Vehmeriläinen 2/ 2017

Page 1

Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry:n tiedotuslehti

Keskiviikko 1.11.2017

Vehmeriläinen www.koyvehmersalmi.fi

www.facebook.com/VehmersalmenSeutu

Asukkaat ja yhteisöt arjen asiantuntijoina – pitäjäraati välittäjänä

L

3

ähidemokratian uusi aika on käynnistynyt Kuopiossa ja sen myötä liitoskuntien pitäjäraadit ovat aloittaneet toimintansa Juankoskella, Karttulassa, Maaningalla, Nilsiässä, Riistavedellä ja Vehmersalmella. Työkaluja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamiseen omaa aluetta koskevassa päätöksenteossa on nyt uudella tavalla

0 000 euron vuosittaisesta (15 000 euroa vuodelle 2017) toimintamäärärahan käytöstä sen sijaan päättää raati itse. Määräraha on tarkoitettu raadin toimintakulujen kattamiseen sekä lähidemokratian edistämiseen raadin alueella. Vehmersalmella summalla tuetaan kuluvana vuonna mm. itsenäisyyspäivän juhlan järjestämistä ja sitä käytetään lisärahoituksena liikuntavälineiden hankintaan.

tarjolla.

P

itäjäraadit toimivat tahoillaan omien alueidensa hyvinvoinnin, elinvoimaisuuden ja lähipalveluiden edistämiseksi, mutta myös yhdessä kaikkien liitoskuntien yhteisten asioiden ajamiseksi. Sen vuoksi tapaamisia ja ajatustenvaihtoa myös muiden raatien kanssa pidetään säännöllisesti. Yhteistyöllä vaikuttavuus on suurempaa.

V

uoden 2018 toimenpiteitä suunnitellaan yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa vehmersalmelaisten asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. Tammikuun alussa järjestetään kaikille avoin yhteinen tiedotus-, suunnittelu- ja kuulemistilaisuus. Kehittämisehdotuksia, ajatuksia ja kysymyksiä esim. hyvinvointiin, alueen elinvoimaisuuteen ja viihtyvyyteen, palveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen liittyen voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen raati. vehmersalmi@gmail.com tai pitäjäraadin palautelaatikkoihin kirjastossa ja asukastuvalla.

A

luekoordinaattori Liisa Jokela Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelta toteaa, että pitäjäraadit ovat osa kansalaisyhteiskuntaa. Niillä on selkeä sidos kuntaorganisaatioon kaupunginhallituksen lähidemokratiajaoston kautta.

K

ansalaisyhteiskunta Jokelan mukaan käsittää kaikkea sitä “elämää” ja olemista, jota olemme yksilöinä. Keskeisessä asemassa ovat myös kansalaisten vapaaehtoisesti muodostamat yhteisöt ja yhdistykset, ns. kolmas sektori. Liisa Jokela kertoo, että pitäjäraadit ovat tukena demokraattisen vaikuttamisen kentässä yhdessä julkisen sektorin, kuten kuntaorganisaation, valtion ja tulevaisuudessa mahdollisesti myös maakuntahallinnon kanssa.

P

itäjäraadit ovat toimijoina suhteellisen itsenäisiä, joille

U toimintaresurssit tulevat kaupungin budjetista. Liisa Jokela lisää, että rahoitusrakenteen myötä raadit voivat hyödyntää myönnettyä rahaa myös ulkopuolisen rahoituksen hankintaan, esim. kuntarahana Leader-hankkeissa tai EAKR-hankkeissa ja näin laajentaa toimintaa myös kaupunkiorganisaation ulkopuolelle.

V

ehmersalmella pitäjäraati on alkutaipaleellaan jo toteuttanut raatien toimintasäännön mukaista lausunto- ja aloiteoikeutta

ottamalla kantaa nuorisotyön resurssien lisäämiseksi sekä tukenut pyrkimyksissä asukastuvan toiminnan vakiinnuttamiseksi. Yhteistyötä on tehty tiiviisti Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry:n kanssa.

L

ähidemokratiajaoston kuluvalle vuodelle myöntämän 13 000 euron kehittämismäärärahan/raati Vehmersalmen pitäjäraati käyttää eri ikäisten vehmersalmelaisten liikuntaharrastusten tukemiseen. Kuntosalille hankitaan ajanmukai-

sia ja käyttäjäystävällisempiä laitteita ja Majakan liikuntamahdollisuuksia parannetaan asentamalla saliin koripallokorit. Lisäksi koululle, päiväkodille ja muille liikuttajille hankitaan ympärivuotiseen käyttöön sopivia liikuntavälineitä käyttäjätarpeiden mukaan.

J

atkossa vuosittainen 180 000 euron kehittämismääräraha ei ole raadeille korvamerkitty, vaan lähidemokratiajaosto jakaa sen pitäjäraatien hanke-esitysten perusteella.

uden lähidemokratiamallin toteutuminen edellyttää kaikilta osapuolilta aktiivisuutta. Toimintamalleja ei ole valmiina, niiden käyttöönotto ja juurruttaminen vievät myös aikaa. Asukkaat ja yhteisöt edustavat parasta paikallisen arjen asiantuntemusta, mutta osallisuuden ja vuorovaikutuksen esteenä on usein huono tiedonkulku. Nyt siihen on uusi resurssi – otetaan yhdessä vastuuta yhteisistä asioista ja omasta elinympäristöstä.

Teksti: Taina Worster

JÄTEHUOLTO VEHMERSALMELLA, KIERRÄTYS KUNNIAAN!

K

ierrätys on yhteinen juttumme myös täällä Vehmersalmella. Tiedätkö minne heitetään paperit, purkit, lasit, muovit, pahvipakkaukset, biojätteet jne? Suurin osa jätteistämme jalostetaan uudelleen useampaan kertaan. Metalli menee teollisuuden raaka-aineeksi ja lasipakkauksista valmistetaan uusia lasipurkkeja ja -pulloja. Puhtaista muovipakkauksista valmistetaan monivaiheisen prosessin kautta esim. jäte-säkkejä, muoviputkia ja ulkokalusteita. Biojätettä on se, joka kerran on ollut elävää, myös me ihmiset.

R

inki-ekopiste sijaitsee Puavontie 2, Vehmersalmen kylällä (p. 0800-133 888). Siellä on keräysastiat metallille, lasille, paperille, kartongille ja puhtaille tekstii-

leille. Pikkukukko- lajitteluasema sijaitsee Lempeläntie 29 avoinna perjantaisin klo 15–17. Toimita sinne vaarallinen jäte (maalit, öljyt, tinat jne), sähkölaitteet, loisteputket, led-lamput jne. Lajitellut rakennus-ja muuttojätteet (kalusteet, sohvat, tietokoneet, ikkunalasit) ja rautaromut. Noutokukko noutaa isot jäte-esineet kotoasi. Jätekukolta voi tilata rakennus- ja remonttijätelavan kotipihaan. Kiertokelpoiset harrastusvälineet voit toimittaa Kuopion Pikkukukko- lajitteluasemalle (Kaatopaikantie 316) Kiertokukko- konttiin, josta saa myös ottaa veloituksetta mukaansa itselleen tarpeellisen tavaran.

L

ääkejäte, neulat ja piikit toimita veloituksetta apteekkiin.

Paristot ja pienakut vie ostosreissullasi kylän kauppaan. Muovipakkausten keräystä ei ole vielä Vehmersalmella järjestetty, mutta voit lajitella ja viedä kaupungissa käydessäsi esim. Päivärannan Citymarketin alueella olevaan keräysastiaan.

B

iojätteen keräysvelvollisuus on taloyhtiöissä, joissa vähintään viisi huoneistoa. Muualla voit vähentää jätteiden määrää ja kustannuksia kompostoimalla ruuantähteet, kahvin porot, talouspaperit, hedelmien ja vihannesten kuoret jne. Biopussin voit taitella myös sanomalehdestä. Tiesitkö, että 2 kg biojätettä on 140 tuntia valoa? Kompostointiopas Jätekukolta.

O

makukko-verkkopalvelu palvelee sinua ympäri vuorokauden: asiakaspalvelu@jatekukko.fi p. 017-368 0152.

O

ikeaa asennetta ja halua lajittelun/kierrätyksen oppimiseen ja toteuttamiseen, sitä me kaikki tarvitsemme. Siten pienennämme omaa hiilijalanjälkeä, mieti ja toteuta mitä sinä voit sen eteen tehdä.

Teksti: M-L Ludwig


2

keskiviikko

|

1.11.2017

Kyllä se ähky sitten tuli!

A

nteeksi hyvät lukijat, että me jo toisen kerran tänä vuonna täytämme Teidän postilaatikkonne tällaisella turhanpäiväisellä ilmoituslehti -roinalla, mutta tällaisia me nyt vaan olemme, koettakaa kestää. Tässä teille Vehmeriläinen tiedotuslehti 2/2017.

E

dellisen lehden ilmestymisen jälkeen (vappu), yhdistys keskittyi keskeneräisten projektien eteenpäin viemiseen. Näitä olivat frisbee-golf-radan kaupungin talkoorahalla toteutettava hanke. Kalakukko ry:n Leader-rahoitteiset Puiku- ja Kylät Go sekä isoimpana Vehmersalmen Lähipalvelujen Kehittämishanke (VePKE) sekä tietysti yhteistyön rakentaminen Pitäjäraadin kanssa.

F

risbeeradan myönteinen talkoorahapäätös saatiin touko k u u n l o p u l l a , va s t a s i l l o i n päästiin tosi toimiin toteutusvaiheeseen. Heinä-elokuussa saatiin raskain tekovaihe tehtyä niin, että päästiin heittämään. SEOlta saa lainattua ilmaiseksi kiekkoja frisbeehuuman löytämiseksi. Opastetaulut ja opasteet saapuivat 18.10., mutta asennetaan vasta keväällä 2018.

P

uiku-hanke luiskahti loppujen lopuksi aika helposti maaliin, kunhan oli ensin saanut kaikki puuttuvat palikat kohdalleen.

V

ehmersalmen lähipalveluiden kehittämishanke on ollut käynnissä nyt kesäkuun alusta. Hankkeen puitteissa on neuvoteltu kaupungin kanssa, järjestetty yhdistys- ja yrittäjäinfoja, sekä pyritty tiivistämään paikallista yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Olen itse työskennellyt noin kolme kuukautta tämän jutun julkaisuajankohdassa ja Vehmersalmella on paljon hyvää, esimerkiksi järjestökenttä on todella aktiivinen. Kävin vierailemassa Lions Clubin järjestämässä Suomi100-tapahtumassa 25.8 ja oli suorastaan sydäntälämmittävää, kuinka aidosti välittävä ja vilpitön ystävyys yhdistystoimijoiden välillä vallitsi, vaikka ikää parhaimmissa tapauksissa alkoi olla lähempänä 80 ikävuotta tai enemmänkin.

A

Vehmeriläinen

ktiivisuudesta huolimatta järjestökentällä on toki myös petrattavaa. Ulkopuolisena on helppoa huomata, että toiminta on varsin hajanaista ja eri toimijat kentällä voisivat tehdä enemmän yhteistyötä. Lisäksi Vehmersal-

Hankkeen tulos selviää Sydäniskuri- jutusta. Kylät Go-hanketta on viety koko ajan pikkuhiljaa eteenpäin, myöhemmin lisää.

V

ePKE- hankkeen aloitus ei mennyt ihan niin kuin Strömsöössä. Majakan toimisto ratkaisuineen ja hankekoordinaattorin vaihdoksineen, mutta lopussa kiitos seisoo. Majakan toimistotilasta tuli lopuksi hyvä yhteistyönäyte kaupungin nuorisotoimen ja Tilakeskuksen kanssa. Nyt siitä hyötyvät myös muutkin toimijat Vehmersalmella. Hankekoordinaattorin vaih-dokseen ei liity mitään dramatiikkaa, ensimmäiselle koordinaattorille tarjottiin ammattia vastaava työpaikka, emmekä halunneet jarruttaa asiassa. Tietenkin tämä toi sydämen tykytyksiä lisää tilanteeseen, mutta meillä on nyt ollut elo-kuun alusta nuori, innokas hankekoordinaattori työssään ja tiedän, että hanke saadaan vietyä maaliin tammikuun -18 loppuun. Lisää hankkeesta toisaalla lehdessä.

P

itäjäraadin yhteistyötä olemme myös vieneet eteenpäin heti raadin valinnan jälkeen puheenjohtajien palaverilla ja on siitä lähtien jatkettu. Lisää Pitäjäraadista sisäsivuilla. Niin ja tietenkin olemme myös käyneet erilaisilla kursseilla ja tutustumisretkillä. Syyskuun 9.päivä olimme

partiolaisten kanssa avustamassa kaupungin ympäristöpalvelun luontopolun avajaisissa. Se oli hyvähenkinen tilaisuus, josta lisää sisemmällä.

M

itä meidän Kylät Go-hanke on? Hankkeen tarkoitus on olla alkupotkuna joka vuosi järjestettävälle tapah-tumalle, johonka luodaan myös kaikille osallistumismahdollisuus järjestämällä kyyditys Vehmersalmen alueen kyliltä tarvittaessa vaikka eritysjärjestelyin (invakuljetus avustajineen). Tapahtuman järjestelyt hoidetaan talkooyhteistyönä alueen eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on kymmenen toimijan verkosto. Vähimmäistavoite jatkossa on kerran vuodessa vastaavanlainen tapahtuma. Hankkeesta raportoidaan rahoittajalle Kalakukko ry:lle määrätyin väliajoin.

töntä on, että ilmoittaudutaan. Siten saamme pohjatietoa kansanvaelluksen määrästä, mutta ketään ei kuitenkaan käännytetä ovelta pois. Tilaisuus on kansanjuhla, ei pukupakkoa, tule juuri siinä asussa mikä mielestäsi on sopiva tähän tilaisuuteen. Kauppaan ei tarvitse tämän yhden tilaisuuden takia mennä, ellei nyt itse aivan välttämättä halua. Tilaisuudesta löytyy tarkempaa tietoa sisäsivuilta ja ”turuilta ja toreilta” ympäri Vehmersalmea ja ehkä laajemminkin. Taitavat ne netitkin ja Facebookitkin olla käytössä tiedotuksessa.

T

oivotamme teidät sydämellisesti tervetulleiksi. Sinä, joka luet tämän ja tunnet sydämessäsi halua viettää Suomen 100-vuotis itsenäisyyspäiväjuhlaa kanssamme juuri Vehmersalmella, soita tai laita sähköpostia minulle, Sirpalle ankkeen aloitustapahtuma on tai Juhalle (yhteystiedot ilmoitukke 6.12.2017 järjestettävä sessa). Suomi 100- teemaan kuuluva ITSENÄISYYSPÄIVÄN KANSANJUHLA yvää syksyä ja juhlien VEHMERSALMELLA. Tapahtuma on odotusaikaa. kaikille avoin ja siihen voi osallistua yksittäisiinkin tilaisuuksiin. Teksti: Koska haluamme juhlan onnis- Ate Savolainen tuvan mahdollisimman hyvin, ti- hallituksen pj laisuuteen on ilmoittautuminen Koy Vehmersalmi ry ruokailun, kuljetusten (Vehmersalmen kyliltä) ja osin myös Majakan tilan käytön suhteen (max 250 henk.). Melkeinpä välttämä-

H

H

Liity jäseneksi! www.koyvehmersalmi.fi

Kehittämishankkeen syysterveiset mella näyttäisi olevan tyypillistä, että aktiiviset yhdistystoimijat ovat mukana monen eri yhdistyksen toiminnassa. Tällainen aktiivisuus on kieltämättä äärimmäisen hienoa, mutta siihen sisältyy myös haasteita. Vastuun ka-saantuminen muutamalle henkilölle saattaa aiheuttaa kuvan suljetusta kentästä ja pienen piirin touhusta, jossa järjestötyössä ei todellakaan ole kysymys. Yksilötasolla pahimmassa tapauksessa liika vastuu uuvuttaa aktiiviset tekijät, jolloin väsyminen jättää todella ison tyhjiön yhdistysten toimintaan. Järjestökenttä kaipaakin uusia toimijoita, vertauskuvallisesti useampi kynttilä lämmittää ja valaisee enemmän, sekä palaa pitempään, kuin yksittäinen isolla liekillä.

Y

hteistyön voimasta kertoo esimerkiksi talkootyönä toteutettu frisbeegolfrata. Tämä on konkreettinen esimerkki siitä, mitä iloisella asenteella ja tekemisen meiningillä voidaan saada aikaan. Ajatella, mitä muuta olisi mahdollista saada aikaan, mikäli

eri toimijat saadaan puhaltamaan yhteen hiileen. Hankkeen puitteissa pyritään rakentamaan aktiivista toimijaverkostoa niin jatkokehittämisen, kuin myös vapaehtoistoiminnan ympärille. Pitäjäraadin kanssa yhteistyössä pyritään herättelemään päättäviä tahoja Kuopiossa huomioimaan myös Vehmersalmen tarpeet entistä paremmin.

kana tai uutena mahdollisuutena. Vanhat ajat eivät tule takaisin, joten niitä on turha jäädä kaipailemaan. Yhteistyön avulla ja yhteisten päämäärien eteen toimimisella myös Vehmersalmen palvelut on mahdollista säilyttää asukkaiden toivomalla tasolla, ja ties vaikka kaupungissa innostuisivat kehittämään aluetta, mikäli sellaiselle luodaan hedelmällinen maaperä.

M

U

yös muut liitoskunnat painivat samanlaisten haasteiden kanssa, kuin Vehmersalmi. Pitäjäraatien yhteistyö voi toimia vahvana pelinavauksena erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen kehittämiseen. Lisäksi pitäjäraadilla on mahdollisuus viedä kehittämisideoita ja asukkaiden toiveita eteenpäin. Tästä mainiona esimerkkinä toimii yhteistyössä toteutettu kannanotto, joka toivottavasti lisää nuorisotoimen henkilös-töresursseja Majakalla lähemmäksi asukkaiden toivomaa ja tarvitsevaa tasoa.

M

uutoksen voi nähdä suhtautumistavasta riippuen joko uh-

udet tuulet liittyvät vahvasti lähidemokratiamalliin, kansalaistoiminnan aktivointiin ja yh-

teisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksiin. Lähidemokratialla on tarkoitus tuoda päätösten teko lähemmäksi ruohonjuuritasoa, kansalaistoiminnan aktivoinnilla taas alueet tuottamaan omatoimisesti lisää hyvinvointia ja orgaanista osallisuuden tunnetta. teksti: Mika Tsupari


1.11.2017

M

ietityttävätkö korkokäyrien heilahtelut? Vaikka tulevaisuutta on mahdotonta ennustaa, voi sen aiheuttamaa epävarmuutta lieventää. Älä päästä asuntolainaasi villiintymään, vaan kesytä se. Kesytetty asuntolaina on kokonaisvaltainen paketti juuri sinulle, kun haluat keskittyä elämiseen. Siihen kuuluu asuntolainan lisäksi haluamasi korkosuojaus – Pitkä kiinteä korko, Korkokatto tai Takaisinmaksuturva. Unohda korkojen turha arvailu ja kesytä asuntolainasi!

|

keskiviikko

O

Vehmeriläinen

Kesytä asuntolainasi V

mistaja-asiakas: Turvaa lainasi Pitkällä kiinteällä korolla Pitkä kiinteä korko on ainutlaatuinen asuntolainan suoja koko laina-ajalle. Omistaja-asiakkaanamme voit ottaa uuteen asuntolainaasi pitkän kiinteän koron koko laina-ajaksi, jopa 25 vuodeksi. Pitkällä kiinteällä korolla varmistat asuntolainasi korkokulujen säilyvän muuttumattomina koko laina-ajan. Halutessasi voit maksaa pitkän kiinteäkorkoisen asuntolainasi ennenaikaisesti pois ilman, että sinulle aiheutuu siitä lisäkustannuksia.

armista Korkokatolla, ettei korkojen nousu pääse yllättämään Korkokaton avulla pääset nauttimaan matalista koroista myös tulevaisuudessa ja lyhentämään lainaasi jatkossakin nopeasti. Korkokatosta ei tarvitse maksaa etukäteen mitään – korkoturva sisällytetään lainasi marginaaliin tai kuukausierään.

T

akaisinmaksuturvalla teet kodin vakaalle pohjalle Pitkän laina-ajan kuluessa ehtii tapahtua monenlaista. Siksi on viisasta varautua jo ennakolta

luoton takaisinmaksuturvalla lainanottajan merkittävimpiin riskeihin, kuten työttömyyteen, työkyvyttömyyteen ja kuolemaan, jotka voivat toteutuessaan horjuttaa perheen taloutta suurestikin.

A

suntolaina valmiina, kun se oikea koti löytyy Korkosuojattu asuntolaina on kokonaisvaltainen ja vakautta tuova ratkaisu. Oman talouden suunnittelu on huolettomampaa, kun asumisen kulut ovat ennakoitavissa pitkälle tulevaisuuteen. Täytä asuntolainahakemus etukäteen kätevästi ver-

3 kossa. Kun rahoitus on valmiiksi kunnossa, ei juuri se oikea koti tai maailman makein näköala pääse karkaamaan osuessaan kohdalle. Asuntolainamme eroaa edukseen muiden pankkien lainoista, sillä siitä kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia omistaja-asiakkaille. Esimerkiksi 250 000 euron lainasta voi kertyä vuodessa yli 600 euron arvosta bonuksia. Niitä käytetään mm. välityspalkkion maksamiseen – tai kuittaamaan vaikkapa uuden kotisi vakuutuslasku. KYSY, KERROMME LISÄÄ!

Koko kansan Itsenäisyysjuhla s. 11

Rakentamiskustannukset ja markkinahinta R

akentaminen maksaa: Todella paljon asiaa yksinkertaistaen voidaan sanoa, että aivan uudisrakentamisen kuumimpien alueiden ulkopuolella uuden (omakoti) talon rakentaminen maksaa paikasta riippumatta suurin piirtein saman verran. Kokonaiskustannuksiin tuo eroja tontin hinta, liittymien hinnat jne. Siten varsinkin uuden omakotitalon sijaintipaikan valinnalla ei juurikaan voi säästää kustannuksissa itse rakennuksen osalta.

E

ri arvonmääritysmenetelmät: Kiinteistöalalla on käytössä useita erilaisia ja osittain erilaisia lopputuloksia antavia arvonmääritysmenetelmiä. Kustannusarvomenetelmässä pääosan arviointiperusteesta muodostaa

vastaavan tyyppisen kohteen rakentamiskustannukset. Kiinteistönvälityksessä asuinkohteissa yleisimmin käytetty kauppa-arvomenetelmä hakee arvon kohteelle sen avoimilla markkinoilla todennäköisesti saatavasta kauppahinnasta. Kauppa-arvomenetelmä pohjautuu aikaisemmin saman tyyppisistä kohteista tehtyihin tilastoista näkyviin (vertailu)kauppoihin.

H

aasteet arvonmääritykselle: Suomessa on historiallisesti totuttu siihen, että ostamalla asunnon on mahdollista kerryttää varallisuutta. Tämä käsitys on edelleen totta monin paikoin – esim. kasvukeskusten parhaimmilla ja kysytyimmillä alueilla. Valitettavasti koko Suomi ei ole

tällaista aluetta. Kun siirrytään sellaisille alueille, joissa kysyntää ei juurikaan ole, taikka sitä on harvakseltaan, astuu kuvaan markkinatalouden joskus kovaltakin tuntuvat lait: kysyntä ja tarjonta vaikuttavat kohtuullisen ratkaisevasti kohteiden hintaan. Haastavaa on hyväksyä realiteetti, ettei uudehkostakaan omakotitalosta läheskään aina saada ns. omiaan pois ts. rakentamiskustannuksia. Markkinat eivät osaa ottaa kohteen käyvässä hinnoittelussa huomioon sitä, mitä kaikkea koh-teen rakentamiseen on panostettu – niin taloudellisesti kuin tekemisen muodossa.

oman vakituisen asumisen tarvetta. Harva meistä välttämättä edes pohtii omassa käytössä olevaa asuntoa ensisijaisesti sijoituskohteena. Siten asunnon ja asuin- ja rakentamispaikan valintaa tehtäessä ratkaisevat usein muutkin kuin vain taloudelliset seikat: asumiselle ja asumisesta halutaan kokonaisvaltaista elämän laadun peruskehikon turvaajaa – ja valinta tehdään tietynlaisella kokonaisharkinnalla. Hankittava/ rakennettava asunto tuottaa vastauksen sen hetkiseen asumisen tarpeeseen sen hetkisillä teknisillä, sijainnillisilla ja taloudellisilla ratkaisuilla.

nettua kotia, sen historiaa sekä siihen tehtyjä taloudellisia ja työmäärällisiä panostuksia ei kohteen mahdollinen ostajakandidaatti useinkaan näe taikka tunne samalla tavalla kuin niihin o-sallistunut. Tunnearvoa on vaikeaa muuttaa taloudelliseksi hyväksi, mutta sen voi säilyttää omakohtaisen elämänhistorian tallennettaviin asioihin. Oman kodin myyntitilanteissa on mielekästä turvautua kv-alan asiantuntijaan, joka luonnollisesti ammattitaidollaan osaa arvioida, mikä merkitys milläkin asialla on käypään hintaan – ja minkä asioiden läpi on toisaalta osattava katsoa.

E

O

Teksti: Pekka Linna, varatuomari, LKV

lävän elämän tilanteet: Asunto ostettaneen Suomen olosuhteissa edelleen tyydyttämään

Pitopalvelu

Kotileipomo ja Pitopalvelu Piirakka & Pulikka

Hujasen Eväät -pitopalvelu, -tilausleivonta, -astiavuokraus Eero ja Teija Hujanen puhelin: 044 – 5340524

www.hujasenevaat.fi

Koneurakointi - traktorityöt - teiden lanaukset - talvikunnossapito - kylvötyöt - paalausurakointi

Tmi Henri Soininen Metsärinne 12 A 4 Vehmersalmi p. 050 362 3525

www. ravintola-maininki.fi

ivallettavaa: Kun näin toimitaan, on hyvä havaita, että tällaista itselle hankittua/raken-

* * * * *

Kylmät ja lämpimät pitopöydät Kotileivonnaiset tilauksesta Astiat, liinat, henkilökunta P. 050 305 1737 piirakkapulikka@luukku.com Kattoremontit Kattoturvatuotteet Ulkoverhoukset

Keijo Rossinen Mäkitie 11 71310 Vehmersalmi Puh. 0400-488 997 www.rakennuskerosma.fi info@rakennuskerosma.fi


Vehmeriläinen

4

keskiviikko

|

1.11.2017

Halloo! Mitä kuuluu Suomi 100 Vehmersalmella?

T

ammikuussa aloitettiin yhteistyönä Vehmersalmen koulun yhteisöllisen oppilashuollon, yhteisöjen ja yhdistysten yhteinen Suomi100- projekti. Tarkoituksena oli tarkastella sata vuotiaan Suomen historiaa kuukausittain vuosikymmen kerrallaan. Yhdistykset ovat toimittaneet koululle aineiston oman vuosikymmenensä historiasta, joka koululla on luettu tai videoitu uutisten muotoon ja esitetty koulun aamunavausten yhteydessä. Lisäksi yhdistykset ovat järjestäneet ajan historiaan liityvän ruokailun ja ohjelmaa Vehmertuvalla kylän asukkaille. Jokaiseen Suomen historian vuosikymmeneen yhdistykset ovat panostaneet myös näytelmillä, näytöksillä tai demostroivalla oppitunnilla. Kotitaloustunneilla historian kulku on ollut esillä ruoan valmistuksessa.

P

rojektivuotemme alkaa olla loppusuoralla. Jäljellä on marraskuussa 1990-luku ja joulukuussa päätämme projektimme itsenäisyyttä juhlien. Ensin 4.12 on koululla Itsenäisyyspäivän juh-

la koululaisille ja yhteistyökumppaneille. 5.12 koululaiset saavat testata tietovisan muodossa mitä Suomen isenäisyyden historiasta on jäänyt tämän vuoden koulun aamunavauksista mieleen. Vuoden huipentumana 6.12 Kaupunginosayhdistys järjestää kansanjuhlan Vehmersalmelaisille.

Y

hdistyksillä on tänä vuonna ollut oma vuosikymmenensä, jota on tarkasteltu yhden kalenterikuukauden aikan. Kuten aina, niin tässäkin projektissa vastuu ei ole jakaantunut yhdistyksen jäsenten, ei edes hallituksen jäsenten kesken tasan. Aktiivisimmat ja tekevimmät ovat joutuneet kantamaan suurimman vastuun. Hyvin on mennyt ja erinomaista tulosta on syntynyt. Ja onkin todettava, että sanonta, mitä useampi koki sitä huonompi soppa, ei ole päässyt sotkemaan tätä projektia. Yhdistysten palautteissa kerrottiin innostuksesta, haastellisuudesta ja yhteistyön hyvästä sujumisesta koulun ja yhdistysten välillä. Omaa vuosikymmentä ja kuukautta ei pidetty

helppona, mutta ei myöskään liian vaikeana. Kuukausi vastuunkantoa yhtä yhdistystä koden on mielestäni ollut kohtuullinen, vaikka vaativa.

K

yselin tuntemuksia tahoilta, joka ovat olleet Suomi 100 juhlavuoden järjestelyosapuolia jokaisena kuukautena vuoden alusta lähtien. Nämä tahot ovat Vehmersalmen koulun rehtori Saila Tirkkonen, Vehmersalmen kirjaston vastaava kirjastonhoitaja Päivi Valta, Vehmertuvan vastuuhenkilöt ja median edustajana Soisalon Seutu sekä me Marja-Liisa Pekkarinen ja Anja Siljanto yhdyshenkilöinä.

R

ehtori Saila Tirkkonen kertoi, että koulun henkilökunta on lähtenyt innolla mukaan Suomi 100- projektiin. Yhdessä tekeminen yhteisen asian hyväksi on uutta opetussuunnitelmaa. Koulun jokainen oppilas on saanut kosketuksen Suomen historian jokaiseen vuosikymmeneen esim. aamunavausten kautta. Omaan järjestelyvuosikymmeneensä op-

pilaat ovat tutustuneet tarkemmin. Rehtorin mielestä on ollut tärkeintä, että niin monet yhdistykset ja yhteistyökumppanit ovat lähteneet tekemään Suomi100projektia Vehmersalmella ja Vehmersalmen koululla. Koulun ja yhdistysten välinen yhteistyö on sujunut moitteettomasti. Aamunavaus materiaali on tullut ajoissa. Median, lähinnä Soisalon Seudun kanssa yhteistyö on sujunut oikein hyvin. Ennen projektin alkua lehdelle kerrottiin koko vuoden idea ja he lähtivät mielellään mukaan. Soisalon Seudun päätoimittaja Eeva-Liisa Pennanen kertoi myös yhteistyön sujuneen joustavasti. Projekti on hyvin suunniteltu ja organisoitu. Pitkäkestoinen tapahtumasarja on luonut mahdollisuuden tuoda Vehmersalmen asioita paremmin ja useammin esille lehdessä.

P

olleet esillä ja lainattavissa kirjastosta.

K

oordinaattorin innostus on ollut lennokasta. Onneksi silloin tällöin on tullut näpäytys, joka on tipauttanut liian innon pois. Näpäytyksen jälkeen on ollut hyvä jatkaa tukevammin jalat maassa. Vuoden aikana tehdyt ja koetut asiat pystytään arvioimaan omaan arvoonsa vasta projektin loputtua. Joten ensi vuoden alkupuolella toivottavasti saamme kaikilta osapuolilta kommenteja kuluneesta vuodesta ja projektin onnistumisesta. Palautteen perusteella voimme arvioida, olisiko tästä kokemuksesta malliksi yhteistyölle koulun, yhteisöjen ja yhdistysten välillä. Teksti: Anja Siljanto Kuva: Uwe Mäkinen

äivi Valta Vehmersalmen kirjastosta ilmaisi, että on ollut mukava tehdä yhteistyötä yhdistysten kanssa Suomi100- juhlavuodesta. Vuosikymmenten kirjat ja Ylen 101 kirjaa Suomesta, ovat

Höntsäilypäivä sai ihmiset liikkeelle Vehmersalmella

V

ehmersalmen lähipalveluiden kehittämishanke järjesti nuorisotoimen kanssa yhteistyössä Höntsäilypäivän ja frisbeegolf-radan avajaiset Majakalla 18.10. Tapahtuma oli kaikille avoin ja sisälsi nuorille suunnattua pesäpalloa ja sählyä Majakan tiloissa ja lähiympäristössä, sekä yhteisötaideprojektia ja kahvi- ja makkaratarjoilua. Syksyisestä ja sateisesta säästä huolimatta tapahtuma keräsi reilut 50 osallistujaa ja tavoitti kävijäkunnaksi kaikenikäisiä vehmersalmelaisia.

L

isäksi ELMO-hanke osallistui tapahtumaan järjestämällä ”Spede-pallossa”, joka sopi päivän henkeen erinomaisesti. Tapahtumassa oli tarkoitus herätellä iloista tekemisen meininkiä ja liikkumisen iloa suunnattuna kaikille Vehmersalmen asukkaille, sekä aktivoida Majakan toimintaa myös loma-aikana. ELMO-hankkeen toimesta järjestetään työikäisille työelämän ulkopuolella oleville henkilöille käytännönläheistä liikunta- ja ruokavalio-ohjausta.

Syksyn 2018 aikana Elmo-ryhmät pyörivät Kuopion alueella Juankoskella ja 11.10 alkaen myös Vehmersalmella.

V

irallisena ohjelmanumerona kaupunginosayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja avasi frisbeegolf-radan avajaispuheenvuoron ja avausheiton saattelemana. Radan avajaisia juhlistettiin Kimmo Kolarin ohjeistamalla heittokierroksella, joka sisälsi radan osittaista kiertämistä, sekä opastuksen oikeaoppiseen heittämiseen ja kiekkotyyppeihin. Radalla oli myös kierrosta heittämässä Atte Inkeroinen ja hän kertoi muutaman väylän olevan varsin haasteellisen, mutta ei liian vaikean tavalliselle harrastajalle. Opasteita ja tauluja ei laiteta radalle ennen kevättä, sillä talvisesongiksi frisbeegolf-korit kerätään pois hiihtoladun turvallisuuteen liittyvien syiden takia. Teksti: Mika Tsupari Kuvat: Pekka Häkkinen


1.11.2017

|

keskiviikko

Vehmeriläinen

Suomi itsenäisenä ja itsenäisyyden hinta A

jatukset ja askeleet palaavat usein kirkon kuusiaidan sisään vainajien lepopaikalle, jokainen siellä viimeisen leposijan saanut on omalla laillaan isänmaan puolustaja ja ystävä. Ei ole kauan naapurin Einon muistotilaisuudesta, kun vein kukat arkulle. Opimme Einon tuntemaan ahkerana ahertajana, uupumattomana uurastajana, isänmaan puolustajana ja ystävänä. Kiitos uurastaja Eino!

K

unpa meidän jokaisen muistotilaisuudessa voisi sanoa nuo sanat: Isänmaan puolustaja ja ystävä. Kuulin monta kertaa Einon tarinat Murtokallion taisteluista minkälaista siellä oli. Vuosikymmeniin molemmat oltiin tyytyväisiä, tämä on ollut lähidemokratiaa parhaimmillaan läpi elämän. Nuorena poikasena en tuntenut kaikkia vehmersalmelaisia sodassa olleita miehiä. Monelta nykyajan parhaissa voimissa olevalta unohtuu ne vuodet, jolloin ne miehet olivat turvaamassa isänmaamme itsenäisyyttä. Heidän vanhempansa, vaimonsa ja lapsensa ja osa nuorista naisista oli rintamalla monenlaisissa tehtävissä. Se joka ei ole kokenut sitä aikaa on varmaan mahdoton ymmärtää, mikä arvo ja merkitys maataloudella oli kotirintamamme ja armeijamme ruokahuollossa.

M

etsätalouden merkitys oli kaiken kaikkiaan suuri sodan aikana. Kiintiö määrättiin kykeneville mottitalkoisiin. Määrättiin, että minkä verran motteja oli itse kunkin toimitettava yleiseen kulutukseen. Suomen hevosen osuus sodassa oli suuri, ilman Suomen hevosen osuutta ja työtä sodassa ja sodan jälkeisessä tilanteessa ei olisi selvitty. En voi olla mainitsematta Urho-hevosta sodassa, joka oli pataljoonan komentajan ratsuna ja palasi kotiin haavoittuneena, mutta sodan arvet parantuivat Urholta. Mutta enoni Poku-hevonen ei palannut kotiin. Urhon loppu elämä oli onnellista, Urho palveli uskollisesti kauppias Lauri Koposen kaverina ja ystävänä ja Laurin pojankin Kalevin kanssa.

S

iihen aikaan resiinat olivat talvella reki ja kesällä kärry ja poltto-aineena heinät, ja en tiedä mitä kaikkea hyvää. Kalevi kertoi minulle, että sodassa Urho-hevoselle oli jäänyt muisto sotilasvaatteista, että rauhan ja tyynenelämän tultua Urho-hevonen ei sietänyt sotilasvaatteista edestään tulevaa valjastajaa. Sota oli jättänyt Urholle myös arvet. Urho kotiutettiin kiiltäväkarvaisena, hyvin hoidettuna sairastallilta. Laivassa Litmalahden laiturin rantaan päästyään Urhon askel oli ollut kevyt.

Isäni August Ovaskainen toi ratsain Urhon kotiin, se oli ryhdikäs ja uljas näky. Kotiin tultuaan Urho hoiti uskollisesti ja antaumuksella työnsä palvellen maataloustöissä Koposten ja pappilan pelloilla. Urho oli myös uskollinen seurakunnan palvelija toimien seurakunnan henkilökunnan hyvänä kuljettajana.

tilaan, josta isäni vei ne hevosella Suojeluskunnan talolle. Siellä Lotat, naiset ja tytöt ompelivat niistä lumpuista sotilaille lämpimiä tarvikkeita. Jokaisella oli huoli miten sotilaat ja kotirintama jaksaa. Miten Isänmaallemme Suomelle käy. Teksti: Tarmo Ovaskainen

Puh. 050 461 9233 Vehmersalmenkatu 36, Vehmersalmi www.parturikampaamopaulis.fi

U

sein ajatukseni palaa sankakarihaudoille, koska olin armeijassa v. 1950 Pentti Korhosen ja Pentti Metson kanssa, ja me saimme komennuksen juhannuksena Sankarivainajien muistomerkin paljastustilaisuuteen. Menneenä kesänä kävin sankarivainajienhaudoilla, siellä lepää Vilho-eno ja kaksi Toivo-nimistä serkkuani ja monta naapurin poikaa, kaikki vehmersalmelaisia nuoria miehiä. Jokaisen haudan kohtaloon löytyy tarina, siinä lepää äidin, isän poika ja siskon tai veljen veli.

     

M

ieleeni tulee sotavuodet. Olin 9-vuotias, kun kerättiin talojen ullakoilta, nykyisin sanottua ”retrotuotteita” eli käytöstä pois jääneitä ns. lumppuja. Nämä keräämäni säkit, jotka sisälsivät ns. lumppuja tuntuivat minusta niin arvokkaille, niissä viholaissäkeissä, jotka vietiin ensin kotiini Kus-

Metsätyö Juha Mönkkönen

* * * *

Villaliinu Tmi kotipalvelu siivoukset asiointi- ja saattoapu p. 040 824 7314

TULOKSELLISTA MAINONTAA

Metsätyö Juha Mönkkönen www. metsatyojm.fi Kotisi hyvinvointi varmoissa käsissä Käytä kotikenttäetusi - kaikki LVI-palvelut helposti ja läheltä Onpa kyseessä korjaus, saneeraus tai uuden rakentaminen, teemme sen Sinulle vaivattomasti

LVI-työt ja tarvikkeet

Putkisaneeraukset

Öljypoltinhuolto

Ilmanvaihto

Lämpöpumppuhuolto

Lämmitysratkaisut

Litmaniementie 770 71310 Vehmersalmi 044 069 4040 info@virtalan.fi

Yhteydet: Olli Ljokkoi 040 5835518

www.koyvehmersalmi.fi

5


6

Vehmeriläinen

keskiviikko

|

1.11.2017

Onko Vehmersalmella harrastusmahdollisuuksia?

U

sein kuulee kylällä sanottavan, että meillä ei täällä ole mitään. Meiltä on viety kaikki ja kaupunki ei huomioi meidän tarpeita.

T

oisaalta kaupungin, eri toimijoiden ja yhdistysten toimesta tarjotaan tapahtumia, koulutusta ja liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia, joihin ei hakeudu osallistujia riittäväti tai ei ollenkaan.

T

ämän hetkistä harrastustarjontaa kokoontumispaikan mukaan Vehmersalmella:

mukaisesti kokoontuvat perhekahvila, Suomi100- tapahtumat, omaishoitajien tapaamiset, muisti- ja digikahvilat. Elmo- hanke työttömille ja retket syksyllä ja keväällä. Joulu- ja kesäjuhlasta, sekä Sydänpäivän tapahtumasta on muodostunut jo perinne. Omaehtoisten piirien esim. kirjoittajapiiri Henkreikä. Lisäksi Kuopion kaupunkikin tarjoaa konserttien ja esitysten lisäksi terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä ajankohtaisia kampanjoita.

V

ehmersalmella on monipuoliset hoidetut ulkoliikunta-alueet kattavasta hiihtolatuverkostosta urheilukenttään ja jääkiekkokaukaloon, joka toimii kesällä mm.tenniskenttänä. Kyläyhdistykset pitävät yllä lentopallokenttiä ja laavuja. Koulun piha-aleella on liikunta-alue, josta löytyy aktiviteetteja vauvasta vaariin.

K

untosalilta löytyy laitteet peruskuntoiluun todella edullisella vuosimaksulla.

M

ajakalla on nuortenillat 3 kertaa viikossa. Partiolaisilla on 4 ryhmää 7-15 vuotiaille ja MLL järjestää viikoittain pokien sählykerhon 1-4 luokkalaisille ja 6-12 vuotiaille tytöille on jalkapallokerho. Ikääntyneet kokoontuvat yhdessä jumppaamaan kerran viikossa, samoinkuin tuolijumppaan. Boccia-ryhmä on avoin kaikille lauantaisin. Kyläyhdistyksillä on peli-iltoja omille asuinalueensa porukoille. Zumbaa tanssitaan myös viikottain. Seurakunnan kerhoja kokoontuu koulutuntien jälkeen Majakan tiloissa.

K

uin tilauksesta saimme tietoa Kalakukko ry:n Leader Puiku-hankkeesta, josta oli mahdollisuus hakea rahoitusta maaseutualueille yleisten puitteiden kunnostamiseen sekä turvallisuuden parantamiseen. Lisäksi mukaan yhteistyökumppaniksi löytyi PeeÄssä. Laitteen sijoituspaikaksi muodostui Sale-myymälä perustuen keskeiseen sijaintiin sekä pitkään aukioloaikaan.

L

aitteen toimittaja Merplast Oy järjesti heinäkuussa käyttöönottokoulutuksen laitteen toimittamisen yhteydessä. Tämä puoliautomaattinen maallikkosydäniskuri löytyy kaupan kassan takaa seinätelineestä ja on siitä noudettavissa hätätilanteen sattuessa lähiympäristössä.

S

ydäniskuri on laite, jolla sydänpysähdystilanteessa pyritään poistamaan sydämen pysähtymisen aiheuttanut rytmihäiriö. Iskuri antaa selkeitä toimintaohjeita ja soveltuu kenen tahansa

K

ansalaisopisto/Vehmersalmen koulu, Liittola, Mustinlahden kylätalo, Neuronin uima-allashalli. Kansalaisopistolla on eri kursseja Vehmersalmen alueella tänä vuonna n. 30. Kurssitarjonta kattaa koulutusta kädentaidoissa, tanssissa, musiikissa ja liikunnassa. Tarjonta huomioi ikäryhmät lapsista senioreihin. Kansalaisopiston kurssitarjontaa päivitetään kävijämäärien ja kurssilaisten toiveiden mukaan vuosittain.

J

P

aloasemalla on valmiudet pelastuslaitoksen nuoriso-osaston toimintaan, mutta tämän vuoden infotilaisuuteen ei tullut yhtään nuorta.

V

ehmersalmen alueella on lukuisia metsästysmajoja ja muita kokoontumispaikkoja, joissa kokonnutaan yhteisen asian merkeissä ja joiden puitteissa voi olla mahdollisuus laajaankin harrastus- ja vapaaehtoitoimintaan.

ehmertuvalla järjestetään viikoittain tuolijumppaa, tarjotaan mahdollisuutta pelata lauta-ja korttipelejä, tehdä käsitöitä ja askarrella erilaisilla materiaaleilla. Säännöllisen ohjelman

ydäniskurin käyttö on kuulunut ensiapukoulutusten ohjelmaan v.2014 alkaen. Vehmerissä herättiin ensiapukoulutusten myötä pohtimaan, missäs onkaan lähin maallikkokäyttöinen sydäniskuri? Kovin oli kaukana ruutukaavassa Kallaveden vastarannoilla, joten Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry:n hallitus alkoi selvittämään laitteen hankintamahdollisuuksia omalle kylälle.

suuspankin kokoustila palvelee eri yhdistysten säännöllistä kerhotoimintaa.

ärvi-Kuopion alueseurakunnan tiloissa kokoontuu mm. perhekerho, lähimmäisen kammari, kokkiukot, isoiskoulutus ja kirkkokuoro.

V

S

O

on ihan hengästymiseen saakka. Tämä edellä oleva kooste ei suinkaan ole kattava. Suurin ongelma tuntuu olevan, että yksinkertaisesti ihmisillä ei ole aikaa moniin harrastuksiin, vaikka ne kiinnostaisivatkin. Ongelmana on myös se, että ei oikein tiedetä, mitä on tarjolla ja miten tieto saadaan kulkemaan järjestäjiltä harrastajille. Mutta se on ainakin varma, jos et itse ole aktiivinen ja hakeudu tilaisuuksiin, niin kukaan ei tule kotoa hakemaan ja tarjoajien houkutusyritykset tyrehtyvät pian, jos niihin ei vastata myönteisesti. Teksti: Anja Siljanto Kuva: Pekka Häkkinen

Vehmersalmen Joulu kts. takasivu

Kotigastronomin tuotteet ota yhteyttä: heli.soininen@dnainternet.net p. 040 517 8876 FB: kotigastronomi/Heli Soininen

H

arrastus- ja toimintamahdollisuuksia Vehmersalmella

Sydäniskuri Vehmersalmella käytettäväksi. Laite antaa iskun vain silloin, kun se toteaa iskun tarpeelliseksi kammiovärinätilanteessa eli iskua ei voi antaa väärin.

T

oimi hätätilanteessa näin: jos henkilö ei reagoi herättelyyn, soita välittömästi 112. Mikäli et havaitse autettavalla hengitystä kädellä tai poskella nenän edestä tunnustelemalla eikä hengitysliikkeitä ole rintakehällä nähtävissä hengitysteiden avaamisesta huolimatta, on kyseessä äkillinen elottomuustilanne. Jos olet yksin ja sydäniskuri on lähettyvillä helposti noudettavissa, hae laite ja laita se virtanapista päälle. Seuraa laitteen ohjeita.

J

os auttajia on tilanteessa useita, yksi aloittaa välittömästi painelu-puhalluselvytyksen (30 painallusta ja 2 puhallusta) ja toinen hakee iskurin paikalle. Elvytystä jatketaan taukoamatta, kunnes laite antaa käskyn irrottautua potilaasta. Jos laite suosittelee antamaan iskua, se annetaan napista painamalla laitteen annettua siihen luvan. Tämän jälkeen jatketaan laitteen ohjeiden mukaisesti elvytystä kaksi (2) minuuttia ja tämän jälkeen laite tekee automaattisesti uudelleen tilannearvion autettavan sydämen toiminnasta ja joko käskee antamaan uuden iskun tai jatkamaan elvytystä. Elvytystä jatketaan, kunnes autettava virkoaa tai ammattiapu saapuu paikalle.

S

ydäniskuria voi käyttää kuka tahansa sen helppokäyttöisyyden ansiosta. Kaikista iskureista löytyy kuvalliset elvytysohjeet joko kannen sisä- tai ulkopinnalta. Ensiapukursseille kannattaa hakeutua lisäoppiin tilaisuuden tullen. Elottomuustilanteessa ensimmäiset minuutit ratkaisevat lopputuloksen ja yleensä ensimmäinen paikalle osuva henkilö on maallikko.

Ä

lypuhelimeen voi ladata maksuttoman Suomi112- sovelluksen, joka auttaa Hätäkeskusta paikantamaan avun tarpeessa olevan henkilön. Suomen Punaisen Ristin ensiavun mobiilisovellus on myös maksuton sovellus, josta löytyy liki tilanteeseen kuin tilanteeseen ensiapuohjeet riippumatta siitä onko puhelin verkossa vai ei.

J

os sinua kiinnostaa, missä arkisissa kuvioissasi on lähin maallikkokäyttöön tarkoitettu sydäniskuri, voit tutkia netistä osoitteesta www.defi.fi, minne sydäniskureita on hankittu. Rekisteri perustuu vapaaehtoisiin ilmoituksiin laitteita hankkineista yrityksistä ja yhteisöistä. Kuopion alueella laitteiden määrä on tällä hetkellä noin 50 kpl. Maaseututaajamista Vehmersalmella ollaan tässä asiassa etulinjassa. Lämmin kiitos tästä mahdollisuudesta kaikille yhteistyökumppaneille. skalletaan auttaa!

U

Teksti: Tuula Savolainen työterveyshoitaja, ensiavun

ja terveystiedon kouluttaja Kuva: Anne Hiekkala-Häkkinen


1.11.2017

|

keskiviikko

Vehmeriläinen

Syvähiekassa oli mahottoman kiva olla K

un Rajasusi Kollektiivi alkoi syksyllä 2016 suunnitella kolmatta kesäteatterikiertuettaan, otettiin ensimmäistä kertaa puheeksi ajatus toiminnan keskittämisestä pysyvään sijaintiin. Tuntui houkutevalta, että olisi kerrankin aikaa tutustua kunnolla sekä esiintymispaikkakuntaan että sen asukkaisiin, kiertueella kun on koko ajan kiire eteenpäin. Kesken näiden pohdintojen meille tarjoutui mahdollisuus ”ottaa Syvähiekan lava kesän ajaksi haltuun”, Syvähiekan oma kesäteatteriporukka aikoi nimittäin pitää välikesän. Tähän tarjoukseen oli helppo suostua, sillä olimme päässeet vierailemaan lavalla jo kahtena edellisenä kesänä, ja samalla todenneet sekä yleisön että miljöön mahottoman mukaviksi.

K

esän 2017 esityksemme oli musiikillinen komedia Valemorsiamet, jossa seurataan erään teatteriryhmän jäsenten välisiä sattumuksia ja kuohahduksia. Esityksessä tapahtumapaikkana on teatteri, mutta ajattelimme, että näytelmässä nähtävä väärinkäsitysten, kateuden ja rakkauden aikaansaama tapahtumavyyhti voisi yhtä hyvin sijoittua mille tahansa työpaikalle. Esitys sai muotonsa vähän sattumalta, kun alkuperäisen esityksen käsikirjoittaja joutui jättäytymään kuukausi ennen ensi-iltaa pois pelistä ja ohjaajamme

7

ehdotti kesken raivoisan näytelmänluomisstressin, että entä jos tehtäisiin esitys teatteriryhmästä, jossa kaikki menee pieleen. Esityksessä oli siis jonkin verran totuuttakin mukana. Samalla haluttiin myös tehdä jotain edellisiin kesiin verrattuna kokeilevampaa ja esittämismuodoltaan poikkeavaa sekä haastaa työryhmä pois mukavuusalueelta.

K

evättalvella keksimme, että olisi mahtavaa saada myös nuorimmat katsojat teatteriin ja päätimme lisäksi esittää koko perheelle sopivan näytelmän Herra Suden Maagillinen Teatteri, jossa myös seikkailtiin teatterin maailmassa. Mieliä lämmitti esitysten jälkeen vielä illallakin pienten (ja isompienkin) katsojien iloiset naurut sekä hyvin rehellisesti annetut palautteet esimerkiksi siitä, että piilossa olevien lampaiden kannattaisi ensi kerralla mennä parempiin piilopaikkoihin

S

yvähiekassa oli hyvä olla. Ensimmäistä kertaa meillä oli jopa oma pukuhuone, vieläpä sisävessalla ja meikkaushuoneella. Harvoin myöskään saa ilmaiseksi lavastuksena yhtä suomen kauneimmista järvistä. Mieltä lämmitti myös runsaat katsojaluvut, jopa silloin, kun vettä satoi esityksen alkaessa kaatamalla. Palaute esityksestä tuli myös savolaiseen tapaan konstailematta, osa tykkäsi

Kuva: Mari Kaakkola ja osa ei kuulemma ymmärtänyt lainkaan. esän lopussa lähdimme kotiin väsyneinä, mutta sydän täynnä lämpöä. Harvoin olemme missään saaneet yhtä sydämellistä ja avuliasta vastaanottoa. Mahtavan yleisön lisäksi saimme Syvähiekan teatteriyhdistyksen jäseniltä ja monilta muilta vehmeriläisiltä valtavan määrän apua, jota ilman kesästä ei olisi tullut mitään.

K

S

itä nyt kiitollisena muistelemme ja sekä sitä, että saimme kunnian vierailla Syvähiekan kesäteatterin lavalla.

Teksti: Saara Hakkarainen Kuva: Iiri Poteri

Koko kansan Itsenäisyysjuhla s. 11

Navetasta tapahtumatilaksi H

iekkatie kapenee kapenemistaan. Vasemmalla näkyy Kallavesi ja mäen päällä perinteinen maatila. Ennen mäelle kaartamista edessä on vielä silta – olemmeko saaressa?

O

lemme saapuneet Hallikkalaan, joka sijaitsee niemessä, Miettilän kylällä Vehmersalmella. Mäen päällä molemmilla puolilla aukeaa vesistö ja luonnonkaunis maisema.

T

ilan lähes 100-vuotias navettarakennus sai uuden elämän keväällä 2017, kun se muutettiin tapahtumatilakäyttöön. “Kipinä navetan uudistamiseen syttyi karjan lähdettyä 2012, kun aloimme miettiä tilan uudelleenkäyttömahdollisuuksia”, kertoo isäntä Markku Immonen. “Pohdimme ideoita laidasta laitaan mutta tapahtumatila tuntui oikealta ratkaisulta”. “Kunnostamisessa halusimme säilyttää mahdollisimman paljon vanhaa ja tehdä tilasta rennon rosoisen. Halusimme jättää rakennuksen historiaa näkyviin”, kertoo Oili Immonen. Vaiheikkaasta historiasta kielii myös Aino-Silja Miettisen vuonna 1995 maalaama ensimmäistä EU-lehmää esittävä maalaus navetan seinällä.

T

apahtumatilaksi muutetusta navetasta löytyy muun muassa avara tila 96 hengelle, iso terassi järvimaisemalla ja katettu esiintymis- ja tanssilava. Tila

mahdollistaa monipuoliset tapahtumat ja konsertit.

E

nsimmäistä kertaa esiintymislava pääsi koetukselle, kun Jani Wickholm esiintyi tukikonsertissa Vehmersalmen nuorten työllistämiseksi käsityökahvila Hilmassa. “Ennen ensimmäistä konserttia jännitimme esiintymislavan akustiikkaa, mutta totesimme sen erittäin toimivaksi. Tapahtuma onnistui hyvin ja tanssilavallakin pyörähdeltiin”, iloitsee Oili Immonen.

K

äytettävissä on keittiö ruuan valmisteluun ja tarjoiluun. Vieraiden käytössä on myös perinteinen puulämmitteinen rantasauna, josta pääsee pulahtamaan Kallaveteen. “Haluamme kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita ja ihmisiä jotka ovat vaikuttaneet tähänastiseen lopputulokseen. Toivomme, että olemme onnistuneet luomaan tilat kaiken kokoisiin tapahtumiin ja toivotamme kaikki kiinnostuneet tervetulleiksi tutustumaan tilaamme”, toteavat Oili ja Markku kuin yhdestä suusta.

E K

nsi kesän tapahtumaohjelma tarkentuu keväällä 2018. esän 2018 vilkkaita viikonloppuja odottaen,

Oili ja Markku Immonen Kuva: Anne Hiekkala-Häkkinen

ISÄNNÖINTIPALVELU LUDWIG Isännöinti-taloushallinto-kirjanpidottilinpäätökset-toiminnantarkastushankehallinnointi- kopiointi- ja skannauspalvelua. Ota rohkeasti yhteyttä Marja-Leenaan p. 050 326 7727 info@mlpalvelu.fi toimisto: Satamarannantie 2, Vehmersalmi

OMPELIMO Eitikantikki Ky Palvelemme: ti, ke, pe 9-16 ma,to p. 040 549 2030 Vehmersalmenkatu 36


Vehmeriläinen

8

keskiviikko

|

1.11.2017

Ylös, ulos ja lenkille luontoon! K

uluneen kesän aikana Vehmersalmella laitettiin uuteen uskoon sekä kuntorata että luontopolku. Kuntoradan kunnossa ei ollut vuosiin kehumista, heinikko oli vallannut radan ja paikoitellen kosteikkojen kohdalla rata oli painunut siinä määrin, että lenkkeilijät eivät enää kuivin jaloin päässeet etenemään.

K

untorata koki massiiviset perusparannustoimenpiteet ja työkoneisto askarteli useamman viikon radan parissa. Radan keskellä on ns. Majakan mäki, jossa kylän lapset ovat kautta aikojen laskeneet talvisin mäkeä. Mäenlaskupaikan turvallisuutta parannettiin mm. purkamalla loputkin jäänteet mäkihyppytornista ja muotoilemalla mäkeä siten, että pulkkailijat eivät niin helposti päädy hiihtäjien eteen laduille. Kuntorataa myötäilee kesän aikana kesän aikana rakennettu frisbeegolfrata, joka on tuonut selvästi lisäkävijöitä alueelle jo ensimmäisinä viikkoinaan.

V

ehmerin perinteinen luontopolku oli päässyt vuosien varrella pahasti ränsistymään ja tehtyjen hakkuutyömaiden jäljiltä polun merkit olivat paikoin kadonneet. Luukaarteen vanha laavu oli läpeensä lahonnut, korkeiden vesien aikaan laavu ja nuotiopaikka käytännössä uivat vedessä.

Keväällä laavu purettiin ja uusi isompi laavu rakennettiin hieman ylemmäs rantametsään. Nyt kelpaa istuskella makkaranpaistossa tukevilla hirsipenkeillä nuotiopaikalla! Samalla rytinällä paikalle tehtiin puukatos sekä ympäristönormit täyttävä kompostoiva puucee.

L

aavulla on infopiste, jonka avulla voi tutustua mm. jokamiehenoikeuksiin sekä Vehmersalmen alueen historiaan ja erityispiirteisiin. Vehmersalmi löytyy ensimmäistä kertaa asiakirjoista jo 1600 luvulla. Alueesta käytettiin myös nimeä Vehmassalmi 1800 luvulle saakka johtuen alueen viljavasta ja kauniista luonnosta. Vehmersalmen luonto on innoittanut tunnettuja suomalaisia taiteilijoita, kuten Akseli Gallen-Kallelan maalaamaan kuuluisan teoksensa Sammon taonta kesällä 1893.

V

ehmersalmella on maailmalaajuisesti lähes ainutlaatuinen kaksoiskraaterijärvi Suvasvesi. Suvasselälle kraateri on syntynyt meteoriitin törmäyksestä noin 85 miljoonaa vuotta sitten ja Haapaselälle arviolta 710 miljoonaa vuotta sitten. Tänäkin päivänä rannoilta voi löytää mielenkiintoisen näköisiä kallioita ja kiviä.

L

uontotaival on pituudeltaan hieman reilut 4 km. Luontopolun osio on reilu kilometri Rantarinne-kadun pään ja Luukaarteen laavun välillä. Reitin varrelta löytyy opastetauluja, jotka antavat perustietoja alueen luonnosta. Reitti on selkeästi merkitty sinisillä merkeillä puissa ja kivissä. Vaikuttavin paikka luontopolulla lienee komea louhikkovyö, johon on rakennettu portaat. Louhikko on syntynyt, kun muinaisen Suur-Saimaan aallot ja jääpeite ovat möyhentäneet Luumäkeä 5000-6000 vuotta sitten. Mannerjäätikön sulamisvedet ovat aikanaan peittäneet suuren osan maastamme, tuolloin Vehmersalmen alueesta lienevät näkyneet saarina Kangasmäen ja Enonmäen kaltaiset mäkien lakipaikat.

V

ehmerin luontotaipaleen suuren suosion saaneita avajaisia vietettiin aurinkoisessa syyssäässä 9.9.2017. Kuopion kaupungin ympäristötoimi oli järjestänyt opastetun kävelyn luontopolulle ja sieninäyttelyn. Laavulla partiolaiset tarjoilivat nuotiomakkaraa, tikkupullia ja nokipannukahvia avajaisvieraille, joita lienee ollut jonkin matkaa toistasataa. Avajaisissa monet toivoivat, että laavulla järjestettäisiin kesäkauden avajaiset ja päättäjäiset vuosittain

yhteisöllisenä tapahtumana. Tässäpä ajatuksen poikasta paikallisille yhdistyksille! Teksti: Tuula Savolainen Valokuva: Anne Hiekkala-Häkkinen

L

uontotaival tulee saamaan syksyn aikana loputkin opasteet, reittitaulut ym. paikoilleen. Keväällä 2018 on tarkoitus yhteistyössä Kuopion kaupungin ja Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry:n kanssa tehdä Rahkamäentien varteen pieni kääntö/parkkipaikka autoille, tehdä tielle kunnostusta ohituslevikkeineen ja kunnostaa tieltä lavulle johtava polku esteettömäksi, jotta liikuntarajoitteiset pääsisivät nauttimaan Luukaarteen laavun tunnelmasta.

Vehmersalmen asiointiliikennekyselyn yhteenveto keväältä 2017

K

aupunginosayhdistys Vehmersalmi ry halusi selvittää asuinalueemme kylillä asuvien ihmisten liikkumismahdollisuuksia. Tällä hetkellä kylien asukkaita palvelee asiointiliikennepalvelu torstaisin Soisalon saaren puolelta Vehmersalmen taajamaan ja takaisin kouluaikoina sekä perjantaisin mantereelta Itä-Vehmersalmen suunnalta liikennöitävät vuorot Hemmonranta-Vehmersalmi ja Mustinlahti-Vehmersalmi. Asiointilinjoille tilataan kyyti edellisenä päivänä Matkojen yhdistelykeskukselta. Asiointiaika on n. kaksi tuntia.

T

ämä kysely oli tarkoitettu asiointiliikennettä ja muuta julkista liikennettä käyttäville henkilöille ja heidän omaisilleen. Tavoitteena oli saada mahdollisimman paljon tietoa asukkaiden kyytitarpeista ja toiveista.

K

ysely toteutettiin alkukeväästä sähköisenä ja lisäksi oli mahdollisuus täyttää kysely paperisena versiona, vastauksia tuli eri puolilta Vehmersalmea.

V

astaajien ikäjakauma: vastaajista 19-65-vuotiaita oli 60,9 %, yli 65-vuotiaita oli 34,5 % ja yksi vastaaja oli 7-18 ikäryhmään kuuluva.

E

ri kyliltä kyytiä käyttäviä ja tai kyytiä toivovia oli 40,8%

Soisalon saaren puolelta ja mantereen puolelta Hemmonrannan suunnalta 13,6% ja Ukonlahti-Mustinlahti suunnalta 36,3% ja lisäksi oli toiveita Kirnumäeltä 4,5% ja yhteyttä Kuopioon toivottiin enemmän 18,2%.

A

siointiliikennettä käytettiin eniten kauppa-asioiden hoitamiseen 86,7% ja apteekkipalvelut 66,7%, pankki ja terveyskeskusasiointiin kumpaankin n.60% ja sitten oli muutamia vastauksia kirjasto, kampaaja ja fysioterapia. Nythän esim Soisalon puolelta ei ole päässyt kirjastoon.

A

siointiliikennettä käytettäisiin Srk:n toimintaan 33,3% ja kerhoihin Vehmertuvalla 46,7% ja yhdistysten toimintaan 46,7% , jos kyytejä olisi tarjolla. Ystävien ja tuttujen luona vierailut olivat tärkeä toive 73,3%, nyt ei ole oikein mahdollisuutta vierailla ystävien luon, kun ei ole omaa ja järjestettyä asiointikyytiä. Toiveena oli myös ,että joskus pääsisi konsertteihin ja teatteriin ja ostosmatkoille Matkukseen ja Kuopion keskustaan.

A

siointiliikenteen saatavuuteen, kerran viikossa oli riittävä 30% ja pari kertaa viikossa toive oli 45% kyselyyn vastanneilla,muita vaihtoehtoja oli erilaisia 25%.

E

sille nousi myös asiointiliikenteen toimivuus juhlapyhien aikaan esim. joulun aikaan, jos perjantai tai torstai ovat pyhäpäiviä, niin asiointilinja ei toimikaan ja viikoittainen kauppa-asiointi ei onnistu.

A

siointiaikaan puolet vastaajista oli tyytyväisiä ja toinen puoli toivoi pidempää aikaa. Viikonloppukyytejä toivoi 20% vastaajista ja myös iltayhteyksiä oli 10% toiveena.

K

ysymykseen miten käytät julkista liikennettä kotoasi Vehmersalmen taajamaan tai Kuopion keskustaan, puolet vastaajista kävi asioilla tai työssä Vehmersalmella ja 87,6 % vastaajista käytti julkista liikennettä työ/koulu ja asiointimatkoille Kuopion keskukseen.

tai sukuloimaan,kun omaa kyytiä ei ole eikä ole varaa taksiin.

V

A

J

T

uoroja myös viikonloppuna Vehmersalmen kyliltä Kuopioon kaupungin keskustaan toivoi vastaajista 65%.

oukkoliikenteen kehittämistoiveisiin tuli monenmuotoisia kehittämisajatuksia. Kulttuuribussi ja kirjaston käyttömahdollisuudet nousi esiin. Ja kun Vehmersalmella tai Kuopiossa on esim vanhuksille tai eläkeläisille suunnattua toimintaa, liikuntaa, teatteria tai Vehmertuvalla tuolijumppaa tai kerhoja ja näihin yhdistettynä kauppa-asiointi. Liikenneyhteys pitäisi tällöin olla pidempi asiointiaika ja siirtymismahdollisuus kylällä tai Kuopiossa paikasta toiseen.

T

oku vastaaja oli kommentoinut, että julkisiin linja-autoihin ei yksinkertaisesti oman terveydentilan vuoksi ole mahdollisuutta. Ja jo kylällä on välimatkat Vehmersalmen taajamassa on liian pitkät, kun liikkuminen on huonoa esim. Vehmertuvalle.

ilattavia kyytivuoroja toivottiin esim perjantai-iltaisin Vehmersalmelta Kuopioon ja päinvastoin. Ja Matkus-Kuopio kyytiä toivottiin lauantaille Ukonlahti-keskusta ja se kulkisi Puutossalmen kautta ja siinä pääsisi joko Matkukseen tai keskustaan ja iltapäivällä paluukyyti.

L

S

J

isää asiointiliikennettä 55% kaivattiin arkipäiviin kyliltä Vehmersalmen keskustaan ja enemmän liikennöintivuoroja 60% ja mahdollisuutta eri kylien välillä liikkumiseen, että pääsisi kyläilylle

kaostoksensa tehtyä.

oisalon puuttuvat liikenneyhteydet, esim kesäisin ei minkäänlaista mahdollisuutta tulla julkisella kyydillä Vehmersalmen taajamaan eikä Kuopioon. Naapuriavulla ovat ihmiset saaneet ruo-

rkipäivään toivottiin linjavuoroa Kuopioon puolilta päivin. Ja eri-ikäisten harrastuksiin pääsy ja viikonloppuina perheiden kyläily tai shoppailu Kuopiossa. iedottamista pitää tehostaa ja parantaa niin,että vanhukset saavat tiedon,kun nettiä ei ole eikä sitä osata käyttää. Kylillä asuva vanhus tarvitsee kontakteja muihin ihmisiin ja ohjattua liikuntaa, jotta kunto ja mieli pysyy terveenä ja virkeänä, mikä puolestaan auttaa vanhusta jaksamaan kotona ja voi viettää tervettä mukavaa elämää. Yhteiskunnalle tulee säästöä, kun vanhukset asuvat pienin kannustuksin kotona.

A

siointiliikenteen toivottiin jatkuvan ja sitä voisi kehittää vielä enemmän tarpeita vastaavaksi ja joustavammaksi. Yhteenvedon kokosi: Sirpa Miettinen Koy Vehmersalmi ry


1.11.2017

|

keskiviikko

Vehmeriläinen

Vehmersalmelaisten ullakolta löytyi 1960-luku

V

ehmersalmen Lions Club valitsi “Suomi 100” teemakseen 1960 luvun.

V

ehmersalmelaiset yhdistykset ovat käyneet kuluvana vuonna läpi kaikki vuosikymmenet, alkaen tammikuun 1910-luvusta, päätyen joulukuussa 2000-lukuun. Silloin päätetään Suomen juhlavuosi yhteiseen Itsenäisyysjuhlaan Majakalla 6. joulukuuta. Leijonien ja muidenkin vehmersalmelaisten ullakoilta ja komeroista löytyi yllättävän paljon eri-

M

laisia 60-luvun asuja rippipuvuista annekiineina toimivat Vehmerhääpukuihin, crimplene mekoissalmen koulun 9. ja 5 .luokan ta juhla-asuihin. Miesten puvut, tytöt ja kolme Kuopion lukiolaista. päällystakit, esiliinat, aamutakit, Muut mannekiinit olivat leijonia äitiyspuku ja hammashoitajan ja asujen omistajia. Heidän suuvalmistumisjuhlan mekkokin oli- rin ongelmansa oli siinä kun omat vat säilyneet erinomaisesti. Asu- 60-luvun asut eivät enää mahtuja esiteltiin yli 70, pitkistä juh- neetkaan päälle. ” Ullakoilla asut la-asuista polvipituisten kautta tahtovat kutistua!” minihameisiin ja nahkatakkeihin. Asut täydentyivät 60-luvun kenarvinaista muotinäytöstä oli gillä ja laukuilla. Piikkikärkisiä ja koululla seuraamassa satakun– korkoisia, saapikkaita ja ihan ta katsojaa. tavallisia arkikenkiä oli nähtävillä runsaasti!

Teksti: Marja-Liisa Pekkarinen Kuva: ei tiedossa

Koko kansan Itsenäisyysjuhla s. 11

H

V

Työpaikkailmoitus

9

ähemmän aktiivinen kaupunginosayhdistys Vehmersalmi hakee vapaaehtoistyöntekijöitä. Saatamme jopa opastaa tehtäviin, mutta emme lupaa mitään.

E

dellytämme sinulta: joustamattomuutta, sisäänpäin kääntyneisyyttä, pähkäilet ja jahkailet, et tule toimeen toisten ihmisten kanssa, mikään projekti jonka aloitat, et saa sitä koskaan loppuun, kykyä myöhästyä aina työpaikalta,

L

isäksi edellytämme sinulta, vähintään tohtorintutkintoa (nobelistit etusijalla) sekä kortteja joilla todistat pätevyytesi,(tavallinen esim. muovipinnoitettu korttipakka käy, myös paperiset korttipakat riittävät, ehkä )? ukuisat joulu/ maisemakortit on plussaa.

L A

ktiiviset ja Monitoimi Osaajat älkööt vaivautuko, kuten myös sellaiset jotka ovat valmiit kehittämään omaa asuinympäristöään.

T

arjolla on: Palveluhakemiston päivittäminen ja ylläpitäminen, tapahtumakalenterin ylläpito, Frisbee-radan kenttämestarin toimet, järjestyksenvalvojana toimiminen ja muita mahdollisia tehtäviä. Pienikin apu on tärkeää

Kaipaako kotisi pientä tai suurta remonttia?

Y

ritys perustettiin 1996 ja se aloitti toimintansa Helsingissä. Yrityksen toimenkuvaan kuului silloin pääosin pienet remontit ja saneeraukset. Keijo Rossisen muutettua vuonna 2009 Vehmersalmelle, hän on siitä lähtien työllistänyt itsensä. Nykyään yrityksen päätoimiala on muun muassa kattotyöt mukaan lukien kattoturvatuotteet eli tikkaat, kulkusillat ym. ja töitä riittää kyllä, yrityksen toimialueena on mm. ympäristökunnat ja toimialue käsittää noin 50 km, hän toteaa.

P

eriaatteena hän pitää sitä, että yksi kohde kerrallaan niin asiakkaat ovat tyytyväisiä, kun

sovittu urakka valmistuu oikeassa ja sovitussa ajassa. Kerosman toiminta-ajatus on avaimet käteen periaate, kaikki tavaratoimituksista lähtien, mukaan lukien suunnittelu.

Y

rittäjä Keijo Rossinen on suorittanut myös asbestin purkuluvat, joten jos sellaisille tarvetta löytyy saneerattavassa kohteessa niin ei huolta, asia hoituu kyllä.

K

ysyttäessä miten ala on muuttunut noin 20:n vuoden aikana hän toteaa seuraava, alalle on tullut niin sanottua puhelinmyyntiä. Asiakas ei montaakaan kertaa mieti, kun tekee puhelimessa

kaupat, kuinka paljon kalliimmaksi tulee, kun teettää sama esim. kattoremontti paikallisella firmalla. Tämä edullisuus tulee siitä, että paikallinen tekee kaiken itse ja puhelinmyynti firmalla on myyjät, suunnittelijat ja toteuttajat, kaikki erikseen, tämä lisää selkeästi kustannuksia, vaikka alussa luvataan kaikki tehdä halvemmalla kuin yksityisen firman tekemä tarjous, takuuasiatkin ovat sitten, miten ovat.

M

ikäli asuntosi tai huoneistosi kaipaa pientä remonttia, saneerausta tai muuten vaan tuunausta, älä epäröi ottaa yhteyttä, arvio on ilmainen.

Y

rittäjä Keijo Rossinen, tekee niin pienet kylppäri/sauna- remontit sekä kodin saneeraukset isot ja pienet työt, lattiasta kattoon, olipa tarve sisätiloissa tai ulkona, esim. rappusten uusinnat.

K

errankin voi todeta ”Sitä saa mitä tilaa”.

Teksti ja kuva: Pekka Häkkinen

J

os kiinnostuit ota yhteyttä puheenjohtaja Ate Savolaiseen tai varapuheenjohtaja Pekka Häkkiseen Yhteystiedot saat kysymällä niitä joltakin, emme tiedä keneltä?

P

s. Palkkaus on tasan tarkkaan 0 €, Mutta hyvien yksilöiden löytyessä, Yhdistys tarjoa ainakin silloin tällöin kahvit ja pullaa. ss. Saatat saada runsaasti ulkoilmaa, kuntosi voi jopa nousta, sosiaalinen verkostosi todennäköisesti kasvaa ja saatat saada uusia virikkeitä elämääsi!

P

* “Tukku”/varastomyynti kyläläisille * Sukkia ja kerrastoja vanhalta paloasemalta * Avoinna sopimuksen mukaan soittaen

P. 0500 576 490 * Kuljetuslounaat * Lounas ark. 11-13.30 * Pizzat ja grilliannokset * A’la Carte * Toto-pelit Soita 044 012 1172 www. ravintola-maininki.fi

ƺ$ƿǏ1ƼǖƱ$ ƳƣǏƴǏǕư, 9(ƭ0(ǛƻDŽƱƳ,


Vehmeriläinen

10

keskiviikko

|

1.11.2017

Kauppiaana Vehmersalmella

O

lemme toimineet K-Market Katiskan kauppiaan nyt 6,5 vuotta. Aika on mennyt nopeasti ja työntäyteisesti. Kokoajan muuttuvat ostotot-

O

lemme toimineet K-Market Katiskan kauppiaina nyt 6,5 vuotta. Aika on mennyt nopeasti ja työntäyteisesti. Kokoajan muuttuvat ostotottumukset tuovat omat haasteensa mutta pitävät samalla mielen virkeänä. Valmiita ruokaratkaisuja kysytään yhä enemmän, mutta varsinkin viikonloppuihin toivotaan myös mm.

K

onkin hyvin tärkeää että kylällä puhalletaan yhteen hiileen ja saadaan siten aikaan erilaisia palveluita ja toimintoja. Itsekin pyrin kantamaan korteni kekoon mm. pitämällä vapaaehtoisena tyttöjen jalkapallokerhoa ystäväni kanssa. Täytyy olla iloinen että kylältämme löytyy niin paljon aktiivisia

henkilöitä paikkakunnan asioiden eteenpäin viemiseksi.

H

yvää loppusyksyä kaikille toivottelee Markus ja Sari!

Kuva: Anne Hiekkala- Häkkinen

Ravintola Maininki - aidosti paikallista

allaveden Maininki Oy siirtyi vajaa vuosi sitten pariskunta Anniina ja Topi Kortelaisen omistukseen. Uudet yrittäjät haluavat ravintolan toimivan kaikkien yhteisenä olohuoneena.

R

tuoretta kalaa ja lihaa palvelutiskistä. Näin ollen pidämmekin palvelutiskin irtomyyntiä joka torstai ja perjantai joka painottuu niin vahvasti kuin mahdollista kotimaisiin tuotteisiin. Kylällä myös tapahtuu paljon ja vuosien varrella on päässytkin tutustumaan paikallisiin toimijoihin yhteistyön merkeissä. Mielestäni

avintola Mainingin toimenkuva on laaja. Arkisin Mainingissa on runsas kotiruokalounas ja kahvilatoimintaa. Lounasta tarjoillaan klo 11-13.30. Viikon lounaslistan näkee kätevästi Ravintola Mainingin internet- ja fb-sivuilta, Anniina muistuttaa. Maininki on Vehmersalmen ainoa ympäri vuoden toimiva A La Carte– ja tilausravintola. Maininki tarjoaa tukea myös kotiin. Palveluihin kuuluu ateriapalvelu, jota on saatavilla maanantaista sunnuntaihin. Ruoka on terveellistä ja herkullista kotiruokaa, joka valmistetaan ravintolassa asiakkaan tarpeiden mukaan, eri dieetit huomioon ottaen. Maininki tekee yhteistyötä paikallisen kuljetusliikkeen kanssa, joka toimittaa ateriat edelleen asiakkaan luokse. - Ateriapalvelun saa myös lyhemmäksi aikaa, esimerkiksi jos asiakas on toipumassa leikkauksesta, Kortelaiset muistuttavat. Etenkin iltaisin ja viikonloppuisin Maininki tarjoaa rentoa pubi-meininkiä karaoken kera. Toto-TV ja

totopelit tuovat ravit myös Mainingin asiakkaille. Seurapelit ja tietokilpailut luovat mukavaa vaihtelua. Asiakaspaikkoja Mainingissa on yli sata.

U

udistuneet pizza-, grilli- ja Ala carte-listat on otettu ilolla vastaan. Myös viikonlopun yömenu on saanut suuren suosion.

M

ainingissa voi järjestää erilaisia juhlia ja kokouksia. Mainingissa toimii myös pitopalvelu, joka järjestää juhlat/tapahtumat asiakkaan järjestämissä tiloissa, tai toimittaa paikalle tarjottavat. Mainingista voi tilata herkulliset ruuat ja leivonnaiset esim. täyteja voileipäkakut ja noutaa paikan päältä sovittuna aikana.

U

udelta alkoholilailta Kortelaiset odottavat paljon. Alkoholilain uudistus sisältäisi järkevää normin purkua. Turha byrokratia vie yrittäjän aikaa. Kuitenkin alkoholiveron nousu mietityttää, kuinka se vaikuttaa kuluttajahintoihin.

V

astapainoa ja jaksamista yrittämiseen Kortelaiset saavat perhe-elämästä, pienet irtiotot arjesta auttavat palautumaan. Teksti: Leena Lundström Kuva: Anne Hiekkala- Häkkinen

K

ortelaiset ovat olleet hyvin tyytyväisiä yrityskauppojen jälkeen. He haluavat, että Vehmersalmen keskus säilyisi elinvoimaisena ja siksi pyrkivätkin kehittämään palveluitaan. - Ruokalistat on uudistettu ja viikonloppuihin on suunniteltu esiintyjiä ja tapahtumia. Bingoa on suunniteltu myös. Meidät on otettu hyvin vastaan ja ideat sekä palautteet ovat tervetulleita, kertoo Topi.

Seuraava Vehmeriläinen ilmestyy keväällä 2018! Maininki on vehmeriläisten olohuone


1.11.2017

|

keskiviikko

Vehmeriläinen

11

Seppeleen lasku sankarihaudoilla

klo 11.00 Puutosmäen hautausmaa klo 11.30 Kirkonkylän hautausmaa

Juhlajumalanpalvelus – partiolaisten lupauksen anto klo 12.00 Kirkossa

Juhla-ateria

klo 13.00 - 15.00 Seurakuntakodilla

Juhlatilaisuus – Vehmersalmi eilen, tänään ja huomenna

klo 15.00 Majakalla

Juhlakahvit

klo 16.30 Majakalla

Juhlatulet

klo 17.00 Ulkona

Itsenäisyyspäivän kansanjuhla Vehmersalmella ke 6.12.2017 Tilaisuuden toteuttamisen ovat mahdollistaneet työpanoksella tai taloudellisesti ainakin seuraavat tahot: Lions Club Vehmersalmi Vehmersalmen Kotiseutuyhdistys ry Vehmersalmen Maa- ja kotitalousnaiset ry Vehmerin Vaeltajat ry Vehmersalmen Palokerho ry Kehittämisyhdistys Kalakukko ry – Kylät Goteemahanke Kuopion kaupunki – Suomi100 Kuopiossa Vehmersalmen Pitäjäraati

Kansanjuhlaan järjestetään ilmainen ruokailu ja linja-auto-, tila- ja invataksikuljetus kyliltä Vehmersalmelle ja takaisin. Pyydämme ilmoittautumaan kuljetuksen ja ruokailun järjestämiseksi 26.11. mennessä: Sirpa Miettinen, p. 044 325 7298, sirpak.miettinen@gmail.com Juha Immonen, p. 050 362 4702, juha.immonen@koyvehmersalmi.fi Ate Savolainen, p. 044 027 9522, ate.savolainen@gmail.com Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry Järvi-Kuopion seurakunta/ Vehmersalmen alueseurakunta


Vehmeriläinen

12

keskiviikko

|

1.11.2017

Vehmersalmen joulukalenteri ja tapahtumat 2017 Ke 15.11. Vehmertuvalla Käsityö- ja askartelukerhossa joulukorttien tekoa klo 9-11.30 Ke 22.11. Käsityö- ja askartelukerhossa jouluista askartelua, tonttuja ja enkeleitä klo 9-12

Iloisia ja tyytyväisiä asukkaita Vanhustenkotiyhdistyksen vuokra-asunnoissa

Y

hdistys on perustettu vuonna 1978, joka pääasiassa vuokraa omistamiaan asuntoja eläkkeellä oleville vanhuksille. Rivitaloasuntoja on 34 kpl kirkon ja asukastuvan lähellä. Huoneistot ovat lähinnä yksiöitä kooltaan 30-35m2. Vuokra on 13€/m2 ja vesimaksu 30€/hkl/kk, kaikki muu kuuluu vuokraan. Kelalta voi hakea asumistukea. Yhteisissä tiloissa on sauna, pesutilat ja pyykinpesu- sekä kuivaus. Asuntoremonteissa huomioidaan esteettömyys, joka mahdollistaa ikääntyvien asumisen pitempään omassa kodissaan. Vanhimmat asukkaamme ovat jo ylittäneet 95 vuoden iän. Yhteisöllisyys ja välittäminen on asukkaille tärkeää. Kotipalvelua, siivousta ja ruokapalvelua voi tilata kunnalliselta tai yksityiseltä tuottajalta.

N

yt on vapaana kaksi yksiötä (30m2) sekä peruskorjattu kaksio 68m2, jossa oma sauna, luiska asuntoon ja tilaa vaikka pyörätuolin käyttäjälle!

A

sunnon tarpeen ilmaantuessa tai muissa tiedusteluissa ota yhteyttä isännöitsijään. Kiinteistönhoitaja hoitaa ulkoalueiden kunnossapidon ja huoltotyöt. Päätökset tekee johtokunta ja yhdistyksen kokous. Yhteystiedot: Isännöitsijä Marja-Leena Ludwig 050 326 7727, info@mlpalvelu.fi Yhdistyksen kotisivut: vehmerikotiry.com. Tervetuloa mukaan yhdistyksen toimintaan!

ORTOPISTE TJ Timo Jetsonen

Apuvälineteknikko, proteesimestari

Ortopediset yksilölliset - ja valmistuet, erityisjalkineet, tukipohjalliset myös kotikäynnit p. 040 080 4097 Puutossalmentie 1760 Vehmersalmi

23.11 Vehmersalmen yrittäjien keskustelutilaisuus osuuspankin kokoushuoneessa kello 18 24.,25.11. Jouluhulinat Kästyökahvila Hilimassa, tuote-esittelijöitä, tarjouksia, glögiä ja pipareita Pe 1.12. Vehmertuvan retki Matkukseen/ Suomen taiteentarinanäyttely Kuopion taidemuseo. Lähtö Vehmerin torilta klo 9. Ilmoittaudu Tarjalle tuvalla tai puh 044 718 5072.

1. adventti-perhejumalanpalvelus klo 13.00 . Lauletaan Hoosianna, koristellaan yhdessä kirkon joulukuusi. Poukama 1-rippikouluryhmän aloituspyhä. Glögiä ja pipareita tarjolla. Ke 6.12. Itsenäisyyspäivän kansanjuhla Suomi 100 Vehmersalmella klo 12 Juhlajumalanpalvelus ja partiolaisten lupauksen anto kirkossa, klo 13 alkaen Juhlaateria seurakuntakodissa ja klo 15 Juhlatilaisuus Majakalla. To 7.12. Käsityö- ja askartelukerho Vehmertuvalla helppoja jouluisia askarteluja. klo 10-12 Adventtilaulajaiset Mustinlahden kylätalossa klo 18.00 Mustinlahdenranta 10, kahvitarjoilu.

Pe 8.12. Joulutapahtuma Hallikkalan tilalla, Adventtilaulajaiset Puutosmäellä Hallikkalantie 80, klo 14-17.30. klo 18.30. Kaija ja Tapio Askartelua, pieni tarvikemaksu, Kekäläisellä, Mäenseläntie 90, jouluista tarjoilua ja joululauluja kahvitarjoilu. ja joulupukki. Anne Korhonen huolehtii musiikista. Lahjakortteja Su 10.12. saatavana. Ilmoittautuminen 2. adventti-messu kirkossa klo etukäteen Oilille puh 040 581 13.00. 3189 järj. yhteistyökumppanit. Ke 13.12. ”Minun maani”-Suomi100Varttuneen väen, lähimmäisen juhlakonsertti klo 18.00 kammarin ja sydänkerhon Vehmersalmen kirkossa. yhteinen joulujuhla klo 11.00 Vehmersalmen, Riistaveden ja seurakuntakodissa. Joulupuuro, Tuusniemen kirkkokuorot joulupukki -mukaan pikkupaketti. Su 3.12

To 14.12.

Koko perheen joulujuhla klo 18.00 esikoululaisten joulukuvaelma kirkossa, Majakalla joulupuuro, arpajaiset ja joulupukki. Järj Vehmersalmen alue- srk, koulu, MLL, partiolaiset, nuorisotalo Majakka ja VehVe. Pe 15.12. Vehmertuvan joulujuhla klo 10 alkaen, jouluista ohjelmaa, joulupuuro ja torttukahvit, arpajaiset, joulupukki. La 16.12. Vehmersalmen perinteinen joulutapahtuma torilla klo 1012 Lions Club Vehmersalmi. Joulupukki-arpajaiset-sinappiaglögiä-joululauluja ym. Su 17.12. 3. adventti Joulumyyjäiset Vehmersalmen koululla klo 10 -14. Perheiden kauneimmat joululaulut klo 16 kirkossa. Joulupuuro, diakonia-myyjäiset ja pika-arpajaiset klo 16.45 lähtien seurakuntakodilla. Kauneimmat joululaulut klo 18 kirkossa. Vehmersalmella ei ole jumalanpalvelusta. Pe 22.12. Vehmersalmen koulun ja kylän kaikkien lasten joulukirkko klo 8.45 kirkossa. Su 24.12. Jouluaatto - Rauhallista joulunaikaa vehmersalmelaisille! Hartaus Puutosmäen hautausmaalla klo 13.00. Hartaus kirkossa klo 15.00. Ma 25.12. Jouluaamun sanajumalanpalvelus klo 8.00 kirkossa.

Vehmersalmi

Ti 26.12. Tapaninpäivän joululaulukirkko klo 13.00 seurakuntakodissa.

Kahvio  Nestekaasu  Rautakauppa  Polttoaine 

Su 31.12. Uuden vuoden aatto - Hartaus uuden vuoden kynnyksellä klo 23.30 kirkossa. Hyvää uutta vuotta kaikille vehmersalmelaisille!

Linnatie 3, 71310 Vehmersalmi Puh. (017) 385 1192 Palvelemme ma-pe 7-18, la 8-18, su 9-18

La 6.1.2018 Loppiainen Sanajumalanpalvelus, joulukuusen riisuminen klo 13 kirkossa. Su 7.1. Sanajumalanpalvelus klo 13 kirkossa. Koonnut Sirpa Miettinen

Vehmeriläinen Vehmeriläinen on Koy Vehmersalmi

pj Ate Savolainen

Toimitus:

Ilmoitukset/taitto:

HUOM! Seuraava Vehmeriläinen-lehti

ry:n tiedotuslehti, joka jaetaan

p.044 0279 522

Päätoimittaja: Pekka Häkkinen,

Mediatalo Honka/JiiPee Spets

ilmestyy keväällä 2018

jokaiseen talouteen Vehmersalmen

ate.savolainen@gmail.com

lehtityöryhmä Juha Immonen, Sirpa

Paino: Lehtisepät Oy

Lisätietoa & ilmoitusmyynti:

alueella.

sihteeri Leena Lundström

Miettinen, Ate Savolainen, Satu Harju,

Lehden jakelu: Suoralähetys Oy

lehtityöryhmä

Painos 1600 kpl

p. 044 518 7239

Tuula Savolainen, Marja-Leena Ludwig,

Julkaisija/hallinto:

leena.lundstrom@koyvehmersalmi.fi

Anja Siljanto ja Mika Tsupari

Koy Vehmersalmi ry

www.koyvehmersalmi.fi

lehti@koyvehmersalmi.fi


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.