__MAIN_TEXT__

Page 1


ปั ญ ห า แ ล ะ ค ว า ม เ ป็ น ม า ข อ ง โ ค ร ง ก า ร แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร

02 03

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ พื้ น ที่ โ ค ร ง ก า ร ข น า ด พื้ น ที่ ใ ช้ ส อ ย โ ค ร ง ก า ร อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ภ า ย โ ค ร ง ก า ร

11 12 13

ท ฤ ษ ฎี ห ลั ก ก า ร ท า ง โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร ศึ ก ษ า โ ค ร ง ก า ร ก ร ณี ศึ ก ษ า ส น า ม บิ น ก า ร ศึ ก ษ า โ ค ร ง ก า ร ก ร ณี ศึ ก ษ า ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ ฟ้ า

16 19 22

แ น ว คิ ด ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม แ น ว ค ว า ม คิ ด ท า ง โ ค ร ง ส ร้ า ง

27

ก า ร อ อ ก แ บ บ ร่ า ง การทดลองการออกแบบ

29 30

ผั ง พื้ น รู ป ด้ า น รู ป ตั ด

32 41 42

STRUCTURE DIAGRAM โ ค ร ง ส ร้ า ง ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ ฟ้ า โ ค ร ง ส ร้ า ง อ า ค า ร ผู้ โ ด ย ส า ร โ ค ร ง ส ร้ า ง C O N C O U R S E ระบบ CURTAIN WALL โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น

45 49 57 70 90 92

ร ะ บ บ ก า ร ข น ส่ ง ก ร ะ เ ป๋ า ร ะ บ บ ก า ร ร ะ บ า ย น้า ร ะ บ บ สุ ข า ภิ บ า ล ร ะ บ บ ป รั บ อ า ก า ศ ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ้ า ร ะ บ บ ป้ อ ง กั น อั ค คี ภั ย ร ะ บ บ ท า ง สั ญ จ ร

95 96 100 101 102 103 104

ส รุ ป ภ า พ ร ว ม โ ค ร ง ก า ร ภ า พ ทั ศ นี ย ภ า พ โ ค ร ง ก า ร บ ร ร ณ า นุ ก ร ม

105 106 111


บ ท นา แ ล ะ ค ว า ม เ ป็ น ม า ข อ ง โ ค ร ง ก า ร

ที่ ม า แ ล ะ ค ว า ม สา คั ญ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร

• แ ผ น พั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ส น า ม บิ น อู่ ต ะ เ ภ า • แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร

SITE LOCATION ส ถ า น ที่ ตั ้ ง โ ค ร ง ด า ร

• ร า ย ล ะ เ อี ย ด ที่ ต ั ้ ง โ ค ร ง ก า ร • รู ป ร่ า ง ที่ ต ั ้ ง โ ค ร ง ก า ร • ข น า ด ที่ ต ั ้ ง โ ค ร ง ก า ร

SITE TOPOGRAPHY ส ภ า พ ท า ง ภู มิ ศ า ต ร์

• แ ผ น ที่ ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์

SITE ACCESSIBILITY ก า ร เ ข้ า ถึ ง โ ค ร ง ก า ร

• ก า ร เ ข้ า ถึ ง โ ค ร ง ก า ร ด้ ว ย พ า ห

CLIMATE ANALYSIS วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ภ า พ อ า ก า ศ

• ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ภ า พ อ า ก า ศ

USER ANALYSIS

INTERNATIONAL AIRPORT AND HIGH-SPEED TRAIN

BACKGROUND OF PROJECT

INFORMATION AND PROBLEM

U - TA PA O

1 PART

วิ เ ค ร า ะ ห์ ผู้ ใ ช้ โ ค ร ง ก า ร

• ป ร ะ เ ภ ท เ ภ ท ผู้ ใ ช้ ง า น • พ ฤ ติ ก ร ร ม ผู้ ใ ช้ ง า น

01


INFORMATION PROBLEM ที่ ม า แ ล ะ ค ว า ม สา คั ญ

ความได้ เ ปรี ย บทาง สภาพภู มิ ศ าสตร์ ข อง ไทยที่ มี ที่ ตั ้ ง เป็ นจุ ด ศู น ย์ ก ลางของ ภู มิ ภ าคอาเซี ย น

อู ่ ต ะเภา หั ว ใ จ สา คั ญ ข อ ง ก า ร พั ฒ น า E E C

INFORMATION PROBLEM

วิ สั ย ทั ศ น์ ข องรั ฐ บาล ที่ ต้ อ งการให้ ป ระเทศ ไทยเป็ นประตู ก ารค้ า และศู น ย์ ก ลาง คมนาคมขนส่ ง ระดั บ ภู มิ ภ าค

แผนการพั ฒ นา โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า น คมนาคมที่ เ ป็ นหั ว ใจ สาคั ญ ของการพั ฒ นา เขตส่ ง เสริ ม ระเบี ย ง เศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาค ตะวั น ออก

การพั ฒ นาสนามบิ น เพื่ อ รองรั บ การเติ บ โต ของโลจิ ส ติ ก ส์ ฮ ั บ และ ผู ้ โ ดยสารในพื้ น ที่ ภ าค ตะวั น ออก ที่ จ ะขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น

การพั ฒ นาท่ า อากาศยานอู ่ ต ะเภา สู่ ก ารเป็ น “ท่ า อากาศยานเชิ ง พาณิ ช ย์ เ ต็ ม รู ป แบบแห่ ง ที่ 3 ของกรุ งเทพฯ” และ พั ฒ นาสู่ ก ารเป็ นเมื อ งการบิ น ซึ่ งจะช่ วยสร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ทางเศรษฐกิ จ ให้ กั บ ประเทศ

02


INFORMATION PROBLEM ที่ ม า แ ล ะ ค ว า ม สา คั ญ

โครงการพัฒนาสนามบินอู ่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก สนามบินดอนเมือง ARLEX ARL สนามบินสุวรรณภูมิ HSR-E

สนามบินนานาชาติหลัก

สนามบินสอู ่ตะเภา

แห่งที่ 3

60

Million Passengers / year by 2032

Aviation Hub ที่สาคัญในภูมิภาค

จานวนของเที่ยวบิน

เชื่อมกับ

ดอนเมือง และ สุวรรณภูมิ

2559 2558

3,117 818

2557 481

4,771

3,090

2,917

เขตส่งเสริมเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก

ในประเทศ นอกประเทศ

ที่มา : แผนพัฒนาพืน้ ที่ตะวันออก EEC

INFORMATION PROBLEM

03


INFORMATION PROBLEM ที่ ม า แ ล ะ ค ว า ม สา คั ญ

t

1. พัฒนาสนามบินนานาชาติ อู ่ตะเภา โดยการขยายพืน้ ที่ สร้างอาคารผู ้โดยสาร

Terminal 3

2. เป็นสถานีปลายทางรองรับ การขนส่งผู ้คนและสินค้า ของ

รถไฟฟ้ า ความเร็วสูง

DEVELOPMENT OF PROJECT AIRPORT

4.

3. ก่อสร้างบนพืน้ ที่

รองรับผู ้โดยสารได้

ตารางเมตร อาคารมีพนื้ ที่

Million Passengers / Year by 2032

7,600,000 400,000

5. เพิม่ จานวน เที่ยวบิน

60

6. เพิม่ หลุมจอด และ Gate สนามบิน

ในประเทศและ นอกประเทศ

ตารางเมตร

DEVELOPMENT OF PROJECT HIGH-SPEED TRAIN

1. รถไฟความเร็วสูง

เชื่อมโยง 3 สนามบิน

3.

2. ดอนเมือง-สนามบินอู ่ตะเภา โดย แบ่งเป็น 3 ช่ วงรวมระยะทาง ประมาณ

220

กิ โ ล เ ม ต ร

ใช้ระยะเวลาเดินทางจาก สุวรรณภูมิ

45

น า ที

6.

5. ลาดกระบัง-ระยอง รองรับ ความเร็วสูงสุด

อัตราค่าโดยสาร จาก สถานีมักกะสัน

กม./ ชม.

บาท

250

330

เทียบจากการเดินทางรถยนต์

ที่มา : แผนพัฒนาพืน้ ที่ตะวันออก EEC

INFORMATION PROBLEM

04


SITE LOCATION ส ถ า น ที่ ตั ้ ง โ ค ร ง ก า ร

ภู ต า ห ล ว ง

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ตา แ ห น่ ง โ ค ร ง ก า ร

ที่ ตั ้ ง โครงการ

ชุ ม ช น ที่ อ ยู ่ อ า ศั ย

สนามบินตัง้ อยู ่ในพืน้ ที่สนามบินอู ่ตะเภา ต.พลา อ.บ้านฉาง จังหวัดระยอง

เหนือระดับนา้ ทะเล 13 เมตร ห่างจากจังหวัดระยองประมาณ 30 กิโลเมตร และอยู ่ห่างจากกรุ งเทพมหานครประมาณ 190 กิโลเมตร

พื้ น ที่ ก อ ง ทั พ บ ก

ลั ก ษณะของพื้ น ที่ สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า

หน้ากว้าง 1,600 เมตร ความยาวประมาณ 4,500 – 5,000 เมตร บนพืน้ ที่ 4,750 ไร่

หาดพลา SITE LOCATION RAYONG

05


TOPOGRAPHY SITE ส ภ า พ ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์

ขS I TอE บA RเE ขA ต โ ค ร ง ก า ร เ ข ต ส น า ม บิ น

LANDPLANE AIRPORT

157 M.

SPOT ELEVATION IN METERS

ภู มิ ป ระเทศเป็ น พื้ น ที่ ภู เ ขาสู ง และป่ าไม้ โดย ตอนกลางเป็ น ที่ ร าบ สลั บ ภู เ ขา ตอนล่ า ง เป็ น ที่ ร าบลุ่ ม นา้ และที่ ราบชายฝั่ ง ทะเล

TOPOGRAPHY OF SITE

06


ACCESSIBILITY ก า ร เ ข้ า ถึ ง โ ค ร ง ก า ร

ACCESSIBILITY TO SITE

07


CLIMATE ANALYSIS วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ภ า พ อ า ก า ศ

CLIMATE ANALYSIS RAYONG

Latitude: 12° 40' 51.42" N Longitude: 101° 15' 28.73" E

CLIMATE ANALYSIS

08


USER ANALYSIS ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ผู้ ใ ช้ โ ค ร ง ก า ร

ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ จา น ว น ผู ้ ใ ช้ โ ค ร ง ก า ร ผู ้ ใ ช้ โ ค ร ง ก า ร

ท่ า อ า ก า ศ ย า น สุ ว ร ร ณ ภู มิ

ท่ า อ า ก า ศ ย า น น า น า ช า ติ อู ่ ต ะ เ ภ า

SUVARNABHUMI AIRPORT

U-TAPAOI AIRPORT

76 เ ที่ ย ว ต่ อ ชั่ ว โ ม ง เ ที่ ย ว บิ น 45 ล้ า น ต่ อ ปี ห ลุ ม จ อ ด 120 ห ลุ ม จ อ ด ห ลุ ม จ อ ด 8 ห ลุ ม จ อ ด

เ ที่ ย ว บิ น

AIRBUS A380

AIRBUS A380

ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก า ร โ ค ร ง ก า ร

เ ที่ ย ว ต่ อ ชั่ ว โ ม ง

เ ที่ ย ว บิ น

60

ล้ า น ต่ อ ปี

ห ลุ ม จ อ ด

160

ห ลุ ม จ อ ด

10

ห ลุ ม จ อ ด

ห ลุ ม จ อ ด

ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ห ลั ก

ผู ้ โ ด ย ส า ร ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ ฟ้ า

ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ร อ ง

ผู ้ ที่ ม า รั บ แ ล ะ ม า ส่ ง ผู ้ โ ด ย ส า ร

101

ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก า ร โ ค ร ง ก า ร

ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ห ลั ก

ผู ้ โ ด ย ส า ร ข า เ ข้ า แ ล ข า อ อ ก ผู ้ โ ด ย ส า ร เ ป ลี่ ย น เ ที่ ย ว บิ น เ ที่ ย ว บิ น ใ น ป ร ะ เ ท ศ

เ ที่ ย ว บิ น

ผู ้ ที่ เ ข้ า ม า ติ ด ต่ อ ใ น ก ร ณี ต่ า ง ๆ

เ จ้ า ห น้ า ที่ สา นั ก ง า น ท่ า อากาศยาน

เ จ้ า ห น้ า ที่ ส า ย ก า ร บิ น

ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ร อ ง

เ จ้ า ห น้ า ที่ ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ ฟ้ า ค ว า ม เ ร็ ว สู ง

บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ที่ เ ช่ า พื้ น ที่ ร้ า น ค้ า ต่ า ง ๆ

USER ANALYSIS ANALYSIS

09


ร า ย ล ะ เ อี ย ด ทั ว่ ไ ป ข อ ง โ ค ร ง ก า ร

แ ผ น ผั ง ก า ร ใ ช้ ง า น โ ค ร ง ก า ร ส น า ม บิ น

• แ ผ น ผั ง แ ส ด ง ค ว า ม สา คั ญ ข อ ง ก า ร ใ ช้ ง า น ภ า ย ใ น อ า ค า ร ผู้ โ ด ย ส า ร

FUNCTION REQUIRMENT อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ โ ค ร ง ก า ร

• ก า ร เ ที ย บ จา น ว น ห ลุ ม จ อ ด • อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ โ ค ร ง ก า ร ห ลั ก • อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ โ ค ร ง ก า ร ร อ ง

AIRPORT CASE STUDIES ก ร ณี ศึ ก ษ า ส น า ม บิ น ตั ว อ ย่ า ง

• ส น า ม บิ น ตั ว อ ย่ า ง

HIGH SPEED TRAIN CASE STUDIES ก ร ณี ศึ ก ษ า ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ ฟ้ า ค ว า ม เ ร็ ว สู ง

• ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ ฟ้ า ค ว า ม เ ร็ ว สู ง

DESIGN DATA

ข้ อ มู ล ก า ร อ อ ก แ บ บ ส น า ม บิ น

• ข้ อ มู ล ก า ร อ อ ก แ บ บ ส น า ม บิ น แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้

INTERNATIONAL AIRPORT AND HIGH-SPEED TRAIN

PROJECT INFORMATION

FUNCTIONAL DIAGRAM

U - TA PA O

2 PART

10


AREA REQUIRMENT & FUNCTION

พื้ น ที่ แ ล ะ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร

ท่ า อ า ก า ศ ย า น สุ ว ร ร ณ ภู มิ

ท่ า อ า ก า ศ ย า น น า น า ช า ติ อู ่ ต ะ เ ภ า

SUVARNABHUMI AIRPORT

U-TAPAOI AIRPORT

76 เ ที่ ย ว ต่ อ ชั่ ว โ ม ง เ ที่ ย ว บิ น 45 ล้ า น ต่ อ ปี ห ลุ ม จ อ ด 120 ห ลุ ม จ อ ด

เ ที่ ย ว บิ น

AIRBUS A380

ห ลุ ม จ อ ด พื้ น ที่ อ า ค า ร

8

ห ลุ ม จ อ ด

563,000

AIRBUS A380

ตร.ม.

เ ที่ ย ว บิ น

101

เ ที่ ย ว ต่ อ ชั่ ว โ ม ง

เ ที่ ย ว บิ น

60

ล้ า น ต่ อ ปี

ห ลุ ม จ อ ด

160

ห ลุ ม จ อ ด

10

พื้ น ที่ อ า ค า ร

ห ลุ ม จ อ ด

ห ลุ ม จ อ ด

400,000

เ ป็ น อ า ค า ร สู ง 4 ชั้ น มี 7 ห ลั ง

เ ป็ น อ า ค า ร สู ง 4 ชั ้ น

GATE 51 GATES : A, B, C, D, E, F, และ G

GATE 68 GATES

ตร.ม.

11


AREA REQUIRMENT & FUNCTION

พื้ น ที่ แ ล ะ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร

FUNCTIONAL DIAGRAM แ ผ น ผั ง ก า ร ใ ช้ ง า น โ ค ร ง ก า ร ส น า ม บิ น

AREA REQUIRMENT พื้ น ที่ ก า ร ใ ช้ ง า น ใ น โ ค ร ง ก า ร

ส่ ว น ที่ จ อ ด ร ถ 70,000 m

ส่ ว น ข น ถ่ า ย ผู ้ โ ด ย ส า ร

2

ส่ ว น ที่ จ อ ด ร ถ

ส่ ว น ข น ถ่ า ย ผู ้ โ ด ย ส า ร

ส่ ว น ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ ฟ้ า 50,000 m

2

ส่ ว น บ ริ ห า ร โครงการ 10,000 m

ส่ ว น ส ถ า น ที่ / งานระบบ 21,000 m

ส่ ว น บ ริ ก า ร สาธารณะ 41,000 m

30,000 m

2

2

ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ ฟ้ า

2

ส่ ว น ส นั บ ส นุ น โครงการ

2

150,000 m

ส่ ว น ส ถ า น ที่ งานระบบ

ส่ ว น ส นั บ ส นุ น โครงการ

2

ส่ ว น บ ริ ก า ร สาธารณะ

รวม 400,000 m2

12


FUNCTIONAL REQUIRMENT อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ โ ค ร ก ง า ร

MAIN FUNCTION อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ห ลั ก

SUPPORT FUCTION อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ส นั บ ส นุ น

13


FUNCTIONAL DIAGRAM ผั ง ก า ร ใ ช้ ง า น ภ า ย ใ น โ ค ร ง ก า ร

FUNCTION DIAGRAM ผั ง ก า ร ใ ช้ ง า น ภ า ย ใ น โ ค ร ง ก า ร

CIRCULATION DIAGRAM ผั ง ท า ง สั ญ จ ร ภ า ย ใ น โ ค ร ง ก า ร

14


3 การทบทวนวรรณกรรม

ก า ร ท บ ท ว น ท ฤ ษ ฎี ข อ ง ส น า ม บิ น

• TERMINAL CONCEPT • RUNWAY SYSTEM

AIRPORT CASE STUDIES

ก ร ณี ศึ ก ษ า ส น า ม บิ น ตั ว อ ย่ า ง • SUVARNABHUMI INTERNATIONAL AIRPORT • BEIJING DAXING INTERNATIONAL AIRPORT • SHENZHEN INTERNATIONAL AIRPORT • KAULA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT

HIGH SPEED TRAIN CASE STUDIES ก ร ณี ศึ ก ษ า ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ ตั ว อ ย่ า ง

• BIRMINGHAM NEW STREET STATION • DUBAI METRO BURJ KHALIFA

SUMMARY AND APPLICATION

ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ แ ล ะ นา ไ ป ใ ช้ ใ น โ ค ร ง ก า ร

• ส รุ ป ภ า พ ร ว ม ก ร ณี ศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร นา ไ ป ใ ช้ ใ น โ ค ร ง ก า ร

U - TA PA O

LITERATURE REVIEW

AIRPORT THEORY

INTERNATIONAL AIRPORT AND HIGH-SPEED TRAIN

PART

15


DESIGN DATA & APPLICATION ข้ อ มู ล ก า ร อ อ ก แ บ บ เ ค รื่ อ ง บิ น แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ข้ อ มู ล ก า ร อ อ ก แ บ บ ส น า ม บิ น แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้

รู ป แ บ บ อ า ค า ร ผู ้ โ ด ย ส า ร

TERMINAL & CONCOURSE CONCEPT

รูปแบบคล้ายเกาะ

รูปแบบแยกเป็นหน่วย

(COMPACT MODULE UNIT TERMINAL)

• • •

อ า ค า ร แ ย ก เ ป็ น ส่ ว น ๆ ร ะ ย ะ ท า ง ผู ้ โ ด ย ส า ร แ ล ะ สั ม ภ า ร ะ ก ร ะ ชั บ ส า ม า ร ถ เ พิ่ ม จา น ว น ไ ด้ เ รื่ อ ย ๆ ใ น ร ะ ย ะ ย า ว

(SATELLITE TERMINAL CONFIGURATION)

• • •

รูปแบบขนส่งด้วยยานพาหนะ

รูปแบบเส้นตรง

(LINEAR TERMINAL CONFIGURATION)

เ พิ่ ม ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร เ ข้ า อ อ ก แ ล ะ เ นื้ อ ที่ สา ห รั บ ที่ จ อ ด เ ค รื่ อ ง บิ น พื้ น ที่ อ า ค า ร แ บ บ นี้ จ ะ น้ อ ย ก ว่ า แ บ บ อื่ น ๆ

รูปแบบสะพานเรือ

(PIER TERMINAL CONFIGURATION)

• •

มี แ ข น ที่ ยื่ น อ อ ก ม า จ า ก M a i n Te r m i n a l เ พิ่ ม พื้ น ที่ จา น ว น G a t e โ ด ย ไ ม่ เ พิ่ ม พื้ น ที่ อาคาร

เ พิ่ ม ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร เ ข้ า อ อ ก แ ล ะ เ นื้ อ ที่ สา ห รั บ จ อ ด เ ค รื่ อ ง บิ น ใ ช้ ท า ง เ ลื่ อ น ไ ฟ ฟ้ า ใ น ก า ร ข น ส่ ง ผู ้ โ ด ย ส า ร มี ข้ อ จา กั ด ข อ ง ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ข ย า ย ตั ว

(TRANSPORTER TERMINAL CONFIGURATION)

• • •

อ า ค า ร เ เ ล ะ เ ค รื่ อ ง บิ น ไ ม่ ติ ด ต่ อ กั น โ ด ย ต ร ง ใ ช้ พ า ห น ะ M O B I L E L O U N G E รั บ ส่ ง ผู ้ โ ด ย ส า ร ล ด ค ว า ม ล่ า ช้ า แ อ อั ด ที่ บ ริ เ ว ณ ท่ า อ า ก า ศ ยาน

TERMINAL AND CONCOURSE APPLICATION

รูปแบบสะพานเรือ

(PIER TERMINAL CONFIGURATION)

รูปแบบเส้นตรง

(LINEAR TERMINAL CONFIGURATION)

16


DESIGN DATA & APPLICATION ข้ อ มู ล ก า ร อ อ ก แ บ บ เ ค รื่ อ ง บิ น แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้

RUNWAY STRIP

เ ส้ น ท า ง รั น เ ว ย์

17


CASE STUDY โ ค ร ง ก า ร ก ร ณี ศึ ก ษ า

01 SUVARNABHUMI I NTE R NATI ONAL

AI R POR T

02 BEIJING DAXING

AIRPORT

CASE STUDY ก ร ณี ศึ ก ษ า ส น า ม บิ น ตั ว อ ย่ า ง

I NTER NATI ONAL

AI R POR T

03 SHENZHEN I NTE R NATI ONAL

AI R POR T

04 KAULA LUMPUR I NTE R NATI ONAL

AI R POR T

01

TRAIN STATION CASE STUDY

ก ร ณี ศึ ก ษ า ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ

BIRMINGHAM NEW STREET

STATION

02 DUBAI METRO /

BURJ KHALIFA

18


CASE STUDY โ ค ร ง ก า ร ก ร ณี ศึ ก ษ า

01

AIRPORT

CASE STUDY

SUVARNABHUMI INTERNATIONAL AIRPORT

ก ร ณี ศึ ก ษ า อ า ค า ร ส น า ม บิ น

ROOF STRUCTURE

STRUCTURE

ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง โ ค ร ง ก า ร

CONCEPT

CONCEPT

• • • • • •

พืน้ ที่โครงการ พืน้ ที่อาคาร สถาปนิก Helmut Jahn ก่อสร้างเสร็จ ขนส่งสาธารณะ เวลาให้บริการ

32 ตร.กม. 563,000 ตร.ม.

พ.ศ.2549 Airport Rail Link 24 ช.ม.

• • •

5-PIN ARCH TRUSS GIRDERS GLAZED FACADES LUCENT FABRIC MEMBRANE SPAN 27 ม.

• •

SUPERTRUSS GIRDERS SPAN 126 M

CANTILEVERING ENDS ยาว 42 M FRAME-TYPE STEEL COLUMNS 16 เฟรม

ว า ง ผั ง แ บ บ PIER/LINEAR TERMINAL CONFIGURATION

4 . D E P A R T U R E 3 . S U P P O R T 2 . A R R I V A L 1 . S E R V I C E

Z O N E

CONCOURSE TERMINAL BUILDING MAIN PASSENGER TERMINAL BUILDING

4 . D E P A R T U R E 3 . S U P P O R T 2 . A R R I V A L 1 . S E R V I C E

Z O N E

19


CASE STUDY โ ค ร ง ก า ร ก ร ณี ศึ ก ษ า

02

AIRPORT

CASE STUDY

SHENZHEN BAO’AN INTERNATIONAL AIRPORT

ก ร ณี ศึ ก ษ า อ า ค า ร ส น า ม บิ น

STRUCTURE

ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง โ ค ร ง ก า ร • • • • • •

พืน้ ที่โครงการ 32 ตร.กม. พืน้ ที่อาคาร 700,000 ตร.ม. สถาปนิก Zaha hadid Architects ก่อสร้างเสร็จ พ.ศ.2562 เวลาให้บริการ 24 ช.ม. จานวนผู ้โดยสารที่รองรับ 45 ล้านคนต่อปี

CONCEPT

• • •

FRAME SYSTEM SPACE FRAME LACTICE SHELL

ROOF STRUCTURE CONCEPT

• LARGE-SPAN AND COMPLEX HYPERBOLOID STEEL GRID STRUCTURE CANTILEVERING ENDS 42 M • มี ก า ร ใ ช้ S U P P O R T โ ด ย ใ ช้ G I A N T C - S H A P E C O L U M N S เ ชื่ อ ม ต่ อ โ ต ร ง ร้ า ง ห ลั ง ค า ที่ มี รู ป ท ร ง โ ค้ ง ( C U R V A T U R E )

ว า ง ผั ง แ บ บ PIER/LINEAR TERMINAL CONFIGURATION

20


CASE STUDY โ ค ร ง ก า ร ก ร ณี ศึ ก ษ า

03

AIRPORT

CASE STUDY

SHENZHEN BAO’AN INTERNATIONAL AIRPORT

ก ร ณี ศึ ก ษ า อ า ค า ร ส น า ม บิ น

STRUCTURE

ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง โ ค ร ง ก า ร • • • • •

พืน้ ที่โครงการ พืน้ ที่อาคาร สถาปนิกFUKSAS ก่อสร้างเสร็จ เวลาให้บริการ

32 ตร.กม. 501,676 ตร.ม. 2013 24 ช.ม.

CONCEPT

• •

FRAME SYSTEM SPACE TRUSS • •

THE TOTAL SIZE OF THE ROOF STRUCTURE IS 1250 METERS LONG AND 642 METERS WIDE.

TRUSS GIRDER GRID SUPPORT INTERVAL 36M

ว า ง ผั ง แ บ บ PIER/LINEAR TERMINAL CONFIGURATION

21


CASE STUDY โ ค ร ง ก า ร ก ร ณี ศึ ก ษ า

04

AIRPORT

CASE STUDY

KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT

ก ร ณี ศึ ก ษ า อ า ค า ร ส น า ม บิ น

FUCNTION

STRUCTURE

ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง โ ค ร ง ก า ร

CONCEPT

• • • • • • •

ผู ้โดยสาร มีสะพานเทียบเครื่องบิน หลุมจอดอากาศยานอีก พร้อมลู่วงิ่ เครื่องบิน ก่อสร้างเสร็จ ความสูง พืน้ ที่อาคาร

52.6 ล้านคน / ปี 114 สะพาน 48 หลุมจอด 3 เส้น มิถุนายน 1998 21.00 เมตร 501,676 ตร.ม.

CABLE & TENT

CONCEPT

• •

2 MAIN TERMINAL BUILDING MOBILE LOUNGE

ว า ง ผั ง แ บ บ SATERLISE TERMINAL CONFIGURATION

22


CASE STUDY โ ค ร ง ก า ร ก ร ณี ศึ ก ษ า

TRAIN STATION CASE STUDY

ก ร ณี ศึ ก ษ า ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ ฟ้ า ค ว า ม เ ร็ ว สู ง

05

BIRMINGHAM NEW STREET STATION

ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง โ ค ร ง ก า ร • •

พืน้ ที่อาคาร สถาปนิก

91500.0 ตร.ม. AZPML

STRUCTURE CONCEPT

PNEUMATIC STRUCTURE

23


CASE STUDY โ ค ร ง ก า ร ก ร ณี ศึ ก ษ า

TRAIN STATION CASE STUDY

ก ร ณี ศึ ก ษ า ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ ฟ้ า ค ว า ม เ ร็ ว สู ง

06

DUBAI METRO / BURJ KHALIFA

ข้ อ มู ล ทั ่ว ไ ป ข อ ง โ ค ร ง ก า ร • พืน้ ทีอ่ าคาร • สถาปนิก ATKINS

31,500.0 ตร.ม.

STRUCTURE CONCEPT

FRAME SYSTEM

24


SUMMARY AND APPLICATION ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ แ ล ะ นา ไ ป ใ ช้ ใ น โ ค ร ง ก า ร CASE STUDY

LAYOUT

ADVANTAGE & DISADVANTAGE

STRUCTURE ข้อดี

- การวางผังง่าย แบ่งระดับชัน้ ชัดเจน

1

ข้อเสีย SUVARNABHUMI

PIER/ FINGER

TENT/SUPERTRUSS

- การวางผังมีความกระชับ

• •

ก า ร อ อ ก แ บ บ อ า ค า ร เ ที ย บ เ ค รื่ อ ง บิ น แ บ บ P I E R ก า ร ใ ช้ โ ค ร ง ส ร้ า ง แ บ บ L A C T I C E S H E L L

ก า ร อ อ ก แ บ บ อ า ค า ร เ ที ย บ เ ค รื่ อ ง บิ น แ บ บ LINEAR และ PIER ก า ร ใ ช้ โ ค ร ง ส ร้ า ง แ บ บ S P A C E T R U S S ก า ร ว า ง ตา แ ห น่ ง อ า ค า ร ผู ้ โ ด ย ส า ร แ ล ะ CONCOURSE

ข้อเสีย BEIJING DAXING

PIER/LINEAR

LACTICE SHELL

- ไม่คานึงถึงการขยายตัว เพื่อรองรับคนเพิ่ม ข้อดี - การคานวนถึงการขยายตัว

3

• ก า ร อ อ ก แ บ บ อ า ค า ร เ ที ย บ เ ค รื่ อ ง บิ น แ บ บ P I E R • ก า ร เ ที ย บ ข น า ด อ า ค า ร จ า ก จา น ว น ผู ้ โ ด ย ส า ร • จา น ว น ห ลุ ม จ อ ด แ ล ะ จา น ว น เ ก ต ที่ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ จา น ว น ผู ้ โ ด ย ส า ร

- DIRECT LIGHT มากเกินไป ข้อดี

2

APPLICATION

ข้อเสีย SHENZHEN BAO’AN

PIER/LINEAR

SPACE TRUSS

- CONCOURSE มีระยะ ทางไกล ต้องใช้ ทางเลื่อนยาวใน การส่งคน ข้อดี - มีการแบ่งพืน้ ที่ง่าย เป็นสัดส่วน

4 KUALA LUMPUR

TRANSPORTER

THIN SHELL

• •

ก า ร เ ที ย บ ข น า ด อ า ค า ร จ า ก จา น ว น ผู ้ โ ด ย ส า ร ซึ่ ง มี จา น ว น ใ ก ล้ เ คี ย ง กั น

ก า ร อ อ ก แ บ บ โ ค ร ง ส ร้ า ง พ า ด ช่ ว ง ก ว้ า ง เ พื่ อ ส ร้ า ง พื้ น ที่ สา ห รั บ ผู ้ ใ ช้ ง า น ช า น ช ล า ร ถ ไ ฟ ฟ้ า

• •

ข น า ด ข อ ง พื้ น ที่ อ า ค า ร ก า ร แ บ่ ง ฟั ง ชั่ น ก์ ข อ ง ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ ฟ้ า ค ว า ม เ ร็ ว สู ง

ข้อเสีย - อาคารห่างกันไกล ต้องใช้ รถไฟฟ้ าเพื่อการเปลี่ยน ถ่าย

ข้อดี - สามารถนาแสงเข้าสู่ชานชลาได้มาก

5

ข้อเสีย BIRMINGHAM

PNEUMETRIC

- ไม่เหมาะกับสภาพอากาศไทย ข้อดี

-

6

ABU DHABI

รูปทรงมีความลื่นไหลที่ น่าสนใจ

LACTICE SHELL

25


4 แ น ว คิ ด ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ

CONCEPTUAL OF DESIGN แ น ว คิ ด ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม

• แ น ว คิ ด ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ ห ลั ก • แ น ว คิ ด ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ รู ป ท ร ง ท า ง ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม • แ น ว คิ ด ใ น ก า ร ว า ง ผั ง

STRUCTURAL CONCEPT แ น ว ค ว า ม คิ ด ท า ง โ ค ร ง ส ร้ า ง

• แ น ว คิ ด ใ น ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้ โ ค ร ง ส ร้ า ง • แ น ว คิ ด ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ โ ค ร ง ส ร้ า ง พ า ด ช่ ว ง ก ว้ า ง

U - TA PA O

CONCEPT OF DESIGN

INTERNATIONAL AIRPORT AND HIGH-SPEED TRAIN

PART

26


CONCEPTUAL OF DESIGN แ น ว คิ ด ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ

CONCEPTUAL OF DESIGN

CONCEPT OF FORM

LAYOUT CONCEPT

แ น ว คิ ด ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ

แ น ว คิ ด ท า ง รู ป ท ร ง อ า ค า ร

แ น ว คิ ด ท า ง ใ น ก า ร ว า ง ผั ง

เนื่องจาก อู ่ตะเภา แปลว่าสาเภา ด้วยความต้องการให้สนามบินอู ่ตะเภากลายเป็นศูนย์กลาง ทางการขนส่งแห่งใหม่ จึงใช้ สัญลักษณ์ของสมอเรือ เพื่อเป็น รากฐานของการเป็นศูนย์กลางทางการคมนาคมแห่งใหม่

TRAIN

STATION MAIN

TERMINAL GATE &

CONCOURSE

FOUNDATION OF

TRANSPORTAION

HUB

STRUCTURAL CONCEPT แ น ว ค ว า ม คิ ด ใ น ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้ โ ค ร ง ส ร้ า ง

LATTICE

SHELL

SPACE

FRAME

SPACE

TRUSS

SPACE

FRAME

LATTICE

SHELL

LATTICE

SHELL

27


5 ก ร ะ บ ว น ก า ร พั ฒ น า แ บ บ

ผั ง แ ส ด ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ภ า พ ร ว ม โ ค ร ง ส ร้ า ง ทั ้ ง โ ค ร ง ก า ร

• เ ห ตุ ผ ล ใ น ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้ โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ แ น ว คิ ด ท า ง โ ค ร ง ส ร้ า ง

HIGH-SPEED TRAIN STRUCTURE โ ค ร ง ส ร้ า ง ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ ฟ้ า

• • • •

S P A N แ ล ะ D E P T H โ ค ร ง ส ร้ า ง DETAIL วั ส ดุ แ ล ะ ที่ ปิ ด ผิ ว FORCE DIAGRAM

MAIN TERMINAL STRUCTURE โ ค ร ง ส ร้ า ง อ า ค า ร ผู้ โ ด ย ส า ร ห ลั ก

• • • •

S P A N แ ล ะ D E P T H โ ค ร ง ส ร้ า ง DETAIL วั ส ดุ แ ล ะ ที่ ปิ ด ผิ ว FORCE DIAGRAM

CONCOURSE STRUCTURE

โ ค ร ง ส ร้ า ง อ า ค า ร เ ที ย บ ผู้ โ ด ย ส า ร ห ลั ก

• • • •

S P A N แ ล ะ D E P T H โ ค ร ง ส ร้ า ง DETAIL วั ส ดุ แ ล ะ ที่ ปิ ด ผิ ว FORCE DIAGRAM

U - TA PA O

DESIGN DEVELOPTMENT

OVERALL STRUCTURE DIAGRAM

INTERNATIONAL AIRPORT AND HIGH-SPEED TRAIN

PART

28


SCHEMETIC PLAN

SCHEMETIC PLAN

ก ร ะ บ ว น ก า ร พั ฒ น า แ บ บ

การพั ฒ นาแบบจาก TERMINAL CONCEPT

1.

2.

3.

4. 29


SCHEMETIC PLAN ก ร ะ บ ว น ก า ร พั ฒ น า แ บ บ

LAND SIDE

ZONNING DIAGRAM

-

RUNWAY

AOT , HANGAR , CARGO CARPARKING

ส่ ว น อ า ค า ร ผู้ โ ด ย ส า ร

AIR SIDE

SCHEMETIC PLAN

ส่ ว น ส นั บ ส นุ น โ ค ร ง ก า ร

-

TERMINAL CONCOURSE

-

APRON RUNWAY

AOI THAI

RUNWAY

A

ข้ อ ดี -

มี ค ว า ม โ ด ด เ ด่ น ท า ง โ ค ร ง ส ร้ า ง โ ค ร ง ส ร้ า ง มี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ พื้ น ที่ ใ ช้ ง า น

ข้ อ เ สี ย -

A+B

พื้ น ที่ จ อ ด เ ที ย บ เ ค รื่ อ ง บิ น ไ ด้ โดยสะดวก

ก า ร นา ข้ อ ดี ข อ ง แ บ บ A แ ล ะ B ม า ร ว ม กั น

B

ข้ อ ดี -

โ ค ร ง ส ร้ า ง ไ ม่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ พื้ น ที่ ใ ช้ ง า น

ข้ อ เ สี ย -

มี พื้ น ที่ เ ก ต แ ล ะ ห ลุ ด จ อ ด ม า ก เ ที ย บ เ ค รื่ อ ง บิ น ไ ด้ ย า ก

ข้ อ ดี -

มี ค ว า ม โ ด ด เ ด่ น ท า ง โ ค ร ง ส ร้ า ง โ ค ร ง ส ร้ า ง มี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ พื้ น ที่ ใ ช้ ง า น มี พื้ น ที่ เ ก ต แ ล ะ ห ลุ ด จ อ ด จา น ว น ม า ก พื้ น ที่ จ อ ด เ ที ย บ เ ค รื่ อ ง บิ น ไ ด้ โ ด ย ส ะ ด ว ก

30


แ บ บ ท า ง ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม

ผั ง พื้ น อ า ค า ร

• • • •

1 ST F L O O R 2 ND F L O O R 3 RD F L O O R 4 TH F L O O R

PLAN : BUS STATION PLAN : ARRIVAL ZONE PLAN : TRAIN STATION PLAN : DEPARTURE ZONE

ELEVATION OF BUILDING รู ป ด้ า น อ า ค า ร

• • • •

NORTH ELEVATION EAST ELEVATION SOUTH ELEVATION WEST ELEVATION

SECTION OF BUILDING รู ป ตั ด อ า ค า ร

• SECTION A • SECTION B • SECTION C

INTERNATIONAL AIRPORT AND HIGH-SPEED TRAIN

ARCHITECTURE DESIGN

PLAN OF BUILDING

U - TA PA O

6 PART

31


PLAN OF BUILDING ผั ง พื้ น อ า ค า ร

TERMINAL AIRPORT

CONCOURSE

HIGH-SPEED

AIRPORT

TRAIN STATION

N

RUNWAY

APRON

APRON

RUNWAY

LAYOUT PLAN

INTERNATIONAL AIRPORT & HIGH-SPEED TRAIN STATION

P ART 6

ARCHITECTURE DESIGN

32


PLAN OF BUILDING ผั ง พื้ น อ า ค า ร

1 ST

FLOOR PLAN

TRANSPORTATION HUB

PART 6

ARCHITECTURE DESIGN

TRANSPORTATION HUB

BAGGAGE BREAKDOWN AREA

CUSTOM AREA

BAGGAGE MAKE UP AREA

OFFICE

OFFICE AIRLINE

N

33


PLAN OF BUILDING ผั ง พื้ น อ า ค า ร

2 ND

FLOOR PLAN

ARRIVAL FLOOR

PART 6

ARCHITECTURE DESIGN

CUSTOM AREA

BAGGAGE CLAIM [INTER.]

IMMIGRATION [DOMES.]

COMMERCIAL

BAGGAGE CLAIM [DOMES.]

COMMERCIAL

OFFICE

IMMIGRATION [INTER.]

LOUNGE

N

34


PLAN OF BUILDING

PART 6

ผั ง พื้ น อ า ค า ร

3 ND

FLOOR PLAN

ARRIVAL FLOOR

ARCHITECTURE DESIGN

TRAIN STATION : UNPAID AREA

CONCOURSE

TRAIN STATION : PAID AREA

COMMERCIAL

CUSTOM AREA

35


PLAN OF BUILDING

PART 6

ผั ง พื้ น อ า ค า ร

4 TH

FLOOR PLAN

DEPARTURE FLOOR

ARCHITECTURE DESIGN

TRAIN PLATFORM

SECURITY CHECK INTERNATIONAL

CHECK IN AREA

HALL TO CONCOURSE

SECURITY CHECK DOMESTIC

CUSTOM AREA

N

36


PLAN OF BUILDING ผั ง พื้ น อ า ค า ร

PART 6

ARCHITECTURE DESIGN

ARCHITECTURAL GRID

37


PLAN OF BUILDING

PART 6

ผั ง พื้ น อ า ค า ร

ARCHITECTURE DESIGN

160 42 GATE

EE SE

3370 X 150

MAIN RUNWAY

3000 X 60

RUNWAY NN

SS

AIR PRON

AIR PRON AIR PRON

AIR PRON RUNWAY

NN

SS

3000 X 60

MAIN RUNWAY 3070 X 150 E NW

WW

SW

N

S

W

38


CIRCULATION เ ส้ น ท า ง ข อ ง ผู้ โ ด ย ส า ร

DEPARTURE CIRCULATION

ARRIVAL

CIRCULATION

PART 6

ARCHITECTURE DESIGN


DEPARTURE CIRCULATION เ ส้ น ท า ง ข อ ง ผู้ โ ด ย ส า ร ข า อ อ ก

DEPARTURE

CIRCULATION 1

• F R O M M A I N R O A D 4 th FLOOR • FROM TRAIN STATION

2

• CHECK IN AND SECURITY C H E C K [ 4 th F L O O R ] A N D GO DOWN TO C O N C O U R S E [ 3 RD F L O O R ]

3

• DOWN FROM CONCOURSE T O G A T E [ 2 ND F L O O R ]

4

• FLY OUT OF AIRPORT

PART 6

ARCHITECTURE DESIGN

4 th F L O O R

DEPARTURE ZONE

3 rd F L O O R

TRAIN STATION CONCOURSE

2 nd F L O O R

ARRIVAL ZONE

39


ARRIVAL CIRCULATION เ ส้ น ท า ง ข อ ง ผู้ โ ด ย ส า ร เ ข้ า

PART 6

ARCHITECTURE DESIGN

3 rd F L O O R

TRAIN STATION CONCOURSE

ARRIVAL

CIRCULATION 1

• ARRIVED AT AIRPORT [ 2 ND F L O O R ]

2

• IMMIGRATION AND BAGGAGE CLAIM AT 2 ND F L O O R

3

• OUT OF AIRPORT WITH TRAIN STATION GO TO 3 RD F L O O R

4

• OUT OF AIRPORT WITH TRANSPORT HUB GO TO 1 ST F L O O R

2 nd F L O O R

ARRIVAL ZONE

1 st F L O O R

BUS STATION

40


PART 6

ELEVATION รู ป ด้ า น

ARCHITECTURE DESIGN

NORTH ELEVATION

SOUTH ELEVATION

WEST ELEVATION

EAST ELEVATION

41


ELEVATION รู ป ด้ า น

PART 6

ARCHITECTURE DESIGN

NORTH ELEVATION

SOUTH ELEVATION

41


PART 6

ELEVATION รู ป ด้ า น

ARCHITECTURE DESIGN

WEST ELEVATION

WEST ELEVATION

41


PART 6

ELEVATION รู ป ด้ า น

ARCHITECTURE DESIGN

WEST ELEVATION

WEST ELEVATION

41


PART 6

SECTION รู ป ตั ด

ARCHITECTURE DESIGN

LONG SECTION

HIGH SPEED TRAIN SECTION

TERMINAL SECTION

CONCOURSE SECTION

END CONCOURSE SECTION

42


PART 6

SECTION รู ป ตั ด

ARCHITECTURE DESIGN

LONG SECTION

42


PART 6

SECTION รู ป ตั ด

ARCHITECTURE DESIGN

LONG SECTION

42


7 PART

HIGH-SPEED TRAIN STRUCTURE โ ค ร ง ส ร้ า ง ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ ฟ้ า

MAIN TERMINAL STRUCTURE โ ค ร ง ส ร้ า ง อ า ค า ร ผู้ โ ด ย ส า ร ห ลั ก

CONCOURSE STRUCTURE

โ ค ร ง ส ร้ า ง อ า ค า ร เ ที ย บ ผู้ โ ด ย ส า ร ห ลั ก

CURTAIN WALL SYSTEM ร ะ บ บ โ ค ร ง ส ร้ า ง ผ นั ง C U R T A I N W A L L

COLUMN SYSTEM

ร ะ บ บ โ ค ร ง ส ร้ า ง เ ส า รั บ พื้ น

FLOOR SYSTEM

ร ะ บ บ โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น

STUCTURAL SUMMARY

ส รุ ป ก า ร ใ ช้ โ ค ร ง ส ร้ า ง ภ า ย ใ น โ ค ร ง ก า ร

INTERNATIONAL AIRPORT AND HIGH-SPEED TRAIN

แ บ บ โ ค ร ง ส ร้ า ง ท า ง ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม

ไ ด อ ะ แ ก ร ม แ ส ด ง ภ า พ ร ว ม โ ค ร ง ส ร้ า ง ทั ้ ง โ ค ร ง ก า ร

U - TA PA O

STRUCTURAL DESIGN

OVERALL STRUCTURE DIAGRAM

43


OV ER ALL STR UCTUR E DIAGR AM ไ ด อ ะ แ ก ร ม แ ส ด ง ภ า พ ร ว ม โ ค ร ง ส ร้ า ง ทั ้ ง โ ค ร ง ก า ร

OV E R ALL S T R UCT UR E DIAGR AM

44


OV ER ALL STR UCTUR E DIAGR AM ไ ด อ ะ แ ก ร ม แ ส ด ง ภ า พ ร ว ม โ ค ร ง ส ร้ า ง ทั ้ ง โ ค ร ง ก า ร

HIGH-SPEED TRAIN STATION LATTICE SHELL

TERMINAL

CONCOURSE

SPACE FRAME LATTICE SHELL

SPACE TRUSS SPACE FRAME

AIRPORT

AIRPORT

45


OV ER ALL STR UCTUR E DIAGR AM ไ ด อ ะ แ ก ร ม แ ส ด ง ภ า พ ร ว ม โ ค ร ง ส ร้ า ง ทั ้ ง โ ค ร ง ก า ร

HIGH-SPEED TRAIN STATION LATTICE SHELL

LATTICE FRAME

LATTICE SHELL

TERMINAL

CONCOURSE

SPACE FRAME LATTICE SHELL

SPACE TRUSS SPACE FRAME

AIRPORT

SPACE FRAME

AIRPORT

SPACE TRUSS

SPACE FRAME

LATTICE SHELL

46


OV ER ALL STR UCTUR E DIAGR AM ไ ด อ ะ แ ก ร ม แ ส ด ง ภ า พ ร ว ม โ ค ร ง ส ร้ า ง ทั ้ ง โ ค ร ง ก า ร

LATTICE SHELL

CONCOURSE AIRPORT

SPACE TRUSS SPACE FRAME SPACE FRAME

SPACE TRUSS

LATTICE SHELL

TERMINAL AIRPORT

SPACE FRAME LATTICE SHELL SPACE FRAME

LATTICE SHELL

HIGH-SPEED TRAIN STATION LATTICE SHELL

47


OV ER ALL STR UCTUR E DIAGR AM ไ ด อ ะ แ ก ร ม แ ส ด ง ภ า พ ร ว ม โ ค ร ง ส ร้ า ง ทั ้ ง โ ค ร ง ก า ร

HIGH-SPEED TRAIN STATION LATTICE SHELL

47


OV ER ALL STR UCTUR E DIAGR AM ไ ด อ ะ แ ก ร ม แ ส ด ง ภ า พ ร ว ม โ ค ร ง ส ร้ า ง ทั ้ ง โ ค ร ง ก า ร

LATTICE SHELL SPACE FRAME

TERMINAL AIRPORT

47


OV ER ALL STR UCTUR E DIAGR AM ไ ด อ ะ แ ก ร ม แ ส ด ง ภ า พ ร ว ม โ ค ร ง ส ร้ า ง ทั ้ ง โ ค ร ง ก า ร

LATTICE SHELL SPACE FRAME SPACE TRUSS

CONCOURSE AIRPORT

47


OV ER ALL STR UCTUR E DIAGR AM ไ ด อ ะ แ ก ร ม แ ส ด ง ภ า พ ร ว ม โ ค ร ง ส ร้ า ง ทั ้ ง โ ค ร ง ก า ร

TRAIN STATION LATTICE SHELL

TERMINAL SPACE FRAME

END CONCOURSE SPACE FRAME

END CONCOURSE SPACE TRUSS TERMINAL LATTICE SHELL

END CONCOURSE LATTICE SHELL

STRUCTURAL PLAN แสดงภาพรวมของโครงสร้ า ง และตาแหน่ งของเสาโครงสร้ า งหลั ง คา

48


OV ER ALL STR UCTUR E DIAGR AM ไ ด อ ะ แ ก ร ม แ ส ด ง ภ า พ ร ว ม โ ค ร ง ส ร้ า ง ทั ้ ง โ ค ร ง ก า ร

TERMINAL SPACE FRAME

TRAIN STATION LATTICE SHELL

TERMINAL LATTICE SHELL

48


OV ER ALL STR UCTUR E DIAGR AM ไ ด อ ะ แ ก ร ม แ ส ด ง ภ า พ ร ว ม โ ค ร ง ส ร้ า ง ทั ้ ง โ ค ร ง ก า ร

48


HIGH-SPEED TRAIN STATION

HIGH-SPEED TRAIN STATION

LATTICE SHELL LIGID FRAME

49


HIGH-SPEED TRAIN STATION

LATTICE SHELL

M

ก า ร เ ป็ น อ า ค า ร ต้ อ น รั บ ด้ า น ห น้ า ค ว า ม บ า ง ข อ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง เ พื่ อ ไ ม่ ใ ห้ บ ด บั ง อ า ค า ร ห ลั ก ค ว า ม โ ป ร่ ง ข อ ง s p a c e ก า ร นา แ ส ง เ ข้ า สู่ พื้ น ที่ เ ส้ น ส า ย ที่ ส า ม า ร ถ นา ส า ย ต า เ ข้ า สู่ พื้ น ที่ ส่ ว น ห ลั ก ข อ ง โ ค ร ง ก า ร

SPAN CANTILEVER

DEPTH 0.6

50

270 0.6 M M M

HIGH-SPEED TRAIN STATION

• • • • •


BOX GIRDER

LAMINATE GLASS 6 MM. + 6 MM.

LATTICE SHELL

RIGID FRAME รั บ พื้ น ช า น ช า ล า

HIGH-SPEED TRAIN STATION

REINFORCED CONCRETE

HIGH-SPEED TRAIN

SECTION 51


HIGH-SPEED TRAIN

FORCE DIAGRAM ELEVATION

TENSION COMPRESSION SUPPORT

52

HIGH-SPEED TRAIN STATION

HIGH-SPEED TRAIN


2 1

LATTICE JOINT

2

CLAMPING BAR DETAIL

3

SUPPORT JOINT

JOINT 1 LATTICE ร อ ย ต่ อ

HIGH-SPEED TRAIN STATION

LATTICE

STEEL GRID

FIXED JOINT

• STEEL MEMBER RECTANGULAR TUBE ขนาด 4” x 2” FIXED JOINT RECTANGULAR T U B E แ ล ะ มี C A B L E เ ส ริ ม ใ น ร ะ บ บ

1

2

CLAMPING BAR DETAIL ก า ร ยึ ด ข อ ง ก ร ะ จ ก ด้ ว ย CLAMPING BARS

3

JOINT 3 SUPPORT ร อ ย ต่ อ บ ริ เ ว ณ จุ ด ร อ ง รั บ

STEEL MEMBER 6” x 4”

CLAMPING BARS LAMINATED GLASS 6 MM.+ 6 MM.

SUPPORT PLATE

HINGE PLATE HINGE PIN

SILICONE SEALANT 1/2” STEEL MEMBER 4” x 2” HINGE JOINT

CONCRETE COLUMN

53


HIGH SPEED TRAIN STATION


HIGH SPEED TRAIN STATION


H IGH - S PE E D T R AIN STRUCTURE

STRUCTURE

LAMINATED GLASS

COMPOSITION & SIZING

LATTICE SHELL

LATTICE SHELL

STEEL GRID

องค์ ป ระกอบและขนาด

MATERIAL FINISHING • LAMINATED GLASS ขนาด 6 MM.+ 6 MM.

INSTALLATION & CONSTRUCTION

การขนย้ า ยวั ส ดุ แ ละการประกอบ

การประกอบ FINISHING กั บ STEEL FRAME CLAMPING BRS

LAMINATED GLASS

BOXES GIRDER

• ALUMINIUM SHEET ขนาด 6 .MM. 10.9 KG/SQM

PRECAST FLOOR

STEEL GRID CONCRETE COLUMN

STEEL GRID

MAIN FRAME RECTANGULAR TUBE ขนาด 6” x 4”

STEEL MEMBER RECTANGULAR TUBE ขนาด 4” x 2”

ติ ด ตั้ ง บ น S T E E L G R I D F R A M E ด้ ว ย C L A M P I N G BAR และ SILICONE SEALANT 1/2”

การประกอบ STEEL GRID

ติ ด ตั้ ง S T E E L M E M B E R เ ชื่ อ ม ใ น ร ะ น า บ เ ดี ย ว กั น แ ล ะ มี C A B L E เ ส ริ ม ใ น ร ะ บ บ เ พื่ อ ยึ ด S T E E L M E M B E R ใ ห้ แ ข็ ง แ ร ง ม า ก ขึ้ น

HIGH-SPEED TRAIN STATION

55


H IGH - S PE E D T R AIN STRUCTURE

STRUCTURE

LAMINATED GLASS

COMPOSITION & SIZING

LATTICE SHELL

องค์ ป ระกอบและขนาด

BOXES GIR D ER

STEEL GRID

โ ค ร ง ส ร้ า ง ค า น ค อ น ก รี ต รั บ แ ร ง สั่ น ส ะ เ ทื อ น แ ล ะ รั บ นา้ ห นั ก จ า ก รางรถไฟ

5.5 m

FL OOR

การขนย้ า ยวั ส ดุ แ ละการประกอบ ก า ร ติ ด ตั้ ง B O X E S G I R D E R ติ ด ตั ้ ง S E G M E N T ด้ ว ย วิ ธี O V E R H E A D T R U S S เ นื่ อ ง จ า ก ร า ง มี แ น ว โ ค้ ง ป ร ะ ก อ บ กั น ด้ ว ย วิ ธี P O S T E N S I O N

0.50 0.50m

3m

BOXES GIRDER

PRECAST FLOOR

INSTALLATION & CONSTRUCTION

REINFORCED CONCRETE FLOOR พื้ น ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก เ นื่ อ ง จ า ก พื้ น มี ค ว า ม โ ค้ ง แ ล ะ มี ช่ อ ง เ ปิ ด ข น า ด ใ ห ญ่

ก า ร ข น ย้ า ย วั ส ดุ ป ร ะ ก อ บ S T E E L G R I D วั ส ดุ ป ร ะ ก อ บ ขนาด 2.4X2.4 M ข น ย้ า ย โ ด ย ร ถ TRAILER

CONCRETE COLUMN

R IGID FR AM E

R IGID FR AM E 8.0 m

โ ค ร ง ส ร้ า ง รั บ พื้ น ช า น ช า ล า ชั ้ น 2

7.0m

CONCRETE RIID FRAME

ก า ร ข น ย้ า ย วั ส ดุ ป ร ะ ก อ บ BOXES GIRDER และ RIGID FRAME ข น ส่ ง โ ด ย ร ถ T R A I L E R ร ถ ไ ฟ แ ล ะ เ รื อ

HIGH-SPEED TRAIN STATION

56


MAIN TERMINAL AIRPORT STRUCTURE

TERMINAL AIRPORT STRUCTURE

SPACE FRAME LATTICE SHELL

57


MAIN TERMINAL AIRPORT STRUCTURE

• • • • • •

58

APPROACH ของอาคารหลั ก มี รู ป ทรงเพรี ย วบาง GEOMETRY FORM รั บ แรงแบบ ARCH SUPPORT 3 จุ ด แบ่ ง แยก FUNCTION ของอาคาร

SPAN CANTILEVER DEPTH

200 M -

M

0.6 M

TERMINAL AIRPORT STRUCTURE

LATTICE SHELL


TER M INAL AIR POR T STR UCTUR E โ ค ร ง ส ร้ า ง อ า ค า ร ผู้ โ ด ย ส า ร

LATTICE SHELL

SPACE FRAME

TERMINAL

CONCOURSE

SECTION DETAIL BETWEEN MAIN STRUCTURE 59


MAIN TERMINAL AIRPORT STRUCTURE SPACE FRAME

LATTICE SHELL

SPACE FRAME GARDEN AREA

LATTICE SHELL DEPT 0.6 M

SPACE FRAME

OPENING SKYLIGHT

MAIN TERMINAL

SECTION

60

TERMINAL AIRPORT STRUCTURE

DEPT 10 M


TE R M INAL AIR POR T S TR UCT UR E โ ค ร ง ส ร้ า ง อ า ค า ร ผู้ โ ด ย ส า ร

TERMINAL AIRPORT STRUCTURE

LATTICE SHELL

H I G HM- AS IP NE E TD E RT MR AI NI NA L

E L EV LAVTAI OT INO N

TENSION COMPRESSION SUPPORT

61


T E R M INAL AIR POR T S T R UCT UR E

โ ค ร ง ส ร้ า ง อ า ค า ร ผู้ โ ด ย ส า ร

LATTICE SHELL

1

LATTICE SHELL JOINT

2

SUPPORT JOINT

1 2

1 ร อ ยLATTICE JOINT ต่ อ L A T T I C E STEEL GRID

LAMINATED GLASS 6 MM.+ 6 MM.

• STEEL MEMBER RECTANGULAR TUBE ขนาด 4” x 2” FIXED JOINT

STEEL MEMBER 4” x 2” CABLE

62

CLAMPING BAR LAMINATED GLASS 6 MM.+ 6 MM. SILICONE SEALANT 1/2” STEEL MEMBER 4” x 2”

HINGE JOINT

STEEL MEMBER 4” x 2” WELDED STEEL PLATES

BRANCH STEEL COLUMN CONCRETE COLUMN

HINGE PIN

TERMINAL AIRPORT STRUCTURE

JOINT 2 SUPPORT ร อ ย ต่ อ บ ริ เ ว ณ จุ ด ร อ ง รั บ


MAIN TERMINAL AIRPORT STRUCTURE SPACE FRAME

SPACE FRAME

TERMINAL AIRPORT STRUCTURE

SPAN • • • • •

รู ป ท ร ง มี ค ว า ม โ ด ด เ ด่ น ก า ร พ า ด ช่ ว ง ก ว้ า ง ต า ม ก า ร ใ ช้ ง า น ข อ ง ผู้ โ ด ย ส า ร ที่ ม ี ค ว า ม ห น า แ น่ น สู ง เ ปิ ด มุ ม ม อ ง สู่ ภ า ย น อ ก อ า ค า ร ก า ร เ ปิ ด ช่ อ ง ว่ า ง เ พื่ อ แ บ่ ง แ ย ก ก า ร ใ ช้ ง า น ข อ ง พื้ น ที่ ก า ร นา แ ส ง เ ข้ า สู่ อ า ค า ร

CANTILEVER DEPTH 10

440 M 15M M

63


MAIN TERMINAL AIRPORT STRUCTURE SPACE FRAME

MAIN TERMINAL

ELEVATION

TENSION COMPRESSION SUPPORT

64

TERMINAL AIRPORT STRUCTURE

SPACE FRAME


MAIN TERMINAL AIRPORT STRUCTURE SPACE FRAME

SPACE FRAME

DETAIL JOINT

1

EDGE TRUSS

2

BALL JOINT

3

FRAME-COLUMN JOINT

1

2

1 3 2

2

EDGE TRUSS SPACE FRAME

3

BALL JOINT SPACE FRAME

BRANCH COLUMN SPACE FRAME

TERMINAL AIRPORT STRUCTURE

EDGE TRUSS DEPT 10 M ปิดรอยต่อช่องเปิดSPACE FRAME และ LATTICE SHELL ด้วย LAMINATED GLASS EDGE TRUSS

SPACE FRAME

LAMINATED GLASS SPACE FRAME

HINGED JOINT LOW-E

LATTICE

SPACE FRAME DEPT 10 M

GUTTER

BALL JOINT STEEL TUBE BOLT SLEEVE

LATTICE

SPACE FRAME DEPT 10 M BRANCH COLUMN 1.00X1.80 M. HINGE PIN CONNECTION CONCRETE COLUMN

65


M AIN T E R M INAL


M AIN T E R M INAL


MAIN TERMINAL AIRPORT STRUCTURE

EDGE TRUSS

SPACE FRAME

INSTALLATION & CONSTRUCTION

COMPOSITION & SIZING

STRUCTURE SPACE FRAME LATTICE SHELL

การขนย้ า ยวั ส ดุ แ ละการประกอบ

องค์ ป ระกอบและขนาด

EDGE TRUSS

การปิ ดรอยต่ อ EDGE TRUSS กั บ LATTICE SHELL •

LATTICE

EDGE TRUSS DEPT 10 M

EDGE TRUSS

ปิ ด ร อ ย ต่ อ ช่ อ ง เ ปิ ด SPACE FRAME และ LATTICE SHELL ด้ ว ย L A M I N A T E D G L A S S

POST TENSION FLOOR

LOW-E

LATTICE

LATTICE SHELL

MATERIAL FINISHING •

CONCRETE COLUMN

3 HYPAR SURFACES WITH SLANTED EDGE ARCH

GUTTER LATTICE

การประกอบ FINISHING กั บ STEEL FRAME

LAMINATED GLASS 6 MM.+ 6 MM.

STEEL GRID •

SPACE FRAME

LAMINATEDGLASS SPACE FRAME

STEEL MEMBER DEPT 0.6 M.

RECTANGULAR TUBE 4” x 2”

ติ ด ตั ้ ง บ น S T E E L G R I D F R A M E ด้ ว ย CLAMPING BAR และSILICONE SEALANT 1/2”

การประกอบ STEEL GRID ติ ด ตั ้ ง S T E E L M E M B E R เ ชื่ อ ม ใ น ร ะ น า บ เ ดี ย ว กั น แ ล ะ มี C A B L E เ ส ริ ม ใ น ร ะ บ บ

TERMINAL AIRPORT

67


MAIN TERMINAL AIRPORT STRUCTURE

EDGE TRUSS

COMPOSITION & SIZING

STRUCTURE SPACE FRAME

SPACE FRAME LATTICE SHELL

องค์ ป ระกอบและขนาด

SPACE FRAME

MATERIAL FINISHING •

LATTICE

INSTALLATION & CONSTRUCTION

การขนย้ า ยวั ส ดุ แ ละการประกอบ

การติ ด ตั้ ง SPACE FRAME และ COLUMN

ALUMINIUM SHEET 6 MM. 4 FT X 4 FT

SPACE FRAME POST TENSION FLOOR

CURTAIN WALL

DEPT 10 M.

COLUMN 1.00X1.80 M.

SLANTED CURTAIN WALL

HINGED JOINT รอยต่อ SPACE FRAME กับเสารับโครงสร้าง

การติ ด ตั้ ง CURTAIN WALL

LAMINATED GLASS เ ค ลื อ บ L O W - E DEPT 10 MM. กั น รั ง สี ค ว า ม ร้ อ น ท น ท า น ร อ ย ขี ด ข่ ว น

CONCRETE COLUMN

POST TENSION FLOOR

POST TENSION FLOOR

: พื้ น ค อ น ก รี ต อั ด แ ร ง POST TENSION DEPT 0.40 M.

ติดตัง้ EXISTING FRAME และ MEMBER ติดตัง้ DOUBLE GLAZING LAMINATED-EXISTING GLASS การติ ด ตั้ง พื้ น POST TENSION วางลวดอัดแรง ติดตัง้ ANCHORAGE เทคอนกรีตและดึงลวดอัดแรง อัดนา้ ปู นเข้าท่อร้อยลวดอัดแรง

TERMINAL AIRPORT

68


CONCOURSE AIRPORT

CONCOURSE AIRPORT STRUCTURE

STRUCTURE

69


CONCOURSE AIRPORT STRUCTURE

• CIRCULATION ทางตรง นาไปสู่ ส่ ว นปลายของอาคาร • มี ค วามซ้า ของหน้ าตั ด โครงสร้ า ง จึ ง ใช้ SPACE TRUSS

70

SPAN

40 M

CANTILEVER

15M

DEPT

2

M

CONCOURSE AIRPORT STRUCTURE

SPACE TRUSS


CONCOUR S E AIR POR T S T R UCT UR E โ ค ร ง ส ร้ า ง อ า ค า ร เ ที ย บ ผู้ โ ด ย ส า ร ห ลั ก

SPACE TRUSS LATERAL TRUSS

TERMINAL

CONCOURSE

SECTION DETAIL BETWEEN MAIN STRUCTURE

71


CONCOUR S E AIR POR T S TR UCTUR E โ ค ร ง ส ร้ า ง อ า ค า ร เ ที ย บ ผู้ โ ด ย ส า ร ห ลั ก

OPENING SKYLIGHT

CONCOURSE

SECTION 72

HINGE JOINT

CONCOURSE AIRPORT STRUCTURE

SPACE TRUSS


CONCOURSE AIRPORT STRUCTURE

LATERAL TRUSS - รั บ L A T E R A L L O A D ( แ ร ง ก ร ะ ทา ด้ า น ข้ า ง )

CONCOURSE

ELEVATION

73


CONCOUR SE AIR POR T STR UCTUR E โ ค ร ง ส ร้ า ง อ า ค า ร เ ที ย บ ผู้ โ ด ย ส า ร ห ลั ก

SPACE TRUSS

BALL JOINT

2

HINGE ARCH TRUSS JOINT

3

SUPPORT JOINT

SPACE TRUSS DEPT 2 M BALL JOINT STEEL TUBE BOLT SLEEVE HINGED JOINT

1

33

2

HINGE ARCH TRUSS JOINT HINGED JOINT

STEEL CENTER CROWN PIN (HINGE JOINT) END CONE

BOLT

NODE

MEMBER STEEL TUBE

3

SUPPORT JOINT

รอยต่อจุ ดรองรับ SPACE TRUSS

SPACE TRUSS STEEL MEMBER

HINGE PIN CONNECTION CONCRETE FOUNDATION

CONCOURSE AIRPORT STRUCTURE

BALL JOINT 1 รอยต่ อ SPACE TRUSS MEMBER

74

2

1


CONCOURSE AIRPORT STRUCTURE

ALUMINIUM SHEET

COMPOSITION & SIZING

STRUCTURE

LAMINATED GLASS

SPACE TRUSS

องค์ ป ระกอบและขนาด

MATERIAL FINISHING

STEEL C PURLIN

SPACE TRUSS

ALUMINIUM SHEET DEPT 6 MM : 4 FT X 8 FT

LAMINATE GLASS DEPT 10 MM : 2,400 X 4,500 MM

STEEL C PURLIN

POST TENSION FLOOR

ขนาด 200x80x20 mm @2.00 m

COLUMN

SPACE TRUSS

CONCOURSE

INSTALLATION & CONSTRUCTION

SPACE TRUSS @50 M DEPT 2 M LATERAL TRUSS F I X J O I N T กั บ SPACE TRUSS เ พื่ อ รั บ แ ร ง ก ร ะ ทา ด้ า น ข้ า ง

การขนย้ า ยวั ส ดุ แ ละการประกอบ

การประกอบ FINISHING กั บ STEEL C PURLIN ALUMINIUM SHEET 6MM.

ALUMINIUM SHEET6MM.

SILICONE STEEL C PURLIN

SCREW

การติ ด ตั้ง SPACE TRUSS

ประกอบ SPACE TRUSS ทั ้ ง ส อ ง ข้ า ง ด้ ว ย H I N G E J O I N T END CONE

BOLT

NODE

MEMBER STEEL TUBE

75


CONCOURSE AIRPORT STRUCTURE

ALUMINIUM SHEET

COMPOSITION & SIZING

STRUCTURE

LAMINATED GLASS

SPACE TRUSS

องค์ ป ระกอบและขนาด

: พื้ น ค อ น ก รี ต อั ด แ ร ง

POST TENSION FLOOR

STEEL C PURLIN

SPACE TRUSS

CURTAIN WALL

POST TENSION FLOOR

COLUMN

SUPPORT

INSTALLATION & CONSTRUCTION

POST TENSION DEPT 0.40 M.

S L A N T E D C U R TA I N W A L L

LAMINATE GLASS เ ค ลื อ บ L O W - E DEPT 10 MM กั น รั ง สี ค ว า ม ร้ อ น ท น ท า น ร อ ย ขี ด ข่ ว น

การขนย้ า ยวั ส ดุ แ ละการประกอบ การติ ด ตั้ง พื้ น

POST TENSION วางลวดอัดแรง ติดตัง้ ANCHORAGE เทคอนกรีตและดึงลวดอัดแรง อัดนา้ ปู นเข้าท่อร้อยลวดอัดแรง

การติ ด ตั้ง CURTAIN WALL

ติดตัง้ EXISTING FRAME และ MEMBER ติดตัง้ DOUBLE GLAZING LAMINATED-EXISTING GLASS

SUPPORT COLUMN

การขนย้ า ยวั ส ดุ ป ระกอบ

CONCREAT COLUMN รั บ แ ร ง จ า ก S P A C E TRUSS ล ง สู่ พื้ น ดิ น

ข น ส่ ง โ ด ย ร ถ T R A I L E R , ร ถ ไ ฟ แ ล ะ เ รื อ

CONCOURSE

76


CONCOU R S E & H AL L T E R M IN AL


CONCOURSE AIRPORT STRUCTURE

• รู ป ท ร ง ที่ มี ค ว า ม F R E E F O R M • มี ลั ก ษ ณ ะ แ บ บ P I E R แ ย ก G A T E แ บ บ แ ต ก แ ข น ง อ อ ก ไ ป • ก า ร ใ ช้ เ ส า ที่ มี ดี ไ ซ น์ จ า ก เ ส้ น ส า ย ส อ ด รั บ กั บ S P A C E F R A M E ที่ อ ยู ่ ด้ า น บ น

SPAN

100 M

CANTILEVER

25M

DEPTH

78

4

M

CONCOURSE AIRPORT STRUCTURE

SPACE FRAME


CONCOUR S E AIR POR T S T R UCT UR E โ ค ร ง ส ร้ า ง อ า ค า ร เ ที ย บ ผู้ โ ด ย ส า ร ห ลั ก

SPACE FRAME

LATTICE SHELL

WEAVE COLUMN

CONCOURSE

SECTION DETAIL BETWEEN MAIN STRUCTURE 79


CONCOUR S E AIR POR T S TR UCTUR E โ ค ร ง ส ร้ า ง อ า ค า ร เ ที ย บ ผู้ โ ด ย ส า ร ห ลั ก

WEAVE COLUMN

CONCOURSE

SECTION 80

CONCOURSE AIRPORT STRUCTURE

SPACE FRAME


CONCOUR S E AIR POR T S T R UCT UR E โ ค ร ง ส ร้ า ง อ า ค า ร เ ที ย บ ผู้ โ ด ย ส า ร ห ลั ก

CONCOURSE AIRPORT STRUCTURE

SPACE FRAME

DETAIL JOINT

CONCOURSE

ELEVATION

TENSION COMPRESSION SUPPORT

81


CONCOUR SE AIR POR T STR UCTUR E โ ค ร ง ส ร้ า ง อ า ค า ร เ ที ย บ ผู้ โ ด ย ส า ร ห ลั ก

SPACE FRAME

2

1

1

2

2

1 BALL JOINT

WEAVE COLUMN JOINT LATTICE SPACE FRAME DEPT 4 M WEAVE COLUMN

HINGED JOINT

SPACE FRAME DEPT 4 M BALL JOINT

STEEL TUBE BOLT SLEEVE

82

STEEL MEMBER

SPACE FRAME DEPT 4 M STEEL MEMBER CONCRETE FOUNDATION

PIN AND ANCHOR BASE PLATE CONCRETE FOUNDATION

HINGED JOINT

CONCOURSE AIRPORT STRUCTURE

3


CONCOU R S E & H AL L T E R M IN AL


CONCOU R S E & H AL L T E R M IN AL


CONCOU R S E & H AL L T E R M IN AL

86


CONCOURSE AIRPORT STRUCTURE LATTICE SHELL

ก า ร เ ปิ ด มุ ม ม อ ง ข อ ง พื้ น ที่ ด้ ว ย W I D E S P A N ที่ ม ี ค ว า ม เ พ รี ย ว บ า ง เ พื่ อ เ ปิ ด วิ ว สู่ ท ะ เ ล ใ ห้ แ ก่ พื้ น ที่ L O U N G E ข อ ง ส า ย ก า ร บิ น ม อ ง ต ร ง สู่ ท้ อ ง ท ะ เ ล

84

SPAN

100 M

CANTILEVER

15M

DEPTH

0.3 M

CONCOURSE AIRPORT STRUCTURE

LATTICE SHELL


CONCOUR S E AIR POR T S T R UCT UR E โ ค ร ง ส ร้ า ง อ า ค า ร เ ที ย บ ผู้ โ ด ย ส า ร ห ลั ก

CONCOURSE AIRPORT STRUCTURE

CONSTRUCTION DIAGRAM

CONCOURSE

ELEVATION

TENSION COMPRESSION SUPPORT

87


CO N CO U R S E AIR PO R T S T R U CT U R E โ ค ร ง ส ร้ า ง อ า ค า ร เ ที ย บ ผู้ โ ด ย ส า ร ห ลั ก

LATTICE SHELL

CONSTRUCTION DIAGRAM

1

LATTICE SHELL JOINT

2

LATTICE SUPPORT

1

2

ร อ ย ต่ อ L A T T I C E

ร อ ย ต่ อ L A T T I C E

STEEL GRID

BRANCH STEEL COLUMN

LAMINATED GLASS 6 MM.+ 6 MM.

• STEEL MEMBER RECTANGULAR TUBE ขนาด 4” x 2” FIXED JOINT

RECTANGULAR TUBE 4” x 2”

CABLE

88

CONCRETE COLUMN LAMINATED GLASS 6 MM.+ 6 MM. SILICONE SEALANT 1/2” RECTANGULAR TUBE 4” x 2”

WELDED STEEL PLATES CONCRETE COLUMN

HINGE PIN HINGE JOINT

CONCOURSE AIRPORT STRUCTURE

2 SUPPORT JOINT

1 LATTICE JOINT


CONCOURSE AIRPORT STRUCTURE

STRUCTURE

COMPOSITION & SIZING

LATTICE SHELL SPACE TRUSS

LATTICE

LATTICE

SPACE FRAME

องค์ ป ระกอบและขนาด

FINISHING MATERIAL • LAMINATED GLASS 6 MM.+ 6 MM. • ALUMINIUM SHEET 6 MM.

COLUMN SPACE FRAME

INSTALLATION & CONSTRUCTION

การขนย้ า ยวั ส ดุ แ ละการประกอบ

การประกอบ FINISHING กั บ STEEL FRAME CLAMPING BRS

LAMINATED GLASS

STE E L GR ID •

POST TENSION

STEEL MEMBER DEPT 0.3 M. RECTANGULAR TUBE 4” x 2”

SPACE FR AM E

SPACE FR AM E

• DEPT 4 M.

ติ ด ตั้ ง บ น S T E E L G R I D F R A M E ด้ ว ย C L A M P I N G BAR และ SILICONE SEALANT 1/2”

การประกอบ STEEL GRID ติ ด ตั ้ ง S T E E L M E M B E R เ ชื่ อ ม ใ น ร ะ น า บ เ ดี ย ว กั น แ ล ะ มี C A B L E เ ส ริ ม ใ น ระบบ

การติ ด ตั้ ง SPACE FRAME และ WEAVE COLUMN

W EAVE COL UM N

CONCOURSE

WEAVE COLUMN ALUMINIUM FLAT BARS 20 X 6 MM.

HINGED JOINT ร อ ย ต่ อ SPACE FRAME

89


CUR TAIN WALL SYSTEM ร ะ บ บ โ ค ร ง ส ร้ า ง ผ นั ง C U R T A I N W A L L

ก ร ะ จ ก ล า มิ เ น ต เ ค ลื อ บ ส า ร L o w - e เ พื่ อ กั น รั ง สี ค ว า ม ร้ อ น ท น ท า น ต่ อ ร อ ย ขี ด ข่ ว น

SLANTED CURTAIN WALL

ร ะ บ บ ก ร ะ จ ก 2 ชั ้น [DOUBLE GLAZING]

มี ช่ อ ง อ า ก า ศ ร ะ ห ว่ า ง แ ผ่ น ก ร ะ จ ก ช่ ว ย ใ น ก า ร กั น น้า กั น เ สี ย ง ร บ ก ว น กั น ค ว า ม ร้ อ น ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง า น CABLE TRUSS

90


COLUM N S YS T E M ร ะ บ บ โ ค ร ง ส ร้ า ง เ ส า รั บ พื้ น

COLUMN FOR 3 FLOORS

COLUMN FOR 4 FLOORS

0.75

1.00 COLUMN DIMENTION

1.80

SPAN 25 DEAD LOAD 0.3 LIVE LOAD 500 SAFTY FACTOR 2 BUILDING 4 STR.CON 6100000 COLUMN

COLUMN DIMENTION

W 100

25 2400 625 762500 STOREY 340 L 180

625

TOTAL 625 450000 312500 1525000 6100000 17941.176

SPAN DEAD LOAD LIVE LOAD SAFTY FACTOR BUILDING STR.CON COLUMN

18000

25 0.3 300 2 3 3825000

25 2400 625 637500 STOREY 340

W 75

L 150

1.50

625

TOTAL 625 450000 187500 1275000 3825000 11250

11250

91


FLOOR S YS TE M ร ะ บ บ โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น

• PRESTRESSED CONCRETE FLOOR : HIGH SPEED TRAIN STATION • POST-TENSION FLOOR : TERMINAL , CONCOURSE • FLAT SLAB FLOOR

92


OV E R ALL S TR UCT UR E DIAGR AM ไ ด อ ะ แ ก ร ม แ ส ด ง ภ า พ ร ว ม โ ค ร ง ส ร้ า ง ทั ้ ง โ ค ร ง ก า ร

EDGE TRUSS

LATTICE

SPACE FRAME

SPACE FRAME

LAMINATE GLASS

LATTICE

POST TENSION FLOOR

STEEL GRID

COLUMN SPACE FRAME

ALUMINIUM SHEET

LAMINATE GLASS

POST TENSION

PURLIN @2.00 M BOXES GIRDER

PRECAST FLOOR

CONCRETE COLUMN

SPACE TRUSS @50.00 M.

POST TENSION

I GIRDER

HIGH-SPEED TRAIN STATION

TERMINAL AIRPORT

CONCOURSE

END CONCOURSE

93


8 PART

SANITARY SYSTEM ร ะ บ บ สุ ข า ภิ บ า ล

FIRE PROTECTION SYSTEM ร ะ บ บ ป้ อ ง กั น อั ค คี ภ ั ย

ELECTRONICAL SYSTEM ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ้ า

AIR CONDITION SYSTEM ร ะ บ บ ป รั บ อ า ก า ศ

LIFT & ESCALATOR SYSTEM

ร ะ บ บ ลิ ฟ ต์ แ ล ะ ท า ง สั ญ จ ร ภ า ย ใ น อ า ค า ร

BAGGAGE CLAIMING SYSTEM ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร ก า ร ข น ส่ ง สั ม ภ า ร ะ

SECURITY SYSTEM

INTERNATIONAL AIRPORT AND HIGH-SPEED TRAIN

งานระบบประกอบอาคาร

งานระบบประกอบอาคาร

U - TA PA O

MECHANICAL SYSTEM

MECHANICAL SYSTEM

ร ะ บ บ รั ก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ภ า ย ใ น อ า ค า ร

94


OV E R ALL S T R UCT UR E DIAGR AM ไ ด อ ะ แ ก ร ม แ ส ด ง ภ า พ ร ว ม โ ค ร ง ส ร้ า ง ทั ้ ง โ ค ร ง ก า ร

BAGGAGE CLAIMING SYSTEM

95


OV E R ALL S T R UCT UR E DIAGR AM ไ ด อ ะ แ ก ร ม แ ส ด ง ภ า พ ร ว ม โ ค ร ง ส ร้ า ง ทั ้ ง โ ค ร ง ก า ร

BAGGAGE CLAIMING SYSTEM

95


OV E R ALL S T R UCT UR E DIAGR AM ไ ด อ ะ แ ก ร ม แ ส ด ง ภ า พ ร ว ม โ ค ร ง ส ร้ า ง ทั ้ ง โ ค ร ง ก า ร

ARRIVAL

TRANSIT

DEPARTURE

BAGGAGE CLAIMING SYSTEM

95


WAT E R DR AINAGE S YS T E M ร ะ บ บ ร ะ บ า ย น้า

WATER DRAINAGE SYSTEM

END CONCOURSE CONCOUR

TERMINA L TRAIN

WATER DRAINAGE SYSTEM

SE


WAT E R DR AINAGE S YS T E M ร ะ บ บ ร ะ บ า ย น้า

LATTICE SHELL

WATER DRAINAGE

DETAILS

GO TO

TRAIN STATION

GRAY WATER SYSTEM

HIGH-SPEED TRAIN STATION LATTICE SHELL SURFACE DRAINAGE TUBE DRAINAGE UNDERGROUND DRAINAGE

96

WATER DRAINAGE SYSTEM

SYSTEM


WAT E R DR AINAGE S YS T E M ร ะ บ บ ร ะ บ า ย น้า

SPACE FRAME

WATER DRAINAGE SYSTEM

GO TO GO TO

TERMINAL

TERMINAL

GUTTER

GRAY WATER SYSTEM

GRAY WATER SYSTEM

DETAILS

WATER DRAINAGE SYSTEM

FINISHING GUTTER

GO TO

TERMINAL

GRAY WATER SYSTEM

GO TO

TERMINAL

GRAY WATER SYSTEM

MAIN TERMINAL AIRPORT STRUCTURE

SPACE FRAME LATTICE SHELL SURFACE DRAINAGE TUBE DRAINAGE UNDERGROUND DRAINAGE

DETAILS

97


WAT E R DR AINAGE S YS T E M ร ะ บ บ ร ะ บ า ย น้า

LATTICE SHELL

WATER DRAINAGE OPENING SKYLIGHT

SYSTEM

SPACE FRAME

GO TO

TERMINAL

GRAY WATER SYSTEM

FINISHING GO TO

TERMINAL

GRAY WATER SYSTEM

MAIN TERMINAL AIRPORT STRUCTURE

SPACE FRAME LATTICE SHELL SURFACE DRAINAGE TUBE DRAINAGE UNDERGROUND DRAINAGE

78

GUTTER

LACTICE

DETAILS

WATER DRAINAGE SYSTEM

LOW-E


WAT E R DR AINAGE S YS T E M ร ะ บ บ ร ะ บ า ย น้า

LATTICE SHELL

WATER DRAINAGE SYSTEM

GUTTER

GO TO

WATER DRAINAGE SYSTEM

CONCOURSE GRAY WATER SYSTEM

GO TO

CONCOURSE

GRAY WATER SYSTEM

CONCOURSE AIRPORT STRUCTURE SPACE TRUSS SURFACE DRAINAGE TUBE DRAINAGE UNDERGROUND DRAINAGE

98

DETAILS

DETAILS


WAT E R DR AINAGE S YS T E M ร ะ บ บ ร ะ บ า ย น้า

LATTICE SHELL

WATER DRAINAGE SYSTEM

GUTTER GO TO

CONCOURSE

GRAY WATER SYSTEM

GO TO

DETAILS

CONCOURSE

GRAY WATER SYSTEM

FINISHING

GO TO

GUTTER

WATER DRAINAGE SYSTEM

CONCOURSE GRAY WATER SYSTEM

CONCOURSE AIRPORT STRUCTURE SPACE TRUSS SURFACE DRAINAGE TUBE DRAINAGE UNDERGROUND DRAINAGE

99

DETAILS


M E CH ANICAL S YS T E M S งานระบบประกอบอาคาร

SANITARY SYSTEM

ร ะ บ บ สุ ข า ภิ บ า ล

WATER SUPPLY SYSTEM ระบบน้ า ประปา

(UP FEED SYSTEM) แ ล ะ มี ปั ๊ ม แ ร ง ดั น สา ร อ ง ใ น เ ว ล า ฉุ ก เ ฉิ น

M&E

GREY WATER SYSTEM TRAIN

ระบบน้ า เสี ย

TERMINAL CONCOURSE END CONCOURSE

FIRE PROTECTION SYSTEM ระบบน้ า ดั บ เพลิ ง

100


M E CH ANICAL S YS T E M S

AIR CONDITION SYSTEM

งานระบบประกอบอาคาร

โครงการมีพนื้ ที่ปรับอากาศประมาณ 300,000 ตร.ม. มีความต้องการปรับอากาศ 25 ตร.ม. / ตัน โครงการมีความต้องการปรับอากาศ 12,000

ตัน

WATER COOLED CHILLER SYSTEM ร ะ บ บ ป รั บ อ า ก า ศ

WATER COOLED CHILLER SYSTEM

TRAIN

M&E

TERMINAL CONCOURSE END CONCOURSE

101


M E CH ANICAL S YS T E M S งานระบบประกอบอาคาร

ELECTRONICAL SYSTEM

ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ้ า

ELECTRONICAL SYSTEM ระบบไฟฟ้ า

M&E TRAIN

TERMINAL CONCOURSE END CONCOURSE

102


M E CH ANICAL S YS T E M S งานระบบประกอบอาคาร

FIRE PROTECTION SYSTEM

ร ะ บ บ ป้ อ ง กั น อั ค คี ภั ย

FIRE PROTECTION SYSTEM

M&E TRAIN

TERMINAL CONCOURSE END CONCOURSE

103


M E CH ANICAL S YS T E M S งานระบบประกอบอาคาร

CIRCULATION SYSTEM

ร ะ บ บ ก า ร สั ญ จ ร ภ า ย ใ น อ า ค า ร

CIRCULATION SYSTEM

1 . ร ะ บ บ บั น ไ ด เ ลื่ อ น 1 . บั น ไ ด เ ลื่ อ น คู่

MITSUBISHI ELECTRIC

2 . บั น ไ ด เ ลื่ อ น ท า ง ล า ด MITSUBISHI ELECTRIC

3 . ท า ง เ ลื่ อ น เ ดี่ ย ว MITSUBISHI ELECTRIC

M&E 4 ท า ง เ ลื่ อ น คู่

TRAIN

2 . ร ะ บ บ ลิ ฟ ต์ โ ด ย ส า ร 1 . ร ะ บ บ ลิ ฟ ต์ โ ด ย ส า ร

TERMINAL

MITSUBISHI ELECTRIC

CONCOURSE

END CONCOURSE

2 . ร ะ บ บ ลิ ฟ ต์ ส่ ง ข อ ง แ ล ะ บ ริ ก า ร MITSUBISHI ELECTRIC

104


OV E R ALL S TR UCT UR E DIAGR AM ไ ด อ ะ แ ก ร ม แ ส ด ง ภ า พ ร ว ม โ ค ร ง ส ร้ า ง ทั ้ ง โ ค ร ง ก า ร

EDGE TRUSS

LATTICE

SPACE FRAME

SPACE FRAME

LAMINATE GLASS

LATTICE

POST TENSION FLOOR

STEEL GRID

COLUMN SPACE FRAME

ALUMINIUM SHEET

LAMINATE GLASS

POST TENSION

PURLIN @2.00 M BOXES GIRDER

PRECAST FLOOR

CONCRETE COLUMN

SPACE TRUSS @50.00 M.

POST TENSION

I GIRDER

HIGH-SPEED TRAIN STATION

TERMINAL AIRPORT

CONCOURSE

END CONCOURSE

105


OV E R ALL PR OJ E CT PE R S PE CT IV E

110


R E FE R E NCE S บ ร ร ณ า นุ ก ร ม

• EEC | Eastern Economic Corridor

เ ข ต พั ฒ น า พิ เ ศ ษ ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก ( E E C ) แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ภ า ย ใ ต้ ไ ท ย แ ล น ด์ 4 . 0 www.eeco.or.th สื บ ค้ น เ มื่ อ วั น ที่ 2 2 ตุ ล า ค ม พ . ศ . 2 5 6 2

• การท่ า อากาศยานอู่ ต ะเภา ข้ อ มู ล ส น า ม บิ น อู่ ต ะ เ ภ า แ ล ะ แ ผ น ก า ร พั ฒ น า ส น า ม บิ น อู่ ต ะ เ ภ า แ ห่ ง ใ ห ม่ www.utapao.com สื บ ค้ น เ มื่ อ วั น ที่ 8 พ ฤ ศ จิ ก า ย น พ . ศ . 2 5 6 2

• AOT | บริ ษ ั ท ท่ า อากาศยานไทย จ ากั ด (มหาชน ) ข้ อ มู ล ท่ า อ า ก า ศ ย า น สุ ว ร ร ณ ภู ม ิ แ ล ะ ข้ อ มู ล ท า ง ก า ร สั ญ จ ร ท า ง อ า ก า ศ www.airportthai.co.th สื บ ค้ น เ มื่ อ วั น ที่ 1 6 พ ฤ ศ จิ ก า ย น พ . ศ . 2 5 6 2

• Zaha Hadid Architects ข้ อ มู ล B e i j i n g D a x i n g I n t e r n a t i o n a l A i r p o r t www.zaha-hadid.com สื บ ค้ น เ มื่ อ วั น ที่ 1 2 ตุ ล า ค ม พ . ศ . 2 5 6 2

• Shenzhen International Airport ข้ อ มู ล S h e n z h e n I n t e r n a t i o n a l A i r p o r t h t t p : / / e n g . s z a i r p o r t . c o m สื บ ค้ น เ มื่ อ วั น ที่ 1 2 ตุ ล า ค ม พ . ศ . 2 5 6 2

111


Profile for Maison Tomjued

U-TAPAO INTERNATIONAL AIRPORT AND HIGH SPEED TRAIN STATION  

U-TAPAO International Airport &​ High-Speed Train Station ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาและสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิ...

U-TAPAO INTERNATIONAL AIRPORT AND HIGH SPEED TRAIN STATION  

U-TAPAO International Airport &​ High-Speed Train Station ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาและสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิ...

Advertisement