Page 61

МАКЕДПНСКА РИЗНИЦА

Во идниот број ќе читате: По чекорите на македонските богомили Македонците имаат право на самоопределување Предилинденска Македонија Предколумбовски цивилизации Народниот вез во Македонија ...

Мпжеуе: да сппделиуе – да умнпжувауе, дисурибуирауе, јавнп да гп прикажувауе или јавнп дигиуалнп да гп прикажувауе делпуп. Ппд следниуе услпви: Наведи извпр — Мпрауе да гп наведеуе извпрпу на ису нашин какп щуп упа гп направил авупрпу или давауелпу на лиценцауа (нп не на нашин кпј би сугерирал дека уие ве ппддржуваау вас или ващеуп делп). Некпмерцијалнп — Не смееуе да гп кприсуиуе пва делп за кпмерцијални цели. Без адапуирани дела. — Не смееуе да гп прпмениуе, урансфпрмирауе или да гп адапуирауе пва делп.

„Кпга млади луде имаау идеа, уалену и знаеое, упгащ има прпизвпд вреден за ппшиу. Вп Македпнија има Македпнци. Нпрмален, уаукпвинпљубив, урадиципнален, паурипуски нарпд. Пд уакви нащи синпви и ќерки, пд нпрмален нарпд, пд нарпд щуп не гп блауи и кпдпщи свпјпу нарпд на Ал Чазеира, на бугарски, гршки и српски медиуми - е, пд уакпв нарпд дпада преубав прпизвпд. Елекурпнскп издание нарешенп “Македпнска ризница“. Респеку за прпекупу, уексупвиуе и уемиуе. Преппрашувам да се прелисуа и прпшиуа.“ Миленкп Неделкпвски, нпвинар и впдиуел

Е-ПОШТА:

makedonska.riznica@yahoo.com 61

Македонска Ризница 6  
Македонска Ризница 6  

Македонска Ризница, бр. 6, 1 јануари 2013 година