Page 37

МАКЕДПНСКА РИЗНИЦА упппминиуе. Именп, градпу Неврпкпу (Гпце Делшев) се напда вп Пиринска Македпнија, денес вп спсуав на Република Бугарија.

Грција ја применува вп свпјауа надвпрещна пплиука кпн свпјпу северен спсед Република Македпнија.

Тпкму заупа, ваквпуп именуваое на Зрнпвп, намесуп ппгршуваое и брищеое на минаупуп, всущнпсу самп гп ппуврди исуприскиу факу за ппврзанпсу и единсувп на уериупријауа на Македпнија. Самп за ппјаснуваое, сп исцрууваоеуп на границиуе вп 1913 гпдина, Зрнпвп псуанува вп Грција, а Неврпкпп кпн кпгп прирпднп гравиуираще псуанува вп Бугарија. Заради пва целипу регипн пд Зрнпвскауа кпулина мпраще да се пренуира кпн нпвипу админисурауивн ценуар Драма. Така, именуваоеуп на Зрнпвп за ,,дплен“ вп пднпс на ,,гпрен“ Неврпкпп кпј псуана пд другауа срана на границауа самп ја ппуврди ираципналнпсуа на државнауа пплиуика на Грција кпја смеуаще дека сп прпмена на упппнимиуе ќе успее да ја измени факуишкауа спсупјба и да ја прпмени исуприскауа реалнпсу. Пваа пплиуика, за жал и сега, пп 85 гпдини

Д-Р

Дејан Маролов

(ппсвеуенп за мпиуе баба и дедп, Марија и Димиуар Марплпви, рпдени вп Зрнпвп, ппгребани вп Щуип)

37

Македонска Ризница 6  
Македонска Ризница 6  

Македонска Ризница, бр. 6, 1 јануари 2013 година