Page 36

муслиманскп семејсувп. Какп резулуау на прпцесиуе на исламизираое, вп првауа пплпвина на XIX вп Зрнпвп ималп 240 хрисуијански и 40 муслимански семјесува. Сппред првиуе ппписи на нпвауа гршка власу вп 1913 г. вп Зрнпвп ималп пкплу 2000 жиуели.

Веќе вп 1940 гпдина брпјпу на жиуели се згплемува на пкплу 3300, нп пва не се дплжи на прирпден прирасу на населениеуп ууку на маспвнауа кплпнизација сп гршки бегалци пд Турција. Пп Вупрауа свеуска впјна, пак, брпјпу на население се намалува на пкплу 2700. Пва намалуваое билп дирекунп на щуеуа на македпнскипу елемену пд населениеуп кпј заради исуприскиуе слушуваоа и неппднпсливипу живпу гп напущуа рпднипу крај и вп главнп бега преку границауа вп Бугарија или вп Република Македпнија какп дел пд Југпслпвенскауа федерација. Сиуе исуприски неппвплнпсуи кпи се слушувале вп пвпј дел на Македпнија придпнеле денес вп Зрнпвп да има самп мал дел на авупхупнп македпнскп население, а ппупмциуе на бегалциуе да се среќаваау низ исупшнипу дел на Република

Македпнија, впглавнп вп Щуип и свеуиникплскп, какп и низ цела Бугарија, впглавнп Спфија, Благпевград, Варна иун.

Пфицијалнп денес Зрнпвп е преименуванп вп Кауп Неврпкппипн. Пва се дплжи на државнауа пплиука на Грција за прпмени на упппнимиуе вп нпвппсвпениуе уериуприи вп 1913, сп Закпнпу за преиминуваое на селауа, градпвиуе и граушиоауа пд сепуември 1926 гпдина. Целуа на пвпј Закпн е јасна и се спсупела вп ппгршуваое на нпвппсвпениуе уериуприи. Пваа пплиука на гршкауа држава не гп изпсуави ниуу Зрнпвп ниуу негпвпуп ппкружуваое. Нпвпуп име на Зрнпвп беще Кауп Неврпкппипн. Пнпј щуп разбира гршки, ќе сфауи дека ,,кауп“ знаши ,,дплнп“, пднпснп дека нпвпуп име на Зрнпвп знаши ,,дплен Неврпкпп“. „Неврпкпп“, пак, прпизлегува пд месуппплпжбауа на Зрнпвп вп пднпс на градпу Неврпкпп, кпј се напда севернп пд негп. Ирпнишнп, упкму ваквауа прпмена на имеуп на Зрнпвп е спсема сппрпуивна пд целиуе на Закпнпу за прпмена на

Македонска Ризница 6  
Македонска Ризница 6  

Македонска Ризница, бр. 6, 1 јануари 2013 година