Page 10

пд негпвипу-кишевскипу крај пд каде щуп ппуекнувал - Дплнп Кишевп (каква щуп била 6-уа

Пхридска дружина), и каде щуп уплку гпдини бил репнски нашалник-Рабеуин Кпл.

Македонски доброволци-II (Скопска) дружина на Македоно-Одринското Ополчение Пшигледнп е дека Мисајле не се ппмирил сп факупу щуп Прганизацијауа се ресцепила на два дела и упа щуп ппшнале безумни ауенуауи на сиуе сурани. Шеуиуе ппвеќе време губеле на ликвидираое на неисупмисленици, пукплку вп бпрбауа за пслпбпдуваое на Македпнија. Тпа щуп не му билп дпзвпленп да спсуави шеуа за да

замине за Македпнија, збпрува дека пдрпдениуе ракпвпдиуели на Прганизацијауа кпи щуп гп фпрмирале Ппплшениеуп, немале дпверба дека упј ќе ги следи нивниуе упаусува дикуирани пд Медуспјузнишкипу Дпгпвпр за разделуваое на Македпнија. Заупа, му дпзвплиле да ушесувува вп единица за кпја щуп

Македонска Ризница 6  
Македонска Ризница 6  

Македонска Ризница, бр. 6, 1 јануари 2013 година