p-¶, {]m-IrX-am-b co-Xn-bnÂ-t¸m-epw \n-µn¡p-I-bpw A-h-tl-fn-¡p-I-bpw sN-¿p-¶ Cu Im-e-L-«-¯n-\v am¸p-sIm-Sp-¡m³ F-¶-Xp-t]m-se cm-]-I ssZ-h-s¯ D-]m-kn-¨hÄ. Zn-hy-Im-cp-Wy-k-¶n-[n-bn I-®pw-\-«n-cp-¶ A-½-bn H-cp anÌn-¡n-sâ F-Ãm `m-h-§-fpw H-¶ptNÀ-¶p. A-Km-[-am-b F-fn-a, au\-am-b k-l-\w, A-dn-b-s¸-Sm-¯ A-²zm-\w, ITn-\-am-b {]m-b-Ýn¯-§Ä, B-ß-c-£-bv-¡p-th-≠nbp-Å Zm-lw C-h-sb-Ãmw {]mÀ-°\-bp-sS ^-e-§-fm-bn A-½-bn sX-fn-ªp-\n-¶p. B km-¶n-[y¯n-\p-X-s¶ kzÀ-¤-¯n-sâ kp-KÔ-ap-Å-Xp-t]m-se. k-{Im-cn-bnÂ-\n-¶v ssZ-h-s¯-

¡p-dn-¨pw a-\p-jy-sc-¡p-dn-¨pw hy- ¡p-¶ Xo-cp-am-\-¯n-\v ssZ-h-hn- X-s¶ k-aÀ-¸-W-Po-hn-Xw \Â-Ipà-am-b Im-gv-N-bpw Im-gv-N-¸m-Spw izm-k-¯n B-g-s¸-«p-\nÂ-¡p-¶ ¶ G-Im-´-X-bpw G-Im-{K-X-bpw e-`n-¨ A-½ hn-ip-² sIm-¨p-t{X- A-h-fp-sS Ip-Spw-_-t¯m-Sm-Wv I-S- AÄ-¯m-c-bv-¡p-Np-äpw hn-S-cm³ kym-sb-t¸m-se B-hr-Xn-bv-¡p- ¸m-Sv. A-½n-ª-¸m-en-t\m-sSm-¸w G-sd ]n³-_-e-am-sW-¶v ]-d-bm-XnÅn-en-cp-¶p-sIm-≠v X-sâ bm-{X ssZ-h-hn-izm-k-¯n-sâ \-à hn-¯v, cn-¡m³ B-Ip-¶n-Ã. a-¡-fn-se hnB-cw-`n-¨p þ B-ßm-¡-sf-tX-Sn- \-à \n-e-¯v, \-à k-a-b-¯p-X-s¶ ip-²n-sb ap-f-bn-se Xn-cn-¨-dn-ªv bp-Å bm-{X. k-aÀ-¸n-X-cp-sS Ip- hn-X-bv-¡m³ X-¡-hn-[w hn-izm- Zn-im-t_m-[w \Â-Ip-¶ am-Xm-]nd-hp-I-sf ]À-h-Xo-I-cn-¨v Xm-¡-fp-sS _-e-ap-s≠-¦n B-tLm-jn-¡p-I-bpw AtI-c-f-k-` C-\n-bpw hn-ip-²-sc h-cp-sS B-ßm-`n-am-\-¯nIm-Wp-I-X-s¶ sN-¿pw. sâ \-s«-Ãv h-f-bv-¡m³ amH-¼-Xm-a-s¯ h-b-Ên [y-a-§Ä a-Õ-cn-¡p-I-bpw F-hp-{]m-kym-½-bv-¡v ]-cn-ip-² sN-¿p-¶ tem-Iw ssh-bA-½-bp-sS ZÀ-i-\w e-`n-¡p-¶àn-I-am-b hn-ip-²n-sb XnXv kz-´w A-½ ]Tn-¸n-¨-Xp-t]mcn-¨-dn-bp-I-bpw tX-Sn-sbse {]mÀ-°n-¨-t¸m-gm-Wv. a-c¯p-I-bpw sN-¿pw F-¶p ¡p-cn-in ]n-S-bp-¶ ssZ-h-]pkm- £ y- s ¸- S p- ¯ p- ¶ - X m- W v {X-\p-t]m-epw a-c-W-¡n-S-¡A-½-bp-sS {]mÀ-°-\-tX-Snbn I-cp-t¯-Im³ A-½- ta-cn sb-¯n-b \m-\m-Pm-Xn-a-X]Tn-¸n-¨ k-¦oÀ-¯-\-i-I-ew Ø-cm-b P-\-k-aq-l-¯n-sâ A-[-c-¯n-ep-≠m-bn-cp-¶p. KÀkm-¶n-[yw. a-d-ªn-cn-¡m³ `-¯n-em-bn-cn-¡p-¶ Ip-ªn-\psIm-Xn-¨-h-sf ssZ-hw a-lt]m-epw hn-Zy-bpw [-\-hpw AXz-¯n-te-¡v D-bÀ-¯p-¶p. t\z-jn-¡p-¶ am-Xm-]n-Xm-¡Ä t]-cn-\pw A-[n-Im-c-¯n-\pw A-h-cp-sS A-[-c-¯n A-ev-]w th-≠n a-Õ-cn-t¨m-Sp-¶ P{]mÀ-°-\-Iq-Sn h-¨p-sIm-Sp-¯n\-tIm-Sn-I-fp-sS ap³-]n cp-s¶-¦nÂ. _m-ey-¯n-se {]m \n-Xy-X-bp-sS HmÀ-½-s¸-SpÀ-°-\m-a-{´w D-cp-hn-« F-hp-{]m¯-ep-am-bn \n-d-Nn-cn-tbm-sS kym-½-bp-sS ssZ-h-hn-fn-bpw \n Xp-SÀ-¶p-Å Po-hn-X-hpw hn¡p-¶ A-½-bn kp-hn-tiA-\p-P-¯n-bp-sS s]-s«-¶p-Å izm-k-Po-hn-X-¯n-sâ ]qÀ-®-Xjw C-XÄ hn-SÀ-¯p-¶p-≠v. tX-Sn-bp-Å bm-{X-bm-bn-cp-¶pa-c-Ww, am-Xm]n-Xm-¡-fpCu-iz-c-hn-izm-k-s¯ \n-cmsh-¶v kz-´w B-ßm-h-Ø sS a-c-Ww, Ip-Spw-_-¯n-se ap-gp-h-\pw ta-\m-t¨-cn ]n-XmI-cn-¡p-¶ {]-Xy-b-im-kv-{X§Ä-¡v Cu kp-hn-ti-jw s]-s«-¶p-≠m-b km-¼-¯n-I hn-sâ ap-¼n Xp-d-¶p-Im-«p-¶ hm-bn-s¨-Sp-¡m³ B-Iphp-{]m-kym-½-bp-sS F-gp-]X-IÀ-¨-IÄ, k-tlm-Z-c-sâ Ftam? ssZ-h-kv-t\-l-¯n-sâ ¯-©p I-¯p-I-fn Im-Wmw. amÀ-¤-{`w-iw, \n-c-´-cw th-«- 12þmw h-b-Ên Iq-\-½m-hn cp-Nn A-dn-bm-sX-t]m-Ip-¶h-sc HmÀ-¡p-t¼mÄ a-\w bm-Sn-b im-co-cn-I-tcm-K-§Ä, h-¨p-≠m-b Xn-cp-¡p-Spw-_-ZÀtX-§p-¶-X-dn-bp-¶p. i-_v\-hpw A-Ûp-X-I-c-am-b tcmA-Ô-Im-c-i-àn-I-fp-sS ITn- iZ-s¯-¡mÄ \n-i-_v-Z-X-sb K-im-´n-bpw B-ßo-b-Po-hn-X\-am-b ]-co-£-W-§Ä C-h- ¯n-se \m-gn-I-¡-Ãp-I-fm-Wv. kv-t\-ln-¨-hÄ. \n-i-_v-ZX-bn [ym-\-\nÀ-eo-\-am-b bn-se-Ãmw A-hÄ tPm-_n-s\- ssZ-h-¯n-\p-th-≠n am-{Xw PoA-´-cm-ßm-hn A-e-b-Snhn-¨ A-h-fp-sS B-ßo-bm-{Kt¸m-se X-sâ hn-iz-kv-X-X l-§Ä km-[n-¨p-sIm-Sp-¡m³ ¡p-¶ B-´-cn-I-kw-Ko-X¯n-\v ]-I-cw- h-bv-¡m³ kzÀ-¤w-ap-gp-h-\pw Xm-Wn-dsX-fn-bn-¨p. B-Ip-tam C-¶-s¯ AÀ§p-¶ kw-`-h-§Ä \n-c-h-[n°-aq-eyw \-jv-S-s¸-« A-Snbm-Wv. hn-ip-² IpÀ-_m-\-bn s]m-fn ]m-«p-IÄ. k-¯n-epw Úm-\-¯n-epw kv-t\- kw-_-Ôn-¡m³ km-[n-¡m-sX kzÀ-¤-hpw ip-²o-I-c-W-Ø-e-hp- l-¯n-epw ]-Iz-X-{]m-]n-¨ A-½ th-Z-\n-¡p-¶ A-h-fp-sS ap-dn-bnÂsam-s¡ \-½p-sS Po-hn-X-t¯m-Sv Ip-tª-¯n-bp-sS ap³-]n \nÂ- h-¶v Cu-tim X-s¶ hn-ip-² IpÀG-sd A-Sp-¯p-\nÂ-¡p-¶ bm- ¡p-t¼mÄ a-\w \-an-¡p-¶-X-dn-bp- _m-\ sNm-Ãp-¶ A-\p-`-h-§Ä. YmÀ-°y-am-sW-¶v F-hp-{]m-kym- ¶p. Cu A-½-bp-sS A-`m-h-¯n ]-cn-ip-²-A-½-bpw am-em-J-am-cpw ½-sb-t¸m-se B-cm-Wv km-£yw C-¯-c-sam-cp hn-ip-² F-hp-{]m- F-{X-tbm {]m-h-iyw H-Ãq-cp-Å \Â-In-bn-«p-Å-Xv? ip-²o-I-c-W- kym-½-bn cq-]w-sIm-Åp-am-bn-cp- F-hp-{]m-kym-½-bp-sS ap-dn-bn Ø-e-¯p-\n-¶v t]-cp-]-d-ªv {]m t¶m? s]m-¶n-epw ]-«n-epw G-I- h-¶n-cn-¡p-¶p. ]p-Wy-hm-·m-cp-sS À-°-\-tNm-Zn-s¨-¯p-¶ B-ßm-¡- a-I-sf A-Wn-bn-s¨m-cp-¡m-\p-Å sF-Iy-s¯ Po-hn-Xw-sIm-≠v hn-isf I-≠-h-cpw tI-«-h-cp-ap-≠v. A-¸-sâ ]n-Sn-hm-in P-bn-¨n-cp-s¶- Zo-I-cn-¨-hÄ. a-c-W-tam kzÀ-¤-tam \m-«p-{]-am-Wn-bp-sS G-I-a-I-fm- ¦n AÄ-¯m-c-bn D-bÀ-¯-s¸- \-c-I-tam H-¶p-an-Ãm-¯-t]m-se Pobn-cp-¶n-«pw kp-J-ku-I-cy-§-sf tS-≠ Cu P-·w Zn-i-am-dn H-gp-Ip-am- hn-¡p-¶ B-[p-\n-I a-\p-jy-s\ Xy-Pn-¨v ssZ-h-hn-fn-bv-¡v ITn-\- bn-cp-t¶m? hn-hm-l-Po-hn-X-¯n-sâ tX-Sn A-e-bp-¶ ssZ-h-¯n-sâ am-b hn-e-sIm-Sp-¡m³ A-h-sf-Sp- a-l-Xzw D-bÀ-¯n-¸n-Sn-¨p-sIm-≠v Im-sem-¨ A-Sp-¯-Sp-¯v h-cp-¶-Xp-

t]m-se. kv-t\-lw B-gw-t\-Sp-¶-Xpw BÀ{Z-am-Ip-¶-Xpw hn-iz-kv-X-X sX-fnbn-¡p-¶-Xpw k-¦-S-¡-S \o-´n¡-S-¡p-¶ th-f-I-fnÂ-X-s¶. F-hp-{]m-kym-½-bp-sS Po-hn-X-¯nte-¡v t\m-¡p-t¼m-gpw k-l-\w H-cp kv-t\-ln-X-sb-t¸m-se A-hsf ]n-s©-¶p; A-Y-hm k-l-\s¯ H-cp kv-t\-ln-X-sb-t¸m-se A-hÄ kzm-K-Xw sN-bv-Xp. A-\p-P-¯n-bp-sS s]-s«-¶p-Å a-c-Ww, am-Xm-]n-Xm-¡-fp-sS a-cWw, Ip-Spw-_-¯n-se s]-s«-¶p≠m-b km-¼-¯n-I X-IÀ-¨-IÄ, k-tlm-Z-c-sâ amÀ-¤-{`w-iw, \n-c´-cw th-«-bm-Sn-b im-co-cn-I-tcmK-§Ä, A-Ô-Im-c-i-àn-I-fp-sS ITn-\-am-b ]-co-£-W-§Ä C-hbn-se-Ãmw A-hÄ tPm-_n-s\-t¸mse X-sâ hn-iz-kv-X-X sX-fn-bn-¨p. km-¼-¯n-I X-IÀ-¨-bn a-\ws\m-´p \nÂ-¡p-¶ k-tlm-Z-c-\p \Â-Ip-¶ km-´z-\w G-hÀ-¡pw Zn-im-t_m-[w \Â-Ip-¶-Xm-Wv þ "]-W-¯n Ip-d-ªm-epw ]p-Wy¯n Ip-d-b-cp-Xp tI-t«m'. k-l\-¯n-sâ Xm-gv-h-c-bn Xm-t_mdn-sâ a-l-Xzw ZÀ-in-¨ A-½-bv-¡v X-¼p-cm-s\-{]-Xn F-s´-¦n-epw ]mSp-s]-Sm-\n-Ãm-¯ Zn-h-kw AÀ-°iq-\y-am-bn tXm-¶p-am-bn-cp-¶p. ssZ-h-kv-t\-lw X-e-bv-¡p-]n-Sn-¨hÀ-t¡ k-l-\-¯n kw-]qÀ-®am-¡-s¸-« kv-t\-l-¯n k-t´mjn-¡m-\m-hq. {]-W-bm-Xp-c-am-b a-\-tÊm-sS ssZ-h-s¯ kv-t\-ln¨-h-fp-sS hm-¡p-I-fnÂ: ""H-cp Imcyw F-¶n X-s¶ Rm³ Im-Wp¶p. Rm³ G-Xp tPm-en-bn-epw hÀ-¯-am-\-¯n-epw GÀ-s¸-«m-epw H-cn-¡-epw hn-«p-am-dm-sX F-sâ lr-Z-b-t¯m-Sv h-en-b kv-t\-l-]£-t¯m-sS kw-km-cn-¡p-¶ H-cmsf F-sâ t_m-[-¯n sX-fn-hmbn Im-Wp-¶p''. Cu tem-I-¯n-\p-ap-¼n hntcm-[m-`m-k-am-bn-cp-¶ F-hp-{]mkym-½-bp-sS Po-hn-Xw k-l-\§-fnÂ-\n-¶pw H-fn-t¨m-Sp-¶ am\p-jn-I {]-h-W-X-IÄ-¡v, {]m À-°n-¡p-hm³ k-a-b-hpw Xm-Xv]-cy-hp-an-Ãm-¯ a-\p-jy-a-\-ÊpIÄ-¡v, km-¯m³ tk-h-t]m -se h-fÀ-¶p-h-cp-¶ A-Ô-Im-c{]-Øm-\-§Ä-¡v, Xm-Xv-Im-en-I kp-J-§Ä e-£yw-sh-bv-¡p-¶hÀ-¡v ap³-]n H-cp \-£-{X-hn-f¡v I-¯n-¨p-sh-bv-¡p-¶p-≠v. B \-£-{X-tim-` A-t\-IÀ-¡v {]-Imi-hpw {]-tNm-Z-\-hp-am-I-s«.


6 ae_mÀ hnj³

tabv 2014

Xme-´p-IÄ kb³kv ]T-\-¯n\v D]-tbm-Kn-¡pI kvtImfÀjn¸v

{]^. NmÀen I«¡bw (skâ v tPmk^vkv tImfPv, tZhKncn)

tPmÀPv tPmk^v (dn«. {]n³kn-¸Â, Ubäv, hS-Ic)

""BSp ^manepw am©nbw Irjn-bnepw apX-en-d¡n ]Ww sIm¿m-sa¶p IcpXn e£-§Ä \jvS-s¸-Sp-¯n-b AtX coXn-bnemWv ae-bm-fn-IÄ ]Ww sIm¿m³ DÅ-sXÃmw hnäp s]dp¡n a¡sf Hmtcm sXmgn-e-[n-jvTnX tImgvkp-IÄ¡p tNÀ¡m³ sh¼ÂsImÅp-¶Xv''-

a\p-jyÀ P\n-¡p-¶Xv ka-·m-cm-b-Ã. Ah-kc

kaXzw am{Xta kaq-l-¯n\p \ÂIm-³ km[n¡q.Hmtcm a\pjy hyànbpw aäp-Å-h-cn \n¶v hyXy-kvX-\m-Wv. Hmtcm-cp-¯-cp-sSbpw Ign-hp-Ifpw t]mcm-bva-Ifpw hyXy-kvX-am-Wv. kz´w Ign-hp-Ifpw t]mcm-bva-Ifpw Xncn-¨-dnbp-¶Xv PohnX hnP-b-¯n\v AXy-´m-t]-£nX-am-Wv. Ign-hp-Isf {iaw sIm≠p _e-s¸Sp-¯p-Ibpw t]mcm-bva-Isf t_m[-]qÀhw Ipd-¨p-sIm-≠p-h-cp-I-bp-amWv PohnX hnP-b¯n-\p-Å amÀKw. Xme-´p-I-fpsS D]a C¯-cp-W-¯n kvacWo-b-am-Wv. bm{X t]mIp¶ bP-am-\³ FÃm

`rXy-·mÀ¡pw Htcbf-hn-eà Xme-´p-IÄ \ÂIp-¶-Xv. Xncn¨p hcp-t¼mÄ At±lw Hmtcm `rXy-t\mSpw Ah\p \ÂInb Xme´v F§s\ D]-tbm-Kn¨p F¶mWv tNmZn-¡p-¶Xv. \ÂIn-bXv hÀ²n-¸n-¨-hsc bP-am-\³ {] iw-kn-¡p-Ibpw AhÀ¡p IqSp-X A\p-{K-l§Ä \ÂIp-Ibpw sN¿p-¶p. e`n¨ Xme´p \jvS-s¸-Sp-¯n-b-hs\ bP-am-\³ ITn-\-ambn in£n-¡p-¶p. Xme-´n \n¶m-Wv "khn-ti-jamb Ign-hp-I-Ä' F¶À°-apÅ Smeâ v F¶ Cw¥ojv ]Zw DÂ`-hn-¨-Xv. \ap¡p P·\m In«nb Ign-hp-IÄ D]-tbm-Kn-¡p-¶Xv ssZh¯n\v A\n-jvS-ap-≠m-¡p¶ {]hr-¯n-bm-Wv. Ip«n-IÄ¡p hnZym-`ymkw \ÂIp¶ L«¯n \mw hfsc D¯-c-hm-Zn-Xz-t¯mSpw Kuc-h-t¯mSpw ]cn-K-Wn-t¡≠ Imcy-am-Wv GXp tImgvkv sXc-sª-Sp-¡-W-sa-¶Xv. ] e-t¸m-gpw Gä-hpw A[nIw hcp-am\w e`n-¡p¶ sXmgn-ep-I-fn-te¡v \bn-¡p¶ tImgvkp-I-fnte-¡mWv DtZym-KmÀ°n-I-fpsS CSn¨p Ib-äw. X§-fpsS Ign-hp-IÄ¡pw A`n-cp-Nn-IÄ¡pw

Ah A\p-tbm-Py-am-tWm-sb¶v an¡-hcpw Nn´n-¡p-¶n-Ã. amXm-]n-Xm-¡Ä ]e-t¸m-gpw Ah-cpsS A`n-{]m-b-§Ä a¡-fpsS ta ASn-t¨Â¸n-¡p-¶p. PohnXw apgp-h³ \o≠p \n¡p¶ AXr-]vXn-bn-te¡mWv CXp \bn¡m³ km[y-X. X\n¡v CjvS-s¸« ]T-\-aà X\n¡p In«n-b-sX¶pw AXn-\m X\n¡p In«nb sXmgnepw X\n¡p Xr]vXn \ÂIp-¶nsÃ-¶p-apÅ Zp-xJw t]dp-¶-hÀ \½p-sS-bn-S-bn [mcm-f-ap-≠v. hnZym-`ymk amÀ¤ \nÀtZiw C\nbpw \½psS \m«n th≠ coXn-bn hnImkw {]m]n-¨n-«n-Ã. ChnsS ]¯mw ¢mkv hsc FÃm Ip«n-Ifpw Htc hnj-b-am-Wv ]Tn-¡p-¶Xv. ASn-Øm\ hnZym-`ymksa¶ \n e-bn CXp \Ã-Xp-am-Wv. ]s£ lbÀ sk¡³Udn L«w apX Ip«n-Isf Ah-c-h-cpsS A`n-cp-Nn-I-fp-sS ASn-Øm-\¯n hgn-Xn-cn¨p hnSm³ \ap¡p Ign-bWw. Cu Bi-b-hp-am-bn s]mcp-¯-s¸-Sm³ \½psS amXm-]nXm-¡fpw s]mXpkaq-lhpw ]cp-h-s¸tS-≠-Xp-≠v. CXp kw`-hn-¨m- \½psS ASp¯ Xe-apd Pohn-X-¯n IqSpX Db-c-§Ä Iog-S-¡p-Ibpw IqSp-X kwXr]vXn t\Sp-Ibpw sN¿pw. BSp ^manepw am©nbw Irjn-bnepw apX-en-d¡n ]Ww sIm¿m-sa¶p IcpXn e£-§Ä \jvS-s¸-Sp-¯n-b AtX coXnbn ae-bm-fn-IÄ ]Ww sIm¿m³ DX-Ipsa¶p IcpXn DÅ-sXÃmw hnäp s]dp¡n a¡sf Hmtcm sXmgn-e-[n-jvTnX tImgvkpIÄ¡p tNÀ¡m³ sh¼Â ImWn-¡mdp-≠v. Htc Xcw tbmKy-X-bp-ambn ]Xn-\m-bnc-§Ä ]Tn-¨n-d-§p-t¼mÄ sXmgn cwK¯v Ah-cpsS hne Ip¯s\ CSn-bp-¶p. sXmgn Zmb-I³ \ÂIp¶ XpÑ-amb i¼fw hm§nHXp-§n-¡q-Sm³ DtZym-KmÀ°n-IÄ \nÀ_-Ôn-X-cm-Ip-¶p. \gvknwKv cwK¯p \mw I≠ Cu {]h-WX Ct¸mÄ F©n-\n-b-dnwKv cwK-t¯¡pw hym]n-¨n-cn-¡p-¶p. "`mhn-bpsS tImgvkp-IÄ' F¶ BIÀj-I-amb te_temsS XpS-§nb ]e sXmgn-e-[n-jvTnX tImgvkp-Ifnepw tNÀ¶-hÀ XpÑamb i¼fw e`n-¡p¶ \mtcm kvs]jy-sse-tk-j-\n-emWv F¯n-s¸-«Xv. AXn-\m Ip«n-I-fpsS P·-kn-²-amb hmk-\Ifpw Xm¸-cy-§fpw Xncn-¨-dnªv Ahbv¡p tbmPn¨ hnj-b-§fpw tImgvkp-Ifpw sXcsª-Sp¯p ]Tn-¡m³ AhÀ¡v Ah-kcw \ ÂtI-≠Xv amXm-]n-Xm-¡-fp-sS D¯-c-hm-Zn-Xzam-Wv. Cu Xncn-¨-dnhv IqSp-X kwXr-]vXhpw k¼-¶-hp-amb Hcp kaql krjvSn-bn-te¡p \bn-¡p-sa-¶p-d-¸m-Wv.

8 {]Xn-amk kvtImfÀjn¸v 5,000 cq] 8 Pq¬ Ggp-hsc At]-£n¡mw kb³kn D¶X ]T\w e£y-an«v Kh¬saâ v Hm^v C´y-bpsS Iogn-epÅ an\nkv{Sn Hm^v lyqa³ dntkmgvkv Uh-e-]vsaâ v (Fw.-F¨v.-BÀ.-Un) cq]-I¸\ sNbvX Øm]-\-amWv C´y³ C³Ìn-äyq«v Hm^v kb³kv FUyp-t¡-j³ B³Uv dntkÀ¨v (sF-kÀ). I¡-«, samlm-en, t`m¸mÂ, ]qs\, Xncp-h-\-´-]pcw F¶o A©v skâ-dp-I-fn-embn \S-¯p¶ A©v hÀjw ssZÀLy-apÅ _n.-F-kv. þ Fw. Fkv. tImgvkn\v 950 koäp-I-fm-Wp-Å-Xv. ¹kv Sp Ignª hnZymÀ°n-IÄ¡mWv {]th-i-\w. Xmsg ]d-bp¶ aq¶v hn`m-K-§-fn \n¶p-amWv AUvan-j³ =¹kv h®nsem ¹kv Sp hntem sh¨v sI.-hn.-]n.-sshbv¡v AÀl-cmb-hÀ. =¹kv Sp hn\v 60 iX-am\w amÀ¡v t\Sn C¯-h-Ws¯ sP.-C.C. ] co-£-bn \nÝnX tbmKyX t\Sn-b-hÀ. =¹kv Sp amÀ¡nsâ ASn-Øm-\-¯n Un¸mÀ«vsaâ v Hm^v kb³kv Bâ v sSIvt\m-f-Pn-bpsS (DST) C³kv]-bÀ kvtImfÀjn-¸n\v tbmKyX t\Sn-b-hÀ. ChÀ sFkÀ \S-¯p¶ A`n-cpNn ]co£ Fgp-XWw. Hmtcm hn`m-K-¯n\pw \nÝnX iX-am\w koäv \o¡n-h-¨n-«p-≠v. hyXykvX hn`m-K-¯n \n¶pw shtÆsd At]£ tbmKy-X-bp-s≠¦n \ÂImw. FÃm skâ-dp-I-fn-te-¡p-ambn Hct]£ aXn. Xm¸cy-apÅ skâ-dp-IÄ ap³K-W\m {Ia-¯n At]-£n-¡mw. At]-£I-cpsS F®hpw sadnäpw t\m¡n-bmWv skâÀ Atem«v sN¿p-¶-Xv. AUvan-j³ e`n-¡p-¶-hÀ \nÀ_-Ô-ambpw tlmÌ-en Xma-kn-¡-Ww. kvtImfÀjn-¸m-bn {]Xn-amkw 5,000 cq] e`n-¡pw. Pq¬ Ggp apX Hm¬sse³ At]-£-IÄ kzoI-cn-¡pw. sacnäv ASn-Øm-\-¯n tjmÀ«v enÌv sN¿p¶hsc am{Xta Iu¬kn-enw-Kn\pw A`n-cpNn ]co£bv¡pw hnfn-¡p-I-bp-Åp. Hm¬sse-\mbn At]-£n-¡p-t¼mÄ 600 cq] ^ok-S-bv¡-Ww. HmK-Ìn ¢mkp-IÄ Bcw-`n-¡pw. ]©-hÂkc tImgvknsâ BZy c≠v hÀjw FÃm hnj-b-§fpw (_-tbm-f-Pn, ^nkn-Ivkv, sIan-kv{Sn, amXvkv, lypam-\n-äo-kv) ]Tn-¡p-hm-\p-≠v. aq¶pw \mepw hÀj§-fn hnZymÀ°n-IÄ¡v Xm¸-cy-apÅ hnj-b-§-fn-te¡v amdmw. A©mw hÀjw dntkÀ¨v s{]mP-IvSn-\p-Å-Xm-Wv. A©v hÀj tImgvkv hnP-b-I-c-ambn ]qÀ¯n-bm-¡p-¶-hÀ¡v hnhn[ kb³kv skâ-dp-I-fnepw imkv{X kmt¦-XnI hIp-¸p-I-fnepw KthjWw Bcw-`n¨v ]n.-F-¨v.-Un. FSp-¡p-¶-Xn\pw dntkÀ¨v Akn-Ìâ v BIp-¶-Xn\pw tbmKy-X-bp-≠m-bn-cn-¡pw. _n.-F-kv. þ Fw. Fkv. Un{Kn C´y-bnse ]e kÀh-I-em-im-e-Ifpw Fw.-F-kv.-knbv¡v Xpey-ambn Ct¸mÄ ]cn-K-Wn-¡p-¶n-sÃ-¶Xv Cu tImgvknsâ Hcp \yq\-X-bm-Wv. A[ym-]\ cwK-t¯bv¡v IS-¡m³ B{K-ln-¡p-¶-hÀ aq¶v hÀjw Ignªv Fw.-F-kv.-kn¡v tNc-Ww. IqSp-X hnh-c-§Ä¡v: www.iiser.ac.in (IqSp-X hnZym-`ymk hmÀ¯-IÄ t]Pv 13 )


7 ae_mÀ hnj³

tabv 2014

Cu§m¸p-g-bnse

[hf hn¹hw Ip¯-I-IÄ hmgp¶ taJ-e-bn-emWv Cu aqhÀ kwLw sh¶n-s¡mSn ]mdn-¨-Xv. bqdnb Ie-cm¯ ]memgn Imen-¯o-äbpw {]nkÀth-äo-hp-IÄ tNÀ¡m¯ ]h³ an¡pw hn]-Wn-bn-end¡n. Npcp-§nb Imew-sIm≠p Xs¶ ià-am-sbmcp D]-t`màr irwJe krjvSn-¡m³ ChÀ¡v km[n-¨p. ]memgn Hcp Iq«m-bva-bpsS hnPbIY IqSn-bmWv

hnPb ]mTw PnÂk¬ tPmkv

]memgn _tbm Ubdn ^manse ]ip-¡Ä. hnhn[ P\p-kn s]« \qän-bn-cp-]-tXmfw ]ip-¡-fmWv ^man-ep-ÅXv

""Hm-tcm {]-Xn-k-Ôn-bpw R-§Ä-¡v B-ßo-b D-WÀ-hv \Â-In. Iq-Sp-X D-WÀ-thm-sS {]mÀ-°n-¡p-hm-\pw ssZ-h-¯n-sâ Im-cy-§Ä-¡m-bn Iq-Sp-X k-a-bw am-än h-bv-¡m-\pw Cu {]-Xn-k-Ôn-IÄ Im-c-W-am-bn.'' a-äpw A-t\-Iw kq-jv-a Po-hn-I-fp≠v. C-h-bp-sS-sb-Ãmw ^-e-{]-Zam-b {]-hÀ-¯-\w h-gn-bm-Wv ip²-am-b ]m e-`n-¡p-I. C-Xn G-sX-¦n-epw H-cp kq-jv-am-Wp-hnsâ {]-hÀ-¯-\w X-S-k-s¸-«m ]m-en-sâ t]m-j-I L-S-I-¯n-epw A-Xv {]-Xn-^-en-¡pw. F-´p Nh-dpw `-£-W-am-bn sIm-Sp-¡mw F-¶ Im-gv-N-¸m-Sm-Wv IÀ-j-I-s\-

tIm¬{Kn-tK-j³ Hm^v Z tlmfn ^manen \{k-¯nse Xncp-Ip-Spw-_s¯ amXr-I-bm¡n hm. adnbw t{Xky Øm]n¨ tlmfn ^manen k\ym-kn\n kaq-l-¯nsâ hnhn[ A¸-kvtXme ip{iq-jI-fmb IpSpw-_-t{]-jn-X-Xzw, hnZym-`ym-kw, BXp-c-ip{iq-j, AP-]m-e-\ ip{iq-j, anj³ {]hÀ¯\w F¶n-h-bn-eqsS tbip-hn\v X§sf¯s¶ kaÀ¸n-¡m³, C¶nsâ shÃp-hn-fn-I-sf kzoI-cn-¡p-hm³ Xm¸-cy-apÅ Ipª-\p-P-¯n-am-tc, \n§Ä¡v tlmfn ^man-en-bn-te¡v kzmK-Xw. Fkv.-F-kv.-FÂ.-kntbm AXn-ep-]-cntbm hnZym-`ymk tbmKy-X-bp-Å-hÀ Xmsg ]d-bp¶ hnem-k-¯n-te¡v Fgp-Xp-Itbm hnfn-¡p-Itbm sN¿p-I. VOCATION PROMOTER,

\m-a-¯n bq-dn-b I-e-cm-¯ Imen-¯o-ä I-¼-\n ]p-d-¯n-d-¡n. A-¯-c-sam-cm-i-bw cm-Py-¯v BZy-am-bn P-\n-¨-Xv Cu-§m-¸p-g-bnse sP.]n.F-kv A-t{Km s{]m-UÎv-kn-se ^m-Î-dn-bn-em-bn-cp-¶p F-¶-Xv Ip-Sn-tb-ä a-®n-\v A-`n-am\w ]-I-cp-¶p. tIm-gn-t¡m-Sv, h-b-\m-Sv, I-®qÀ, a-e-¸p-dw Pn-Ã-I-fm-Wv ]m-em-gn Im-änÂ-^o-Un-sâ hn-]-Wn. Im-en¯o-ä-bv-¡v ]p-d-ta tIm-gn-¯o-ä, tNm-f-s¸m-Sn F-¶n-h-bpw C-hn-sS DÂ-¸m-Zn-¸n-¡p-¶p. C-cp-]-tXm-fw sXm-gn-em-fn-I-fm-Wv tPm-en-sN-¿p¶-Xv.

]-co-£-W- L-«w

]-«m-f-¡m-c-s\-´m

sX-§n³-tXm«-¯n Im-cyw? 1987 C-´y³ t\-hn-bn \n-¶v hn-c-an-¨p kz-tZi-am-b Xm-a-c-ti-cnbv¡Sp-¯pÅ Cu-§m-¸p-g-bn-se kz-´w sX§n³-]p-c-bn-S-¯n Ir-jn-¸-WnI-fn hym-]r-X-\m-b sI. kn. ^n-en-¸n-s\ I-≠v ]-e-cpw s\-än Np-fn-¨p. Ir-jn A-{X-sbm-¶pw em`-I-c-a-Ãm-¯ Im-e-¯v k-a-b-hpw A-²zm-\-hpw ]qÀ-W-am-bpw Irjn-bv-¡p th-≠n am-än-h-bv-¡m³ ^n-en-¸n-s\ t{]-cn-¸n-¨-Xv Ip-Sn-tbä IÀ-j-I-sâ X-f-cm-¯ a-\-km-bncp-¶p. ]-s£, sX-§v N-Xn-¨p. a-Þ-cn alm-hym-[n t]m-se ]-SÀ-¶p ]n-Sn¨p. hn-f-hv h-f-sc Ip-d-ªp. tXmäp sIm-Sp-¡m³ A-t±-l-¯n-\v a-\kp-≠m-bn-cp-¶n-Ã. Xp-SÀ-¶m-Wv ]-ip-h-fÀ-¯-en-s\ Ku-c-h-am-bn I-≠p Xp-S-§p-¶-Xv. ]-ip ]-cn-]me-\-s¯-¡p-dn-¨p Iq-Sp-X hm-bn¨p. A-\p-Zn-\ Po-hn-X-¯n \n-¶p \n-co-£-W-¯n-eq-sS I-s≠-¯n-b ]mT-§Ä Ip-dn-¨n-«p. \-à ]m e-`n-¡-W-sa-¦n B-tcm-Ky-ap-Å ]-ip-hp-≠m-I-Ww. B-tcm-Ky-ap-Å ]-ip-hn-\v t]m-j-I kw-]p-ã-am-b B-lm-c-hpw \-à A-´-co-£-hpw th-W-sa-¶ {]m-tbm-Kn-I k-a-hmIyw cq-]-s¸-Sp-¯n. ""Im-en-I-fp-sS B-am-i-b-¯n-epw

kmc-Yn-IÄ: sI. kn. tPm¬, sI.-kn. ^nen-¸v, kPohv tPmk^v

Marian Provincial House, Muttikulangara PO, Palakkad Dist. Pin 678 594 Phone: 0491 2555 234, 2553154

¦n Kp-W-\n-e-hm-cw h-f-sc Ip-dª ]m-em-Ipw ]-ip Np-c-¯p-I.'' C-e-Iv-{Sn-¡Â F-©n-\n-b-dnMn Un-t¹m-a _n-cp-Z-[m-cn-Iq-Sn-bm-b ^n-en-¸v ]-d-bp-¶p.

hn-P-b ]m-em-gn

\-à B-lm-cw ]-ip-¡Ä-¡v \Â-Ip¶-Xn-\m-bn A-t±-l-¯n-sâ {i-². X-hn-Spw ]n-®m-¡pw [m-\y-§-fpw tNÀ-¯p Nn-e ]-co-£-W-§Ä. ]-co-£-W-§Ä-s¡m-Sp-hn Ipä-a-ä co-Xn-bn Im-en-¯o-ä \nÀan-¨p. X-sâ \n-co-£-W-§-fpw ]-co-£-W ^-e-hpw hn-Z-Kv-[-cpsS ap-¶n A-h-X-cn-¸n-s¨-¦n-epw ]-e-cpw A-Xv DÄ-s¡m-Åm³ X¿m-dm-bn-Ã. bq-dn-b F-t´m a-l¯m-b h-kv-Xp hm-sW-¶p I-cp-Xn B-tLm-jn-¡-s¸-«n-cp-¶ Im-e¯m-Wv bq-dn-b I-e-cm-¯ Im-en¯o-ä ^n-en-¸v A-h-X-cn-¸n-¡p-¶-Xv. hym-h-km-bn-I A-Sn-Øm-\-¯n Im-en-¯o-ä \nÀ-an-¡p-I-sb-¶-Xmbn-cp-¶p ]n-¶o-Sp-Å e-£yw. tPyjvT k-tlm-Z-c³ sI. kn. tPm¬, `m-cy k-tlm-Z-c³ k-Po-hv tPm-k^v F-¶n-h-cp-sS ]-¦m-fn-¯w IqSn-bm-b-t¸mÄ 2001 sP.]n.F-kv A-t{Km t{]m-U-Îv-kv F-¶ I-¼\n cq-]w sIm-≠p. 2006 Pq¬ B-dn-\v ]m-em-gn F-¶ {_m³-Uv

In. Iq-Sp-X D-WÀ-thm-sS {]mÀ°n-¡p-hm-\pw ssZ-h-¯n-sâ Imcy-§Ä-¡m-bn Iq-Sp-X k-a-bw am-än h-bv-¡m-\pw Cu {]-Xn-k-ÔnIÄ Im-c-W-am-bn.'' k-Po-h³ ]-dªp. B-cw-`-Im-e-¯v tjm-¸nw-Kv am-fpI-fn-epw kq-¸À amÀ-¡-äp-I-fn-epw Iu-≠-dp-IÄ Xp-d-¶v ]-h³ anÂ-Iv ku-P-\y-am-bn \Â-In. H-cn-¡Â ]m  D-]-tbm-Kn-¨v hy-Xym-k-a-dn-ªhÀ ]-h³ anÂ-¡v tNm-Zn-¨p h-¶tXm-sS hnÂ-¸-\-bn- Im-cy-am-b ]p-tcm-K-Xn I-≠p. \-_m-Un \n-¶p e-`n-¨ km-¼-¯n-I k-lmbw kw-cw-`-¯n-\v ]p-Xp-Po-h³ ]-IÀ-¶p. tIm-gn-t¡m-Sv \-K-c-¯nse h³-In-S tlm-«-ep-I-fm-b ]mc-K¬, I-S-hv dn-tkmÀ-«v Xp-S-§n-b Øm-]-\-§Ä ]-h³ anÂ-¡n-sâ Øn-cw D-]-t`m-àm-¡-fm-bn-cp-¶p. ssX-cpw ]m-em-gn _-tbm U-b-dn ^mw hn-]-Wn-bn-se-¯n-¡p-¶p-≠v. Xm-a-c-ti-cn, Cu-§m-¸p-g, Xn-cp-h¼m-Sn, A-Sn-hm-cw, s\-Ãn-s¸m-bn F-¶n-hn-S-§-fm-Wv {]-[m-\ hn-]Wn. hn-hn-[ P-\p-knÂ-s¸-« \qän-bncp-]-tXmfw ]-ip-¡Ä ^m-an-ep-≠v. ]-ip-¡Ä-¡v tlm-an-tbm-¸-Xn NnIn-Õ-bm-Wv \ÂIp-¶Xv. \m¸tXmfw sXm-gn-em-fn-IÄ ^m-an tPm-en t\m-¡p-¶p. a-®n-c I-t¼m-kv-äv, Nm-W-I-s¸mSn F-¶n-h ^m-an hnÂ-¸-\-bv-¡p-

]m-em-gn-bp-sS hn-P-bw ]p-Xn-sbm-cp kw-cw-`w Iq-Sn Xp-S-§m³ aq-h-scbpw t{]-cn-¸n-¨p. Xp-SÀ-¶v 2006 ]m-em-gn _-tbm U-b-dn ^mw B-cw-`n-¨p. Im-en-¯o-ä \nÀ-am-W ^m-Î-dn-¡v A-Sp-¯p X-s¶-bm-Wv U-b-dn ^mw. ]p-Xn-b kw-cw-`w \nc-h-[n sh-Ãp-hn-fn-I-sf-bpw {]-Xnk-Ôn-I-sf-bpw A-Xn-Po-hn-¨m-Wv bm-YmÀ-°y-am-¡n-b-sX-¶v sP.]n. F-kv A-t{Km s{]m-U-Îv-kv am-t\Pnw-Kv ]mÀ-Sv-W-dm-b k-Po-hv tPmk-^v ]-d-bp-¶p. ""ip-²-am-b ]m P-\-§-fn F-¯n-¡p-I F-¶ e-£y-t¯m-sS-bm-Wv U-b-dn ^mw B-cw-`n-¨-Xv. ssP-h-co-Xn ]n-´p-SÀ¶v cm-k-h-kv-Xp-¡-fpw {]n-kÀ-thäo-hp-I-fpw I-e-cm-¯ Kp-W-ta-·-bp-Å ]m  hn-]-Wn-bn-se-¯n¡m³ km-[n-¨-Xv ssZ-h-¯n-sâ i-àam-b C-S-s]-S H-¶p sIm-≠p am-{X-am-Wv. U-b-dn B-cw-`n-¨v \mep hÀ-j-t¯m-fw I-Sp-¯ km-¼-¯n-I {]- X n- k - Ô n- b n- e q- s Sbm-Wv R-§Ä I-S¶p t]m-b-Xv. ]-s£, kÀ-h-i-à-sâ I-c§-fn R-§-fp-sS {]-Øm-\w kp-c-£nX-am-bn-cp-¶p.'' A-t±lw ]-d-ªp. Ip-¯-I-IÄ ssIb-S-¡n-b ]m hn]-Wn-bn Øm-\w sP.]n.F-kv A-t{Km s{]m-U-Îv-kv ^mIvS-dn-bn I-s≠-¯p-I-sb-¶-Xp \nÀan¨ bqdnb Ie-cm¯ Imen-¯o-ä b{´ {i- a - I - c - a m- b n- c p- ¶ p. klm-b-t¯msS Nm¡p-I-fn \nd-bv¡p-¶p 2006 ap-X ]-h³ anÂ-¡v F-¶ {_m³-Uv \m-a-¯n ≠v. 300 S¬ Nm-W-I-s¸m-Sn-bm-Wv ip-²-am-b ]m hn-]-Wn-bn-se-¯n- {]-Xn-hÀ-jw C-hn-sS \n-¶pw hnÂs¨-¦n-epw A-Xv th-≠-{X {i-²n- ¡p-¶-Xv. Iq-«m-bv-a sIm-≠p-h-¶ ¡-s¸-«n-Ã. h³ hn-e-sIm-Sp-¯p hn-P-b-s¯-¡p-dn-¨v Iq-Sp-X Ahm-§n-b ]-ip-¡Ä N-¯-Xpw Xn- dn-bm-\pw ]Tn-¡m-\pw Ir-jn-sb cn-¨-Sn-bm-bn. kv-t\-ln-¡p-¶ \n-c-h-[n-t]À ^m{]-Xn-k-Ôn-IÄ H-tcm-¶m-bn Iq- an F-¯p-¶p. Sm-cw sI-«p-t¼mÄ X-f-cm-sX ap{]-Xn-k-Ôn-IÄ km-[y-X-I-fm-bn t¶m-«p \-bn-¨-Xv ssZ-h-¯n-ep-Å I-≠p ssZ-hm-{i-b-¯n ap-t¶mhn-izm-k-am-sW-¶v aq-h-cpw hy-à- «p \-S-¶-Xm-Wv ]m-em-gn-bp-sS hn-Pam-¡p-¶p. b-sa-¶p aq-h-cpw H-tc kz-c-¯n ""Hm-tcm {]-Xn-k-Ôn-I-fpw ]-d-bp-¶p. R-§Ä-¡v B-ßo-b D-WÀ-hv \Â-


8 ae_mÀ hnj³

cq]-Xm hmÀ-¯IÄ

tabv 2014

\mem-aXv cq]Xm Zn\m-tLmjw

Hcp IpSpw-_-ambv apt¶m«v cq]Xm Zn\-¯n BZ-cn-¡s¸-«-hÀ

cq]-Xm-Zn-\-t¯m-S-\p-_-Ôn¨v acp-tXm-¦c skâ v tacokv s^mtdm\ tZhm-e-b-¯n \S¶ BtLm-j-amb Znhy-_-en-bn _nj]v amÀ sdao-Pn-tbmkv C©-\m-\n-bn apJy-ImÀan-IXzw hln-¡p-¶p. kl-ImÀan-I-cmb ^m. amXyp ]\-¨n-¸p-dw, tam¬. tPm¬ Hd-hp-¦-c, tam¬. amXyp amth-en, ^m. tXmakv sIm¨p]d-¼n F¶n-hÀ kao-]w. acp-tXm-¦c: Iq-«m-bv-a-bp-sS k-tµiw ]-¦p-h-¨v Xm-a-c-ti-cn cq-]-Xbp-sS \m-em-a-Xp cq-]-Xm Zn-\w hn-hn-[ ]-cn-]m-Sn-I-tfm-sS B-tLmjn-¨p. a-cp-tXm-¦-c skâ v ta-co-kv s^m-tdm-\ tZ-hm-e-b-¯n \-S-¶ B-tLm-j ]-cn-]m-Sn-bn cq-]-XmwK-§-fm-b \n-c-h-[n-t¸À ]-s¦-Sp¯p. G-{]n 23\v cm-hn-se 10\v cq-]X hn-Im-cn P-\-d tam¬. am-Xyp am-th-en cq-]-XmZn-\ ]-Xm-I D-bÀ¯n. Xp-SÀ-¶v ]m-cn-jv lm-fn cq-]-X-bp-sS hn-hn-[ s^m-tdm-\-Ifp-sS Io-gn-ep-Å 110 ]-Ån-I-fn \n-s¶-¯n-b {]-Xn-\n-[n-I-fp-sS k-t½-f-\w \-S-¶p. kn-s©-Ãq-kv tam¬. tPm¬ H-d-hp-¦-c D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. a-cp-tXm-¦-c s^mtdm-\ hn-Im-cn ^m. tXm-a-kv h-t«m«p-X-d-t¸Â A-[y-£-X h-ln-¨p. {]-Xn-\n-[n k-t½-f-\-¯n-\v ti-jw Xr-iqÀ cq-]-X ^m-an-en A-t¸m-kvX-te-äv U-b-d-Iv-SÀ ^m. tem-d³-kv ssX-¡m-«n "k-ap-Zm-b t_m-[hpw k-ap-Zm-b Nn-´-bpw' F-¶ hnj-b-s¯ B-kv-]-Z-am-¡n ¢m-skSp-¯p. tI-c-f-¯n-se km-[m-c-W IÀj-I-cp-sS Po-hn-X {]-iv-\-§Ä-¡v ]-cn-lm-cw Im-Wm³ Xm-a-c-ti-cn cq-]-Xm-[y-£-sâ t\-Xr-Xz-¯n \-S-¶ k-a-cw F-¡m-e-hpw A-\pkv-a-cn-¡-s¸-Sp-sa-¶v A-t±-lw A-`n-{]m-b-s¸-«p. hn-izm-k-ssI-am-äw \-S-t¡-≠-Xv

Ip-Spw-_-§-fn-em-sW-¶pw amXm-]nXm-¡Ä a-¡Ä-¡v am-Xr-I-bm-bn i-cn-bm-b hn-izm-k ssI-am-äw \-S-¯-W-sa-¶pw A-t±-lw ]-dªp. Ir-jn-bpw hy-h-km-b-hpw ]-cmP-b-am-b tI-c-f-¯n hn-Zym-`ymk-¯n-eq-sS-bm-Wp km-aq-ln-I hn-I-k-\w \-S-¸n-em-b-sX-¶p c-≠ma-s¯ ¢m-kv \-bn-¨ X-an-gv\m-Sv ap³ No-^v sk-{I-«-dn ]n. kn. kn-dn-b-Iv sF.-F.F-kv ]-dªp. am-Xm-]n-Xm-¡Ä a-¡Ä-¡v tdmÄ tam-U-em-bn Po-hn-¡m³ I-gnªm am-{X-ta Po-hn-Xw AÀ°-]qÀ-®-am-Ip-sh-¶p A-t±-lw A-`n-{]m-b-s¸-«p. {In-kv-Xy³ aqey-§Ä DÄ-s¡m-≠v hn-izm-k¯n A-Sn-bp-d-¨p-Å Po-hn-X¯n-eq-sS C-X-c k-apZm-b-¡mÀ-¡v {In-kv-Xp-hn-s\ Im-Wn-¨p-sIm-Sp¡p-hm³ km-[n-¡-W-sa-¶v A-t±lw ]-d-ªp. cq-]-Xm Zn-\m-tLm-j-¯n ]-s¦Sp-¡m-s\-¯n-b _n-j-]v amÀ sdao-Pn-tbm-kv C-©-\m-\n-bnÂ, amÀ t]mÄ Nn-än-e-¸n-Ån F-¶n-hÀ-¡v Du-jv-a-f-am-b kzo-I-c-Ww \Â-In. Xp-SÀ-¶p \-S-¶ B-tLm-j-am-b Zn-hy-_-en-bn _n-j-]v amÀ sdao-Pn-tbm-kv C-©-\m-\n-bn apJy-ImÀ-an-I-Xzw h-ln-¨p.tam¬. tPm¬ H-d-hp-¦-c, tam¬ am-Xyp

am-th-en, ^m. am-Xyp ]-\-¨n-¸pdw, ^m. tXm-a-kv sIm-¨p-]-d-¼n F-¶n-hÀ k-l-ImÀ-an-I-cm-bn. _nj-]v amÀ t]mÄ Nn-än-e-¸n-Ån h-N\ k-tµ-iw \Â-In. Xp-SÀ-¶p \-S-¶ s]m-Xp-k-t½-f\-¯n _n-j-]v amÀ sd-ao-Pn-tbmkv C-©-\m-\n-bn A-[y-£-X h-ln-¨p. km-aq-ln-I {]-iv-\-§-fn C-Ss]-Sp-¶ I-cp-¯p-ä AÂ-am-b t\Xr-Xzw D-bÀ-¶p h-c-Ww. km-aqln-I {]-iv-\-§-fn C-S-s]-Sm-\pw

hm-\pw AÂ-am-bÀ-¡v km-[n-¡-Wsa-¶pw _n-j-]v A-`n-{]m-b-s¸-«p. cq-]-X Nm³-k-eÀ ^m. G-{_-lmw Im-hnÂ-]p-c-bn-S-¯n F.-sI.-kn.kn. {]-kn-Uâ v tPmÀ-Pv Ip-cy-¯v, F-^v.-F-kv.Sn {]-kn-Uâ v kn-ÌÀ hn-a Fw.-F-kv.-Fw.-sF, sI.kn.-ssh.Fw. {]-kn-Uâ v k-µo-]v I-f-¸p-c-bv-¡Â, kn.-U-»yq.kn {]-kn-Uâ v t¥m-dn-b-½ A-¸-¨³, sN-dp-]p-jv-] an-j³ eo-Kv {]-Xn\n-[n Ir-] a-cn-b s]-cp-hn-e-§m-Sv, Nnâp a-ä-¯nÂ, _n-Pp sIm-¨p-ho«n F-¶n-hÀ {]-kw-Kn-¨p.

]u-tcm-ln-Xy-¯n-sâ kp-hÀ-®-Pq_n-en B-tLm-jn-¡p-¶ ^m. am-Xyp ]-\-¨n-¸p-dw, ^m. tXm-a-kv sIm-¨p]-d-¼nÂ, ^m. tZ-h-ky h-en-b-]d-¼nÂ, k-¶y-kv-X-Po-hn-X-¯n-sâ kp-hÀ-®-Pq-_n-en B-tLm-jn-¡p ¶- kn-kv-äÀ sl-e³ kn.-Fw.-kn. kn-kv-äÀ tlm-¸v Fw.-F-kv.-sP, kn-kv-äÀ s¢-tbm Fw.-F-kv.-sP, kn-kv-äÀ sÌ-à a-cn-b Fw.-F-kv.Fw.sF, kn-kv-äÀ t_-bm-{Sn-kv Fw.-F-kv.-Fw.-sF, kn-kv-äÀ tPmhm³ Fw.-F-kv.Fw.-sF, kn-kväÀ sP-ko-´ a-cn-b F-^v.-kn.-kn, kn-kv-äÀ ta-cn tPmÀ-Öv F-^v.kn.-kn, kn-kv-äÀ sk-en-Kz-cn³ {So-k F-kv.-F-¨v, hn-hm-l-Po-hnX-¯n-sâ kp-hÀ-®-Pq-_n-en BtLm-jn-¡p-¶ sN-¼-t\m-S ]pt¯-«p-]-S-hn sN-dn-bm³-þ-tacn, I-t®m-¯v Im-ªn-c-¯mwIp-t¶Â B-K-kv-Xn-þ-a-dn-b-¡p-«n, a-cp-tXm-¦-c h-«-¸-d¼ - n sk-_mÌy³ tPm-k^ - v þ A-¶, a-cp-tXm-¦c ]-Xm-]d- ¼ - n Nm-t¡m-þA - ¶ - , kn.-än. tSmw am-t´m-«w, k-Pn. ]n. tXm-ak - , tPm-tam³ a-Xn-eI - ¯ - ,v A-cp-Wn-a ]n.Fw., A-]À-® tPm-bn-, sX-tc-kv tPmk-^,v F-b© -v  tPm-kv a-Wt- eÂ.

]pÃq-cmw-]md _Ym-\nb dn\yq-h skâ-dn \S¶ Xma-c-ticn cq]X t{]m sse^v aqhvsaâ v IpSpw_ kwKa¯n _nj]v amÀ sdao-Pn-tbmkv C©-\m-\n-bn tSman tNµw-Ip-f-¯n\v D]-lmcw \ ÂIp-¶p. ^m. tPmkv s]®m-]-d-¼nÂ, _nj]v tUm. hÀ¤okv N¡m-e-¡Â, _nj]v tUm. tPmk^v amÀ tXmakv F¶n-hÀ kao]w

"Poh³ XS-bp-¶Xv ssZh\nµ' ]pÃq-cmw-]md: ssZhnI Zm\-amb Poh³ XS-bp-¶Xv ssZh-\n-µ-bmsW¶pw IpSpw-_-§Ä ssZh-hnfn-bpsS tI{µ-am-Ip-t¼mÄ kaql `{ZX kwPm-X-am-Ip-sa¶pw _nj ]v amÀ sdao-Pn-tbmkv C©-\m\n-bnÂ. Xma-c-ticn cq]X t{]m sse^v aqhvsaâpw sI.-kn.-_n. kn ^manen I½o-j\pw Nmhd shÂs^-bÀ skâdpw kwbp-àamb kwL-Sn-¸n¨ cq]X IpSpw_ kwKa¯n þPo-h-k-ar-²nþ A[y£X hln¨p kwkm-cn-¡p-I-bm-bncp¶p _nj-]v. henb IpSpw-_-§-fn \n¶pamWv PohnX aqey-§Ä¡v hne I¸n- ¡ p- ¶ - h - c p- ≠ m- I p- ¶ - s X¶v _nj]v A`n-{]m-b-s¸-«p.

]pÃq-cmw-]md _Ym-\nb dn\yq -h skâ-dn \S¶ kwKaw tImgn-t¡mSv _nj]v tUm. hÀ¤okv N¡m-e-¡Â DZvLmS\w sNbvXp. henb IpSpw_-§Ä temI-¯nsâ henb k¼¯m-sW¶v _nj]v ] d-ªp. _t¯cn cq]-X _nj]v tUm. tPmk^v amÀ tXmakv A\p{Kl {]`m-jWw \S-¯n. ]¦p-hbv¡-ensâ bYmÀ° ]mT-§Ä cq]-s¸«p hcp-¶Xv IpSpw-_-§fn \n¶m-sW¶v _nj]v A`n{]m-b-s¸-«p. cq]X t{]m sse^v aqhvsaâ v Ub-d-IvSÀ ^m. tPmkv s]®m]-d-¼nÂ, ^m. tPmkv tIm«-

bnÂ, ^m. tdm_n I®³Nn-d, km_p tPmkv, tUm. G{_lmw tP¡-_v, tUm. kpa PnÂk¬, jnPp tPmk-^v, ^m. s_¶n ap≠-\m-«v, tPm¬k¬ ]qh¯p-¦Â, jn_p sIm¨p-]-d-¼n F¶n-hÀ {]kw-Kn¨p. cq]-X-bnse A¼Xp hb-kn Xmsg {]mb-apÅ \mepw AXn IqSp-Xepw a¡-fpÅ amXm-]n-Xm¡fpw sshZn-Icpw kntÌ-gvkp-aS¡w 1300- t]À ]cn-]m-Sn-bn ] s¦-Sp-¯p. IpSpw-_-§sf BZ-cn-¡Â, kvt\l hncp¶v, D]-lmc kaÀ¸Ww F¶n-hbpw ]cn-]m-Sntbm-S-\p-_-Ôn¨p \S-¯n-.


9 ae_mÀ hnj³

tabv 2014

cq]-Xm hmÀ-¯IÄ

t\«w

cq]-X-bpsS {]mÀ°-\m-iw-k-IÄ:

Xma-c-ticn tacn amXm I¯o-{Uen \S¶ ssa\À HmÀtUgvkn\pw shÌn-j\pw tijw sshZnI hnZymÀ°n-IÄ _nj]v amÀ sdao-Pn-tbmkv C©-\m-\n-bn-en-s\m-¸w. hnImcn P\-dÂam-cmb tam¬. tPm¬ Hd-hp¦-c, tam¬. amXyp amth-en, tImÀ¸-tdäv amt\-PÀ ^m. tPmk^v If-cn-¡Â, ^m. amXyp HmW-bm¯pw-Ip-gn-, AÂt^m³k skan-\mcn sdIvSÀ ^m. tPmk^v {InÌn ]Ån-tbm-SnÂ, Nm³k-eÀ ^m. G{_lmw ImhnÂ]p-c-bn-S-¯nÂ, ^m. kp_n³ Imh-f-¡m-«v, ^m.-PnÂk¬ X¿n F¶n-hÀ kao-]w. aq¶v sshZnI hnZymÀ°n-IÄ Imtdmb ]«hpw \mep t]À slhv¸-Zvbm-t¡m\ ]«hpw c≠p t]À Uo¡³ ]«hpw kzoI-cn-¨p. F«p t]À sshZnI hkv{Xw kzoI-cn¨p.

cq]-X-bnse sshZn-I-cp-sS Øew amäw

Xma-c-ticn: cq]-X-bnse sshZn-I-cpsS Øew amäw (2014 tabv 11 apX {]m_ey-¯nÂ). t]cn-s\m¸w tNÀ¯n-cn-¡p¶Xv hnIm-cn-bmbn Npa-X-e-tb¡p¶ CS-hI. =^m. A-K-kv-än³ B-ep-¦Â (s\-t·-\n), =^m. {]-ho¬ A-c-ªm-Wn-Hm-en-¡Â (]-ip-¡-S-hv), =tPm-k-^v A-c-ªm-Wn-Hmen-¡Â (Im-fn-Im-hv), =^m. tPmÀ-Pv sN-¼c-¯n-bn (Cu-cq-Sv), =^m. am-Xyp sN-¼pXq-¡n (th-\-¸m-d A-kn. hn-Im-cn), =^m. s_-\-Un-Iv-äv tN-µw-Ip-f-¯v (Ip-än-¸p-dw B-Iv-Sn-Mv hn-Im-cn), =^m. am-Xyp sN-dpth-en (tXm-«p-ap-¡w s^m-tdm-\), =^m. tPm-kv Nn-d-I-≠-¯n (]m-Xn-cn-t¡m-Sv), =^m. tPm-k-^v Np-h-¸p-¦Â (sIm-t≠m«n), =^m. tPm-k-^v G-gm-\n-¡m-«v (I-cnI-≠³-]m-d, ]m-¯n-¸m-d), =^m. tPm-k^v I-f-¯n (I-cn-bm-¯pw-]m-d), =^m. {^m³-kn-kv I-Ån-Im-«v (Ip-≠p-tXm-Sv), =^m. am-Xyp I-≠-imw-Ip-t¶Â (a-e-¸p-dw s^m-tdm-\),=^m. Bâ-Wn Im-cn-Ip-t¶Â (\q-dmw-tXm-Sv), =^m. tP-¡-_v Ip-¯qÀ (a-

cn-bm-]p-cw F-¸mÀ-¡n-), =^m. tPmÀ-Pv Ipän-¡m-«v (N-aÂ), =^m. tPmÀ-Pv ap-≠-¡Â (ap-¯-¸³-]p-g), =^m. tPm¬-k¬ \-´f-¯v (]q-Xw-]m-d), =^m. sk-_m-Ìy³ ]-\-a-äw-]-d-¼n (h-S-I-c), =^m. A-KÌn³ ]-¶n-t¡m-«v (IÂ-¡p-≠v B-Iv-Sn-Mv hn-Im-cn), =^m. sk-_m-Ìy³ ]m-d-t¯m«-¯n (s]m-bntemw-NmÂ), =^m. A-KÌn³ ]mäm-\n (a-ªp-h-bÂ), =^m. sk-_mÌy³ ]m-«-ti-cn (\-cn-\-S {]o-Ìv C³ NmÀPv), =^m. tPm¬-k¬ ]m-gq-¡p-t¶Â (s]-cn-´Â-a-® s^m-tdm-\), =^m. sk_m-Ìy³ ]q-¡p-fw (Ip-¸m-b-t¡m-Sv), =^m. F-t{^w s]m-«-\m-\n-bn (I-t®m¯v), =^m. sP-bnw-kv ]pÂ-¯In-Sn-tb (tX-ªn-¸-ew, ]-c-¸-\-§m-Sn), =^m. tP¡-_v ]p-¯³-]p-c-bv-¡Â Pq-\n-bÀ (hn-e§m-Sv A-kn. hn-Im-cn), =^m. {^m³-kn-kv ]p-Xn-tb-S-¯v (I-Ãm-t\m-Sv), =^m. tPm-k^v tX-¡pw-Im-«n (I-Ãp-cp-«nþA-[n-I Npa-X-e), =^m. tXm-a-kv tX-h-Sn-bn (Np≠-¯pw-s]m-bnÂ, Iq-\qÀ¡-≠n), =^m. sUm-an-\n-Iv Xq-¦p-gn (I-cp-hm-c-Ip-≠v s^m-

cq]X Zn\ ImbnI aÕ-c-§Ä

shän-e-¸md, tXm«p-ap¡w CS-hIIÄ tPXm-¡Ä cq]Xm Zn\-t¯m-S\p-_-Ôn¨p tImSt©cn ]pen-¡bw C³tUmÀ tÌUn-b-¯n \S¶ thmfnt_mÄ aÕ-c-¯n \n¶v Xncp-h-¼mSn: cq]Xm Zn\-t¯m-S-\p-_-Ôn¨p F¸mÀ¡n-b kvt]mÀSvkv A¡m-Zan- kwL-Sn-¸n¨ thmfnt_mÄ, j«n SqÀW-saâp-I-fn bYm-{Iaw shän-e-¸m-d, tXm«p-ap¡w CS-hI Soap-IÄ H¶m-a-sX-¯n. ]pen-¡bw acn-b³ C³tUmÀ tÌUn-b-¯n \S¶ aÕ-c-§Ä _nj]v amÀ sdao-Pntbmkv C©-\m-\n-bn DZvLm-S\w sNbvXp. thmfn-t_mÄ aÕ-c-¯n ]pÃq-cmw-]md skâ v tPmk^vkv CS-hI Soans\ ]n´-Ån-bmWv shän-e-¸md skâ v AK-Ìn³ Sow H¶m-a-sX-¯n-b-Xv. 10001 cq]bpw FhÀ tdmfnwKv t{Sm^nbpw Soan\p e`n-¨p. c≠mw Øm\-¡mÀ 5001 cq]bpw t{Sm^nbpw Ic-Ø-am-¡n. shän-e-¸m-dsb tXmakv ]m¸mSn-bnepw ]pÃq-cmw-]m-dsb sk_m-Ìy³ sIm«m-c-¯n-ep-amWv \bn-¨-Xv. hmin-tb-dnb j«n SqÀW-saân kntPm If-¯nÂ, s_³k¬ Ipcp-hn-¡mSv F¶n-hÀ \bn¨ tXm«p-ap¡w F Sow H¶mw Øm\w t\Sn. jn_p XS-¯nÂ, Untâm tXmakv F¶n-h-c-S-§nb tXm«p-ap¡w _n Sow c≠masX-¯n. H¶pw c≠pw Øm\¡mÀ¡v bYm-{Iaw 5001 cq]bpw t{Sm^nbpw 3001 cq]bpw t{Sm^nbpw e`n-¨p. hnImcn P\-dÂamcmb tam¬. amXyp amth-en, tam¬. tPm¬ Hd-hp-¦-c, Nm³k-eÀ ^m. G{_lmw ImhnÂ]p-c-bn-S-¯nÂ, F¸mÀ¡n-b kvt]mÀSvkv A¡m-Zan Ub-dIvSÀ ^m. tPmk^v apI-tf-¸-d-¼nÂ, Sn. Sn. tPmk^v F¶n-hÀ DZvLm-S\ NS-§n {]kw-Kn-¨p.

tdm-\), =^m. tPm-kv h-S-t¡-Sw (a-cp-tXm-¦-c s^m-tdm-\), =^m. tPmÀ-Pv h-cn-¡m-ti-cn (XncqÀ), =^m. tXm-a-kv h-t«m-«p-X-d-t¸Â (s]-cp-h®m-aq-gn). cq]-X-bnse hnhn[ Øm]-\-/hn`m-K-§-fpsS Npa-X-e-tb¡p-¶-hÀ: =^m. sk-_m-Ìy³ sN-¼p-I-≠-¯n (Du-c-Iw AÂ-t^m³-km kvIqÄ am-t\-PÀ), =^m. tPm-k-^v Np-≠-bn (ssa-\À sk-an-\m-cn ssh-kv sd-ÎÀ), =^m. sk_m-Ìy³ Im-c-¡m-«v (I-½yq-Wn-t¡-j³ ao-Un-b U-b-d-ÎÀ A-[n-I Np-a-X-e), =^m. sk-_m-Ìy³ Im-h-f-¡m-«v (I-cp-W tlm-kv-ä U-b-d-ÎÀ, Un-{Kn hn-ZymÀ-°n-I-fp-sS A-\n-ta-äÀ), =^m. tPm¬-k¬ sIm-¨o-em-¯v (a-X-t_m-[-\ U-bd-ÎÀ), =^m. tPm¬- aq-e-bn (ssa-\À sk-an\m-cn kv-]n-cn-Nz U-b-d-ÎÀ, h-b-e-S hn-Im-cn), =^m. Ip-cym-t¡m-kv ap-Jm-e (Xn-cp-h-¼m-Sn AÂt^m³-km tIm-f-Pv am-t\-P-cp-sS A-[n-I Np-a-Xe), =^m. tPm-k^ - v ]m-e¡ - m-«v (tIm-«¡ -  C-Sh-I hn-Im-cn, Du-cI - w AÂ-t^m³-km kvI - qÄ {] n³-kn-¸Â), =^m. tXm-ak - v ]md³Ip-f§ - c (U-bd-ÎÀ sI-kn-ssh-Fw, Ip-Spw-_I - q-«m-bva - , Pokkv {^t«-Wnän), =^m. Ip-cym-t¡m-kv X-¿n (U-bd - ÎÀ-þ an-j³ eo-Kv, AÄ-¯m-ck - w-Lw, am-Xr-th-Zn), =^m. tPm-kv s]-®m-]d - ¼ - n (^m-an-en A-t¸mkvX - t- e-äv U-bd - Î - À), =^m. tXm-ak - v C-¿m-en (A-kn. U-bd - Î - À _-Ym-\n-b dn-\yq-h skâÀ) D]cn]T-\-¯n-\v t]mIp¶hÀ: =^m. amXyp tImcw-tIm-«v, =^m. amXyp apf-§mti-cn, =^m. tPmÀPv sXt¡-¡-c-a-ä-¯nÂ, =^m. tPmk^v hS-t¡Â.

\n-b-a ]T-\w ]q À-¯n-bm-¡n A`n- ` m- j - I - b m- b n F³-tdmÄ sNbv-X kn-ÌÀ tdmbv-kv tP-¡-_v. Xm-a-c-ti-cn Xncp-lr-Z-b k-\ymkn-\n k-aq-lw km-t´mw s{]m-hn³-kv Aw-K-am-Wv. I-®qÀ ]-¿m-hqÀ ss]-k-¡-cn h-S¡pw-I-c ]-tc-X-\m-b Nm-t¡m-bp-sSbpw G-en-bm-a-bp-sS-bpw a-I-fm-Wv. Im-en-¡-äv bqWn-th-gv-knän-bp-sS Cu hÀ-j-s¯ A¡m-U-an-Iv F-Ivk-e³-kv AhmÀ-Uv t\-Sn-b tUm. PnÂ-k¬ tXm-a-kv. XrÈqÀ A-Xn-cq-]-X-bp-sS Io-gn-ep-Å tPym-Xn F³-Pn-\o-b-dnw-Kv tIm-tf-Pv {]n³-kn-¸-em-Wv. Ip-än-¸p-dw C-S-hImw-Kw. tI-c-f Im-¯en-Iv bq-¯v aqhv-saâ v (sI.kn.-ssh.Fw) a-cp-tXm-¦-c taJ-e bn-se-anI-¨ {]-hÀ-¯I-\m-bn sX-csª- S p- ¡ - s ¸- « tPm-^n³ ]p-Ãm-\n-¡m-hnÂ. Ip-≠ptXm-Sv C-S-h-Imw-K-am-Wv. tI-cf - Im-¯e - nIv bq-¯v aq-h-v saâ v (sI.-kn.ssh.Fw) a-cptXm-¦c ta-Je bnsean-I-¨ {]- h À- ¯ - I - b mbn sX-cs - ªSp-¡s - ¸-« \oXp acpXn-enÂ. sN¼-t\mS C-Sh - I - mw-Kw


10 ae_mÀ hnj³

hmÀjnI kwKaw

1. cq]Xm Zn\m-tLm-j-¯nsâ `mK-ambn \S¶ kaq-l-_-en-bn _nj]v amÀ t]mÄ Nnän-e-¸nÅn hN\ ktµiw \ÂIp-¶p 2. acp-tXm-¦c skâ v tacokv ]mcnjv lmfn \S¶ skan-\m-dn ¢mkp-IÄ \bn¡p¶ ]n.-kn. kndn-bIv sF.-F.-F-kv, ^m. temd³kv ssX¡m-«nÂ

kmlnXy aÕc hnP-bn-IÄ cq]Xm Zn\m-tLm-j-¯nsâ `mK-ambn \S-¯nb kmlnXy aÕ-c-¯n bYm-{Iaw

H¶pw c≠pw Øm\-§Ä t\Sn-b-hcpw Ah-cpsS CS-h-I-Ifpw: Iznkv aÕcwþ(¹kv Sp hsc-bpÅ Ip«n-IfpsS hn`mKw) Aaqey tPmk^v Xma-c¡m«v þIÃm-t\mSv, Bjven tPmÀÖv Im\m«v þIÃm-t\mSv. (apXnÀ¶-hcpsS hn`m-Kw) kuay tPm_n ]md-bv¡Â þIqS-cªn, _nPntPm¬k¬ Xm¶n-¡Â þIÃm-t\mSv. IhnXmc-N\m aÕcwþenän Ipän-tIm-«-bn þtIm«-bv¡Â, Pnkv\ Duc-¡m«v þIt®m¯v. D]-\ymkcN\m aÕcwþ (Ip-«n-I-fpsS hn`m-Kw) sP^n Ìo^³ Xm¶n-aq-«n þNaÂ, tacn sX¡n-e-¡m-S³ þae-¸pdw. (knÌÀamcpsS hn`mKw) knÌÀ Pn\p MSJ þ]mtdm-¸Sn, knÌÀ Pb tSmw FCC þtImS-t©cn. (apXnÀ¶-h-cpsS hn`m-Kw) tPm¬ hcn-¡m-tÈcn þCuÌv lnÂ, t__n amXyp Xd-¸n þXma-c-tÈcn.

s]kl BN-cWw tImgn-t¡mSv: Xmc-a-ticn cq]X Pokkv {^t«-Wnän-bpsS t\Xr-Xz-¯n tImgn-t¡mSv PnÃm Pbnen s]kl BN-cn-¨p. cq]X hnImcn P\-d tam¬ tPm¬ Hd-hp-¦c apJy-ImÀan-IXzw hln-¨p. Pokkv {^t«-Wnän cq]X Ub-d-IvSÀ ^m. kmbn ]md³Ip-f-§c kl-ImÀan-I-\m-bn. XS-h-d-bnse 12 t]cpsS ImÂI-gpIn. XpSÀ¶ s]klm Zn\ ktµi-¯n\p tijw A¸w apdn-¡Â ip{iqj \S-¶p.

F³{S³kv tIm¨nwKv tImgn-t¡mSv: BÂ-^m A-¡m-Z-bp-sS Xn-cp-h-¼mSn, Iq-cm-¨p-≠v, Ip-µ-aw-K-ew, tIm-S-t©-cn, a-cp-tXm¦-c skâ-dp-I-fn- ¹-kv h¬ Syq-j-\pw F³-{S³-kv tIm-¨nw-Kpw B-cw-`n-¨p. ]pXnb doPn-b-W Ubd-IvSÀam-cmbn ^m. sk_m-Ìy³ ]m«-ticn (Iqcm-¨p-≠v), ^m. amXyp sN¼p-X-«-¡n (tIm-S-t©cn), ^m. tPmk^v ]pt¯«p]S-hn (a-cp-tXm-¦-c) F¶n-hÀ \nb-an-X-cm-bn.

tabv 2014

cq]-Xm hmÀ-¯IÄ Xncp-h-¼mSn: BÂ^m A¡m-Z-an-bn bp.-]n, sslkvIqÄ hn`m-K-§-fn-embn knhn kÀhokv ^ut≠-j-³ tImgvkv sN¿p¶ hnZymÀ°n-I-fpsS hmÀjnI kwKaw Xncp-h-¼mSn enän ^vfhÀ HmUn-täm-dn-b-¯n \S-¶p. _nj]v amÀ sdaoPn-tbm-kv C©-\m-\n-bn- DZvLm-S\w sNbvXp. Xncp-h-¼mSn s^mtdm\ hnImcn ^m. G{_lmw htÅm-¸nÅn A[y-£X hln-¨p. ^m. sNdn-bm³ s]m§³]md, k^-dp-Å, sI.-F-^v. tPmÀPv, tdm_À«v tPmÀPv, ^m. APn ]pXn-bm-]-d¼n F¶n-hÀ {]kw-Kn-¨p. knhn kÀhokv ^ut≠-j³ tImgvkv tImHmÀUn-t\-äÀ hn. F. tPmkv hmÀjnI dnt¸mÀ«v Ah-X-cn-¸n-¨p. hnP-bnIÄ¡p-Å k½m-\-§Ä amÀ sdao-Pn-tbmkv C©\m-\n-b-bn hnX-cWw sNbvXp.

\mÂ]-Xp-aWn Bcm-[\ tZh-Kncn: hnip-²-hm-cm-tLm-j-t¯m-S-\p-_-Ôn¨v XpSÀ¨-bmb aq¶mw hÀjhpw tZh-Kncn skâ v tPmk^vkv tZhm-e-b-¯n \mÂ]Xp aWn Bcm-[\ \S-¶p. _nj]v tUm. hÀ¤okv N¡m-e¡Â, ^m. tPm¬ ]\-t´m-«w, ^m. tPmkv CS-¸mSn-bnÂ, ^m. tPmÀPv Xm©³, F¶n-hÀ Bcm-[\ Znh-k-§-fn hN\ ktµiw \ÂIn. kam-]\ Znhkw amÀ sdao-Pn-tbmkv C©-\m-\n-bn Znhy-_ en AÀ¸n-¨v ktµiw \ÂIn.

\hym-\p-`-h-ambn \h-Po-h³ [ym\w Icnbm-¯pw-]md: cq]-X-bnse bph sshZnI-cpsS t\Xr-Xz-¯n Icn-bm-¯pw-]md skâ v tPmk^v CS-h-I-bn \S-¯nb \h-Po-h³ [ym\w {it²-b-ambn. A©p Znhkw \o≠p \n¶ [ym\w cq]X hnImcn P\-d tam¬ amXyp amthen DZvLm-S\w sNbvXp. 11 bqWnäp-I-fn-embn \S¶ Znhy-_-en, ¢mkp-IÄ, `h\ kµÀi\w F¶n-hbv¡v ^m. A\n tNµw-Ipf¯v, ^m. tPmtPm CS-¡m-«nÂ, ^m. s\hn³ C¿m-enÂ, ^m. Pntâm a¨p-Ip-gn-bnÂ, ^m. en_n³ s\Sp-ae, ^m. tPmtam³ Rmh-ÅnÂ, ^m. {]n³ kv ]¶n-t¡m-«v, ^m. tPmtam-³ ]m«-ti-

cnÂ, ^m. sNdn-bm³ s]m§³]m-d, ^m. sjdn³ ]p¯³ ]pc-bv¡Â, ^m. Pn_n³ hmaäw F¶n-hÀ t\XrXzw \ÂIn. kam-]\ Znhkw _nj]v amÀ sdaoPn-tbmkv C©-\m-\n-bn Znhy-_en AÀ¸n¨v ktµiw \ÂIn. Iqcm-¨p≠v s^mtdm\ hnImcn ^m. Ipcym-t¡mkv sFs¡m-f-¼n kl-ImÀan-I-\m-bn-cp¶p. kam-]\ Znhkw A`n-tj-Im-cm-[-\ bpw kvt\l-hn-cp¶pap≠m-bn-cp-¶p. [ym\-¯nsâ \S-¯n-¸n\v hnImcn P\d tam¬. tPm¬ Hd-hp-¦-c, ^m. kmbn ]md³Ip-f-§c F¶n-hÀ t\XrXzw \ÂIn.

ku-P-\y sXm-gn ]-cn-io-e-\- ]-cn-]m-Sn-

]u-tcm-ln-Xy kp-hÀ-® Pq-_n-en B-tLm-jn-¡p-¶ ^m. amXyp HmW-bm-¯pw-Ip-gn-bn-en\v Imªn-c-¸nÅn _nj]v amÀ amXyp Ad-bv¡Â, ]g-bnSw skâ v ssa¡nÄkv tZhm-e-b-¯n (Imªnc-¸nÅn cq]-X) \-S¶ NS-§n D]-lmcw kaÀ¸n-¡p¶p

Xma-c-ticn: ^w-Kv-j-W shm-t¡-j-W s{S-bv-\nw-Kv B³-Uv dntkÀ-¨v skm-ssk-än (FVTRS)bp-sS k-lm-b-t¯m-sS kn.-H.Un \ S¯n hcp¶ kuP\y sXmgn ]cn-io-e\ ]cn-]mSn hnhn[ tI{µ§-fn Bcw-`n-¨p. _yq«o-jy³ tIm-gv-kv ]p-Xp-¸m-Sn-bn B-cw-`n-¨p. Cu-§m-¸p-g Pn.-hn.-Fkv. Hm-^o-kn \-S¶ ]-cn-]m-Sn kn. H.-Un. F-Iv-kn-Iyq-«o-hv t{]m-{Kmw U-b-d-Iv-SÀ ^m. a-t\m-Pv sIm-Ãw-]-d-¼n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Pn.-hn.F-kv. {]-kn-Uâ v sU-bv-kn tPm-bn A-[y-£w h-ln-¨p. X-¿Â ]-cn-io-e-\-¯n-sâ aq¶mw _m-¨v hn-e-§m-«v B-cw-`n-¨p. kn.-H.Un. A-kn. U-b-d-Iv-SÀ ^m kn-tPm ]p-fn-aq«n D-Zv-Lm-S-\w sNbvXp. Un.-Sn.-]n. ]-cn-io-e-\-¯n-sâ \m-emw _m-¨v Iq-S-c-ªn-bn B-cw-`n¨p. kn.-H.-Un. A-kn. U-b-d-Iv-SÀ ^m.- kn-tPm ]p-fn-aq«n D-Zv-Lm-S-\w sNbvXp. kn.-H.-Un. tIm- HmÀUn-t\-äÀ PnÂ-kv tXm-a-kv, kn.-H.-Un. G-cn-bm tIm- HmÀUn-t\-d-dÀ A-K-Ìn³ Ip-a-c-¸n-f-fnÂ, tIm-gv-kv s{S-bv\À tPm-Pn, {Km-a-hn-I-k-\-k-an-Xn- {]-kn-Uâ v kp-a tPm-Wn F¶n-hÀ {]-kw-Kn-¨p.

hmÀ¯m kw{Klw

A`n-tjI ssXew sh©-cn¨p Xma-c-ticn: hn-ip-²-hm-cm-tLmj-¯n-\p ap-t¶m-Sn-bm-bn Cu hÀ-j-s¯ A-`n-tj-I ssX-e sh©-cn-¸p Xm-a-c-ti-cn tacnam-Xm I-¯o-{U-en \-S-¶p. _n-j-]v amÀ sd-ao-Pn-tbm-kv C-©-\m-\nbn ap-Jy-ImÀ-an-I-Xzw h-ln-¨p. Cu-cq-Sv ]p-Xp-Xm-bn \nÀ-an-¡p-¶ ssh-Zn-I hn-{i-a a-µn-c-¯n-sâ Xd-¡-Ãv N-S-§n-\p ti-jw sh-©-cn¨p.

Iu¬k-enwKv tImgvkv tImgn-t¡mSv: tacn-¡p¶v ]n.-Fw.H.knbn {]hÀ¯n-¡p¶ Bß[mc C³Ìn-äyq«v Hm^v Câ-{K ÌUokv \S-¯p¶ Iu¬kenwKv kvInÂkv s{Sbv\nwKv kÀ«n^n-¡äv tImgvkn\v At]£ £Wn-¨p. tabv 12 apX 24 hsc ]n.-Fw.-H.kn-bn-emWv s{Sbv\nwKv tImgvkv. Xma-khpw `£-Whpw DĸsS 7,800 cq]-bmWv ^okv. sshZnIÀ, kntÌ-gvkv, A[ym-]-IÀ, eotUgvkv F¶n-h-sc-bmWv tImgvkv {][m-\-ambpw e£y-an-Sp-¶-Xv. hnh-c-§Ä¡v: 9496665573, 0495 2731056.

knhn kÀhokv ^ut≠-j³ tImgvkv Xn-cp-h-¼m-Sn: ¹-kv h¬ hn-ZymÀ°n-IÄ-¡m-bn BÂ-^-bp-sS Ip¶aw-K-ew skâ-dn kn-hn kÀ-ho-kv ^u-t≠-j³ tIm-gv-kv B-cw-`n-¡p-¶p. 40 ko-äp-I-fm-WpÅ-Xv. Xm-a-k ku-I-cy-t¯m-Sp IqSn-b ]-cn-io-e-\ ]-²-Xn-bn ]-s¦Sp-¡p-hm³ XmÂ-]-cy-ap-Å-h-À ta-bv 15\v \-S-¡p-¶ {]-th-i-\ ]-co-£-bn ]-s¦-Sp-¡-Ww. sImta-gv-kv, lyq-am-\n-äo-kv hn-j-b-§fn D-]-cn-]-T-\w sN-¿m³ B{K-ln-¡p-¶ hn-ZymÀ-°n-IÄ-¡p ap³-K-W-\ D-≠m-bn-cn-¡pw. hnh-c-§Ä¡v: 9745745060, 9446256220.

4þmw Nca hmÀjnIw 03-þ05-þ2014

tPmk^v (]m-¸) Ce-hp-¦Â ]S-¯p-I-Shv {]mÀ°\m]qÀÆw, k´]vX IpSpw_mwK§Ä


11 ae_mÀ hnj³

tabv 2014

cq]-Xm hmÀ-¯IÄ

C-S-h-I Iq-«m-bv-a-bp-sS kv-t\-l am-Xr-I tIm-S-t©-cn: C-S-h-I-bn- kz-´am-bn ho-Sn-Ãm-¯ IpSpw-_-¯n-\v ho-Sv \nÀ-an-¨p \Â-In C-S-h-I Iq-«m-bv-a ]-c-kv-t\-l-¯n-sâ ]p-Xp-am-Xr-I-bm-Ip-¶p. tIm-S-t©cn C-S-h-I Xn-cp-\m-Ä \-S-¯n-¸n-\m-bn e-`n-¡p-¶ Xp-Ibp-sS hn-ln-Xw am-än-h-¨m-Wv I-gn-ª hÀ-jw ap-X ]m-h-s¸-«-hÀ-¡p ho-Sp \nÀ-an-¨p \Â-Ip-¶ kz-]v-\ ]-²-Xn B-cw-`n-¨-Xv. C-S-h-I hn-Im-cn ^m. tPm-k-^v am-Xyp Hm-en-b-Im-«n-en-sâ t\-Xr-Xz-¯n-ep-Å {]-tXy-I I-½-än ]m-cn-jv Iu¬-kn-en-sâ Aw-Ko-Im-c-t¯m-sS ho-Sn-\m-bv A-t]-£ k-aÀ-¸n-¡p-¶-h-cn \n-¶pw tbmKy-cm-b-h-sc I-s≠-¯n ]qÀ-®-am-bpw hm-k-tbm-Ky-amb ho-Sv \nÀ-an-¨p \Â-Ip-¶p. ]-²-Xn-bn-se B-Zy-s¯ ho-Sn-sâ ]-Wn c-≠v am-k§Ä-sIm-≠v ]qÀ-¯n-bm-¡n A-t]-£-I-\v Xm-t¡m ssI-am-dn. c-≠m-a-s¯ ho-Sn-sâ ]-Wn ]p-tcm-K-an-¡pI-bm-Wv. C-S-h-I-bn t\-c-s¯ B-cw-`n-¨ hn-hm-l k-lm-b \n-[n, Nn-In-Õm k-lm-b \n-[n, ho-Sv A-ä-Ipä-]-Wn-IÄ sN-¿p-¶-Xn-\m-h-iy-am-b [-\-k-lm-bw XpS-§n-b ]-²-Xn-IÄ t]m-se ho-Sv \nÀ-am-W ]-²-Xn-bnepw C-S-h-I P-\-§Ä H-ä-s¡-«m-bv hn-Im-cn-b-¨-s\m-¸w cw-K-¯p-≠v.

Iu¬kn-enwKv Unt¹ma tImgvkv tImgn-t¡mSv: Bß-[mc C³Ìn-äyq«v Hm^v Câ{K ÌUokv \S-¯p¶ Iu¬k-enwKv sskt¡mfPn Unt¹ma tImgvkn\v Ct¸mÄ At]-£n-¡mw. ASp¯ Pq¬ apX 2015 amÀ¨v hsc-bmWv tImgvkv ssZÀLyw. tacn-¡p¶v ]n.-Fw.-H.-kn-bn h¨mWp ¢mkp-IÄ. At]-£n-¡p-¶-hÀ _ncpZZmcn-bm-bn-cn-¡Ww. Xmak kuI-cyhpw `£-Whpw DĸsS 90,000 cq]bmWv tImgvkv ^okv. hnh-c-§Ä¡v: 0495 2731056

Su¬ It¸f sh©-cn¨p

\ho-I-cn¨ It¸f

Xncp-h-¼mSn: \K-c-¯nsâ lrZb `mK¯v ØnXn sN¿p¶ hnip² sIm¨p-t{X-ky-bpsS \ma-¯n-epÅ \ho-I-cn¨ It¸-f-bpsS sh©-cn¸v IÀaw _nj]v amÀ sdao-Pn-tbmkv C©-\m-\n-bn \nÀh-ln-¨p. Xncp-h¼mSn CS-hI hnImcn ^m. G{_lmw htÅm-¸n-Ån, Akn-Ìâ v hnImcn ^m. sNdn-bm³ s]m§³]m-d, BÂ^m A¡m-Zan Ub-d-IvSÀ ^m. APn ]pXn-bm-]d-¼n F¶n-hÀ sh©-cn¸v IÀ½-§Ä¡v t\XrXzw \ÂIn. Fgp-]Xp hÀj-§Ä¡p ap¼v anj-\dn sshZn-I-\mb ^m. sPbnwkv sa´-\mcn \mb-cp-sImÃn hgn-¡-h-ebn ]Ån-hI Øe¯v Ipcnip ]Ån \nÀan-¨-Xv. Iem-´-c-¯n CXv Su¬ It¸-f-bmbn XoÀ¶p. \hoI-c-W {]hÀ¯-\-§Ä¡v 43 e£w cq] sNe-hm-bn.

ImÀ-jn-I k-tam-²m-c-W ]-²-Xn ]-©m-b-¯p-X-e k-an-Xn-bmbn Xm-a-c-ti-cn: kn.-H.Un Im-cn-¯m-kv C-´y-bp-sS k-lm-b-t¯m-sS \-S-¯n-hcp¶ ImÀ-jn-I k-tam-²m-c-W ]-²-Xn-bpsS ]-©m-b-¯p-X-e k-an-Xn-IÄ cq-]o-Icn-¨p. kn.-H.Un ]o-¸nÄ-kv HmÀ-Ks - \-tk-j³ tImHmÀUn-t\-äÀ tPm-bn Im-em-bnÂ, kn.-H.Un. tIm-HmÀUn-t\-d-dÀ PnÂ-kv tXm-a-kv, G-cn-b- tIm-HmÀUn-t\-äÀ-am-cm-b t{Xkym-½ tXm-a-kv, tkm-fn- s_-¶n F-¶n-hcp-sS t\-Xr-Xz-¯n-em-Wv k-an-Xn-IÄ cq-]oI-cn-¨-Xv. tPmÀ-Öv sI.-F-kv Ip-¸m-bt¡m-Sv, hnÂ-k hÀ-¤o-kv Im-¡-h-bÂ,

ssa-¡nÄ I-Ãw-¹m-¡Â ssa-se-Åmw-]m-d, kn.- a-Wn A-Sn-hm-cw, B-an-\ a-e-bn ]pXp-¸m-Sn, tPmÀ-Öp-Ip-«n hn-f-¡m-a-äw Nn-¸nen-t¯m-Sv, F-¶n-h-sc ]p-Xp-¸m-Sn ]-©m-b¯p-X-e k-an-Xn-I-fn-te-bv-¡pw, \m-cm-b-W-]nÅ tXm-«-aq-gn, t]mÄ Im-cn-¡p-gn-bn s\-Ãns¸m-bnÂ, tdm-Ê-½ tZ-h-ky Im-cn-¡p-gn-bn Xp-jm-c-Kn-cn, en-Ên- X-¦-¨³ a-ªp-a-e, tSman s]m-cp-t-S-¯v Nq-c-ap-≠, c-P-\n k-Xy³ \q-dmw-tXm-Sv, tXm-a-kv a-t©-cn sN-¼p-I-S-hv, ^n-tem-an-\ tPmÀ-Öv th-§-¸-Ån \q-dmwtXm-Sv, F-¶n-h-sc tIm-S-t©-cn ]-©m-b-¯v X-e- k-an-Xn-I-fn-te-bv-¡pw Xn-c-sª-Sp-¯p.

kn.-Fw.sF tImgn-t¡mSv skâ v tXmakv s{]mhn³jy-embn sXcsª-Sp-¡-s¸« ^m. tPmkv hbenÂ. tZh-Kncn skâ v tPmk^v tImfPv ap³ {]n³kn-¸Â, amt\PÀ, I¸ä ^m¯naamXm Ubd-IvSÀ, imtemw {]kn-²o-I-c-W§-fpsS Atkm-kn-tbäv FUn-äÀ F¶o \ne-I-fn tkh\w A\p-jvTn¨n-«p-≠v. I®qÀ ss] k-¡cn kztZ-in-bm-Wv.

ae-_mÀ hnj-\n ]c-ky-§Ä \ÂIp-¶-Xn\v hnfn-¡pI: 9633766483

temI-hmÀ¯-IÄ \n§Ä Cu tNmZy-§Ä kzbw tNmZn-¡pI 9ssZh-¯nsâ ap¼n Rm³ BcmWv? 9Ahs\ Bcm-[n-¡p-¶Xn kt´mjw Is≠-¯m³ F\n¡v km[n-¡p-¶pt≠m? 9Rm³ PqZm-kns\s¸mse- Häp-Im-c\ - mtWm? 9Ah-t\m-sSm¸w DWÀ¶ncp¶v {]mÀ°n-¡m³ km[n-¡m¯ injy-·mtcs¸mse-bmtWm Rm³? 9hmsf-Sp¯v {]iv\§ - Ä ]cn-lc - n-¡m³ {ian-¡p¶ injy-s\-s¸m-sebmtWm Rm³? 9\ni-_vZa - mbn kln-¡p¶ tbip-hnsâ A½-bmb adn-bs - ¯-s¸m-se-bmtWm Rm³? (Hm-im\ Rmb-dmgvN skâ v ]otägvkv kvIzb-dn Xncp-¡À½-§Ä¡n-sS {^m³knkv ]m¸ \S-¯n-b {]kw-K¯ - n \n¶v)

aX \nµ-sb¶v Btcm-]Ww

{InkvXy³ Z¼-Xn-IÄ¡v h[-in£ C-Ém-am-_m-Zv: ap-l-½-Zv \-_n-sb hn-aÀ-in-¡p-¶ X-c-¯n F-kv. Fw.F-kv A-b-¨p F-¶m-tcm-]n-¨v ]m-¡n-Øm-\n {In-kv-Xy³ Z-¼Xn-I-sf h-[-in-£-bv-¡p hn-[n-¨p. I-gn-ª Pq-sse-bn tKm-Pv-d-bnse C-am-an-\v ssZ-h-Zq-j-W-am-b sa-tk-Pv A-b-s¨-¶v B-tcm-]n-¨mWv j-^v-I-¯v C-½m-\p-h `m-cy j-Kp-^v-X F-¶n-h-sc h-[-in-£-bv¡v hn-[n-¨-Xv. F-¶m C-hÀ-s¡-Xn-sc-bp-Å tI-kv sI-«n-N-a-¨-Xm-sW-¶v ]m¡n-Øm-\n {]-hÀ-¯n-¡p-¶ 'sdkv-Iyp {In-kv-Xy³-kv' {]-hÀ-¯-

j-Kp-^v-Xbpw j-^v-I-¯v C-½m-\p-hepw IÀ B-tcm-]n-¡p-¶p. ""C-½m-\p-h-Â hn-I-emw-K-\m-Wv, `mcy- \n-c-£-c-bpw. Iq-Sm-sX sa-tkPv A-b-¨p F-¶p I-cp-X-s¸-Sp-¶

C-h-cp-sS t^m¬ h-f-sc ap-t¼ tam-j-Ww t]m-b-Xm-Wv. I-S-bp-S-asb sam-ss_ tam-j-Ww t]m-b hn-h-cw Z-¼-Xn-IÄ A-dn-bn-¨n-cp¶p. C-h-sbm-¶pw ]-cn-K-Wn-¡msX-bpw hy-à-am-b sX-fn-hp-I-fnÃm-sX-bp-am-Wv tIm-S-Xn C-h-sc h-[-in-£-bv-¡v hn-[n-¨-Xv'' sd-kvIyq {In-kv-Xy³ {]-hÀ-¯-I³ sIbv-¯v tU-hn-kv ]-d-ªp. ap-kv-enw Xo-{h-hm-Zn-IÄ P-Uv-Pn-sb kzm-[o\n-s¨-¶pw B-tcm-]-W-ap-≠v. a-X \n-µ B-tcm-]n-¨v \n-c-h-[n t]À ] m-¡n-Øm³ P-bn-ep-I-fn I-gn-bp¶p-s≠-¶m-Wv dn-t¸mÀ-«p-IÄ.

Igp-X-¸p-d-t¯dn: P-dp-k-te-an-te-¡p-Å tb-ip-hn-sâ cm-P-Io-b {]-th-i-s¯ A-\p-kv-a-cn-¨p Hm-im-\ Rm-bÀ tem-I-sa-¼m-Spw B-tLm-jn-¨p. em-än³ A-ta-cn-¡-³ cm-Py-am-b ]m-cm-Kz-bn \-S-¶ Hm-im-\ Rm-bÀ B-tLm-j¯ - n ^m. tPm-kv sIâ-\n-Iv Ip-cp-t¯m -e-bp-am-bn I-gp-X-¸p-d-t¯-dp-¶p. ]y-Iym-cn-bm-bn \n-¶p-Å Zr-iyw. kv-s]-bv-\n- \n-¶pw kz-X-{´-am-b ]-cm-Kz-bn sam-¯w P-\-kwJy-bp-sS 89.9 i-X-am-\w I-t¯m-en-¡-cm-Wv. 93.6 iX-am-\-amWv km£-c-X.


12 ae_mÀ hnj³

tabv 2014

sdt¡m-Up-I-fpsS tXmg³ ssakqÀ bqWn-th-gvkn-än-bn tSmw tPmk-^nsâ t]cn-epÅ sdt¡mÀUv 33 hÀj-§Ä Ign-ªn«pw t`Zn-¡-s¸-SmsX \ne-\n¡p-¶p. Ct±-l-¯nsâ t]cn-epÅ kwØm\ sdt¡mUv 14 hÀjhpw Imen-¡äv bqWn-th-gvknän sdt¡mUv 13 hÀjhpw FXn-cm-fn-I-fn-Ãm-sX \ne-\n-¶p PnÂk¬ tPmkv ap-¸-¯n-aq-¶p

hÀ-j-§Ä-¡p ti-j-hpw X-IÀ-¡-s¸-Sm-s¯m-cp sd-t¡m-Uv ssa-kqÀ bq-Wn-th-gvkn-än-bp-sS Im-bn-I N-cn-{X-¯n-ep≠v. Ip-Sn-tb-ä a-®n-sâ A-`n-am-\ Xm-c-hpw sU-¡m-¯v-e¬ tZ-io-b Nm-¼y-\p-am-b ]n. tSmw tPm-k^v 1981 sU-¡m-¯-e¬ CâÀ tImfo-Pn-bäv ao-än t\-Sn-b 5994 t]m-bn-sâ-¶ sd-t¡m-Um-Wv F-Xncm-fn-I-fn-Ãm-sX aq-¶p ]-Xn-äm-≠p I-S-¶v ap-t¶-dp-¶-Xv. Ip-Sn-tb-ä {Km-a-am-b X-e-bm-Sn s]-cn-©-ÃqÀ tPm-k-^v-þ-A-¶-½ Z-¼-Xn-I-fp-sS B-dm-a-s¯ a-I\m-bn P-\n-¨ tSmw kv-IqÄ ]T-\ Im-e-¯p X-s¶ Im-bn-I cw-K-¯p k-Po-h-am-bn-cp-¶p. kv-IqÄ Im-bnI ta-f-bn Hm-«-hpw Nm-«-hp-a-S-¡ap-Å C-\-§-fn ]-s¦-Sp-¡p-hm³ tSmw XmÂ-¸-cyw Im-Wn-¨n-cp-¶p. 1974 tZ-h-Kn-cn tIm-f-Pn {]oUn-{Kn-¡v tNÀ-¶-tXm-sS-bm-Wv Imbn-I-cw-K-s¯ Iq-Sp-X Ku-c-ht¯m-sS Im-Wm³ B-cw-`n-¨-sX-

DÖ-bn-\n \S¶ HmÄ C´y CâÀ bqWn-th-gvknän sU¡m-¯-e ¬ aÕ-c-¯n tSmw tPmk-^nsâ {]I-S\w (^-b Nn{Xw) ¶v tSmw ]-d-bp-¶p. ""{]o-Un-{Kn c-≠mw hÀ-jw ]Tn¡p-¶ Im-e-¯v Im-en-¡-äv bq-Wnth-gv-kn-än t{]m-an-knw-Kv b-Mv-tÌgv-kv Iymw-]v kw-L-Sn-¸n-¨p. F-kv. ]n ]n-Å km-dm-bn-cp-¶p ]-cn-io-eI³. ]-¯v Zn-h-k-s¯ Iymw-]n Rm-\pw ]-s¦-Sp-¯p. I-fn-sb IqSp-X Ku-c-h-t¯m-sS Im-Wm³ B Iymw-]v Im-c-W-am-bn''. tSmw tPm-k-^v ]-d-ªp.

1976 ^m-dq-Jv tIm-f-Pn \-S-¶ Im-en-¡-äv kÀ-h-I-em-im-e kn-eIvj³ ao-än tem-Mv Pw-]n-\m-Wv tSmw t]cp \Â-In-b-Xv. F-¶m an-I-hp t]m-sc-¶p ]-d-ªp sU¡m-¯ve-Wn a-Õ-cn-¡m³ ]-cnio-e-I-cm-b F-kv.-F-kv ssIaÄ, {]-^. sI. Sn ti-JÀ, {]-^. kn.kn A-K-Ìn³ F-¶n-hÀ D-]-tZin-¨p. hn-Z-Kv-[ D-]-tZ-iw kzo-I-cn-¨

tSmw tPmk^v

tSmw sU-¡m-¯v-e-Wn-te-¡p IqSp-am-dn. B am-äw i-cn-bm-bn-cp-¶p F-¶p A-Sn-h-c-bn-Sp-¶-Xm-bn-cp-¶p ]n-¶o-Sp-Å {]-IS- \ - § - Ä. 1977 hm-cW - m-kn-bn \-S¶ A-´À kÀ-hI - e - m-im-e ao-än sh-Ån-bpw 1978 D-Öb - n-\n kzÀ-®hpw t\ Snb tSmw, A-´À kÀ-h-I-em-im-e ao-än Cu t\-«w ssI-h-cn-¡p-¶ B-Zy a-e-bm-fn-bm-bn. sU-¡m-¯v-e-Wn C-t±-lw t\Sn-b kw-Øm-\ sd-t¡m-Uv 14 hÀj-hpw Im-en-¡-äv bq-Wn-th-gv-kn-än sd-t¡m-Uv 13 hÀ-j-hpw F-Xn-cm-fnI-fn-Ãm-sX \n-e-\n-¶p. ]T-\w ]qÀ-¯n-bm-¡n-b-tXmsS an-Sp-¡-s\ kz-´-am-¡m³ ]-e I-¼-\n-I-fpw cw-K-s¯-¯n. kw-Øm-\ ssh-Zyp-Xn t_mÀ-Uv, k-tX¬ sd-bnÂ-th, a-{Zm-kv t]m À-«v {S-Ìv F-¶n-§-s\ ]-«n-I \o≠p. H-Sp-hn a-{Zm-kv t]mÀ-«v {S-Ìnsâ Hm-^À kzo-I-cn-¨p tPm-en-bn {]-th-in-¨p. \m-ep am-k-t¯m-fw am-{X-ta tPm-en-bn XpÀ-¶p-Åp. Im-em-h-Ø tam-i-am-b-Xn-s\ XpSÀ-¶v tPm-en cm-Pn-h-¨v \m-«n-te-¡v a-S-§n. Xp-SÀ-¶v ssa-kqÀ kÀ-hI-em-im-e-bn Im-bn-Im-[ym-]-I ]-cn-io-e-\-¯n-\v tNÀ-¶p. ]T-\-Im-e-¯p tSmw t\-Sn-b sdt¡m-Um-Wv C-¶pw t`-Zn-¡m-sX \n-e-sIm-Åp-¶-Xv. H-¶mw dm-t¦m-sS ]T-\w ]qÀ-¯nbm-¡n-b tSmw 1982 tZ-h-Kn-cn tIm-f-Pn Im-bn-Im-[ym-]-I-\m-bn tPm-en-bn {]-th-in-¨p. 2009 h-sc

\o-≠ A-[ym-]-\ tPm-en-bn anI-¨ Xm-c-§-sf hmÀ-s¯-Sp-¡m-³ A-t±-l-¯n-\v km-[n-¨p. C-h-cn {]-ap-J-\m-Wv H-fn-¼y³ sI. Sn. CÀ-^m³. CâÀ \m-j-W se-h h¬ sS-Iv-\n-¡-em-b tSmw tPm-k-^v ap¸-¯-t©mfw CâÀ \m-j-W ao-äp-I-fn H-^o-tjy-äv sN-bv-Xn-«p≠v. UÂ-ln-bn \-S-¶ tIm-a¬shÂ-¯v sK-bnw-kv, G-jy³ AXv-e-än-Iv ao-äv, Pq-\n-bÀ \m-j-W A-Xv-e-än-Iv ao-äv, km-^v sK-bnw-kv, G-jy³ {Kmâ v {]o-Iv-kv A-Xv-eän-Iv ao-äv, sF.-Sn.-kn. CâÀ \m-jW A-Xv-e-än-Iv ao-äv F-¶n-h Ah-bn {]-[m-\w. I-fn-I-f-¯n \n-¶p-am-Wv \-à A-\p-bm-bn-bpw eo-U-dpw D-≠m-Ip¶-sX-¶v tSmw ]-d-bp-¶p. ""C-¶v Im-bn-I cw-K-¯n-\v th-≠ {]m[m-\yw e-`n-¡p-¶n-Ã. Ip-Spw-_§-fn Ip-«n-I-fp-sS F-®w Ip-dbp-¶-Xpw Sn.-hn-bpw CâÀ-s\-äpw hym-]-I-am-b-Xpw I-fn-I-f-¯n \n-¶v Ip-«n-I-sf A-I-än. Ip-«n-Ifp-sS ]T-\ Im-cy-¯n am-{X-amWv am-Xm-]n-Xm-¡-fp-sS {i-². Ip«n-I-fp-sS hym-bm-a Im-cy-§-fn- Iq-Sn {i-² ]p-eÀ-¯m³ am-Xm-]nXm-¡Ä-¡p I-gn-b-Ww''. tSmw ]-d-bp-¶p. A-[ym-]-\ tPm-en-bn \n-¶p hn-c-an-¨ ti-jw ImÀ-jn-Ihr-¯n-bn k-Po-h-am-Wv tSmw. I-«n-¸m-d tlm-fn-^m-an-en ssl-kvIqÄ A-[ym-]n-I-bm-bn-cp-¶ A-½nWn-bm-Wv `m-cy. a-¡Ä A-\p, Aar-X, AÂ-t^m³-k.

ae_mÀ hnj³

sshhmlnIw h[p-hns\ Bh-iy-ap≠v RC bp-hm-hv 32 h-b-kv, 155-sk.-an D-b-cw, F-kv.-F-kv.-FÂ.-kn, G-I a-I³, C-S-¯-cw Ip-Spw-_w, Xm-a-cti-cn cq-]-Xmw-Kw. A-\p-tbm-Py-amb hn-hm-lm-tem-N-\-IÄ £-Wn¡p-¶p :9539494793

RC bp-hm-hv 27 h-b-kv, 5'8'' Dbcw, shfp¯ \ndw, ¹kv Sp, Irjn. CS-¯-c-¯n\v apIfn km¼-¯n-Iw. A-\p-tbmPy-am-b hn-hm-lm-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-¶p :0483 2758244, 9745551626

RC bp-hm-hv 27 h-b-kv, _n.-F-kv. kn \gvkv, Fw.-H.-F¨v Ipssh-äv. A-\p-tbm-Py-am-b hn-hm-lm-tem-N\-IÄ £-Wn-¡p-¶p :8281629075

Xm-ac - t- i-cn cq-]X - mw-Kw-þ RCSC bphm-hv, 28 h-bk - v, 170 sk.-an Dbcw, sh-fp-¯ \n-dw. Zo-]n-I Zn-\] - {- X¯n k-_v F-Un-äÀ. Un-{Kn-bpw tPÀ-We - n-k¯ - n ]n.-Pn-bpw. k-am-\ tbm-Ky-Xb - p-Åh - À-¡pw A-[ym-]I tPm-en-bn-ep-Åh - À¡pw ap³-KW - \ :0495 2400 958, 9400600958

¢mkn-ss^Uv ]c-ky-§Ä¡v 100 cq] am{Xw

sshhm-lnI ]wàn-bn ]c-ky-§Ä \ÂIm³ B{K-ln-¡p-¶-hÀ hnfn-¡pI: 9633 766 483


13ae_mÀ hnj³

CIPET

tabv 2014

UGC NET / JRF

]co-£-IÄ¡v Ct¸mÄ At]-£n¡mw Ct¸mÄ At]-£n¡mw

¹-kv Sp-¡mÀ-¡p Un-{Kn-¡mÀ-¡pw At]-£n¡mw Pq¬ Bdn\p ap¼v At]-£n-¡pI {]th-i\ ]co£ Pqsse 13\v tI-{µ kÀ-¡m-cn-sâ sI-an-¡Â-kv Bâ v

s^À-«n-sse-tk-gv-kv a-{´m-e-b-¯n-\v Io-gnep-Å A-¡m-Z-an-Iv tI-{µ-am-Wv Un-¸mÀ-«vsaâ v Hm-^v sI-an-¡Â-kv Bâ v s]-t{SmsI-an-¡Â-kv. {]-kv-Xp-X Un-¸mÀ-«v-saâ v cm-Py-s¯ 23 tI-{µ-§-fn-em-bn Un-ssk³, Sq-fn-Mv, ¹m-Ìn-Iv t{]m-k-knw-Kv, ¹m-Ìn-Iv sSÌn-Mv, Izm-fn-än I¬-t{SmÄ Xp-S-§n-b hn-jb-§-fn Un-t¹m-a, Un-{Kn, ]n.Pn, _n. sS-Iv, Fw. sS-Iv tIm-gv-kp-IÄ \-S-¯p-¶p. F-Ãm tIm-gv-kp-IÄ-¡pambn 15,000 A-[n-Iw ko-äp-I-fp-≠v. Pq¬ B-dn-\v ap-¼m-bn Hm¬-sse-\m-bn A-t]-£n-¨v Uu¬-tem-Uv sN-bv-X A-t]£m t^m-apw kÀ-«n-^n-¡-äp-I-fpw Pq¬ 13\v ap-¼m-bn C-\n ]-d-bp-¶ hn-em-k-¯n A-t]-£n-¡p-I: Manager, Training CIPET Head office, Guindy, Chennai -600032. A-Uv-an-j³ Pq-sse 13\v \-S-¯p-¶ {]-th-i-\ ]-co-£-bp-sS A-SnØm-\-¯nÂ

hnZym-`ymk cwK¯v A[ym-]-\, Kth-jW cwK-§fn Xm¸-cy-ap-Å-hÀ \nÀ_Ô-ambpw ]mkm-bn-cn-t¡≠ ] co-£-bmWv bp.-Pn.kn s\äv (\mj-W Fen-Pn-_n-en-än sSÌv). kÀh- I - e m- i m- e - I - f n- s ebpw tImf-Pp-I-fn-sebpw A[ym-]-I \nb-a-\-¯n\v s\äv \nÀ_-Ô-amWv. Pq\n-b-À dnkÀ¨v s^temjn-t¸mSp IqSn-bpÅ (sP.-BÀ. F^v) Kth-j-W-¯n\p tbmKyX t\Sm-\pÅ ASn-Øm\ ] co£ IqSn-bmWv s\äv. s\äv ]co£ X\nt¨m sP.BÀ.-F^v ]co-£-tbm-sSm-¸tam Fgp-Xmw. am\-hnI hnj-b-§Ä, tkmjy kb³kv, `mj F¶n-h-b-S¡w 79 hnj-b-§fnse ]co-£-bv¡mWv Ct¸mÄ At]£ £Wn-¨n-cn-¡p-¶-Xv. ] co£ Pq¬ 25-\v. At]£ tabv A©n\v ap¼v Uu¬temUv sNbvXv At]-£-bpsS {]nâ v Hu«v, Nem³, kÀ«n-^n-¡-äp-IÄ XpS-§n-b-hb klnXw tabv 15\v ap¼mbn ]co-£-sb-gp-Xp¶ tI{µ-¯ntebv¡v Ab-bv¡Ww. Imen-¡äv kÀh-I-em-ime AwKo-IrX skâ-dm-Wv.

Nnen-¼n¡ Kpemw

hÃy-½-¨n-bpsS

]mNIw

D¶X

tNcp-h-I-IÄ

X¿m-dm-¡p¶ hn[w

Nnen-¼n¡ iÀ¡c Gebv¡ PocIw

þ50 F®w þ500 {Kmw þ2 F®w þAc Sokv]q¬

\Ãh®w aq¯ Nnen-¼n¡ \¶mbn IgpIn ]pfn If-bm³ th≠n t^mÀ¡psIm≠p Ip¯n-« tijw Hcp Znhkw shÅ-¯n-en-Sp-I. ]nsä Znhkw shÅw Duän-¡fªp hbv¡pI. iÀ¡c¸m\n X¿m-dm-¡nb tijw AXnte¡v Nnen-¼n¡ CSp-I. sNdp Xobn {_u¬ \ndw BIp-¶-Xp-hsc Cf-¡ns¡m≠n-cn-¡p-I. ]m\n Ipg¼p cq]-¯n-em-Ip-t¼mÄ Ge-bv¡, PocIw F¶nh s]mSn¨p tNÀ¡p-I. XWp-¯-Xn\v tijw hr¯n-bpÅ ]m{X-¯n-te¡v amäp-I. HcmgvN Ignªv D]-tbm-Kn-¡mw.

]¨ am§m Pyqkv tNcp-h-I-IÄ ]¨-am§ þHsc®w ]©-kmc þ]m-I-¯n\v C©n þsN-dnb IjvWw

X¿m-dm-¡p¶ hn[w am§ \¶mbn IgpIn sXm≠p sN¯n sNdp IjvW-§-fm¡n \pdp-¡p-I. CXnte¡v C©nbpw ]©-km-cbpw tNÀ¯v anIvkn-bn ASn-s¨-Sp-¡p-I. am§-bpsS sImgp-¸n\v A\p-k-cn¨v Ipd¨v shÅhpw tNÀ¯v \¶mbn ASn-s¨-Sp-¡p-I. CXv Acn-s¨-Sp¯p XWp-¸n¨v Ign-¡m-hp-¶Xm-Wv.

X¿m-dm-¡n-bXv: knÌÀ jmÀeäv knFwkn \{k¯v `h³, tacn-¡p¶v

=tabv

15 hsc At]-£n¡mw =]co£ Pq¬ 25\v

=At]£m =79

^okv 450 cq] ={]mb-]-cn[n 28 hbkv

hnj-b-§-fn At]-£n¡mw

=sP.

BÀ. F^v e`n-¡p-¶-hÀ¡v Kth-j-W-¯n\v

amkw 16,000 cq] Ae-h³kv =Imen-¡äv

kÀh-I-em-ime AwKo-IrX skâ-dm-Wv

]co£bv¡v H.-Fw.-BÀ LS-\bn aq¶p t]¸-dp-IÄ. cmhnse 9.30 apX 10.45 hsc A[ym-]\, Kth-jW A`n-cp-Nn, temPn-¡Â dok-Wnw-Kv, Bib-{K-lWw XpS§n-bh DÄs¸-Sp¶ H¶mw t]¸À. 10.45 apX 12 aWn hsc _Ôs¸« hnj-b-¯nse 50 H_vP -Ivänhv tNmZy-§Ä. D¨-I-gnªv 1.30 apX \mep aWnhsc _Ôs¸« hnj-b-¯nse 75 H_vPIväohv tNmZy-§Ä. c≠pw aq¶pw t]¸-dp-I-fnse tNmZy-§fpsS D¯-c-§Ä¡p tNmbvknÃ. ]co£ ^okv 450 cq]. Hmtcm hnj-b-¯nepw tbmKyX t\Sp-¶-

h-cn 15 t]À¡mWv Cu hÀjw s\äv \ÂIp-I. Ch-cn IqSp-X amÀ¡v t\Sp¶ \nÝ-NnX iXam\w t]À¡v sP.-BÀ.-F^v e`n¡pw. am\-Z-WvU-§-fn amäw hcp-¯m³ bp.-Pn.-kn¡v A[n-Imc-ap-≠v. sP. BÀ. F^v e`n-¡p-¶-hÀ¡v Kth-j-W-¯n\v amkw 16,000 cq] Ae-h³kv e`n-¡pw. IqSmsX hmÀjnI I≠n-P³kn-bmbn 2,0000 cq]-bpw. {]mb-]c - n[n 2014 Pq¬ H¶n\v 28 hbkv Ihn-bc - p-Xv. IqSpX hnh-c§ - fpw ]co£ hnj-b§fpw kne-_kpw sh_vssk-än e`y-am-Wv. www.ugc.ac.in/net

Atmadhara Institute of Integral Studies (AIIS) ADMISSION STARTED

PG DIPLOMA IN COUNSELLING PSYCHOLOGY (DCP)

Atmadhara Institute of Integral Studies is an Institute for research and training

in the field of Counseling and Psychology under the patronage of the Diocese of Thamarasserry. The emphasis at AIIS is to respond creatively to the increasing demands of our rapidly changing society. A growing emphasis on the individual, rather than on the group, with increasing demands for achievement, and the lack of supportive networks slowly diminishing, and with the increased demands of life, it becomes imperative for Mental Health Professionals to develop creative and need based responses to growing concerns of individuals. Course Syllabus: SEMESTER-I Advanced General Psychology, Theories of Personality, Life Span Development, Group Counseling Processes and Practice, Individual Counselling Skills and Practice - 1 SEMESTER-II Social Psychology and Group Process, Behavior Dysfunction, Individual Counselling Skills and Practice - II, Specialized Areas of Counseling, Foundations of Professional Counseling, Supervised Practicum No. of seats: 40, Medium: English/Malayalam, Class days: Monday to Friday (9. AM - 4. PM), Course Fee: (for residential candidates): Rs. 90,000.00 (Fee + Food & Accommodation)Day Scholars: Rs. 50,000.00. Eligibility for Entrance: Bachelor’s Degree or Equivalent training

For information Please Contact: The Director, Atmadhara Institute of Integral Studies PMOC, Marikunnu, P.O, Kozhikode-673012, Phone:0495- 2731056, Office:09037379180,Mobile:09496665573,E-mail: frkurianjacob@gmail.com


14 ae_mÀ hnj³ temI hntijw

tabv 2014

{^m³knkv ]m¸sb hc-th¡m³ Hcp§n hnip²\mSv tabv 24\v {^m³knkv amÀ]m¸ hnip² \mSv kµÀin-¡pw. Hcp-¡-§Ä ]qÀ¯n-bm-b-Xmbn h¯n-¡m³ hr¯-§-Ä Adn-bn-¨p. tPmÀ±msâ XeØm-\-amb A½m-\n-emWv amÀ]m¸ hnam-\-an-d-§p-I. tPmÀ±m³ cmPmhns\ kµÀin-¡pw. XpSÀ¶v _Ym-\nb kµÀin-¡pw. 25\v _Xvetlhpw 26\v Pdp-kehpw kµÀin-¨ tijw h¯n-¡m-\n-te¡v aS-§pw.

sshZn-Is\ AÚm-X³ shSn-sh-¨p-sIm¶p kndn-b³ {InkvXym-\n-I-fpsS Ah-Im-i-§Ä¡mbn t]mcm-Snb sshZnIs\ AÚm-X³ shSn-sh-¨p-sIm-¶p. Pkyq«v sshZn-I-\mb ^m. {^m³ kv hm³ tUÀ tem«mWv (75) sImÃ-s¸-«-Xv. s\XÀeâ v kztZ-in-bm-Wv. 1967 apX kndn-b-bn tkh\w sNbvXp hcn-I-bm-bn-cp¶p sskt¡m-sX-d-¸nÌp IqSn-bmb Ct±-lw.

amÀ t_mkvtIm ]p¯qÀ saÂ_¬ cq]X _nj]v

Hmjym-\-bnse {]Ya kotdm ae-_mÀ cq]-X-bmb saÂ_¬ cq]Poh³ ]W-bw-h¨v Znhy-_en AÀ¸n-¡p-¶-hÀ Xo{h-hm-Zn-I-fpsS B{I-aWw cq£-amb hS-¡³ ss\Po-cn-b-bnse hnizm-kn-IÄ Rmb-dmgvN IpÀ_m-\-bvs¡-¯p-¶Xv Poh³ ]Wbwh¨v. {InkvXy³ tZhm-e-b-§Ä¡pw hnizm-kn-IÄ¡pw t\sc Xo{h-hm-Zn-IÄ A{Iaw Agn¨p hnSp-I-bm-Wv. _n_nkn dnt¸mÀ«p-IÄ {]Imcw 2014 CXp-hsc Aªq-tdmfw t]À hnhn[ A{I-a-§-fn acn-¨p. 2009 apX ChnsS A{I-a-§Ä XpSÀ¶p hcn-I-bm-Wv.

X-bpsS A[y-£-\mbn amÀ t_mkvtIm ]p¯qÀ Øm\-ta-äp. ] cn-ip² I\yIm adn-b-¯nsâ a[y-Ø-X-bn-emWv ]pXnb cq]-X. I¯o-{U ]Ån hnip² AÂt^m³km-½-bpsS t]cn-em-Wv. amÀ¨v 25\v Øm\m-tcm-lW NS-§p-IÄ \S-¶p. F¸mÀ¡n Hm^v skâ v tXmakv At¸m-kvX-teäv Hm^v saÂ_¬ t^mÀ Zn kotdm ae-_mÀ s^bv¯v ^pÄ F¶mWv cq]-X-bpsS HutZym-KnI \maw. 2011 sk³kkv {]Imcw Hmkvt{S-en-b-bnse sam¯w P\-kw-JybpsS 25 iX-am-\hpw It¯m-en¡ hnizm-kn-I-fm-Wv.

]pkv-X-I ]-cnNbw

Ir]m kv-ar-Xn _nj-]v tUm. am-Iv-kv sh hm-eâ-bn³ s\m-tdm-W tIm-gn-t¡m-Sv cq-]-Xbp-sS \m-em-a-s¯ sa{Xm-\pw {]-Y-a X-t±io-b sa-{Xm-\p-am-b _n-j-]v tUm. am-Iv-kvsh s\m-tdm-W-bpsS B-ßm-\p-`-h {KÙw. 22 hÀ-j-s¯ cq-]-X `-c-W-Im-e-¯v tIm-gn-t¡m-Sv cq-]-Xbp-sS h-fÀ-¨-bv-¡p sN-bv-X Im-cy-§-fpw hn-e 750 cq-] Ip-«n-¡m-e-s¯ A-\phn-Xc-Ww tIm-gn-t¡m-Sv cq]-X, `-h-§-fpw Np-t≠ a-em-¸d-¼v 670 009 BÀ.kn. ssl-kv-IqÄ t^m¬: 0495 2370313 sl-Uv-am-Ì-dm-bn {]-hÀ¯n-¨ Im-e-hpw e-fn-X-hpw k-c-k-hp-am-bn hn-h-cn-¨n-cn-¡p-¶p. hn-ip-²n-bpw hn-th-I-hpw hn-\-b-hpw \n-d-ªp \n-¶ am-Iv-kvsh ]n-Xm-hn-sâ Xn-f-§p-¶ hy-àn-Xzw hm-b-\-¡m-c-sâ a-\kn \n-d-ªp \nÂ-¡pw. _n-j-]v tUm. hÀ-¤o-kv N-¡m-e-¡-en-sâ A-h-Xm-cn-I ]p-kvX-I-¯n-\p am-äp Iq-«p-¶p. km-[m-c-W Im-Wm-¯ co-Xn-bn hy-Xy-kv-X-hpw Kw-`o-c-hpam-b t]-Pv kw-hn-[m-\-hpw A-¨-Sn-bpw Ir-]m kv-ar-Xn-sb {i-t²b-am-¡p-¶p.

13þmw Nca hmÀjnIw 08-þ05-þ2014

D±njvS Imcy¯n\v D]Imc kvacW

Iznkv tImÀWÀ tabv e¡w tNmZy§Ä (\hamenI 66 apX 88 hsc t]PpIÄ ASn Øm\s¸Sp¯n) 1. amUw sednIv Bcm-bn-cp¶p? 2. A½-bpsS acW tijw hnip² sIm¨pt{XkybpsS Pohn-X-¯n h¶ {][m\ amäw F´m-bncp¶p? 3. hnip² sIm¨p-t{Xky BZy-ambn IÀ½-eo¯ aT-¯nsâ It¸-f-bn {]th-in-¡m-\p-≠mb kml-Ncyw F´m-bn-cp¶p? 4. hnip² sIm¨p-t{X-ky-bpsS A¸-¨³ IuXp-It¯msS sNbvXn-cp-¶Xv F´m-bn-cp¶p? 5. hnip² sIm¨pt{Xky¡v BZyw a\-kn-emb {] kwKw Bcv F´n-s\-¡p-dn¨v ]d-ª-Xm-bn-cp¶p? (Ignª e¡w ae_mÀ hnj³ ASnØm\ s¸Sp¯n) 6.Zpc´ IY-IÄ ASn-h-c-bn«v HmÀan-¸n-¡p¶ Imcysa´v? 7. Ignª hÀjw \hw-_À apX ka-c-cw-K-

¯pÅ ae-tbmc P\-X-bpsS {][m\ c≠v Bhiy-§Ä F´m-bn-cp-¶p? 8. Cu P\-Iob kacw AXn-Po-h\¯n\v th≠nbp-Å-Xm-sW¶v A`n-{]m-b-s¸-«Xv Bcv? 9. "Poh³ kar²n' F´mWv? 10. a\pjy PohnXw e£yw t\Sp-¶Xpw hnPbw ssIh-cn-¡p-¶Xpw Ft¸m-gmWv? B\pImenI k`m tNmZy§Ä 11. kotdm ae-_mÀ k`-bn \n¶v hnip² ]Zhn-bn-te¡v DbÀ¯-s¸Sp¶ c≠v t]À BscÃmw? 12. sXmgn-emfn a[y-Ø-\mb hnip² butk¸v ]n Xm-hnsâ Xncp-\mÄ F¶mWv? 13. tbip-hnsâ kzÀ¤m-tcm-lW Xncp-\mÄ F¶mWv? 14. tbip kzÀ¤m-tcm-lWw sNbvXXv FhnsS h¨mWv? 15. kao-]-Im-e¯v hnip² ]Z-hn-bn-te¡v DbÀ¯-s¸« c≠v amÀ]m-¸-amÀ BscÃmw?

icnbp¯cw Ab¨hcn \n¶v \dps¡Sp¸neqsS sXcsªSp¯ G{]n e¡w hnPbnIÄ:

400 cq]bpsS Iymjv AhmÀUv kn\n kPn, Ipgn-a-®nÂ, Xncp-h-¼mSn CS-hI

t{]mÕml\ k½m\w

250 cq]bpsS Iymjv AhmÀUv

100 cq]bpsS Iymjv AhmÀUv

_n\nX tPmÀPv, hmg-¸-d-¼nÂ, ]S-¯p-I-Shv CS-hI

tamfn sk_m-Ìy³, Ip»m-\n-¡Â, IqS-cªn CS-hI

amÀK-cäv tPmk-^v, anä-¯m-\n-¡Â, ]pÃq-cmw-]md CS-hI

hnPbnIÄ¡pÅ k½m\§Ä AXXv CShI hnImcnamcpsS ]¡Â \ÂInbn«p≠v. ad¡msX ssI¸äpatÃm...

tdmbv tPmk^v

D¯c§Ä Abbvt¡≠ hnemkw:

apcn-§-bn ]pÃq-cmw-]md {]mÀ°\m]qÀÆw, k´]vX IpSpw_mwK§Ä

Hcp hnizmkn

FUnäÀ, ae_mÀ hnj³, ]nFwHkn, tacn¡p¶v þ 673012

{i²n-¡pI: D¯-c-§Ä am{Xw FgpXn Ab-¨m aXn. tNmZyw ]IÀ¯n Fgp-tX-≠-Xn-Ã. Hcp IpSpw-_-¯n \n¶v Hcp F³{Sn am{Xta ]cn-K-Wn¡q


15 ae_mÀ hnj³ tabv

Nn´bpw NÀ¨bpw tabv amkw IpSpw_Iq«mbva

IpSpw-_-Iq-«m-bva-bpsS imào-I-cWw ^m. kmbn ]md³Ip-f-§c (UbdIvSÀ, IpSpw-_-Iq-«mbva) ss{IkvXh hn-fn Iq-«m-bv-a-bn- X ssi-en-bm-Wn-Xv. te-¡p-Å hn-fn-bm-Wv. ]n-Xm-hpw ]p-{X-\pw ]-cn-ip-²m-ßm-hp-am-b {Xn-tb-I ssZ-h-¯n-se Iq-«m-bv-abm-Wv ss{I-kv-X-h Iq-«m-bv-a-bp-sS A-Sn-Øm-\-hpw am-Xr-I-bpw Cu ssZ-h km-Zr-iy-¯n-ep-Å ]-¦p h-bv-¡-epw Iq-«m-bv-a-bpw lr-Z-b sF-Iy-hpw B-Zn-a ss{I-kv-X-h Iq«m-bv-a-I-fn \-ap-¡p ZÀ-in-¡m-hp¶-Xm-Wv. B-Zn-a ss{I-kv-X-h k-` hn-izm-kw, {]mÀ-°-\, A-¸w ap-dn¡Â, ]-¦p-h-bv-¡- F-¶o X-e§-fn sF-Iyw h-fÀ-¯n. (\-S-]Sn 2: 43-þ47, 4: 32-þ35). B-Zn-a ss{I-kv-X-h-sc-t¸m-se hnizm-k-¯n-epw {]mÀ-°-\-bn-epw B-g-s¸-«p ]p-Xp-ssN-X-\y-t¯msS A-bÂ-¡m-sc k-tlm-Z-c-cm-bn I-cp-Xp-hm-\pw A-h-cp-sS Zp:J-§fn B-izm-k-ta-Ip-hm-\pw Iq-«m-bva A-\p-`-h-¯n Po-hn-¡p-hm-\pw ss{I-kv-X-h-sâ hn-fn-¡p-Å {]-Xyp¯-c-am-Wv Ip-Spw-_-Iq-«m-bv-a-IÄ. Iq-«m-bv-a-bn-se Ip-Spw-_mw-K-§Ä H-¶p tNÀ-¶p {]mÀ-°-\-bpw {]-hÀ-¯-\-h-hpw h-gn ssZ-h-cm-Py¯n-\v km-£yw h-ln-¡p-¶ Po-hn-

k`m \ho-I-c-W-¯n\v

Hm-tcm Ip-Spw-_-Iq-«m-bv-a-bpw k`-bp-sS sN-dp-]-Xn-¸m-Wv. (t]m-¸v tPm¬ t]mÄ c-≠m-a³, c-£-Isâ an-j³ 51). 15-þ20 ho-Sp-I-fn \n-¶p-ap-Å ssZ-h P-\w H-cp-an-¨p Iq-Sn {]mÀ-°-\-bn-epw ku-lr-Z¯n-epw sN-e-h-gn-¡p-¶ A-h-k-cw k-`-bp-sS {]-Xn-^-e-\w X-s¶-bmWv. Ip-Spw-_-Iq-«m-bv-a-IÄ F-{X-b[n-Iw i-à-am-tWm A-{X-b-[n-Iw i-à-am-bn-cn-¡pw C-S-h-I {]-hÀ¯-\-§-fp-sS G-tIm-]-\-hpw. IpSpw-_-Iq-«m-bv-a-tbm-Sv tNÀ-¶p \mw {]mÀ-°n-¡p-I-bpw IÀ-½ ]-²-XnI-fn ]-¦m-fn-I-fm-Ip-I-bpw sN-¿pt¼mÄ B-tKm-f-k-`-bp-sS t{]-jnX Zu-Xy-¯n- X-s¶-bm-Wv \mw ]-¦p-tN-cp-¶-Xv. Ip-Spw-_ Iq-«m-bva-IÄ Iq-Sp-X k-Po-h-am-¡m³ G-Xm-\pw IÀ-½ ]-cn-]m-Sn-IÄ Nph-sS tNÀ-¡p-¶p. an-¡-hm-dpw C-S-h-I-I-fn-epw C-h h-f-sc `w-Kn-bm-bn \-S-¯n-¡m-Wp¶p-sh-¶-Xv A-`n-\-µ-\mÀ-l-am-Wv.

bq-Wn-äv kw-K-a-§Ä

bq-Wn-äp-X-e {]-hÀ-¯-\-§Ä GtIm-]n-¸n-¡p-¶-Xn A-Xn-{]-[m-

\-am-b ]-¦v bq-Wn-äv kw-K-a-§Ä¡p-≠v. F-s´-Ãmw _p-²n-ap-«p-IÄ h-¶m-epw am-k-¯n H-cn-¡Â kw-K-aw \-S-¯-Ww. bq-Wn-äv kwK-a-§-fn {]mÀ-°-\, I-em-]cn-]m-Sn-IÄ, Izn-kv a-Õ-c-§Ä, NÀ-¨-IÄ, hn-hm-l-þ-P-·-Zn-\ Biw-k-IÄ, B-Z-cn-¡Â, bq-Wn-äv X-e-¯n \-S-¸n-em-¡m-³ km[n-¡p-¶ ]-²-Xn-I-fp-sS ¹m³ X-¿m-dm-¡Â Xp-S-§n-b-h DÄs¸-Sp-¯mw. Ip-«n-I-sf I-em-]-cn-]mSn-I-fn ]-s¦-Sp-¸n-¡p-¶-Xv Ah-cp-sS k-a-{K-am-b h-fÀ-¨-bv-¡p k-lm-b-I-am-Ipw. ]m-«v, {]-kw-Kw, I-Y-]-d-bÂ, ss_-_nÄ Zr-iymh-X-c-Ww, tam-tWm-B-Iv-Sv, an-an{In, Um³-kv, ss_-_nÄ Izn-kv Xp-S-§n-bh - Ip-«n-If - p-sS-bpw ap-XnÀ¶-hc - p-sS-bpw kÀ-¤m-ßI - X - hÀ-²n¸n-¡m-³ k-lm-bn-¡pw. H-¶n-¨p-Å NÀ-¨I - Ä B-ib kz-cq-]W - ¯ - n \ - pw k-ap-Zm-b kv-t\-lw h-fÀ-¯p¶-Xn-\pw k-lm-bn-¡pw. bq-Wn-äv kw-K-a-§Ä-¡p sN-dn-b co-Xn-bnse-¦n-epw `-£-Ww \Â-Ip-¶-Xv \-Ã-Xm-Wv. `-£-Ww X-¿m-dm-¡p-¶-Xn-\v A-

St Thomas Academy for Research and Training

START

Pohn-X-¯n hnPbw t\S-Wtam? \ne-hm-c-ap-Å Øm]-\-§-fn D]-cn-]-T\w \S-¯-Wtam? DbÀ¶ tPmen-IÄ Ic-Ø-am-¡-Wtam? ÌmÀ«nse t_knIv s{Sbv\nwKv tImgvkn ]¦ptN-cp-I.

t_knIv s{Sbv\nwKv tImgvkv (BTC) ¹kv Sp hnP-bn-¨n-«pÅ hnZymÀ°n-\o-þ-hn-ZymÀ°n-IÄ¡p-th≠nbpÅ Hcp hÀjs¯ sdkn-U³jy tImgvkv BWn-Xv. Cu cmPys¯ Gähpw anI¨ hnZym-`ymk Øm]-\-§-fn Gähpw km[yXIÄ \ÂIp¶ tImgvkp-I-fn-te¡v hnZymÀ°n-Isf ssI]n-Sn¨v Ib-äp-I-bmWv e£yw. Hmtcm hnZymÀ°n-bp-sSbpw Igp-hp-Ifpw A`n-cp-Nn-I-fpw Is≠¯n AXn\v A\p-kr-X-ambn Gähpw A\p-tbm-Py-amb tImgvkv sXc-sª-Sp-¡p-hm\pw Gähpw anI¨ Øm]-\-¯n {]th-i\w t\Sp-hm\pw hnZymÀ°n-Isf ÌmÀ«v Hcp¡p¶p. IIT, Central Universities, National law Universities, EFLU, ISER, ISRO, CUSAT, XpS-§n-b-h-bv¡m-Wv ap³K-W-\. tIcf bqWn-th-gvknän Xncp-h-\-´-]p-c¯v CâÀ \mj-W dnte-j³kv F¶ hnj-b-¯n Cu hÀjw apX Bcw-`n-¡p¶ Câ-t{K-äUv FwF tImgvkn-te-¡pÅ {] th-i\ ]co-£-bn ]s¦-Sp¯ ÌmÀ«nse 16 Ip«n-IÄ H¶mw dm¦v DĸsS-bpÅ DbÀ¶ dm¦p-I-tfmsS AUvan-j³ t\Sn. ¹kv Sphn\v 70 iX-am-\¯n Ipd-bm¯ amÀ¡v DÅ-hÀ¡pw {]Xo-£n-¡p-¶hÀ¡pw At]-£n-¡mw. cPnkvt{S-j-j³ ^okv 200 cq]. At]-£-IÄ tabv 15\v ap¼v ÌmÀ«n F¯n-¡p-I.

IqSp-X hnh-c-§Ä¡v: 0495 2357843, 9048 193669, 8281 791471 Address: Director, START, Kottooli PO, Calicut 16

bÂ-h-¡-s¯ A-½-am-À H-¶n-¨p IqSp-¶-Xp h-en-b k-t´m-j-¯n-\pw ku-lr-Z-¯n-\pw C-S-bm-¡p-I-bpw sN-¿pw. F-¶m C-Xn-s\ kw-_Ôn-¡p-¶ Xo-cp-am-\w Hm-tcm bqWn-än-sâ-bpw ]-Ým-¯-ew t\m-¡n hn-Im-cn A-¨-·m-cp-am-bn B-tem-Nn¨p am-{Xw F-Sp-¡p-I.

bq-Wn-äv hmÀ-jn-I-§Ä

bq-Wn-äv hmÀ-jn-I-§Ä bq-Wnäv X-e-{]-hÀ-¯-\-§-fn h-f-sc {]-[m-\-s¸-« H-¶m-Wv. bq-Wn-äv hmÀ-jn-I-¯n-\p-Å X-¿m-sd-Sp-¸pIÄ c-≠p am-kw ap-s¼-¦n-epw FSp-¡-Ww. c-≠p am-kw ap-¼p-Å bq-Wn-äv kw-K-a-¯n h-¨p-X-s¶ bq-Wn-äv hmÀ-jn-Iw \-S-t¯-≠ `-h-\w, Xn-¿-Xn, k-a-bw F-¶n-h \n-Ý-bn-¡-Ww. Np-a-X-e-IÄ ]-eÀ¡m-bn hn-`-Pn-¨p \Â-Ip-I. IqSp-X A-h-k-c-§Ä Iq-Sp-X- {]-Xn-`-I-sf I-s≠-¯m³ k-lmbn-¡pw.

bq-Wn-äv SqÀ

bq-Wn-äv X-e-¯n-ep-Å hn-t\m-Zbm-{X-I-fpw XoÀ-°-bm-{X-I-fpw

kw-L-Sn-¸n-¡p-¶-Xp ku-lr-Zw h-fÀ-¯p-¶-Xn-\pw hn-izm-k-¯n B-g-s¸-Sp-¶-Xn-\pw k-lm-b-I-amWv. t]m-tI-≠ Ø-e-hpw k-a-bhpw \n-Ý-bn-¨v, hn-hn-[ I-½-än-IÄ cq-]o-I-cn-¨m bm-{X-IÄ Iq-SpX `w-Kn-bm-Ipw. H-cp t\-c-s¯ `-£-W-¯n-\p th-≠ hn-`-h-§Ä ]-e ho-Sp-I-fn \n-¶p-sIm-≠p h-cp-¶-Xv hn-t\m-Z-bm-{X Iq-Sp-X Du-jv-a-f-am-¡pw. hn-t\m-Z-bm-{X-bv¡pw a-äp Nn-e-hp-IÄ-¡p-am-bn \nÝn-X Xp-I ]n-cn-hm-bn kzo-I-cn-¡pI-tbm sN-dn-b co-Xn-bn Nn-«n-IÄ \-S-¯p-I-tbm sN-¿m-hp-¶-Xm-Wv. ssZ-hw \-ap-¡p X-¶ Po-hn-Xw Iq«m-bv-a-bn-em-Wv {]-Im-in-X-am-Ip-I. {Xo-tb-I ssZ-hw X-cp-¶ ]mTw Iq«m-bv-a-bp-tS-Xm-Wv. Ip-Spw-_-Iq-«m-bva-bn-eq-sS ssZ-h-ssN-X-\y-¯n-te¡v D-b-cm³ \-ap-Iv ]-cn-{i-an-¡mw.

NÀ-¨-bv-¡v =k-¶-²

{]-hÀ-¯-\-§Ä Iq-«mbv-a-bp-sS sF-Iyw F-§-s\ hÀ²n-¸n-¡pw? =A-h-[n-¡m-e-¯v H-cp SqÀ kwL-Sn-¸n-¡p-¶-Xn-sâ km-[y-X-IÄ?


16

Î-Ü-ÌÞ-V

MALABAR

Hä-{]-Xn `5 hmÀ-jn-I h-cn-kw-Jy: ` 60

VISION Õß×X-

Monthly Newspaper

IpSn-tb-ä P\-X-bpsS ssI]n-Sn¨v ae_mÀ IpSn-tb-ä-¯nsâ cP-X-]m-

X-bn Xma-c-ticn cq]-X C¡gnª G{]nen 28 hÀjw ]q À¯n-bm-¡n. tami Xnc-sª-Sp¡-s¸« P\s¯ \bn-¨-Xp-t]m se BßmÀ°-X-bpw AÀ¸-W-at\m-`m-hhpw XymK k¶-²-X-bpw ssIap-X-em-¡n I\ hgn-I-fneqsS IpSn-tbä P\-Xsb \bn¡p-hm³ XymKn-h-cy-cmb sshZnI t{ijvT-·mÀ cq]-X-bv¡p-≠m-bn. ]gbXe-ap-d-bnÂs¸« kvt\l-[\-cmb ]ptcm-ln-X-cpsS Iq«-¯n FSp-¯p-]-d-tb≠ D¯a sshZnI-\mWv tam¬ {^m³knkv Bdp]-d-bnÂ. A\p-`h ]mWvUn-Xyhpw BZÀi [oc-Xbpw DuÀP-kz-e-\m-¡nb {^m³kn-k-¨s\ Xma-c-ticn cq] -X-bpsS {]Ya sa{Xm³ amÀ sk_m-Ìy³ a¦p-gn-¡cn 1993 cq]X hnImcn P\-d-embn \nban-¨p. 1994 a¦p-gn-¡cn ]nXmhv Znhw-K-X-\m-b-t¸mÄ Xma-c-ticn cq]-X-bpsS AUvan-\n-kvt{S-ä-dmbn {^m³kn-k-¨³ \nb-an-¡-s¸-«p. Hcp hÀj-t¯mfw cq]-Xsb anIhmÀ¶ coXn-bn apt¶m«p \bn¡m³ {^m³kn-k-¨sâ hnizmk Xoj-W-Xbpw _p²n-IqÀ½-Xbpw `c-W-]m-S-hhpw klm-b-I-am-bn. Bscbpw BIÀjn-¡p-Ibpw BZ-cn-¡p-Ibpw sN¿p¶ t{]m Pze hyàn-Xz-¯n\v AwKo-Imc-ambn amÀ tP¡_v Xq¦pgn

sa{Xm-\m-bn-cp-¶-t¸m-gmWv amÀ]m ¸ {^m³kn-k-¨-\v tam¬kntªmÀ ]Zhn \ÂIn-b-Xv. am\-´-hm-Sn-bnse Ipdp-¼me CS-h-I-I-bnemWv BZy-ambn hnIm-cn-bmbn NmÀsPSp-¯-Xv. AXn\p tijw ]¿-¼-Ån-bnepw tkh-\-a-\p-jvTn-¨p-. Xe-ticn AXn-cq-]-X-bnse sNt¼-cn, Infnb-´d F¶n-hn-S-§-fnepw tkh-\a-\p-jvTn-¨p. IpSn-tbä tI{µ-§-fmb acptXm-¦-c, Ipf-¯p-h-bÂ, Iqcm-¨p≠v, tImS-t©-cn, ]pÃq-cmw-]m-d, ]S-¯p-I-S-hv, s]cp-h-®m-aq-gn, tX¡pw-Ip-än, IÃp-cp-«n, acn-bm-]p cw apX-emb CS-h-I-I-fn IpSntbä IÀj-I-cpsS Dä-_-Ôp-hmbn, Ah-cpsS bmX-\-I-fnepw thZ\-I-fnepw ]¦m-fn-bm-bn, AhÀ¡v Xm§pw XW-ep-ambn Bibpw Bth-i-hp-ambn ip`m]vXn hnizmk-t¯msS X¼p-cms\ apdpsI ]nSn¨psIm≠v Pohn-Xs¯ ssZthm-·p-J-am¡n kp[ocw apt¶m«p \bn-¡m³ IpSn-tbäP\-X-sb {]m ]vX-cm-¡n. IpSpw-_-Iq-«m-bva-IÄ ]cn-t]mjn-¸n-¡m\pw IpSpw-_-{]mÀ°\-IÄ apS¡w IqSmsX \S-¯ns¡m≠v hnizmk Pohn-X-¯n Bg-s¸-Sp-hm\pw {^m³kn-k-¨³ Xsâ CS-hI kaq-ls¯ IÀ½\n-c-X-cm-¡n. aetbmc taJ-e-Ifn A¨³ tkh-\-a-\p-jvTn¨

tam¬ {^m³knkv Bdp-]-d-bn CS-h-I-I-fn KXm-KX kuI-cyw hÀ²n-¸n-¡p-hm\pw kvIqfp-IÄ Øm]n-¡p-hm\pw hnZym-e-b-§Ä ]p\À\nÀan-¡p-hm\pw BXp-cm-eb-§-Ä XpS-§m\pw Pt\m-]-I-c{]-Z-am-bb s]mXpØm-]-\-§-fpw {]Øm-\-§fpw Bcw-`n-¡p-hm\pw k¶ymk k`-Isf ]cn-t]m-jn¸n-¡p-hm\pw A¨³ sNbvX {] hÀ¯-\-§fpw ]²-Xn-I-fpw CShI Ncn-{X-§fn X¦en]n-Ifn tcJ-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-¶p. acp-tXm-¦c IpSn-tbä taJ-e-bnse BZy hnZym-e-b-amb FÂ.-]n. kvIqfn\v kz´-ambn ]pXnb sI«nSw A¨³ \nÀan-¨p. acp-tXm¦c skan-t¯-cn-bnse Nm¸Â ] Wn Ign-¸n-¨Xpw Cu Ime-b-f-hnem-Wv. 1980-þ83 Ime-L-«-¯nÂ

tImS-t©-cn-bn Hcp tImfPv F¶ tZi-hm-kn-I-fpsS kz]v\ -¯n\v A¨-sâ t\Xr-Xz-¯nepÅ \m«p-Im-cpsS I½-än-bmWv km£m-Xv¡mcw \ÂIn-b-Xv. tX¡pw-Ipän ae-b-Sn-hm-c¯v at\ml-c-amb Ipcn-ip-]Ån A¨sâ {ia-^-e-am-bmWv \nÀan-¡-s¸-«-Xv. ^m. tPmÀPv Igp-¡-¨m-en XpS§n-sh¨ ]cn-bm-]pcw tZhm-e-b¯nsâ \nÀamW {]hÀ¯-\-§Ä {^m³kn-k-¨³ \à \ne-bn XpSÀ¶p-sIm-≠p-t]m-bn. 1996 ]p Ãq-cmw-]mdbpsS apJ-Omb Xs¶ amäp¶ Xc-¯n-epÅ {]hÀ¯-\§Ä ImgvN-h-¨p. ]g¡wsN¶p PoÀWm-h-Ø-bn-emb ]pÃq-cmw-]m d bp.-]n. kvIqÄ s]mfn¨v Ccp-\ne tIm¬{Ioäv sI«nSw ]Wn hfsc thK-¯n- XoÀ¯Xv A¨sâ \n ÀamW sshZ-Kv[y-¯nsâ sXfnhm-Wv. IpSn-tbä taJ-e-I-fnse IpSpw_-§-fpsS kpØn-Xn-¡mbn

G-dp-am-Sw N-cn-{X-Xm-fp-I-fn-eq-sS... B[ym-ßn-Ihpw imco-cn-Ihpw am\-kn-Ihpw km¼-¯n-Ihpw km³amÀKn-I-hp-am-b hnhn[ Xe-§-fnse Ipd-hp-Isf ]cn-lcn¨v `{ZX ssIh-cp-t¯-≠-Xnsâ Bh-iy-IX ap¶n I≠p-sIm≠v CS-h-I-bn ssZh-P-\-¯n\p amÀ¤-ZÀi-I-\mbn PohnXw \bn¨ tam¬ {^m³knkv Bdp-]-d-bn Xma-c-ticn cq]-X-bpsS Ncn{X hgnIfnse A]qÀh hyàn-Xz§-fn-sem-cm-fmbn 2012 G{]n 20\v \s½ hn«v kzÀ¤-Ø-\mb ]nXm-hnsâ ]¡-te¡v bm{X-bmbn. ae-_mÀ IpSn-tb-ä-¡m-cpsS kzÀ¤ob a[y-Ø-\mbn Bdp-]d-bn-e-¨³ \ap-¡p-s≠¶v A`n-am\n-¡mw.

sP. ]n. ]S-¯p-I-Shv

tam¬ {^m³knkv Bdp-]-d-bn (1925 þ2012) N§-\m-ticn AXn-cq-]-X- ap«mÀ CS-hI Nocw-th-en Bdp-]-d-bn kvIdnbþtdm-k½ Z¼-Xn-I-fpsS Bdp a¡-fn c≠m-a-\mbn 1925 G{]n 30\v {^m³kn-kv P\n-¨p. hnZym-`ym-k-¯n\pw sshZnI ]T-\-¯n\pw tijw 1958 amÀ¨v H¶n\v awK-em-]pcw cq]X sa{Xm³ A`n-hµy t_kn kmÂhtZmÀ s]c-knsâ ssIbv¸p hgn ]utcm-lnXy ]«w kzoI-cn-¨p. kz´w CS-h-I-bmb ap«mÀ skâ v tPmÀPv tZhm-e-b-¯n {]Ya Znhy-_en AÀ¸n-¨p.

Edited*, Printed and published by Fr. Sudeep Kizhakkarakat, PMOC, Marikunnu, Calicut-673012. Printed at Redstar Offset Printers, Joseph Road, Vellayil, Calicut-673032. * Responsible for selection of news under PRB act.

Malabar Vision  

May 2014 issue

Advertisement