Page 1

1

ΤΑ 3 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ 1. Αρχές του νομικού προσώπου του Κράτους (εκδίδουν εκτελεστικές πράξεις) 2. Διοικητικές αρχές (εκδίδουν Διοικητικές πράξεις) 3. Ανεξάρτητες αρχές (δεν υπάγονται στην ιεραρχική εξουσία της Κυβέρνησης)

ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ & ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ Αν και η νομική φύση τους διχάζει, πρέπει να βασιστούμε στην φύση των συνταγματικών αρμοδιοτήτων τους. Άρα οι αρμοδιότητες πρέπει να "ενταχθούν" στην εκτελεστική λειτουργία, υπό την έννοια του αρθ.26§2 του συντάγματος. Είναι όργανα που ανήκουν στο νομικό πρόσωπο του Κράτους.

ΟΙ 3 ΛΟΓΟΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ 1. Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων που αποτελούνται κυρίως μέσα από την τεχνολογική εξέλιξη (αρχή της αμεροληψίας) 2. Η πολιτική ουδετερότητα που πρέπει να τηρήσουν τα όργανα της κρατικής εξουσίας, ιδιαιτέρα της εκτελεστικής. 3. Η ανάγκη να λειτουργήσει η δημοσιά διοίκηση με διαφάνεια, με πλήρη αιτιολογία.

ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ 4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1. Όσες λειτουργούν ως θεσμικές εγγυησεις, προστατεύουν ατομικά δικαιώματα. 2. Όσες ασκούν εποπτεία σε μεγάλους τομείς της δημοσιάς διοίκησης προστατεύοντας την αμεροληψία της. 3. Όσες ασχολούνται με τη λειτουργία της αγοράς και με τη διαφύλαξη του οικονομικού ανταγωνισμού. 4. Οι μικτές ανεξάρτητες αρχές που λειτουργούν και ως θεσμική εγγυητή για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και ως μηχανισμός εποπτείας ενός μεγάλου τομές της διοίκησης και ως ρυθμιστικές αρχές της αγοράς.


2

Η ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Η θητεία των μελών των ανεξαρτήτων αρχών είναι τετραετής. Για να διασφαλιστεί η συνεχεία της λειτουργίας κάθε ανεξάρτητης αρχής, τα μισά από τα μέλη της, τα οποία κληρώνονται από τη διάσκεψη των προέδρων της βουλής, αμέσως μετά τη λήψη της απόφασης επιλογής, διορίζονται για τη θητεία δυο ετών. Τα μέλη των ανεξαρτήτων αρχών δεν επιτρέπεται να επιλέγονται για περισσότερες από δυο θητείες διαδοχικές ή μη. Τα μέλη των ανεξαρτήτων αρχών απολαύουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, όπως οι δικαστές. Δεν υπάγονται στην κυβέρνηση αλλά σε κοινοβουλευτικό και δικαστικό έλεγχο.

ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ / ΛΟΓΟΙ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 1. Η τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας ή κατά περιουσιακών αδικημάτων. 2. Για αδικήματα σχετικά με τα υπομνήματα ή σχετικά με την υπηρεσία. 3. Για αδικήματα κατά των ηθών. 4. Η καταδίκη για οποιοδήποτε κακούργημα. 5. Το κώλυμα εκλογιμότητας και το συνακόλουθο ασυμβίβαστο.

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ Υπάγονται στο δικαστικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο και αυτό είναι αυτονόητο καθώς ως διοικητικές αρχές. Έτσι υπάγονται στον ακυρωτικό έλεγχο του συμβουλίου της επικρατείας. Ένδικα βοηθήματα κατά των αποφάσεων των ανεξαρτήτων αρχών μπορεί να ασκήσει και ο αρμόδιος κατά περίπτωση υπουργός.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ Το προσωπικό προσλαμβάνεται με προκυρηξη, με τα κριτήρια και τη διαδικασία που ορίζεται σε αυτό. Τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας,


3

δημοσιότητας, αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας. Μονό έτσι η αρχή κατορθώνει να είναι ουδέτερη, αμερόληπτη, τεχνικά αρμόδια και να προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών. Στην επιτροπή επιλογής προσωπικού μετέχει ένας ανώτατος δικαστικός λειτουργός και ένα τουλάχιστον μέλος του Α.Σ.Ε.Π.

ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Τα απαιτούμενα προσόντα είναι αυτά που επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων του. 1. Εγγυημένο κύρος. 2. Επιστημονική κατάρτιση ή επαγγελματική εμπειρία.

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ Ο πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής: 1. εκπροσωπεί την ανεξάρτητη αρχή δικαστικώς και εξωδίκως. 2. συντονίζει και κατευθύνει τις υπηρεσίες της. 3. παρακολουθεί την εξέλιξη των αποφάσεων, πορισμάτων και οποιωνδήποτε άλλων πράξεων της αρχής. 4. είναι ο διοικητικός προϊστάμενος του προσωπικού της και ασκεί των εαυτού πειθαρχική εξουσία. 5. μπορεί με απόφαση του να εξουσιοδοτεί μέλη ή αλλά όργανα της αρχής να υπογραφούν με εντολή προέδρου έγγραφα ή άλλες πράξεις. 6. εκδίδει ατομικές πράξεις για το προσωπικό της αρχής στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. 7. με απόφαση του συγκροτείται υπηρεσιακό συμβούλιο και δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ Οι διατάξεις της §2 του αρθ.101Α του συντάγματος αναθέτουν την επιλογή των μελών των ανεξαρτήτων αρχών στη διάσκεψη των προέδρων της βουλής και τη ρύθμιση της σχετικής διαδικασίας στον κανονισμό αυτής. Τα μέλη επιλέγονται είτε ομόφωνα, είτε με τα τέσσερα πέμπτα των μελών της διάσκεψης των προέδρων της βουλής.


4

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΗΣ / ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο κανονισμός της βουλής ρυθμίζει:  τη διαδικασία επιλογής των μελών της αρχής,  τη σχέση των ανεξαρτήτων αρχών με τη βουλή και  τον τρόπο άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος των ανεξαρτήτων διοικητικών αρχών είναι αντικείμενο της επιτροπής θεσμών και διαφάνειας. Κάθε Οκτώβριο οι ανεξάρτητες αρχές υποβάλλουν στον πρόεδρο της βουλής έκθεση για το έργο τους, ο οποίος με τη σειρά του διαβιβάζει στην επιτροπή θεσμών και διαφάνειας. Στη συνεχεία η επιτροπή υποβάλλει στον πρόεδρο τα πορίσματα των συζητήσεων τους για το έργο κάθε ανεξάρτητης αρχής και τελικά αποστέλλονται στον αρμόδιο υπουργό.

ΛΟΓΟΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Τ.Π Το σύγχρονο κράτος δικαίου προϋποθέτει αφενός την ύπαρξη κανόνων δικαίου και αφετέρου την ύπαρξη κυρωτικών κανονισμών (διοικητικός, δικαστικός και κοινοβουλευτικός έλεγχος) που εγγυώνται της εφαρμογή τους. Η διαφύλαξη των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του πολίτη είναι αναγκαία και η γραφειοκρατία με την κακοδιοίκηση μονό προβλήματα δημιουργούν. Επιτακτική ήταν η θεσμοθέτηση του Στοπ μετά τη θεσμοθέτηση του ευρωπαίου διαμεσολαβητή. (1995)

ΟΙ 4 ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η παγία τακτική των ελληνικών κυβερνήσεων, ανεξαρτήτως κομματικής ταυτότητας, να στελεχώνουν τη δημοσιά διοίκηση με κριτήρια πελατειακής και όχι αξιοκρατικής αντίληψης. Συχνά επικαλείται η δημοκρατία για να δικαιολογηθεί η μη εφαρμογή της νομοθεσίας σε περιπτώσεις οπού διαπιστώνεται η παράβαση των κειμένων διατάξεων καταστρατηγώντας έτσι το κράτος δικαίου. Η πολυνομία, οι νομοτεχνικές ατέλειες και το δυσνόητο περιεχόμενο πολλών νομοθετικών διατάξεων, υπουργικών αποφάσεων ή σχετικών εγκυκλίων.


5

Η πλειοψηφικά του ανθρωπίνου δυναμικού που στελεχώνει τη δημοσιά διοίκηση και τον ευρύτερο δημόσιο τομές δεν έχει ούτε τις απαραίτητες γνώσεις ούτε την απαιτούμενη κατάρτιση.

Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ Σ.Τ.Π Ο συνήγορος του πολίτη συγκροτήθηκε το 1997 ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Και ο Ν.2477/1997 και ο Ν.3094/2003 κατοχυρώνουν στις διατάξεις τους πως η νομική φύση του συνηγόρου του πολίτη τον χαρακτηρίζει διοικητική αρχή και όργανο της εκτελεστικής εξουσίας.

Η ΕΚΛΟΓΗ, Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΙ Η ΠΑΥΣΗ ΤΟΥ Σ.Τ.Π Από τις διατάξεις των άρθρων 101Α του συντάγματος, ο ΣτΠ εκλέγεται με απόφαση της διάσκεψης των προέδρων της βουλής μετά από εισήγηση του προέδρου της βουλής και με επιδίωξη ομοφωνίας ή πάντως με την αυξημένη πλειοψηφικά των τεσσάρων πέμπτων των μελών της. Εάν ο ΣτΠ απουσιάζει ή για οποιονδήποτε λόγω κωλύεται πρόσκαιρα να ασκήσει τα καθήκοντα του, τον αναπληρώνει ένας από τους βοηθούς συνηγόρους που ορίζει ο ίδιος. Ο Στπ μπορεί να παυθει για σωματική ή πνευματική ανικανότητα εκτέλεσης των καθηκόντων του, καθώς και για του λογούς που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.3051/2002.

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Σ.Τ.Π. Στη διαμεσολαβητή αρμοδιότητα του ΣτΠ ανάγονται οι υπηρεσίες:  Του δημοσίου  Των οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού  Των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου  Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που άνηβους στο κράτος  Τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που προσβάλλουν τα δικαιώματα του παιδιού.


6

Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Σ.Τ.Π Η ετησία έκθεση υποβάλλεται κάθε Ιανουάριο στον πρόεδρο της βουλής και περιλαμβάνει έρευνες πει έγιναν, προτάσεις και λύσεις των προβλημάτων που έγιναν αποδεκτές από τις δημοσιές υπηρεσίες, αυτεπάγγελτες έρευνες καθώς και κάθε άλλο στοιχειό που είναι χρήσιμο για την ανάδειξη του έργου της αρχής. Σε ειδικό τμήμα αναφέρονται οι προτάσεις για τη βελτίωση των δημόσιο υπηρεσιών και οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις. Η ετησία έκθεση δημοσιεύεται σε ειδική έκδοση του εθνικού τυπογραφείου και δίδεται στα Μ.Μ.Ε. Κάθε κύκλος δραστηριότητας με ευθύνη του αρμοδίου βοηθού συντάσσει τετραμηνίες εκθέσεις δραστηριότητας και ετησία έκθεση τον Ιανουάριο κάθε έτους για τον προηγούμενο.

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ Σ.Τ.Π 1. Με ενυπόγραφη αναφορά κάθε άμεσα ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου ή ενώσεως προσώπων. 2. αυτεπάγγελτος για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του. 3. με καινοτομία του Ν.3094/2003, με αναφορές που αφορούν παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού, ακόμα και αν προέρχεται από το χώρο του ιδιωτικού δικαίου.

ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Σ.Τ.Π ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ Ερευνά ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες οργάνων των δημοσιών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, ερευνά τις περιπτώσεις οπού όργανο δημοσιάς υπηρεσίας ατομικό ή συλλογικό: 6. προσβάλλει, με πράξη ή παράλειψη, δικαίωμα ή συμφέρον προστατευμένο από τον νομό 6. αρνειται να εκπληρώσει συγκεκριμένη υποχρέωση που επιβάλλεται από διάταξη του νομού ή από ατομική διοικητική πράξη 6. αρνειται να εκπληρώσει συγκεκριμένη υποχρέωση που επιβάλλεται από τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή δικαστική απόφαση


7

6. ενεργεί ή παραλείπει νόμιμη οφείλομε ενεργεία κατά παράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας ή κατάχρηση εξουσίας. Ο Στπ μπορεί κατά τη διάρκεια της ερευνάς να ζητήσει από τις δημοσιές υπηρεσίες κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο στοιχειό για τη υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλνει πραγματομωσυνη. Ακόμα, να ζητά τη συνδρομή ελεγκτικού σώματος της διοίκησης.

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Σ.Τ.Π ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Στο τέλος της ερευνάς η αρχή συντάσσει πόρισμα που περιλαμβάνει την περιγραφή της υπόθεσης, τας στοιχειά που χρησιμοποιηθήκαν, ενέργειες και διαπιστώσεις καθώς και την άποψη της αρμόδιας υπηρεσίας. Το πόρισμα γνωστοποιείται στην αρμόδια αρχή που εμπλέκεται καθώς και στον ενδιαφερόμενο πολίτη. Βεβαία, μπορεί να εμπεριέχει και χρονική προθεσμία της εφαρμογής των προτάσεων της αρχής. Εάν από τη ερευνά προκύψει ότι δεν είναι δυνατή η επίλυση του προβλήματος, ενημερώνεται ενδιαφερόμενος με ειδικό έγγραφο. Εάν κάποιος λειτουργός ή υπάλληλος άνηθοι να συνεργαστεί κατά τη δίωξη ερευνάς του ΣτΠ, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα παράβασης καθήκοντος. Σε περίπτωση μέλους διοίκησης συντελείται λόγος αντικατάστασης του. Εάν κάποιος από τους παραπάνω δείξει παράνομη συμπεριφορά, ο ΣτΠ διαβιβάζει έκθεση στο αρμόδιο όργανο και μπορεί να προκαλέσει την πειθαρχική δίωξη του. Στην περίπτωση ενδείξεων αξιόποινης πράξης, η έκθεση διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Σ.Τ.Π 1. 2. 3. 4. 5.

ο κύκλος δικαιωμάτων του ανθρώπου ο κύκλος κοινωνικής προστασίας ο κύκλος ποιότητας ζώνης ο κύκλος σχέσεων κράτους - πολίτη ο κύκλος προστασίας του παιδιού

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


8

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Ombudsman στη Σουηδία? Το σουηδικό σύνταγμα στα καθήκοντα του Ombudsman προβλέπει τον έλεγχο των δικαστηρίων και των δημοσιών αρχών, καθώς και την τήρηση του συντάγματος και των νομών. Ειδικότερα: 1) ελέγχει αν εφαρμόζονται χωρίς διάκριση, αμερόληπτα, ανεπηρέαστα και αντικειμενικό σύνταγμα, οι διοικητικές πράξεις κανονιστικού περιεχομένου και οι κανόνες του εθιμικού δικαίου. 2) ελέγχει αν κατά την εφαρμογή των νομών διασφαλίζονται τα ατομικά δικαιώματα και οι ελευθερίες των πολιτών. 3) προβαίνει σε διεξοδική ερευνά σε οποιαδήποτε καταγγελία πολιτών που στρέφεται κατά οργάνων της διοίκησης. Οποιοσδήποτε διοικούμενος έχει το δικαίωμα να προσφύγει στον Ombudsman για υπόθεση του. Τα αιτήματα για παρέμβαση του συνήθως είναι γραπτά και ανυπόγραφα. 4) στις αρμοδιότητες του, εντάσσεται και η ομοιόμορφη ερμηνεία της ισχύουσας νομοθεσίας. Ιδιαιτέρα, όταν προκύψει ερμηνευτικό πρόβλημα κατά την εφαρμογή διατάξεων νομοθετικού και κανονιστικού περιεχομένου, ο Ombudsman αφού εξετάσει την περίπτωση δίνει συγκεκριμένη και ενιαία ερμηνεία για όλους τους αρμοδίους. 5) έχει το δικαίωμα να προτείνει στο κοινοβούλιο ή την κυβέρνηση την τροποποίηση νομού. Ο Σουηδός ελέγχει όλους όσους έχουν πολιτικό ή διοικητικό αξίωμα. Ακόμα, ο έλεγχος του, ως προς τα μέλη του ανώτατου δικαστηρίου και του ανώτατου δικαστηρίου είναι περιορισμένος και η δίωξη τους μπορεί να γίνει μονό για διάπραξη σοβαρού πλημμελήματος. Επιπλέον, έχει και αρμοδιότητες δημοσίου κατηγόρου. Τα καθήκοντα του σε αυτή την περίπτωση είναι εισαγγελικής φύσης και τα ασκεί και σήμερα σπάνια. Η σημαντικότερη αρμοδιότητα του είναι η εξέταση των παραπόνων των πολιτών. Τέλος, αναλαμβάνει και την επιθεώρηση των αρχών που υπάγονται στον τομές τους όπως φυλακές, γηροκομεία κτλ. 2. Σύγκριση αρμοδιοτήτων του Ombudsman στη Μ. Βρετανία και τη Γαλλία. Στη Μ. Βρετανία ο Ombudsman δεν εκλέγεται από τη βουλή αλλά διορίζεται από τη βασίλισσα με βασιλικό διάταγμα. Ως προς τον χρόνο της θητείας του Βρετανού επιτρόπου, ο οποίος έχει απεριόριστη θητεία και συνταξιοδοτείτε με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του. Ως προς τον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής των αιτημάτων παραπόνων και καταγγελιών των πολιτών ο Βρετανός


9

πολίτης δεν μπορεί να απευθυνθεί μονός του στον Οmbudsman αλλά πρέπει πρώτα να απευθυνθεί σε έναν βουλευτή, ο οποίος εφόσον κρίνει ότι η καταγγελία είναι βάσιμη, τη διαβιβάζει στον Οmbudsman. Στη Γαλλία ο οmbudsman έχει αρμοδιότητα να εξετάζει αιτήσεις, αναφορές και καταγγελίες που αφορούν διαφορές μεταξύ διοικουμένου και διοίκησης, η οποία κατηγορείται για μεροληψία, παράνοια, κακοδιοίκηση και άλλης μορφής διοικητικής αυθαιρεσίας. Απευθύνει συστάσεις στην υπηρεσία της διοίκησης που είναι διάδικος σε εκκρεμούσα δική (για δικαστικά θέματα). Εξετάζει επίσης ζητήματα που αφορούν που του θέτουν αυτεπάγγελτος υπόψη του βουλευτές ή γερουσιαστές. Ακόμα, εάν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση και δεν τη εκτελεί η δημοσιά αρχή, να δώσει εντολή σ αυτήν να συμμορφωθεί θέτοντας ορισμένη προθεσμία. Έχει την αρμοδιότητα να υποβάλλει ‘letters de reforme’ όπου εστιάζει την κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσει μια μεταρρύθμιση χωρίς αναλύσεις ή ολοκληρωμένες προτάσεις. Τέλος, έχει την αρμοδιότητα να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά για την άσκηση ποινικής δίωξης του εμπλεκομένου υπαλλήλου. 3. Πως επιλέγεται και ποιες αρμοδιότητες έχει ο ευρωπαίος διαμεσολαβητής; Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ορίζει διαμεσολαβητή, ο οποίοι είναι εξουσιοδοτημένος να παραλαμβάνει τις καταγγελίες όλων των πολιτών της ένωσης ή των φυσικών ή νομικών προσώπων που κατοικούν ή έχουν την καταστατική τους έδρα σε κράτος – μέλος, σχετικά με τις περιπτώσεις κακής διοίκησης στα πλαίσια της δράσης των κοινοτικών οργάνων ή οργανισμών, με εξαίρεση το δικαστήριο και το πρωτοδικείο κατά την άσκηση των δικαιοδοτών τους καθηκόντων. Ο διαμεσολαβητής επιλέγεται μεταξύ προσωπικοτήτων που είναι πολίτες της ένωσης, απελαύνουν πλήρως των αστικών και πολιτικών τους δικαιωμάτων, παρέχουν εχέγγυα ανεξαρτησίας και πληγούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται στη χωρά τους για την άσκηση δικαστικών καθηκόντων ανώτατης βαθμίδας ή διαθέτουν αναγνωρισμένη πείρα και ικανότητες για να ανταποκριθούν στα καθήκοντα του διαμεσολαβητή. Είναι αρμόδιος να διενεργεί ερευνά και να συντάσσει αναφορά σε περιπτώσεις κακής διοίκησης που διαπιστώνεται κατά τη δράση των κοινοτικών θεσμικών οργάνων, πλην δικαστηρίου και του πρωτοδικείου κατά την άσκηση δικαιοδοτών τους καθηκόντων και να υποβάλλει συστάσεις για την θεραπεία των περιπτώσεων αυτών. Διενεργεί ερευνά και ενημερώνει το θεσμικό όργανο το οποίο του παρέχει πληροφορίες. Προσπαθεί να εξεύρει φιλικό διακανονισμό ο οποίος αίρει την περίπτωση κακής διοίκησης και ικανοποιεί τον καταγγέλλοντα. Μετά υποβάλλει έκθεση


10

στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και ενημερώνει τον καταγγέλλοντα. Τέλος, οι αρμοδιότητες του περιορίζονται στη διερεύνηση των δραστηριοτήτων των κοινοτικών θεσμικών οργάνων και υπηρεσιών. Δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου των κρατών – μελών ακόμα και όταν προκύπτουν θέματα κοινοτικού δικαίου διότι το έργο αυτό ανάγεται στην αρμοδιότητα των επιτροπών διοίκησης των κρατών – μελών. 4. Ποια η νομική φύση του Σ.Τ.Π; Ο ΣΤΠ συγκροτήθηκε το 1997 ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Και ο Ν.2477/1997 και ο Ν.3094/2003 κατοχυρώνουν στις διατάξεις τους πως η νομική φύση του ΣΤΠ τον χαρακτηρίζει ανεξάρτητη διοικητική αρχή και όργανο της εκτελεστικής εξουσίας. 5. Ποιες οι αρμοδιότητες του Σ.Τ.Π; Στη διαμεσολαβητή αρμοδιότητα του Σ.Τ.Π ανάγονται οι υπηρεσίες: α)του δημοσίου, β) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α και β βαθμού, γ)των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Με το Ν.3094/2003 προστέθηκε: δ)τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος, των δημοσιών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων των οποίων τη διοίκηση ορίζει άμεσα ή έμμεσα το δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, ε)ο ΣΤΟ είναι αρμόδιος και για θέματα που ανάγονται σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που προσβάλλουν τα δικαιώματα του παιδιού. Από τις αρμοδιότητες του εξαιρούνται οι Τράπεζες και το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του: α)οι υπουργοί και οι υφυπουργοί, β)θρησκευτικά ΝΠΔΔ, γ)οι δικαστικές αρχές, δ) οι στρατιωτικές υπηρεσίες, ε)η εθνική υπηρεσία πληροφοριών, στ) Νομικό συμβούλιο του κράτους, ζ)Ανεξάρτητες αρχές ως προς την κυρία λειτουργία τους, η)υποθέσεις που αφορούν την κρατική ασφάλεια, θ)υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον του δικαστηρίου. 6. Ποιοι οι κύκλοι δράσης του Σ.Τ.Π; Η διεκπεραίωση των αναφορών των πολιτών γίνεται από τους 5 κύκλους: 1) Ο κύκλος δικαιωμάτων του ανθρώπου: αρμοδιότητα του κύκλου αυτού είναι υποθέσεις που συνδέονται με την άσκηση των ατομικών, πολιτικών ή κοινωνικών δικαιωμάτων. 2) Ο κύκλος κοινωνικής προστασίας: Ο κύκλος αυτός επιλαμβάνεται υποθέσεων που αφορούν την κοινωνική


11

ασφάλιση, υγειά, δημοσιά υγιεινή, πρόνοια και προστασία ηλικιωμένων, παιδιών, ανέργων και ατόμων με ειδικές ανάγκες. 3) Ο κύκλος ποιότητας ζώνης: επιλαμβάνεται υποθέσεις που αφορούν ζητήματα χωροταξίας, πολεοδομίας, δημοσιών έργων, πολιτισμού και γενικότερα ζητήματα περιβάλλοντος. 4) Ο κύκλος σχέσεως κράτους – πολίτη: έχει αρμοδιότητα για την επίλυση αιτημάτων των πολιτών με αντικείμενο θέματα γενικότερης κακοδιοίκησης και μη τήρησης της αρχής της νομιμότητας. 5) Ο κύκλος προστασίας του παιδιού αναλαμβάνει την προάσπιση και η προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού. 7. Σε ποιες υπηρεσίες μπορεί να ασκήσει έλεγχο ο Σ.Τ.Π; Στη διαμεσολαβητή αρμοδιότητα του ΣΤΠ ανάγονται οι υπηρεσίες: α) του δημοσίου, β) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, γ) των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. 8. Τι γνωρίζετε για τους βοηθούς συνηγόρους του ΣΤΠ; Ο ΣΤΠ επικουρείται από πέντε βοηθούς συνηγόρους εκ των οποίων ο ένας ορίζεται ως βοηθός συνήγορος για το παιδί. Την ευθύνη λειτουργίας κάθε κύκλου έχει ένας βοηθός. Οι βοηθοί επικουρούν τον συνήγορο στο έργο του, προΐστανται στον κύκλο δραστηριότητας που τους έχει ορίσει ως υπευθύνους, κατευθύνουν και συντονίζουν το έργο του κάθε κύκλου καθώς και ειδικότερα έργα που τους αναθέτει ο ΣΤΠ. Επίσης εποπτεύουν κατευθύνουν και αξιολογούν τους ειδικούς βοηθούς επιστήμονες του κύκλου τους. 9. Ποτέ επιλαμβάνεται μιας υπόθεσης ο ΣΤΠ; Υστέρα από ενυπόγραφη αναφορά κάθε άμεσα ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου ή ενώσεως προσώπων. Αυτεπάγγελτος θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της αρχής. Ο ΣΤΠ καθορίζει την υπόθεση που θα ερευνήσει και τους λογούς που τον οδήγησαν στην απόφαση αυτή. Η σημαντικότερη καινοτομία είναι ότι δέχεται αναφορές που αφορούν παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού.


12

10.Τι γνωρίζετε για το ΣΤΠ ως υπερασπιστής των δικαιωμάτων των παιδιών; Στη Γαλλία ο υπερασπιστής του παιδιού είναι ιδιαίτερη αρχή και δεν εντάσσεται στο οργανικό σχήμα του ΣΤΠ. Κύριο αντικείμενο του είναι η προστασία του κόσμου από τις προσβολές από τα ΜΜΕ. Επιπλέον προστατεύεται η σφαίρα του παιδιού που αναφέρεται στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία της ζώνης, της υγειάς, της σωματικές και ψυχικής ακεραιότητας. Ο ΣΤΠ παρεμβαίνει αυτεπάγγελτος όταν διαπιστώσει παραβιάσεις με οργανωτικά και λειτουργικά μετρά. 11.Τι γνωρίζετε για την αναπομπή των νόμων στη βουλή από τον πρόεδρο της δημοκρατίας; Ο ΠΔ εκδίδει και δημοσιεύει τους νόμους που έχουν ψηφιστεί από τη βουλή μέσα σε ένα μηνά από την ψήφιση τους. Μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται μπορεί να αναπέμψει στη βουλή νομοσχέδιο που έχει ψηφιστεί εκθέτοντας και τους λογούς της μη κυρώσεως. Άμα γίνει αναπομπή τότε η πρόταση εισάγεται στην ολομέλεια και αν επιψηφισθει με την απόλυτη πλειοψηφια του όλου αριθμού των βουλευτών όπως προβλέπεται από το άρθρο 76 §2 ο ΠΔ το εκδίδει και δημοσιεύει υποχρεωτικά μέσα σε 10 μέρες από την επιψήφιση. 12.Τι γνωρίζετε για την ετησία έκθεση του ΣΤΠ; Η ετησία έκθεση υποβάλλεται κάθε Ιανουάριο στον πρόεδρο της βουλής και περιλαμβάνει έρευνες που έγιναν, προτάσεις και λύσεις των προβλημάτων που έγιναν αποδεκτές από τις δημοσιές υπηρεσίες, αυτεπάγγελτες έρευνες καθώς και κάθε άλλο στοιχειό που είναι χρήσιμο για την ανάδειξη του έργου της αρχής. Σε ειδικό τμήμα αναφέρονται οι προτάσεις για τη βελτίωση των δημοσιών υπηρεσιών και οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις. Η ετησία έκθεση δημοσιεύεται σε ειδική έκδοση του εθνικού τυπογραφείου και δίδεται στα ΜΜΕ. Κάθε κύκλος δραστηριότητας με ευθύνη του αρμοδίου βοηθού συντάσσει τετραμηνιαιες εκθέσεις δραστηριότητας και ετησία έκθεση τον Ιανουάριο κάθε έτους για το προηγούμενο.


13

Ανεξάρτητες αρχές 1) Ποια η νομική φύση και η ονομασία των ανεξαρτήτων αρχών; Αν και η νομική φύση τους διχάζει, πρέπει να βασιστούμε στη φύση των συνταγματικών αρμοδιοτήτων τους. Άρα, οι αρμοδιότητες πρέπει να «ενταχθούν» στην εκτελεστική λειτουργία, υπό την έννοια του άρθρου 26 παρ. 2 του συντάγματος. Είναι όργανα που ανήκουν στο νομικό πρόσωπο του κράτους. 2) Ποιοι οι λόγοι θεσμοθέτησης των ανεξαρτήτων αρχών;  Ο πρώτος λόγος είναι η ανάθεση αστός αρχές από τα σύγχρονα κράτη ορισμένων σημαντικών τομέων της εκτελεστικής λειτουργίας και ιδίως η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων που απειλούνται κυρίως μέσα από την τεχνολογική εξέλιξη, τους οποίους δεν μπορούν να διαχειρίζονται επιτυχώς τα παραδοσιακά όργανα αυτής. Με την ανάθεση της διαχείρισης των τομέων αυτών της εκτελεστικής λειτουργίας στις αρχές επιδιώκεται κυρίως η εξασφάλιση της αρχής της αμεροληψίας.  Ο δεύτερος λόγος είναι η πολιτική ουδετερότητα που θέλουν να τηρήσουν τα όργανα της κρατικής εξουσίας, ιδιαιτέρα της εκτελεστικής, τα οποία αδυνατούν να χειριστούν με αποτελεσματικότητα ορισμένους ευαίσθητους και ανταγωνιστικούς τομείς του δημοσίου βίου και έτσι εμφανίζεται το φαινόμενο της ουδετεροποίησης.  Ο τρίτος λόγος είναι η ανάγκη να λειτουργεί η δημοσιά διοίκηση με διαφάνεια, με πλήρη αιτιολογία, άρα με διαδικασία η οποία είναι «οιονεί δικαστική διαδικασία». 3) Ποιες οι κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται οι ανεξάρτητες αρχές; Οι ανεξάρτητες αρχές κατατάσσονται σε τέσσερεις κατηγορίες: a. Όσες λειτουργούν ως θεσμικές εγγυηθείς, προστατεύουν ατομικά δικαιώματα. b. Όσες ασκούν εποπτεία σε μεγάλους τομείς της δημοσιάς διοίκησης προστατεύοντας την αμεροληψία της. c. Όσες ασχολούνται με την λειτουργία της αγοράς και τη διαφύλαξη του οικονομικού ανταγωνισμού.


14

d. Οι μεικτές ανεξάρτητες αρχές που λειτουργούν και ως θεσμική εγγυητή για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και ως μηχανισμός εποπτείας ενός μεγάλου τομές της διοίκησης και ως ρυθμιστικές αρχές της αγοράς. 3) Ποια η έννοια των ανεξαρτήτων αρχών και ποια τα 3 εννοιολογικά στοιχειά τους; Ανεξάρτητες αρχές είναι οι διοικητικές αρχές του νομικού προσώπου του κράτους, οι οποίες είναι ανεξάρτητες αρχές απέναντι στην εκτελεστική λειτουργία και ειδικότερα στην κυβέρνηση. Τα τρία εννοιολογικά στοιχειά: I. Αρχές του νομικού προσώπου του κράτους: αρχές του νομικού προσώπου του κράτους είναι τα όργανα αυτού τα οποία έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα δηλαδή την αρμοδιότητα έκδοσης εκτελεστών πράξεων. Επομένως, οι ανεξάρτητες αρχές αποτελούν όργανα του νομικού προσώπου του κράτους. II. Διοικητικές αρχές: οι ανεξάρτητες αρχές είναι όργανα εκτελεστικής λειτουργίας, δηλαδή διοικητικά όργανα του κράτους. Έτσι, οι αρχές αυτές είναι αρμόδιες για την έκδοση εκτελεστών διοικητικών πράξεων. Οι αρχές είναι κατά κανόνα συλλογικά διοικητικά όργανα. Μονοπρόσωπο διοικητικό όργανο είναι ΣΤΠ. III. Ανεξάρτητες αρχές: η ανεξαρτησία των αρχών συνιστάται στο ότι δεν υπάγονται στην ιεραρχική εξουσία της κυβέρνησης. Δηλαδή δεν ασκείται κανένας διοικητικός έλεγχος στο πρόσωπο των μελών ή στις πράξεις των αρχών αυτών. Οι ανεξάρτητες αρχές υπάγονται μονό όπως και η κυβέρνηση στο δικαστικό και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Η ανεξαρτησία των αρχών εξασφαλίζεται με την κατοχύρωση της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των μελών τους. Η ανεξαρτησία αυτή των αρχών αποτελεί το αναμφίβολο ουσιώδες εννοιολογικό στοιχειό αυτών, το οποίο τις διακρίνει από τις άλλες διοικητικές αρχές. 4) Ποιες οι συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές και τι γνωρίζετε για αυτές; Κατοχυρωθήκαν 5 αρχές: I. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: η αρχή αποτελεί ανεξάρτητη δημοσιά αρχή και εξυπηρετείται από δική της γραμματεία. Η αρχή δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε διοικητικό έλεγχο. Κατά την άσκηση των


15

II.

III.

IV.

V.

καθηκόντων τους τα μέλη της αρχής απολαύουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης: λειτουργεί ως ανεξάρτητο όργανο εξυπηρετούμενο από δική του γραμματεία και αυτοτελή προϋπολογισμό τα μέλη του απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του δεν υπόκεινται σε διοικητικό έλεγχο. Η Εθνική Επιτροπή Προστασίας του Απορρήτου της Επικοινωνίας: ο χαρακτήρας της επιτροπής ως ανεξάρτητης αρχής προκύπτει από τις αρμοδιότητες αυτής και τη μη πρόβλεψη διοικητικού ελέγχου κατά την άσκηση τους. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού: λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή. Τα ΑΣΕΠ δεν υπόκεινται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή αλλη διοικητική αρχή και οι πράξεις του δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο. Ο Συνήγορος του Πολίτη: δεν υπόκεινται σε έλεγχο από κυβερνητικό όργανο ή διοικητική αρχή και ο ΣΤΠ με τους βοηθούς απολαύουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.

Διαφθορά 5) Ποια είναι η έννοια της διαφθοράς και ποια τα εννοιολογικά της στοιχειά; Ως διαφθορά θεωρείται οποιαδήποτε κολάσιμη συμπεριφορά που έχει κατάχρηση δημοσίου αξιώματος ή ρολού για την επίτευξη ιδιωτικού οφέλους και περιλαμβάνει περιπτώσεις οι οποίες μετά τον έλεγχο ή επανέλεγχο ή προκαταρκτική ερευνά ή ένορκη διοικητική εξέταση παραπεμφθηκαν στην Εισαγγελική Αρχή προς άσκηση ποινικής δίωξης για τα εγκλήματα της δωροδοκίας, της παράβασης καθήκοντος και λοιπά σχετικά εγκλήματα, Ειδικότερα διαφθορά υπάρχει όταν συντρέχουν τρία εννοιολογικά στοιχειά: το πολιτειακό όργανο, που έχει ορισμένη αρμοδιότητα, ο ιδιώτης τρίτος πόθε επιθυμεί να επιτύχει συγκεκριμένο αποτέλεσμα με χρήση της αρμοδιότητας του πολιτειακού οργάνου και τέλος το αντάλλαγμα που καταβάλλει ή υπόσχεται να καταβάλλει ο δεύτερος στον πρώτο προκειμένου να πετύχει το αποτέλεσμα που επιθυμεί.


16

6) Ποιες οι αρμοδιότητες του γενικού επιθεωρητή δημοσιάς διοίκησης; Ο ΓΕΔΔ μπορεί να διατάσσει με δική του πρωτοβουλία, αυτεπάγγελτος, τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών από το ΣΕΕΔΔ και ιδιαιτέρα σώματα και υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου. Ειδικά για τις καταγγελίες περί διαφθοράς, αυτές γίνονται ενώ έχουν ήδη παραγραφεί τα σχετικά πειθαρχικά παραπτώματα. Ο ΓΕΔΔ επιλαμβάνεται των υποθέσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του κατόπιν καταγγελίας ή αυτεπάγγελτος με την προϋπόθεση ότι αυτές αναφέρονται σε χρόνο όχι προγενέστερο της τριετίας από τη στιγμή που έλαβε γνώση. Μπορεί να ελέγξει καταγγελίες οι οποίες υποβάλλονται στο γραφείο του σχετικά με τα φαινόμενα κακοδιοίκησης στους παραπάνω αναφερομένους φορείς και στα σώματα ελέγχου αυτών. Παρακολουθεί τη δράση του ΣΕΕΔΔ και ιδιαιτέρων σωμάτων. Κυρίως την πορεία των ελέγχων που διενεργούνται και ενημερώνεται για τα πορίσματα αυτών. Διεξάγει έλεγχο των ετησίων δηλώσεων οικονομικής κατάστασης όλων των μελών της ΣΕΕΔΔ. Παρέχει την άδεια για άρση του τραπεζικού, χρηματιστηριακού και φορολογικού απορρήτου, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του ΣΕΕΔΔ στο πλαίσιο των ελέγχων και ερευνών. Αξιολογεί το έργο των ΣΕΕΔΔ. Μπορεί να διεξάγει ελέγχους, επανελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες στο δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθμού, των επιχειρήσεων τους, των ΝΠΔΔ, των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσιών επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. 7) Τι γνωρίζετε για την πειθαρχική δίωξη που ασκεί ο γενικός επιθεωρητής δημοσιάς διοίκησης; Μπορεί να ασκήσει ή να διατάξει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης ή την λήψη άλλων διοικητικών μέτρων. Η ένορκη διοικητική εξέταση μπορεί να διενεργηθεί μετά το πέρας ή κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης του ελέγχου ή του επανελέγχου κατόπιν εντολής του ΓΕΔΔ. Παραπέμπει υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση πειθαρχικού οργάνου στο αμέσως ανώτερο πειθαρχικό όργανο, ασκώντας τα προβλεπόμενα από το νομό μέσα. Οι ειδικοί επιθεωρητές εκτελούν καθήκοντα ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων και διενεργούν ένορκες διοικητικές εξετάσεις. Ο ΓΕΔΔ όταν ενημερώνεται ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη και παραπεμφθηκε σε δίκη υπάλληλος του δημοσίου τομές, ζητά από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο πληροφόρηση για το αν


17

ασκήθηκε εναντίον του η δίωξη και αν δεν ασκήθηκε ζητά την άσκηση της παρακολουθώντας την εξέλιξη της πειθαρχικής διαδικασίας. Η διασφάλιση της αποτελεσματικής διαδικασίας απονομής πειθαρχικού ελέγχου, αποτελεί εχέγγυο της εύρυθμης λειτουργίας της δημοσιάς διοίκησης. 8) Τι γνωρίζετε για την ετησία έκθεση που συντάσσει ο ΓΕΔΔ; Συντάσσει Ετησία Έκθεση στην οποία παρουσιάζει τις σημαντικότερες υποθέσεις που σχετίζονται με φαινόμενα διαφθοράς, κακοδιοίκησης και αδιαφανειών διαδικασιών στο χώρο της δημοσιάς διοίκησης, αξιολογεί το έργο των σωμάτων ελέγχου και επιθεώρησης και υπηρεσιών του δημοσίου, των περιφερειών, των ΟΤΑ, των επιχειρήσεων τους κτλ. διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση λειτουργίας των παραπάνω σωμάτων και υπηρεσιών. Η έκθεση υποβάλλεται τον Μάιο στον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Βουλής και κοινοποιείται στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου και συζητείται σε ειδική συνεδρίαση της ολομέλειας της Βουλής και δημοσιεύεται στο Εθνικό Τυπογραφείο. 9) Ποιες οι προϋποθέσεις και ποιος ο τρόπος διενεργείας του ελέγχου από τον γενικό επιθεωρητή δημοσιάς διοίκησης; Ο ΓΕΔΔ επιλαμβάνεται υποθέσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του κατόπιν καταγγελίας ή αυτεπάγγελτος, εντός τριών ετών από την στιγμή που έλαβε γνώση των υποθέσεων αυτών. Η διερεύνηση των υποθέσεων γίνεται μετά από εντολή του ΓΕΔΔ με ελέγχους που πραγματοποιούνται ή από τους βοηθούς του ή από ειδικούς επιθεωρητές υπηρεσίας του ή από αλλά σώματα ελέγχου. Η εντολή ελέγχου από τον ΓΕΔΔ μπορεί να δίνεται κατευθείαν από επιθεωρητές. Οι έλεγχοι, επανέλεγχοι και επιθεωρήσεις ασκούνται κατά προτεραιότητα. Οι έλεγχοι στοχεύουν στην αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς και στον καταμερισμό ευθυνών, στον έλεγχο διαχείρισης του δημοσίου χρήματος και στον εντοπισμό των τομέων της δημοσιάς διοίκησης που χρειάζονται βελτίωση, με σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών. Οι έλεγχοι γενικά πραγματοποιούνται με τις αρχές ακεραιότητας, εχεμυθείας και ουδετερότητας. 10) Τι γνωρίζετε για τις διακρίσεις των ελέγχων, επανελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών που ασκεί ο ΓΕΔΔ;


18

Οι έλεγχοι, επανέλεγχοι, επιθεωρήσεις και οι έρευνες διακρίνονται σε τακτικούς και εκτάκτους. Τακτικοί είναι οι προγραμματισμένοι ενώ οι έκτακτοι είναι αυτοί που διενεργούνται οποτεδήποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο και μπορεί να είναι γενικοί ή ειδικοί. Οι γενικοί αφορούν στο σύνολο των λειτουργιών ενός ή περισσοτέρων φορέων ενώ οι ειδικοί αφορούν σε συγκεκριμένους τομείς αρμοδιοτήτων ενός ή περισσοτέρων φορέων σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Επίσης οι έλεγχοι μπορεί να είναι δειγματοληπτικοί με δυνατότητα γενίκευσης όπου αυτό απαιτείται. Όταν το αντικείμενο του ελέγχου είναι σύνθετο, ο ΓΕΔΔ μπορεί και να συγκροτεί κλιμάκια επιθεωρητών – ελέγχων, από δυο ή περισσότερα σώματα ή υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου, διαφορετικών ανάλογα με την υπόθεση ειδικοτήτων, και να ορίζει υπεύθυνο σύνταξης της έκθεσης ελέγχου ΓΕΔΔ. Μπορεί να θέτει προθεσμία περάτωσης των ελέγχων, επανελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών που διενεργούνται είτε από την υπηρεσία του είτε από τα σώματα και τις υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου των δημοσιών υπηρεσιών. Κατά τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων όλα τα εμπλεκόμενα όργανα και οι δημοσιές υπηρεσίες οφείλουν να συνεργάζονται και να παραδίδουν άμεσα όλα τα απαραίτητα στοιχειά ή πληροφορίες για τη διεξαγωγή του ελέγχου. Μεγάλο μέρος του έργου του ΓΕΔΔ αφορά σε επανελέγχους που διενεργηθήκαν από τα ελεγκτικά σώματα και τις υπηρεσίες. Ειδικότερα ο επανέλεγχος διενεργείται όταν από τη μελέτη του υλικού που περιλαμβάνεται στο φάκελο του αρχικού ελέγχου προκύπτουν κενά, ασάφειες, παραλείψεις, ατεκμηρίωτες προτάσεις κλπ ή όταν στο μεταξύ προκύψουν νεότερα χρήσιμα στοιχειά. Στις περιπτώσεις οπού απαιτείται η εκ νέου διερεύνηση της υπόθεσης μπορεί να διενεργηθούν αυτοψίες, επιτόπιες έρευνες και να ληφθούν νέες μαρτυρικές καταθέσεις. 11) Πως τελειώνει τις υποθέσεις ο ΓΕΔΔ; Τι γνωρίζετε για τις εκθέσεις ελέγχου; Μετά το πέρας της διερεύνησης συντάσσεται τεκμηριωμένη έκθεση ελέγχου η οποία υποβάλλεται στη ΓΕΔΔ. Οι εκθέσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα κριτήρια ελέγχου που χρησιμοποιηθήκαν, διαπιστώσεις, συμπεράσματα και προτάσεις, να αναγνωρίζουν τα φαινόμενα της διαφθοράς, κακοδιοίκησης ή ανεπαρκών υπηρεσιών, να περιέχουν εποικοδομητικές προτάσεις βελτίωσης καθώς και προτάσεις για τη λήψη αναγκαίων μέτρων για την εξάλειψη των φαινόμενων. Οι εκθέσεις πρέπει να είναι περιεκτικές, σαφείς, κατανοητές, βασισμένες σε στοιχειά και


19

εστιασμένες στα αποτελέσματα. Αποτελούν διοικητικά έγγραφα τα οποία θεωρούνται έγγραφα που συντάσσονται από όργανα δημοσίου τομέα. Εάν από την έκθεση ελέγχου διαπιστώνεται παράνομη συμπεριφορά ή παραβάσεις υπαλλήλου του ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθμού, των επιχειρήσεων τους, των ΝΠΔΔ, των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ και δημοσιών επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το δημόσιο με διοικητική πράξη ως μέτοχος, αυτές καταγράφονται με αιτιολογημένη πρόταση για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης από τον ΓΕΔΔ. 12) Τι γνωρίζετε για το καθήκον εχεμυθείας; Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι βοηθοί ΓΕΔΔ, οι ειδικοί επιθεωρητές, το προσωπικό της γραμματείας του, οι επιθεωρητές – ελεγκτές των σωμάτων και υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου καθώς και το προσωπικό των υπηρεσιών που εμπλέκεται στις υποθέσεις έχουν υποχρέωση να ενεργούν ως προς τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των εμπλεκομένων και να διαφυλάσσουν τα διαφορά επαγγελματικά και αλλά απόρρητα στοιχειά που περιηλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η υποχρέωση τους αυτή εκτείνεται και μετά την αποχώρηση τους από την υπηρεσία και ισχύει για μια πενταετία. 13) Τι γνωρίζετε για την εκλογή, παύση, αναπληρωση και θητεία του γενικού επιθεωρητή δημοσιάς διοίκησης; Ως ΓΕΔΔ διορίζεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, που διαθέτει υψηλή επιστημονική κατάρτιση και απολαμβάνει ευρείας κοινωνικής αποδοχής. Ο ΓΕΔΔ επιλέγεται από το υπουργικό συμβούλιο, μετά από εισήγηση του υπουργού εσωτερικών, δημοσιάς διοίκησης και αποκέντρωσης και διορίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του ιδίου του υπουργού. Παύεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από απόφαση του υπουργού εσωτερικών, δημοσιάς διοίκησης και αποκέντρωσης, υστέρα από απόφαση του υπουργικού συμβουλίου, για ανεπάρκεια κατά την εκτέλεση καθηκόντων καθώς και ανικανότητα εκτέλεσης αυτών, λόγω νόσου ή αναπηρίας σωματικής ή πνευματικής. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει ένας από τους βοηθούς του. Η θητεία του είναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται με την ιδία διαδικασία.


20

14) Τι γνωρίζετε για την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία του γενικού επιθεωρητή δημοσιάς διοίκησης και των βοηθών του; Ο ΓΕΔΔ και οι βοηθοί του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους απολαύουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ΓΕΔΔ και των βοηθών του, αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημοσίου λειτουργήματος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στο δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ. Ο χρόνος υπηρεσίας του ΓΕΔΔ λογίζεται σαν χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλες τις συνέπειες. Η θητεία τους κατά την οποία είναι δημόσιοι υπάλληλοι συνεκτιμάται σαν προσόν κατά τις κρίσεις τους για κατάληψη θέσεων ανώτερων βαθμιδών. Οι αποδοχές τους καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών οικονομίας, εσωτερικών, δημοσιάς διοίκησης και αποκέντρωσης. Άπ'αυτους ορίζεται και το ύψους των δαπανών μετακίνησης, ημερησίας αποζημίωσης και διανυκτερευσης του ΓΕΔΔ και των βοηθών. 15) Τι γνωρίζετε για τους ειδικούς επιθεωρητές που εργάζονται στο γραφείο του ΓΕΔΔ; Στο γραφείο του ΓΕΔΔ συνιστώνται 8 θέσεις ειδικών επιστημονικών συνεργατών, οι οποίοι μετονομαστήκαν σε ειδικούς επιθεωρητές. Π ΓΕΔΔ κατευθύνει και αξιολογεί τους ειδικούς επιθεωρητές και τους τοποθετεί σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας ενώ είναι και πειθαρχικός προϊστάμενος τους. Οι ειδικοί επιθεωρητές διεξάγουν με εντολή του ΓΕΔΔ ή των βοηθών του, τους ελέγχους. Επανελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες για την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της διοίκησης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των ελεγκτικών σωμάτων της δημοσιάς διοίκησης και τον εντοπισμό φαινόμενων διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Οι ειδικοί επιθεωρητές εκτελούν καθήκοντα ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων και διενεργούν ένορκες διοικητικές εξετάσεις. Η ιδιότητα του συνεπάγεται την αναστολή κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας. Η πρόσληψη τους γίνεται υστέρα από δημόσια πρόσκληση. Διορίζονται με θητεία 2 ετών με απόφαση του υπουργού εσωτερικών, δημοσιάς διοίκησης και αποκέντρωσης. Με κοινή απόφαση καθορίζονται οι αποδοχές των ειδικών επιθεωρητών. Η πλήρωση των θέσεων τους μπορεί να γίνει και με απόσπαση μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του δημοσίου. Οι αποσπώμενοι


21

λαμβάνουν τα επιδόματα που χορηγούνται στους λοιπούς ειδικούς επιστήμονες. Σώμα Επιθεωρητών 16) Ποια η θεσμοθέτηση και η αποστολή του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημοσιάς Διοίκησης; Το Σώμα Ελεγκτών Δημοσιάς Διοίκησης θεσμοθετήθηκε με το Ν.2447/1997, εναρμονίστηκε με τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα και αναβαθμίστηκε με το Ν.3074/2002. Οι καινοτομίες που δικαιολογούν την αναβάθμιση του Σώματος είναι:  Προβλέπεται πέρα από τη διενέργεια επιθεωρήσεων εκτάκτων ελέγχων και ερευνών, τεκμηρίωση της ασκούμενης πειθαρχικής και ποινικής δίωξης εις βάρους των υπαλλήλων με τη συγκέντρωση όλου του απαιτούμενου αποδεικτικού υλικού.  Διευρύνεται, σε σχέση με το παρελθόν, το πεδίο αρμοδιότητας του σώματος, ώστε να περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ καθώς και τα κρατικά Ν.Π.Ι.Δ.  Καθορίζεται ειδικά σειρά εγκληματών του ποινικού κώδικα που σχετίζονται άμεσα με την πάταξη της διαφθοράς και για τα οποία θεσμοθετείται η συγκέντρωση και διαβάθμιση του αποδεικτικού υλικού, ώστε η ποινική δίωξη η οποία ασκείται από τον αρμόδιο εισαγγελέα, να τεκμηριώνεται από πλευράς στοιχειών, χωρίς να κωλύεται, εφόσον κριθεί αναγκαίο, η διενέργεια με εκτίμηση του ασκούντος την ποινική δίωξη συμπληρωματικές προανάκρισης ή κυρίας ανάκρισης.  Παρέχεται στο ΣΕΕΔΔ η αρμοδιότητα για τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης των δημοσιών υπαλλήλων, των υπαλλήλων ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ καθώς και των μεταβολών της.  Η όλη ελεγκτική διαδικασία επιταχύνεται και παράλληλα επιδιώκεται να καταστεί ουσιαστικότερη με γνώμονα την άμεση αποκάλυψη οποιασδήποτε πράξης που έχει το στοιχειό της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης.  Παρέχεται η δυνατότητα στον ειδικό γραμματέα να ασκεί ο ίδιος αμέσως την πειθαρχική δίωξη που επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης.


22

 Προβλέπεται μια σειρά ρυθμίσεων διαδικαστικού χαρακτήρα με τις οποίες συντέμνεται αποφασιστικά ο χρόνος περάτωσης της προανάκρισης όλων των εγκλημάτων υπαλλήλων.  Επιδιώκεται ο ταχύτερος δυνατός προσδιορισμός εκδίκασης των σχετικών υποθέσεων.  Επισημαίνεται η απονομή προανακριτικών αρμοδιοτήτων στο ΣΕΕΔΔ.  Στον εισαγγελέα εφετών ανατίθεται η δικαστική εποπτεία εφαρμογής του νομού. 17) Ποιες οι αρμοδιότητες του ΣΕΕΔΔ; Οι αρμοδιότητες είναι οι εξής: o Ο έλεγχος των υπηρεσιών: του δημοσίου, των ΟΤΑ α και β βαθμού καθώς και των επιχειρήσεων τους, των ΝΠΔΔ, των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα το δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. o Το ΣΕΕΔΔ μεριμνά για τη συγκέντρωση του απαιτούμενου αποδεικτικού υλικού προκειμένου να διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή η σχετική αναφορά για εγκλήματα που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά υπάλληλοι των παραπάνω φορέων. o Είναι αρμόδιο για τη διαπίστωση πειθαρχικών αδικημάτων. o Στο ΣΕΕΔΔ ανήκει ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης και των μεταβολών της περιουσιακής κατάστασης, των υπαλλήλων των φορέων του δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ και κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. ή δημοσιών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα το δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. 18) Ποιες οι αρμοδιότητες του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος; Οι αρμοδιότητες του είναι:  Ο ειδικός γραμματέας διοικεί το σώμα, προΐσταται των επιθεωρητών – ελεγκτών, είναι πειθαρχικός προϊστάμενος τους και μπορεί να επιβάλλει ποινή επίπληξης ή προστίμου μέχρι των αποδοχών ενός μηνός και απευθύνει στους επιθεωρητές – ελεγκτές τις εντολές επιθεώρησης, ελέγχου και ερευνάς.


23

 Ο ειδικός γραμματέας αξιολογεί τους επιθεωρητές – ελεγκτές με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που ορίζουν το χρόνο, τον τύπο, το περιεχόμενο και τη διαδικασία σύνταξης των εκθέσεων, το σύστημα αξιολόγησης γενικότερα της υπηρεσίας τους.  Ο ειδικός αγράμματες δίνει τις εντολές για επιθεώρηση, έλεγχο ή έρευνα στους επιθεωρητές – ελεγκτές αυτεπάγγελτος, κατόπιν εντολής του υπουργού εσωτερικών, δημόσιας διοίκησης και αποκέντρωσης, κατόπιν εντολής του οικείου υπουργού ή γενικού γραμματέα περιφερείας και μετά από αίτημα του ΓΕΔΔ ή ΣΤΠ ή προϊσταμένου ανεξάρτητης αρχής.  Ο ειδικός γραμματέας κατανέμει τις εντολές σε επιθεωρητή – ελεγκτή ή σε κλιμάκιο τους ανάλογα με την φύση της υπόθεσης και παρακολουθεί την έγκαιρη εκτέλεση τους. Ειδικότερα κατευθύνει τη δράση του σώματος για την καλύτερη εκπλήρωση της αποστολής του, ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο σώμα και αξιολογεί το επιτελούμενο από αυτό έργο και καταρτίζει το πρόγραμμα ελεγκτικής δράσης του σώματος. 19) Ποιες οι προανακριτικές αρμοδιότητες του Σώματος; Το ΣΕΕΔΔ δικαιούται προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση μετά από παραγγελιά του εισαγγελέα εφετών ή του οικείου εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Η προανάκριση ορισμένων εγκληματών γίνεται από τους δημοσίους υπαλλήλους για τους οποίους προβλέπουν ειδικοί νομοί πάντοτε υπό την διεύθυνση και την εποπτεία του εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Η προανάκριση στις υποθέσεις αυτές ολοκληρώνεται εντός τριών μηνών ενώ η κυρία ανάκριση εντός 6 μηνών. 20) Ποια η ελεγκτική διαδικασία που ακολουθεί το Σώμα; Βασική πηγή ελέγχου και αφετηρία για την εκκίνηση της ελεγκτικής διαδικασία του ΣΕΕΔΔ είναι το ίδιο σώμα στο πλαίσιο των προγραμματισμένων ελέγχων, που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης αυτού. Ο ειδικός γραμματέας δίνει εντολή για επιθεώρηση, έλεγχο ή έρευνα στους επιθ – ελεγκτές αυτεπάγγελτα ή κατόπιν εντολής υπουργού εσωτερικών, δημοσιάς διοίκησης και αποκέντρωσης, του οικείου υπουργού ή γενικού γραμματέα περιφερείας για τις υπηρεσίες τους ή τα εποπτευόμενα από αυτούς ΝΠΔΔ και κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. διενέργεια ελέγχου ή ερευνάς μπορεί να


24

ζητήσει ο γενικός επιθεωρητής ΔΔ, ο ΣΤΠ και ο επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής. Οι επιθ – ελεγκτές και βοηθοί έχουν δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους των υπηρεσιών που ελέγχουν και λαμβάνουν γνώση των απορρήτων στοιχειών, εκτός εάν αφορούν ζητήματα που ανάγονται στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής, την εθνική άμυνα και τη δημοσιά ασφάλεια. Μετά την εντολή ανάθεσης ελεγκτικού έργου, οι αρμόδιοι επιθ – ελεγκτές για την εκπλήρωση του έργου τους μπορούν να επισκέπτονται την υπηρεσία οπού γίνεται ο έλεγχος και να μελετούν επί τόπου την προς εξέταση υπόθεση. 21) Ποια τα αποτελέσματα του ελέγχου και της ερευνάς από τον ΣΕΕΔΔ; Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί μη σύννομη συμπεριφορά του υπαλλήλου ή αιρετού οργάνου της τοπικής αυτοδιοίκησης ή υπαλλήλου ή μέλους διοίκησης νομικού προσώπου, η έκθεση του επιθ – ελεγκτή διαβιβάζεται από τον ειδικό γραμματέα του ΣΕΕΔΔ στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο με πρόταση για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά του υπαιτίου ή τη λήψη άλλων μέτρων, αν ο υπαίτιος δεν υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο. Μετά το πέρας της επιθεώρησης του ελέγχου ή της ερευνάς, ο επιθ – ελεγκτής υποβάλλει στον γενικό γραμματέα τεκμηριωμένη έκθεση στην οποία εκθέτει με σαφήνεια και πληρότητα τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα του ελέγχου και προτείνει λύσεις ή διατυπώνει βελτιωτικές προτάσεις. Οι υπηρεσίες στις οποίες πραγματοποιήθηκε η επιθεώρηση υποχρεούνται το βραδύτερη εντός διμήνου από τη λήψη της έκθεσης να αναφέρουν στον ειδικό γραμματέα και στον υπουργό εσωτερικών, δημοσιάς διοίκησης και αποκέντρωσης τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί προκειμένου να συμμορφωθούν με την έκθεση επιθεώρησης ή ελέγχου. 22) Τι γνωρίζετε για τις εκθέσεις ελέγχου και εκθέσεις πεπραγμένων του ΣΕΕΔΔ; Μετά το πέρας της επιθεώρησης του ελέγχου ή της ερευνάς ο αρμόδιος επιθ – ελεγκτής συντάσσει τεκμηριωμένη έκθεση ελέγχου την οποία την υποβάλλει στον ειδικό γραμματέα ο οποίος την γνωστοποιεί στον υπουργό εσωτερικών, δημόσιας διοίκησης και αποκέντρωσης, τους καθ’υλην αρμοδίους υπουργούς ή γενικούς γραμματείς περιφέρειας και τις υπηρεσίες που έγινε η επιθεώρηση, ο έλεγχος, η ερευνά. Ο ειδικός γραμματέας μπορεί να θέτει σε ελεγχθείσες υπηρεσίες προθεσμίες υλοποίησης των προτάσεων του πορίσματος ανάλογα


25

με την φύση του προς έλεγχο θέματος. Οι επιθ – ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τις ενέργειες των υπηρεσιών που έχουν ελεγχθεί και να συντάσσουν συμπληρωματική έκθεση σχετικά με την υλοποίηση ή μη αποδοχή των προτάσεων τους. Κατ’ετος συντάσσεται από το ειδικό γραμματέα ετήσια έκθεση πεπραγμένων , η οποία υποβάλλεται στα τέλη Μαρτίου στον υπουργό εσωτερικών, ΔΔ και αποκέντρωσης. Η έκθεση πεπραγμένων προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας του ΣΕΕΔΔ και έχει ως σκοπό:  Αφενός την ενημέρωση των αρμοδίων και υπευθύνων οργάνων της πολιτείας και  Αφετέρου την πληροφόρηση της κοινής γνώμης, δεδομένου ότι στόχος του ΣΕΕΔΔ, εκατοστών άλλων, είναι να συμβάλλει και στην απόκτηση εμπιστοσύνης των πολιτών και της κοινωνίας γενικότερα προς το κράτος, άμεση έκφραση του οποίου είναι η δημοσιά διοίκηση και οι διάφορες υπηρεσίες που τη συνθέτουν. 23) Ποιος ο τρόπος επιλογής του Σώματος ΣΕΕΔΔ; Το σώμα αυτό το οποίο συγκροτείται από τον ειδικό γραμματέα και 80 επιθ – ελεγκτές, 30 θέσεις βοηθών που μπορεί να αυξάνονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση υπουργού εσωτερικών, ΔΔ και αποκέντρωσης και οικονομικών με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργία και διοίκησης. Οι επιθ – ελεγκτές και ο ειδικός γραμματέας είναι μόνιμοι υπάλληλοι, αποσπώμενοι από δημοσιές υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. Αυτοί μαζί με τους βοηθούς αποσπώνται υστέρα από δημόσια πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε τουλάχιστον εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και κοινοποιείται σε όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στις αρμοδιότητες του ΣΕΕΔΔ. Η απόσπαση διαρκεί τρία έτη και μπορεί να παρασταθεί ενώ ο χρόνος απόσπασης λογίζεται για κάθε συνεπεία ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση υπαλλήλου. Η επιλογή των υπαλλήλων γίνεται μετά από συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του υπουργού εσωτερικών, ΔΔ και αποκέντρωσης. Η επιτροπή αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων και διαμορφώνει γνώση για την προσωπικότητα και την ικανότητα άσκησης των καθηκόντων επιθ – ελεγκτή.


26

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΤΑ 3 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ 1. Αρχές του νομικού προσώπου του Κράτους (εκδίδουν εκτελεστικές πράξεις) 2. Διοικητικές αρ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you