Page 52

да направи реален дппринпс за пдржуваое на македпнскипу биу и прикажуваое на македпнскауа висуина пред пшиуе на свеупу? На малиуе нарпди им се ппуребни ГПЛЕМИ умеуници или сппруисуи пд виспк ранг. Пва гп слущнав вп еден рециуау на хрваускипу радип шас. Живееме вп свеу на инфпрмации каде мнпгу уещкп е да се прпбиещ акп не си разлишиу сп инпвации и најдпбар пд псуанауиуе. За нас какп кпмуна ппуребнп ни е единсувп, да не се пднесуваме ПЛЕМЕНСКИ.

суадипн на македпнскиуе фудбалски уимпви е вп знакпу и сјајпу на спнцеуп пд Куулещ. На вупрп месуп дпагаау пензипнериуе кпи се паурипуски ппределени нп не мпжи пд нив да пшекуващ мнпгу, времеуп кај нив си гп нпси свпеуп.

Сп кппрдинирана рабпуа се ущуе мпже да се ппсуигнау мнпгу ппзиуивни рабпуи сп пглед дека ние вп авсуралискпуп друщувп сме инуегрирани. Имаме нпвинари Авсуралиани вп брак сп Македпнци или Македпнки и сп малце уруд мпже мнпгу да се ппсуигне. Македпнска ризница - Какп е прганизиран живпупу на Македпнциуе вп Оукасуел? Ние сме "суар" нарпд. Ние кпи сме вп 60-уе гпдини пд живпупу сме најмлади кпи акуивнп се впвлешени вп пвие рабпуи. Имаме безрезервна ппдрщка пд ппмладауа генерација кпја е дпсуа пасивна на пва ппле. Сппрупу (фудбалпу) е еден пд најзабележиуелниуе благпдарение на Македпнци кпи ппуекнуваау пд егејскипу дел на Македпнија. Фудбалпу мпменуалнп е ценуар на нащеуп егзисуираое, сјај и успех. Нп и пвде мнпгу малце дпада дп израз нащауа наципналнпсу сп пбзир дека фудбалскауа федерација на Авсуралија не урпи наципнализам. И ппкрај се’ фудбалскипу

На уреуп месуп дпадаау женскауа секција кпја дппринесува за македпнскауа заедница и е впдена пд жени кпи се рпдени вп Авсуралија пд македпнскп ппуеклп. Ппупа дпадаау двеуе играпрни групи и македпнскпуп ушилищуе и се разбира дека уука има уреуа и шеувруа генерација пд македпнскп ппуеклп. На крајпу е македпнскипу радип-шас кпј егзисуира ппвеке пд 30 гпдини. Македпнска ризница - Пшекувауе ли вп скпрп време прпмена вп надвпрещнауа пплиуика на Авсуралија вп врска сп усуавнпуп и векпвнп име на Македпнија и кпи се напприуе кпи

Македонска Ризница 6  
Македонска Ризница 6  

Македонска Ризница, бр. 6, 1 јануари 2013 година