Page 1

`y{Z{gQ>r

COm©, g§VwbZ, ñdmñÏ`

CËnmX

gyMrnÌ

2013 dmë`y_ 01


BgH$s ewéAmV H¡$go hþB© `y{Z{gQ>r B§Q>aZoeZb H$s ñWmnZm Xg gmb nhbo hþB© Wr O~ gw{dYmOZH$, A{YH$ ^amogo_§X, 100 gmbm| go Á`mXm nwamZo aoŠgAm°b S´>JñQ>moa \«¢$MmBOr H$mo {dH${gV H$aZo Ho$ {dMma H$mo nhbr H§$nZr Ho$ gmW Omo‹S>m J`m Am¡a ì`dgm{`H$ ñVa na h~©b S>m`Q>ar gßbr_|Q> H$mo g\$bVmnyd©H$ H¡$ßgyb Ho$ ê$n _| ~Zm`m J`m Am¡a `y{Z{gQ>r B§Q>aZoeZb Ho$ JR>Z Ho$ {bE {\$a ~mOma _|-EZarM B§Q>aZoeZb-Ho$ ê$n _| noe {H$`m J`m& `y{Z{gQ>r H$B© Xoe, {d{^Þ ^mfmAm| Am¡a g^r ê$n a§J Ho$ bmoJm| H$mo Jbo bJmVo hþE nyao {díd _| \¡$bm hþAm h¡& Š`m|{H$ h_mam B{Vhmg H$m\$s b§~m h¡ Am¡a h_mao AZw^d ~hþVo Jhao h¢ Bg{bE h_ {deof kmZ H$s ~w{Z`mX aIZo Am¡a à{V~ÕVm ñVa ~ZmZo _| gj_ aho h¢ Omo {H$ {H$gr AÝ` S>m`aoŠQ> gob _| em{_b H§$nZr Ho$ nmg Zht h¡&

A§Vam©ï´>r` ê$n go H$B© hOmam| bmoJm| Zo `y{Z{gQ>r Ho$ _mÜ`_ go ì`{º$JV {dH$mg Ho$ AZw^d Ho$ gmW AmË_{dídmg, g§VwbZ, gå_mZ Am¡a g§Vw{ï> hm{gb H$s h¡& {nN>bo ì`dgm{`H$ AZw^dm|, Am` (BÝH$_) `m OrdZ ñVa go nao hOmam| `y{Z{gQ>r {dVaH$ AmO AmË_{Z^©a Am¡a YZr (A_ra) ì`dgm`r ~Z JE h¢, {OZ_| Hw$N> H$amo‹S>n{V ~Z JE h¢, Am¡a Hw$N> A~ Aa~n{V ^r ~Z MwHo$ h¢& `y{Z{gQ>r B§Q>aZoeZb H$mo g§`wº$ amÁ` _| g§Mm{bV Q>m°n 500 àmBdoQ>br ì`dgm`m| _| go EH$ Ho$ ê$n _| nhMmZ {_br h¡ Xoe Ho$ A§Xa BgH$m a¢H$ 87dm§ h¡ Am¡a CQ>mh amÁ` _| `h nhbo ñWmZ na h¡&

nyao {díd _|, AZ{JZV bmoJm| Zo AnZo ñdmñÏ` H$mo gwYmam h¡, {OgH$m lo` `y{Z{gQ>r H$mo OmVm h¡. Á`mXmVa bmoJm| Zo ñdmñÏ` _| AH$ënZr` gwYmam| H$mo _hgwg {H$`m h¡&

1990

gZS>mCZ {dQ>m{_Z, Ý`y{Q´s>eZb gßbr_|Q²>g H$m EH$ {díd ñVar` Amny{V©H$Vm© h¡ {OgZo aoŠgAm°b ~«m§S> H$m A{YJ«hU {H$`m Am¡a {\$a aoŠgAm°b emoHo$g B§Q>aZoeZb Ho$ Zm_ go EH$ S>m`aoŠQ> gopëb¨J {S>{dOZ ~Zm`m&

1985-

1903- ñdV§Ì S´>J ñQ>mog© Ho$ EH$ J«yn Zo EH$Ì hmoH$a EH$ H$m°nao{Q>d H$m {Z_m©U {H$`m. aoŠgAm°b Ûmam {Z{_©V noQ|>Qo>S> XdmB`m| H$s {~H«$s & S´>JñQ>moa MoZ Zo aoŠgAm°b H$m Zm_ bo {b`m&

1958- nyao Xoe _| 11,000 go Á`mXm ñQ>moa Ho$ gmW aoŠgAm°b, `wZmBQo>S> ñQo>Q> _| g~go ~‹S>m S´>JñQ>moa MoZ ~Z J`m h¡

1987- EZarM B§Q>aZoeZb, Amoao_, CQ>mh _| ñWm{nV h¡ & H§$nZr EÝHo$ßñ`wboQ>oS> h~©b CËnmX ~ZmZo _| _m{ha h¡ Omo {H$ _w»`V… dOZ H$_ H$aZo H$m _ybH$ h¡ &


EH$ H«$m§{V H$m {dH$mg Xmo g\$b S>m`aoŠQ> gob _| em{_b H§$n{Z`m| Ho$ _O©a go J{R>V `y{Z{gQ>r B§Q>aZoeZb H$s O‹S|> {díd Ho$ {H$gr AÝ` S>m`aoŠQ> gob H§$nZr go Á`mXm Jhar h¢&

gm¡ gmbm| Ho$ ì`dpñWV, ZdrZ {dH$mg Ho$ gmW g~go g\$b Ed§ gå_m{ZV hmo_-~oñS> ì`mnma _m°S>b Ho$ ê$n _| Amn {dídmg H$a gH$Vo h¢ {H$ h_ gj_, Ñ‹T>, ^mdwH$ Am¡a AmnHo$ {bE à{V~Õ h¢&

2003- am°`b Zw{_H$mo Zo `y{Z{gQ>r B§Q>aZoeZb H$mo ~oMm& 1999- EZarM B§Q>aZoeZb H$s ñWmnZm OmnmZ, `yamon, WmB©b¢S>, H$mo[a`m Am¡a hm±J-H$m±J _| H$s JB© h¡&

2009- WmB©b¢S> Zo 30,000 {dVaH$m| H$m d¡pídH$ gå_obZ Am`mo{OV {H$`m& AmñQ´o>{b`m Am¡a Ý`yOrb¢S> Zo `y{Z{gQ>r B§Q>aZoeZb H$m ñdmJV {H$`m&

2006- H§$nZr Ho$ Q>m°n {dVaH$ ñQo>dmQ©> øwOoO Zo `y{Z{gQ>r, B§Q>aZoeZb H$mo IarXm&

2011- ^maV Zo `y{Z{gQ>r B§Q>aZoeZb H$m ñdmJV {H$`m&

1994

2008- `y{Z{gQ>r B§Q>aZoeZb H$mo A_o[aH$m _| {ZOr én go g§Mm{bV Q>m°n 500 H§$n{Z`m| _| go EH$ _mZm OmVm h¡- amï´>r` ñVa na {OgH$s a¢qH$J 87dm§ h¡ Am¡a CQ>mh _| nhbm h¡ &

2001- am°`b Zw{_H$mo Zo aoŠgAm°b emoHo$g Am¡a EZarM B§Q>aZoeZb H$mo IarXm Am¡a CZH$m {db` H$a `y{Z{gQ>r B§Q>aZoeZb H$s ñWmnZm H$sŸ& 1992- EZarM H$mo B§H$ _¡JOrZ Ûmam g~go VoOr go ~‹T>Vo 500 H§$n{Z`m| _| go EH$ Ho$ én _| nhMmZm J`m h¡&

`y{Z{gQ>r

AmO `y{Z{gQ>r, hOmam| {dVaH$m| Ho$ ™

_mÜ`_ go AnZo CÀM JwUdÎmm Ho$ CËnmX H$mo ~oMVm h¡& r

2012~m°`moµO-bmB\$ pñb_™ H$mo ~mOma _| CVmam J`m&

2011~m°`moµO bmB\$ S>r™ H$mo ~mOma _| CVmam J`m&


`y{Z{gQ>r CËnmX à^mdr, ZdrZ Am¡a gwa{jV h¢ `y{Z{gQ>r CËnmX H$mo EH$ brqS>J EO bo{H$Z {~ëHw$b àmH¥${VH$ Am¡a à^mdr Ad`dm| Ho$ _mÜ`_ go AmnHo$ eara _| COm©, g§VwbZ Am¡a ñdmñÏ` ~ZmE aIZo Ho$ CÔoí` go V¡`ma {H$`m J`m h¡& O~ Amn `y{Z{gQ>r CËnmX boVo h¢ Vmo AmnHo$ nmg `h Jma§Q>r hmoVr h¡ {H$ h_mao `o CËnmX à^mdr, g§nyU©, g§Vw{bV Am¡a gwa{jV h¢&

Omo ñdmñÏ` H$^r AmnHo$ nmg Wm Am¡a {Og ñdmñÏ` H$s H$ënZm H$aVo h¢ dh A~ AmnHo$ nhþ§M _| h¡& h_ AmnH$mo CZ g¡H$‹S>m|-hOmam| bmoJm| Ho$ gmW Ow‹S>Zo Ho$ {bE Am_§{ÌV H$aVo h¢ Omo h_mao `y{Z{gQ>r CËnmX H$m bm^ CR>m aho h¢&

`y{Z{gQ>r CËnmX, ñdmñÏ` godm àXmZ H$aZo dmbm| H$s ng§X h¡ `y{Z{gQ>r CËnmX Ho$ à^mdr hmoZo H$m Bg VÏ` go AÀN>m à_mU Zht {_b gH$Vm {H$ g¢H$‹S>m| S>m°ŠQ>a, gO©Z Am¡a AÝ` ñdmñÏ` godm ì`dgm`r, `y{Z{gQ>r CËnmX boZo H$s gbmh AnZo _arOm| H$mo XoVo h¢ gmW hr gmW ñd`§ `y{Z{gQ>r {dVaH$ ^r ~Z OmVo h¢& {M{H$Ëgm OJV H$s AbJ-AbJ emImAm| go BZ A{V gå_m{ZV Am¡a `mo½` _o{S>H$b ì`dgm{``m| Zo AnZr Am§Im| go `y{Z{gQ>r CËnmX Ho$ gH$mamË_H$ à^md H$mo AnZo _arOm|, AnZo ghH${_©`m| Ho$ _arOm| Am¡a ñd`§ na XoIm h¡&

h_mao CËnmX, gyú_ AZwg§YmZ Am¡a {dH$mg Ho$ {df` h¢ Am¡a do {\${O{e`Z Ho$ So>ñH$ [a\$a|g _| gyMr~Õ h¢& h_Zo, à_wI _o{S>H$b g§ñWmZm| O¡go, Xr Šbodob¢S> pŠb{ZH$, ñQ¢>S>\$m°S©> `w{Zd{g©Q>r, `wgrEbE, `w{Zd{g©Q>r Am°\$ CQ>mh, `w{Zd{g©Q>r Am°\$ {_ZogmoQ>m Am¡a H$mobpå~`m `w{Zd{g©Q>r Ho$ gmW h_mao CËnmX na pŠb{ZH$b AÜ``Z g§Mm{bV H$aZo H$m g_Pm¡Vm {H$`m h¡& `y{Z{gQ>r Zo A_o[aH$Z hmQ©> Egmo{gEeZ Am¡a A_o[aH$Z S>m`{~Q>rO Egmo{gEeZ H$s d¡km{ZH$ ~¡R>H$m| H$m AÜ``Z n[aUm_ àñVwV {H$E h¢ &

`y{Z{gQ>r CËnmX, nrS>rAma _| gyMr~Õ h¢ {\${O{e`Z So>ñH$ [a\$a|g , Xdm g§~§Yr Ed§ nyaH$ nmofU OmZH$mar Ho$ g~go Á`mXm {dídgZr` òmoVm| _| go EH$ h¡ Am¡a nm±M bmI go Á`mXm `y.Eg S>m°ŠQ>a Ed§ \$m_m©{gñQ> BgH$m nam_e© boVo h¢& {díd ^a Ho$ H$B© ñdmñÏ` godm ì`dgm`r AnZo _arOm| H$mo CËnmX g§~§Yr gbmh XoVo g_` Bg àH$meZ H$mo ^amogo_§X gyMZm H$m g~go _hËdnyU© òmoV _mZVo h¢& ®

nrS>rAma


~ohVarZ ñdmñÏ` Ho$ {bE `y{Z{gQ>r Ûmam gwPmE JE nm§M H$X_ AmnHo$ ñdmñÏ` _| gwYma Am¡a OrdZ H$mo ~XbZo Ho$ nm§M H$X_ noe H$aVo h¢: AmnHo$ ~ohVarZ ñdmñÏ` Ed§ CËgmh H$s amh na S>mbZo hoVw `y{Z{gQ>r Ho$ nm§M H$X_& Bg àmoJ«m_ H$mo Amn A^r ewê$ H$a gH$Vo h¢ Am¡a {\$a Yrao-Yrao AnZo X¡{ZH$ OrdZ H$m {hñgm ~Zm gH$Vo h¢&

1

hmBS´o>Q>- Vab nXmWm] Am¡a BboŠQ´>mobmBQ²>g H$m godZ AmnHo$ eara Ho$ {bE Oéar h¡&

2

ì`m`m_- ñdñW eara Am¡a _pñVîH$ Ho$ {bE g{H«$` ahZm Oéar h¡&

3

g\$mB©- à{V{XZ Ho$ ñdmñÏ` H$m AmZ§X b| Am¡a AnZo eara H$mo nmofU Ademo{fV H$aZo _| gj_ ~ZmE§&

4

nmofU- A{YH$V_ bm^ Ho$ {bE ghr ^moOZ, ghr _mÌm _| b| &

5

bú`- g§nyU© ñdmñÏ` Ho$ {bE {d{eï> bú` na Ü`mZ Ho$ÝÐrV H$a|&

EH$ Á`mXm V§XéñV, Á`mXm gw§Xa Am¡a g§Vwï> ñd H$s aMZm H$a|&


Cn`moJ Ho$ {bE {ZX}e: ~ohVa n[aUm_ Ho$ {bE à{V{XZ Xmo `m VrZ ~ma ImZo Ho$ 10 go 15 {_ZQ> nhbo {nE§ & EH$ n¡Ho$Q> H$mo 8-10 Am§g (250-300 {_br) nmZr, Oyg, XyY `m g_Vwë` no` Ho$ gmW {_bmE§ & VoOr go \o$Q|> `m eoH$a H$n H$m Cn`moJ H$a|& Vwa§V nrE§& ImZo Ho$ gmW `m {~Zm Im`o {H$gr ^r g_` {b`m Om gH$Vm h¡&


bm^ EH$ aoeoXma _¡{Q´>Šg ~ZmVm h¡ Omo Xa Yr_m H$a XoVr h¡ {Og na ½byH$moO Ademo{fV h¡&

~ohVarZ dOZ àmoËgm{hV H$aZm / dOZ KQ>mZm ñdñW Q´>mBp½bgamBS> ñVa H$mo g_W©Z

à{V~§{YV BÀN>m Ed§ {Z`§{ÌV ^yI&

Amn ImZo Ho$ ImÚ nXmW© ½bmBgo{_H$ gyMH$m§H$ H$_ H$aVm h¡

ñdñW H$moboñQ´>m°b ñVa H$mo g_W©Z

nrS>rAma

~m°`moµO bmB\$ pñb_ Amn pñb_ Ho$ ZE AdVma go Ho$db Hw$N> B§M H$s Xyar na h¢ & A{V[aº$ M~u H$mo KQ>mZo Ho$ {bE AnZo eara H$mo à{e{jV H$a| dh ^r AÝ` dOZ KQ>mZodmbo CËnmXm| `m H$m`©H«$_m| Ho$ PQ>H$m|, ^yI `m Ag_§Og Ho$ {~Zm & Á`mXm pñb_, Á`mXm EpŠQ>d Am¡a Á`mXm AmH$f©H$ ~Z|& ™

~m°`moµO bmB\$ pñb_ EH$ H«$m§{VH$mar \$m°_y©bm h¡ {Ogo AmnHo$ eara H$s H$m°boñQ´>m°b Am¡a Q´>mBp½bgamBS> H$mo g§Vw{bV H$aZo Ho$ {bE V¡`ma {H$`m J`m h¡& ^moOZ Ho$ 10 go 15 {_ZQ> nhbo ~m°`moµO bmB\$ pñb_ boZo go Amn Omo ^r ImVo h¢ Cggo Á`mXm go Á`mXm D$Om© Cn`moJ H$aZo _| _XX {_boJr, gmW hr `h ^yI H$mo ^r {Z`§{ÌV H$aoJm Am¡a eara _| O_m dgm H$mo KQ>mZo _| ^r _XX H$aoJm & ™

~m°`mog bmB\$ pñb_ CZ gm_J«r H$m Cn`moJ H$aHo$ H$m_ H$aVm h¡ Omo BgHo$ {Z`§ÌU Ho$ AYrZ h¢, `o gm_J«r {gboŠQ>oS> àmH¥${VH$ aoem| na AmYm[aV hmoVr h¡ {OÝh| `y{Z{gQ>r B§Q>aZoeZb Zo {dH${gV {H$`m h¡ & ~m°`moµO bmB\$ pñb_ H$mo {XZ Ho$ Xmo g~go à_wI ^moOZ Ho$ nhbo nrZo go AmnHo$ eara H$mo {~Zm ^yI Ho$ ãbS> ½bwH$moO ñVa _| g§VwbZ ~ZmZo _| àmH¥${VH$ ê$n go ghm`Vm {_bVr h¡ {OgHo$ H$maU Amn EH$ Á`mXm pñb_, Á`mXm EpŠQ>d Am¡a Á`mXm AmH$f©H$ ì`{º$ ~Z OmE§Jo& ™

H$m°boñQ´>m°b ~m°`moµO bmB\$ pñb_, eara H$mo ñdñW H$m°boñQ´>m°b ñVa ~ZmE aIZo _| ^r _XX H$aVm h¡& KwbZerb aoeo, N>moQ>r Am§V _| {nÎm Aåb go ~§Y OmVo h¢ Am¡a {\$a AÝ` An{eï> CËnmXm| Ho$ gmW Am§V go ~mha {ZH$b AmVo h¢& My§{H$, {nÎm Aåb eara go ~mha {ZH$b OmVm h¡, Bg{bE brda H$mo Am¡a {nÎm Aåb ~ZmZo Ho$ {bE Á`mXm H$m°boñQ´>m°b boZo H$s Oê$aV n‹S>Vr h¡& `h EbS>rEb H$m°boñQ´>m°b Ho$ ñVa H$mo H$_ H$aVm h¡ Am¡a EMS>rEb H$m°boñQ´>m°b ñVa _| gwYma H$aVm h¡& ™

½bwH$moO _¡ZoO_|Q> ½bwH$moO, AmnHo$ eara Ho$ {bE BªYZ H$m EH$ òmoV h¡, bo{H$Z ~hþV Á`mXm ½bwH$moO, eara _| A{YH$ M~u, Iam~ B§gw{bZ g§doXZerbVm Am¡a S>m`{~Q>rµO O¡gr ~r_m[a`m| H$mo OÝ_ Xo gH$Vm h¡& H$m~m}hmBS´o>Q>, ½bwH$moO H$m àmW{_H$ òmoV h¡ Am¡a AmO H$s hmB àmoggoñS> ^moOZ Am¡a ½bwH$moO Ho$ AË`m{YH$ Cn`moJ Ho$ H$maU EH$ Am¡gV ì`{º$ OéaV go H$m\$s Á`mXm H$m~m}hmBS´o>Q> godZ H$aVm h¡& ~m°`moµO bmB\$ pñb_, eara _| ½bwH$moO Ho$ AdemofU H$s Xa H$mo H$_ H$aVm h¡ Am¡a B§gw{bZ CËnmXZ H$s _mÌm H$mo H$_ H$aVm h¡& `h AmnHo$ g§nyU© H$m°boñQ´>m°b Ed§ Q´>mBp½bgamBS> na S>m`aoŠQ> à^md S>mboJm Bg Vah go `h AmnHo$ g§nyU© H$m{S©>`mod¡ñHw$ba ñdmñÏ` _| gwYma bmEJm& ™

dOZ H$_ H$aZm àË`oH$ ^moOZ Ho$ nhbo ~m°`moµO bmB\$ pñb_ nrZo go ^moOZ Ho$ Xm¡amZ Am¡a Xmo ^moOZ Ho$ ~rM H$s ^yI H$_ hmo OmVr h¡ {Oggo Amn H$_ ImVo h¢& Bgo {deof ê$n go Cg Xa H$mo H$_ H$aZo Ho$ {bE V¡`ma {H$`m J`m h¡ {Og na ½bwH$moO H$m AdemofU nmMZ à{H«$`m _| hmoVm h¡, gmW hr eara H$mo \¡$Q> ñQ>moaoO _| _XX H$aVm h¡& D$Om© H$s Oê$aV hmoZo Ho$ ~mdOyX B§gw{bZ ñVa H$mo H$_ aIZo go, AmnH$m eara ñQ>moa H$s hþB© dgm (\¡$Q>) H$m Cn`moJ CZ Oê$aVm| H$mo nyam H$aZo Ho$ {bE H$aoJm& Xygao eãXm| _| AmnHo$ eara Ho$ nmg EH${ÌV dgm H$mo COm© Ho$ _w»` òmoV Ho$ ê$n _| Cn`moJ H$m H$maU hmoJm - Omo AmnH$mo dOZ H$_ H$aZo _| _XX H$aoJm& ™

~m°`moµO bmB\$ pñb_, EH$ gw{dYmOZH$, AmgmZr go nmg aIm Om gH$Zo dmbo g¡eo _| CnbãY h¡& nmZr Ho$ gmW {_bmH$a ^moOZ Ho$ nhbo boZo Ho$ {bE ~m°`moµO bmB\$ pñb_ Ho$ EH$ n¡Ho$Q> H$s gm_J«r, AmnHo$ dOZ H$mo H$_ H$aZo _| _XX H$aZo Ho$ {bE n`m©á h¡& ™


Cn`moJ Ho$ {bE {ZX}e: loð> n[aUm_ nmZo Ho$ {bE amoO ^moOZ go 10 go 15 {_ZQ> nhbo Xmo `m VrZ ~ma nrE§ & EH$ n¡Ho$Q> H$mo nmZr, Oyg, XyY, `m Eogo hr {H$gr no` Ho$ AmR> go Xg Am¢g (250-300 {_brJ«m_) Ho$ gmW {_bmE§& Omoa go {hbmE§ `m eoH$a H$n H$m Cn`moJ H$a| & Vwa§V nr b|& A{V[aº$ Vab H$m godZ {H$`m Om gH$Vm h¡& Bgo {H$gr ^r g_` ^moOZ Ho$ gmW `m ^moOZ Ho$ ~J¡a {b`m Om gH$Vm h¡& ZmoQ>: `{X AmnHo$ dV©_mZ Amhma _| aoem| (\$mB~a) H$s _mÌm H$_ h¡, Vmo Amn EH$ gámh Ho$ {bE à{V {XZ EH$ n¡Ho$Q> H$m Cn`moJ H$aHo$ Bg CËnmX H$mo Yrao-Yrao ewê$ H$a gH$Vo h¢, BgHo$ ~mX BÀN>mZwgma X¡{ZH$ _mÌm VH$ ~‹T>mE§&


~m°`mog bmB\$™ S>r EH$ H«$m§{VH$mar, aoem (\$mB~a) AmYm[aV, {dQ>m{_Z `wº$ àmH¥${VH$ CËnmX h¡, Omo eara _| ãbS> ½bwH$moO Ho$ ñdñW ñVa H$mo ~ZmE aIZo _| _XX H$aVm h¡& ~m°`mog bmB\$™ S>r _| em{_b h¢: ~rQ>m ½bwH$m°Ýg- `h EH$ aoem (\$mB~a) h¡ Omo ^moOZ Ho$ ~mX {b{nS> Am¡a ½byH$moO H$s à{V{H«$`m H$mo {Z`§{ÌV H$aZo _| _XX H$aVm h¡, Am¡a à{Vajm àUmbr H$mo CÎmo{OV H$aZo _| ghm`Vm H$aVm h¡& ~m°`mogñ\$s`a \$mB~a™ - ~m°`moµOñ\$s`a \$mB~a Q>rE_ - nm§M AË`{YH$ KwbZerb aoem| (\$mB~a) H$m EH$ noQ|>Q> H$am`m J`m {_lU h¡, Omo nmMZ V§Ì _| VoOr go EH$ _¡{Q´>Šg ~ZmVm h¡ Omo H$m~m}hmBS´o>Q> Ho$ AdemofU H$s Xa H$mo Yr_m H$a XoVm h¡ {Oggo ^yI H$_ bJVr h¡ Vmo Amn H$_ ImZm MmhVo h¢& {dQ>m{_Z-~r H$m°åßboŠg H$mo Am~Õ H$a boVm h¡ - Omo eara Ho$ D$Om© CËnmXZ Ho$ {bE Amdí`H$ h¡& C{MV XoI^mb, ì`m`m_ Am¡a ImZo H$s ñdñW AmXVm| H$mo AnZmZo O¡gr Hw$N> gab OrdZ e¡br Ho$ g_m`moOZ Ho$ gmW, Amn AnZo g§nyU© ñdmñÏ` H$m g_W©Z H$a gH$Vo h¢ Am¡a BgH$s _XX go ãbS> ½bwH$moO Ho$ AnZo BpÀN>V ñVa H$mo àmá H$a gH$Vo h¢& AnZo X¡{ZH$ Amhma _| ~m°`mog bmB\$™ S>r H$mo em{_b H$aZm ãbS> ½bwH$moO Ho$ ñdñW ñVa H$mo ~ZmE aIZo _| AmnH$s _XX H$a gH$Vm h¡& O~ ~m°`mog bmB\$™ S>r H$m {ZX}e Ho$ AZwgma Cn`moJ {H$`m OmVm h¡:

`h ^yI Ho$ ñdm^m{dH$ ê$n go à~§YZ _| AmnH$s _XX H$aVm h¡& ãbS> ½bwH$moO Ho$ ñdñW ñVa H$mo ~ZmE aIZo _| _XX H$aVm h¡ Am¡a Amn Vwa§V noQ> Ho$ ^ao hmoZo H$m Ahgmg H$aVo h¢&


gwna Šbmoamo{\$b


g§nyU© g\$mB© Am¡a ñdmñÏ` H$mo ~‹T>mdm XoZo Ho$ {bE V¡`ma {H$`m J`m

gwna Šbmoamo{\$b™ àmH¥${VH$ ê$n go AnZo eara H$mo gm\$ H$aZo dmbm| Am¡a hm{ZH$maH$ _wº$ H$Um| go BgH$s ajm Ho$ {bE àH¥${V H$s gdm}Îm_ Ad`dm| go `wº$ {_lU h¡ } AÜ``Zm| go nVm Mbm h¡ {H$ gwna Šbmoamo{\$b Q>rE_ EH$ à^mdr E§Q>rAm°ŠgrS|>Q> h¡ } Am§Vm| Ho$ H$m`© H$mo {Z`{_V H$aZo _| _XX H$aVm h¡ } Am§Vm| Am¡a _yÌ _mJ© Ho$ {bE EH$ emoYH$ Ho$ ê$n _| à`moJ {H$`m OmVm h¡ } nrEM ñVa H$mo ~ZmE aIZo Ho$ {bE EH$ jmar` VËd (EbH$bmBqOJ EO|Q>) Ho$ ê$n _| H$m_ H$aVm h¡ } EH$ {S>`moS>aBµOa Ho$ ê$n _| à`moJ {H$`m OmVm h¡ Am¡a gw§Xa ~ZmZo Ed§ ËdMm H$mo Ord§V Am¡a `wdm aIZo H$aZo _| _XX H$aVm h¡ } Šbmoamo{\$b kmV CËn[adV©OZ (_wQ>mOoÝg) go S>rEZE H$s ajm H$aVm h¡ }

Kmdm| H$mo R>rH$ H$aZo Ho$ {bE à`moJ {H$`m OmVm h¡

bmoJm| Ûmam nrEM ñVa H$mo ~ZmE aIZo Am¡a nyao eara H$mo R>rH$ aIZo Ho$ {bE EH$ jmar` VËd Ho$ ê$n _| à`moJ {H$`m OmVm h¡ Aë\$më\$m nm¡Yo go àmá Šbmoamo{\$b gwna Šbmoamo{\$b H$m EH$ _hËdnyU© KQ>H$ h¡& g{X`m| go {d{^Þ g§ñH¥${V`m| Ho$ Ûmam EH$ OrdZXm`H$ Am¡a g\$mB© H$maH$ Ho$ ê$n _| Aë\$më\$m H$m BñVo_mb {H$`m OmVm ahm h¡ Am¡a hmb hr _| {dkmZ Zo Šbmoamo{\$b AZwnyaU Ho$ g§^m{dV ñdmñÏ` bm^ H$s nw{ï> H$s h¡& AmnH$s ËdMm AmnHo$ eara H$m g~go ~‹S>m A§J Am¡a hm{ZH$maH$ _wº$ H$Um| go ~MmZo dmbr nhbr ~mYm h¡& _wº$ hm{ZH$maH$ H$U C_« ~‹T>Zo H$s à{H«$`m _| VoOr bmVo h¢ Am¡a ñdñW H$mo{eH$mAm| H$mo ZwH$gmZ nhþ§MmVo h¢, {Oggo ËdMm Pw[a©`m| dmbr, gyIr, Am¡a \$sH$s {XImB© XoVr h¡& XeH$m| go, H$B© g§ñH¥${V`m| Zo j{VJ«ñV ËdMm H$mo R>rH$ Am¡a nwZOu{dV H$aZo Ho$ {bE Šbmoamo{\$b H$m BñVo_mb {H$`m h¡& AÜ``Zm| go nVm Mbm h¡ {H$ AZwnwaH$ Amhmam| _| gm_mÝ` Vm¡a na nm`m OmZo dmbm Šbmoamo{\$b Šbmoamo{\$b BZ EH$ e{º$embr E§Q>rAm°pŠgS>|Q> Am¡a Am§V[aH$ {S>`moS>mBµOa Ho$ ê$n _| H$m`© H$aVm h¡& Cn`moJ Ho$ {bE {ZX}e: EH$ {Jbmg nmZr b| Am¡a Cg_| 3/4 Må_M nmCS>a {_bm`|& nyar Vah KwbZo Ho$ {bE Omoa go {hbmE§ & Kmob H$mo Vwa§V nr b| Am¡a CgHo$ ~mX EH$ {Jbmg nmZr {nE§&


brZ H$åßbrQ>

ñdm{Xï>

do{Zbm àmoQ>rZ go ^am Amhma


^moOZ

à{VñWmnZ ñdmñÏ` no`

ha H$moB© OmZVm h¡ {H$ EH$ ñdñW ZmíVo Ho$ gmW AnZo {XZ H$s ewéAmV H$aZm _hËdnyU© h¡; Bggo AmnH$mo Am¡a A{YH$ D$Om© {_bVr h¡ Am¡a AÜ``Z ~VmVo h¢ {H$ Omo bmoJ ZmíVm H$aVo h¢, CZH$m dOZ ZmíVm Z H$aZo dmbm| H$s VwbZm _| A{YH$ KQ>Vm h¡& hmbm§{H$, h_ _| go ~hþVm| H$mo bJVm h¡ {H$ h_ BVZo ì`ñV h¢ {H$ ZmíVm H$aZo H$s \w$agV Zht h¡, Bg{bE ZmíVm N>mo‹S> XoVo h¢& Eogr pñW{V _| h_ Xmonha H$m ^moOZ A{YH$ H$aVo h¢ Am¡a amV H$mo Á`mXm ImZm ImVo h¢, Am¡a Am_Vm¡a na `o ^moOZ nmofH$ VËdm| go a{hV bo{H$Z dgm Am¡a MrZr go ^ao hþE hmoVo h¢& `h ^moOZ Ho$ Xm¡amZ ãbS> ½bwH$moO H$mo ñnmBŠg H$s Amoa bo OmVm h¡ Am¡a h_mao eara _| dgm Ho$ ê$n _| ^moOZ Ho$ A{YH$ O_md H$m H$maU ~ZVm h¡& brZ H$åßbrQ> Ho$ gmW AnZo {XZ H$s ewéAmV H$a dgm Ho$ O_md Ho$ XwîMH«$ amoH|$, `h EH$ CÀM àmoQ>rZ, H$_ H$m~m}hmBS´o>Q> ZmíVm h¡ Omo Amdí`H$ nmofH$ VËd àXmZ H$aVm h¡ Am¡a AJbo ^moOZ VH$ AmnHo$ noQ> H$mo ^am aIZo _| _XX H$aVm h¡& dOZ KQ>mZo Ho$ EH$ ñdñW àmoJ«m_ Ho$ {bE `h _hËdnyU© h¡ {H$ Amn ~‹S>r _mÌm _| Mmdb, nmñVm Am¡a {_R>mB© O¡go CÀM-½bwH$moO (½brgo{_H$) ImÚ nXmWm] H$mo ImZo go ~M| & brZ H$åßbrQ> _rRo> AZmOm| H$m EH$ AÀN>m {dH$ën hr Zht, ~pëH$ `h ñdm{Xï> ^r h¡! brZ H$åßbrQ> _| EH$ ~{‹T>`m Mm°H$boQ>/d{Zbm ñdmX h¡ Omo AmnHo$ _rR>m ImZo H$mo {Z`§{ÌV H$aVm h¡ O~{H$ `h Amn Ho$ {XZ ^a Ho$ H$m`© {bE Amdí`H$ D$Om© àXmZ H$aZo _| ^r _XX H$aVm h¡& àmoQ>rZ _¡{Q´>Šg - brZ H$åßbrQ> _| VrZ àH$ma Ho$ àmoQ>rZ hmoVo h¢, BgH$m _hËd `h h¡ {H$ {d{^Þ àH$ma Ho$ àmoQ>rZ H$mo AbJ-AbJ g_` na Ademo{fV {H$`m OmVm h¢& AdemofU H$s `o AbJ Xa| - AmnH$s _m¡OyXm Xw~br _m§gno{e`m| Ho$ Qy>Q>Zo H$mo amoH$H$a, `h gw{ZpíMV H$aVr h¢ {H$ eara H$mo {Za§Va CÀM JwUdÎmm dmbo àmoQ>rZ H$s Amny{V© hmoVr aho& AÜ``Zm| go nVm Mbm h¡ {H$ Omo bmoJ ìho àmoQ>rZ boVo h¢, Omo brZ H$åßbrQ> _| àmoQ>rZ H$m EH$ à_wI òmoV h¡, do H$_ ImVo h¢ Am¡a CÝh| noQ> ^am hþAm bJVm h¡& {dQ>m{_Z {_lU - Amdí`H$ {dQ>m{_Zm| go ^anya, brZ H$åßbrQ> H$m {dQ>m{_Z {_lU AmnHo$ eara Ho$ gd©loð> ê$n go H$m_ H$aZo Ho$ {bE Amdí`H$ {dQ>m{_Zm| H$mo àmá H$aZo _| AmnH$s _XX H$aVm h¡& dgm H$mo KQ>mZo Ho$ {bE 4-4-12™ àUmbr H$m AZwgaU H$aZo dmbm| H$mo BZ Amhma-ZmeH$ ^moOZm| Ho$ EH$ ñdñW {dH$ën H$m à`moJ H$aZm Mm{hE& brZ H$åßbrQ> EH$ ~ohVarZ {dH$ën h¡ Omo {dQ>m{_Z, I{ZO, aoeo Am¡a àmoQ>rZ go ^anya h¡& brZ H$åßbrQ> eoH$ Ho$ gmW ~m°`mog bmB\$™ pñb_ H$m EH$ {Jbmg AmnHo$ {XZ H$s ewéAmV Ho$ {bE EH$ AÀN>m VarH$m h¡ & Amn AnZr ^yI H$mo H$_ H$a gH$Vo h¢ Am¡a AnZo AJbo ^moOZ VH$ ñd`§ H$mo dgm InV hmoZo H$s pñW{V _| aI gH$Vo h¢ & AÜ``Zm| go nVm Mbm h¡ {H$ {Z`{_V ê$n go ^moOZ H$aZm (CXmhaU Ho$ {bE 4-4-12™) H$_ ~ma ^moOZ H$aZo H$s VwbZm _| A{YH$ ñdñW h¡& H$_ ~ma ^moOZ H$aZo go EbS>rEb H$moboñQ´>m°b _| d¥{Õ hmo gH$Vr h¡, B§gw{bZ à{VamoY _| d¥{Õ hmo gH$Vr h¡ Am¡a g_` Ho$ gmW dOZ ^r ~‹T> gH$Vm h¡& Cn`moJ Ho$ {bE {ZX}e: 230 {_brbrQ>a nmZr `m _ŠIZ {ZH$mbo hþE XyY Ho$ gmW Xmo Må_M (ñHy$n) (18J«m_) H$m {_lU ~ZmE§, {_lU H$mo AÀN>r Vah Kmob| Am¡a _Om b|& à{V {XZ EH$ g_` Ho$ ^moOZ Ho$ ~Xbo BñVo_mb {H$`m Om gH$Vm h¡& {XZ _| Xmo ~ma go A{YH$ Amhma H$s OJh Z b|&


`y{Z{gQ>r

AÀN>m

_hgyg H$a|

AÀNo>

{XI|

AÀN>m

OrdZ OrE§


OrdZ Aร€N>m ~ZmEยง


`y{Z{gQ>r B§{S>`m {Xì`lr Moå~g© Xygar _§{µOb, E qdJ 11 Amo em¡¾o{g amoS> ~|Jbyé 560025 www.unicity.net/India/events unicityindia@unicity.net Q>mob \«$s Z§~a: 1-800-102-2467 (BIOS) ^maV Ho$ ~mha: 080-42911335

Product Code : 26288 MRP : Rs.30/Vol 1 - 03/13

`y{Z{gQ>r


¿áã¯Ôq

ÍÜQ¤™, ÓÜÊÜáñæãàÆ®Ü, BÃæãàWÜÂ

±ÝÅvÜP…r

PÝÂoÇÝW… 2013 ÊÝÆáÂÊÜå… : 01


C¨æÇÝÉ BÃÜí»ÜÊÝ¨Ü ŸWæY ¿áã¯Ôq CíoÃ…®ÝÂÐÜ®ÜÇ… ÊÝ~g B«ÝÃܨÜÈÉ ÖÜŸìÇ… vÜ¿áoÄ ±ÜäÃÜPÜWÜÙÜ®Üá° ¿áÍÜÔÌ¿ááñÜÊÝX PæãàÎàPÜÄÓÜáÊÜ ÊÜáñÜᤠÊÜÞÃÝoÊÜÞvÜáÊÜ ¯qr®ÜÈÉ A®ÜáPÜãÆPÜÃÜ, AñÜÂíñÜ Öæbc®Ü ËÍÝÌÓܯà¿áÊÝ¨Ü 100+ Öæbc®Ü ÊÜÐÜì¨Ü ÖÜÙæ¿á¨Ý¨Ü ÃæPÝÕÇ… vÜÅW… ÓæãràÃ… ´ÝÅíaæçÓÜÓ… A®Üá° G®…Äa… CíoÃ…®ÝÂÐÜ®ÜÇ… ®æãí©Wæ ÓÜíÁãàiÔ ¿áã¯Ôq CíoÃ…®ÝÂÐÜ®ÜÇ… BX ÃÜã±ÜâWæãÚÓÜÇÝÀáñÜá. ¿áã¯Ôq ËË«Ü »ÝÐæWÜÙÜá, ÓÝ«ÜÂËÃÜáÊÜ GÇÝÉ ÊÜ|ìWÜÙÜ PæàÍÜ, ñÜÌaæ ÊÜáñÜᤠPÜ|á¡WÜÙÜ®Üá°ÙÜÛ g®Üñæ¿á®Üá° ÖÜñݤÃÜá ÃÝÐÜóWÜÙÜÈÉ ñܮܰñܤ ÓæÙæ¨ÜáPæãívÜá ËÍÝ̨ÜÂíñÜ ÊݲԨæ. PÝÃÜ| ®ÜÊÜá¾ C£ÖÝÓÜ ÓÜá©àZì ÖÝWÜã A®Üá»ÜÊÜ AWÝ«Ü, ®ÝÊÜâ C®Ý°ÊÜâ¨æà ®æàÃÜ ÊÜÞÃÝo PÜí±Ü¯¿áÈÉ Æ»ÜÂËÃÜ¨Ü ±ÜÄ|£, AÄ訆 B«ÝÃÜ, Ÿ¨Üœñæ ÊÜáor Öæãí©¨æªàÊæ.

AíñÜ Ã Ü Ã ÝÑó à ¿á ÊÜ á or ¨ Ü È É ÓÝËÃÝÃÜ á , ÆûÝíñÜ Ã Ü g®Ü ¿áã¯Ôq ÊÜáãÆPÜ ñÝÊÜâ WÜÚst ÊÜ¿áQ¤PÜ A¼ÊÜê©œÀáí¨Ü BñܾËÍÝÌÓÜ, ÓÜÊÜábñܤñæ, WèÃÜÊÜ ÊÜáñÜᤠÓÜíñÜ겤 Öæãí©¨ÝªÃæ. ÓÝËÃÝÃÜá ¿áã¯Ôq ËñÜÃÜPÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ×í©®Ü ÊݱÝÃÝ®Üá»ÜÊÜ, ×í©®Ü B¨Ý¿á A¥ÜÊÝ iàÊÜ®Ü Ô§£WÜ£¿á®Üá° ËáàÄ ÓÜÌñÜíñÜÅ ÖÝWÜã ÎÅàÊÜáíñÜ ÊݱÝÄà ÊÜÞÈàPÜÃÝX¨ÝªÃæ. ÖÜÆÊÝÃÜá g®Ü ÆûÝ—àÍÜÃݨÜÃæ ÊÜáñܤÐÜár g®Ü PæãàpÝ—±Ü£WÜÙÝXÃÜáñݤÃæ. ¿áã¯Ôq CíoÃ…®ÝÂÐÜ ® Ü Ç … ÓÜ í ¿ááPÜ ¤ ÓÜ í Óݧ ® Ü ¨ Ü È É TÝÓÜX¿ÞX ®Üvæ¿áᣤÃÜáÊÜ ÊݱÝÃÜWÜÙÜÈÉ 500 PÜí±Ü¯WÜÙÜ ±æçQ Jí¨ÝX WÜáÃÜá£ÓÜƳqr¨æ. ÃÝÑóà¿á ÊÜáor¨ÜÈÉ 87®æà ÍæÅà~Wæ ±ÝñÜÅÊÝX¨Ü᪠EpÝÖ… ÃÝg¨ÜÈÉ Êæã¨ÜÈWÜ®ÝX ÊÜÞ®ÜÂñæWÜÚÔ¨æ.

gWÜ£¤®Ý¨ÜÂíñÜ AÓÜíTÝÂñÜ g®Üñæ ñÜÊÜá¾ BÃæãàWÜ EñܤÊÜá ÊÝXÔPæãíw¨ÝªÃæ. C¨ÜPæR PÝÃÜ| ¿áã¯Ôq Eñܳ®Ü°WÜÙÜá & ŸÖÜá ±ÝÆá g®Ü ñÜÊÜá¾ BÃæãàWܨÜÈÉ AÓÝ«ÝÃÜ| ÓÜá«ÝÃÜOæ PÜíw¨ÝªÃæ.

1990

1985 & ËÍŲ̈Ühæì¿á ±èÑrPÝíÍÜ ±ÜäÃÜPÜ

1903 & ÓÜÌñÜíñÜÅ vÜÅW…ÓæãràÃ…WÜÙÜ ÓÜÊÜáãÖÜÊÜâ ÃæPÝÕÇ…¯í¨Ü Eñݳ©ÓÜÇÝ¨Ü ±æàpæíp…±Üvæ¨Ü LÐÜ—WÜÙÜ®Üá° ÊÜÞÃÝoÊÜÞvÜÆá ÓÜÖÜPÝÄ ÃÜã²ÔPæãÙÜÛÆá hæãñæ¿Þ¨ÜÊÜâ. vÜÅW…ÓæãràÃ… ÃæPÝÕÇ… Gí¨Üá ÖæÓÜÄÓÜƳqrñÜá.

s

J¨ÜXÓÜáÊÜ ÓÜ®…vè®… ËoËá®… ÃæPÝÕÇ… ¸ÝÅív… A®Üá° ±Üvæ¨ÜáPæãíwñÜá ÖÝWÜã ÃæPÝÕÇ… ÍæãàPæàÓ… CíoÃ…®ÝÂÐÜ®ÜÇ… GíŸ væçÃæP…r ÓæÈÉíW… Ë»ÝWÜÊÜ®Üá° ÃÜã²ÔñÜá.

1958 & ÃæPÝÕÇ… ÓÜí¿ááPܤ ÓÜíÓݧ®Ü¨ÜÈÉ A£¨æãvÜx vÝÅW…ÓæãràÃ… aæç®ÝX¨Üá¨ÜÆɨæ ÃÝÐÝó¨ÜÂíñÜ 11,000PÜãR ËáXÇÝ¨Ü ÓæãràÃ…WÜÙÜ®Üá° Öæãí©ñÜá.

1987 & G®…Äa… CíoÃ…®ÝÂÐÜ®ÜÇ… KÃæÊÜå…, EpÝÖ… CÈÉ Óݧ²ñÜÊÝÀáñÜá. PÜí±Ü¯¿áá ±ÝÅ¥ÜËáPÜÊÝX ñÜãPÜ & ®ÜÐÜr ¨ÜêÑrPæãà®Ü¨Ü PæãàÎàPÜÄñÜ ÖÜŸìÇ… Eñܳ®Ü°WÜÙÜ ±ÝÌËà|Âñæ Öæãí©¨ÝªÀáñÜá.


PÝÅí£Áãí¨ÜÃÜ ËPÜÓÜ®Ü ¿áã¯Ôq CíoÃ…®ÝÂÐÜ ® Ü Ç … Ÿá®Ý©¿áá ËÍÜ Ì ¨ Ü È É ® Ü ¸æàÃÝÊÜâ¨æà ®æàÃÜ ÊÜÞÃÝo PÜí±Ü¯XíñÜ ËáàÄ BÙÜÊݨܨݪX¨æ C¨Üá GÃÜvÜá ¿áÍÜÔÌà ®æàÃÜ ÊÜÞÃÝo PÜí±Ü¯WÜÙÜ ËáÈà®Ü©í¨Ü ÃÜã²Ô¨ÝªX¨æ.

®ÜãÃÝÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ¨Ü PÜÅÊÜ៨ܜ ÊÜáñÜᤠ®ÜËà®Ü Eñܳ®Ü° A¼ÊÜê©œ ÖÝWÜã Æ»ÜÂËÃÜáÊÜ AñÜÂíñÜ ¿áÍÜÔÌ ÊÜáñÜᤠWÜêÖÜ B«ÝÄñÜ ÊݱÝÃÜ ÊÜÞ¨ÜÄ¿á PÝÃÜ| ¯àÊÜâ ®ÝÊÜâ ÓÜÊÜá¥ÜìÃÜã, ÓܨÜêyÜÃÜã, JÆÊÜâÙÜÛÊÜÃÜá ÖÝWÜã ¯ÊÜáWæ ÓܨÝPÜíPÜ|Ÿ¨ÜœÃæí¨Üá ËÍÝÌÓÜËvÜŸÖÜá¨Üá.

2003 & Ãæãà¿áÇ… ®ÜãÂËáPæã

2009 & ¥æçÇÝÂív… 30,000

¿áã¯Ôq CíoÃ…®ÝÂÐÜ®ÜÇ… A®Üá° ÊÜÞÃÝoÊÜÞvÜáñܤ¨æ.

ËñÜÃÜPÜÄWæ hÝWÜ£PÜ ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü H±ÜìwÓÜáñܤ¨æ. BÓæóàÈ¿Þ ÊÜáñÜᤠ®ÜãÂiÇÝÂív… ¿áã¯Ôq CíoÃ…®ÝÂÐÜ®ÜÇ…Wæ BÊÜáí£ÅÓÜáñܤÊæ.

1999 & G®…Äa… CíoÃ…®ÝÂÐÜ®ÜÇ… g±Ý®…, ¿áãÃæãà±…, ¥æçÇÝÂív…, PæãàÄ¿á ÊÜáñÜᤠÖÝíPÝíW…®ÜÈÉ Óݧ²ñÜÊÝWÜáñܤ¨æ.

2006 & PÜí±Ü¯¿á AñÜá®ܰñÜ ËñÜÃÜPÜ ÔràÊæp…ì ÖÜãÂWÜÓ… ¿áã¯Ôq CíoÃ…®ÝÂÐÜ®ÜÇ… SÄà© ÊÜÞvÜáñݤÃæ.

2011 & »ÝÃÜñÜ ¿áã¯Ôq CíoÃ…®ÝÂÐÜ®ÜÇ… A®Üá° ÓÝÌWÜ£ÓÜáñܤ¨æ.

1994

2008 & ¿áã¯Ôq CíoÃ…®ÝÂÐÜ®ÜÇ… ÓÜí¿ááPܤ ÓÜíÓݧ®Ü¨ÜÈÉ TÝÓÜX¿ÞX ®Üvæ¿áᣤÃÜáÊÜ ÊݱÝÃÜWÜÙÜ ±ÜÅԨܜÊÝ¨Ü 500 PÜí±Ü¯WÜÙÜ ±æçQ Jí¨ÝX WÜáÃÜá£ÓÜƳqr¨Ü᪠ÃÝÑóà¿á ÊÜáor¨ÜÈÉ 87®æà ÍæÅà~ ÊÜáñÜᤠEpÝÖ…®ÜÈÉ #1 BX ÊÜÞ®ÜÂñæWÜÚÔñÜá.

2001 & Ãæãà¿áÇ… ®ÜãÂËáPæã ÃæPÝÕÇ… ÍæãàPæàÓ… ÊÜáñÜᤠG®…Äa… CíoÃ…®ÝÂÐÜ®ÜÇ… SÄà©Ô ÊÜáñÜᤠËÈà®ÜWæãÚÔ ¿áã¯Ôq CíoÃ…®ÝÂÐÜ®ÜÇ… ÃÜã²ÓÜáñܤ¨æ.

1992 & G®…Äa… IG®…Ô ÊÜÞÂWÜi®…¯í¨Ü ñÜÌÄñÜÊÝX ÊÜê©œ¿ÞWÜᣤÃÜáÊÜ 500 PÜí±Ü¯WÜÙÜ ±æçQ Jí¨ÝX WÜáÃÜá£ÓÜƳqrñÜá.

¿áã¯Ôq

Cí¨Üá ¿áã¯Ôq ñܮܰ AñÜáÂñܤÊÜáWÜá|ÊÜáor¨Ü Eñܳ®Ü°WÜÙÜ®Üá° ÓÝËÃÝÃÜá ËñÜÃÜPÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ ÊÜÞÃÝoÊÜÞvÜᣤ¨æª™. r

2012

ŸÁãàÓ… Çæç´… ÔÉÊÜå…™ ±ÜÄaÜÀáÓÜÇÝÀáñÜá

2011

ŸÁãàÓ… Çæç´… w™ ±ÜÄaÜÀáÓÜÇÝÀáñÜá


¿áã¯Ôq Eñܳ®Ü°WÜÙÜá ±ÜÄOÝÊÜáPÝÄ, ®ÜËà®Ü ÖÝWÜã ÓÜáÃÜüñÜ ¿áã¯Ôq Eñܳ®Ü°WÜÙÜ®Üá° £àûÜ$¡ ÊÜáñÜᤠ®æçÓÜXìPÜ ÖÝWÜã ±ÜÄOÝÊÜáPÝÄ ZoPÝíÍÜWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÍÜQ¤™, ÓÜÊÜáñæãàÆ®Ü ÊÜáñÜᤠBÃæãàWÜÂÊÜ®Üá° ÓÜáÔ§£ ¿áÈÉvÜÆá ¯ÊÜá¾ ¨æàÖܨæãí©Wæ PÝ¿áìÊÜÞvÜÆá ÃÜã²ÓÜÇÝX¨æ. ¯àÊÜâ ¿áã¯Ôq Eñܳ®Ü°Êæäí¨Ü®Üá° PæãívÝWÜ ®ÜÊÜá¾ Eñܳ®Ü°WÜÙÜá ±ÜÄOÝÊÜáPÝÄ, ±ÜıÜä|ì, ÓÜÊÜáñæãàÈñÜ ÖÝWÜã ÓÜáÃÜüñÜ GíŸ ŸWæY ®ÜÊÜá¾ TÝñÜÄ Öæãí¨ÜáËÄ.

¯àÊÜâ Öæãí©¨Üª BÃæãàWÜ™, ¯àÊÜâ Öæãí¨Ü¸æàPæí¨Üá PÜ®ÜÓÜáPÜívÜ BÃæ ã àWÜ Â C©àWÜ ¯ÊÜ á ¾ ÓÜ Ë áà±Ü ¨ Ü Ç æ É à C¨æ ! ¿áã¯Ôq EñÜ ³ ® Ü ° W Ü Ú í¨Ü ±Ü Å Áãàg®Ü ±Ü v æ ¿ áᣤ Ã Ü á ÊÜ â ¨Ü ® Ü á ° ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÓÜᣤÃÜáÊÜ ®ÜãÃÝÃÜá ÓÝËÃÝÃÜá g®ÜÃæãí©Wæ ¯àÊæ䟺ÃÝWÜÆá ®ÝÊÜâ ¯ÊÜá¾®Üá° BÖÝ̯ÓÜᣤ¨æªàÊæ.

¿áã¯Ôq Eñܳ®Ü°WÜÙÜá BÃæãàWÜÂÃÜûÜOæ J¨ÜXÓÜáÊÜÊÜÃÜ BÁáR ®ÜãÃÝÃÜá ÓÜíTæ¿á Êæç¨ÜÂÃÜá, ÓÜgì®…WÜÙÜá ÊÜáñÜᤠCñÜÃæ BÃæ ã àWÜ Â ÃÜ û Ü O æ ÊÜ ê £¤ ¯ ÃÜ ñ Ü Ã Ü á Ãæ ã àXWÜ Ú Wæ ¿áã¯Ôq Eñܳ®Ü°WÜÙÜ®Üá° E±ÜÁãàXÓÜÆá δÝÃÜÓÜá ÊÜÞvÜáÊÜâ¨æà AÆɨæ AÊÜÃÜá ¿áã¯Ôq ËñÜÃÜPÜÃÝWÜÆá ÖæàÙÜáñݤÃæí¨ÜÃæ ¿áã¯Ôq Eñܳ®Ü°WÜÙÜ ±ÜÄOÝÊÜá¨Ü ±ÜâÃÝÊæWæ EñܤÊÜá ¯¨ÜÍÜì®Ü ¸æàÃÝÊÜâ¨Üã CÃÜáÊÜâ©ÆÉ Öè¨ÜÆÉÊæ. Êæç¨ÜÂQà¿á ËÐÜ¿áWÜÙÜ ÊݱÜPÜ ÍæÅà~Àáí¨Ü D AñÜÂíñÜ WèÃÜÊݯÌñÜ ÊÜáñÜᤠAÖÜì Êæç¨ÜÂQà¿á ÊÜ꣤¯ÃÜñÜÃÜá AÊÜÃÜ ÃæãàXWÜÙÜá, AÊÜÃÜ ÓÜÖæãà¨æãÂàXWÜÙÜ ÃæãàXWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ ÊæáàÇæÁáà ¿áã¯Ôq Eñܳ®Ü°WÜÙÜá ¹àÄ¨Ü ±ÜäÃÜPÜ ±ÜÄOÝÊÜáWÜÙÜ®Üá° ñÜÊÜá¾ PÜOÝ¡Ãæ ®æãàw¨ÝªÃæ.

®ÜÊÜá¾ Eñܳ®Ü°WÜÙÜá ±ÜıÜä|ì ÓÜíÍæãà«Ü®æ ÊÜáñÜᤠA¹ÊÜê©œWæ JÙܱÜqrÊæ ÖÝWÜã Êæç¨ÜÂÃÜ Êæáài®Ü Êæáà騆 EÇæÉàSPæR ±Üqr ÊÜÞvÜƳqrÊæ. ®ÝÊÜâ ±ÜÅÊÜááS Êæç¨ÜÂQà¿á ÓÜíÓæ§WÜÙÜá Gí¨ÜÃæ PæÉÊæÇÝÂív… QɯP…, ÓÝr$®…´æäàv…ì ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á, ¿ááÔGÓ…G ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á, EpÝÖ…, Ëá®æ°Óæãào ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á ÊÜáñÜᤠPæãÆí¹¿á ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿áWÜÚí¨Ü ®ÜÊÜá¾ Eñܳ®Ü°WÜÙÜ ŸWæY QɯPÜÇ… A«Ü¿á®Ü ÊÜÞvÜÆá ÓÜÖÜÁãàWÜ Öæãí©¨æªàÊæ. ¿áã¯Ôq AÊæáÄPÜ®… ÖÝp…ì AÓæãàÔÁáàÍÜ®… ÊÜáñÜᤠAÊæáÄPÜ®… vÜ¿Þ¹qÓ… AÓæãàÔÁáàÍÜ®…®Ü ÊæçhÝn¯PÜ ÓÜ»æWÜÙÜÈÉ A«Ü¿á®Ü ´ÜÈñÝíÍÜWÜÙÜ®Üá° PÜãvÜ ÊÜáíwÔ¨æ.

¿áã¯Ôq Eñܳ®Ü°WÜÙÜá ²wBÃ…®ÜÈÉ ±Üqr¿ÞXÊæ ®

Êæç¨ÜÂÃÜ Êæáài®Ü Êæáà騆 EÇæÉàSÊÜâ (µÔÑ¿á®…Õ væÓ…R Ãæ´ÜÃæ®…Õ ) ´ÝÊÜÞìÓÜãÂqPÜÇ… ÊÜáñÜᤠ®ÜãÂqÅÑ®ÜÇ… ÓܲÉÊæáíp… C®…´ÜÊæáìàÐÜ®…®Ü AñÜÂíñÜ ËÍÝÌÓܯà¿áÊÝ¨Ü ÓÜí±Ü®Üã¾ÆÊÝX¨Ü᪠¿áá.GÓ…®Ü A«ÜìÆûÜPÜãR ËáXÇÝ¨Ü g®ÜÄí¨Ü ÓÜÊÜÞÇæãàbÓÜƳqr¨æ. ËÍÜÌÊݲ, A±ÝÃÜ ÓÜíTæ¿á BÃæãàWÜÂÃÜûÜOæ ÊÜ꣤¯ÃÜñÜÃÜá D ±ÜÅPÜoOæ¿á®Üá° ¿ÞÊÜ Eñܳ®Ü°WÜÙÜ®Üã° E±ÜÁãàXÓÜ ¸æàPæí¨Üá AÊÜÃÜ ÃæãàXWÜÚWæ ÓÜÆÖæ ¯àvÜáÊÝWÜ ËÍÝÌÓܯà¿á ÊÜÞ×£¿á AñÜÂíñÜ ±ÜÅÊÜááS ÊÜáãÆÊÝX ±ÜÄWÜ~ÓÜáñݤÃæ.

²wBÃ…


AñÜáÂñܤÊÜá BÃæãàWÜÂPÝRX ¿áã¯Ôq¿á I¨Üá ÖÜíñÜWÜÙÜá ¯ÊÜá¾ BÃæãàWÜ ÓÜá«ÝÄÔPæãÙÜÛÆá ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾ iàÊÜ®Ü Ÿ¨ÜÇÝÀáÔPæãÙÜÛÆá I¨Üá ÓÜÃÜÙÜ ÖÜíñÜWÜÙÜá! ±ÜÄaÜÀáÓÜÇÝWÜᣤ¨æ: ¿áã¯Ôq¿á I¨Üá & ÖÜíñÜ Áãàg®æ ¯ÊÜá¾®Üá° EñܤÊÜá BÃæãàWÜ ÊÜáñÜᤠÍÜQ¤ ÊÜ«Üì®æ¿á ÖÝ©Wæ Pæãívæã¿ááÂñܤ¨æ, C¨Üá ¯àËàWÜÇæ BÃÜí¼ÓÜŸÖÜá¨Ý¨Ü ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾ ©®Ü ¯ñÜ嬆 iàÊÜ®Ü¨Ü AíWÜÊÝXÔPæãÙÜÛ ŸÖÜá¨Ý¨Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÝX¨æ.

1

ÖæçvæÅàp…: ¨ÜÅÊÜWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠGÇæPæãóÇæçp…Õ PÜáwÀáÄ ¯ÊÜá¾ ¨æàÖÜ ÓÜãPܤÊÝX PÝ¿áì¯ÊÜì×ÓÜáÊÜâ¨Üá AWÜñÜ™.

2

ÊÝ¿ÞÊÜá: BÃæãàWÜÂPÜÃÜ ¨æàÖÜ ÊÜáñÜᤠÊÜá®ÜÔÕWÝX aÜoáÊÜqPæÀáí©Ä.

3

ÍÜáb: ¯ñÜ EñܤÊÜá BÃæãàWÜ A®Üá»ÜËÔ ÖÝWÜã ±èÑrPÝíÍÜWÜÙÜ®Üá° ±ÜÄOÝÊÜáPÝÄ¿ÞX ×àÄPæãÙÜÛÆá ¯ÊÜá¾ ¨æàÖÜPæR AÊÜPÝÍÜ ¯àw.

4

±æäàÐÜOæ: PÝ¿áìûÜÊÜáñæ WÜÄÐÜrÊÝXÔPæãÙÜÛÆá ÓÜãPܤ ±ÜÅÊÜÞ|WÜÙÜÈÉ ÓÜãPܤ BÖÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ÓæàËÔÄ.

5

WÜáÄ: ±ÜıÜä|ì BÃæãàWÜÂPÝRX ¯©ìÐÜr »ÝWÜWÜÙÜ ŸWæY WÜÊÜá®Ü ¯àw.

¯àÊÜâ ÓܨÜêyÜ ÓÜáí¨ÜÃÜ ÊÜáñÜᤠÓÜíñÜê±Ü¤ÃÝWÜáÊÜíñÝXÔPæãÚÛ™!


E±ÜÁãàXÓÜÆá ÓÜãaÜ®æ : EñܤÊÜá ´ÜÈñÝíÍÜWÜÚWÝX FoQRíñÜ 10 Äí¨Ü 15 ¯ËáÐÜWÜÙÜ ÊÜááíaæ ±ÜÅ£©®Ü GÃÜvÜá A¥ÜÊÝ ÊÜáãÃÜá ¸ÝÄ PÜáwÀáÄ Jí¨Üá ±ÝÂPæp… A®Üá° GíoÄí¨Ü ÖÜñÜᤠL®…ÕWÜÙÜ (250&300GíGÇ…) ¯àÃÜá, gãÂÓ…, ÖÝÆá A¥ÜÊÝ A¨æà Ë«Ü¨Ü ±Ý¯à¿áWÜÙÜ hæãñæ ËáÍÜÅ|ÊÜÞw. aæ®Ý°X AÇÝÉwÔ A¥ÜÊÝ ÐæàPÜÃ… Pܱ… ŸÙÜÔÄ. PÜãvÜÇæà PÜáwÀáÄ. BÖÝÃÜ¨Ü hæãñæWæ A¥ÜÊÝ CÆÉ¨æ ¿ÞÊÜâ¨æà ÓÜÊÜá¿á¨ÜÆãÉ ÓæàËÓÜŸÖÜá¨Üá.


±ÜÅÁãàg®ÜWÜÙÜá WÜãÉPæãàÓ… ×àÄPæ¿ÞWÜáÊÜ ±ÜÅÊÜÞ|ÊÜ®Üá° ¯«Ý®ÜWæãÚÓÜáÊÜ ´æçŸÅÓ… ÊÜÞÂpæÅP…Õ ÃÜã²ÓÜáñܤ¨æ.

WÜÄÐÜu ñÜãPÜ/PæãŸáº ®ÜÐÜr ±ÜÅÊÜ£ìÓÜáñܤ¨æ. BÃæãàWÜÂPÜÃÜ qÅXÉÔÃæçv… ÊÜáorWÜÚWæ ®æÃÜÊÝWÜáñܤ¨æ.

Ÿ¿áPæ PÜwÊæá ÊÜÞvÜáñܤ¨æ ÊÜáñÜᤠÖÜÔÊÜ®Üá° ¯¿áí£ÅÓÜáñܤ¨æ. BÃæãàWÜÂPÜÃÜ Pæ㹺®Ü ÊÜáorPæR ÓÜÖÜPÝÄ¿ÞWÜáñܤ¨æ.

¯àÊÜâ ÓæàËÓÜáÊÜ BÖÝÃÜWÜÙÜ XÉÓæËáP… CívæP…Õ PÜwÊæáWæãÚÓÜáñܤ¨æ.

²wBÃ…

ŸÁãàÓ… Çæç´…™ ÔÉÊÜå… ¯àÊÜâ ñæÙÜÛWÝWÜÆá PæÆÊæà CíaÜáWÜÙÜ ¨ÜãÃܨÜÈÉ©ªàÄ! ¯ÊÜá¾ ÖæaÜácÊÜÄ Pæ㟺®Üá° PÜÃÜXÓÜÆá ¯ÊÜá¾ ¨æàÖÜPæR ÓÜgájWæãÚÔ & A¨Üã PÜãvÜ ©XÆá, ÖÜÔÊÜâ A¥ÜÊÝ CñÜÃæ ñÜãPÜ®ÜÐÜr Eñܳ®Ü°WÜÙÜá ÊÜáñÜᤠPÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ Wæãí¨ÜÆËÆɨæ. ñæÙÜá ¨æàÖܨÜÊÜÃÝX, ÖæaÜác QÅ¿ÞÎàÆÃÝX, ÖæaÜác BPÜÐÜìPÜ ÃÝX. ŸÁãàÓ… Çæç´…™ ÔÉÊÜå… ¯ÊÜá¾ ¨æàÖÜ¨Ü ÓÜÊÜáñæãàÆ®Ü A¨ÜÃÜ PæãŸáº ÊÜáñÜᤠpæùXÉ ÓæÃæçv… ÊÜáorWÜÙÜ®Üá° PݱÝwPæãÙÜÛÆá ¯ÊÜáWæ ®æÃÜÊÝWÜÆá ÃÜã²Ô¨Ü PÝÅí£PÝÄ ÓÜãñÜÅÊÝX¨æ. ForQRíñÜ 10Äí¨Ü 15 ¯ËáÐÜWÜÙÜ ÊÜáá®Ü° ŸÁãàÓ… Çæç´…, ÓæàËÓÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü C¨Üá ÖÜÔÊÜâ ñÜ~Ô Pæ㟺®Üá° PÜÃÜXÓÜÆá ¨æàÖÜPæR ®æÃÜÊÝWÜáñݤ ¯àÊÜâ ÓæàËÓÜáÊÜ BÖÝÃÜ¨Ü ÍÜQ¤¿á®Üá° ¯àÊÜâ ÖæaÜác ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ ŸÙÜÔPæãÙÜÛÆá ®æÃÜÊÝWÜáñܤ¨æ. ŸÁãàÓ… Çæç´…™ ÔÉÊÜå… ¿áã¯Ôq CíoÃ…®ÝÂÐÜ®ÜÇ…¯í¨Ü A¼ÊÜê©œ ±ÜwÓÜÇÝ¨Ü hÝWÜÅñæÀáí¨Ü BÁáR ÊÜÞw¨Ü ®æçÓÜXìPÜ ®ÝÃÜáWÜÚí¨Ü B«ÜÄst ÓÜÊÜáñÜãPÜ¨Ü ZoPÝíÍÜWÜÙÜ®Üá° E±ÜÁãàXÔPæãívÜá PÝ¿áì¯ÊÜì×ÓÜáñܤ¨æ. ¯ÊÜá¾ GÃÜvÜá FoQRíñÜ ÊÜááíaæ ±ÜÅ£©®Ü GÃÜvÜá ¸ÝÄ ŸÁãàÓ… Çæç´…™ ÔÉÊÜå… PÜáw¿ááÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ¯ÊÜá¾ ¨æàÖÜ ñܮܰ WÜãÉPæãàÓ… ÊÜáorWÜÙÜ®Üá° ®æçÓÜXìPÜÊÝX ÊÜáñÜᤠÖÜÔÊÜâ A¥ÜÊÝ Ÿ¿áPæWÜÚÆɨæ ÓÜÊÜáñæãàÆ®æ PÝ¿ááªPæãÙÜÛÆá ®æÃÜÊÝWÜáñܤ¨æ D ±ÜÄOÝÊÜá©í¨Ü ¯àÊÜâ ñæÙÜáÊݨÜ, ÖæaÜác QÅ¿ÞÎàÆ ÖÝWÜã ÖæaÜác BPÜÐÜìPÜ ÊÜÂQ¤¿ÞWÜáËÄ.

PæãÇæÓÜrÃÝÇ… ŸÁãàÓ… Çæç´…™ ÔÉÊÜå… BÃæãàWÜÂPÜÃÜ PæãÇæÓÜrÃÝÇ… ÊÜáorWÜÙÜ®Üá° PݱÝvÜÆá ¨æàÖÜPæR ®æÃÜÊÝWÜáñܤ¨æ. PÜÃÜWÜŸÖÜá¨Ý¨Ü ®ÝÃÜá ÓÜ|¡ PÜÃÜáÚ®Ü ¸æçÇ… BÔv…ÕWæ ñÜÆá² ®ÜíñÜÃÜ CñÜÃæ ñÝÂg Eñܳ®Ü°WÜÙæãí©Wæ PÜÃÜáÚ¯í¨Ü ÖæãÃÜÖæãàWÜáñܤ¨æ. ¸æçÇ… BÔv… ÖæãÃÜ ÖæãàWÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ¿áPÜêñÜᤠÖæaÜác ¸æçÇ… BÔv… A®Üá° ÓÜíÁãàiÓÜÆá ÖæaÜác PæãÇæÓÜrÃÝÇ… ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛ ¸æàPÝWÜáñܤ¨æ, C¨ÜÄí¨Ü GÇ…wGÇ… PæãÇæÓÜrÃÝÇ… PÜwÊæá ÊÜÞvÜÆá ÊÜáñÜᤠÖæa…wGÇ… PæãÇæÓÜrÃÝÇ… ÓÜá«ÝÄÓÜÆá ÓÜÖÜPÝÄ¿ÞWÜáñܤ¨æ.

WÜãÉPæãàÓ… ¯ÊÜìÖÜOæ WÜãÉPæãàÓ… ¯ÊÜá¾ ¨æàÖÜPæR ÍÜQ¤ J¨ÜXÓÜáÊÜ ÊÜáãÆÊÝX¨æ B¨ÜÃæ ÖæaÜác WÜãÉPæãàÓ… AíÍÜ˨ܪÃæ ¨æàÖÜ¨Ü WÝñÜÅ ÖæaÜcÙÜ, PÜÙܱæ C®ÜáÕÈ®… ÓÜíÊæà¨Ü®æWæ PÝÃÜ|ÊÝX ÊÜá«ÜáÊæáàÖܨÜíñÜÖÜ ÃæãàWÜPæR PÝÃÜ| ÊÝWÜáñܤ¨æ. Pݸæãì ÖæçvæÅàp…WÜÙÜá WÜãÉPæãàÓ…®Ü ±ÜÅÊÜááS ÊÜáãÆÊÝX¨Ü᪠Cí©®Ü A£ÖæaÜác ÓÜíÓÜRÄñÜ BÖÝÃÜ¨Ü ÓÜíÓÜ¢£ ÊÜáñÜᤠÖæaÜác ÓÜPÜRÃæ ŸÙÜPæ PÝÃÜ| ©í¨ÝX ÓÜÃÝÓÜÄ ÊÜÂQ¤¿áá A£ ÖæaÜác ±ÜÅÊÜÞ|¨Ü PݸæãìÖæçvæÅàp…WÜÙÜ®Üá° ÓæàËÓÜáñݤ®æ. ŸÁãàÓ… Çæç´… ™ ÔÉÊÜå… ¨æàÖܨÜÈÉ ×àÄPæ¿ÞWÜáÊÜ WÜãÉPæãàÓ… ±ÜÅÊÜÞ|ÊÜ®Üá° ¯«Ý®ÜÊÜÞvÜáñܤ¨æ ÖÝWÜã Eñݳ©ÓÜƳvÜáÊÜ C®ÜáÕÈ®…®Ü ±ÜÄÊÜÞ|ÊÜ®Üá° PÜwÊæáÊÜÞvÜáñܤ¨æ. C¨Üá ¯ÊÜá¾ JpÝrÃæ PæãÆÓÜrÃÝÇ… ÊÜáñÜᤠpæùXÉÓæÃæçÓ… ÊÜáorWÜÙÜ ÊæáàÇæ ®æàÃÜ ±ÜÄOÝÊÜá ¹àÄ ¯ÊÜá¾ JpÝrÃæ ÖÜê¨Ü¿áÃÜPܤ®ÝÙÜ¨Ü BÃæãàWÜ ÓÜá«ÝÄÓÜáñܤ¨æ.

ñÜãPÜ ®ÜÐÜr ±ÜÅ£Áãí¨Üá ¸ÝÄ Fo ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜQRíñÜ ÊÜááíaæ ŸÁãàÓ… Çæç´…™ PÜáw¿ááÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ¯àÊÜâ ÓæàËÓÜáÊÜ Fo¨Ü ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ÊÜáñÜᤠ®ÜvÜáÊæ ¯ÊÜá¾ ÖÜÔÊÜâ PÜwÊæá ÊÜÞvÜáñܤ¨æ D PÝÃÜ| ¯àÊÜâ PÜwÊæá BÖÝÃÜ ÓæàËÓÜáËÄ. C¨Ü®Üá° ià|ìñæ ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ WÜãÉPæãàÓ… ×àÄPæ¿ÞWÜáÊÜ ¨ÜÃÜÊÜ®Üá° PÜwÊæá ÊÜÞvÜÆá hæãñæWæ PæãŸáº ¨ÝÓݤ®Ü®Üá° ¨æàÖÜÊÜâ ¯¿áí£ÅÓÜÆá ®æÃÜÊÝWÜáÊÜíñæ ËÍæàÐÜÊÝX ÃÜã²ÓÜÇÝX¨æ. ÍÜQ¤ ÊÜ«Üì®æWæ ¸æàwPæÀá¨ÝªWÜÆã PÜãvÜ C®ÜáÕÈ®… ÊÜáorÊÜ®Üá° PÜwÊæá ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ¯ÊÜá¾ ¨æàÖÜÊÜâ AíñÜÖÜ ¸æàwPæWÜÙ Ü®Üá° ±ÜäÃæçÔPæã ÙÜÛÆá ¨ÝÓݤ¯ÃÜáÊÜ AíÍÜWÜÙ Ü®Üá° ŸÙÜÔPæã ÙÜáÛÊÜíñæ ÊÜááí¨ÝWÜÆá ÓÜÖÜPÝÄ¿ÞWÜáñܤ¨æ. ÊÜáñæã¤í¨Üá ÄࣿáÈÉ ÖæàÙܸæàPæí¨ÜÃæ ÍÜQ¤¿á ÊÜáãÆ ÓÜí±Ü®Üã¾ÆÊÝX ¨æàÖÜ ñܮܰ PæãŸáº ¨ÝÓݤ®Ü®Üá° E±ÜÁãàXÔPæãÙÜÛÆá ±æÅàÃÜPÜÊÝX ¯àÊÜâ ñÜãPÜ PÜwÊæáÊÜÞwPæãÙÜÛÆá ÓÜÖÜPÝÄ¿ÞWÜáñܤ¨æ. ŸÁãàÓ… Çæà´…™ ÔÉÊÜå… Pæãívæã¿áÂÆá ÓÜáÆ»ÜÊÝ¨Ü A®ÜáPÜãÆPÜÃÜ ÓÝaæp…WÜÙÜÈÉ ¨æãÃæ¿ááñܤ¨æ. ¯àÄ®æãí©Wæ ËáÍÜÅ|ÊÜÞw FoQRíñÜ ÊÜááíaæ ÓæàËÔ¨ÝWÜ Jí¨Üá ±ÝPæp…®ÜÈÉ®Ü ŸÁãàÓ… Çæç´… ÔÉÊÜå… ¯ÊÜá¾ ñÜãPÜ ®ÜÐÜr ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜ WÜáÄ ÓÝ«Ü®æ¿áñܤ ¯àÊÜâ ÊÜáWÜ°ÃÝWÜÆá PÝ¿ÞìÃÜí»Ü ÊÜÞvÜáñܤ¨æ.


E±ÜÁãàXÓÜáÊÜ Ë«Ý®Ü : EñܤÊÜá ´ÜÈñÝíÍÜWÜÚWÝX FoQRíñÜ 10 Äí¨Ü 15 ¯ËáÐÜWÜÙÜ Êæã¨ÜÆá ±ÜÅ£©®Ü GÃÜvÜá A¥ÜÊÝ ÊÜáãÃÜá ¸ÝÄ PÜáwÀáÄ. Jí¨Üá ±ÝÂPæp… A®Üá° GíoÄí¨Ü ÖÜñÜᤠL®…ÕWÜÙÜ (250&300GíGÇ…) ¯àÃÜá, gãÂÓ…, ÖÝÆá A¥ÜÊÝ C¨æà Äà£¿á ±Ý¯à¿á¨æãí©Wæ ËáÍÜÅ|ÊÜÞwÄ. aæ®Ý°X AÇÝÉwÔ A¥ÜÊÝ ÐæàPÜÃ… Pܱ… ŸÙÜÔÄ. PÜãvÜÇæà PÜáwÀáÄ. ÖæaÜácÊÜÄ¿ÞX PÜãvÜ ¨ÜÅÊÜ ÓæàËÓÜŸÖÜá¨Üá. BÖÝÃÜ¨Ü hæãñæWæ A¥ÜÊÝ CÆÉ¨æ ¿ÞÊÝWܸæàPݨÜÃÜã ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá.

ÓÜãaÜ®æ : ¯ÊÜá¾ ÖÝÈ vÜ¿áp… ®ÝÄ®ÜíÍܨÜÈÉ PÜwÊæáÀá¨ÜªÈÉ ¯àÊÜâ Jí¨Üá ÊÝÃÜPæR Jí¨Üá ±ÝÂPæp… E±ÜÁãàXÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ D Eñܳ®Ü°ÊÜ®Üá° ¯«Ý®ÜÊÝX E±ÜÁãàXÓÜÇÝÃÜí¼ÓÜŸÖÜá¨Üá ®ÜíñÜÃÜ ©®Üí±ÜÅ£ A±æàüÓÜáÊÜ ±ÜÅÊÜÞ|PæR ÖæbcÔPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá.


ŸÁãàÓ… Çæç´…™ w ¨æàÖÜÊÜâ BÃæãàWÜÂPÜÃÜ ÃÜPܤ ÓÜPÜRÃæ ±ÜÅÊÜÞ| PÝ¿ááªPæãÙÜÛÆá ®æÃÜÊÝWÜáÊÜ PÝÅí£PÝÄ, ®ÝÃÜá B«ÝÄñÜ ËoËá®… ÓÜÊÜáê¨Üœ Eñܳ®Ü°ÊÝX¨æ. ŸÁãàÓ… Çæç´…™ w CÊÜ®Üá° JÙÜWæãíw¨æ : ¸æpÝ WÜãÉPÝ®…Õ & FoÊݨܮÜíñÜÃÜ Êæáà¨ÜÓÜáÕ ÊÜáñÜᤠWÜãÉPæãàÓ… ±ÜÅ£QÅÁá¿á®Üá° ¯¿áí£ÅÓÜÆá ®æÃÜÊÝWÜáÊÜ ÖÝWÜã ±ÜÅ£ÃÜüñÜ ÊÜÂÊÜÓæ§ ±æÅàÃæà²ÓÜÆá ®æÃÜÊÝWÜáÊÜ ®ÝÃÜá. ŸÁãàÔ³¿áÃ… ´æçŸÃ…™ & Pݸæãì ÖæçvæÅàp…WÜÙÜ®Üá° ×àÄPæ ±ÜÅÊÜÞ| ¯«Ý®ÜWæãÚÓÜáÊÜ ÖÜÔÊÜ®Üá° PÜwÊæá ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ià|ìÊÜÂÊÜÓ槿áÈÉ ÖæãÓÜñÜ®ÜÊÜ®Üá° ñÜÌÄñÜÊÝX ÃÜã²ÓÜáÊÜ I¨Üá A£ ñÜÌÄñÜÊÝX PÜÃÜWÜáÊÜ ®ÝÄ®Ü ±æàpæíp… ±Üvæ¨Ü ËáÍÜÅ|ÊÝX¨Ü᪠¯àÊÜâ PÜwÊæá BÖÝÃÜ ÓæàËÓÜÆá ÓÜÖÜPÝÄ¿ÞWÜáÊÜâ¨ÜÆɨæ ÍÜQ¤ ÓÜíÊÜ«Üì®æWÝX ¨æàÖÜPæR AWÜñÜÂÊÝWÜáÊÜ ¹&ËoËá®… PÝí±æÉP…Õ J¨ÜXÓÜáñܤ¨æ. ÓÜãPܤ PÝÙÜi ÊÜáñÜᤠPæÆÊÜâ ÓÜÃÜÙÜ iàÊÜ®ÜÍæçÈ AÙÜÊÜwPæÀáí¨Ü Gí¨ÜÃæ ÊÝ¿ÞÊÜá ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá BÃæãàWÜÂPÜÃÜ BÖÝÃÜ ÓæàÊÜ®æ A»ÝÂÓÜWÜÙÜ®Üá° AÙÜÊÜwÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾ JpÝrÃæ BÃæãàWÜÂPæR ®æÃÜÊÝWÜŸÖÜá¨Üá ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ A±æàüÓÜáÊÜ ÃÜPܤ ÓÜPÜRÃæ ±ÜÅÊÜÞ| ±Üvæ¿áŸÖÜá¨Üá. ±ÜÅ£©®Ü¨Ü AWÜñܨÜÈÉ ŸÁãàÓ… Çæç´…™ w ÓæàÄÓÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ¯àÊÜâ BÃæãàWÜÂPÜÃÜ ÃÜPܤ ÓÜPÜRÃæ ÊÜáorWÜÙÜ®Üá° PݱÝwPæãÙÜÛÆá ®æÃÜÊÝWÜáñܤ¨æ. ŸÁãàÓ… Çæç´…™ w ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü¨Üíñæ E±ÜÁãàXÔ¨ÝWÜ: ¯ÊÜá¾ ÖÜÔÊÜ®Üá° ®æçÓÜXìPÜÊÝX ¯ÊÜì×ÓÜÆá ÓÜÖÜPÝÄ¿ÞWÜáñܤ¨æ. ¯àÊÜâ ÓÜíñÜê±Ü¤ÃÝWÜáÊÜâ¨ÜÃæãí©Wæ BÃæãàWÜÂPÜÃÜ ÃÜPܤ ÓÜPÜRÃæ ÊÜáor PÝ¿ááªPæãÙÜÛÆá ÓÜÖÜPÝÄ¿ÞWÜáñܤ¨æ.


ÓÜã±ÜÃ… PæãÉàÃæãµÇ…


JpÝrÃæ ®æçÊÜáìÆ ÊÜáñÜᤠBÃæãàWÜ ±ÜÅÊÜ£ìÓÜÆá ÃÜã²ÓÜÇÝX¨æ.

ÓÜã±ÜÃ… PæãÉàÃæãµÇ…™ AÊÜÃÜ ¨æàÖÜWÜÙÜ®Üá° ÍÜá»ÜÅÊÝXoárPæãÙÜÛÆá ÊÜáñÜᤠÊÜááPܤ ÊÜáãÆ ÓÜÌÃÜã±Ü Öݯ¿ÞWÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ÖæãàWÜÇÝwÓÜÆá ®æçÓÜXìPÜ Ë«Ý®Ü A±æàüÓÜáÊÜ ÊÜÂQ¤WÜÚWæ ¯ÓÜWÜì¨Ü AñÜáÂñܤÊÜá ZoPÝíÍÜWÜÙÜ®Üá° J¨ÜXÓÜáÊÜ ±ÜıÜä|ì ËáÍÜÅ|ÊÝX¨æ. 4 4 4 4 4 4 4

A«Ü¿á®ÜWÜÙÜá ÓÜã±ÜÃ… PæãÉàÃæãµÇ…™ ±ÜÄOÝÊÜáPÝÄ BÂíqBQÕvæíp… GíŸá¨ÝX ¯ÃÜã²ÔÊæ. PÜÃÜáÚ®Ü PÝ¿áì ¯¿áíñÜÅ|PæR ÓÜÖÜPÝÄ. C¨Ü®Üá° PÜÃÜáÙÜá ÊÜáñÜᤠÊÜáãñÜÅPæR ÓÜíŸí—st »ÝWÜWÜÙÜ®Üá° ÍÜábWæãÚÓÜÆá E±ÜÁãàXÓÜÇÝWÜáñܤ¨æ. pH ÊÜáorWÜÙÜ®Üá° PݱÝwPæãÙÜÛÆá BÆRÇæçÔíW… Hhæíp… BX PÝ¿áì¯ÊÜì×ÓÜáñܤ¨æ. wÁãàvÜÃæçÓÜÃ… BX E±ÜÁãàWÜ ÊÜÞvÜÇÝWÜáñܤ¨æ ÊÜáñÜᤠñÜÌaæ ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝX ÖÝWÜã ñÝÃÜá|©í¨Ü PÜãwÃÜÆá ÓÜÖÜPÝÄ¿ÞWÜáñܤ¨æ. PæãÉàÃæãµÇ… £Ú¨Ü ÊÜáãÂÆaæ®…WÜÚí¨Ü wG®…G ÓÜíÃÜüÓÜÆá ÓÜÖÜPÝÄ. WÝ¿áWÜÙÜ®Üá° WÜá|±ÜwÓÜÆá E±ÜÁãàXÓÜÇÝWÜáñܤ¨æ.

pH ÊÜáorWÜÙÜ®Üá° PÝ¿ááªPæãÙÜÛÆá ÊÜáñÜᤠÓÜí±Üä|ìÊÝX ¨æàÖÜÊÜâ BÃæãàWÜÂPÜÃÜÊÝXÃÜÆá BÆRÇæçÔíW… Hhæíp… BX ÊÜÂQ¤WÜÙÜá E±ÜÁãàXÓÜáñݤÃæ. ÓÜã±ÜÃ… PæãÉàÃæãµÇ…ÃÜÈÉ®Ü ±ÜÅÊÜááS ZoPÝíÍÜÊÜâ BÇÝ–Æ– ÓÜÓÜ©í¨Ü ±Üvæ¨Ü PæãÉàÃæãµÇ… BX¨æ. BÇÝ–Æ–ÊÜ®Üá° ÍÜQ¤ ÊÜ«ÜìPÜ ÊÜáñÜᤠ®æçÊÜáìÆ Hhæíp… BX ÍÜñÜÊÜÞ®ÜWÜÙÜ ×í©¯í¨ÜÆã ÖÜÆÊÝÃÜá ÓÜíÓÜ¢£¿áÊÜÃÜá E±ÜÁãàXÓÜáñݤ ŸÃÜᣤ¨ÝªÃæ ÖÝWÜã ËhÝn®ÜÊÜâ PæãÉàÃæãµÇ… ±ÜäÃÜPÝíÍÜ¨Ü BÃæãàWÜ ±ÜÅÁãàg®Ü¨Ü ÓÝÊÜá¥ÜÂìÊÜ®Üá° ¨ÜêyܱÜwÔ¨æ. ¯ÊÜá¾ ñÜÌaæ¿áá ¯ÊÜá¾ ¨æàÖÜ¨Ü A£¨æãvÜx AíWÜÊÝX¨æ ÊÜáñÜᤠÊÜááPܤ ÊÜáãÆ ÓÜÌÃÜã±Ü©í¨Ü ¯ÊÜá¾®Üá° ÓÜíÃÜüÔPæãÙÜÛÆá Êæã¨ÜÆ Wæãàvæ¿ÞX¨æ. ÊÜááPܤ ÊÜáãÆ ÓÜÌÃÜã±ÜÊÜâ ÊÜáá±Üâ³ ±ÜÅQÅÁá¿á®Üá° ü±ÜÅWæãÚÓÜáñܤ¨æ ÊÜáñÜᤠBÃæãàWÜÂPÜÃÜ iàÊÜPæãàÍÜWÜÚWæ Öݯ¿ááíoáÊÜÞw ñÜÌaæ¿á ÓÜáPÜáR ÍÜáÐÜRÊÝX ÊÜáñÜᤠÊÜ|ìñæ PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜáÛñܤ¨æ. ¨ÜÍÜPÜWÜÚí¨ÜÆã ÖÜÆÊÝÃÜá ÓÜíÓÜ¢£WÜÙÜÊÜÃÜá ÖݯWæãÙÜWÝ¨Ü ñÜÌaæ¿á®Üá° WÜá|±ÜwÓÜÆá ÊÜáñÜᤠ±Üâ®ÜÍæcàñÜ®ÜWæãÚÓÜÆá PæãÉàÃæãµÇ… E±ÜÁãàXÓÜᣤ¨ÝªÃæ. A«Ü¿á®ÜWÜÙÜá ±ÜäÃÜPÝíÍÜWÜÙÜÈÉ PÜívÜáŸÃÜáÊÜ PæãÉàÃæãµÇ…ÃÜ ÓÝÊÜޮܠÃÜã±ÜÊÜâ PæãÉàÃæãµÇ… BX¨æ. ÍÜQ¤ ÍÝÈ BÂíqBQÕvæíp… ÊÜáñÜᤠBíñÜÄPÜ wÁãvÜÃæçÓÜÃ… BX PÝ¿áì¯ÊÜì×ÓÜáñܤ¨æí¨Üá ¯ÃÜã²Ô¨æ.

E±ÜÁãàXÓÜáÊÜ Ë«Ý®Ü : Jí¨Üá Çæãào ¯àÃÜ®Üá° ñæWæ¨ÜáPæãívÜá 3/4 aÜÊÜáaæ ±Üâw ËáÍÜÅ| ÊÜÞwÄ. ÓÜí±Üä|ì PÜÃÜáWÜáÊÜÊÜÃæWæ aæ®Ý°X AÇÝÉwÔ. PÜãvÜÇæ PÜáwÀáÄ ÖÝWÜã ÊÜáñæã¤í¨Üá Çæãào ¯àÃÜá ñæWæ¨ÜáPæãívÜá ±Üâ®ÜÃÝÊÜ£ìÔ.


Èà®… PÜí²Éàp…

ÃÜábPÜÃÜ

ÊܯÇÝ

±æäÅqà®…¿ááPܤ BÖÝÃÜ


Ÿ¨Ü È Fo

PÜáÆáQ PÜáwÀáÄ

¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾ ©®ÜÊÜ®Üá° BÃæãàWÜÂPÜÃÜ E±ÜÖÝÃÜ ÓæàËÓÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü BÃÜí¼ÓÜáÊÜâ¨Üá ÊÜááSÂÊæí¨Üá £Ú¨Ü ËÐÜ¿áÊæà. ¯àÊÜâ ÖæaÜác ÍÜQ¤ Öæãí¨ÜáËÄ ÖÝWÜã E±ÜÖÝÃÜ ÓæàËÓÜáÊÜÊÜÃÜá E±ÜÖÝÃÜ ÓæàËÓÜ©ÃÜáÊÜÊÜÄXíñÜ ÖæaÜác ñÜãPÜ PÜÙæ¨Üá PæãÙÜáÛÊÜÊÜÃæí¨Üá A«Ü¿á®ÜWÜÙÜá ÖæàÚÊæ. B¨ÜÃÜã ®ÜÊÜá¾ÈÉ ÖÜÆÊÝÃÜá g®Ü E±ÜÖÝÃÜ ÓæàËÓܨÜÐÜár PÝ¿áì¯ÃÜñÜÃæí¨Üá »ÝËÓÜáñæ¤àÊæ ÖÝWÜã E±ÜÖÝÃÜ ñܲ³ÔPæãÙÜáÛñæ¤àÊæ. ®ÜíñÜÃÜ ®ÝÊÜâ ÖæaÜác Fo ÊÜÞñÜÅÊÜÆɨæ ÖæaÜác ±ÜÅÊÜÞ|¨Ü »æãàg®Ü ÓæàËÓÜáñæ¤àÊæ, ÊÜáñÜᤠD FoWÜÙÜá ±èÑrPÝíÍÜWÜÙÜá®Üá° ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX Öæãí©ÃÜáÊÜâ©ÆÉ B¨ÜÃæ PæãŸáº ÊÜáñÜᤠÓÜPÜRÃæ AíÍÜWÜÙܮܰ Öæãí©ÃÜáñܤÊæ. C¨ÜÄí¨Ü Fo¨Ü AÊÜ—¿áÈÉ ÖæaÜác ÃÜPܤ¨Ü WÜãÉPæãàÓ…Wæ PÝÃÜ|ÊÝX ®ÜÊÜá¾ ¨æàÖÜ Pæ㟺®Üá° ÖæaÜác BÖÝÃÜÊÝX ¨ÝÓݤ®ÜáÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜPæR ¨ÝÄ¿ÞWÜáñܤ¨æ. AWÜñÜÂÊÝ¨Ü ±èÑrPÝíÍÜWÜÙÜ®Üá° J¨ÜXÓÜáÊÜ ÊÜáñÜᤠÊÜááí©®Ü Fo¨ÜÊÜÃæWæ ¯ÊÜá¾®Üá° ÓÜíñÜê±Ü¤ÃÝXÃÜáÊÜíñæ ®æÃÜÊÝWÜáÊÜ ÓÜí±Üä|ì PæãŸáºÃÜ×ñÜ AñÜ—PÜ ±æäÅqà®…, PÜwÊæá PݸæãìÖæçvæÅàp… ®æãí©Wæ ¯ÊÜá¾ ©®ÜÊÜ®Üá° ÓÜãPܤÊÝX BÃÜí¼ÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ Pæ㟺®Üá° ÖæaÜácÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜ PævÜáQ®Ü A»ÝÂÓÜÊÜ®Üá° ¯ÈÉÔÄ. ¯àÊÜâ AñÜÂíñÜ Öæbc®Ü WÜãÉPæãàÓ… JÙÜWæãívÜ BÖÝÃÜ Gí¨ÜÃæ A®Ü°™, ±ÝÓܤ ÊÜáñÜᤠÔ×£¯ÓÜáWÜÙÜ A±ÝÃÜ ±ÜÅÊÜÞ| ñÜÂiÓÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü BÃæãàWÜÂPÜÃÜ ñÜãPÜ ®ÜÐÜr PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜâ QÉÐÜrÊÝWÜáñܤ¨æ. ÓÜPÜRÃæ AíÍÜ©í¨Ü PÜãw¨Ü «Ý®ÜÂPæR Èà®… PÜí²Éàp… EñܤÊÜá Ÿ¨ÜÈ BÖÝÃÜ ÊÜÞñÜÅÊÜÐærà AÆÉ A¨Üá ÃÜábPÜÃÜPÜãvÜ Èà®… PÜí²Éàp… ÓÜÊÜáê¨Üœ aÝPæãÇæàp… ÊܯÇÝ ±ÜÄÊÜáÙÜ Öæãí©¨Ü᪠¯àÊÜâ ©®ÜËwà AWÜñÜ ±ÜvÜáÊÜ ÍÜQ¤ ¯àw ¯ÊÜá¾ Ô×£¯ÓÜá ÓæàËÓÜáÊÜ Ÿ¿áPæ ¯¿áí£ÅÓÜáñܤ¨æ. ±æäÅqà®… ÊÜÞÂqÅP…Õ & Èà®… PÜí²Éàp… ÊÜáãÃÜPÜáR ËáXÇÝ¨Ü Ë«Ü¨Ü ±æäÅàqà®… Öæãí©¨æ. C¨ÜÃÜ ÊÜááTÝÂíÍÜ ËË«Ü ŸWæ¿á ±æäÅqà®… ËË«Ü ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ×àÃÜƳvÜáñܤ¨æ. D ˼®Ü° ×àÄPæ ±ÜÅÊÜÞ|ÊÜâ ¨æàÖÜ AñÜáÂñܤÊÜá WÜá| ÊÜáor¨Ü ±æäÅqà®… A®Üá° ¯ÃÜíñÜÃÜÊÝX ±Üvæ¿áÆá ÓÜÖÜPÝÄ ¿ÞXÓÜáñܤ¨æ & ¯ÊÜá¾ÈÉÃÜáÊÜ ñæÙÜá ÓÝ°¿ááÊÜâ PævܨÜíñæ ÃÜüÓÜáñܤ¨æ. Èà®… PÜí²Éàp…®ÜÈÉ ±ÜÅÊÜááS ±æäÅqà®… ÓÜí±Ü®Üã¾ÆÊÝ¨Ü EÚ¨Ü ±æäÅqà®… A®Üá° ÓæàËÓÜáÊÜÊÜÃÜá PÜwÊæá BÖÝÃÜ ÓæàËÓÜáÊÜÃÜá ÊÜáñÜᤠÓÜíñÜê±Ü¤ ¸ÝÊÜ®æ Öæãí¨ÜáÊÜÃÜá Gí¨Üá A«Ü¿á®ÜWÜÙÜá ¯ÃÜã²ÔÊæ. ËoËá®… ¸æív… & AWÜñÜ ËoËá®…WÜÙæãí©Wæ ÓÜÊÜáê¨ÜœÊÝ¨Ü Èà®… PÜí²Éàp…®ÜÈÉ®Ü ËoËá®…®Ü ¸æÉív… ÖæaÜác PÝ¿áìÓÝÊÜá¥ÜÂì¨æãí©Wæ ¯ÊÜá¾ ¨æàÖÜPÝ¿áì¯ÊÜì×ÓÜÆá AWÜñÜÂÊÝ¨Ü ËoËá®…WÜÙÜ®Üá° ¯àÊÜâ ±Üvæ¿áÆá ®æÃÜÊÝWÜáñܤ¨æ. Pæ㟺®Üá° PÜÃÜXÓÜÆá 4&4&12™ ÊÜÂÊÜÓæ§ A®ÜáÓÜÃÜOæ¨ÝÃÜÃÜá D vÜ¿áp… PæwÓÜáÊÜ BÖÝÃÜWÜÚWæ BÃæãàWÜÂPÜÃÜÊÝ¨Ü Ÿ¨ÜÈ BÖÝÃÜ ÓæàËÓܸæàPÜá. Èà®… PÜí²Éàp… ËoËá®…WÜÙÜá, S¯gWÜÙÜá, ®ÝÃÜá ÊÜáñÜᤠ±æäÅqà®… JÙÜWæãívÜ AñÜáÂñܤÊÜá ±Ü¿Þì¿áÊÝX¨æ. Èà®… PÜí²Éàp… ÐæàP… hæãñæWæ ŸÁãàÓ… Çæç´…™ ÔÉÊÜå…®Ü Jí¨Üá WÝÉÓ…¯í¨Ü ¯ÊÜá¾ ©®Ü BÃÜí¼ÓÜáÊÜâ¨Üá EñܤÊÜá ÊÜÞWÜì. ¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾ Ÿ¿áPæ PÜwÊæá ÊÜÞwPæãÙÜáÛËÄ ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾ ÊÜááí©®Ü Fo¨ÜÊÜÃæWæ ¯ÊÜá¾ ¨æàÖÜÊÜâ PæãŸáº PÜÃÜXÓÜÆá. AÊÜPÝÍÜ PæãvÜáËÄ. A¯¿áËáñÜ BÖÝÃÜ ÓæàÊÜ®æXíñÜ ¯¿áËáñÜÊÝX (E¨Ý 4&4&12™) BÖÝÃÜ ÓæàËÓÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü BÃæãàWÜ EñܤÊÜáÊÝWÜáñܤ¨æí¨Üá A«Ü¿á®ÜWÜÙÜá ÖæàÚÊæ. ¿ÞÊÝWÜÇæã BWÜ BÖÝÃÜ ÓæàÊÜ®æ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü GÇ…wGÇ… PæãÆÓÜrÃÝÇ… ÖæaÜcÙÜ, C®ÜáÕÈ®… ¯Ãæãà«Ü ÍÜQ¤ ÖæaÝcX PÝÇÝ®ÜáPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ ñÜãPÜ ÖæaÜcÙÜPæR PÝÃÜ|ÊÝWÜŸáÖÜá¨Üá. E±ÜÁãàXÓÜáÊÜ Ë«Ý®Ü : 230 GíGÇ… ¯àÃÜá A¥ÜÊÝ Pæ®æ ñæWæ¨Ü ÖÝÈ®æãí©Wæ GÃÜvÜá ÓÜãR±…WÜÙÜ®Üá° (18i) ËáÍÜÅ| ÊÜÞw ÖÝWÜã ÓæàËÔÄ. ±ÜÅ£©®Ü Jí¨Üá Fo Ÿ¨ÜÇÝÀáÔPæãÙÜÛÆá E±ÜÁãàXÓÜŸÖÜá¨Üá. ±ÜÅ£©®Ü GÃÜvÜá EoQRíñÜ ÖæaÝcX Ÿ¨ÜÈ ¿ÞXÓܸæàw.


¿áã¯Ôq

AñÜáÂñܤÊÜá A®Üá»Üã£Öæãí©Ä AñÜáÂñܤÊÜáÊÝX PÝ~Ä AñÜáÂñܤÊÜáÊÝX iàÊܮܮÜvæÔ


iàÊÜ®ÜÊÜ®Üá° AñÜáÂñܤÊÜáÊÝXÔ


¿áã¯Ôq

¿áã¯Ôq Cíw¿Þ ©ÊÜÂÎÅà aæàíŸÓ…ì 2®æà AíñÜÓÜᤙ, G ËíW…

¸æíWÜÙÜãÃÜá & 560025 www.unicity.net/India/events unicityindia@unicity.net pæãàÇ… µÅà ÓÜíTæ : 1-800-102-2467 (BIOS) »ÝÃÜñÜ¨Ü ÖæãÃÜ»ÝWÜ : 080-42911335

Product Code : 26289 MRP : Rs.30/Vol 1 - 03/13

11 K ÍèWÜ°Óæ Ãæãàv…


³Û]mi

TM

\Uv, \©a^ºø©, B÷µõUQ¯®

ö£õ¸Ò

÷Pmh»õU

2013 öuõS¨¦: 01


CøÁö¯À»õ® xÁUP¨£mhx GÆÂu®? ³Û]mi Cßhº÷|åÚÀ £zuõskPÐUS •ß xÁUP¨£mhx. J¸ ö\ÍP›¯©õÚ, |®£Pzußø© ªS¢u,100+ BskPÒ £õµ®£›¯® ªUP öµUéõÀ iµU ì÷hõº ÂØ£øÚ²›©[PÒ E¸ÁõUQhz ÷uõßÔ¯ |Àö»sn®, ‰¼øP Fmha\zx xøn²nÄPøÍ ÁºzuP Ai¨£øh°À öÁØÔPµ©õP Põ¨`À ÁiÂÀ E¸ÁõUQ ÂØ£øÚ ö\´vh J¸ •ußø© {ÖÁÚzxhß & Gß›a Cßhº÷|åÚÀ&&&CønUP¨£mk ³Û]mi Cßhº÷|åÚÀ {ÖÁ¨£mhx. ³Û]mi Cßhº÷|åÚÀ háß PnUPõÚ £Àö©õÈ ÷£_® |õkPÒ, PØ£øÚU öPmhõu £Ø£» •i {Ó®, \¸© {Ó®, ©ØÖ® PsPÒ {Ó® {øÓ¢u |õkPÒ uÊ E»PõÍõ¨ £ÀQ¨ ö£¸Q²ÒÍx. G[PÒ Áµ»õÖ ªP }shuõP C¸¨£uÚõÀ, G©x AÝ£Á® ªPÄ® BÇ©õP C¸¨£uÚõÀ ÷ÁÖ G¢u ÷|µi ÂØ£øÚ {ÖÁÚzv¾® CÀ»õu AÍÄUS ÁÀ»ø©zußø©, BÌ¢uPßÓ AÔÄzvÓß, ©ØÖ® J¸ •Êø©¯õÚ Aº¨£o¨¦zußø© G®ªh® EÒÍx.

AÎzu _¯•ß÷ÚØÓ AÝ£ÁzvÚõÀ {øÚzx¨£õºUP C¯»õu AÍÄUSz u©x B÷µõUQ¯zøu ÷©®£kzvU öPõskÒÍÚº, ¡ØÖUPnUPõ÷Úõº B°µUPnUPõ÷Úõº ußÚ®¤UøPø¯, {uõÚzøu, ©›¯õøuø¯ ©ØÖ® ©Úv¸¨vø¯ ÁͺzxUöPõskÒÍÚº. B°µUPnUPõÚ ³Û]mi iìi›¨³mhºPÒ& AÁºPÐUS •ß AÝ£Á®, Ph¢uPõ» Á¸©õÚ® AÀ»x |À» ÁõÌUøPzuµ® C¸¢u÷uõ CÀø»÷¯õ&C¨÷£õx _u¢vµ©õÚ ö\ÀÁ® öPõÈUS® ÁºzuP ö\õ¢uUPõµºPÒ BQÂmhõºPÒ; háß PnUPõ÷Úõº ªÀ¼¯ÚºPÒ BQÂmhõºPÒ; CßÝ® ]»÷µõ ©ÀiªÀ¼¯ÚºPÒ BQÂmhõºPÒ. ³Û]mi Cßhº÷|åÚÀ C¨÷£õx ²øÚmhm ì÷hmì |õmiÀ 500 •ßÚo uÛ¯õº Eøhø© ÁºzuP {ÖÁÚ[PÎÀ JßÓõP A[RP›UP¨£mkÒÍx & ÷u]¯ AÍÂÀ 87&Áx Chzøu²®, Ehõ ©õ{»zvÀ •uÀ Chzøu²® ¤izxÒÍx.

E»PÍõ Gso»h[Põ ©UPÒ ³Û]mi ö£õ¸mPøÍ £¯ß£kzvz u©x B÷µõUQ¯zøu ÷©®£kzvUöPõskÒÍÚº & £Ø£» |õkPÎÀ ö£¸®£õßø©¯õÚÁºPÒ ³Û]mi ö£õ¸mPÒ

1990

1903 & _u¢vµ©õÚ ©¸¢xUPøhUPõµºPÒ SÊ JßÖ Cøn¢x &öµUéõÀ u¯õ›¨¦PÍõÚ ÷£hßm ö£ØÓ ©¸¢xPøÍ ÂØ£øÚ ö\´¯÷Á &J¸ TmkÓÄ {ÖÁÚ® E¸ÁõQ¯x. C¢u iµU ì÷hõº \[Q¼zöuõhº öµUéõÀ GßÖ ö£¯ºö£ØÓx.

1958 & öµUéõÀ |õkuÊ 11,000 ì÷hõºPÐhß ²øÚmhm ì÷hmêß ªP¨ö£›¯ iµU ì÷hõº \[Q¼zöuõhº BQÓx.

1985 & \ßhÄß øÁmhªßì s GßÝ® J¸ E»Pz uµ Fmha\zx xøn²nÄ AÎUS® {ÖÁÚ® öµUéõÀ ¤µõsøh ußÝøhø© BUQUöPõsk ¤ÓS öµUéõÀ ÷åõ÷Pì Cßhº÷|åÚÀ GßÝ® øhµUm ö\À¼[ iÂåøÚ E¸ÁõUQ¯x.

1987 & Gß›a Cßhº÷|åÚÀ Ehõ ©õ{»zvÀ Köµ® GßÓ ChzvÀ {ÖÁ¨£kQÓx. C¢u {ÖÁÚ® Põ¨`À ÁiÂÀ ‰¼øP Fmha\zx xøn²nÄPÒ & •UQ¯©õP Gøh&SøÓUS® Ez÷u\® öPõshøÁ & uÛÂ÷\å PÁÚzxhß u¯õ›UQÓx.


J¸ ¦µm] ÷uõßÔ Áͺ¢u Áµ»õÖ E»PzvÀ EÒÍ G¢u J¸ ÷|µi ÂØ£øÚ {ÖÁÚzøu²® Âh ³Û]mi Cßhº÷|åÚÀ ªP BÇ©õP ÷Á÷µõi¯ {ÖÁÚ®, HöÚÛÀ, Ax ªP öÁØÔPµ©õÚ Cµsk ÷|µi ÂØ£øÚ {ÖÁÚ[PÒ Cøn¢u {ÖÁÚ®.

J¸ ¡ØÓõsk Põ» •øÓ¯õÚ ©ØÖ® ¦v¯ Áõº¨¦¨ ö£õ¸mPÒ E¸ÁõUP® ©ØÖ®, ªPÄ® öÁØÔPµ©õÚ £øh¨¦UPÒ ©ØÖ® Ãmi¼¸¢u£i÷¯ ÂØ£øÚ ö\´²® EzvPÒ öPõsh G[PÒ {ÖÁÚzøu }[PÒ |®£»õ®, HöÚÛÀ |õ[PÒ vÓø©\õ¼PÒ, EÖv¯õÚÁºPÒ, öuõÈÀ]µzøu ªUPÁºPÒ ©ØÖ® E[PÎh® ªS¢u AUPøÓ öPõshÁºPÒ.

2003 & µõ¯À {²ª÷Põ {ÖÁÚ® ³Û]mi Cßhº÷|åÚÀ {ÖÁÚzøu ÂØQÓx.

1999 & Gß›a Cßhº÷|åÚÀ ᨣõß, I÷µõ¨£õ, uõ´»õ¢x,öPõ›¯õ ©ØÖ® íõ[Põ[QÀ {ÖÁ¨£mhx.

2009 & uõ´»õ¢x |õk 30,000 iìi›¨³mhºPÒ £[÷PØÓ E»PÍõ¯ ©õ|õk |hzxQÓx, Bìv÷µ¼¯õ ©ØÖ® {³]»õ¢x ³Û]mi Cßhº÷|åÚÀ {ÖÁÚzøu Áµ÷ÁØQßÓÚ.

2006 & ìlÁºkL³Uì, {ÖÁÚzvß •ßÚo iìi›¨³mhº, ³Û]mi Cßhº÷|åÚÀ {ÖÁÚzøu Áõ[SQÓx

2011 & C¢v¯õ ³Û]mi Cßhº÷|åÚÀ {ÖÁÚzøu Áµ÷ÁØQÓx. 2008

1994

& ³Û]mi Cßhº÷|åÚÀ C¨÷£õx ²øÚmhm ì÷hmì |õmiÀ 500 •ßÚo uÛ¯õº Eøhø© ÁºzuP {ÖÁÚ[PÎÀ JßÓõP A[RP›UP¨£mkÒÍx &÷u]¯ AÍÂÀ 87&Áx Chzøu²®, Ehõ ©õ{»zvÀ |®£º 1 Chzøu²® ¤izxÒÍx.

2001 & µõ¯À {²ª÷Põ {ÖÁÚ® öµUéõÀ ©ØÖ® Gß›a Cßhº÷|åÚÀ Cµsøh²® Áõ[Q, Cønzx ³Û]mi Cßhº÷|åÚÀ {ÖÁÚzøu E¸ÁõUSQÓx. 1992 & Gß›a {ÖÁÚ® C[U.÷©P]ß £zv›øP¯õÀ Av÷ÁP Áͺa] ö£Ö® 500 {ÖÁÚ[PÎÀ JßÓõP A[RPPõµ® ö£ÖQÓx.

³Û]mi

TM

CßÖ, ³Û]mi B°µUPnUPõÚ iìi›¨³mhºPÒ ‰»® u©x E¯º&uµ¨ ö£õ¸mPøÍ ÂØ£øÚ ö\´QÓx. r

2012 £÷¯õì ø»L¨ ì¼®™ AÔ•P¨£kzu¨£kQÓx.

2011 £÷¯õì ø»L¨ i™ AÔ•P¨£kzu¨£kQÓx


³Û]mi ö£õ¸mPÒ £»ÚÎUPzuUPøÁ, ¦v¯ Psk¤i¨¦PÒ ©ØÖ® £õxPõ¨£õÚøÁ., ³Û]mi ö£õ¸mPÒ uµ® ªS¢u, BÚõÀ, C¯ØøP¯õÚ ©ØÖ® £»ÚÎUPzuUP ‰»¨ö£õ¸mPÒ ‰»® \Uv, \©a^º ©ØÖ® B÷µõUQ¯zøu «mP E[PÒ Eh¾hß JzxøÇUQßÓÚ. }[PÒ J¸ ³Û]mi ö£õ¸Ò \õ¨¤k® ÷£õx, G[PÒ ö£õ¸mPÒ £¯ÚÎUPUTi¯øÁ, •Êø©¯õÚøÁ, \©a^µõÚøÁ ©ØÖ® £õxPõ¨£õÚøÁ GßÓ G[PÒ EÖvö©õȲ® E[PÐUSU QøhUQÓx.

E[PÐUS C¸¢u B÷µõUQ¯®, }[PÒ «sk® ö£ÓU PÚÄPõq® B÷µõUQ¯® C÷uõ E[PÐUPõP÷Á! öuõhº¢x £¯ß ö£ØÖÁ¸® £À»õ°µ® £»÷Põi ¡Óõ°µ® ©UPÒ ÷£õÀ }[PЮ £¯ß ö£Ó E[PøÍ Áµ÷ÁØQ÷Óõ®.

³Û]mi ö£õ¸mPÒ B÷µõUQ¯U PÁÛ¨¦ AΨ£ÁºPÎß ÷uºÄ. ¡ØÖUPnUPõÚ ©¸zxÁºPÒ, AÖøÁ]Qaø\ {¦nºPÒ ©ØÖ® B÷µõUQ¯U PÁÛ¨¦ AÎUS® ÁÀ¾|ºPÒ u©x ÷|õ¯õÎPÐUS ³Û]mi ö£õ¸mPøͨ £›¢xøµUQÓõºPÒ, uõ÷© ³Û]mi iìi›¨³mhºPЮ BQÂkQÓõºPÒ GßÓõÀ ³Û]mi ö£õ¸mPÎß £»ÚÎUS®ußø©US ÷ÁöÓ¢u \õßÖ® ÷Ásk÷©õ. ©¸zxÁz öuõȼÀ £»÷ÁÖ ÁøP¨£mh C¢u ªS¢u ©›¯õøuUSm£mh, uSv Áõ´¢u öuõÈÀÂØ£ßÚºPÒ u©x ÷|õ¯õÎPÒ, \P ©¸zxÁºPÎß ÷|õ¯õÎPÒ ©ØÖ® u©x «x ³Û]mi ö£õ¸mPÒ |hzv Á¸® £»ßPøÍU Psk Av\°zx Á¸QÓõºPÒ.

G[PÒ ö£õ¸mPÒ xÀ¼¯©õÚ Bµõ´a] ©ØÖ® A¤Â¸zvUS Em£kzu¨ £kQßÓÚ ©ØÖ® L¤]æ¯ß'ì öhìU öµL£öµßì&À £mi¯¼h¨£mkÒÍÚ. |õ[PÒ QÏÆ÷»sm QÎÛU, ìhõßL÷£õºk ²ÛÁº]mi,³]GÀH, ²ÛÁº]mi BL¨ Ehõ, ²ÛÁº]mi BL¨ ªßÚö\õmhõ, ©ØÖ® öPõ»®¤¯õ ²ÛÁº]mi BQ÷¯õ¸hß Cøn¢x G[PÒ ö£õ¸mPÒ «x B´ÄPÒ ÷©ØöPõsk Á¸Q÷Óõ®. ³Û]mi B´Ä •iÄPøÍ Aö©›UPß íõºm A÷\õ]÷¯åß ©ØÖ® Aö©›UPß h¯ö£iU A÷\õ]÷¯åß ÂgbõÚU Tmh[PÎÀ ÁÇ[Rk® ö\´xÒÍx

³Û]mi ö£õ¸mPÒ ¤iBº&À £mi¯¼h¨£mkÒÍÚ. L¤]æ¯ß'ì öhìU öµL£öµßì Gߣx ©¸¢xzxøÓ ©ØÖ® Fmha \zx xøn²nÄPÒ £ØÔ¯ uPÁÀPÐUS ªPÄ® |®¤UøP Áõ´¢u Buõµ® ©ØÖ® Aøµ ªÀ¼¯ÝUS® ÷©Ø£mh ²Gì ©¸zxÁºPÒ B÷»õ\øÚ ö£Ö® öuõS¨£õPÄ® EÒÍx. E»PÍõ £» B÷µõUQ¯ PÁÛ¨¦ AΨ£ÁºPÒ u©x ÷|õ¯õÎPÐUS £¯ß£kzuzuUP ö£õ¸ÒPÒ £ØÔ B÷»õ\øÚ AÎUP C¢u ¤µ_µ[PøÍ ªPÄ® |®£P©õÚ uPÁÀ PÍg]¯©õPU P¸xQßÓÚº. ®

¤iBº


Ea\Pmh B÷µõUQ¯zxUS ³Û]mi TÖ® I¢x ÁÈPÒ E[PÒ B÷µõUQ¯zøu ÷©®£kzvUöPõÒÍÄ®, E[PÒ ÁõÌUøPø¯ ©õØÔUöPõÒÍÄ® ³Û]mi TÖ® I¢x ÁÈPÒ! AÔ•P¨£kzxQ÷Óõ®: E[PøÍ Ea\Pmh B÷µõUQ¯zxhÝ®, \UvªUPÁµõPÄ® ÁõÇøÁUP ³Û]mi TÖ® I¢x ÁÈPÒ. Cøu }[PÒ C¢uU Pn÷© xÁ[Q E[PÒ AßÓõh ÁõÌUøP°ß A[P©õUQUöPõÒÍ»õ®.

1

øím÷µm: E[PÒ EhÀ \›¯õPa ö\¯»õØÓ AuØSz ÷uøÁ¯õÚ vµÁ[PøͲ®, G»Um÷µõø»mkPøͲ® £¸S[PÒ.

2

EhØ£°Ø]: B÷µõUQ¯©õÚ EhÀ ©ØÖ® ©ÚzxUS® _Ö_Ö¨£õP C¸[PÒ.

3

Em_zu®: vÚ•® |» ÁõÌøÁ Aݣ²[PÒ ©ØÖ® E[PÒ EhÀ Fmha\zxPøÍ EÔg]UöPõÒÍ Aøua ]Ó¨£õP øÁzxUöPõÒÐ[PÒ.

4

Fmh®: \›¯õÚ EnøÁa \›¯õÚ AÍÂÀ \õ¨¤mk E[PÒ ö\¯¿UPzøu AvP©õUQU öPõÒÐ[PÒ.

5

C»US: Jmkö©õzu |»Ýhß ÁõÇ SÔ¨¤mh A®\[PÒ «x ©Úøu J¸•P¨£kzx[PÒ.

ªPÄ® Pa]u©õÚ EhØPmk, ªS¢u AÇS ©ØÖ® v¸¨v²hß EÒÍ E[PøÍ }[P÷Í E¸ÁõUS[PÒ.


£¯ß£kzu AÔÄøµPÒ: ]Ó¨£õÚ £»ß ö£Ó vÚ•® Cµsk AÀ»x ‰ßÖ uhøÁ £¸S[PÒ, \õ¨£õmkUS 10 & 15 {ªh[PÒ •ß¦. J¸ £õUöPmøh Gmk •uÀ 10 AÄßì (250 & 300 ªÀ¼) uspº, £Ça\õÖ, £õÀ, AÀ»x AuØS DhõÚ £õÚzvÀ P»UPÄ®. |ßÓõPU P»UPÄ® AÀ»x ÷åUPº P¨¤À ÷£õmk AiUPÄ®. EhÚi¯õP¨ £¸PÄ®. \õ¨£õk Th÷Áõ AÀ»x CÀ»õ©÷»õ G¨÷£õx ÷Ásk©õÚõ¾® £¸P»õ®.


£¯ßPÒ SÑ÷Põì EÔg\¨£k® ÷ÁPzøuU SøÓUS® J¸ Lø££µì ©õm›Uì E¸ÁõUSQÓx.

Ea\Pmh Ehö»øh/öPõʨ¦ CǨø£z u¸QÓx. B÷µõUQ¯©õÚ iøµUøÍö\øµk AÍÄPÐUS BuµÁÎUQÓx.

\õ¨¤k® wµ Bø\ø¯z ukzx, £]ø¯ AhUSQÓx. B÷µõUQ¯©õÚ öPõ»ìiµõÀ AÍÄUS BuµÁÎUQÓx.

}[PÒ Esq® EnÄPÎß UøÍö\ªU SÔ±kPøÍU SøÓUQÓx

¤iBº

£÷¯õì ø»L¨ ì¼®

TM

E[PÒ ö©¼¢u EhÀ E[PÒ Ps•ßÚõ÷»÷¯! AvP¨£i öPõʨø£ G›zvh E[PÒ Ehø»¨ £ÇUQk[PÒ &B®, Ta\ªßÔ, £]°ßÔ AÀ»x Cuµ Gøh&CǨ¦¨ ö£õ¸mPÒ AÀ»x vmh[Pøͨ ÷£õmkU SǨ¤UöPõÒÍõ©÷». Pa]u©õP ö©¼¢vk[PÒ, ªPÄ® _Ö_Ö¨£õÚÁº BS[PÒ ªPÄ® PÁºa]Pµ©õÚÁº BS[PÒ. £÷¯õì ø»L¨ ì¼® E[PÒ EhÀ uÚx öPõ»ìiµõÀ ©ØÖ® iøµUøÍö\øµk AÍÄPøÍa \©a^ºø© ö\´ÁuØS EuÄ®£i¯õP ÁiÁø©UP¨£mkÒÍ J¸ ¦µm]Pµ©õÚ L£õº•»õ. £÷¯õì ø»L¨ ì¼® £õÚzøu \õ¨£õmkUS J¸ 10 & 15 {ªh[PÐUS •ßÚõÀ £¸SÁuõÀ }[PÒ Esq® BPõµzvÀ EÒÍ EnÄ\Uvø¯ AvP©õP¨ £¯ß£kzu, A÷u \©¯zvÀ £]ø¯U SøÓzx E[PÒ EhÀ öPõʨ¦a\Uvø¯ G›UP, E[PÐUS EuÄQÓx. £÷¯õì ø»L¨ ì¼® ªPÄ® PÁÚzxhß ÷uº¢öukUP¨£mh C¯ØøP¯õÚ |õºa\zxÒÍ uSv ªS¢u ‰»¨ö£õ¸mPÒ öPõsk ³Û]mi Cßhº÷|åÚÀ u¯õ›¨¦ ‰»® ö\¯»õØÖQÓx. £÷¯õì ø»L¨ ì¼® £õÚzøuz vÚ•® Cµsk uhøÁ E[PÒ ö£›¯ \õ¨£õmkUS •ß £¸QÚõÀ EhÀ C¯ØøP¯õPz uÚx SÑ÷Põì ©mhzøu, £] AÀ»x \õ¨¤k® Bø\°ßÔa \©a^º ö\´vh EuÄQÓx. Cuß Põµn©õP }[PÒ Pa]u©õP ö©¼¢vk[PÒ, ªPÄ® _Ö_Ö¨£õÚÁº BS[PÒ ªPÄ® PÁºa]Pµ©õÚÁº BS[PÒ. TM

TM

TM

öPõ»ìiµõÀ

£÷¯õì ø»L¨ ì¼® £õÚ® EhÀ B÷µõUQ¯©õÚ öPõ»ìiµõÀ AÍøÁ¨ £µõ©›zxUPõUP EuÄQÓx. ]ÖSh¼À Pøµ²®ußø©²ÒÍ |õºa\zx ¤zu Aª»[PÐhß \[P©©õQ ¤ÓS Sh¼¼¸¢x Cuµ Ãsö£õ¸mPÐhß öÁÎ÷¯ÖQÓx. ¤zu Aª»® APØÓ¨£mkÂmhuÚõÀ, CßÝ® AvP ¤zu Aª»zxhß Tmk¨ö£õ¸Ò EØ£zv ö\´¯ PÀ½µÀ CßÝ® AvP öPõ»ìiµõø» Pmhõ¯® GkzxUöPõÒÍ ÷Ásk®. Cx GÀiGÀ öPõ»ìiµõÀ AÍøÁU SøÓzx öíaiGÀ öPõ»ìiµõÀ AÍøÁ AvP›UP EuÄQÓx. TM

SÑ÷Põì ÷©»õsø©

SÑ÷Põì Gߣx E[PÒ Eh¾USz ÷uøÁ¯õÚ G›ö£õ¸Ò Buõµ®, BÚõÀ, AvP¨£i¯õÚ SÑ÷Põì Eh¼À AvP öPõʨ¦a\zx ÷\µ, Cß_¼ß F]©¸¢vß £»øÚU SøÓUP, }›ÈÄ ÷£õßÓ ÷|õ´ ÁµU Põµn©õQÂk®. Põº÷£õøím÷µmkPÒ uõß SÑ÷Põì EØ£zv ö\´²® ‰»¨ö£õ¸Ò ©ØÖ® CßøÓ¯ AvP¨£i¯õP¨ £u¨£kzu¨£mh EnÄ Esq® £ÇUP® ©ØÖ® AvP¨£i¯õPa \ºUPøµPøͨ £¯ß£kzxuÀ ‰»® J¸ \µõ\› |£º ªP¨ ö£¸©ÍÂÀ Põº÷£õøím÷µmkPøÍ EsQÓõº.

£÷¯õì ø»L¨ ì¼® £õÚ® Eh¼À SÑ÷Põì EÔg\¨£k® AÍøÁU SøÓzx, EØ£zv¯õS® Cß_¼ß AÍøÁ²® SøÓUQÓx. Cx E[PÒ Jmkö©õzu öPõ»ìiµõÀ ©ØÖ® iøµUøÍö\øµk AÍÄPÒ «x ÷|µi £õv¨¦ HØ£kzv& E[PÒ Cu¯©sh» B÷µõUQ¯zøu ÷©®£kzxQÓx. TM

GøhU SøÓ¨¦

£÷¯õì ø»L¨ ì¼® £õÚzøuz vÚ•® ¤µv \õ¨£õmkUS® •ß £¸Q Á¢uõÀ, \õ¨¤k® ÷£õx ©ØÖ® C¸ \õ¨£õkPÐUS Cøh÷¯ £]ø¯ ©¢u¨£kzxQÓx. AuÚõÀ }[PÒ SøÓÁõPa \õ¨¤kúPÒ. ãµn¨ £õøu°À SÑ÷Põì EÔg\¨£k® ÷ÁPzøuU SøÓUS® ÁøP°¾®, Azxhß EhÀ öPõʨ¦a \zøua ÷\ªzx øÁ¨£øua ^µõUS® ÁøP°¾® Ax Â÷\å©õP ÁiÁø©UP¨ £mkÒÍx. \Uv°ß ÷uøÁ CßÝ® AvP©õP C¸US® ÷£õx Cß_¼ß AÍøÁU SøÓ¨£uÚõÀ AzuøP¯ ÷uøÁPøÍa \©õÎUS® ÁøP°ÀE[PÒ EhÀ ÷\ªzxøÁUP¨£mkÒÍ öPõʨ¦a\zøu £¯ß£kzxQÓx. ö\õÀ»¨÷£õÚõÀ, Cuß Põµn©õP E[PÒ EhÀ uÚx öPõʨ¦a ÷\ª¨¦PøÍ J¸ •UQ¯ \Uv Buõµ©õP¨ £¯ß£kzxÁuÚõÀ }[PÒ Ehö»øhø¯ CÇUQÕºPÒ. £÷¯õì ø»L¨ ì¼® ö\ÍP›¯©õÚ, GÎvÀ Gkzxa ö\À»UTi¯ \õ÷åUPÎÀ Á¸QÓx. usp¸hß P»¢x \õ¨£õmkUS •ß £¸P¨£mhõÀ J¸ £÷¯õì ø»L¨ ì¼® £õUöPmi¾ÒÍ ‰»¨ö£õ¸mPÒ }[PÒ Gøh SøÓUS® SÔ±møh Aøh¯ EuÄ®. TM

TM


£¯ß£kzu AÔÄøµPÒ: ]Ó¨£õÚ £»ß ö£Ó vÚ•® Cµsk AÀ»x ‰ßÖ uhøÁ £¸S[PÒ, \õ¨£õmkUS 10 & 15 {ªh[PÒ •ß¦. J¸ £õUöPmøh 8 •uÀ 10 AÄßì (250 & 300 ªÀ¼) uspº, £Ça\õÖ, £õÀ, AÀ»x AuØS DhõÚ £õÚzvÀ P»UPÄ®. |ßÓõPU P»UPÄ® AÀ»x ÷åUPº P¨¤À ÷£õmk AiUPÄ®. EhÚi¯õP¨ £¸PÄ®. Tku»õPÄ® £¸P»õ®. \õ¨£õk Th÷Áõ AÀ»x CÀ»õ©÷»õ G¨÷£õx ÷Ásk©õÚõ¾® £¸P»õ®.

SÔ¨¦: E[PÒ uØ÷£õøu¯ EnÂÀ |õºa\zx SøÓÁõP C¸¢uõÀ, C¢u¨ ö£õ¸øÍ J¸ ÁõµzxUS vÚ® J¸ £õUöPm Ãu® öuõh[Q ö©À» ö©À» ÷uøÁU÷PØ£ vÚ\› £¸S® AÍøÁ AvP›zxUöPõÒÍ»õ®.


£÷¯õì ø»L¨ i™ EhÀ uÚx B÷µõUQ¯©õÚ \ºUPøµ AÍÄPøÍz uUPøÁzxU öPõÒÍ EuÄ® J¸ ¦µm]Pµ©õÚ, |õºa\zx ªS¢u, øÁmhªß ö\Ô¢u C¯ØøP¨ ö£õ¸Ò. £÷¯õì ø»L¨ i™ -À EÒÍøÁ : ÷£mhõ SÑPõßPÒ & \õ¨£õmkUS¨ ¤ÓS ¼¤m ©ØÖ® SÑ÷Põì ÂøÚø¯U Pmk¨£kzu EuÄ® J¸ |õºa\zx ©ØÖ® Ax ÷|õö¯vº¨¦a \Uvø¯z ysi ÂkQÓx. £÷¯õ줯º Lø££º™ & J¸ ÷£hßm ö£ØÓ, I¢x ªP GÎvÀ Pøµ¯UTi¯ |õºa\zxUPÎß Cø\ÁõÚ P»øÁ. Ax ãµn EÖ¨¦PÎÀ Põº÷£õøím÷µmì EÔg\¨£k® ÷ÁPzøuU SøÓUS® J¸ ©õm›Uì E¸ÁõUSQÓx. £]ø¯ ©¢u¨£kzv E[PøÍU SøÓzxa \õ¨¤høÁUQÓx. \Uv EØ£zvUPõP Eh¾USz ÷uøÁ¨£k® ¤&øÁmhªß Põ®¨öÍUøé uUP øÁzxUöPõÒQÓx. \›¯õÚ PÁÚ® ö\¾zv ©ØÖ® ]» GÎø©¯õÚ ÁõÌUøP•øÓ ©õØÓ[PøÍ, EhØ£°Ø] ©ØÖ® B÷µõUQ¯©õÚ EnĨ £ÇUP[PÒ ÷£õßÓÁØøÓ, ö\´xöPõsk, }[P÷Í E[PÒ Jmkö©õzu B÷µõUQ¯zxUS®, ¸®£zuUP Cµzu \ºUPøµ AÍÄPøͨ £µõ©›zxUPõUPÄ® xøn¦›¯»õ®. E[PÒ vÚ\› EnÂÀ £÷¯õì ø»L¨ i™ ÷\ºzxUöPõshõÀ }[PÒ B÷µõUQ¯©õÚ Cµzu \ºUPøµ AÍÄPøͨ £µõ©›zxUöPõÒÍ EuÄÁx EÖv. £÷¯õì ø»L¨ i™ AÔÄøµzuÁõÖ £¯ß£kzu¨£mhõÀ: E[PÒ £] BÁø» C¯ØøP¯õP ÷©»õsø© ö\´¯ EuÄ® E[PøÍ •Êø©¯õPÄ®, ÷ÁP•ÒÍÁµõPÄ® ö\´²® B÷µõUQ¯©õÚ Cµzu \ºUPøµ AÍÄPøͨ £µõ©›zxUöPõÒÍ EuÄ®.


`¨£º SÑ÷µõL¤À


Jmkö©õzu Em_zu® ©ØÖ® B÷µõUQ¯zøu ÁͺUP ÁiÁø©UP¨£mkÒÍx

`¨£º SÑ÷µõL¤À™ Em_zuzøu ÁͺzxUöPõÒÍ J¸ C¯ØøP¯õÚ ÁÈø¯ |õk® ©ØÖ® ÷\u÷©Ø£kzx® GvºÂøÚ¨ ö£õ¸mPøÍ GvºUP |õmh[öPõskÒÍ uÛ|£ºPÐUPõP÷Á C¯ØøP¯õPU QøhUS® uSv Áõ´¢u ‰»¨ö£õ¸mPÒ öPõsk E¸ÁõUP¨£mh \Uv Áõ´¢u P»øÁ. 4 `¨£º SÑ÷µõL¤À™ J¸ £»ÚÎUPzuUP BßiBU]hßm GßÖ B´ÄPÒ PõmkQßÓÚ 4 ©»UShÀ ö\¯À£õmøh JÊ[S£kzu EuÄQÓx 4 ]ÖShÀ ©ØÖ® ]Ö}º¨ £õøuUPõÚ _zuP›¨£õÚõP¨ £¯ß£kQÓx 4 ¤öía AÍÄPøͨ £µõ©›US® J¸ BÀPø»][ HáßhõP ö\¯À¦›QÓx 4 \¸©zøu AÇPõPÄ®, £Í£Í¨£õPÄ®, CÍø©¯õPÄ® øÁzxUöPõÒÍ EuÄ® J¸ i÷¯õhøµ\º BPÄ® ö\¯»õØÖQÓx 4 S÷Íõ÷µõL¤À AÔ¯¨£mh AhUP©õÚ ©µ£qUPøÍU PõUQÓx 4 Põ¯[PøÍ BÓøÁUP¨ £¯ß£kQÓx

¤öía AÍÄPøÍ £µõ©›zxUPõUPÄ®, •Ê EhÀ |»zxUPõPÄ® uÛ|£ºPÍõÀ J¸ BÀPø»][ HáshõP £¯ß£kzu¨£kQÓx. `¨£º S÷Íõ÷µõL¤À ö£õ¸Î¾ÒÍ S÷Íõ÷µõL¤À BÀL£õÀL£õ uõÁµzv¼¸¢x QøhUQÓx. BÀL£õÀL£õ uõÁµ® £» ¡ØÓõskPÍõP £À÷ÁÖ £s£õkPÍõÀ J¸ \Uv³mk® ©ØÖ® Em_zu¨£kzx® HáshõP¨ £¯ß£kzu¨£mk Á¸QÓx ©ØÖ® \«£ Põ»zvÀ ÂgbõÚ® S÷Íõ÷µõL¤À xøn¨ö£õ¸Î¾ÒÍ B÷µõUQ¯¨ £¯ßPøÍ EÖv¨£kzv²ÒÍx. E[PÒ Eh¼À ªP¨ ö£›¯ EÖ¨¦ \¸©® ©ØÖ® Ax ÷\u÷©Ø£kzx® GvºÂøÚ¨ ö£õ¸mPμ¸¢x E[PøÍU PõzxUöPõÒÍ EuÄ® •uÀ uk¨¦. ÷\u÷©Ø£kzx® GvºÂøÚ¨ ö£õ¸mPÒ ‰¨£øhÁøuz x›u¨ £kzxQßÓÚ, B÷µõUQ¯©õÚ E°µqUPøÍ öPkzx \¸©zøua _¸UP[PÐhß, E»º¢x ÁsnªÇ¢x ÷uõßÓa ö\´QßÓÚ. £Ø£»õskPÍõP £» £s£õkPÒ ÷\u•ØÓ \¸©zøuU Sn¨£kzv Fmh©øh¯a ö\´¯ S÷Íõ÷µõL¤À £¯ß£kzv Á¸QßÓÚº. S÷Íõ÷µõL¤¼ß& xøn²nÄPÎÀ ö£õxÁõPU Põn¨£k® ö£õxÁõÚ ÁøP S÷Íõ÷µõL¤À& J¸ \Uv Áõ´¢u BßiBU]hßhõPÄ®, CßhºÚÀ i÷¯õøh\µõPÄ® ö\¯»õØÖQÓöuÚ B´ÄPÒ AÔÂUQßÓÚ. £¯ß£kzu AÔÄøµPÒ: J¸ QÍõì uspº GkzxUöPõsk AvÀ ¾ ÷uUPµsi £ÄhøµU P»UPÄ®. •ØÔ¾® Pøµ²® Áøµ°À ÷ÁP©õP AizxU P»UPÄ®. EhÚi¯õP¨ £¸Q¨ ¤ÓS J¸ QÍõì uspº £¸PÄ®.


½ß P®¨Ïm

TM

ÁÛÀ»õ _øÁ²hß

¦µu® ö\Ô¢u \õ¨£õk


\õ¨£õk

©õØÖnÄ i›[ ÷åU

u[PÒ vÚzøu J¸ B÷µõUQ¯©õÚ Põø»²nÄhß xÁ[P ÷Áskö©ßÖ JÆöÁõ¸Á¸® AÔÁõº: E[PÐUSU TkuÀ \Uv QøhUS® ©ØÖ® Põø»²nÄ EmöPõÒ÷Áõº EmöPõÒÍõuÁøµ Âh AvPÍÂÀ Gøhø¯ CÇUQßÓÚº GßÖ B´ÄPÒ PõmkQßÓÚ. GÛÝ®, |õ® Põø»²nøÁ \õ¨¤h •i¯õu AÍÄUS ö\¯»õØÖQ÷Óõ® GßÖ |®ªÀ £»¸® {øÚUQ÷Óõ®, Aøuz uÁÓÄ® ÂkQ÷Óõ®. ¤ÓS |õ® ö£›uÍÂÀ ©v¯ EnÄ®, AøuÂh¨ ö£›uÍÂÀ CµÄ EnÄ® EsQ÷Óõ®. C¢u EnÄPÒ ÁÇUP©õP Fmha\zx AØÓøÁ ©ØÖ® öPõʨ¦ ©ØÖ® \ºUPøµ ö\Ô¢uøÁ. CøÁ \õ¨£õmiß ÷£õx AvPÍÄ Cµzu SÑ÷Põì EØ£zv¯õP Põµn©õQ, |©x EhÀ öPõʨ¦PÍõP EnøÁa ÷\ªzxøÁUPÄ® ÁÈ÷Põ¾QÓx. öPõʨ¦a\Uvø¯U TmiUöPõÒЮ C¢u •iÁØÓ _ÇØ]ø¯ {Özx[PÒ &½ß P®¨Ïm: J¸ ¦µu® ö\Ô¢u, SøÓÁõÚ&Põº¨÷õím÷µm Põø»²nÄ. Ax ÷uøÁ¯õÚ Fmha\zx AÎzx, E[PÒ Akzu \õ¨£õk Áøµ J¸ {øÓøÁU öPõkUQÓx. E[PÐUS J¸ B÷µõUQ¯©õÚ Gøh&CǨ¦z vmh® AÁ]¯¨£mhõÀ, A›], £õìuõ, ©ØÖ® CÛ¨¦PÒ ÷£õßÓ ö£›uÍÄ øí & UøÍ÷\ªU EnÄPøÍz uºzxÂk[PÒ. \ºUPøµ ö\Ô¢u uõÛ¯[PÐUS ½ß P®¨Ïm J¸ xønEnÄ ©õzvµ©À», Ax _øÁ {øÓ¢ux® Th! ½ß P®¨Ïm ö\Êø©¯õÚ \õUP÷»m/ ÁÛÀ»õ _øÁ©n® öPõshx, CÛ¨¦z vßÝ® E[PÒ Bø\ø¯U Pmk¨£kzxQÓx, A÷u \©¯® |õÒ •Êø©US® }[PÒ _Ö_Ö¨£õP C¸UPz ÷uøÁ¯õÚ \Uvø¯²® AÎUQÓx. ¦÷µõmjß ©õm›Uì & ½ß P®¨Ïm ‰ßÖUS® AvP©õÚ ¦µu[PÒ {øÓ¢ux, Cuß •UQ¯zxÁ® ¯õöuÛÀ öÁÆ÷ÁÖ ÁøP¨ ¦µu[PÒ öÁÆ÷ÁÖ ÷ÁøÍPÎÀ EÔg\¨£kQßÓÚ. C¢u öÁÆ÷ÁÖ EÔg\À AÍÄPÒ EhÀ E¯ºuµ ¦µuzøuz öuõhº¢x ö£ÖÁøu EÖvö\´QßÓÚ. CuÚõÀ E[PÒ uØ÷£õøu¯ ½ß uø\U Pmi xPÍõÁøuz ukUQÓx. ÷Á ¦µu®& ½ß P®¨Ïm ö£õ¸Î¾ÒÍ ¦µuzxUS •UQ¯ Buõµ®& EmöPõÒ÷Áõº SøÓÁõPa \õ¨¤mk {øÓÁõP En¸QßÓÚº. øÁmhªß ¤öÍsk & ªP•UQ¯ øÁmhªßPÒ {øÓ¢ux, ½ß P®¨Ïm ö£õ¸Î¾ÒÍ øÁmhªß ¤öÍsk E[PÒ Ea\Pmh EøǨ¦ \©¯zvÀ E[PÐUS •UQ¯©õPz ÷uøÁ¨£k® øÁmhªßPÒ ö£Ó E[PÐUS EuÄQÓx. öPõʨ¦a\zøuU SøÓUP 4&4&12™ vmhzøu¨ ¤ß£ØÖ£ÁºPÒ CzuøP¯ EnøÁ & AÈUS® \õ¨£õmkUS J¸ B÷µõUQ¯©õÚ ©õØÖ EnøÁ EmöPõÒÍ ÷Ásk®. ½ß P®¨Ïm J¸ ªPa ]Ó¢u ©õØÖnÄ, HöÚÛÀ, AvÀ øÁmhªßPÒ, ªÚµÀPÒ, |õºa\zx ©ØÖ® ¦µu® {øÓ¢xÒÍx. ½ß P®¨Ïm ÷åU ¤Íì J¸ QÍõì £÷¯õì ø»L¨ ì¼®™ E[PÒ vÚzøuz xÁ[P J¸ ªPa]Ó¢u ÁÈ. Esq® Bø\ø¯U SøÓzx, Akzu ÷ÁøÍ \õ¨£õk Áøµ°À }[PÒ öPõʨø£&G›US® {ø»°À C¸¨¥ºPÒ. JÊ[SuÁÓõ©À \õ¨¤kÁx (E&®., 4&4&12™) JÊ[PØÓ \õ¨£õmk ÷ÁøÍPÎÀ \õ¨¤kÁøu Âh B÷µõUQ¯©õÚöußÖ B´ÄPÒ PõmkQßÓÚ). JÊ[PØÓ ÷ÁøÍPÎÀ \õ¨¤kÁx GÀiGÀ öPõ»ìiµõÀ AvP©õP, Cß_¼ß Gvº¨ø£ AvP›UP ©ØÖ® |õÍøhÂÀ Gøh TkÁuØS Põµn©õQÓx. £¯ß£kzxÁuØS AÔÄøµPÒ: Cµsk ìT¨¦PøÍ (18 Qµõ®) 230 ªÀ¼ uspº AÀ»x £õ¾hß ÷\ºzx |ßÓõPU P»UPÄ®. vÚ\› J¸ ÷ÁøÍ \õ¨£õmkUS¨£vÀ £¯ß£kzu»õ®. vÚ\› Cµsk ÷ÁøÍa \õ¨£õmkUS¨ £vÀ £¯ß£kzuõwºPÒ.


³Û]mi

TM

]Ó¨£õP

En¸[PÒ

]Ó¨£õP

÷uõßÖ[PÒ

]Ó¨£õP ÁõÊ[PÒ


ÁõÌUøPø¯a ]Ó¨£õÚuõP BUQUöPõÒÐ[PÒ


³Û]mi

³Û]mi C¢v¯õ vƯÿ ÷\®£ºì, 2&® uÍ®, H Â[, 11 K åÄUöÚìê ÷µõk, ö£[PѸ 560 025 www.unicity.net/India/events unicityindia@unicity.net

PmhnªßÔ AøÇUP: 1-800-102-2467 (BIOS) öÁÎ|õmhÁº AøÇUP: 080-42911335

Product Code : 26287 MRP : Rs.30/Vol 1 - 03/13

TM


ÄæÔèýMìü¢, ýçÜ$*°í Ü sî ý Ðèþ$™èþ$ËÅ™èþ, BÆøVæüÅ…

{´ùyæþMŠüt

M>ÅrÌêVŠü 2013 ÐéË*ÅÐŒþ$ : 01


C§æþ…™é GÌê Ððþ$$§æþËÆÿ$$…§ø ™ðþË$Ýë 10 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë {Mìü…§æþr Äæý$*°íÜsîý C…rÆóÿ²çÙ¯èþÌŒý HÆæÿµyìþ…¨. A¯èþ$Mæü*ËÐðþ$O¯èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ A™èþÅ…™èþ ÑÔèýÓçܱÄæý$Ððþ$O¯èþ, 100+ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë ÆðÿM>ÞÌŒý {yæþVŠü ÝùtÆŠÿ {¸ë…^ðþOiË$, òßýÆæÿ¾ÌŒý yæþÄæý$rÈ çÜí³ÏÐðþ$…rϯèþ$ (Ðèþ$*ÍMæüË BàÆæÿ çÜ…ç³NÆæÿM>˯èþ$) M>Åç³NÞüÅÌŒýV> Ææÿ*´÷…¨…_ ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ…V> Ðèþ*ÆðÿPsŒý ^óþõÜ IyìþÄæý*™ø G¯ŒþÇ^Œþ C…rÆóÿ²çÙ¯èþÌŒý™ø MæüÍíܯèþ糚yæþ$ Äæý$*°íÜsîý C…rÆóÿ²çÙ¯èþÌŒý HÆ>µr$ ^óþÄæý$ºyìþ…¨. Äæý$*°íÜsîý ÑÔèýÓÐéÅç³¢…V> yæþf¯èþÏ Mö©ª §óþÔ>ËÌZ ÑçܢDž_, A¯óþM>¯óþMæü ¿êçÙË$, ÆæÿMæü ÆæÿM>Ë kr$t, ^èþÆæÿÃ…, Ðèþ$ÇÄæý$$ Mæüâæýå Ææÿ…Væü$Ë {ç³fËMæü$ çÜ$ç³Ç_™èþÐèþ$Æÿ$$…¨. çÜ$©ÆæÿƒÐðþ$O¯èþ Ðèþ* ^èþÇ{™èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ {ç³V>ÉæþÐðþ$O¯èþ Ðèþ* A¯èþ$¿æýÐéË ÐèþËÏ, C™èþÆæÿ yðþOÆðÿMŠüt AÐèþ$ÃM>Ë Mæü…ò³±Ë°²sìýMæü…sñý Mæü*yé Ðóþ$Ðèþ$$ GMæü$PÐèþV> {´ëÒ×ýÅ…, Ñfq™é B«§éÆæÿ… Ðèþ$ÇÄæý$$ «§óþÅÄæý$& º§æþ®™èþ˯èþ$…yìþ çÜÐèþ$–¨®V> {ç³Äñý*f¯èþ… A…§æþ$MøVæüË$ Væü$™èþ$¯é²Ðèþ$$. ÑÔèýÓÐéÅç³¢…V>, AçÜ…RêÅMæü…V> {ç³fË$ Äæý$*°íÜsîý E™éµ§æþ¯èþË ç³#×ýÅÐèþ* A° ™èþÐèþ$™èþÐèþ$ BÆøV>Å˯èþ$ Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ^èþ$MøVæüÍV>Ææÿ$& C…§æþ$ÌZ A¯óþM>¯óþMæü$Ë$ ™èþÐèþ$ BÆøVæüÅ…ÌZ Fíßý…^èþ° Ñ«§æþÐðþ$O¯èþ Ððþ$Ææÿ$Væü$§æþ˯èþ$ A¯èþ$¿æý*† ^ðþ…§éÆæÿ$.

ÑÔèýÓÐéÅç³¢…V>, ÐóþÌê¨ ÐóþË {ç³fË$ Äæý$*°íÜsîý §éÓÆ> ™èþÐèþ$ ÐèþÅMìü¢Væü™èþ AÀÐèþ–¨® ÐèþËÏ, ÑÔ>ÓÝë°², ÝëÐèþ$ÆæÿÝëÅ°², VúÆæÿÐé°² çÜ…™èþ–í³¢° çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ÐóþÌê¨ Äæý$*°íÜsîý yìþ{íÜtº*ÅrÆæÿ$Ï & ™èþÐèþ$ Væü™èþ ÐéÅ´ëÆæÿ A¯èþ$¿æýÐèþ…, Væü™èþ B§éÄæý$… ÌôýMæü Væü™èþ iÐèþ¯èþ ç³Çíܦ™èþ$Ë™ø Gsìýt °Ñ$™èþ¢… ÌôýMæü$…yé, çÜÓ™èþ…{™èþ$ÌñýO¯èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ «§æþ°Mæü$ÌñýO¯èþ ÐéÅ´ëÆæÿçÜ$¦ËÄæý*ÅÆæÿ$. yæþf¯èþÏ Mö©ª {ç³fË$ Ñ$ÍÄæý$±Äæý$ÆæÿÏÄæý*ÅÆæÿ$ (Ë„>«¨M>ÆæÿÏÄæý*ÅÆæÿ$), C糚yæþ$ Mö…™èþÐèþ$…¨ Ðèþ$Ît Ñ$ÍÄæý$±Äæý$Ææÿ$Ï (MøsêÏ«¨ç³™èþ$Ë$) Mæü*yé AÄæý*ÅÆæÿ$. Äæý$*°íÜsîý C…rÆóÿ²çÙ¯èþÌŒý Äæý$$¯ðþOsñýyŠþ õÜtsŒýÞÌZ° (AÐðþ$ÇM>ÌZ°) 500 sꋳ ({ç³Ðèþ$$Q) {ò³OÐóþr$ Äæý*fÐèþ*¯èþÅ ÐéÅ´ëÆæÿ çÜ…çܦËÌZ JMæüsìýV> Væü$Ç¢…糺yìþ…¨.gê¡Äæý$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ 87Ðèþ¨V> Ðèþ$ÇÄæý$$ Äæý$*sê Æ>çÙ‰…ÌZ ¯èþ…ºÆŠÿ 1V> Æ>Å…Mæü$ ^óþÄæý$ºyìþ…¨.

1990

1985& ´ùçÙMæü çÜ…ç³NÆæÿM>˯èþ$ 1903&çÜÓ™èþ…{™èþÐðþ$O¯èþ {yæþVŠü ÝùtÆæÿÏ {Væü*ç³# HMæüÐðþ$O ÆðÿM>ÞÌŒý ™èþÄæý*Ææÿ$^óþõÜ õ³sñý…r$ ^óþÄæý$ºyìþ¯èþ Ðèþ$…§æþ$Ë$ AÐèþ$ÃMæü… ^óþõÜ JMæü çÜçßýM>Ææÿ çÜ…çܦV> (MøBç³ÆóÿsìýÐŒþV>) Ææÿ*´÷…§éÆÿ$$. D {yæþVŠü üÝùtÆŠÿ ^ðþÆÿ$$¯Œþ þ ÆðÿM>ÞÌŒý õ³Ææÿ$¯èþ$ çÜ…™èþÇ…^èþ$Mæü$¯é²Æÿ$$.

1958&ÆðÿM>ÞÌŒý §óþÔèý ÐéÅç³¢…V> 11,000 Mæü…sñý GMæü$PÐèþ ÝùtÆæÿÏ™ø, Äæý$$¯ðþOsñýyŠþ õÜtsŒýÞ (AÐðþ$ÇM>) ÌZMðüÌêÏ A† ò³§æþª {yæþVŠü ÝùtÆŠÿ ^ðþÆÿ$$¯ŒþV> Ææÿ*´÷…¨…¨.

(¯èþ*Å{sìýçÙ¯èþÌŒý çÜí³ÏÐðþ$…sŒýÞ¯èþ$) A…¨…^óþ ÑÔèýÓÝë¦Æÿ$$ çÜ…çܦ AÆÿ$$¯èþ çܯŒþyú¯Œþ ÑrÑ$¯ŒþÞ, ÆðÿM>ÞÌŒý {»ê…yæþ$¯èþ$ çÜÓ…™èþ… ^óþçÜ$Mæü$°, §æþÇÑ$Ìê ÆðÿM>ÞÌŒý ÚùMóü‹Ü C…rÆóÿ²çÙ¯èþÌŒý A¯óþ yðþOÆðÿMŠüt òÜÍÏ…VŠü yìþÑf¯Œþ° çÜ–íÙt…_…¨.

1987&KÆðÿÐŒþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Äæý$*sêËÌZ G¯Œþ Ç^Œþ C…rÆóÿ²çÙ¯èþÌŒý Ýë¦í³…糺yìþ…¨. D Mæü…ò³± M>Åç³NÞüÅÌŒý Ææÿ*ç³…ÌZ ÐðþË$Ðèþyóþ Ðèþ$*ÍM> E™éµ§æþ¯èþËÌZ, Ðèþ$$QÅ…V> ºÆæÿ$Ðèþ# ™èþVæüYsê°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþÐésìýÌZ, òܵçÙÌñýOk ^óþçÜ$¢…¨.


ç³Ç×ýÑ$…_…¨ Ñç³ÏÐèþ…V> Æðÿ…yæþ$ ÑfÄæý$Ðèþ…™èþÐðþ$O¯èþ yðþOÆðÿMŠüt õÜÌŒýÞ Mæü…ò³±Ë Ñίèþ…™ø Ææÿ*´÷…¨¯èþ Äæý$*°íÜsîý C…rÆóÿ²çÙ¯èþÌŒý Äñý$$MæüP Ðóþâæý$å {ç³ç³…^èþ…ÌZ° C™èþÆæÿ A°² yðþOÆðÿMŠüt õÜÌŒýÞ Mæü…ò³±Ë Mæü…sñý A† ÌZ™èþ$V>ÑçܢDž_ ´ë™èþ$Mæü$´ùÄæý*Æÿ$$.

Ðèþ…§æþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë {MæüÐèþ$º§æþ®Ððþ$O¯èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜ–f¯é™èþÃMæüÐðþ$O¯èþ E™éµ§æþ¯é AÀÐèþ–¨® Ðèþ$ÇÄæý$$ Væü–çßý B«§éÇ™èþ çÜ…º…«§æþÐðþ$O¯èþ Ðèþ*yæþË$¯èþ$ A™èþÅ…™èþ ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ…V> çÜ–íÙt…_¯èþ A¯èþ…™èþÆæÿ…, Ðóþ$Ðèþ$$ çÜÐèþ$Ææÿ¦Ðèþ…™èþ$Ë…, çœ$¯èþÐðþ$O¯èþ ç³#¯é¨ MæüËÐéÆæÿ…, L™èþ$ÞMæü$Ë… (ÝëçßýçÜÐèþ…™èþ$Ë…) Ðèþ$ÇÄæý$$ Ò$ ç³rÏ AÑ$™èþ «§óþÅÄæý$º§æþ$®Ë… A° Ò$Ææÿ$ Ðèþ$¯èþÝëÆ> ¯èþÐèþ$ÃÐèþ^èþ$a.

2003&Æ>Äæý$ÌŒý ¯èþ*ÅÑ$Mø Äæý$*°íÜsîý C…rÆóÿ²çÙ¯èþÌŒý¯èþ$ E™éµ§æþ¯èþ˯èþ$ AÐèþ$ÃMæü… ^óþíÜ…¨. 1999&G¯ŒþÇ^Œþ

C…rÆóÿ²çÙ¯èþÌŒý f´ë¯Œþ, IÆø´ë, £éÆÿ$$ÌêÅ…yŠþ, MöÇÄæý* Ðèþ$ÇÄæý$$ à…VŠüM>…VŠüËÌZ Ýë¦í³…糺yìþ…¨.

2009&£éÆÿ$$ÌêÅ…yŠþ 30,000 yìþ{íÜtº*ÅrÆæÿÏMæü$ ™èþÐèþ$ §óþÔèý…ÌZ ÑÔèýÓ çÜÐèþ*ÐóþÔ>°² HÆ>µr$^óþíÜ…¨. B{õÜtÍÄæý* Ðèþ$ÇÄæý$$ ¯èþ*ÅhÌêÅ…yŠþË$ Äæý$*°íÜsîý C…rÆóÿ²çÙ¯è ÌŒýMæü$ ÝëÓVæü™èþ… ç³Ë$M>Æÿ$$.

2006&Mæü…ò³± Äñý$$MæüP sꋳ yìþ{íÜtº*ÅrÆŠÿ AÆÿ$$¯èþ íÜtÐéÆŠÿt çßý*Å‹Ü, Äæý$*°íÜsîý C…rÆóÿ²çÙ¯èþÌŒý¯èþ$ Mö¯èþ$VøË$ ^óþÝëÆæÿ$.

2011&Äæý$*°íÜsîý C…rÆóÿ²çÙ¯è ÝëÓVæü™èþ… ç³ÍMìü…¨. 2008&Äæý$*°íÜsîý C…rÆóÿ²çÙ¯è ÌŒý AÐðþ$ÇM>ÌZ (Äæý$$¯ðþOsñýyŠþ õÜtsŒýÞÌZ) sꋳ 500 {ò³OÐóþr$ Äæý*fÐèþ*¯èþÅç³# ÐéÅ´ëÆæÿ çÜ…çܦËÌZ JMæüsìýV>&gê¡Äæý$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ 87Ðèþ¨V> Ðèþ$ÇÄæý$$ Äæý$*sêÌZ ¯èþ….1 çÜ…çܦV> Væü$Ç¢…糺yìþ…¨.

1994

1992&C…M>. Ðèþ*ÅVæügñýO¯Œþ, G¯ŒþÇ^Œþ°, A† ÐóþVæü…V> ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ² 500 Mæü…ò³±ËÌZ JMæüsìýV> Væü$Ç¢…_…¨.

2001&Æ>Äæý$ÌŒý ¯èþ*ÅÑ$Mø ÆðÿM>ÞÌŒý ÚùMóü‹Ü Ðèþ$ÇÄæý$$ G¯ŒþÇ^Œþ þ C…rÆóÿ²çÙ¯èþÌŒý˯èþ$ Mö¯èþ$VøË$^óþíÜ Äæý$*°íÜsîý C…rÆóÿ²çÙ¯è ÌŒýV> Ñίèþ… ^óþíÜ…¨.

Äæý$*°íÜsîý

¯óþyæþ$ Äæý$*°íÜsîý ÐóþÌê¨ yìþ{íÜtº*ÅrÆæÿÏ §éÓÆ> E¯èþ²™èþ Ýë¦Æÿ$$ E™éµ§æþ¯èþ˯èþ$ Ðèþ*ÆðÿPsŒý ^óþÝù¢…¨. r

2012ÌZ ºÄñý*‹Ü ÌñýO‹œ íÜÏÐŒþ$ {ç³ÐóþÔèýò³rtºyìþ…¨.

TM

2011ÌZ ºÄñý*‹Ü ÌñýO‹œyìþ {ç³ÐóþÔèýò³rtºyìþ…¨. TM

ÌŒýMæü$ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…


Äæý$*°íÜsîý E™éµ§æþ¯èþË$ {糿êÐèþMæüÆæÿÐðþ$O¯èþÑ, çÜ–f¯é™èþÃMæüÐðþ$O¯èþÑ Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜ$Ææÿ„ìü™èþÐðþ$O¯èþÑ Äæý$*°íÜsîý E™éµ§æþ¯èþË$, A«§æþ$¯é™èþ¯èþÐðþ$O¯èþÐðþO¯é, {ç³Mæü–† íܧæþ®Ððþ$O¯èþÑ Ðèþ$ÇÄæý$$ {糿êÐèþMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë §éÓÆ> Ò$ÔèýÈÆæÿ…™ø MæüÍíÜ ç³° ^óþíÜ ÔèýMìü¢, çÜÐèþ$™èþ$ËÅ™èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ BÆøV>Å˯èþ$ ç³#¯èþ@ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$arMæü$ Ææÿ*´÷…§éÆÿ$$. Ò$Ææÿ$ JMæü Äæý$*°íÜsîý E™éµ§æþ¯èþ¯èþ$ ¡çÜ$Mæü$¯èþ²ç³šyæþ$, §é°™ø ´ër$ Ò$Ææÿ$ Ðèþ* E™éµ§æþ¯èþË$ {糿êÐèþMæüÆæÿÐðþ$O¯èþÑ, çÜ…ç³NÆæÿ~Ððþ$O¯èþÑ, çÜÐèþ$™èþ$ËÅÐðþ$O¯èþÑ Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜ$Ææÿ„æü×ý MæüËÑ A¯óþ V>ÅÆæÿ…sîý° Mæü*yé A…§æþ$Mæü$…sêÆæÿ$.

JMæü糚yæþ$ Ò$Mæü$ E¯èþ² BÆøVæüÅ…, Ò$Ææÿ$ MæüËË$ Mæü¯èþ² BÆøVæüÅ…, C糚yìþMæü Ò$Mæü$ A…§æþ$»êr$ÌZ¯óþ! Ñ$Ðèþ$ÃͲ Ðóþ$Ðèþ$$, Äæý$*°íÜsîý E™éµ§æþ¯èþË §éÓÆ> {ç³Äñý*f¯é°² A…§æþ$Mæü$…r$¯èþ² Ë„æüÌê¨ {ç³fË™ø Ò$Ææÿ* ^óþÆæÿÐèþ$° BàÓ°çÜ$¢¯é²Ðèþ$$.

Äæý$*°íÜsîý E™éµ§æþ¯èþË$ òßýÌŒý¢MóüÆŠÿ {´÷ÐðþOyæþÆæÿÏ G…í³Mæü Mæü*yé. Ðèþ…§æþÌê¨ yéMæütÆæÿ$Ï, çÜÆæÿj¯èþ$Ï Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ òßýÌŒý¢MóüÆŠÿ {´÷òœçÙ¯èþË$Þ ™èþÐèþ$ õ³òÙ…rÏMæü$ Äæý$*°íÜsîý E™éµ§æþ¯èþ˯èþ$ íܸëÆæÿçÜ$ ^óþíÜ, ™éÐóþ$ Äæý$*°íÜsîý yìþ{íÜtº*ÅrÆæÿ$Ï AÐèþ#™èþ$¯é²Ææÿ…sôý Äæý$*°íÜsîý E™éµ§æþ¯èþË$ G…™èþ {糿êÐèþMæüÆæÿÐðþ$O¯èþÐø A¯óþ…§æþ$Mæü$ C…Mæü ÐóþÆóÿ º$$kÐèþMæüPÆæÿÌôý§æþ$. ÑÑ«§æþ ÐðþO§æþÅ Ñ¿êV>Ë ÑÝë¢Ææÿ {Ôóý×ìýMìü ^ðþ…¨¯èþ °ç³#×ý$Ë$, A™èþ$ůèþ²™èþ VúÆæÿÐéÆæÿ$áË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ A™èþ$ůèþ²™èþ AÆæÿá™èþË$ MæüË D Ððþ$yìþMæüÌŒý {´÷òœçÙ¯èþË$Þ, ™èþÐèþ$ ÆøVæü$Ëò³O¯óþ M>Mæü, ™èþÐèþ$ çÜçßZ§øÅVæü$Ë ÆøVæü$Ëò³O Ðèþ$ÇÄæý$$ ÐéÇò³O Mæü*yé Äæý$*°íÜsîý E™éµ§æþ¯èþË$ G…™èþ çÜM>Æ>™èþÃMæüÐðþ$O¯èþ {糿êÐé°² ^èþ*´ëÄñý* ÐéÇ Mæü…sìý™ø ÐéÆóÿ çÜÓÄæý$…V> ^èþ*ÝëÆæÿ$.

Ðèþ* E™éµ§æþ¯èþË$ A† Q_a™èþÐðþ$O¯èþ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ AÀÐèþ–§æþ$®ËMæü$ Væü$Ç^óþÄæý$ºyæþ$™éÆÿ$$. íœiíÙÄæý$¯ŒþÞ yðþ‹ÜP ÆðÿçœÆðÿ¯èþ$ÞÌZ gê¼™é ^óþÄæý$ºyézÆÿ$$. ¨ MîüÏÐŒþ ÌêÅ…yŠþ MìüÏ°MŠü, Ýët¯Œþ¸ùÆŠÿz Äæý$*°ÐèþÇÞsîý, Äæý$$íÜGÌŒýG, Äæý$*°ÐèþÇÞsîý B‹œ Äæý$*sê, Äæý$*°ÐèþÇÞsîý B‹œ Ñ$¯ø²Ýùsê, Ðèþ$ÇÄæý$$ MöË…¼Äæý* Äæý$*°ÐèþÇÞsîýË Ðèþ…sìý {糫§é¯èþ Ððþ$yìþMæüÌŒý C¯ŒþíÜtr*ÅçÙ¯èþÏÌZ Ðèþ* E™éµ§æþ¯èþËò³O MìüÏ°MæüÌŒý A«§æþÅÄæý$¯é˯èþ$ °ÆæÿÓíßý…^èþr…ÌZ çÜçßýMæüÇ…^éÐèþ$$. C…™óþ M>§æþ$. Äæý$*°íÜsîý, AÐðþ$ÇMæü¯Œþ àÆŠÿt AÝùíÜÄôý$çÙ¯Œþ Ðèþ$ÇÄæý$$ AÐðþ$ÇMæü¯Œþ yæþÄæý*¼sîý‹Ü AÝùíÜÄôý$çÙ¯ŒþË ÐðþOgêq°Mæü çÜÐèþ*ÐóþÔ>ËÌZ ™èþÐèþ$ A«§æþÅÄæý$¯éË çœÍ™é˯èþ$ çÜÐèþ$ǵ…_…¨.

Äæý$*°íÜsîý E™éµ§æþ¯èþË$ í³yìþBÆŠÿÌZ ÍçÜ$t (gê¼™é) ^óþÄæý$ºyézÆÿ$$. íœiíÙÄæý$¯ŒþÞ yðþ‹ÜP ÆðÿçœÆðÿ¯ŒþÞ A™èþÅ…™èþ ÑÔèýÓçܱÄæý$Ððþ$O¯èþ ¸ëÆæÿÃçÜ$ÅsìýMæüÌŒý Ðèþ$ÇÄæý$$ ¯èþ*Å{sìýçÙ¯èþÌŒý çÜí³ÏÐðþ$…sŒý Äñý$$MæüP (´ùçÙMæü çÜ…ç³NÆæÿM>Ë) çÜÐèþ*^éÆæÿ Ðèþ$*Ë…. C¨ 5Ë„æüË Mæü…sñý GMæü$PÐèþ Äæý$$G‹Ü yéMæütÆæÿÏ^óþ Ðèþ$ÇÄæý$$ ¸ëÆæÿÃíÜçÜ$tË^óþ çÜ…{糨…糺yæþ$™èþ$…¨. {ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V>, A¯óþMæüÐèþ$…¨ òß ÌŒ ¢ MóüÆŠÿ {´÷òœçÙ¯èþË$Þ Ðéâæýå õ³òÙ…rÏMæü$ HÄôý$ E™éµ§æþ¯èþ˯èþ$ ÐéyéÌZ çÜËà C^óþa…§æþ$Mæü$ D Ðèþ$${§æþ×ý¯èþ$ (ç³¼ÏMóüçÙ¯Œþ¯èþ$) JMæü A† Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ ÑÔèýÓçܱÄæý$Ððþ$O¯èþ Ðèþ$*Ë…V> ç³ÇVæü×ìýÝë¢Ææÿ$. ®

í³yìþBÆŠÿ


AÀËçÙ×îýÄæý$ BÆøV>Å°Mìü Äæý$*°íÜsîý ÐéÇ I§æþ$ ^èþÆæÿÅË$ Ò$ BÆøV>Å°² Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ò$ iљ鰲 Ðèþ*ÇaÐóþçÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ I§æþ$ çÜ$Ë$ÐðþO¯èþ ^èþÆæÿÅË$! {ç³ÐóþÔèýò³yæþ$™èþ$¯é²Ðèþ$$: Ñ$Ðèþ$ÃͲ AÀËçÙ×îýÄæý$ BÆøVæüÅ Ðèþ$ÇÄæý$$ iÐèþÔèýMìü¢ ç³£æþ…ò³O ¯èþyìþõ³…§æþ$Mæü$ Äæý$*°íÜsîý ÐéÇ I§æþ$ ^èþÆæÿÅË ´ëϯèþ$. C¨ Ò$Ææÿ$ Ððþ…r¯óþ {´ëÆæÿ…À…_, Ò$ °™èþÅ iÑ™èþ…ÌZ JMæü ¿êVæü…V> ^óþçÜ$MøÐèþ^èþ$a. 1

òßýO{yóþsŒý (B{ȪMæüÇ…^èþ$Mø…yìþ) : Ò$Ææÿ$ çÜ{MæüÐèþ$…V> ç³° ^óþçÜ$Mø¯óþ…§æþ$Mæü$ Ò$ ÔýèÈÆ>°Müì AÐþèÜçÆÿæÐþè$Äýô$Å {§þæÐéË$, ÆÿæÝëË$ Ðþè$ÇÄýæ$$ GË{MöÌtýñr O $˯þè$ õÜÑ…^þè…yþì.

2

ÐéÅÄæý*Ðèþ$…: BÆøVæüÅMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ ÔèýÈÆæÿ… Ðèþ$ÇÄæý$$ Ðèþ$¯èþçÜ$Þ MøçÜ… ^èþ$Ææÿ$Mæü$V> ^èþÌêMîüV> E…yæþ…yìþ.

3

{糄>âæý¯èþ… (Ôèý${¿æýç³Ææÿ^èþ$Mö¯èþr…): Æøl BÆøVæüÅ A¯èþ$¿æý*†° A…§æþ$Mæü$° B¯èþ…¨…^èþ…yìþ Ò$ ÔèýÈÆ>°² ´ùçÙMæü 糧éÆ>¦Ë¯èþ$ çÜÐèþ$Ææÿ¦Ðèþ…™èþ…V> çÜ…{Væüíßý…^èþ$Mæü$¯óþÌê íܧæþ®ç³Ææÿ^èþ$Mø…yìþ.

4

´ùçÙM>˯èþ$ A…§æþ$Mø…yìþ : Ò$ M>Ææÿŧæþ„æü™èþ¯èþ$ VæüÇçÙxç³Ææÿ^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ çÜÇÄñý$O¯èþ BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë¯èþ$ çÜÇÄñý$O¯èþ ç³ÇÐèþ*×êËÌZ ¿æý$h…^èþ…yìþ.

5

Ë„æü Å… : ç³NÆæÿ~ BÆøVæüÅ A¯èþ$¿æý*†Mìü BÄæý* °ÆóÿªÕ™èþ {糧óþÔ>Ëò³O Móü{©MæüÇ…^èþ…yìþ.

Ææÿ*´÷…¨…^èþ$Mø…yìþ Ñ$Ðèþ$ÃͲ Ò$Ææÿ$ Ðèþ$Ç…™èþ íœsŒýV>, Ðèþ$Ç…™èþ A…§æþ…V> Ðèþ$Ç…™èþ çÜ…™èþ–í³¢ MæüÆæÿ…V>!


Ðéyæþ$MæüMæü$ çÜ*^èþ¯èþË$: A™èþ$Å™èþ¢Ðèþ$ çœÍ™éË MøçÜ… Æøl Ò$Ë$ÞMæü$ (BàÆæÿ… õÜÑ…^óþ Ðèþ$$…§æþ$) Æðÿ…yæþ$ ÌôýMæü Ðèþ$*yæþ$ ÝëÆæÿ$Ï õÜÑ…^èþ…yìþ. JMæü ´ëÅMðür$t¯èþ$ 8 ¯èþ$…yìþ 糨 L¯èþ$ÞË (250&300 Ñ$Î) ±âæý$å, lÅ‹Ü ´ëË$ ÌôýMæü C…Móü§æþÆÿ$$¯é Cr$Ðèþ…sìý »ñýÐèþÆóÿgŒýÌZýMæüËç³…yìþ. »êV> MæüËç³…yìþ ÌôýMæü õÙMæüÆŠÿ ÿ Mæü糚¯èþ$ Ðéyæþ…yìþ. Ððþ…r¯óþ {™éVæü…yìþ. H çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯ðþO¯é BàÆæÿ…™ø ÌôýMæü BàÆæÿ…™ø M>Mæü$…yé Mæü*yé õÜÑ…^èþÐèþ^èþ$a.


{ç³Äñý*f¯éË$ Væü*ÏMøk çÜ…{Væüçßý×ý Æóÿr$¯èþ$ °§é¯èþç³Ææÿ^óþÌê ï³^èþ$V> E…yóþ «§é™èþ$Ðèþ#¯èþ$ (Ðèþ*Å{sìýMŠüÞ) çÜ–íÙtçÜ$¢…¨.

AÀËçÙ×îýÄæý$ ºÆæÿ$Ðèþ# /¸ëÅsŒý ™èþWY…ç³#¯èþ$ {´ù™èþÞíßýçÜ$¢…¨. BÆøVæüÅMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ [sñýOWÏçÜÆðÿOyŠþÞþÌñýÐðþË$ÞMæü$ Ðèþ$§æþª™èþ$°çÜ$¢…¨.

H§ðþO¯é †¯é˯óþ ™èþ糯èþ¯èþ$ ™èþWY…_, BMæüÍ° A§æþ$ç³# ^óþçÜ$¢…¨. BÆøVæüÅMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ MöÌñý{ÝëtÌŒý ÌñýÐðþË$ÞMæü$ Ðèþ$§æþª™èþ$°çÜ$¢…¨.

Ò$Ææÿ$ †¯óþ BàÆ>Ë Äñý$$MæüP Vðü•ÏíÜÑ$MŠü C…yðþMŠüÞ¯èþ$ ™èþWYçÜ$¢…¨.

í³yìþBÆŠÿ

ºÄñý*‹Ü ÌñýO‹œ íÜÏÐŒþ$ CMæü Mö¨ª A…Væü$âêË §æþ*Ææÿ…ÌZ¯óþ E¯é²Ææÿ$ íÜÏÐŒþ$V> ÔèýÌêMæüÌê Mö™èþ¢ Ææÿ*ç³…ÌZ Mæü¯èþç³yæþ»ZÄôý$ Ò$Ææÿ$ ! A«¨Mæü ¸ëÅr$¯èþ$ MæüÇW…_ ÐóþõÜÌê Ò$ ÔèýÈÆ>°Mìü Õ„æü×ý°ÐèþÓ…yìþ- & C™èþÆæÿ ºÆæÿ$Ðèþ# ™èþWY…^óþ {´ù{V>Ðèþ$$Ë™ø Ðèþ^óþa A¯èþÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Mæü…V>Ææÿ$, BMæüÍ, ÌôýMæü AçܵçÙt™èþ, ™èþ™èþ¢Ææÿ´ër$ A¯óþÐóþ ÌôýMæü$…yé. Ðèþ$Ç…™èþ ¯ékMæü$V> çܯèþ²V>, Ðèþ$Ç…™èþ ^èþ$Ææÿ$Mæü$V> Ðèþ$Ç…™èþ BMæüÆæÿÛ×îýÄæý$Ððþ$O¯èþ Ò$Ææÿ$V> AÐèþ…yìþ. TM

ºÄñý*‹Ü ÌñýO‹œ íÜÏÐŒþ$ Ò$ ÔèýÈÆ>°Mìü MöÌñý{ÝëtÌŒý Ðèþ$ÇÄæý$$ [sñýO WÏçÜÆðÿOyŠþ ÌñýÐðþË$Þ° çÜ…™èþ$Í™èþ ç³Ææÿ^óþ…§æþ$Mæü$ §øçßý§æþ… ^óþõÜÌê Ææÿ*´÷…¨¯èþ JMæü Ñç³ÏÐé™èþÃMæüÐðþ$O¯èþ çÜ*{¡MæüÆæÿ×.. Ò$ÌŒýÞMæü$ 10 ÌôýMæü 15 °Ñ$ÚëË Ðèþ$$…§æþ$ ºÄñý*‹Ü ÌñýO‹œ° õÜÑõÜ¢, C¨ Ò$Ææÿ$ †¯óþ BàÆæÿ…ÌZ° G¯èþÈj° Ðèþ$Ç…™èþ GMæü$PÐèþ Ñ°Äñý*W…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨. A§óþ çÜÐèþ$Äæý*¯èþ Ò$ BMæüÍ° ™èþWY…_, Ò$ ÔèýÈÆ>°Mìü ¸ëÅr$¯èþ$ §æþíßý…^óþ…§æþ$Mæü$ çÜàÄæý$…^óþçÜ$¢…¨. TM

ºÄñý*‹Ü ÌñýO‹œ íÜÏÐŒþ$ {´÷[ò³OrÈ (ïÜÓÄæý$ OR A«¨M>ÇMæüÐðþ$O¯èþ) ÐèþçÜ$¢ç³§éÆ>¦Ë¯èþ$ Ðéyìþ, ºçßý$ {Ôèý§æþ®V> G…í³Mæü ^óþíܯèþ {ç³Mæü–† íܧæþ®Ððþ$O¯èþ òœOºÆæÿÏ B«§éÇ™èþÐðþ$O, Äæý$*°íÜsîý C…rÆóÿ²çÙ¯èþÌŒý^óþ Ææÿ*´÷…¨…糺yìþ¯èþ ÐèþçÜ$¢ç³§éÆ>¦Ë Ðéyæþ$Mæü §éÓÆ> ç³°^óþçÜ$¢…¨. ºÄñý*‹Ü ÌñýO‹œ íÜÏÐŒþ$¯èþ$ ÆøkMæü$ Æðÿ…yæþ$ÝëÆæÿ$Ï Ò$ {糫§é¯èþ Ò$Ë$Þ Ðèþ$$…§æþ$ õÜÑõÜ¢, Ò$ ºÏyŠþ çÙ$VæüÆŠÿ ÌñýÐðþË$Þ° çÜçßýfíܧæþ®…V> çÜÐèþ$™èþ$ËÅ… ^óþÄæý$rÐóþ$ M>Mæü, Ò$ BMæüÍ° ,†¯é˯óþ ™èþ糯èþ¯èþ$ A§æþ$ç³# ^óþíÜ, §æþÇÑ$Ìê Ò$Ææÿ$ Ðèþ$Ç…™èþ íÜÏÐŒþ$V>, ^èþÌêMîüV> BMæüÆæÿÛ×îýÄæý$…V> AÄôý$Ìê ^óþçÜ$¢…¨. TM

TM

MöÌñý{ÝëtÌŒý ºÄñý*‹Ü ÌñýO‹œ íÜÏÐŒþ$ BÆøVæüÅMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ MöÌñý{ÝëtÌŒý ÌñýÐðþË$Þ¯èþ$ °ÆæÿÓíßý…^èþr…ÌZ Mæü*yé Ò$ ÔèýÈÆ>°Mìü ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨. ÝëË$ź$ÌŒý òœOºÆŠÿ _¯èþ² {õ³Ðèþ#ËÌZ° í³™é¢Ðèþ*ÏË™ø HMæüÐðþ$O, ™èþÆ>Ó™èþ C™èþÆæÿ ÐèþÅÆæÿ® 糧éÆ>¦Ë™ø ´ër$ {õ³Ðèþ#Ë ºÄæý$rMæü$ 糅糺yæþ$™èþ$…¨. D Ñ«§æþ…V> í³™é¢Ðèþ$Ï… ™öËW…糺yæþr… ÐèþËÏ, Ðèþ$Ç…™èþ í³™é¢Ðèþ*Ï°² çÜ…Äñý*Væüç³Ææÿ^èþ$rMæü$ ÍÐèþÆæÿ$ (M>ÌôýÄæý$…) Ðèþ$Ç…™èþ MöÌñý{ÝëtË$¯èþ$ ¡çÜ$MøÐèþËíÜ ÐèþçÜ$¢…¨. D {ç³{MìüÄæý$ GÌŒýyìþGÌŒý MöÌñý{ÝëtË$¯èþ$ ™èþWY…^óþ…§æþ$Mæü$, òßý^ŒþyìþGÌŒý MöÌñý{ÝëtË$¯èþ$ ò³…^óþ…§æþ$Mæü$ ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨. TM

Væü*ÏMøgŒý °ÆæÿÓçßý×ý Væü*ÏMøgŒý Ò$ ÔèýÈÆ>°Mìü C…«§æþ¯èþ Ðèþ$*Ë…. M>° Væü*ÏMøk Ðèþ$È A«¨MæüÐðþ$O¯èþ 糄>¯èþ, A«¨Mæü…V> ÔèýÈÆæÿ…ÌZ ¸ëÅr$ õ³Ææÿ$Mæü$ ´ùÐèþ#rMæü$, ïßý¯èþÐðþ$O¯èþ C¯èþ$ÞͯŒþ Äñý$$MæüP çÜ*Mæü‡ {V>çßýÅ™èþMæü$, §æþÇÑ$Ìê yæþÄæý*¼sîý‹Ü Ðèþ…sìý ÐéÅ«§æþ$ËMæü$ §éÇ ¡Äæý$Ðèþ^èþ$a. M>Æö¾òßýO{yóþr$Ï Væü*ÏMøgŒý Äñý$$MæüP JMæü {糫§é¯èþ Ðèþ$*Ë…. ¯óþsìý òßýO{´ùòÜ‹ÜyŠþ çœ#yŠþÞ Ðèþ$ÇÄæý$$ ^èþMðüPÆæÿ Äñý$$MæüP A™èþÅ«¨Mæü Ðéyæþ$Mæü MæüÍW¯èþ çÜ…çÜP –†ÌZ, çÜVæür$ ÐèþÅMìü¢ Ðèþ$È GMæü$PÐèþ M>Æö¾òßýO{yóþrϯèþ$ õÜÑÝë¢Ææÿ$. ºÄñý*‹Ü ÌñýO‹œ íÜÏÐŒþ$ ÔèýÈÆæÿ…ÌZMìü Væü*ÏMøgŒý çÜ…{Væüçßý×ê Æóÿr$¯èþ$ °§é¯èþ ç³Ææÿ_, C¯èþ$ÞͯŒþ E™éµ§æþ¯èþ¯èþ$ ™èþWYçÜ$¢…¨. C¨ Ò$ ÔèýÈÆæÿ…ÌZ Ððþ$$™èþ¢… MöÌñý{ÝëtÌŒý Ðèþ$ÇÄæý$$ [sñýOWÏçÜÆðÿOyŠþ ÌñýÐðþË$Þò³O ¯óþÆæÿ$V> {糿êÐèþ… ^èþ*ç³#™èþ$…¨&Ððþ$$™èþ¢…Ò$§æþ Ò$ M>ÇzÄñý* ÐéçÜ$PüÅÌêÆŠÿ (Væü$…yðþ, ÆæÿMæü¢¯éâêË) BÆøV>Å°² Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ$çÜ$¢…¨. TM

ºÆæÿ$Ðèþ# ™èþWY…ç³# {糆 Ò$ÌŒý Ðèþ$$…§æþ$ ºÄñý*‹Ü ÌñýO‹œ íÜÏÐŒþ$ õÜÑ…^èþr… ÐèþËÏ, Ðèþ$«§æþÅÐèþ$«§æþÅ †¯é˯óþ ™èþ糯èþ¯èþ$ ™èþWY…_, Ò$Ææÿ$ ™èþMæü$PÐèþV> †¯óþÌê ^óþçÜ$¢…¨. iÆæÿ~MøÔèý…ÌZ Væü*ÏMøk Äñý$$MæüP çÜ…{Væüçßý×ê Æóÿr$¯èþ$ ™èþWY…^óþÌê {ç³™óþÅMæü…V> Ææÿ*´÷…¨…糺yìþ…¨. C…™óþ M>Mæü, ¸ëÅsŒý °ËÓ¯èþ$ {MæüÐèþ$º§æþ®… ^óþÄæý$r…ÌZ ÔèýÈÆ>°Mìü ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨. G¯èþÈj AÐèþçÜÆ>Ë$ C…M> gêÈV> E¯èþ²ç³šyóþ Væü*ÏMøgŒý ÌñýÐðþË$Þ¯èþ$ ™èþWY…^èþr…™ø, Ò$ ÔèýÈÆæÿ… B AÐèþçÜÆ>˯èþ$ ç³NÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ °ËÓ ¸ëÅr$¯èþ$ Ñ°Äñý*W…^èþ$Mæü$…r$…¨. C…Mø Ñ«§æþ…V> ^ðþ´ëµË…sôý, Ò$ ÔèýÈÆæÿ… JMæü {糫§é¯èþ G¯èþÈj Ðèþ$*Ë…V>, §é° ¸ëÅr$ °ËÓ˯èþ$ Ðéyæþsê°Mìü M>Ææÿ×ý… E…yæþr… ÐèþËÏ, &Ò$Mæü$ ºÆæÿ$Ðèþ# ™èþVæüYr…ÌZ §øçßý§æþ… ^óþçÜ$¢…¨. TM

ºÄñý*‹Ü ÌñýO‹œ íÜÏÐŒþ$ A¯èþ$Mæü*ËÐðþ$O¯èþ, çÜ$Ë$Ðèþ#V> ¡çÜ$Mæü$Ððþâôýå ÝëÅõÙËÌZ Ë¿æýÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. ±âæýåÌZ MæüÍí³ Ò$ÌŒýÞ Ðèþ$$…§æþ$ õÜÑ…_¯èþrÏÆÿ$$™óþ, ºÄñý*‹Ü ÌñýO‹œ íÜÏÐŒþ$ Äñý$$MæüP JMæü ´ëÅMðüsŒýÌZ° ÐèþçÜ$¢ç³§éÆ>¦Ë$ Ò$ ºÆæÿ$Ðèþ# ™èþWY…ç³# Ë„> ÅËÌZ ç³NÇ¢V> ™øyæþµyæþ$™éÆÿ$$. TM

TM


Ðéyæþ$MæüMæü$ çÜ*^èþ¯èþË$ : A™èþ$Å™èþ¢Ðèþ$ çœÍ™éË MøçÜ…, Æøl, ¿Zf¯èþ… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ 10&15 °Ñ$ÚëË Ðèþ$$…§æþ$, Æðÿ…yæþ$ ÌôýMæü Ðèþ$*yæþ$ ÝëÆæÿ$Ï õÜÑ…^éÍ. JMæü ´ëÅMðür$t¯èþ$ 8 ¯èþ$…yìþ 糨 L¯èþ$ÞË (250&300 Ñ$Î) ±âæý$å, lÅ‹Ü ´ëË$ ÌôýMæü C…Móü§æþÆÿ$$¯é Cr$Ðèþ…sìý »ñýÐèþÆóÿgŒýÌZýMæüËç³…yìþ. »êV> MæüËç³…yìþ ÌôýMæü õÙMæüÆŠÿ Mæü糚¯èþ$ Ðéyæþ…yìþ. Ððþ…r¯óþ {™éVæü…yìþ. A§æþ¯èþ…V> Ðèþ$Æóÿ ´ë±Äæý$Ððþ$O¯é õÜÑ…^èþÐèþ^èþ$a. H çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯ðþO¯é BàÆæÿ…™ø ÌôýMæü BàÆæÿ…™ø M>Mæü$…yé Mæü*yé õÜÑ…^èþÐèþ^èþ$a. VæüÐèþ$°Mæü : Ò$Ææÿ$ {ç³çÜ$¢™èþ… ¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ² BàÆæÿ…ÌZ òœOºÆæÿ$ ™èþMæü$PÐèþV> E…sôý, Æøl JMæü ÐéÆæÿ… ´ër$ Æøl JMæü ´ëÅMðür$t ^ö糚¯èþ ¡çÜ$Mæü$°, Ò$Ææÿ$ D E™éµ§æþ¯èþ¯èþ$ {MæüÐèþ$…V> {ç³ÐóþÔèýò³sìýt, Bò³O ÆøkMæü$ Ò$Mæü$ M>ÐèþËíܯèþ Ñ«§æþ…V> ¡çÜ$Mæü$¯óþÌê ò³…^èþ$MøÐèþ^èþ$a.


ºÄñý*‹Ü ÌñýO‹œ yìþ JMæü Ñç³ÏÐé™èþÃMæüÐðþ$O¯èþ, òœOºÆŠÿ B«§éÇ™èþ, ÑrÑ$¯èþÏ™ø çÜÐèþ$–§æþ®Ððþ$O¯èþ {ç³Mæü–† íܧæþ®Ððþ$O¯èþ E™éµ§æþ¯èþ C¨ Ò$ ÔèýÈÆ>°Mìü BÆøVæüÅMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ çÙ$VæüÆŠÿ ÌñýÐðþË$Þ¯èþ$ °Ë$ç³#Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨. TM

ºÄñý*‹Ü ÌñýO‹œ yìþÌZ E¯èþ²Ñ : »ôýsê Væü*ÏM>¯ŒþÞ&H BàÆæÿÐðþ$O-¯é ç³#^èþ$aMæü$¯èþ² ™èþÆ>Ó™èþ Íí³yŠþ Ðèþ$ÇÄæý$$ çÙ$VæüÆŠÿË çܵ…§æþ¯èþ¯èþ$ °Äæý$…{™èþ…^èþr…ÌZ ™øyæþµyìþ, ÆøVæü °Æø«§æþMæü ÔèýMìü¢° E™óþ¢h™èþ ç³Ææÿ^èþr…ÌZ ™øyæþµyóþ òœOºÆŠÿ. TM

ºÄñý*íܹÄæý$ÆŠÿ òœOºÆŠÿ &I§æþ$ òßý^èþ$a MæüÆæÿVðüyæþ$ Væü$×ýÐèþ$$ MæüË òœOºÆæÿÏ õ³sñý…r$ ^óþÄæý$ºyìþ¯èþ Ñ$˯èþ…. C¨ iÆæÿ~MøÔèý…ÌZ M>Æö¾òßýO{yóþrÏ çÜ…{Væüçßý× … Äñý$$MæüP Væü†° ™èþWY…_ ÐóþõÜ «§é™èþ$Ðèþ#¯èþ$ (Ðèþ*Å{sìýMŠüÞ¯èþ$) A† ™èþÓÇ™èþ…V> ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþçÜ$¢…¨. BMæüÍ° ™èþWY…_ Ò$Ææÿ$ Mö¨ªV> †¯óþÌê ^óþçÜ$¢…¨. ÔèýÈÆæÿ…ÌZ G¯èþÈj (ÔèýMìü¢ )E™éµ§æþ¯èþMæü$ M>ÐèþËíÜ Ðèþ^óþa ÑrÑ$¯Œþ ¼ M>…ò³ÏMŠüÞ° °Íí³ ç³r$tMæü$…r$…¨. TM

çÜÇÄñý$O¯èþ çÜ…Ææÿ„æü×ý™ø Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜÆæÿâæýÐðþ$O¯èþ iÐèþ¯èþ Ñ«§é¯èþ…ÌZ ÐéÅÄæý*Ðèþ$… Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜÇÄñý$O¯èþ BàÆæÿç³# AËÐérÏ Ðèþ…sìý Mö°² çÜÐèþÇ…ç³#Ë™ø Ò$Ææÿ$ Ò$ ç³NÇ¢ BÆøV>Å°Mìü Ðèþ$§æþª™èþ$°_a, BÆøVæüÅMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ çÙ$VæüÆŠÿ ÌñýÐðþË$Þ¯èþ$ °ÆæÿÓíßý…^èþ$MøÐèþ^èþ$a. ºÄñý*‹Ü ÌñýO‹œ yìþ Ò$Ææÿ$ Æøl õÜÑõÜ¢ BÆøVæüÅMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ çÙ$VæüÆŠÿ ÌñýÐðþË$Þ¯èþ$ °ÆæÿÓíßý…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨. TM

ºÄñý*‹Ü ÌñýO‹œ yìþ °ÆóÿªÕ…_¯èþ {ç³M>Ææÿ… Ðéyìþ¯èþrÏÆÿ$$™óþ: Ò$ BMæüÍ° çÜçßýf ȆÌZ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢…¨. BÆøVæüÅMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ ºÏyŠþ çÙ$VæüÆŠÿ ÌñýÐðþË$Þ¯èþ$ °ÆæÿÓíßý…^èþr…ÌZ ™øyæþµyìþ Ò$Mæü$ ™èþÓÆæÿV>, Mæüyæþ$ç³# °…yóþÌê ^óþçÜ$¢…¨. TM


çÜ*ç³ÆŠÿ MøÏÆøíœÌŒý

TM


çÜ…ç³NÆæÿ~ {糄>âæý¯èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ BÆøV>Å°² {´ù™èþÞíßý…^óþ…§æþ$Mæü$ Ææÿ*´÷…¨…^èþºyìþ…¨.

ÔèýÈÆ>°² çÜçßýfÐðþ$O¯èþ Ðèþ*ÆæÿY…ÌZ {糄>âæý¯èþ ^óþçÜ$MøÐéË° Ðèþ$ÇÄæý$$ à°MæüÆæÿÐðþ$O¯èþ {ïœ Æ>ÅyìþMæüË$ÞMæü$ {糆V> ÔèýÈÆ>°² M>´ëyæþ$MøÐé˯èþ$Mæü$¯óþ ÐéÇMøçÜ… A™èþ$Å™èþ¢Ðèþ$Ððþ$O¯èþ {ç³Mæü–† íܧæþ®Ððþ$O¯èþ ÐèþçÜ$¢ 糧é§é¦Ë™ø ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþíܯèþ çÜ*ç³ÆŠÿ MøÏÆøíœÌŒý JMæü {´÷[ò³OrÈ Ñ$˯èþ…. TM

4 4 4 4 4 4 4

A«§æþÅÄæý$¯éË$ çÜ*ç³ÆŠÿ MøÏÆøíœÌŒý JMæü {糿êÐèþM>Ç AÆÿ$$¯èþ H…sîý BMìüÞyðþ…r$V> º$$kÐèþ#^óþÝëÆÿ$$ iÆæÿ~MøÔèý {ç³{MìüÄæý$¯èþ$ {MæüÐèþ$º§æþ®… ^óþÄæý$r…ÌZ ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨ iÆæÿ~MøÔèý… Ðèþ$ÇÄæý$$ Äæý$*ǯèþÈ {sêMæü$t Äñý$$MæüP {糄>âæý¯èþMæü$ Ðéyæþºyæþ$™èþ$…¨ í³òßý^Œþ ÌñýÐðþË$Þ¯èþ$ °ÆæÿÓíßý…^èþ$rÌZ JMæü BËPÌñýOh…VŠü Hgñý…r$V> ç³° ^óþçÜ$¢…¨ yîþKyæþÆðÿOfÆŠÿV> (§æþ$Æ>Óçܯèþ¯èþ$ ´ùVör$t¯èþ¨V>), ^èþÆ>ð² A…§æþ…V>, Ñ$çÜÑ$çÜÌêyæþ$™èþ*, çÜ^óþ™èþ¯èþ…V> E…yóþÌê ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ Ðéyæþºyæþ$™èþ$…¨ MøÏÆøíœÌŒý {ç³íܧæþ®Ððþ$O¯èþ (AÐèþVæü™èþÐðþ$O¯èþ) Ðèþ$*Åsêgñý¯èþÏ ¯èþ$…yìþ yìþG¯ŒþG° M>´ëyæþ$™èþ$…¨ V>Äæý*Ë$ Ðèþ*¯èþ$µrMæü$ Ðéyæþºyæþ$™èþ$…¨ TM

í³òßý^Œþ ÌñýÐðþË$Þ¯èþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³NÇ¢ ÔèýÈÆæÿ… Äñý$$MæüP çÜ…„óüÐèþ*°² °ÆæÿÓíßý…^èþ$rMæü$ BËPÌñýOh…VŠü Hgñý…r$V> Ðéyæþ$™éÆæÿ$. çÜ*ç³ÆŠÿ MøÏÆøííœÌŒýÌZ JMæü MîüËMæü 糧éÆæÿ¦… BÌê¹Ìê¹ Ððþ$$MæüPË ¯èþ$…yìþ ¡Äæý$ºyìþ¯èþ MøÏÆøíœÌŒý. D BÌê¹Ì깯èþ$ Ðèþ…§æþÌê¨ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$V> ÑÑ«§æþ çÜ…çÜP–™èþ$Ë-Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ {ç³fË$ JMæü iÐèþÔèýMìü¢ M>ÆæÿMæü…V> Ðèþ$ÇÄæý$$ {糄>âæý¯èþ M>ÆæÿMæü…V> Ðéyæþ$™èþ* ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. CsîýÐèþËV> MøÏÆøíœÌŒý çÜ…ç³NÆæÿMæü… Äñý$$MæüP BÆøVæüÅ {ç³Äñý*f¯é ÝëÐèþ$Æ>¦Å°² ÐðþOgêq°Mæü {ç³ç³…^èþ… «§æþ–ÒMæüÇ…_…¨. Ðèþ$¯èþ ^èþÆæÿÃ…, ÔèýÈÆæÿ…ÌZ A°²sìýMæü…sñý A† ò³§æþª AÐèþÄæý$Ðèþ…. C¨ à°MæüÆæÿÐðþ$O¯èþ {ïœ Æ>ÅyìþMæüË$Þ ¯èþ$…yìþ ÔèýÈÆ>°² M>´ëyóþ Ððþ$$rtÐðþ$$§æþsìý MæüÐèþ^èþ…. {ïœ Æ>ÅyìþMæüË$Þ Ðèþ§é®ç³Åç³# ^éÄæý$˯èþ$ ÐóþVæüç³Ææÿ_, BÆøVæüÅMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ Mæü×êËMæü$ à° MæüÍY…_, ^èþÆ>ð² Ðèþ$$yæþ$™èþË™ø, ÑÆæÿÑÆæÿ Ìêyæþ$™èþ* ^óþíÜ, ´ëÍ´ùÆÿ$$¯èþr$Ï ^óþÝë¢Æÿ$$. §æþÔ>»êªË$V>, G¯ø² çÜ…çÜP–™èþ$Ë$ MøÏÆøíœÌŒý° (ç³{™èþçßýǙ鰲) ´ëyæþÆÿ$$¯èþ ^èþÆ>ð² »êVæü$ ^óþÄæý$sê°Mìü, ç³#¯èþÆæÿ$ijÑ™èþ… ^óþÄæý$sê°Mìü ÐéyóþÐéÆæÿ$. çÜ…ç³NÆæÿM>ËÌZ (çÜí³ÏÐðþ$…rÏÌZ) E…yóþ MøÏÆøíœÌŒý Äñý$$MæüP ÝëÐèþ*¯èþÅÆæÿ*ç³Ððþ$O¯èþ MøÏÆøòœOͯŒþ&JMæü ÔèýMìü¢Ðèþ…™èþÐðþ$O¯èþ H…sîý BMìüÞyðþ…r$V> Ðèþ$ÇÄæý$$ A…™èþÆæÿY™èþ yîþKyæþÆðÿOfÆæÿ$V> ç³°^óþçÜ$¢…§æþ° A«§æþÅÄæý$¯éËÐèþËÏ ÐðþËÏyæþÆÿ$$…¨. Ðéyæþ$MæüMæü$ çÜ*^èþ¯èþË$ : JMæü V>ÏçÜ$ ±sìý° ¡çÜ$Mæü$° §é°Mìü 3/4 sîý çÜ*µ¯èþ$ ´ûyæþÆæÿ$¯èþ$ ^óþÆæÿa…yìþ. ç³NÇ¢V> MæüÇVóü§éM> »êV> MæüÍÄæý$ò³rt…yìþ.Ððþ…r¯óþ {™éVæü…yìþ. ™èþÆ>Ó™èþ JMæü V>ÏçÜ$ Ðèþ$…_ ±sìý° Mæü*yé ™éVæü…yìþ.


ίŒþ Mæü…ï³ÏsŒý

TM

Ðèþ±Ìê

sôýïÜt (Ææÿ$_MæüÆæÿÐðþ$O¯èþ). {´ùsîý¯Œþ ^éÆŠÿjyŠþ ({´ùsîý¯Œþ™ø çÜÔèýMæü¢ç³Ææÿ_¯èþ) Ò$ÌŒý


þÒ$ÌŒý ý

Èõ³Ï‹ÜÐðþ$…sŒý {yìþ…MŠü õÙMŠü

Ò$ Æøk¯èþ$ Ðèþ$…_ BÆøVæüÅMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ {»ôýMŠü¸ë‹Üt™ø BÆæÿ…À…^èþr… G…™ø Ðèþ$$QÅÐèþ$° A…§æþÇMîü ™ðþÍíܯèþ ÑçÙÄæý$Ðóþ$; Ò$Mæü$ Ðèþ$Ç…™èþ ÔèýMìü¢ ÐèþçÜ$¢…¨. {»ôýMŠü¸ë‹Üt †¯óþ ÐéÆæÿ$, {»ôýMŠü ¸ë‹Üt †¯èþ° ÐéÇ Mæü…sñý GMæü$PÐèþV> ºÆæÿ$Ðèþ# ™èþVæü$Y™éÆæÿ° A«§æþÅÄæý$¯éË ÐèþËÏ ™ðþÍíÜ…¨. M>°, Ðèþ$¯èþÌZ ^éÌêÐèþ$…¨, Ðèþ$¯èþ… ^éÌê ¼i, {»ôýMŠü´ë‹Üt †¯èþsê°Mìü Ðèþ$¯èþMìü ¡ÇMðüMæüPyæþ A¯èþ$Mæü$°, A¨ †¯èþr… Ðèþ*°ÐóþÝë¢Ðèþ$$. ¿êÈ Ë…^Œþ, Bò³O A…™èþMæü…sñý ¿êÈV> yìþ¯èþ²Ææÿ* †…sêÐèþ$$. D Ò$ÌŒýÞÌZ çÜÆæÿÓÝ뫧éÆæÿ×ý…V> ´ùçÙM>Ìôý E…yæþÐèþ#, ç³NÇ¢V> ¸ëÅr$ Ðèþ$ÇÄæý$$ çÙ$VæüÆŠÿË™ø °…yìþ E…sêÆÿ$$. ©°ÐèþËÏ Ò$ÌŒý çÜÐèþ$Äæý*ËÌZ ÐéyìþAÆÿ$$¯èþ ºÏyŠþ Væü*ÏMøgŒý ò³Ææÿ$Væü$§æþËË$…yìþ, Ðèþ$¯èþ ÔèýÈÆæÿ… BàÆ>°² GMæü$PÐèþ ¸ëÅr$ Ææÿ*ç³…ÌZ °ËÓ ^óþõÜÌê ^óþÝë¢Æÿ$$. D Ñ«§æþÐðþ$O¯èþ ¸ëÅr$ ^óþÇMæü Ðèþ…sìý §æþ$çÙt {ç³{MìüÄæý$¯èþ$ Bí³ÐóþÄæý$…yìþ. Ò$ Æøk¯èþ$, A«¨Mæü {´ùsîý¯Œþ Ðèþ$ÇÄæý$$ ™èþMæü$PÐèþ M>Æö¾òßýO{yóþr$Ï MæüË Î¯Œþ Mæü…ï³ÏsŒý {»ôýMŠü¸ë‹Üt™ø çÜ{MæüÐèþ$…V> BÆæÿ…À…^èþ…yìþ. C¨ Ò$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐèþ$Äôý$Å ´ùçÙMæü 糧éÆ>¦Ë¯èþ$ A…¨…^èþrÐóþ$ M>Mæü, Ò$ ™èþ§æþ$ç³Ç Ò$ÌŒý §éM> Ò$Mæü$ BMæüÍ ÐóþÄæý$Mæü$…yé Mæüyæþ$ç³# °…yæþ$V> E…yóþÌê ^óþçÜ$¢…¨. BÆøVæüÅMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ ºÆæÿ$Ðèþ# ™èþWY…ç³# {´ù{V>Ðèþ$$Mæü$, A¯èþ²…, ´ëÝët Ðèþ$ÇÄæý$$ ïÜÓsŒýÞ Ðèþ…sìý òßý^èþ$a VðüÏíÜÑ$MŠü BàÆ>˯èþ$ A«¨Mæü…V> †¯èþr… Ðèþ*°ÐóþÄæý$r… G…™èþÆÿ$$¯é Ðèþ$$QÅ…. ^èþMðüPÆæÿ™ø Mæü*yæþ$Mæü$¯èþ² ïÜÇÄæý$ÌŒýÞ º§æþ$Ë$ ίŒþ Mæü…ï³ÏsŒý G…™ø ^èþMæüPsìý {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$…. C…™óþ M>§æþ$ C¨ G…™ø Ææÿ$_V> E…r$…¨ Mæü*yé! ^éMöÌôýsŒý/Ðèþ±Ìê çÜÐèþ$–§æþ®Ððþ$O¯èþ ίŒþ Mæü…ï³ÏsŒý JMæü ç³MæüP Ò$ ¡í³†¯é˯óþ MøÇMæü¯èþ$ ýA§æþ$ç³# ^óþçÜ*¢¯óþ, Ò$Mæü$ Æøf…™é M>ÐèþËíÜ Ðèþ^óþa G¯èþÈj° A…¨çÜ$¢…¨. {´ùsîý¯Œþ Ðèþ*Å{sìýMŠüÞ («§é™èþ$Ðèþ#)&ίŒþ Mæü…ï³ÏsŒýÌZ Ðèþ$*yæþ$ ÆæÿM>ËMæü$ ò³OV> {´ùsîý¯èþ$Ï E…sêÆÿ$$. ©° {ç³™óþÅMæü™èþ HÑ$r…sôý, ÐóþÆóÿÓÆæÿ$ ÆæÿM>Ë {´ùsîý¯èþϯèþ$ ÐóþÆóÿÓÆæÿ$ çÜÐèþ$Äæý*ËÌZ çÜ…{Væüíßý…糺yæþr…. D ÐóþÆóÿÓÆæÿ$ çÜ…{Væüçßý×ê Æóÿr$Ï, ÔèýÈÆ>°Mìü, °Ææÿ…™èþÆæÿ… E¯èþ²™èþ ¯é×ýÅ™é {´ùsîý¯èþ$Ï A…§óþÌê ^èþ*Ýë¢Æÿ$$. D Ñ«§æþ…V> Ò$ {ç³çÜ$¢™èþ ίŒþ Ðèþ$hÌŒý Ðèþ*‹ÜÌZ (çܯèþ²° Mæü…yæþÆ>Ë Ýë…{§æþ™èþÌZ) Ñ_e¯é²°² °ÐéÇçÜ$¢…¨. ´ëË ÑÆæÿ$Væü$yæþ$ ™óþr Äñý$$MæüP {´ùsîý¯èþϯèþ$ ¡çÜ$Mæü$¯óþ ÐéÆæÿ$, C¨ ίŒþ Mæü…ï³ÏsŒýÌZ° {糫§é¯èþ {´ùsîý¯Œþ Ðèþ$*Ë…, ™èþMæü$PÐèþ †…sêÆæÿ°, Ðèþ$Ç…™èþ Mæüyæþ$ç³# °…yæþ$V> E…r$…§æþ°, A«§æþÅÄæý$¯éË$ ÐðþËÏyìþ…^éÆÿ$$. ÑrÑ$¯Œþ »ñýÏ…yŠþ&AÐèþÔèýÅMæü ÑrÑ$¯èþÏ™ø °…yìþ¯èþ, ίŒþ Mæü…ï³ÏsŒýÌZ° ÑrÑ$¯Œþ »ñýÏ…yŠþ, Ò$ ÔèýÈÆæÿ… ™éÆæÿ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ç³° ^óþÄæý$$rMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐèþ$Äôý$Å ÑrÑ$¯èþϯèþ$ A…¨…^èþ$rÌZ ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨. 4&4&12 íÜçÜtÐŒþ$¯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…^èþ$ ÐéÆæÿ$ {MöÐèþ#Ó¯èþ$ (¸ëÅr$¯èþ$) §æþíßý…_ (MæüÇW…_) ÐóþÄæý*˯èþ$Mæü$…sôý D BàÆæÿ ѯéÔèýMæü Ò$Ë$ÞMæü$ º§æþ$Ë$V> ÐóþÆóÿ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý*°² G…^èþ$MøÐéÍ. ίŒþ Mæü…ï³ÏsŒý ÑrÑ$¯èþ$Ï, Ñ$¯èþÆæÿË$Þ, òœOºÆŠÿ Ðèþ$ÇÄæý$$ {´ùsîý¯èþÏ™ø °…yìþ¯èþ JMæü AÐðþ*çœ$Ððþ$O¯èþ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$…. TM

ίŒþ Mæü…ï³ÏsŒý õÙMŠü™ø ´ër$ JMæü V>ÏçÜ$ ºÄñý*‹Ü ÌñýO‹œ , CÑ Ò$ Æøk¯èþ$ BÆæÿ…À…^óþ…§æþ$Mæü$ {ºàÃ…yæþÐðþ$O¯èþ Ðèþ*ÆæÿY…. Ò$Mæü$ H§ø JMæüsìý †¯é˯óþ ™èþ糯èþ ™èþWY´ù™èþ$…¨. C…™óþ M>§æþ$, Ò$ ™èþ§æþ$ç³Ç Ò$ÌŒý §éM> Ò$Ææÿ$ Ò$ ÔèýÈÆ>°² ¸ëÅsŒý §æþíßý…_ÐóþõÜ íܦ†ÌZ E…^èþ$Mæü$…sêÆæÿ$. çÜ{MæüÐèþ$…V> ¿Zf¯èþ… ^óþõÜ ÐéÆæÿ$ (E§é.4&4&12 ) {MæüÐèþ$… ™èþí³µ¯èþ çÜÐèþ$Äæý*ËÌZ †¯óþ ÐéÇ Mæü…sñý BÆøVæüÅ…V> E…sêÆæÿ° A«§æþÅÄæý$¯éË ÐèþË Ï º$$kÐèþÆÿ$$…¨. CÌê {MæüÐèþ$… ™èþí³µ †¯èþr… ÐèþËÏ GÌŒýyìþGÌŒý MöÌñý{ÝëtÌŒý ò³Ææÿ$Væü$rMæü$, C¯èþ$ÞͯŒþ °Æø«§æþ™èþ ò³Ææÿ$Væü$rMæü$ §éÇ ¡Äæý$Ðèþ^èþ$a. M>Ë{MæüÐèþ*¯èþ Ðèþ$Ç…™èþ ºÆæÿ$Ðèþ# ò³ÆæÿVæüÐèþ^èþ$a. TM

TM

Ðéyæþ$MæüMæü$ çÜ*^èþ¯èþË$: Æðÿ…yæþ$ çÜ*Pç³#Ë$ (A…sôý 18 {V>) 230 Ñ$Î ±sìýÌZ ÌôýMæü íÜPÐŒþ$ ´ëËÌZÏ MæüÍí³, »êV> MæüÍí³ B¯èþ…§æþ…V> õÜÑ…^èþ…yìþ. Æøl JMæü Ò$ÌŒýMæü$ º§æþ$Ë$V> Ðéyæþ$MøÐèþ^èþ$a. ÆøkMæü$ Æðÿ…yæþ$ Ò$ÌŒýÞ Mæü…sñý GMæü$PÐèþV> º§æþ$Ë$ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$…V> ÐéyæþMæü…yìþ.


Äæý$*°íÜsîý

BÆøVæüÅ…V> E…yæþ…yìþ A…§æ þ …V> Mæü°í³…^èþ…yìþ B¯èþ…§æþ…V>

iÑ…^èþ…yìþ


Ðèþ$Ç…™èþ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ iÑ™é°Mìü ÝëÓVæü™èþ… ç³ËMæü…yìþ. Or

Ðèþ$Ç…™èþ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ iљ鰲 Ðèþ$Ë$^èþ$Mø…yìþ.


Äæý$*°íÜsîý

Äæý$*°íÜsîý C…yìþÄæý* ¨ÐèþÅ} ^óþ…ºÆŠÿÞ 2Ðèþ ¸ùÏÆŠÿ, G. Ñ…VŠü 11 K ÚûVæü$¯ðþïÜÞ ÆøyŠþ »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ 560025 www.unicity.net/India/events unicityindia@unicity.net sZÌŒý {ïœ ¯èþ… : 1-800-102-2467 (BIOS) ¿êÆæÿ™èþ §óþÔèý… M>Mæü C™èþÆæÿ ^ørÏ : 080-42911335

Product Code : 26290 MRP : Rs.30/Vol 1 - 03/13


Energy, Balance, Health

PRODUCT

CATALOGUE

2013 Volume : 01


How it all Started Unicity International was formed more than ten years ago when the idea of developing convenient, highly trusted, 100+ year old Rexall Drugstore franchises, was combined with the first company to successfully encapsulate and market herbal dietary supplements on a commercial basis—Enrich International—to form Unicity International. Unicity stretches around the globe, embracing dozens of countries, a multitude of languages and all the possible colors of hair, skin, and eyes. Because our history is long and our experience deep, we’re able to draw on an expertise, a knowledge base, and a commitment level not available in any other direct sales company.

Internationally, hundreds of thousands have gained confidence, poise, respect, and satisfaction from the personal growth they’ve experienced through Unicity. Thousands of Unicity Distributors —regardless of previous business experience, previous income, or living condition—have become independent and wealthy business owners; dozens have become millionaires; some are now multi-millionaires Unicity International has been recognized as one of the Top 500 Privately - Held Businesses in the United States—ranked 87th on the national level and number one in the state of Utah.

Across the globe, countless numbers of people have improved their health thanks to Unicity products - most experience a dramatic improvement in health

1990

1985- Sundown Vitamins, a world-class s provider of nutritional supplements, acquires the Rexall brand and subsequently creates a Direct

1903- A group of

Selling division called Rexall

independent drugstores

1958- Rexall becomes

unite to form a

the largest drugstore

cooperative—selling

chain in the United

patented medicines

States, with more than

manufactured by Rexall.

11,000 stores across

The drugstore chain

the country.

takes the Rexall name.

Showcase International.

1987- Enrich International is established in Orem, Utah. The company specializes in encapsulated herbal products, primarily weight - loss oriented.


Evolution of a Revolution Unicity International’s roots go deeper than any other direct sales company in the world, formed by the merger of two successful direct sales companies.

After a hundred years of methodical and innovative product development and the creation of the most successful and reqarding home based business model available, you can trust that we're competent, solid, passionate and committed to you.

2003- Royal Numico sells

2009 - Thailand hosts

Unicity International.

global convention to 30,000 Distributors. Australia and

1999- Enrich International is established in Japan, Europe, Thailand, Korea,

2006- Stewart Hughes, the company’s top Distributor,

New Zealandwelcome Unicity International.

purchases Unicity International.

and Hong Kong.

2011 - India welcomes Unicity International

1994

2008 -Unicity International is recognized as one of the Top 500 Privately - held

2001- Royal Numico

Businesses in the United States—ranked

purchases and merges

87th on the national level, and #1 in Utah.

Rexall Showcase and Enrich International, forming Unicity International.

1992- Enrich is recognized as one of the 500 fastestgrowing companies by Inc.

Today, Unicity markets its

Magazine.

high-quality products through thousands of Distributors. r

2012 Bios Life Slim™ is introduced

2011 Bios Life D™ is introduced


Unicity products are effective, innovative, and safe Unicity products are formulated to work with your body to restore energy, balance, and health through leading edge yet natural and effective ingredients. When you take a Unicity product, you have our guarantee that our products are efficacious, complete, balanced, and safe.

The health you once had, the health you dream of having, is now within your reach! We invite you to join the hundreds of thousands who continue to benefit from Unicity products.

Unicity products are the choice of healthcare providers There’s no better evidence of the effectiveness of Unicity products than the fact that hundreds of doctors, surgeons, and other healthcare professionals recommend Unicity products to patients and become Unicity Distributors themselves. These highly respected and qualified medical professionals, from a broad range of medical disciplines, have seen with their own eyes the positive impact Unicity products have on their patients, on their colleagues’ patients, and on themselves.

Our products are subjected to meticulous research and development, and are listed in the Physicians’ Desk Reference. We’ve collaborated with major medical institutions such as The Cleveland Clinic, Stanford University, UCLA, University of Utah, University of Minnesota, and Columbia University to conduct clinical studies on our products. Unicity has even presented study results at scientific meetings of the American Heart Association and the American Diabetes Association.

Unicity products are listed in the PDR The Physicians‘ Desk Reference® is one of the most trusted source of pharmaceutical and nutritional supplement information, and is consulted by more than half a million U.S. doctors and pharmacists. Worldwide, several healthcare professionals consider this publication the most important source of reliable information when advising their patients which products to use.

PDR


UNICITY'S FIVE STEPS TO OPTIMAL HEALTH Five easy steps to improve your health and change your life! Introducing: Unicity's five-step plan to put you on the path to optimal health and vitality. This is a program you can start right away and make part of your everyday life.

1

Hydrate: Drink the fluids and electrolytes your body needs to work properly.

2

Exercise: Be active for a healthy body and mind.

3

Cleanse: Enjoy daily well-being and prime your body to efficiently absorb nutrients.

4

Nourish: Eat the right foods in the right quantities to maximize performance.

5

Target: Focus on specific areas for overall well-being.

Create a fitter, more beautiful, and satisfied YOU!


Instruction for use: For best results drink two or three times daily, 10 to 15 minutes before meals. Mix one packet with eight to ten ounces (250-300 ml) of water, juice, milk or comparable beverage. Stir vigorously or use shaker cup. Drink immediately. May be taken at any time with or without food.


BENEFITS Creates a fibrous matrix that slows the rate at which glucose is absorbed.

Promotes optimal weight/fat loss Supports healthy triglyceride levels

Curbs craving and controls hunger. Supports healthy cholosterol levels

Lowers the glycemic index of the foods you eat

PDR

Bios Life™Slim You’re just inches away from a slim new you! Train your body to burn away excess fat— without the jitters, hunger, or confusion of other weight-loss products or programs. Be a slimmer, more active, more attractive you. Bios Life™Slim is a revolutionary formula designed to help your body balance its cholesterol and triglyceride levels. Taking Bios Life Slim 10 to 15 minutes before meals will help you utilize more of the food energy you eat, while curbing hunger and aiding the body in burning fat. Bios Life™Slim works by using proprietary ingredients, based on carefully selected natural fibers, developed by Unicity International. Drinking Bios Life™Slim twice a day before your two largest meals assists your body in balancing its blood glucose levels- naturally and without the hunger or cravings ulimately leading to a slimmer, more active and more attractive you. CHOLOSTEROL Bios Life™Slim also helps the body to maintain healthy cholosterol levels. Soluble fiber binds to bile acids in the small intensine and is then passed out of the intestine with other waste products. Since the bile acid is removed, the liver must then take in more cholesterol to synthesize more bile acid, This helps lower LDL cholosterol and improve HDL cholosterol. GLUCOSE MANAGEMENT Glucose is a source of fuel for your body, but too much glucose can lead to excess body fat, poor insulin sensitivity and diseases like diabetes. Carbohydrates are a primary source of glucose; and in today's culture of highly processed foods and excessive use of sugars, the average person consumes far too many carbohydrates. Bios Life™Slim slows the rate at which glucose is absorbed into the body and reduces the amount of insulin produced. This can have a direct impact on your overall cholesterol and triglyceride levels improving your overall cardiovascular health. WEIGHT LOSS Drinking Bios Life™Slim before each meal curbs your appetite during and between meals so you eat less. It has also been specially formulated to slow the rate at which glucose is absorbed in the digestive tract, as well as assist the body in regulating fat storage. By keeping insulin levels low when there are still demands for energy, your body begins to utilize the stored fat to meet those demands. In other words, your body has a reason to use its fat reserves as a principal source of energy-helping you lose weight. Bios Life™ Slim is available in convenient easy to carry sachets. When mixed with water and consumed before a meal, the ingredients in one packet of Bios Life Slim go to work to help you reach your weight-loss goals.


Instructions for use: For best results drink two or three times daily, 10 to 15 minutes before meals. Mix one packet with eight to ten ounces (250-300 ml) of water, juice, milk or comparable beverage. Stir vigorously or use shaker cup. Drink immediately. Additional liquid may be consumed. May be taken at any time with or without food. Note: If your current diet is low in fiber, you may wish to introduce this product gradually by using one packet per day for one week, then increase to desired daily servings.


Bios Life™D is a revolutionary, fiber-based, vitamin-rich natural product that helps the body sustain healthy blood sugar levels. Bios Life™D contains: Beta Glucans – A fiber that helps control the lipid and glucose response after a meal, and help stimulate the immune system. Biosphere Fiber™ – A patented blend of five highly soluble fibers that quickly forms a matrix in the digestive system that Slows the rate of absorption of carbohydrates Curbs the appetite so you want to eat less food Traps B-Vitamin Complex – Required by the body for energy production. With proper care and some simple lifestyle adjustments, such as exercising and adopting healthy eating habits, you can support your overall health and help attain your desired blood sugar levels. Adding Bios Life™ D to a daily regimen can help insure you maintain healthy blood sugar levels. Bios Life™D, when used as directed: Helps manage your appetite naturally Helps sustain healthy blood sugar levels with makes you feel fuller, faster.


Super Chlorophyll™


Designed to Promote Overall Cleansing and Health

Super Chlorophyll™ is a proprietary blend of nature’s best ingredients for individuals seeking a natural way to cleanse their bodies and defend against damaging free radicals. 4 Studies have shown that Super Chlorophyll™ is an effective antioxidant 4 Helps regulate bowel function 4 Is used as a cleanser for the intestinal and urinary tract 4 Acts as an alkalizing agent to maintain pH levels 4 Is used as a deodorizer and to help beautify and keep skin vibrant and young 4 Chlorophyll protects DNA from known mutagens 4 Is used to heal wounds Used by individuals as an alkalizing agent to maintain pH levels and whole-body well being A key ingredient in Super Chlorophyll is chlorophyll from the alfalfa plant. Alfalfa has been used for centuries by various cultures as a vitalizing and cleansing agent, and science has recently confirmed the potential health benet of chlorophyll supplementation. Your skin is the largest organ in your body and is the fi rst barrier to protecting yourself from damaging free radicals. Free radicals speed up the aging process and harm healthy cells, making skin appear wrinkled, dry, and discolored. For decades, many cultures have used chlorophyll to heal and revitalize damaged skin. Studies have revealed that Chlorophyllin—the common form of chlorophyll found in supplements—acts as a powerful antioxidant and internal deodorizer. Instructions for use: Take a glass of water and add 3/4 tsp. powder. Stir briskly to dissolve completely. Drink promptly and follow it by a glass of water.


Tasty

Vanilla Protein Charged Meal


MEAL

REPLACEMENT DRINK SHAKE

Everyone knows that it’s important to kick start your day with a healthy breakfast; you’ll have more energy and studies show that those who eat breakfast lose more weight than those that don’t. However, many of us feel we are too busy to eat breakfast, and so skip it. We then eat a large lunch and an even larger dinner, and these meals are usually bereft of nutrients but loaded with fat and sugar. This leads to large blood glucose spikes during meal time and causes our body to store more food as fat. Stop the vicious cycle of adding fat, by starting your day right with Lean Complete; a high-protein, low-carbohydrate breakfast that provides needed nutrients and helps to keep you full until your next meal. It’s crucial to a healthy weight-loss program that you avoid large amounts of high-glycemic foods such as rice, pasta, and sweets. Not only is Lean Complete a good substitute for sugary cereals, it tastes good too! Lean Complete has a rich chocolate/vanilla -flavor that helps to control your sweet tooth while providing the energy you need to make it through the day. Protein Matrix – Lean Complete contains over three types of protein; the importance of this being that different types of protein are absorbed at different times. These different absorption rates ensures that body receives a constant supply of high quality protein – preventing the break down of your existing lean muscle mass. Studies have shown that those who ingest whey protein, the major source of protein in Lean Complete , eat less and feel fuller. Vitamin Blend – Packed with essential vitamins, the Vitamin Blend in Lean Complete helps you to obtain the vitamins you need to keep your body working at peak performance. Followers of the 4-4-12™ system that are looking to burn fat should substitute a healthy alternative for these diet-destroying meals. Lean Complete is an excellent alternative that is packed with vitamins, minerals, fiber, and protein. Lean Complete shake plus a glass of Bios Life™ Slim is a great way to start your day. You’ll reduce cravings and put yourself in a fat-burning state until your next meal. Studies have shown that eating meals regularly (e.g. 4-4-12™) is healthier than infrequent meal times. Infrequent meal times may lead to an increase in LDL cholesterol, increase insulin resistance, and may lead to weight gain over time. Instructions for use: Combine two scoops (18g) with 230 ml of water or skim milk, mix well and enjoy. May be used to replace one meal per day. Do not replace more than two meals per day.


Feel Better

Look Better

Live Better


www.unicity.net/India/events unicityindia@unicity.net Toll Free number: 1-800-102-2467 (BIOS) Outside of India: 080-42911335

Product Code : 26286 MRP : Rs.30/Vol 1 - 03/13

Unicity India Divyashree Chambers 2nd Floor, A Wing 11 O Shaugnessy Road Bangalore 560025

Product cat new all lang(1)  

WELCOME TO HAPPY LIFE PROJECT A, Low Cost Home Based FRANCHISE Business Are you looking for Financial Freedom? Are you looking for Health...

Product cat new all lang(1)  

WELCOME TO HAPPY LIFE PROJECT A, Low Cost Home Based FRANCHISE Business Are you looking for Financial Freedom? Are you looking for Health...

Advertisement