Page 1

Maja Jurčevid Ljubica Karalid

BLOGGER SEMINARSKI RAD

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet - Zagreb

Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Mentor: dr.sc. Božidar Jakovid Broj indeksa autora: 0067426781 0067431026

Zagreb, prosinac 2012.


SADRŽAJ 1. UVOD ...................................................................................................................................... 3 1.1. Predmet i cilj rada ........................................................................................................... 3 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja ............................................................................ 3 1.3. Sadržaj i struktura rada ................................................................................................... 4 2. OPIS WEB SERVISA.................................................................................................................. 5 2.1. Kratak opis servisa ........................................................................................................... 5 2.2. Link Web servisa .............................................................................................................. 5 2.3. Ekranski prikaz početne Web stranice servisa ................................................................ 6 3. TEHNOLOŠKI OKVIR ................................................................................................................ 7 4. KRATAK RAZVOJ...................................................................................................................... 9 4.1. Razvoj Blogger servisa ..................................................................................................... 9 4.2. Opdeniti razvoj blogova ................................................................................................. 10 5. OPIS PROBLEMA ................................................................................................................... 12 6. DETALJNA RAZRADA TEME ................................................................................................... 13 6.1. Funkcionalnosti koje pruža Blogger .............................................................................. 14 6.1.1. Postovi .................................................................................................................... 14 6.1.2. Stranice................................................................................................................... 15 6.1.3. Primjedbe ............................................................................................................... 16 6.1.4. Statistika ................................................................................................................. 17 6.1.5. Zarada ..................................................................................................................... 18 6.1.6. Izgled ...................................................................................................................... 19 6.1.7. Postavke ................................................................................................................. 20 6.2. Funkcionalnost Bloggera na primjeru opcije “Izgled” .............................................. 21 7. KREIRANJE PROFILA .............................................................................................................. 24 8. POSLOVNA PRIMJENA .......................................................................................................... 35 9. KONKURENCIJA..................................................................................................................... 36 9.1. WordPress ..................................................................................................................... 36 9.2. Tumblr ........................................................................................................................... 37 9.3. Posterous ....................................................................................................................... 38 9.4. Twitter ........................................................................................................................... 39 9.5. Xanga ............................................................................................................................. 40 10. POZITIVNE VS. NEGATIVNE STRANE ................................................................................... 42

1


11. SWOT ANALIZA ................................................................................................................... 43 12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST ....................................................... 44 13. MOGUDNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUDNOSTI ................................. 45 13.1. Razvoj Bloggera u bududnosti ..................................................................................... 45 13.2. Nove funkcionalnosti................................................................................................... 45 14. ZAKLJUČAK.......................................................................................................................... 46 15. LITERATURA ........................................................................................................................ 47 16. ŽIVOTOPIS AUTORICA ......................................................................................................... 49 16.1. Maja Jurčevid ............................................................................................................... 49 16.2. Ljubica Karalid .............................................................................................................. 52 17. SAŽETAK.............................................................................................................................. 55

2


1. UVOD 1.1. Predmet i cilj rada Današnja komunikacija se sve više svodi na komunikaciju putem interneta, najmodnijeg, najjednostavnijeg i najbržeg medija. Takva suvremena komunikacija se najčešde odvija putem društvenih mreža, kao što su Facebook, Twiterr, MySpace, ali i putem blogova, foruma, raznih portala i sl. Pri tome je važno istaknuti da geografska raspršenost organizacija odnosno fizička udaljenost osoba koje žele ili moraju komunicirati zahtijeva upravo konstantno nove načine interakcije. Oblik komunikacije koji se uvelike koristi je i blog, odnosno web servis Blogger, jedan od najpoznatijih i najpopularnijih u svijetu. Blog kakvog danas poznajemo, potječe od online dnevnika, u kojem su korisnici putem Interneta objavljivali događaje i detalje iz svog osobnog života.1 Cilj je pokazati kako se njegovo korištenje promjenilo u odnosu na početke korištenja bloga, kako je tehnologija WEB 2.0 utjecala na to i kakav je utjecaj blogova danas u svijetu komunikacije. Osim toga, cilj rada je pokazati da je blog vrlo koristan alat za komunikaciju, iznošenje vlastitih stajališta, komuniciranje s istomišljenicima te da je znatno ozbiljniji i interaktivniji s istomišljenicima nego društvene mreže, no uvelike opušteniji i pristupačniji od različith verzija službenih web stranica i portala.

1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja Izvori podataka su ponajviše znanstveni članci o internet komunikaciji, blogovima i njihovoj primjeni te različite Internet stranice. Od dosta raznolikog izbora, primarni izvori su izvori drugih autora znanstvenih članaka, pretežno stranih znastvenih članaka. Za potrebe ovog rada, korišteni su samo sekundarni podaci s weba i iz članaka, koji su prikupljani i obrađivani u nekim drugim istraživanjima, s nekom drugom svrhom, a čiji se rezultati i spoznaje mogu vrlo dobro primijeniti i iskoristiti u našem radu.

1

Mario Mustapid, „Razvoj alata za izradu blogova“; http://batuda.org/download/zavrsni-569-mustapic.pdf (pristupano 02.12.2012.)

3


1.3. Sadržaj i struktura rada Što se tiče samog sadržaja, rad smo strukturirale te podijelile na teoretski okvir, odnosno sve karakteristike blogova kao jednog načina komunikacije na internetu. Poseban naglasak smo stavile na tehnološki okvir blogova, odnosno tehnološke uvjete potrebne za uspostavu bloga, zahtjevnost uspostave i održavanja bloga i sve ostale komponente vezane za tehnologiju. Što se tiče razvoja blogova, zabilježene su najvažnije stvari vezane za komunikaciju putem interneta i blogova koji su svoje mjesto pronašli upravo u toj sferi komunikacije preko web-a. Nakon toga spomenut je kratak razvoj blogova kako bi se moglo lakše shvatiti kako je sve započelo, u kojem je smjeru išlo i gdje je taj razvoj doveo blogove danas. U detaljnoj razradi teme smo se osvrnule na sve gore navedeno i navele još neke bitne stvari koje trebaju biti napomenute kada se spominje blog i sve stvari koje jedan bloger2 treba znati o uspostavi i funkcioniranju blogova. Kod ekonomske primjene naglašeni su B-blogovi3 za koje mnogi govore da imaju bududnost u poslovnom svijetu te kao takvi mogu doprinijeti razvoju unutarnjih odnosa u tvrtkama, ali također, komunikacije s klijentima. Nadalje, opisan je način izrade bloga, navedeni su neki zanimljivi hrvatski blogovi, razmotrena je konkurencija, te je uspoređena bududnost blogova u odnosu na predviđenu bududnost društvenih mreža.

2

(eng. blogger) osobe su koje uređuju i održavaju blogove Goodwin Kathleen, „Meet the B-Blog“, http://www.clickz.com/clickz/column/1715219/meet-b-blog (pristupano 02.12.2012.) 3

4


2. OPIS WEB SERVISA 2.1. Kratak opis servisa Blog je osobni dnevnik, dnevna propovjedaonica, mjesto za suradnju, politička sapunica, mjesto za najnovije vijesti, skupina veza, vaše osobne misli, zabilješke svijetu. Vaš blog je sve ono što želite da bude. Jednostavno rečeno, blog je web-mjesto na kojem pišete u nastavcima. Najnovije stvari pojavljuju se na vrhu, tako da ih posjetitelji mogu odmah pročitati. Zatim ih mogu komentirati ili se povezati na njih ili vam poslati poruku. A i ne moraju.4 Blog vam daje priliku da izrazite svoju osobnost na webu. To je pravo mjesto za prikupljanje i dijeljenje stvari koje smatrate zanimljivima - bilo da je riječ o političkim komentarima, osobnom dnevniku ili vezama na web-mjesta koja želite zapamtiti. Mnogo ljudi koristi blog da bi organiziralo svoje misli, dok drugi utječu na mišljenje tisuda drugih diljem svijeta. Profesionalni novinari i novinari amateri koriste blogove da bi objavili najnovije vijesti, dok osobe koje pišu dnevnike u njima otkrivaju svoje unutarnje misli..5 Blogger je jedan od najpopularnijih blog servisa, posebno za korisnike koji tek započinju izrađivati blogove. Ovaj alat predstavlja jednostavan sučelje za pisanje blogova u obliku dnevnika. Iako nudi mnogo manje opcija za uređivanje i prilagođavanje potrebama korisnika, činjenica da je ovaj alat jako popularan omoguduje mu veliku podršku i dostupnost za razne predloške, dodatke i widgete pomodu kojih se može Blogger iskoristiti za pristup raznim servisima i uslugama.6

2.2. Link Web servisa  

www.blogger.com https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=blogger&passive=1209600&cont inue=http://www.blogger.com/home&followup=http://www.blogger.com/home&lt mpl=start#s01

4

https://www.blogger.com/tour_start.g (pristupano 03.12.2012.) https://www.blogger.com/tour_pub.g (pristupano 03.12.2012.) 6 Mario Mustapid, „Razvoj alata za izradu blogova“, http://batuda.org/download/zavrsni-569-mustapic.pdf (pristupano 04.12.2012.) 5

5


2.3. Ekranski prikaz poÄ?etne Web stranice servisa

Slika 2.1. Ekranski prikaz poÄ?etne stranice Bloggera

6


3. TEHNOLOŠKI OKVIR Softver koji omoguduje način upravljanja web stranice se obično naziva CMS ili "sustav za upravljanje sadržajem". Mnogi blogging software programi koriste određenu vrstu CMS-a. Oni pružaju mogudnosti potrebne za stvaranje i održavanje bloga i mogu napraviti objavljivanja na internetu jednostavno kao pisanje članka, dajudi mu naslov, a organizira ga pod jednom ili nekoliko kategorija. Dok neki programi nude širok CMS i sofisticirane značajke, osnovni blogging alat pruža sučelje u kojem se može raditi na jednostavan i donekle intuitivan način. To znači da je zadatak blogera usredotočiti se na ono o čemu se želi pisati, a blog alat se brine za sve ostalo na stranici. Ideja koja stoji iza blogova vrlo je jednostavna. Aplikacija za uređivanje blogova omoguduje rad u poznatom i korisnički orijentiranom okruženju, dok se u isto vrijeme u pozadini, tekst, slike i poveznice koje se uređuju, formatiraju i spremaju prema pretpostavljenom predlošku u obliku web stranice. Takva značajka omogudava da se u isto vrijeme može pregledavati web i unositi novi sadržaj u blog. Vedina blog aplikacija funkcionira na način da je odvojen izgled od same funkcionalnosti bloga, pružanjem različitih obrazaca za unos i pohranu predložaka. Nakon početnog pohranjivanja predloška, kojim je definiran izgled bloga, bloger se ne mora više brinuti o rasporedu elemenata. Nakon unosa novog članka, blog aplikacija povezuje pohranjeni predložak s unesenim tekstom i prikazuje ih u obliku web stranice. Postoje servisi i blog alati koji omoguduju postavljanje i pokretnje blogova. Blog servisi predstavljaju vrstu alata koja je možda najbolja za početnike zbog svoje jednostavnosti, brzine i činjenice da je besplatan za korištenje. Najpoznatiji servisi koji pružaju ovu vrste usluge su WordPress i Blogger te su potpuno besplatni. Blog servisi se nazivaju domadinima 9 blogova koje korisnici stvaraju zato što smještaju kreirane blogove unutar svoje domene. Nakon relativno jednostavnog postupka izrade bloga, kojeg navodimo i detaljnije objašnjavamo u 7. poglavlju ovog rada, kreira se web adresa, koja je sastavljena od kombinacije URL servisa i imena bloga. Internet pruža nebrojeno mnogo mogudnosti kada je riječ o odabiru alata za izradu blogova. Vedina njih omoguduje vrlo brz i jednostavan početak uređivanja bloga, dok drugi zahtijevaju konfiguraciju i dodatno postavljanje prije samog početka pisanja postova. Odabir alata

7


najčešde određuje mogudnosti koje su nam dostupne za izmjenu ili nadograđivanje blogova. Određeni problemi nastaju kada alat koji se koristi nije u mogudnosti ispuniti naša očekivanja i potrebe koje su najčešde posljedica Web 2.07 zahtjeva. Web 2.0 predstavlja mogudnost za sve korisnike interneta da komuniciraju s komunikacijama, platforma koja omoguduje piscima amaterima i inovatorima da kreiraju aplikacije i Web stranice koje de dobiti više kredibiliteta od uobičajenih izvora informacija i prodavača softwera.8 Trenutno na Internetu postoji mnogo alata za izradu bloga kao što su: WordPress, Textpattern, ExpressionEngine, Movable Type, TypePad, Blogger i LiveJournal. WordPress je jedanod naprednijih blogging alata i pruža bogat skup značajki. WordPress se trudi da izgled korisničkog bloga izgleda dobro, da je tekst lijep, a html kod koji generira odgovara web standardima. 9

Hrvatski blog alati su: Blog.hr (adresa www.blog.hr) – ističe se po jednostavnom dizajnu, odičan je servis za početnike, a osnivači su Dario Markuš i Željko Anderleon. Bloger.hr (adresa www.bloger.hr) – web blog alat kojeg je u travnju 2006. pokrenuo web portal Indeks.hr, a osnivači su Matija Babid, Gordan Novoselec i Filip Filkovid. MojBlog.hr (adresa www.mojblog.hr) – prvi blog alat na hrvatskom jeziku, ima najnaprednije opcije za vođenje blog stranica i po tome se razlikuje od drugih regionalnih blog alata.10

7

Web 2.0. - druga generacija Weba, bazirana na društvenoj interakciji koja omoguduje korisnicima sudjelovanje u kreiranju sadržaja web stranica 8 Jennifer Kyrnin, „What is Web 2.0“, http://webdesign.about.com/od/web20/a/aa021306.htm (pristupano 04.12.2012.) 9 http://codex.wordpress.org/Introduction_to_Blogging (pristupano 04.12.2012.) 10 http://novimediji.bloger.index.hr/post/uvod-u-blogove/7177942.aspx (pristupano 04.12.2012.)

8


4. KRATAK RAZVOJ 4.1. Razvoj Blogger servisa Blogger je pokrenula malena tvrtka Pyra Labs iz San Francisca u kolovozu 1999. godine, baš usred dot-com eksplozije. Grupa entuzijasta koja je pokrenula Blogger nije se baš našla na meti vedih ulagača, čiji bi kapital osigurao brži i snažniji razvoj. Trojica prijatelja su uglavnom primala pladu bavedi se manje zanimljivim ugovornim web-projektima za velike tvrtke, dok su pritom sanjali o svom velikom debiju na internetskoj sceni. Njihova izvorna zamisao nakon svega više nije toliko bitna jer su u svojim pokušajima, iz više-manje čiste zafrkancije, stvorili Blogger. Blogger je krenuo skromno, te je tijekom godina rastao. Tvrtka je uspjela poslovati profitabilno, iako još uvijek nedovoljno razvijena za vede projekte. Tada se dogodio slom, tvrtka Pyra Labs je gotovo bankrotirala. Sredom, uspjeli su se izvudi, te je servis počeo raditi bez prestanka, iako su ga počeli graditi ispočetka. Godine 2002. uslijedio je značajniji razvoj, imali su stotine tisuda korisnika, iako ih je još uvijek bilo vrlo malo. Nakon toga se dogodilo nešto što, prema njihovim riječima, nitko iz tvrtke nije mogao ni sanjati, Google ih je odlučio kupiti. Google je u veljači 2003. godine prepoznao ogroman potencijal koji stoji iza ideje i imena ove tvrtke. Sada su „malen“ tim u tvrtki Google koji je usredotočen na pomaganje ljudima da progovore na webu i organiziraju informacije iz cijelog svijeta s osobnog stajališta.11 Iako je web stranica Blogger po domeni blogger.com, blogovi kreirani koristedi ovaj Web servis se nalaze u poddomenama blogspot.com. Blogger je, kao jedan od najranijih alata za kreiranje bloga te objavljivanje postova na istom, zaslužan za veliko populariziranje ovog formata u suvremenoj komunikaciji. Google je kupio Pyra Labs pod neobjavljenim uvjetima, a godinu dana kasnije suosnivač tvrtke Pyra Labs, Evan Williams je napustio Google. Godine 2004. Google je kupio Picasu, koja je inregrirana u Picasa program za dijeljenje fotografija i u okviru korištenja Blogger servisa, omogudujudi korisnicima objavljivanje fotografija na njihovim blogovima. Nakon toga, 9. svibnja 2004. godine, Blogger je predstavio veliki redizajn, dodavanjem značajki kao što su web standardi sukladni predlošcima, pojedinačne stranice arhive postova, komentara i postavljanje postova putem e-maila. Blogger je lansirao najnoviju verziju u beti, kodnog 11

http://www.blogger.com/about (pristupano 03.12.2012.)

9


imena „Invader“ (osvajač) u zlatnom izdanju. Ovo je premjestilo korisnike na Google servere te uključilo neke nove karakteristike i mogudnosti korištenja Bloggera. Nadalje, u kolovozu 2006. kao dio redizajna Bloggera, svi blogovi povezani s korisnikovim Google računom su premješteni na Google poslužitelje, stoga Blogger tvrdi da su usluge koje pružaju svojim korisnicima pouzdanije zbog kvalitete poslužitelja odnosno servera. U 2007. godini Blogger je zauzeo 16. mjesto na listi 50 najboljih domena u smislu broja jedinstvenih posjetitelja, a do svibnja 2007. Blogger se u potpunosti preselio na operacijske servere Googlea. Google alatna traka ima značajku pod nazivom „BlogThis!“ koja omoguduje korisnicima Blogger računa postavljati odnosno objavljivati linkove izravno na vlastite blogove. 12

Slika 4.1. Logo Blogger servisa

4.2. Općeniti razvoj blogova Prvi blog je pokrenuo student Justin Hall 1994. godine. Među prvim korisnicima koji su prvi pokrenuli blogove nalazi se Steve Gibson kojeg je tvrtka Ritual Entertainment unajmila za održavanje bloga, 1997.godine, stoga se on također smatra i prvim blogerom koji je zaposlen da radi kao bloger. Prvi blogovi nazivali su se Weblogovi i predstavljali su jednostavne komponente web stranica koje su se ručno održavale. Kako je uslijedio nagli razvoj interneta i alata za olakšanu izradu i održavanje web članaka, objavljenih u obrnutom kronološkom redoslijedu, pojednostavili su sam proces objavljivanja i omogudili pisanje blogova mnogo vedoj, ali tehnički manje obrazovanoj populaciji.13

12

Isaac Yaasar: http://isaacyassar.blogspot.com/2009/03/history-of-blogger.html (pristupano 03.12.2012.) Duncan Riley, „Short history of blogging“; http://www.blogherald.com/2005/03/06/a-short-history-ofblogging/ (pristupano 04.12.2012.) 13

10


Nakon što je Jorn Barger uveo termin weblog, u prosincu 1997. se nastavio razvijati blogging kakav znamo danas. Kradu verziju, „blog“, koja je danas prisutna na Internetu i mnogo poznatija od izvornog termina, prvi je upotrijebio Peter Merholz 1999. godine. Prema skradenoj verziji izvornog termina osoba koja uređuje blog nazvana je „bloger“. Iako blog u samom početku bilježi spor razvoj i slab interes kod Internet korisnika, sve vedu popularnost stječe tijekom 1999. godine, kada se gotovo istodobno pojavljuje nekoliko alata za kreiranje blogova, kao što su: • OpenDiary (listopad 1998.) – prvi puta omogudeno je čitateljima da ostave svoj komentar na pročitani članak ili tekst; • LiveJournal (ožujak 1999.) – web sjedište osnovao je poznati bloger Brad Fitzpatrick; • Pitas.com (srpanj 1999.) – jednostavna alternativa održavanja stranice s vijestima unutar web sjedišta, ujedno i prvi besplatan web alat za izradu bloga; • Blogger.com (kolovoz 1999.) – danas najpopularniji alat za izradu bloga koji se temelji na web sučelju. 14 Na Internetu je 1998. postojalo približno 30,000 blogova. 1999. tvrtka "Pitas" pokrenula je prvi besplatni napravi-sam weblog alat. Nešto kasnije, tvrtka "Pyra Labs" iz San Francisca pokrenula je Blogger.com koji se pokazao uspješnim. Korištenje bloga počinje se širiti u Hrvatskoj pojavom domadih web stranica 2004. godine.15 Prvi hrvatski blog alat je MojBlog.hr koji se pojavio i proljede 2004. godine, a prvi je uopde ponudio mogudnost vođenje bloga je bio servis Iskrica.coom.

14

Mario Mustapid, „Razvoj alata za izradu blogova“, http://batuda.org/download/zavrsni-569-mustapic.pdf (pristupano 04.12.2012.) 15

http://novimediji.bloger.hr/post/uvod-u-blogove/7177942.aspx (pristupano 04.12.2012.)

11


5. OPIS PROBLEMA Blog ne mora biti samo hobi, bijeg od svakodnevice, način rješavanja stresa ili nešto slično. Ovisno o tome, tko ga, na koji način i koliko piše, blog se može koristiti za različite stvari, različite teme, područja, ideje. Osim navedenog može služiti promociji, afirmaciji, predstavljanju, rješavanju problema, pomaganju kao i zarađivanju. Uporabom Blogger servisa, pojedinci koji pišu svoje blogove kao i poduzeda koja kreiraju zajednički blog, bilo o svom poduzedu, o području kojim se njihova tvrtka bavi ili nečem drugom, mogu na vrlo jednostavan, no ujedno vrlo učinkovit način rješiti brojne potencijalne probleme i prepreke, kao i iskoristiti vlastita znanja, ideje, preferencije i kreativnost na najbolji mogudi način. Problemi na koje servis Blogger ima pozitivan učinak: 

interakcija čitatelja sa autorom sadržaja

dobivanje povratnih informacija putem komentara

povezivanje osoba različitih zanimanja, ali istih preferencija

promocija tvrtki ili osoba

komunikacija između zaposlenika neke tvrtke/institucije/udruge kako bi izmjenjivali ideje i znanja

zarada na temelju vlastite kreativnosti, talenta i inspiracije

širenje mreže kontakata (networking)

predstavljenje vlastitih sposobnosti potencijalnim poslodavcima

12


6. DETALJNA RAZRADA TEME Blogovi mogu biti individualni, što znači da ih piše pojedinac, ali o zajednički kada jedan blog piše skupina ljudi. U literaturi možemo susresti podatak da se u engleskom jeziku termin weblog uglavnom koristi za zajedničke ili kolaborativne, a blog za individualne projekte. Izarada bloga ili dodavanje članaka postojedem blogu naziva se blogging, pojedini članci posts ili entries, a osoba koja postavlja članke, odonosno postove blogger. Kao što smo ved istaknule blogovi su stranice koji predstavljaju online dnevnike, a od običnih web stranica se razlikuju po slijededim stvarima: blogovi teže da budu pisani prepoznatljivim osobnom stilu pisanja, obično su vođeni od strane jednog, iako mogu biti i od grupe autora. Tema o kojoj autor bloga odluči pisati, može biti usko određena, specijalizirana, kao npr. moda, auti, recepti, marketing i sl., pa sve do nekih širokih tema, kao što je politika, svakodnevni život, problemi ili skupine nekoliko tema. Kako bi autori bloga promovirali svoje članke, a time ujendo i vlastiti blog, oni linkove do svog bloga koriste i ostavljaju na drugim web stranicama. Kako svaki blog ima odjeljak za komentare, gdje čitatelji komentiraju, popularni blogovi stoga imaju stotine komentara preko kojih se vode razne rasprave i debate. Pradenje blogova se obično obalja preko RSS agregatora, gdje autor dobije obavijest o svakom novom kometaru. Činjenica da je u svijetu pao interes ljudi za masovne medije, dovela je do sve vedeg porasta blogova odnosno blogerskog načina izražavanja te pradenja vijesti, događaja, iskustva i ideja. Nakon što je pokrenut alat za izradu i korištenja bloga na hrvatskom jeziku došlo je do naglog porasta blogova u Hrvatskoj. Jedan od najvažnijih razloga, zbog kojeg je došlo do popularizacije i brzog širenja blogova, je relativno jednostavan način stvaranja, odnosno otvaranja bloga na nekim od besplatnih blog servisa. Nakon pojave Facebooka, Twittera i sličnih društvenih mreža promet na dvije najpopularnije blogerske platforme Blogger i WordPress, u posljednjih nekoliko godina stagnira. Što se tiče pouzadanosti informacija na blogovima, valja istaknuti kako individualni blogovi često predstavljaju “trač” rubrike, odnosno shvadaju se na sasvim drugačiji način od kolaborativnih projekata, jer najčešde oni prenose manje važna, ponekad bizarna događanja, glasine i osobne stavove. Kako najčešde nemaju uredništvo, pojedinici koji pišu o određenoj temi smatraju se laicima koji samostalno iznose teme koje su zanimljive njima i uskoj skupini istomišljenika. Ozbiljniji kolaborativni projekti, zbog svoje ažurnosti i vedeg broja sudionika

13


koji sudjeluju u stvaranju istog, često ne zaostaju za masovnim medijima. Povremeno se događa da neki elektronski mediji, prenose vijesti koje su prvi puta publicirane na blogovima.

6.1. Funkcionalnosti koje pruža Blogger Blogger servis podložan je stalnim promjenama i unapređenju. Tijekom godina svog razvitka i napretka, glavne karakteristike i funkcionalnosti ovoga bloga znatno su se izmjenile. Stoga je danas, zahavljujudi tome ovaj servis jedan od najpopularnijih i najčešde korištenih.

6.1.1. Postovi

Slika 6.1. Ekranski prikaz opcije “Postovi”

Klikom na opciju Postovi autor bloga može vidjeti svoje ved obajvljene postove, urediti ih, izbrisati ili podijeliti.

14


6.1.2. Stranice

Slika 6.1.2. Ekranski prikaz opcije “Stranice”

Klikom na opciju “Stranice” autor bloga može kreirati nove stranice za svoj blog, koje ne mora odmah objaviti, može ih spremiti kao skicu pa kasnije još dorađivati i tek tada objaviti.

15


6.1.3. Primjedbe

Slike 6.1.3. Ekranski prikaz opcije “Primjedbe”

Između svega ostalog, na Blogger servisu kao i na vedini blog servisa, omogudeno komentiranje postova, odnosno postavljena je mogudnost da čitatelj izrazi svoje reakcije na pročitani post, slike, poveznice ili nešto trede. Klikom na opciju primjedbe autor bloga može vidjeti sve komentare, tko ih je i kada ostavio, može ih obrisati, može na njih odgovoriti, pa možemo redi da autor ima potpunu mogudnost kontrole i upravljanja nad komentarima na svojem blogu. Komentari mogu biti Trackbackovi i Pingbacks. Trackbackovi su izvorno razvijen od strane SixApart, kreatori MovableType blog paket. SixApart objašnjava: Trackback je dizajniran za pružanje način obavijesti između web stranica: to je način na koji osoba A govori osobi B, "Ovo je nešto za što bi mogao biti zainteresiran" Da bi to postigli, osoba A šalje trackback ping do osobe B. Pingbacks su dizajnirani kako bi riješili neke od problema koje su ljudi vidjeli s Trackbacksovim. Na primjer: -Osoba A postavi post svom blogu, osoba B postavi post na vlastitom blogu, povezan (linked) s postom osobe A. To automatski šalje pingback osobi A kada obje osobe imaju uključenu mogudnost

16


pingback-a; blog osobe A prima pingback, a zatim automatski ide na blog osobe B kako bi se potvrdilo da pingback, u biti, potječe od tamo.16

6.1.4. Statistika

6.1.4. Ekranski prikaz opcije “Statistika”

Kako bi autor bloga bio u mogudnosti dobiti povratne informacije o čitanosti, pradenju, svojim čitateljima i sličnim pokazateljima, on može koristiti opciju “Statistika”, pomodu koje ima uvid u broj prikaza stranice bloga danas, jučer, prošli mjesec ili cijelo vrijeme od kada blog postoji, zatim može saznati koji su postovi na blogu bila najčitaniji, tko su čitatelji, točnije iz kojih zemalja dolaze, koje web preglednike i operacijske sustave koriste te mnoge druge bitne informacije.

16

http://codex.wordpress.org/Introduction_to_Blogging

17


6.1.5. Zarada

Slika 6.1.5. Ekranski prikaz opcije “Zarada”

Ukoliko autor bloga želi pisanjem o nekoj temi ili na temelju izuzetne popularnosti svoga bloga početi zarađivati on to može učiniti koristedi opciju “Zarada”. Klikom na navedenu opciju on može dobiti sve potrebne informacije o tome, te koristedi dva Googleova programa za oglašavanje Google AdSense i Google Affiliate Ads korisnig Bloggera može unovčiti svoj blog.

18


6.1.6. Izgled

Slika 6.1.6. Ekranski prikaz opcije “Izgled”

Autor može sam kreirati izgled svoga bloga koristedi opciju “Izgled”. Uz pomod ove opcije može dodati, ukloniti, urediti programčide odnosno gadgete na blogu. Povudi ih i ispustiti kako bi se promijenio raspred, može mijenjati stupce i širine. Može uz pomod istih poboljšati vizualni identitet bloga, a različitim gadgetima stvoriti vedi interes kod čitatelja.

19


6.1.7. Postavke

Slika 6.1.7. Ekranski prikaz opcije “Postavke”

Klikom na posljednju opciju postavke, uređuju se neke ključne stvari kako bi blog ispunio svoju svrhu. To znači da koristedi ovu opciju autor može promijeniti naslov i adresu bloga koju je stavio prilikom otvaranja bloga. Nadalje može kreirati opis bloga, njegovu privatnost odnosno odrediti hode li blog biti javno dostupan I vidljiv na tražilici, te na Bloggerovom popisu blogova. Nadalje autor može dodati druge autore koji de sudjelovati u stvaranju bloga, a može i odrediti tko de biti čitatelji bloga. Pomodu ove opcije autor odabire jezik bloga, vremensku zonu, oblik zaglavlja datuma, broj postova na jednoj stranice, lokaciju komentara na stranici, tko smije komentirati, obrazac za komentare, postavke za objavljivanje sadržaja pomodu mobilnih uređaja i e-pošte kao i mnoge druge elemente bloga.

20


6.2.

Funkcionalnost Bloggera na primjeru opcije “Izgled”

U ovom demo dijelu prikazati kako je omogudena i kreirana opcija “Izgled” od strane Blogger servisa. Pomodu ove opcije autor može sam kreirati izgled svoga bloga. Uz pomod ove opcije može dodati, ukloniti, urediti programčide odnosno gadgete na blogu. Povudi ih i ispustiti kako bi se promijenio raspred, može mijenjati stupce i širine. Može uz pomod istih poboljšati vizualni identitet bloga, a različitim gadgetima stvoriti vedi interes kod čitatelja. A neke mogudnosti demo prikazati ovdje. Najprije demo dodati neki gadget na svoj blog, stoga smo odabrali opciju “Dodaj gadget” nakon čega se pojavio prozor sa listom svih gadgeta koje moramo odabrati. Mi smo odlučile sa satrane na svoj blog dodati odabrane vijesti iz svijeta, pa biramo opciju “Vijesti”. Nakon toga smo odlučile na blog dodati opciju “Share It” da čitatelji bloga mogu dijeliti sadržaj bloga na društvenim mrežama Facebook i Twitter.

Slika 6.2.1. Ekranski prikaz odabira gadgeta “Vijesti”

21


Slika 6.2.2. Ekranski prikaz rezultata odabira gadgeta “Vijesti”

Slika 6.2.3. Ekranski prikaz odabira gadgeta “Share It”

22


6.2.4. Ekranski prikaz rezultata odabira gadgeta “Share It�

23


7. KREIRANJE PROFILA Kreirati vlastiti blog može svatko tko ima pristup internetu i to na vrlo jednostavan i besplatan način. Prije samog postupka kreiranja bloga potrebno je imati korisnički e-mail račun. Ovdje navodimo primjer kako kreirati blog pomodu Web servisa Blogger, jednog od najpoznatijih i najdešdih blog alata u svijetu.

Prvi korak je otvoriti navedenu stranicu Bloggera, pristupajudi joj na www.blogger.com ili jednostavno upisati u Google tražilicu Blogger, nakon čega de se otvoriti sljededi rezultati pretraživanja. (Slika 7.1.)

Slika 7.1. Ekranski prikaz rezultata dobivenih pretragom riječi Blogger putem Googlea

24


Nakon toga, kliknuti na prvi rezultat pretraživanja, stranicu Blogger –Create your free Blog, nakon čega de se otvoriti početna stranica za izradu bloga. (Slika 7.2.)

Slika 7.2. Ekranski prikaz početne stranice Bloggera

Upisujemo svoju e-mail adresu i lozinku koju ved imamo otvorenu na Google računu.(Slika 7.3.)

Slika 7.3. Ekranski prikz početne stranice Bloggera s upisanom e-mail adresom i lozinkom

25


Zatim nam se otvara stranica na kojoj najprije odabiremo jezik na kojem želimo koristiti usluge servisa Blogger te odabiremo hodemo li se koristiti vlastitim profilom odnosno svojim identitetom ili želimo pisati blog pod pseudonimom. Ukoliko se odlučimo koristiti vlastitim identitetom, odabiremo opciju „Prijeđi na ograničeni profil za Blogger“. (Slika 7.4.)

Slika 7.4. Ekranski prikaz potvrde profila na Bloggeru

26


Ukoliko odlučimo koristiti vlastiti identitet i pisati blog pod svojim imenom i prezimenom, odabiremo opciju u narančastom pravokutniku „Nastavite do usluge Blogger“. (Slika 7.5.)

Slika 7.5. Ekranski prikaz potvrde opcije ‘Nastavite do usluge Blogger’

27


Zatim se otvara stranica na kojoj odabiremo opciju „Novi blog“ kako bi pokrenuli otvaranje svog bloga. (Slika 7.6.)

Slika 7.6. Ekranski prikaz odabira opcije ‘Novi blog’ na Bloggeru

28


Nakon toga otvara nam se sljededi prozor, gdje upisujemo naslov svoga bloga te adresu pod kojom de se blog nalaziti, kao i predložak kako bi blog i vizualnim identitetom odgovarao onoj tematici kojom de se baviti. Uobičajena je praksa da i naslov i adresa u nekoj mjeri odgovaraju tematici bloga, radi lakšeg pronalaska koristedi Google tražilicu. Za naš primjer Iva Ivid otvara blog na kojem de se nalaziti priče, zanimljivosti, problemi, zgode i nezgode jedne studentice. Stoga je za naslov svog bloga odabrala „Dnevnik jedne studentice“, a kao adresu je odabrala naziv studentskidnevnik.blogspot.com, te predložak Watermark. (Slika 7.7.)

Slika 7.7. Ekranski prikaz izrade novog bloga na Bloggeru

29


Nakon toga, otvara se stranica na kojoj je prikazano da je blog uspješno otvoren, te da je mogude započeti pisanje postova te detaljnije urediti blog. Klikom na „Započni uređivanje postova“ otvara se nova stranica te možemo krenuti pisati i objavljivati postove. (Slika 7.8.)

Slika 7.8. Ekrasnki prikaz potvrde da je blog uspješno izrađen

30


Pritiskom na „Započni objavljivanje postova“ otvara se stranica spremna za pisanje teksta, dodavanje fotografija, videa, linkova i mnogih sadržaja. (Slika 7.9.)

Slika 7.9. Ekranski prikaz stranice spremne za objavu postova na Bloggeru

31


Uslijed toga, kada je post napisan, kada su dodane željene fotografije i sve ostalo, post je spreman za objavu, klikom na „Objavi“. (Slika 7.10.)

Slika 7.10. Ekranski prikaz posta spremnog za objavu na Bloggeru

32


Nakon što je post objavljen, pojavljuje se stranica na kojoj možemo post uređivati, brisati, ažurirati. Vidjeti komentare, vrijeme objave, pratiti statistiku, posjedenost i mnogo toga. (Slika 7.11.)

Slika 7.11. Ekranski prikaz posta koji smo objavili putem Bloggera

33


Osim toga, klikom na „Prikaz bloga“ možemo pogledati kako blog izgleda našim posjetiteljima. (Slika 7.12.)

Slika 7.12. Ekranski prikaz kako blog na Bloggeru izgleda posjetitelju

34


8. POSLOVNA PRIMJENA Blogovi u današnje vrijeme mogu biti jako korisni za poslovanje poduzeda. Mnoge organizacije su to i prepoznale pa se ved služe mogudnostima blogova. U osnovi blogovi predstavljaju priliku za izgradnjom vlastite zajednice u kojoj demo okupiti istomišljenike, ljude zainteresirane za naše proizvode/usluge i gdje demo u konačnici uspostaviti interaktivni dijalog s njima o temama koje sami izaberemo. Blogovi mogu ponuditi poduzedima mjesto gdje informacije, podatke i mišljenja mogu dijeliti među zaposlenicima, korisnicima, partnerima, potencijalnim korisnicima partnerima, dobavljačima i dr. Sve to mogu raditi na način koji vedina klasičnih oglašivačkih i opdenito marketinških načina komunikacije ne dopuštaju, a to je dvosmjerno putem otvorene komunikacije i razmjene. Tvrtke koje uvide ove prednosti, mogu izgraditi odlične unutarnje odnose, predstaviti se krajnjim korisnicima na najbolji mogudi način te ostvariti odličan kontakt s njima i na taj način dobiti mnogo korisnih povratnih informacija. Na primjer, prije lansiranja novih proizvoda, mogude je preko bloga provjeriti mišljenja i želje potrošača te prema njima plasirati na tržište upravo ono što vedina korisnika želi. Blogovi su vrlo koristan strateški alat koji može ojačati veze, omoguditi razmjenu znanja, povedati suradnju i poboljšati marke. Ukoliko poduzede ima svoj bilten, članke u njemu mogu biti povezani s blogom te tako stvoriti masivni razgovor koji de poboljšati komunikaciju u samom poduzedu. Putem opcije 'hangout' mogude je ostvariti i nešto u stilu videokonferencija što može biti jako korisno pri komunikaciji s partnerima ili dobavljačima.

35


9. KONKURENCIJA Zbog pada interesa za masovne medije te jednostavnog načina stvaranja, tj. otvaranja blogova17, ovaj web servis se dosta raširio po cijelome svijetu. Nakon pokretanja alata na hrvatskom jeziku, i u Hrvatskoj dolazi do vede popularizacije blogova. Blogger je jedna od najpopularnijih blogerskih platformi, no ima žestoku konkurenciju. Najveda direktna konkurencija mu je WordPress koji mu je najsličniji po svemu i trenutno je u vodstvu. Ostala konkurencija javlja se u obliku Tumblra, Posterousa, Twittera, Xanga i sl. blogerskih servisa.18 Promet na Bloggeru i WordPressu u zadnje dvije godine stagnira. Neki smatraju da su društvene mreže poput Facebooka i Twittera uništile 'monopol' blogova, no postoje i stručnjaci koji tvrde da de blogovi nadživjeti društvene mreže unatoč činjenici da trenutno broj blogera konstantno opada.

9.1. WordPress WordPress je danas najraširenija platforma za stvaranje blogova na svijetu. Osim što na WordPressovim stranicama možete besplatno otvoriti blog, možete preuzeti besplatnu WordPress platformu koju tada koristite na vlastitoj domeni. Godinama je bio prvenstveno blogerska platforma, no u zadnje vrijeme se sve više koristi kao CMS odnosno sustav za upravljanje sadržajem web stranica. 19 http://wordpress.com/

17

Uvod u blogove - http://novimediji.bloger.hr/post/uvod-u-blogove/7177942.aspx (Pristupano 3.12.2012.) 5 Best Blog Sites Other Than WordPress and Blogger http://www.makeuseof.com/tag/5-blog-siteswordpress-blogger/ (Pristupano 3.12.2012.) 19 WordPress za vašu web stranicu – ne morate biti ni bloger http://www.netokracija.com/wordpress-cmsizrada-web-stranica-2324 (Pristupano 3.12.2012.) 18

36


Slika 9.1. Ekranski prikaz početne stranice WordPressa

Wordpress je dostupan na više od 120 jezika za razliku od Bloggera koji trenutno postoji na 50 svjetskih jezika. Blogger pruža vedu kastomizaciju i personalizaciju bloga, uključivanje trede strane, omoguduje transfer korisničkog imena besplatno za razliku od WordPressa; na Bloggeru možemo pohraniti 1G slika dok je na WordPressu dopušteno 3G, a uz pladanje čak i više; na WordPressu neograničen broj nositelja računa, bolje mogudnosti pradenja reakcija drugih na naše postove, mogudnost uređivanja komentara, mogudnost zaštite pojedinog posta lozinkom, objavljivanje postova i slika putem e-maila dok se na Bloggeru putem emaila mogu samo primati postovi; timski blogovi bolje razrađeni na WordPressu. 20

9.2. Tumblr Tumblr je mikroblog platforma i društvena web stranica koja moguduje korisniku objavljivati svoju multimediju, pratiti druge blogove te zaštiti svoje. U veljači 2012. godine zabilježeno je da Tumblr sadrži 46,2 milijuna blogova. https://www.tumblr.com/

20

http://pulsed.blogspot.com/2007/07/blogger-wordpress-chart.html (Pristupano 4.12.2012.)

37


Slika 9.2. Ekranski prokaz početne stranice Tumblra

Tumblr povezuje dvije namjene korištenja blogova. To su dijeljenje slika i stvaranje osjedaja zajedništva. Sve je centrirano oko pradenja jedni drugih, rebloganja tuđih postova i sviđanja istih. Mogude je dovesti i postove s drugih servisa kao što je Twitter.

9.3. Posterous Posterous je još jedan mikrobloging servisa baš kao Tumblr putem kojega možete dijeliti tekst, slike, audio i video zapise. Ovaj servis posebno je dizajniran i za korištenje putem mobilnog telefona i e-maila te se nalazi pod zaštitom Twittera. https://posterous.com/

38


Slika 9.3. Ekranski prikaz početne stranice Posterousa

Dakle, ova mikroblog platforma posebno je dizajnirana za rad preko mobilnih uređaja i emaila te je mnogi stručnjaci za društvene medije smatraju jednom od najboljih besplatnih aplikacija za prijenose uživo.

9.4. Twitter Twitter je internetska društvena mreža za mikro-blogging, tj. namijenjena je za dijeljenje kratkih poruka koje su prema imenu mreže nazvane tweet-ovima. Tweetovi su zasnovani na tekstu poruka i ograničeni na najviše 140 znakova. Također je mogude dijeliti slike, razne poveznice i duže tweeteve pomodu aplikacije Twitlonger. https://twitter.com/

39


Slika 9.4. Ekranski prikaz početne stranice Twittera

Tweetanje kratkih poruka i slika koje je mogude retweetati, komentirati. Popularan je jer ne treba puno vremena ni truda da biste započeli, ali ni da biste ostali informirani. Ukoliko profil ostavite otvoren za javnost, svi mogu vidjeti, čitati, komenirati vaše tweeteve. Koristi ga mnogo poznatih osoba cijeloga svijeta što posebno privlači pažnju.

9.5. Xanga Xanga je web stranica koja vodi webblogove, fotoblogove i profile društvenih mreža. Svi Xanga članovi prime 'Xanga site', web stranicu načinjenu od webblogova, fotoblogova, videoblogova, audioblogova, mini bloga (Pulse) i profila na društvenoj mreži. http://www.xanga.com/

40


Slika 9.5. Ekranski prikaz poÄ?etne stranice Xange

Kombinacijom svih navedenih vrsta blogova Ä?lanovi zajedno komuniciraju i dijele informacije, a mogu kreairati i grupe, tj. takozvane blog prstenove.

41


10. POZITIVNE VS. NEGATIVNE STRANE Kao svi ostali web servisi, tako i Blogger ima svoje pozitivne i negativne strane. (Tablica 10.1.)

Pozitivne strane

Negativne strane

Jednostavno napraviti svoj blog

Korisnici sami održavaju svoje stranice- podaci ne moraju biti točni

Stvaljanjem bloga u Google blog direktorij, Stvara ovisnost blogu mogu pristupiti milijuni Ako želite pratiti posjetitelje, morate sami Jednostavan za korištenje dodati aplikacije za pradenje Fleksibilan, svaki kosrisnik ga može prilagoditi Tehničke poteškode sebi Mogude je kontrolirati komentare Potrebno uložiti mnogo vremena (zabranjivati, dopuštati, brisati) Stvaranje grupa

Teško se istaknuti u masi

Upoznavanje s ljudima sličnih interesa

Ograničena količina slika na 1G

Moguda upotreba putem mobitela

Ne može se objavljivati postove putem emaila, samo primati

AudioBlogger

Dostupan na 50 jezika

Jednostavan pristup Google Adsu

Sadržaj možemo 'uvoziti' samo s drugih BlogSpot blogova

Tablica 10.1. Pozitivne i negativne strane Bloggera

42


11. SWOT ANALIZA Za uspješno poslovanje poduzeda, izuzetno je bitno voditi računa o unutarnjem i vanjskom okruženju poduzeda. U to nam najbolji uvid pruža SWOT analiza. (Tablica 11.1.)

Unutarnje okruženje Snage

Vanjsko okruženje

Slabosti

Prilike

Jednostavost

Ograničenost pohrane

Sve vedi broj korisnika interneta

Postojedi konkurenti

Prilagodljivost

Tehničke poteškode

Suradnja s društvenim mrežama

Mogudi negativni komentari

Jednostavan pristup Google Adsu

Zahtjeva puno vremena

Stalna mogudnost poboljšanja

Velika popularnost društvenih mreža

Stvara ovisnost

Potencijalni konkurenti

Novi trendovi

Percepcija javnosti

Hangout Stvaranje grupa

Teško se istaknuti u masi Možemo umetati sadžaj samo s drugih BlogSpotova

Prijetnje

Tablica 11.1. SWOT analiza poduzeda Blogger

43


12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST Korištenje Bloggera inače je besplatno, no pristup nekim materijalima se napladuje. Na primjer materijali koje su postavili stručnjaci u kojima daju neke poslovne savjete ili nude konzultantske usluge. Također se napladuje i usluga kupnje prilagođene domene za blog.

Putem Bloggera mogude je i zarađivati novac i to objavljivanjem visokokvalitetnih izvornih sadržaja o željenim temama. Dakle, postoji namjenska kartica ‘Zarađujte’ koja omoguduje jednostavno stavljanje AdSense oglasa na blog i na taj način ostvarivanje zarade.

44


13. MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI

13.1. Razvoj Bloggera u budućnosti Činjenica je da iz dana u dan broj blogera pada. Razlog tome je eksponencijalni razvoj društvenih mreža, sve više igradih konzola te sukladno tome kultura bloganja jednostavno više nije toliko snažna. 21 Blogger bi trebao iskoristiti svoje prednosti nad društvenim mrežama koje su pune beskorisnih informacija, spamova, predubokog zadiranja u privatnost korisnika i sl. te privudi natrag svoje nekadašnje, ali i nove korisnike.

13.2. Nove funkcionalnosti Blogger je zasad prilično uspješan web servis, no možemo redi da je WordPress ipak još dosta snažniji is toga opak konkurent. Bilo bi dobro novim funkcijama i poboljašinja stedi neke konkurentske prednosti nad njime i tako ostaviriti vedi udio na tržištu. Može se krenuti od nekih manjih stvari kao što je uređivanje komentara što zasad nije mogude pa preko još vede prilagodljivosti korisniku dopuštajudi mu uređivanje svih aspekata njegova bloga. Grupe koje je mogude oformiti mogle bi biti bolje organizirane i nuditi više opcija svojim članovima. Trebalo bi i povedati količinu slika koja se može pohraniti, omoguditi dostupnost Bloggera na više jezika obzirom da je trenutno dostupan na oko 50 jezika dok WordPress prelazi broj od 120 jezika. Bilo bi poželjno omoguditi mu povezivanje i s drugim velikim web servisima kao što su na primjer Tumblr i Tweeter poprilično povezani te gotovo vedina korisnika Tumblra posjeduje i Twitter profil putem kojega dodatno reklamiraju svoj mikroblog. Također bi trebalo dodatno razviti povezanost bloga s e-mailom te mnogobrojnim gadgetima koji su sve prisutniji u svakodnevnom životu.

21

http://buzz.hr/2010/04/19/kakva-je-buducnost-blogova/ (Pristupano 5.12.2012.)

45


14. ZAKLJUČAK Na temelju svega do sada izloženog možemo zaključiti da korištenje kako bloga opdenito, tako i posebice Blogger servisa, može donijeti velike pozitivne učinke na život pojedinca ako se radi o individualnom blogu, ali i na poslovanje poduzeda/institucije ili uspješnost udruge, centra i sl.,, ako se radi o zajedničkim blogovima. Pisati blog može gotovo svatko jer je način kreiranja, osmišljavanja i vođenja bloga u suštini vrlo jednostavan. Osim toga, imati blog je dobar dodatak web stranici (bilo osobnoj ili onoj koja se koristi u poslovne svrhe) i odličan način za podizanje rejtinga na tražilici. Blog više predstavlja arhivu sadržaja i ostaje dostupan koliko autor bloga želi. Pisanje bloga se može dodati na e-mail kao vrlo efektivno sredstvo marketinga, jer ljudi čitaju blog zato što to žele, jer su privučeni njegovim sadržajem. Sadržaj bloga se može dijeliti, a to znači da dio bloga može biti dostupan drugim stranicama ili pružateljima sadržaja za upotrebu. Na kraju, no ne manje važno, pisanje bloga je zaista zabavno. Vrlo je zanimljivo kreirati bazu sadržaja o svojim hobijima, ineteresima, stavovima ili poslu. Pa to znači da ljudi mogu biti svoji vlastiti izdavači ili prodavači. Blogger servis se ističe među mnogim drugim blog servisima činjenicom da je potpuno besplatan, vrlo jednostavan za korištenje, posebice za početnike. Osim toga, nakon nekog vremena kad blog stekne popularnost ili određenu razinu čitanosti Blogger daje mogudnost da autor bloga kupi vlastiti naziv domene i link na svoj Blogger blog, tako da se može ispustiti .blogspot.com dio. S obzirom na brojne prednosti koje smo navele u ovom radu, funkcionalnost, ali i činjenicu da iza ovog servisa stoji snažno ime Google možemo zaključiti da ovaj servis preporučljiv za korištenje svima koji pokredu svoj blogerski život.

46


15. LITERATURA  Mario Mustapid, „Razvoj alata za izradu blogova“ http://batuda.org/download/zavrsni-569-mustapic.pdf  Goodwin Kathleen, „Meet the B-Blog“, http://www.clickz.com/clickz/column/1715219/meet-b-blog  https://www.blogger.com/tour_start.g  https://www.blogger.com/tour_pub.g  Jennifer Kyrnin, „What is Web 2.0“ http://webdesign.about.com/od/web20/a/aa021306.htm  http://codex.wordpress.org/Introduction_to_Blogging  http://novimediji.bloger.index.hr/post/uvod-u-blogove/7177942.aspx  http://www.blogger.com/about  Isaac Yaasar: http://isaacyassar.blogspot.com/2009/03/history-of-blogger.html  Duncan Riley, „Short history of blogging“ http://www.blogherald.com/2005/03/06/a-short-history-of-blogging/  http://novimediji.bloger.hr/post/uvod-u-blogove/7177942.aspx  Uvod u blogove http://novimediji.bloger.hr/post/uvod-u-blogove/7177942.aspx  5 Best Blog Sites Other Than WordPress and Blogger http://www.makeuseof.com/tag/5-blog-sites-wordpress-blogger/  WordPress za vašu web stranicu – ne morate biti ni bloger http://www.netokracija.com/wordpress-cms-izrada-web-stranica-2324  http://pulsed.blogspot.com/2007/07/blogger-wordpress-chart.html  http://buzz.hr/2010/04/19/kakva-je-buducnost-blogova/

47


Popis slika korištenih u seminaru Slika 2.1. Ekranski prikaz početne stranice Bloggera Slika 4.1. Logo Blogger servisa Slika 7.1. Ekranski prikaz rezultata dobivenih pretragom riječi Blogger putem Googlea Slika 7.2. Ekranski prikaz početne stranice Bloggera Slika 7.3. Ekranski prikz početne stranice Bloggera s upisanom e-mail adresom i lozinkom Slika 7.4. Ekranski prikaz potvrde profila na Bloggeru Slika 7.5. Ekranski prikaz potvrde opcije ‘Nastavite do usluge Blogger’ Slika 7.6. Ekranski prikaz odabira opcije ‘Novi blog’ na Bloggeru Slika 7.7. Ekranski prikaz izrade novog bloga na Bloggeru Slika 7.8. Ekrasnki prikaz potvrde da je blog uspješno izrađen Slika 7.9. Ekranski prikaz stranice spremne za objavu postova na Bloggeru Slika 7.10. Ekranski prikaz posta spremnog za objavu na Bloggeru Slika 7.11. Ekranski prikaz posta koji smo objavili putem Bloggera Slika 7.12. Ekranski prikaz kako blog na Bloggeru izgleda posjetitelju Slika 9.1. Ekranski prikaz početne stranice WordPressa Slika 9.2. Ekranski prokaz početne stranice Tumblra Slika 9.3. Ekranski prikaz početne stranice Posterousa Slika 9.4. Ekranski prikaz početne stranice Twittera Slika 9.5. Ekranski prikaz početne stranice Xange Slika 6.1.1. Ekranski prikaz opcije “Postovi” Slika 6.1.2. Ekranski prikaz opcije “Stranice” Slike 6.1.3. Ekranski prikaz opcije “Primjedbe” Slika 6.1.4. Ekranski prikaz opcije “Statistika” Slika 6.1.5. Ekranski prikaz opcije “Zarada” Slika 6.1.6. Ekranski prikaz opcije “Izgled Slika 6.1.7. Ekranski prikaz opcije “Postavke” Slika 6.2.1. Ekranski prikaz odabira gadgeta “Vijesti” Slika 6.2.2. Ekranski prikaz rezultata odabira gadgeta “Vijesti” Slika 6.2.3. Ekranski prikaz odabira gadgeta “Share It” Slika 6.2.4. Ekranski prikaz rezultata odabira gadgeta “Share It”

Popis tablica Tablica 10.1. Pozitivne i negativne strane Bloggera Tablica 11.1. SWOT analiza poduzeda Blogger

48


16. ŽIVOTOPIS AUTORICA

16.1. Maja Jurčević

Europass Životopis Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na) Adresa(e) Broj mobilnog telefona E-mail Drţavljanstvo Datum roĎenja Spol

Jurčević Maja Donje Taborište 148 B, 47240 Slunj (Hrvatska) +385 917656625 jurcevic.maja@gmail.com Hrvatsko 17 oţujka 1990 Ţensko

Radno iskustvo Datumi Zanimanje ili radno mjesto Glavni poslovi i odgovornosti

01 prosinca 2008 - 22 prosinca 2008 Agent u pozivnom centru Telefonska prodaja usluga fiksne telefonije i pristupa interentu postojećim te potencijalnim korisnicima u tvrtki specijaliziranoj za pruţanje usluga obrade poziva za potrebe svojih klijenata.

Ime i adresa poslodavca

Interpunkt d.o.o. VII. Juţna obala 27, 10000 Zagreb (Hrvatska)

Vrsta djelatnosti ili sektor

Trgovina

Datumi Zanimanje ili radno mjesto Glavni poslovi i odgovornosti

01 srpnja 2011 - 15 rujna 2011 Recepcionist Primanje i voĎenje gostiju, obrada i voĎenje rezervacija, voĎenje statističkih podataka bitnih za unutarnje poslovanje tvrtke.

Ime i adresa poslodavca

Rotokor d.o.o. Grabovac 102, 47245 Rakovica (Hrvatska)

Vrsta djelatnosti ili sektor

Turizam

Datumi Zanimanje ili radno mjesto Glavni poslovi i odgovornosti

01 listopada 2010 → Član Hrvatske Studentske Asocijacije (HSA), tim Stručno usavršavanje, časopis Manager, tim EFZG hoodie Obavljanje zadataka vezanih za organizaciju projekata - kontaktiranje potencijalnih sponzora, pregovaranje, dogovaranje sastanaka, suradnja sa ostalim timovima s ciljem što kvalitetnijih i

49


uspješnijih projekata. Pisanje članaka i rad na stvaranju studentskog poslovnog časopisa Manager. Aktivno sudjelovanje u timu za promociju, prodaju u postprodajne aktivnosti sluţbenih majica fakulteta. Ime i adresa poslodavca

Hrvatska Studentska Asocijacija (HSA) Trg J.F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Hrvatska)

Vrsta djelatnosti ili sektor

Studentska udruga

Obrazovanje i osposobljavanje Datumi Naziv dodijeljene kvalifikacije Ime i vrsta organizacije pruţatelja obrazovanja i osposobljavanja Razina prema nacionalnoj ili meĎunarodnoj klasifikaciji Datumi Naziv dodijeljene kvalifikacije Ime i vrsta organizacije pruţatelja obrazovanja i osposobljavanja Razina prema nacionalnoj ili meĎunarodnoj klasifikaciji Datumi Naziv dodijeljene kvalifikacije Ime i vrsta organizacije pruţatelja obrazovanja i osposobljavanja Razina prema nacionalnoj ili meĎunarodnoj klasifikaciji

2008 → Preddiplomski studij Poslovne ekonomije Ekonomski fakultet Zagreb Trg J.F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Hrvatska) Visokoobrazovna ustanova

2004 - 2008 Završena opća gimnazija Srednja škola Slunj (Opća gimnazija) Školska 22, 47240 Slunj (Hrvatska) Srednja stručna sprema

1996 - 2004 Osnovnoškolsko obrazovanje Osnovna škola Slunj Školska 17, 47240 Slunj (Hrvatska) Osnovna škola

Osobne vještine i kompetencije Materinski jezik(ci)

Hrvatski

Drugi jezik(ci)

Razumijevanje

Samoprocjena Europska razina (*)

Slušanje

Čitanje

Govor Govorna interakcija

Pisanje

Govorna produkcija

Engleski

C1 Iskusni korisnik C1 Iskusni korisnik C1 Iskusni korisnik C1 Iskusni korisnik C1 Iskusni korisnik

Njemački

B1

Samostalni korisnik

B1

Samostalni korisnik

A2 Temeljni korisnik A2 Temeljni korisnik A1 Temeljni korisnik

(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

Društvene vještine i

- komunikacijske vještine - stekla tijekom rada u studentskoj udruzi

50


kompetencije

- prezentacijske vještine - stekla tijekom komunikacijskog treninga u sklopu osposobljavanja za rad u Call Centru, te promoviranja studentskih projekata kao i sudjelovanjem na studentskom natjecanju (Case Study Competition) - motivacijske vještine - stekla radom u mnogobrojnim timovima - aktivno slušanje - sudjelovala na predavanjima i treninzima, te praktično primjenjivala tijekom rada u studentskoj udruzi i suradnji s timovima - fleksibilnost - stekla kroz potrebu prilagoĎavanja različitim vrstama obveza i zadatataka - kreativnost - razvila pomoću sudjelovanja na različitim kreativnim radionicama i predavanjima - susretljivost i otvorenost prema ljudima - otvorenost prema suradnji i timskom radu - prilagodljivost specifičnim uvjetima rada

Organizacijske vještine i kompetencije

- organizacijske vještine - kroz sudjelovanje u organizaciji projekata - postavljanje prioriteta u zadacima - kreativan način rješavanja problema - administracija i koordinacija - sposobnost prilagodbe

Računalne vještine i kompetencije

- vješto baratanje Microsoft Office™ alatima: • Microsoft Office Word™ • Microsoft Office Excel™ • Microsoft Office Power Point™ • Microsoft Office FrontPage™ • Microsoft Office Publisher™ - osnovno poznavanje aplikacija grafičkog dizajna: • PhotoScape™ • Picasa™

Umjetničke vještine i kompetencije

- fotografija (fotografiranje i računalna obrada fotografije) kroz slobodne aktivnosti - definiranje vizualnog identiteta – dizajn loga - pisanje kraćih priča i članaka kroz sudjelovanje u kreiranju studentskog časopisa "Manager"

Druge vještine i kompetencije

• pisanje članaka za studentski list "Manager" • druţenje s prijateljima • slušanje glazbe • čitanje • odlasci u kino i kazalište • šetnje prirodom • trčanje

Vozačka dozvola

B

Dodatne informacije Ţelim ostvariti uspješnu poslovnu karijeru, te pronaći posao u kojem mogu napredovati, usavršiti svoja znanja i vještine, steći nova iskustva te upoznati mnogo ljudi.

51


16.2. Ljubica Karalić

Europass Životopis Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na) Adresa(e) Broj mobilnog telefona E-mail Drţavljanstvo Datum roĎenja Spol

Karalić Ljubica Ufinac 16, 44 430 Hrvatska Kostajnica (Hrvatska) +385 996993415 ljkaralic@hotmail.com Hrvatsko 24. srpnja 1989. Ţensko

Radno iskustvo Datumi Zanimanje ili radno mjesto Glavni poslovi i odgovornosti

travanj 2010. - lipanj 2010. sobarica Pospremanje soba i konferencijskih dvorana, briga o gostima

Ime i adresa poslodavca

Hotel Aristos Cebini 33, 10000 Zagreb (Hrvatska)

Vrsta djelatnosti ili sektor

Pruţanje usluga smještaja

Datumi

srpanj 2010 - oţujak 2012.

Zanimanje ili radno mjesto

Rad na blagajni

Glavni poslovi i odgovornosti

Zaprimanje robe korisnika te izdavanje čiste robe korisnicima

Ime i adresa poslodavca

Dorateks d.o.o Ulica Andrije Kačića Miošića 12 A, 10 000 Zagreb (Hrvatska)

Vrsta djelatnosti ili sektor

Usluge čišćenja

Datumi Zanimanje ili radno mjesto Glavni poslovi i odgovornosti

lipanj 2012. – kolovoz 2012. Rad u trgovini Rad na blagajni, u odijelu na razvrstavanju robe, na kabinama s kupcima, u skladištu na osiguravanju robe

Ime i adresa poslodavca

H&M Av. Dubrovnik 16, 10000 Zagreb (Hrvatska)

Vrsta djelatnosti ili sektor

Trgovina

Datumi Zanimanje ili radno mjesto Glavni poslovi i odgovornosti

rujan 2012. – studeni 2012. Obrada podataka Unošenje ţivotopisa osoba čiji podaci će biti objavljeni u Zlatnoj knjizi hrvatskih poduzetnika i menadţera 2012. te obrada podataka vezana uz iste

52


Ime i adresa poslodavca

Bisnode d.o.o Fallerovo šetlište 22, 10 000 Zagreb (Hrvatska)

Vrsta djelatnosti ili sektor

Ponuda poslovnih i bonitetnih informacija

Obrazovanje i osposobljavanje

2008. -- Preddiplomski studij Poslovne ekonomije

Datumi Naziv dodijeljene kvalifikacije Ime i vrsta organizacije pruţatelja obrazovanja i osposobljavanja Razina prema nacionalnoj ili meĎunarodnoj klasifikaciji Datumi Naziv dodijeljene kvalifikacije Ime i vrsta organizacije pruţatelja obrazovanja i osposobljavanja Razina prema nacionalnoj ili meĎunarodnoj klasifikaciji Datumi Naziv dodijeljene kvalifikacije Ime i vrsta organizacije pruţatelja obrazovanja i osposobljavanja Razina prema nacionalnoj ili meĎunarodnoj klasifikaciji

Ekonomski fakultet Zagreb Trg J.F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Hrvatska) Visokoobrazovna ustanova

2004. – 2008. Završena opća gimnazija Srednja škola Ivana Trnskog (opća gimnazija) Hrvatskih branitelja 14, 44 430 Hrvatska Kostajnica (Hrvatska) Srednja stručna sprema

1996. – 2004. Osnovnoškolsko obrazovanje Osnovna škola Davorina Trstenjaka Školska 9, 44 430 Hrvatska Kostjnica (Hrvatska) Osnovna škola

Osobne vještine i kompetencije Materinski jezik(ci)

Hrvatski

Drugi jezik(ci)

Razumijevanje

Samoprocjena Europska razina (*)

Slušanje

Čitanje

Govor Govorna interakcija

Pisanje

Govorna produkcija

Engleski

C1 Iskusni korisnik C1 Iskusni korisnik C1 Iskusni korisnik C1 Iskusni korisnik C1 Iskusni korisnik

Njemački

B1

Samostalni korisnik

B1

Samostalni korisnik

A2 Temeljni korisnik A2 Temeljni korisnik A1 Temeljni korisnik

(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

Društvene vještine i kompetencije

- komunikacijske vještine - prezentacijske vještine - stekla tijekom studiranja - motivacijske vještine - stekla radom u mnogobrojnim timovima - fleksibilnost - stekla kroz potrebu prilagoĎavanja različitim vrstama obveza i zadatataka - kreativnost - razvila pomoću sudjelovanja na različitim projektima - susretljivost i otvorenost prema ljudima

53


- otvorenost prema suradnji i timskom radu - prilagodljivost specifičnim uvjetima rada Organizacijske vještine i kompetencije

- organizacijske vještine - kroz sudjelovanje u organizaciji projekata - postavljanje prioriteta u zadacima - kreativan način rješavanja problema - administracija i koordinacija - sposobnost prilagodbe

Računalne vještine i kompetencije

- vješto baratanje Microsoft Office™ alatima: • Microsoft Office Word™ • Microsoft Office Excel™ • Microsoft Office Power Point™

Umjetničke vještine i kompetencije Druge vještine i kompetencije

- fotografija (fotografiranje, izrada fotografija i računalna obrada fotografije) – 4 godine predsjednik foto grupe druţenje s prijateljima • slušanje glazbe • čitanje • odlasci u kino i kazalište

Vozačka dozvola

B

Dodatne informacije Ţelim ostvariti uspješnu poslovnu karijeru, zaposliti se na mjestu na kojemu mogu napredovati, putovati te usavršiti svoja znanja, vještine i steći nova korisna iskustva

54


17. SAŽETAK U današnje vrijeme komunikacija se svodi sve više na komunikaciju putem internet. Oblik internetske komunikacije koji se uvelike koristi je blog, a web servis Blogger jedan je od najpoznatijih i najpopularnijih u svijetu. Do podataka za ovaj seminar dolazili smo ponajviše putem znanstvenih članaka o internet komunikaciji, blogovima i njihovoj primjeni te različitih Internet stranica. Rad je podijeljen na teoretski i tehnološki okvir, razvoja blogova, a opisan je i način izrade te funkcioniranje blogova. Na kraju je uz analizu unutarnjeg i vanjskog okruženja navedena i ekonomska primjena te glavna konurencija. Blog je definiran kao osobni dnevnik, dnevna propovjedaonica, mjesto za suradnju, mjesto za najnovije

vijesti,

skupina

veza,

vaših

osobnih

misli

i

sl.

Softver

koji omoguduje način upravljanja web stranice se obično naziva CMS ili "sustav za upravljanje sadržajem". Mnogi blogging softver programi koriste određenu vrstu CMS-a. Sam Blogger pokrenula je malena tvrtka Pyra Labs iz San Francisca 1999. Godine. Grupa koja je pokrenula Blogger nije se baš našla na meti vedih ulagača, stoga je Blogger krenuo skromno te je tijekom godina rastao. Tvrtka je uspjela poslovati profitabilno iako još uvijek nedovoljno razvijena za vede projekte. Tada se dogodio slom. Tvrtka Pyra Labs je gotovo bankrotirala. Ipak uspjeli su se izvudi te je 2002. godine uslijedio značajniji razvoj; imali su stotine tisuda korisnika. U veljači 2003. Godine Google je na opde iznenađenje svih, odlučio kupiti Blogger. Prepoznao je ogroman potencijal koji stoji iza ideje i imena ove tvrtke. Web stranica Blogger je po domeni blogger.com, no blogovi kreirani koristedi ovaj Web servis se nalaze u poddomenama blogspot.com. Upravo Blogger je zaslužan za veliko populariziranje ovog formata u suvremenoj komunikaciji. Korištenje bloga počinje se širiti i u Hrvatskoj 2004. godine pojavom domadih web stranica. Prvi hrvatski blog alat je MojBlog.hr koji se pojavio i proljede 2004. godine, a prvi koji je uopde ponudio mogudnost vođenje bloga je bio servis Iskrica.com. Blog ne mora biti samo hobi, može koristiti za različite stvari. Može služiti promociji, afirmaciji, predstavljanju, rješavanju problema, pomaganju kao i zarađivanju. Blogovi mogu biti individualni, ali o zajednički - jedan blog piše skupina ljudi. Izrada bloga ili dodavanje članaka postojedem blogu naziva se blogging, pojedini članci posts ili entries, a osoba koja postavlja članke, odonosno postove blogger. Blog se od običnih web stranica razlikuju po slijededim stvarima: blogovi teže da budu pisani prepoznatljivim osobnom stilu pisanja,

55


obično su vođeni od strane jednog, iako mogu biti i od grupe autora. Tema o kojoj autor bloga odluči pisati, može biti usko određena, specijalizirana, al i posve široka. Svoje članke, a time ujendo i vlastiti blog, autori promoviraju ostavljajudi linkove do svog bloga na drugim web stranicama. Blogger servis podložan je stalnim promjenama i unapređenju. Tijekom godina svog razvitka i napretka, glavne karakteristike i funkcionalnosti ovoga bloga znatno su se izmjenile. Neke od glavnih funkcija su: pisanje i objavljivanje postova, kreiranje novih stranica za svoj blog, komentiranje postova, pradenje povratnih informacija o čitanosti i pradenju svojih čitatelja, zarađivanje koristedi opciju “Zarada”, uređivanje izgled vlastitog bloga koristedi opciju “Izgled” te nekih ključnih stvari kako bi blog ispunio svoju svrhu. Kreirati vlastiti blog na nekom od njih mogu sve osobe koje imaju pristup internetu i to na vrlo jednostavan i besplatan način. Jedini preuvjet je posjedovanje korisničkog e-mail račun. U radu je detaljno opisano kreiranje bloga pomodu Web servisa Blogger. Što se tiče ekonomske primjene blogova, oni mogu ponuditi poduzedima mjesto gdje informacije, podatke i mišljenja mogu dijeliti među zaposlenicima, korisnicima, partnerima, potencijalnim korisnicima partnerima, dobavljačima i dr. Blogovi su vrlo koristan strateški alat koji može ojačati veze, omoguditi razmjenu znanja, povedati suradnju i poboljšati marke. Upravo zbog te široke upotrebe i velike korisnosti, konkurencija među blog servisima je velika. Najveda direktna konkurencija Bloggeru je WordPress koji mu je najsličniji po svemu i trenutno je lider na tržištu. Ostala konkurencija javlja se u obliku Tumblra, Posterousa, Twittera, Xanga i sl. blogerskih servisa. Kao svi ostali web servisi, tako i Blogger ima svoje pozitivne i negativne strane koje smo između ostalog uspjeli identificirati i zahvaljujudi SWOT analizi koju smo proveli da bi spoznali obilježja unutarnjeg i vanjskog okruženja i tako otkrili snage, slabosti, prijetnje i prilike ovog poduzeda. Korištenje Bloggera inače je besplatno, no pristup nekim materijalima se napladuje. Preko njega mogude je i zarađivati novac i to objavljivanjem visokokvalitetnih izvornih sadržaja o željenim temama. U današnje vrijeme kultura bloganja više nije toliko snažna. Veliki utjecaj na to imaju društvene mreže koje su zavladale ciijelim svijetom, no blogovi imaju puno toga za ponuditi i definitivno još nisu u fazi izumiranja. Njihovo vrijeme opet de dodi, a neke nove funkcije, kao i snažno ime Gloogle koje stoje iza ovog servisa, mogle bi taj proces znatno ubrzati. 56


SADRŽAJ

Maja Jurčević Ljubica Karalić

AUTORI Maja Jurčević

• rođena 17.03.1990. • iz Slunja • studentica 4. godine Poslovne ekonomije

• • • • • •

Autori Link i ekranski prikaz naslovne strane Bloggera Kratki opis Registracija Funkcionalnosti Pozitivne i negativne strane

KRATKI OPIS Ljubica Karalić

• rođena 24.07.1989. • iz Hrvatske Kostajnice • studentica 4. godine Poslovne ekonomije

Blogger je jadan od najpopularnijih i najčešće korištenih blog servisa. Blogger servis potpuno besplatan i vrlo jednostavan za korištenje. Ovaj alat je jednostavan sučelje za pisanje blogova u obliku dnevnika. Iako nudi mnogo manje opcija za uređivanje i prilagođavanje potrebama korisnika, činjenica da je ovaj alat jako popularan omogućuje mu veliku podršku i dostupnost za razne predloške, dodatke i widgete pomoću kojih se može Blogger iskoristiti za pristup raznim servisima i uslugama .

REGISTRACIJA

Registracija na Blogger

Prvi Nakon korak toga, je otvoriti kliknuti navedenu na prvi rezultat stranicu Bloggera, pretraživanja, pristupajući joj na stranicu www.blogger.com Blogger – ili jednostavno Create yourupisati free u Google Blog, nakon tražilicu čega Blogger, će nakon se otvoriti čegapočetna će se otvoriti sljedeći stranicarezultati za izradu pretraživanja. bloga.

57


Upisujemo svoju e-mail adresu i lozinku koju već imamo otvorenu na Google računu.

Ukoliko odlučimo koristiti vlastiti identitet i pisati blog pod svojim imenom i prezimenom, odabiremo opciju u narančastom pravokutniku „Nastavite do usluge Blogger“.

Zatim odabiremo hoćemo li se koristiti vlastitim profilom ili želimo pisati blog pod pseudonimom. Ukoliko Zatim nam se otvara stranica na kojoj se odlučimo koristiti najprije odabiremo jezik na kojem drugim identitetom, želimo koristiti usluge servisa odabiremo opciju Blogger. „Prijeđi na ograničeni profil za Blogger“.

Zatim se otvara stranica na kojoj odabiremo opciju „Novi blog“ kako bi pokrenuli otvaranje svog bloga.

Nakon toga otvara nam se sljedeći prozor, gdje upisujemo naslov svoga bloga te adresu pod kojom će se blog nalaziti, kao i predložak kako bi blog i vizualnim identitetom odgovarao onoj tematici kojom će se baviti.

58


FUNKCIONALNOSTI Nakon toga, otvara se stranica na kojoj je prikazano da je blog uspješno otvoren, te da je moguće započeti pisanje postova te detaljnije urediti blog. Klikom na „Započni uređivanje postova“ otvara se nova stranica te možemo krenuti pisati i objavljivati postove.

1. Postovi Klikom na opciju ‘Postovi’ autor bloga može vidjeti svoje već obajvljene postove, urediti ih, izbrisati ili podijeliti.

3. Primjedbe Autor bloga može vidjeti sve komentare, tko ih je i kada ostavio, može ih obrisati te odgovarati na njih.

• Stalne promjene i uređenja • Tijekom godina glavne funkcionalnosti znatno se izmjenile • Jedan od najpopularnijih i najčešće korištenih

2. Stranice Opcija ‘Stranice’ omogućuje kreiranje novih stranica koje ne morate odmah objaviti, možete ih pohraniti kao skicu, kasnije još doraditi, a zatim objaviti.

4. Statistika Pomoću ove opcije imamo uvid u broj prikaza stranice bloga, zatim možemo saznati koji su postovi na blogu bila najčitaniji, tko su čitatelji, koje web preglednike i operacijske sustave koriste.

59


5. Zarada Mogućnost zarade koristeći dva Googleova programa za oglašavanje Google AdSense i Google Affiliate Ads

7. Postavke Uređivanje nekih ključne stvari kako bi blog ispunio svoju svrhu

6. Izgled Autor može kreirati izgled svog bloga.

Funkcionalnosti na primjeru opcije ‘Izgled’ • Autor može sam kreirati izgled svoga bloga • Može dodati, ukloniti, urediti programčiće odnosno gadgete na blogu. • Povući ih i ispustiti kako bi se promijenio raspred, mijenjati stupce i širine, poboljšati vizualni identitet bloga, stvoriti veći interes kod čitatelja

Dodavanje gadgeta Odabiremo opciju “Dodaj gadget” -> “Vijesti” -> dodajemo opciju “Share It”

60


POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE Pozitivne strane: • Jednostavno napraviti svoj blog • Stavljanjem bloga u Google blog direktorij, blogu mogu pristupiti milijuni • Jednostavan za korištenje • Fleksibilan, svaki kosrisnik ga može prilagoditi sebi • Moguće je kontrolirati komentare (zabranjivati, dopuštati, brisati) • Stvaranje grupa • Upoznavanje s ljudima sličnih interesa • Moguća upotreba putem mobitela • AudioBlogger • Jednostavan pristup Google Adsu

Negativne strane: • Korisnici sami održavaju svoje stranice- podaci ne moraju biti točni • Stvara ovisnost • Ako želite pratiti posjetitelje, morate sami dodati aplikacije za praćenje • Tehničke poteškoće • Potrebno uložiti mnogo vremena • Teško se istaknuti u masi • Ograničena količina slika na 1G • Ne može se objavljivati postove putem e-maila, samo primati • Dostupan na 50 jezika • Sadržaj možemo 'uvoziti' samo s drugih BlogSpot blogova

Hvala na pažnji!

61

34_Karalic_Jurcevic_www.blogger.com  

Blogger - seminarski rad; kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you