Page 1

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ–ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΘΕΤΙΚΕΣ-ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΚΩΛΥΜΑΤΑ

ΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ

1


ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Δ. Υ Όσα από τα έμμεσα όργανα της πολιτείας συνδέονται απευθείας με το κράτος μέσω προαιρετικής-οργανικής-υπηρεσιακής σχέσης έχουν την ιδιότητα δημοσίου υπαλλήλου. Τα αναγκαία και χαρακτηριστικά εννοιολογικά γνωρίσματα της δημόσιας υπαλληλικής ιδιότητας είναι: •

Η ιεραρχική αυτοτέλεια

Η πειθαρχική ευθύνη

Η προαιρετική φύση της σχέσης

Κριτήριο για τους δημόσιους υπαλλήλους δεν θα μπορούσε να αποτελέσει ο διορισμός τους από το κράτος αφού πολλές φορές συμβαίνει π. χ να τοποθετήσει εργαζομένους σε θέσεις μεγάλων τραπεζών, να διορίσει ανώτατους κληρικούς. Αυτό δείχνει απλά τις υπερβολικές τάσεις της νομοθεσίας κρατικού παρεμβατισμού. Αλλά και αντιστρόφως, οι υπάλληλοι της βουλής που είναι δημόσιοι υπάλληλοι πολλές φορές δεν διορίζονται από το κράτος αλλά συχνά από τον πρόεδρο της βουλής. Ένα άλλο κριτήριο για τους δημοσίους υπαλλήλους δεν θα μπορούσε να αποτελέσει η μισθοδοσία, και αυτό γιατί υπηρξαν άμισθοι δημόσιοι υπάλληλοι π. χ καθηγητές πανεπιστημίων, συμβολαιογράφοι, μερικοί πρόξενοι κ. α Δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι όσοι υπηρετούν σε οργανισμούς της καθ΄υλην αυτοδιοίκησης και δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ανήκουν στην κατηγορία των υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Η δημοσιοϋπαλληλική σχέση με το κράτος είναι οργανική υπηρεσιακή σχέση δηλ, δημοσίου χαρακτήρα, δημόσιας φύσης. Δεν πρέπει να συγχέεται με αυτήν των προσώπων που εργάζονται με σύμβαση του ιδιωτικού δικαίου (π. χ εργάτες, τεχνίτες) ή που έχουν την εντολή να διεκπεραιώσουν μια κρατική υπηρεσία ή που είναι ιδιώτες επιστήμονες και προσφέρουν συνέπεια σχέσης εντολής σε κρατική υπηρεσία, ή που είναι επιχειρηματίες και έχουν αναλάβει την εκμετάλλευση μιας δημόσιας υπηρεσίας ως ανάδοχοι.

2


Ούτε φυσικά οι υπουργοί είναι δημόσιοι υπάλληλοι αφού τους λείπει το στοιχείο της ιεραρχικής υποτελείας και η πειθαρχική ευθύνη. Έτσι, θεωρούνται δημόσιοι λειτουργοί.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Δ. Υ. Είναι η μονομερής διοικητική πράξη δημόσιας εξουσίας συστατικού χαρακτήρα, δημιουργική μιας νέας κατάστασης στην υπηρεσιακή κατάσταση του δ. υ. και η οποία τελεί με την προϋπόθεση της συγκατάθεσης του.

ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Δ. Υ. Αν κάποιος απολύθηκε λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας έχει την ικανότητα μέσα σε μια πενταετία, με τρία έτη προϋπηρεσία μονίμου υπαλλήλου να υποβάλλει αίτηση και να ζητήσει τον αναδιορισμό του. Τότε η δημ. Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να τον προσλάβει εφόσον έχει όλες τις προϋποθέσεις πλην την ηλικία. Αν δεν υπάρχει θέση δημιουργεί μια θέση (προσωποπαγή) ομοιόβαθμη στον ίδιο κλάδο.

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ Δ. Υ. Αποτελεί την πανηγυρική ολοκλήρωση της δημοσιοϋπαλληλικής σχέσης με την οποία εκδηλώνεται η αποδοχή του διορισμού από τον διοριζόμενο.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Έχουμε όταν: 1) ο διοριζόμενος αρνείται την ορκωμοσία, 2) ο διοριζόμενος δεν αποδεχθεί ρητά και σιωπηρά τον διορισμό του, 3) ο διοριζόμενος δεν εκπληρώσει

3


άλλες τυχόν από το νόμο πρόσθετες υποχρεώσεις (π. χ κατάθεση εγγυοδοσίας), 4) ο διορισμός έγινε κατά παράβαση του νόμου μέσα βέβαια σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα το οποίο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο των δυο χρόνων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Δ. Υ Ο διαχωρισμός αυτός γίνεται όταν οι εννοιολογικές διακρίσεις συνδέονται με ουσιαστικές διαφορές της υπηρεσιακής τους κατάστασης. Υπάρχουν διακρίσεις που είναι απλώς βαθμολογικές και διαχωρίζουν τους υπαλλήλους σε ανώτατους, ανώτερους και κατωτέρους. Άλλες διακρίσεις αλλά χωρίς ιδιαίτερη σημασία είναι κατά κλάδους αρμοδιοτήτων καθ’υλην δηλ. σε εκπαιδευτικούς, τεχνικούς, διπλωματικούς, υγειονομικούς κ. α. Υπάρχουν όμως και διακρίσεις σε κατηγορίες που έχουν βαρύνουσα σημασία. Οι κυριότερες είναι οι παρακάτω: o Πολιτικοί και στρατιωτικοί o Διοικητικοί εν ευρεία έννοια και δικαστικοί o Ισόβιοι, μόνιμοι, δόκιμοι, έκτακτοι, επί θητεία, επί συμβάσει – μετακλητοί δημόσιοι υπάλληλοι

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ Στρατιωτικοί υπάλληλοι είναι οι μόνιμοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας ( της ξηράς, της θάλασσας και του αέρα ). Οι στρατιωτικοί υπάγονται στο υπουργείο εθνικής άμυνας. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της ιδιότητας του στρατιωτικού είναι η αυστηρότερη στρατιωτική πειθαρχία στην οποία υπόκειται. Εφαρμόζονται στρατιωτικοί κανονισμοί και διώκονται σε στρατιωτικά δικαστήρια. Η μονιμότητα τους δεν είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη. Πολιτικός είναι κάθε δημόσιος υπάλληλος ο οποίος δεν είναι στρατιωτικός (αποθετικό κριτήριο), αλλά και αυτοί που ανήκουν στο προσωπικό των πολεμικών

4


υπουργείων. Πολιτικές υπηρεσίες είναι π. χ η αγροτική ασφάλεια, η τελωνοφυλακή, η πυροσβεστική υπηρεσία. Οι πολιτικοί υπάλληλοι κατοχυρώνουν την μονιμότητα τους σύμφωνα με το σύνταγμα.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΕΝ ΕΥΡΕΙΑ ΕΝΝΟΙΑ Η νομοθεσία κάνει διάκριση μεταξύ δικαστικών υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών. Δικαστικοί υπάλληλοι είναι αυτοί που εργάζονται στις γραμματείες των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, όπως και οι συμβολαιογράφοι, οι φύλακες υποθηκών κ. α. και αυτοί οι υπάλληλοι έχουν συνταγματικά κατοχυρωμένη την μονιμότητα τους. Δικαστικοί λειτουργοί είναι αυτοί της τακτικής πολιτικής, ποινικής και διοικητικής δικαιοσύνης και οι επίτροποι και αντεπίτροποι της επικράτειας στο ελεγκτικό συνέδριο και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Οι δημόσιοι αυτοί υπάλληλοι κατοχυρώνονται συνταγματικά ως προς την μονιμότητα και την ισοβιότητα τους.

ΙΣΟΒΙΟΙ-ΜΟΝΙΜΟΙ-ΔΟΚΙΜΟΙ-ΕΚΤΑΚΤΟΙ-ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ-ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ-ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ισόβιοι είναι οι υπάλληλοι που δεν απολύονται κατά το σύνταγμα έστω και αν καταργηθεί από τον νομό η θέση που κατέχουν. Μόνιμοι είναι οι υπάλληλοι που διατηρούνται στην υπηρεσία μονό εφόσον υφίστανται οι σχετικές θέσεις τους και εκεί προστατεύονται από πολλές συνταγματικές διατάξεις. Δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι είναι αυτοί οι οποίοι διορίστηκαν σε τακτική θέση διοικητικής υπηρεσίας και δεν έχει περάσει τα απαιτούμενο χρονικό διάστημα για να γίνουν μόνιμοι. Η δοκιμαστική περίοδος είναι απαραίτητη και μερικές φορές θεσπίζεται ακόμα και υποχρεωτική εισαγωγική εκπαίδευση των δοκίμων.

5


Έκτακτοι δημόσιοι υπάλληλοι ορίζονται αυτοί που διορίζονται συμφωνά με τον νόμο σε πρόσκαιρες και ευκαιριακές θέσεις στις διοικητικές υπηρεσίες. Η δημοσιοϋπαλληλική νομοθεσία αποβλέπει στο να μειώσει αυτές τις θέσεις. Δημόσιοι υπάλληλοι επί θητεία είναι αυτοί που διορίζονται σύμφωνα με ειδικές διατάξεις νόμων για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Επί συμβάσει δημόσιοι υπάλληλοι είναι αυτοί που διορίζονται από τον αρμόδιο υπουργό σε διοικητικές θέσεις. Στη σύμβαση περιλαμβάνεται το είδος και η διάρκεια υπηρεσίας, οι αποδοχές κ. α. η σχέση αυτή είναι νόμιμη εφόσον η δημόσια υπαλληλική σύμβαση είναι διοικητική δηλ. δημοσίου δικαίου και όχι ιδιωτική. Σε περίπτωση κατάργησης της θέσης ο υπάλληλος δεν απολύεται αλλά δικαστικά αποφασίζετε αν το κράτος θα πληρώσει αποζημίωση για την πρόωρη λύση της δημόσιας υπαλληλικής σχέσης. Ενώ όταν ολοκληρωθεί η διάρκεια σύμβασης η δημοσιοϋπαλληλική σχέση λύεται χωρίς την έκδοση άλλης διοικητικής πράξης. Απόλυση των επί συμβάσει υπαλλήλων στη διάρκεια του συμβατικού χρόνου υπηρεσίας μπορεί να γίνει μόνο για τους λόγους που γίνεται απόλυση μόνιμου υπαλλήλου. Για τα πειθαρχικά δε των επί συμβάσει υπαλλήλων παραπτώματα, οι υπάλληλοι αυτοί υπάγονται στην πειθαρχική διαδικασία στην οποία υπάγονται και οι μόνιμοι υπάλληλοι. Όταν έρθει η εποχή τερματισμού της συμβατικής διαρκείας η δημόσια υπαλληλική επί συμβάσει σχέση λύεται αυτοδικαίως την ημέρα εκείνη χωρίς να χρειάζεται να εκδοθεί καμιά διοικητική πράξη. Μετακλητοί δημόσιοι υπάλληλοι είναι οι υπάλληλοι οι οποίοι παρόλο που υπηρετούν σε θέσεις οργανικές που ανταποκρίνονται σε καθήκοντα διαρκή, που καλύπτουν πάγιες και τακτικές ανάγκες των δημόσιων υπηρεσιών, δεν έχουν καμιά προστασία μονιμότητας από την κοινή νομοθετική εξουσία.

6


ΘΕΤΙΚΕΣ-ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ  ΘΕΤΙΚΕΣ  ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ  ΗΛΙΚΙΑ  ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ  ΥΓΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: ως υπάλληλοι διορίζονται μονό Έλληνες και Έλληνιδες πολίτες. Μονό Έλληνες και Έλληνιδες πολίτες αδιακρίτως φύλου, φυλής, θρησκείας έχουν το δικαίωμα να διορίζονται δ. υ. Συγκεκριμένα, για να διορισθεί κάποιος δ. υ απαιτείται αυτόν η ύπαρξη ελληνικής ιθαγένειας, δηλ του νομικού εκείνου δεσμού ο οποίος συνδέει τον πολίτη προς το κράτος. ΗΛΙΚΙΑ: η ηλικία διαδραματίζει σοβαρό λόγω τόσο στην είσοδο του δ. υ στην υπηρεσία, όσο και στην έξοδο του από αυτή. Συμφωνά με τις διατάξεις του Υπ. Κ για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ υπάλληλος δεν διορίζεται προ της συμπληρώσεως του 21ου έτους της ηλικίας του και για την κατηγορία ΥΕ του 20 ου έτους. Ως ημέρα γεννήσεως θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γεννήσεως για το κατώτατο όριο και η 31η Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους για το ανώτατο. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: οσάκις απαιτούνται ειδικές γνώσεις για τον διορισμό ενός προσώπου ως δ. υ. η πιστοποίηση των ειδικών προσόντων πραγματοποιείται με την προσαγωγή των αναγκαίων πιστοποιητικών. Ειδικά προσόντα θεωρούνται εκείνα τα προσόντα τα οποία ορίζει ο νόμος κάθε φορά ανάλογα με την υπηρεσία και τη θέση και περιλαμβάνουν απολυτήριο λυκείου, πτυχία, επιτυχή αποφοίτηση από ειδικές σχολές κ. α.

7


ΥΓΕΙΑ: θετική προϋπόθεση διορισμού σε θέση δ. υ είναι και η υγειά. Η έλλειψη όμως φυσικών δεξιοτήτων δεν εμποδίζει την πρόσληψη, εφόσον ο δ. υ με την κατάλληλη και δικαιολογημένη τεχνική υποστήριξη μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα της αντιστοίχου θέσεως. Στην έννοια της υγειάς συμπεριλαμβάνεται τόσο η σωματική όσο και η ψυχική υγεία και η εν γένει αρτιμέλεια. Ως σωματική νόσος θεωρείται κάθε οργανικό ελάττωμα όπως η τύφλωση, η κουφότης, κ. α. Τόσο η υγεία όσο και η φυσική καταλληλότητα των υποψήφιων υπαλλήλων να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντιστοίχου θέσεως πιστοποιείται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές με βάση το παραπεμπτικό έγγραφο.

 ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ  Η

ΜΗ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ

ΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  ΑΝΥΠΟΤΑΞΙΑ-ΛΙΠΟΤΑΞΙΑ  ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ  ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ  ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΘΕΣΗΣ Η ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: αρνητική προϋπόθεση για τον διορισμό του δ. υ σε θέση δημόσιας υπηρεσίας είναι η μη εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων. Δεν διορίζονται όσοι: o Δεν εχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις o Δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές o Έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνειδήσεως και δεν έχουν εκπληρώσει σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας άοπλη θητεία ή εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία

8


ΑΝΥΠΟΤΑΞΙΑ-ΛΙΠΟΤΑΞΙΑ: για την διαπίστωση του κωλύματος της λιποταξίας ο νόμος απαιτεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση η οποία να επιβάλλει καταδίκη εξαιτίας του αδικήματος αυτού. Αντίθετα, για το κώλυμα της ανυποταξίας δεν απαιτείται δικαστική απόφαση αλλά αρκεί η διαπίστωση της μη κατατάξεως με διοικητική πράξη, κατά τη διαδικασία την οποία ορίζει η στρατιωτική νομοθεσία. Η λιποταξία λοιπόν δεν αποδεικνύεται διαφορετικά παρά μονό με δικαστική απόφαση ενώ η ανυποταξία αποδεικνύεται διοικητικά. Ως ανυπότακτος θεωρείται εκείνος ο οποίος δεν προσήλθε εμπρόθεσμα για να καταταγεί στο στράτευμα. ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ: την αρνητική αυτή προϋπόθεση έχουν όσοι δεν έχουν εκπληρώσει σύμφωνα με τις τρέχουσες διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας είτε την άοπλη θητεία τους είτε την εναλλακτική πολιτική-κοινωνική υπηρεσία. ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ: δεν διορίζονται δ. υ που: o Καταδικαστήκανε για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απατή, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος o Είναι υπόδικοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της άνω περιπτώσεως έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. o Λόγω καταδίκης έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. o Τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση και από τις δυο αυτές καταστάσεις. ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: το κώλυμα διορισμού σε δημόσια υπηρεσία υπάρχει εφόσον ο υποψήφιος έχει απολυθεί από θέση δ. υ ή υπαλλήλου ν. π. δ. δ. ή άλλη θέση ν. π. του δημοσίου τομέα ύστερα από απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου για λογούς πειθαρχικούς ή κατόπιν καταγγελίας σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγω οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του υπαλλήλου προ της παρόδου της πενταετίας. Για την ύπαρξη κωλύματος απαιτούνται τρεις βασικές προϋποθέσεις:

9


1) Η απόλυση να έγινε από θέση δ. υ ή υπαλλήλου ν. π. δ. δ. 2) Η απόλυση να συντελείται υστέρα από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου 3) Η απόλυση πρέπει να έγινε για λογούς πειθαρχικούς ή να επικαλείται πειθαρχικό αδίκημα. ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΘΕΣΗΣ: σύμφωνα με το σύνταγμα: κανένας από τους υπαλλήλους δεν μπορεί να διορισθεί σε άλλη θέση δημόσιας υπηρεσίας ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή αλλού ν. π. δ. δ. ή δημόσιας επιχείρησης ή οργανισμού κοινής ωφέλειας. Το κώλυμα αυτό δεν καθιστά άκυρη την πράξη του νέου διορισμού, ο υπάλληλος όμως θεωρείται αυτοδικαίως παραιτηθείς από την παλιά του θέση.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ Δ. Υ.  Η ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ Δ. Υ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ  ΥΠΑΚΟΗ ΤΩΝ Δ. Υ.  ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΤΩΝ Δ. Υ.  ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ Δ. Υ.  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ Δ. Υ.  ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΩΝ Δ. Υ.

10


ΠΙΣΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ: ο δ. υ. υπηρετεί τον λαό ως εκτελεστής της θελήσεως του κράτους και επομένως οφείλει πίστη στο σύνταγμα και αφοσίωση στην πατρίδα και την δημοκρατία. ΥΠΑΚΟΗ: ο δ. υ. οφείλει υπακοή στις διαταγές του προϊσταμένου του. Βέβαια οι διαταγές αυτές οφείλουν να είναι τυπικά και ουσιαστικά σύμφωνες με το σύνταγμα. Ο δ. υ. οφείλει να εξετάζει αν η δοθείσα σε αυτόν εντολή είναι σύμφωνη με το σύνταγμα. 

Αν η διαταγή είναι παράνομη οφείλει να την εφαρμόσει αλλά για να μην έχει ευθύνη οφείλει να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του.

Αν η διαταγή είναι ‘ προδήλως ’ παράνομη οφείλει να μην την εφαρμόσει και να αναφέρει εγγράφως στην προϊστάμενη του αρχή.

Εάν πρόκειται για διαταγή η οποία αντίκειται σε διατάξεις νόμων, όμως διατυπώνονται εξαιρετικοί και επείγοντες λόγοι γενικότερου συμφέροντος, ο δ. υ. οφείλει να την εκτελέσει.

ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ: ο δ. υ. έχει καθήκον εχεμύθειας για γεγονότα ή πληροφορίες που το ισχύον δίκαιο χαρακτηρίζει ως απόρρητα και για εκείνα που η κοινή πείρα και λογική επιβάλλει την τήρηση εχεμύθειας. ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ: ο δ. υ. κατά την άσκηση των καθηκόντων του δεν επιτρέπεται να κάνει διακρίσεις σε όφελος ή βάρος των πολιτών εξαιτίας των πολιτικών-φιλοσοφικών-θρησκευτικών πεποιθήσεων. Έχει υποχρέωση να είναι κομματικά ουδέτερος. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: ο δ. υ. οφείλει να συμπεριφέρεται τόσο εντός όσο και εκτός της υπηρεσίας με τρόπο ώστε να καθίσταται άξιος της κοινής εμπιστοσύνης. Στη συμπεριφορά αυτή νοείται και η ευπρέπεια προς τους διοικούμενους και η προθυμία να τους εξυπηρετεί στη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους. Αναξιοπρεπή συμπεριφορά θεωρείται η χαρτοπαιξία με χρηματικά ποσά, η χρηματοληψία και η μη προσήκουσα συμπεριφορά προς τους συναδέλφους του.

11


ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ο δ. υ. είναι υποχρεωμένος μόλις εισέλθει στην υπηρεσία να δηλώσει την περιουσιακή κατάσταση του ιδίου και των δικών του. Οι προϊστάμενοι του οφείλουν να εξακριβώσουν ύστερα από έρευνες τους οικονομικούς πόρους του δ. υ. σε περίπτωση που ο τελευταίος με τον τρόπο ζωής του προκαλεί υπόνοιες περί δυσαναλόγου διαβίωσης σε σχέση με τις αποδοχές του. ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ: ορισμενες κατηγοριες δ. υ. όπως π. χ οι δημοσιοι υπολογοι, υποχρεωνονται να παρεχουν ειτε μετρητα ειτε αλλους τιτλους εμπραγματου ασφαλειας ως εγγυηση για τυχον ζημιες που πιθανον προκαλεσουν κατά την ασκηση της υπηρεσιας τους, π. χ. λογιστικα λαθη. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ο δ. υ. εχει υποχρεωση να παρεχει την εργασια του κατά χρονο που οριζεται από τις γενικες διαταξεις. Αυτό βεβαιως δεν σημαινει ότι δεν οφειλει σε εκτακτες και εξαιρετικες περιπτωσεις να εργασθει περαν του κανονικου χρονου, ακομη και σε μη εργασιμες μερες. Στις περιπτωσεις αυτές λαταβαλλεται προσθετη αποζημιωση συμφωνα με τις κειμενες διαταξεις. ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: ο δ. υ. υποχρεουται να εκτελει τα καθηκοντα του κλαδου του ή της ειδικοτητας του. Μονο σε περιπτωση εκτακτης αναγκης υποχρεουται να εκτελει καθηκοντα αλλου κλαδου ή ειδικοτητας. Μαλιστα η αναθεση αυτή επιτρεπεται για περιορισμενο διαστημα δυο μηνων με αποφαση του οικειου προισταμενου. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: οι παρεμβαινοντες τα καθηκοντα τους δ. υ. υποκεινται σε ποινικη διωξη. Εφοσον η παραβαση γινει εκ προθεσεως για προσωπικο οφελος ή για να βλαψει το Δημοσιο ή άλλο τριτο τιμωρειται με ποινη φυλακισης μεχρι δυο ετων αν βεβαια η πραξη του δεν τιμωρειται από άλλη ποινικη διαταξη. Ως παραβασεις θεωρουνται οι τυχον παραβασεις των διαταξεων του συντάγματος και των νομων. Αξιοποινη πραξη του δ. υ. δεν συνιστα η παραβαση του δ. υ.: 

Καθηκοντων τα οποια αφορουν την εκτος υπηρεσια συμπεριφορα του δ. υ.

12


Καθηκοντων τα οποια αφορουν τη δραση του υπαλληλου στην υπηρεσια, δεν αναγονται όμως στην εκπληρωση του ανατιθεμενου εργου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ Δ. Υ.  ΚΑΤΑ ΤΟΝ Υπ. Κ (ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ) o ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΕΩΣ o ΜΙΣΘΟΥ o ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ o ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ o ΑΔΕΙΑΣ o ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ, ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ  ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ o ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ o ΕΡΓΑΣΙΑ o ΑΠΕΡΓΙΑ o ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΕΩΣ: αποτελει δικαιωμα των υπαλληλων και τελει υπό την εγγυηση του κρατους. Δεν επιτρεπονται διακρισεις των υπαλληλων λογω κριτικης των ανωτερω πραξεων. Η ασκηση του δικαιωματος αυτου οριοθετειται ως εξης:  Εάν γινεται δημοσια  Εάν γινεται κατά τροπο που δεικνυει ελλειψη αντικειμενικοτητας ή σεβασμου. ΜΙΣΘΟΥ: συνεπεια της δημοσιουπαλληλικης ιδιοτητας είναι και το δικαιωμα του δ. υ. για αποδοχες. Οι αποδοχες αυτές δεν καταβαλλονται ως αντιτιμο της αξιας των παρεχομενων υπηρεσιων αλλα ως οικονομικη ενισχυση αναλογη προς το λειτουργημα το 13


οποιο ασκει ο δ. υ. ώστε απερισπαστος από τις αναγκες του για διαβιωση να αφιερωνεταισε αυτό. Κατά συνεπεια εχει δικαιωμα σε μισθο. Το δικαιωμα υτο παυει να υπαρχει με την λυση της δημοσιουπαλληλικης σχεσης. Σε περιπτωση κατά την οποια ο δ. υ. από υπαιτιοτητα του δεν παρεσχε υπηρεσια μισθος δεν καταβαλλεται. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: οι δ. υ. εχουν δικαιωμα διασφαλισης συνθηκων υγιεινης και ασφαλειας στον χωρο της εργασιας τους. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: δικαιωμα του δ. υ. είναι η υπηρεσιακη του εκπαιδευση. Η εισαγωγικη εκπαιδευση είναι υποχρεωτικη. Η δε υπηρεσια είναι υποχρεωμενη να μεριμνα για την επιμορφωση των δ. υ. σε ολη τη διαρκεια της σταδιοσρομιας τους. Η επιμορφωση μπορει να είναι γεβικη ή ειδικη. Η συμμετοχη του δ. υ. στα προγραμματα επιμορφωσεως μπορει να οριζεται και ως υποχρεωτικη. ΑΔΕΙΑΣ: οι χορηγουμενες αδειες διακρινονται σε: •

Κανονικες αδειες

Αδειες διευκολυνσεως  Ολιγοημερες αδειες απουσιας με αποδοχες  Αδειες χωρις αποδοχες (μεχρι ενός μηνος κατ’ ετος)  Αδειες μητροτητος (2 μηνες πριν και 3 μηνες κατά τον τοκετο)  Σχετικες διευκολυνσεις δ. υ. με ιδιαιτερες οικογενειακες υποχρεωσεις (για ανατροφη παιδιου ηλικας εως 6 ετων)

Αναρρωτικες αδειες

Ειδικες αδειες  Αδειες για υπηρεσιακη εκπαιδευση ή για συμμετοχη σε προγραμματα μετεκπαιδευσης  Αδειες για επιμορφωτικους ή επιστημονικους λογους  Αδειες εξετασεων

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ, ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ: για εξαιρετικες πράξεις κατά την εκτελεση της υπηρεσιας ή για εξαιρετη επιδοση περα από ότι επιβαλλει το καθηκον, υπαρχει ευχερεια να απονεμονται στους δ. υ. οι ακολουθες ηθικες αμοιβες:

14


 Επαινος  Μεταλλιο διακεκριμενων πραξεων μετα διπλωματος Η απονομη αυτων των ηθικων αμοιβων γινεται χωρις περιορισμο και χωρις συγκριση με αλλους υπαλληλους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ Δ. Υ.  ΚΑΤΑ ΤΟΝ Υπ. Κ. o Η

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

ΑΣΚΗΣΕΩΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠ’ ΑΜΟΙΒΗ o Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ o ΤΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ

ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΩΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ o ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΕΣΘΑΙ o ΤΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΣΘΑΙ o ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ o ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠ’ ΑΜΟΙΒΗ: απαγορευεται η χωρις αδεια ασκηση από τον δ. υ ιδιωτικου εργου επ’ αμοιβη. Ο λογος είναι να μην περισπαται ο δ. υ από την ασκηση των κυριων του καθηκοντων. Υπαρχουν όμως και καποιες εξαιρεσεις: 1) να υπαρχει αδεια από τη δημοσια υπηρεσια για συγκεκριμενο εργο αλλιως ο δ. υ. τιμωρειται πειθαρχικα, 2) να συμβιβαζεται το ιδιωτικο εργο με τα καθηκοντα της θεσεως, 3) να μην εμποδιζεται η ομαλη εκτελεση της υπηρεσιας του (να μην είναι υποχρεωμενος δηλαδη στο ιδιο χρονικο διαστημα να ασκει και τις δυο απασχολησεις του)

15


Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: ο δ. υ. δεν εχει τι δικαιωμα να μετεχει χωρις αδεια στη διοικηση ανωνυμης εταιρειας ή να αποτελει μελος συνεταιρισμων με κερδοσκοπικους σκοπους. ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΩΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ:δεν μπορουν να ανακυρηχθουν υποψηφιου ουτε να εκλεγουν βουλευτες, αν δεν παραιτηθουν πριν από την ανακυρηξη τους ως υποψηφιων. ΤΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΣΘΑΙ: απαγορευεται στους δ. υ. η ασκηση γραπτης ή προφορικης κριτικης των πραξεων της προισταμενης τους αρχης, με σκοπιμη χρησιμποοιηση εκδηλως ανακριβων στοιχειων ή με προδηλως απρεπεις εκφρασεις.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ Δ. Υ. •

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ: για παραβιασεις του ποινικου νομου οι δ. υ ευθυνονται οσο και οι ιδιωτες με την διαφορα ότι επιβαρυνεται η αποφαση λογω της ιδιοτητας του δ. λειτουργου ο οποιος κατά την ασκηση των καθηκοντων του επωφεληθηκε από αυτην. Εγκληματα κατά την υπηρεσια θεωρουνται τα εξης: η δωροδοκια, η καταχρηση εξουσιας, η απιστια, η νοθευση εγγραφου. Η επιβολη οποιασδηποτε ποινης δεν σημαινει και το τελος της τιμωριας αφου μπορει μετα απ’ αυτή να διαταχθει προσκαιρη στερηση των πολιτικων δικαιωμάτων του υπαλληλου.

ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ: ο δ. υ. οφειλει στο κρατος αποζημιωση μονο στην περιπτωση που από δολια προαιρεση ή από βαρια αμελεια εγινε η αιτια κατά την διαρκεια ασκησης των καθηκοντων του να υποστει το δημοσιο σοβαρη αμεση ή εμμεση περιουσιακη βλαβη. Η βλαβη αυτή μπορει να προκληθει με δυο τροπους: 1) ειτε ο δ. υ να εβλαψε με προσωπικη του ενεργεια της περιουσια του κρατους (π. χ. καταστροφή κρατικου αυτοκινητου από αδεξια οδηγηση δημ.

16


Λειτουργου στον οποιο δοθηκε το αυτοκινητο και εκεινος το εβαλε σε κινηση χωρις να εχει διπλωμα.) 2) ειτε να καταδικασθηκε από τα διοικητικα δικαστηρια το δημοσιο να αποζημιωσει έναν τριτο που υπεστη σοβαρή περιουσιακη βλαβη λογω παρανομης πραξης του δ. υ. (π. χ. αστυφυλακας ή στρατιωτης που οδηγουσε υπηρεσιακο κρατικο αυτοκινητο τραυματισε καποιον βαρια. Ο τραυματισμενος θα ασκησει κατά του δημοσίου αγωγη αποζημιωσεως.)

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ: προσιδιαζουν στην υπαλληλικη ιδιοτητα.

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΥΠ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ Δ. Υ. ΜΕΤΑΘΕΣΗ: είναι η τοποθετηση του δ. υ. σε ομοιοβαθμη θεση της ιδιας ιεραρχικης κλιμακας, που ειτε προκαλει αλλαγη εδρας ειτε γινεται στη ιδια πολη. (για δικαστικους λειτουργους απαιτειται αποφαση δικαστικου συμβουλιου ενώ για δικαστικους υπαλληλους συμφωνη γνωμη δικαστικου συμβουλιου. ) π. χ. η τοποθετηση καποιου απ την τριτη οικονομικη υπηρεσια στην ενατη οικονομικη εφορια της ιδιας πολης.

ΑΠΟΣΠΑΣΗ: είναι η προσκαιρη τοποθετηση του δ. υ. σε άλλη υπηρεσια ειτε εντος ειτε εκτος της εδρας του με σκοπο να ασκει προσωρινα εκει τα καθηκοντα του χωρις να διακοπει ο υπηρεσιακος δεσμος του με την οργανικη του θεση. (για δικαστικους λειτουργους απαιτειται προεδρικο διαταγμα ενώ για δικαστικους υπαλληλους συμφωνη γνωμη αρμοδιου δικασρικου συμβουλιου. )

17


ΜΕΤΑΤΑΞΗ: είναι η τοποθετηση του δ. υ. σε κενη οργανικη θεση αλλης υπηρεσιακης κατά κλαδο ενοτητας δηλαδη σε άλλο υπουργειο. Αν δεν είναι σε θεση ομοιοβαθμη συντρεχει στοιχειο υποβιβασμου και προαγωγης.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ: είναι η μετατοπιση του δ. υ. από μια οργανικη μοναδα σε άλλη της ιδιας δημοσιας αρχης. Π. χ. από ένα γραφειο της Δ. Ο. Υ. σε ένα άλλο της ιδια.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΑΡΓΙΑ ΤΩΝ Δ. Υ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: είναι η χωρις υπαιτιοτητα του υπαλληλου προσωρινη παυση της ασκησης των καθηκοντων του. Σε διαθεσιμοτητα τιθεται για δυο λογους: 1) εξαιτιας ασθενειας και 2) εξαιτιας καταργησης της θεσης που κατεχει. Για να κριθει σε διαθεσιμοτητα εξαιτιας της πρωτης περιπτωσης απαιτειται να υποφερει από ασθενεια η οποια παρατεινεται και περα από το νομιμο χρονο της αναρρωτικης του αδειας και τελος η ασθενεια του να θεωρειται ότι μπορει να θεραπευθει. Η διαθεσιμοτητα αυτή δεν μπορει να διαρκεσει περισσοτερο από ένα χρονο, η μετρηση του οποιου αρχιζει υστερα από τη ληξη της αναρρωτικης αδειας και περισσοτερο από δυο χρονια σε περιπτωση δυσιατων νοσηματων. Στην περιπτωση κατάργησης θεσης η διαθεσιμοτητα δεν μπορει να διαρκεσει περισσοτερο από ένα χρονο μετα την παροδο του οποιου απολυεται ο δ. υ. Ο υπαλληλος που τιθεται σε διαθεσιμοτητα ανεξαρτητα από τον λογο που τεθηκε, υφισταται τις εξης συνεπειες: α) παυει να ασκει τα καθηκοντα του και β) παυει να ασκει κάθε παρεπομενο λειτουργημα. Λαμβανει τα ¾ των αποδοχων του. Η διαθεσιμοτητα είναι ένα απλο διοικητικο μετρο.

ΑΡΓΙΑ: είναι η προσκαιρη απομακρυνση του υπαλληλου από την υπηρεσια του σε περιπτωση που εκκρεμει κατηγορια πειθαρχικη ή ποινικη εναντιον του ή υπαρχουν υπονοιες για διαχειριστικες ανωμαλιες. Υπαρχει αυτοδικαιη (υποχρεωτικη) αργια και

18


δυνητικη. Υποχρεωτικα τιθενατι σε αργια οσοι υπαλληλοι στερηθηκαν την προσωπικη τους ελευθερια λογω ενταλματος φυλακισης ή μετα από πονικη δικαστικη αποφαση καθως και εκεινοι που απολυθηκαν μετα από πειθαρχικη αποφαση. Δυνητικα επιβαλλεται η αργια υστερα από αιτιολογημενη αποφαση του αρμοδιου υπηρεσιακου συμβουλιου σε περιπτωση που εκκρεμει ποινικη διωξη για πραξη που μπορει να επιφερει εκπτωση από το λειτουργημα ειτε σε περιπτωση που εκκρεμει πειθαρχικη διωξη για πραξη που μπορει να οδηγησει σε απολυση ειτε σε περιπτωση υπονοιας ατακτης διαχειρησης.

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΘΕΣΗ ΚΩΛΥΜΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ: οι δικαστες, οι υπαλληλοι κλαδου των εσωτερικων και άλλες κατηγοριες δ. υ. δεν μπορουν να υπηρετουν: 1) στη διοικητικη περιφερεια από την οποια καταγονται αυτοι ή οι συζυγοι τους και 2) στη διοικητικη περιφερεια οπού ασκουν τα πολιτικα τους δικαιωματα. Αυτό γινεται προκειμενου να διασφαλισθει η αμεροληπτη ασκηση των καθηκοντων του κρατικου υπαλληλου.

ΚΩΛΥΜΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ: δεν μπορουν να υπηρετουν στο ιδιο δικαστηριο δικαστες, εισαγγελεις, γραμματεις, δικηγοροι κ. τ. λ που είναι συγγενεις εξ αιματος ή εξ αγχιστείας μεχρι τριτου βαθμου. Οσοι αποσιωπησαν τιμωρουνται πειθαρχικως και μετατιθενται. Για διοικητικους υπαλληλους: 1) απαγορευεται να επιληφθουν σε επιλυση ζητηματος όταν υπαρχει συγγενεια και συμφερον γι’ αυτους, φιλικος δεσμος, εχθρα, αντιπαθεια κ. τ. λ. και 2) απαγορευεται να μετεχουν σε συνεδριασεις συλλογικων οργανων μαζι με στενους συγγενεις.

19


ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ: ο δ. υ διατηρει στο ακεραιο το δακιωμα παραιτησης εκ της προαιρετικης σχεσης που διαθετει με την δημ. Υπηρεσια. Η παραιτηση υποκειται στο εγγραφο τυπο, η λυση δε της υπαλληλικης σχεσης επερχεται με την αποδοχη της παραιτησης από την αρμοδια για την απολυση αρχη. Εάν κατά την υποβολη της παραιτησης εκκρεμει ποινικη διωξη για πλημμέλημα ή πειθαρχικη διωξη για παραπτωμα και η πειθαρχικη διωξη ασκηθει εντος δυο μηνων από την υποβολη μεχρι την αποδοχη της τοτε η παραιτηση θεωρειται ότι δεν εχει υποβληθει. Εάν μετα την υποβολη της παραιτησης ασκηθει πειθαρχικη διωξη και η πειθαρχικη υποθεση δεν εκδικασθει εντος 6 μηνων ο υπαλληλος δικαιουται να υποβαλλει νεα παραιτηση. Δικαιωμα ανακλησης της παραιτησης εχει ο υπαλληλος εντος προθεσμιας 1 μηνα από την υποβολη της με την προυποθεση ότι η αιτηση του δεν εχει γινει δεκτη από την υπηρεσια. Η υπηρεσια δεν εχει το δικαιωμα να δεχτει την παραιτηση πριν τις 15 μερες μετα την υποβολη της. Ο υπαλληλος μπορει σε περιπτωση που επιγεται της παραιτησης να υποβαλλει μια νεα παραιτηση μετα την παροδο των 15 πρωτων ημερων. Τοτε η σχετικη αιτηση γινεται αυτοδικαιως δεκτη και επερχεται η λυση της υπαλληλικης σχεσης.

ΕΚΠΤΩΣΗ: τρεις είναι οι λογοι με τους οποιους εκπιπτει ο υπαλληλος από την υπηρεσια του: 1)περιπτωση καταδικης σε ποινη ή σε οποιαδηποτε ποινη για πλημμελημα (κλοπη, απιστια δικηγορου, δωροδοκια, απατη…) 2) περιπτωση κατά την οποια επεβληθη στερηση πολιτικων δικαιωμάτων και 3) η απωλεια της ελληνικης ιθαγενειας ή ιθαγενειας κρατους - μελους της ΕΕ.

ΑΠΟΛΥΣΗ: λογοι απολυσης: 1) επιβολη πειθαρχικης ποινης οριστικης παυσεως 2) σωματικη ή πνευματικη ανικανοτητα 3) καταργηση της θεσεως στην οποια υπηρετει 4) συμπληρωση του οριου ηλικιας και 35ετια 5) περιπτωση υποχρεωτικης παραπομπης στο υπηρεσιακο συμβουλιο μη προακτεου υπαλληλου 2 φορες κατά συνεχεια στον ιδιο βαθμο

20


ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ A. ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Είναι η προκαταρκτικη ατυπη συγκεντρωση και καταγραφη κάθε ειδους πληροφοριων ή στοιχειων αναφορικα με το εικαζομενο πειθαρχικο παραπτωμα και οι συνθηκες υπό τις οποιες διεπραχθη. Δεν είναι υποχρεωτικη για την εναρξη πειθαρχικης δικης. Μονο όταν τα στοιχεια που υπαρχουν δεν προσδιοριζουν το που

και

ποτε

διεπραχθησαν

τα

παραπτωματα.

Μετα

τη

διενεργεια

προκαταρκτικης ερευνας μπορει να προκυψουν τα ακολουθα: 1) ο διενεργησας την προκαταρκτικη ερευνα πειθαρχικα προισταμενος κρινει ότι δεν συντρεχει περιπτωση πειθαρχικης διωξης οποτε τερματιζει την προκαταρκτικη ερευνα με αιτιολογημενη εκθεση του και θετει τον φακελο του στο αρχειο. 2) ο διενεργησας την προκαταρκτικη ερευνα πειθαρχικα προισταμενος κρινει ότι δεν συντρεχει περιπτωση πειθαρχικης διωξης θετει την υποθεση στο αρχειο χωρις να εμποδιζει καποιον άλλο πειθαρχικο προισταμενο του ιδιου υπουργειου να διενεργησει νεα προκαταρκτικη ερευνα. 3) ο διενεργησας την προκαταρκτικη ερευνα κρινει ότι προκυπτει πειθαρχικο παραπτωμα το οποιο τιμωρειται με ποινες που ο ιδιος εχει αρμοδιοτητα να επιβαλλει. 4) ο διενεργησας την προκαταρκτικη ερευνα κρινει ότι το αποδιδομενο παραπτωμα χρειαζεται περαιτερω ερευνης οποτε ζητει ενορκη διοικητικη εξεταση. 5) ο διενεργησας την προκαταρκτικη ερευνα κρινει ότι το πειθαρχικο παραπτωμα απειλειται με ποινη βαρυτερη απ’ αυτην που μπορει να επιβαλλει οποτε παραπεμπει την υποθεση σε ανωτερο πειθαρχικο προισταμενο.

B. ΕΝΟΡΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Η Ε.Δ.Ε διενεργειται όταν υπαρχουν σοβαρες υπονοιες ή σαφεις ενδειξεις για τη διαπραξη πειθαρχικου παραπτωματος. Σκοπος της είναι η συλλογη στοιχειων περι την τελεση ή μη πειθαρχικου παραπτωματος , η διαπιστωση προσωπων τα οποια ευθυνονται και συνθηκων που επικρατουσαν κατά τη διαπραξη πειθαρχικου παραπτωματος. Διατασσεται από πειθαρχικο προισταμενο και διενεργειται από μονιμο υπαλληλο με βαθμο Α’ τουλαχιστον του ιδιου υπυργειου. Η αιτιολογημενη εκθεση του διενεργουντος την Ε.Δ.Ε ολοκληρωνει τη

21


διαδικασια. Υποβαλλεται με όλα τα στοιχεια που συγκεντρωθηκαν στον πειθαρχικο προισταμενο. Αυτος υποχρεουται πλεον να ασκησει πειθαρχικη διωξη αφου διαπιστωθηκε η διαπραξη πειθαρχικου παραπτωματος.

C. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΣΗ Αρμοδιο για την διεξαγωγη της είναι το υπηρεσιακο συμβουλιο. Την διεξαγει ο οριζομενος από αυτό υπαλληλος ανεξαρτητα απ’ το αν είναι μελος του πειθαρχικου συμβουλιου ή όχι αρκει να είναι τουλαχιστον ομοιοβαθμος του διοικουμενου. Ενώ η διενεργεια της προκαταρκτικης ερευνας δεν είναι υποχρεωτικη η πειθαρχικη ανακριση είναι για την εναρξη πειθαρχικης δικης. Δεν είναι υποχρεωτικη στις περιπτωσεις: 1) όταν τα πραγματικα περιστατικα που συνιστουν την υποκειμενικη υποσταση του πειθαρχικου παραπτωματος προκυπτουν από φακελο με τροπο που δεν αμφισβητειται 2) όταν ο υπαλληλος ομολογει με την απολογια του με τροπο που δεν αμφισβητειται 3) όταν ο υπαλληλος συλλαμβανεται επ’ αυτοφορω κατά τη διαπραξη ρου πειθαρχικου παραπτωματος 4) όταν εχει προηγηθει ανακριση ή προανακριση για ποινικο αδικημα που ισοδυναμει με πειθαρχικο παραπτωμα 5) όταν εχει προηγηθει ΕΔΕ κατά την οποια διαπιστωθηκε πειθαρχικο παραπτωμα. Εργο της ανακρισης είναι η διεξαγωγη κάθε ειδους πραξεως η οποια αποβλεπει στη συγκεντρωση στοιχειων για τη διευκρινιση πειθαρχικου παραπτωματος (αυτοψια, εξεταση μαρτυρων, πραγματογνωμοσυνη, εξεταση διωκομενου)

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ •

ΕΝΣΤΑΣΗ: δικαιουμενοι σε ασκηση ενστασεως είναι τοσο ο τιμωρηθεις υπαλληλος, οσο και η διοικηση. Αρμοδιοτητα για να επιληφθει της ενστασεως εχει το πρωτοβαθμιο υπηρεσιακο στο οποιο υπαγεται ο υπαλληλος κατά τον χρονο ασκησεως της ή το δευτεροβαθμιο πειθαρχικο συμβουλιο, κατοπιν υποβληθεισης ενστασεως. Στην διατυπωμενη παντα με εγγραφο ενσταση του ο υπαλληλος εχει τη δυνατοτητα να επισημανει παρανομιες και κάθε ειδους ελαττωματα της πειθαρχικης διαδικασιας και

22


της αποφασεως ακομη, η οποια εδοθη, παραλληλα δε να προβαλλει νεους ισχυρισμους πραγματικους ή νομικους. Η ενσταση διαβιβαζεται ή υποβαλλεται στο πειθαρχικο οργανο το οποιο εξεδωσε την πειθαρχικη αποφαση, το δε νέο πειθαρχικο οργανο το οποιο θα επιληφθει εχει υποχρεωση να ερευνησει απ’ την αρχη ολη την υποθεση και να διεξαγαγει ανακριση. Η προθεσμια για ασκηση ενστασεως είναι συντομη και οριζεται σε τριαντα μονο ημερες, αρχιζει δε να μετραει από την κοινοποιηση της αποφασης στον κριθεντα υπαλληλο. •

ΠΡΟΣΦΥΓΗ: δικαιωμα προσφυγης εχουν οι μονιμοι δ. υ ενωπιον του Συμβουλιου της Επικρατειας και του διοικητικου Εφετειου κατά πειθαρχικων αποφασεων. Κατά την συζητηση της προσφυγης καλειται να παραστει και ο αρμοδιος εκπροσωπος της διοικησεως ώστε να ενημερωθει το δικαστηριο για την εκδικαζομενη υποθεση κατά τον καλυτερο τροπο. Η προθεσμια για την ασκηση της προσφυγης δεν αναστελλει την εκτελεση της πειθαρχικης αποφασεως. Εάν εχει ασκηθει προσφυγη κατά αποφασεως, η οποια επιβαλλει την ποινη της προσωρινης ή οριστικης παυσεως ή του υποβιβασμου, η εκδικαση της προσφυγης γινεται εντος προθεσμιας εξι μηνων από της ασκησεως της, αλλιως η πειθαρχικη αποφαση εκτελειται από την οικεια υπηρεσια ή το ν.π.δ.δ. κατά τα οριζομενα από το νομο.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ: για την υποβολη της σχετικης αιτησεως νομιμοποιειται αφενος μεν ο αρμοδιος Υπουργος ή ο Γενικος Γραμματεας όταν εξεδιθη καταδικαστικη αποφαση, αφετερου δε ο αθωωθεις υπαλληλος όταν εξεδοθη αθωωτικη αποφαση του ποινικου δικαστηριου εντος αποκλειστικης προθεσμιας ενός ετους. Η σχετικη αιτηση πρέπει να είναι συγκεκριμενη και να περιεχει τους λογους οι οποιοι δικαιολογουν την επαναληψη της δικης. Για να καταστει δυνατον να κινηθει η διαδικασια επαναληψης της δικης πρέπει η εκδοθεισα ποινικη αποφαση να είναι αμετακλητη. Η σχετικη αιτηση απευθυνεται προς το πειθαρχικο οργανο στο οποιο υπαγοταν ο υπαλληλος κατά τον χρονο κατά τον οποιο ετελεσε το πειθαρχικο αδικημα.

23

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 3  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 3  
Advertisement