Page 1

Katalog služeb na školní rok 2017/2018


Obsah JAK OBJEDNAT PREVENTIVNÍ PROGRAMY NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018....................................4 NABÍDKA PROGRAMŮ.............................................................................................................................6 Komplexní program primární prevence „Jdi dál!“.......................................................................8 Tematické semináře pro základní školy...................................................................................... 16 Tematické preventivní programy pro 2. stupeň základní školy............................................ 18 Programy pro třídní skupiny..........................................................................................................20 Selektivní prevence.........................................................................................................................22 Intervence...........................................................................................................................................23 Akreditované vzdělávací kurzy pro pedagogy.......................................................................... 24 CENA ZA PROGRAMY A PŘÍSPĚVEK NA CESTOVNÉ..................................................................26 NÁVAZNÉ A PORADENSKÉ SLUŽBY organizace MAJÁK...........................................................28 SPOLUPRACUJEME................................................................................................................................30 Kontakty pro objednávání, dotazy, konzultace........................................................................ 32

2 Katalog služeb na školní rok 2017/2018


Vážení pedagogové a další spolupracovníci, máme pro Vás několik změn a novinek pro školní rok 2017/2018: l NOVÉ PROGRAMY Nově jsme pro Vás připravili program pro 3. třídu s názvem Já a internet, zaměřený na rizika pohybu na internetu. Pro druhostupňové třídy také nabízíme program Bezpečně na internetu a program Sranda nebo ubližování – oba jsou v rozsahu 3 vyučovacích hodin. Programy nově nabízíme z důvodu zvýšeného zájmu o doplnění těchto témat pro 2. stupeň. l PŘEDJEDNÁNÍ GRANTŮ A DOTACÍ Pokud žádáte na služby MAJÁKu finance z grantů a dotací, je potřeba toto předem předjednat tak, abychom byli schopni Vaši poptávku kapacitně pokrýt (zvláště pokud je výrazně časově omezená). l PLATBA ZA PROGRAMY V návaznosti na spolupráci s vícero školami bychom rádi, aby se platby za programy hradily převodem, výjimečně hotově. Pokud jste školou, která čerpá více jak 5 programů, prosíme o pochopení, že platba převodem usnadní vzájemnou spolupráci s Vámi i s dalšími školami. l AKREDITACE PROGRAMŮ PRO UČITELE V minulém roce několik škol využilo možnost vzdělávání, které jsme pro Vás nechali akreditovat u MŠMT v systému DVPP – témata: Bezpečný internet a Vedení třídnických hodin. l KOORDINACE A ZÁPISY V koordinaci provádíme po letech personální změnu. Petra Horáčková nadále zůstává v MAJÁKu, ale práci koordinátora postupně přebírá Soňa Balážiková. U selektivní prevence je nezbytné zajistit informované souhlasy zákonných zástupců žáků a zaslat informace o kolektivu s předstihem. Současně na žádost učitelů budeme sepisovat zápis z programů Agrese a Já a internet pro 3. třídy. Těšíme se na spolupráci! Za MAJÁK o.p.s., vedoucí primární prevence Mgr. Jan Molnár Katalog služeb na školní rok 2017/2018

3


JAK OBJEDNAT PREVENTIVNÍ PROGRAMY NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 1. VYPLŇTE objednávkový formulář (k dispozici na webových stránkách www.majakops.cz). • •

Do formuláře uveďte údaje školy, vybrané programy pro Vaše třídy a případné preference k termínům realizace programů. V případě jakýchkoli dotazů či nejasností nás kontaktujte!

2. ZAŠLETE objednávku na e-mail: prevence@majakops.cz • • •

Obratem dostanete potvrzení o přijetí Vaší objednávky. V průběhu léta objednávku zpracujeme a v srpnu Vás kontaktujeme s návrhem smlouvy a případnými doplňujícími informacemi. Časový harmonogram realizace programů s Vámi budeme komunikovat v průběhu školního roku vždy v dostatečném předstihu.

3. PODEPÍŠEME smlouvu o realizaci preventivních programů. •

Zaslaný návrh smlouvy můžete připomínkovat a po vzájemném schválení smlouvu podepíšeme.

S jakýmikoli otázkami se na nás neváhejte obrátit! Využít můžete i osobní konzultaci s vedoucím primární prevence na Vaší škole, který vám vysvětlí všechny podmínky spolupráce.

4 Katalog služeb na školní rok 2017/2018


Katalog služeb na školní rok 2017/2018

5


Výběr programů Všeobecná primární prevence pro 4. až 9. třídy ZŠ

Jaký program si mám objednat?

Chci preventivní program pro třídu

Kolektiv vykazuje rizikové faktory *) Čerpáme programy všeobecné primární prevence, ale chceme posílit témata mimo komplexní program Chceme všeobecnou primární prevenci pro 2. a 3. třídy ZŠ

Řešíme nějaký problém ve třídě

Aktuálně *) Dlouhodobě

Chci posílit spolupráci třídního kolektivu

Jsme nový kolektiv (tj. obměnila se ⅓ třídní skupiny) Nejsme nový kolektiv

Chci se dále vzdělávat

6 Katalog služeb na školní rok 2017/2018


NABÍDKA PROGRAMŮ Komplexní preventivní program „Jdi dál!“ (str. 8) Selektivní prevence (str. 22) Tématické preventivní programy pro 2. stupeň ZŠ (str. 18) Tematické semináře (str. 16) *) Hlavní rizikové faktory

Intervence (str. 23) Vrstevnický program (str. 22) Adaptační program (str. 20)

Klima třídy (str. 20)

Akreditované kurzy (str. 24)

• • • • • • • •

Ve třídě už byla řešena šikana nebo kyberšikana Rizikové faktory – v jednotlivých tématech rizikového chování Zdravotně znevýhodněný kolektiv (pro tělesně postižené, neslyšící apod.) Speciální nebo praktické třídy Pobytové skupiny (dětská psychiatrie, výchovný ústav) Větší zneužívání návykových látek On-line gambling Drobná kriminalita

Nebo kombinace následujících faktorů: Proběhlý program od SVP ČÁP nebo etopeda, riziko rasismu, poruchy příjmu potravy, žáci nemají hranice, špatné vztahy kolektiv-učitel, děti z asociálních rodin a z vyloučených lokalit, zvýšené sexuální projevy (vůči spolužákům, učitelům), zneužívání tabákových výrobků, alkoholu, experimentování s marihuanou, odmítnutí a vyřazení ve skupině, výrazně agresivní chování, sebepoškozování v kolektivu, brzký start sexuálního života, vrstevnický tlak, nezdravé školní (třídní) klima.

Katalog služeb na školní rok 2017/2018

7


Komplexní program primární prevence „Jdi dál!“ Cílem komplexního programu primární prevence je dlouhodobě pracovat s třídními kolektivy od 4. do 9. ročníku a efektivně předcházet vzniku rizikového chování u žáků. Témata a jejich časové dotace jsou zpracovány na základě doporučení MŠMT pro tvorbu Preventivního programu školy. Tematické bloky jsou variabilní, na základě konzultace a zhodnocení lze bloky upravovat dle analýzy potřeb tříd. Časová dotace je 6 vyučovacích hodin pro jednotlivé ročníky. V rámci ročníku je program rozdělen do dvou tematických celků po 3 vyučovacích hodinách přímé práce s kolektivem, v celkové ceně pro jeden ročník 2 700 Kč (včetně nabídky konzultací). Pro efektivitu komplexního programu je zásadní přítomnost třídního pedagoga po celou dobu programu. Před programem je pedagog lektorem informován o jeho roli a zapojení do daného programu. Při objednání 6hodinového programu pro jednu třídu v rámci komplexního programu budou setkání realizována s určitým časovým rozestupem (ideálně každé v jiném školním pololetí). Naší snahou je Vám při objednávce programů vyjít vstříc a v rámci možností optimalizovat harmonogram realizace Tematické bloky Komplexního preventivního programu „Jdi dál!“ tak, aby pro Vás byl co nejvýhodnější.

Ročník 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. blok Alkohol a kouření Jsem originál Závislosti Krása Digitální domorodci Rizikové sexuální chování

2. blok Jsme parta? Kybersvět Čas změny Návykové látky Sexualita Extremismus

Komplexní program všeobecné primární prevence pro 4. – 9. třídy ZŠ získal v roce 2014 certifikát odborné způsobilosti poskytovatele primární prevence rizikového chování. Certifikát je platný do roku 2019. V případě potřeby je k nahlédnutí na webových stránkách www. majakops.cz nebo na www.nuv.cz.

8 Katalog služeb na školní rok 2017/2018


ALKOHOL A KOUŘENÍ

4. ročník / 1. blok / 3 x 45 min

Tento blok preventivního programu se věnuje nebezpečí návykových látek a závislostí. První hodina je věnována hlubšímu seznámení žáků s lektorem a se způsobem práce MAJÁKu. Další část je zaměřena na uvědomění si míry nebezpečí vzniku látkových i nelátkových závislostí. V další části se podrobněji věnuje škodlivosti cigaretového kouře a působení alkoholu na člověka. Obecný cíl: • Porozumět a předcházet nebezpečí závislosti na alkoholu a tabákových výrobcích. Specifické cíle: • Zařadit alkohol a cigarety mezi návykové látky. • Zvýšit povědomí žáků o škodlivosti cigaretového kouře – pasivní kouření.

JSME PARTA?

4. ročník / 2. blok / 3 x 45 min

Program pracuje s problematikou šikany a ubližování. Žáci nejprve popisují své místo v kolektivu pomocí kartiček s emocemi. Následně probíhá aktivita pro celou třídu, která pracuje se schopností třídní skupiny vzájemně spolupracovat. Poté jsou zařazeny aktivity pro zhodnocení třídní koheze a spolupráce. V poslední části je věnován prostor pojmu šikana, důraz je položen na tři hlavní rysy šikany (násilí, opakování a skrytost). Žáci v závěru programu písemně hodnotí svou třídu, jejich dopisy lektor shrnuje a probíhá zpětná vazba. Obecný cíl: • Cílem programu je vést žáky k porozumění pojmu šikana a posílit vzájemný respekt. Specifické cíle: • Porozumět, že šikana je cílené, opakované násilí. • Znát své svobodné právo říct, co se mi nelíbí. • Pojmenovat, že prvním krokem k řešení šikany je svěřit se rodiči, učiteli nebo jiné dospělé osobě, ke které mám důvěru.

Katalog služeb na školní rok 2017/2018

9


JSEM ORIGINÁL

5. ročník / 1. blok / 3 x 45 min

Program cílí na uvědomění si vlastní hodnoty, podporu zdravého sebevědomí a uchopování respektu vůči ostatním v kolektivu. V úvodní části je vyzdvižena originalita jednotlivců a důležitost hranice mezi legrací a ubližováním – tato část se také dotýká porozumění pojmu krása s ohledem na srovnávání se. V druhé části probíhá aktivita, kdy se kolektiv učí spolupracovat a zlepšovat se ve společném fungování i komunikaci. Závěrečná část se zabývá problematikou šikany a ubližování. Žáci poté hodnotí třídní kolektiv. V následné diskuzi je prostor pro otevření konfliktů či problémů, se kterými se ve třídě žáci potýkají. Obecný cíl: • Podpora lidské originality - zdravého sebevědomí. Specifické cíle: • Umět sdělit nepříjemné chování druhých. • Posílit nastavení vzájemného respektu. • Podpora pozitivních vztahů v kolektivu.

KYBERSVĚT

5. ročník / 2. blok / 3 x 45 min

Program se věnuje současnému pojetí kyberprostoru. Žáci jsou ve skupinové práci vedeni k uvědomění vlivu internetu a jeho výhod i nevýhod. Program dále reaguje na problematiku pohybu na sociálních sítích. Povzbuzuje žáky k ochraně osobních informací při vlastní prezentaci na  internetu, předkládá zásady bezpečného užívání internetu. Program se také zabývá kyberšikanou a nebezpečím závislosti na internetu či na hraní hazardních her – online gambling s důrazem na přesah chování ve virtuálním světě do toho reálného. Program je veden formou velké deskové hry, která zahrnuje výše popsané oblasti. Obecný cíl: • Zvýšit povědomí o možném nebezpečí pohybu na internetu. • Poskytnout základní pravidla pro pohyb na internetu. Specifické cíle: • Posílit správné nastavení profilu žáků. • Přiblížit problematiku kyberšikany – její druhy, prostředky a ochrana. • Upozornit na problematiku hazardního hráčství.

10 Katalog služeb na školní rok 2017/2018


ZÁVISLOSTI

6. ročník / 1. blok / 3 x 45 min

ČAS ZMĚNY

6. ročník / 2. blok / 3 x 45 min

Program je zaměřen na prevenci závislosti na tabákových výrobcích a alkoholu. V úvodní části žáci pracují s mýty vztahujícími se k problematice kouření (klady a zápory). Poté je věnován prostor alkoholu – program informuje o procentuálním obsahu alkoholu v různých nápojích a představuje fáze působení alkoholu na lidský organismus. Závěrečná část se zabývá předcházením vzniku závislosti na počítači a online gamblingu.

Program je cílen na posílení zdravého sebevědomí žáků a uvědomění vlastní hodnoty v období dospívání. V jedné z aktivit žáci pracují s pojmem dospívání v kontextu dětství a dospělosti, dále jsou povzbuzeni k přirozenému způsobu dospívání. Následně jsou vedeni k uchopení vlastní hodnoty a jedinečnosti formou aktivity, která současně přispívá k soudržnosti třídní skupiny. V poslední části se program zaměřuje na tělesné proměny v období dospívání.

Obecný cíl: • Posílit dovednost žáků k předcházení závislosti na tabákových výrobcích, alkoholu a nelátkových závislostí.

Obecný cíl: • Cílem programu je vést žáky k posílení vlastní hodnoty a sebepřijetí v období dospívání.

Specifické cíle: • Definovat závislost na alkoholu a tabákových výrobcích a jejich zařazení mezi návykové látky. • Přiblížit žákům pověry spojené s užíváním alkoholu. • Vést žáky k porozumění a postoji, že normální je nekouřit.

Specifické cíle: • Porozumět dospívání jako procesu vedoucímu k dospělosti. • Respektovat odlišnosti opačného pohlaví. • Zvýšit povědomí o tělesných změnách v období dospívání.

Katalog služeb na školní rok 2017/2018

11


KRÁSA

7. ročník / 1. blok / 3 x 45 min

Program se zabývá problematikou pojetí vlastní krásy a sebepřijetí. V úvodní části žáci v řízené diskuzi pracují se základními pojmy v oblasti poruch příjmu potravy. Následuje aktivita, ve které lektor pracuje s touhou po dokonalém, atraktivním vzhledu a riziky spojenými s tímto trendem, které mohou vést k poruchám příjmu potravy. Poslední část programu se blíže věnuje tématu subkultur. Obecný cíl: • Rozvíjení úcty k sobě i ostatním. Specifické cíle: • Upevnit v žácích pojetí vlastní krásy – nesnažit se být někým jiným. • Předcházet vzniku poruch příjmu potravy.

NÁVYKOVÉ LÁTKY

7. ročník / 2. blok / 3 x 45 min

Program je zaměřen na prevenci užívání návykových, omamných a psychotropních látek a experimentování s nimi. Program pracuje s rozdělením návykových látek, vysvětluje vznik a závažnost závislosti a působí na postoje žáků v této oblasti. Dále se program věnuje drogové problematice ve spojitosti s právní odpovědností žáků – žáci se formou aktivity seznámí s důsledky drogové kriminality. V závěrečné části žáci pracují s aktivitou, ve které mají možnost si uvědomit, jaké důsledky přináší v reálném životě užívání návykových látek. Obecný cíl: • Vést žáky k životu bez návykových látek a bez experimentování s nimi. Specifické cíle: • Základní informovanost žáků o návykových látkách. • Porozumět pojmu experimentování, návyk a závislost. • Uvědomění si dopadu užívání návykových látek.

12 Katalog služeb na školní rok 2017/2018


DIGITÁLNÍ DOMORODCI

8. ročník / 1. blok / 3 x 45 min

Program se věnuje kyberšikaně a bezpečnosti na internetu. Žáci pracují s okruhy témat: výhody a rizika internetu, sociální sítě a kyberšikana, dále program upozorňuje na online nebezpečí, jako je násilí, pornografie, gambling a další. Závěrečná část je věnována tématu kyberšikana. Obecný cíl: • Úvod do problematiky kyberšikany. Specifické cíle: • Vést žáky k bezpečnému užívání internetu. • Vést žáky k uchopování kritického myšlení při pohybu na internetu.

SEXUALITA

8. ročník / 2. blok / 3 x 45 min

Program se zabývá tématem sexuality jako základní součásti lidského života. Program pracuje s pojmy sexualita, sexuální role, orientace, emoce a láska, partnerské vztahy. Pomocí aktivity jsou žákům představeny možné dopady vlastních rozhodnutí na život jedince. Další aktivita poukazuje na vliv médií a vrstevníků v dané problematice, rozvíjí komunikační dovednosti i celkovou spolupráci žáků. V poslední hodině je pomocí písemných dotazů žáků prostor diskutovat na zvolená témata a oblasti, které žáky zajímají. Obecný cíl: • Posílit zodpovědnost žáků v sexuálním chování. Specifické cíle: • Pochopit širší kontext lidské sexuality. • Reflektovat tlak okolí a jeho dopady na vlastní úsudek. • Posilovat dovednost odmítnout.

Katalog služeb na školní rok 2017/2018

13


RIZIKOVÉ SEX. CHOVÁNÍ 9. ročník / 1. blok / 3 x 45 min Program formuje postoje žáků k odpovědnému jednání v sexuální oblasti, je zaměřen na prevenci předčasného či nechtěného těhotenství a prevenci nákazy pohlavně přenosnými nemocemi (dále PPN). Žáci pracují s pojmy partnerské vztahy, rizikové sexuální chování, antikoncepce, PPN a jejich léčba aj. Do tématu jsou žáci zapojeni formou tvorby příběhu dle zadání lektora. V poslední hodině probíhá aktivita, kdy žáci pomocí kostky rozhodují o životních rozhodnutích hlavní hrdinky smyšleného příběhu. Obecný cíl: • Zodpovědné jednání v sexuálním životě. Specifické cíle: • Osvojení pojmů a propojení souvislostí s riziky sexuálního života. • Porozumět způsobům nakažení se PPN a možnostem spolehlivé ochrany. • Posilovat zdravé postoje žáků v oblasti zodpovědného plánování rodičovství.

EXTREMISMUS

9. ročník / 2. blok / 3 x 45 min

Program se zabývá vlivem stereotypů a vznikem extrémního chování, také žákům přibližuje politické spektrum společnosti. V aktivitě Nová identita se žáci vciťují do identity zástupců minoritních skupin ve společnosti, aktivita rozvíjí schopnost empatie žáků s těmito skupinami. Dále žáci pracují s pojmy polického spektra v demokratické společnosti a se vznikem extrémních skupin. V poslední části probíhá aktivita, která napomáhá uvědomění si souvislostí a problematiky sekt. Obecný cíl: • Předcházet rasismu a uvědomit si sílu nebezpečí „nadřazenosti“. Specifické cíle: • Rozvíjet demokratické smýšlení a respekt vůči ostatním. • Prohloubit empatické vnímání vůči menšinám žijících v ČR.

14 Katalog služeb na školní rok 2017/2018


Katalog služeb na školní rok 2017/2018

15


Tematické semináře pro základní školy Jsou určeny pro žáky 2. a 3. tříd základních škol. Tyto semináře nejsou součástí komplexního programu, který je certifikovaný podle odborných standardů MŠMT. ZDRAVÉ TĚLO

2. ročník / 45 min

Program se zaměřuje na postoje žáků a porozumění problematiky vzniku závislosti a zdravotních rizik spojených s užíváním tabákových výrobků. Program pracuje s riziky užívání tabákových výrobků, popisuje zdravotní problémy a vysvětluje pojem závislost. Program zmiňuje nebezpečí pasivního kouření s důrazem na ochranu vlastního zdraví. Tyto pojmy vysvětluje formou aktivit. V programu se žáci také seznámí s postupem při nalezení injekční stříkačky. Obecný cíl: • Chránit své tělo před nebezpečnými a škodlivými látkami obsaženými v tabákových výrobcích či na nalezených injekčních stříkačkách.

KDO JSEM?

3. ročník / 45 min

Program se zaměřuje na prevenci projevů rasismu a xenofobie u žáků a zdůrazňuje jedinečnost každého člověka, vede žáky k vzájemnému respektu. Lektor pracuje s předsudky a utvářením názoru na člověka podle prvního dojmu. Poté žáci pracují ve skupinách, kdy jsou pojmenovány kulturní a jiné rozdíly mezi příslušníky různých národností. Obecný cíl: • Předcházet projevům rasismu a xenofobie u žáků. Specifické cíle: • Poukázat na vliv předsudků a stereotypů. • Pojmenovat rozdíly odlišných kultur.

Specifické cíle: • Porozumět škodlivosti aktivního i pasivního kouření. • Porozumět pojmu závislost. • Znát správný postup při nalezení injekční stříkačky.

16 Katalog služeb na školní rok 2017/2018


AGRESE

3. ročník / 2 x 45 min

Program vede interaktivní formou k porozumění a utvrzování respektu vůči druhým. Učí rozpoznávat, co je legrace a co ubližování. Povzbuzuje žáky k ohleduplnému chování vůči sobě navzájem, formou aktivity nastiňuje nutnost kompromisu v mezilidských vztazích. Druhá hodina je po úvodní pohybové aktivitě věnována dramatizaci, kdy žáci shrnují základní důrazy pojmenované v průběhu programu. Na závěr programu probíhá reflexe. Obecný cíl: • Předcházet agresivnímu chování žáků. Specifické cíle: • Vést žáky k porozumění hranice mezi legrací a ubližováním. • Pojmenovat možné způsoby řešení vyhrocených situací.

JÁ A INTERNET

3. ročník / 2 x 45 min

Program poukazuje na možná nebezpečí na internetu, a to především na kontakt s cizími lidmi, trávení času na telefonu a také na riziko setkání se na internetu s nevhodným obsahem. Program reaguje na začátek komunikace žáků na internetu již v nižších ročnících. Obecný cíl: • Vést žáky k bezpečnému pohybu na internetu. Specifické cíle: • Porozumění rozdílu mezi reálným a virtuálním světem. • Vést žáky k tomu, aby nekomunikovali na internetu s cizími lidmi.

Katalog služeb na školní rok 2017/2018

17


Tematické preventivní programy pro 2. stupeň základní školy Sranda nebo ubližování 6. – 9. ročník / 3 x 45 min Program je zaměřený na práci se skupinovou dynamikou. Soustřeďuje se na prohlubování týmové spolupráce a komunikace žáků v kolektivu. Dále se zabývá formováním skupiny s ohledem na respektování a toleranci každého jednotlivce ve třídě. Učí žáky vnímat vzájemnou rozdílnost a vede je ke zdravému přístupu při začleňování každého jedince do kolektivu. Obsahem bude i poukazování na vzájemné odlišnosti a následné uchopení, které je pro celý kolektiv výhodou a dobrým nasměrováním. Cílem je posílit soudržnost kolektivu a eliminace rizik projevů šikany. Obecný cíl: • Posílit soudržnost kolektivu. • Vést žáky k porozumění hranic mezi vrstevníky. • Uvedení žáků do problematiky šikany a jejího dopadu na člověka.

Bezpečně na internetu

6. – 9. ročník / 3 x 45 min

Program poukazuje na virtualizování dnešní doby. Poukazuje na to, jak jednoduše lidé utíkají před problémy do virtuálního světa. V něm pak problémy reality nahrazují úspěchy ve virtuálním světě. To se projevuje útěky do gamblingu, hraní počítačových her, nepřiměřeného sledování seriálů a filmů, youtuberingem. Dále také komunikací a získáváním obdivu přes sociální sítě a ochranou soukromí. Obecný cíl: • Poukázat na rozdíl ve fungování v reálném a virtuálním světě. • Ukázat na rizika netolismu, gamblingu, youtuberingu a častého hraní her.

18 Katalog služeb na školní rok 2017/2018


Katalog služeb na školní rok 2017/2018

19


Programy pro třídní skupiny ADAPTAČNÍ PROGRAM

KLIMA TŘÍDY

ročníky ZŠ od 4. třídy / 4 x 60 min

nové ročníky ZŠ a 1. ročníky SŠ / 4 x 60 min

Jednorázový program s časovou dotací 4 hodiny je zaměřen na nastavení nově vytvořeného kolektivu, společné hledání pravidel skupiny a zdůraznění spolupráce kolektivu s učitelem. Program je sestaven prožitkovými aktivitami (dramatické, improvizační a jiné techniky) s důrazem na jejich reflexi. Program nastiňuje a reflektuje možný potenciál fungování kolektivu. Po konzultaci s třídním učitelem je možné do programu zakomponovat konkrétní požadavky či potřeby. Program vede odborný lektor a asistent a probíhá v prostorách MAJÁKu o. p. s. v Liberci – Ruprechticích. Určeno novým kolektivům na ZŠ a 1. ročníkům SŠ. Obecný cíl: • Eliminovat faktory vedoucí k rizikovému chování skupiny i jednotlivců, tedy pomoci třídnímu kolektivu zlepšit vzájemné vztahy.

Program s časovou dotací 4 hodiny je zaměřen na podporu spolupráce a soudržnosti třídního kolektivu a také na rozvoj důvěry a komunikace. Program využívá technik prožitkové pedagogiky s důrazem na reflexi jednotlivých aktivit. Součástí programu je pozorování skupiny a zmapování třídní atmosféry, program ale neslouží jako diagnostika třídní skupiny. Program vede odborný lektor a asistent a probíhá v prostorách MAJÁKu o. p. s. v Liberci – Ruprechticích. Program lze dle dohody navýšit na více setkání. Určeno třídním kolektivům 4. – 9. ročníků na ZŠ.

Specifické cíle: • Posílit zdravou osobnost žáka či studenta, rozvíjet jeho dovednosti v sociální a emociální oblasti. • Rozvíjet schopnosti žáků či studentů v oblasti komunikace, diskuze, řešení problému. • Nastavit pravidla společného fungování skupiny v průběhu studia. • Prevence a minimalizace šikany.

Obecný cíl: • Rozvíjet vzájemnou kooperaci a důvěru. Specifické cíle: • Praktické uchopení spolupráce ve skupině. • Vědomě vytvářet bezpečný prostor a nastavovat hranice v kolektivu. • Rozvoj respektování odlišností.

20 Katalog služeb na školní rok 2017/2018


Katalog služeb na školní rok 2017/2018

21


Selektivní prevence programy Selektivní prevence Cílenou skupinou programu selektivní primární prevence jsou žáci 4. – 9. ročníků ZŠ ohrožení vznikem rizikového chování. Témata, bloky i cena jsou stejné jako v rámci komplexního programu. Program se zaměřuje na skupiny žáků, u nichž jsou aktuálně či dlouhodobě ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik a vývoj různých forem rizikového chování. V rámci programu je počítáno s 1 vyučovací hodinou na konzultaci, kterou má pedagog k dispozici. Hlavní rizikové faktory: • Ve třídě už byla řešena šikana nebo kyberšikana • Rizikové faktory – v jednotlivých tématech rizikového chování • Zdravotně znevýhodněný kolektiv (pro tělesně postižené, neslyšící apod.) • Speciální nebo praktické třídy • Pobytové skupiny (dětská psychiatrie, výchovný stav) • Větší zneužívání návykových látek • On-line gambling • Drobná kriminalita Nebo kombinace následujících: Proběhlý program od SVP ČÁP nebo etopeda, riziko rasismu, poruchy příjmu potravy, žáci nemají hranice, špatné vztahy kolektiv-učitel, děti z asociálních rodin a z vyloučených lokalit, zvýšené sexuální projevy (vůči spolužákům, učitelům), zneužívání

tabákových výrobků, alkoholu, experimentování s marihuanou, odmítnutí a vyřazení ve skupině, výrazně agresivní chování, sebepoškozování v kolektivu, brzký start sexuálního života, vrstevnický tlak, nezdravé školní (třídní) klima.

Vrstevnický program Standardně program probíhá ve 4 setkáních v prostorách školní učebny. Náplní prvního setkání je diagnostika kolektivu (2x45 minut), na jehož základě se sestavuje další program. Následují 3 setkání v rozsahu 3x 45 minut. Počet setkání lze upravit dle domluvy, délka programu závisí na řešeném problému a na konkrétní situaci ve třídě. Program nemá tematicky nastavenou strukturu, ta se nastavuje s pedagogem a žáky před a po úvodním setkání. Nejčastější témata: nekázeň ve škole, šikana a extrémní projevy agrese, rasismus a xenofobie, rizikové sexuální chování, negativní působení sekt, závislostní chování. Programy povede vždy dvojice lektorů. Cíle programu: • Napomáhat při diagnostice a řešení problému ve třídě. • Vztahové potíže mezi spolužáky. • Rozvíjet psychosociální dovednosti žáků. • Předcházet výskytu šikany ve škole, případně přispět k jejímu efektivnímu řešení. • Předcházet rozvoji dalších forem rizikového chování. • Podporovat komunikaci mezi žáky a pedagogy.

22 Katalog služeb na školní rok 2017/2018


Intervence 1 – 2 setkání Program reaguje na konkrétní problém, který se v kolektivu vyskytl. Ošetřuje aktuální nepříznivé dění. Cílem je zmírnit napětí pro další práci se skupinou a zamezit eskalaci problému. Každá zakázka je specificky nastavena dle vzájemné spolupráce a komunikace se školou. Příklad problému: krádeže, • • ublížení na zdraví, • kyberšikana, • šíření nevhodného obsahu na internetu, • intoxikace několika žáků, • vyhrocené nepříznivé klima i ve vztahu k učiteli, apod.

Katalog služeb na školní rok 2017/2018

23


Akreditované vzdělávací kurzy pro pedagogy Nabízíme Vám vzdělávací kurzy pro pedagogy, akreditované v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Kurzy jsou určeny pro třídní učitele 1. i 2. stupně základních škol a pro školní metodiky prevence. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování. Kurzy budou realizovány v prostorách MAJÁKu ve vyhlášených termínech. Při větším zájmu jedné školy je možné se domluvit individuálně. Případné dotazy nebo objednávky kurzu směřujte na e-mail vzdelavani@majakops.cz.

24 Katalog služeb na školní rok 2017/2018


Bezpečný internet Anotace kurzu: Kurz se věnuje současnému pojetí kyberprostoru, účastníci jsou vedeni k uvědomění výhod a nevýhod internetu a jeho celkovému vlivu na člověka. Kurz seznamuje se základními potřebnými informacemi v jednotlivých oblastech problematiky internetu a zásadám bezpečnosti jeho používání. Účastníkům kurz poskytuje náměty na konkrétní aktivity v hodinách vycházející z vlastní praxe lektora. Během kurzu budou také řešeny kazuistiky a nejčastější situace, se kterými se pedagog může v souvislosti s internetem ve školním prostředí setkat. Zároveň účastníci získají potřebné odkazy a kontakty pro případnou další pomoc. Lektor kurzu: Mgr. Jan Molnár Termín: dle domluvy Místo konání kurzu: V prostorách MAJÁKu o.p.s. v Liberci – Ruprechticích, příp. dle domluvy Cena kurzu: 750 Kč na osobu Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin rozdělených do dvou pracovních dnů

Vedení třídnických hodin Anotace kurzu: Kurz se věnuje cílené práci pedagoga s třídní skupinou. Posiluje schopnost vnímat potřeby skupiny a systematicky s ní pracovat. Účastníci během kurzu získají základní poznatky potřebné k včasnému rozpoznání šikany. Kurz vychází z praxe lektora a je sestaven na základě praktických příkladů práce s kolektivem. Účastníci kurzu získají materiály pro práci se třídou. Lektor kurzu: Mgr. Jan Molnár Termín: dle domluvy Místo konání kurzu: V prostorách MAJÁKu o.p.s. v Liberci – Ruprechticích, příp. dle domluvy Cena kurzu: 750 Kč na osobu Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin rozdělených do dvou pracovních dnů Akreditace: • Kurz je akreditován MŠMT ČR pod č. j. MSMT- 1720/2016-184 v systému DVPP • Akreditace vzdělávací instituce: MSMT- 11814/2016

Akreditace: • Kurz je akreditován MŠMT ČR pod č. j. MSMT-1720/2016-184 v systému DVPP • Akreditace vzdělávací instituce: MSMT- 11814/2016

Katalog služeb na školní rok 2017/2018

25


CENA ZA PROGRAMY A PŘÍSPĚVEK NA CESTOVNÉ Ceny preventivních programů pro školní rok 2017/2018 jsou uvedeny za vyučovací hodinu v následující výši: 450 Kč

za 1 hodinu tematického semináře pro ZŠ

1 500 Kč

za 3hodinové tematické preventivní programy pro 2. stupeň ZŠ

1 900 Kč

za 4hodinový třídní program Adaptační nebo Klima třídy

2 700 Kč

za 6hodinový komplexní preventivní program pro 1 třídní kolektiv nebo program selektivní prevence

1 100 Kč

za 2hodinové úvodní setkání Vrstevnického programu (cena dalších setkání dle dohody se školou)

1 600 Kč

za 3hodinové setkání intervence

Školy sídlící mimo Liberec hradí kromě ceny za program také příspěvek na cestovné lektorů (podrobnosti najdete na další straně).

26 Katalog služeb na školní rok 2017/2018


Příspěvek na cestovné Příspěvek na cestovné se hradí za jednu cestu lektorů do místa realizace programu v jednom dni, bez ohledu na počet realizovaných programů či seminářů či počet lektorů. Č. zóny Příklady měst Vzdálenost v km 1 Chrastava, Stráž nad Nisou, Vratislavice nad Nisou, Mníšek, Dlouhý Most 0 – 10 2 Jablonec n. Nisou, Hodkovice n. Mohelkou 11 – 15 3 Lučany n. Nisou, Josefův Důl, Raspenava, Kokonín 16 – 21 4 Frýdlant, Turnov, Tanvald, Hrádek n. N., Jablonné v Podještědí, Nové Město p. S., Velké Hamry, Hejnice, Desná, Bílý Potok, Višňová, Český Dub 22 – 30 5 Mimoň, Cvikov 31 – 40 6 Nový Bor, Železný Brod, Harrachov, Lomnice n. Popelkou, Zákupy, Semily, Skalice u České Lípy 41 – 50 7 Česká Lípa, Žandov, Doksy 51 – 60 8 vzdálenější města a města mimo Liberecký kraj 61 a více

Výše příspěvku v Kč 100 160 230

330 450 570 700 individuální kalkulace

Katalog služeb na školní rok 2017/2018

27


NÁVAZNÉ A PORADENSKÉ SLUŽBY organizace MAJÁK Nízkoprahové kluby pro děti a mládež NZDM Zapes – Liberec, NZDM Voraz – Nové Město p. S., NZDM Vagón – Hrádek nad Nisou Nízkoprahové kluby jsou otevřené všem mladým lidem ve věku 10 – 26 let, kteří potřebují pomoc a podporu při řešení osobního problému, a nebo jsou ohroženi společensky nepřijatelným a rizikovým chováním (rozpad rodiny, užívání drog, kriminalita, předčasné zahájení sexuálního života, šikana, aj.). Naše služby jsou určeny dětem a mládeži, která neorganizovaně tráví svůj volný čas, i mladým dospělým, kteří se potýkají s problémy se vstupem do samostatného života. Do klubu je možné přijít v rámci otevírací doby nebo si sjednat individuální konzultaci (možné i v doprovodu rodiče či pedagoga) na info@majakops.cz. Nízkoprahovost pro naše klienty znamená: • nic neplatím – vstup do klubu je zdarma, • můžu být, kým chci – v klubu stačí jméno nebo přezdívka, jinak můžu zůstat v anonymitě, • řeknu jen to, co chci – do klubu nejdu „na kobereček“, • klub je mi k dispozici – vstup je možný bez předchozí registrace či ohlášení, • můžu přijít a odejít, jak chci – nikdo není omezen časem příchodu či odchodu, • nejsem na zájmovém kroužku – nemusím se zapojit do nabízeného programu. Otevírací doba nízkoprahových klubů je uvedena na našich webových stránkách www.majakops.cz.

28 Katalog služeb na školní rok 2017/2018


Základní poradenství při řešení výchovných problémů Práce s agresí – program zvládání vzteku

Pracujete s agresivními žáky a nevíte, jak na konkrétní situace reagovat? Máte problém s prožíváním vzteku? Nezvládáte své pocity, používáte slovní či psychické násilí? Nevíte, co dělat, nesete důsledky vašeho chování? Na základě individuálního a důvěrného přístupu nabízíme dospívajícím i dospělým bezpečný prostor pro sdílení vaší situace a v případě zájmu nácvikový program zvládání vzteku.

Program prevence kriminality mladistvých Poradenský program poskytuje potřebnou pomoc a podporu mladým lidem, kteří se dostali do konfliktu se zákonem, a jejich rodinám. V rámci programu poskytujeme individuální konzultace pro mladé lidi, kteří se dopustili deliktu a chtějí svoji situaci řešit. Dále poskytujeme i poradenství pro rodiče dětí a mladistvých, kteří vykazují rizikové chování na hraně zákona nebo se dopustili trestné činnosti.

Vedoucí programu: Pavel Rada. Cílem programu RESTART je umožnit, podpořit a udržet změnu u mladých lidí, která směřuje k odklonu od kriminální kariéry. Individuální práce s klientem může být v tomto programu dlouhodobá. Program není právním poradenstvím! Konzultace jsou poskytovány zdarma. Poradenské služby rodičům poskytujeme na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí vydaného Krajským úřadem Libereckého kraje dne 7. října 2013 č. OSV 276/2013/R.

Katalog služeb na školní rok 2017/2018

29


SPOLUPRACUJEME Při preventivní práci pravidelně spolupracujeme s dalšími odbornými institucemi a organizacemi v našem regionu. MAJÁK se účastní setkávání obecních, regionálních a krajských odborných pracovních skupin pro koordinaci a rozvoj preventivních služeb, služeb pro ohrožené děti a rodinu a pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na omamných a psychotropních látkách. Pravidelně spolupracujeme s následujícími partnery: • Pedagogicko-psychologická poradna Liberec a Jablonec nad Nisou, • Probační a mediační služba ČR – středisko Liberec, • Středisko výchovné péče Čáp Liberec, • Krajský úřad Libereckého kraje – odbor sociálních věcí, • Městská policie Liberec – prevence kriminality, • Magistrát města Liberec – oddělení sociálně-právní ochrany dětí a oddělení kurátorské, • Policie České republiky – Krajské ředitelství Liberec, oddělení informační kriminality. Jsme členy: České asociace streetwork, z. s. Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Naše lektory podporují: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstvo zdravotnictví, Liberecký kraj, Statutární město Liberec, Statutární město Jablonec nad Nisou, F-nadace, Nadace Mezinárodní potřeby, Jednota bratrská.

30 Katalog služeb na školní rok 2017/2018


Úřad vlády České republiky

BAREVNÉ VARIANTY

202 C

C: 0 M: 100 Y: 61 K: 43

R: 152 G: 0 B: 46

5463 C

C: 100 M: 0 Y: 18 K: 83

R: 0 G: 56 B: 70

5463 C

C: 100 R: 0 M: 0 značka Nadace ČEZ G: 56 Y: 18 B: 70 K: 83

Logo je definováno ve třech barevných variantách vždy ve dvou barvách. Základní barvou je potrolejová modrá v kombinaci s rudou. Červená barva byla vybrána na základě asociace symbolů pojících se s významem obětního beránka. Ačkoli se použití červené barvy podle běžného chápání sémantiky barev neshoduje s účelem loga, byla tato barevná kombinace vybrána jako nosná. Rudá barva “těla” beránka může být chápána jako Kristovo obětované tělo, nebo jak krev beránka. Tyto atributy byly pro výběr barevnosti rozhodující. Modrá varianta byla vybrána jako doplňující. Modrá barva evokuje pohodu, oddanost, tradici, stálost a vstřícnou komunikaci.

manuál jednotného vizuálního stylu Nadace ČEZ

Poslední barevná kombinace je pouze ilustrativní, slouží pro slavnostní události a barva beránka bude při tisku nahrazena zlatou nebo stříbrnou.

Značka Nadace ČEZ je základním stavebním kamenem celého jednotného vizuálního stylu.

Značku tvoří dvě části: (1) symbol tří stylizovaných postav držících se kolem ramen (2) název nadace vysázený z verzálek písma Futura Demi

Prostá geometrie symbolu ve spojení s výraznou barevností evokují základní charakteristiky nadace: solidaritu, otevřenost, stabilitu a energii. Značku používáme v případě prezentace Nadace ČEZ.

2995 C C: 90 R: 0 Katalog služeb na školní rok 2017/2018 M: 11 G: 164 ZNAČKA 2 1

Y: 0

B: 228

31


Kontakty pro objednávání, dotazy, konzultace

Mgr. Jan Molnár vedoucí primární prevence konzultace a dotazy jan.molnar@majakops.cz 778 533 195

MAJÁK o. p. s. Konopná 776 Liberec 14, 460 14 www.majakops.cz

Soňa Balážiková koordinátorka prevence koordinace smluv a termínů realizace programů prevence@majakops.cz 721 376 722

MAJÁK o.p.s. - Katalog služeb na rok 2017/2018  
MAJÁK o.p.s. - Katalog služeb na rok 2017/2018  
Advertisement