در كَفتكَو با المجله مطرح شد: بمب اتم جاره جمهورى اسلامى نيست

Page 30

‫اﻳﺴﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ و ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ‬ ‫ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﯽ؛ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن‬

‫ﻣﻮج ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎزداﺷﺖ‬ ‫و ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻨﺘﻘﺪان‬ ‫در اﻳﺮان‬

‫‪ 01‬اوت ‪ :2022-‬ﺷﻤﺎره ‪1673‬‬

‫‪Issue 1673- 01 August 2022‬‬

‫در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ‬ ‫اجملﻠﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ‪:‬‬ ‫ﺑﻤﺐ اﰎ ﭼﺎره‬ ‫ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‬

‫رﻳﺎض و واﺷﻨﮕﱳ؛‬ ‫ﺷﺮاﮐﺖ راﻫﱪدی‬ ‫‪ ۸۰‬ﺳﺎﻟﻪ‬