Page 1

Boekenselectie Maklu-Uitgevers

Praktijkreeks IPR Onder hoofdredactie van: Mr. L. Strikwerda & Prof. mr. dr. P. Vlas De boeken in de Praktijkreeks IPR beogen een overzichtelijke en beknopte behandeling te geven van diverse onderwerpen van internationaal privaatrecht. Elk onderwerp van IPR wordt in de afzonderlijke delen besproken aan de hand van de bekende vragen naar de rechtsmacht van de (Nederlandse) rechter, naar de erkenning en tenuitvoerlegging van vreemde vonnissen en naar het bepalen van het recht dat op de internationale rechtsverhouding van toepassing is. Gestreefd wordt naar een geïntegreerde behandeling van de genoemde vragen van formeel en materieel IPR. De afzonderlijke delen in de Praktijkreeks IPR vormen tezamen een ‘losdelig’ handboek op het terrein van het Nederlandse internationaal privaatrecht. Abonnementformule: Met een abonnement ontvangt u alle delen die u initieel bestelt en verder alle nieuwe delen en herdrukken in de serie automatisch met 15% korting.


Recent verschenen

Reeksoverzicht

I.S. Joppe Huwelijksvermogensrecht Praktijkreeks IPR, deel 7 3de herziene uitgave ISBN 9789046603475 | 210 p. | € 60,00

2. Burgerlijke stand/Huwelijk mr. S. Rutten

P. Vlas Rechtspersonen Praktijkreeks IPR, deel 9 4de, herziene uitgave ISBN 9789046603079 | 254 p. | € 60,00

5. Echtscheiding mr. P.M.M. Mostermans

L. Strikwerda De overeenkomst in het IPR Praktijkreeks IPR, deel 11 3de, herziene uitgave ISBN 9789046603185 | 167 | € 45,00

8. Erfrecht prof. mr. A.L.G.A. Stille

R.I.V.F. Bertrams Koop Praktijkreeks IPR, deel 12 2de, herziene uitgave ISBN 9789046602539 | 108 p. | € 45,00 J.A. Pontier Onrechtmatige daad en andere nietcontractuele verbintenissen Praktijkreeks IPR, 16 2de, herziene uitgave ISBN 9789046602706 | 268 p. | € 53,60 H. Duintjer Tebbens & M. Zilinsky Productaansprakelijkheid Praktijkreeks IPR, deel 18 2de, herziene uitgave ISBN 9789046602621 | 172 p. | € 45,00

1. Algemeen deel prof. mr. Th.M. de Boer

3. Adoptie mr. E.N. Frohn 4. Kinderbeschermingsrecht mr. D. van Iterson

6. Alimentatie mr. L.Th.L.G. Pellis 7. Huwelijksvermogensrecht mr. I.S. Joppe

9. Rechtspersonen* prof. mr. P. Vlas 10. Goederenrecht mr. F. Ibili 11. De overeenkomst in het IPR* mr. L. Strikwerda 12. Koop* mr. R.I.V.F. Bertrams 13. Arbeidsovereenkomst - n.n.b. 14. Consumententransacties mr. W. Hudig-van Lennep 15. Vermogensrechtelijke meerpartijenverhoudingen prof. mr. M.V. Polak 16. Onrechtmatige daad* prof. mr. J.A. Pontier 17. Verkeersongevallen mr. A.P.M.J. Vonken 18. Productaansprakelijkheid* mr. H. Duintjer Tebbens en mr. M. Zilinsky 19. Intellectuele eigendom mr. M.M.M. van Eechoud 20. Rechtsingang en rechtshulp mr. E.M. Wesseling-van Gent 21. Internationale handelsarbitrage mr. J.J. van Haersolte-van Hof

Voor een actuele stand en uitgebreide informatie, raadpleeg www.maklu.nl

22. Verzekeringen mr. C.A. Joustra 23. IPR en verkeersmiddelen en vervoer prof. mr. F.M.G. Smeele 24. Faillissement mr. drs T.M. Bos 25. Interregionaal privaatrecht prof. mr. M.H. ten Wolde * Reeds verschenen bij Maklu-Uitgevers


de belangrijkste bewijsrechtelijke vragen. Gekozen is voor een praktijkgerichte benadering: in hoeverre dient een advocaat te anticiperen op de bewijsrechtelijke positie van zijn cliënt en hoe gaat een rechter te werk bij het vaststellen van de relevante feiten en bij het verdelen van de bewijslast? De nadruk ligt op de toepassingsmogelijkheden in de dagelijkse juridische praktijk. F.A.W. Bannier Zoals een behoorlijk advocaat betaamt. Advocatengedragsrecht 2de uitgave ISBN 9789046603611 173 p. | € 24,95 Een actueel boek, dat uitsluitend gewijd is aan een beschrijving van het advocatengedragsrecht is nieuw in Nederland. Het gaat daarbij niet om een jurisprudentieoverzicht. Dat is noodzakelijk incidenteel; de tuchtrechter beperkt zich tot de vraag die aan hem wordt voorgelegd. In het onderhavige werk wordt het verhaal achter die uitspraken zichtbaar gemaakt. Uniek hierbij is, dat de auteur daarbij ook onderwerpen behandelt die niet in het gepubliceerde tuchtrecht aan de orde gekomen zijn.

ISBN 9789046601952 174 p. | € 35,00 Burenoverlast, vaak in de vorm van geluidsoverlast, is een ernstig probleem dat veelvuldig voorkomt in ons dichtbevolkte land, vooral in de grote steden. Dit boek behandelt niet alleen alle juridische aspecten van dit fenomeen, maar ook de praktische en vult daarmee een belangrijke lacune op.

P. Vlas, L. Strikwerda, M. Zilinsky Internationale incasso van geldvorderingen Themareeks IPR 2de herziene uitgave ISBN 9789046603796 160 p. | € 32,50

E.W.J. Ebben, M.J.P. Schipper Erfrecht voor de advocatuur ISBN 9789046601839 242 p. | € 40,00 ‘Erfrecht voor de advocatuur’ is een boek over erfrecht en de afwikkeling van een nalatenschap. Het is met name bedoeld voor de advocatuur en andere personen buiten het notariaat die betrokken zijn bij de afwikkeling van nalatenschappen

Dit boek handelt over internationale incasso van geldvorderingen in Nederland en bespreekt de internationaal-procesrechtelijke regelingen die voor deze incassopraktijk van belang zijn. Wanneer de crediteur ervoor kiest bij de Nederlandse rechter een procedure tegen zijn in het buitenland woonachtige gedaagde aan te spannen, rijzen immers verschillende kwesties van IPRprocesrecht.

H. Hielkema, C. Goudriaan, J. Groenewoud , A.M. Langeloo, E. Veldhuizen & D. de Vries Burenoverlast. Remedies tegen de overlastgevende huurder

H.W.B. thoe Schwartzenberg Civiel bewijsrecht voor de rechtspraktijk 3de herziene uitgave ISBN 9789046603789 246 p. | € 32,00 Dit boek is voortgekomen uit een in de praktijk gesignaleerde behoefte aan een overzicht van

Meer info en uitgebreide inhoudsopgaven: www.maklu.nl


Zowel studenten recht/economie/ bedrijfskunde als professionals (advocaten, notarissen, accountants, compliance officers, financieel adviseurs etc.) vinden hier hun gading. H.F.T. Pennarts Beginselen van behoorlijk bestuur ISBN 9789046601761 162 p. | € 32,00 Th. A. Velo Inzicht in het ambtenarenrecht 2de herziene uitgave ISBN 9789046601730 382 p. | € 30,00

F. Schonewille (ed.) Notaris en scheiding ISBN 9789046601877 344 p. | € 65,00 Dit boek handelt over de rol van de notaris bij het begeleiden van (echt) scheidingen. Het is zowel geschikt voor de notariële professional als voor mensen die zich willen verdiepen in de notariële dienstverlening rond (echt) scheidingen. In deze uitgave zijn alle wetswijzigingen van 1 maart 2009 verwerkt.

J.B. Huizink & D. Schoenmaker (Eds.) Leerboek Wft ISBN 9789046601938 264 p. | € 48,00

Dit leerboek Wft biedt een algemene inleiding of opfrissing voor economen en juristen die zich willen toeleggen op dit boeiende vakgebied. Het boek behandelt zowel het economische als het juridische luik van de Wft. Het is bijzonder toegankelijk geschreven voor vele disciplines.

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn slechts deels gecodificeerd in de Algemene wet bestuursrecht, Grondwet en verdragen en daarom lastig toegankelijk. De praktijk heeft derhalve behoefte aan een (handzaam) overzicht van de belangrijkste beginselen en hun betekenis voor het bestuur(proces) recht. Dit boek komt op een unieke manier aan deze behoefte tegemoet. Na een algemene inleiding geeft het boek een overzicht van de belangrijkste beginselen van behoorlijk bestuur in het Nederlandse bestuursrecht. Daarbij is vooral aandacht besteed aan de (talrijke) jurisprudentie.

Dit boek bespreekt de meest voorkomende problemen rond het ambtenarenrecht. Deze situeren zich voornamelijk op het vlak van het functioneren, ontslag, reorganisatie en sociale zekerheid. Het is een praktijkboek waarin de lezer op een vlotte wijze terugvindt wat er wel en niet kan, welke procedures er gelden en waar de valkuilen liggen. Naast de juridische praktijk komt ook de personeelspraktijk in deze uitgave ruim aan bod, met voldoende praktische tips.

P.J.J.M. van der Heijden & S.F.H. Jellinghaus Ambtenaarschap, sollicitatie en aanstelling Reeks Integraal Ambtenarenrecht, deel 1 ISBN 9789046601792 143 p. | € 34,50 Dit eerste boek in de Reeks Integraal Ambtenarenrecht gaat nader in op de systematiek van het ambtenarenrecht en de sollicitatie


en bijbehorende aanstelling. Bij het schrijven staan de rijksambtenaar en de gemeentelijke ambtenaar centraal. Dit boek kan echter ook van dienst zijn in andere sectoren, omdat waar nodig verwezen wordt naar andere rechtspositiereglementen dan het ARAR en de CAR/UWO.

positie van ambtenaren is gewijzigd door de toepassing van de werknemersverzekeringen in de overheidssector. Daarnaast is onderzocht in hoeverre het proces van normalisering heeft geleid tot een gelijke behandeling van ambtenaren en werknemers op het terrein van de sociale zekerheid.

W.H. Janssen & A.J.F.A. Verhoeven Rechten en plichten van de ambtenaar Reeks Integraal Ambtenarenrecht, deel 2 ISBN 9789046601808 187 p. | € 34,50 Dit tweede boekdeel in de reeks Integraal Ambtenarenrecht gaat allereerst in op een aantal grondrechten die voor de ambtenaar als zodanig van belang zijn. Vervolgens wordt de rechtspositie van de ambtenaar onder de loep genomen. Het boek sluit af met de onderwerpen die in de reglementen worden aangeduid als de “overige rechten en verplichtingen van de ambtenaar”.

B.B.B. Lanting Sociale zekerheid van ambtenaren en overheidswerknemers. Een onderzoek naar het proces van normalisering van het socialezekerheidsrecht in de sectoren Rijk, Gemeenten en Onderwijs ISBN 9789046602669 576 p. | € 69,00 In deze uitgave is nagegaan op welke onderdelen de socialezekerheidsrechtelijke

mr. J. Dop (red.), prof. mr. L.H. van den Heuvel (red.), Handboek Ontslagrecht Reeks Bibliotheek Sociaal Recht, nr. 1 ISBN 9789046601853 246 p. | € 47,00 Het ontslagrecht wordt in het algemeen ervaren als een gecompliceerd rechtsgebied. In dit handboek worden zowel de structuur als de praktische toepassing van het Nederlandse ontslagrecht behandeld. Naast de wetgeving wordt de meest relevante literatuur en rechtspraak weergegeven en waar nuttig worden de effecten van het ontslagrecht op andere rechtsgebieden, zoals het socialeverzekeringsrecht, aangestipt.

A.B. van Els & J. Heinsius Ondernemingsraad en ontslag Bibliotheek Sociaal Recht, nr. 2 ISBN 9789046602911 384 p. | € 49,50 Dit boek is een naslagwerk over juridische onderwerpen op de raakvlakken van het medezeggenschapsrecht en het ontslagrecht. Deze dwarsverbanden zien op verschillende situaties: op enkelvoudig niveau, indien het bijvoorbeeld een werknemer betreft die op grond van wetgeving een bijzondere positie heeft in het medezeggenschapsrecht, op meervoudig niveau bijvoorbeeld, indien een (voornemen tot) ontslag meerdere werknemers dreigt te treffen.

CMS Derks Star Busmann (red.) Jaarboekje Onroerende Zaken 2010 ISBN 9789046601822 244 p. | € 29,95 Dit handige boekje brengt u volledig op de hoogte van de juridische aspecten van het vastgoedrecht. Daarbij komen de relevante juridische invalshoeken op het gebied van verbintenissenrecht, bestuursrecht en zakenrecht ten aanzien van onroerende zaken aan bod.


A.R. Klijn (ed.), A.M. Nijboer, A.A. van Velten, J.C. Toorman & H.A.H. Stam Recht van kabels en leidingen ISBN 9789046601907 150 p. | € 35,00 De grond zit in het dichtbevolkte en geïndustrialiseerde Nederland vol kabels en leidingen. Deze situatie heeft een uitgebreide wet- en regelgeving tot gevolg. Wie is immers de eigenaar van de netwerken: de aanlegger, de beheerder of der grondeigenaar? Wie is er aansprakelijk indien een bestaande leiding schade oploopt of veroorzaakt? Wie moet instaan voor de kosten van versplaatsing of reparatie van leidingen? Waar moet men juridisch rekening mee moet houden bij het doorvoeren kabel- en leidingenprojecten. En wat moet men gedogen en wat niet?

W.L.J.M. Duijst Praktijkboek beroepsgeheim en informatieverstrekking in de zorg ISBN 9789046601846 168 p. | € 24,95 Het medisch beroepsgeheim is bepalend in de relatie tussen hulpverlener en patiënt,

maar zonder adequate informatieverstrekking is werken in de zorg niet mogelijk. Het gevolg is dat hulpverleners altijd een keuze moeten maken tussen spreken of zwijgen. Tijd om te overleggen met collega’s of om een handboek te raadplegen ontbreekt meestal. Ook het uitstellen van de keuze tussen geheimhouding en informatieverstrekking is een keuze. Zelfs niet kiezen is een keuze. Dit praktijkboek beschrijft in (vaak korte) casus verschillende situaties waarin die keuze een rol speelt.

M.A.J.M. Buijsen (red) Wetgeving gezondheidszorg ISBN 9789046602850 558 p. | € 35,00

A.P. den Exter (Ed.) International Health Law & Ethics. Basic Documents ISBN 9789046602591 488 p. | € 35,00 This guide covers the basic documents, while general comments and explanatory reports amplify the principles embodied in the human rights treaties. The authoritative interpretations clarify a ‘European approach’ on the State’s obligations concerning health care rights and ethics. This volume is an initiative of the Erasmus Observatory on Health Law. It will be a helpful guide for all trainers, health care professionals and students interested in human rights issues in health care.

Wetgeving gezondheidszorg bevat de belangrijkste regelingen op het terrein van de Nederlandse gezondheidszorg. Het boek is overzichtelijk, gemakkelijk hanteerbaar en voorzien van een uitgebreid trefwoordenregister. Wetgeving gezondheidszorg is ontwikkeld voor alle opleidingen waarin het gezondheidsrecht aan de orde is. Daarnaast is de verzameling een handig hulpmiddel in de dagelijkse juridische praktijk. A.P. den Exter (ed.) Human Rights and Biomedicine ISBN 9789046602966 218 p. | € 65,00 In this publication, eminent scholars from a variety of disciplines (medicine, law, ethics, and philosophy) discuss the meaning of underlying principles of the Convention on Human Rights and Biomedicine (1997) and fundamental rights in healthcare, contemporary dilemmas in healthcare (policy) and the Convention’s impact on national health legislation and daily practice. In particular, the following subjects are dealt with: Human Rights and Health Ethics; Equitable Access to Health Care; Medical Research; Human Genetics, and Organ Transplantation.


Een zwak punt blijft echter dat mediators vaak bij een conflict geroepen worden als het al enigszins uit de hand is gelopen en posities - al dan niet geharnast - zijn ingenomen. Daarom is er aandacht gekomen voor de mogelijkheid mediation in een vroeger stadium en - zo mogelijk - preventief toe te passen. In dit boek staat dit onderwerp van ‘preventieve mediation’ centraal.

P.J.M.G. Toebes Meesterlijk adviseren. Achtergronden en praktische wenken voor professionals ISBN 9789046601969 94 p. | € 19,95 Wie als deskundige op een bepaald - bijvoorbeeld juridisch - vakgebied met enige regelmaat om advies gevraagd wordt, kent het fenomeen. Wellicht tot je eigen verbazing merk je dat adviesvragers je adviezen niet zomaar overnemen. Sterker nog: er ontstaat gesputter, tegenwerpingen, weerstand, onvrede. Wat is hier nu aan de hand? Kennelijk is inhoudelijke kennis alleen niet voldoende om de ander te overtuigen van de kwaliteit van je adviezen. De dynamiek die zich ontspint tussen cliënt en adviseur; daar gaat dit boek over. Wat gebeurt er eigenlijk allemaal tijdens de ‘adviespraktijk’, waarom, en vooral: wat kun je eraan doen?

G. Frerks, A. Jongbloed, S. Kalff, L. Potters, F. Schonewille, M. Uitslag (Red.) Preventieve mediation ISBN 9789046603482 219 p. | € 27,50 Mediation kent ten opzichte van andere methoden van conflictoplossing verschillende voordelen.

Mediation is volwassen! Actuele toepassingen en ontwikkelingen ISBN 9789046601884 183 p. | € 27,50 Conflict mediation wordt steeds meer toegepast in een groeiend aantal maatschappelijke domeinen. Wetenschappers en ervaringsdeskundigen bespreken in dit boek de belangrijkste ontwikkelingen op dit dynamische vakgebied van de afgelopen jaren. Het boek als geheel geeft een actueel overzicht van de hedendaagse mediationpraktijk. Het biedt naast enige beschouwende hoofdstukken waardevolle bijdragen aan de alledaagse uitvoering van mediation.

Reflectie op mediation ISBN 9789046602751 218 p. | € 27,50 Is mediation een gereedschapskist gevuld met vaardigheden is of een al dan niet wetenschappelijk onderbouwde methode? Dat is de rode draad in het tweede door de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht georganiseerde Mediationcongres, waarvan deze publicatie de neerslag is. Vanuit uiteenlopende invalshoeken hebben de sprekers dit onderwerp belicht.

A.W. Jongbloed & F. Schonewille (Red.) De implementatie van de Europese Mediationrichtlijn: kans voor de Nederlandse wetgever? ISBN 9789046603109 91 p. | € 19,50 Deze uitgave bevat een bundeling van artikelen waarin verschillende auteurs gedachten hebben uitgewerkt over de Europese

Mediationrichtlijn en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse wetgeving. De centrale vraag die voorligt is of de implementatie van de richtlijn aangegrepen moet worden om in Nederland te komen tot een wet die mediation op hoofdlijnen regelt, naar het voorbeeld van de Belgische wet. Bijzondere aandacht gaat naar de thema’s kwaliteitsborging en het verschoningsrecht.

M. Groenhuijsen, T. Kooijmans, Th. de Roos (eds.) Fervet Opus. Liber Amicorum Anton van Kalmthout ISBN 978-90-466-0367-3 248 p. | € 59,00 This book contains 23 interesting contributions of authors who all have a personal and professional relation with Anton van Kalmthout. The contributions represent to a large extent the various important fields of Anton’s work, especially migration law, detention, criminal justice and human rights.


BESTELFORMULIER Ik bestel graag volgende titel(s) ISBN

Titel Prijs

978-90-466- € 978-90-466- € 978-90-466- € 978-90-466- € 978-90-466- € 978-90-466- € 978-90-466- € 978-90-466- €

Ik neem een abonnement voor alle te verschijnen titels in de Praktijkreeks IPR. Ik ontvang ze automatisch zodra ze verschijnen met 15% korting. Reeds verschenen titels geef ik hierboven aan, en ontvang ik ook met 15% korting. Naam Organisatie Adres Postcode

Plaats

Telefoon

E-mailadres

Datum

Handtekening

U kunt dit bestelformulier faxen naar 055 522 56 94 of per post sturen naar Maklu-Uitgevers | Postbus 960 | 7301 BE Apeldoorn Bestellen kan ook via onze website www.maklu.nl of via e-mail: info@maklu.nl *Prijzen zijn inclusief btw, exclusief verzend- en verpakkingskosten. Prijswijzigingen onder voorbehoud. Onze uitgaven zijn ook verkrijgbaar in de boekhandel. Uw gegevens worden opgenomen in onze klantendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe uitgaven van Maklu-Uitgevers conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Onze leveringsvoorwaarden vindt u op www.maklu.nl.

Maklu-Uitgevers Maklu-Uitgevers bv Koninginnelaan 96 7315 EB Apeldoorn tel. + 31 (0)55 522 06 25 fax + 31 (0)55 522 56 94 info@maklu.nl

Boekenselectie Maklu - Nederland  

Boekenselectie Maklu - Nederland

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you