Page 1

Bestelformulier Per post, fax, e-mail naar:  

Voor uitgebreide inhoudsopgaven, meer informatie of bestellingen: www.maklu.be • info@maklu.be

Maklu-Uitgevers Somersstraat 13-15 | B-2018 Antwerpen  | Tel.: 03 231 29 00,  Fax: 03 233 26 59 | info@maklu.be Koninginnelaan 96 | NL-7315 EB Apeldoorn | Tel.: 055 522 06 25,  Fax: 055 522 56 94 | info@maklu.nl

Nieuwe uitgaven 50,-

Strafrecht - Criminologie - Politie

  9,50,20,-

Voorjaar 2014

Ja, ik bestel: [ ] ........ ex. Actuele ontwikkelingen inzake EU-justitiebeleid, cannabisbeleid, ... ..................... € [ ] ........ ex. Risicotaxatie en partnergeweld. Verklarend woordenboek voor welzijn, politie,                     justitie en gezondheidszorg........................................................................................ € [ ] ........ ex. Basisteksten internationaal en Europees strafrecht - 8ste herziene uitgave...................€ [ ] ........ ex. EU Justice and Home Affairs: Institutional and Policy Development......................... € [ ] ........ ex. Justitie, binnenlandse zaken en veiligheid: Europese en international                     institutionele en beleidsontwikkeling.......................................................................... € [ ] ........ ex. Offender Reintegration and Rehabilitation as a Component of International                    Criminal Justice?........................................................................................................ € [ ] ........ ex. Politie en haar maatschappelijke partners................................................................. € [ ] ........ ex. Uitgaansvergunningen en penitentiair verlof: de deur op een kier /                    Permissions de sortie et congé pénitentiaire: la porte entrouverte........................... € [ ] ........ ex. Algemeen strafrecht voor professionele bachelors - 2de, herziene uitgave....................€ [ ] ........ ex. Witwassen en financiering van terrorisme - 3de, herziene uitgave........................... € [ ] ........ ex. Opleiden in veiligheid.................................................................................................. € [ ] ........ ex. Naar een vrijwillige opschaling van de lokale politie.................................................. € [ ] ........ ex. Agressie tegen publieke dienstverleners.................................................................... €

25,24,35,35,15,79,95 34,37,50 33,50

Facturatieadres: Naam: Bedrijf: Adres: Plaats: Postcode:                      E-mail:                                                                             Btw-nr.: Datum:                                                                           Handtekening: Verzendadres: [ ] Zelfde adres als facturatieadres Naam: Bedrijf: Adres: Postcode:                      Plaats:                                     Prijzen incl. btw, excl. verzend- en verpakkingskosten (België: eenmalig 5 euro).

Maklu (Antwerpen/Apeldoorn) is een zelfstandige uitgeverij gespecialiseerd in uitgaverecht voor onderwijs, wetenschap en praktijk. Elk jaar bereiken circa tachtig zorgvuldig geselecteerde titels een lezerspubliek in België en Nederland. Een sterk groeiend internationaal aanbod kan rekenen op wereldwijde belangstelling. BTW BE 0412.602.267  RPR Antwerpen

Folder MAKLU voorjaar 2014 - 2.indd 1

Maklu-Uitgevers

Uw adresgegevens worden opgenomen in ons adressenbestand. Krachtens de wet van 8 december 1992  hebt u recht op inzage en verbetering van de door ons bewaarde gegevens.

Actuele ontwikkelingen inzake EU-justitiebeleid, cannabisbeleid, misdaad en straf, jongeren en jeugdzorg, internationale vrede, veiligheid en gerechtigheid, gewelddadig extremisme & private veiligheid en zelfregulering

L. Pauwels, G. Vermeulen (eds.) Update in de Criminologie VII ISBN 9789046606667 | 440 blz. | € 50,-  Deze publicatie bevat de bijdragen uit de vormingssessies van de 7de Postuniversitaire  Vormingscyclus Update in de Criminologie. Centraal staan diverse actuele thema’s binnen het domein van het strafrecht en de criminologie. 

Opleiden in veiligheid

K. Van Geystelen, E. De Pauw, W. Bruggeman (red.) Reeks Cahiers Integrale Veiligheid ISBN 9789046606407 | 170 blz. | € 34,-  Het integrale en geïntegreerd veiligheidsbeleid dat België propageert, mondt uit in een aantal opleidingen ‘integrale of maatschappelijke veiligheid’. In dit boek gaan de auteurs na welke invulling de opleidingen geven aan het begrip integrale veiligheid. Hoe verhouden de opleidingen zich ten opzichte van  elkaar en waar wordt er samengewerkt?

Uitgaansvergunningen en penitentiair verlof: de deur op een kier  Permissions de sortie et congé pénitentiaire: la porte entrouverte

B. Mine, L. Robert (Ed.) ISBN 9789046606285 | 268 blz. | € 35,-  Uitgaansvergunningen en penitentiair verlof zijn de eerste en vaak cruciale stappen in de richting van invrijheidstelling. In dit verzamelwerk belichten professionals en onderzoekers deze modaliteiten sinds de invoering van de externe rechtspositieregeling van 2006. 

28-2-2014 11:06:07


EU Justice and Home Affairs: Institutional and Policy Development

G. Vermeulen, W. De Bondt ISBN 9789046606551 | 145 blz. | € 20,-  This book offers an insight into the historical, institutional and topical development of the EU policy in the area of  justice and home affairs, well-embedded in a broader international context. 

Justitie, binnenlandse zaken en veiligheid: Europese en internationale institutionele  en beleidsontwikkeling 

G. Vermeulen ISBN 9789046606117 | 230 blz. | € 25,-  Dit boek richt zich tot al diegenen die een bijzondere interesse voor het brede criminologisch, strafrechtelijk of veiligheidsdomein betonen en niet de trein van de Europeanisering en internationalisering in uiteenlopende maatschappelijke sectoren willen missen.  

Offender Reintegration and Rehabilitation as a Component of International Criminal Justice?

G. Vermeulen, E. De Wree ISBN 9789046606513 | 134 blz. | € 24,-  Execution of Sentences at the Level of International Tribunals and Courts: Moving Beyond the Mere Protection of Procedural Rights and Minimal Fundamental Interests? The basic principles of vertical transfer, or execution of sentence, procedures are characterized by a system  logic, with a limited role for the sentenced person. Nonetheless, minimal human rights and international standards for the execution of sentences (as agreed upon at the level of the UN) are respected.  

Agressie tegen publieke dienstverleners 

E. Bergman, H. Valk, M. de Vries ISBN 9789046606544 | 238 blz. | € 33,50 Dit onderzoek wil een antwoord geven op de vraag: hoe ontstaan de situaties waarin publieke dienstverleners met agressie te maken krijgen? Meer in het bijzonder wordt agressie onderzocht tegen politie, ambulancepersoneel, agressie rond de jaarwisseling en agressie in het onderwijs, het openbaar vervoer en het verkeer.

Risicotaxatie en partnergeweld. Verklarend woordenboek voor welzijn, politie, justitie en  gezondheidszorg

A. Groenen, S. Matkoski ISBN 9789046606698 | 54 blz. | € 9,-  Het verklarend woordenboek legt op een bevattelijke wijze 180 begrippen rond risicotaxatie en partnergeweld uit. De omschrijvingen zijn door middel van voorbeelden toegepast op de context van risicotaxatie bij  partnergeweld.

Basisteksten internationaal en Europees strafrecht - 8ste herziene uitgave

G. Vermeulen (ed.) ISBN 9789046606520 | 854 blz. | € 50,-  Deze uitgave bundelt de voornaamste voor België relevante beleidsdocumenten en nationale en multilaterale  regelgeving inzake internationaal en Europees strafrecht. Bijzondere aandacht is gegeven aan initiatieven  gericht op de aanpak van internationale of georganiseerde criminaliteit en terrorisme. Alle teksten zijn bijgewerkt tot 1 januari 2014.

Politie en haar maatschappelijke partners

P. Ponsaers, L. Gunther Moor, W. D’haese, M. Eysink Smeets (eds.) Cahiers Politiestudies CPS 2014-1, nr. 30 ISBN 9789046606445 | 204 blz. | € 35,-  Dit Cahier behandelt die sectoren waar de politie niet de centrale regierol neemt, maar wel als partner functioneert in een breder veld. Het gaat hierbij om actoren uit de niet-commerciële private sector of andere publieke rechtshandhavers.Kortom, dit Cahier behandelt integrale veiligheid in de breedste betekenis van het woord.  

Abonneer u nu op:  Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk

Algemeen strafrecht voor professionele bachelors - 2de, herziene uitgave

ISSN 0771-1409 | www.maklu.be/panopticon Panopticon werd in 1980 opgericht en creëert een forum waarin alle informatie over wat er zich in en rond de strafrechtsbedeling, de criminologie en het forensisch welzijnswerk afspeelt, systematisch en deskundig aan bod komt. Informatie en ideeën van het ene strafrechtelijk actieveld stromen door naar het andere, waar men vroeger in het beste geval een gebrekkig zicht op alle relevante deelfacetten had en bijgevolg het totaalbeeld  uit het oog verloor.

Witwassen en financiering van terrorisme - 3de, herziene uitgave

European Journal of Policing Studies

K. Duerinckx ISBN 9789046606612 | 102 blz. | € 15,-  Dit leerboek bevat de basisbeginselen van het algemeen strafrecht. Het is bedoeld voor alle opleidingen waar een basiskennis van het Belgische strafrecht wordt aangeleerd. Daardoor is het uitermate geschikt voor opleidingen rechtspraktijk, maar ook onder meer sociale agogiek, veiligheidsopleidingen en in de politieopleidingen.   G. Delrue ISBN 9789046606605 | 678 blz. | € 79,95  Witwassen van gelden en kapitalen vormt een hardnekkig probleem en is een bedreiging voor het  financieel-economisch gebeuren. Dit boek is een referentiewerk voor al wie betrokken is bij de bestrijding van het witwassen van kapitalen en financiering van terrorisme. Het beschrijft uitvoerig de werking van het systeem van witwassen, de typologieën en de methoden om atypische transacties tijdig te kunnen herkennen.  Ook verkrijgbaar in het Frans (9789046606599).  

Naar een vrijwillige opschaling van de lokale politie 

P. Ponsaers, B. de Ruyver, J. Janssens, K. Verbist, D. Keyenberg, S. Schuddinck, L. Avaux  Reeks Politiestudies, nr. 9 ISBN 9789046606575 | 250 blz. | € 37,50 De mogelijkheid van vrijwillige fusies van politiezones staat hoger op de beleidsagenda dan ooit. In dit boek zijn twee rapporten verwerkt die elk op hun eigen manier de weg wijzen hierbij: een doorgedreven oefening om de  provincie Limburg te voorzien van robuuste fusie-PZ’s en een rapport dat weergeeft hoe een aantal korpsen  in Vlaams-Brabant zijn tewerk gegaan bij hun fusiepoging.

Folder MAKLU voorjaar 2014 - 2.indd 2

A. Verhage (ed.) ISSN 2034-760x | www.maklu-online.eu/ejps The European Journal of Policing Studies is a peer-reviewed journal that publishes articles addressing the topic of policing and police studies in the broad sense. EJPS aims to provide insights into contemporary policing discussion. It focuses on issues that are of interest to the police and other actors in policing, and that shape (the future of) policing.

Cahiers Inlichtingenstudies - BISC nr. 3 

M. Cools, E. Debruyne, F. Franceus, P. Leroy, R. Libert, V. Pashley, G. Rapaille, A. Segers, D. Stans,  E. Testelmans, A. Winants (eds.) ISBN 9789046606377 | 136 blz. | € 30,-  Uit de inhoud: Universitair verzet, inlichtingen en actie; La communication web des services de renseignement; COMETE: A World War II Belgian - Evasion Line; Pieces of a larger puzzle; La protection du potentiel scientifique et économique du pays; Inlichtingenstudies doorheen Europa;  ‘De zaak Block en Celis’.  De moeizame relatie van de Antwerpse gerechtelijke politie met de Gestapo (1938-1941). Deel 2.

28-2-2014 11:06:07

Voorjaarsaanbieding strafrecht - criminologie - politie  

Nieuwe boeken recht, strafrecht, criminologie, politie, policing, ejps, cps, integrale veiligheid, wetboeken, studieboeken, handboeken.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you