Page 34

‫صدای عدالتخواهی‬ ‫در ایران خاموش‬ ‫نشده است‬

‫دولت وعده داد اما‬ ‫مطالبات مردم‬ ‫برآورده نشدند‬

‫‪ 27‬دسامبر ‪ :2019‬شماره ‪1651‬‬

‫‪Issue 1751 - 27 December 2019‬‬

‫قيام ‪ 17‬اکتبر در لبنان‬

‫خیزش مردمی؛ بی اعتباری‬ ‫احزاب مذهبی‬

‫مقام ارشد حزب نریوهای لبنانی به‬ ‫انکار واقعیت توسط برخی گروه ها‬ ‫لبنان را به این روز انداخت‬

خیزش مردمی؛ بی اعتباری احزاب مذهبی  

خیزش مردمی؛ بی اعتباری احزاب مذهبی  

Profile for majalla