Page 1

Projektbeskrivelse

Forundersøgelse – Østerbro Naturoplevelsescenter

Østerbro Naturoplevelsescenter - et naturoplevelsescenter for spejdere sammen med Ydre Østerbros beboere, foreninger og institutioner

1


Indledning KFUM-Spejderne på Østerbro v/Lundehus Gruppe ønsker at igangsætte en forundersøgelse der skal afdække, om det er realistisk at skabe et naturoplevelsescenter midt i det meget diverse område mellem motorveje, kolonihaver, beboelsesejendomme og Ryvangens Naturpark i det potentielle åndehul der bliver skabt når den nye Nordhavnsvejen bliver etableret. Vi vil gerne vise, at naturen kan opleves midt i byen. Og vi vil gerne vise det sammen med andre såvel traditionelle foreninger som selvorganiserede grupper der udgør en større og større del af den måde man deltager i fritidsaktiviteter på. Netop nu er planerne for en ny vejforbindelse mellem Helsingørmotorvejen og Nordhavnen ved at blive en realitet, og de næste 4 år frem til slutningen af 2015 pågår byggeriet. Når dette er færdigt vil vi gerne have indtaget det hjørne der bliver ledigt mellem den nybyggede Nordhavnsvej og det eksisterende byggeri Ryparken. Og vi vil godt lægge billet ind på området allerede nu. Status er lige nu, at Lundehus Gruppe har nedsat en styregruppe til at køre projektet bestående af en række personer med tæt og langvarig kontakt til gruppen og med kendskab til området. Gruppen skal i første omgang skabe forudsætningerne for at sætte et reelt projekt i gang – herunder gennemføre det her skitserede forprojekt. Der er taget kontakt til kulturborgmesteren, ligesom der er kontakt til centrale embedsmænd. Der er stor velvilje hele vejen rundt. Derfor vil styregruppen også lægge billet ind på arealet parallelt med dette forprojekt. Projektet ligger i tråd med lokalplan 445 Nordhavnsvej, hvor det fremgår at arealer i området der ikke er disponeret til vejprojektet kan overgå til sports- og fritidsaktiviteter samt rekreative formål (jvf. side 13 i nævnte lokalplan). Baggrund – hvor kommer idéen fra ”Et ”spejdercenter”, der kan tjene som fælles mødested for flere spejdergrupper i fællesskab med andre organisationer, er en god ide. Arealet ved Ryparken Station virker umiddelbart som et godt og centralt sted for brugerne. Forvaltningen vil derfor arbejde videre med din ide og undersøge, hvilke muligheder der er, for at få den realiseret.” Citat: Kulturborgmester Pia Allerslev

Lundehus Gruppe har i dag til huse i kælderen under Lundehus Kirke på Strødamvej og i kælderen under Lundehus Kirkes Ungdomsgård på Lyngbyvej. Vores lokaler er ikke af en beskaffenhed der er med til at udvikle spejderarbejdet, og slet ikke i en beskaffenhed der giver hverken synlighed eller nærhed til andre foreninger, institutioner eller beboere i området. Vi er med andre ord meget isolerede i vores lokaler.

2


Visionen for spejderarbejdet på Ydre Østerbro er at åbne os op ud ad til, og vise at vi har et meget attraktivt fritidstilbud til alle børn og unge i lokalområdet. Visionen er også at skabe alliancer og nye samarbejdsmuligheder for dels gruppen, dels andre foreninger og institutioner, for der igennem at skabe helt nye muligheder for at have et attraktivt natur- og friluftsliv midt i byen til glæde og gavn for alle beboerne. Ikke kun os spejdere. Men vi ønsker at være katalysatorer for en sådan udvikling Vi ser dermed os selv som initiativtagere og katalysatorer til et projekt der kan skabe større sammenhængskraft i området IGENNEM natur- og friluftsaktiviteter og projekter.

Fig. 1. Nordhavnsvejs etablering og placering af vores projekt markeret med rød ring.

Formål med forprojektet Forprojektet skal opfylde en række formål: 1) Projektet skal skabe alliancer og mulige samarbejdsflader mellem områdets mange interessenter som andre foreninger (f.eks. idrætsklubber, andelsforeninger, boligforeninger m.fl.), kommunale institutioner (f.eks. børnehaver og fritidshjem), menighedsråd, kommune og andre interessenter der skal være en del af brugerkredsen for området. 2) Projektet skal teste vores idéer i forhold til, om det er et interessant projekt som andre kan se sig som brugere i. 3) Projektet skal skabe en brugerkreds, der er villige til at indgå som udførende samarbejdspartnere i realiseringen af det endelige projekt. 4) Projektet skal skabe en reel projektbeskrivelse med beskrivelse af aktiviteter, skitse af areal og bygningsmasse, samarbejdspartnere, økonomi og aftaleforhold samarbejdspartnerne imellem. Projektbeskrivelsen skal kunne bruges som basis for fundraising og arkitektkonkurrence i et videre forløb frem mod 2018. Selve forprojektet Forprojektet skal tilvejebringe et beslutningsgrundlag for os og alle vores samarbejdspartnere, så vi kan tage en oplyst og fornuftig beslutning om hvorvidt andre samarbejdspartnere ønsker at skyde midler, arbejdskraft og værdiarbejde ind i projektet.

3


Selve projektet består potentielt i et af de største og bredeste samarbejdsprojekter der er set på natur- og friluftsfronten i mange år på Ydre Østerbro. Derfor er det utroligt vigtigt, at alle relevante potentielle samarbejdspartnere er blevet hørt, er kommet med inputs og har forstået omfanget af et eventuelt samarbejde. Projektet er samlingssted for natur- og friluftsinteresserede på Ydre Østerbro. Projektet er ikke en traditionel spejderhytte. Ikke en institution. Ikke et nyt foreningshus. Projektet er et knudepunkt for aktivitet funderet omkring natur- og friluftsoplevelser. Følgende meget løse idéer til illustration af idéen kan belyse hvor vi vil hen: Fysisk 

Mødefaciliteter til udendørs og indendørs møder for alle naturinteresserede – herunder mulighed for både strukturerede møder og det ”selvopståede” møde.

Mødefaciliteter for spejdere og andre faste foreningsaktiviteter, herunder mulighed for materialedepoter, men uden faste lukkede mødelokaler.

Fleksible fysiske rammer der rummer forskellige former for ude og inde. Man kan altså ikke være enten ude eller inde i disse rammer. Alle mellemmuligheder skal være mulige med forskellige overdækningsmuligheder, læ-muligheder og muligheder for afdækning mod jorden.

Området er et knudepunkt for offentlig trafik, og er i den nærmeste fremtid også et knudepunkt for cyklende trafik jf. den høring om cykelruter i København der pågår lige netop nu. Vi ligger dermed i et område der er interessant for både tog-, bus- og cykelrejsende, og vi kan dermed blive et naturligt pause-sted for alle de der nyder den type af naturoplevelser der kan omsættes i en travl dagligdag.

Mentalt 

Der skal være en oplevelse af, at man går i et med området – at hvis man ønsker at opleve natur- og friluftsliv, så er det lige netop her der er mulighed for det.

Det skal være en oplagt rasteplads for alle de der kommer hjem fra arbejde fra nordpå på cykel til at få ahaoplevelser i naturen. Det kan være mulighed for at plukke gamle nordiske planter i urtegården a la Vejbred, Brændenælder, Agerkål, Røllike og Skvalderkål for at tage med hjem og lave mad af.

Det skal være et område der er et fælles ansvar omkring, og som drives af en frivillig forening der er tilknyttet, men er selvstændig fra, de foreninger der benytter faciliteterne.

4


Eksempler på aktiviteter         

Iphone / Android tur med vilde danske urter og krydderurter a la det store nordiske køkken til lokalbefolkningen. Store arrangementer for de lokale beboere med fokus på naturoplevelser, f.eks. morgenfugleture, plant en urt, sammenhængen mellem by og natur (”den vilde by”) Åbne spejderaktiviteter Gourmetmadlavning i bål og gløder Faste O-løb Faste intelligente geocaching punkter Faste løb med stregkoder til smartphones med f.eks. opskrifter, oplevelser, stemmeaktivering m.v. Idræts- og sportsaktiviteter Lukkede spejderaktiviteter kun for foreningens medlemmer og mulighed for at andre foreninger afholder medlemsaktiviteter.

Ovenstående er naturligvis blot eksempler der er tænkt fra vores udgangspunkt. Alle potentielle samarbejdspartnere får mulighed for at bidrage med gode idéer til aktiviteter på lige fod med Lundehus Gruppe. Forprojektet består af 4 større delelementer. 1) Vi ønsker at ansætte en koordinator der dels skal skabe kontakt med lokalområdets interessenter såvel lokalområdet som udenfor, dels skal skabe en konsistent og bred og konsensussøgende projektbeskrivelse. Koordinatoren skal være ansat i ca. 8 måneder (39 uger). For at få afdækket mulighederne i projektet er det bydende nødvendigt at få skabt en kontinuitet over det næste års tid, så vi er stensikre på at de valg vi skal træffe efterfølgende er rationelle og oplyste valg. 2) Vi ønsker at lade os inspirere af andre der har lavet spændende nærkontakt mellem spejdere, foreninger, beboere og natur. Vi ønsker derfor at lave en inspirationstur for alle relevante interessenter rundt til projekter der f.eks. er støttet af Friluftsrådet eller Lokale og Anlægsfonden. 3) Vi ønsker at følge koordinationen tæt, og ønsker også at indbyde en lang række interessenter til møder undervejes, ligesom Styregruppen har brug for at mødes med høj frekvens uden at lægge Lundehus Gruppe til last for denne mødeaktivitet. 4) Endelig ønsker vi at bruge nogle midler på at formidle forprojektets produkt til en bredere kreds i en form der er indbydende. Derfor ønsker vi også at gøre brug af grafikere og et trykkeri. Succeskritierier Det er et succeskritierie for forprojektet, at alle potentielle samarbejdspartnere oplever at få en så grundig og fyldig projektbeskrivelse som mulig som udgangspunkt for at tage en beslutning om at gå videre med det store projekt eller at stoppe med forprojektet. Sekundært er det et succeskriterium, at vi får dels afdækket mulige samarbejdspartnere, dels skabt kontakt mellem disse og mellem Lundehus Gruppe og disse potentielle samarbejdspartnere. For det tredje er det vigtig,t at vi får luftet tankerne i et område hvor der i forvejen ikke er ret mange faciliteter, hverken til natur- og friluftsaktiviteter, eller til at samle beboerne i lokalområdet.

5


Mulige risici Vi har identificeret tre meget reelle risici 1) Vi finder den forkerte projektleder til forprojektet! Vi ønsker derfor at finde en med følgende profil: Vi kender vedkommende eller vedkommende er kendt i netværket for at kunne samle personer omkring sig, at kunne skabe kontakt og alliancer og at kunne udnytte de timer der er til rådighed optimalt. 2) Når der kommer til stykket er arealet slet ikke ledigt! Vi ønsker snarest, og inden forprojektet starter d. 1. november 2011, at få en endelig tilkendegivelse fra Københavns Kommune således at vi kan disponere over arealet når Nordhavnsvejsprojektet er færdigt. 3) Der er ikke nogen der har lyst til at samarbejde med os! Måske er det kun os der synes det kunne være interessant, at være sammen med alle mulige andre om dette projekt. Vi må dels skabe et virkelig attraktivt tilbud, dels må vi sælge idéen ikke som vores spejderhus, men som vores fælles oplevelsescenter og spejdercenter – et sted der er åbent for alle på forskellige måder på forskellige tider af døgnet. Projektforankring Projektet er forankret i Lundehus Gruppe, KFUM-Spejderne i Danmark. Gruppen er en selvstændig enhed i KFUM-Spejderne i Danmark, og i daglig tale kalder vi os Spejderne på Ydre Østerbro. Vi er en stor og velfungerende gruppe igennem 65 år. Projektet er forankret i en Styregruppe blandt lidt ældre og erfarne spejdere, med interesse i det visionære projektorienterede spejderarbejde. Det er tanken at Styregruppen er åben gruppe, hvor alle interesserede samarbejdspartnere kan indgå og være en lige del af idéudvikling m.v. Rent formelt ligger Styregruppens ansvar placeret i Lundehus Gruppe, ligesom det Lundehus Gruppe der søger om tilskuddet fra Friluftsrådet. 27. juni 2011, Styregruppen for Østerbro Naturoplevelsescenter // Per Vandrup, Søren Troels Berg, Janus Reingaard og Thomas Kirkeskov

Per er spejder gennem 53 år, har været medlem af Lundehus Gruppe i lige så mange år, har været bæverleder, ulveleder, tropleder og gruppeleder i umindelige år. Og på trods af alle de år på bagen har Per aldrig nogen sinde mistet gnisten eller ønsket om at udvikle de lokale østerbroske spejderarbejde i nye spændende retninger. Per sidder pt. o Folkeoplysningsudvalget i Københavns Kommune. Idéen til Østerbro Naturoplevelsescenter er oprindelig Pers. Til daglig er Per nu efterlønner med 100% frivilligt arbejde bla. på Frilandsmuseet, og Per er vores holdepunkt. Søren har været spejder i 30 år og har været en del af Lundehus Gruppe i 22 år. Søren har været tropleder i mange år, og har ellers fungeret som yderst aktiv ressourceperson i gruppen igennem mange år med særlig fokus på koordinering af gruppens forskellige aktiviteter. Søren er til daglig specialkonsulent i Rådet for Sikker Trafik, og vores sikre projektleder gennem oprørte vande. Janus er spejder igennem 26 år, og vores yngste medlem af gruppen med kun 8 år i gruppen. Janus er indsparker, projektkritiker og han tager altid de rigtige briller på til projektet – hvad er det nu lige vi skal kigge efter? Janus er til daglig udviklingskonsulent i Frederiksberg Kommune. Thomas har været spejder i 29 år og har været en del af Lundehus Gruppe i 19 år, og har bla. været gruppeleder i mange år. Til daglig er Thomas generalsekretær hos KFUM-spejderne i Danmark. Vi ønsker alle at skabe de bedst mulige ramme for Lundehus Gruppe. Og det ønsker vi brændende at gøre sammen med alle der også ønsker at udvikle og samskabe fantastiske natur- og friluftsramme i lokalområdet.

6

Projektbeskrivelse for Østerbro Naturoplevelsescenter  

Processen hen mod et Naturoplevelsescenter på Østerbro er i sin helt spæde start, i form af en forundersøgelse, der har til opgave at afdækk...

Projektbeskrivelse for Østerbro Naturoplevelsescenter  

Processen hen mod et Naturoplevelsescenter på Østerbro er i sin helt spæde start, i form af en forundersøgelse, der har til opgave at afdækk...

Advertisement