Page 1

Toimintakertomus 2011


REHTORIN KATSAUS Vuotta 2011 leimasi Savonia-ammattikorkeakoulun osalta monet hienot tunnustukset, ja samalla lukuisiin haasteisiin valmistautuminen. Savonian saama arvostettu eurooppalainen Recognised for Excellence -tunnustus oli harvinainen ja teki samalla korkeakouluhistoriaa. Savonia oli ensimmäinen suomalainen korkeakoulu, mukaan lukien yliopistot, joka on saanut kyseisen palkinnon. Tunnustusten lisäksi vuosi 2011 oli suuriin muutoksiin valmistautumisen vuosi, niin Savoniassa kuin koko ammattikorkeakoulusektorilla. Uudistuva ammattikorkeakoululaki tulee muuttamaan mm. rahoitusta, taloutta sekä ylläpitomallia. Savonian tuleviin uudistuksiin liittyy myös toimintojen keskittäminen Microkadun kampukselle Kuopiossa. Lokakuussa OKM:ltä saadun palautteen mukaiset aloituspaikkaleikkausehdotukset ja koulutusohjelmien lakkautumisesitykset vaativat virkamiesjohdolta määrätietoista työtä, jotta saatiin enemmistön hyväksymä vastaus lähtemään ministeriöön alkuvuonna 2012. ISAT-yhteistyössä vuosi 2011 eteni pääosin suunnitelmien mukaisesti. Vuoden aikana saavutettuja tuloksia voidaan tarkastella mm. koulutuksellisen yhteistyön, opiskelijakuntien yhteisen tekemisen, TKI-toiminnan ja alueellisen innovaatiotoiminnan, osaamisen johtamisen sekä strategisten kumppanuuksien kautta. Kaikissa näissä päästiin konkreettisesti eteenpäin, ja luotiin hyviä pohjia vuoden 2012 yhteistyölle. OKM:n antamiin palautteisiin annetut vastaukset sen sijaan aiheuttivat erilaisia näkemyksiä ISATin sisällä, ja vuoden 2011 aikana ei saatu aikaiseksi yhtenäistä esitystä aloituspaikkaleikkauksiin liittyen. Opiskelijat ja sidosryhmät olivat pääosin Savonian toimintaan tyytyväisiä ja vetovoima oli hieman kasvanut. Opetuksen sekä tutkimus- ja kehitystyön prosessien tehostamis- ja kehittämistoimet näkyvät erinomaisena opintopistesuoritusmäärinä, TKI-opintopisteiden reiluna kasvuna ja maksullisen palvelutoiminnan hyvällä tasolla pysymisenä. Huolestuttavana voidaan pitää alhaista tutkintojen lukumäärää. Edellisenä vuonna tutkintoja syntyi 1083 kpl, kun vuonna 2011 päästiin 992 tutkintoon. Tavoitetasona on 1185 tutkintoa vuodessa. Tutkintojen määrän lasku näkyy talouden osalta kustannustehokkuuden laskuna. Tutkinnon hinta on kääntynyt kasvuun. Savonian talous ja rahoitus olivat vuoden 2011 osalta terveitä ja hyvässä kunnossa, vaikkakin kannattavuutta kuvaava tilikauden tulos aleni

Kriittiset tekijät

Strategiset mittarit

Määrittely

Tavoite 2011

Tulos 2011

Vetovoima

Ensisijainen hakija / alpa

3,3

3,6

Opiskelijapalaute

Opiskelijapalautejärjestelmästä saatava palaute

>3

3,09

Työelämäpalaute

Työelämälle kohdistettu tyytyväisyyskysely (indeksi)

>3

yksityinen 3,0, julkinen 3,19, kolmas sektori 3,2

Tehokkaan opiskelun edistäminen

Opintojen eteneminen (myös TASO-mittari)

Vähintään 45 opintopistettä suorittaneiden osuus tutkintoa suorittaneista (%) (nuoret)

65%

73,16%

Tutkimus- ja kehitystyö

Tutkimus- ja kehitystyön integroituminen opetukseen (myös TASO-mittari)

T&K-hankkeissa suoritetut opintopisteet/läsnäolevat opiskelijat

4,4

5,4

Rahoitus

Tutkintotuottavuusindeksi

Tutkintojen lkm/ käyttökustannukset x 100 000

2,9

2,23

Asiakastyytyväisyys

selvästi edellisvuodesta ja jäi myös vuoden 2011 budjetoidusta tavoitteesta. Vuosikate oli 3,1 milj. euroa ja tilikauden tulos 1,5 miljoonaa euroa. Kannattavuus on edelleen hyvä, rahoitusrakenne vahva ja maksuvalmius erinomainen. Vuosi 2011 oli ammattikorkeakoulun 18. toimintavuosi. Kiitän lämpimästi kuntayhtymämme luottamushenkilöitä, ammattikorkeakoulun hallitusta ja johtoa, sidosryhmiemme edustajia sekä erityisesti henkilöstöämme ja opiskelijoitamme vuoden 2011 tuloksekkaasta toiminnasta. Veli-Matti Tolppi Rehtori Kuntayhtymän johtaja


SAVONIA

KAKSI PÄÄTEHTÄVÄÄ

pä h k i n ä n ku o r e ssa Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Asiantuntijaorganisaatiomme kouluttaa vahvoja osaajia kuudella eri koulutusalalla. Monipuoliset koulutusohjelmamme tarjoavat mahdollisuuden opiskella tutkinto päiväopiskeluna tai työn ohessa sekä joustavasti Avoimessa ammattikorkeakoulussa.

O p e t u s p r o s e s s i e n m ä ä r ät i e to i n e n k e h i tt ä m i n e n t u o t u l o k s i a Opetuksen ja oppimisen osalta vuosi 2011 toimi hyvänä jatkumona aiemmin aloitetulle pitkäjänteiselle työlle. Tehokkaan opiskelun edistämisen mittarina käytetty vähintään 45 opintopistettä suorittaneiden osuus tutkintoa suorittavista ylitettiin selvästi. Tavoitteena kyseisessä mittarissa oli 65% opiskelijoista, kun toteutuma oli jopa 73%. Tutkintotuottavuusindeksissä kuitenkin jäätiin selvästi tavoitteesta, tutkintojen alhaisen määrän vuoksi.

Yksikkömme sijaitsevat Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Savoniassa on 6500 opiskelijaa, 600 työntekijää, ja lähes 60 miljoonan euron budjetti. Savonia tuottaa vuosittain noin 1000 ammattikorkeakoulututkintoa.

LAATUTYÖ L a a d u ll a t u l o k s i i n – p a l k i tt u a t o i m i n t a a Savoniassa on jo vuosikymmenen ajan keskitytty toiminnan, talouden ja laadun yhtenäisyyden rakentamiseen ja tarkasteluun. Tämä työ on ollut varsin ansiokasta, jonka osoittavat myös vuonna 2011 Savonialle myönnetyt palkinnot ja tunnustukset. „„ Suomen Laatupalkintokilpailussa Savonia sai Suomessa ensimmäisenä korkeakouluna kansainvälisestikin arvostetun ja Euroopan laatupalkintomalliin (EFQM) kuuluvan Recognized for Excellence R4E-tunnustuksen. Tunnustus tuli toisen kerran peräkkäin, sillä vuonna 2010 vastaavan tunnustuksen sai Savonian terveysalan Kuopion yksikkö. „„ Tulevaisuuden Tuotteet -kaupallisten mahdollisuuksien testaamiseen keskittynyt konsepti palkittiin Suomalaisten Keksijöiden Tukiyhdistyksen ja Headlinen myöntämällä KONSTA-palkinnolla. Palkinto myönnetään keksintö- ja innovaatiotoiminnan esimerkillisille edistäjille. „„ Yrittäjyyteen keskittyvä yTiimi ylsi voittoon Visio 2011-kilpailussa. Visio-tapahtuma on kilpailu ammattikorkeakouluopiskelijoille, jossa opiskelijat ratkovat yrityksistä kumpuavia toimeksiantoja.

Opetuksen ja TKI:n integraatiota korostettiin edelleen, ja tämä näkyi lukuisina yrityslähtöisinä projekteina, joihin opiskelijat osallistuivat osana opintojaan. TKI-hankkeissa suoritettujen opintopisteiden määrä ylittikin reilusti vuoden 2011 tavoitteet, toteutuman ollessa 5,4 opintopistettä läsnä olevaa opiskelijaa kohti (tavoite 4,4). Vuoden 2009 tasoon (3,7 opintopistettä) verrattuna kehitys on ollut erittäin merkittävää. T KI K e h i tt ä ä j a p a l v e l e e Tutkimus- ja kehittämistyön suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana vuonna 2011 vahvistettiin työelämälähtöistä ja aluekehitystä edistävää toimintaa. Myös TKI-toiminnan ja opetuksen entistä voimakkaampaan integraatioon kiinnitettiin huomiota jo hankesuunnitteluvaiheessa. TKI-toiminnan menot vuonna 2011 olivat noin 10,2 miljoonaa euroa ja TKI-toiminnan henkilötyövuodet vuonna 2011 olivat 167 htv. TKI-hankkeiden suuntaamista jatkettiin kolmen osaamiskeskittymän kärkiosaamisen alueille: „„ Energia, ympäristö ja turvallisuus „„ Hyvinvointituotteet ja -palvelut „„ Integroitu tuotekehitys (IPD) Vuoden 2011 tavoitteena oli TKI-toiminnan osalta myös maksullisen palvelutoiminnan tulojen säilyttäminen tarkoituksenmukaisella tasolla. Tavoite joka oli 16% koko tulorahoituksen määrästä saavutettiin. Tulos on hieman vuotta 2010 pienempi, mutta ylittää OKM:n kanssa sovitun tavoitetason (15%).


Henkilöstö

Talous

H e n k i lö s tö o r g a n i s a a t i o n v o i m a v a r a n a Henkilöstöjohtamisessa keskityttiin vuonna 2011 vastaamaan monien muutosten tuomiin haasteisiin, jotka liittyivät mm. kansainvälistymiseen ja rakenteelliseen kehittämiseen. Vuotta 2011 voidaan luonnehtia myös kumppanuuksien rakentamisen vuodeksi, etenkin ISAT-yhteistyötä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun kanssa syvennettiin monilla osa-alueilla.

T a l o u s t e r v e e ll ä p o h j a ll a , v a i k k a t a v o i tt e i t a e i s a a v u t e tt u k a a n Taloudellisesti vuosi 2011 oli Savonialle terveen talouden vuosi, vaikkakin kannattavuutta kuvaava tilikauden tulos aleni selvästi edellisvuodesta ja jäi myös vuoden 2011 budjetoidusta tavoitteesta. Kuten oheinen tuloslaskelma osoittaa, vuosikate oli 3,1 milj. euroa ja tilikauden tulos 1,5 miljoonaa euroa. Kannattavuus on edelleen hyvä, rahoitusrakenne vahva ja maksuvalmius erinomainen.

Henkilöstömäärä kohosi maltillisesti edelliseen vuoteen verrattuna. Myös pitemmällä aikavälillä tarkasteltuna henkilöstömäärä on pysynyt melko tasaisena. 612 työntekijästä päätoimisia opettajia vuonna 2011 oli 322 henkilöä.

Vuosi

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Opetuksen osalta tilikauden tulos jäi vain niukasti tavoitteesta ollen 1,94 milj. euroa. TKI-kokonaisuuden osalta tulostavoitteesta jäätiin selvästi, tavoitteen ollessa +258 000 euroa ja toteuman -474 000 euroa. Toteutumaan vaikutti TKI-hankkeiden omarahoitusosuuden volyymi, sekä maksullisen palvelutoiminnan kulurakenne.

2011

Tuloslaskelma, TEUR

TP 2009

TP 2010

TP 2011

Toimintatuotot

52 997

55 395

54 371

Toimintakulut

-48 414

- 50 557

- 51 174

KANSAINVÄLISYYS

Toimintakate

4 583

4 837

3 197

VUosikate

4 450

4 739

3 123

K a n s a i n v ä l i s t ä t o i m i n t a a yh d e s s ä v a l i tt u j e n k u m p p a n e i d e n k a n s s a Vuonna 2011 Savonian panostukset kansainväliseen toimintaan tapahtuivat suurelta osin yhdessä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun kanssa tehtävän ISAT-yhteistyön kautta. Vuonna 2010 solmitun sopimuksen myötä strategiseksi kumppaniksi valikoituneen Pietarin valtiollisen polyteknillisen yliopiston rinnalle tehtiin sopimus strategisesta kumppanuudesta Liverpoolin John Moores yliopiston kanssa. Molempien kansainvälisten kumppaneiden kanssa käynnistyi luonteva yhteistyö, joka konkretisoitui mm. benchmarking-tilaisuuksien muodossa.

Tilikauden tulos

3 081

3 178

1 461

- 2 500

- 2 500

153

581

678

1 614

Henkilöstömäärä

609

598

585

562

600

604

612

Vaihto-opiskelijoiden ja ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä kehittyi positiivisesti edelliseen vuoteen verrattuna, vaikka kaikilta osin ei OKM:n tavoitteeseen päästykään. Opettajien ja tutkijoiden kansainvälisessä liikkuvuudessa jäätiin selvästi tavoitteesta. Positiivista oli henkilöstön kiinnostus kielikoulutukseen, joka tukee kansainvälistymistavoitteita tulevina vuosina.

Tavoite

Tu l o s 2010

Tu l o s 2011

1

0,8

0,5

Suomesta lähteneiden tai suomeen saapuneiden vaihto-opiskelijoiden määrä

380

393

411

Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä

450

284

337

Tuloksellisuustavoite 2010-2012 keskimäärin Opettajien ja tutkijoiden kv-liikkuvuus (väh. 1 vko) / päätoimiset opettajat ja t&k-henkilöstö

Varausten muutos (lisäys -) Tilikauden yli- / alijäämä

Ta s e e n t u n n u s l u v u t va h v o j a Taseen kaikki tunnusluvut osoittavat taseen olevan terveen ja vahvan talouden mukainen. Taseen tunnuslukujen mukaiset asiakokonaisuudet ovat jopa vahvistuneet edellisistä vuosista, jotka nekin ovat edustaneet onnistunutta taloudenhoitoa kuntayhtymän tasolla. Taseen tunnusluvut

TP 2009

TP 2010

TP 2011

Omavaraisuusaste %

82,1%

83,9%

85,4%

Sidotun oman pääoman osuus

53,5%

51,0%

50,4%

suhteellinen velkaantuneisuus

16,9%

15,5%

14,1%

Kertynyt ylijäämä, teur

7 444

8 429

9 823

Lainakanta 31.12., Teur

4 707

3 718

2 729

Rahoituksen tunnusluvut

TP 2009

TP 2010

TP 2011

Kassan riittävyys, päiviä

61

62

67

Maksuvalmius (Current Ratio):

2,5

2,7

2,9

L aajemmin tietoa Savonian toiminnasta ja tuloksista vuodelta 2011 on luettavissa osoitteessa www.savonia.fi (Tutustu Savoniaan / Organisaatio ja johtaminen / Strateginen ohjaus ja johtaminen / Toimintasuunnitelmat ja –kertomukset)

Savonia-ammattikorkeakoulun toimintakertomus 2011  
Savonia-ammattikorkeakoulun toimintakertomus 2011  

Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Asiantuntijaorganisaatiomme kouluttaa vah...

Advertisement