Page 1

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ       

Καινοτομία Τρόπος αντιμετώπισης Πρόγραμμα Προγραμματισμός και στοχοθεσία μακροπρόθεσμα Ανεύρεση βέλτιστου τρόπου για την ανάπτυξη της επιχείρησης Μέθοδοι Τακτική

Κατά βάση η στρατηγική είναι η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και μετά όλα τα άλλα. (μιλάμε πάντα μακροπρόθεσμα) Καινοτομίες: π. χ. η εισαγωγή του ABS στο αυτοκίνητο, οι Η/Υ, κινητό τηλέφωνο. Εξέλιξη ≠ (καινοτομία) στρατηγική Π. χ. υπάρχει στην αγορά κινητό 1G και εγώ βγάζω κινητό με 2G. Αυτό είναι εξέλιξη. Εξέλιξη = λειτουργική αποτελεσματικότητα Τακτικές = οι πυλώνες της στρατηγικής. - ανεύρεση κεφαλαίου (το κόστος του καινοτόμου προϊόντος) - βήματα ένα προς ένα (εύρεση εξειδικευμένου προσωπικού, διαφήμιση, παραγωγή, ενημέρωση καταναλωτικού κοινού, διανομή) Τρόποι εύρεσης κεφαλαίου - αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - χορηγοί - χρηματιστήριο - ομολογίες, δάνεια - συνέργεια = συνεργασία δυο εταιρειών (κυρίως ανταγωνιστικών μεταξύ τους) για την επίτευξη του καινοτόμου προϊόντος και μετά λειτουργούν ξεχωριστά. (βέβαια θα μπορούσαν οι εταιρείες να ανήκουν και σε διαφορετικό κλάδο) Στρατηγικό σχέδιο (strategic plan)

Στοχοθεσία

Μέσα

Γιατί είναι σημαντικό το στρατηγικό σχέδιο; -γιατί δεν αποπροσανατολίζονται από τον κύριο στόχο τους. Τι κάνει ένας μάνατζερ;


-

συντονίζει επιβλέπει ερευνά προγραμματίζει εξετάζει τις τάσεις αγοράς θέτει στόχους Μορφές επικοινωνίας

manager s

manage rs

administrators

Εργατικο δυναμικο

Οι managers κάνουν το στρατηγικό σχέδιο. Οι administrators το μεταφέρουν σε αυτούς που θα το εκτελέσουν, δηλαδή στο εργατικό δυναμικό. Σε τι διαφέρουν οι δυο επικοινωνίες;


Η button down δημιουργεί αντιδράσεις γιατί γίνεται με την μορφή εντολών. Η button up δηλώνει τη συμμετοχή της βάσης στη λήψη των αποφάσεων. Ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι η υιοθέτηση και των 2 μορφών επικοινωνίας. Τι σημαίνει ο ορός ‘διοίκηση’; Σημαίνει ότι η επιχείρηση έχει καλή οργάνωση και λειτουργία και κυρίως σημαίνει επίτευξη κάποιου στόχου.

Λειτουργίες management  προγραμματισμός  οργάνωση  στελέχωση  ηγεσία  συντονισμός  συμπεριφορά  προϋπολογισμός  έλεγχος προγραμματισμός τι; (στόχοι δηλαδή, τι θέλω να πετύχω) πως; (τα μέσα που θα χρησιμοποιήσω για να το πετύχω) πότε; (το χρόνο που θέλω να το πετύχω)

SOS ΘΕΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ Πριν τον προγραμματισμό πρέπει να προηγηθεί η SWOT ANALYSIS; S (δυνατότητες) W (αδυναμίες) O (ευκαιρίες) T (απειλές)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ


1 2 3 4 . . ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 1 2 3 4 . .

1 2 3 4 . . ΑΠΕΙΛΕΣ 1 2 3 4 . .

S κ W: αναφέρονται στις δυνατότητες και αδυναμίες μου. Δηλαδή στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης μου. Π.χ πάγια στοιχεία, ανθρώπινο δυναμικό, επωνυμία κτλ O κ T: αναφέρονται στην ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Π.χ προμηθευτές, ανταγωνισμό, πελάτες Κολ Π.χ. - υψηλή ταμιακή ρευστότητα → δυνατότητα - ευρύ δίκτυο πλύσεων στην Ανατ. Ευρώπη → δυνατότητα - σύγχρονος πάγιος εξοπλισμός → δυνατότητα - είσοδος ανταγωνιστικής επιχείρησης → απειλή - μείωση επιτοκίων δανεισμού → ευκαιρία

ΘΕΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ Θα μας δίνει προτάσεις σαν τις παραπάνω να τις εντάξουμε στον πίνακα Ποιος κάνει την SWOT και την PEST analysis; Κάποιος ή κάποιοι που γνωρίζουν καλά το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον P (πολιτική) E (οικονομία) S (κοινωνία) T (τεχνολογία)

Political

Economic


1 2 3 . . Social 1 2 3 . .

CNN OYOTA ANDN ONY

1 2 3 . . Technological 1 2 3 . .

-

CBS GM XEROX RCA

↓ Κυριαρχούν Κατά κράτος Σημασία στρατηγικού πλάνου 1) ανταγωνιστικότητα (βελτιώνει και τονώνει την ανταγωνιστικότητα) 2) δίνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις 3) συντονίζει δραστηριότητες 4) μειώνει την αβεβαιότητα στο σημείο που αυτή μπορεί να μειωθεί 5) θέτει στόχους οι οποίοι θα πρέπει να υπακούσουν στο παρακάτω ακρωνύμιο: S (συγκεκριμένοι) M (μετρήσιμοι) A (εφικτοί) R (ρεαλιστικοί) T (την κατάλληλη χρονική στιγμή) Την κατάλληλη χρονική στιγμή: βρίσκουμε την οικονομική συγκυρία, η αγορά να είναι έτοιμη να δεχτεί το προϊόν και να είναι την κατάλληλη χρονική περίοδο. 3 στάδια της στρατηγικής Διαμόρφωση → υλοποίηση → αξιολόγηση Δημιουργικότητα: η σύλληψη της ιδέας. Από εδώ ξεκινούν όλα. Τα είδη της στρατηγικής 1) προγραμματισμένη στρατηγική 2) μη προγραμματισμένη = αναδυόμενη στρατηγική 3) επιβαλλόμενη στρατηγική περιβάλλον (επιχειρηματικό)


→ εσωτερικό → εξωτερικό Η ανάλυση του περιβάλλοντος απαιτεί στελέχη που να γνωρίζουν τα δεδομένα της πραγματικότητας σε καθημερινή βάση σε πολύ καλό επίπεδο και για κάθε επιστημονική βάση. Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι η εισαγωγή ενός νέου νομίσματος (του ευρώ) σε μια σειρά από χώρες της Ευρώπης. Είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει υποτίμηση του € γιατί έχουμε παρά πολλές χώρες που συμμετέχουν στην Ε.Ε και μάλιστα 4-5 από αυτές είναι από τις πιο ισχυρές του πλανήτη. Εξωτερικό περιβάλλον → μακροπεριβαλλον οπού χρησιμοποιώ την PEST analysis → μικροπεριβαλλον οπού χρησιμοποιώ τη δομική ανάλυση της αγοράς Κάθε απόφαση για μια οικονομικη μονάδα πρέπει να έχει τις εξής ιδιότητες: S= Κατάλληλη A= Αποδεκτή F= Εφικτή E =Ανθεκτική, μόνιμη, σταθερή

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ νέο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος, κυβερνητική σταθερότητα, νομοθεσία κατά των μονοπωλίων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ πληθωριστικές τάσεις, σταδιακή διολίσθηση νομίσματος ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ υψηλός ρυθμός αύξησης του πλυθησμου, μεταβολές στον τρόπο ζωης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ αύξηση των δαπανών για ερευνά και ανάπτυξη, προστασία των ευρυσετεχνιων Δομική ανάλυση της αγοράς Τι αναλύει η ομάδα εργασίας: 1) καταναλωτές 2) προμηθευτές 3) ανταγωνιστές 4) ανάλυση νεοεισερχομένων ανταγωνιστών 5) οι επιχειρήσεις που παράγουν υποκατάστατα προϊόντα τα τελευταία 2-3 χρονιά κάποιοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει και ένας 6 ος παράγοντας: οι επιχειρήσεις που παράγουν συμπληρωματικά προς τα δικά μας αγαθά. 1)ασχολούμαστε με την αγοραστική δύναμη, την ροπή τους προς την κατανάλωση, τις προτιμήσεις τους, την ψυχολογία τους και την διαφήμιση. 2)Ασχολούμαστε με ανεύρεση προμηθευτών, φερεγγυότητα και ιστορία τους.


Για ποιο λόγω κάνουμε ανάλυση των επιχειρήσεων που παράγουν υποκατάστατα προϊόντα; Κυρίως θέλουμε να δούμε το μερίδιο της αγοράς που στερούμαστε εμείς και μας το αποσπά η επιχείρηση που παράγει υποκατάστατο προϊόν προς εμάς. 2 κατηγορίες στελεχών που είναι αντίπαλες: 1) αν η μονάδα θέλει να επιβιώσει θα πρέπει να έχει πλήρη άποψη του εξωτερικού περιβάλλοντος μέσα σε ένα κλίμα ισχυρού και αθεμίτου ανταγωνισμού. 2) όπως και αν είναι το κλίμα αν εσύ έχεις γνώση του εσωτερικού περιβάλλοντος δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Πρέπει να αναλύσω τους πόρους και τις ικανότητες της επιχείρησης: Πόροι: → υλικοί → ανθρώπινοι → αυλοι → συστήματα διοίκησης Ικανότητες: → οριακές: μπορεί να γίνουν ορατές από τον οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο (π. χ. το μερίδιο της αγοράς που έχει στην κατοχή της, ισολογισμός, τα υποκαταστήματα της εταιρείας, διαφημιστική καμπανια) → θεμελιώδεις: κρατιονται από τις μονάδες σαν επτασφράγιστο μυστικό (π. χ. στρατηγικό πλάνο, καινοτομίες, προσλήψεις, εμπορικές συμφωνίες) Λειτουργίες: → κυριες: οργάνωση (οργανόγραμμα: μας δείχνει ανώτερους και κατωτέρους, κατανέμει αρμοδιότητες και βοηθοί στον έλεγχο και στην επίλυση προβλημάτων), προγραμματισμός, λογιστικά πρότυπα, αξιολόγηση αποτελεσματων, διαχειρηση αποθεματων → δευτερευουσες: αξιολογηση εργαζομενων, αποθηκευση (βεβαια εξαρταται από το ειδος και το μεγεθος της επιχειρησης, δηλαδη αν μια εταιρεια ασχολειται με την αποθηκευση, τις μεταφορες..) Benchmarking: συγκριτικη αξιολογηση, προτυποποιηση Outsourcing: εξωτερικευση διαδικασιων. (αναφερεται κυρίως στην παραγωγη. Χρησιμοποιω ατομα που δεν ανήκουν στο βασικο μου εργατικο δυναμικο. Π.χ μια εταρεια στις Η.Π.Α δινει την παραγωγη στην αφρικη. Κινδυνοι: να μην υπαρχει η απαραιτητη τεχνογνωσια στην μικρη επιχειρηση, προβλημα επικοινωνιας στην αναθεση (δυο διαφορετικοι εργαζομενοι με διαφορετικες κουλτουρες), ανταγωνισμος μεταξυ των επιχειρησεων. Μπορει να υπαρξει διαρροη στοιχειων από την μικρη επιχειρηση. Θετικα: μειωση εργατικου κοστους, αποκεντρωση δραστηριοτητας, κερδος – δουλεια για την μικρη μοναδα

της

παραγωγικης


Σημερα οι μοναδες θελουν να επιβιωσουν επειδη υπαρχει αθεμητος ανατγωνισμος αλλα η κριση μειωνει τη ζητηση μας. Η αναπτυξη μιας μοναδας δεν στηριζεται στο δεικτη αποτελεσματικοτητας κεφαλαιου. Αν κανω εκπτωσεις στον παρονομαστη μακροχρονια δεν κερδιζς τιποτα αντιθετα μπορει να χασω. Οδηγουμαι σε πληρη αποτυχια. ΟΡΑΜΑ: πρέπει οπωσδηποτε να λαμβανεται υποψην. Σε ένα στρατηγικο πλανο πρέπει να περιγραφεται η αποστολη και το οραμα των ανθρωπων. Αποστολη = η απαντηση στο ερωτημα που ειμαστε τωρα, πως θα κινηθουμε στο μελλον και πως θα γινει αυτό. Οραμα ≠ αποστολη ↓ ↓ Αφορα αφορα Ανθρωπους την Της επιχειρηση Επιχειρησης

Case study Το αλλοσαξονικο στυλ ανεπτυξε και συνεχιζει να αναπτυσσει το management. Σε αντιθεση με τη γαλλια εχουμε κοινωνικες επιστημες. Σε αντιθεση με τη γερμανια εχουμε θετικες επιστημες και υψηλη τεχνολογια. Παρ’όλα αυτά στην ελλαδα δυο μεγαλομεσαιες τραπεζες, η εμπορικη και η γενικη, περασαν στα χερια τριων γαλλικων τραπεζικων ομιλων. Φημες των τελευταιων μηνων υποστηριζουν ότι και οι τρεις γαλλικες τραπεζες σκοπευουν να πουλησουν τα μεριδια τους στις δυο τραπεζες. Γιατι δεν πηγαν καλα η εμπορικη και η γενικη και ειχαν ζημιες; Να βρουμε τουλαχιστον τρεις λογους που πιστευουμε ότι τελικα απετυχαν οι γαλλικες τραπεζες να εξυγιανουν τις ζημιες από αυτές τις δυο τραπεζες. Απαντηση Με την πωληση των δυο ελληνικων τραπεζων στις γαλλικες μπορει να εχουμε αλλαγη στο οραμα των ανθρωπων των τραπεζων και στην αποστολη των δυο τραπεζων. 1) πριν οι τραπεζες ηταν δημοσιες και όχι ιδιωτικες οποτε δεν λειτουργουσαν ανταγωνιστικα αρα μπορει να ειχαν τεραστια ελλειμματα. Υπαρχουν διαφορετικες κουλτουρες στις χωρες. 2) προσπαθησαν να ακολουθησουν το κλασμα του δεικτη της αποτελεσματικοτητας του κεφαλαιου. Να αυξησουν τον αριθμητη και να μειωσουν τον παρονομαστη βραχυχρονια. Αυτό όμως μακροχρονια εφερε κριση. Υπηρξε επιβολη του τροπου σκεψης από τους γαλλους. Αγνοησαν τις αναγκες της ελληνικης πραγματικοτητας. Η γαλλια ασχολειται πιο πολύ με το κοινοοικονομικο περιβαλλον και τις θεωρητικες κοινωνικες επιστημες. Αλλαξε ο κυριος στοχος των ελληνικων τραπεζων και υπηρξε αλλαγη του μεριδιου της αγοράς. Διαφορα μετα-εθνικων – πολυεθνικων


Πολυεθνικη εταιρεια: για κάθε αποφαση θα πρέπει να παιρνεται εγκριση από την μητρικη εταιρεια. Π. χ. 1. διαφημηστικη καμπανια 2. τζιρος 3. περικοπες 4. αριθμος υπαλληλων Οι μετα-εθνικες επιχειρησεις είναι πολυεθνικες επιχειρησεις αλλα η διαφορα είναι συμπλεγματα ακεντρα ή πολυκεντρικα. Αντλουν από τις τοπικες κοινωνιες και γνωση και στελεχη. Σεβονται τις αξιες της τοπικης κοινωνιας. Εφαρμοσμενες στρατηγικες 1) στρατηγικη ηγεσιας κοστους 2) στρατηγικη διαφοροποιησης 3) στρατηγικη εστιασης 4) στρατηγικη αμεσης ανταποκρισης τι σημαινει ότι μια μοναδα εχει χαμηλο προυπολογισμο; -μειωση εργατικου δυναμικου -διαφημηση – προωθηση εμπορευματος -πρωτες υλες → μειωση ποιοτητας του αγαθου Σε περιοδους οικονομικης κρισης η πλειοψηφια των επιχ. Μοναδων χρησιμοποιει την στρατηγικη (1) κανοντας εκπτωση στην ποιοτητα του προιοντος τους. Αφορα όμως αγαθα που απευθυνονται σε ένα ευρυ καταναλωτικο κοινο. Σε περιοδους ευημεριας αναλογα με το οικονομικο μεγεθος ( κυκλος εργασιων, ρευστοτητα) μπορουν να συνεχιζουν να χρησιμοποιουν τη στρατηγικη (1). Όμως τετοιου ειδους στρατηγικες μπορουν βραχυχρονια να φερουν κερδη. Σε περιοδους υφεσης (αν ρισκαρεις στρατηγικη σε σχεση με αντιπαλους η βρεις μια καινοτομια) τοτε μαλλον αυτό θα επιφερει θετικα αποτελεσματα. Άλλες απφασεις παιρνεις όταν εισαι σε κριση και άλλες σε ευημερια. Κριση / υφεση Η επιχειρηση χρησιμοποιει την στρατηγικη (1) όταν τα προιοντα τους είναι ευρειας καταναλωσης ώστε να μεωσουν το κοστος παραγωγης (ακομη και οι μεγαλες). Ενώ σε περιοδους ανακαμψης η (1) συνεχιζει να χρησιμοποιειται από μικρες επιχειρησεις του κλαδου. Μια τετοιου ειδους στρατηγικη εχει πολλα υετικα βραχυχρονια και αρνητικα κανοντας εκπτωση στην ποιοτητα του προιοντος. Υπαρχουν δυο αποψεις για να χαμηλωσεις το κοστος; αποψη του Grant: τετοιου ειδους στρατηγικη εφαρμοζεται όταν: 1) υπαρχουν οικονομιες κλιμακας 2) υπαρχουν οικονομιες μαθησης 3)γνωριζουμε το κοστος των εισροων 4) υπαρχει τεχνολογια στη διαδικασια της παραγωγης 5) υπαρχει η λεγομενη αποδοτικοτητα της διοικησης


Μια επιχειρηση εχει εξοπλισμο του ’90. καποιοι από τος managers προτεινουν αντικατασταση του παγιου εξοπλισμου και αλλοι όχι αλλα να συνεχισει να παραγει ετσι γιατι αλλιως θα αυξηθει το κοστος. Εμεις τι κανουμε; Απαντηση Για να είναι μια επιχειρηση πιο ανταγωνιστικη θα πρέπει να προχωρησει σε καποιες κινησεις που θα εχουν ρισκο. Θα πρέπει να επενδυσει η επιχειρηση. Με δομες, εξοπλισμο, εργατικο δυναμικο-εκπαιδευση πεπαλαιομενα τοτε μενεις πισω με μικρα βραχυχρονια κερδη. Άρα με αλλαγη και αντικατασταση εξοπλισμου εχουμε βραχυχρονιο υψηλο κοστος αλλα μακροχρονια κερδη.

Η διοικηση προσπαθει να εκπληρωσει τους στοχους τους οποιους εχει θεσει. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ≠ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ↓ Αποδιδει καρπους, στοχους Αποψη του porter 1)οι εσωτερικοι δεσμοι 2)η καταλληλη χρονικη στιγμη 3)τοποθεσια της μοναδας 4)οι θεσμικοι παραγοντες Για το 1: δεσμοι μεταξυ συναδελφων. Ποιοι είναι υπευθυνοι για αυτους τους δεσμους; Πως εκφραζονται; - συμμετοχη στη ληψη αποφασεων - σεβασμος στην ιεραρχια - να αποφευγονται εχθρες - μεσω καταγγελιων - κινητρα - αλληλοβοηθεια και αλληλοκαλυψη - δικαιωματα εργαζομενων στην παραγωγικη διαδικασια - τυπικη οργανωση μέσα στην μοναδα - συμμετοχη των εργαζομενων στις κοινωνικες εκδηλωσεις της μοναδας. Ο πιο συνηθισμενος αποτελεσματικος τροπος για την μειωση του κοστους είναι οι οικονομιες κλιμακας. Για το 2:Το στρατηγικο πλανο που είναι ένα κομματι του επιχειρησιακου περιλαμβανει όλα οσα εχουμε ηδη κανει στα πλαισια του μαθηματος αυτου. Στρατηγικη διαφοροποιησης; Προσπαθω να διαφοροποιηθω από τον υπαρχοντα ανταγωνισμο για την αποκτηση ανταγωνιστικου πλεονεκτηματος. Πως μπορει το νέο πιστωτικο ιδρυμα που θα προκυψει να διαφοροποιηθει πρακτικα; Να εκμεταλλευτουμε ότι θα γινει το 2ο μορφωμα του δημοσιου τομες. Να δωσουμε προγραμματα προσελκυσης, καποια παροχη τεχνογνωσιας και προσφορες


Η στρατηγικα αυτή υιοθετειται από μοναδες που λειτουργουν κατω από ανταγωνιστικες συνθηκες και από μεγαλες εταιρειες γιατι η διαφοροποιηση στοιχιζει. Θετικα: - βελτιωση του προιοντος και των διαδικασιων - καινοτομια - συσκευασια - τροπος διοικησης και στο εσωτερικο περιβαλλον της μοναδας - διαφημιση - ιντερνετ αρνητικα: - διαφορετικη φιλοσοφια τα ιδρυματα αρα μπορει να διασπαστουν μελλοντικα για το 3: υπαρχουν 2 κατηγοριες στρατηγικων εστιασης: α) ηγεσια κοστους β) διαφοροποιησης τι σημαινει στρατηγικη εστιασης; Στην εστιαση δινουμε εμφαση σε ένα συγκεκριμενο καταναλωτικο κοινο κυρίως. Τι είναι ο ομιλος; Είναι ένα συνολο εταιρειων ειτε του ιδιου κλαδου ειτε διαφορετικων κλαδων Οι εταιρικες στρατηγικε σομιλου είναι: 1) στρατηγικες σταθεροτητας (α. στρατηγικη μηενικης αλλαγης β. στρατηγικες κερδων γ. στρατηγικο διάλειμμα δ. στρατηγικη προσεκτικων βηματων) 2) στρατηγικες αναπτυξης 3) στρατηγικες αναστροφης

ΠΡΟΟΔΟΣ (Σ-Λ) • το εξωτερικο περιβαλλον χωριζεται σε εξωτερικο μακροπεριβαλλον και εξωτερικο μικροπεριβαλλον • η στρατηγικη η οποια εχει σχεδιαστει και αποφασιστει να εφαρμοστει ονομαζεται προγραμματισμενη στρατηγικη • η PEST αναλυση μελετα αποκλειστικα και μονο τους παραγοντες του εξωτερικου περιβαλλοντος • η έννοια της στρατηγικης δεν είναι ταυτισημη με την έννοια λειτουργικης αποτελεσματικοτητας • για τη ληψη στρατηγικων αποφασεων ένα ηγετικο στελεχος πρέπει να λαμβανει υποψην του μονο το εσωτερικο περιβαλλον της επιχειρησης για το 4: στρατηγικη αμεσης ανταποκρισης → μπορει να εφαρμοστει οπουδηποτε και οποτεδηποτε


ΘΕΜΑΤΑ  να διατυπωσουμε προτασεις που να δειχνουν ΟΡΑΜΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ  θεματα που αφορουν benchmarking και outsourcing. Ποια από τις δυο ή και τις δυο και γιατι;  Θα δινονται προτασεις και θα πρέπει ν πουμε τι είναι από αυτά που περιεχει PEST / SWOT αναλυση  Θεματα που αφορουν περοβαλλον (εσωτερικο ή εξωτερικο) → επηρεαζει μια οικονομικη μοναδα το εξωτερικο περιβαλλον;  Εξωτερικο μικροπεριβαλλον: με βαση τις απειλες του PORTER για μια επιχειρηση ποια για σας είναι η πιο βασικη;  Διαφορα στρατηγικης – λειτουργικης αποτελεσματικοτητας. Ποια είναι η πιο βασικη;  Εσωτερικο περιβαλλον: από τα στοιχεια του εσωτερικου περιβαλλοντος σε ποιο θα δινατε νεγαλυτερη εμφαση και γιατι ώστε να αναπτυχθει η αποδοση της οικονομικης μοναδας;  Θεματα στρατηγικης προγραμματισμενης, εφαρμοσμενης και αναδυομενης. Ποια η διαφορα της προγραμματισμενης με την αναδυομενη; Δωστε παραδειγματα  Οι τεσσερεις στρατηγικες που καναμε στο τελος  Φωτοτυπια από heygroup: στην εφαρμογη της στρατηγικης προθεσης από τη heygroup. Ποια πιστευετε ότι πρέπει να είναι τα βασικα γνωρισματα ενός ηγετικου στελεχους στη σημερινη εποχη;


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ  Παρουσιαστε περιπτωσεις ελληνικων επιχειρησεων που διαδραματιζουν σημαντικο ρολο στη διεθνη επιχειρηματικη σκηνη και αποτελουν στρατηγικο παραγοντα αναπτυξης των χωρων στις οποιες δραστηριοποιουνται.  Επισκεφτειτε συγκεκριμενο αριθμο επιχειρησεων (δημοσιων και ιδιωτικων) και συζητηστε με τα στελεχη θεματα που αφορουν το εξωτερικο μακροπεριβαλλον και μικροπεριβαλλον της επιχειρησης (SWOT analysis, PEST analysis, δομικη αναλυση αγοράς structural analysis of an industry κ. α)  Επισκεφτειτε έναν συγκεκριμενο αριθμο συγχρονων οικονομικων μοναδων και συζητηστε με τα στελεχη τους για την αποστολη και το οραμα της επιχειρησης.  Στρατηγικη αναπτυξης μεσω συγχωνευσεων και εξαγορων: λογοι πραγματοποιησης, εμποδια, αποτελεσματα, προοπτικες, ελληνικη εμπειρια.  Η προσφατη κριση χρηματοπιστωτικου συστηματος και οι επιπτωσεις της στη λειτουργία των συγχρονων οικονομικων μοναδων.  Ο ρολος του κρατους στην αντιμετωπιση της κρισης μεσω της διασωσης χρηματοπιστωτικων ιδρυματων.  Στρατηγικες συμμαχιες – συνέργειες: τομεις δραστηριοτητας, κινητρα συναψης στρατηγικων συμμαχιων, αποτελεσματα, ελληνικη εμπειρια.  Αναλυση και σχεδιασμος στρατηγικου προγραμματος μιας υπαρχουσας οικονομικης μοναδας.  Εκπονηση στρατηγικου προγραμματος για μια υποθετικη επιχειρηση  Το περιβαλλον ως δομικο στοιχειο αναπτυξης των συγχρονων επιχειρηματικων μοναδων ΟΔΗΓΙΕΣ: μπορειτε να επιλεξετε ένα από τα ανωτερω θεματα. Η εργασια είναι ατομικη ή ομαδικη (εως τεσσερα ατομα). Η ημερομηνια παραδοσης των εργασιων καθως και η ημερομηνια διεξαγωγης της προοδου (τεστ) θα ανακοινωθουν εγκαιρως κατά τη διαρκεια των παραδοσεων

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ  
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ  
Advertisement