Page 1

การบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน


การบํารุงและรักษาเครื่องใชสํานักงานมีความสําคัญยิ่งสําหรับ บุ ค ลากรที่ มี ห น า ที่ เ กี่ ย วข อ งโดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ผู ใ ช เ ครื่ อ งใช สํ า นั ก งานเหล า นั้ น จะต อ งทํ า หน า ที่ ค วบคุ ม เพื่ อ ให เ กิ ด ประสิทธิภาพในการใชงานสามารถทํางานได อยางตอเนื่อง และ ชวยประหยัด คา ใชจ ายในการซอ มบํา รุง ดังนั้ น การบํา รุงรั กษา เครื่องใชสํานักงานโดยทั่วไป มีดังนี้


1. การติดตั้ง ควรติดตั้งเครื่องใชสํานักงานแตละประเภทใหอยูใน ทําเลที่เหมาะสม แข็งแรงปลอดภัย เครื่องใชสํานักงานบางประเภท ควรตั้งอยูในทําเลที่มีอากาศถายเทไดดี เชน เครื่องถายเอกสาร บางประเภทควรอยูในอุณหภูมิที่เย็นปราศจากฝุนละออง เปนตน 2. การใหความรูเกี่ยวกับการใชเครื่อง ผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับ การใชเครื่องควรศึกษาคูมือการใชเครื่องใชสํานักงานแตละประเภท อยางละเอียด เพื่อทําความเขาใจที่จะปฏิบัติตามโดยเครงครัดควร ศึกษาวิธีการใชเครื่องใช แตละประเภทใหเขาใจอยางชัดเจนเพื่อให เกิดประสิทธิผลของการใชงานอยางแทจริง


3. การฝกอบรมการใชเครื่องมือ การใชเครื่องใชสํานักงานบาง ประเภทนอกเหนือจากการใหความรูแกเจาหนาที่ ที่เกี่ยวของกับ การใชเครื่องจากวิธีการศึกษาจากคูมือการใชแลว ยังไมเพียงพอ จําเปนตอ งไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการใชเครื่อ งมือ เครื่อ งใช สํานักงานเหลานั้น เพื่อใหเกิดประสบการณกอนที่นําไปปฏิบัติงาน ตอไป 4. การบํารุงรักษา นอกเหนือจากการใชงานใหเกิดประโยชนแลว ควรรูจักวิธีการบํารุงรักษาเครื่องตามขอแนะนําที่ใหไวในคูมือการ ใช และหมั่นทําความสะอาดและตรวจสอบความเรียบรอยอยาง สม่ําเสมอทั้งกอนและหลังการใชงาน


5. การซอมแซม ควรหมั่นตรวจสอบความเรียบรอยของเครื่องมือ เครื่องใชอยางสม่ําเสมอ หรือตามที่ผูผลิตไดแนะนําไว หากเครื่อง ชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมไดตองแจงใหชางผูชํานาญการมา ดําเนินการแกไขตอไป 6. การเก็บรักษา หลังจากใชเครื่องใชสํานักงานปฏิบัติงานในแตละ วันเรียบรอยแลว ควรเก็บเครื่องใชเหลานั้นเขาที่ใหเรียบรอยทุก ครั้ง เพื่อปองกันความเสียหายที่เกิดจากไฟฟา ควรถอดปลั๊กทุกครั้ง หลั ง การใช หรื อ ป อ งกั น ความเสี ย หายจากอุ บั ติ เ หตุ ห รื อ การ โจรกรรม


7. ใชงานตามวัตถุประสงค เครื่องใชสํานักงานแตละประเภทมี ความเหมาะสมกับงานแตละชนิด จึงจะเกิดประโยชนคุมคาและ เปนไปตามวัตถุประสงคของการใชงานสูงสุด 8. การควบคุ ม ดู แ ล นอกเหนื อ จากการดู แ ลรั ก ษาและการ ซอมแซมดังกลาวขางตน เพื่อใหการปฏิบัติงานภายในองคกรเปน ระบบควรมีการจัดทําบัญชีลงทะเบียนวัสดุและครุภัณฑไวควบคุม การใชงาน การเบิกจาย การยืม หรือการเคลื่อนยายเครื่องปฏิบัติ สํานักงานของหนวยงาน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการปองกันการสูญ หาย และการขออนุมัติจัดซื้อใหมเมื่อเครื่องใชเหลานั้นสิ้นสภาพ การใชงาน

การบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน  

การบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน

Advertisement