Page 1

Filipskolen

Forventningspapir SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM

Filipskolen Sohng책rsholmsvej 53 9000 Aalborg 98 14 21 00 filipskolen@filipskolen.dk


Forventningspapir Filipskolen Indledning Filipskolen har forventninger til forældrene omkring børnenes skolegang. I mange tilfælde har begge forældre arbejde uden for hjemmet, og som følge heraf er mange af de opgaver, som før blev varetaget af forældrene, blevet lagt over til institutionerne. Der er en tendens til øget institutionsansvar og mindsket forældreansvar. Det ser vi på Filipskolen som en spændende udfordring for skolen, samtidig med at vi ønsker at fastholde, at det primære opdrageransvar er forældrenes. På den anden side er forældre gennem de seneste år blevet stadig mere bevidste om at have klare forventninger til skolen for at sikre netop deres barn det bedst mulige skoleforløb. Dette er specielt relevant i Filipskolens tilfælde - vi er en friskole med et veldefineret værdigrundlag, som er båret af holdninger, og det må være rimeligt at forvente, at vi leverer noget andet og i en vis forstand "mere", end folkeskolen kan tilbyde. Disse gensidige forventninger er en afspejling af, at barnets status som led i en generel samfundsudvikling har ændret sig gennem den senere tid. Ikke alle ændringer har været af det gode, f. eks. har den stigende vægtlægning på det enkelte barns behov betydet en høj grad af selvcentrering og dermed vanskeligheder for både barnet og fællesskabet. Ingen institution, lærer eller pædagog kan eller skal overtage forældrenes opgave, når det gælder barnets primære behov eller opdragelse. Det er forældrenes ansvar, at børn er parate til at modtage undervisning, når de møder i skolen. Det er skolens ansvar at skabe et socialt fællesskab, hvor alle børn trives fysisk og psykisk. Skole og hjem har et fælles ansvar for, at barnet får en god skolegang. Hensigten med denne folder er at slå fast, at det for barnets skyld er en opgave, vi må stå sammen om.

2


Filipskolens formålsparagraf i praksis Et godt samarbejde mellem skole og hjem er en vigtig forudsætning for det enkelte barns trivsel og daglige skolegang. Med henvisning til Filipskolens vedtægter kan vi tilbyde: en kristen friskole der drives efter de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og private grundskoler en fagligt velkvalificeret undervisning en dagligdag præget af tryghed, tillid, ærlighed og respekt for jeres barns værdighed og forudsætninger at give eleverne en indføring i den kristne tro og dens livsværdier at opmuntre til en kristen livsførelse at fremme elevernes evne til at vurdere og tage stilling til spørgsmål, de møder i livet. at opøve elevernes ansvarsbevidsthed for den enkelte, samfundet og den af Gud skabte verden at forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, kritisk stillingtagen, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund et samarbejde om elevernes faglige, personlige og sociale udvikling tydelige og synlige principper for samvær, adfærd og sprogbrug. Skolens ansvar kommer også til udtryk gennem konkrete tiltag som for eksempel samværsregler, omsorgsplan og antimobbeplan.

3


Generelle opgaver Skolen er opmærksom på elevernes fysiske og psykiske trivsel tilbyder god og målrettet undervisning jf skolens læseplaner ansætter og videreudvikler dygtige, samarbejdsvillige og engagerede lærere og pædagoger foretager evalueringer jf skolens evalueringsplan underviser om rusmidler, hygiejne og sseksualitet tilbyder en god skolefritidsordning fra 0. kl – 3. kl stiller gode faciliteter til rådighed medvirker til at skabe et godt arbejdsklima for elever og lærere holder morgensang hver dag, hvor vi synger, læser fra Bibelen og beder en bøn.

Forældrene sørger for at jeres barn er udhvilet og har fået morgenmad, medbringer madpakke, er fornuftigt påklædt er fremme til tiden, har orden i skoletaske og penalhus snakker med jeres barn om hygiejne og sexualitet snakker med jeres barn om rygning, alkohol og andre rusmidler sørger for, at jeres barn undgår tøj, genstande, bemaling, der signalerer tilhørsforhold til grupper og miljøer som forherliger vold, død, ødelæggelse og satanisme.

Sociale opgaver Skolen har øje for det enkelte barn udvikler gode sociale relationer blandt eleverne behandler sager vedrørende elever professionelt og med respekt for elevens og hjemmets værdighed. 4


Forældrene opdrager jeres barn til at indgå i et socialt fællesskab at tage hensyn til andre at tiltale andre høfligt og ordentligt at vise respekt for andres særpræg og holdninger at passe på egne, andres og skolens ting

Faglige og uddannelsesmæssige opgaver Skolen planlægger og udfører kvalificeret faglig og pædagogisk relevant undervisning iværksætter støtte til elever med særlige faglige og sociale behov tilbyder gode undervisningsmidler tilbyder lektiehjælp i SFO giver kulturelle tilbud, så eleverne oplever lejrskoler, teater, musik mm.

Forældre viser interesse for og støtter jeres barns skolegang og indlæring sørger for at jeres barn er forberedt og undervisningsparat lærer jeres barn at prioritere fritidsaktiviteter, så skole og hjemmearbejde ikke forsømmes planlægger ferier indenfor skolens ferieplan

Forholdet mellem hjem og skole Skolen afholder forældremøder og skolehjemsamtaler afholder klassearrangementer i samarbejde med forældrene informerer forældre omkring skoleforhold griber hurtigt ind og kontakter forældre for at løse opståede problemer omtaler elev og hjem med respekt.

5


Forældrene deltager i forældremøder og skole-hjemsamtaler deltager så vidt muligt i skolens øvrige arrangementer (loppemarked, juleafslutning, skolelørdag mm.) informerer skolen om vigtige forhold vedr. jeres barns hverdag indgår i et positivt og konstruktivt samarbejde med skolen og den enkelte lærer omtaler skolen og ansatte med respekt

Forventningerne fører os mod et mål Når det drejer sig om barnet, forventer vi ikke at alle disse nævnte forhold er til stede ved skolestart. Der er heller ikke tale om, at barnet eller forældre skal vurderes i forhold til de angivne forventninger, men vi mener det er vigtigt at have nogle mål for vore gensidige forventninger om grundholdning og samarbejde.

Forudsætninger for samarbejdet Det er vigtigt, at vi er loyale overfor hinanden. Det betyder: Læreren omtaler hverken børn eller forældre negativt overfor andre. Forældrene tilstræber at omtale lærere og skole positivt. Et barn kan ikke modtage undervisning af og respektere en lærer, som forældrene har kritiseret, mens barnet hørte på det. Hvis der opstår konfliktsituationer, tilgodeses barnet bedst ved at indgå i en direkte og positiv dialog mellem skole og hjem. Kommer dit barn hjem og fortæller om en konflikt, så lyt for at få dit barns oplevelse. Husk at barnet oplever med sine følelser, og måske ikke formår at fortælle alle sider af sagen. Forsøg sammen med barnet at se sagen fra flere sider. Kontakt læreren og få sagen fra den voksnes side. Læreren/pædagogens oplevelse af en problemsituation kan være en god begyndelse til at løse konflikten. På skolen indgår barnet i et fællesskab med andre børn, der også skal være plads til. Børn lærer af de konflikter de havner i, hvis vi voksne forstår at støtte på den rigtige måde. I nogle situationer kan det være hensigtsmæssigt at trække på skuldrene, tilgive evt. dumheder og arbejde videre. Alle kan have en dårlig dag, uden at det betyder, at man er en dårlig lærer, forælder eller barn. Vi har mange gode erfaringer for, at samarbejde og skolegang lykkes, når der er tale om et åbent og tillidsfuldt forhold mellem hjem og skole.

6


Klasseforældreråd Klassens forældre kan beskrives som ”den usynlige klassekammerat”. Begrebet dækker skolens erfaring og oplevelse af forældrenes betydning for klassens samlede trivsel. Der, hvor forældrene kender hinanden godt og står sammen om klassen, skabes gode rammer for kommunikation – både mellem børnene og forældrene indbyrdes. Når forældre åbner deres hjem for hyggegrupper, arrangerer ture for hele klassen eller inviterer til møde for at være sammen og evt. drøfte relevante emner, styrkes sammenholdet, og det får mærkbar indvirkning på klassen og den enkelte elevs trivsel. Et klasseforældreråd, som er villigt til at påtage sig ansvaret for et eller flere år, er en god måde at organisere det på.

Filipskolens formål Institutionens formål er at drive friskole efter de til enhver tid gældende bestem-melser om friskoler og private grundskoler m.v. Skolen skal i samarbejde med forældrene ved hjælp af velkvalificerede lærere give børnene almennyttige kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer. Dette skal ske således, at den enkelte elevs alsidige udvikling fremmes. Skolens daglige virke bygger på det frigørende evangelium om Jesus Kristus. Det er skolens mål, at dagliglivet må præges af tillid, ærlighed, åbenhed og respekt for det enkelte barns værdighed. Det er et ønske, at skolen skal virke under trygge forhold. Der lægges vægt på god orden, disciplin og opførsel, og der kræves respekt for opstillede normer og krav. Skolen vil desuden virke for at fremme elevernes evner til at vurdere og tage stilling til de spørgsmål, de møder i livet og opøve deres ansvarsbevidsthed overfor mennesket og den af Gud skabte verden. Gennem kristendomsundervisningen skal skolen give eleverne et fyldigt kendskab til den bibelske åbenbaring. Bibelens budskab og troværdighed må på ingen måde drages i tvivl. Undervisningen skal være i overensstemmelse med de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I erkendelse af at undervisning og forkyndelse ikke kan skilles ad, skal Guds ord have lov at virke ved sin egen kraft, således at eleverne utvungent får mulighed for personligt at tilegne sig dette til tro. På grundlag af Bibelens syn på mennesket som Guds skabning skal skolen med hele sit virke være med til at opdrage og præge eleverne i retning af en sand kristen livsførelse.

7


Filipskolens grundlag Skolen bygger sin virksomhed på den tro og overbevisning: at hele Bibelen er Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige ord og eneste absolutte autoritet i alle spørgsmål vedrørende kristen tro, lære og livsførelse. at den evangelisk-lutherske bekendelse er udtryk for en ret forståelse af, hvad Gud har åbenbaret til frelse for os i Bibelen. at al sand forståelse af Bibelen beror på det klare skel mellem Guds lov og evangelium, som alene åbenbares ved Helligånden igennem Bibelen.

8

Forventningspapir  

Beskrivelse af samarbejdet på Filipskolen mellem hjem og skole

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you