Page 1

- din lokaklee folke kir g i A alb or KIRKEBLAD FOR ANSGARS SOGN | 1. JANUAR - 30. APRIL 2017 | 89. Ã…RG. | NR. 1

2017


2

| Præsentation af det nye menighedsråd

Præsentation af det nye menighedsråd Vi har bedt medlemmerne af det nye menighedsråd fortælle, hvorfor de har ønsket og nu sidder i Ansgars Kirkens nye menighedsråd

Jeg vil gerne medvirke til at skabe en ramme, der balancerer mellem tradition og fornyelse, så alle oplever, at kirken har noget særligt at byde på. Jette Maksten, 53 år

I menighedsrådet vil jeg gerne arbejde for, at der er gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. I forlængelse heraf vil jeg arbejde for, at der er optimale fysiske rammer for et aktivt kirkeliv til stede. Ligeledes ønsker jeg at arbejde for, hvordan kirken på bedste måde når ud med budskabet om Jesus Kristus. Jens Christian Pedersen, 65 år

I menighedsrådet vil jeg gerne arbejde med på kirkens vision om en bibelsk funderet menighed og på de ansattes og menighedens trivsel! Jacob Andreas Jakobsen, 38 år

I menighedsrådet vil jeg gerne være med til at skabe gode rammer for kristen undervisning og diakonalt arbejde. Det skal bl.a. ske ved at vi sikrer godt arbejdsmiljø for de ansatte og støtter initiativer fra de mange frivillige i kirken. Daniel Kofod Nielsen, 43 år


Præsentation af det nye menighedsråd

Min passion i menighedsrådsarbejdet er, at skabe rammer for en blomstrende menighed, Gud til ære, med fokus på frivillige og ansatte. Charlotte Buus Pedersen, 36 år

I menighedsrådet vil jeg arbejde for, at kirkens ansatte og frivillige får optimale rammer til at møde mennesker med evangeliet. Steffen Malmgaard Mortensen, 41 år

I menighedsrådet vil jeg gerne være med til at skabe rammer for at kirkens glædelige budskab kan deles i ord og handling - på en levende måde. Heine Bach, 41 år

Jeg håber som medlem af menighedsrådet, at kunne hjælpe vores kirke til at være et hjem, for dem som har det svært i livet, og hvor livet og troen på Jesus Kristus må få lov at fylde vores liv i ord og handling. Jeg glæder mig over alle de unge familier som med deres børn giver gudstjenesten liv og alsidighed. Jeg ønsker, at der fortsat må være plads til ung og gammel i vores kirke. Martin Tygesen, 52 år

Jeg vil arbejde for, at vi i Ansgars Kirken fortsat kan høre god og sand forkyndelse og være i et godt fællesskab. Søren Thing Andersen, 41 år

I menighedsrådet vil jeg gerne arbejde for kirkens liv og vækst - ikke mindst at få etableret nye lokaler til kirkens aktiviteter og ansatte. Jens-Olof Sjøgaard, 55 år

|

3


4

| BUDDHISME OG KRISTENDOM

Buddhisme og Kristendom v/ Jens Dammeyer

Buddhismen Den historiske Buddha kæmpede med lidelse og meningsløshed. Som hindu havde han først forsøgt at flygte fra lidelsen ved hjælp af yoga, men han indså, at det kunne kan ikke. Det gik op for ham, at intet er, som det ser ud til at være. Han erkendte sandheden om alle tings forgængelighed. Han så, at han måtte forstå virkeligheden på en anden måde for at blive fri for lidelsen. Buddhas nye erkendelse var, at virkeligheden ikke er virkelig som mennesker normalt opfatter den. Den er forgængelig. På den ene side findes tingene, og vi skal have brød på bordet, og vi skal passe på ikke at blive kørt over af en bil, men det hele er forgængeligt - endda lidelsen er forgængelig. Mennesker lider, fordi vi oplever virkeligheden som virkelig, dvs. som om tingene er evige – rigdom, andre mennesker, vores egen krop. Men det er kun den ‘relative virkelighed, den relative sandhed’. Den egentlige sandhed er, at intet eksisterer evigt - intet. Det er det, som buddhisterne mener med ‘tomhed’. Buddha erkendte, at al lidelse kommer af, at verden glemmer denne forgængelighed. Lidelsens årsag er uvidenhed. Mennesker bilder sig ind, at ting, mennesker og relationer er virkelige, og derfor søger man at finde fred og sikkerhed i rigdom, fællesskab og helbred.

Men da alt er forgængeligt, vil vi miste på et eller andet tidspunkt. Vi vil miste hinanden, det vi har, os selv og vore følelser. Derfor går befrielsen fra lidelsen for buddhisten ud på at erkende forgængeligheden i alle ting og gøre denne erkendelse til virkeligheden i livet. Sådan at man ikke knytter sig til andre mennesker, til ting eller til sig selv og sine følelser, som om de er virkelige og bestandige. På den måde kan man undgå lidelse, siger buddhisterne. Den buddhistiske lære - medicinen mod lidelsen - går ud på bestandigt og på mange forskellige måder at minde sig selv og verden om denne ‘forgængelighed’ / ‘foranderlighed’ / ‘forandring’ i tilværelsen. Kristendommen Kristne siger: “Der er lidelse i livet.” Kristnes virkelighed består af to erfaringer, som på samme tid er lige virkelige: “Skabningen blev jo underlagt forgængeligheden - ikke frivilligt, men efter hans vilje, som lagde den derunder - dog med håb”, Romerbrevet 8, 20 (1948). På den ene side forgængeligheden og på den anden side håbet, som troen giver på grund af Jesu opstandelse fra de døde. Det er håbet om helbredelsen af relationerne og om Guds riges komme, det evige livs sejr. Det er enden på al død og lidelse (Åb. 21,3-5). Jesus taler om to virkeligheder. Fx. i lignelsen om den rige bonde: “Gud sagde til ham: Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig (forgængeligheden). Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud (håbet). Og Jesus lover, at han aldrig vil svigte dem, som følger ham: “Søg først Guds rige og Hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.” (Matt. 6, 33) Prædikerens Bog handler også om begge virkeligheder: “Endeløs tomhed,” sagde Prædikeren, ”endeløs tomhed, alt er tomhed.” Det er den samme tomhed som buddhisternes - nemlig at intet består evigt. Alt kan forgå når som helst. Men heller ikke for Prædikeren var tomhed hele virkeligheden: “Thi Gud er i Himmelen, og du på jorden, derfor skal dine ord være


BUDDHISME OG KRISTENDOM

få”. Prædikeren kunne oven i købet nyde livet med taknemmelighed, som en gave fra Gud - på trods af, at han ikke forstod forgængeligheden: “Hver gang Gud giver et menneske rigdom og gods og sætter ham i stand til at nyde det og tage sin del og glæde sig under sin flid, da er det en Guds gave.” Den kristne hemmelighed er, at Gud selv gik ind i forgængeligheden, som er alle menneskers frustration. I skikkelse af sin søn “tømte han sig selv”, (Fil 2, 7) - som der står på grundsproget - og blev menneske. Det endte endda med, at han blev henrettet på et kors som en forbryder. Tilsyneladende fik forgængeligheden igen det sidste ord. Men Gud Fader opvakte Gud Søn fra de døde, og lidelsen og tomheden blev Guds søns vej til herlighed og fylde. Det betyder, at når et menneske tager imod Guds kærlighed i Jesus, og i dåben får del i Jesu død, så får han eller hun også del i hans opstandelse og det evige liv i Gud: “For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.” (Joh 3, 16) Sammenfatning Buddhisterne har gjort den forgængelige virkelighed, som erfares af alle mennesker til hele virkeligheden, den yderste sandhed - den ultimative sandhed. Det betyder, at for buddhisterne er andre religioner kun virkelige på ‘det relative plan’. Der fin-

des kun én virkelighed, hvor alt er forgængeligt, og det er den buddhistiske virkelighed. Et håb derudover er en illusion. Det er derfor, at buddhister er så ‘tolerante’. De andre ‘sandheder’, som de ‘tolererer’ - f.eks. kristendommen, findes kun ‘på det relative, det forgængelige plan’. Indholdet af den kristne tro er, at de kristne har set mere end den ene fælles virkelighed, fordi visheden om Jesus opstandelse fra de døde giver perspektiv til al anden virkelighed. Jesus er “førstegrøden af dem, der er sovet hen.” Og alle skal “gøres levende med Kristus.” Derfor er vi ikke ‘uvidende’, når vi elsker et andet menneske, som om det er evigt. Tværtimod ved vi noget, som buddhisterne ikke ved. Med opstandelsen ved vi, at det, som Gud har skabt, det vil han også frelse. Det er det særlige ved det kristne håb, som vi får fra Jesus - den kristne hemmelighed. Hvis Jesus ikke opstod fra de døde, kunne de kristne lige så godt blive buddhister.

En fortælling fra kirkens sorggruppe Om at gå i sorggruppe skriver Jens Thomas Nielsen: ”Jeg mistede min hustru Ruth d. 1. juli 2014, og jeg tænkte at sorgen måtte jeg da selv kunne klare at komme over. Men en dag mødte jeg præs­ten, som spurgte til mig og hvordan det gik. Han foreslog mig at gå i sorggruppe og fortalte, at der fandtes en gruppe ved kirken, som ledes af Erna Nielsen og Anna Dehn Larsen. Jeg kom med, og var her sammen med andre, som havde mistet en ægtefælle eller anden nærtstående. Her var det tilladt at være ked af det og græde. Her mødte jeg forståelse, og her blev der spurgt til hvordan Jens havde det. Vi mødtes hver 14. dag og jeg oplevede det godt at

komme hver gang. Der var altid noget at snakke om, og der var en del ting der blev lettet. Jeg stoppede i foråret og har været glad for hjælp og trøst. Jeg tror at det vil vare lang tid inden jeg vil glemme den hjælp jeg fik i sorggruppen. Når man mister én som man elsker, må der være mere imellem himlen og jord.”

|

5


6

| S O G N E I N D S A M L I N G O G KO N C E R T

Del din søndag med verdens mest udsatte Søndag d. 12. marts 2017 håber vi at sende så mange frivillige indsamlere på gaden, at alle i sognet får mulighed for at give verdens mest udsatte mennesker en håndsrækning. I en tid med krige og massive flygtningestrømme er begrebet næstekærlighed ofte oppe at vende. Ideen om at tage sig af sin næste, både naboen og den fremmede, går dog tusindvis af år tilbage i både vores kultur og kristendom. Vi kender den blandt andet fra lignelsen om ’Den barmhjertige samaritaner’ fra Lukasevangeliet. Derfor er ideen om at dele med sin næste hovedoverskriften for Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling i 2017. Altid hjælp til selvhjælp Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at redde liv, opbygge robuste samfund og bekæmpe ekstrem ulighed. Vores logo er en fisk, og vores måde at arbejde på lyder helt forenklet: ”Folkekirkens Nødhjælp skaffer ikke kun en sulten mand en fisk, men også en fiskestang og retten til at fiske i søen, han bor ved.” Ansgars Kirken er med i Sogneindsamlingen, fordi det altid er en god og hyggelig dag, hvor vi, på tværs af generationer deler vores søndag med mennesker, der virkelig har brug for hjælp. Der er åbent for udlevering af indsamlingsbøsser i kirkens kælder kl. 11.00. og man skal være tilbage senest kl. 14.00. Kirken sørger for at der er sandwich til enten før eller efter gåturen. Du kan melde dig til hos sognediakonen på mail: en@ansgarskirken.dk eller mobil 22 18 20 00.

Koncert Fredag den 6. januar kl. 19.30:

Festlig nytårskoncert Festlig nytårskoncert med den fremragende tyske tenor og mestersanger Markus Schäfer og en af dansk musiklivs mest markante personligheder, Orgelprofessor Ulrik Spang-Hanssen. Koncerten vil både rumme værker af bla. Bach, Brahms og Hugo Wolf, for sang og orgel, samt orgel alene. Efter koncerten bydes der på en forfriskning i våbenhuset. Fri entré


Programmer

PROGRAMMER

|

Læs mere på www.ansgarskirken.dk

Kirkefællesskabet

KOINONIA Fredag den 13. januar kl. 19.30:

Evangelisk Alliance Bedeuge - Aftengudstjeneste ved sognepræst Uffe Kronborg med fokus på stilhed, bøn og lovsang.

Torsdag den 26. januar kl. 19.30:

Jørgen Vinther vil undervise om temaet ”Forløst”.

Menighedsrådsmøder

Lørdag den 4. februar kl. 10.00-14.30: Bibellørdag med undervisning ved Per Weber. Nærmere program følger

Torsdag den 19. januar kl. 19.00 Onsdag den 15. februar kl. 19.00 Tirsdag den 21. marts kl. 19.00

Torsdag den 23. marts kl. 19.30:

Sogneaftner

Torsdag den 6. april kl. 19.30:

Tirsdag den 7. februar kl. 19.30:

”Jødernes historie i Danmark” ved Annamette Andersen, lærer og fagkonsulent for undervisningsministeriet.

Tirsdag den 7. marts kl. 19.30: ”Et drama på liv og død”. Klaus Højholt Laursen reciterer Esters Bog Live.

Sognepræst Anders Jensen underviser om bøn og forbøn i menigheden. Michael Nygaard fra Menighedsfakultetet underviser om temaet: ”Det forargelige i at Gud dør på et kors, og hvad det siger om vores Gud”.

Torsdag den 20. april kl. 19.30:

”Jesus som livsfundament, kilde og frihed/Rodfæstet og gældfri” ved sognepræst Karsten Christensen, Harboøre. Nærmere oplysninger fås på www.ansgarskirken.dk

Tirsdag d. 4. april kl. 19.30:

”Med præsten bag tremmer”. Følg med Lena Bentsen, arresthuspræst på arbejde i Aalborg Arrest

Fællesspisning

Alle sogne-aftner begynder med spisning kl. 18.00. Maden koster 50 kr. og tilmelding til spisning skal ske senest fredag før arrangementet finder sted. Ønsker man kun at deltage i møderne, begynder disse kl.19.30. Aftnerne slutter kl 21.30. Tilmelding til spisning til kirkekontoret på telefon 98 12 32 66 eller kontor@ansgarskirken.dk

Sorggruppe for voksne Kontaktperson: Erna Nielsen, tlf. 22 18 20 00

7


8

| G U D S TJ E N E S T E R

Gudstjenester

Anders Jensen

Uffe Kronborg

Lena Bentsen

Januar Søndag   1.

januar:

Kl. 16.00

AJ

Nytårsdag

Søndag 8. januar: Kl. 10.30 UK

1. søndag e. Hellig tre konger Lumi Radio* Go´Søndag**

Tirsdag 10.

januar:

Kl. 19.00

LB

Korshærsgudstjeneste***

Søndag

januar:

Kl. 10.30

AJ

2. søndag e. Hellig tre konger

15.

Søndag 22. januar: Kl. 10.30 UK og AJ

3. søndag e. Hellig tre konger Kirkens fødselsdag Menighedsmøde

Søndag

4. søndag e. Hellig tre konger

29.

januar:

Kl. 10.30

UK

Februar Søndag   5. februar: Kl. 10.30 AJ

Sidste søndag e. Hellig tre konger Lumi Radio* Go´Søndag**

Søndag 12.

februar:

Kl. 10.30

UK

Septuagesima

Tirsdag

14.

februar:

Kl. 19.00

LB

Korshærsgudstjeneste***

Søndag

19.

februar:

Kl. 10.30

AJ

Seksagesima

Søndag 26. februar: Kl. 10.30 UK

Fastelavn Familiegudstjeneste Derefter tøndeslagning i kælderen. Børn må gerne komme udklædt

Marts Søndag 5. marts: Kl. 10.30 AJ

1. søndag i fasten Lumi Radio* Go´Søndag**

Søndag

2. søndag i fasten

12.

marts:

Kl. 10.30

UK

Sogneindsamling

Tirsdag

14.

marts:

Kl. 19.00

LB

Korshærsgudstjeneste***

Søndag

19.

marts:

Kl. 10.30

AJ

3. søndag i fasten

Søndag

26.

marts:

Kl. 10.30

UK

Midfaste


G U D S TJ E N E S T E R |

April Søndag   2.

april:

Kl. 10.30

AJ

Mariæ bebudelses dag

Påskens gudstjenester Søndag 9. april: Kl. 10.30 AJ

Palmesøndag Familiegudstjeneste - kirkefrokost Lumi Radio**

Tirsdag 11.

april:

kl. 19.00

LB

Korshærsgudstjeneste***

Torsdag 13.

april:

kl. 19.30

UK

Skærtorsdag

Fredag 14.

april:

kl. 10.30

AJ

Langfredag

Søndag 16.

april:

Kl. 10.30

UK

Påskedag

Mandag 17.

april:

Kl. 10.30

AJ

Anden påskedag

Søndag

23. april:

Kl. 10.30

UK

1. søndag e. påske

Søndag

30.

Kl. 10.30

UK

2. søndag e. påske

april:

Kirkebil: henvendelse til kirkens kontor inden fredag kl. 12.00. På almindelige søndage – undtagen i skoleferier - er der ved højmessen kl. 10.30 BØRNEKIRKE for forskellige aldersgrupper under prædikenen. Efter Gudstjenesten kl. 10.30 er der kaffe, te og juice i våbenhuset. * Gudstjenesten bliver optaget og udsendt af LUMI Radio samme aften kl. 20.00. Den genudsendes den følgende søndag kl. 14.00. **Go´ søndag er et tilbud om at fortsætte samværet efter gudstjenesten. Der vil bl.a være en let frokost ***Ved korshærsgudstjenester er der fællesspisning kl. 18.30. Der er kaffe efter gudstjenesten.

Gudstjenester på plejehjemmene: GUNDORFSLUND: 3. januar 7. februar 7. marts 4. april

BIRKEBO: AJ UK AJ UK

Gudstjenesterne holdes i festsalen tirsdage kl. 14.00. Der er samvær med kaffe

24. januar 28. februar 28. marts 25. april

UK AJ UK AJ

Gudstjenesterne holdes i fest­ salen tirsdage kl. 10.30. Der er samvær med kaffe

9


10

| AKTIVITETER

Aktiviteter for børnene Mini-, børneog juniorkirke

Alle almindelige søndage, undtagen i skoleferier, er der ved højmessen kl. 10.30 et kort samvær for børn med sang og bibelfortælling under prædikenen. Minikirke: for børn i alderen 0-3 år Børnekirke: for børn i alderen 3-10 år Juniorkirke: for børn i 3. kl. til og med 6. kl. (der er Juniorkirke 3-4 gange hver måned)

Børneklub for 4-10 årige

Vi synger, leger og lytter og meget meget mere. Vi mødes hver fredag kl. 16.30 til 17.30 i kirkens underetage (bortset fra fredage, hvor der er skoleferie). Følg med i programmet på www.ansgarskirken.dk. Kontakt: Ruth Malmgaard, tlf. 98 14 23 22.

Legestue for 0-6 årige

Ansgars Kirkens Legestue er for 0-6 årige børn og deres forældre, bedsteforældre eller hvem barnet ellers kan følges med. Hver torsdag kl. 10.00 - 12.30 i kirkens underetage. Dog ikke i skolernes ferier. Kom og vær med! Yderligere oplysninger hos Erna Nielsen, tlf. 22 18 20 00.

Babysalmesang

For babyer mellem 3 og 9 måneder sammen med deres mor eller far. Næste hold starter d. 16. januar Nærmere oplysninger fås hos sognediakon Erna Nielsen på tlf. 22 18 20 00.

Ulvetimen

Gudstjeneste helt i børnehøjde kl. 17.00. Efterfølgende spisning fra ca. 17.30-18.30. Tilmelding ikke nødvendig. Tirsdag d. 31. januar Tirsdag d. 21. marts Tirsdag d. 25. april

Teen-café

Følgende fredage kl. 19.30-22.00: 20. januar, 17. februar, 17. marts, 21. april. Sæt også kryds i kalenderen lørdag d. 1. april, hvor vi deltager i lovsangsarrangementet ”Fuldstændig Fri” på Filipskolen.

Ansgars Kirkens børne- & ungdomskor

Sangglade børn og unge kan søge optagelse i et af de nævnte kor ved henvendelse til Organist Niels Jørgen Munk Møller, tlf. 27 82 33 54

FDF Kærby

Puslinge: 5-7 år, 0.klasse Tirsdag 18-19.30 Tumlinge: 7-9 år, 1.-2.klasse Tirsdag 18-19.30 Pilte: 9-11 år, 3.-4. klasse Mandag 18.30-20.00 Væbnere: 11-13 år, 5.-6. klasse Onsdag 19.15-21.00 Seniorvæbnere: 13-15 år, 7.-8. klasse Onsdag 19.15-21.00 Seniorer: 9. klasse og op kontakt kredslederen Kontaktperson: Lars Ø. Christensen tlf. 25 27 06 79 eller e-mail kaerby@fdf.dk. Besøg vores hjemmeside www.fdf.dk/kaerby.


A DRESSER

ADRESSER ANSGARS KIRKENS KONTOR Vesterbro 15, 9000 Aalborg. Tlf.: 98 12 32 66, E-mail: kontor@ansgarskirken.dk Åbent hverdage kl. 9-13. Desuden torsdag kl. 17-18. Kordegn, Lisbeth Kristoffersen (tlf.: privat 20 96 89 00) Kordegn, Jenny Nielsen

Organist, Niels Jørgen Munk Møller Tlf.: 27 82 33 54 E-mail: njmm@ansgarskirken.dk Lisbeth Kristoffersen Jenny Nielsen

Kirkemedarbejder, Mie Færch Tlf.: 20 26 62 66 (barselsorlov)

Kirketjenere Tlf.: 98 13 58 25 E-mail: kirketjener @ansgarskirken.dk Kirketjener, Birthe Børgaard (tlf.: privat 98 26 03 05)

Sognediakon, Erna Nielsen Mobil: 22 18 20 00 E-mail: en@ansgarskirken.dk Træffes efter aftale.

Birthe Børgaard

Maria Jakobsen

Barselsvikar for kirkemedarbejder Margrethe Joest Møller Tlf.: 22 26 91 21

Kirketjener, Maria Jakobsen Sognepræst (kbf), Anders Jensen Sønder Allé 53, 9000 Aalborg Tlf.: 98 77 06 86 Mobil: 29 33 06 86 E-mail: anje@ansgarskirken.dk Træffes bedst kl. 11.30 - 12.30 eller efter aftale – undtagen fredag Sognepræst, Uffe Kronborg Kærlundsvej 14, 9000 Aalborg Tlf.: 98 12 36 17 Mobil: 50 40 54 08 E-mail: ufk@ansgarskirken.dk Træffes bedst kl. 11.30 - 12.30 eller efter aftale – undtagen mandag

Ungdomsmedarbejder, Christina Maksten Østergaard Tlf.: 23 61 78 81

Menighedsrådets formand, Jette Maksten Tlf.: 40 29 40 88 Email: jettemaksten@hotmail.com

Kirkeværge, Martin Tygesen Tlf.: 23 84 77 74

Korshærs- & arresthuspræst, Lena Bentsen Julivej 30, 9270 Klarup Tlf.: 98 12 36 58, Mobil 24 40 62 04 E-mail: lmb@km.dk Træffes bedst kl. 12.00 - 13.00 eller efter aftale – undtagen lørdag

Kirkebladets redaktion Stefan Maksten (ansv. redaktør) E-mail: kirkeblad@ansgarskirken.dk

Tryk: Novagraf A/S, tlf. 96 35 77 77

|

11


Hvor kristen er du? Andagt v/ sognepræst Anders Jensen Under denne overskrift satte DR i efteråret fokus på danskernes tro. Igennem en række tv-programmer, netartikler og radioudsendelser blev troen i Danmark undersøgt, forklaret og perspektiveret. En Epinions undersøgelse, som DR fik foretaget, viste at 17 % af danskere mener, at religion er vigtig i deres liv. Det er mindre end hver femte dansker. Det mest overraskende var, at hver tredje dansker svarede ”hverken enig elle uenig”. Og konklusionen fra en religionsforsker var, at de fleste danskere hverken er troende eller ateister, men simpelthen ligeglade. Når jeg fortæller, at jeg er præst bliver jeg ofte stillet overfor spørgsmålet: hvor kristen er du så? For det første glæder jeg mig altid over de mange spørgsmål og den store interesse, der ofte er for mit arbejde, men jeg plejer også at sige, at jeg ikke tror, at man kan gradbøje eller sætte en procentsats på sin tro. Kan man måske sige: jeg er 90 % kristen? Bag spørgsmålet ligger vel en forestilling om, at kristendom handler om, hvad vi skal gøre eller hvad vi skal lade være med; men kristendom handler først og fremmest om, hvad Gud har gjort for os. Min tro føles nogen gange stor, andre gange meget lille, som en hullet si, som ikke er værd at prale af. Der er så meget i mit liv, jeg kunne tænke mig at gøre bedre. Men min dåbsattest fortæller mig, at Gud har gjort mig til sit barn før jeg kunne gøre mig fortjent til hans kærlighed. Det kommer ikke an på, hvordan jeg føler det, men hvor jer er: ” Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus”.

(Rom. 8,1) I den forbindelse tager jeg nogen gange min dåbsattest frem og ser, at på den bestemte dato blev jeg ”indpodet” på Kristus – da blev jeg sat ind i fællesskabet med Kristus, jeg blev placeret ”i Kristus” ikke 10, 20 eller 90 %, men 100 %. Kristendom handler om virkeligheden, og er for helt almindelige mennesker. Den taler til os, dér hvor vi er, ind i vores gode og svære relationer, dér hvor vi har erfaringer med kærlighed, ansvar og svigt, dér hvor vi støder på andres og egne fejl, dér hvor jeg står med skammen eller den dårlige samvittighed og dér, hvor jeg møder døden som livets afslutning. Man skal altså ikke være ”meget kristen”, hellig eller fejlfri for at kalde sig en kristen. Man skal heller ikke vende ryggen til denne verden. Men man skal have lyst til at få sit liv belyst fra en anden verden. I dette lys er livet en gave, der er altid en ny begyndelse og døden får aldrig det sidste ord. Det giver mig mod til at leve i livet trods alt det besværlige og smertefulde. Her bliver det taget alvorligt, at jeg er et menneske og derfor hverken fejlfri eller perfekt. Når jeg opfører mig ukærligt og selvisk, bliver buddet om næstekærlighed til en opsang. Men samtidig insisterer kristendommen på, at tilgivelsen er vejen frem, og at kærlighed altid er større end fordømmelsen. Her har jeg værdi også uden at være superkristen.

ANSGARS KIRKEN | VESTERBRO 1A | 9000 AALBORG | W W W.ANSGARSKIRKEN.DK

Ansgars sogn nr 1 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you