Page 1


Índex

1. QUÈ ÉS EL TREBALL DE RECERCA....................................................................................pàg 1 2. OBJECTIUS DEL TREBALL DE RECERCA...........................................................................pàg 2 3. PAPER DEL TUTOR/A DEL TREBALL DE RECERCA..........................................................pàg 2 4. COM DESENVOLUPAR EL TREBALL..................................................................................pàg 3 5. CRITERIS D'AVALUACIÓ I CÀLCUL NOTA FINAL ...........................................................pàg 4 6. CALENDARI I TERMINIS......................................................................................................pàg 5 7. ELECCIÓ DEL TEMA: CRITERIS PER A L'ASSIGNACIÓ D'ÀMBIT.....................................pàg 6 8. PROPOSTES DELS DEPARTAMENTS PER AL CURS 2013-14 •

Antropològic i Social: Filosofia/Ètica/Política/Psicologia/Sociologia.........pàg 7

Antropològic i Social: Història/Geografia/ Història de l'Art ..........................pàg 8

Antropològic i Social: Religió............................. ..............................................pàg 9

Artístic: Música......................................................................................................pàg10

Artístic: Visual i Plàstica.......................................................................................pàg10

Científic: Biologia/CTMA/CMC.........................................................................pàg11

Científic: Física i Química...................................................................................pàg12

Científic: Matemàtiques.....................................................................................pàg13

Economia i Empresa...........................................................................................pàg13

Educació Física....................................................................................................pàg14

Llengües Clàssiques.............................................................................................pàg14

Llengües Estrangeres: Anglès.............................................................................pàg15

Llengües Estrangeres: Francès...........................................................................pàg16

Llengües Pròpies: Llengua Castellana i Literatura.........................................pàg16

Llengües Pròpies: Llengua Catalana i Literatura...........................................pàg17

Tecnologia ...........................................................................................................pàg17


INS PRÍNCEP DE VIANA. Coordinació Batxillerat TREBALL DE RECERCA Promoció 2013-2015

Pàgina 1

1. QUÈ ÉS EL TREBALL DE RECERCA El treball de recerca és una activitat d’investigació que ha de fer tot l’alumnat de batxillerat. S’ha d’iniciar preferentment durant el primer curs i presentar obligatòriament durant el segon curs. Té una durada d’unes 70 hores i representa el 10% de la qualificació final del batxillerat. L'objectiu del treball és que l'alumnat posi en marxa determinats procediments, i que ho faci en àmbits de recerca que poden ser diferents d'aquells on els va adquirir, aprofundint sobre algun tema d'interès que estigui al seu abast. D'aquesta manera, l'alumnat es prepara per adaptar-se a situacions semblants de la vida acadèmica o professional posterior, en les quals hagi d'aplicar diferents procediments, fer transferència de coneixements d'un camp a un altre i mostrar capacitat per organitzar-se i planificar la feina de manera autònoma. El treball de recerca pot emmarcar-se dins l'àmbit d'una matèria o pot ser interdisciplinari. El Treball de Recerca té caràcter individual. En els casos en què alguna de les seves parts requereixi, per la pròpia dinàmica de la recerca, un treball en grup, pot fer-se en grups reduïts, d'entre dos i quatre alumnes. En aquests casos, caldrà assegurar que cadascun dels membres del grup assoleix la competència en recerca d'acord amb els objectius plantejats, amb una avaluació individual de cada alumne/a. En particular, el dossier del treball i la presentació que se’n faci han de ser individuals. En acabar el treball, segons el calendari establert, s'ha de lliurar una memòria amb els resultats de la investigació i també fer una exposició oral davant del tribunal perquè l’avaluï. A la memòria1 s'hauran d’incloure els següents apartats: ( 2 còpies ) -

Portada / Índex

-

Introducció, explicitant la justificació i el procés de gestació del tema escollit, els objectius del treball i la metodologia emprada. Nucli de l'informe: conté informació, distribuïda en capítols , sobre els mètodes de treball seguits, les lleis aplicades, els càlculs efectuats, descripcions i dibuixos dels resultats obtinguts i la interpretació i anàlisi d'aquests resultats. Conclusions. Referència a las fonts d’informació (bibliografia, etc.) Annexos.

-

-

L’exposició oral2 en públic consisteix a fer una breu exposició del treball i defensar-lo davant del tribunal, responent a les preguntes que es formulin, si s’escau. ( aproximadament 20 minuts més temps de les preguntes )

1 Consulteu les PAUTES DE PRESENTACIÓ DE TREBALLS AL BATXILLERAT / Moodle Tutoria Batxillerat 2 Consulteu les ORIENTACIONS PER FER PRESENTACIONS ORALS / Moodle Tutoria Batxillerat


INS PRÍNCEP DE VIANA. Coordinació Batxillerat TREBALL DE RECERCA Promoció 2013-2015

2. OBJECTIUS DEL TREBALL DE RECERCA

Pàgina 2

3

La matèria de treball de recerca del batxillerat té com a finalitat el desenvolupament de les capacitats següents: 1. Fer una cerca sobre un tema d'interès personal i que sigui abastable, durant un temps determinat i de manera constant i aprofundida. 2. Posar en pràctica els coneixements adquirits en les diferents matèries del batxillerat en relació amb la metodologia de recerca. 3. Aplicar la metodologia de recerca adequada als objectius fixats i seleccionar i tractar les fonts d'informació i documentació adients. 4. Treballar de manera autònoma, mostrar iniciativa i creativitat, esperit crític i consciència de la dimensió ètica dels processos. 5. Usar les TIC durant el procés de recerca, tractament de la informació, anàlisi i presentació final dels resultats. 6. Comunicar oralment i per escrit les idees principals amb coherència, cohesió i correcció lingüística i estilística i d'acord amb uns criteris formals de presentació dels treballs.

3. PAPER DEL TUTOR/A DEL TREBALL DE RECERCA Durant les diverses fases de realització del treball de recerca, els i les alumnes són assessorats i supervisats per un/a professor/a: el/la tutor/a del treball de recerca. En aquest sentit, són tasques del/de la tutor/a: -

Formar l’alumne en la metodologia de la investigació científica i ajudar-lo a adquirir hàbits respecte les convencions específiques de l’àrea.

-

Informar i orientar l’alumne respecte la memòria (estructura, ...) i la presentació oral, els criteris d’avaluació que es seguiran al llarg del procés, ...

-

Fer el seguiment de l’alumne, vetllant pel compliment dels compromisos presos en les diferents reunions de TR (diari de treball de l’alumne, diari de seguiment del tutor, ...) i deixar-ne constància oficial.

-

Dirigir el desenvolupament del treball, reorientant l’alumne si cal.

-

Fer de les reunions setmanals una eina bàsica per garantir que el TR es desenvolupa de manera òptima.

L’alumne és l’únic responsable dels originals dels treballs elaborats. Això implica que fins el moment de lliurar la versió definitiva, l’alumne s’haurà d’assegurar de tenir còpies de seguretat actualitzades dels documents relatius al seu Treball de Recerca. 3 Currículum batxillerat – Decret 142/2008 - DOGC núm. 5183


INS PRÍNCEP DE VIANA. Coordinació Batxillerat TREBALL DE RECERCA Promoció 2013-2015

Pàgina 3

4. COM DESENVOLUPAR EL TREBALL

I nteressos i preferències personals

Modalitat de batxillerat i perspectiv es acadèmiques i professionals

Propostes departaments

ELEGIR EL TEMA DEL TREBALL Fixació de l'objectiu o hipòtesi de partida Esquema contingut

Recerca bibliogràfica Experiments

Les dades obtingudes es poden recollir en taules, gràfics, textos, quadres, fitxes, etc. I dentificar les dades més importants, les relacions, ev olució...

Elaboració d'un document escrit, degudament estructurat, que reculli i reflecteixi tota la recerca. En primer lloc cal redactar el nucli de l’informe i després la introducció i les conclusions.

PLANIFICAR LA RECERCA

OBTENIR INFORMACIÓ

ANALITZAR I INTERPRETAR LA INFORMACIÓ

ESTABLIR CONCLUSIONS

Especificació de les activ itats prev istes, del mètodes que farem serv ir,etc.

Observ ació directa Entrev istes o enquestes

Explicacions, conseqüències, solucions...

Que confirmin o desmenteixin la hipòtesi o les prev isions fetes

REDACTAR LA MEMÒRIA Planificació exposició. M aterial de suport. Assaig

EXPOSICIÓ ORAL

Presentació del procés i resultats de la recerca dav ant un tribunal.


INS PRÍNCEP DE VIANA. Coordinació Batxillerat TREBALL DE RECERCA Promoció 2013-2015

Pàgina 4

5. CRITERIS D'AVALUACIÓ4 I CÀLCUL NOTA FINAL Els aspectes a valorar són: 1. Mostrar iniciativa en la formulació de preguntes, hipòtesis o objectius del treball. 2. Mostrar responsabilitat, constància i regularitat en el procés de realització del treball. 3. Planificar i temporitzar de manera rigorosa la feina d'acord amb els objectius plantejats. 4. Aplicar la metodologia de recerca adequada als objectius del treball, afrontar els problemes generats durant el procés de recerca i tenir capacitat per reconduir les estratègies. 5. Seleccionar de forma correcta les fonts d'informació, tot mostrant capacitat per accedir a fonts diversificades i contrastades, gestionar la informació i aplicar de forma rigorosa, crítica i objectiva mètodes d'anàlisi i interpretació de les dades. 6. Redactar un informe ben estructurat i amb rigor formal, on s'exposin les idees principals amb coherència, cohesió i capacitat de síntesi. 7. Elaborar les conclusions de la recerca de forma personal i avaluar críticament el propi treball. 8. Expressar-se oralment i per escrit amb correcció gramatical i estilística, tot dominant el vocabulari tècnic específic. 9. Exposar oralment els resultats de la recerca de forma ordenada, clara i concisa. 10. Emprar les TIC i els MAV durant el procés de recerca i presentació dels resultats. A més d'aquests criteris genèrics, cadascun dels àmbits pot establir criteris específics de l'àrea. L'avaluació del TR la realitza un tribunal format pel tutor/a del TR i dos membres més del claustre de professors ( preferiblement un del mateix àmbit i un altre d'un àmbit diferent ). L’avaluació del treball de recerca considera tres notes diferents: •

Nota de seguiment del treball realitzat pel tutor/a. Representa el 50% de la nota final del treball.

Valoració de la memòria. Representa el 30% de la nota final del treball. Aquesta nota l'assigna el tribunal.

Valoració de l'exposició oral del treball. Representa el 20% de la nota final del treball. Aquesta nota l'assigna el tribunal.

4 Currículum batxillerat – Decret 142/2008 - DOGC núm. 5183


INS PRÍNCEP DE VIANA. Coordinació Batxillerat TREBALL DE RECERCA Promoció 2013-2015

Pàgina 5

6. CALENDARI I TERMINIS Setmana 13 gener 2014 Setmana 20 gener 2014. Setmana 28 gener 2014.

Preparació assistència a les exposicions orals de l'alumnat de 2n de batxillerat. Tria exposicions. Preparació assistència a les exposicions orals de l'alumnat de 2n de batxillerat. Pauta d'observació. Assistència a les exposicions orals de l'alumnat de 2n de batxillerat. Valoració exposicions a l'hora de tutoria.

Setmana 10 febrer 2014. Setmana 17 febrer 2014. Setmana 24 febrer 2014. Setmana 17 març 2014 Setmana 16 juny 2014 Març -juny 2014 Vacances d'estiu Setmana 8 setembre 2014 Inici de curs 5 desembre 2014 .10 desembre 2014 Desembre Vacances de Nadal Setmana 12 gener 2015 .14 gener 2015 14 gener / 27 gener 2014 .27 gener 2015 .28 gener 2015 .29 gener 2015 130 gener 2015 Fins 6 febrer 2015

Presentació per part dels tutors/es de grup de l’organització del TR al nostre centre. Propostes departaments. Elecció d’àmbit. Formulari on-line 1a assignació d'àmbit (notes 1a av.). Consulta Moodle Tutoria Batxillerat 2a assignació d'àmbit (notes 2a av.).Consulta Moodle Tutoria Batxillerat 3a assignació d'àmbit (notes finals).Consulta Moodle Tutoria Batxillerat Inici del TR i trobades alumnat – tutor/a del TR (a criteri del tutor/a). Concreció i acotació del tema. Establiment d’un calendari de treball individual durant l’estiu amb les tasques concretes proposades. Treball alumnat. 4a assignació d'àmbit (notes finals convocatòria extraordinària) Lliurament feina estiu. Trobades amb el/la tutor/a segons l’horari establert. Data límit presentació de l'esborrany. Revisió i redacció definitiva. Nomenament dels tribunals i publicació del horari d’exposicions. Data límit lliurament del treball. Preparació amb els tutors/es de les exposicions orals Constitució dels Tribunals i exposició oral dels treballs. Els tutors/es comuniquen als seus alumnes les notes de seguiment, memòria i presentació oral. Data límit per omplir les actes d’avaluació. Publicació notes finals de TR a les aules. Reclamacions notes mitjançant un escrit a Direcció. (Model reclamació Moodle Tutoria Batxillerat)


INS PRÍNCEP DE VIANA. Coordinació Batxillerat TREBALL DE RECERCA Promoció 2013-2015

Pàgina 6

7. ELECCIÓ DE TEMA I CRITERIS PER A L'ASSIGNACIÓ D'ÀMBIT És el primer pas en la realització del treball. Per prendre la decisió cal tenir en compte:

     

Els interessos i preferències personals. La modalitat de batxillerat que es cursa. La preparació acadèmica. Les perspectives professionals de cara al futur. Els mitjans o recursos de què disposa o podrà disposar l’alumne/a per a la realització del treball Les propostes que ofereixen els Departaments.

Els criteris per assignar àmbit són els següents: 1. Rendiment acadèmic. ✔

1a assignació amb les notes de la 1a avaluació (màx 3 matèries suspeses)

2a assignació amb les notes de la 2a avaluació. (màx 3 matèries suspeses)

3a assignació amb les notes finals de juny. (màx 3 matèries suspeses )

4a assignació amb les notes de la convocatòria extraordinària de setembre.(alumnat que passa a 2n de batxillerat) 2. La modalitat de batxillerat i els estudis posteriors que es volen cursar. 3. La tria d'un dels temes proposats per un departament. 4. La presentació d'una proposta concreta de treball. ✔

L'alumnat haurà d'omplir un Formulari on-line de tria d'àmbit. S'han d'escollir 5 àmbits diferents per ordre de preferència. Coordinació de Batxillerat, en funció de la disponibilitat del professorat i dels criteris d'assignació establerts, anirà fent públiques les diferents assignacions al Moodle de Tutoria de Batxillerat. Una vegada tingueu àmbit assignat, us heu de posar en contacte amb el cap de departament de l'àmbit i/o amb el professor/a que durant aquest curs fa la matèria, per tal de posar en marxa el vostre treball de recerca. Es realitzarà el treball, únicament, si es passa a 2n curs. Durant tot el procés, caldrà omplir un quadern de seguiment.


INS PRÍNCEP DE VIANA. Coordinació Batxillerat TREBALL DE RECERCA Promoció 2013-2015

Pàgina 7

8. PROPOSTES DELS DEPARTAMENTS PER AL CURS 2013-14 ÀMBIT ANTROPOLÒGIC I SOCIAL: FILOSOFIA , ÈTICA , POLÍTICA , ANTROPOLOGIA , SOCIOLOGIA I PSICOLOGIA 

Investigació sobre el “drop out” entre els alumnes de l'Institut Príncep de Viana. En la terminologia europea, s'anomena drop-out o abandonament escolar al que es produeix desprès de l'educació secundària obligatòria. Es considera que els i les joves han de continuar la seva formació i que si no ho fan, els governs han d'implementar polítiques que els recuperin per al sistema de formació. Objectiu: Saber què ha passat amb la vida de formació o la inserció laboral dels alumnes que en algun moment han estat matriculats a l'Institut Príncep de Viana en els darrers 4 cursos, aquest inclòs. Deixar un model de seguiment pels propers anys.

Disseny i implementació d'una política de comunicació externa d'un centre d'ensenyament. Aplicació a l'Institut Príncep de Viana. Objectius: Dissenyar una política mantinguda de comunicació, establir els principis generals i implementar un sistema de generació de informació, difusió i col·laboració amb els formadors d'opinió de l'entorn,conèixer en detall els canals de formació d'opinió del barri de Sant Andreu, entrar en contacte amb ells, oferir-les acords de col·laboració avantatjosos per totes dues parts, organitzar a l'Institut un sistema recurrent de generació d'informació cap a fora i crear una mitja propi de difusió.

Es poden proposar altres temes.


INS PRÍNCEP DE VIANA. Coordinació Batxillerat TREBALL DE RECERCA Promoció 2013-2015

Pàgina 8

ÀMBIT ANTROPOLÒGIC I SOCIAL: HISTÒRIA HISTÒRIA  Els moviments carlins a Catalunya i Aragó al segle XIX.  El moviment anarquista a Catalunya.  Història del moviment obrer.  Història de la vida quotidiana en l'etapa històrica que l'alumne li pugui interessar.  Fem una excavació arqueològica. Cerquem informació sobre el tema. Planifiquem les actuacions. Classifiquem i datem les troballes. Valorem la importància de les troballes.  Fem una recerca històrica. Per què fer recerca del passat. Saber què va passar és difícil. Sempre observem el passat amb els ulls del present. Per què hi ha tant d’interès pel passat. HISTÒRIA I GÈNERE  El paper de la dona a la II República Espanyola.  Les dones a la història: Pot ser en un període determinat. Poden centrar-se en dones rellevants o bé en el paper de les dones en les diferents etapes històriques, com a col·lectiu o el seu paper dins dels diferents grups socials.  Per què les dones no ocupen a llocs més importants a la nostra societat ? Descripció de les diferències entre diversos països. Motius històrics de les diferències. Motius socials.  Cinema i dones.  Què podem fer davant el masclisme ? Sexe. Gènere. Condició masculina. Models alternatius. Relacions igualitàries. Masculinitat i diversitat cultural. Masculinitat i adolescència. Masclisme a l'IES. SEGLES XX I XXI  L’herència del Franquisme a la societat espanyola o catalana actual.  La guerra freda.  L'origen dels moviments totalitaris al segle XX.  L'holocaust.  La memòria històrica. Oblit, depuracions i reparacions a les societats que han patit processos repressius.  La història de la Pegaso i el seu paper a la transició.  Història del barri.  Història oral. Reconstruïm la història recent a partir del treball amb els avis/es.  Memòria històrica: Debat social.  Estudiem el nostre grup: Rols, lideratges, xarxes (messenger fotolog, facebook, etc..)

CONFLICTES  Israelians i palestins. Les raons d'uns i altres.  La guerra a través de la Història.  Guerra i Cinema.  Els conflictes als centres d'ensenyament.  Negociem un bon conveni. Què és el que negociarem? Amb qui? Estratègia. I si no surt bé què passa?  Fem una ONG. Objectiu..Públic potencial. Infraestructura. Actuacions.  Fem la pau. Proposem un procés de pau per aturar una guerra. Raons per seguir lluitant. Raons per abandonar la lluita. Qui negocia què. Reparacions de guerra.


INS PRÍNCEP DE VIANA. Coordinació Batxillerat TREBALL DE RECERCA Promoció 2013-2015

Pàgina 9

ÀMBIT ANTROPOLÒGIC I SOCIAL: GEOGRAFIA I HISTÒRIA DE L'ART GEOGRAFIA

    

El patrimoni de la revolució industrial a Barcelona (o Catalunya) El procés de globalització. Moviments antiglobalització. Canvis urbanístics a la Barcelona del segle XXI Les migracions als segles XX i XXI. Fem un viatge: Explorem i coneguem altres països

HISTÒRIA DE L'ART

L’oferta museística de Barcelona. Història de les imatges prohibides o proscrites. Anàlisi de l’impacte de la imatge a través del temps. Guerra i Cinema. Art i ciutat. Edificis i mobiliari urbà de valor artístic a la ciutat de Barcelona. Fem una pel·lícula. Fem un guió. Contractem els treballadors. Rodem. Exhibim.

Es poden proposar altres temes.

   

ÀMBIT ANTROPOLÒGIC I SOCIAL: RELIGIÓ

Simbologia de les Religions

Religió o Espiritualitat en el món d'avui

Presència de les Grans Religions a Catalunya (Barcelona)

Convivència i Diàleg entre les Religions

Actualitat i conflictivitat de l'ètica/moral cristiana en la societat d'avui.

El paper de la dona en les Religions.

Estudi d'alguna Religió d'interès personal

Es poden proposar altres temes.


INS PRÍNCEP DE VIANA. Coordinació Batxillerat TREBALL DE RECERCA Promoció 2013-2015

Pàgina 10

ÀMBIT ARTÍSTIC: MÚSICA MÚSICA I HISTÒRIA    

Compositors, intèrprets, estils i èpoques. Història dels instruments musicals. Relació entre música i pintura. Música incidental: literatura, dramatúrgia, cinema…

MÚSICA I CIÈNCIA     

Contaminació acústica. La matemàtica de la música:dels intervals a les simfonies. Interpretació musical i noves tecnologies: noves possibilitats expressives. La composició musical i les noves tecnologies: nous conceptes. Musicoteràpia.

MÚSICA I SOCIETAT    

Sociologia de la música. Música i psicologia. Realitats musicals, realitats socials. Música i educació.

Es poden proposar altres temes.

ÀMBIT ARTÍSTIC: VISUAL I PLÀSTICA

      

Comunicació visual (la fotografia) Comunicació visual i disseny tèxtil. Disseny industrial (mobles, estampació, etc.) Disseny del mobiliari d’una escola bressol. Disseny d’una biblioteca. Rehabilitació d’una casa. Com es construeixen els pisos. • necessitat vital. • necessitat climàtica. La cultura inventa el paisatge. Paisatge –entorn natural (urbanisme). Dibuix artístic i comunicació gràfica. Teoria i ciència del disseny. Dona, cultura i indústria. Un altre consum es possible. Imatge gràfica audiovisual.

Es poden proposar altres temes.

      


INS PRÍNCEP DE VIANA. Coordinació Batxillerat TREBALL DE RECERCA Promoció 2013-2015

Pàgina 11

ÀMBIT CIENTÍFIC: BIOLOGIA, GEOLOGIA I CMC Algun d'aquests treballs es podran fer en petit grup. Hi ha la possibilitat de fer la part pràctica al Parc de Científic de Recerca de Barcelona. BOTÀNICA        

Estudi morfològic a nivell macroscòpic i microscòpic d’una planta Estudi del rendiment de la fotosíntesi en Elodea Estudi de com influeixen distints factors en el cicle vital de la Brassica Estudi de les plantes de l'alzinar i fabricació d'un herbari. Plantes medicinals o Plantes aromàtiques o Les espècies i la cuina. La seva utilitat. Acció de la pluja àcida sobre els vegetals Itinerari botànic de Sant Andreu Cicle vital d'un arbre

ZOOLOGIA   

Estudi del desenvolupament en un animal (Artèmia, cucs de la farina,...) Estudi del comportament d'un animal vertebrat (Zoo) Influència de diferents factors en el desenvolupament de l’Artèmia o algun altre animal

BIOLOGIA HUMANA  Estudi dels hàbits (alimentaris, consum de tabac, etc.) de la població escolar de l’INS Príncep de Viana.  Estudi de la funció cardiovascular en una població d'alumnes.  Estudi del temps de reacció.  Homeopatia. Què en sabem ?  Medecina xinesa versus medecina occidental GENÈTICA

Estudi d’algun caràcter com albinisme, daltonisme a la població.

MICROBIOLOGIA   

El mon microbià: cultius de microorganismes. Quin sabó desinfecta més ? Fabricació de iogurt, de pa.

BIOMATERIALS Estudi de biomaterials per la substitució d'algunes parts del cos humà ECOLOGIA      

Estudi dels microorganismes d’una bassa, font, etc.… El plàncton: diferències entre les diferents estacions de l'any. Estudi dels organismes que viuen en un determinat lloc (ocells del Parc de la Pegaso, organismes que viuen sobre un arbre, …) Les algues del litoral: estudi de la influència dels factors que influeixen en la seva distribució Algun Tema relacionat amb sostenibilitat de Barcelona: consum aigua, elèctric, reciclatge. La pluja àcida i la germinació de les llavors.

GEOLOGIA  

Quines roques hi ha en els edificis del nostre barri? Itinerari geològic Estudi de Sorres

Es poden proposar altres temes.


INS PRÍNCEP DE VIANA. Coordinació Batxillerat TREBALL DE RECERCA Promoció 2013-2015

Pàgina 12

ÀMBIT CIENTÍFIC: FÍSICA I QUÍMICA Els Treballs de recerca d'aquestes matèries poder ser experimentals o teòrics. Els Treballs de Recerca experimentals poden fer-se per parelles, per tant, és important que si hi ha alumnes interessats en algun tema, parlin entre ells i s'hi apuntin junts. Els treballs finals han de ser individuals. La part teòrica pot ser diferent, mentre que la part experimental serà comuna.

FÍSICA 

Estudi de fenòmens ondulatoris: • •

Temes sobre l'univers (treball teòric): • • •

Estudi del so. Elaboració i interpretació d'un mapa sònic. Estudi i reproducció d'experiències amb la llum mitjançant un làser comercial. Història de les idees sobre l'univers. Estat actual de la qüestió. L'estació espacial: història i seguiment actual. Forats negres, supernoves, neutrins etc.

Contaminació electromagnètica. Estudi de l'impacte ambiental de repetidors de telèfono, radio, TV, mòbils i xarxes wifi.

La radioactivitat: •

Aplicacions mèdiques

Residus radioactius

QUÍMICA 

Anàlisi qualitatiu d’ions.

Preguntes i respostes que ens han conduït en el viatge cap a l'interior de la matèria

La química aplicada a l’anàlisi de la qualitat dels nostres rius

Anàlisi i estudi de productes quotidians: • • • • • • •

Àcid acetilsalicílic de diferents medicaments. Estudi del contingut i la degradació de la Vitamina C en diferents tipus de taronges, diferents medicaments i/o sucs de fruites. La qualitat de diferents aigües potables: anàlisi de la duresa deguda al calci i al magnesi, l’alcalinitat, la quantitat de clorur i oxigen dissolt, ... Antiàcids comercials. Estudi i determinació de la capacitat de neutralització de tres antiàcids. Quin és el millor antiàcid comercial? Determinació del catió ferro(II) de píndoles antianèmiques. Per què necessita ferro el nostre organisme? Amoníac dels medicaments per a picades d’insectes. Què conté un antídot per les picades d’insectes? Iode d’algues marines. Totes les algues porten iode?

Es tindran en compte els temes proposats per l’alumnat.


INS PRÍNCEP DE VIANA. Coordinació Batxillerat TREBALL DE RECERCA Promoció 2013-2015

Pàgina 13

ÀMBIT CIENTÍFIC: MATEMÀTIQUES 

Envasos i embalatges: disseny o economia? Anàlisi de la forma dels diferents envasos i embalatges del mercat i estudi dels motius de les diferents formes trobades. Veure la importància que té en cada cas l'economia en la fabricació dels diferents empaquetaments.

Tècniques de recompte i aplicació en el càlcul de probabilitats.

Estudi de les còniques.

Aplicació de programes informàtics a l'aprenentatge de les matemàtiques.

Estudi de les distribucions bidimensionals. Casos pràctics.

Les matemàtiques i les dones.

Relació de la geometria i l'estètica. El nombre d'or.

Estudi de les successions i progressions aritmètiques i geomètriques. Successions de Fibonazzi.

Sistemes electorals. La llei d'Hont.

Es poden proposar altres temes.

ÀMBIT ECONOMIA I EMPRESA

Qüestions d'Economia Solidària: Cooperatives, Monedes Socials, ...

Estudi pressupostos de la Generalitat / de l'Estat / d'un Ajuntament ...

Macroeconomia del mercat laboral. Evolució EROs. Les últimes reformes laborals.

La bombolla del futbol : Situació financera dels clubs de futbol de 1a i 2a divisió.

El cistell de la compra. Comparativa preus dels productes bàsics. Marques blanques.

Els mercats municipals / Mercabarna.

Activitat Port de Barcelona.

L'oferta comercial i hàbits de compra d'un barri.

Indicadors d'activitat turística. Turisme de congressos. Turisme de creuers.

Estudi d'empreses.

Pla d'Empresa.

Es poden proposar altres temes


INS PRÍNCEP DE VIANA. Coordinació Batxillerat TREBALL DE RECERCA Promoció 2013-2015

Pàgina 14

ÀMBIT EDUCACIÓ FÍSICA

Organització de les AAFF (Entrenaments, campionats, clubs, per a grups d'edat, barris...)

Qualitats físiques i motores aplicades a les AAFF (Força, resistència, velocitat, flexibilitat, coordinació, agilitat, fisiologia de l'esforç, biomecànica del moviment....)

Salut i malaltia a les AAFF (Lesions esportives, doping, AAFF a diferents edats i estats físics, prevenció, primers auxilis.......)

Esports d'equip, individuals, amb i sense oposició (bàdminton, basquet, monopatí, natació.....) AAFF: Activitats físiques

Es poden proposar altres temes

ÀMBIT LLENGÜES: LLENGÜES CLÀSSIQUES 

Influència de la religiositat grega en la romana. Déus pròpiament romans relacionats amb l’àmbit familiar: Lars, Mans i Penats. El culte imperial a Roma.

Adaptació i reutilització de mites i celebracions paganes en la cultura cristiana.

El descens als inferns dels herois clàssics. Procés i finalitat.

La guerra de Troia. Seguiment del mite a través de la literatura i el cinema.

El paper de la dona en la societat grega i romana.

Pervivència dels llatinismes en la conversa i en els mitjans de comunicació a l’actualitat. El seu ús en els diferents nivells de la parla i la literatura

Es poden proposar altres temes.


INS PRÍNCEP DE VIANA. Coordinació Batxillerat TREBALL DE RECERCA Promoció 2013-2015

Pàgina 15

ÀMBIT LLENGÜES ESTRANGERES: ANGLÈS ANGLO-SAXON LITERATURE ON SCREEN          

  

British Legends and Heroes: King Arthur, Camelot, Arthurian legends, Robin Hood, Ivanhoe, ... Elizabethan Age: Shakespearean Plays Gothic Novels: Frankenstein, Dracula Victorian Age: Jane Eyre, Wuthering Heights, ... Regency Period: Pride and Prejudice, Emma, Sense and Sensibility, ... Early 20th Century: A Room with a View, Howard's End, The Picture of Dorian Gray, Pygmalion, The Importance of Being Earnest,... American Black Novel / Thrillers: Dashiell Hammet, Raymond Chandler, Patricia Highsmith, John Grisham, Elizabeth George, Patricia Cornwell, Dan Brown, ... Psycho Thrillers: Jack the Ripper, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Hannibal Lester. • A Psychological Profile of the Main Characters. British Mystery Authors: Sir Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, Dorothy L. Sayers, Ken Follett, ... Fantasy Literature: • J. K. Rowling’s Harry Potter: - Good and Evil in the Harry Potter Series. - Symbolism in Harry Potter’s Novels. - The Growth of a Hero. - The World of Harry Potter: Magic World or Critical View of the Real World? • J. R. R. Tolkien’s The Lord of the Rings. • C. S. Lewis’ The Chronicles of Narnia. • Christopher Paolinis’s Eragon and Eldest Ken Follett’s The Pillars of the Earth and Ildefonso Falcones de Sierra’s La Catedral del Mar: A Contrastive Analysis. DC Comics on screen: Superman, Batman, Green Lantern, ... Marvel Comics: Ironman, X-men, Captain America, The Avengers, ...

CULTURE    

Britain Today: Films reflecting British society. Different British directors and scriptwriters (Ken Loach, ...) British Colonies around the World: From Past to Present. English Speaking Countries: Australia, New Zealand, The USA, Ireland, India, ... Music as a reflection of society and social change: • Influence of rock music on American society in the 1950s and 1960s. • The Beatles: exponent of a rebel generation. London through movies: evolution and development of the city.

ENGLISH LANGUAGE TEACHING (ELT)   

Development of materials and / or activities for young learners. Computer-assisted activities for learners of English. English Language Learning: A Learner's Perspective.

Es poden proposar altres temes.


INS PRÍNCEP DE VIANA. Coordinació Batxillerat TREBALL DE RECERCA Promoció 2013-2015

Pàgina 16

ÀMBIT LLENGÜES ESTRANGERES: FRANCÈS 

El cinema francès que es veu a Catalunya.

Gal·licismes en la llengua catalana / castellana.

Els turistes francesos que vénen habitualment a Catalunya.

Els grups francesos de teatre, mim, circ i espectacles en general que actuen a Catalunya.

Els artistes catalans que han treballat o viscut a França: pintors, escultors, escriptors.

La integració de les comunitats franco-parlants a Catalunya.

Es poden proposar altres temes.

ÀMBIT LLENGÜES PRÒPIES: LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

La poesía y la pintura.

La ciudad de Nueva York en Poeta en Nueva York de Federico García Lorca

Literatura y cine. Análisis comparativo de alguna obra literaria llevada al cine (La Colmena, El perfume...).

La ciudad de Barcelona en la literatura.

La magia del amor en Como agua para chocolate, La casa de los espíritus ...

Realización de un guión cinematográfico a partir de un cuento literario.

La seducción de las palabras en la publicidad televisiva (automóviles, colonias, productos de limpieza...)

El español de América a través de las canciones.

Estructura y valores de una telenovela.

La poesía de las agendas escolares.

Visiones del amor en la poesía de Bécquer.

Análisis comparativo entre el español estándar y el habla de cualquier país sudamericano.

Redes sociales y lengua.

Propuesta escénica de una obra de teatro.

Polifonía y perspectivismo en Crónica de una muerte anunciada.

El Departamento está abierto a las sugerencias y propuestas de trabajo de los alumnos.


INS PRÍNCEP DE VIANA. Coordinació Batxillerat TREBALL DE RECERCA Promoció 2013-2015

Pàgina 17

ÀMBIT LLENGÜES PRÒPIES: LLENGUA CATALANA I LITERATURA

El còmic en català

El pas d’una obra literària al cinema.

Anàlisi i descripció d’un dialecte.

Tractament i plantejament de notícies en la premsa escrita.

Tractament i plantejament de notícies a la televisió.

Anàlisi del llenguatge televisiu en alguns programes.

Anàlisi de publicitat.

Influència de la vida de Mercè Rodoreda en la seva literatura.

La ciutat ( Barcelona...?) com a tema literari.

Un tema relacionat amb el teatre, ja sigui sobre una companyia, un teatre o un autor...

La poesia a la cançó catalana.

Es poden proposar altres temes.

ÀMBIT TECNOLÒGIC ENERGIES RENOVABLES I SOSTENIBILITAT AUTOMATITZACIÓ I CONTROL MAQUETES I SIMULACIONS DE PROCESSOS    

Electricitat Mecànica Pneumàtica Etc.

ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL INNOVACIONS TECNOLÒGIQUES DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS INFORMÀTIQUES ORGANITZACIÓ I GESTIÓ

Es poden proposar altres temes.


Treballs de recerca promoció 2013 2015  
Advertisement