__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Tävlingsförslag

LUNDS S TA D S H A L L Motto Mandel - en ombyggnad från sessionssal till stadsrum

Team Maja Westman Siri Helmers Johannes Plym

Februari 2019


2


Inneshållsförteckning Stadshallen i Lund

P L AT S E N S F Ö R U T S ÄT T N I N G A R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 BYGGNADEN.........................................................................................5

Tävlingsförslag G E S TA LT N I N G S I D É . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 TORGET..............................................................................................11 ENTRÉHALLEN.....................................................................................17 R E S TA U R A N G E N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 FA S A D E R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 LOGISTIK............................................................................................19 AT E L J É N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 LJUSSCHAKTET...................................................................................27 D E TA L J E R & M AT E R I A L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 Ö V R I G A VÅ N I N G S P L A N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5

Bilaga ORGINALRITNINGAR & FOTO................................................................39

Källor TÄ V L I N G S U N D E R L A G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 UTREDNINGAR.....................................................................................55

3


4


Stadshallen i Lund P L AT S E N S F Ö R U T S ÄT T N I N G A R Lunds stadshall ligger mellan Stortorget och Svartbrödersgatan, i kvarteret Sankt Botulf och utgör tillsammans med Rådhuset fastighet nr 14 i Lund i S k å n e. F ö r l ä n g n i n g e n av V å r f r u g a t a n d e l a r av S t a d s h a l l e n o ch b u t i k s - o ch kontorshuset som ligger intill Sankt Botulf 11. Stadshallen vätter mot ett stort öppet torg i väst (Stora torg) och är i övrigt inringad av en gågata och t v å b i l v ä g a r. To r g e t a n v ä n d s t i l l u p p s t ä l l n i n g s p l a t s f ö r s c e n v e r k s a m h e t f ö r allmännheten. Runt om byggnaden och även entréplan finns butiker och c a f e e r. S y d ö s t o m b y g g n a d e n f i n n s e t t v ä l b e s ö k t b u s s t o r g .

BYGGNADEN ”Lunds stadshall och den tillhörande kontorsbyggnaden uppfördes 196465 efter ritningar av Klas Anshelm. Stadshallen används i huvudsak idag för k o n s e r t e r, u p p t r ä d a n d e n , f ö r e d r a g o c h m ä s s o r, k u l t u r s k o l a n h a r e n d a n s l o k a l och kommunfullmäktige har sina möten i sessionssalen en gång i månaden. Stadshallen är i behov av dels en grundläggande renovering vad gäller värme o c h v a t t e n o c h d e l s e n a n p a s s n i n g e f t e r n y a f u n k t i o n e r / a n v ä n d n i n g a r. ” ”Lunds stadshall är en av stadens mest påkostade byggnader ritad av en av L u n d s m e s t n a m n k u n n i g a a r k i t e k t e r. F å e x e m p e l i S v e r i g e f r å n s a m m a t i d k a n jämföras med Lunds stadshall med avseende på Stadshallens arkitektoniska k v a l i t é e r. B y g g n a d e n ä r u p p f ö r d i s l i t t å l i g a o c h e n k l a m a t e r i a l m e n d e n triangulära planformen med rundade och förhöjda salar och låga skalan visar på att byggnaden anpassats till platsen. Samtidigt har stor omsorg lagts på d e t a l j e r, a l l i n r e d n i n g ä r n o g g r a n t r i t a d o c h u t v a l d f ö r b y g g n a d e n ” - Antikvarisk förundersökning 2017, Anna Rabow

5


N

0

0.5

1

1.5

2m

10

20

30

40m

1:20

0

N

Befintligt entrĂŠplan

1:400

6 0

0

1

2

3

4

1:20 5m

0.5

1

1.5

2m


N

0.5

1

1.5

2m

0

10

20

30

40m

1:400

Befintligt รถvre garageplan

0 1:20

N

7 0

0

1

2

3

4

1:20 5m

0.5

1

1.5

2m


Bevarade siktlinjer

Nya รถppningar Nya flรถden 8


Tävlingsförslag G E S TA LT N I N G S I D É Förslaget ämnar bredda Stadshallens nuvarande verksamhet och möjliggöra f ö r p a r a l l e l l a e v e n e m a n g o c h s t ö r r e b e s ö k s g r u p p e r. T i d i g a r e h a r b y g g n a d e n s fokus legat på den övre foajen som med sina våningshöga fönsterpartier och finstämd belysning har gett staden åt rummet och kultur åt torget. Dessa k v a l i t é e r g e s n u å t a l l a p l a n o c h v e r k s a m h e t e r m e n p å d e r a s e g n a v i l l k o r. Den befintliga entréhallen öppnas upp till ett stort rum vänt mot torget o c h b l i r e t t n a v m e d e n t r é e r f r å n h u s e t s a l l a s i d o r. I d e s s m i t t l e d e r e n mandelformad paradtrappa ner till en ny kulturverksamhet i det forna garaget. I kontorsbyggnaden skapas en ny entré till två konferensvåningar och i Stadshallens sydvästra hörn placeras en restaurang som går att nå både från Botulfsgatan och entréhallen. Stadshallen präglas av samspelet mellan dess inre runda former och dess t r e k a n t i g a y t t r e. M e l l a n r u m s fo r m e r n a g e r va r i e r a d e u t b l i ck a r o ch i n fo r m e l l a platser runtom hela byggnaden. I de publika delarna rör man sig i långa siktlinjer längs med fasaden och tvärs genom husetV mellan programmets r u n d a ö a r. F ö r s l a g e t s t ä r k e r o c h r e n o d l a r d e s s a k v a l i t é e r.

9


N

0

0.5

1

1.5

2m

10

20

30

40m

1:20

0

1:400

0

N

Situationsplan 1

2

10

3

4

5m

1:50 0 1:20

0.5

1

1.5

2m


Tävlingsförslag TORGET För att kunna öppna upp Stadshallen mot Stortorget och skapa visuella kopplingar in i huset tas det befintliga entrétaket bort. Detta samverkar med ett nytt ljusschakt på torget intill källarplanet och två förstorade fönster till entréhallen som synliggör de tre publika planens program och annonserar den v e r k s a m h e t s o m p å g å r, i s t ä l l e t f ö r b y g g n a d e n s j ä l v. I förlängningen av entrén i den sydvästra delen av torget placeras en ny skylt för Stadshallen. Skylten styr siktlinjer och flöden på torget i riktning mot huvudentrén. Skylten är gjord i koppar och inhyser el och ledningar som krävs för den nya placeringen av utescenen. Utescenen är placerad framför skylten norr om det befintliga trädet. Scenen är en en kopparklädd låda med bekväm sitthöjd, som fungerar som förråd för scentillbehör och demonterbart skärmtak. Då scenen inte används för tillställningar utgör den således en publik funktion på torget.

11


till höger: Ny vy över Stortorget & huvudentré. Ny skylt mitt på torget. 12


13


N

0

0.5

1

1.5

2m

10

20

30

40m

1:20

0

N y s1:400 e k t i o n g e n o m N y s k y l d , S t o r a To r g o c h S t a d s h a l l e n 14

0

1

2

3

4

5m


15


N

0

0.5

1

1.5

2m

10

20

30

40m

1:20

0

N

Nytt entrĂŠplan

1:400

16 0

0

1

2

3

4

1:20 5m

0.5

1

1.5

2m


Tävlingsförslag ENTRÉHALLEN Entrehallens starkare koppling mellan torget och huvudentrén innebär nya rumsliga förutsättningar som aktiverar huset och skapar ett nytt gränssnitt mellan stadsrummet och byggnaden. Den nya fysiska och visuella kopplingen mellan entréhallen och Vårfrugatan samt den nya trappan mellan källarvåningen och entréhallen förstärker rummets centrala plats i planorganisationen. Det befintliga toalettpaketet på entréplan inverteras och omvandlas till en stor generös trappa som ger luft och rymd till både entréplan och före detta garageplan (nya Ateljéplan). Öppningen mellan entré- och ateljéplan i kombination med de två förstorade fönstren mot torget skapar ett ljusare och mer överblickbart rum utan b a k s i d o r. Tr a p p a n s p l a c e r i n g d r a r i n f l ö d e n a v m ä n n i s k o r l ä n g s t i n i l o k a l e n o c h s k a p a r b ä t t r e k o n t a k t m e l l a n h u s e t s o l i k a d e l a r. Den grandiosa gesten välkomnar och lyfter både den tidigare trånga entréhallen och det forna garaget till en självklar del av den omhändertagna och detaljerade stadshallen. Det stora trapphålet annonserar den nya verksamheten på ateljéplanet upp i entrévåningen och lockar folk att komma ner och delta. Tr a p p a n f u n g e r a r o c k s å s o m e n p u b l i k m ö b e l . D e s s ö v e r s t a d e l ä r e n k o n k a v form som följer det ovala trapphålets ena långsida. I mitten av trappan, nio s t e g n e r, m ö t e r d e n n a e n m i n d r e o v a l f ö r a t t s e d a n v ä x l a ö v e r i e n k o n v e x f o r m d ä r d e n l a n d a r. D e s s t v å s i d o r, f r a m f ö r o c h b a k o m , d e l a s a v e t t p i n n r ä cke. D e t g e n e r ö s a s t e g d j u p e t g ö r d e t m ö j l i g t a t t s i t t a i t r a p p a n . D e n k a n också agera gradäng vid evenemang nere i ateljén.

17


18


Tävlingsförslag R E S TA U R A N G E N En restaurang placeras i gamla turistbyråns lokaler och en invändig koppling skapas mellan denna och entréhallen. En varutransporthiss samt ny zon för inlastning placeras vid Botulfsvägen. Restaurangen har även en publik access från Botulfsgatan

FA S A D E R Förutom ett par nya öppningar i fasad behålls befintligt utförande utan större ing r e p p. D e t s ä c k a s k u r a d e t e g l e t t v ä t t a s o c h l a g a s o c h k o p p a r e n p u t s a s u p p. F ö r a t t annonsera husets publika funktioner mot alla omkringliggande gator föreslås ett gem e n s a m t s k y l t p r o g r a m f ö r b u t i k e r o c h r e s t a u r a n g e r, s o m e f t e r l i k n a r f o r m s p r å k e t p å originalskylten vid huvudentrén.

LOGISTIK Stadshallens logistikproblem löses genom tillägget av en varutransporthiss med d i r e k t k o p p l i n g t i l l I n l a s t n i n g p å B o t u l f s g a t a n , r e s t a u r a n g k ö k e t p å e n t r é p l a n , s e rveringsstationer i övre foajén och förrådsutrymmen, garderob och backstage på nya ateljéplan. Hissen placeras så att den gör minsta möjliga skada i den karakteristiska planlösningen i övre foajén; inskjuten i ett av våningsplanets ovala rum göms den u n d a n s å a t t d e n b e f i n t l i g a r u m s l a y o u t e n , f ö r h å l l a n d e t m e l l a n r u n d a o c h r a k a v ä g g a r, s i k t l i n j e r l ä n g s f a s a d e r n a o ch d e n ö p p n a , f l y t a n d e k ä n s l a n b i b e h å l l s.

till vänster: Ny vy över Vårfrugatan 19


Skisser pĂĽ ny trappa 20


Vy Ăśver ny trappa i entrĂŠhallen 21


N

0

0.5

1

1.5

2m

10

20

30

40m

1:20

0

N

Nytt รถvre garageplan

1:400

22 0

0

1

2

3

4

1:20 5m

0.5

1

1.5

2m


Tävlingsförslag AT E L J É N För att möjliggöra för nya verksamheter i byggnaden har förslaget ändrat användningen på plan -1 från garage till ateljé. rummet har fått dagsljusinsläpp mot torget och kopplas samman med entréhallen genom den n y a t r a p p a n . A t e l j é n i n r y m m e r g a r d e r o b, t o a l e t t o c h f ö r r å d s a m t g e n e r ö s a ytor för stadshallens nya utökade program. Ateljén har direkt access till ljusschaktet som grävs ur längs Stadshallens norra fasad och nya glaspartier i ger ljus till före det detta garageplanet. Att utnyttja det översta garageplanet löser en stor mängd av byggnadens logistik-problem. Utrymmet kan unyttjas för utökade och tillgängliga t o a l e t t p a k e t , e n s t ö r r e g a r d e r o b, b ä t t r e o c h m e r l ä t t å t k o m l i g a f ö r r å d s a m t för en utökning av programmet med nya verksamheter som t ex en kreativ u n g d o m s v e r k s a m h e t m e d a t e l j é e r, m i n i b i b l i o t e k o c h v e r k s t ä d e r.

23


24


Vy över ny trappa i Ateljén (övre garageplan) 25


Vy Ăśver nytt ljusschakt vid AteljĂŠn 26


Tävlingsförslag LJUSSCHAKTET Ljusschaktet mellan Stadshallen och Rådhuset skänker ljus till det nya a t e l j é p l a n e t o c h f u n g e r a r s o m g å r d t i l l d e v e r k s a m h e t e r s o m i n h y s e s h ä r. Att ta upp ett hål i marken längs stadshallens fasad är ett effektivt sätt att a n n o n s e r a v e r k s a m h e t e n p å a t e l j é p l a n u t e m o t t o r g e t ; ‘ Va r d a g s r u m m e t ’ b r y t e r sig ut genom väggen och kommer ut, synligt och tydligt. Gestaltningen av Ljuschaktet utgår från Stadshallens befintliga karaktärsdrag. Det säckaskurade gula tegelet går hela vägen ner i mark, men här; där marken skärs bort, markeras övergången från befintligt hus till tillägg - finrum till va r d a g s r u m - av e t t m a t e r i a l by t e. B j ä l k l a g e t s b e t o n g b a l k b l o t t a s o ch b ä r s u p p a v g l a s p a r t i e r. S c h a k t e t s v ä g g a r l å n a r s i t t m a t e r i a l f r å n g a r a g e t . L a s e r a d e , blankputsade eller matta betongytor på golv och väggar bryts av med trä, t e r r a k o t t a o c h k o p p a r d e t a l j e r. En av de stora fördelarna med att ta upp detta ljusschakt är att en siktlinje öppnas upp mellan torget och ateljéplanet. Står man framför trappen längst inne på entréplan kan man också se hålets ljusgård. En annan siktlinje tillkommer då trapphuset får ett litet fönster ut emot hålet i linje med trappan.

27


N

0

0.5

1

1.5

2m

10

20

30

40m

1:20

0

1:400

0

1:50

1

2

3

4

Snitt genom Ljusschakt 1:50 28

5m


Tävlingsförslag D E TA L J E R & M AT E R I A L Förslaget vill ta tillvara och förstärka befintliga kvaliteter i detalj, samtidigt som byggnaden planorganisatoriskt moderniseras för en ny användning. Klas Anshelms enkla men stolta detaljer bevaras i största mån, och tillägg i byggnaden anpassas till befintlig materialpalett. Tillägg som görs i byggnaden är ljusa, glada och enkla - en saturerad palett utifrån bokplywood, ekparkett o c h t e r r a k o t t a k l i n k e r. N y a g o l v o c h t r a p p o r ä r m a t t t e r r a k o t t a i l j u s k o r a l l kulör och ljus slät betong.

29


Skiss på detaljer

till vänster: för utformning av nya räcken

till höger: Tr y c k e p å b e f i n t l i g h u v u d e n t r é 30


N

0

0.5

1

1.5

2m

10

20

30

40m

1:20

0

1:400

0

1:50

1

2

3

4

Detalj Üver nytt trappräcke . Skala 1:50 31

5m


Befintlig materialpalett 32


Materialpalett fÜr nya tillägg 33


N

0

0.5

1

1.5

2m

10

20

30

40m

1:20

0

N

Ny planlรถsning vรฅning 1

1:400

34 0

0

1

2

3

4

1:20 5m

0.5

1

1.5

2m


Tävlingsförslag Ö V R I G A VÅ N I N G S P L A N Befintliga sessions och konsertsalar rustas upp och befintliga stolar kläs om m e d t y g i e n m o d e r n l j u s k o r a l l k u l ö r. D e n s t o r a k o n s e r t s a l e n f å r e n n y b a l k o n g v i l k e t t i l l g o d o s e r ö n s k e m å l e t o m t o t a l t 5 0 0 p l a t s e r. Kontorshuset byggs om för att möta moderna krav på tillgänglighet och utr y m n i n g s a m t f ö r a t t k u n n a i n r y m m a k o n f e r e n s o c h m ö t e s l o k a l e r. O m b y g g n a tionen innebär framför allt att huset får ett nytt trapphus för att kunna hysa ett utökat antal personer per plan. Huset får också nya samlade toalettpaket m e d r w c, o ch e t t l i t e t p e n t r y p å va r j e v å n i n g. Ko n t o r s h u s e t s nya o r g a n i s a tion centreras kring lobby och trapphus där den dubbla takhöjden mellan e n t r é p l a n o c h v å n i n g e n ö v e r, o c h d e t l j u s a v ä n t r u m m e t p å ö v e r s t a v å n i n g e n fungerar som samlande noder i huset. Huset öppnas upp och kopplas ihop med Stadshallen genom en ny passage som från Stadshallens entréhall leder besökaren över Vårfrugatan och in i lobbyn. Siktlinjen går hela vägen genom Stadshallen till Kontorshuset, från entré till entré. Nedre garageplan är ej ändrat och därför ej visat i tävlingsförslaget.

35


N

0

0.5

1

1.5

2m

10

20

30

40m

1:20

0

N

Ny planlรถsning vรฅning 2

1:400

36 0

0

1

2

3

4

1:20 5m

0.5

1

1.5

2m


N

0.5

1

1.5

2m

0

10

20

30

40m

1:400

Ny balkong i sessionssalen

0 1:20

N

37 0

0

1

2

3

4

1:20 5m

0.5

1

1.5

2m


38


Bilaga ORGINALRITNINGAR & FOTO Följande ritningar är orginalritningar ritade av Klas Anshelm. Åren efter by g g n a d e n s u p p f ö r a n d e h a r d o ck f l e r a m e n d r e o m by g g n a d e r g j o r t s. G l a s p a r t i e r o ch e n t r é p a r t i e r h a r j u s t e r a t s o ch s k ä r m t a ke t ö ve r e n t r é n h a r f ö r s t ä r k t s.

till vänster: vy mot huvudentré och befintligt skärmtak 39


till vänster: Gällande detaljplan

till höger: Befintlig vy över Vårfrugatan 40


41


Befintlig vĂĽning 3 42


Befintlig takplan 43


Befintlig vĂĽning 2 44


Befintlig vĂĽning 1 45


Befintligt entrĂŠplan 46


Befintligt รถvre garageplan 47


48


49


50


51


till vänster: Befinglit vy mot entré bakom rådhuset

till höger: Beftligt vy över Stortorget & huvudentré. 52


53


54


Källor TÄ V L I N G S U N D E R L A G Tävlingsprogram

UTREDNINGAR Antikvarisk utredning

55


56

Profile for Maja Westman

Stadshallen Lund Tävlingsförslag  

Stadshallen Lund Tävlingsförslag  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded