Page 1

घयचा गणऩती

मा लऴी भी म्शटल्माप्रभाणे फ-माच वालवजननक भॊडऱाॊनी आणण घयी गणऩतीची स्थाऩना कयणा-माॊनी ऩुष्कऱ ‘इकोफ्रेंडरी’ ऩणा दाखलरा. त्माचे कौतुक कयाले तेलढे थोडे च आशे . ठाणे , ऩुणे माॊवायख्मा ळशयाॊत गणेळ वलवजवनाकयता काशी ठठकाणी कॄविभ तरालशी तमाय कयण्मात आरे शोते. गेरे १० ठदलव लतवभान ऩिात मेणा-मा ठठकठठकाणच्मा भाठशतीलरून एकूणच अवे रषात आरे की शऱू शऱू जनजागॄती शोत आशे . काशी वालवजननक भॊडऱे स्लत्शून भुतीच्मा उॊ चीलय फॊधने ऩाऱत आशे त. गुराराचा लाऩय टाऱत आशे त. आरेरा वगऱाच ऩैवा उधऱू न न टाकता जभेर तळी वभाजवेला ऩण कयत आशे त. ह्या वगळ्मा भॊडऱाॊचे नभऱू न एकूण प्रभाण कभी अवेर ऩण शे शी नवे थोडके. ननदान वुरूलात तय झारी आशे . घयी गणऩती आणणा-मा फ-माच रोकाॊभध्मे मा लऴी स्लत्च ळाडू ची भाती आणून भुती फनलण्माचा ठकॊव्शा चाॊदीची भुती आणून स्थाऩन कयण्माचा एक ट्रेंड ऩाशामरा नभऱारा. जो अनतळम स्तुत्म आशे . उत्वलवप्रम वभाजाच्मा उत्वाशारा कुठे शी खीऱ न फवता आणण ऩमावलयणारा शानी न ऩोचलता जय उत्वल वाजया कयता आरा तय त्मात काशी गैय नाशी. अथावत वभाजात शोत अवरेल्मा प्रत्मेक छोट्मा फदराचा दयू गाभी ऩयीणाभ शोतच अवतो. http://majhimarathi.wordpress.com


घयचा गणऩती

गेरे दोन लऴव भशायाष्ड ज्मा ऩुयालस्थेतन ू जातोम. ते माचे उत्तभ उदाशयण म्शणून दे ता मेईर. भगाळी भी ज्माचा ट्रेंड म्शणून उल्रेख केरा ती प्रथा आभच्मा घयात भाि गेरे २६-२७ लऴव चारू आशे . आभच्मा घयी चाॊदीची भुती स्थाऩन केरी जाते. त्माभागचा इनतशाव अवा की… भाझे वावये शे घयातरे वगळ्मात भोठे बाॊलड. त्माॊच्माभागे एक बाऊ आणण ३ फठशणी. बालाने आणण त्माच्मा फामकोने घयातल्मा कोणत्माशी वणावभायॊ बात कधीच बाग घेतरा नाशी. एकि कुटु ॊ फात याशून वुध्दा ते पटकूनच याशात अवत. भाझे वावू-वावये धानभवक वलचायाॊचे अवल्माने शऱू शऱू घयात कुयफुयी लाढू रागल्मा , कुटॊ फ लाढरॊ तेव्शा भाझ्मा वाव-माॊनी लेगऱॊ व्शामचा ननणवम घेतरा. प्रथेप्रभाणे वगऱे कुऱधभव भुराॊनी लाटू न घ्मामरा शले शोते. ऩण लय कायण नरशीरे अवल्माने , भाझ्मा वाव-माॊनी ते वगऱे वलनातक्राय स्लत्कडे घेतरे. लेगऱॊ झाल्माने वावयी गेरेल्मा फठशणीॊनी वॊफध तोडरा. बाऊ तय कधीच ह्या बानगडीत ऩडरा नव्शता. http://majhimarathi.wordpress.com


घयचा गणऩती

त्माभुऱे घयी गणऩती-गौयी, दे लीचे नलयाि, खॊडोफाचे नलयाि, शोऱी वायखे वगऱे कुऱधभव शोत अवून वुध्दा घयचे कोणीशी भदतीरा मेत नवत. भाझ्मा वाव-माॊना ब्रडप्रेळय, डामफेटीव वायखे योग आधी शोतेच त्मात आता हॄदमयोगाने ऩण वाथ द्यामरा वुरूलात केरी. भाझा नलया त्मालेऱी पक्त १०११ लऴांचा शोता. ळेलटी भनाळी धीय करून आभच्मा कडे नेशभी ऩुजेरा मेणा-मा,दळग्रॊथी ब्राम्शणाॊना वलचारून भाझ्मा वाव-माॊनी त्माॊच्मा रग्नारा २१ लऴे ऩुणव झाल्मालय त्मालेऱच्मा त्माॊच्मा आनथवक ऩरयणस्थतीनुवाय एक फोट उॊ चीच्मा गणऩतीच्मा चाॊदीच्मा बयील भुतीची यीतवय प्रनतष्ठाऩना केरी. नतथऩावून आजतागामत आम्शी त्माच भुतीची प्रनतष्ठाऩना दयलऴी कयत आशोत. आम्शी ती भुती दययोजच्मा ऩुजेत ठे लत नाशी. भी जेव्शा रग्न शोऊन आरे तेव्शा भरा स्लत्रा शे थोडे चभत्कायीक लाटरे शोते. ऩण त्मानॊतय अनेक प्रवॊग आरे की भाझ्मा वाव-माॊनी त्मालेऱी चाकोयीफाशे य जाऊन घेतरेरा ननणवम मोग्मच शोता शे ऩटरे. आज चाॊगरी भोठी भुती आणण्माची ऎऩत अवतानाशी त्मा छोटे खानी भुतीचे अननबवऴक्त वाम्राज्मा आभच्मा भनालय आशे . http://majhimarathi.wordpress.com


घयचा गणऩती

आभचा भुरगा जेव्शा ४ – ५ लऴावचा झारा तेव्शा त्माराशी घयातल्मा आणण इतयाॊच्मा गणऩतीत पयक जाणलरा. तो आभच्मा भागे वायखा रागामचा की आऩण ऩानथवल (भातीचा) गणऩती आणुमा म्शणून. आम्शारा त्माचा फारशट्ट कवा भोडाला ते कऱे ना. ऩण एका लऴी आम्शी नतघे वॊध्माकाऱी आभच्मा जलऱ अवणा-मा गोयाई खाडीलय ऩाम भोकऱे कयामरा गेरो शोतो. नुकतेच नलयाि शोऊन गेल्माने नतथे अनेक वलवणजवत केरेल्मा भुत्माव बग्नालस्थेत ऩडल्मा शोत्मा. काशी गणऩतीच्माशी भुत्माव शोत्मा. ते ऩाशून आम्शी भुरारा वलचायरे ठक “फघ, आऩरा फाप्ऩा छोटा आशे , चाॊदीचा आशे म्शणून आऩण त्माचे घयातच वलवजवन कयतो. जय आऩण वुध्दा भातीची भुती आणरी अवती आणण नतची अळी अलस्था झारी अवती तय ते तुरा आलडरे अवते का ?” आभच्मा मा प्रश्नाचा त्माच्मालय फयाच ऩरयणाभ झारा आणण त्मानॊतय आजतागामत त्माने कधी ऩानथवल(भातीच्मा) भुतीकयता शट्ट केरा नाशी. भाझ्मा वगळ्मात धाकट्मा भाभाने त्माचे रग्न झारे त्मा लऴावऩावून घयी दीड ठदलव गणऩती आणामरा वुरूलात केरी. त्माने रग्नारा २१ लऴव ऩूणव झाल्मालय ते फॊद केरे. भराशी खूऩ लाटामचे की आऩल्मा घयी वुध्दा गणऩती आणाला. http://majhimarathi.wordpress.com


घयचा गणऩती

अथावत त्माचे वोलऱे – ओलऱे ठकती अवते शे त्मा लेऱी भाशीत नव्शते. आम्शी वगऱी भाभे-भालव बालॊडे गणऩतीच्मा आदल्मा ठदलवाऩावून त्मा भाभाकडे भदतीच्मा नालाने जभून धभार कयामचो. आदरा ठदलव, गणऩतीचा ठदलव आणण भग वलवजवन म्शणून. दव ु या ठदलव ऋवऴऩॊचभीचा, ऋवऴच्मा बाजीचा फेत आणण घयात फये च जण जेलामरा त्माभुऱे भाभाने आणरेल्मा त्मा ढीगबय बाज्मा आभची पौज चुटकीवयळी ननलडू न, नचरून द्यामची. ते वगऱे ठदलव, ते लातालयण भी आज खूऩ ‘नभव’ कयते. रग्नाचे लम झाल्मालय ; गणऩती आणणाये वावय नभऱारे तय काम भजा मेईर अवे लाटामचे. आणण भाझ्मा इच्छे प्रभाणे वावय गणऩती आणाणाये च नभऱारे. इतकेच नाशी तय ; आभच्माकडे गौयीशी मेतात म्शणजे फोनवच नभऱारा. आभचा फाप्ऩा जयी छोटावा अवरा तयी त्मारा रागणा-मा वगळ्मा लस्तू त्माच्माच वायख्मा चाॊदीच्मा आशे त. फाप्ऩारा आलडणाया भोदक, जास्लॊदाचे पूर, केलडमाचे ऩान, २१ दल ु ांची जुडी, वलडा-वुऩायी, करळ, श्रीपऱ, ऩाणी प्मामचे ताॊब्मा, पुरऩाि, त्माचे आवन, लय झारय, अगदी त्माचा उॊ दीयभाभा वुध्दा चाॊदीचा आशे . भोत्माची कॊठी, वोन्माचा भुकुट आणी मसोऩलीतॊ माॊनी आभचा फाप्ऩा वजरा आशे . http://majhimarathi.wordpress.com


घयचा गणऩती

गौयी-गणऩती अवल्माने फाप्ऩाचा भुक्काभ ठयावलक नवतो. ज्मा ठदलळी गौयी वलवजवन त्मा ठदलळी त्मारा ऩण ननयोऩ. मा लऴी ७ ठदलव गणऩती शोता. भग तेलढे ठदलव घयात योज काशीतयी गोड अवते. ऩशील्मा ठदलळी फशुतेक उकडीचे भोदक, भग नॊतय फ्रेुट वॉरॉड, गुऱाच्मा वायणाचे ऩण तऱणीचे भोदक, श्रीखॊड, भग गौयी मेतीर त्मा ठदलळी गोडाचा नळया, त्मा जेलतीर त्मा ठदलळी तय ऩुयणा-लयणाचा नैलैद्य अवतो. भदतीरा कोणी नवल्माने शे वगऱे ठदलव गडफडीचे जातात खये ऩण भाशे यलानळणीचॊ कौतुक काम शोतॊ अवते ते कऱामरा भुरीरा वावयीच जालॊ रागतॊ. उगाच नाशी वाठीची फाई वुध्दा भाशे य म्शटरॊ की कात टाकते. त्माभुऱे भी वलनातक्राय गौयीॊचे राड ऩुयलते. आम्शी दे ळस्थ अवल्माने, आभच्मा गौयी उभ्मा अवतात. राकडाच्मा कोठमा अवतात ; त्माॊना वाडमा नेवलल्मा जातात. त्माॊचे भुखलटे वऩतऱे चे आशे त. आज जलऱ जलऱ वव्लाळे लऴव झारी अवतीर ऩण तेच भुखलटे लाऩयरे जात आशे त. ज्मा ठदलळी गौयी मेणाय त्मा ठदलळी ते भुखलटे नचॊच रालून स्लच्छ घावून भग ऩुन्शा यॊ गलाले रागतात. http://majhimarathi.wordpress.com


घयचा गणऩती

वलवजवनानॊतय ते भुखलटे आम्शी त्माच म्शणजे यॊ गलरेल्मा णस्थतीत ठे लतो, माचॊ कायण म्शणजे अवे भानरे जाते की लऴवबय गौयीॊचा घयात लाव अवतो. घयात घडणा-मा गोष्टीॊलय त्माॊची दे खये ख अवते. जय काशी गोष्टी त्माॊच्मा भनावलरूध्द झाल्मा तय त्माॊचा ननऴेध त्मा त्माॊच्मा आगभनाच्मा लेऱी स्ऩष्टऩणे दाखलून दे तात. भी रग्न शोऊन आल्मालय भाझ्मा वावुफाईंनी ऩशील्माच लऴी गणऩतीच्मा लेऱी भरा शे वाॊनगतरे शोते. ऩण भाझा त्मालय वलश्वाव नव्शता. एक तय शे गौयी प्रकयण च भरा ऩूणत व मा नवलन शोते. भाशे यची भी क-शाडे त्माभुऱे मा कवल्माच गोष्टीॊची भरा भाशीती नव्शती. त्मानॊतय शऱू शऱू त्माचा प्रत्मम मेत शोता. ऩण २ लऴांऩुली भाि भरा त्माॊनी चाॊगराच दणका ठदरा शोता. एक तय त्मा लऴी भाझी आई अचानक गेल्माने भाझी भनणस्थती ठीक नव्शती, त्मातून घयात वतत लाद व्शामरा रागरे शोते. अळातच गणऩतीचे आगभन झारे, भी वगऱे रयतीप्रभाणे कयतच शोते ऩण भनाने भाि त्मात नव्शते. फाप्ऩाने भरा कदानचत भाप केरेशी अवेर ऩण आभच्मा भाशे यलानळणीॊनी त्माॊचा याग त्माॊच्मा ऩध्दतीने व्मक्त केरा तेव्शा भाि भी बानालय आरे. त्माॊच्मा यागाचा प्रत्मम भरा कवा आरा ते भी इथे नरशीणाय नाशी. ( अनेक बुलमा उॊ चालरेल्मा भरा जाणलत आशे त. http://majhimarathi.wordpress.com


घयचा गणऩती

ऩण भरा प्रनचती आरी मातच भरा एक वॊधी नभऱारी अवे भरा लाटते. शा प्रनचतीचा बाग व्मवक्तवाऩेष अवाला. )ऩण माभुऱे भरा इतय कुठल्माशी वणाचे न मेणाये टे न्ळन गणऩतीत शभखाव मेते. दे ळस्थ अवल्माने आभच्मा गौयी भयाठभोळ्मा, डोक्मालय ऩदय घेतरेल्मा, नऊलायी वाडीतल्मा अवतात. काशीजणाॊकडे अळी प्रथा आशे की नवलन वाडमा घेऊन गौयीॊना त्मा नेवलून भग घयातरी फाई त्मा स्लत् नेवते. ऩण आभच्मा कडे भाि गौयीॊच्मा वाडमा इतय कोणी लाऩयत नाशी. कायण दयलऴी नलीन वाडी आणरी जात नाशी. जय घयात रग्न, भुज ॊ अळी काशी कामे झारी की भगच त्माॊच्मा जुन्मा वाडमा फदरून नलीन वाडमा नेवलामच्मा. इतकी लऴव भाझ्मा वावुफाई शे काभ कयामच्मा , ऩण भरा नऊलायी नेवता आणी नेवलता मेत नाशी. त्माभुऱे मालऴी आभच्मा भुराच्मा भुज ॊ ीनॊतय आम्शी गौयीॊकयता वाडमा आणल्मा त्मा ऩाचलायी आणल्मा. गौयीॊच्मा ठदलळी जेलणाचा थाट काम वलचायता. आदल्म ठदलळी त्माॊच्मा आगभनावप्रत्मथव गोड नळया अवतोच. दव ु -मा ठदलळी–णखय, ऩुयण, राडू , श्रीखॊड-ऩुयी, ऩुयणऩोऱी, फटाट्माची बाजी, लाट्माची बाजी, लाटरी डाऱ, ऩॊचाभॄत, चटणी, केळ्माची कोनळॊफीय, लयण, बात, अऱू लडमा, घोवाळ्माची http://majhimarathi.wordpress.com


घयचा गणऩती

बजी इ. प्रकाय केरे जातात. भी जो लाट्माची बाजी म्शणून उल्रेख केरा त्मात ५/७/९/११ अश्मा बाज्मा एकि करून त्माची बाजी केरी जाते. वाधायण बंडी, बोऩऱा, दध ु ी, ऩडलऱ, कायरॊ, काकडी, वुयणॊ इ. बाज्मा अवतात. भाझ्मा आजेवावूफाई भाि मातल्मा प्रत्मेक बाजीची लेगऱी बाजी कयत अवतॊ. वात बाज्मा – वात कोनळॊफीयी अवे लणवन भी भाझ्मा वावूकडू न नेशभी ऎकत आरे आशे . अथावत तेव्शा जेलामरा भाणवे ऩण ४०५० अवतॊ, त्माभुऱे ऩदाथव खऩण्माच्मा दष्ट ॄ ीने काशी अडचण नव्शती. दव ु ये म्शणजे त्माभागचा उद्दे ळ शा शोता की त्मा भोवभात भुफरक नभऱणा-मा बाज्मा , पुरे माचा मा वणाॊकयता भुक्तऩणे लाऩय व्शाला. भॊगऱागौयीची ऩिी, नलयािात झंडुच्मा भाऱा माचकयता तय लाऩयल्मा जातात. कायण भुफरक उऩरब्धता. ऩण वध्मा भाि शी ऩरयणस्थती याशीरेरी नाशी. वाधॊ घोवाऱॊ ज्मारा एयली कोणी काशी वलचायतॊ नाशी ते वुध्दा मा लऴी ८ रु. ऩाल च्मा खारी नभऱत नव््ते. त्माभुऱे भाझ्मा वावूफाईंनी त्माच्मा अखत्मायीत मा वगळ्मा गोष्टीॊना चाट ठदरी आशे . मा ठदलळी दोन वलाष्णी जेलामरा मेतात. एक भाशे यलाळीण, एक वावुयलाळीण. त्माॊना मथाळक्ती भान-ऩान करून भगच शा ठदलव वॊऩतो. http://majhimarathi.wordpress.com


घयचा गणऩती

नतव-मा ठदलळी वलवजवनाचे लेध रागतात. आभचा फाप्ऩा छोटावाच ऩण चाॊदीचा अवल्माने आम्शी घयातल्मा न्शाणीघयातच त्माचे वलवजवन कयतो. गेरे ५ – ६ ठदलव ज्माने त्माच्मा तारालय आऩल्मा नाचालरेरे अवते त्मा गणयामारा ननयोऩ दे ऊ नमे अवेच लाटत अवते. स्थाऩनेच्मा ठठकाणची जागा ओकीफोकी शोऊन जाते. ऩण त्मारा इराज नाशी. अवो , भाझे ऩाल्शाऱ ज्माॊनी लाचरे अवेर त्माॊना धन्मलाद आणण त्माॊच्मा वशनळक्तीचे कौतुक कयाले तेलढे थोडे . मा रेखाफयोफय भी आभच्मा गणऩतीगौयीॊचे काशी पोटो शी दे त आशे ते ऩाशाले.

http://majhimarathi.wordpress.com

घरचा गणपती  

आमच्या घरचा गणपती

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you