باج خواهی رژيم ايران در پارلمان عراق

Page 42

‫اﺋﺘﻼف ﻣﺼﺮ و‬ ‫اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮای‬ ‫ﺻﺎدرات ﮔﺎز‬ ‫ﺑﻪ اروﭘﺎ‬

‫‪ 01‬ﺟﻮﻻی ‪ :2022-‬ﺷﻤﺎره‪1671‬‬

‫ﮐﺎرﮔﺮدان ﺳﻌﻮدی‬ ‫ﺧﺎﻟﻖ اﺛﺮی درﺑﺎره‬ ‫ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ و ﭘﺬﻳﺮش‬ ‫دﻳﮕﺮی‬

‫‪Issue 1672- 01 July 2022‬‬

‫ﺑﺎج ﺧﻮاﻫﯽ رژﻳﻢ‬ ‫اﻳﺮان در ﭘﺎرﳌﺎن ﻋﺮاق‬

‫ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی‪:‬‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮔﺰاف ﺑﺤﺮان‬ ‫روﺳﻴﻪ و اوﮐﺮاﻳﻦ‬ ‫ﺑﺮای ﺟﻬﺎن‬