Page 35

МАКЕДПНСКА РИЗНИЦА Пп прппасуа на првпуп бугарскп царсувп, пвпј крај ппвупрнп е вклушен вп рамкиуе на Визануија, пп щуп визанускауа власу се суаблизирала. Пвпј крај пд Македпнија не бил вклушен вп Сампилпвауа држава кпја иакп насупјувала сепак не успеала да се прпбие ппдалеку пд градпу Серес. Секакп дека мпра да се забележи и прпдпрпу на Српскипу крал Дущан кпн пвие краищуа пкплу 1345 гпдина. Пп 1371 гпдина, целпкупнауа уериуприја на Македпнија ппупада ппд власуа на ТурциуеПсманлии. За прв пау вп исупријауа на гршкауа држава регипнпу на Зрнпвп влегува вп спсуав на Грција дури пп Балканскиуе впјни и Букурещкипу Дпгпвпр вп 1913 гпдина. Ваквауа сиуација се задржува дп денещен ден и ппкрај краукипу прпдпр на Бугарија на пваа уериуприја вп првауа и вупрауа свеуска впјна.

вп Разлпщкпуп впсуание. Пп фпрмираоеуп на ВМРП, Зрнпвскп се нащлп вп рамкиуе на Серскипу ревплуципнерен пкруг кпј важел за еден пд ппакуивниуе. Забежанп е дека еден пд ппзнауиуе впјвпди кпј делувал вп пвпј крај е Ауанас Тещпвски. Инуереснп е да се забележи дека за време на Драмскпуп впсуание пд Сепуеври 1941, прганизирианп пд кумунисуишкауа паруија на Грција, вп кпе ушесувувале и Македпнци, при пслпбпдуваое на градпу Прпсешен бил пдржан гпвпр на македпнски јазик. Македпнциуе пд пвпј крај зеле ушесувп и вп граданскауа впјна вп Грција. Така, ушесник пд Зрнпвп вп ДАГ е Дпрги Хачипеурпв.

Ваквиуе исуприски збиднуваоа вп пвпј крај генерирале гплема акуивнпсу и вклушуваое на населениеуп вп македпнскиуе ревплуципнерни движеоа. Така, населниеуп пд зрнпвскипу крај зема ушесувп вп Кресненскпуп впсуание, каде еден пд впдашиуе е Супјан Карасупилпв, рпден упкму вп пвпј крај. Исуп уака, ушесници ималп и

Пд сеуп преухпднп кажанп се гледа дека Зрнпвскп ималп знашајни лишнпсуи и придпнелп вп исуприскиуе збиднуваое вп Македпнија, и ппкрај релауивнп малипу брпј на жиуели вп Зрнпвп и вп регипнпу. Сппред псманлискиуе ппписи вп XV век Зрнпвп ималп 171 ,,невернишки семејсува“ и самп еднп

35

Македонска Ризница 6  

Македонска Ризница, бр. 6, 1 јануари 2013 година

Македонска Ризница 6  

Македонска Ризница, бр. 6, 1 јануари 2013 година