Page 1

การดูแลรักษาเครื่องพิมพ


1.ควรเลือกใชกระดาษที่เหมาะสมกับเครื่องพิมพ 2.ใสกระดาษลงเครื่องพิมพอยางพอเหมาะ ไมมากหรือนอยเกินไป เพราะอาจเกิดปญหากระดาษติด 3.กรีดกระดาษกอนใสในเครื่องเสมอ เพื่อปองกันไมใหกระดาษติด ที่เครื่องพิมพ 4.ควรเลือกใชหมึกสําหรับเครื่องพิมพโดยเฉพาะ และเปนหมึกที่มี คุณภาพ 5.การปด - เปดเครื่องพิมพดวยสวิตช ดีกวาถอดปลั๊กไฟ


6.หมั่ น อั พ เดทไดร ฟ เวอร แ ละซอฟต แ วร ข องเครื่ อ งพิ ม พ อ ย า ง สม่ําเสมอ เพราะเวอรชันใหมๆ จะปรับปรุงเวอรชันใหดีขึ้น เพื่อ ประสิทธิภาพการใชงานอีกดวย 7.ควรเปลี่ยนหมึก เมื่อมันเตือนวาหมด ยิ่งเมื่อเราฝนพิมพ จะทําให ความรอนที่หัวพิมพเพิ่มมากขึ้น เพราะไมมีน้ําหมึกมาหลอเลี้ยงซึ่ง อาจมีผลใหเครื่องเสียหายได 8.เก็บกระดาษถูกวิธี ลดงานพิมพเสียได ควรเก็บรักษากระดาษที่ใช พิมพในที่แหงและปลอดโปรง เนื่องจากความชื้นจะทําใหกระดาษมี โอกาสเกาะติดกันไดงาย หรือเลือกใชกระดาษที่มีความเรียบและ มันจะดีกวากระดาษที่มีลักษณะเปนขุย ซึ่งดูดความชื้นไดดีกวา


9.อยาปด – เปดเครื่องบอยนัก เพราะทุกครั้งที่เครื่องพิมพเปด เครื่ อ ง มั น จะเช็ ค ความพร อ มของหั ว พิ ม พ โดยพ น หมึ ก ออกมา จํานวนหนึ่ง ถึงแมวาหมึกที่พนออกมาจะมีจํานวนไมมากนัก แตถา หลายๆ ครั้งทําใหน้ําหมึกในตลับของคุณพรองไปไดเหมือนกัน 10.หลังการใชงานควรมีผาคลุมตัวเครื่องเพื่อปองกัน ฝุนและแมลง

การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์  
การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์  

การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์

Advertisement