Page 1

1


НЕ ПРОСТО

¬ÀÇÖ

2

КАНИКУЛЫ


В ‡ÇÌÃڍ»ÎÀ †Áƽ…‹µÈº TIMES

ÇÈÑÖ

Карла Маркса, 57

263-43-96

vk.com/cafetimes times-nsk.ru

Кофе и чай без ограничений

120 руб./первый час Далее 1 руб./мин. 3


ȱ¢Ǭ•‘£–œ–ȫs¬©™£Ƽȥœ¯’Ÿ“­ƻ

ņ{Ǧ•Ȥ¨‘¢ȶ•“–ž‘•§‘£­’­¯ȱĪŇ ƒǦ•Ȥ¢¡‘‘‘‘ʉȲʈŸ¨–£¢Ⱥ™ʉ–ž™£­“¢ƻ¢“Ÿƻ ¡–—ž¯ƻ—™ʉž­Ȼœȁ©¤ƻ¢£Ÿ¡ŸžȲ ~Ÿ“¬ȫ”Ÿȩ Ÿ¡Ȥ –¡––ȯvªȧŸ•žȤ¢£¤ –ž­›Ȥ““–¡ȳžȤ ¤£ȪȬžŸ“¬Ȯ“–¡©™ž‘Ȯ €Ÿ¨–Ȳ£Ƽ¢£¤•–ž£Ȳʉ™Ÿȫ¢¤—•–žƼ sʈǮŸ•ž¤ƻ¢ž–—ž¤ƻ Ÿ¡Ȳ €œ°¢‘£­“–¢–œ™£­¢Ⱥ•¡¤”™Ȯžȧ•‘žƼ ‚Ǧ¡–£­¢ȺȻ£‘›¤ƻ ǦŸ•Ȳ uœȺž™ȳ~Ÿ“¬ȫ”ŸȩĬ¢‘¬ȫ›œ‘¢¢ž¬ȫ™ȼ“¢ʂ x‘•Ÿ¡ž¬ȫ“–¢–œ¬ȫȪ©¤ž¬ȫ ȯžǦƼ¡‘ʉœǞž¬ȳ”Ÿ£Ÿ“™ȱ¤£ʂ ~‘¡Ÿ•™©›Ƽ®£Ÿȱ’Ǡ¤ž¬ȫĪ v¢œ™£¬•Ÿ¡Ÿ”Ÿš¢£¤•–ž£•Ÿ¢™¦ Ÿ¡¤¨‘–©­¢° ™ž–˜ž‘–©­¢¨–”Ÿž‘¨‘£­®£Ÿ£”Ÿ• Ÿœ™¢£‘š ¢£¡‘ž™§¬¢ –§™‘œ­žŸ”Ÿ˜™ž–”Ÿ“¬ ¤¢›‘—¤¡ž‘œ‘ •œ°6WXGHQW22)¢§–ž£¡‘œ­žŸš£–Ÿšņ{q{~qˆqƒ s‚vxq~s"Ň„ž‘¢˜•–¢­™•œ°¢‘Ÿ¡‘˜“™£™° ™ž¥Ÿ¡‘§™°™–¢£‘”•–˜‘¡‘’Ÿ£‘£­‘ Ÿ£Ÿ Ÿ£•Ÿ¦ž¤£­Ÿ—žŸsŸ’ª–“¢–¨£Ÿ£–’–ž¤—žŸ

‚~Ÿ“¬Ȯ 2014 ”Ÿ•ɣ

Ʉɨɦɚɧɞɚ©ɀɭɪɧɚɥɚɞɥɹ6WXGHQW2))ª Ɋɟɞɚɤɰɢɹ

Ɋɟɞɚɤɰɢɹ

ɀɭɪɧɚɥɢɫɬ

ɀɭɪɧɚɥɢɫɬ

Ⱥɜɬɨɪɵ

Ⱥɜɬɨɪɵ

Ⱥɜɬɨɪɵ

Ⱦɢɡɚɣɧɢɜɟɪɫɬɤɚ

Media-manager

Ʌɣɬɠɦɠɝɛ ɀɦɠɨɛ

Ƚɛɬɣɦɷɠɝɛ əɦɣɺ

Ȼɫɭɠɧɠɨɥɩ ɇɛɫɞɛɫɣɭɛ

ɇɛɥɨɛɧɛɫɛ ɇɛɫɣɺ

ɇɩɭɩɝɣɦɩɝɛ ɀɝɞɠɨɣɺ

ɂɛɫɥɩɝɛ Ȼɫɣɨɛ

Ƀɞɨɛɭɹɥ Ɍɭɛɨɣɬɦɛɝ

design2pro.ru

Ʌɫɩɭɩɝɛ Ȼɨɛɬɭɛɬɣɺ

16+ 4

©ɀɭɪɧɚɥɞɥɹ6WXGHQW2))ª©Ʉɚɤɧɚɱɚɬɶɜɫɟɡɚɧɨɜɨ"ªɞɟɤɚɛɪɶɝ ɉɨɞɩɢɫɚɧɨɜɩɟɱɚɬɶɝȼɵɯɨɞɧɨɦɟɪɚɝ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶɢɢɡɞɚɬɟɥɶɈɈɈ©ɊȺ©ɋɈɎɎªªȺɞɪɟɫɪɟɞɚɤɰɢɢɝɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɭɥɩɪɄɚɪɥɚɆɚɪɤɫɚɨɮ Ɍɟɥ VWXGHQW2))#OLYHUXKWWSYNFRPPDJD]LQHBIRUBVWXGHQWRII Ɉɬɩɟɱɚɬɚɧɨɜɬɢɩɨɝɪɚɮɢɢ©ȼɩɪɢɧɬªɌɢɪɚɠɷɤɡ ɀɭɪɧɚɥɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɜɍɩɪɚɜɥɟɧɢɢɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɵɩɨɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟɫɜɹɡɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɩɨɋɢɛɢɪɫɤɨɦɭɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭɉɂʋɌɍɨɬɢɸɧɹɝ ɀɭɪɧɚɥɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹɛɟɫɩɥɚɬɧɨɬɨɥɶɤɨɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɝɨɪɨɞɚ Ɇɧɟɧɢɟɪɟɞɚɤɰɢɢɦɨɠɟɬɧɟɫɨɜɩɚɞɚɬɶɫɦɧɟɧɢɟɦɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɟɣ


Хорошая работа, для хорошего тебя

  

    

Факты, от которых вы обалдеете ЫЙ ТНЫ «МЯТНЫ НТ В «МЯТ

КАРА КАРАСЬ»

ОФИЦИА нначч нем игру. начнем Совсем скоро мы правилам. п р а вилам. п новым пра Игру по ТОВ И ЭМОЦИЙ ЦВЕТО ИГРУ ВКУСОВ, ЦВЕТОВ СКОЙ КУХНИ. А ТСКОЙ АЗИА ПАНАЗИАТ ПАНАЗ МНОГОГРА ННОЙ К – ТЫ! ИГГРОК И ГЛАВНЫЙ ИГРОК ко т ью успешной команччаст тебя стать частью Мы приглашаем каресную работу, ды! интее р у ю и интересную р престижну ми гоПредлагаем Предлага р ы стандарта ировы мировыми ми с о з акомст , знакомств в решении р рьерный рост, ть проявить себя ость тва и возможнос степриимс степри задач. андар тных нестандар соискателя м: нияя к ссоискат р тр аш требовани Наши ом от 6 месяцев фиц официант аботы работы работ р • Опыт R-keep ь с R-keeper р ра ение работать мение • Умение делового этикета обслуживан ия Зн • Знание культуру высо ть высокую • Умение обеспечива ности гостей услови многозадач в условиях р • Умение работать р реакции Быстр • Быстрота • Обаятельн ость внешни вид ом ельный внешний Презента През н • Презентаб ся в ресторанн р и развивать • Желание работать бизнесе до 00.00 сменный с 11.00 График работы руб. 000 чай) от 25 З/п (оклад+%+ Мы предлагаем : ОФИЦИАНТ В «ШАНСОНЬЕ» • Стабильно сть профессио нальном • Работу в дружном, Официант в кофейню «Шансонье» коллективе Французская кофейня «Шансонье» приглашает комп тание за счет компании • Питание на электронв свою команду активного и энергичного официанта. ф фо с фото р з ть сылайте резюме Высылайте Условия: рад рассмотре рады адр и мы будем ный адрес • График работы сменный, после работы развоз. ру! уру к вашу кандидату • З/п 15 000-30 000 рублей (оклад + % + ча» ст» ГК «Конквест евые) р сонала пер руу персонала п подбору р по джер Менеджер Работаа в компании «Конквест» – это: 7 1 4-1 310-54 +7 (983) 310-54-17 • Бесцен Бесценный опыт в компании с 16-ти летней 0) 1188 .00) 0 0 до 18.00) 9.0 (пн.-пят. с 9.00 ист историей торией р • Работа в заведениях высокого ценового сегмента (гарантированно (гара р высокий чай) • Возможность Воз карьерного роста в рамках холдинга, а не одного заведения • Работа Работ в заведениях, каждое из которых уникально калльно в своем сво роде • Работа под руководством профессиональных и опытных опы ытных мен менеджеров. Если ты – профессионал ресторанной сферы или хочешь хоччешь им ст стать, то мы ждем тебя в свою команду!! Ждем м Вас Ва на собеседование ежедневно с 10.00 до 21.00, 21.0 00, ул.Ленина, у л.Лен 20, ул. Красный проспект, 37 ГК «Конквест» Менеджер М по подбору персонала +7 (983) 310-54-17 (пн.-пят. с 9.00 до 18.00)

Ь “ Т А О? Ч В А О Н Н А К З А Е “К С В

Сделать, достичь или просто быть

10 причин полюбить Сингапур

14

+ #      '

   

 

   !"#$%&#'()

38

Сказка о потерянном времени

01/02

2014

Недостатки, которые стоит указывать в резюме

Когда живешь на острове

16

22

Студенческие новости

17

Новогодняя ночь в стиле HARAT’s Как выжить на Новый год

8 31

Чего ждать от года Лошади?

42

     !"  ! #$  # % &    "  "'

   

(  $ )  # # $        ( *

  $ 1 23 4

,-.)//)/0

44

Гороскоп на январьфевраль

40

19

29 5


  

    

  

       

   

     !"  ! #$  # % &    "  "'

(  $ )  # # $        ( *

+,-)..)./

  $ 0 12 3

 #      '    

6

 

   !"#$%&#'()


Ǫ ǷǸǶǫǸǨǴǴǭ: șȚȘ. 08: ǹȚțȌȍȕȟȍșȒȐȍ ȕȖȊȖșȚȐ. șȚȘ. 09: ǷȘȖȠȍȌȠȐȍ ȔȍȘȖȗȘȐȧȚȐȧ. ǷȧȚȤ șȚțȌȍȕȚȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȈș țȌȐȊȐȓȐ. șȚȘ. 10-11: ǹȌȍȓȈȚȤ, ȌȖșȚȐȟȤ ȐȓȐ ȗȘȖșȚȖ ȉȣȚȤ. șȚȘ. 12-13: ǴȕȍȔȖȚȍȝȕȐȒȈ. ǽȖȟț ȗȖȔȕȐȚȤ ȊșȨ! ǿȈșȚȤ 2. șȚȘ. 14-15: 10 ȗȘȐȟȐȕ ȗȖȓȦȉȐȚȤ ǹȐȕȋȈȗțȘ, ȐȓȐ ǷȖȟȍȔț ǶȒșȜȖȘȌ ȉȖȓȤȠȍ ȕȍ ȕțȎȍȕ. șȚȘ. 16: ǵȍȌȖșȚȈȚȒȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȚȖȐȚ țȒȈȏȈȚȤ Ȋ ȘȍȏȦȔȍ. șȚȘ. 17: ǽȖȘȖȠȈȧ ȘȈȉȖȚȈ Ȍȓȧ ȝȖȘȖȠȍȋȖ Țȍȉȧ.

ÑÒÓÄÊÀÍÀË 7 9


Ñòóäåíòàì îòìåíèëè áåçëèìèòíûé ïðîåçä ǹȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȍȍ ȘȈșȗȖȘȧȎȍȕȐȍ ȔȥȘȈ ǵȖȊȖșȐȉȐȘșȒȈ ȖȗțȉȓȐȒȖȊȈȕȖ Ȋ ȔțȕȐȞȐȗȈȓȤȕȖȔ ȉȦȓȓȍȚȍȕȍ. Ǫ ȗȘȍșș-ȞȍȕȚȘȍ ȔȥȘȐȐ șȖȖȉȡȐȓȐ, ȟȚȖ ȉȍȏȓȐȔȐȚȕȣȑ ȗȘȖȍȏȌ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȔ ȚȘȈȕșȗȖȘȚȍ ȖȚȔȍȕȍȕ ȗȖ «DzȈȘȚȍ șȚțȌȍȕȚȖȊ», ȗȘȐ ȥȚȖȔ 50-ȗȘȖȞȍȕȚȕȈȧ șȒȐȌȒȈ ȕȈ ȗȘȖȍȏȌ ȗȖ ȒȈȘȚȍ șȖȝȘȈȕȧȍȚșȧ. ǸȈȕȍȍ ȉȣȓȖ ȌȊȈ ȊȈȘȐȈȕȚȈ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ ȓȤȋȖȚȕȖȑ șȚțȌȍȕȟȍșȒȖȑ ȒȈȘȚȣ: ȊȕȖșȐȚȤ ȕȈ șȟȍȚ 500 Șțȉȓȍȑ Ȋ ȔȍșȧȞ Ȑ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȕȍȖȋȘȈȕȐȟȍȕȕȖȍ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȗȖȍȏȌȖȒ ȕȈ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȔ ȚȘȈȕșȗȖȘȚȍ ȓȐȉȖ ȊȕȖșȐȚȤ ȓȦȉțȦ șțȔȔț Ȑ ȖȗȓȈȟȐȊȈȚȤ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖȓȖȊȐȕț șȚȖȐȔȖșȚȐ ȌȖ Țȍȝ ȗȖȘ, ȗȖȒȈ ȕȍ ȕțȎȕȖ ȗȖȗȖȓȕȐȚȤ șȟȍȚ. «ǷȘȖșȚȖ ȖȚȔȍȕȐȓȐ ȉȍȏȓȐȔȐȚ, ȚȖ ȍșȚȤ 50-ȗȘȖȞȍȕȚȕȈȧ ȓȤȋȖȚȈ ȖșȚȈȍȚșȧ, – ȗȖȧșȕȐȓȐ Ȋ ȗȘȍșș-ȞȍȕȚȘȍ ȒȖȘȘȍșȗȖȕȌȍȕȚț «ǺȈȑȋȐ.ȐȕȜȖ». – ǷȘȐ ȥȚȖȔ ȒȈȘȚȈ ȖșȚȈȍȚșȧ ȚȈ Ȏȍ șȈȔȈȧ». ǶȚȔȍȕț ȉȍȏȓȐȔȐȚȕȖȋȖ ȗȘȖȍȏȌȈ Ȋ ȔȥȘȐȐ ȖȉȢȧșȕȐȓȐ ȕȍȖȌȕȖȒȘȈȚȕȣȔ ȗȖȊȣȠȍȕȐȍȔ șȚȖȐȔȖșȚȐ ȉȐȓȍȚȖȊ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȔ ȚȘȈȕșȗȖȘȚȍ, Ȋ ȚȖ ȊȘȍȔȧ ȒȈȒ «ȗȖșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȍ Ȗ 500 Șțȉȓȧȝ» ȕȍ ȔȍȕȧȓȖșȤ ș 2008 ȋȖȌȈ.

8

Íîâîñèáèðñêèå ñòóäåíòû íàïèñàëè ïîñëàíèÿ â áóäóùåå

Ǫ Ǵțȏȍȍ șȊȧȏȐ 27 ȕȖȧȉȘȧ ȗȘȖȠȓȈ ȏȈȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȈȧ ȟȈșȚȤ ȔȍȘȖȗȘȐȧȚȐȧ, ȖȘȋȈȕȐȏȖȊȈȕȕȖȋȖ șȚțȌȍȕȚȈȔȐ ǵȖȊȖșȐȉȐȘșȒȖȋȖ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȋȖ țȕȐȊȍȘșȐȚȍȚȈ ȥȒȖȕȖȔȐȒȐ Ȑ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ (ǵǫǻȅǻ). ǩȖȓȍȍ 50 ȗȐșȍȔ, ȕȈȗȐșȈȕȕȣȝ șȚțȌȍȕȚȈȔȐ ȥȚȖȋȖ ȊțȏȈ șȈȔȐȔ șȍȉȍ, ȉțȌțȚ ȝȘȈȕȐȚȤșȧ Ȋ Ȕțȏȍȍ ȌȍșȧȚȤ ȓȍȚ, ȗȖșȓȍ ȟȍȋȖ Ȑȝ ȌȖșȚȈȊȧȚ ȈȌȘȍșȈȚȈȔ. ǷȘȐȔȍȘ ȖȒȈȏȈȓșȧ ȏȈȘȈȏȐȚȍȓȤȕȣȔ — ȎțȘȕȈȓȐșȚȣ, ȗȘȐșțȚșȚȊȖȊȈȊȠȐȍ ȕȈ ȔȍȘȖȗȘȐȧȚȐȐ, ȗȖȌȌȈȓȐșȤ ȊșȍȖȉȡȍȔț ȥȕȚțȏȐȈȏȔț Ȑ ȚȖȎȍ ȕȈȗȐșȈȓȐ ȗȖ ȗȐșȤȔț ȉțȌțȡȐȔ șȍȉȍ. DzȈȒ ȗȘȐȏȕȈȦȚșȧ ȘȈȉȖȚȕȐȒȐ ȕȖȊȖșȐȉȐȘșȒȖȋȖ Ǵțȏȍȧ șȊȧȏȐ, Ȑȝ țȌȐȊȐȓȖ ȉȖȓȤȠȖȍ ȎȍȓȈȕȐȍ șȚțȌȍȕȚȖȊ ȗȐșȈȚȤ ȗȐșȤȔȈ Ȋ ȕȈȠ ȊȍȒ ȥȓȍȒȚȘȖȕȕȣȝ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȑ. ǰ ȕȍ ȥȓȍȒȚȘȖȕȕȣȍ, Ȉ șȈȔȣȍ ȕȈșȚȖȧȡȐȍ, ȉțȔȈȎȕȣȍ. — ǰȌȍȧ ȊȖȏȕȐȒȓȈ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȌȈȊȕȖ, — ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚ ǭȓȍȕȈ ǺȘȍȋțȉ, ȖȌȕȈ Ȑȏ ȖȘȋȈȕȐȏȈȚȖȘȖȊ ȈȒȞȐȐ, șȚțȌȍȕȚȒȈ ȊȚȖȘȖȋȖ ȒțȘșȈ.— Ǫșȍ Ȕȣ, țȟȈșȤ Ȋ ȠȒȖȓȍ Ȋ ȗȍȘȊȖȔ ȒȓȈșșȍ, ȗȐșȈȓȐ ȗȐșȤȔȈ, ȖșȚȈȊȓȧȓȐ șȊȖȐ ȗȖȎȍȓȈȕȐȧ, ȔȍȟȚȣ Ȋ ȒȖȕȊȍȘȚȐȒȈȝ, Ȑ ȗȖȚȖȔ, Ȋ ȖȌȐȕȕȈȌȞȈȚȖȔ ȒȓȈșșȍ, țȟȐȚȍȓȧ ȊȖȏȊȘȈȡȈȓȐ Ȑȝ ȕȈȔ. ǵȈȔ ȏȈȝȖȚȍȓȖșȤ ȊșȗȖȔȕȐȚȤ ȌȍȚșȚȊȖ, Ȑ Ȕȣ ȘȍȠȐȓȐ ȗȘȖȌȖȓȎȐȚȤ ȗȖȌȖȉȕțȦ ȚȘȈȌȐȞȐȦ țȎȍ Ȋ șȚțȌȍȕȟȍșȚȊȍ, Ȋ ȕȈȠȍȔ țȕȐȊȍȘșȐȚȍȚȍ. ǨȒȞȐȧ ȗȘȖȊȖȌȐȓȈșȤ Ȋ ȈȒȚȖȊȖȔ ȏȈȓȍ țȕȐȊȍȘșȐȚȍȚȈ, Ȑ, ȒȈȒ ȋȖȊȖȘȧȚ ȖȘȋȈȕȐȏȈȚȖȘȣ, ȍșȓȐ ȉȣ ȊȘȍȔȧ ȕȍ ȉȣȓȖ ȖȋȘȈȕȐȟȍȕȖ ȘȈȔȒȈȔȐ ȗȖȓțȚȖȘȈȟȈșȖȊȖȑ ȓȍȒȞȐȐ, ȗȐșȍȔ ȉȣȓȖ ȉȣ ȕȍ ȗȧȚȤȌȍșȧȚ, Ȉ ȕȈȔȕȖȋȖ ȉȖȓȤȠȍ. ǹȈȔȣȔȐ ȈȒȚȐȊȕȣȔȐ ȖȒȈȏȈȓȐșȤ șȚțȌȍȕȚȣ ȔȓȈȌȠȐȝ ȒțȘșȖȊ Ȑ ȏȈȖȟȕȐȒȐ. ǵȍȒȖȚȖȘȣȍ ȘȍȉȧȚȈ ȗȘȐȕȖșȐȓȐ ȗȐșȤȔȈ, ȕȈȗȐșȈȕȕȣȍ ȌȖȔȈ, Ȋ șȊȖȐȝ ȒȖȕȊȍȘȚȈȝ. ǹȚțȌȍȕȚȣ, ȒȈȒ Ȑ ȗȖȓȈȋȈȍȚșȧ, ȚȊȖȘȟȍșȒȐ ȗȖȌȖȠȓȐ Ȓ Ȍȍȓț: ȒȚȖ-ȚȖ ȊȒȓȈȌȣȊȈȓ

Ȋ ȒȖȕȊȍȘȚȣ ș ȗȐșȤȔȈȔȐ ȗȘȧȌȐ ȊȖȓȖș, ȒȚȖ-ȚȖ — ȊȖȏȌțȠȕȣȍ ȠȈȘȐȒȐ, Ȉ ȒȖȍȒȚȖ — ȌȈȎȍ șȐȋȈȘȍȚȣ (ȊȐȌȐȔȖ, ȕȈ ȚȖȚ șȓțȟȈȑ, ȍșȓȐ ȟȍȘȍȏ ȌȍșȧȚȤ ȓȍȚ ȒȖȕȟȐȚșȧ ȊȍșȤ ȚȈȉȈȒ, ȐȓȐ ȊȏȊȖȓȕȖȊȈȕȕȣȑ ȗȐșȤȔȖȔ Ȑȏ ȗȘȖȠȓȖȋȖ ȈȌȘȍșȈȚ ȏȈȝȖȟȍȚ ȗȖȒțȘȐȚȤ). ǹȈȔȣȍ ȔȍȘȒȈȕȚȐȓȤȕȣȍ Ȑ ȌȍȓȖȊȣȍ ȊȒȓȈȌȣȊȈȓȐ Ȋ ȗȐșȤȔȈ ȌȍȕȤȋȐ, ȘȈșșȟȐȚȣȊȈȧ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȔȍȕȧȦȡȍȑșȧ ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȑ șȐȚțȈȞȐȐ ȌȍșȧȚȤ Șțȉȓȍȑ Ȋ ȉțȌțȡȍȔ ȗȘȍȊȘȈȚȧȚșȧ Ȋ ȞȍȓȖȍ șȖșȚȖȧȕȐȍ. ǵȖ ȉȖȓȤȠȐȕșȚȊȖ șȚțȌȍȕȚȖȊ ȊȒȓȈȌȣȊȈȓȐ ȟȚȖ-ȚȖ ȖșȖȉȍȕȕȖȍ, ȟȚȖ-ȚȖ ȌȖȘȖȋȖȍ, ȟȚȖ ȔȖȋȓȖ ȉȣ ȕȈȗȖȔȕȐȚȤ Ȗ, ȗȖȎȈȓțȑ, ȓțȟȠȍȔ ȊȘȍȔȍȕȐ Ȋ ȎȐȏȕȐ ȒȈȎȌȖȋȖ — șȚțȌȍȕȟȍșȒȖȑ ȗȖȘȍ. DzȈȒ ȖȉȍȡȈȦȚ ȖȘȋȈȕȐȏȈȚȖȘȣ, ȟȍȘȍȏ ȌȍșȧȚȤ ȓȍȚ ȗȐșȤȔȈ ȉțȌțȚ ȊȖȏȊȘȈȡȍȕȣ ȥȚȐȔ Ȏȍ ȓȦȌȧȔ șȗȍȞȐȈȓȤȕȣȔȐ ȒțȘȤȍȘȈȔȐ ȗȖ ȈȌȘȍșț, țȒȈȏȈȕȕȖȔț ȕȈ ȒȖȕȊȍȘȚȍ. ǹȈȔȣȍ ȗȘȍȌțșȔȖȚȘȐȚȍȓȤȕȣȍ șȚțȌȍȕȚȣ ȗȐșȈȓȐ ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȍ ȈȌȘȍșȈ — ȕȈ șȓțȟȈȑ, ȍșȓȐ Ȑȝ ȌȖȔ șȕȍșțȚ ȐȓȐ ȖȕȐ ȗȍȘȍȍȌțȚ. ǸȍȉȧȚȈ țȒȈȏȣȊȈȓȐ ȐȔȍȕȈ Ȑ ȈȌȘȍșȈ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ șȊȖȐȝ ȌȘțȏȍȑ, ȕȖ Ȑ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ Ȋ ȉȓȐȎȈȑȠȐȍ ȌȍșȧȚȤ ȓȍȚ ȕȐȒțȌȈ ȗȍȘȍȍȏȎȈȚȤ ȕȍ ȗȓȈȕȐȘțȦȚ, — ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȉȈȉțȠȍȒ Ȑ ȌȍȌțȠȍȒ. ǻȒȈȏȣȊȈȓȐ ȌȈȎȍ ȥȓȍȒȚȘȖȕȕțȦ ȗȖȟȚț, ȟȚȖȉȣ ȟȍȘȍȏ ȌȍșȧȚȤ ȓȍȚ ș ȕȐȔȐ ȝȖȚȤ ȒȈȒ-ȚȖ ȔȖȎȕȖ ȉȣȓȖ șȊȧȏȈȚȤșȧ. ǭșȓȐ Ȋșȍ Ȏȍ ȓȦȌȐ ȗȍȘȍȍȌțȚ, ȗȐșȤȔȈ ȔȖȎȕȖ ȉțȌȍȚ ȏȈȉȘȈȚȤ Ȋ Ǵțȏȍȍ șȊȧȏȐ. DzȖȘȖȉȖȟȒȈ ș ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȔ șȖȌȍȘȎȐȔȣȔ ȉțȌȍȚ ȝȘȈȕȐȚȤșȧ ȒȈȒ Ȕțȏȍȑȕȣȑ ȥȒșȗȖȕȈȚ șȖ șȗȍȞȐȈȓȤȕȖȑ ȚȈȉȓȐȟȒȖȑ. ǵȖ ȗȐșȤȔȈ ȗȐșȈȓȐ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ șȍȉȍ. ǵȍȒȖȚȖȘȣȍ ȖȚȗȘȈȊȐȓȐ ȗȖșȓȈȕȐȧ Ȑ ȕȍșțȡȍșȚȊțȦȡȐȔ ȈȌȘȍșȈȚȈȔ — ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȊȖȓȠȍȉȕȐȒȈȔ. ǶȕȐ-ȚȖ țȎ ȚȖȟȕȖ ȕȈȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȕțȚșȧ ȝȘȈȕȐȚȤșȧ Ȋ Ǵțȏȍȍ șȊȧȏȐ.


ƀƖƟƒƟƗƠƓƭƩƟƒƱƢƒƓƠƤƒƣƯƜƙƒƞƗƟƒ ƯƤƠƕƠƕƠƖƒƔžŵƅơƠƝƚƤƗƢƒƤƥƢƗ ųƍŽƀƁƀƃƄŲŴŽŷſƀŹŲŶŲſźŷ¦ſŲƁźƃŲƄƎƃ ƃƀƉźſŷſźŷƁƀƀŶſƀŻźŹƄŷž ŴſƅƄƂŷſſźŻžźƂœžŲŽŷſƎżƀŵƀƉŷŽƀŴŷżŲ Ų ŴźŹƀųƂŲŸŷſźźŵƀŵƀŽƑźżƅƁƂźſŲ žƀƄźŴƃƄƂŲŶŲſźŻŴƄŴƀƂƉŷƃƄŴŷſŷżƂŲƃƀ ƀŴŲ źŶƀƃƄƀŷŴƃżƀŵƀ ƄƂŲŶźƈźźƃŲŽƄƍżƀŴŲƋŷŶƂźſŲŴƃŲƄźƂŲ ŲƇ žŲƑżƀŴƃżƀŵƀ ſƗƚƙƔƗƣƤƟƒƱƖƗƔƥƪƜƒƠƤƝƚƩƚƝƒƣƮ

ǷțșȒȈȑȗȘȖșȚȧȚȔȍȕȧǵȍȒȘȈșȖȊ șǬȖșȚȖȍȊșȒȐȔ ǷțșȒȈȑȗȘȖșȚȧȚȔȍȕȧȐǫȖȋȖȓȤ ȐDzțȗȘȐȕ ǷțșȚȤǴȈȧȒȖȊșȒȐȑȉȘȖșȐȚ șȓȖȊȖȔȘȍȏȒȐȔ ǷțșȚȤșȒȈȎȍȚ©ǬțȘȈª ǹȈȓȚȣȒȖȊȁȍȌȘȐȕ ǰȊȣȗȘȖșȚȐȚȍȔȐȓȣȍȥȒșȗȍȘȚȣ ǷțșȚȤȔȐȓȖșȍȘȌȐȍȊșȍȘȌȞȈȗȘȐȌȍȚ șȕȍȉȍș DzȈȒȎȈȓȤȟȚȖȉȣșȖȏȌȈȚȤȉțȔȈȋț ȊȎȍȘȚȊț ǩȣȓȗȘȐȕȍșȍȕȏȍȓȨȕȣȑȠțȔȕȣȑȓȍș ǸȈșȒȘȣȚȤȧȕȍșțȔȍȦȊȈȠȐȚȍȔȣ ǽȖȚȐȚȍȗȘȖȊȍȘȧȑȚȍȐȓȐȕȍȚ ǯȌȍșȤȊȐȎțȚȘțȌȕȖȘȈȏȘȍȠȐȔțȦ ȗȘȖȉȓȍȔț ǽȖȚȤǴȈȧȒȖȊșȒȐȑȔȖȑȓȦȉȐȔȍȑȠȐȑ ȗȖȥȚ ǨȒȈȒȐȑȔȨȘȏȕȍȚȗȖȌșȚȘȍȓȖȦȊȍȚȘȈ ǪȍȋȖȓȐȞȖȉȤȨȚȖȉȍȏțȔȍȊ ȎȋțȟȐȑșȕȍȋ« ǴȖȑȘȖșȚ²ȓȐȠȤȗȖȓȚȖȘȈ ȕȍșȟȈșȚȕȣȝȔȍȚȘȈ ȇȚȖȎȍ©ȔȈȓȍȕȤȒȐȑªȗȖȎȈȓțȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ǨǴȈȧȒȖȊșȒȐȑȎȍȚȊȖȘȧșȊȖȦșȈȚȐȘț ǷȘȖǹȈȓȚȣȒȖȊȈȁȍȌȘȐȕȈ șȖȊșȍȔȏȈȉȣȓ ǭȋȖȔȖȚȐȊȣȕȍȧȊȐȓȖȕȔȐȘț ǹȊȖȐȔȖȚȐȊȣȔȐȘțȖȕȧȊȐȓ

ǵȍȒȘȈșȖȊȗȖȕȧȓȒȈȒȕȈȘȖȌșșȚȘȈȌȈȍȚ DzȈȒȗȓȈȟȍȚȎȍȕȡȐȕȈȗȖȔȈȓȖ ȖȔțȌȐȚȧ ǨǹȖȕȧ²ȊșȦșȊȖȦșȍȔȤȦșȗȈ ȈșȈȍȚ ǪȖȉȓȈȋȖȐȝȐȎȐȏȕȐȕȍȡȈȌȧ ȧ ǮȍșȚȖȒȉȣȓǬȖșȚȖȍȊșȒȐȑ ȒȋȘțșȚ ȚȕȖȑǹȖȕȍ ǻȉȐȓȍȍȗȘȖȗȈȡȍȋȖȖȚȞȈ ǩȍȏțȔȕȣȔȐȒȖȓȨșȈȔȐȗȖȋȖȕȐ Ȑ ȇȊȐȓȈșȤșȔȍȘȚȤ ȕȍșȒȘȣȊȠȈȧȓ ȓȐȞȈ Ȉ ǵȍȌțȔȈȑȚȍȗȘȖȠțȟȚȖȧȚ ȚțȗȈȧ ȇȏȕȈȦȊșȍȝȗȐșȈȚȍȓȍȑșȌȖșȒ ȒȐ ǰȝȚȊȖȘȟȍșȚȊȖȐȐȝȋȍȘȖȍȊȏȏȕȈȦ ǵȖȚȍȔȣȊȈȠȐȎȨșȚȟȍȟȍȔȚȐșȒȐ ȈȗȧȓȤȞȍ ǹțȌȤȉȣȒȈȕȊȈȘȈșȚȧȕțȚȈȕȈ ȌȣȝȌțȠ ǵȖȧȉȍșșȐȓȤȕȈȊȉȍȏȌȕȍȟțȎȌ ȇȕȍȝȖȟțȊȣșȈșȣȊȈȚȤȐȏȗȈȓ ȓȤȞȈ ǵȈȚȘȐșȚȘȈȕȐȞȣȋȓțȗȖșȚȐ ȐȐȟțȠȤ ǵȈȌȍȦșȤȊȣȝȖȚȧȉȣȗȘȖȟȐȚ ȚȈȓȐ ǨȍșȓȐțȓȣȉȕțȓȐșȤ±șȊȍȚȘȍȍȒȖȑ ǹȗȈșȐȉȖȟȚȖȓȐșȚȖȟȒȐȊȣȘ ȘȈȏȌȈȓȐ ȗȣȑȔȖȑ ǷȘȖșȚȐȚȍȏȈȗȖșȚțȗȖȒȋȓțȗ ǶȚșȦȌȈȊȣȑȌțȧȖȌȕȖȑȐȏȗȍȘ ȍȘȊȣȝ ǵȖȗȘȍȎȌȍȟȍȔȔȐȕțȦșȚȈȓ ȓȤȊȖȘȖȚ ǮȍȓȈȦȊȈȔȧȉȍșȒȖȕȍȟȕȣȝȕȍȍȘȊȖȊ ǷȖȕȧȚȕȣȝȉțȒȊȊȓȐșȚȈȝ ȌȘțȋȐ ȐȝȘȈȉȖȚ ǽȖȘȖȠȈȧȘȈȉȖȚȈ ȌȓȧȝȖȘȖȠ ȠȍȋȖȚȍȉȧ ǿȐȚȈȑȚȍȉȖȓȤȠȍȕȖȊȖșȚȍȑKWWSYNFRPPDJD]LQHBIRUBVWXGHQWRII

36ŹŲƂŲųƀƄƅƁƀƃƄŲŴźŽ ŽźœƀƄŽźƉſƀ

9


Сделать, достичь или просто быть

???

ǶȚȒȘȣȚȐȍ șȍȉȧ ǷȍȘȊȖȍ, ȟȍȋȖ Ȕȣ ȎȌȍȔ ȖȚ șȒȈȏȖȟȕȖȋȖ, ȕȖȊȖȋȖȌȕȍȋȖ ȗȘȍȊȘȈȡȍȕȐȧ – ȥȚȖ, ȕȈȊȍȘȕȖȍ, ȖȚȒȘȣȚȐȍ șȍȉȧ. ǪȍȌȤ ȐȕȚȍȘȍșȕȖ țȊȐȌȍȚȤ șȍȉȧ șȖ șȚȖȘȖȕȣ?

ǺȈȒ ȔȕȖȋȖ ȜȐȓȤȔȖȊ Ȕȣ ȗȖșȔȖȚȘȍȓȐ Ȗ ȊȖȓȠȍȉȕȖȔ ȗȘȍȊȘȈȡȍȕȐȐ ǯȖȓțȠȒȐ Ȋ ȜȍȦ… ǺȈȒ ȔȕȖȋȖ șȒȈȏȖȒ ȗȘȖȟȐȚȈȓȐ… Ǩ ȒȈȒ Ȏȍ ȗȘȍȚȊȖȘȐȚȤ ȥȚț șȒȈȏȒț Ȋ ȎȐȏȕȤ?

ǪȣȗȖȓȕȐȔ ȕȍȉȖȓȤȠȖȍ țȗȘȈȎȕȍȕȐȍ Ȑȏ ȒȖȒȖȓȖȋȐȐ (ȅȚȖ ȧȗȖȕșȒȈȧ ȗșȐȝȖȓȖȋȐȟȍșȒȈȧ ȐȋȘȈ. Ǫ ȍȍ ȖșȕȖȊȍ ȓȍȎȈȚ Ȑ ȜȐȓȖșȖȜȐȧ ǪȖșȚȖȒȈ, Ȑ ȗșȐȝȖȓȖȋȐȟȍșȒȐȍ ȚȍȖȘȐȐ ǯȈȗȈȌȈ. ǵȖ ȔȍȎȌț ȚȍȔ ȐȋȘȈȚȤ Ȋ ȒȖȒȖȓȖȋȐȦ ȌȖșȚȈȊȓȧȍȚ ȉȖȓȤȠȖȍ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ!) ǯȈȌȈȕȐȍ: ǴȍșȚȖ ȌȍȑșȚȊȐȧ – ȏȖȖȗȈȘȒ. ǷȍȘȍȌ ȊȈȔȐ ȌȊȈ ȗțșȚȣȝ ȊȖȓȤȍȘȈ. ǪȈȠȈ ȏȈȌȈȟȈ – ȐȏȖȉȘȈȏȐȚȤ Ȋ ȒȈȎȌȖȔ Ȑȏ ȕȐȝ ȗȖ ȖȌȕȖȔț ȎȐȊȖȚȕȖȔț. ǯȈȚȍȔ ȘȧȌȖȔ ș ȒȈȎȌȣȔ Ȑȏ ȕȈȘȐșȖȊȈȕȕȣȝ ȖȉȐȚȈȚȍȓȍȑ ȏȖȖȗȈȘȒȈ ȕȈȗȐȠȐȚȍ ȥȗȐȚȍȚȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ Ȑȝ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐȏțȦȚ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ȌȖȉȘȖȌțȠȕȣȑ, ȔȐȓȣȑ, ȗțȠȐșȚȣȑ. ǰȓȐ șȐȓȤȕȣȑ, ȋȖȘȌȣȑ, ȞȈȘșȚȊȍȕȕȣȑ… ǫȖȚȖȊȖ? ǺȖȋȌȈ ȗȍȘȍȝȖȌȐȔ Ȓ ȐȕȚȍȘȗȘȍȚȈȞȐȐ. ǵȈȘȐșȖȊȈȚȤ ǯȖȖȗȈȘȒ Ȑ ȌȊȈ ȊȈȓȤȍȘȈ.

Мечты и планы на 2014 год: Наступление Нового года – это особенное время для очень многих людей. Может, потому, что это начало отсчета нового периода времени, когда можно начать все заново, перейти на новую волну успеха, открыть нового себя… Когда я попыталась сформулировать, что же такое успех и чего я жду от следующего года, то у меня получилось, что это ожидание достижения целей или цели. А может быть, прежде всего – суметь разобраться в себе, отделить нужное от лишнего, истинные желания от навязанных, а стереотипы от собственного мнения. Гармонизировать свое внутреннее состояние – и увидеть: успех уже со мной, он уже здесь! ǺȍȒșȚ: ǭȊȋȍȕȐȧ ǴȖȚȖȊȐȓȖȊȈ

10

DzȓȦȟ Ȓ ȚȍșȚț: ǮȐȊȖȚȕȖȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ Ȋȣ ȕȈȘȐșȖȊȈȓȐ ȗȍȘȊȣȔ, - ȐȌȍȈȓȤȕȣȑ ȖȉȘȈȏ, Ȓ ȕȍȔț Ȋȣ șȚȘȍȔȐȚȍșȤ ȗȘȐȉȓȐȏȐȚȤșȧ. Ǩ Țȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ, ȒȖȚȖȘȣȔȐ Ȋȣ ȕȈȌȍȓȐȓȐ ȖȉȐȚȈȚȍȓȧ ȗȍȘȊȖȋȖ ȊȖȓȤȍȘȈ, ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȦȚ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒȐȔ ȉȣ Ȋȣ ȝȖȚȍȓȐ ȊȣȋȓȧȌȍȚȤ Ȋ ȋȓȈȏȈȝ ȖȒȘțȎȈȦȡȐȝ. ȅȚȖ ȊȈȠȍ ȗȈȘȈȌȕȖȍ, ȊȣșȚȈȊȓȧȍȔȖȍ ȕȈȗȖȒȈȏ «ȧ». ǵȍ ȏȘȧ Ȏȍ ȐȔȍȕȕȖ ȍȋȖ Ȋȣ ȕȈȘȐșȖȊȈȓȐ Ȋ ȗȍȘȊțȦ ȖȟȍȘȍȌȤ. Ǩ ȊȖȚ ȊȚȖȘȖȍ ȎȐȊȖȚȕȖȍ – ȥȚȖ Ȋȣ ȕȈșȚȖȧȡȈȧ. ǺȈȒȈȧ, ȒȈȒȈȧ ȍșȚȤ. ǬȈ, ȊȖȏȔȖȎȕȖ, Ȋȣ ȕȍ ȊșȍȋȌȈ Ȑ ȕȍ ȊȖ ȊșȍȔ șȖȉȖȑ ȌȖȊȖȓȤȕȣ, ȒȈȒȐȍ-ȚȖ șȊȖȐ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ ȗȘȍȌȗȖȟȓȐ ȉȣ ȕȍ ȈȜȐȠȐȘȖȊȈȚȤ. Ǫȣ ȒȖȕȍȟȕȖ, ȔȖȎȍȚȍ șȚȘȍȔȐȚȤșȧ Ȓ ȊȖȖȉȘȈȎȈȍȔȖȔț ȐȌȍȈȓț, ȗȣȚȈȚȤșȧ ȔȕȖȋȖȍ Ȋ șȍȉȍ ȐȏȔȍȕȐȚȤ, ȌțȔȈȧ, ȟȚȖ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊțȍȚȍșȤ. ǵȖ Ȋ ȘȍȈȓȤȕȖșȚȐ ȉțȌȍȚȍ șȚȈȘȈȚȤșȧ ȊȣȌȈȚȤ șȍȉȧ ȏȈ ȒȖȋȖ-ȚȖ ȌȘțȋȖȋȖ… Ǩ ȊȍȌȤ șȖȊșȍȔ ȕȍ șȟȐȚȈȚȤșȧ șȖ șȊȖȐȔ ȐșȚȐȕȕȣȔ «ȧ» ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ. ǿȍȔ ȉȖȓȤȠȍ ȕȈȘȐșȖȊȈȕȕȣȍ ȏȊȍȘȐ ȗȖȝȖȎȐ ȌȘțȋ ȕȈ ȌȘțȋȈ , ȚȍȔ ȔȍȕȤȠȍ ȘȈȏȘȣȊ ȔȍȎȌț ȎȍȓȈȍȔȣȔ Ȑ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȣȔ, ȜȈȕȚȈȏȐȧȔȐ Ȑ ȘȍȈȓȤȕȖșȚȤȦ, ȔȍȎȌț ȐȌȍȈȓȤȕȣȔ Ȑ ȘȍȈȓȤȕȣȔ «ȧ». Ǩ ȏȕȈȟȐȚ, Ȋ ȌțȠȍ ȘȐșȖȊȈȊȠȍȋȖ ȞȈȘȐȚ ȋȈȘȔȖȕȐȧ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ȚȈȒȖȍ ȖȚȒȘȣȚȐȍ ȌȈȍȚ ȜȖȚȖșȍșșȐȧ. DzȈȒ ȥȚȖ ȘȈȉȖȚȈȍȚ? ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȣȝ ȜȖȚȖȋȘȈȜȖȊ, șȚȐȓȐșȚȖȊ Ȑ ȊȐȏȈȎȐșȚȖȊ ȊȣȉȐȘȈȍȠȤ Ȍȓȧ șȍȉȧ ȖȉȘȈȏ, ȗȘȐȌțȔȣȊȈȍȠȤ ȕȍȒțȦ ȐșȚȖȘȐȦ. ǼȖȚȖȋȘȈȜ ȊȖȗȓȖȡȈȍȚ ȥȚȖ ȕȈ ȗȓȍȕȒȍ, Ȑ Țȣ ȊȐȏțȈȓȤȕȖ ȊȐȌȐȠȤ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ șȊȖȍȋȖ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȋȖ ȔȐȘȈ. ǺȈȒȈȧ ȜȖȚȖșȢȍȔȒȈ – ȥȚȖ ȕȍ ȗȘȖșȚȖ ȗȖȏȈ ȗȍȘȍȌ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȖȑ. ȅȚȖ ȜȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ, ȐȓȓȦșȚȘȈȞȐȧ ȚȊȖȍȋȖ ȖȡțȡȍȕȐȧ ȔȐȘȈ, ȚȊȖȍȑ ȎȐȏȕȍȕȕȖȑ

ȐșȚȖȘȐȐ Ȑ ȜȐȓȖșȖȜȐȐ ȕȈ ȜȖȚȖȗȓȍȕȒȍ. ȅȚȖ ȘȈșȒȘȣȚȐȍ șȍȉȧ Ȍȓȧ ȔȐȘȈ, ȥȚȖ ȌȐȈȓȖȋ, ȥȚȖ ȊȏȋȓȧȌ șȖ șȚȖȘȖȕȣ ȕȈ șȈȔȣȍ șȖȒȘȖȊȍȕȕȣȍ ȟȈșȚȐȞȣ șȊȖȍȑ ȌțȠȐ. Ǫ șțȝȖȔ ȖșȚȈȚȒȍ – ȒȘȈșȐȊȣȍ ȜȖȚȖȋȘȈȜȐȐ, ȒȖȚȖȘȣȔȐ ȔȖȎȕȖ ȗȖȌȍȓȐȚȤșȧ ș ȌȘțȏȤȧȔȐ Ȑ ȒȖȚȖȘȣȍ, ȗȖȊȍȘȤ, ȗȖȌȕȐȔțȚ Țȍȉȍ ȕȈșȚȘȖȍȕȐȍ. ǺȈȒȖȍ ȗȘȐȒȓȦȟȍȕȐȍ ȗȖȌȈȘȐȚ Țȍȉȍ ȖȉȡȍȕȐȍ ș ȖȟȍȕȤ ȐȕȚȍȘȍșȕȣȔȐ, ȚȊȖȘȟȍșȒȐȔȐ ȓȦȌȤȔȐ, ȗȘȖȌȍȔȖȕșȚȘȐȘțȍȚ, ȕȈșȒȖȓȤȒȖ ȚȊȖȍ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȍ «ȧ» șȖȊȗȈȌȈȍȚ ș


ȊȕȍȠȕȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȗȖȔȖȎȍȚ ȗȖȘȈȉȖȚȈȚȤ ȕȈȌ ȕȐȔ Ȑ, ȒȖȕȍȟȕȖ, șȚȈȕȍȚ ȕȍȏȈȉȣȊȈȍȔȣȔ ȗȘȐȒȓȦȟȍȕȐȍȔ, ș ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȕȈȟȕȍȚșȧ ǵȖȊȣȑ ȋȖȌ! ǸȍȈȓȐȏȈȞȐȧ Ȟȍȓȍȑ, ȌȖșȚȐȎȍȕȐȍ țșȗȍȝȈ ǪȚȖȘȖȍ, Ȗ ȟȍȔ Ȕȣ ȔȍȟȚȈȍȔ Ȋ ǵȖȊȖȔ ǫȖȌț, – ȧȊȓȧȦȚșȧ țșȗȍȝȐ ȐȓȐ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȧ Ȋ ȘȈȉȖȚȍ Ȑ ȌȍȓȈȝ. ȅȚȖ Ȑ ȗȖȓțȟȍȕȐȍ ȕȖȊȖȑ ȘȈȉȖȚȣ, Ȑ ȗȖȉȍȌȣ Ȋ ȍȎȍȌȕȍȊȕȖȑ ȘțȚȐȕȍ. ǵȖ Ȋșȍ ȥȚȐ ȔȍȟȚȣ ȖȉȢȍȌȐȕȧȓȖ ȖȌȕȖ: ȕȈȠȈ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȚȖȋȌȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ Ȍȓȧ ȕȈș ȧȘȒȖȑ ȊșȗȣȠȒȖȑ, ȒȖȋȌȈ ȖȕȈ ȖșȊȖȉȖȎȌȈȍȚ ȕȈȠț șȐȓț, ȘȈșȒȘȣȊȈȍȚ ȊȕțȚȘȍȕȕȐȍ șȗȖșȖȉȕȖșȚȐ Ȑ ȚȈȓȈȕȚȣ. ǶȌȕȐȔ șȓȖȊȖȔ, ȚȖȋȌȈ, ȒȖȋȌȈ Ȕȣ ȔȖȎȍȔ șȒȈȏȈȚȤ, ȟȚȖ ȘȍȈȓȐȏȖȊȈȓȐ ȐȓȐ ȗȖȓțȟȐȓȐ ȠȈȕș ȘȍȈȓȐȏȖȊȈȚȤ Ȋ ȉțȌțȡȍȔ șȍȉȧ șȈȔȐȝ, ȖȗȧȚȤ-ȚȈȒȐ, ȘȈșȒȘȣȚȤ șȍȉȧ ȔȐȘț. Ǵȕȍ ȖȟȍȕȤ ȕȘȈȊȐȚșȧ Ȋ ȥȚȖȔ ȗȓȈȕȍ ȗȖȏȐȞȐȧ ȗșȐȝȖȓȖȋȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȟȐȚȈȦȚ, ȟȚȖ ȐȔȍȕȕȖ ȗȘȖȝȖȌȧ ȒȈȒȖȑ-ȚȖ ȗțȚȤ, Ȕȣ țȉȍȎȌȈȍȔșȧ Ȋ șȊȖȍȔ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȍ, Ȋ șȊȖȍȑ țȕȐȒȈȓȤȕȖșȚȐ, Ȋ șȊȖȍȑ ȕȍȗȖȊȚȖȘȐȔȖșȚȐ. ǵȍȓȤȏȧ ȗȖȕȧȚȤ ȚȈȒȐȝ Ȋȍȡȍȑ, ȍșȓȐ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ șȖȏȐȌȈȍȠȤ Ȑ ȕȍ ȘȈșȒȘȣȊȈȍȠȤ șȍȉȧ ȔȐȘț. DzȈȒ ȥȚȖ ȔȖȎȕȖ ȘȍȈȓȐȏȖȊȈȚȤ? ǪȣȉȘȈȚȤ ȗȘȍȌȔȍȚ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȘȈȊȐȚșȧ, Ȑ ȐȏțȟȐȚȤ ȍȋȖ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȋȓțȉȖȒȖ, ȕȈȑȚȐ ȘȈȉȖȚț, ȒȖȚȖȘȈȧ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȐȕȚȍȘȍșȕȖȑ, Ȑ șȌȍȓȈȚȤ ȒȈȘȤȍȘț Ȋ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖȑ șȜȍȘȍ, ȌȖȉȐȊȠȐșȤ țșȗȍȝȖȊ, ȖȚȒȘȣȚȤ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȑ ȉȐȏȕȍș. ǷȖȟȍȔț ȓȦȌȐ ȗȖȓțȟȈȦȚ ȚȈȒȖȍ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȖȍ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ, ȏȈȕȐȔȈȧșȤ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȔ ȉȐȏȕȍșȖȔ? ǷȖȟȍȔț ȋȖȚȖȊȣ ȘȈȉȖȚȈȚȤ ȕȈ șȍȉȧ ȒȘțȋȓȖșțȚȖȟȕȖ? ǷȖȟȍȔț țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ Ȍȓȧ ȕȐȝ ȕȈȐȉȖȓȍȍ ȏȕȈȟȐȔȣȔ, ȕȍȎȍȓȐ ȊȕȍȠȕȍȍ ȊȖȏȕȈȋȘȈȎȌȍȕȐȍ? ǰȔȍȕȕȖ ȗȖȥȚȖȔț…

dzȦȉȖȊȤ ǵț, Ȉ ȚȍȗȍȘȤ ȗȘȖ șȈȔȣȍ ȕȈȠȐ ȏȈȚȈȍȕȕȣȍ ȟȈȧȕȐȧ Ȋ ǵȖȊȖȔ ȋȖȌț. ǵȍȊȈȎȕȖ, șȒȖȓȤȒȖ ȕȈȔ ȓȍȚ, ȕȍȊȈȎȕȖ, ȍșȚȤ ȓȐ ȘȧȌȖȔ ș ȕȈȔȐ ȓȦȉȐȔȣȑ ȐȓȐ Ȕȣ ȍȋȖ ȍȡȍ ȚȖȓȤȒȖ ȎȍȓȈȍȔ ȊșȚȘȍȚȐȚȤ, șȈȔȣȔȐ ȏȕȈȟȐȔȣȔȐ Ȍȓȧ ȕȈȠȍȑ ȌțȠȐ ȊșȍȋȌȈ ȧȊȓȧȓȐșȤ ȟȈȧȕȐȧ ȓȦȉȊȐ, ȐșȒȘȍȕȕȖșȚȐ, ȗȖȕȐȔȈȕȐȧ, ȕȍȎȕȖșȚȐ… ǷȖȟȍȔț ȚȈȒ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȓȖ Ȑ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ, Ȑ, ȕȈȊȍȘȕȖȍ, ȉțȌȍȚ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚȤ ȊșȍȋȌȈ? Ǫșȍ ȖȟȍȕȤ ȗȘȖșȚȖ: ȖȚ ȍȍ ȌȐȊȕȖȑ ȔȈȋȐȐ ȓȦȌȧȔ ȒȈȎȍȚșȧ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȊȖȒȘțȋ

DzȈȎȌȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ – șȖȊȍȘȠȍȕȕȖȍ șȖȏȌȈȕȐȍ, Ȍȓȧ ȕȍȋȖ șȖșȚȖȧȕȐȍ ȋȈȘȔȖȕȐȐ Ȑ ȓȦȉȊȐ ȕȖȘȔȈȓȤȕȖ. ȅȚȖ șȖșȚȖȧȕȐȍ ȔȖȎȕȖ ȗȘȐȖȉȘȍșȚȐ Ȑ țȓțȟȠȐȚȤ ȘȈȏȕȣȔȐ șȗȖșȖȉȈȔȐ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȈȔȕȍȑ ȔȖȎȕȖ țȓțȟȠȐȚȤ ȘȈȉȖȚț ȟȈȒȘ – ȥȕȍȘȋȍȚȐȟȍșȒȐȝ ȞȍȕȚȘȖȊ.

dzȐșȚ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȑ Ǩȝ, ȒȈȒȐȍ Ȏȍ ȚȈȓȈȕȚȓȐȊȣȍ ȉȣȊȈȦȚ ȓȦȌȐ! dzȦȉȖȍ țȊȓȍȟȍȕȐȍ ȐȓȐ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȍ ȒȖȓȓȍȋȐ ȐȓȐ ȗȖȌȘțȋȐ ȊȣȏȣȊȈȍȚ ȊȖșȝȐȡȍȕȐȍ. Ǩ ȗȖȟȍȔț șȍȉȧ Ȕȣ ȕȍȌȖȖȞȍȕȐȊȈȍȔ… Ǫ ȒȈȕțȕ țȝȖȌȧȡȍȋȖ ȋȖȌȈ ȗȖȌțȔȈȑȚȍ, ȟȍȔ ȔȖȎȍȚȍ ȗȖȝȊȈȓȐȚȤșȧ? ǪșȗȖȔȕȐȚȍ ȉȖȓȤȠȐȍ Ȑ ȔȈȓȍȕȤȒȐȍ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȧ, ȕȍ ȏȈȕȐȎȈȑȚȍ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈ! ǯȈȜȐȒșȐȘțȑȚȍ Ȑȝ ȕȈ ȓȐȟȕȖȔ ȓȐșȚȍ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȑ. ǷȖȊȍșȤȚȍ ȍȋȖ ȕȈ ȊȐȌȕȖȍ ȔȍșȚȖ, ȊȗȐșȣȊȈȑȚȍ Ȋ ȕȍȋȖ ȕȖȊȣȍ ȘȍȒȖȘȌȣ. Ƕȕ șȚȈȕȍȚ ȖȚȗȘȈȊȕȖȑ ȚȖȟȒȖȑ, Ȑ Ȋȣ șȈȔȐ ȕȍ ȏȈȔȍȚȐȚȍ, ȒȈȒ ȊȈȠȍ șȚȘȍȔȓȍȕȐȍ Ȓ țșȗȍȝț ȊȖȏȘȈșȚȍȚ. Ǩ ȗȖ țȔȖȓȟȈȕȐȦ ȊȔȍșȚȍ ș ȔȍȟȚȖȑ ȕȈȔ ȌȈȦȚșȧ șȐȓȣ, ȊȘȍȔȧ Ȑ șȗȖșȖȉȣ ȍȍ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȧ. ǴȖȐ ȗȖȉȍȌȣ:

Ȑ ȖȕȐ șȈȔȐ șȚȈȕȖȊȧȚșȧ ȗȘȍȒȘȈșȕȣȔȐ. ǹȈȔȣȑ șȈȔȖȌȖșȚȈȚȖȟȕȣȑ Ȑ țșȗȍȠȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȊșȍȋȌȈ ȋȖȚȖȊ șȒȈȏȈȚȤ Ȕȕȍ ȝȖȘȖȠȖ ȖȌȕȖȔț, ȕȖ ș ȚȖȉȖȑ ȍȡȍ ȓțȟȠȍ! Ǫșȍ șȒȈȏȒȐ Ȗ ȓȦȉȊȐ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȦȚșȧ ȗȖ-ȘȈȏȕȖȔț, ȕȖ ȖȉȢȍȌȐȕȧȍȚ Ȑȝ ȖȌȕȖ: ȗȘȖȑȌȧ ȟȍȘȍȏ ȐșȗȣȚȈȕȐȧ, ȓȦȉȖȊȤ ȖȌȈȘȐȊȈȍȚ, ȖȉȖȋȈȡȈȍȚ, șȗȈșȈȍȚ, ȌȍȓȈȍȚ ȕȈș șȟȈșȚȓȐȊȣȔȐ. ǰ ȟȈșȚȖ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȕȈȔ ȗȖ-ȕȈșȚȖȧȡȍȔț ȕțȎȕȖ, ȥȚȖ ȓȐȠȤ ȓȦȉȖȊȤ ȕȈȠȐȝ ȉȓȐȏȒȐȝ… ȅȕȍȘȋȐȧ ȓȦȉȊȐ, ȕȍȎȕȖșȚȐ, ȗȘȐȕȧȚȐȧ, țȔȍȕȐȍ ȊȐȌȍȚȤ ȒȘȈșȖȚț Ȑ ȋȈȘȔȖȕȐȦ ȊȖ ȊșȍȔ ȏȈșȚȈȊȓȧȍȚ ȐȋȘȈȚȤ ȔȐȘ ȕȖȊȣȔȐ ȒȘȈșȒȈȔȐ. ǸȈȏȊȐȊȈȑȚȍ Ȋ șȍȉȍ ȊȖșȗȘȐȐȔȟȐȊȖșȚȤ Ȑ șȖșȚȘȈȌȈȕȐȍ: ȉțȌȤȚȍ ȟțȚȒȐȔȐ Ȓ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȔ ȗȍȘȍȎȐȊȈȕȐȧȔ Ȑ ȟțȊșȚȊȈȔ ȖȒȘțȎȈȦȡȐȝ Ȑ ȗȖȔȕȐȚȍ: ȟțȊșȚȊȖ ȓȦȉȊȐ ȕȍ ȏȈȊȐșȐȚ ȖȚ ȗȈȘȚȕȍȘȈ, ȥȚȖ ȥȕȍȘȋȐȧ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȎȐȊȍȚ ȊȕțȚȘȐ ȊȈș.

ǸȖȏȖȊȣȑ ȒȊȈȘȞ ǹȍȘȌȍȟȕțȦ ȟȈȒȘț ȟȈșȚȖ ȖȉȖȏȕȈȟȈȦȚ ȘȖȏȖȊȣȔ ȞȊȍȚȖȔ. ǺȈȒ Ȑ ȖȌȐȕ Ȑȏ șȈȔȣȝ ȗȖȓȍȏȕȣȝ ȒȘȐșȚȈȓȓȖȊ Ȍȓȧ ȕȍȍ – ȘȖȏȖȊȣȑ ȒȊȈȘȞ. Ƕȕ țșȐȓȐȊȈȍȚ ȊȖȓȕȣ șȍȘȌȍȟȕȖșȚȐ, șȖșȚȘȈȌȈȕȐȧ Ȑ ȊȏȈȐȔȖȗȖȕȐȔȈȕȐȧ. DzȊȈȘȞ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȊȐȉȘȈȞȐȖȕȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ ȓȦȉȊȐ. ǷȘȖșȚȖ ȒțȗȐȚȍ ȒțȓȖȕȟȐȒ Ȑȏ ȥȚȖȋȖ ȒȈȔȕȧ Ȑ ȗȖȊȍșȤȚȍ ȕȈ ȞȍȗȖȟȒț ȐȓȐ ȠȍȓȒȖȊȣȑ ȠȕțȘȖȒ ȚȈȒ, ȟȚȖȉȣ Ȗȕ ȊȐșȍȓ ȕȈ țȘȖȊȕȍ șȍȘȌȞȈ. ǰ ȗȖșȓȍȌȕȧȧ ȗȖȓȍȏȕȈȧ ȚȍȝȕȐȒȈ ȗȖȊȣȠȍȕȐȧ ȖșȖȏȕȈȕȕȖșȚȐ Ȋ ȗȘȍȌȌȊȍȘȐȐ ȕȈșȚțȗȈȦȡȍȋȖ ȋȖȌȈ: ȊȔȍșȚȖ ȕȈȗȐșȈȕȐȧ șțȝȖȋȖ ȗȓȈȕȈ ȕȈ șȓȍȌțȦȡȐȑ ȋȖȌ ȐȓȐ șȗȐșȒȈ Ȍȍȓ. ǷȖȗȘȖȉțȑȚȍ ȕȈȗȐșȈȚȤ șȒȈȏȒț. ǫȓȈȊȕȣȔ ȍȍ ȋȍȘȖȍȔ ȖȉȖȏȕȈȟȤȚȍ șȍȉȧ. Ǩ ȌȈȓȤȠȍ ȗȖ ȐȏȊȍșȚȕȖȑ șȝȍȔȍ ȖȗȐȠȐȚȍ ȔȍșȚȖ, ȋȌȍ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȓȐ ȌȍȑșȚȊȐȧ, ȗȘȍȗȧȚșȚȊȐȧ Ȑ ȐșȗȣȚȈȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȐȠȓȖșȤ ȗȘȍȖȌȖȓȍȚȤ ȋȓȈȊȕȖȔț ȋȍȘȖȦ, ȊȖȓȠȍȉșȚȊȖ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ Ȑ ȗȖȔȖȋȓȖ ȖșțȡȍșȚȊȐȚȤ ȔȍȟȚț, Ȑ, ȒȖȕȍȟȕȖ, ȜȐȕȈȓ, ȗȘȐȟȍȔ ȗȘȖȘȈȉȖȚȈȑȚȍ ȍȋȖ Ȋ șȚȐȓȍ ȋȖȓȓȐȊțȌșȒȖȋȖ ȝȍȗȗȐ-ȥȕȌȈ. ǷȍȘȍȟȐȚȣȊȈȧ ȗȖȓțȟȍȕȕțȦ șȒȈȏȒț, Ȋȣ, ȟȚȖ ȕȐȟțȚȤ ȕȍ șȚȘȈȕȕȖ, țȊȐȌȐȚȍ șȊȖȦ ȎȐȏȕȍȕȕțȦ ȜȐȓȖșȖȜȐȦ, șȖȉȣȚȐȧ, ȔȍȟȚȣ. ǶȕȈ ȊȈȔ ȕȘȈȊȐȚșȧ? ǯȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖ. ǵȍȚ? ǺȈȒ ȊȍȌȤ șȒȈȏȒț ȔȖȎȕȖ ȗȍȘȍȗȐșȈȚȤ. ǷȘȖȌțȔȈȑȚȍ ȌȍȚȈȓȐ șȦȎȍȚȈ ȐȓȐ ȜȐȕȈȓ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ Ȋȣ ȎȌȍȚȍ. ǰ Ȋȣ țȌȐȊȐȚȍșȤ, ȕȖ Ȋ ȒȈȕțȕ ǵȖȊȖȋȖ ȋȖȌȈ șȓțȟȈȦȚșȧ ȟțȌȍșȈ! ȅȚȈ șȒȈȏȒȈ ȗȘȐȌȍȚ Ȋ ȊȈȠț ȎȐȏȕȤ…

11 11


ǵȖȟȤ. ǻȓȐȞȈ. ȀȈȕȝȈȑ… ǿȚȖ ȊȈȔ ȗȘȐȠȓȖ Ȋ ȋȖȓȖȊț ȗȖșȓȍ ȗȘȖȟȚȍȕȐȧ ȥȚȖȑ șȚȘȖȟȒȐ? DzȘȈșȕȣȍ ȒȐȚȈȑșȒȐȍ ȜȖȕȈȘȐȒȐ? ǵȖȟȤȦ, ȗȘȐ ȜȖȕȈȘȧȝ. ǰȓȐ Ȋȣ ȊșȗȖȔȕȐȓȐ ǴȈȧȒȖȊșȒȖȋȖ Ȑ ȚȖȚ ȌȍȕȤ, ȒȖȋȌȈ ȗȣȚȈȓȐșȤ ȖȚȊȍȚȐȚȤ ț ȌȖșȒȐ ȥȚȖ ȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ? ǨșșȖȞȐȈȞȐȐ ț Ȋșȍȝ ȘȈȏȕȣȍ, Ț.ȍ. Ȕȣ Ȋșȍ ȗȖ-ȘȈȏȕȖȔț ȊȖșȗȘȐȕȐȔȈȍȔ ȖȒȘțȎȈȦȡȐȑ ȔȐȘ. ǪșȗȖȔȕȐȚȍ ȗȖȋȖȊȖȘȒț ȗȘȖ ȕȈȗȖȓȖȊȐȕț ȗȖȓȕȣȑ șȚȈȒȈȕ.

ǸȍȌȈȒȞȐȧ ȗȘȖȌȖȓȎȈȍȚ ȐȏțȟȈȚȤ ȌȘȍȊȕȦȦ ȕȈțȒț ȏȈȗȖȔȐȕȈȕȐȧ – ǴȕȍȔȖȚȍȝȕȐȒț. ǷȘȐȔȍȕȧȧ ȕȈ ȗȘȈȒȚȐȒȍ ȖșȕȖȊȕȣȍ ȍȍ ȏȈȒȖȕȣ, țȌȐȊȓȧȍȠȤșȧ, șȒȖȓȤȒȖ ȊȘȍȔȍȕȐ ȥȒȖȕȖȔȐȚșȧ! Ǫ ȗȘȖȠȓȖȔ ȊȣȗțșȒȍ Ȕȣ ȘȈȏȉȐȘȈȓȐ ȚȐȗȣ ȔȣȠȓȍȕȐȧ Ȑ ȗȘȖȊȍȘȧȓȐ șȊȖȦ ȗȈȔȧȚȤ. ǹȍȋȖȌȕȧ Ȕȣ ȗȖȋȖȊȖȘȐȔ Ȗ ȈșșȖȞȐȈȞȐȧȝ Ȑ ȔȍȚȖȌȈȝ ȘȈȉȖȚȣ ș ȖȉȘȈȏȈȔȐ.

ǿȚȖ Ȏȍ ȗȖȔȖȋȓȖ ȕȈȔ Ȋ ȌȍȚșȚȊȍ ȏȈȗȖȔȕȐȚȤ șȚȐȝ ǴȈȧȒȖȊșȒȖȋȖ? Ǩ ȚȖȟȕȍȍ, ȟȚȖ ȗȖȔȖȋȓȖ Ȋ ȕȈșȚȖȧȡȍȔ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍșȚȐ ȍȋȖ? ǷțșȚȤ ȌȈȎȍ ȚȖȓȤȒȖ ȗȍȘȊȣȍ ȚȘȐ șȚȘȖȟȒȐ. ǹȒȖȘȍȍ ȊșȍȋȖ, ț ȊȈș șȘȈȉȖȚȈȓȈ ȔȍȝȈȕȐȟȍșȒȈȧ ȗȈȔȧȚȤ. ȅȚȖ ȒȖȋȌȈ ȟȚȖȉȣ ȏȈȗȖȔȕȐȚȤ, Ȕȣ șȕȈȟȈȓȈ «ȏțȉȘȐȔ», Ȉ ȗȖȚȖȔ ȟȈșȚȖ ȗȖȊȚȖȘȧȍȔ. ǵȐȟȍȋȖ ȗȘȖȚȐȊ ȏțȉȘȍȎȒȐ ȕȍ ȐȔȍȦ, ȍșȓȐ ȚȖȓȤȒȖ Ȋȣ șȚȈȊȐȚȍ ȗȍȘȍȌ șȖȉȖȑ ȞȍȓȤ

ȏȈȗȖȔȕȐȚȤ-ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍșȚȐ-ȏȈȉȣȚȤ. ǷȖȌȖȑȌȍȚ Ȍȓȧ șȌȈȟȐ șȔȍȎȕȣȝ ȌȐșȞȐȗȓȐȕ. Ǩ ȊȖȚ ȍșȓȐ ȗȍȘȍȌ ȊȈȔȐ ȘȍȈȓȤȕȣȍ ȞȍȓȐ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȏȈȗȖȔȕȐȚȤ ȗȓȈȕ șȟȍȚȖȊ ȗȖ ȉțȝȋȈȓȚȍȘșȒȖȔț țȟȍȚț (ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣ Ȍȓȧ ȗȘȖȊȖȌȖȒ). ǺțȚ țȎȍ ȖȉȣȟȕȖ ȏțȉȘȍȎȒȖȑ ȕȍ ȖȉȖȑȌȍȠȤșȧ. ǵțȎȕȖ ȊȒȓȦȟȈȚȤ ȖȉȘȈȏȣ, Ȉ Ȋ ȥȚȖȔ ȒȈȒ ȘȈȏ ȔȖȋțȚ ȗȖȔȖȟȤ ȈșșȖȞȐȈȞȐȐ.

ǨșșȖȞȐȈȞȐȐ – ȥȚȖ șȊȧȏȤ ȖȉȘȈȏȖȊ, ȋȌȍ ȖȌȐȕ ȗȘȍȌȔȍȚ ȗȖȔȖȋȈȍȚ ȊșȗȖȔȕȐȚȤ ȊȚȖȘȖȑ. ǪȖȚ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȍșȓȐ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȤ ȗȍȘȍȌ șȖȉȖȑ ȌȍȊȖȟȒț, ȓȍȚ 6-7, ș ȉȍȓȣȔȐ ȉȈȕȚȈȔȐ, ȉțȒȍȚȖȔ ȞȊȍȚȖȊ Ȑ ș țȓȣȉȒȖȑ șȟȈșȚȤȧ, ȚȖ ȒȈȒȖȑ ȗȘȈȏȌȕȐȒ ȗȍȘȊȣȔ ȌȍȓȖȔ ȗȘȐȝȖȌȐȚ ȕȈ țȔ? DzȖȕȍȟȕȖ, ȗȍȘȊȖȍ șȍȕȚȧȉȘȧ. Ǩ ȍșȓȐ ȌȍȊȖȟȒȍ țȎȍ 17 ȓȍȚ, ȖșȚȈȓȐșȤ ȉȍȓȣȍ ȉȈȕȚȣ, ȕȖ ȗȖȧȊȐȓȈșȤ ȒȘȈșȕȈȧ ȓȍȕȚȈ Ȑ țȓȣȉȒȈ șȖ șȓȍȏȈȔȐ ȕȈ ȋȓȈȏȈȝ? ǬȈ, ȥȚȖ țȎȍ ȊȣȗțșȒȕȖȑ. Ǻ.ȍ. Ȋșȍ, ȟȚȖ Ȕȣ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȔ șȍȉȍ ȗȘȐ ȊșȗȖȔȐȕȈȕȐȐ ȓȦȉȖȋȖ ȖȉȢȍȒȚȈ, ȥȚȖ ǪǰǯǻǨdzȄǵȃǭ (ȐȓȐ ȋȘȈȜȐȟȍșȒȐȍ) ȈșșȖȞȐȈȞȐȐ. ǯȈȌȈȟȈ: ǹȟȍȚ 23 «ǪșȗȖȔȖȋȈȚȍȓȤȕȣȍ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȈ», șȟȍȚ ȈȒȚȐȊȕȣȑ. ǵțȎȕȖ ȏȈȗȖȔȕȐȚȤ ȕȖȔȍȘ, ȕȈȏȊȈȕȐȍ șȟȍȚȈ Ȑ ȒȈȒȐȔ ȧȊȓȧȍȚșȧ (ȈȒȚȐȊȕȣȔ ȐȓȐ ȗȈșșȐȊȕȣȔ). ǸȍȠȍȕȐȍ: ǹ ȟȍȔ ț ȊȈș ȈșșȖȞȐȐȘțȍȚșȧ ȟȐșȓȖ 23? ǴȖȎȍȚ, ȥȚȖ ȕȖȔȍȘ ȊȈȠȍȑ ȒȊȈȘȚȐȘȣ? ǰȓȐ ȗȖșȓȍȌȕȧȧ ȞȐȜȘȈ Ȋ ȕȖȔȍȘȍ ȌȘțȋȈ? dzȐȟȕȖ ț Ȕȍȕȧ ȥȚȖ ȓȦȉȐȔȖȍ ȟȐșȓȖ. ȇ Ȋ ȌȍȚșȚȊȍ ȐȋȘȈȓȈ Ȋ ȉȈșȒȍȚȉȖȓ. Ǩ ȒȈȒȖȑ ȊȍȓȐȒȐȑ ȉȈșȒȍȚȉȖȓȐșȚ ȐȋȘȈȓ ȗȖȌ ȕȖȔȍȘȖȔ 23? ǴȈȑȒȓ ǬȎȖȘȌȈȕ! ǺȍȗȍȘȤ ȧ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȦ ȖȉȘȈȏ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȈșșȖȞȐȐȘțȍȚșȧ

12


ț Ȕȍȕȧ ș ȕȖȔȍȘȖȔ 23, Ȑ «șȊȧȏȣȊȈȦ» ȍȋȖ ș ȖșȚȈȓȤȕȖȑ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȍȑ: ǴȈȑȒȓ ǬȎȖȘȌȈȕ ȗȖȔȖȋȈȓ ȏȈȊȖȌț ȗȖ ȐȏȋȖȚȖȊȓȍȕȐȦ ȉȈșȒȍȚȉȖȓȤȕȣȝ Ȕȧȟȍȑ, ȗȖșȚȈȊȓȧȧ ȐȔ ǪǹǷǶǴǶǫǨǺǭdzȄǵȃǭ ȔȈȚȍȘȐȈȓȣ Ȍȓȧ ǷǸǶǰǯǪǶǬǹǺǪǨ. Ǻ.Ȓ. Ȗȕ ȊȣșȖȒȐȑ, ȌȍȓȈȓ ȥȚȖ Ȋșȍ ǨDzǺǰǪǵǶ. ǵȈ ȗȍȘȊȣȑ ȊȏȋȓȧȌ, ȋȘȖȔȖȏȌȒȖ Ȑ șȓȖȎȕȖ. ǵȖ ȗȘȐ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȐ (ȐȔȍȕȕȖ ȚȖȋȌȈ, ȒȖȋȌȈ ȊȈȔ ȕțȎȕȖ ȊșȗȖȔȕȐȚȤ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȦ) ȓȍȋȟȍ ȊȣȏȊȈȚȤ Ȑȏ ȗȈȔȧȚȐ ȖȉȘȈȏ, Ȉ ȊȔȍșȚȍ ș ȕȐȔ Ȑ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔțȦ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȦ. ǪșȍȋȖ ȗȈȘț ȚȘȍȕȐȘȖȊȖȒ – Ȑ Ȋȣ ș ȓȍȋȒȖșȚȤȦ ȕȈȟȕȍȚȍ ȜȈȕȚȈȏȐȘȖȊȈȚȤ Ȑ ȘȈȉȖȚȈȚȤ ș ȖȉȘȈȏȈȔȐ.

ǽȖȘȖȠȖ ȚȈȒȐȍ ȈșșȖȞȐȈȞȐȐ ȗȖȔȖȋȈȦȚ ȗȘȐ ȐȏțȟȍȕȐȐ ȐȕȖșȚȘȈȕȕȣȝ ȧȏȣȒȖȊ. ǿȚȖȉȣ «ȗȍȘȍȒȓȦȟȐȚȤșȧ» ș ȊȈȠȍȋȖ ȘȖȌȕȖȋȖ (ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȘțșșȒȖȋȖ) ȧȏȣȒȈ ȕȈ ȐȏțȟȈȍȔȣȑ (ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȜȘȈȕȞțȏșȒȐȑ) Ȑ șȊȖȉȖȌȕȖ ȟȐȚȈȚȤ ȓȐȚȍȘȈȚțȘț, ȐȏțȟȈȚȤ ȋȘȈȔȔȈȚȐȒț Ȑ ȌȈȎȍ ȖȉȡȈȚȤșȧ, ȕțȎȕȖ ȊȒȓȦȟȐȚȤ ǶǩǸǨǯ. ǻ ȒȈȎȌȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȉțȌȍȚ șȊȖȑ, ȗȖȕȧȚȕȣȑ ȚȖȓȤȒȖ ȍȔț ǶǩǸǨǯ. dzȐȟȕȖ ț Ȕȍȕȧ ȗȘȐ șȓȖȊȍ ǼǸǨǵǾǰȇ ȊșȗȖȔȐȕȈȦȚșȧ ȒȈȘȚȈȊȣȍ ȌȍȊțȠȒȐ, ȜȐȓȤȔȣ ș dzțȐ Ȍȍ ǼȐȕȍșȖȔ Ȑ, ȒȖȕȍȟȕȖ, ȌțȝȐ ǹHANEL. ǿȚȖȉȣ ȖȉȘȈȏ ȕȈȟȈȓ ȘȈȉȖȚȈȚȤ, șȚȖȐȚ ȊșȍȋȖ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȏȈȕȧȚȐȑ ȗȖȌȘȧȌ, ȏȈ 10-15 ȔȐȕțȚ, «ȊȒȓȦȟȈȚȤ» ȍȋȖ (Ȉ ȋȖȊȖȘȧ ȗȖȗȘȖșȚț, ȊșȗȖȔȐȕȈȚȤ ȜȘȈȕȞțȏșȒȐȍ ȒȖȔȍȌȐȐ Ȑ ȓȦȉȐȔȣȑ ȈȘȖȔȈȚ).

Ǫȣ ȍȌȍȚȍ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȔ ȚȘȈȕșȗȖȘȚȍ Ȑ șȓȣȠȐȚȍ, ȟȚȖ ȊȈȔ ȗȘȐȝȖȌȐȚ șȔș. ǬȖșȚȈȍȚȍ Ȑȏ șțȔȒȐ ȚȍȓȍȜȖȕ, ȕȖ ȕȈ ȥȒȘȈȕȍ ȕȍȚ ȕȖȊȣȝ șȖȖȉȡȍȕȐȑ. ǸȧȌȖȔ Ȏȍ ȟȍȓȖȊȍȒ ȈȒȚȐȊȕȖ ș ȒȍȔȚȖ ȗȍȘȍȗȐșȣȊȈȍȚșȧ. ǰ Ȋȣ ȗȖȕȐȔȈȍȚȍ, ȟȚȖ ț ȕȍȋȖ ȗȘȖșȚȖ șȚȖȐȚ ȚȈ Ȏȍ ȔȍȓȖȌȐȧ ȕȈ ȊȝȖȌȧȡȍȍ șȔș, ȟȚȖ Ȑ ț ȊȈș. ǪȈȠ ȔȖȏȋ ȖȚȘȍȈȋȐȘȖȊȈȓ «ȕȍ ȏȈȌțȔȣȊȈȧșȤ». ǹȘȈȉȖȚȈȓȈ ǯǪǻDzǶǪǨȇ ȈșșȖȞȐȈȞȐȧ. ǶȕȈ ȗȖȔȖȋȈȍȚ ȕȈȔ «ȖȟȕțȚșȧ», ȒȖȋȌȈ Ȕȣ, ȏȈȌțȔȈȧșȤ, ȗȍȘȍȝȖȌȐȔ ȗȘȖȍȏȎțȦ ȟȈșȚȤ, Ȑ ȊȖȌȐȚȍȓȐ ȕȈȔ șȐȋȕȈȓȧȚ (ȏȊțȒ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȤȕȖȋȖ șȐȋȕȈȓȈ); ȊȖȌȐȚȍȓȧȔ – ȒȖȋȌȈ ȔȈȠȐȕȈ șȒȖȘȖȑ ȗȖȔȖȡȐ ȗȘȖșȐȚ țșȚțȗȐȚȤ ȌȖȘȖȋț (ȏȊțȒ șȐȘȍȕȣ); ȌȍȚȧȔ – ȒȖȋȌȈ ȏȊȍȕȐȚ ȏȊȖȕȖȒ ȕȈ ȗȍȘȍȔȍȕț… ǫȌȍ Ȏȍ ȍȡȍ ȏȕȈȕȐȧ Ȗ ȏȊțȒȖȊȣȝ ȈșșȖȞȐȈȞȐȧȝ ȔȖȋțȚ ȗȖȔȖȟȤ ȕȈȔ Ȋ ȎȐȏȕȐ? DzȖȕȟȍȕȖ, Ȋ ȗȍȘȊțȦ ȖȟȍȘȍȌȤ, ȗȘȐ ȐȏțȟȍȕȐȐ ȐȕȖșȚȘȈȕȕȣȝ ȧȏȣȒȖȊ. ǭșȚȤ ȌȈȎȍ șȗȍȞȐȈȓȤȕȣȑ ȔȍȚȖȌ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȔȍȚȖȌȖȔ ǨȚȒȐȕșȖȕȈ. Ƕȕ ȖșȕȖȊȣȊȈȍȚșȧ ȕȈ ȗȖȌȉȖȘȍ șȖȏȊțȟȕȣȝ ȈșșȖȞȐȈȞȐȑ.

ǯȈȌȈȟȈ: far (aȕȋȓ.) – «ȌȈȓȍȒȖ», ȟȐȚȈȍȚșȧ ȒȈȒ {ȜȈ-Ȉ} ǵțȎȕȖ ȏȈȗȖȔȕȐȚȤ ȗȘȖȐȏȕȖȠȍȕȐȍ Ȑ ȗȍȘȍȊȖȌ șȓȖȊȈ. ǸȍȠȍȕȐȍ: ǹ ȟȍȔ ț ȊȈș ȈșșȖȞȐȐȘțȍȚșȧ ȌȖȓȋȖȍ «ȜȈ-Ȉ»? ǴȖȎȍȚ, ȖȕȖ ȗȖȝȖȎȍ ȕȈ ȘțșșȒȖȍ șȓȖȊȖ «ȜȈȘȣ»? «ǼȈ-Ȉ» «ȜȈȘȣ». ǼȈȘȣ ȉȣȊȈȦȚ ȉȓȐȎȕȍȋȖ Ȑ ȌȈȓȤȕȍȋȖ șȊȍȚȈ. ǺȍȗȍȘȤ «șȊȧȏȣȊȈȍȔ» ȖȉȘȈȏȣ: Far – «ȌȈȓȍȒȖ». Far – «ȜȈ-Ȉ» ȜȈȘȣ. ǬǨdzȄǵǰDZ șȊȍȚ ǼǨȘ. ǷȖ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȔț ȖȗȣȚț ȏȕȈȦ: ȕȍ ȊșȍȋȌȈ ȍșȚȤ ȔȕȖȋȖ șȊȖȉȖȌȕȖȋȖ ȊȘȍȔȍȕȐ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȐȌțȔȣȊȈȚȤ ȖȉȘȈȏȣ Ȍȓȧ ȒȈȎȌȖȋȖ ȐȕȖșȚȘȈȕȕȖȋȖ șȓȖȊȈ. dzȍȋȟȍ ȏȈȗȖȔȐȕȈȚȤ «șȊȧȏȒȈȔȐ», ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȧȔȐ. ǪȖȖȉȡȍ ȈșșȖȞȐȈȞȐȐ (Ȉ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖ, Ȑ ȔȍȚȖȌȣ ȏȈȗȖȔȐȕȈȕȐȧ)

ȖșȕȖȊȣȊȈȦȚșȧ ȕȈ ȉȈȏȖȊȣȝ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȐȝ ȟțȊșȚȊȈȝ ȊȖșȗȘȐȧȚȐȧ: ǯȘȐȚȍȓȤȕȣȍ (ȚȖ, ȟȚȖ ȊȐȌȐȔ) ǯȊțȒȖȊȣȍ (ȚȖ, ȟȚȖ șȓȣȠȐȔ) ǪȒțșȖȊȣȍ (ȚȖ, ȟȚȖ ȗȘȖȉțȍȔ) ǹȍȕșȖȘȕȣȍ (ȚȖ, ȟȚȖ ȚȘȖȋȈȍȔ) ǹȖȔȕȍȊȈȦșȤ, ȟȚȖ ȗȘȐ ȏȈȒȘȣȚȣȝ ȋȓȈȏȈȝ Ȋȣ șȔȖȎȍȚȍ ȗȍȘȍȗțȚȈȚȤ șȊȍȎȐȑ ȈȕȈȕȈș Ȑ ȉțȚȣȓȒț ȔȐȕȍȘȈȓȒȐ. ǪȈȠȈ ȗȈȔȧȚȤ Ȑ ȊȈȠ ȔȖȏȋ șȘȈȏț ȊȣȌȈȌțȚ ȊȈȔ «ȕțȎȕȣȑ» ȖȉȘȈȏ ȕȈ ȥȚȖȚ ȗȘȍȌȔȍȚ. ǶȘȋȈȕȐȏȔ șȓȖȎȕȖ ȖȉȔȈȕțȚȤ. ǽȖȚȧ ț ȔȕȖȋȐȝ ȘȍȒȓȈȔȡȐȒȖȊ ȥȚȖ ȗȖȓțȟȈȍȚșȧ. ǩțȌȤȚȍ ȉȌȐȚȍȓȤȕȣ! ǸȈȏȊȐȊȈȑȚȍ șȊȖȦ ȗȈȔȧȚȤ Ȑ ȗȖȔȕȐȚȍ, ȟȚȖ ȓțȟȠȍ ȏȈȗȖȔȐȕȈȚȤ ȖȉȣȟȕȖȍ, ȕȍȖȉȣȟȕȖȍ șȈȔȖ ȏȈȗȖȔȕȐȚȤșȧ! ǺȍȒșȚ: ǭȓȍȕȈ DzȐșȍȓȨȊȈ

13


ïðè÷èí

10 полюбить Сингапур,

ɢɥɢ

ɉɨɱɟɦɭ Ɉɤɫɭɮɠɨɟɪɧɞ ɛɨɥɶɲɟ ɧɟ ɧ

ǶȌȕȐȔ Ȑȏ șȈȔȣȝ ȉȖȓȤȠȐȝ ȗȓȦșȖȊ ǹȐȕȋȈȗțȘȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖȉȘȈȏȖȊȈȚȍȓȤȕȈȧ ȗȖȓȐȚȐȒȈ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ. ǶȉȘȈȏȖȊȈȕȕȣȍ, ȐȕȚȍȓȓȐȋȍȕȚȕȣȍ ȓȦȌȐ – ȊȖȚ ȏȈȓȖȋ ȉȍȏȖȉȓȈȟȕȖȋȖ ȉțȌțȡȍȋȖ ȓȦȉȖȋȖ ȖȉȡȍșȚȊȈ, ȚȈȒ șȟȐȚȈȍȚ șȐȕȋȈȗțȘșȒȖȍ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȓȦȌȐ – ȕȍȐșȟȍȘȗȈȍȔȣȑ Ȑ, ȕȍ ȗȖȑȔȐȚȍ Ȕȍȕȧ ȗȘȍȊȘȈȚȕȖ, ȖȟȍȕȤ ȗȘȐȉȣȓȤȕȣȑ ȘȍșțȘș. Ǫ ȖȚȓȐȟȐȍ ȖȚ ȔȕȖȋȐȝ ȌȘțȋȐȝ șȚȘȈȕ, ȏȌȍșȤ ȊȓȈșȚȐ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȦȚ ȖȉȘȈȏȖȊȈȚȍȓȤȕȣȍ țȟȘȍȎȌȍȕȐȧ. Ǫ ǹȐȕȋȈȗțȘȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȣ ȜȐȓȐȈȓȣ ȐȏȊȍșȚȕȣȝ țȕȐȊȍȘșȐȚȍȚȖȊ, ȚȈȒȐȝ ȒȈȒ ǫȈȘȊȈȘȌ, ǻȖȘȚȖȕ, ǴȈșșȈȟțșȍȚșȒȐȑ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȟȍșȒȐȑ ȚȕșȚȐȚțȚ Ȑ ȌȘ. ǭșȚȤ ȔȈșșȈ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȍȑ: șȚȐȗȍȕȌȐȈȓȤȕȣȍ ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ, ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ șȐșȚȍȔȣ ȖȉțȟȍȕȐȧ, ȗȘȈȒȚȐȒȐ Ȋ ȔȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȣȝ ȒȖȔȗȈȕȐȧȝ, Ȋ ȖȉȡȍȔ, ȊșȨ, ȟȚȖ ȚȖȓȤȒȖ ȌțȠȈ ȗȖȎȍȓȈȍȚ. ǵȍȔȈȓȖȊȈȎȕȣȑ ȔȖȔȍȕȚ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȖȉȣȟȕȖ ȊȖȓȕțȍȚ ȔȕȖȋȐȝ ȗȖșȚțȗȈȦȡȐȝ Ȋ ȐȕȖșȚȘȈȕȕȣȍ Ȋțȏȣ, – șȚȖȐȔȖșȚȤ ȖȉțȟȍȕȐȧ Ȑ ȗȘȖȎȐȊȈȕȐȧ. Ǫ ȥȚȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ ǹȐȕȋȈȗțȘ ȚȖȎȍ ȊȗȍȘȍȌȐ ȗȓȈȕȍȚȣ Ȋșȍȑ. Ǫ șȘȍȌȕȍȔ (ȍșȓȐ, ȒȖȕȍȟȕȖ, ȕȍ ȗȖȒțȗȈȚȤ ȏȖȓȖȚȣȍ ȓȐȔțȏȐȕȣ Ȑ ȗȓȈȚȤȧ ȖȚ ȒțȚȦȘ) ȔȍșȧȞ ȗȖȓȕȖȞȍȕȕȖȑ ȎȐȏȕȐ ȖȉȖȑȌȍȚșȧ ȊȈȔ Ȋ 500 ȈȔȍȘȐȒȈȕșȒȐȝ ȌȖȓȓȈȘȖȊ (Ȋ ȗȍȘȍȊȖȌȍ ȕȈ șȐȕȋȈȗțȘșȒȐȍ – 640), șțȡȐȍ ȒȖȗȍȑȒȐ ȗȖ șȘȈȊȕȍȕȐȦ ș ȏȈȗȈȌȕȣȔȐ șȚȘȈ-

14

На первый взгляд, наверное, неочевидно, но город будущего – это не Нью-Йорк, не Лондон и даже не Токио. Это Сингапур – город-государство нового типа. Почему, спросите вы? Тому есть множество самых разнообразных причин: от качества образования и количества рабочих мест до стоимости проживания и отсутствия преступности. Именно о преимуществах этой удивительной страны мы сегодня и поговорим.

ȕȈȔȐ. ǾȍȕȈ ȏȈ țȟȍȉȕȣȑ ȋȖȌ ȊȈȘȤȐȘțȍȚșȧ Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ ȊțȏȈ, ȜȈȒțȓȤȚȍȚȈ Ȑ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȈ ȊȣȉȘȈȕȕȣȝ ȗȘȍȌȔȍȚȖȊ, ȖȌȕȈȒȖ ȥȚȖ ȗȘȐȔȍȘȕȖ 3-5 Țȣșȧȟ ȌȖȓȓȈȘȖȊ ȏȈ șȍȔȍșȚȘ. ǿȚȖ ȍȡȍ ȝȖȘȖȠȍȋȖ Ȋ țȕȐȊȍȘșȐȚȍȚȈȝ ǹȐȕȋȈȗțȘȈ? Ǫ ȖȚȓȐȟȐȍ ȖȚ ȉȖȓȤȠȐȕșȚȊȈ ȘȖșșȐȑșȒȐȝ Ȑ ȍȊȘȖȗȍȑșȒȐȝ ȐȕșȚȐȚțȚȖȊ, șȐȕȋȈȗțȘșȒȐȍ șȚțȌȍȕȚȣ ȔȕȖȋȖ ȏȈȕȐȔȈȦȚșȧ ȗȘȈȒȚȐȒȖȑ, Ț.ȍ. ȚȘȈȌȐȞȐȖȕȕȖȋȖ ȠȖȒȈ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȍȘȊȖȋȖ Ȍȕȧ ȕȈ ȘȈȉȖȚȍ ȗȖ șȗȍȞȐȈȓȤȕȖșȚȐ, ȋȌȍ ȊșȨ ȕȍ ȚȈȒ Ȑ ȊșȨ ȕȍ ȚȖ, Ȋ ǹȐȕȋȈȗțȘȍ ȕȍ șȓțȟȈȍȚșȧ. ǴȖȓȖȌȍȎȤ ȚȖȟȕȖ ȏȕȈȍȚ, ȒȈȒ Ȑ ȏȈȟȍȔ ȕțȎȕȖ ȟȚȖ-ȚȖ țȟȐȚȤ, Ȉ ȗȘȍȗȖȌȈȊȈȚȍȓȐ ȗȖȔȖȋȈȦȚ șȒȖȕȞȍȕȚȘȐȘȖȊȈȚȤșȧ ȕȈ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȐ Ȟȍȓȍȑ. DzșȚȈȚȐ, ȍșȓȐ ȗȖ ȒȈȒȐȔ-ȚȖ ȗȘȐȟȐȕȈȔ Ȋ ǹȐȕȋȈȗțȘȍ ȊȈȔ ȕȍ ȗȖȕȘȈȊȐȓȖșȤ (ȗȖȟȍȔț ȚȈȔ ȊșȍȔ ȕȘȈȊȐȚșȧ, Ȕȣ ȘȈșșȒȈȎȍȔ ȕȍȔȕȖȋȖ ȗȖȏȎȍ), ȚȖ ȕȍ ȕțȎȕȖ ȉȍșȗȖȒȖȐȚȤșȧ: ȌȐȗȓȖȔȣ Ȋșȍȝ ȔȍșȚȕȣȝ ȐȕșȚȐȚțȚȖȊ ȗȘȐȏȕȈȕȣ ȔȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȣȔ ȉȐȏȕȍșȖȔ (ȏȕȈȒȖȔȈȧ DzȍȔȉȘȐȌȎșȒȈȧ șȐșȚȍȔȈ), ȚȈȒ ȟȚȖ Ȗ ȗȘȖȉȓȍȔȈȝ ș ȗȘȖȌȊȐȎȍȕȐȍȔ ȗȖ ȒȈȘȤȍȘȕȖȑ ȓȍșȚȕȐȞȍ ȔȖȎȍȚȍ ȏȈȉȣȚȤ. ǵȍȚ ȚțȚ ȚȈȒȖȋȖ. ǪȖȖȉȡȍ ȕȈȑȚȐ ȕȖȘȔȈȓȤȕțȦ, ȝȖȘȖȠȖ ȖȗȓȈȟȐȊȈȍȔțȦ ȌȖȓȎȕȖșȚȤ ǬǶ ȖȒȖȕȟȈȕȐȧ ȊțȏȈ Ȋ ǹȐȕȋȈȗțȘȍ ȘȍȈȓȤȕȖ. ǵțȎȕȖ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖȔȕȐȚȤ, ȟȚȖ ȗȖ șȚțȌȍȕȟȍșȒȖȑ ȊȐȏȍ ȘȈȉȖȚȈȚȤ ȕȍȓȤȏȧ. Ǭȓȧ ȘȍȠȍȕȐȧ ȊȖȗȘȖșȖȊ ȚȘțȌȖțșȚȘȖȑșȚȊȈ Ȋ șȚȘȈȕȍ ȍșȚȤ ȖȚȌȍȓȤȕȖȍ ȊȍȌȖȔșȚȊȖ – ǴȐȕȐșȚȍȘșȚȊȖ ǺȘțȌȈ. ǹțȌȧ ȗȖ ȕȐȏȒȖȔț țȘȖȊȕȦ ȉȍȏȘȈȉȖȚȐȞȣ –

ȕȐȟȚȖȎȕȣȍ 2% – ȘȈȉȖȚȈȍȚ ȔȐȕȐșȚȍȘșȚȊȖ ȗȘȖșȚȖ ȕȈ țȘȈ. Ǭȓȧ ȗȖșȚțȗȓȍȕȐȧ Ȋ ȊȣșȠȍȍ țȟȍȉȕȖȍ ȏȈȊȍȌȍȕȐȍ ȥȚȖȑ ȗȖȚȘȧșȈȦȡȍȑ șȚȘȈȕȣ ȊȈȔ ȗȖȕȈȌȖȉȐȚșȧ șȍȘȚȐȜȐȒȈȚ, ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȦȡȐȑ ȏȕȈȕȐȍ ȈȕȋȓȐȑșȒȖȋȖ ȧȏȣȒȈ. ǶȉȣȟȕȖ ȚȘȍȉțȦȚ IELTS ȐȓȐ TOEFL. ǻȟȚȐȚȍ, ȟȚȖ ȗȘȖȑȚȐ ȥȒȏȈȔȍȕȣ ȊȈȔ șȓȍȌțȍȚ ȕȍ șȖ șȒȘȐȗȖȔ, ȍȓȍ-ȍȓȍ ȗȍȘȍȗȘȣȋȕțȊ ȏȈȊȍȚȕțȦ ȖȚȔȍȚȒț, Ȉ ș ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȖȔ. ǴȐȕȐȔȈȓȤȕȣȑ ȉȈȓȓ Ȍȓȧ șȌȈȦȡȐȝ IELTS – 5.5 Ȑ 6 ȉȈȓȓȖȊ, Ȍȓȧ TOEFL – 550. ǺȈȒȎȍ ȕțȎȕȖ ȉțȌȍȚ șȌȈȚȤ SAT (Scholastic Aptitude/Assessment Test) ǵȍ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ Ȑ ȕȍ ȊȍȏȌȍ. ǵȍ ȉȖȑȚȍșȤ, ȥȚȖ ȗȘȖșȚȖ șȚȈȕȌȈȘȚȐȏȐȘȖȊȈȕȕȣȑ ȚȍșȚ. Ǫ ȘȈȏȕȣȝ țȕȐȊȍȘșȐȚȍȚȈȝ ȘȈȏȕȣȍ ȗȖȘȖȋȐ ȖȞȍȕȖȒ, ȕȖ ȘȈșșȟȐȚȣȊȈȑȚȍ ȗȘȐȔȍȘȕȖ ȕȈ 650 ȉȈȓȓȖȊ ȗȖ ȒȈȎȌȖȔț ȗȘȍȌȔȍȚț. ǰ, șȖȉșȚȊȍȕȕȖ, ȗȖȌ ȒȖȕȍȞ Ȕȣ ȗȖȗȘȖȉțȍȔ ȖȚȊȍȚȐȚȤ ȕȈ ȎȐȊȖȚȘȍȗȍȡțȡȐȑ ȊȖȗȘȖș: ȗȖȟȍȔț ȐȔȍȕȕȖ ǹȐȕȋȈȗțȘ. ǷȖȚȖȔț ȟȚȖ Ȋ ǹȐȕȋȈȗțȘȍ: 1) șȈȔȣȑ ȊȣșȖȒȐȑ Ȋ ȔȐȘȍ țȘȖȊȍȕȤ ȎȐȏȕȐ, 2) șȚȈȉȐȓȤȕȈȧ ȥȒȖȕȖȔȐȒȈ, 3) ȖȚȓȐȟȕȖȍ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ, 4) ȏȈȉȖȚȓȐȊȖȍ Ȑ ȈȌȍȒȊȈȚȕȖȍ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ, 5) ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȤ (ȈȓȒȖȋȖȓȤ Ȑ șȐȋȈȘȍȚȣ


ȉȈșȕȖșȓȖȊȕȖ ȌȖȘȖȋȐȍ, ȕȍȚ ȕȐ ȕȈȘȒȖȚȐȒȖȊ, ȕȐ ȕȈșȐȓȐȧ), 6) ȘȈȏȊȐȚȈȧ ȒțȓȤȚțȘȕȈȧ ȎȐȏȕȤ, 7) ȉȖȋȈȚȈȧ ȐșȚȖȘȐȧ șȈȔȖȑ șȚȘȈȕȣ, ȥȚȕȐȟȍșȒȐȍ ȘȈȑȖȕȣ Ȍȓȧ ȓȦȉȐȚȍȓȍȑ ȈȏȐȈȚșȒȖȋȖ ȒȖȓȖȘȐȚȈ, 8) ȝȖȘȖȠȐȍ ȗȍȘșȗȍȒȚȐȊȣ Ȋ ȗȓȈȕȍ ȒȈȘȤȍȘȣ, 9) ȐȕȚȍȘȕȈȞȐȖȕȈȓȤȕȖȍ ȕȈșȍȓȍȕȐȍ, 10) ȖȚȓȐȟȕȈȧ Ȓțȝȕȧ Ȋ ȉȖȓȤȠȐȝ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȈȝ. ǰ ȌȊȈ ȔȖȐȝ ȓȦȉȐȔȣȝ ȗțȕȒȚȈ, ȗȖȎȈȓțȑ: 11) ȕȍȚ ȕȐȒȈȒȐȝ ȔȖȘȖȏȖȊ, 12) ȕȍȚ ȗȘȖȉȖȒ.

ǬȖȘȖȋȐȍ ȟȐȚȈȚȍȓȐ, ȚȖȓȤȒȖ ȊȈȔ ȘȍȠȈȚȤ, ȚȈȒ ȓȐ ȝȖȘȖȠ ǹȐȕȋȈȗțȘ, ȒȈȒ Ȕȣ ȍȋȖ ȔȈȓȦȍȔ. ǷȖȥȚȖȔț ȗȘȍȌȓȈȋȈȍȔ ȖȉȘȈȚȕțȦ șȊȧȏȤ: ȍșȓȐ ȍșȚȤ ȟȚȖ șȒȈȏȈȚȤ, ȋȖȊȖȘȐȚȍ! ǺȖȟȕȍȍ, ȗȐȠȐȚȍ ȕȈȔ Ȋ ȘȍȌȈȒȞȐȦ. Ǵȣ ȉțȌȍȔ ȖȟȍȕȤ-ȖȟȍȕȤ ȘȈȌȣ. studentOFF@live.ru ș ȗȖȔȍȚȒȖȑ «10 ȗȘȐȟȐȕ ȗȖȓȦȉȐȚȤ ǹȐȕȋȈȗțȘ». ǷȖ ȊșȍȔ ȊȖȗȘȖșȈȔ ȖȉțȟȍȕȐȧ Ȋ ǹȐȕȋȈȗțȘȍ ȔȖȎȕȖ ȖȉȘȈȡȈȚȤșȧ Ȓ ȕȈȠȍȔț ȔȍȕȍȌȎȍȘț ȖȉȘȈȏȖȊȈȚȍȓȤȕȣȝ ȗȘȖȍȒȚȖȊ ǰȊȈȕȖȊȖȑ ǹȊȍȚȓȈȕȍ: +7-983-132-69-29 ȐȓȐ ȚȍȓȍȜȖȕȈȔ ȘȍȌȈȒȞȐȐ: +7-383-373-20-26.

15


Í

, È Ê Ò À Ò Ñ Î ÅÄ

Т И О Т С Е КОТОРЫ

Ü Ò À Â ÓÊÀÇÛ

Å Ì Þ Ç Â ÐÅ Если ты, дорогой студент, решил в новом году сменить и место работы, то вот тебе в помощь НЕДОСТАТКИ, КОТОРЫЕ СТОИТ УКАЗЫВАТЬ В РЕЗЮМЕ, чтобы тебя точно приняли на работу: Щедрость; Плохо стреляю; Не умею петь; Не умею подбирать одежду в тон; Забываю пароли; Сплю без пижамы; Вкусно, но мало готовлю; Медленно извлекаю квадратные корни; Тревожно сплю; Неаккуратно ем крабов; Изредка теряю ножницы; Плохо играю в домино; Во сне перетягиваю одеяло на себя; Перевариваю макароны;

16

Аккуратно щелкаю семечки; Плохо запоминаю сны; Ошибаюсь с размером обуви при заказе в интернет-магазине; Снисходительно отношусь к ипподромам; Чрезмерная честность; Сложно сказать «нет»; Жую жвачку больше пяти минут; Пропускаю пешеходов; Не разбираюсь в алкогольных напитках, пью все подряд; Засыпаю первым; Забываю поливать цветы; Не люблю читать в клубе, шумно.


ЯТНЫЙ КАРАСЬ» М « В Т Н А И Ц И Ф О у. г р у. м и гр ч н ем н чн м ы на

р м с ккоо ро С вс ем Со м. а в илл ам п р ав ы м пр н вы р у п о но И г ру МОЦИЙ ЭМ ТОВ И Э В Е ТО В , Ц ВЕ О В, СО Г РУУ В КУ С И ГР НИ. О Й КУУ ХН Т С КО З И А ТС А Н Н О Й П А Н А ЗИ М Н О Г О Г РА Ы! О К – ТЫ Г РО Л А В Н Ы Й И ГР И ГЛ о м анн п е ш н оойй к ом пе ус ю ь ью т а с т а т ь ч ас я б бя е т м е а ае ш аш л гл р М ы п ри о т уу, к а ю р абб от с уую ! ы ре сн дды и инн т е р ю у ну ж и иж т ст е горе р п м и го рт ам е ла гаа ем с т аанн ддаа р П р ед ы м и ст р овв ым ир м с в во т с ст мс м ом о к н ак а ен н з т , зн ро ст б я в р еш иии ый р с бя р ны и т ь се рь еер р я в ит п ро яв ь т с о ос н ж ож м мо з о оз в т ваа и м ст рии им епр т еп ст ч. з а даа ч. н х за ны рт р д да ан т ан нее ст м: м: л ям е ля в нии я к со исс ка т б ва рее бо с я це в Наши тр м е ся т о м о 6 ме н т ом ф иицц иаа нт т ы оф т р аб от ыт ы • О ппы p err R -kkee ep т ь с Rи р абб от ат е ие м ен • Ум а т ет т икк н ияя в а ни е овв огг о эт и д ел р у о ббсс луу ж и ва Знн ан ие •З к у ль т у ру к ю ку ку со ы вы ь т ат в ив и еч п м енн и е о бе сп • УУм о ти д чнн ос т ейй г о ззаа да гоо ст у лоо ви яхх м ноо го в ус ь т ат т от б аб р и ие е м ен • Ум ии к циии ро т а р ееаа кц с р Б ст • Бы ть е льь но сст а я т ел • О ббаая ш нии й ввии д н ы й внн еш ом ом ь ны л ль е б бе а • П р езз ен т с я в р есс т о раа нннн ь ся в а т ьс р азз ввии ва и ь т а т от б бо а ра л ни е • Ж е ла е ес з б зн би 0 0 доо 0 0 . 0 0 1 1 .0 н ы й с 11 м еенн ны см ы т о от б аб р и ик ф а р аф Гр б р у б. о 2 5 0 0 0 ру а й)) от % +ч ай л адд +% З п (оо к ла З/ м а е м: ре дл агг ае р М ы ппр ть с ос н ьн л и м а ил ОФИ ЦИАН Т В «ША НСОН ЬЕ» а ьнн ом • С т аб е с си онн ал ф ес р оф о , пр д ру ж н ом в у • Ра ббоо т Офиц иант в кофей ню «Шан сонье» ккоо ллл екк т и ве и ии Франц а ан узская кофей ня «Шанс онье» пригла шает коо мпп и т а нии е заа с чее т ро н • П ит ктр л е кт н а э ле о в т свою о от команд у актив ного и энерги чного офици анта. ф с е м ме ю зю ре ы лаа йт е р ть реет В сы Вы с с моо т р раа сс р ы д Услови ад я: р м ем е д у уд б ы рее с и мы ы й ад р ны • Графи р ф к работ ы сменны й, после работ ы развоз . руу ! р у т да и ди вваа ш у к анн • З/п 15 0 000-30 000 рублей (оклад + % + чаевые) т» К нкк ввее сст К « Ко ГК Работ а в компан ии «Конк вест» – это: ру р п о поо дбб оор д ж ер н е дж М е не • Бесцен Бесц ный опыт в компан ии с 16-ти летней о н алл а рсс он п р пе истори р ей е 17 4 - 17 0 -55 4+ ( 988 3)) 3 10 +7 • Работ Раб а в заведе ниях высоко го ценово го сегн . -пп ят . (п н. меента (гаран мента (гар р тиров анно высоки й чай) 00) с 99.. 0 0 д о 188 .0 • Возмож ность карьер ного роста в рамка х холдиннга, а не одного динга, од заведе ния • Работ а в заведе ниях, каждо е из котор ых уникалльно в своем кально сво роде • Работ а под руково дством профе ссиона льных и опы опытн ытных ых мен менедж еров. Если ты – профе ссиона л рестор анной сферы или хоч хочешь ешь им ст стать , то мы ждем тебя в свою команд у!! Ждем Вас на собесе довани е ежедне вно с 10.00 до 21.0 21.00, 00, ул.Лени ул.Лен на, 20, ул. Красн ый проспе кт, 37 ГК «Конк вест» Менед М жер по подбор у персон ала +7 (983) 310-5 4-17 (пн.-пя т. с 9.00 до 18.00)

ХОРОШАЯ РАБОТА, ДЛЯ ХОРОШЕГО ТЕБЯ

17


18


   

     

  

   

19


«ÑÌÛÑË ÆÈÇÍÈ Â ÒÎÌ, ×ÒÎÁÛ ÑÎÇÄÀÂÀÒÜ ÑÅÁß È ÌÈÐ ÂÎÊÐÓû Когда человек становится взрослым, ему часто приходится делать выбор: ходить на стабильную, но нелюбимую работу или же рискнуть и заниматься любимым делом. Если вам частенько говорят, что первый вариант не так уж и плох, напоминайте себе о счастливых и реальных примерах самореализации. Еще полгода назад Вера Шашерина была работницей банка, а теперь она готовится представлять свою собственную коллекцию одежды. Оставив перспективную карьеру в банке, наша героиня решила посвятить свою жизнь любимому еще с детства делу – придумывать интересную и оригинальную одежду. Случай Веры – это и есть пример того, как делать НУЖНО, чтобы жить счастливой, полноценной жизнью и реализовать себя на все 100%. ǪȍȘȈ, Țȣ ȕȈȟȈȓȈ șȊȖȦ ȒȈȘȤȍȘț ȌȐȏȈȑȕȍȘȈ ȖȌȍȎȌȣ șȖȊșȍȔ ȕȍȌȈȊȕȖ, ȕȖ ț Țȍȉȧ țȎȍ ȍșȚȤ șȊȖȑ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȑ ȉȘȍȕȌ. ǸȈșșȒȈȎȐ Ȗ ȕȍȔ.

ǩȘȍȕȌ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ Animal instinct by Vera ShȈsherina. ǭȋȖ ȖșȕȖȊȕȣȍ ȚȍȕȌȍȕȞȐȐ – ȥȚȖ ȎȍȕșȒȈȧ șȍȒșțȈȓȤȕȖșȚȤ Ȑ Ȋ ȚȖ Ȏȍ șȈȔȖȍ ȊȘȍȔȧ ȕȍȎȕȖșȚȤ. ȇ ȌțȔȈȦ, ȥȚȐ ȒȈȟȍșȚȊȈ șȊȖȑșȚȊȍȕȕȣ ȊșȍȔ șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȔ ȌȍȊțȠȒȈȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȓȦȉȧȚ șȍȉȧ Ȑ ȥȚț ȎȐȏȕȤ. ǴȖȧ ȒȖȓȓȍȒȞȐȧ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȈșșȖȞȐȐȘțȍȚșȧ ș ȔȖȐȔ ȗȖȕȐȔȈȕȐȍȔ ȎȍȕșȚȊȍȕȕȖșȚȐ: ȚȈȔ ȔȕȖȋȖ ȒȘțȎȍȊ, ȖȟȍȕȤ ȎȍȕșȚȊȍȕȕȣȍ ȥȓȍȔȍȕȚȣ Ȋ ȊȐȌȍ ȉȈȕȚȐȒȖȊ, ȐȕȚȍȘȍșȕȣȍ ȗȘȐȕȚȣ, ȕȍȎȕȣȍ ȞȊȍȚȖȊȣȍ ȘȍȠȍȕȐȧ. ǺȈȔ ȔȕȖȋȖ ȕȈȘȧȌȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȍ ȖșȚȈȊȧȚ ȘȈȊȕȖȌțȠȕȖȑ ȕȐ ȖȌȕț ȔȖȌȕȐȞț! Ǫ ȞȍȓȖȔ ȒȖȓȓȍȒȞȐȧ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ șȖȉȖȑ ȟȚȖ-ȚȖ șȘȍȌȕȍȍ ȔȍȎȌț ȗȖȊșȍȌȕȍȊȕȣȔ Ȑ ȊȍȟȍȘȕȐȔ ȊȈȘȐȈȕȚȖȔ. ǺȈȒȎȍ Ȋ ȒȖȓȓȍȒȞȐȐ ȍșȚȤ ȊȈȘȐȈȕȚȣ ȕȈȘȧȌȖȊ, șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȍ ȖȜȐșȕȖȔț ȌȘȍșș-ȒȖȌț, ȕȖ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȖȕȐ șȖȊșȍȔ ȕȍ șȒțȟȕȣȍ. ǴȖȧ ȒȖȓȓȍȒȞȐȧ șȗȍȞȐȈȓȤȕȖ șȖȏȌȈȕȈ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȌȍȊțȠȒȐ ȒțȗȈȓȐșȤ Ȋ ȊȖșȚȖȘȎȍȕȕȣȝ ȊȏȋȓȧȌȈȝ. DzȈȒ ț Țȍȉȧ ȊȖȏȕȐȒȓȈ ȐȌȍȧ șȚȈȚȤ ȌȐȏȈȑȕȍȘȖȔ? DzȈȒ Ȑ ȒȖȋȌȈ Țȣ ȗȖȕȧȓȈ, ȟȚȖ ȥȚȖ ȚȊȖȍ?

- ȇ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȖȟȍȕȤ ȞȍȕȐȚ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȐȏȔ ȊȖ ȊșȍȔ, ȖșȖȉȍȕȕȖ Ȋ ȖȌȍȎȌȍ – ȧ ȊșȍȋȌȈ ȝȖȚȍȓȈ ȟȍȔ-ȚȖ ȖȚȓȐȟȈȚȤșȧ. ǷȘȐȌțȔȣȊȈȓȈ, ȟȚȖ ȝȖȟț ȕȖșȐȚȤ, ȍȡȍ Ȋ ȌȍȚșȚȊȍ. ǷȖȒțȗȈȓȈ ȚȒȈȕȐ, ȘȐșȖȊȈȓȈ ȥșȒȐȏȣ, ȊȣȌȈȊȈȓȈ ȐȌȍȦ, Ȉ ȗȖȚȖȔ ȠȓȈ Ȋ ȈȚȍȓȤȍ, ȋȌȍ Ȕȕȍ Ȑ ȠȐȓȐ ȔȖȦ ȔȖȌȍȓȤ. ǭșȚȍșȚȊȍȕȕȖ, Ȋșȍ ȗȓȈȚȤȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȉȣȓȐ șȖȏȌȈȕȣ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȊȣȏȣȊȈȓȐ

20


ȔȈșșț ȥȔȖȞȐȑ ȒȈȒ ț ȌȍȊțȠȍȒ, ȚȈȒ Ȑ ț ȔțȎȟȐȕ. ǹ ȥȚȖȋȖ Ȋșȍ Ȑ ȕȈȟȈȓȖșȤ. DzȖȋȌȈ Țȣ ȘȍȠȐȓȈ, ȟȚȖ ȝȖȟȍȠȤ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ șȖȏȌȈȕȐȍȔ ȖȌȍȎȌȣ ȕȈ ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȖȔ țȘȖȊȕȍ?

- ǵȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȗȍȘȍȓȖȔȕȣȔ ȔȖȔȍȕȚȖȔ ȉȣȓ 2013 ȋȖȌ. ǪșȦ ȎȐȏȕȤ ȧ ȘȈȉȖȚȈȓȈ șȖȊșȍȔ Ȋ ȌȘțȋȖȔ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȐ: ȕȈ ȘțȒȖȊȖȌȧȡȐȝ ȗȖȏȐȞȐȧȝ Ȋ ȉȈȕȒȈȝ, Ȋ ȒȖȔȗȈȕȐȧȝ, ȏȈȕȐȔȈȦȡȐȝșȧ ȗȘȖȌȈȎȈȔȐ. Ǫ ȗȘȐȕȞȐȗȍ, Ȕȕȍ ȉȣȓȖ ȒȖȔȜȖȘȚȕȖ Ȑ ȚȈȔ. ǵȖ ȗȖȌȖȠȓȈ ȗȐȒȖȊȈȧ ȚȖȟȒȈ, ȒȖȋȌȈ ȧ ȗȖȕȧȓȈ, ȟȚȖ ȥȚȖ Ȕȕȍ șȖȊșȍȔ ȕȍ ȐȕȚȍȘȍșȕȖ. Ǵȕȍ ȝȖȟȍȚșȧ ȊȖȗȓȖȡȈȚȤ șȊȖȐ ȚȊȖȘȟȍșȒȐȍ ȐȌȍȐ. ǹȍȑȟȈș ȧ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ țȠȓȈ Ȋ ȥȚȖȚ ȗȘȖȍȒȚ, Ȑ ȐȔȍȕȕȖ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ ȌȐȏȈȑȕȍȘȈ ȖȌȍȎȌȣ ȧ ȊȐȎț Ȍȓȧ șȍȉȧ ȉȖȓȤȠȐȍ ȗȍȘșȗȍȒȚȐȊȣ. Ǻȣ ȚȈȒ ȘȍȏȒȖ ȐȏȔȍȕȐȓȈ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȍ șȊȖȍȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ. Ǩ ȉȣȓȐ ȓȐ ȒȈȒȐȍ-ȚȖ șȚȘȈȝȐ Ȑ ȟțȊșȚȊȖ ȕȍțȊȍȘȍȕȕȖșȚȐ?

- DzȖȕȍȟȕȖ, ȉȣȓȖ ȚȘțȌȕȖ. dzȦȌȐ ȗȘȐȊȣȒȓȐ ȊȖșȗȘȐȕȐȔȈȚȤ Țȍȉȧ ȉȈȕȒȐȘȖȔ, Ȉ ȚțȚ Țȣ ȊșȍȔ ȋȖȊȖȘȐȠȤ: «ǺȍȗȍȘȤ ȧ ȌȐȏȈȑȕȍȘ ȖȌȍȎȌȣ». ȅȚȖ șȓȖȎȕȣȑ ȗșȐȝȖȓȖȋȐȟȍșȒȐȑ ȔȖȔȍȕȚ, ȕȖ ȍșȓȐ Țȣ șȍȉȧ ȊȖșȗȘȐȕȐȔȈȍȠȤ ȐȔȍȕȕȖ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ ȌȐȏȈȑȕȍȘȈ, ȚȖ Țȍȉȍ Ȋșȍ ȌȈȍȚșȧ ȗȘȖȡȍ. ȇ ȗȖȕȐȔȈȦ, ȟȚȖ ȊȗȍȘȍȌȐ Ȕȍȕȧ ȎȌȍȚ ȍȡȍ ȔȕȖȋȖ șȓȖȎȕȖșȚȍȑ Ȑ ȘȈȏȕȣȝ ȥȚȈȗȖȊ, ȕȖ ȕȈȌȖ ȌȊȐȋȈȚȤșȧ ȊȗȍȘȍȌ. ǵțȎȕȖ ȗȘȖșȚȖ ȐȌȚȐ ȕȈȗȘȖȓȖȔ. ǹȈȔȖȑ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖȑ ȞȍȓȤȦ ȧ șȟȐȚȈȦ ȞȍȓȤ ȕȍȌȖșȚȐȎȐȔțȦ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȥȚȖ Ȑ ȍșȚȤ ȕȈșȚȖȧȡȈȧ ȞȍȓȤ. ǪȍȌȤ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ Ȋșȍ ȌȖșȚȐȎȐȔȖ. ǺȖȓȤȒȖ ȟȚȖ-ȚȖ ȚȘȍȉțȍȚ ȉȖȓȤȠȍ țșȐȓȐȑ Ȑ ȊȘȍȔȍȕȐ, Ȉ ȏȕȈȟȐȚ, Ȑ ȘȍȏțȓȤȚȈȚ ȉțȌȍȚ Ȋ ȘȈȏȣ ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȍȑ. ȇ ȌțȔȈȦ, șȔȣșȓ ȎȐȏȕȐ Ȑ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ ȐȔȍȕȕȖ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ șȖȏȌȈȊȈȚȤ șȍȉȧ Ȑ ȔȐȘ ȊȖȒȘțȋ. DzȈȒ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ șȈȔ ȗȘȖȞȍșș șȖȏȌȈȕȐȧ ȖȌȍȎȌȣ ȖȚ Ȑ ȌȖ?

- ǻ Ȕȍȕȧ ȋȖȓȖȊȍ ȍșȚȤ ȒțȟȈ ȐȌȍȑ. ǶȕȐ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȔȍȕȧȦȚșȧ. ǰ ȊȖȚ ȧ ȕȈȟȐȕȈȦ ȊȖȗȓȖȡȈȚȤ Ȑȝ Ȋ ȘȐșțȕȖȒ. Ƕȕ, ȒȖȕȍȟȕȖ, șȖȏȌȈȍȚșȧ ȕȍ ȏȈ ȖȌȐȕ ȌȍȕȤ: ȟȚȖ-ȚȖ ȌȖȉȈȊȓȧȍȚșȧ, ȟȚȖ-ȚȖ țȉȐȘȈȍȚșȧ. ǬȈȓȤȠȍ ȋȖȚȖȊȣȑ ȥșȒȐȏ ȗȍȘȍȝȖȌȐȚ Ȓ ȔȖȌȍȓȤȍȘț-ȒȖȕșȚȘțȒȚȖȘț – ț Ȕȍȕȧ ȍșȚȤ ȞȍȓȈȧ ȒȖȔȈȕȌȈ ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȖȊ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȘȈȏȘȈȉȈȚȣȊȈȍȚ ȓȍȒȈȓȈ Ȑ ȖȚȠȐȊȈȦȚ ȗȖ ȕȍȑ ȔȖȌȍȓȤ. ǭșȓȐ ȋȖȊȖȘȐȚȤ Ȗ ȘȍȈȓȐȏȈȞȐȐ, ȚȖ ȖȕȈ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȟȍȘȍȏ ȐȕȚȍȘȕȍȚ-ȔȈȋȈȏȐȕ. ǭșȚȤ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȋȖȘȖȌȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȉțȌțȚ ȘȈȉȖȚȈȚȤ șȖ șȚȈȘȚȈȗȈ. ȅȚȖ ǵȖȊȖșȐȉȐȘșȒ, DzȘȈșȕȖȧȘșȒ, ǹȈȔȈȘȈ, Ȑ ȊȖȏȔȖȎȕȖ, ǸȖșȚȖȊ-ȕȈ-ǬȖȕț. ǵȖ ȧ șȟȐȚȈȦ, ȟȚȖ ȔȖȧ ȒȖȓȓȍȒȞȐȧ ȉțȌȍȚ ȒȖȕȒțȘȍȕȚȖșȗȖșȖȉȕȖȑ Ȑ Ȋ ǴȖșȒȊȍ, Ȑ Ȋ ǰȚȈȓȐȐ, Ȑ Ȋ ǷȈȘȐȎȍ. ȇ ȝȖȟț ȗȘȐȑȚȐ Ȓ ȥȚȖȔț ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ, ȗȘȖșȚȖ Ȍȓȧ ȒȈȎȌȖȑ ȈȔȉȐȞȐȐ șȊȖȍ ȊȘȍȔȧ.

DzȈȒȐȍ ȕȈȊȣȒȐ Ȑ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȚȤ ț ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȝȖȟȍȚ șȚȈȚȤ ȌȐȏȈȑȕȍȘȖȔ ȖȌȍȎȌȣ?

- ǹȚȖȗȘȖȞȍȕȚȕȖȍ ȟțȊșȚȊȖ șȚȐȓȧ. ǿțȊșȚȊȖ ȟȍȋȖ-ȚȖ ȖșȖȉȍȕȕȖȋȖ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȌȖȓȎȕȖ ȐșȝȖȌȐȚȤ ȐȏȕțȚȘȐ. DzȈȒȈȧ-ȚȖ ȌȐȏȈȑȕȍȘșȒȈȧ ȐȕȚțȐȞȐȧ. ȇ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȖȟȍȕȤ ȝȖȘȖȠȖ ȟțȊșȚȊțȦ ȔȐȘȖȊȣȍ ȚȍȕȌȍȕȞȐȐ. DzȖȕȍȟȕȖ Ȏȍ, ȌȖȓȎȕȈ ȉȣȚȤ ȓȦȉȖȊȤ Ȓ șȊȖȍȔț Ȍȍȓț. ȇ ȓȦȉȓȦ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȒȈșȈȍȚșȧ ȌȐȏȈȑȕȈ ȖȌȍȎȌȣ: ȜȈȕȚȈȏȐȘȖȊȈȚȤ, ȘȐșȖȊȈȚȤ, ȐșȒȈȚȤ, ȊȣȉȐȘȈȚȤ ȚȒȈȕȐ. ǵȍȚ ȕȐ ȖȌȕȖȋȖ ȔȖȔȍȕȚȈ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ ȉȣ ȧ ȕȍ ȗȘȐȕȐȔȈȓȈ țȟȈșȚȐȍ. Ǫ ȥȚȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȧ ȗȘȖȌțȔȣȊȈȓȈ ȒȈȎȌȣȑ ȔȖȔȍȕȚ, ȕȈȟȐȕȈȧ ș ȥȚȐȒȍȚȒȐ. ǽȖȚȍȓȈ, ȟȚȖȉȣ șȘȈȏț ș ȗȍȘȊȖȑ ȒȖȓȓȍȒȞȐȐ ȗȖȧȊȐȓȖșȤ ȖȡțȡȍȕȐȍ ȉȘȍȕȌȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉțȌțȚ țȏȕȈȊȈȚȤ Ȑ ȗȖȕȐȔȈȚȤ. ǬȈȎȍ Ȋ ȔȖȍȔ ȓȖȋȖȚȐȗȍ ȒȈȎȌȖȍ ȗȧȚȕȣȠȒȖ ȊȣșȚȈȊȓȧȓȖșȤ ȚȈȒ, ȒȈȒ ȕțȎȕȖ Ȕȕȍ. ǺȈȒȎȍ ȕțȎȕȖ țȔȍȚȤ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖ ȗȘȍȗȖȌȕȍșȚȐ șȊȖȦ ȒȖȓȓȍȒȞȐȦ. Ǩ ȍȡȍ ȕțȎȕȖ ȕȈțȟȐȚȤșȧ șȔȖȚȘȍȚȤ ȕȈ ȠȈȋ ȊȗȍȘȍȌ, ȟȚȖȉȣ Țȍȉȧ ȕȍ ȔȖȋȓȐ ȌȖȋȕȈȚȤ.

ǪȍȘȈ, ȗȖȌȍȓȐșȤ șȊȖȐȔȐ ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȣȔȐ ȗȓȈȕȈȔȐ ȕȈ ȉțȌțȡȍȍ.

- Ǫ ȌȈȓȤȕȍȑȠȍȔ, ȝȖȟț ȖȚȒȘȣȚȤ șȊȖȦ fashion-șȚțȌȐȦ. ǵȖ Ȍȓȧ ȕȈȟȈȓȈ ȧ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȦ șȊȖȦ ȗȍȘȊțȦ ȒȖȓȓȍȒȞȐȦ ȟȍȘȍȏ ǰȕȚȍȘȕȍȚ. ǽȖȟȍȚșȧ ȕȍȔȕȖȎȒȖ ȗȘȖȟțȊșȚȊȖȊȈȚȤ ȈțȌȐȚȖȘȐȦ, ȕȈȉȘȈȚȤ ȒȓȐȍȕȚșȒțȦ ȉȈȏț Ȍȓȧ fashion-șȚțȌȐȐ, ȗȖȕȧȚȤ, Ȋ ȒȈȒȖȔ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȐ ȓțȟȠȍ ȌȊȐȋȈȚȤșȧ. ǷȖȚȖȔț ȟȚȖ Ȋ ȔȈȘȚȍ ȧ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȦ șȊȖȦ șȓȍȌțȦȡțȦ ȊȍșȍȕȕȦȦ ș țȔȈ șȊȖȌȧȡțȦ ȒȖȓȓȍȒȞȐȦ. ǺȈȒȎȍ ȧ ȗȓȈȕȐȘțȦ ȏȈȕȧȚȤșȧ ȌȐȏȈȑȕȖȔ ȖȌȍȎȌȣ Ȍȓȧ ȌȍȊȖȟȍȒ.. Ǩ ȍȡ ȍȡȍ Ȕȕȍȍ ȡȍ Ȕȕ Ȕ ȝȖȟȍȚșȧ șȌȍȓȈȚȤ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȐȊȖ ȖȘȐ Ș ȚȍȓȤȕțȦ ȒȖȓȓȍȒȞȐȦ Ȍȓȧ ȌȍȚșȒȖȋȖ ȌȖȔȈ.

șȍȚȧȝ ȟȈșȚȖ ȐȕȚȍȘȍșțȦȚșȧ ȔȖȐȔȐ ȊȍȡȈȔȐ, șȗȘȈȠȐȊȈȦȚ, ȖȚȒțȌȈ ȧ Ȑȝ ȊȏȧȓȈ. ǸȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȐ, ȌȘțȏȤȧ, ȏȕȈȒȖȔȣȍ, ȉȣȊȠȐȍ ȒȖȓȓȍȋȐ – Ȋșȍ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȦȚ Ȑ ȋȖȊȖȘȧȚ, ȟȚȖ ȥȚȖ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȔȖȍ. ǬȈȎȍ ȔȖȑ șȈȔȣȑ șȒȍȗȚȐȟȕȣȑ ȉȘȈȚ Ȕȍȕȧ ȗȖȌȌȍȘȎȈȓ, Ȉ ȥȚȖ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȔȕȖȋȖ Ȍȓȧ Ȕȍȕȧ ȏȕȈȟȐȚ.

ǹǶǪǭǺ ǶǺ ǪǭǸȃ ȀǨȀǭǸǰǵǶDZ: «ǶȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ ȕȈȌȖ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȍȋȖ Țȣ ȝȖȟȍȠȤ. ǵțȎȕȈ ȈȔȉȐȞȐȖȏȕȈȧ ȞȍȓȤ. ǪșȍȋȌȈ ȕțȎȕȖ ȊȍȘȐȚȤ Ȋ șȍȉȧ, ȊȍȘȐȚȤ Ȋ ȎȐȏȕȤ, Ȋ ȐșȗȖȓȕȍȕȐȍ ȔȍȟȚȣ Ȑ ȌȍȓȈȚȤ Ȋșȍ ȊȖȏȔȖȎȕȖȍ Ȍȓȧ ȍȍ ȘȍȈȓȐȏȈȞȐȐ. ǵȍ ȊȈȎȕȖ, ȒȈȒ ȥȚȖ ȉțȌȍȚ, ȉȣșȚȘȖ ȐȓȐ ȕȍȚ. ǵȈ ȗțȚȐ Ȓ ȕȍȑ Țȣ ȔȖȎȍȠȤ ȗȍȘȍșȚțȗȐȚȤ ȟȍȘȍȏ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȋȘȈȉȍȓȤ. ǵȖ ȥȚȖ ȕȍ ȌȖȓȎȕȖ Țȍȉȧ ȖșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȚȤ. ǪȈȎȕȖ ȌȍȓȈȚȤ, ȌȍȓȈȚȤ, ȌȍȓȈȚȤ Ȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȖȗțșȒȈȚȤ ȘțȒȐ!»

ǩȍșȍȌȖȊȈȓȈ: ǴȈȘȐȧ ǴȈȒȕȈȔȈȘȈ

ǬȐȏȈȑȕ ȖȌȍȎȌȣ – ȗȘȖȞȍșș ȚȊȖȘȟȍșȒȐȑ. ǷȖșȚȖȧȕȕȖ Ȗ ȕțȎȕȖ ȉȣȚȤ Ȋ ȚȖȕțșȍ. Ǩ ȟȚȖ Ȗ ȗȘȐȌȈȍȚ Țȍȉȍ șȐȓ Ȑ țȊȍȘȍȕȕȖșș șȚȐ?

- ǵȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ, ȧ ȉȍȏȍȏȏțȔȕȖ ȉȓȈȋȖȌȈȘȕȈ ȓȦȌȧȔ. ȧȔ. Ȕ Ȕ. ǬȈȎȍ ȗȖșȚȖȘȖȕȕȐȍ ȓȦȌȐ Ȑ Ȋ șȖȞȐȈȓȤȕȣȝ ȕȣȝ ȣȝ ȝ

Посмотреть и заказать платья можно зайдя на сайт VK http://vk.com/shasherina_vera http://vk.com/club62463860

21


«КОГДА ЖИВЕШЬ на ОСТРОВЕ»

ǰȋȖȘȤ, ȗȘȐȊȍȚ! ǵȈșȓȣȠȈȕȈ Ȗ ȚȊȖȐȝ ȜȐȕȈȕșȖȊȣȝ ȗȖȉȍȌȈȝ Ȋ șȚȖȓȤ ȔȖȓȖȌȖȔ ȊȖȏȘȈșȚȍ. ǿȍȔ Țȣ șȍȑȟȈș ȏȈȕȐȔȈȍȠȤșȧ?

Когда ты молодой, привлекательный и успешный, кажется, что больше ничего и не надо в этой жизни. Люди сами тянутся к тебе, а деньги так и текут рекой. Больше похоже на аутотренинг. Ведь на самом деле за занавесами успеха скрывается самый настоящий труд. Как не изменить своим принципам, продолжать зарабатывать и жить у моря? Специально для тебя, читатель, мы нашли человека, который откроет нам все секреты. Встречайте: Игорь Лапин, 24 года, г. Новосибирск (в настоящее время живет в Пхукете).

22

- ǵȈ ȌȈȕȕȣȑ ȔȖȔȍȕȚ Ȕȕȍ ȐȕȚȍȘȍșȍȕ ȐȕȜȖȉȐȏȕȍș (Ȋ țȗȘȖȡȍȕȕȖȑ ȍȋȖ ȜȖȘȔȍ, ȥȚȖ ȉȐȏȕȍș ȗȖ țȗȈȒȖȊȒȍ Ȑ ȗȘȖȌȈȎȍ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐ, Ȉ ȚȈȒȎȍ șȖȗțȚșȚȊțȦȡȐȝ țșȓțȋ – ȗȘȐȔ. ȘȍȌ.). ȇ ȘțȒȖȊȖȎț ȖȚȌȍȓȖȔ ȗȘȖȌȈȎ ǵȈȚȈȠȐ ǯȈȒȝȈȑȔ. Ǵȣ ȗȖȔȖȋȈȍȔ ȓȦȌȧȔ ȗȖȊȣșȐȚȤ țȘȖȊȍȕȤ ȜȐȕȈȕșȖȊȖȑ ȋȘȈȔȖȚȕȖșȚȐ, ȗȘȖȊȖȌȧ ȒțȘșȣ ȗȖ ȐȕȊȍșȚȐȞȐȧȔ Ȋ ȕȍȌȊȐȎȐȔȖșȚȤ. ǭșȚȤ ȍȡȍ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȗȘȖȍȒȚȖȊ Ȋ ǸȖșșȐȐ Ȋ șȜȍȘȍ țșȓțȋ, ȕȖ ȖȕȐ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȈȊȚȖȘȐȏȖȊȈȕȣ Ȑ ȕȍ ȚȘȍȉțȦȚ ȔȖȍȋȖ țȟȈșȚȐȧ. Ǫ ȗȖșȓȍȌȕȍȍ ȊȘȍȔȧ ȌȍȓȈȦ țȗȖȘ ȕȈ ȚȘȍȕȐȕȋȐ ȗȖ ȗȐȒȈȗț Ȑ ȚȍȓȍȜȖȕȕȣȔ ȗȘȖȌȈȎȈȔ. ǶȕȐ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȗȖȓȤȏțȦȚșȧ șȗȘȖșȖȔ. ǰȔȍȕȕȖ ȗȖȥȚȖȔț șȍȑȟȈș ȈȒȚȐȊȕȖ ȗȘȖȌȊȐȋȈȦ șȊȖȑ șȈȑȚ trenyng.ru Ǻȣ ȎȐȊȍȠȤ Ȋ ǺȈȑȓȈȕȌȍ. DzȈȒ Țȣ ȘȍȠȐȓ șȔȍȕȐȚȤ ȔȍșȚȖ ȎȐȚȍȓȤșȚȊȈ? ǻȌȖȉȕȖ ȓȐ ȘȈȉȖȚȈȚȤ Ȋ ȜȖȘȔȈȚȍ, ȒȖȋȌȈ ȘȧȌȖȔ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȚȍȗȓȖȍ ȔȖȘȍ Ȑ șȖȓȕȞȍ?

- Ǻȣ ȏȕȈȍȠȤ... ȧ Ȋșȍ ȌȍȓȈȦ Ȋ ȖȕȓȈȑȕȍ, Ȑ Ȕȕȍ ȉȍȏ ȘȈȏȕȐȞȣ, ȋȌȍ ȎȐȚȤ, ȓȐȠȤ ȉȣ ȉȣȓ ȝȖȘȖȠȐȑ ǰȕȚȍȘȕȍȚ. ȇ ȖȟȍȕȤ ȘȈȌ ȚȖȔț, ȟȚȖ ȔȖȧ ȘȈȉȖȚȈ Ȑ ȝȖȉȉȐ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȚȖȎȍ ȊȣșȖȒȖ ȊȖșȚȘȍȉȖȊȈȕȖ, ȗȖȏȊȖȓȧȦȚ Ȕȕȍ ȔȕȖȋȖ ȗțȚȍȠȍșȚȊȖȊȈȚȤ. ǰȔȍȕȕȖ ȗȖȥȚȖȔț Ȕȕȍ Ȑ ȏȈȝȖȚȍȓȖșȤ ȟȍȋȖ-ȚȖ ȕȖȊȍȕȤ-


ȘȈȕȖ. ǵȈ ȔȖȑ ȊȏȋȓȧȌ, ȊțȏȖȊșȒȖȍ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ Ȋ ǸȖșșȐȐ - ȚȘȈȚȈ ȊȘȍȔȍȕȐ, ȕȍȘȊȖȊ Ȑ Ȍȍȕȍȋ. ǬȍȕȤȋȐ ȏȈȘȈȉȖȚȈȚȤ ȍȡȍ ȝȖȚȤ ȒȈȒ-ȚȖ ȔȖȎȕȖ, Ȉ ȊȖȚ ȊȘȍȔȧ Ȑ ȕȍȘȊȣ ȕȍ ȊȍȘȕțȚȤ. ȇ ȌțȔȈȦ, ȟȚȖ ȐȕșȚȐȚțȚ, ȒȈȒ Ȑ ȈȘȔȐȧ, ȐȔȍȦȚ ȗȖȓȖȎȐȚȍȓȤȕȣȍ șȚȖȘȖȕȣ, ȚȖȓȤȒȖ ȏȕȈȕȐȧ, ȌȈȊȈȍȔȣȍ ȚȈȔ, ȕȐȒȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȕȍ ȗȍȘȍșȍȒȈȦȚșȧ ș ȌȍȕȤȋȈȔȐ. ǵȈȊȍȘȕȧȒȈ ț Țȍȉȧ ȊȖȏȕȐȒȈȓȐ șȓȖȎȕȖșȚȐ, ȒȈȒȐȍ Țȍȉȍ ȏȈȗȖȔȕȐȓȐșȤ ȉȖȓȤȠȍ ȊșȍȋȖ?

- ǬȈ, ȗȘȐȏȕȈȚȤșȧ ȟȍșȚȕȖ, ȕȈ ȗȘȖȚȧȎȍȕȐȐ Ȋșȍȑ ȔȖȍȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ Ȕȕȍ ȔȍȠȈȓȖ ǵǭǷǶǵǰǴǨǵǰǭ. ǵȍȗȖȕȐȔȈȕȐȍ șȖ șȚȖȘȖȕȣ ȘȖȌȐȚȍȓȍȑ, ȖȒȘțȎȈȦȡȐȝ, șȊȍȘșȚȕȐȒȖȊ. Ǫșȍ, ȟȚȖ ȉȣ ȧ ȕȐ ȌȍȓȈȓ, ȗȖȌȊȍȘȋȈȓȖșȤ ȒȘȐȚȐȒȍ. ǯȈȟȍȔ Țȍȉȍ ȘȈȉȖȚȈȚȤ, ȒȖȋȌȈ ȕȈȌȖ țȟȐȚȤșȧ? Ǩ ȊȌȘțȋ Țȣ ȗȖȚȍȘȧȍȠȤ ȌȍȕȤȋȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȊȒȓȈȌȣȊȈȍȠȤ? ǵȍ ȕȈȌȖ ȥȚȖȋȖ ȌȍȓȈȚȤ - Țȣ ȗȘȖȋȖȘȐȠȤ. ǰ Ȋșȍ Ȋ ȚȈȒȖȔ șȚȐȓȍ. ȅȚȖ șȐȓȤȕȖ ȌȍȔȖȘȈȓȐȏȖȊȣȊȈȓȖ Ȕȍȕȧ. ǻ Ȕȍȕȧ ȍșȚȤ ȗȓȖȝȈȧ ȟȍȘȚȈ - ȧ ȖȟȍȕȤ țȗȍȘȚȕȣȑ. ǹȒȖȘȍȍ ȊșȍȋȖ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ DzȖȏȍȘȖȋ. ǰ ȧ ȊșȍȋȌȈ ȌȍȓȈȦ Ȋșȍ ȗȖ-șȊȖȍȔț. ǰ ȍșȓȐ țȎ ȟȚȖ-ȚȖ Ȍȓȧ șȍȉȧ ȘȍȠȐȓ - ȚȖ ȚȈȒ ȖȕȖ Ȑ ȉțȌȍȚ. ǪȖȏȔȖȎȕȖ, Ȑȏ-ȏȈ ȥȚȖȋȖ șȖ ȔȕȖȑ ȖȟȍȕȤ ȚȧȎȍȓȖ. ǬțȔȈȦ, ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ șȊȖȍȑ ȞȍȓȍțșȚȘȍȔȓȍȕȕȖșȚȐ ȧ Ȑ ȗȘȍțșȗȍȓ.

ȒȖȋȖ, Ȑ șȈȔȖȍ ȗȍȘȊȖȍ, ȟȚȖ ȗȘȐȠȓȖ Ȋ ȋȖȓȖȊț, – ȗȖșȔȖȚȘȍȚȤ ȔȐȘ. ǽȖȟț șȒȈȏȈȚȤ, ȥȚȖ ȚȈȒ ȒȓȈșșȕȖ, Ȑ ȕȐ ȘȈȏț Ȗȉ ȥȚȖȔ ȕȍ ȗȖȎȈȓȍȓ! ǿȚȖ Ȏȍ ȒȈșȈȍȚșȧ șȖȓȕȞȈ Ȑ ȔȖȘȧ - ȖȕȐ ȒȈȒ ȘȈȏ ȚȈȒȐ Ȑ ȔȍȠȈȦȚ ȘȈȉȖȚȈȚȤ. ǷȖșȓȍ ȗȓȧȎȈ, ȜȘțȒȚȖȊ, ȔȖȘȧ Țȍȉȧ ȕȈșȚȐȋȈȍȚ ȓȍȕȤ Ȑ șȖȕȓȐȊȖșȚȤ. ǯȌȍșȤ, Ȋ ǨȏȐȐ, ȊȖȖȉȡȍ ȓȦȌȐ ȕȍ ȗȘȐȊȣȒȓȐ ȒțȌȈ-ȓȐȉȖ șȗȍȠȐȚȤ. ǹ ȟȍȋȖ ȕȈȟȐȕȈȓȈșȤ ȚȊȖȧ ȒȈȘȤȍȘȈ? ǫȌȍ Țȣ ȕȈȉȐȘȈȓșȧ ȖȗȣȚȈ? ǷȖȔȖȋȓȖ ȓȐ Țȍȉȍ ȊțȏȖȊșȒȖȍ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ?

- ǬȈȊȕȖ ȥȚȖ ȉȣȓȖ, ȕȈȟȐȕȈȓ ȓȍȚ Ȋ 13-14 ș ȘȈȏȌȈȟȐ ȓȐșȚȖȊȖȒ, ȘȈȉȖȚȈȓ ȗȘȖȔȖțȚȍȘȖȔ. ǹȚȈȘȈȓșȧ șȒȘȣȊȈȚȤ ȥȚȖ ȖȚ ȘȖȌȐȚȍȓȍȑ, ȕȖ ȌțȔȈȦ, ȖȕȐ ȥȚȖ Ȑ ȚȈȒ ȏȕȈȓȐ. ǯȈȚȍȔ ȘȈȉȖȚȈ ȖȜȐȞȐȈȕȚȖȔ, ȗȘȖȌȈȊȞȖȔ-ȒȖȕșțȓȤȚȈȕȚȖȔ, ȒȈȒ ȥȚȖ ȉȣȓȖ ț ȔȕȖȋȐȝ. ǰ țȎȍ ȗȖȚȖȔ ȘȈȉȖȚȈ Ȋ ȗȘȧȔȣȝ ȗȘȖȌȈȎȈȝ. 3 ȋȖȌȈ ȧ ȗȘȖȌȈȊȈȓ ǰȕȚȍȘȕȍȚ. ǸȈȉȖȚȈȓ ȖȟȍȕȤ ȔȕȖȋȖ - țȎ ȖȟȍȕȤ ȝȖȚȍȓȖșȤ ȟțȊșȚȊȖȊȈȚȤ șȍȉȧ șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȣȔ. ǵȈ ȗȘȖȚȧȎȍȕȐȐ ȊȖȚ țȎȍ ȉȖȓȍȍ ȟȍȔ 10 ȓȍȚ Ȋșȧ ȔȖȧ ȘȈȉȖȚȈ ȉȣȓȈ șȊȧȏȈȕȈ ȕȈȗȘȧȔțȦ ș ȓȦȌȤȔȐ Ȑ ș ȖȉȡȍȕȐȍȔ. ȇ ȋȓțȉȖȒȖ țȉȍȎȌȍȕ, ȟȚȖ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ Ȋșȍ ȌȍȕȤȋȐ Ȓ ȓȦȌȧȔ ȗȘȐȝȖȌȧȚ ȖȚ ȓȦȌȍȑ, Ȑ ȚȖ, ȕȈșȒȖȓȤȒȖ Țȣ ȋȘȈȔȖȚȕȖ ȊȣșȚȘȈȐȊȈȍȠȤ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȟțȚȤ ȓȐ ȕȍ șȈȔȣȔ ȊȈȎȕȣȔ ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȍȔ ȗȘȐ ȏȈȘȈȉȈȚȣȊȈȕȐȐ Ȍȍȕȍȋ. ǷȖ ȗȖȊȖȌț ȊțȏȈ - Ȋ ȥȚȖȔ ȧ țșȗȍȝȈ Ȑ ȕȍ ȌȖȉȐȓșȧ, ȌȈ Ȑ ȕȍ ȗȓȈȕȐȘțȦ. Ǫ ȐȕșȚȐȚțȚȍ țȟȈȚ ȘȈȉȖȚȈȚȤ. ǰ ȍșȚȤ ȖȋȘȖȔȕȈȧ ȘȈȏȕȐȞȈ ȔȍȎȌț ȘȈȉȖȚȈȚȤ Ȑ ȏȈȘȈȉȈȚȣȊȈȚȤ. DzȈȎȌȣȑ ȊȣȉȐȘȈȍȚ șȈȔ. ǶȌȕȖ ȧ ȔȖȋț șȒȈȏȈȚȤ ȚȖȟȕȖ: șȍȑȟȈș ȓȦȉȖȑ ȘȈȉȖȚȖȌȈȚȍȓȤ ȗȓȈȚȐȚ ȕȍ ȏȈ ǯǵǨǵǰȇ, Ȉ ȏȈ ȚȊȖȐ țȔȍȕȐȧ, ȕȈȊȣȒȐ Ȑ ȚȈȓȈȕȚȣ. ǸȈȉȖȚȖȌȈȚȍȓȤ ȗȓȈȚȐȚ ȕȍ ȏȈ ǷǸǶǾǭǹǹ, Ȉ ȏȈ ȘȍȏțȓȤȚȈȚ. Ǵȣ ȎȐȊȍȔ Ȋ ȚȈȒȖȑ șȚȘȈȕȍ, ȋȌȍ Ȋșȍ ȊșȨ ȏȕȈȦȚ, ȕȖ, ȟȍȘȚ ȊȖȏȤȔȐ, ȕȐȒȚȖ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ țȔȍȍȚ! ȇ ȖȟȍȕȤ ȘȈȌ ȚȖȔț, ȟȚȖ ȗȘȐȠȍȓ Ȓ ȥȚȖȔț ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ

ǫȖȊȖȘȐȠȤ, ȗȘȖȊȖȌȐȠȤ ȗȐȒȈȗ-ȚȘȍȕȐȕȋȐ, ȕȍțȎȍȓȐ șȚȖȓȤȒȖ ȔȕȖȋȖ ȗȈȘȕȍȑ șȍȑȟȈș ȐșȗȣȚȣȊȈȦȚ ȕȍȌȖșȚȈȚȖȒ ȎȍȕșȒȖȋȖ ȊȕȐȔȈȕȐȧ?

- ǺȖ, ȟȚȖ șȍȑȟȈș ț Ȕȍȕȧ ȍșȚȤ ȒȓȈșșȕȣȍ ȗȖȌȘțȎȒȐ, ȥȚȖ ȕȍ ȖȏȕȈȟȈȍȚ ȚȖȋȖ ȜȈȒȚȈ, ȟȚȖ ȚȈȒ ȉȣȓȖ ȊșȍȋȌȈ. ȇ Țȍȉȍ ȉȖȓȤȠȍ șȒȈȎț, Ȋ ȠȒȖȓȍ șȖ ȔȕȖȑ ȗȖȟȚȐ ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȌȘțȎȐȓ, ȧ ȉȣȓ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȖȌȐȕ. ǵȈ Ȕȍȕȧ ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȖȉȘȈȡȈȓ ȊȕȐȔȈȕȐȧ. ǰ Ȕȕȍ ȒȈȒ ȟȍȓȖȊȍȒț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȗȘȖȠȍȓ ȟȍȘȍȏ ȥȚȐ ȐșȗȣȚȈȕȐȧ, ȓȍȋȒȖ țȌȈȍȚșȧ ȘȍȠȈȚȤ ȗȘȖȉȓȍȔȣ ȗȈȘȕȍȑ ș ȗȘȖȚȐȊȖȗȖȓȖȎȕȣȔ ȗȖȓȖȔ. ǬȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ, ȘȍȒȓȈȔȈ, ǹǴǰ Ȑ șȈȔȖ ȖȉȡȍșȚȊȖ ȚȖȔț ȗȘȐȟȐȕȈ. ǰ ȒȈȒ Ȏȍ ț Țȍȉȧ ȖȉșȚȖȧȚ ȌȍȓȈ șȍȑȟȈș ș ȌȍȊțȠȒȈȔȐ?

- ǬȈ ȒȖȔț ȧ ȚȈȒȖȑ ȕțȎȍȕ? (șȔȍȍȚșȧ) Ǩ ȍșȓȐ șȍȘȤȍȏȕȖ, ȚȖ ȊȘȍȔȍȕȐ șȍȑȟȈș ȕȍ ȚȈȒ ȔȕȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ țȌȍȓȧȚȤ ȐȔ ȌȖȓȎȕȖȋȖ ȊȕȐȔȈȕȐȧ. ǵȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȥȚȖ, ȗȘȍȒȘȈșȕȖ ȖșȖȏȕȈȦ, ȟȚȖ ȎȍȕȡȐȕȈ Ȋ ȔȖȍȑ ȎȐȏȕȐ țȎȍ ȌȖȓȎȕȈ ȗȖȧȊȐȚȤșȧ. ǭșȓȐ ȝȖȟȍȠȤ ȐȌȚȐ ȉȣșȚȘȖ - ȐȌȐ ȖȌȐȕ. ǭșȓȐ ȝȖȟȍȠȤ țȑȚȐ ȌȈȓȍȒȖ - ȐȌȐ ȊȔȍșȚȍ. ǰ Ȕȕȍ ȒȈȒ ȟȍȓȖȊȍȒț, ȊșȍȋȌȈ ȘȈșșȟȐȚȣȊȈȦȡȍȔț ȕȈ ȌȖȓȋȖșȘȖȟȕȣȍ ȗȓȈȕȣ, ȉȓȐȎȍ ȊȚȖȘȖȍ. DzȈȒȐȔȐ ȔȍȚȖȌȈȔȐ șȈȔȖȔȖȚȐȊȈȞȐȐ ȗȖȓȤȏțȍȠȤșȧ Țȣ? ǿȚȖ Țȍȉȧ ȊȌȖȝȕȖȊȓȧȍȚ ȗȘȖșȣȗȈȚȤșȧ ȒȈȎȌȣȑ ȌȍȕȤ Ȑ ȐȌȚȐ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȌȍȓȈȔȐ?

- Ǫșȍ ȖȟȍȕȤ ȗȘȖșȚȖ. ǭșȓȐ Țȣ ȝȖȟȍȠȤ ȟȍȋȖ-ȚȖ - Țȣ ȥȚȖ ȌȍȓȈȍȠȤ. ǵȍ ȝȖȟȍȠȤ - ȕȍ ȌȍȓȈȍȠȤ. ǵȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȖȕȐȔȈȓ, ȒȈȒ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȐȕȈȟȍ. ǰ ȍșȓȐ ț ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȗȘȖȉȓȍȔȈ ș ȔȖȚȐȊȈȞȐȍȑ - ȚȖ, șȒȖȘȍȍ ȊșȍȋȖ, ȍȔț țȌȖȉȕȍȍ ȌȍȓȈȚȤ ȟȚȖ-ȚȖ ȌȘțȋȖȍ. dzȐȟȕȖ ȧ ȕȍ ȗȖȕȐȔȈȦ, ȒȈȒ ȔȖȎȕȖ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȓȦȉȐȔȣȔ ȌȍȓȖȔ Ȑ ȕȍ ȝȖȚȍȚȤ ȥȚȖȋȖ ȌȍȓȈȚȤ? ǹȍȒȘȍȚ ȗȘȖșȚ - Țȣ ȌȍȓȈȍȠȤ ȚȖ, ȟȚȖ ȓȦȉȐȠȤ. Ǫ ȗȘȖȚȐȊȕȖȔ șȓțȟȈȍ ȏȈȟȍȔ ȌȍȓȈȚȤ ȚȖ, ȟȚȖ Țȍȉȍ ȕȍ ȗȘȐȕȖșȐȚ ȘȈȌȖșȚȐ? ǵȍȚ ȕȐȒȈȒȖȑ ȔȖȚȐȊȈȞȐȐ - ȍșȚȤ ȊȣȉȖȘ.

Ǩ ȒȈȒȐȍ ț Țȍȉȧ ȗȓȈȕȣ ȕȈ ȉțȌțȡȍȍ? DzȈȒ ȉțȌȍȠȤ ȊșȚȘȍȟȈȚȤ ǵȖȊȣȑ ȋȖȌ?

- ǹȍȑȟȈș ȘȈȉȖȚȈȦ ȕȈȌ ȚȍȔ, ȟȚȖȉȣ ȖȜȐȞȐȈȓȤȕȖ ȖȚȒȘȣȚȤ șȊȖȑ ȒȖȓȓ-ȞȍȕȚȘ. ǽȖȟț șȌȍȓȈȚȤ ȚȈȒ, ȟȚȖȉȣ Ȋșȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ș ȔȖȐȔȐ șȖȚȘțȌȕȐȒȈȔȐ ȉȣȓȐ ȗȘȖȗȐșȈȕȣ ȕȈ ȉțȔȈȋȍ, Ȑ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȈȊȚȖȔȈȚȐȏȐȘȖȊȈȚȤ ȥȚȖȚ ȗȘȖȞȍșș. ǵȈȝȖȌȧșȤ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȕȍ Ȋ ǸȖșșȐȐ, șȌȍȓȈȚȤ ȥȚȖ șȓȖȎȕȖ. Ǩ ȊȖȖȉȡȍ ȌȖ ǵȖȊȖȋȖ ȋȖȌȈ ȝȖȚȍȓȖșȤ ȉȣ ȌȖȌȍȓȈȚȤ șȊȖȑ șȈȑȚ trenyng.ru. ǿȚȖȉȣ Ȗȕ ȉȣȓ ȒȘȈșȐȊȣȔ Ȑ ȓȍȋȒȖȟȐȚȈȍȔȣȔ. ǩȣȓȐ ȗȓȈȕȣ șȓȍȚȈȚȤ Ȋ dzȖȕȌȖȕ ȕȈ 2-3 ȌȍȕȤȒȈ. ȇ ȖȟȍȕȤ ȓȦȉȓȦ ȋȘțȗȗț The Prodigy - Ȋ ȥȚȖȔ ȋȖȌț ȚȈȒ Ȑ ȕȍ ȗȖȓțȟȐȓȖșȤ ȗȖșȍȚȐȚȤ Ȑȝ ȒȖȕȞȍȘȚ, Ȉ ș ȗȖȓțȟȍȕȐȍȔ ȊȐȏȣ ȧ ȟȚȖ-ȚȖ ȏȈȚȧȕțȓ. ǵȈȌȍȦșȤ, Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȔ ȋȖȌț ȔȖȧ ȔȍȟȚȈ ȐșȗȖȓȕȐȚșȧ. ǰȋȖȘȤ,

Țȣ

ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȠȤ

ȊȗȍȟȈȚȓȍȕȐȍ

șȟȈșȚȓȐȊȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ! ǶȚȒȘȖȍȠȤ șȍȒȘȍȚ?

- ǴȕȖȋȐȍ ȌțȔȈȦȚ, ȟȚȖ șȟȈșȚȤȍ - ȥȚȖ ȌȍȕȤȋȐ, ȌȖȘȖȋȖȑ ȖȚȌȣȝ, ȒȊȈȘȚȐȘȈ Ȋ ȞȍȕȚȘȍ ȋȖȘȖȌȈ, ȒȈȒȐȍ-ȚȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ ȉȓȈȋȈ. ȅȚȖ Ȋ ȒȖȘȕȍ ȕȍȊȍȘȕȖ. Ǫ ȈȕȋȓȐȑșȒȖȔ ȓȍȒșȐȒȖȕȍ ȍșȚȤ ȚȈȒȖȍ șȓȖȊȖ - contribution. ǶȕȖ ȗȍȘȍȊȖȌȐȚșȧ ȒȈȒ «ȖȚȌȈȟȈ Ȋ ȔȐȘ, ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ». ǹȟȈșȚȤȍ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȖȚȌȈȊȈȚȤ. ǰ ȧ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ șȟȈșȚȓȐȊ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ț Ȕȍȕȧ ȍșȚȤ ȚȈȒȈȧ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ - ȌȍȓȐȚȤșȧ șȊȖȐȔȐ ȏȕȈȕȐȧȔȐ Ȑ ȌȍȓȈȚȤ ȥȚȖȚ ȔȐȘ ȓțȟȠȍ. ǬȈȎȍ ȟȚȖ ȒȈșȈȍȚșȧ ȜȐȕȈȕșȖȊ - ȧ ȎȐȊț ȕȈ 20 ȗȘȖȞȍȕȚȖȊ ȖȚ șȊȖȍȋȖ ȏȈȘȈȉȖȚȒȈ. ǶșȚȈȓȤȕȖȍ ȓȐȉȖ ȐȕȊȍșȚȐȘțȦ, ȓȐȉȖ ȖȚșȣȓȈȦ ȘȖȌȐȚȍȓȧȔ, ȓȐȉȖ ȖȚȌȈȦ ȕȈ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ. ǹȟȈșȚȤȍ - ȌȍȓȈȚȤ șȟȈșȚȓȐȊȣȔȐ ȌȘțȋȐȝ. ǿȚȖ ȔȖȋ ȉȣ șȒȈȏȈȚȤ ȕȣȕȍȠȕȐȔ șȚțȌȍȕȚȈȔ?

- ǵȍ ȎȌȐȚȍ, ȟȚȖ Ȋșȍ țȗȈȌȍȚ ș ȕȍȉȈ ȗȘȖșȚȖ ȚȈȒ. ǵȈȟȐȕȈȑȚȍ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȓȦȉȐȔȣȔ ȌȍȓȖȔ țȎȍ șȍȑȟȈș! ǻșȚȘȖȑȚȍșȤ ȕȈ ȘȈȉȖȚț ȐȓȐ ȗȖȌȘȈȉȖȚȒț Ȋ ȚȖȑ șȜȍȘȍ, Ȓ ȒȖȚȖȘȖȑ ȚȧȕȍȚ. ǿȍȔ ȘȈȕȤȠȍ Ȋȣ ȕȈȟȕȍȚȍ ȘȈȉȖȚȈȚȤ, ȚȍȔ ȘȈȕȤȠȍ ȕȈțȟȐȚȍșȤ ȖȉȘȈȡȈȚȤșȧ ș ȌȍȕȤȋȈȔȐ. DzȈȎȌȣȑ ȌȍȕȤ ȌȍȓȈȑȚȍ ȗȖ ȟțȚȤ-ȟțȚȤ Ȍȓȧ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȧ ȋȓȖȉȈȓȤȕȖȑ ȞȍȓȐ. ǰ ȕȍ ȉȖȑȚȍșȤ ȘȐșȒȖȊȈȚȤ Ȑ ȖȠȐȉȈȚȤșȧ! ǺȖȓȤȒȖ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȖȠȐȉȒȈȔ ȗȘȐȝȖȌȐȚ ȖȗȣȚ. Ǵȣ ȕȍ ȏȕȈȍȔ, ȒȈȒ ȌȈȓȤȠȍ ȉțȌțȚ ȗȘȖȌȊȐȋȈȚȤșȧ ȌȍȓȈ ț ǪȍȘȣ Ȑ ǰȋȖȘȧ, ȕȖ, ȖȉȡȈȧșȤ ș ȥȚȐȔȐ ȖȚȒȘȣȚȣȔȐ ȓȦȌȤȔȐ, ȗȖȕȐȔȈȍȠȤ, ȟȚȖ șȚȈȘȠȍȍ ȗȖȒȖȓȍȕȐȍ ȐȕȖȋȌȈ ȖȠȐȉȈȍȚșȧ. ǵȍ Ȋșȍ ȗȖȚȍȘȧȕȖ ș ȕȈȠȍȑ ȔȖȓȖȌȍȎȤȦ! ǮȍȓȈȍȔ ȊșȍȔ ȔȖȓȖȌȣȔ ȗȘȍȌȗȘȐȕȐȔȈȚȍȓȧȔ Ȋ ȕȖȊȖȔ ȋȖȌț ȕȍ ȚȍȘȧȚȤ ȈȔȉȐȞȐȖȏȕȖșȚȤ, șȚȈȊȐȚȤ ȗȍȘȍȌ șȖȉȖȑ ȘȍȈȓȤȕȣȍ ȞȍȓȐ Ȑ ȗȖȔȕȐȚȤ, ȟȚȖ ȚȖ, ȟȚȖ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ șȌȍȓȈȚȤ ȉȣșȚȘȖ, ȔȖȎȕȖ ȖșțȡȍșȚȊȐȚȤ ȠȈȋ ȏȈ ȠȈȋȖȔ. ǸȍȌȈȒȞȐȧ ȗȘȖȌȖȓȎȈȍȚ ȐșȒȈȚȤ ȚȈȓȈȕȚȣ. ǭșȓȐ Țȣ ȎȐȊȍȠȤ Ȋ ǵȖȊȖșȐȉȐȘșȒȍ (ȐȓȐ ȊȣȘȖș ȏȌȍșȤ), ȍșȓȐ Țȣ ȔȖȓȖȌ Ȑ ȈȒȚȐȊȍȕ, ț Țȍȉȧ ȍșȚȤ șȊȖȑ ȉȐȏȕȍș ȐȓȐ ȓȦȉȐȔȖȍ ȌȍȓȖ, ȘȈșșȒȈȎȐ Ȗȉ ȥȚȖȔ! ǷȖȌȍȓȐȚȍșȤ șȊȖȍȑ ȐșȚȖȘȐȍȑ, ȗȐȠȐȚȍ ȕȈȔ ȕȈ ȗȖȟȚț studentOFF@live.ru ș ȗȖȔȍȚȒȖȑ «ǹȒȈȏȒȈ_Ȗ_ȕȍȗȖȚȍȘȧȕȕȖȔ_ȊȘȍȔȍȕȐ» ǩȍșȍȌȖȊȈȓȈ: ǭȓȍȕȈ DzȐșȍȓȨȊȈ

23


                  !

 "  #$    % &      

24


 

 

 

  !"!# $%%&'(()*+,-(*)./0

 >

= <  

   2 4 

 5 3 6 9:

 78 ;

3

A @

?

9 9: BC ! D !

1

#

 E

!

 3;!

?

 E

EF 99  9 3

G; 933  9D E3 

C F H39IEF3

25


28 26


29 27


28 30


Наконец жители нашего города имеют возможность насладиться многообразием вкусов и получить незабываемое впечатление от

чая

СОЗДАЙ СВОЙ BUBBLE TEA 500МЛ - 170Р

ОБЪЕМ:

ТЕПЛЫЙ / ХОЛОДНЫЙ

ТЕМПЕРАТУРА:

СО ЛЬДОМ / ФРАППЕ

ФРУКТОЗА: ОСНОВА: ЛЕН

ЗЕ

УЛ УН

Р

Б Е З ЧА

Е НЫ Й

ПУЭ

ЧЕ

ЫЙ

П У ЭР

ЗЕЛ

Я

ЙОГУРТ РН

УЛ

Б Е З ЧА

Я

МОЛОКО

ЧЕ

РН

ЫЙ

П У ЭР

Много

ЫЙ

ЧАЙ

ЫЙ

Яблоко Дыня Клубника Манго Личи Лимон Персик Апельсин Кумкват Киви Ананас Ментол Черника Банан Ананас йя Маракуя Малина

ЧЕ Р Н

ВКУСЫ

Норма

УЛ

УН

Шоколад Карамель Миндаль Кокос Таро Ваниль

ÄÈì ÏÐÈ ñâîè

ñî ì ðåöåïòî

Е НЫ Й

Мало

ЗЕЛ

УН

åãî È Æ À è ÇÀÊ

Ваниль Миндаль Шоколад Карамель Кокос Таро

КОФЕ

LE â BUBB MANIA.

Т ТОППИНГ : ТОППИНГ:

Топиока Маракуйя Боба Манго Боба Йогурт Боба Личи Боба Апельсин Боба Клубника Боба

Алоэ Вера Смешанное Ананас-Кокос Кофейное

ì. Ñòóäåí÷åñêàÿ ïð. Ê. Ìàðêñà, 47

ñ 1000 äî 2200 C

BUB

ONT fac fa ce eboo vk A k.c co omb/b k. CT beb e os .cm ubco /bub blem sss. s.ru bb ru/fom/Bub man ra an a ia lemania bleM nc ch hiisse .ru e/184aniaRu 8 R

BLE

T

Admin

EA w ww AND .bub blem ania .ru

istratio

n car d

C OF

FEE

* ïðè ïî êó ï

Без

Bubble Tea «Баббл Чай» – 100%-ный натуральный напиток из Тайваня. Этот чайный коктейль приготавливается на ваших глазах. Вы можете составить свой «Баббл Чай» индивидуально на ваш вкус. Его можно пить в классическом холодном виде, а также в теплом виде, что делает этот напиток популярным в любое время года.

700МЛ - 200Р

êå

BLE ÷àÿ 0,7 B ë BU

ïîí÷èê

В ПОДАРОК!*

èëè

ñêèäêà

10%

29


Ǫ ǷǸǶǫǸǨǴǴǭ: șȚȘ. 31: DzȈȒ ȊȣȎȐȚȤ ȕȈ ǵȖȊȣȑ ȋȖȌ?! ǷȈȔȧȚȒȈ ȌȘțȏȤȧȔ. șȚȘ. 32-33: Welcome to Montenegro! ǿȍȘȕȖȋȖȘȐȧ: ȌȖșȚțȗȕȈȧ ȒȘȈșȖȚȈ ȗȖ-ȍȊȘȖȗȍȑșȒȐ. șȚȘ. 34-35: ǿȚȖ ȌȍȓȈȚȤ, ȒȖȋȌȈ ȝȖȓȖȌȕȖ? ǰȋȘȈȚȤ Ȋ ȐȋȘȣ! șȚȘ. 36: ǮȐȏȕȤ ș ȒȕȐȎȕȖȋȖ ȓȐșȚȈ ǵȖȊȣȑ ȋȖȌ - ȗȖȘȈ ȕȈȟȐȕȈȕȐȑ ǵȖȊȖȑ ǮȐȏȕȐ. șȚȘ. 37: 10 ȏȈȗȘȍȡȨȕȕȣȝ Ȓ ȗȖȒȈȏț ȌȖȒțȔȍȕȚȈȓȤȕȣȝ ȜȐȓȤȔȖȊ ȅȚȐ ȜȐȓȤȔȣ ȔȍȕȧȦȚ ȎȐȏȕȤ. șȚȘ. 38-39: ǼȈȒȚȣ, ȖȚ ȒȖȚȖȘȣȝ Ȋȣ ȖȉȈȓȌȍȍȚȍ ǰȕȚȍȘȍșȕȣȍ ȜȈȒȚȣ Ȗ ȔȐȘȍ ȊȖȒȘțȋ ȕȈș. șȚȘ. 40-41: ǫȖȘȖșȒȖȗ ǿȚȖ ȗȘȐȋȖȚȖȊȐȓȈ ȕȈȔ ȏȐȔȈ șȚȘ. 42: ǿȍȋȖ ȎȌȈȚȤ ȖȚ ȋȖȌȈ dzȖȠȈȌȐ?

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË 30

9


Скоро Новый год! Волшебство этого праздника заключается в том, что все вне зависимости от возраста ждут чего-то необычного. Чего-то нового. А еще по статистике именно на это время приходится наибольшее число травм, убийств и ДТП. Поэтому разрешите поздравить Вас с наступающими праздниками! И пожелать захватить с собой эту брошюрку и сжечь ее 11 января.

DzȘȖȊȤ ȐȌȍȚ?

äà

Ǫȃ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȐ

íåò

Ǫǵǰǯǻ ǭǹǺȄ ǷǨǴȇǺDzǨ

íåò

äà

ǫȖȓȖȊȈ ȕȍ ȉȖȓȐȚ?! ǶȕȈ ȧȘȒȖ-ȈȓȈȧ Ȑ ȉȤȍȚ șȚȘțȍȑ?!

íåò

äà äà

ǵȈȓȖȎȐȚȍ ȎȋțȚ ȐȓȐ ȘȍȔȍȕȤ ȊȣȠȍ ȔȍșȚȈ ȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȧ, ȗȘȐ ȥȚȖȔ șȖȋȕțȊ ȒȖȕȍȟȕȖșȚȤ, ȍșȓȐ ȥȚȖ ȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȍ ȒȖȕȍȟȕȖșȚȐ, Ȑ ȗȖȌȓȖȎȐȚȍ ȊȈȓȐȒ, ȍșȓȐ ȥȚȖ Ƞȍȧ

ǵȍ ȊȖȓȕțȑȚȍșȤ ǪȈȠȐ ȌȘțȏȤȧ ȏȕȈȦȚ ȊȣȝȖȌ!

íåò Ǩ ȉȖȓȐ Ȋ ȎȐȊȖȚȍ? ǰȓȐ ȚȖȠȕȖȚȈ/ ȘȊȖȚȈ?! (ȍșȓȐ ȕȍȚ, ȕȍ ȟȐȚȈȑ ȥȚȖ, ȕȈȌȖ ȍȡȍ șȚȘȍȓȖȟȒț)

íåò

1 ȚȈȉȓȍȚȒȈ ȔȍȒșȐȌȖȓȈ ȚȘȐ ȘȈȏȈ Ȋ ȌȍȕȤ + 1 ȚȈȉȓȍȚȒȈ ȋȓȐȞȐȕȈ ȚȘȐ ȘȈȏȈ Ȋ ȌȍȕȤ + 1 ȚȈȉȓȍȚȒȈ ȈșȗȐȘȐȕȈ 1 ȘȈȏ Ȋ ȌȍȕȤ + 1 ȚȈȉȓȍȚȒȈ ȗȍȕȚȈȓȋȐȕȈ ǭǹdzǰ ǹȂǭǹǺȄ ǹǸǨǯǻ Ǫǹǭ, ǺǶ ǵǶǪȃDZ ǫǶǬ ǩǻǬǭǺ ǷǸȇǴǶ ǯǬǭǹȄ

ǭșȓȐ ȒȘȖȊȤ ȚȍȔȕȈȧ Ȑ ȗȖȌȚȍȒȈȍȚ, ȗȘȖșȚȖ ȕȈȓȖȎȐȚȍ ȚțȋțȦ ȌȈȊȧȡțȦ ȗȖȊȧȏȒț ȕȐȎȍ ȔȍșȚȈ ȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȧ, Ȉ șȈȔȖ ȔȍșȚȖ ȖȉȘȈȉȖȚȈȑȚȍ ȗȍȘȍȒȐșȤȦ ȊȖȌȖȘȖȌȈ Ȑ șȗȐȘȚȖȔ. ǭșȓȐ Ȏȍ ȖȕȈ ȒȘȈșȕȈȧ Ȑ ȕȍ ȗȖȌȚȍȒȈȍȚ, Ȉ ȗȘȖșȈȟȐȊȈȍȚșȧ șȒȊȖȏȤ ȒȖȎț ȐȓȐ șșȈȌȐȕȣ, ȗȘȖșȚȖ ȖȉȘȈȉȖȚȈȑȚȍ șȗȐȘȚȖȔ Ȑ ȗȍȘȍȒȐșȤȦ ȊȖȌȖȘȖȌȈ, ȗȘȐȓȖȎȐȊ ȏȈȚȍȔ ȒțșȖȒ șȚȍȘȐȓȤȕȖȑ ȊȈȚȣ

äà

ǷȘȐ ȉȖȓȧȝ Ȋ ȎȐȊȖȚȍ ǵǰDzǶǫǬǨ ȕȍ ȗȘȐȕȐȔȈȑȚȍ ȖȉȍȏȉȖȓȐȊȈȦȡȍȍ, Ǩ ȓțȟȠȍ ȗȘȐȋȖȚȖȊȤȚȍ DzǶDzǺǭDZdzȄ «ǵǶǪǶǫǶǬǵǰDZ» ǹȔȍȠȈȚȤ Ȋ ȖȌȕȖȔ ȎȍȓțȌȒȍ 2 ȚȈȉȓȍȚȒȐ ȌȘȖȚȈȊȍȘȐȕȈ + ȋȍȊȐșȒȖȕ șțșȗȍȕȏȐȧ ȊȕțȚȘȤ + ȗȈȘț ȓȖȎȍȒ ȌȦșȗȈȚȈȓȐȕȈ + ȓȖȗȍȘȈȔȐȌ + ȗȈȘț ȓȖȎȍȒ ȥȕȚȍȘȖșȋȍȓȧ. ǵț Ȉ ȍșȓȐ ȚȖȠȕȖȚȈ ȖȌȖȓȍȓȈ, ȚȖ șȗȈșțȚ 2 ȚȈȉȓȍȚȒȐ ȞȍȘțȒȈȓȈ Ȑ ȗȖȉȖȓȤȠȍ ȎȐȌȒȖșȚȐ

ÏÀÌßÒÊÀ ДРУЗЬЯМ ǬȖȘȖȋȐȍ ȌȘțȏȤȧ! ǭșȓȐ Ȋȣ ȊȌȘțȋ ȖȉȕȈȘțȎȐȓȐ șȊȖȐȝ ȌȘțȏȍȑ ȉȍȏ șȖȏȕȈȕȐȧ, șȚȈȕȤȚȍ ȋȍȘȖȧȔȐ – ȖȚȊȍȏȐȚȍ Ȑȝ ȊȖ ȊȚȖȘȖȑ ȒȖȘȗțș ǫȖȘȖȌșȒȖȑ DzȓȐȕȐȟȍșȒȖȑ ȉȖȓȤȕȐȞȣ ȹ1 ǷȖ ȈȌȘȍșț: ǯȈȓȍșșȒȖȋȖ, 6, ȒȖȘȗțș 4 șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȖ ȐȓȐ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȉȘȐȋȈȌȣ 03, ȗȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȖ țȉȍȌȐȊȠȐșȤ, ȟȚȖ ȥȚȖ ȕȍ ȖȉȔȖȘȖȒ – ȘȖȊȕȖȍ ȌȣȝȈȕȐȍ Ȑ ȗȖșȈȗȣȊȈȕȐȍ ȗȖȌșȒȈȎțȚ, ȟȚȖ ȥȚȖ ȐȔȍȕȕȖ Ȗȕ. ǪȖȏȔȖȎȕȖ, ȥȚȖ ȕȍ șȟȈșȚȓȐȊȣȑ ȔȍȘȚȊȍȞȒȐ ȗȢȧȕȣȑ șȖȕ – ȗȖȔȖȡȤ Ȋ ȌȈȕȕȖȔ șȓțȟȈȍ ȓȐȠȤ țȔȐȓȍȕȐȍ ǴǬȇ. ǭșȓȐ Ȋȣ ȖȉȕȈȘțȎȐȓȐ, ȟȚȖ ț ȊȈȠȐȝ ȌȘțȏȍȑ ȗȍȘȍȓȖȔ ȐȓȐ ȊȣȊȐȝ, ȚȈȒȎȍ ȗȖȔȖȋȐȚȍ ȊȘȈȟȈȔ ȉȓȐȎȈȑȠȍȋȖ ȚȘȈȊȔȗțȕȒȚȈ, ȕȈȊȍșȚȐȚȍ Ȑȝ ȊȔȍșȚȍ, ȕȍ ȌȈȑȚȍ ȊȘȈȟȈȔ ȖșȚȈȚȤșȧ ȉȍȏ ȘȈȉȖȚȣ, ȗȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȖ ȐȔȔȖȉȐȓȐȏȖȊȈȊ, ȚȖ ȍșȚȤ ȖȉȍȏȌȊȐȎȐȊ, ǷǶǪǸǭǮǬǭǵǵǻȆ ȒȖȕȍȟȕȖșȚȤ. ȅȚȖȋȖ ȔȖȎȕȖ ȌȖșȚȐȟȤ ȕȈȓȖȎȍȕȐȍȔ ȠȐȕȣ DzȘȈȔȍȘȈ ȐȓȐ ǬȐȚȚȍȘȐȒșȈ.

ǹǷǰǹǶDz dzǭDzǨǸǹǺǪ, ǵǭǶǩǽǶǬǰǴȃǽ DzǨǮǬǶǴǻ ǻǪǨǮǨȆȁǭǴǻ ǹǭǩȇ ǬǸǻǫǻ • ǩȐȕȚȣ ȔȈȘȓȍȊȣȍ 3 ȗȈȟȒȐ • ǪȈȚȈ șȚȍȘȐȓȤȕȈȧ 3 ȗȈȟȒȐ • ǷȍȘȍȒȐșȤ ȊȖȌȖȘȖȌȈ 4% 1 ȜȓȈȒȖȕ • ǹȗȐȘȚ ȥȚȐȓȖȊȣȑ 70% 1 ȜȓȈȒȖȕ • ǴȍȒșȐȌȖȓ 1 ȗȈȟȒȈ • ǫȓȐȞȐȕ 1 ȗȈȟȒȈ • ǬȘȖȚȈȊȍȘȐȕ 1 ȗȈȟȒȈ

• ǷȍȕȚȈȓȋȐȕ 1 ȗȈȟȒȈ • ǨșȗȐȘȐȕ 1 ȗȈȟȒȈ • ǨșȒȖȘȉȐȕȖȊȈȧ ȒȐșȓȖȚȈ 3 ȗȈȟȒȐ • ǬȦșȗȈȚȈȓȐȕ 1 ȜȓȈȒȖȕ ȐȓȐ ȗȈȟȒȈ • ǾȍȘțȒȈȓ 1 ȗȈȟȒȈ • ǫȍȊȐșȒȖȕ 1 țȗȈȒȖȊȒȈ • ǫȍȗȚȖȘȌȍȑȓȐ 1 ȗȈȟȒȈ

ǺȍȒșȚ: ǹȚȈȕȐșȓȈȊ ǰȋȕȈȚȦȒ

31


×ÅÐÍÎÃÎÐÈß:

äîñòóïíàÿ êðàñîòà ïî-åâðîïåéñêè

Турция, Таиланд, Тунис… Туристические страны на букву «Т» давно приелись своим all inclusive. Съездить в эти страны – это как прийти на рынок: вроде продавцы не наши, а речь везде русская. Если вы мечтаете оказаться в необычном уютном месте с неописуемо красивой природой и приемлемыми ценами, то настало время «Ч». ǿȍȘȕȖȋȖȘȐȧ, ȐȓȐ, ȒȈȒ ȍȍ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȐȚȈȓȤȧȕȞȣ, Montenegro, – ȥȚȖ ȕȍȉȖȓȤȠȈȧ ȍȊȘȖȗȍȑșȒȈȧ șȚȘȈȕȈ, ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȕȈȧ ȕȈ ȉȍȘȍȋȈȝ ǨȌȘȐȈȚȐȟȍșȒȖȋȖ ȔȖȘȧ. ȅȚȖ ȚțȘȐșȚȐȟȍșȒȖȍ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȖ țȎȍ ȗȖȒȖȘȐȓȖ ȕȍ ȖȌȕț șȖȚȕȦ Țȣșȧȟ șȍȘȌȍȞ. ǭȍ ȔȍșȚȕȣȑ ȒȖȓȖȘȐȚ ȕȍȒȖȋȌȈ ȊȖșȗȍȓ șȈȔ ǪȓȈȌȐȔȐȘ ǪȣșȖȞȒȐȑ. ȅșȚȈȜȍȚț ȗȖȌȝȊȈȚȐȓȐ ȊȖșȝȐȡȍȕȕȣȍ ȚțȘȐșȚȣ. DzșȚȈȚȐ, ǿȍȘȕȖȋȖȘȐȧ – ȒțȘȖȘȚ ȊȍșȤȔȈ ȕȍȌȖȘȖȋȖȑ. Ǩ ȉȖȓȤȠȍ ȊșȍȋȖ ȘȈȌțȍȚ ȌțȠț ȉȍȏȊȐȏȖȊȣȑ ȘȍȎȐȔ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȗȍȘȊȣȝ 30 Ȍȕȍȑ. Ǭdzȇ dzȆǩǰǺǭdzǭDZ ǷǶǩǸǶǬǰǺȄ ǯȈ Ȋșȍ șȊȖȍ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ ǿȍȘȕȖȋȖȘȐȧ țșȗȍȓȈ ȗȖȉȣȊȈȚȤ ȗȖȌ ȒȘȣȓȖȔ Ȑ ǸȐȔȈ, Ȑ ǶșȔȈȕșȒȖȑ ȐȔȗȍȘȐȐ, Ȑ ȆȋȖșȓȈȊȐȐ. ǭșȚȍșȚȊȍȕȕȖ, Ȋșȍ ȒțȓȤȚțȘȕȣȍ Ȑ ȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȐȍ ȐȏȔȍȕȍȕȐȧ ȖȚȘȈȎȈȓȐșȤ ȕȈ ȍȍ ȈȘȝȐȚȍȒȚțȘȕȖȔ ȖȉȓȐȒȍ, ȟȚȖ, Ȓ șȓȖȊț șȒȈȏȈȚȤ, ȗȖȠȓȖ șȚȘȈȕȍ ȕȈ ȗȖȓȤȏț. Ǫ ǿȍȘȕȖȋȖȘȐȐ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ șȚȈȘȐȕȕȣȝ ȒȘȍȗȖșȚȍȑ, ȟȈșȖȊȍȕ Ȑ ȔȖȕȈșȚȣȘȍȑ, ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ Ȑȏ ȒȖȚȖȘȣȝ ȗȘȐȊȓȍȒȈȦȚ Ȓ șȍȉȍ ȖșȖȉȖȍ ȊȕȐȔȈȕȐȍ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ȔȖȕȈșȚȣȘȤ ǶșȚȘȖȋ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ șȖȉȖȑ ȌȊȍ ȞȍȘȒȊȐ, ȊȣȘțȉȓȍȕȕȣȍ ȗȘȧȔȖ Ȋ șȒȈȓȍ ȕȈ ȊȣșȖȚȍ 900 Ȕ ȕȈȌ țȘȖȊȕȍȔ ȔȖȘȧ. ǰșȚȖȘȐȦ șȚȘȈȕȣ ȔȖȎȕȖ ȐȏțȟȐȚȤ Ȑ ȉȘȖȌȧ ȗȖ ȋȖȘȖȌșȒȐȔ țȏȍȕȤȒȐȔ țȓȖȟȒȈȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ

32

ȉțȒȊȈȓȤȕȖ ȌȣȠȈȚ ȐșȚȖȘȐȍȑ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ȉȣȊȠȈȧ șȚȖȓȐȞȈ ǾȍȚȐȕȍ – ȥȚȖ Ȟȍȓȣȑ ȐșȚȖȘȐȟȍșȒȐȑ ȗȈȔȧȚȕȐȒ. Ǩ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȎȐȊȖȗȐșȕȖȑ ȈȘȝȐȚȍȒȚțȘȍ Ȋ ȋȖȘȖȌȍ ǩțȌȊȈ, ȒȈȒ ȋȖȊȖȘȧȚ ȚțȘȐșȚȣ, ȗȖȓțȟȈȦȚșȧ ȖșȖȉȍȕȕȖ țȌȈȟȕȣȍ ȜȖȚȖȋȘȈȜȐȐ.

ǺǻǸǰǯǴ ǵǨ dzȆǩǶDZ ǪDzǻǹ ǰ ǾǪǭǺ ǹȊȖȍȖȉȘȈȏȐȍ ǿȍȘȕȖȋȖȘȐȐ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȥȚȈ șȚȘȈȕȈ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȧȍȚ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖ ȘȈȏȕȖȗȓȈȕȖȊȣȑ ȖȚȌȣȝ Ȑ ȏȐȔȖȑ, Ȑ ȓȍȚȖȔ. ǽȖȚȧ țȌȐȊȓȧȚȤșȧ ȚțȚ ȕȍȟȍȔț, ȊȍȌȤ ǿȍȘȕȖȋȖȘȐȧ – șȚȘȈȕȈ ȚțȘȐșȚȐȟȍșȒȈȧ ȖȚ Ȑ ȌȖ. ǭșȓȐ Ȋȣ ȓȦȉȐȚȍ ȓȍȚȖȔ ȗȖȋȘȍȚȤșȧ ȕȈ șȖȓȕȣȠȒȍ, Ȓ ȊȈȠȐȔ țșȓțȋȈȔ ȖȒȖȓȖ șȖȚȕȐ ȒȐȓȖȔȍȚȘȖȊ ȗȓȧȎȈ, ȗȘȐȔȣȒȈȦȡȍȋȖ Ȓ ǨȌȘȐȈȚȐȟȍșȒȖȔț ȔȖȘȦ. dzȦȉȐȚȍ ȈȒȚȐȊȕȣȑ ȖȉȘȈȏ ȎȐȏȕȐ ȏȐȔȖȑ? ǫȖȘȕȖȓȣȎȕȣȑ ȚțȘȐȏȔ ǿȍȘȕȖȋȖȘȐȐ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖȌȕȐȔ Ȑȏ șȈȔȣȝ ȕȍȌȖȘȖȋȐȝ Ȋ ȔȐȘȍ: șȚȖȐȔȖșȚȤ ski-pass ȕȈȟȐȕȈȍȚșȧ ȖȚ 10 ȍȊȘȖ Ȋ ȌȍȕȤ. Ǩ șȈȔȣȔȐ ȐȏȊȍșȚȕȣȔȐ ȋȖȘȕȖȓȣȎȕȣȔȐ ȒțȘȖȘȚȈȔȐ ȧȊȓȧȦȚșȧ șȈȔȣȑ ȊȣșȖȒȖȋȖȘȕȣȑ ȉȈȓȒȈȕșȒȐȑ ȋȖȘȖȌ ǮȈȉȓȧȒ Ȑ DzȖȓȈȠȐȕ. ǵț, Ȉ ȖșȖȉȖ țșȚȈȊȠȐȔ ȖȚ ȎȐȏȕȐ Ȋ ȒȘțȗȕȣȝ ȔȍȋȈȗȖȓȐșȈȝ ȗȘȍȌȓȈȋȈȍȚșȧ ȗȖȎȐȚȤ Ȋ ȥȒȖȌȍȘȍȊȕȧȝ.


Welcome to Montenegro

Ǫ ǫǶǹǺȇǽ ǽǶǸǶȀǶ, ǰ ǬǨǮǭ ǶǿǭǵȄ ǷȘȐȍȏȎȈȧ Ȋ ȓȦȉțȦ șȚȘȈȕț, ȝȖȟȍȚșȧ ȕȈȝȖȌȐȚȤșȧ Ȋ ȞȍȕȚȘȍ, ȕȖ ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖ Ȑ Ȋ ȚȐȝȖȔ, șȗȖȒȖȑȕȖȔ țȋȖȓȒȍ. ǵȈ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȐ ȎȐȊȖȗȐșȕȖȋȖ ȗȖșȍȓȒȈ ǸȈȚȈȞ ȍșȚȤ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖ ȕȖȊȣȍ Ȑ ȒȖȔȜȖȘȚȈȉȍȓȤȕȣȍ ȈȗȈȘȚȈȔȍȕȚȣ. ǶȕȐ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ Ȋ 4-ȥȚȈȎȕȖȔ 9-ȒȊȈȘȚȐȘȕȖȔ ȌȖȔȍ, ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȕȖȔ ȊȉȓȐȏȐ ȗȖȗțȓȧȘȕȖȋȖ ȟȍȘȕȖȋȖȘșȒȖȋȖ ȒțȘȖȘȚȈ – ǩȈȘșȒȖȑ ȘȐȊȤȍȘȣ. DzșȚȈȚȐ, ȍȝȈȚȤ ȖȚ ǸȈȚȈȞȈ ȌȖ ȐȏȓȦȉȓȍȕȕȣȝ ȚțȘȐșȚȈȔȐ ȔȍșȚ șȖȊșȍȔ ȕȍȌȖȓȋȖ: ȖȒȖȓȖ 30-40 ȔȐȕțȚ. dzȦȉȐȚȍȓȧȔ ȗȓȧȎȕȖȋȖ ȖȚȌȣȝȈ Ȑ șȖȏȍȘȞȈȕȐȧ ȒȘȈșȖȚ ȥȚȖ ȔȍșȚȖ ȗȖȕȘȈȊȐȚșȧ ȖșȖȉȍȕȕȖ, ȊȍȌȤ ȌȖȔ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕ ȊșȍȋȖ Ȋ 350 Ȕ ȖȚ ȔȖȘȧ. ǷȖȏȈȋȖȘȈȚȤ ȔȖȎȕȖ Ȑ ȕȈ ȚȍȘȘȈșȍ, ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȕȖȑ ȕȈ ȒȘȣȠȍ ȌȖȔȈ. Ǩ ȗȖ-

șȓȍ ȌȖȓȋȐȝ ȗȘȖȋțȓȖȒ ȕȈ ȕȍȑ ȉțȌȍȚ ȗȘȐȧȚȕȖ ȖȚȌȖȝȕțȚȤ Ȑ ȗȖȓȦȉȖȊȈȚȤșȧ ȗȈȕȖȘȈȔȖȑ ȉȍȘțȡȐȝ ȏȈ ȌțȠț ȟȍȘȕȖȋȖȘșȒȐȝ ȒȘȈșȖȚ. Ǫ ȈȗȈȘȚȈȔȍȕȚȈȝ ȍșȚȤ Ȋșȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȍ Ȍȓȧ ȒȖȔȜȖȘȚȕȖȑ ȎȐȏȕȐ. ǶșȖȉȍȕȕȖ șȚȖȐȚ ȖȚȔȍȚȐȚȤ ȌȖșȚțȗȕȖșȚȤ Ȟȍȕ ȏȈ șțȚȖȟȕȖȍ ȗȘȍȉȣȊȈȕȐȍ. ǺȈȒ, ȉȈȏȖȊȈȧ șȚȖȐȔȖșȚȤ șȚțȌȐȐ ȕȈ ȗȍȘȊȖȔ ȥȚȈȎȍ șȖșȚȈȊȓȧȍȚ ȊșȍȋȖ 20 ȍȊȘȖ! ǶȌȕȐȔ șȓȖȊȖȔ, ǿȍȘȕȖȋȖȘȐȧ – ȥȚȖ șȈȔȣȑ ȗȖȌȝȖȌȧȡȐȑ ȊȈȘȐȈȕȚ Ȍȓȧ Țȍȝ, ȒȚȖ ȝȖȟȍȚ ȖȚȌȖȝȕțȚȤ ȒȘȈșȐȊȖ Ȑ ȕȍȌȖȘȖȋȖ, ȗȖȓțȟȐȚȤ șȈȔȣȍ ȗȘȐȧȚȕȣȍ ȊȗȍȟȈȚȓȍȕȐȧ, ȕȍ ȗȍȘȍȎȐȊȈȧ ȏȈ șȊȖȑ ȒȖȠȍȓȍȒ.

îēĘċĖċėēġċ ĚĆĐĘġ Ĕ ýċĖēĔĉĔĖĎĎ ǹȚȈȘȐȕȕȖȍ ȕȈȏȊȈȕȐȍ ǿȍȘȕȖȋȖȘȐȐ – ǯȍȚȈ. ǶȌȕȖȗȈȓȈȚȕȣȑ ȗȈȘȓȈȔȍȕȚ șȚȘȈȕȣ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ ǹȒțȗȡȐȕȈ, Ȉ ȗȘȈȊȐȚȍȓ ȤșȚȊȖ – ǪȓȈȌȈ. Ǫ ȋȖȘȖȌȍ ǩȈȘ ȗȘȖȐȏȘȈșȚȈȍȚ ȖȌȕȖ Ȑȏ șȈȔȣȝ șȚȈȘȣȝ ȖȓȐȊȒȖȊȣȝ ȌȍȘȍȊȤȍȊ , ȊȖȏȘȈșȚ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȖȒȖȓȖ 2000 ȓȍȚ. Ǫ șȚȖȓȐȞȍ ǷȖȌȋȖȘȐȞȍ țșȚȈȕȖȊȓȍȕ ȗȈȔȧȚȕȐȒ ǪȓȈȌȐȔȐȘț ǪȣșȖȞȒȖȔț, ȋȌȍ ȕȈ ȌȊțȝ ȧȏȣȒȈȝ ȕȈ ȗȤȍȌȍșȚȈ ȓȍ ȊȣșȍȟȍȕȖ ȍȋȖ ȟȍȚȊȍȘȖșȚȐȠȐȍ: Ǵȕȍ ȖȌȕȖȋȖ ȘȖȎȌȍȕȤȧ ȔȈȓȖ, ǸȈșȚȐ ȉȣ Ȕȕȍ Ȑȏ ȌȊțȝ ȒȖȘȕȍȑ… ǮȈȓȤ, ǿȍȘȕȖȋȖȘȐȧ ȕȍ șȚȈȓȈ ǪȚȖȘȖȦ ȘȖȌȐȕȖȑ ȔȖȍȑ.

По всем вопросам отдыха и проживания в Черногории можно обращаться к руководителю туристического проекта в Черногории Молочаевой Елене Александровне

+7-913-916-55-78

33


×òî äåëàòü,

1. ǶȎȐȊȐ șȜȐȕȒșȈ DzȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȐȋȘȖȒȖȊ: ȓȦȉȖȍ ǬȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȖ: șȗȐȟȒȐ ǻȟȈșȚȕȐȒȐ șȚȈȕȖȊȧȚșȧ (ȐȓȐ șȈȌȧȚșȧ) ȓȐȞȖȔ ȌȘțȋ Ȓ ȌȘțȋț. ǯȈȌȈȟȈ ȗȍȘȊȖȋȖ — ȒȈȒ ȔȖȎȕȖ ȌȖȓȤȠȍ ȗȘȖȌȍȘȎȈȚȤ ȕȈ ȘȍșȕȐȞȍ șȗȐȟȒț. ǯȈȌȈȟȈ ȊȚȖȘȖȋȖ — ȌȍȘȎȈ ȘțȒȐ ȕȈ ȒȖȓȍȕȧȝ (ȕȍ ȌȍȓȈȧ ȘȍȏȒȐȝ ȌȊȐȎȍȕȐȑ Ȑ ȕȍ ȒȘȐȟȈ), șȊȖȐȔȐ ȘȍȟȈȔȐ șȔțȚȐȚȤ “șȜȐȕȒșȈ”, ȟȚȖȉȣ Ȗȕ ȉȣșȚȘȍȍ țȘȖȕȐȓ șȗȐȟȒț. ǷȖȚȖȔ țȟȈșȚȕȐȒȐ ȔȍȕȧȦȚșȧ ȔȍșȚȈȔȐ. ǶȚ ȟȈșȚȖȋȖ ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȧ ȒȖȕȒțȘș șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ ȐȕȚȍȘȍșȕȍȍ. ǷȖȒȈ “ȖȗȣȚȕȣȑ șȜȐȕȒș” ȌȍȘȎȐȚ șȗȐȟȒț, “ȖȗȣȚȕȣȑ șȔțȚȐȚȍȓȤ” ȕȈȋȖȊȖȘȐȚ ȚȈȒȖȋȖ!!! 2. X-FILES DzȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȐȋȘȖȒȖȊ: ȓȦȉȖȍ ǬȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȖ: ȕȍȚ ȅȚȈ ȐȋȘȈ ȖȟȍȕȤ ȐȕȚȍȘȍșȕȈ Ȑ Ȓ ȚȖȔț Ȏȍ ȗȖȔȖȎȍȚ ȐȋȘȖȒȈȔ ȓțȟȠȍ țȏȕȈȚȤ ȌȘțȋ ȌȘțȋȈ. ǶȕȈ ȖȟȍȕȤ ȗȖȝȖȎȈ ȕȈ ȐȋȘț “ǫȖȘȖȌȈ”, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȑ ȐȋȘȖȒȐ ȗȖȖȟȍȘȍȌȕȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȋȖȘȖȌȈ, ȕȈȏȊȈȕȐȍ ȒȖȚȖȘȣȝ ȕȈȟȐȕȈȍȚșȧ ȕȈ ȗȖșȓȍȌȕȦȦ ȉțȒȊț ȗȘȍȌȣȌțȡȐȝ ȕȈȐȔȍȕȖȊȈȕȐȑ. ǰȋȘȈ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȋșȍ țȌȖȉȕȖ ȘȈșșȈȎȐȊȈȦȚșȧ, Ȑ ȐȔ ȗȘȍȌȓȈȋȈȍȚșȧ ȓȦȉȖȍ șȓȖȊȖ. ǯȈȚȍȔ ȖȌȐȕ Ȑȏ ȐȋȘȖȒȖȊ ȋȖȊȖȘȐȚ șȓȖȊȖ, ȗȍȘȊȣȔ ȗȘȐȠȍȌȠȍȍ ȍȔț Ȋ ȋȖȓȖȊț ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ Ȗȕ țșȓȣȠȈȓ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȕȖȍ. ǹȓȍȌțȦȡȐȑ țȟȈșȚȕȐȒ ȕȈȏȣȊȈȍȚ șȓȖȊȖ, ȒȖȚȖȘȖȍ ț ȕȍȋȖ ȈșșȖȞȐȐȘțȍȚșȧ ș ȗȘȍȌȣȌțȡȐȔ. ǨșșȖȞȐȈȞȐȐ ȌȖȊȖȓȤȕȖ ȏȈȉȈȊȕȣ Ȑ ȕȍȘȍȌȒȖ ȊȣȏȣȊȈȦȚ ȊȖȗȘȖș: “ǷȖȟȍȔț?”, ȕȈ ȟȚȖ țȟȈșȚȕȐȒ ȔȖȎȍȚ ȓȐȉȖ ȖȉȢȧșȕȐȚȤ ȝȖȌ șȊȖȐȝ Ȕȣșȓȍȑ, ȓȐȉȖ ȖȚȒȈȏȈȚȤșȧ ȥȚȖ ȌȍȓȈȚȤ.

10 34


? êîãäà õîëîäíî

ÈÃÐÀÒÜ Â ÈÃÐÛ! ÝÒÀ ÈÃÐÀ ÂÛßÂËßÅÒ ÍÅ ÈÇÂÅÑÒÍÛÅ ÐÀÍÅÅ ×ÅÐÒÛ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ

3. ǻȉȐȑȞȈ DzȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȐȋȘȖȒȖȊ: ȓȦȉȖȍ ǬȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȖ: ȔȖȕȍȚȣ ǰȋȘȈ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȈ Ȍȓȧ ȕȍȉȖȓȤȠȐȝ ȒȖȔȗȈȕȐȑ. Ǫșȍ șȈȌȧȚșȧ ȗȖ ȒȘțȋț. ǵȈȟȐȕȈȍȚșȧ ȐȋȘȈ ș ȕȈȏȕȈȟȍȕȐȧ ȘȖȓȍȑ (ȎȘȍȉȐȍȔ). Ǭȓȧ ȎȘȍȉȐȧ ȔȖȎȕȖ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ ȔȖȕȍȚȣ ǹǹǹǸ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȖȔ Ȋ 2 Ȑ 10 ȒȖȗȍȍȒ (ȖȕȐ ȖȌȐȕȈȒȖȊȣȍ ȗȖ ȘȈȏȔȍȘȈȔ Ȑ ȘȈȏȕȣȍ ȗȖ ȞȊȍȚț). ǴȖȕȍȚȣ ȉȍȘțȚșȧ ȗȖ ȒȖȓȐȟȍșȚȊț ȐȋȘȈȦȡȐȝ. ǹȘȍȌȐ ȔȖȕȍȚ ȖȌȕȈ ȌȖȓȎȕȈ ȉȣȚȤ ȌȘțȋȖȋȖ ȞȊȍȚȈ. DzȖȔț ȗȖȗȈȓȈșȤ ȚȈȒȈȧ ȔȖȕȍȚȒȈ, ȚȖȚ țȉȐȑȞȈ. ǹȐȌȧȡȐȍ ȗȖ ȒȘțȋț ȖȉȊȖȌȧȚ ȌȘțȋ ȌȘțȋȈ ȊȏȋȓȧȌȖȔ. ǷȘȐ ȥȚȖȔ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ ȊȏȋȓȧȕțȚȤ Ȋ ȋȓȈȏȈ ȒȈȎȌȖȔț. ǻȉȐȑȞȈ Ȋ ȗȖȘȧȌȒȍ, Ȋ ȒȈȒȖȔ șȟȐȚȈȍȚ ȕțȎȕȣȔ (ȊȣȉȐȘȈȍȚ șȚȘȈȚȍȋȐȦ), ȕȈȟȐȕȈȍȚ “țȉȐȊȈȚȤ” (ȊșȚȘȍȚȐȊȠȐșȤ ș “ȎȍȘȚȊȖȑ” ȊȏȋȓȧȌȖȔ, ȔȖȘȋȈȍȚ ȍȑ). “ǻȉȐȚȣȑ” ȋȘȖȔȒȖ ȖȉȢȧȊȓȧȍȚ: - ǻȉȐȚ! ǺȖȚ Ȑȏ ȐȋȘȈȦȡȐȝ, ȒȚȖ ȏȈȗȖȌȖȏȘȐȓ ȓȐȟȕȖșȚȤ “țȉȐȑȞȣ”, ȋȖȊȖȘȐȚ: - ǷȖȌȖȏȘȍȊȈȦ. ǵȖ țȒȈȏȈȚȤ “țȉȐȑȞț” ȔȖȋțȚ ȚȖȓȤȒȖ ȌȊȖȍ ȗȖȌȖȏȘȍȊȈȦȡȐȝ ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖ. “ǻȉȐȑȞȈ” șȟȐȚȈȍȚșȧ ȘȈșȒȘȣȚȣȔ, ȍșȓȐ șȘȈȏț ȌȊȖȍ ȗȖȌȖȏȘȍȊȈȦȡȐȝ țȒȈȎțȚ ȕȈ ȕȍȋȖ. ǷȘȐ ȥȚȖȔ ȗȖȒȈ ȕȈȑȌȍȚșȧ ȊȚȖȘȖȑ ȗȖȌȖȏȘȍȊȈȦȡȐȑ, ȗȍȘȊȣȑ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ “țȉȐȚ”.

11 35


ǮȐȏȕȤ ș ȒȕȐȎȕȖȋȖ ȓȐșȚȈ ǵȖȊȣȑ ȋȖȌ – ȗȖȘȈ ȕȈȟȐȕȈȕȐȑ ǵȖȊȖȑ ǮȐȏȕȐ. ǭșȓȐ Țȣ ȘȍȠȐȓ ȕȈȒȖȕȍȞ-ȚȖ ȊȏȧȚȤșȧ ȏȈ țȟȍȉț, ȕȈȑȚȐ ȘȈȉȖȚț, ȟȈȡȍ ȝȖȌȐȚȤ Ȋ ȋȖșȚȐ Ȓ ȓȦȉȐȔȖȑ ȉȈȉțȠȒȍ, ȗȖȔȖȋȈȚȤ ȘȖȌȐȚȍȓȧȔ, ȚȖ Țȣ ȗȖȗȈȓ ȒȈȒ ȘȈȏ ȗȖ ȈȌȘȍșț!

Ïåðâàÿ êíèãà: «ǪȘȍȔȧ ȎȐȚȤ Ȑ ȊȘȍȔȧ țȔȐȘȈȚȤ» ȖȌȕȖȋȖ Ȑȏ șȈȔȣȝ ȟȐȚȈȍȔȣȝ ȕȍȔȍȞȒȐȝ ȗȐșȈȚȍȓȍȑ XIX ȊȍȒȈ ȅȘȐȝȈ Ǵ. ǸȍȔȈȘȒȈ (Ȗȕ, ȒșȚȈȚȐ, Ȋ ȦȕȖșȚȐ țȊȓȍȒȈȓșȧ ȚȊȖȘȟȍșȚȊȖȔ ȕȈȠȍȋȖ ǬȖșȚȖȍȊșȒȖȋȖ). ǹȦȎȍȚ: 1944 ȋȖȌ, ȕȍȔȍȞȒȐȍ ȊȖȑșȒȈ ȖȚșȚțȗȈȦȚ Ȑȏ ǸȖșșȐȐ, Ȑ Ȋ ȚȈȒȖȑ șȓȖȎȕȣȑ Ȍȓȧ ȕȍȔȞȍȊ ȗȍȘȐȖȌ ȋȓȈȊȕȖȔț ȋȍȘȖȦ - ȅȘȕșȚț ǫȘȍȉȍȘț ȌȈȦȚ ȖȚȗțșȒ. ǴȖȓȖȌȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ șȘȈȏț ȖȚȗȘȈȊȓȧȍȚșȧ Ȋ ȘȖȌȕȖȑ ȋȖȘȖȌ ǪȍȘȌȍȉȘȦȒ, ȌȈȉȣ ȕȈȊȍșȚȐȚȤ șȊȖȐȝ ȘȖȌȐȚȍȓȍȑ. ǶȌȕȈȒȖ ȗȘȐȉȣȊ ȌȖȔȖȑ, Ȗȕ țȏȕȈȨȚ, ȟȚȖ ȋȖȘȖȌ ȘȍȋțȓȧȘȕȖ ȗȖȌȊȍȘȋȈȍȚșȧ șȐȓȤȕȣȔ ȉȖȔȉȈȘȌȐȘȖȊȒȈȔ. ǯȌȈȕȐȧ ȕȈ țȓȐȞȍ, ȋȌȍ ȎȐȓȐ ȍȋȖ ȘȖȌȐȚȍȓȐ, ȗȘȍȊȘȈȡȍȕȣ Ȋ ȘțȐȕȣ, Ȑȏ ȘȈȏȊȈȓȐȕ ȐȏȊȓȍȒȈȦȚ ȘȈȏȌȈȊȓȍȕȕȣȝ ȎȐȚȍȓȍȑ. ǰ, ȏȈȕȐȔȈȧșȤ ȘȈșșȓȍȌȖȊȈȕȐȍȔ ȔȍșȚȖȗȖȓȖȎȍȕȐȧ ȘȖȌȐȚȍȓȍȑ, ǫȘȍȉȍȘ ȊșȚȘȍȟȈȍȚ ȏȕȈȒȖȔțȦ ȍȔț ș Ȧȕȣȝ ȓȍȚ ȌȍȊțȠȒț 20 ȓȍȚ - ȅȓȐȏȈȉȍȚ DzȘțȏȍ, ș ȒȖȍȑ, țȒȘȣȊȈȧșȤ Ȋ ȉȖȔȉȖțȉȍȎȐȡȈȝ ȖȚ ȕȈȓȍȚȖȊ, Ȗȕ șȉȓȐȎȈȍȚșȧ, Ȑ ȊȗȖșȓȍȌșȚȊȐȐ ȖȕȐ șȚȈȕȖȊȧȚșȧ ȓȦȉȖȊȕȐȒȈȔȐ. ǪȔȍșȚȍ ș ȥȚȖȑ ȌȍȊțȠȒȖȑ ȖȕȐ șȚȈȘȈȦȚșȧ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȗȘȖȐșȝȖȌȧȡȍȍ ȊȖȒȘțȋ (ǪǶǪ), ȞȍȕȐȚȤ ȒȈȎȌȣȑ ȠȈȕș, ȒȈȎȌȣȑ ȌȍȕȤ, ȒȈȎȌȣȑ ȟȈș, ȒȈȎȌȣȑ ȔȖȔȍȕȚ, ȔȐȋ, ȘȈȌȖȊȈȚȤșȧ ȎȐȏȕȐ, ȎȐȚȤ. ǪȔȍșȚȍ ȖȕȐ șȚȈȘȈȦȚșȧ ȉȘȈȚȤ ȖȚ Ȑȝ ȕȍ ȚȈȒȐȝ țȎ ȉȍȏȏȈȉȖȚȕȣȝ ȎȐȏȕȍȑ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȚȖȓȤȒȖ ȔȖȎȕȖ. ǪȍȌȤ ȕȍȐȏȊȍșȚȕȖ, ȟȚȖ ȉțȌȍȚ ȟȍȘȍȏ ȟȈș, Ȑ ȉțȌȍȚ ȓȐ ȥȚȖȚ ȟȈș, ȕȍȚ ȕȐȒȈȒȖȑ țȊȍȘȍȕȕȖșȚȐ Ȋ ȉțȌțȡȍȔ, ȕȐȒȈȒȖȑ ȊȍȘȣ Ȋ ȏȈȊȚȘȈ - ȊșȦȌț ȊȖȑȕȈ. ȅȚȖ ǪȖȑȕȈ ș ȌȘțȋȖȑ șȚȖȘȖȕȣ, ȥȚȖ ȉȖȓȤ ș ȌȘțȋȖȑ șȚȖȘȖȕȣ, ȥȚȖ șȔȍȘȚȤ ș ȌȘțȋȖȑ șȚȖȘȖȕȣ. (ǬȍȑșȚȊȐȍ ȘȈȏȊȖȘȈȟȐȊȈȍȚșȧ ȕȈ ȘțȐȕȈȝ ǫȍȘȔȈȕȐȐ Ȋ ȗȖșȓȍȌȕȐȍ ȌȕȐ ǪȚȖȘȖȑ ȔȐȘȖȊȖȑ ȊȖȑȕȣ. ǸȧȌȖȊȖȑ ȅȘȕșȚ ȊȖȏȊȘȈȡȈȍȚșȧ ȌȖȔȖȑ Ȋ ȖȚȗțșȒ ș ǪȖșȚȖȟȕȖȋȖ ȜȘȖȕȚȈ Ȑ ȖȉȕȈȘțȎȐȊȈȍȚ, ȟȚȖ ȍȋȖ ȘȖȌȕȖȑ ȋȖȘȖȌ ȘȈȏȘțȠȍȕ ȉȖȔȉȈȘȌȐȘȖȊȒȈȔȐ șȚȘȈȕ ȈȕȚȐȋȐȚȓȍȘȖȊșȒȖȑ ȒȖȈȓȐȞȐȐ. ȅȘȕșȚ ȐȡȍȚ șȊȖȐȝ ȘȖȌȐȚȍȓȍȑ Ȑ șȓțȟȈȑȕȖ ȊșȚȘȍȟȈȍȚ ȌȘțȋȈ șȊȖȍȋȖ ȌȍȚșȚȊȈ ǭȓȐȏȈȉȍȚ, ȌȖȟȒț ȔȍșȚȕȖȋȖ ȌȖȒȚȖȘȈ. ǵȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȖȒȘțȎȈȦȡȐȑ Ȑȝ țȎȈș ȊȖȑȕȣ Ȑ ȌȣȝȈȕȐȍ șȔȍȘȚȐ, ȖȕȐ ȊȐȌȧȚ ȕȈȌȍȎȌț ȕȈ șȊȍȚȓȖȍ ȉțȌțȡȍȍ Ȋ șȊȖȍȑ ȓȦȉȊȐ ȌȘțȋ Ȓ ȌȘțȋț). P.S.ǺȈȒȎȍ ȕȈ ȥȚț ȒȕȐȋț ȍșȚȤ ȗȘȍȒȘȈșȕȈȧ ȥȒȘȈȕȐȏȈȞȐȧ, șȕȧȚȈȧ ȒȘțȗȕȍȑȠȐȔ ȔȈșȚȍȘȖȔ ȋȖȓȓȐȊțȌșȒȖȑ ȔȍȓȖȌȘȈȔȣ ǬțȋȓȈșȖȔ ǹȐȘȒȖȔ Ȋ 1958 ȋȖȌț. ǾȐȚȈȚȈ Ȑȏ ȒȕȐȋȐ: «ǭșȓȐ ȕȍ ȗȘȍȌȢȧȊȓȧȚȤ Ȓ ȎȐȏȕȐ ȖșȖȉȣȝ ȗȘȍȚȍȕȏȐȑ, ȚȖ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȕȐ ȗȖȓțȟȈȍȠȤ, ȉțȌȍȚ ȗȘȍȒȘȈșȕȣȔ ȌȈȘȖȔ».

36

Ïðîáëåìà õîòåíèé ìîëîäåæè íà÷àòü Íîâóþ Æèçíü â ïîíåäåëüíèê/ñî ñëåäóþùåãî ñåìåñòðà/1 ñåíòÿáðÿ/ïîñëå Íîâîãî ãîäà â òîì, ÷òî ýòè æåëàíèÿ îãðàíè÷èâàþòñÿ æåëàíèåì. Ñèë, òåðïåíèÿ, âäîõíîâåíèÿ íà÷àòü ó áîëüøèíñòâà íå õâàòàåò, à åñëè è õâàòàåò, òî òîëüêî íà ïåðâûå òðè äíÿ. Âìåñòî òîãî, ÷òîáû äàâàòü áåñïîëåçíûå ñîâåòû, êîòîðûå âðÿä ëè ê ÷åìóíèáóäü ïðèâåäóò, ÿ âîçüìó íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü ïîñîâåòîâàòü íåñêîëüêî êíèã, êîòîðûå ñìîãóò ðàçáóäèòü íàñòîÿùåå æåëàíèå äâèãàòüñÿ, æèòü òàê, ÷òîáû íè îäíîé ìèíóòû íå ïðîøëî çðÿ, ÷òîáû êàæäàÿ êëåòî÷êà þíîé òóøêè ÷óâñòâîâàëà âñþ ÿðêîñòü è ïðåëåñòü æèçíè. Âåäü ïîêà ìû ìîëîäû, ìû äîëæíû íàñëàæäàòü æèçíü. Íè îäíà ïðîøåäøàÿ ñåêóíäà áîëüøå íå ïîâòîðèòñÿ â íàøåé æèçíè.

Âòîðàÿ êíèãà: «ǶȊȖȌ» ȅȚȍȓȤ dzȐȓȐȈȕ ǪȖȑȕȐȟ (ȖȌȕȈ Ȑȏ șȈȔȣȝ ȧȘȒȐȝ Ȑ ȕȍȖȌȕȖȏȕȈȟȕȣȝ ȗȐșȈȚȍȓȍȑ ȒȖȕȞȈ XIX - ȕȈȟȈȓȈ XX Ȋ. ǭȍ ȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ șȚȈȓȐ ȓȦȉȐȔȣȔ ȟȚȍȕȐȍȔ ȔȖȓȖȌȍȎȐ, ȒȖȕȜȓȐȒȚțȦȡȍȑ ș “ȗȖȒȖȓȍȕȐȍȔ ȖȚȞȖȊ” Ȑ ȗȣȓȈȦȡȍȑ ȎȈȎȌȖȑ ȗȍȘȍȔȍȕ). ǹȦȎȍȚ: DzȕȐȋȈ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚ Ȗȉ ǨȘȚțȘȍ-ǶȊȖȌȍ, ȉȍșșȚȘȈȠȕȖȔ ȉȖȘȞȍ ȏȈ șȊȖȉȖȌț ǰȚȈȓȐȐ, ȟȤȍ ȐȔȧ șȚȈȓȖ șȐȔȊȖȓȖȔ ȔțȎȍșȚȊȈ Ȑ ȕȍșȋȐȉȈȍȔȖȑ ȊȖȓȐ. ǭȋȖ ȗȘȍȌȈȓȐ ȓȦȌȐ, ȒȖȚȖȘȣȝ Ȗȕ ȓȦȉȐȓ ȉȖȓȤȠȍ ȊșȍȋȖ ȕȈ șȊȍȚȍ. ǭȋȖ ȗȘȍȏȐȘȈȓȐ Ȑ șȟȐȚȈȓȐ ȗȘȍȌȈȚȍȓȍȔ ȚȖȊȈȘȐȡȐ ȗȖ ȉȖȘȤȉȍ. ǵȍ ȊȣȌȍȘȎȈȊ ȚȈȒȐȝ ȗȘȍȌȈȚȍȓȤșȚȊ, Ȗȕ șȉȍȎȈȓ. «ǷȖȥȚȖȔț ȧ ȘȍȠȐȓ: ȉțȌȤ ȟȚȖ ȉțȌȍȚ — Ȑ țȉȍȎȈȓ Ȋ ȆȎȕțȦ ǨȔȍȘȐȒț, ȉȍȏ Ȍȍȕȍȋ, ȕȍ ȏȕȈȧ ȕȐ șȓȖȊȈ ȗȖ-ȐșȗȈȕșȒȐ, ȉțȌțȟȐ ȉȍȓȖȘțȟȒȖȑ, ȗȘȐȊȣȒȠȐȔ ȎȐȚȤ ȕȈ ȊșȍȔ ȋȖȚȖȊȖȔ. Ǫ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȧ șȈȔ ȗȖȗȈȓ Ȋ ȕȈșȚȖȧȡȐȑ ȈȌ, Ȑ ȥȚȖ ȐȏȓȍȟȐȓȖ Ȕȍȕȧ ȖȚ ȊȍȘȣ Ȋ ȈȌ ȊȖȖȉȘȈȎȈȍȔȣȑ. ȇ țȎȍ ȉȣȓ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȕȍ…» ǵȖ ȕȈȠȍȓ Ȋ șȍȉȍ șȐȓȣ ȕȍ șȓȖȔȈȚȤșȧ, ȊȣșȚȖȧȚȤ - Ȑ șȕȖȊȈ șȘȈȎȈȚȤșȧ ȏȈ ȐȌȍȈȓȣ, Ȋ ȒȖȚȖȘȣȍ ȊȍȘȐȚ. Ƕȕ ȕȍ șȌȈȊȈȓșȧ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȐ ȕȈ ȟȚȖ, Ȉ ȊȍȌȤ ȍȔț ȗȘȐȝȖȌȐȓȖșȤ ȊȣȌȍȘȎȐȊȈȚȤ ȕȍȗȖșȐȓȤȕȣȍ ȔțȒȐ, ȐȏȉȐȍȕȐȧ, țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȧ Ȋ ȔȖȘȈȓȤȕȖȔ șȔȣșȓȍ, ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ ȒȖȚȖȘȣȝ ȗȘȍșȓȍȌȖȊȈȓȐ ȋȍȘȖȧ ȌȖ ȒȖȕȞȈ. ǶȊȖȌ – ȕȍȊȍȘȖȧȚȕȖ șȐȓȤȕȈȧ ȓȐȟȕȖșȚȤ, ȌȍȘȏȒȈȧ, ȖșȚȘȖțȔȕȈȧ, șȔȍȓȈȧ ȗȘȐ Ȋșȍȑ ȍȋȖ ȖȉȈȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȋȘȈȞȐȖȏȕȖșȚȐ, ȒȈȒ ț ȒȖȠȒȐ, Ȑ ȕȈȝȈȓȤȕȖȔ ȟțȊșȚȊȍ ȦȔȖȘȈ. ǭȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȍ, ȟȍȋȖ ȕȍ ȝȖȟȍȚ ǶȊȖȌ, - ȉȣȚȤ țȏȕȈȕȕȣȔ ȚȍȔȐ, ȒȚȖ ȒȖȋȌȈ-ȚȖ ȕȍșȗȘȈȊȍȌȓȐȊȖ ȖșȒȖȘȉȐȓ ȍȋȖ, ȖȚ ȒȖȋȖ Ȗȕ șȒȘȣȊȈȓșȧ. ǶșȖȉȍȕȕȖ ǬȎȍȔȔȖȑ, ȎȍȕȡȐȕȖȑ, ȒȖȚȖȘțȦ Ȗȕ ȓȦȉȐȚ Ȋșȍ ȥȚȐ ȋȖȌȣ... «ǶȊȖȌ» - ȉȍșșȔȍȘȚȕȣȑ ȠȍȌȍȊȘ ȊȍȓȐȒȖȑ ȈȕȋȓȐȟȈȕȒȐ. ǸȖȔȈȕ ȟȐȚȈȍȚșȧ ȊȏȈȝȓȍȉ, ȗȘȖȊȍȘȍȕȖ ȕȈ șȍȉȍ Ȑ ȗȖȌȘțȋȍ, ȒȖȚȖȘȈȧ (ȗȖ șȍȒȘȍȚț ȚȖȓȤȒȖ) ȕȈșȚȖȓȤȒȖ ȎȐȊȖ ȊȖșȗȘȐȕȧȓȈ șȖȉȣȚȐȧ ȒȕȐȋȐ, ȟȚȖ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȗȘȖșȚȖ ȘȣȌȈȓȈ. * ǷǸǰǴǭǿǨǵǰǭ: Ȋ ȘȖȔȈȕȍ ȘȍȏȒȖ ȒȘȐȚȐȒțȍȚșȧ ȝȘȐșȚȐȈȕșȚȊȖ. P.S. ȅȚȍȓȤ dz. ǪȖȑȕȐȟ ȕȈȗȐșȈȓȈ ȗȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ – ȕȈȟȈȓȖ «ǶȊȖȌȈ» – «ǷȖȚȍȘȧȕȕȈȧ ȌȘțȎȉȈ», ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȦȡȈȧ Ȗ ȗțȚȍȠȍșȚȊȐȧȝ ȋȓȈȊȕȖȋȖ ȋȍȘȖȧ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȍȋȖ ȗȖȉȍȋȈ Ȑȏ ȘȖȌȕȖȑ ǰȚȈȓȐȐ. ǺȈȒȎȍ ȍșȚȤ ȚȘȐ ȥȒȘȈȕȐȏȈȞȐȐ ǹǹǹǸ ȥȚȖȋȖ ȘȖȔȈȕȈ ȗȖȌȘȖȉȕȍȍ, Ȗ ȒȖȚȖȘȣȝ ȔȖȎȕȖ ȗȖȟȐȚȈȚȤ ȗȖ ȎȍȓȈȕȐȦ ȊȖ ǪșȍȔȐȘȕȖȑ ȗȈțȚȐȕȍ. ǾȐȚȈȚȈ Ȑȏ ȒȕȐȋȐ:«ǩȍȘȐȚȍ ȍȋȖ [ȉțȌțȡȍȍ], ȗȖȒȈ ȖȕȖ ȊȈȠȍ, Ȑ ȌțȔȈȑȚȍ ȕȍ Ȗ ȚȖȔ ȌțȘȕȖȔ, ȟȚȖ ȊȈȔȐ ȒȖȋȌȈ-ȚȖ șȌȍȓȈȕȖ, Ȉ Ȗ ȚȖȔ ȝȖȘȖȠȍȔ, ȟȚȖ Ȋȣ ȍȡȍ ȔȖȎȍȚȍ șȌȍȓȈȚȤ».

Òðåòüÿ êíèãà: «Dz ȟȍȘȚț ȊșȨ! ǩȍȘȐșȤ Ȑ ȌȍȓȈȑ!» ǩ Ǹ ǸȐȟȈȘȌȈ ǩȘȍȕșȖȕȈ (ȉȘȐȚȈȕșȒȐȑ ȗȘȍȌȗ ȗȘȐȕȐȔȈȚȍȓȤ, ȖșȕȖȊ ȊȈȚȍȓȤ ȒȖȘȗȖȘȈȞȐȐ V Virgin Group, ȚȈȒȎȍ Ȑ ȐȏȊȍșȚȍȕ ȠȐȘȖȒȖȑ ȗ ȗțȉȓȐȒȍ șȊȖȐȔȐ ȥȥȒșȚȘȈȊȈȋȈȕȚȕȣȔȐ ȗ ȗȖșȚțȗȒȈȔȐ, Ȋ ȚȖȔ ȟ ȟȐșȓȍ ȕȍȖȌȕȖȒȘȈȚȕ ȕȣȔȐ ȗȖȗȣȚȒȈȔȐ ȗ ȗȖȉȐȚȤ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ Ȕ ȔȐȘȖȊȣȍ ȘȍȒȖȘȌȣ). ǹȦȎȍȚ: ǴȈȕȐȜȍșȚ ȎȐȏȕȐ, ȌȍȑșȚȊȐȧ, ȘȐșȒȈ. DzȘȍȌȖ ȍȍ ȈȊȚȖȘȈ - «ȉȘȈȚȤ ȖȚ ȎȐȏȕȐ Ȋșȍ». ȅȚȖ ȏȕȈȟȐȚ ȕȍ ȉȖȧȚȤșȧ ȌȍȓȈȚȤ ȚȖ, ȟȚȖ ȝȖȟȍȠȤ. ǷȘȐ ȥȚȖȔ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖ ȕȍȊȈȎȕȖ, ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȓȐ ț Țȍȉȧ ȏȕȈȕȐȑ, ȖȗȣȚȈ ȐȓȐ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ. ǮȐȏȕȤ ȒȖȘȖȚȒȈ, ȟȚȖȉȣ ȚȘȈȚȐȚȤ ȍȍ ȕȈ ȊȍȡȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȍ ȗȘȐȕȖșȧȚ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧ. ǭșȓȐ ȍșȚȤ ȋȖȓȖȊȈ ȕȈ ȗȓȍȟȈȝ Ȑ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȏȈȌȖȘȈ Ȋ șȍȘȌȞȍ, ȓȦȉȈȧ ȞȍȓȤ ȉțȌȍȚ ȗȖ șȐȓȈȔ. ǭșȓȐ ȟȚȖ-ȚȖ ȕȘȈȊȐȚșȧ - ȌȍȓȈȑ. ǵȍ ȕȘȈȊȐȚșȧ - ȉȘȖșȈȑ ȕȍ ȘȈȏȌțȔȣȊȈȧ. DzȕȐȋȈ ȕȍșȍȚ ȖȋȘȖȔȕȣȑ ȏȈȘȧȌ ȖȗȚȐȔȐȏȔȈ, ȔțȌȘȖșȚȐ Ȑ ȊȍȘȣ Ȋ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ ȒȈȎȌȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ. ǶȚȓȐȟȕȈȧ ȒȕȐȋȈ Ȍȓȧ Țȍȝ, ȒȚȖ ȝȖȟȍȚ ȐȏȔȍȕȍȕȐȑ, țșȚȈȓ ȖȚ șȚȈȉȐȓȤȕȖșȚȐ Ȑ ȎȍȓȈȍȚ ȗȘȐȓȐȊȈ ȥȕȍȘȋȐȐ. ǷȖȔȖȋȈȍȚ ȗȖȊȍȘȐȚȤ Ȋ ȔȍȟȚȣ, ȘȐșȒȕțȚȤ Ȑ ȕȈȟȈȚȤ ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ Ȋ ȊȣȉȘȈȕȕȖȔ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȐ. ǾȐȚȈȚȈ Ȑȏ ȒȕȐȋȐ: «ǻȘȖȒ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȧ ȐȏȊȓȍȒ Ȑ ȒȖȚȖȘȖȔț șȓȍȌțȦ ȊșȦ ȎȐȏȕȤ, șȖșȚȖȧȓ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȕȈȌȖ ȗȣȚȈȚȤșȧ Ȑ ȗȣȚȈȚȤșȧ, Ȑ ȖȗȧȚȤ ȗȣȚȈȚȤșȧ - ȕȖ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ șȌȈȊȈȚȤșȧ». «ǴȕȖȋȐȍ ȎȐȊțȚ ȕȈȌȍȎȌȖȑ ȕȈ ȉțȌțȡȍȍ, Ȑ ȚȈȒȐȍ ȓȦȌȐ ȊșȍȋȌȈ ȕȍȌȖȊȖȓȤȕȣ. ǶȕȐ ȕȈȌȍȦȚșȧ ȕȈ ȉȣșȚȘȣȑ țșȗȍȝ – ȊȣȐȋȘȣȠ Ȋ ȓȖȚȍȘȍȦ ȐȓȐ ȟȚȖ-ȕȐȉțȌȤ Ȋ ȚȈȒȖȔ Ȏȍ ȘȖȌȍ. ȇ ȏȕȈȦ, ȟȚȖ ȞȍȓȐ ȊȈȎȕȣ. ǰ ȌȍȕȤȋȐ ȊȈȎȕȣ. ǵȖ ȋȓȈȊȕȖȍ ȊȖȚ Ȋ ȟȍȔ: ȌȍȕȤȋȐ – ȥȚȖ șȘȍȌșȚȊȖ Ȍȓȧ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȧ ȞȍȓȐ, Ȉ ȕȍ șȈȔȈ ȞȍȓȤ. ǰ ȚȖ, ȟȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ș ȊȈȔȐ șȍȑȟȈș, ȚȈȒ Ȏȍ ȊȈȎȕȖ, ȒȈȒ ȚȖ, ȟȚȖ Ȋȣ ȗȓȈȕȐȘțȍȚȍ ȕȈ ȉțȌțȡȍȍ». P.S. Ǵȍȕȧ șȈȔț ȕȈșȚȖȓȤȒȖ ȏȈȚȧȕțȓ șȦȎȍȚ, ȖȚȘȣȊȒȐ/ȞȐȚȈȚȣ Ȑȏ ȒȕȐȋȐ Ȑ ȖȚȏȣȊȣ ȗȘȖȟȐȚȈȊȠȐȝ, ȟȚȖ ȧ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ șȖȊȍȚțȦ ȍȍ ȊȈȔ, ȕȖ Ȑ șȈȔȈ ȗȖȉȍȋț ȏȈ ȕȍȑ Ȋ ȒȕȐȎȕȣȑ șȘȈȏț ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ ȌȖȟȐȚȈȦ ȚȖ, ȟȚȖ ȟȐȚȈȦ șȍȑȟȈș.

Òåêñò: Àðèíà Çàðêîâà


Ê ÏÎÊÀÇÓ 10 ÄÎÎÊÓ ÊÓÌ ÓÌÌÅÍ ÅÍÒ ÍÒÒÀËËÜÍÛÕ ÔÈËËÜÌÎÂ ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÕ

Ф льмы Фил Фи льмы бук у ва валь льно мен еняю яютт пр яю ред дсттав авле л ние о жи ле изн ни, и и вы уж ужее нико ни к гд ко гдаа не буд удетте мы мысл с ит сл и ь, ь как раньше. Приятного просмотра! 1 «Ìèðîâîé çàãîâîð – Òàéíîå 1. ìèðîâîå ïðàâèòåëüñòâî» – ÔÈËÜÌ ÇÀÏÐÅÙÅÍ Â ÑØÀ

3. «Äâîéíèê äüÿâîëà» – Î×ÅÍÜ ÆÅÑÒÊÈÉ ÔÈËÜÌ, íî ïîñìîòðåòü ñòîèò!

Ǽ ȓȤ ǼȐ ȓȤȔ Ȕ Ȗ ȚȖ ȚȖȔ Ȕ Ȓ ȚȖ Ȕ ȚȖ ȗȘȈ ȘȈȊȐ Ȋ Ț ȊȐ Ț ȉȈ ȉȈȓȖ ȓȖȔ ȓȖ Ȕ ȕȈ Ȕ ȕȈ ȈȠȍ Ƞȍȑ ȑ ȗȓ ȑ ȗ Ȉȕ ȈȕȍȚ ȍȚȍ" ȍȚ ȍ " ǰ ȏ ȍ" ȏ ȥȚ ȥȚȖȋ ȖȋȖ Ȗ ȜȐ ȐȓȤ ȓȤȔȈ ȔȈ Ȋȣ țȏȕȈ țȏ ȕȈȍȚ ȕȈ ȍȚȍ ȒȚȖ ȍȚ Ț ț ȗȘ ȗ ȈȊ Ȉ ȓȧȍȚ ȥ ȒȖ ȖȕȖ Ȗ ȔȐ ȔȐȟȍ ȟȍȍșȒ ȒȐȔȐ ȒȘȐ ȘȐȏȐ ȏȐ șȈ ȏȐ șȈȔȐ Ȕ ȔȐ ȊȖ ȊȖȖȘ ȖȘțȎ ȖȘ Ș țȎ ț Ȏȍȕ ȍȕ ȕȣ ȍȕ ȍȕȕȣ ȣ ȔȐ ȒȖȕ Ȗȕ-Ȝȓ ȓȐȒ Ȑ ȒȚȈ ȚȈȔȐ ȔȐ Ȑ ȘȈȏȊ ȘȈ ȈȏȊ ȏ Ȉȓ ȈȓȐȊ Ȑ Ȉȍ ȐȊ ȈȍȚ Ț Ȟȍȍ ȓȣ ȓȣȍ ȍ șȚ ȍ șȚȘȈ ȘȈ-ȕȣ ǷȘ ȕȣ ǷȘȖș ȖșșȔȖ ȖșȔ ȔȖ ȚȘ ȔȖȚȘ ȚȘȍȊ ȍȊ Ȍ Ȉȕ ȕȕȣȑ ȑ ȜȐ ȐȓȤ ȓȤȔ Ȕ Ȋ ȣ țțȏȏ ȕ ȕȈ ȈȍȚ ȍȚȍ ȍ ȒȚȖ Ȗ șȟȐ ȐȚȈ ȚȈȍȚ Ȉ ȍȚȚ ȕ ȈȠ Ƞ ț țșȚ șȚȘȈ șȚ ȘȈȕț ȘȈ ȕțț Ȋ șȍșȍȍ ȋ Ȗ ȓȐȠȤ ȋȖ ȐȠ Ƞ Ȥ Ȑȋ Ȑ ȋ Șț ȐȋȘț Ș ȠȒ Ƞ ȒȖȑ Ȗ ©ȗ © ȗȍȠ ȍȠ ȠȒȖ Ȓ ȑ ȕȈ Ƞ Ȉȝ Ȉ ȝ-ȔȈ ȈȚȚȕ ȕȖȑ ȕȖȑ Ȗȑ ȌȖș Ȗ Ȓȍȍ ª Ȉ ȕ Ȉș Ȉșȍȓ ȍȓȍȕ ȍȓ ȍȕ ȕȐȍ ș ȚȘ ȚȘȈȕ Ȉȕ ȕȣ Ȋ ȍșȚȍ ȊȔ ȍșș Țȍ ș Ȋ ȈȔ ȔȐ ± ȕ ȕȍȍ ȉ Ȗȓ Ȗ ȓȍȍ ȟ ȍȔ Ȕ ȉȐȖ ȐȖȔȈ ȔȈ ȈșșȖȑ șȖ ȑ șȚȈ ȈȌ ȌȖ ȖȔ Ȕ ȎȐ ȎȐ ȊȖ ȖȚȕ ȕ ȣȝ ȝ Ȑ ȟȍȔ Ȕ ȧ Ȋȓ Ȋȓ ȧȍȍ ȚȚșșȧ ȗȘ Ș ȈȊ ȈȊȐȚ ȊȐ ȐȚȚȍȓ ȍȓȤ ȓȤș ȤșȚȊ ȚȊȖ Ȗ ȊȈ Ȗ ȈȠȍ Ƞ ȍȑ șȚȚȘ ȘȈ Ȉ ȕȣ ȣ

Ǽ ȓȤ ǼȐ ȓȤȔ Ȕ Ȗșȕ șȕȖȊ ȖȊȈȕ ȖȊ Ȉȕȕȣ Ȉȕ ȕȣ ȣȑ ȕȈ ȕȈ ȘȍȈ ȍȈȓȤ ȓ ȕȣ ȓȤ ȣȝ ȝ șȖ ȖȉȣȚȐ ȉȣ Ț ȧȝ ȧȝȖȗ ȗȐș Ȑ ȣ ȣȊ ȊȈȦ ȦȡȐ ȡȐȑ ȑ ȎȐ ȑ Ȑȏȕ ȕȤ Ȥ ȗȘ ȘȐȕ ȐȕȞȈ ȞȈ ǻȌȍ Ȍ ǽțșȍ ǽț șȍȑȕ șȍ ȑ Ȉ șȣȕ ȑȕ ȣ ȈǹȈȌȌ ȌȌȈȔ ȌȌ ȈȔ ȔȈ Ȉǽț ǽțșȍ ǽț șȍȑȕ șȍ ȑȕ ȑȕȈ ȕȈ Ȉ ǪȓȈșȚ ȓȈ ȈșȚ ș Ȥ Ȥ  Ƿ ȐȏȏȕȈ ǷȘ ȕȈȕȐȍ« ȍ« ǹȓȐ ȓȐȠȒ ȠȒȖȔ ȠȒ ȖȔ ȔȕȖ ȖȔ ȖȋȖ ȋȖ Ȍȍȕ ȕȍȍȋȋ ǿȚ ǿȚȖ Ȗ ȍȡȍ ȍȡ ȍ ȔȖȎȍ Ȏ Ț ȗȖȕȈ ȈȌȖ ȌȖȉȐ ȉȐ ȐȚȤȤșȧ ȧ ©ǷȘ ǷȘȐȕ Ȑ Ȟț Ȑȕ Ȟ ª ª ț Ȓ ȚȖ ȒȖ Ț ȘȖ ȘȖȋȖ ȋ ȍșȚ șȚȤ Ȥ Ȋș Ȥ Ȋ ȍ"" ǸȈȏ ȈȏȊȍ ȏȊ Ȋȍȍ ȟȚȚȖ Ȗ ȌȊȖ ȊȖȑȕ ȑȕȐȒ ȐȒ ǵȈ Ȉ ȕȍȋ ȍȋȖ ȔȖ ȍȋȖ ȖȎȕ Ȏ Ȗșȗ ȗȐȝ Ȑȝȕț ȕțțȚȤ ȚȤ ȊșȦ Ȧ ȘțțȚȚȐȕ Ȑ ț Ȉ Ȋ Ȗȗ ȖȗȈș Ȉ ȕȣ Ȉș ȕȣȝ ȝ șȐ ȝ șȐȚț ȚțȈȞ Țț ȈȞȐȧ ȈȞ Ȑȧ ȧȝ ȝ Ȗȕ Ȗȕ ȗȘ ȘȐ ȐȔȍ ȔȍȚ Ț țȌ Ț țȌȈȘ ȈȘ ȕȈ șȍȍȉ ȉȧ ȧ ǵȖ Ȗ Ȑ ǬȊ ǬȊȖȑ Ȗȑ ȖȑȕȐ ȑȕȐ ȐȒ Ȓ ȕ ȕȍȍ ȖșȚȈȕ șȚȚȈȕ ȈȕȍȚ ȍȚșȧ șȧ ȉȍȏ șȧ ȍȏ ȕ ȋȘ ȕȈ ȋȘȈȌ ȈȌ Ȍȣ« ȣ«

2. Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì «Íîðä Îñò» – ÔÈËÜÌ ÇÀÏÐÅÙÅÍ Ê ÏÎÊÀÇÓ Â ÐÎÑÑÈÈ ǺȍȘȘ Ǻȍ Ș ȖȘ ȘȘ Ș Ȋ Ǵ Ȗș ȖșȒȊ Ȓ ȍ ȍ ȌȖȒ ȖȒțȔ țțȔ Ȕ ȍȕ ȍȕȚȈ ȚȈ ȓȤ ȚȈ ȓȤȕȣȑ ȕȣ ȑ Ȝ ȜȐ Ȑ ȓȤ ȓ Ȕ Ȗ ȏȈȝȊ ȏȈ ȈȝȊ ȝ ȊȈȚ ȈȚȚȍȍ ȏȈ Ȉ ȏ ȈȓȖ ȓȖȎ Ȏȕ ȕȐ ȐȒ Ȓ ȖȊ Ȗ Ȋ Ȋ ȔȖșșȒ ȔȖ ș ȒȖȊ Ȋ șȒ șȒȖȔ șȒȖȔ Ȕ ȚȍȈ ȈȚȘ ȚȘ ȍ Țȍȍ ȘȘ ȘȘȖȘ ȖȘ ȘȐșș ȚȈ Ȉ ȔȐ ȔȐ Ȑȏ ǿȍȍȟ ȟȕ ȕ Ȑ Ǫ Ȗșȕ ȕȖȊ Ȋȍ Ȝ ȜȐ Ȑ ȓȤȔȈ ȓ ȤȔȈ ± ș ȊȐ ȓȤ Ȋ Ȍȍ Ȍ ȚȚȍȍ ȓȤȤ șȚȚȊȈ Ȋ Ȋ ȣȎ ȣ ȐȊ Ȑ ȠȐ Ȑȝ Ȗ Ȗȟ ȟȍȊ ȍ Ȋ ȐȌ ȐȌȞ ȐȌȞȍ ȞȍȍȊ Ȋ ȘȈșșȠȐ ȠȐȜȘȖȊȈ ȘȖ ȘȖȊȈ ȊȈȕȕ ȕȕ ȕ ȣȍȍ ȏȈȗ Ȉ ȗȐș ȐșȐ Ȑ ȗȍ ȗ ȍ Șȍ ȘȍȋȖȊȖ ȋȖ Ȗ ȊȖ ȊȖ ȘȖ ȘȖȊ Ȋ ȘȈ ȕȍȍȍ ȍ ȕȍ ȕ ȌȍȔ ȍȔȖ Ȗȕ ȕșȚ șȚ ȘȐ șȚȘȐ ȘȐȘȖ ȐȘȖ Ș ȖȊȈȊȠ ȊȈ ȈȊȠ ȊȠ Ȑȍȍ șȧ șȧ șȢ ȢȍȍȔȒ ȍȔȒȐ ȔȒȐ ȔȒ Ƞ țȘ ȠȚ țȘȔȈ ȔȈ Ȉ ȏȌ ȌȈ ȈȕȐ Ȑȧ Ȑ Ȑ ȍȋ ȍȋȖ Ȗ Ș Șȍȍȏț ȏ țȓȤ ȓ ȚȈ ȓȤ Ț ȈȚȖ ȖȊ Ȑ șȈ Ȉ ȔȖ Ȗȍ ȍ ȋȓ ȋ ȈȊ Ȉ ȕȖ Ȗ ȍ ȍ ± țțȕ ȕȐȒ ȒȈ Ȉȓ ȓȤȕ Ȥ Ȉȧ Ȉ ȊȐȌ ȐȌȍȖ ȍ ȖȏȏȈ ȍȖ ȈȗȐșȤ ȗȐ ș ȒȖ șȤ Ȓ ȚȖ Ț ȘțȦ ȘțțȦ Ȋȍ Ȋȍȓ ȓ ȖȌ ȌȐȕ ȕ Ȑȏ ȉȖ ȉȖȍȊ ȍȊ ȊȐ ȐȒ ȒȖȊ ȖȊ Ȗ Ȋ șȊȖȍ șȊ Ȗȍȑ ȑ ȊȐ ȑ ȐȌ ȌȍȍȖ ȍȖȒȈ ȈȔ ȔȍȘ Ș Ȗȑ ȑ

6. «Ðàçìåííàÿ ìîíåòà» – ÔÈËÜÌ 6. ÇÀÏÐÅÙÅÍ Ê ÏÎÊÀÇÓ Â ÑØÀ! ǼȐȓȤȔȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚȖȚȖȔȒȚȖȐȏȈȘ ȟȍȔțșȚȘ Ț ȖȐȓșȍȕȚȧȉȘȧǭșȓȐȊȣȕȍȊȐȌȍȓȐ ȥȚȖȚ ȜȐȓȤȤȔ ȚȖ ȕȈȊȍȘȕȧȒ ȒȈ Ȉ ȉț ȉțȌȍ Ȍ Țȍ ȠȖȒȐȘȖȊȈȕȣ ǼȈȒȚȣ Ȋ ȒȈȘȚȐȕȍ ȗȘ ȘȖș ȖșȚȖ Ț ȕȍȖȗȘȖȊȍȘȎȐȔȣ

7. «Âîðû â çàêîíå» – 7. ÇÀÏÐÅÙÅÍ Ê ÏÎÊÀÇÓ Â ÐÎÑÑÈÈ! ǶȚ ȗȍȘ ǶȚ ȘȊ ȊȖ ȖȋȖ ȓȐȞ ȐȞȈ ȈȊȖ ȖȘȣ Ș Ȋ ȏȈȒȖȕ ȈȒȖȕȍ ȈȒ Ȗȕȍ Ȗȕ ȍȘȈ ȈșșșȒȈ ȒȈȏȣȊȈ ȏȣ ȊȈȦȚ ȊȈ ȦȚȚ ȒȈ ȈȒ Ȓ Ȗȕ ȖȕȐ Ȑ Ȍȍ ȌȍȓȈ ȓȈȓȐ ȓȐ Ȑ Ȑ Ȍȍȓ ȓȈȦ ȦȚ ȚȉȐ ȉȐ ȉȐȏȕ Ȑȏȕȍș ȏȕ ȕȍș ȍș ȒȈ ȈȒȊ ȒȊǸȖ ǸȖșș șșșȐȐ șșȐ ȐȐ Ȋșșȍȍ ȥȚȖ ȕȈȟ ȟȐȕȈȓ Ȑȕ ȕȈȓ ȈȓȖș ȈȓȖș ȖșȤȐ Ȑ ȟȚ ȟȚȖ ȖȗȘȖ ȗȘȖȗȘ Ȑșȝ Ȑș ȝȖ ȝ ȖȌȐ ȌȐȓȖ ȓȖȐ ȓȖ ȐȗȘ ȘȖȐșȝ ȖȐșȝ ȖȐ șȝȖȌȐȚ ȖȌȐȚ ȖȌ Ȑ ȕȈ Ȉ șȈȔȖ șȈȔȖ șȈ Ȕ ȔȌȍȍȓȍ ȓȍ ȓȍ

88.. «Êóðñê – ïîäâîäíàÿ ëîäêà â ìóòíîé âîäå» – ÇÀÏÐÅÙÅÍ Ê ÏÎÊÀÇÓ Â ÐÎÑÑÈÈ!

4 «Íóëåâûå» – ÔÈËÜÌ 4. ÇÀÏÐÅÙÅÍ Ê ÏÎÊÀÇÓ Â ÐÎÑÑÈÈ

ǼȐȓ ǼȐ ȓȤȤȔ ȘȈ ȈșȒ ș Ș Șȣ ȣȊȈ ȈȍȚȚ ȚȈȑ Ȉȑȕț ȕț ȏȈȚ ȕț ȈȚȖ ȈȚȖȕ Ȗȕ ȕțȊ ȊȠȍȑ Ƞ Ƞȍ ȍȑ ȑ ȗ ȗȖ ȖȌȓ ȖȌ Ȍȓ ȓȖ ȖȌ ȌȒȐ Ȑ ©DzțȘș DzțȘ Dzț ȘșșȒª șȒª Ȓª ª ȅȚ ȅȚȖ Ȗ ȔȖȋȓ ȔȖȋȓ ȔȖ ȋȓȖ Ȗ ȉ Ȗ Ȗȉȣ ȉȣ ȣȚȤȤ ȕȈ ȕ ȈȟȈ ȟȈȓ ȓȖ Ȗ ǺȘ ȘȍȍȚȤ ȍȚȚȤȤȍȍȑ ȑ ȔȐȘ ȘȖȊ ȖȊȖ Ȗȑ ȑ ȊȖȑ ȑȕ ȕȣ ȣ«

©ǵ © ǵțȓ ǵțȓ țȓȍȍȊ Ȋȣȍ ȣȍª ª± ȕȍȍȗȘ ȗȘȐȒ ȐȒȘȣ ȘȣȚȈ ȚȈȧ ȧȒȘ ȘȐȚ ȐȚȐȒ ȒȈ Ȉȗț ȗțȚȐ Ȑȕș ȕșȒȖ ȒȖ ȒȖȋȖ ȖȋȖ Ȗ ȘȍȍȎ ȎȐȔ ȐȔȈ Ȉ ± ȝȘ ȝȘȖ Ȗȕ ȕȐ ȐȒ ȒȐ Ȑ țțȚȚȘ ȘȈ Ȉȟ ȟȍȍȕȕ ȍȕȕ ȕȕȖȋ ȖȋȖ Ȗ ȊȘȍȔ ȊȘ ȍȔȍ Ȕȍȍȕ ȕȐ Ȑ ǼȐȓ ȓȤȤȔ Ȕ ȉȍȏȏ ȗȘȐ ȘȐȒȘ ȒȘȈș Ȉș ȘȈ ȈșșșȒ șȒȈ ȈȏȏȣȊ ȣȊȈȍ ȈȍȚȚ Ȗ ȒȖ ȒȖȘȘ ȖȘȘ ȘȘțȗ țȗȞȐ ȞȐȐ Ȟȍȕ ȍȕȏțȘȍ ȏțȘȍ ȏț Ș ȔȐȋȈ ȔȐȋȈ ȔȐ ȋȈȓ ȓȒ ȒȈ Ȉȝ ȝ ȥȔ ȥȔȐȋ ȐȋȘ ȐȋȘȈ ȘȈ ȈȞȐȐ ȞȐ Ȑ Ȑ Ȑ ȐȔȔȐ ȐȔȔȐȋȘ ȐȔ ȔȐȋȘ ȔȐ ȋȘȈȞ ȘȈȞȐȐ ȈȞ Ȉ ȞȐȐ ȐȐ Ȑ șȣ ȣȘȤ ȘȤȍȍȊ ȊȖȑ Ȗȑ ȥȒȖ ȖȕȖ ȕȖȔ ȔȐ ȐȒȍ Ȓȍȍ Ȓ Ȑ Ȕȕ Ȑ ȔȕȖȋ ȖȋȖȔ ȋȖ ȖȔ Ȕ ȌȘțțȋȋȖ ȖȔ Ȕ Ȗ ȟȍȔ ȍȔ ȕȈ Ȉ Ȟ ȞȍȍȕȚ ȕȚȘȈ ȘȈȓȤ ȓȤȕȖ ȓȤȕ ȕȖȔ ȕȖȔ Ȕ ȚȍȓȍȊȐ Țȍ Țȍȓȍ ȓȍȊȐ ȓȍ ȊȐȌ ȌȍȍȕȐ ȕȐȐ ȋȖ ȕȐȐ ȋȖȊȖ ȊȖȘ ȘȐ Ș ȐȚȤ ȚȤ ȕȍȍȗȘ ȘȐȕȧȚ Ȑȕ Ȑ ȕȧ ȧȚȚȖ Ȗ

9. «ÔÑÁ âçðûâàåò Ðîññèþ» – 9. ÇÀÏÐÅÙÅÍ Ê ÏÎÊÀÇÓ Â ÐÎÑÑÈÈ

5. «Äîì» – ÔÈËÜÌ ÇÀÏÐÅÙÅÍ Ê 5. ÏÎÊÀÇÓ Â 36 ÑÒÐÀÍÀÕ ȅȚȖȚ ȅȚ ȖȚ ȜȐȓȤȔ ȐȓȤȔ Ȑȓ Ȕ Ȋȣ ȣȏȏȊȈ ȏȊȈȓ ȊȈȓ ȊȈ ȓȗȘ ȘȖș ȖșȚȚȖ Ȗ ȠȒ ȒȊ ȊȈ ȊȈȓ Ȉȓ ȓ ȒȖ ȖȔ ȔȔȍȍȕȚ ȕȚȈȘ ȈȘȐȍ ȐȍȊ ȍȊ Ȋ Ȋ Ȋ ©Ǫ ǪDz DzȖ Ȗ ȖȕȚ ȕȚȈȒ ȕȚȈȒ ȕȚ ȈȒȚȍ Țȍª ª ǶȟȍȕȤ ȟȍȍȕ ȕȤȤ ȒȈȟ Ȉȟȍ ȟȍșȚȊȍ șȚ Ȋȍȍȕȕ Ȋȍȕȕ ȕȕȣȍ ȣȍ șȢȍ ȢȍȔȒ ȒȐ Ȑdz dzȦ ȦȒ ȒȈ Ȉ ǩȍș ȍșș șșȖ șȖȕȈ ȕȈ Ȑ ȗȘȖ ȘȖȉȓȍ ȉȓȍȉȓ ȔȈ Ȉ ȖȒ ȒȘ ȘțȎ ȎȈȦ Ȧȡ ȡȍȍȑ ȑșȘ șȘ ȘȍȌ ȍȌȣ ȣșȌ Ȍȍȓ ȓȈȓȐ Ȉȓ Ȉ ȓȐșȊ șșȊ ȊȖȍ Ȗȍ Ȍȍȓ ȍȓȖ ȍȓȖ Ȗ

Ǫȣ ȗȖȔ Ǫȣ ȖȔȕ ȕȐ ȐȚȍȍ ȥȚȐ ȚȐ ȚȍȘ ȍȘ ȘȈ ȈȒ Ȉ ȒȚȚȣ ȣ" " ǮțȘȕ ǮțȘȕ Ǯț ȘȕȈȓ ȈȓȐș ȐșȚȣ ȣ ȗȘȖ ȗȘȖȊ ȗȘ ȖȊ Ȋȍȍȓ ȓȐ ȐȘȈ ȘȈșș șșȓ ȓȍȍȌ ȌȖ ȖȊ ȖȊȈ ȊȈ ȈȕȐ ȈȕȐ ȕȐȧ ȧ ȕȖȘȍ Ș ȘȍȍȏțȓȤ ȏțțȓȤ ȓȤȚȈȚȣ ȚȈȚȚȣ ȚȈ ȣ ȥȚȖ ȚȖȋȖ ȓțȟ ȋȖ țȟȠ Ƞȍȍ ȗȘ ȘȐ ȐȗȘȧȚ ȗȘ ȗ Șȧ ȧȚȚȈȚȤ ȈȚȤ ȈȚ ȤȒ ȒȈ ȈȒ ȒȔȖ ȔȖȎȕ ȎȕȖ Ȗȋȋȓ ȓțȉ țȉȎ Ȏȍȍ

10. 10 0. «ß è Äðóãèå» – ÔÈËÜÌ ÇÀÏÐÅÙÅÍ Ê ÏÎÊÀÇÓ Â ÑÑÑÐ ǬȖ Ǭ ǬȖȒț ȖȒț ȒțȔȍȍȕȚ ȕȚȈȓ ȚȈȓ ȈȓȤȕ ȓȤȕȣȑ Ȥȕȣȑ Ȥȕ ȣȑ ȜȐȓ ȓȤȔ Ȥ șȕȧȚ șȕȧ șȕ ȧȚȚȣȑ ȣȑ Ȋ șșȖ ȖȊ ȖȊȍ ȊȍȍȚșșȒȖ ȒȖ Ȗȍ ȍ ȊȘ ȍ ȊȘȍȔ ȍȔȧ Ȕȧ ȧ ȘȈș ȈșșȒ șȒȈȏ șȒ ȈȏȏȣȊ Ȉ ȣȊȈȍ ȈȍȚȚȚ Ȗ Ȗ ȚȖ ȚȖȔ Ȕ ȒȈȒ ȈȒ ȓȦ ȓȦȌȐ ȦȌȐ ȌȐ ȗȖȌ ȖȌȊȍ ȊȍȘȎ ȘȎȍȕȣ ȍȕ ȕȣ ȣ Ȕȕ Ȕȕȍȕ ȕȐȦ Ȧ ȚȖȓȗȣ Ȗȓȗȣ Ȗȓ ȗ Ǫ Ǫȣ ȣ ± ȥȚȖ ȥȚ Ȗ ȓȐ Ȑȟ ȟȕ ȕȖ ȖșșȚȚȤȤ Ȑȓ ȓȐ Ȑ ȓȐ ȐȠ ȠȤȤ ȟȤ ȟȤȧ ȟȤȧ ȧȚȖ ȚȖ ȒȖȗ ȗȐȧ ȧ" " ǷȖ Ƿ Ȗ ȖșȔ șȔȖ șȔ șȔȖȚ ȖȚȚȘȐ ȘȐȚȚȍȍ ȘȐȚȍ Ȗ Ȗȟ ȟȍȕ ȕȤ ȤȐȕ ȐȕȚȍȍȘȍ Șȍșȕ șȕȖ« Ȗ«

37 37


ǼȈȒȚȣ,

ȖȚ ȒȖȚȖȘȣȝ Ȋȣ ȖȉȈȓȌȍȍȚȍ: ǸȍȌȈȒȞȐȧ ȗȘȖȌȖȓȎȈȍȚ șȖȉȐȘȈȚȤ ȈȉșțȘȌȕȣȍ Ȑ șȔȍȠȕȣȍ, Ȉ ȗȖȘȖȑ ȋȘțșȚȕȣȍ Ȑ ȠȖȒȐȘțȦȡȐȍ ȜȈȒȚȣ Ȑȏ ȎȐȏȕȐ.

Ǫ ǴȍȒșȐȒȍ șțȡȍșȚȊțȍȚ țȔȐȘȈȦȡȐȑ ȌȘȍȊȕȐȑ ȧȏȣȒ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȏȕȈȦȚ ȊșȍȋȖ 2 ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȕȖ ȖȕȐ ȕȍ ȘȈȏȋȖȊȈȘȐȊȈȦȚ ȌȘțȋ ș ȌȘțȋȖȔ. ǰȏȖȉȘȍȚȈȚȍȓȤ ȓȈȔȗȖȟȒȐ ǺȖȔȈș ȅȌȐșȖȕ ȉȖȧȓșȧ ȚȍȔȕȖȚȣ. dzȦȌȐ șȖ șȔȈȘȚȜȖȕȈȔȐ ȕȈ Android Ȋ șȘȍȌȕȍȔ ȖȉȓȈȌȈȦȚ ȓțȟȠȐȔȐ ȔȈȕȍȘȈȔȐ Ȑ ȓțȟȠȍ ȋȖȚȖȊȧȚ. Ǩ ȍȡȍ ȖȕȐ ȟȈȡȍ, ȟȍȔ ȌȘțȋȐȍ, șȔȖȚȘȧȚ ȚȍȓȍȊȐȏȖȘ Ȑ ȗȤȦȚ ȉȖȓȤȠȍ ȈȓȒȖȋȖȓȧ — ȍșȓȐ ȐȏȔȍȘȧȚȤ ȖȉȢȍȔ ȊȣȗȐȚȖȋȖ ȏȈ ȕȍȌȍȓȦ. ȀȐȘȐȕȈ ȊȈȠȍȋȖ ȘȈȏȔȈȝȈ ȊȣȚȧȕțȚȣȝ ȘțȒ ȗȖȒȈȏȣȊȈȍȚ ȌȓȐȕț ȊșȍȋȖ ȊȈȠȍȋȖ ȚȍȓȈ. ǽȖȚȧ ȥȚȖ ȕȍ ȚȖȟȕȖ ȌȖ ȗȖșȓȍȌȕȍȋȖ ȔȐȓȓȐȔȍȚȘȈ, ȊȈȠ ȘȈȏȔȈȝ ȘțȒ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȌȖȊȖȓȤȕȖ ȝȖȘȖȠȍȑ ȖȞȍȕȒȖȑ ȊȈȠȍȋȖ ȘȖșȚȈ.

ǮȍȕșȒȐȍ șȍȘȌȞȈ ȉȤȦȚșȧ ȉȣșȚȘȍȍ, ȟȍȔ ț ȔțȎȟȐȕ Ǵȣ ȟȐȝȈȍȔ șȖ șȒȖȘȖșȚȤȦ 100 ȔȐȓȤ/ȟ. ǿȍȓȖȊȍȟȍșȒȈȧ ȋȖȓȖȊȈ ȖșȚȈȍȚșȧ Ȋ șȖȏȕȈȕȐȐ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȗȘȐȔȍȘȕȖ 15 — 20 șȍȒțȕȌ ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ ȖȕȈ ȉȣȓȈ ȖȚȌȍȓȍȕȈ ȖȚ ȚȍȓȈ. ǹȔȍȘȚȍȓȤȕȈȧ Ȍȓȧ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȌȖȏȈ șȖȓȐ șȖșȚȈȊȓȧȍȚ ȊșȍȋȖ ȖȒȖȓȖ 250 ȋȘȈȔȔȖȊ.

Ǫ ȕȍȒȖȚȖȘȣȝ ȏȈȊȍȌȍȕȐȧȝ ȏȈ ȕȍȌȖȍȌȍȕȕȖȍ ȉȓȦȌȖ ȗȖȓȈȋȈȍȚșȧ ȠȚȘȈȜ. ǬȊȈ ȚȈȒȐȝ ȘȍșȚȖȘȈȕȈ țșȗȍȠȕȖ ȘȈȉȖȚȈȦȚ Ȋ ǩȘȈȏȐȓȐȐ Ȑ ȖȌȐȕ – Ȋ ǰșȗȈȕȐȐ. ǹȖȉȈȒț dzȈȑȒț ȖȚȗȘȈȊȐȓȐ Ȋ ȒȖșȔȖș, ȏȈȘȈȕȍȍ ȏȕȈȧ, ȟȚȖ ȖȕȈ ȗȖȋȐȉȕȍȚ. ǷȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ Ȋ ǶǶǵ ȗȘȐȠȓȖ ȗȐșȤȔȖ ȖȚ ȋȘțȗȗȣ ȎȍȕȡȐȕ Ȑȏ ȠȚȈȚȈ ǴȐșșȐșȐȗȐ. ǶȕȐ ȗȖȚȘȍȉȖȊȈȓȐ ȖșțȌȐȚȤ ȉȍșȟȍȓȖȊȍȟȕȖȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȍ Ȓ șȖȉȈȒȈȔ Ȋ ǹǹǹǸ Ȑ ȊȣȌȊȐȕțȓȐ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȍ: ȍșȓȐ Ȍȓȧ ȘȈȏȊȐȚȐȧ ȕȈțȒȐ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȗȖșȣȓȈȚȤ Ȋ ȒȖșȔȖș ȎȐȊȣȝ șțȡȍșȚȊ, Ȋ ȕȈȠȍȔ ȋȖȘȖȌȍ Ȍȓȧ ȥȚȖȋȖ ȍșȚȤ șȒȖȓȤȒȖ țȋȖȌȕȖ ȕȍȋȘȐȚȧȚ.

DzȈȎȌȣȑ ȋȖȌ ȒȖȔȗȈȕȐȧ Louis Vuitton șȎȐȋȈȍȚ Ȋșȍ șȊȖȐ ȕȍȘȈșȗȘȖȌȈȕȕȣȍ șțȔȒȐ. ǿȚȖȉȣ ȕȍ ȗȓȈȒȈȚȤ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȟȐșȚȒȐ ȓțȒȈ, ȕțȎȕȖ ȎȍȊȈȚȤ ȎȊȈȟȒț. Ǫ ȒȖșȔȖșȍ ȈșȚȘȖȕȈȊȚȣ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȏȈȗȓȈȒȈȚȤ. ǹȍȊȍȘȕȣȍ ȖȓȍȕȐ ȓȦȉȧȚ ȉȈȕȈȕȣ. ǿȚȖȉȣ șȊȈȘȐȚȤ ȗȖȘȞȐȦ ȔȈȒȈȘȖȕ, ȚȘȍȉțȍȚșȧ Ȋ șȘȍȌȕȍȔ ȖȒȖȓȖ 2 ȓȐȚȘȖȊ ȊȖȌȣ, Ȉ ȟȚȖȉȣ ȗȖȔȣȚȤ ȒȈșȚȘȦȓȦ ȗȖșȓȍ ȕȐȝ – 4 ȓȐȚȘȈ. ǹȚȈȚȐșȚȐȟȍșȒȐ Ȋȣ ș ȉȖȓȤȠȍȑ ȊȍȘȖȧȚȕȖșȚȤȦ țȔȘȍȚȍ ȖȚ țȌȈȘȈ ȗȘȖȉȒȖȑ ȖȚ ȠȈȔȗȈȕșȒȖȋȖ, ȟȍȔ ȖȚ țȒțșȈ ȗȈțȒȈ.

ǨȕȚȐȌȍȗȘȍșșȈȕȚ ȒȓȖȔȐȗȘȈȔȐȕ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȗȘȐȧȚȕȣȔ ȗȖȉȖȟȕȣȔ ȥȜȜȍȒȚȖȔ. 5% ȗȘȐȕȐȔȈȦȡȐȝ ȍȋȖ ȓȦȌȍȑ ȔȖȋțȚ ȐșȗȣȚȈȚȤ ȖȘȋȈȏȔ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȏȍȊȈȕȐȧ. Ǯțȧ șȍȓȤȌȍȘȍȑ, ȟȍȓȖȊȍȒ ȚȘȈȚȐȚ ȉȖȓȤȠȍ ȒȈȓȖȘȐȑ, ȟȍȔ ȗȖȓțȟȈȍȚ ȖȚ ȍȋȖ ȗȍȘȍȊȈȘȐȊȈȕȐȧ. ǩȖȓȤȠȐȕșȚȊȖ ȒțȗȦȘ ȈȔȍȘȐȒȈȕșȒȐȝ ȌȖȓȓȈȘȖȊ ȐȔȍȦȚ ȕȈ șȍȉȍ șȓȍȌȣ ȒȖȒȈȐȕȈ. ǺȖȓȤȒȖ Ȋ ȘțșșȒȖȔ ȧȏȣȒȍ Ȑ ȕȍȒȖȚȖȘȣȝ ȧȏȣȒȈȝ ȉȣȊȠȐȝ șȖȊȍȚșȒȐȝ ȘȍșȗțȉȓȐȒ ȏȕȈȒ @ ȕȈȏȣȊȈȦȚ șȖȉȈȟȒȖȑ. Ǫ ȌȘțȋȐȝ ȧȏȣȒȈȝ ȟȈȡȍ ȊșȍȋȖ @ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȖȉȍȏȤȧȕȒȖȑ ȐȓȐ țȓȐȚȒȖȑ, ȊșȚȘȍȟȈȦȚșȧ Ȑ ȚȈȒȐȍ ȥȒȏȖȚȐȟȍșȒȐȍ ȊȈȘȐȈȕȚȣ ȒȈȒ ȠȚȘțȌȍȓȤ (ȕȈ ȐȊȘȐȚȍ), șȍȓȤȌȤ ȗȖȌ ȔȈȘȐȕȈȌȖȔ (Ȋ ȟȍȠșȒȖȔ Ȑ șȓȖȊȈȞȒȖȔ), ȓțȕȕȖȍ țȝȖ (Ȋ ȒȈȏȈȝșȒȖȔ).

ǷȚȐȞȈȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȈ ȋȘȈȊȐȚȈȞȐȧ, ȟȚȖȉȣ ȋȓȖȚȈȚȤ, ȗȖȥȚȖȔț ȍșȓȐ Ȑȝ ȏȈȗțșȚȐȚȤ Ȋ ȒȖșȔȖș, ȖȕȐ țȔȘțȚ ȖȚ ȋȖȓȖȌȈ Ȋ țșȓȖȊȐȧȝ ȕȍȊȍșȖȔȖșȚȐ. DzȖȋȌȈ ȓȍȚțȟȐȍ ȔȣȠȐ ȊȣȓȍȚȈȦȚ Ȑȏ șȊȖȍȑ ȗȍȡȍȘȣ ȕȈ ȖȝȖȚț, ȖȕȐ ȊșȍȋȌȈ ȗȖȊȖȘȈȟȐȊȈȦȚ ȊȓȍȊȖ. ǬȍȓȤȜȐȕȣ șȗȧȚ, ȖșȚȈȊȓȧȧ ȖȌȐȕ ȋȓȈȏ ȖȚȒȘȣȚȣȔ. ǻ ȒȖȏ, ȖȊȍȞ, ȔȈȕȋțșȚȖȊ Ȑ ȖșȤȔȐȕȖȋȖȊ ȗȘȧȔȖțȋȖȓȤȕȣȍ ȏȘȈȟȒȐ. ǹȖȋȓȈșȕȖ ȉȘȐȚȈȕșȒȖȔț ȏȈȒȖȕț, ȊșȚțȗȐȊȠȍȔț Ȋ șȐȓț Ȋ 1845, ȗȖȗȣȚȒȈ șȈȔȖțȉȐȑșȚȊȈ șȟȐȚȈȓȈșȤ ȗȘȍșȚțȗȓȍȕȐȍȔ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȕȈȒȈȏȣȊȈȓȖșȤ șȔȍȘȚȕȖȑ ȒȈȏȕȤȦ.

2 38

ǬȘȍȊȕȐȍ ȘȐȔȓȧȕȍ ȍȓȐ ȘțȒȈȔȐ. ǻ ȉȖȋȈȚȣȝ ȋȘȈȎȌȈȕ ȉȣȓȐ șȗȍȞȐȈȓȤȕȣȍ ȘȈȉȣ, Ȗ ȊȖȓȖșȣ ȒȖȚȖȘȣȝ ȊȣȚȐȘȈȓȐ ȘțȒȐ ȗȖșȓȍ ȍȌȣ.

ǴȐȓȐȞȐȖȕȍȘȣ ȗȖȓțȟȐȓȐ ȗȘȖȏȊȐȡȍ «ȔțșȖȘȈ» ȕȍ ȖȚ ȉȣȚȖȊȣȝ ȖȚȝȖȌȖȊ. ǬȍȓȖ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȌȖ ȘȍȊȖȓȦȞȐȐ ǴȖșȒȖȊșȒȐȑ țȋȖȓȖȊȕȣȑ ȘȖȏȣșȒ ȕȈȏȣȊȈȓșȧ ǴȖșȒȖȊșȒȐȔ țȋȖȓȖȊȕȣȔ șȣșȒȖȔ. ǶȚ ȈȉȉȘȍȊȐȈȚțȘȣ Ǵǻǹ Ȑ ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ ȖȉȐȌȕȖȍ ȗȘȖȏȊȐȡȍ.

DzȍȓȤȚȣ ȕȈșȚȖȓȤȒȖ șȐȓȤȕȖ ȊȍȘȐȓȐ Ȋ ȏȈȋȘȖȉȕțȦ ȎȐȏȕȤ, ȟȚȖ ȔȖȋȓȐ ȖȌȖȓȎȐȚȤ ȌȍȕȤȋȐ ș țșȓȖȊȐȍȔ Ȑȝ ȊȖȏȊȘȈȡȍȕȐȧ Ȋ ȐȕȖȔ ȔȐȘȍ.


ǸȈșȝȖȌȣ ȕȈ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȖ Ȋșȍȝ ȘȖșșȐȑșȒȐȝ ȔȖȕȍȚ ȌȖ 5 Șțȉȓȍȑ ȊȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȖ ȗȘȍȊȣȠȈȦȚ ȕȖȔȐȕȈȓ ȥȚȐȝ ȔȖȕȍȚ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, șȚȖȐȔȖșȚȤ ȟȍȒȈȕȒȐ 5-ȒȖȗȍȍȟȕȖȑ ȔȖȕȍȚȣ șȖșȚȈȊȓȧȍȚ 71 ȒȖȗȍȑȒț. ǨȓȍȒșȈȕȌȘ ǫȈȔȐȓȤȚȖȕ, ȐȏȖȉȘȈȎȨȕȕȣȑ ȕȈ ȉȈȕȒȕȖȚȍ Ȋ 10 ȌȖȓȓȈȘȖȊ, Ȑ ǩȍȕȌȎȈȔȐȕ ǼȘȈȕȒȓȐȕ, ȐȏȖȉȘȈȎȨȕȕȣȑ ȕȈ ȉȈȕȒȕȖȚȍ Ȋ 100 ȌȖȓȓȈȘȖȊ, ȕȍ ȉȣȓȐ ȗȘȍȏȐȌȍȕȚȈȔȐ ǹȀǨ. ȀȖȒȖȓȈȌȒȐ Kit Kat ȉȍȘțȚ ș șȖȉȖȑ ȕȈ ȥȒȏȈȔȍȕ ȒȈȒ ȚȈȓȐșȔȈȕ ȧȗȖȕșȒȐȍ ȈȉȐȚțȘȐȍȕȚȣ ȊțȏȖȊ. ȅȚȖ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ șȖȏȊțȟȐȍȔ ȕȈȏȊȈȕȐȧ ȠȖȒȖȓȈȌȒȐ Ȑ ȧȗȖȕșȒȖȋȖ ȊȣȘȈȎȍȕȐȧ «kitto katsu» («ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ ȗȖȉȍȌȐȚȤ»). DzȖȔȗȈȕȐȐ – ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȐ ȗȘȍȏȍȘȊȈȚȐȊȖȊ ȕȈȕȐȔȈȦȚ ȖȒȖȓȖ 1000 «ȘȈȉȖȚȕȐȒȖȊ» Ȍȓȧ ȚȍșȚȐȘȖȊȈȕȐȧ șȊȖȍȑ ȗȘȖȌțȒȞȐȐ. ǰșȗȣȚȈȕȐȧ ȗȘȖȊȖȌȧȚșȧ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȋȖȌȈ. Ǫ 2007 ȋȖȌț ȊȓȈșȚȐ ȀȖȚȓȈȕȌȐȐ ȗȘȖȊȍȓȐ ȒȖȕȒțȘș ȕȈ ȕȖȊȣȑ șȓȖȋȈȕ Ȍȓȧ șȚȘȈȕȣ. ǷȘȐȏ Ȋ ȘȈȏȔȍȘȍ 125 Țȣșȧȟ ȜțȕȚȖȊ ȗȖȓțȟȐȓ ȈȊȚȖȘ șȓȖȋȈȕȈ Welcome to Scotland. ǻȗȖȚȘȍȉȓȍȕȐȍ Ȋ ȗȐȡț ȗȐȘȖȎȒȖȊ ȐȓȐ ȉțȓȖȟȍȒ ș ȔȈȒȖȊȣȔȐ ȏȨȘȕȈȔȐ ȔȖȎȍȚ ȊȣȏȊȈȚȤ ȗȖȓȖȎȐȚȍȓȤȕțȦ ȘȍȈȒȞȐȦ ȚȍșȚȈ ȕȈ ȕȈȘȒȖȚȐȒȐ Ȋ ȒȘȖȊȐ. ǸȖșșȐȑșȒȐȑ ȜȐȋțȘȐșȚ ǨȓȍȒșȍȑ ȇȋțȌȐȕ șȚȈȓ ȟȍȚȣȘȨȝȒȘȈȚȕȣȔ ȟȍȔȗȐȖȕȖȔ ȔȐȘȈ, ȚȘȨȝȒȘȈȚȕȣȔ ȟȍȔȗȐȖȕȖȔ ǭȊȘȖȗȣ Ȑ ǶȓȐȔȗȐȑșȒȐȔ ȟȍȔȗȐȖȕȖȔ 2002 ȋȖȌȈ. ǶȌȕȈȒȖ ȏȈ șȊȖȦ ȒȈȘȤȍȘț ȍȔț ȕȐ ȘȈȏț ȕȍ țȌȈȓȖșȤ ȊȣȐȋȘȈȚȤ ȟȍȔȗȐȖȕȈȚ ǸȖșșȐȐ. ȁȍȕȒȐ ȌȈȓȔȈȚȐȕȖȊ ȘȖȎȌȈȦȚșȧ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȉȍȓȣȔȐ. Ǫ șțȌȍȉȕȖȑ șȐșȚȍȔȍ ǫȍȘȔȈȕȐȐ ǪȐȒȐȗȍȌȐȧ (ȕȈ ȕȍȔȍȞȒȖȔ ȧȏȣȒȍ) ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖȉȡȍȗȘȐȏȕȈȕȕȣȔ ȌȖșȚȖȊȍȘȕȣȔ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȔ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐ. ǻȏȕȐȒȈȔȐ ǩȈșȚȐȓȐȐ ȉȣȓȐ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȓȦȌȐ. ǶȌȕȈȎȌȣ Ȋ ȚȦȘȤȔț ȉȣȓȈ ȏȈȒȓȦȟȍȕȈ ȏȕȈȔȍȕȐȚȈȧ “ǼȘȈȕȞțȏșȒȈȧ ȥȕȞȐȒȓȖȗȍȌȐȧ”, șȖșȚȈȊȓȍȕȕȈȧ ǬȐȌȘȖ Ȑ Ǭ`ǨȓȈȔȉȍȘȖȔ. DzȕȐȋț ȖȉȊȐȕȧȓȐ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȖȕȈ ȕȈȕȖșȐȚ ȊȘȍȌ ȘȍȓȐȋȐȐ Ȑ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȑ ȔȖȘȈȓȐ. ǺȖȓȤȒȖ Ȋ 2004 ȋȖȌț țȌȈȓȖșȤ ȗȖȚțȠȐȚȤ ȗȖȎȈȘ ȕȈ ȒȐȚȈȑșȒȖȔ țȋȖȓȤȕȖȔ ȔȍșȚȖȘȖȎȌȍȕȐȐ dzȦȝțȈȕȋȖț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȌȓȐȓșȧ ȕȍȗȘȍȘȣȊȕȖ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ 130 ȓȍȚ. ǷȓȈȔȧ șȎȐȋȈȓȖ ȗȖȟȚȐ 2 ȔȐȓȓȐȖȕȈ ȚȖȕȕ țȋȓȧ Ȋ ȋȖȌ.

Ǫ ȉȖȓȤȠȐȕșȚȊȍ ȒțȓȤȚțȘ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȗȘȐȔȍȚȈ, ȟȚȖ ȗȍȘȍȠȍȌȠȈȧ Țȍȉȍ ȌȖȘȖȋț ȟȨȘȕȈȧ ȒȖȠȒȈ șțȓȐȚ ȕȍșȟȈșȚȤȍ. ǹȖȊșȍȔ ȕȈȖȉȖȘȖȚ Ȋ ǪȍȓȐȒȖȉȘȐȚȈȕȐȐ — ȚȈȔ ȈȕȈȓȖȋȐȟȕȈȧ șȐȚțȈȞȐȧ ȗȘȐȕȖșȐȚ țȌȈȟț.

ǵȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ Ȋ ǵȐȌȍȘȓȈȕȌȈȝ ȓȍȋȈȓȐȏȖȊȈȕȖ ȒțȘȍȕȐȍ ȔȈȘȐȝțȈȕȣ, țȘȖȊȍȕȤ ȍȨ ȗȖȚȘȍȉȓȍȕȐȧ ȋȖȓȓȈȕȌȞȈȔȐ ȖȌȐȕ Ȑȏ șȈȔȣȝ ȕȐȏȒȐȝ Ȋ ǭȊȘȖȗȍ. ǺȈȒȎȍ Ȋ ǵȐȌȍȘȓȈȕȌȈȝ ȖȌȐȕ Ȑȏ șȈȔȣȝ ȕȐȏȒȐȝ ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȍȑ șȔȍȘȚȕȖșȚȐ, șȊȧȏȈȕȕȖȑ ș ȗȘȐȨȔȖȔ ȕȈȘȒȖȚȐȒȖȊ — ȊȖșȍȔȤ șȓțȟȈȍȊ ȕȈ ȔȐȓȓȐȖȕ ȎȐȚȍȓȍȑ (ȕȈȗȘȐȔȍȘ, Ȋ ǪȍȓȐȒȖȉȘȐȚȈȕȐȐ ȥȚȖȚ ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȤ ȘȈȊȍȕ 50). ǨȔȍȘȐȒȈȕȍȞ ǻȐȓȤȧȔ Ǽȍȓȗș ǰȕȖ, ȘȈȏȘȈȉȖȚȈȊȠȐȑ ȗȍȘȊȣȍ ȗȘȈȊȐȓȈ ȌȖȘȖȎȕȖȋȖ ȌȊȐȎȍȕȐȧ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȊȖȌȐȓ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȤ șȈȔ. ǴȈȧȒȖȊșȒȐȑ ȗȖȌȈȘȐȓ șȊȖȍȑ ȊȖȏȓȦȉȓȍȕȕȖȑ dzȐȓȍ ȆȘȤȍȊȕȍ ǩȘȐȒ ȒȖȓȤȞȖ ș ȍȨ ȐȕȐȞȐȈȓȈȔȐ — «dz Ȇ ǩ». ǩțȌțȟȐ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȕȣȔȐ ȗȖ ȒȘțȋț, ȥȚȐ ȉțȒȊȣ șȒȓȈȌȣȊȈȓȐșȤ Ȋ ȉȍșȒȖȕȍȟȕȖȍ «dzȆǩdzȆ». Ǫ ǺȈȚȤȧȕȐȕ ȌȍȕȤ ȠȊȍȑȞȈȘȣ ȘȍșȚȖȘȈȕȖȊ «ǹȚȘȍȓȤȕȈ» Ȑ «ȇȘ» ȗȐșȈȓȐ ȈȌȘȍș șȚțȌȍȕȚȖȊ ȔȍȓȖȔ ȕȈ Ȑȝ șȗȐȕȈȝ. DzȖȋȌȈ șȚțȌȍȕȚ ȕȈȗȐȊȈȓșȧ ȌȖ ȉȍșȟțȊșȚȊȐȧ, ȐȏȊȖȏȟȐȒ ȏȕȈȓ, ȒțȌȈ ȍȋȖ ȊȍȏȚȐ. dzȖșȐȕȣ ȘȈȕȤȠȍ ȕȖșȐȓȐ ȐșȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȖ ȔțȎȟȐȕȣ, ȥȚȖ ȉȣȓȈ ȟȈșȚȤ ȗȈȘȈȌȕȖȑ ȖȌȍȎȌȣ. ǷȍȘȊȖȕȈȟȈȓȤȕȖ ȖȕȐ ȌȍȓȈȓȐșȤ Ȑȏ ȒȖȎȐ ȓȖșȧ, ȖȚȒțȌȈ Ȑ ȕȈȏȊȈȕȐȍ. Ǫ ȌȖȗȖȓȕȍȕȐȍ Ȓ ȊșȍȔȐȘȕȖ ȐȏȊȍșȚȕȖȔț ȜȖȕȚȈȕț «ǷȐșȈȦȡȐȑ ȔȈȓȤȟȐȒ» ȉȘȦșșȍȓȤȞȣ țșȚȈȕȖȊȐȓȐ Ȋ 1987 ȋȖȌț ȜȖȕȚȈȕ «ǷȐșȈȦȡȈȧ ȌȍȊȖȟȒȈ», Ȉ Ȋ 1999 — ȉȘȖȕȏȖȊțȦ șȚȈȚțȥȚȒț «ǷȐșȈȦȡȈȧ șȖȉȈȟȒȈ» ș ȏȈȌȘȈȕȕȖȑ ȕȈ șȚȖȓȉ ȏȈȌȕȍȑ ȓȈȗȖȑ. Ǫ șȖȊȍȚșȒȖȔ ȔțȓȤȚȜȐȓȤȔȍ ǪȐȕȕȐ-ǷțȝȈ ȖȏȊțȟȐȊȈȓ ǭȊȋȍȕȐȑ dzȍȖȕȖȊ. Ǭȓȧ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȧ ȉȖȓȤȠȍȑ ȒȖȔȐȟȕȖșȚȐ ȘȍȟȤ ȈȘȚȐșȚȈ ȉȣȓȈ țșȒȖȘȍȕȈ ȗȘȐȔȍȘȕȖ ȕȈ 30%. ǭșȓȐ țȔȍȕȤȠȐȚȤ șȒȖȘȖșȚȤ ȕȈ ȥȚț ȊȍȓȐȟȐȕț, ȔȖȎȕȖ țșȓȣȠȈȚȤ ȖȉȣȟȕȖȋȖ dzȍȖȕȖȊȈ. ǴȕȖȋȐȍ ȗȈșșȈȎȐȘȣ șȈȔȖȓȨȚȖȊ ȊȒțș ȗȘȐȊȣȟȕȖȑ ȍȌȣ ȊȖșȗȘȐȕȐȔȈȦȚ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖ ȗȖ-ȌȘțȋȖȔț. ǷȘȐȟȐȕȖȑ ȥȚȖȔț șȓțȎȐȚ ȠțȔ ȗȖȓȨȚȈ. ǷȘȐ ȊȣșȖȒȖȔ țȘȖȊȕȍ ȠțȔȈ ȍȌȈ ȒȈȎȍȚșȧ Ȕȍȕȍȍ șȖȓȨȕȖȑ Ȑ șȓȈȌȒȖȑ, ȕȖ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȉȖȓȍȍ ȝȘțșȚȧȡȍȑ. ȧȡȍȑ. ǰȏȊȍșȚȕȖ, ȟȚȖ ȒȖȔȗȈȕȐȦ Apple ȖșȕȖȊȈȓȐ ǹȚȐȊ ǬȎȖȉș Ȑ ǹȚȐȊ ǪȖȏȕȧȒ. ǶȌȕȈȒȖ ȉȣȓ ȍȡȨ Ȑ ȚȘȍȚȐȑ ȖșȕȖȊȈȚȍȓȤ ȗȖ ȐȔȍȕȐ ǸȖȕȈȓȤȌ ǻȥȑȕ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȊȓȈȌȍȓ 10%-ȕȖȑ ȌȖȓȍȑ, ȕȖ ȗȘȖȌȈȓ ȍȨ ǹȚȐȊȈȔ ȏȈ 800 ȌȖȓȓȈȘȖȊ.

Ǫ ǿȍȓȧȉȐȕșȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ ȊȍȘȉȓȦȌȣ ȕȍ ȊȖȌȧȚșȧ, ȖȌȕȈȒȖ ȕȈ ȜȓȈȋȍ Ȑ ȋȍȘȉȍ ǿȍȓȧȉȐȕșȒȈ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȕȈ ȜȓȈȋȍ ǿȍȓȧȉȐȕșȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ ȐȏȖȉȘȈȎȨȕ ȐȔȍȕȕȖ ȊȍȘȉȓȦȌ. ȅȚȖ ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ ȚȍȔ, ȟȚȖ Ȋ XIX ȊȍȒȍ ȖșȕȖȊȕȣȔ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȔ ȌȖȝȖȌȖȊ ȋȖȘȖȌȈ ȉȣȓȈ ȚȖȘȋȖȊȓȧ, ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȒȖȚȖȘȖȑ ȏȌȍșȤ ȗȘȖȝȖȌȐȓȖ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȊȍȘȉȓȦȌȖȊ Ȋ șȖșȚȈȊȍ ȒȈȘȈȊȈȕȖȊ.

ǷȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȈȔ http://www.infoniac.ru/, http://wowfacts.net/, http://muzey-factov.ru/ ǭșȓȐ Ȑ Ȋȣ șȖȉȐȘȈȍȚȍ ȐȕȚȍȘȍșȕȣȍ ȜȈȒȚȣ, ȗȘȐșȣȓȈȑȚȍ Ȑȝ Ȓ ȕȈȔ ȕȈ ȗȖȟȚț studentOFF@live.ru ș ȗȖȔȍȚȒȖȑ «ǼȈȒȚȣ, ȖȚ ȒȖȚȖȘȣȝ Ȋȣ ȖȉȈȓȌȍȍȚȍ!», Ȑ Ȕȣ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ Ȑȝ ȖȗțȉȓȐȒțȍȔ Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȔ ȕȖȔȍȘȍ! ǰȓȐ ȏȈȝȖȌȐȚȍ Ȓ ȕȈȔ Ȋ ȋȘțȗȗț Ȋ «ǪDzȖȕȚȈȒȚȍ» Ȑ ȟȐȚȈȑȚȍ ȔȕȖȋȖ ȗȖȓȍȏȕȖȑ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐ ȒȈȎȌȣȑ ȌȍȕȤ!

39 3


ɇɈȼɈȽɈȾɇɂɃ ȽɈɊɈɋɄɈɉ ɧɚ ɹɧɜɚɪɶ-ɮɟɜɪɚɥɶ ǶȊȍȕ 21.03 — 20.04 ǶȊȕȣ! Ǫ ȕȖȊȖȔ ȋȖȌț Ȋȣ ȉțȌȐȚȍ ȉȍȘȍȎȓȐȊȣ, ȘȈșȟȍȚȓȐȊȣ Ȑ ȌȈȎȍ Ȋ ȕȍȒȖȚȖȘȖȑ șȚȍȗȍȕȐ ȥȒȖȕȖȔȕȣ! ǪȖȗȘȍȒȐ ȠȐȘȖȒȐȔ ȎȍșȚȈȔ Ȑ ȕȍȖȗȘȈȊȌȈȕȕȣȔ ȚȘȈȚȈȔ. ǴȖȓȖȌȣȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȍȑ ȥȚȖȋȖ ȏȕȈȒȈ ȖȎȐȌȈȍȚ ȗȘȐȧȚȕȣȑ șȦȘȗȘȐȏ - ȎȐȏȕȤ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȐȚ ȊȈȔ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȘȈșșȓȈȉȐȚȤșȧ. ǵȈ ȓȦȉȖȊȕȖȔ ȜȘȖȕȚȍ ț ǶȊȕȖȊ Ȋ 2014 ȋȖȌț ȖȎȐȌȈȍȚșȧ ȗȖȓȕȣȑ ȗȖȘȧȌȖȒ! ǵȖȊȣȑ ȧȘȒȐȑ Ȑ șȚȘȍȔȐȚȍȓȤȕȣȑ ȘȖȔȈȕ ȕȈȟȕȍȚșȧ Ȋ șȍȘȍȌȐȕȍ ȜȍȊȘȈȓȧ, Ȉ Ȓ ȒȖȕȞț ȔȈȘȚȈ ȌȖșȚȐȋȕȍȚ șȊȖȍȋȖ ȈȗȖȋȍȧ. Ǩ ȊȖȚ ȌȈȓȤȠȍ ȒȈȎȌȣȑ Ȑȏ ǶȊȕȖȊ ȌȖȓȎȍȕ ȉțȌȍȚ ȘȍȠȐȚȤ Ȍȓȧ șȍȉȧ șȈȔ - ȋȖȚȖȊ ȓȐ Ȗȕ Ȓ șȍȘȤȍȏȕȣȔ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȔ, ȐȓȐ ȓțȟȠȍ ȘȈșșȚȈȚȤșȧ, ȗȖȒȈ șȚȘȈșȚȤ ȕȍ ȐșȚȓȍȓȈ ȌȖ ȒȖȕȞȈ.

ǺȍȓȍȞ 21.04 — 20.05 Ǩ ȊȖȚ șȚțȌȍȕȚȣ, ȘȖȎȌȍȕȕȣȍ ȗȖȌ ȏȕȈȒȖȔ ǺȍȓȤȞȖȊ, ȊșȚțȗȧȚ Ȋ ȕȖȊȣȑ ȋȖȌ ȖȉȕȖȊȓȍȕȕȣȔȐ, ȖȒȘȣȓȍȕȕȣȔȐ Ȑ ȗȖȓȕȣȔȐ șȐȓ! Ǫșȍȝ ȈȔȉȐȞȐȖȏȕȣȝ Ȑ șȔȍȓȣȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȍȑ ȥȚȖȋȖ ȏȕȈȒȈ ȖȎȐȌȈȍȚ șȔȍȕȈ ȎȐȏȕȍȕȕȣȝ ȗȘȐȖȘȐȚȍȚȖȊ. Ǫȣ ȖșȖȏȕȈȍȚȍ, ȟȚȖ Ȋșȧ ȊȈȠȈ ȗȘȍȌȣȌțȡȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȉȣȓȈ ȗȖȝȖȎȈ ȕȈ ȉȍȋ ȗȖ ȒȘțȋț – ȘȈșșȚȈȊȤȚȍ țȎȍ ȊȍȘȕȣȍ ȗȘȐȖȘȐȚȍȚȣ!

ǪȍșȕȈ — ȝȖȘȖȠȍȍ ȊȘȍȔȧ Ȍȓȧ ȓȍȋȒȐȝ, ȕȐ Ȓ ȟȍȔț ȕȍ ȖȉȧȏȣȊȈȦȡȐȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǩ ǪȈȠȍ ȐșȒȘȖȔȍȚȕȖȍ ȟțȊșȚȊȖ ȦȔȖȘȈ ȗȖȏȊȖȓȐȚ ȕȈȝȖȌȐȚȤșȧ ȊȈȔ Ȋ ȞȍȕȚȘȍ ȊȕȐȔȈȕȐȧ ț ȗȘȖȚȐȊȖȗȖȓȖȎȕȖȋȖ ȗȖȓȈ. Ǫșȍ șȖȔȕȍȕȐȧ Ȑ ȕȍțȊȍȘȍȕȕȖșȚȤ ȗȖ ȗȖȊȖȌț ȊȕȍȠȕȖșȚȐ ȋȖȕȐȚȍ ȗȘȖȟȤ! ǪȈȠȐ ȋȓȈȏȈ Ȑ ȚȈȒ șȊȍȚȧȚșȧ, Ȉ țȓȣȉȒȈ ȖȚ ȌțȠȐ.

ǩȓȐȏȕȍȞȣ 21.05 — 21.06 ǹȚțȌȍȕȚȈȔ ǩȓȐȏȕȍȞȈȔ Ȋ ȕȖȊȖȔ ȋȖȌț ȓțȟȠȍ ȔȍȕȤȠȍ țȗȖȚȘȍȉȓȧȚȤ ȔȍșȚȖȐȔȍȕȐȍ «ȧ», Ȑ ȟȈȡȍ ȌțȔȈȚȤ Ȗ «Ȕȣ». Ǫ ȗȍȘȊȖȔ ȗȖȓțȋȖȌȐȐ șȚȖȐȚ șȖȒȘȈȚȐȚȤ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȊȍȟȍȘȐȕȖȒ Ȑ ȖȉȡȍȕȐȧ ș ȌȘțȏȤȧȔȐ. dzțȟȠȍ ȟȐȚȈȑȚȍ ȕȈȠ ȎțȘȕȈȓ! Ǭȓȧ ȊȈș ȕȈșȚțȗȐȚ ȊȘȍȔȧ șȈȔȖȘȍȈȓȐȏȈȞȐȐ. Ǫȣ ȉțȌȍȚȍ ȏȈȒȘȣȊȈȚȤ șȊȖȐ ȌȖȓȋȐ, ȔȕȖȋȖ ȍȏȌȐȚȤ, ȗȘȖȊȖȌȐȚȤ ȌȍȓȖȊȣȍ ȊșȚȘȍȟȐ. ǴȖȋțȚ ȊȖȏȕȐȒȕțȚȤ ȗȘȖȉȓȍȔȣ Ȋ ȖȉȡȍȕȐȐ șȖ șȊȍȘșȚȕȐȒȈȔȐ Ȑ Ȋ țșȊȈȐȊȈȕȐȐ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐ. ǹȖȊȍȚțȍȔ ȗȘȖȑȚȐ ȕȈȠȐ ȒțȘșȣ ȥȑȌȍȚȐȒȐ, șȒȖȘȖȟȚȍȕȐȧ, ȊȖȏȔȖȎȕȖ, Ȑ ȖȘȈȚȖȘșȒȖȋȖ ȐșȒțșșȚȊȈ. ǯȈȕȧȚȐȧ șȌȍȓȈȦȚ ȕȍțȋȖȔȖȕȕȣȝ ǩȓȐȏȕȍȞȖȊ țȊȍȘȍȕȕȍȍ Ȋ șȍȉȍ, ȐȏȉȈȊȧȚ ȖȚ ȔȕȖȋȐȝ ȒȖȔȗȓȍȒșȖȊ. ǵȈ ȗȖȐșȒȐ ȕȖȊȖȋȖ ȔȍșȚȈ ȘȈȉȖȚȣ ȖȚȗȘȈȊȓȧȑȚȍșȤ șȘȈȏț ȗȖșȓȍ Ȋȍșȍȕȕȍȑ șȍșșȐȐ ș 20 ȔȈȧ ȗȖ 10 ȐȦȕȧ, Ȑ ȗȖșȓȍ ȓȍȚȕȐȝ ȒȈȕȐȒțȓ ș 1 ȈȊȋțșȚȈ ȗȖ 18 șȍȕȚȧȉȘȧ. Ǩ Ȋ ȓȦȉȊȐ ȊȈȔ ȊȍșȤ ȋȖȌ ȉțȌȍȚ ȊȍȏȚȐ.

dzȍȊ 23.07 — 23.08 dzȤȊȈȔ Ȋ 2014 ȋȖȌț ȕțȎȕȖ ȉțȌȍȚ ȗȖȌȊȍșȚȐ ȐȚȖȋȐ ȗȘȖȌȍȓȈȕȕȖȑ ȘȈȕȍȍ ȘȈȉȖȚȣ, ȕȈșȓȈȌȐȚȤșȧ ȗȓȖȌȈȔȐ șȊȖȐȝ ȚȘțȌȖȊ Ȑ ȕȈȔȍȚȐȚȤ ȕȖȊȣȍ ȞȍȓȐ. ǷȖȝȊȈȓȐȚȍ țȎȍ șȍȉȧ! Ǻȣ ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȉȖȓȤȠȖȑ ȔȖȓȖȌȍȞ! dzȍȊ ȊȗȍȘȊȣȍ ȖȉȖșȕȖȊȈȕȕȖ ȔȖȎȍȚ ȐșȗȣȚȈȚȤ șțȌȤȉț Ȋ ȈȏȈȘȚȕȣȝ ȐȋȘȈȝ ȊȣȐȋȘȣȠ ȉțȌȍȚ ȊȗȖȓȕȍ ȊȍȘȖȧȚȍȕ. Ǩ ȊȖȚ ș ȜȐȕȈȕșȖȊȣȔȐ șȌȍȓȒȈȔȐ ȕȈ ȋȘȈȕȐ ȏȈȒȖȕȕȖșȚȐ ȈșȚȘȖȓȖȋȐ ȠțȚȐȚȤ ȕȍ șȖȊȍȚțȦȚ - ȚȈȒȐȍ ȗȖȗȣȚȒȐ ȏȈȘȈȉȖȚȈȚȤ 100%-ȕȖ ȏȈȒȖȕȟȈȚșȧ ȖȉȔȈȕȖȔ. Ǫ ȗȖșȓȍȌȕȐȑ ȔȍșȧȞ Ȋȍșȕȣ ȔȖȋțȚ ȗȖȧȊȐȚȤșȧ ȕȖȊȣȍ ȊȓȐȧȚȍȓȤȕȣȍ ȏȕȈȒȖȔȣȍ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȣȋȘȈȦȚ ȊȈȎȕțȦ ȘȖȓȤ Ȋ ȊȈȠȍȑ ȎȐȏȕȐ. ǺȈȒȎȍ ȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȣȔ ȉțȌȍȚ Ȑ șȍȕȚȧȉȘȤ. Ǫ ȥȚȖȔ ȔȍșȧȞȍ dzȤȊȖȊ ȖȎȐȌȈȍȚ ȗȘȐȉȈȊȒȈ Ȓ șȚȐȗȍȕȌȐȐ ȐȓȐ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȍ ȕȖȊȖȋȖ, ȉȖȓȍȍ ȊȣȋȖȌȕȖȋȖ ȔȍșȚȈ ȘȈȉȖȚȣ. Ǩ ȊȖȚ Ȋ ȓȦȉȊȐ ȉțȌȤȚȍ ȖșȚȖȘȖȎȕȣ, ȕȍ ȗȖȌȌȈȊȈȑȚȍșȤ ȐșȒțȠȍȕȐȧȔ.

ǸȈȒ 22.06 — 22.07 ǸȈȒȐ, StudentOFF ȕȈșȚȖȧȚȍȓȤȕȖ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȍȚ ȊȈȔ șȗȖȒȖȑȕȖ ȘȈȉȖȚȈȚȤ, ȊȕȐȔȈȚȍȓȤȕȖ șȓȍȌȐȚȤ ȏȈ ȚȍȔ, ȟȚȖȉȣ ȘȈșȝȖȌȣ ȕȍ ȗȘȍȊȣȠȈȓȐ ȌȖȝȖȌȣ, Ȑ ȐȏȉȍȋȈȚȤ ȗȖȍȏȌȖȒ Ȋ ȌȈȓȤȕȐȍ

10 40

ȥȒȏȖȚȐȟȍșȒȐȍ șȚȘȈȕȣ. ǵȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȐșȗȖȓȕȧȚȤ țȎȍ Ȋșȍ șȊȖȐ ȖȉȍȡȈȕȐȧ. ǵȈșȚȖȧȡȈȧ țȌȈȟȈ ȎȌȍȚ ǸȈȒȖȊ Ȋ ȗȍȘȐȖȌ ș ȕȈȟȈȓȈ ȖȒȚȧȉȘȧ Ȑ ȌȖ ȒȖȕȞȈ țȟȍȉȕȖȋȖ ȋȖȌȈ - ȏȌȍșȤ ǸȈȒȐ-șȚțȌȍȕȚȣ șȖȉȍȘțȚ ȚȈȒȖȑ țȘȖȎȈȑ, ȟȚȖ ȕȈȟȕțȚ ȊșȍȘȤȍȏ ȖȉȌțȔȣȊȈȚȤ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȗȘȐȖȉȘȍȚȍȕȐȧ ȕȍȌȖșȚțȗȕȣȝ ȌȖșȍȓȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ ȞȍȕȕȖșȚȍȑ. Ǩ Ȋ ȓȦȉȊȐ ȐșȗȖȓȤȏțȑȚȍ ȊȈȠȐ ȟȈȘȣ, ȕȖ ȕȍ ȏȈȉȣȊȈȑȚȍ Ȗ ȟțȊșȚȊȍ ȔȍȘȣ.

ǬȍȊȈ 24.08 — 23.09 ǫȓȈȊȕȈȧ ȏȈȌȈȟȈ Ȍȓȧ ǬȍȊȣ Ȋ ȕȖȊȖȔ ȋȖȌț - ȈȒȚȐȊȕȖ țȟȈșȚȊȖȊȈȚȤ Ȋ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȔȍȘȖȗȘȐȧȚȐȧȝ, șȚȘȍȔȐȚȤșȧ Ȓ șȊȍȎȐȔ ȖȡțȡȍȕȐȧȔ, ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȘȈȏȊȐȊȈȚȤșȧ, ȗȘȖȌȖȓȎȈȚȤ ȈȒȚȐȊȕȖȍ ȌȊȐȎȍȕȐȍ ȊȗȍȘȍȌ. ǪȍȌȤ Ȋȣ ș ȗȘȐȘȖȎȌȍȕȕȖȑ ȕȈșȚȖȑȟȐȊȖșȚȤȦ Ȑ șȚȘȍȔȓȍȕȐȍȔ ȉȣȚȤ ȗȍȘȊȣȔ Ȋ ȓȦȉȖȔ


Ȍȍȓȍ, Ȋ ȒȖȕȍȟȕȖȔ ȐȚȖȋȍ ȌȖȉȤȨȚȍșȤ ȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȣȝ țșȗȍȝȖȊ. DzșȚȈȚȐ, ǬȍȊȣ, ȜȓȐȘȚțȑȚȍ! Ǫ ȥȚȖȔ ȋȖȌț ȥȚȖ ȗȘȐȕȍșȍȚ ȊȈȔ țȌȈȟț Ȋ ȓȦȉȊȐ. ǶȚȕȖȠȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȘȖȌȧȚșȧ Ȑȏ ȗȘȖșȚȖȑ șȓțȟȈȑȕȖșȚȐ, ȔȐȔȖȓȍȚȕȖȑ țȓȣȉȒȐ, ȕȍșȍȘȤȍȏȕȖȋȖ ȒȖȒȍȚșȚȊȈ, ȔȖȋțȚ ȕȈȒȖȕȍȞ ȗȍȘȍȘȈșȚȐ Ȋ ȗȘȖȟȕȣȑ șȖȦȏ!

Ǫȍșȣ 24.09 — 23.10 ǶȚ ȊȈș 2014 ȋȖȌ ȗȖȚȘȍȉțȍȚ ȗȘȐȊȍșȚȐ Ȋ ȗȖȘȧȌȖȒ Ȋșȍ ȗȓȈȕȣ, ȗȘȖȍȒȚȣ. ǸȈȏȌȈȑȚȍ țȎȍ Ȋșȍ ȌȖȓȋȐ! Ǫșȍ ȌȖȓȎȕȖ ȉȣȚȤ ȚȡȈȚȍȓȤȕȖ ȗȘȖȌțȔȈȕȖ Ȑ ȘȈȏȓȖȎȍȕȖ ȗȖ ȗȖȓȖȟȒȈȔ. Ǭȓȧ țȊȍȘȍȕȕȖșȚȐ Ȋ ȏȈȊȚȘȈȠȕȍȔ Ȍȕȍ ȕȈțȟȐȚȍșȤ ȥȒȖȕȖȔȐȚȤ șȘȍȌșȚȊȈ, ȕȍȗȓȖȝȖ ȕȈȑȚȐ ȗȖȌȘȈȉȖȚȒț ȊȖ ȊȘȍȔȧ țȟȍȉȣ. ǶșȍȕȤȦ Ȑ Ȋ ȒȖȕȞȍ țȟȍȉȕȖȋȖ ȋȖȌȈ ȋȖșȗȖȎȈ ǻȌȈȟȈ ȉțȌȍȚ Ȓ ȊȈȠȍȔț ȏȖȌȐȈȒȈȓȤȕȖȔț ȏȕȈȒț ȖșȖȉȍȕȕȖ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȈ!!! ǷȘȐ ȕȍȉȖȓȤȠȐȝ țșȐȓȐȧȝ șȚțȌȍȕȚȈȔ-ǪȍșȈȔ țȌȈșȚșȧ ȘȍȈȓȐȏȖȊȈȚȤ Ȋșȍ, ȟȍȋȖ ȌȈȊȕȖ ȝȖȚȍȓȐ. Ǫ ȧȕȊȈȘȍ, ȔȈȘȚȍ Ȑ șȍȕȚȧȉȘȍ Ȋȣ șȚȈȕȍȚȍ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȔȈȋȕȍȚȐȟȕȣ Ȑ ȗȘȐȚȧȋȈȚȍȓȤȕȣ Ȍȓȧ ȗȘȖȚȐȊȖȗȖȓȖȎȕȖȋȖ ȗȖȓȈ.

ǹȒȖȘȗȐȖȕ 24.10 — 22.11 ǹȒȖȘȗȐȖȕȣ, ȥȚȖȚ ȋȖȌ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȊȍșȤȔȈ țșȗȍȠȕȣȔ, ȍșȓȐ Ȋȣ ȗȘȖȧȊȐȚȍ șȊȖȍ ȗȘȐȘȖȎȌȨȕȕȖȍ ȚȘțȌȖȓȦȉȐȍ, șȔȍȒȈȓȒț, țȔȍȕȐȍ ȉȣșȚȘȖ Ȑ ȊȖȊȘȍȔȧ ȕȈȑȚȐ ȚȖȟȕȣȍ, ȕȍȖȘȌȐȕȈȘȕȣȍ Ȑ ȚȊȖȘȟȍșȒȐȍ ȖȚȊȍȚȣ ȕȈ ȊȖȗȘȖșȣ ȗȘȍȗȖȌȈȊȈȚȍȓȧ. ǻ ȔȕȖȋȐȝ ȗȖȧȊȐȚșȧ ȠȈȕș ȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȖ țȒȘȍȗȐȚȤ șȊȖȍ ȜȐȕȈȕșȖȊȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ. ǺȖȓȤȒȖ ȕȍ ȕȈȊȘȍȌȐȚȍ țȟȍȉȍ ȟȈșȚȖ ȗȖȌȘȈȉȖȚȒȖȑ. ǵȈȟȈȓȖ ȓȍȚȈ ȊȌȖȝȕȖȊȐȚ ȕȈ ȘȍȠȐȚȍȓȤȕȣȍ ȌȍȑșȚȊȐȧ Țȍȝ, ȒȚȖ țȎȍ ȌȈȊȕȖ ȊȓȦȉȓȍȕ Ȋ ȖȌȕȖȋȘțȗȗȕȐȒȈ. Ǫ ȈȊȋțșȚȍ ȉțȌțȚ ȒȐȗȍȚȤ șȚȘȈșȚȐ. DzȚȖ-ȚȖ ȕȍ șȔȖȎȍȚ țșȚȖȧȚȤ ȗȍȘȍȌ țȔȖȗȖȔȘȈȟȐȚȍȓȤȕȣȔ ȘȖȔȈȕȖȔ șȖ șȚțȌȍȕȚȖȔ ȗȖ ȖȉȔȍȕț. ǰȦȕȤ, ȐȦȓȤ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȕȖȧȉȘȤ Ȑ ȌȍȒȈȉȘȤ 2014 ȋȖȌȈ șȚȈȕțȚ ȖșȖȉȍȕȕȖ

ȝȓȖȗȖȚȕȣȔȐ Ȍȓȧ ȈȉȐȚțȘȐȍȕȚȖȊ Ȑ Ȍȓȧ Țȍȝ, ȒȚȖ ȖȚȗȘȈȊȐȚșȧ ȏȈ ȘțȉȍȎ. ǺțȚ ȒȈȒ ȘȈȏ Ȑ ȗȖȔȖȎȍȚ ȓȦȉȖȊȤ.

ǹȚȘȍȓȍȞ 23.11 — 21.12 Ǫ 2014 ȋȖȌț ǹȚȘȍȓȤȞȈȔ ȕțȎȕȖ ȕȈțȟȐȚȤșȧ ȒȖȕșȚȘțȒȚȐȊȕȖ ȔȣșȓȐȚȤ Ȑ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ șȖȋȓȈșȕȖ ȕȈȔȍȟȍȕȕȣȔ ȗȓȈȕȈȔ. ǽȊȈȚȐȚ ȊȈȔ țȎȍ ȉȍȏ ȚȖȓȒț ȚȘȈȚȐȚȤ șȊȖȦ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕțȦ ȔȖȓȖȌȖșȚȤ! StudentOFF ȕȈȗȖȔȐȕȈȍȚ, ȟȚȖ țșȗȍȝ, țȌȈȟȈ Ȑ ȌȖșȚȈȚȖȒ ȌȈȦȚșȧ Ȋ ȗȍȘȊțȦ ȖȟȍȘȍȌȤ ȕȈȐȉȖȓȍȍ țȔȕȣȔ, ȈȔȉȐȞȐȖȏȕȣȔ Ȑ țȊȍȘȍȕȕȣȔ Ȋ șȍȉȍ ȓȦȌȧȔ. ǴȖȡȕȈȧ ȥȕȍȘȋȍȚȐȒȈ ǹȚȘȍȓȤȞȖȊ, ȌȈȕȕȈȧ ȐȔ ȗȘȐȘȖȌȖȑ, ȊȍȘȈ Ȋ șȍȉȧ Ȑ șȊȖȐ șȐȓȣ șȚȈȕțȚ ȐȔ ȝȖȘȖȠȐȔȐ ȗȖȔȖȡȕȐȒȈȔȐ ȕȈ ȗȘȖȚȧȎȍȕȐȐ ȊșȍȋȖ ȋȖȌȈ ǯȍȓȍȕȖȑ dzȖȠȈȌȐ. Ǩ Ȋ ȖȉȡȍȔ șȔȍȓȖ ȉȍȘȐȚȍșȤ ȏȈ ȌȍȓȈ Ȑ ȗȘȖȍȒȚȣ - Ȋșȍ ȊȈȠȐ ȕȈȟȐȕȈȕȐȧ ȏȈȒȖȕȟȈȚșȧ țșȗȍȠȕȖ. Ǭȓȧ ǹȚțȌȍȕȚȖȊ-ǹȚȘȍȓȤȞȖȊ 2014 ȋȖȌ ȗȘȍȒȘȈșȕȖȍ ȊȘȍȔȧ Ȍȓȧ ȗȖȓțȟȍȕȐȧ ȏȕȈȕȐȑ Ȑ șȈȔȖȘȈȏȊȐȚȐȧ. ǴȕȖȋȐȍ Ȑȏ ȊȈș ȏȈȐȕȚȍȘȍșțȦȚșȧ ȜȐȓȖșȖȜȐȍȑ, ȘȍȓȐȋȐȍȑ. ǪȖȏȔȖȎȕȖ, ȌȈȎȍ ȏȈȒȘȖȦȚ Ȋșȍ ȕȈȒȖȗȐȊȠȐȍșȧ ȌȖȓȋȐ.

DzȖȏȍȘȖȋ 22.12 — 20.01 Ǫ ȕȈȟȈȓȍ 2014 ȋȖȌȈ ȗȍȘȍȌ ȊȈȠȐȔ ȖȉȈȧȕȐȍȔ ȊȘȧȌ ȓȐ ȒȚȖ-ȚȖ țșȚȖȐȚ. ǵȖ ȕȐ Ȋ ȒȖȍȔ șȓțȟȈȍ ȕȍȓȤȏȧ ȏȈȔȣȒȈȚȤșȧ ȕȈ șȍȉȍ Ȑ șȊȖȍȑ șȍȔȤȍ. ǪȈȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȉȖȓȤȠȍ ȖȉȡȈȚȤșȧ ș ȘȈȏȕȣȔȐ ȓȦȌȤȔȐ Ȑ ȉȣȚȤ Ȋ ȋțȡȍ șȖȉȣȚȐȑ. ǪȣȉȐȘȈȑȚȍ ȈȒȚȐȊȕȣȑ ȖȉȘȈȏ ȎȐȏȕȐ: ȏȈȕȧȚȐȍ șȗȖȘȚȖȔ, ȊșȧȟȍșȒȐȍ ȊșȚȘȍȟȐ Ȑ ȚțșȖȊȒȐ ș ȌȘțȏȤȧȔȐ. DzșȚȈȚȐ, ȊȈȔ ȗȘȍȌșȚȖȐȚ șȚȖȓȒȕțȚȤșȧ ș ȚȍȔ, ȟȚȖ șȈȔȣȍ ȏȈȊȍȚȕȣȍ ȎȍȓȈȕȐȧ ȕȈȟȕțȚ ȐșȗȖȓȕȧȚȤșȧ ȈȉșȖȓȦȚȕȖ ȕȍȖȎȐȌȈȕȕȣȔ Ȍȓȧ ȊȈș ȖȉȘȈȏȖȔ. ǵȍ ȖȚȒȈȏȣȊȈȑȚȍșȤ ȖȚ ȗȖȔȖȡȐ ȖȒȘțȎȈȦȡȐȝ, ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ, ȘȈșșȟȐȚȣȊȈȑȚȍ ȐșȒȓȦȟȐ-

ȚȍȓȤȕȖ ȕȈ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȍ șȐȓȣ! ǭșȓȐ ȊȈȔ ȌȈȦȚ șȗȐșȣȊȈȚȤ – ȗȘȖȊȍȘȤȚȍ ȝȖȚȧ ȉȣ ȖȘȜȖȋȘȈȜȐȦ!

ǪȖȌȖȓȍȑ 21.01 — 20.02 ǻ Ȕ ȍ ȕ Ȑ ȍ ș Ȗ ȏ Ȍ Ȉ Ȋ Ȉ Ț Ȥ ȌȖȊȍȘȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ, ȓȍȋȒȐȑ Ȑ ȏȈȌȖȘȕȣȑ ȝȈȘȈȒȚȍȘ, ȌȖȘȖȋȐȍ șȚțȌȍȕȚȣ-ǪȖȌȖȓȍȐ, ȥȚȖ Ȋșȍ ȗȘȖ ȊȈș! ǪȈȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȗȖȊȣȠȈȚȤ șȊȖȑ ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȣȑ țȘȖȊȍȕȤ Ȑ ȘȈșȠȐȘȧȚȤ ȒȘțȋ ȏȕȈȒȖȔșȚȊ. ǷȖșȚțȗȈȑȚȍ ȕȈ ȒțȘșȣ, ȏȈȕȐȔȈȑȚȍșȤ ș ȌȘțȏȤȧȔȐ - țȌȈȟȈ ȉțȌȍȚ șȖȗțȚșȚȊȖȊȈȚȤ ȓȐȠȤ ȚȍȔ, ȒȚȖ șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȖ ȌȖșȚȐȋȈȍȚ ȗȖșȚȈȊȓȍȕȕȣȝ ȏȈȌȈȟ. ǹȖșȚȈȊȤȚȍ ȟȍȚȒȐȑ ȗȓȈȕ Ȑ șȔȍȓȖ ȌȊȐȋȈȑȚȍșȤ ȕȈȊșȚȘȍȟț ȔȍȟȚȍ – ȋȖȌ dzȖȠȈȌȐ ȉțȌȍȚ ȊșȧȟȍșȒȐ ȊȈȔ Ȋ ȥȚȖȔ ȗȖȔȖȋȈȚȤ! ǯȈȗȖȓȕȍȕȕȣȝ ȏȈȟȍȚȖȒ ȊȈȔ!

Ǹȣȉȣ 21.02 — 20.03 ȇ ȕ Ȋ Ȉ Ș Ȥ șȚțȌȍȕȚȈȔ-ǸȣȉȈȔ șțȓȐȚ ȕȍȗȘȍȌȊȐȌȍȕȕȣȍ ȘȈșȝȖȌȣ, ȕȖ ȕȍ șȚȖȐȚ ȗȍȘȍȎȐȊȈȚȤ — țȎȍ Ȋ ȜȍȊȘȈȓȍ ț ȊȈș ȗȖȓțȟȐȚșȧ ȝȖȘȖȠȖ ȏȈȘȈȉȖȚȈȚȤ Ȑ ȒȖȔȗȍȕșȐȘȖȊȈȚȤ Ȋșȍ ȚȘȈȚȣ. ǷȍȘȊȣȍ ȔȍșȧȞȣ 2014 ȋȖȌȈ ȗȘȐȕȍșțȚ ȊȈȔ ȕȈșȚȖȧȡțȦ ȐșȒȘȍȕȕȖșȚȤ Ȋ ȟțȊșȚȊȈȝ. ǪȔȍșȚȍ ș ȚȍȔ ȕȍ ȐȌȍȈȓȐȏȐȘțȑȚȍ ȗȈȘȚȕȍȘȈ, ȐȕȈȟȍ ȘȈȏȖȟȈȘȖȊȈȕȐȧ Ȋ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ ȕȍ ȐȏȉȍȎȈȚȤ. Ǫ ȥȚȐ ȔȍșȧȞȣ, ȌȖȘȖȋȐȍ ǸȣȉȒȐ, ȓțȟȠȍ ȕȍ ȌȍȔȖȕșȚȘȐȘțȑȚȍ șȊȖȐ ȥȔȖȞȐȐ ȕȈ ȓȦȌȧȝ. Ǫ ȔȈȍ ȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȖȍ ȊȘȍȔȧ Ȍȓȧ țșȍȘȌȕȖȋȖ Ȑ ȗȘȖȌțȒȚȐȊȕȖȋȖ ȚȘțȌȈ. ǹȌȈȍȔ Ȋșȍ-Ȋșȍ-Ȋșȍ ȥȒȏȈȔȍȕȣ ȕȈ ȖȚȓȐȟȕȖ! ǭșȓȐ ȊȈȠȍ ȗȘȐȏȊȈȕȐȍ — ȒȘțȗȕȣȑ ȉȐȏȕȍș, ȚȖ 2014 ȋȖȌ dzȖȠȈȌȐ — ȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȖȍ ȊȘȍȔȧ Ȍȓȧ șȖȏȌȈȕȐȧ ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȑ. ǶȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ șȊȧȎȐȚȍșȤ ș ȕȈȠȍȑ ȘȍȌȈȒȞȐȍȑ, ȟȚȖȉȣ ȘȈșșȒȈȏȈȚȤ Ȗ șȊȖȍȔ Ȍȍȓȍ Ȑ ȗȖȗȈșȚȤ Ȋ ȘțȉȘȐȒț «ǹȒȈȏȒȈ Ȗ ȕȍȗȖȚȍȘȧȕȕȖȔ ȊȘȍȔȍȕȐ»!

41 11


×åãî æäàòü îò ãîäà Ëîøàäè? DzȈȒȐȔ ȉțȌȍȚ ȗȘȍȌșȚȖȧȡȐȑ ȋȖȌ? ǭșȓȐ ȕȍ ȖȉȘȈȡȈȚȤșȧ Ȓ ȈșȚȘȖȓȖȋȈȔ, Ȉ ȗȖȗȣȚȈȚȤșȧ șȈȔȐȔ ȏȈȋȓȧȕțȚȤ Ȋ ȐșȚȖȘȐȦ Ȑ ȗȘȖșȓȍȌȐȚȤ ȏȈ șȖȉȣȚȐȧȔȐ «ȓȖȠȈȌȐȕȣȝ» ȋȖȌȖȊ ȗȖșȓȍȌȕȐȝ ȌȊțȝ șȚȖȓȍȚȐȑ. ǵȍ ȉțȌȍȔ țȋȓțȉȓȧȚȤșȧ Ȋ ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȍ ȌȈȚȣ, Ȉ ȗȘȖșȔȖȚȘȐȔ șȈȔȣȍ ȧȘȒȐȍ șȖȉȣȚȐȧ. 1798 ȋȖȌ – șȔȍȘȚȤ ǬȎȈȒȖȔȖ ǬȎȐȘȖȓȈȔȖ DzȈȏȈȕȖȊȈ. ǪȍȘȕȖ! ǺȖȋȖ șȈȔȖȋȖ ȈȊȈȕȚȦȘȐșȚȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȘȖșȓȈȊȐȓșȧ ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȔȐ ȓȦȉȖȊȕȣȔȐ ȗȘȐȒȓȦȟȍȕȐȧȔȐ. ǹȖȉșȚȊȍȕȕȖ, ȗȖșȓȍ ȟȍȋȖ ȍȋȖ ȐȔȧ Ȑ șȚȈȓȖ ȕȈȘȐȞȈȚȍȓȤȕȣȔ. 1810 ȋȖȌ – ȗȍȘȊȣȑ ǶDzǺǶǩǭǸǼǭǹǺ Ȋ ǴȦȕȝȍȕȍ. ǵȈȗȖȔȕȐȔ, ȟȚȖ ȥȚȖȚ ȗȘȈȏȌȕȐȒ ȖȚȓȐȟȈȍȚșȧ ȉȖȓȤȠȐȔ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖȔ ȔȍșȚȕȖȋȖ ȗȐȊȈ Ȑ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȈȚȚȘȈȒȞȐȖȕȖȊ. 1834 ȋȖȌ – 8 ȜȍȊȘȈȓȧ ȘȖȌȐȓșȧ ǴǭǵǬǭdzǭǭǪ ǬȔȐȚȘȐȑ ǰȊȈȕȖȊȐȟ. 1846 ȋȖȌ – ȕȈ șȊȍȚ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȘțșșȒȐȑ ȦȊȍȓȐȘ ǼǨǩǭǸǮǭ DzȈȘȓ. ǸȖȊȕȖ ȟȍȘȍȏ 24 ȋȖȌȈ Ȗȕ ȊȖȏȋȓȈȊȐȚ ȜȐȘȔț ȖȚȞȈ. 1870 ȋȖȌ – ǸǰǴ ȉȣȓ ȗȘȖȊȖȏȋȓȈȠȍȕ șȚȖȓȐȞȍȑ ǰȚȈȓȐȐ. Ǩ ȍȡȍ Ȋ ȥȚȖȔ ȋȖȌț ȘȖȌȐȓșȧ dzǭǵǰǵ ǪȓȈȌȐȔȐȘ ǰȓȤȐȟ. 1882 ȋȖȌ – șȒȖȕȟȈȓșȧ ǬǨǸǪǰǵ ǿȈȘȓȤȏ. 1894 ȋȖȌ – Ȋ ȥȚȖȔ ȋȖȌț ȉȣȓȖ ȗȘȐȕȧȚȖ ȗȘȖȊȖȌȐȚȤ ǶdzǰǴǷǰDZǹDzǰǭ ȐȋȘȣ ȘȈȏ Ȋ ȟȍȚȣȘȍ ȋȖȌȈ Ȑ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕ ǴȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȣȑ ǶȓȐȔȗȐȑșȒȐȑ ȒȖȔȐȚȍȚ. 1918 ȋȖȌ – ȘȖȌȐȓșȧ ǴǨǵǬǭdzǨ ǵȍȓȤșȖȕ, ȗȍȘȊȣȑ ȟȍȘȕȖȒȖȎȐȑ ȗȘȍȏȐȌȍȕȚ ȆǨǸ. 1930 ȋȖȌ – Ȋ ǹǹǹǸ ȉȣȓ țșȚȈȕȖȊȓȍȕ ȗȍȘȊȣȑ ǹǪǭǺǶǼǶǸ! ǵȍ Ȋ ǵȖȊȖșȐȉȐȘșȒȍ, ȗȘȈȊȌȈ, Ȋ dzȍȕȐȕȋȘȈȌȍ. Ǩ ȍȡȍ Ȋ ȥȚȖȔ ȋȖȌț, Ȋ ǹǹǹǸ ȉȣȓȖ 30 ȜȍȊȘȈȓȧ Ƕ_Ȗ. 1942 ȋȖȌ – ǹǺǨdzǰǵ ȉȣȓ ȗȘȐȏȕȈȕ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ ȋȖȌȈ ȗȖ ȊȍȘșȐȐ ȎțȘȕȈȓȈ TIME. 1954 ȋȖȌ – ȊȣȗțșȒ IBM, ȕȖ ȚȖȋȌȈ ȥȚȖ ȉȣȓ ȔȈșșȖȊȣȑ ȒȈȓȤȒțȓȧȚȖȘ. 1966 ȋȖȌ – șȒȖȕȟȈȓșȧ ǬǰǹǵǭDZ ǻȖȓȚ. 1978 ȋȖȌ – ȗȖȧȊȐȓȐșȤ ȕȈ șȊȍȚ ǼǻǸǺǨǬǶ ǵȍȓȓȐ Ȑ ǺǶǺǻ ǶȌȘȐ. 1990 ȋȖȌ – ȗȍȘȊȣȑ ȘȍșȚȖȘȈȕ ǴǨDzǬǶǵǨdzȄǬǹ Ȋ ǹǹǹǸ, ȕȈȟȈȓȐ șȊȖȦ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȘȈȌȐȖșȚȈȕȞȐȐ ǭǪǸǶǷǨ ǷdzȆǹ Ȑ ȅǽǶ ǴǶǹDzǪȃ. 2002 ȋȖȌ – ș ȥȚȖȋȖ ȋȖȌȈ Ȕȣ ȏȕȈȍȔ ȌȊȈ ȒȘțȗȕȣȝ ȚȍȓȍȒȈȕȈȓȈ ȗȖȌ ȕȖȊȣȔȐ ȕȈȏȊȈȕȐȧȔȐ: ǷǭǸǪȃDZ DzǨǵǨdz Ȑ ǺǭdzǭDzǨǵǨdz ǸǶǹǹǰȇ. ǺȈȒȎȍ Ȋ ȥȚȖȔ ȋȖȌț, ȚȘȈȋȐȟȍșȒȐ ȗȖȋȐȉ ǩǶǬǸǶǪ ǹȍȘȋȍȑ. 2014 ȋȖȌ - …

42

ǺȈȒ ȟȚȖ Ȏȍ ȕȈȔ ȖȉȍȡȈȍȚ «ȊȒțșȕȖȋȖ» Ȑ ȐȕȚȍȘȍșȕȖȋȖ ȕȖȊȣȑ 2014 ȋȖȌ? Ǫ ȗȍȘȊțȦ ȖȟȍȘȍȌȤ, ȒȖȕȍȟȕȖ, ǯǰǴǵȇȇ 22-ȧ ǶdzǰǴǷǰǨǬǨ Ȋ ȋ. ǹȖȟȐ. ǯȈȒțȗȈȍȔșȧ șțȊȍȕȐȘȈȔȐ ș șȐȔȊȖȓȐȒȖȑ Ȑ ȉȖȓȍȍȔ ȏȈ ȕȈȠȐȝ! ǩțȌȤȚȍ ȉȌȐȚȍȓȤȕȣ, Ȋ ȕȖȊȖȔ ȋȖȌț ȒȖȘȗȖȘȈȞȐȧ «ǴȈȑȒȘȖșȖȜȚ» ȗȘȍȒȘȈȚȐȚ ȊȣȗțșȒ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȦȡȐȝ ȗȘȖȋȘȈȔȔ Ȍȓȧ Ƕǹ Windows XP. ǵȍșȒȖȓȤȒȖ țȌȐȊȓȧȍȚ, ȕȖ ȉȍȏțȔȕȖ ȘȈȌțȍȚ: 19 ȖȒȚȧȉȘȧ ȗȘȖȑȌȍȚ ȗȍȘȊȖȍ Ȋ ȐșȚȖȘȐȐ ǸȖșșȐȐ ǫȘȈȕ-ǷȘȐ ǼȖȘȔțȓȣ 1 Ȋ ȋ. ǹȖȟȐ. ǩțȌȍȚȍ Ȋ ǫȘțȏȐȐ – ȕȍ ȗȘȖȗțșȚȐȚȍ ȗȍȘȍȗȐșȤ ȕȈșȍȓȍȕȐȧ! ǰ ȍȡȍ, Ȋ ȕȖȊȖȔ 2014 ȋȖȌț șȊȖȑ ȗȍȘȊȣȑ ȌȍȕȤ ȘȖȎȌȍȕȤȧ ȖȚȔȍȚȐȚ ȎțȘȕȈȓ Ȍȓȧ StudentOFF! ǰ Ȕȣ țȎȍ ȏȈȘȈȕȍȍ Ȑ ș ȘȈȌȖșȚȤȦ ȗȘȐȋȓȈȠȈȍȔ ȊȈș ȖȚȔȍȚȐȚȤ ȥȚȖȚ ȗȘȈȏȌȕȐȒ ȊȔȍșȚȍ. ǵȍȐȏȊȍșȚȕȖ, ȗȘȈȊȌȈ, ȗȖȒȈ, șȒȖȓȤȒȖ Ȋ ȕȖȊȖȔ ȋȖȌț ȘȖȌȐȚșȧ ȊȍȓȐȒȐȝ ȝȐȔȐȒȖȊ, ȈȒȚȍȘȖȊ, ȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȐȝ ȌȍȧȚȍȓȍȑ, șȒȖȓȤȒȖ ȉțȌȍȚ ȖȚȒȘȣȚȐȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȐȏȔȍȕȧȚ ȕȈȠ ȔȐȘ. ǹȓȍȌȐ ȏȈ șȖȉȣȚȐȧȔȐ ȊȔȍșȚȍ ș ȕȈȔȐ Ȋ «ǪDzȖȕȚȈȒȚȍ» http://vk.com/magazine_for_studentoff Ǩ ȗȖȒȈ Ȋșȧ șȚȘȈȕȈ ș ȕȍȚȍȘȗȍȕȐȍȔ ȗȖȍȌȈȍȚ ȔȈȕȌȈȘȐȕȒȐ Ȑ ȖȚȌȣȝȈȍȚ ȖȚ ȚȘțȌȖȊȣȝ ȉțȌȕȍȑ, ȘȍȌȈȒȞȐȧ ȋȖȚȖȊȐȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓ Ȍȓȧ ȕȖȊȖȋȖ, ȖȉȕȖȊȓȍȕȕȖȋȖ ȜȖȘȔȈȚȈ ȎțȘȕȈȓȈ Ȍȓȧ StudentOOF! ǮȍȓȈȍȔ ȊșȍȔ șȚțȌȍȕȚȈȔ țșȗȍȠȕȖȑ șȌȈȟȐ ȏȐȔȕȍȑ șȍșșȐȐ!


Нам

холодно без

тебя!

ǮțȘȕȈȓ Ȍȓȧ

șȖȋȘȍȊȈȍȚ ǷȘȐșȖȍȌȐȕȧȑșȧ http://vk.com/magazine_for_studentoff 43


ÕÍ. sÐÄÇÔÓÌÂÁ, 18, ÔÇÍ. 8 (383) 292 36 65 ÕÍ. yÇÍàÓÌÊÏØÇÄ, 14/1, ÔÇÍ. 8 (383) 292 20 65 44

StudentOFF, декабрь 2013  

Дизайн и верстку произведено в компании DESIGN-ER (Информацию и цену по нашим услугам Вы можете узнать отправив нам запрос на design2pro.ru@...