__MAIN_TEXT__

Page 38

‫سودان؛ دست اندازهای دوره‬ ‫انتقالی دغدغه های امنیتی‬ ‫و بحران های اقتصادی‬

‫‪ 01‬فوریه ‪ :2021-‬شماره ‪1657‬‬

‫کودکان بازمانده از‬ ‫حتصیل ننگی بر پیشانی‬ ‫آموزش و پرورش ایران‬

‫‪ ۱۲۲‬منی سالروز‬ ‫درگذشت ستاره شرق‬ ‫در دسامرب برگزار شد‬

‫‪Issue 1757 - 01 February 2021‬‬

‫نشست العال در سعودی؛‬ ‫همه برنده اند‬

نشست العلا در سعودی؛ همه برنده اند  

نشست العلا در سعودی؛ همه برنده اند  

Profile for majalla