Page 1

Zoznam odborov: 3447 4 grafik digitálnych médií 6405 4 pracovník marketingu 3759 4 komerčný pracovník v doprave 6362

kozmetička a vizážistka

4-ročné

6442 4 obchodný pracovník 3137 4 operátor odevnej výroby 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy 3152 2 krajčír 6444 2 čašník, servírka 6445 2 kuchár

3-ročné

6460 2 predavač

Kontakty: tel. č. 054/788 21 71 www.sossvidnik.edu.sk

6456 2 kaderník 318 0 výroba konfekcie 6403 4 podnikanie v remeslách a službách nadstavbové štúdium

2-ročné 2-ročné


3447 4 grafik digitálnych médií

3447 4 grafik digitálnych médií

PROFIL ABSOLVENTA

UčEBNý PLáN

Forma, spôsob a organizácia štúdia: denné štúdium absolventov základnej školy

Študijný odbor: 3447 4 grafik digitálnych médií

Absolvent študijného odboru grafik digitálnych médií je kvalifikovaný odborný pracovník s primeraným všeobecným vzdelaním schopný samostatne vykonávať, ovládať a riadiť stanovené výrobné operácie pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov a zásad starostlivosti o životné prostredie. Vykonávať všetky bežné prevádzkové práce na základe použitia technickej a grafickej dokumentácie, určiť technologický postup, vie spracovávať grafické návrhy, ovláda postupy grafického spracovania digitálnych médií, grafiku digitálnych médií, vie hospodárne využívať materiál a energiu. Má predpoklad ďalším štúdiom si zvyšovať kvalifikáciu. Je pripravený uchádzať sa aj o vysokoškolské štúdium.

Pre kvalifikované vykonávanie činností má absolvent široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný pracovať samostatne aj v tímoch, sústavne sa vzdelávať, trvale sa zaujímať o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry, používať racionálne metódy práce a dôležité manuálne zručnosti cieľavedome, tvorivo, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi normami spoločnosti a demokracie. Absolvent sa uplatní v organizáciách zaoberajúcich sa zhotovovaním digitálnych médií, v reprodukčných a grafických štúdiách, v reklamných agentúrach, vo vydavateľstvách , redakciách periodík, organizáciách poskytujúcich sieťové komunikačné služby a pod.

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

Ročník

I.

II.

III.

IV.

Spolu

Všeobecno-vzdelávacie predmety

18

15

11

10

54

slovenský jazyk a literatúra a)

2

2

2

2

8

cudzí jazyk a),b)

4

3

2

3

12

občianska náuka

-

1

1

1

3

dejepis

2

-

-

-

2

etická výchova/náboženská výchova a), c)

1

1

-

-

2

matematika

2

2

2

2

8

fyzika

2

2

1

-

5

chémia

2

2

1

-

5

základy ekológie

1

-

-

-

1

telesná výchova a), e)

2

2

2

2

8

Odborné predmety

16

19

21

22

78

elektronické publikovanie a), d)

2

1,5

1

2

6,5

ekonomika

-

-

1

2

3

digitálne médiá

1

1

-

-

2

aplikovaná výpočtová technika a),d)

1

0,5

1

-

2,5

spracovanie obrazu a textu

2

1,5

2

-

5,5

spracovanie sekvencií

2

1

1

2

6

grafický dizajn digitálnych médiía), d)

2

1,5

1

2

6,5

odborný výcvik

6

12

14

14

46

Voliteľné predmety f)

-

-

2

2

4

seminár z matematiky

1-4

seminár z fyziky

1-4

seminár z chémie

1-4

konverzácia v cudzom jazyku a),b)

1-4 1

úvod do sveta práce Spolu

34

34

34

34

136

Nepovinné predmety g)

4-6

4-6

4-6

4-6

16-24

Ochrana človeka a prírody h)

4-ročné štúdium

4-ročné štúdium

4-ročné štúdium

4-ročné štúdium


6405 4 pracovník marketingu

6405 4 pracovník marketingu

PROFIL ABSOLVENTA Forma, spôsob a organizácia štúdia: denné štúdium absolventov základnej školy

Študijný odbor: 6405 4 00 pracovník marketingu

Absolvent študijného odboru pracovník marketingu je kvalifikovaný odborník so širokým odborným profilom a primeraným všeobecným vzdelaním, schopný vykonávať odborné činnosti súvisiace s praktickým marketingom. Je schopný vykonávať práce súvisiace i s  riadením a  organizovaním. Pozná sortiment, vlastnosti výrobkov, spôsob výroby, odbytu, obchodu a služieb. Dokáže zostaviť ponuku produktov a aplikovať nástroje marketingu. Vie využívať výsledky prieskumu trhu. Ovláda hospodársku korešpondenciu, obsluhu, využitie informačných technológií a základy účtovnej evidencie. Absolvent je otvorený novým trendom a metódam v praxi. Je schopný samostatne

a tvorivo uplatniť teoretické vedomosti a praktické zručnosti v danej oblasti. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností musí mať absolvent nevyhnutne všeobecné vzdelanie, byť dostatočne adaptabilný, logicky mysliaci, schopný aplikovať získané vedomosti, schopnosti a zručnosti v  podmienkach trhového hospodárstva. Je schopný pracovať samostatne, aj v tíme, sústavne sa vzdelávať štúdiom ďalšej odbornej literatúry a sledovať vývoj vo svojom odbore. Absolvent vie používať racionálne metódy práce, získané vedomosti a zručnosti, vie cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie.

UčEBNý PLáN Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

Ročník

I.

II.

III.

IV.

Spolu

Všeobecno-vzdelávacie predmety

18

15

11

10

54

slovenský jazyk a literatúra a)

2

2

2

2

8

cudzí jazyk a),b)

4

3

2

3

12

občianska náuka

-

1

1

1

3

dejepis

2

-

-

-

2

etická výchova/náboženská výchova a), c)

1

1

-

-

2

matematika

2

2

2

2

8

fyzika

2

2

1

-

5

chémia

2

2

1

-

5

základy ekológie

1

-

-

-

1

telesná výchova a), e)

2

2

2

2

8

Odborné predmety

16

19

21

22

78

elektronické publikovanie a), d)

2

1,5

1

2

6,5

ekonomika

-

-

1

2

3

digitálne médiá

1

1

-

-

2

aplikovaná výpočtová technika a),d)

1

0,5

1

-

2,5

spracovanie obrazu a textu

2

1,5

2

-

5,5

spracovanie sekvencií

2

1

1

2

6

grafický dizajn digitálnych médiía), d)

2

1,5

1

2

6,5

odborný výcvik

6

12

14

14

46

Voliteľné predmety f)

-

-

2

2

4

seminár z matematiky

1-4

seminár z fyziky

1-4

seminár z chémie

1-4

konverzácia v cudzom jazyku a),b)

1-4 1

úvod do sveta práce Spolu

34

34

34

34

136

Nepovinné predmety g)

4-6

4-6

4-6

4-6

16-24

Ochrana človeka a prírody h)

4-ročné štúdium

4-ročné štúdium

4-ročné štúdium

4-ročné štúdium


3759 4 komerčný pracovník v doprave

3759 4 komerčný pracovník v doprave

PROFIL ABSOLVENTA

UčEBNý PLáN

Forma, spôsob a organizácia štúdia: denné štúdium absolventov základnej školy

Študijný odbor: 3759 4 00 komerčný pracovník v doprave

Študijný odbor poskytuje absolventom úplné stredné odborné vzdelanie zo všeobecnovzdelávacích predmetov a v odborných predmetoch prehlbuje a  rozširuje komplexné vedomosti z oblasti dopravy a prepravy. Príprava v odbore kladie dôraz na  využívanie progresívnych technológií, ktoré súvisia s rozvojom techniky, súčasne poskytuje i základné vedomosti potrebné k založeniu prevádzkovaniu podniku alebo živnosti v podmienkach trhovej ekonomiky. Všeobecno-vzdelávacia skladba učebných predmetov v úzkej nadväznosti na  odbornú prípravu formuje kultúrny a duchovný život mladého človeka. Spoločensko-vedné učebné predmety tiež poskytujú ucelený hodnotový pohľad na  pozná-

vanie, osvojovanie a užívanie kultúrnych hodnôt, resp. jeho podiel na ich tvorbe. Absolvent sa vie výstižne, pohotovo a  kultivovane vyjadrovať v ústnom i písomnom prejave. Ovláda základnú slovnú zásobu aspoň jedného svetového jazyka, vrátane odbornej terminológie a  vie vhodne reagovať v bežných situáciách spoločenského styku s cudzincami. Chápe historické súvislosti, vie sa orientovať v súčasnom spoločenskom dianí, má svoje etické a estetické návyky. Ovláda učivo stredoškolskej matematiky a pozná základy prírodných a technických vied. Má prehľad o vedecko-technickom rozvoji so zreteľom na  zvolené povolanie. Pozná základné princípy automatizácie a súčasného perspektívneho využitia osobných počítačov  rozvoja elektronizácie.

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

Ročník

I.

II.

III.

IV.

Spolu

Všeobecno-vzdelávacie predmety

18

15

11

10

54

slovenský jazyk a literatúra a)

2

2

2

2

8

cudzí jazyk a),b)

4

3

2

3

12

občianska náuka

-

1

1

1

3

dejepis

2

-

-

-

2

etická výchova/náboženská výchova a), c)

1

1

-

-

2

matematika

2

2

2

2

8

fyzika

2

2

1

-

5

chémia

2

2

1

-

5

základy ekológie

1

-

-

-

1

telesná výchova a), e)

2

2

2

2

8

Odborné predmety

16

19

21

22

78

elektronické publikovanie a), d)

2

1,5

1

2

6,5

ekonomika

-

-

1

2

3

digitálne médiá

1

1

-

-

2

aplikovaná výpočtová technika a),d)

1

0,5

1

-

2,5

spracovanie obrazu a textu

2

1,5

2

-

5,5

spracovanie sekvencií

2

1

1

2

6

grafický dizajn digitálnych médiía), d)

2

1,5

1

2

6,5

odborný výcvik

6

12

14

14

46

Voliteľné predmety f)

-

-

2

2

4

seminár z matematiky

1-4

seminár z fyziky

1-4

seminár z chémie

1-4

konverzácia v cudzom jazyku a),b)

1-4 1

úvod do sveta práce Spolu

34

34

34

34

136

Nepovinné predmety g)

4-6

4-6

4-6

4-6

16-24

Ochrana človeka a prírody h)

4-ročné štúdium

4-ročné štúdium

4-ročné štúdium

4-ročné štúdium

katalog  

katalog o skole