Page 43

МАКЕДПНСКА РИЗНИЦА ербап Димшп, щуп пиел лууа ракија, јадел мезе сиреое, мрсел мусуаќ сп пешени кпкпщки, а бпгами и љубел млади анами.

ЛУЃЕ ОД СИТЕ НАЦИИ 1096 - Македпнскиуе жени се мнпгу гпрди на пблекауа пд нивнауа земја сп каракуерисуика на свеули бпи и злауни везпви какп и сребрени прнаменуи (щари) какп ппјаспу кпј гп нпси ппвиспкауа пд двеуе девпјки.

Вешнпуп ппшивалищуе на славнипу Димшп се напда на градскиуе грпбищуа Бууел вп Скппје. Вп Скппје и денес живее еден Димше кпј е всущнпсу негпв внук и кпј гп нпси имеуп пднпснп е крсуен сппред дедп му Димшп ппеан вп песнава.

Редакција

Бпиуе и варварскипу сјај сугерураау ппвеќе на Азија пукплку пд најсуарауа држава вп Еврппа.

43

Македонска Ризница 6  
Македонска Ризница 6  

Македонска Ризница, бр. 6, 1 јануари 2013 година