Page 1

Prova d'Avaluació Extraordinària CCNN 2 ESO

Nom i Cognoms.................................................................................................Data............. Funcionament de la prova Cada pregunta val un punt, i a cada pregunta s'hi especifiquen els criteris de correcció. L'alumne ha d'escollir 8 preguntes, encerclar-ne el número i fer només aquestes 8. No es podran fer més de 8 preguntes. Si es fan més de 8 preguntes, només es tindran en compte les 8 primeres que s'hagin fet.

1) Troba les unitats que falten. Escriu el número del buit amb la unitat i l'abreviació de la unitat que falta. (0,2 cada resposta correcta) Magnitud Massa Longitud Temps Velocitat

(1) mm

cg cm

dg dm

s

Unitats g m (4)

(2) dam

hg (3)

kg km h

(5)

m/s

Anota aquí les respostes: 1.-

4.-

2.-

5.-

3.2) Troba les següents equivalències (resta 0,2 cada error) 1.

1 dam →

cm

2.

1h →

s

3.

1 hg →

4.

g i cg

5.

m i mm

6.

min i h

dg

3) Resol les següents preguntes mitjançant factors de conversió (resta 0,2 cada error) a)

Passa 35 dag a cg.

b)

Passa 40 mm a dm.

c)

Passa 72000 s a min.


4)

Ordena, de més gran a més petit, els següents termes: cèl·lula, texit, mol·lècula, òrgan, ecosistema, àtom, organisme. (resta 0,2 cada error)

Anota aquí les paraules ordenades:

………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. 5) Digues per a cada paraula de l'esquerra quina definició de la dreta li correspon. (resta 0,2 per cada error) 1. Catabolisme

a) Reacció que produeix energia

2. Mitosi

b) Que necessita matèria orgànica per alimentar-se

3. Autòtrof

c) Divisió del citoplasma

4. Anabolisme

d) S'alimenta a partir de matèria inorgànica

5. Citocinesi

e) Divisió cel·lular

6. Heteròtrof

f) Reacció que consumeix energia química i genera matèria orgànica per a fabricar parts del cos

Anota aquí les respostes: 1.-

3.-

5.-

2.-

4.-

6.-

6) Fes un mapa conceptual amb les següents paraules: testicles, gònades, espermatozoides, ovaris, òvuls, mascle, femella, fecundació, zigot, embrió (només es contaran les paraules que estiguin correctament relacionades amb les altres. Resta 0,1 cada error de concepte o de relació).

7) Respon si les afirmacions següents són certes o falses (resta 0,2 per cada error). 1) La meterorització mecànica es produeix principalment per canvis de temperatura i l'acció del gel 2) Els xaragalls són estries del terreny formades per el pas d'aigües salvatges 3) Les valls d'obi són formades per l'acció dels meandres dels rius. 4) Les dolines són conjunts d'estalatctites i estalagmites formades per diòsits de calci 5) L'erosió que pateix un terreny depèn exclusivament de la força de l'agent extern que la provoca. 6) L'erosió i el dipòsit de sorra acaba generant loess, extensions de terra amb dunes totalment àrides. 7) Les morenes són les estries a les roques que deixen les glaceres en descendre. 8) Les glaceres formen valls que tenen un perfil en forma de V. Anota aquí les respostes: 1.-

3.-

5.-

7.-

2.-

4.-

6.-

8.-


9) Associa les paraules de la columna de l'esquerra amb les de la dreta. (resta 0,2 per cada error). 1) Isostàsia

a)

Lloc on s'origina un terratrèmol

2) Deriva continental

b)

Lloc de la superfície més proper a l'origen del terratrèmol

3) Terratrèmol

c)

Va destruir Pangea

4) Epicentre

d)

Material sólid expulsat per un volcà

5) Piroclast

e)

Moviment vertical de grans masses de terra

6) Sismògraf

f)

Es sol produir quan freguen dues plaques tectòniques

7) Richter

g)

Serveix per a mesurar moviments sísmics

8) Hipocentre

h)

Escala de mesura de la magnitud d'un terratrèmol

Anota aquí les respostes: 1.-

4.-

7.-

2.-

5.-

8.-

3.-

6.-

10) Digues si les afirmacions següents són certes o falses (resta 0,2 cada error) a)

El gradient geotèrmic de la Terra és la temperatura que va aconseguir el nostre planeta quan es va formar.

b)

Cap a l’interior de la Terra la temperatura descendeix lleument i la pressió es manté estable.

c)

La deriva continental consisteix en desplaçaments verticals lents dels continents.

d)

Els volcans més perillosos són els que tenen la lava més calenta.

e)

L'escala de Richter mesura el grau de destrucció d'un terratrèmol

f)

Les roques metamòrfiques són el resultat de baixes pressions i altes temperatures.

g)

Les roques plutòniques provenen del refredament del magma a l'interior de la terra.

h)

Les roques volcàniques són només les que el volcà projecta en forma de piroclasts.

Anota aquí les respostes: a.-

c.-

e.-

g.-

b.-

d.-

f.-

h.-

11) Representa gràficament els moviments descrits (0,2 per cada error)

Gràfic 1 s[m] t[s]

0 0

3 1

7 6

6 7

15 8

14 12

10 15

Gràfic 2 s[m] t[s]

6 0

2 2

2 5

8 8

10 10

5 11

2 15


12) Resol les següents composicions de forces. Pots fer servir l'espai en requadres que tens a sota. Especifica bé quins has resolt. Fes-ho representant segons l'escala 1 Newton  2 quadrats. Escriu també les operacions. (resta 0,2 cada error) a. 4N (O), 5N (E), 3N (O) b. 3 N (E), 7 N (E), 8 N (O)

2

13) Resol el problema. Un objecte de 4 kg aconsegueix una acceleració de 0,5 m/s . Quina és la força que hi he aplicat? (resta 0,2 cada error.,Pots preguntar la fórmula al professor, però et restarà 0,2 punts)

14) Resol el problema. Calcula l'energia potencial d'un ocell que vola a una alçada de 20 metres, i a una velocitat de 2 m/s, si saps que té una massa de 0,2 kg. (resta 0,2 cada error. (resta 0,2 cada error.,Pots preguntar la fórmula al professor, però et restarà 0,2 punts)

15) Resol el problema. Empenyo un cotxe i aconsegueixo que es desplaci 3 metres. Si he fet una força de 400 N, quin és el treball que he realitzat? (resta 0,2 cada error. (resta 0,2 cada error.,Pots preguntar la fórmula al professor, però et restarà 0,2 punts)

Recuperació  
Recuperació  

Ciencies Naturals 2ESO

Advertisement