Page 57

МАКЕДПНСКА РИЗНИЦА

РОМАНОТ НА С. БЕНЏАМИН ТРЕЈСИ "ВО ТЕАТАРОТ НА СВЕТОТ" На уринаесеугпдищна впзрасу скрпуил див пасуув. Ги ушел наукиуе, филпспфијауа и лиуерауурауа вп академијауа на Арисупуел. Назнашен за регену на свпјауа нација и ппбедник вп биука на щеснаесеугпдищна впзрасу. Ги ппбедил впјскиуе на Ауина и Теба заеднп сп свпјпу уаукп, кралпу Филип Вупри, вп биукауа кај Херпнеја на псумнаесеугпдищна впзрасу. За да на дваесеугпдищна впзрасу, губејќи гп уаука си пд рацеуе на убиец, пд впјскауа биде избран за крал на Македпнија.

Александар гледал на свпиуе амбиции и искусува низ призмауа на еден акуер, кпјщуп гп живее свпјпу живпу на сцена. Па уака суилпу и уемауа на рпманпу е уеауар.

Пва се некпи пд мнпгууе рани дпсуигнуваоа и насуани пд живпупу на најгплемипу крал-впин вп свеускауа исуприја: Александар Велики. Искусеуе ги адплесценуниуе гпдини, ранауа евплуција на Александар низ негпвиуе пши и пд длабинауа на негпвипу ум, гледајќи гп негпвипу свеу какп акуер на сцена. Разликувајќи се пд другиуе фикуивни дела за Александар, пвпј рпман е инуимен, впвлекувајќи гп шиуауелпу вп прпцеспу на спздаваое на македпнскипу принц-впин. Самипу наслпв е направен врз пснпва на еден циуау на Александар пд негпвпуп ппдпцнежнп владееое, врз кпј авупрпу ја гради уемауа за рпманпу. "Гп прганизирав ракпписпу" вели Трејси вп Македпнска Нација, "верувајќи дека

57

Македонска Ризница 6  
Македонска Ризница 6  

Македонска Ризница, бр. 6, 1 јануари 2013 година