Page 1

qÉÉrÉ qÉUÉPûÏ xÉÇxjÉÉ qÉÑÇoÉD

D-qÉÉÍxÉMü AÇMü 18uÉÉ,lÉÉåuWåÇûoÉU 2007


xÉÇmÉÉSMüÐrÉ AÉqÉcrÉÉ WûeÉÉUÉå uÉÉcÉMüÉÇlÉÉ ÌSuÉÉVûÏcrÉÉ sÉ¤É sÉ¤É zÉÑpÉåcNûÉ.WûÏ ÌSuÉÉVûÏ AÉÍhÉ rÉÉWûÏmÉÑRûcrÉÉ ÌSuÉÉtrÉÉ xÉqÉxiÉ qÉUÉPûÏ qÉÉhÉxÉÉÇlÉÉ xÉÑZÉÉcÉÏ AÉÍhÉ xÉqÉ×®ÏcÉÏ eÉÉuÉÉåiÉ rÉÉxÉÉPûÏ qÉÉrÉqÉUÉPûÏ MüÌOûoÉ® AÉWåû Wåû iÉÑqWûÏ eÉÉhÉiÉÉcÉ. ÌSuÉÉVûÏcrÉÉ mÉÉcÉ ÌSuÉxÉÉiÉ erÉÉ MÑüOÒÇûoÉÉiÉ xÉsÉaÉ ÌSuÉå sÉÉaÉiÉÉiÉ irÉÉ bÉUÉiÉ AMüÉsÉÏ qÉ×irÉÔ rÉåiÉ lÉÉWûÏ AzÉÏ AÉZrÉÉÌrÉMüÉ AÉWåû.AÉmÉsrÉÉ qÉWûÉUÉ·í-pÉÔqÉÏiÉcÉ zÉåiÉMüîrÉÉÇcrÉÉ AÉiqÉWûirÉÉÇcrÉÉ ÂmÉÉlÉå UÉåeÉ AMüÉsÉÏ qÉ×irÉÔ bÉQûiÉcÉ AÉWåûiÉ.iÉUÏWûÏ irÉÉoÉÉoÉiÉÏiÉ zÉÉxÉlÉSUoÉÉUÏ AÉÍhÉ AÉmÉsrÉÉ xÉuÉÉïÇcrÉÉ AÇiÉÈMüUhÉÉiÉ xÉÇuÉåSlÉzÉÔlrÉiÉåcÉåcÉ ÌSuÉå sÉÉaÉsÉåsÉå ÌSxÉiÉÉiÉ.rÉÉ mÉËUÎxjÉiÉÏcÉå xÉqrÉMü uÉhÉïlÉ MüUhÉÉUÏ 'xÉWûÉlÉÑpÉÔiÉÏ' WûÏ MüÌuÉiÉÉ rÉÉ AÇMüÉiÉ NûÉmÉsÉÏ AÉWåû. lÉÎeÉMücrÉÉ MüÉVûÉiÉÏsÉ qÉWû¨uÉÉcÉÏ bÉOûlÉÉ qWûhÉeÉå pÉÉUiÉÏrÉ pÉÉÇQûuÉsÉÏ oÉÉeÉÉUÉcÉÏ bÉÉæQûSÉæQû !!xÉuÉïxÉÉqÉÉlrÉ qÉUÉPûÏ qÉÉhÉÔxÉ irÉÉmÉÉxÉÔlÉ SÕU AxÉsÉÉ iÉUÏ AÉrÉxÉÏAÉrÉxÉÏAÉrÉ oÉäÇMåücrÉÉ xÉqÉpÉÉaÉÉÇlÉÏ rÉÉiÉ ÍxÉÇWûÉcÉÉ uÉÉOûÉ EcÉsÉsÉÉ AÉWåû.AÉlÉÇSÉcÉÏ aÉÉå¹ qWûhÉeÉå LMü qÉUÉPûÏ urÉ£üÏ rÉÉ MÇümÉlÉÏcrÉÉ AÉkÉÉUxiÉÇpÉÉÇmÉæMüÐ LMü AÉWåû. rÉÉ urÉ£üÏcÉÉ xjÉÔsÉ mÉËUcÉrÉ rÉÉ AÇMüÉiÉ MüÃlÉ ÌSsÉÉ AÉWåû. rÉÉ AÇMüÉiÉ oÉåVûaÉÉuÉ mÉëzlÉ AÉÍhÉ xÉÉÌWûirÉ xÉÇqÉåsÉlÉÉcrÉÉ ÌlÉuÉQûhÉÔMüÐiÉ EQûÉsÉåsÉÏ kÉÑVûuÉVû rÉÉ SÉålWûÏÇuÉU rÉÉåarÉ AxÉÉ mÉëMüÉzÉ OûÉMüsÉÉ AÉWåû.LMü oÉÉiÉqÉÏ jÉÉåQûÉxÉÉ MüÉ WûÉåDlÉÉ ÌSsÉÉxÉÉ SåhÉÉUÏ AÉWåû AÉÍhÉ SÒxÉUÏ qÉlÉ E̲alÉ MüUhÉÉUÏ AÉWåû.xÉÇuÉåSlÉzÉÏsÉ qÉUÉPûÏ qÉlÉå rÉÉcÉÏ lÉÉåÇS bÉåiÉÏsÉ AzÉÏ AÉzÉÉ AÉWåû. AÉmÉhÉ WûÏ ÌSuÉÉVûÏ xÉqÉ×® qÉlÉÉÇcÉÏ ÌSuÉÉVûÏ qWûhÉÔlÉ xÉÉeÉUÏ MüUÉsÉ AÉÍhÉ qÉUÉPûÏ,qÉUÉPûÏ qÉÉhÉÔxÉ rÉÉÇcÉÏ xÉqÉ×®Ï E¨ÉUÉå¨ÉU uÉÉRåûsÉ rÉÉxÉÉPûÏ lÉåOûÉlÉå mÉërÉ¦É MüUÉsÉ AzÉÏ AÉzÉÉ AÉWåû.


DxÉMüÉVûÉiÉsÉÏ qÉÔVû oÉÉiÉqÉÏ : xÉÏqÉÉpÉÉaÉÉiÉÏsÉ qÉUÉPûÏ oÉÉÇkÉuÉÉÇcrÉÉ aÉVûcÉåmÉÏcÉÏ xÉÑmÉëÏqÉ MüÉåOûÉïMüQÕûlÉ SZÉsÉ lÉuÉÏ ÌSssÉÏ,iÉÉ.25 - qÉWûÉUÉ·í-MülÉÉïOûMü xÉÏqÉÉmÉëzlÉÉoÉÉoÉiÉ UÉerÉ xÉUMüÉUiÉTåïü xÉuÉÉåïŠ lrÉÉrÉÉsÉrÉÉiÉ SÉZÉsÉ MüUhrÉÉiÉ AÉsÉåsrÉÉ SÉurÉÉiÉ rÉÉ mÉëMüUhÉÉiÉÏsÉ qÉѬå eÉÉlÉåuÉÉUÏ- 2008 mÉrÉïÇiÉ ÌlÉÎzcÉiÉ MüUhrÉÉcÉÉ AÉSåzÉ xÉuÉÉåïŠ lrÉÉrÉsÉrÉÉlÉå AÉeÉ ÌSsÉÉ. ÌuÉzÉåwÉ qWûhÉeÉå xÉÏqÉÉpÉÉaÉÉiÉÏsÉ qÉUÉPûÏ pÉÉwÉMüÉÇlÉÉ MüÉrÉSåzÉÏU, bÉOûlÉÉiqÉMü AÍkÉMüÉUÉÇmÉÉxÉÔlÉ uÉÇÍcÉiÉ MüUhrÉÉcrÉÉ xÉÇSpÉÉïiÉÏsÉ UÉerÉÉcrÉÉ AeÉÉïcÉÏWûÏ lrÉÉrÉÉsÉrÉÉlÉå SZÉsÉ bÉåiÉsÉÏ. xÉUlrÉÉrÉÉkÉÏzÉ Måü.eÉÏ.oÉÉsÉM×üwhÉlÉ, lrÉÉrÉqÉÔÌiÉï AËUÎeÉiÉ mÉxÉÉrÉiÉ AÉÍhÉ lrÉÉrÉqÉÔÌiÉï xÉUÉåeÉ MümÉÉÌQûrÉÉ rÉÉÇcrÉÉ ZÉÇQûmÉÏPûÉxÉqÉÉåU xÉÑlÉÉuÉhÉÏ fÉÉsÉÏ. mÉÑRûÏsÉ xÉÑlÉÉuÉhÉÏ eÉÉlÉåuÉÉUÏ qÉÌWûlrÉÉiÉ WûÉåDsÉ. irÉÉcÉÏ iÉÉUÏZÉ A±ÉmÉ ÌlÉÎzcÉiÉ MüUhrÉÉiÉ AÉsÉåsÉÏ lÉÉWûÏ. UÉerÉ zÉÉxÉlÉÉiÉTåïü ÍzÉuÉÉeÉÏUÉuÉ eÉÉkÉuÉ rÉÉÇlÉÏ oÉÉeÉÔ qÉÉÇQûsÉÏ. xÉÏqÉÉmÉëzlÉÉcrÉÉ xÉÇSpÉÉïiÉÏsÉ mÉëMüUhÉ xÉuÉÉåïŠ lrÉÉrÉÉsÉrÉÉmÉÑRåû AÉeÉ mÉÑRûÏsÉ MüÉrÉïuÉÉWûÏxÉÉPûÏ AÉsÉå. qÉÑZrÉ ÌlÉhÉïrÉ rÉÉ mÉëMüUhÉÉiÉÏsÉ qÉѬå ÌlÉÎzcÉiÉ MüUhrÉÉcrÉÉ xÉÇSpÉÉïiÉ WûÉåiÉÉ AÉÍhÉ eÉÉlÉåuÉÉUÏ-2008 qÉkrÉå iÉå MüUhrÉÉcÉÉ AÉSåzÉ lrÉÉrÉÉsÉrÉÉlÉå ÌSsÉÉ. MüÉWûÏ lÉurÉÉ qÉѱÉÇcrÉÉ AÉkÉÉUå xÉÇmÉÔhÉï SÉurÉÉiÉcÉ MüÉWûÏ SÒÂxirÉÉ MüUhrÉÉcÉÏ mÉUuÉlÉÉaÉÏ UÉerÉÉlÉå lrÉÉrÉÉsÉrÉÉMüQåû qÉÉÌaÉiÉsÉÏ WûÉåiÉÏ. SUqrÉÉlÉ, xÉÏqÉÉpÉÉaÉÉiÉÏsÉ qÉUÉPûÏ lÉÉaÉËUMüÉÇlÉÉ MüÉWûÏ MüÉrÉSåzÉÏU ÌMÇüuÉÉ bÉOûlÉÉiqÉMü AÍkÉMüÉUÉmÉÉxÉÔlÉ uÉÇÍcÉiÉ PåûuÉsÉå eÉÉiÉ AxÉsrÉÉcÉÏ iÉ¢üÉUWûÏ qÉWûÉUÉ·íÉiÉTåïü LMüÉ xuÉiÉÇ§É AeÉÉï²ÉUå MüUhrÉÉiÉ rÉåFlÉ irÉÉoÉÉoÉiÉ SÉS qÉÉÌaÉiÉsÉÏ WûÉåiÉÏ. irÉÉ AeÉÉïxÉ lrÉÉrÉÉsÉrÉÉlÉå mÉUuÉÉlÉaÉÏ ÌSsÉÏ. UÉerÉÉcrÉÉ SعÏlÉå WûÏ LMü AlÉÑMÔüsÉ bÉOûlÉÉ qÉÉlÉsÉÏ eÉÉiÉ AÉWåû. LZÉÉ±É UÉerÉÉÌuÉÂkS lrÉÉrÉÉsÉrÉÉiÉ SÉuÉÉ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ ÌMÇüuÉÉ SÉS qÉÉaÉhrÉÉxÉÉPûÏ mÉÔuÉïxÉÔcÉlÉÉ SåFlÉ mÉUuÉÉlÉaÉÏ qÉÉaÉÉuÉÏ sÉÉaÉiÉå. mÉUÇiÉÑ xÉÏqÉÉmÉëzlÉÉcÉÏ ÌMÇüuÉÉ iÉÉå sÉuÉMüU xÉÑOûhrÉÉcÉÏ iÉÉiÉQûÏ sɤÉÉiÉ bÉåFlÉ rÉÉ


mÉUuÉÉlÉaÉÏcrÉÉ mÉÔuÉïxÉÔcÉlÉåiÉÔlÉ xÉuÉsÉiÉ ÍqÉVûÉuÉÏ AzÉÏ qÉÉaÉhÉÏ qÉWûÉUÉ·íÉiÉTåïü MüUhrÉÉiÉ AÉsÉÏ WûÉåiÉÏ. mÉUÇiÉÑ AÉiÉÉ SÉurÉÉcÉå MüÉqÉMüÉeÉcÉ xÉÑ fÉÉsrÉÉlÉå irÉÉcÉÏ AÉuÉzrÉMüiÉÉ lÉxÉsrÉÉcÉå qÉiÉ lrÉÉrÉÉsÉrÉÉlÉå urÉ£ü MåüsÉå. SMüUqrÉÉlÉ, xÉÏqÉÉ mÉëzlÉÉxÉÇSpÉÉïiÉMüÉWûÏ uÉærÉÌ£üMü xuÉÂmÉÉcÉå AeÉïWûÏ lrÉÉrÉÉsÉrÉÉmÉÑRåû ÌuÉcÉÉUÉxÉÉPûÏ AÉeÉ AÉsÉå WûÉåiÉå mÉUÇiÉÑ SÉålÉ UÉerÉÉÇqÉkrÉå SÉuÉÉ xÉÑ AxÉiÉÉlÉÉ uÉærÉÌ£üMü xuÉÂmÉÉcÉå AeÉï ÌuÉcÉÉUÉiÉ bÉåiÉÉ rÉåiÉ lÉÉWûÏiÉ AxÉå xÉÉÇaÉÔlÉ iÉå TåüOûÉVûhrÉÉiÉ AÉsÉå. xÉÏqÉÉpÉÉaÉÉiÉÏsÉ qÉUÉPûÏ pÉÉwÉMüÉÇuÉU AirÉÉcÉÉU WûÉåiÉ AxÉsrÉÉMüQåû sÉ¤É uÉåkÉhÉÉUÉ AeÉïWûÏ UÉerÉÉiÉTåïü MüUhrÉÉiÉ AÉsÉÉ mÉUÇiÉÑ irÉÉuÉU lrÉÉrÉÉsÉrÉÉlÉå ÌlÉhÉïrÉ ÌSsÉÉ lÉÉWûÏ ÌMÇüuÉÉ irÉÉuÉU MüÉåhÉiÉåWûÏ qÉiÉmÉëSzÉïlÉWûÏ MåüsÉå lÉÉWûÏ.


xÉWûÉlÉÑpÉÔiÉÏ MÑüxÉÑqÉÉaÉëeÉ EpÉå pÉuÉiÉÏ mÉëÉxÉÉS aÉaÉlÉpÉåSÏ mÉjÉÏ sÉÉåMüÉÇcÉÏ WûÉårÉ SÉOû aÉSÏï mÉëpÉÉ SÏmÉÉÇcÉÏ TÑüsÉå AliÉUÉVûÏ SÉæsÉiÉÏcÉÏ ÌlÉiÉ cÉÉsÉiÉå ÌSuÉÉVûÏ ! MüÉåmÉîrÉÉxÉÏ aÉÑhÉaÉÑhÉiÉ AlÉç ApÉÇaÉ EpÉÉ MåüuWûÉcÉÉ LMü iÉÉå AmÉÇaÉ pÉÉåuÉiÉÏcÉÉ AÇkÉÉU eÉÉå ÌlÉqÉÉsÉÉ WØûSÌrÉ irÉÉcrÉÉ eÉhÉÑ eÉÉiÉ AÉ´ÉrÉÉsÉÉ ! eÉÏpÉ fÉÉsÉåsÉÏ AÉåUQÕûlÉ zÉÉåwÉ cÉÉU ÌSuÉxÉÉÇcÉÉ irÉÉiÉWûÏ EmÉÉxÉ lÉrÉlÉ ÍjÉeÉsÉå jÉUjÉUÌiÉ WûÉiÉmÉÉrÉ ÃmÉ SælrÉÉcÉå EpÉå qÉÔiÉï MüÉrÉ ? MüÐuÉ rÉÉuÉÏ mÉhÉ iÉrÉÉcÉÏ MÑühÉÉsÉÉ eÉÉiÉ EmÉWûÉxÉÑlÉÏ mÉxÉUsrÉÉ MüUÉsÉÉ iÉÉåcÉ rÉåD MÑüÍhÉ mÉUiÉÑlÉÏ qÉeÉÔU oÉbÉÑÌlÉ SÏlÉÉ irÉÉ EkÉÉhÉÔlÉ FUqWûhÉå, UÉÌWûlÉ ÌSlÉ LMü qÉÏ EmÉÉzÉÏ mÉUÏ sÉÉpÉÔSå SÉålÉ bÉÉxÉ rÉÉxÉÏ ÎZÉxÉÉ AÉåiÉÑÌlÉ irÉÉ pÉÑYrÉÉ AÉåÇeÉVûÏiÉ cÉÉsÉÑ sÉÉaÉå iÉÉå SÏlÉoÉÇkÉÑ uÉÉOû. -AÉÍhÉ kÉÌlÉMüÉÇcÉÏ uÉÉWûlÉå mÉjÉÉiÉ eÉÉiÉ WûÉåiÉÏ iÉÏ AÉmÉÑsrÉÉ qÉSÉiÉ!


SJÕÀÕ cÕvÕÕ®ÕÕÇ lÕUcÕU ÕÆhÕÏÏ³Õ kÕÕ®ÕJÕÀ, jc³Õ mkÕhvÕÕlÕ cÕivÕ DÕmÕlÕÕvÕÕ JÕÀáCÕÕÇlÕjÕÇ hÕÕC³ÕÕlÕ {JÕÀuÕèvÕ ÐÕÕkÕb. KÕ[yÕ[èvÕ pÕÕiÕ ³ÕÕkÕÕÇ DÕÕÕÆCÕ hÕÏÕCÕhÕCÕÕvÕb DÕÕhÕCÕ DÕÕhÕçíDÕÕhÕ hÕçínÕ³ÕuÕÕ uÕÕiÕÕkÕb DÕµÕÕÇ cÕÕPÕÕÇ DÕO³Õ#ÕhÕoÕ®ÕÕÇ OÕ[hÕ[. JÕÀíkÕU DÕhÕIÕÕlÕÕvÕb pÕvcÕuÕíuÕÕÇ. ÕÆpÕ®ÕÕÇ F®sÕ, DÕÕµÕÕ ÕÆJÕÀbkÕÕ DÕÕJÕÀÕb#ÕÕ JÕÀOÕÕÇ®Õ yÕÕUiÕuÕÕÇ vÕknlÕÕÇ. nÕÇ DÕhÕí#ÕÕ cÕvÕÕlÕ DÕÕhÕçíDÕÕhÕ GiÕkÕuÕÕÇ vÕknlÕÕÇ, ÕÆlÕ®Õb DÕÕjçíhÕCÕ hÕáC³ÕÕ®³ÕÕ cÕnÕjÕä£ mÕÕÕÆnl³Õ hÕÕÆj<Õoí®³ÕÕ JÕÀÌ. iÕb. vÕÕ. pÕçíiÕUíJÕÀjÕbvÕÕÇ kÕ [Õ@. ÕÆkÕ. YÕÕ. oíµÕhÕÕb[îÕÕbvÕÕÇ iÕíu³ÕÕ mÕÕuÕÕÇ JÕÀíuÕb DÕÕÕÆCÕ JÕÀíkÕU uÕíKÕvÕ-kÕÕ®ÕvÕÕlÕ cÕvÕëhÕèlÕ jcÕCÕÕjÕÇ cÕÕÇ ÕÆvÕkÕ[CÕáJÕÀÕÇ®³ÕÕ OÕècÕOÕÕcÕ DÕÕKÕÕ[îÕÕlÕ GlÕjuÕí. cÕiÕ cÕÕ$Õ JÕÀÕnÕÇ nÕlÕ®Õb jÕKÕèvÕ vÕ þíkÕlÕÕ cÕÕÇ PÕìuÕí. mÕkÕ&hÕÏLÕcÕ cÕÕP³ÕÕ cÕlÕoÕj-kÕÕ®ÕJÕÀ yÕbOÕè-YÕÕÆiÕvÕÕÇb®ÕÕ JÕÀÕÌuÕ IÕíCÕb ní cÕÕPÕb JÕÀlÕ&k³Õ nçílÕb. ÕÆlÕLÕb hÕÕÆnuÕÕ DÕÕvÕboÕµ®Õ³ÕÕ&®ÕÕ OÕJÕwJÕÀÕ yÕmÕuÕÕ. cÕábyÕF&, hÕáCÕí, vÕÕiÕhÕèj, DÕÕÌjbiÕÕyÕÕo, ÕÆyÕuÕÕmÕhÕèj lÕí nÌojÕyÕÕo SkÕ{îÕÕ cÕçíþîÕÕ cÕnÕjÕä£ÕcÕOÕu³ÕÕ DÕÕÕÆCÕ l³ÕÕyÕÕníj®³ÕÕ ÕÆkÕµÕÕuÕ hÕÕÆjmÕjÕlÕèvÕ hÕ$ÕÕb®ÕÕ hÕÕTmÕ hÕ[uÕÕ. `lÕácnÕÇ GY³ÕÕ jÕnÕ, DÕÕcnÕÇ lÕácÕ®³ÕÕ hÕÕþÕǵÕÕÇ DÕÕnçílÕ.' ³ÕÕ cÕpÕJÕÀájÕ®ÕÕÇ ÕÆJÕÀcÕÕvÕ oçívÕµÕí hÕ$Õb DÕÕuÕÕÇ. mÕiÕUÕÇJÕÀ[èvÕ cÕolÕÕÇ®ÕÕ nÕlÕ hÕá{í JÕÀíuÕÕ iÕíuÕÕ. hÕ$Õ ÕÆuÕnÕ³Õ®ÕÕ JÕÀuÕ vÕmÕCÕÕN³ÕÕbvÕÕÇ HÕÀçívÕ JÕÀíuÕí DÕÕÕÆCÕ hÕÕÕÆþbyÕÕ k³ÕJÕwlÕ JÕÀíuÕÕ. SJÕÀÕ KÕèhÕ k³ÕÕhÕJÕÀ mlÕjÕkÕj cÕÕPÕÕ cÕlÕoÕjÕbµÕÕÇ OÕÕiÕÕ pÕáUuÕÕ. l³ÕÕ OÕÕi³ÕÕuÕÕ yÕUJÕÀìÕÇ DÕÕuÕÕÇ, hÕÏl³Õ#Õ YÕíìÕÇbvÕÕÇ. oçívÕ cÕÕÆnvÕí cÕÕÇ ÕÆHÕÀjlÕÕÇ®³ÕÕ PÕbPÕÕkÕÕlÕÕlÕ mÕÕhÕ[uÕí nçílÕí. pÕkÕUhÕÕmÕ cÕÕÆnvÕÕYÕjÕ®³ÕÕ jÕ$ÕÕÇ DÕÕiÕiÕÕ[ÕÇ®³ÕÕ yÕÕJÕÀÕbkÕj ÕÆJÕÀbkÕÕ yÕmÕ®³ÕÕ mÕÕÇìkÕj DÕbiÕ cÕçí[èvÕ PÕçíhÕC³ÕÕlÕ iÕíu³ÕÕ. oj oámÕN³ÕÕ ÕÆlÕmÕN³ÕÕ ÕÆokÕµÕÕÇ vÕk³ÕÕ iÕÕkÕÕlÕ, vÕk³ÕÕ cÕÕCÕmÕÕbvÕÕ YÕíìC³ÕÕlÕ kÕíiÕUÕ DÕÕvÕbo ÕÆcÕUlÕ nçílÕÕ. µÕjÕÇj LÕJÕÀlÕ nçílÕb hÕCÕ cÕvÕ DÕÕÆOÕJÕÀÕÕÆOÕJÕÀ GcÕuÕèvÕ ³ÕílÕ nçílÕb. vÕkÕí $Õ+CÕÕvÕáyÕbOÕ vÕk³ÕÕ ÕÆpÕknÕȳÕÕvÕb iÕábHÕÀuÕí pÕÕlÕ nçílÕí. ÕÆpÕLÕb pÕÕF&vÕ ÕÆlÕLÕb DÕvÕçíKÕb mkÕÕiÕlÕ, DÕÕhÕáuÕJÕÀÕÇ, DÕÕµkÕÕmÕvÕ, pÕíkÕCÕÕ®ÕÕÇ DÕÕcÕb$ÕCÕb. JÕÀOÕÕÇ ìíyÕuÕKÕá®ÕÕÇ& lÕj JÕÀOÕÕÇ pÕÕÆcÕvÕÕÇkÕj oácÕ[uÕíuÕÕÇ mÕlÕjbpÕÕÇ. ÕÆvÕIÕlÕÕvÕÕ vÕÕvÕÕ YÕíìÕÇb®ÕÕÇ cÕÕP³ÕÕkÕj KÕÌjÕlÕ. ³ÕÕ DÕÕÕÆlÕL³ÕÕ®³ÕÕ GlÕjÕF&lÕ cÕÕÇ JÕÀÕ³Õ oílÕ nçílÕí? cÕjÕþÕÇ YÕÕ<Õí®³ÕÕ mÕÐÕÕÆmLÕlÕÕÇkÕj®Õb k³ÕÕK³ÕÕvÕ DÕÕÕÆCÕ cÕÕP³ÕÕ hÕá{®³ÕÕ yÕílÕÕbkÕj®Õb DÕÕoÕvÕ-hÕÏoÕvÕ. l³ÕÕuÕÕ ³ÕíCÕÕN³ÕÕ GlmHÕÀèlÕ&


hÕÏÕÆlÕmÕÕoÕvÕb níuÕÕkÕlÕ nçílÕí. cÕjÕþÕÇ YÕÕ<ÕÕ cÕjlÕ DÕmÕuÕÕÇ lÕjÕÇ DÕpÕèvÕ ÕÆlÕ®³ÕÕmÕÕþÕÇ uÕçíJÕÀÕb®³ÕÕ cÕvÕÕlÕ ÕÆJÕÀlÕÕÇ ÕÆvÕÿÕ DÕÕní, DÕÕhÕáuÕJÕÀÕÇ DÕÕní ní hÕÕnèvÕ cÕÕÇ YÕÕjÕkÕlÕ nçílÕí. DÕÕpÕkÕj cÕÕP³ÕÕ hÕámlÕJÕÀÕblÕèvÕ kÕÕ®ÕJÕÀ cÕÕPÕÕ nÕlÕ OÕªvÕ ÕÆnb[lÕ nçílÕÕ. DÕÕpÕ cÕÕÇ kÕÕ®ÕJÕÀÕb®ÕÕ nÕlÕ OÕªvÕ vÕkÕvÕkÕí cÕvÕçíhÕÏÕblÕ hÕÕnlÕ nçílÕí. JÕÀÕÌlÕáJÕÀÕlÕ vnÕlÕÕvÕÕ ®ÕÕÆJÕÀlÕ nçíTvÕ pÕÕlÕ nçílÕí. cÕÕP³ÕÕDÕÕOÕÕÇ lÕhÕYÕj FLÕb ³ÕíTvÕ hÕçínçí®ÕuÕíu³ÕÕ cÕÕP³ÕÕ DÕiÕÏoèlÕÕb®ÕÕ, cÕÕP³ÕÕ hÕámlÕJÕÀÕb®ÕÕ nÕ mÕvcÕÕvÕ nçílÕÕ. kÕÕ®ÕJÕÀ- cÕlÕoÕjÕb®³ÕÕ hÕÏl³Õ#Õ YÕíìÕÇvÕb cÕÕÇ G®ÕbyÕUèvÕ ³ÕílÕ nçílÕí. kÕÕ{l³ÕÕ hÕÕÕÆþby³ÕÕvÕb DÕkÕÕJÕÀd nçílÕ nçílÕí. 21 mÕhìíbyÕjuÕÕ cÕlÕhÕÕÆ$ÕJÕÀÕ jkÕÕvÕÕ PÕÕu³ÕÕ DÕÕÕÆCÕ cÕÕP³ÕÕ DÕÕ³Õá<³ÕÕ®ÕÕ kÕíiÕ lÕáHÕÀÕvÕ kÕÕ{uÕÕ. DÕÕlÕÕhÕ³Õ¥lÕ®ÕÕÇ OÕÕkÕhÕU jíbiÕÕUCÕb kÕÕìÕkÕÕÇ DÕµÕÕ iÕlÕÕÇvÕb ÕÆokÕmÕ hÕUÕ³ÕuÕÕ uÕÕiÕuÕí. HÕÀçívÕ, hÕ$Õb, F&-cÕíumÕ. oèjoèj®³ÕÕ YÕÕiÕÕlÕuÕÕÇ, JÕÀOÕÕÇ vÕ YÕíìuÕíuÕÕÇ cÕÕCÕmÕb cÕÕP³ÕÕmÕÕþÕÇ DÕÕhÕKÕáµÕÕÇvÕb KÕhÕÕ³ÕuÕÕ uÕÕiÕuÕÕÇ. hÕÏ®ÕÕj JÕÀjÕ³ÕuÕÕ uÕÕiÕuÕÕÇ. nÕ nÕ cnCÕlÕÕ mÕbhÕJÕÀÕ&®Õb SJÕÀ ÕÆkÕµÕÕuÕ pÕÕUb ÕÆkÕCÕuÕb iÕíuÕb. ®ÕÕjÕÇ yÕÕpÕèbvÕÕÇ mÕboíµÕ ³ÕÕ³ÕuÕÕ uÕÕiÕuÕí. kÕãÊÕhÕ$Õb DÕÕÕÆCÕ ìÕÇ. knÕÇ. pÕiÕlÕnÕÇ cÕÕiÕí jÕÕÆnuÕb vÕknlÕb. ojjçípÕ JÕÀáþb cÕáuÕÕKÕlÕ lÕj JÕÀáþb hÕÏÕÆlÕÕƯçÀ³ÕÕ. ³ÕµÕÕ®³ÕÕ ÕÆoµÕívÕb YÕjOÕÕkÕ ÕÆvÕIÕÕuÕíuÕÕÇ cÕÕPÕÕÇ iÕÕ[ÕÇ l³ÕÕbvÕÕnÕÇ ÕÆomÕlÕ nçílÕÕÇ. pÕÕCÕkÕlÕ nçílÕÕÇ. ÕÆlÕuÕÕ KÕÕÇU IÕÕuÕC³ÕÕ®ÕÕ SJÕÀ DÕOÕcÕ hÕϳÕlvÕ PÕÕuÕÕ. nÕlÕJÕÀCÕbiÕuÕíJÕÀj ³ÕÕbvÕÕÇ cÕÕP³ÕÕkÕj `cÕÕÇ cÕlÕoÕjÕbvÕÕ hÕÌmÕí kÕÕìlÕí' nÕ KÕçíìÕ ÕÆvÕ iÕÕÆuÕ®s DÕÕjçíhÕ JÕÀíuÕÕ. l³ÕÕb®³ÕÕ hÕÕþÕÇjÕK³ÕÕbvÕÕÇ JÕÀÕ{uÕíu³ÕÕ SJÕÀÕ hÕÏ®ÕÕjhÕ$ÕJÕÀÕlÕ `mÕÕÕÆnl³ÕÕlÕ m$ÕÕÇlkÕ DÕÕÕÆCÕ OÕvÕoÕÌuÕlÕ ³ÕÕb®ÕÕ kÕÕhÕj JÕÀjC³ÕÕlÕ ³ÕílÕ DÕÕní,' DÕmÕb ÕÆJÕÀUmÕkÕÕCÕb ÕÆkÕOÕÕvÕ JÕÀíuÕíuÕb nçílÕb. ³ÕÕ DÕÕjçíhÕÕbkÕj cÕuÕÕ ÕÆvÕkÕíovÕ JÕÀjÕkÕb uÕÕiÕuÕb. l³ÕÕcÕO³Õí hÕÏl³ÕÕjçíhÕ JÕÀjCÕb cÕÕ$Õ cÕÕÇ JÕÀìÕ#ÕÕvÕb ìÕUuÕb nçílÕb. mÕÕÕÆnl³Õ-mÕpÕiÕ DÕµÕÕ hÕÏl³ÕíJÕÀ cÕjÕþÕÇ IÕjÕÇ nÕ ÕÆkÕ<Õ³Õ ®ÕÕÆ®Õ&uÕÕ iÕíuÕÕ. uÕçíJÕÀÕbvÕÕÇ hÕ$ÕÕbvÕÕÇ, HÕÀçívÕkÕªvÕ ÕÆvÕ<ÕíOÕ vÕçíbokÕuÕÕ. cÕÕPÕb ÕÆvÕjhÕjÕÕÆOÕlkÕ ÕÆmÕ× JÕÀjC³ÕÕmÕÕþÕÇ cÕuÕÕ DÕÕÆvÕ®sívÕb kÕÕÆJÕÀuÕÕb®ÕÕÇ vÕçíìÕÇmÕ hÕÕþkÕÕkÕÕÇ uÕÕiÕuÕÕÇ. DÕJÕÀÕjCÕ SJÕÀ kÕÕo ÕÆvÕcÕÕ&CÕ JÕÀíuÕÕ iÕíuÕÕ nçílÕÕ. DÕÕlÕÕhÕ³Õ¥lÕ®³ÕÕ hÕÏ®ÕÕjÕ®ÕÕÇ hÕÕlÕUÕÇ KÕÕuÕÕÇ DÕçí{uÕÕÇ iÕíuÕÕÇ nçílÕÕÇ. nÕÇ hÕá{®³ÕÕ IÕmÕjCÕÕÇ®ÕÕÇ vÕÕboÕÇ nçílÕÕÇ ³ÕÕ®ÕÕÇ l³ÕÕ kÕíUÕÇ cÕuÕÕ DÕbOÕáJÕÀnÕÇ JÕÀuhÕvÕÕ vÕknlÕÕÇ. DÕÕpÕkÕj DÕO³Õ#ÕhÕoÕ®³ÕÕ JÕÀçíCÕl³ÕÕnÕÇ ÕÆvÕkÕ[CÕáJÕÀÕÇlÕ vÕ IÕ[uÕíuÕÕÇ iÕçíä vÕblÕj IÕ[uÕÕÇ. cÕlÕoÕjÕbvÕÕ hÕÕþkÕuÕíu³ÕÕbhÕÌJÕÀÕÇ µÕbYÕjíJÕÀ cÕlÕhÕÕÆ$ÕJÕÀÕ iÕnÕU PÕÕu³ÕÕ. pÕCÕè l³ÕÕ nkÕílÕ ÕÆkÕju³ÕÕ. l³ÕÕlÕ mÕÕþíJÕÀ cÕÕPÕí cÕlÕoÕj nçílÕí. l³ÕÕbvÕÕ yÕouÕÕÇ hÕÕÆ$ÕJÕÀÕ ÕÆcÕUkÕèvÕ oíC³ÕÕmÕÕþÕÇ cÕÕÇ ÕÆpÕkÕÕhÕÕ[ OÕ[hÕ[lÕ nçílÕí. jçípÕ mÕJÕÀÕUÕÇ `hÕÕÆ$ÕJÕÀÕ ÕÆcÕUÕuÕÕÇ JÕÀÕ?' DÕmÕb ÕÆkÕ®ÕÕªvÕ ÕÆkÕ®ÕÕªvÕ cÕÕÇ cÕlÕoÕjÕbvÕÕ JÕÀÕkÕ DÕÕCÕuÕÕ DÕmÕíuÕ. l³ÕÕ®ÕyÕjçíyÕj DÕÕvÕboÕ®³ÕÕ yÕÕlÕc³ÕÕnÕÇ cÕvÕ HÕÀáuÕkÕlÕ nçíl³ÕÕ. `DÕÕcnÕÇ onÕ®³ÕÕ onÕ cÕlÕb lÕácnÕuÕÕ hÕÕÆnu³ÕÕ hÕmÕblÕÕÇ®Õb cÕlÕ oíTvÕ DÕÕpÕ hÕÕþkÕuÕÕÇ. `DÕÕlÕÕ®Õ lÕíjÕ JÕÀáÕÆj³Õj JÕÀíuÕÕÇ. hÕÕ®Õ mÕáìÕÇ iÕíuÕÕÇlÕ. vÕTb®ÕÕ iÕrÕ GÐÕÕ DÕÕÌjbiÕÕyÕÕouÕÕ hÕÕþkÕlÕçí³Õ.' `uÕçíJÕÀÕb®ÕÕ hÕÏÕÆlÕmÕÕo DÕhÕèkÕ& kÕÕìlÕçí³Õ. DÕÕhÕCÕnèvÕ lÕácnÕuÕÕ cÕlÕ oílÕÕnílÕ. JÕÀÕUpÕÕÇ®Õb JÕÀÕjCÕ vÕÕnÕÇ. lÕácnÕÇ yÕnácÕlÕÕvÕb ÕÆvÕkÕ[èvÕ ³ÕíCÕÕj vÕJÕwJÕÀÕÇ.' ³ÕÕ kÕÕkÕ[îÕÕ vÕknl³ÕÕ. nÕÇ KÕbyÕÕÇj kÕmlÕáÕÆmLÕlÕÕÇ nçílÕÕÇ.


SJÕÀíJÕÀÕ cÕlÕÕmÕÕþÕÇ cÕÕÇ pÕÕÇkÕ ìÕJÕÀlÕ nçílÕí. cÕÌuÕçíiÕCÕlÕÕÇ mkÕlÕ: pÕÕlÕ nçílÕí. yÕJÕÀáUÕÇ®³ÕÕ HÕÀáuÕÕmÕÕjKÕb lÕí DÕuÕiÕo ÕÆìhÕlÕ nçílÕí. l³ÕÕ®Õ DÕhÕèkÕÕ&F&vÕb pÕhÕlÕ nçílÕí. DÕKÕíjÕÇmÕ ÕÆvÕJÕÀÕuÕÕ®³ÕÕ DÕÕou³ÕÕ ÕÆokÕµÕÕÇ DÕÕÌjbiÕÕyÕÕouÕÕ hÕçínçí®ÕuÕí. ÕÆlÕLÕuÕÕÇ hÕÕÆjÕÆmLÕlÕÕÇ OÕJÕwJÕÀÕoÕ³ÕJÕÀ nçílÕÕÇ. yÕjçíyÕj DÕÕcÕ®Õí DÕ@[knçíJÕÀíì ÕÆcÕ$Õ DÕÕ[JÕÀj DÕÕuÕí nçílÕí. l³ÕÕbvÕÕ lÕÕÇ uÕiÕí®Õ KÕìJÕÀuÕÕÇ. ÕÆvÕkÕ[CÕáJÕÀÕÇ®³ÕÕ DÕvÕíJÕÀ DÕl³ÕÕkÕµ³ÕJÕÀ ÕÆvÕ³ÕcÕÕb®ÕÕÇ ÕÆlÕLÕb hÕÕ³ÕcÕuuÕÕÇ PÕÕuÕíuÕÕÇ nçílÕÕÇ. hÕÏl³ÕíJÕÀ ÕÆvÕkÕ[CÕáJÕÀÕÇuÕÕ vÕçíbokÕnÕÇ þíkÕCÕb ní DÕÕÆvÕkÕÕ³Õ& DÕmÕlÕb. JÕÀçíCÕÕ GcÕíokÕÕjÕ®ÕÕÇ hÕÕÆ$ÕJÕÀÕ, JÕÀíknÕ DÕÕÕÆCÕ JÕÀµÕÕÇ DÕÕuÕÕÇ ní ÕÆlÕ®³ÕÕlÕ ÕÆuÕÕÆnu³ÕÕvÕblÕj®Õ lÕÕÇ µÕípÕÕj®³ÕÕ cÕçínçíjyÕbo cÕlÕhÕíìÕÇlÕ ìÕJÕÀC³ÕÕlÕ ³ÕÕkÕÕÇ DÕmÕÕ ÕÆvÕ³ÕcÕ DÕÕní. FLÕb cÕlÕoÕjÕb®³ÕÕ hÕáÕÆmlÕJÕÀíkÕj DÕOÕèvÕcÕOÕèvÕ JÕÀíuÕíu³ÕÕ KÕáCÕÕ SkÕ{ÕÇ®Õ cÕlÕhÕÕÆ$ÕJÕÀÕ hÕçínçí®Õu³ÕÕ®ÕÕÇ ÕÆvÕµÕÕCÕÕÇ nçílÕÕÇ. l³ÕÕnÕÇ DÕO³ÕÕ&kÕj mÕçí[èvÕ ÕÆouÕíu³ÕÕ. cÕlÕhÕÕÆ$ÕJÕÀÕ JÕÀáCÕÕÇnÕÇ DÕÕCÕÕkÕÕÇ ÕÆvÕ ÕÆlÕ®ÕÕÇ vÕçíbo vÕ nçílÕÕ lÕÕÇ mÕjU hÕíìÕÇlÕ hÕ[ÕkÕÕÇ nÕ KÕÕJÕw³ÕÕ. DÕ@[. DÕÕ[JÕÀjÕbvÕÕÇ nÕÇ yÕíJÕÀÕ³ÕoíµÕÕÇj hÕ×lÕ DÕÕ#ÕíhÕÕn& DÕÕní ní ÕÆvÕkÕÕ&®ÕvÕ DÕÕÆOÕJÕÀÕN³ÕÕb®³ÕÕ lÕíknÕ®Õ ÕÆvÕoµÕ&vÕÕuÕÕ DÕÕCÕuÕb. l³ÕÕyÕÎuÕ l³ÕÕbvÕÕ JÕÀÕnÕÇnÕÇ mhÕäÕÇJÕÀjCÕ oílÕÕ DÕÕuÕb vÕÕnÕÇ. DÕÕlÕÕhÕ³Õ¥lÕ PÕÕuÕíu³ÕÕ SJÕÀèCÕ cÕlÕoÕvÕÕ®ÕÕnÕÇ l³ÕÕbvÕÕ JÕÀÕnÕÇ DÕboÕpÕ vÕknlÕÕ. JÕÀOÕÕÇ lÕí mÕÕ[íhÕÕ®ÕµÕí lÕj JÕÀOÕÕÇ mÕnÕµÕíhÕ³Õ¥lÕ DÕÕJÕÀ[Õ mÕÕbiÕlÕ nçílÕí. oámÕN³ÕÕ ÕÆokÕµÕÕÇ SJÕÀèCÕ 648 cÕlÕhÕÕÆ$ÕJÕÀÕ hÕíìÕÇlÕèvÕ ÕÆvÕIÕÕu³ÕÕ. hÕíìÕÇlÕèvÕ ÕÆvÕIÕÕuÕíu³ÕÕ hÕÕÆ$ÕJÕÀÕb®ÕÕ DÕÕJÕÀ[Õ vÕçíbokÕnÕÇlÕu³ÕÕ DÕÕJÕÀ[îÕÕµÕÕÇ lÕblÕçílÕblÕ pÕáUu³ÕÕvÕblÕj®Õ cÕlÕcÕçípÕCÕÕÇuÕÕ mÕá©kÕÕlÕ JÕÀjlÕÕ ³ÕílÕí. FLÕb l³ÕÕ vÕçíbokÕnÕÇ®ÕÕ®Õ cÕáUÕlÕ hÕÊÕÕ vÕknlÕÕ. nÕÇ iÕçíä hÕèCÕ&hÕCÕí DÕkÕÌOÕ DÕÕní. cÕlÕcÕçípÕCÕÕÇ®ÕÕ ÕÆvÕJÕÀÕuÕ lÕj DÕl³ÕblÕ OÕJÕwJÕÀÕoÕ³ÕÕÇ ÕÆvÕ DÕÕÆkÕµkÕmÕvÕÕÇ³Õ nçílÕÕ. SkÕ{îÕÕ pÕvÕmÕbhÕJÕÀÕ&vÕblÕj, mÕlÕlÕ iÕíuÕíu³ÕÕ cÕÕP³ÕÕ cÕlÕÕb®³ÕÕ DÕçíIÕÕvÕblÕj cÕuÕÕ JÕÀíkÕU 134 cÕlÕb ÕÆcÕUÕuÕÕÇ nçílÕÕÇ! ³ÕÕ iÕçíäÕÇkÕj cÕÕPÕÕ®Õ JÕÀÕ³Õ DÕÕpÕèyÕÕpÕ讳ÕÕ JÕÀáCÕÕ®ÕÕnÕÇ ÕÆkÕµkÕÕmÕ yÕmÕCÕb JÕÀþÕÇCÕ nçílÕb. cÕÕP³ÕÕ nÕlÕÕlÕ oçívÕµÕí KÕCÕKÕCÕÕÇlÕ hÕ$Õb nçílÕÕÇ. DÕmÕbK³Õ HÕÀçívÕ DÕÕuÕíuÕí nçílÕí. ìÕÇ. knÕÇ.kÕj yÕÕjÕ kÕÕpÕílÕçí mÕbYÕÕk³Õ DÕO³Õ#Õ cnCÕèvÕ cÕÕPÕÕ HÕÀçíìçí oÕKÕkÕlÕ nçílÕí DÕÕÕÆCÕ mÕÕ[íyÕÕjÕ kÕÕpÕlÕÕ cÕuÕÕ 134 cÕlÕb ÕÆcÕUÕu³ÕÕ®Õb pÕÕnÕÇj nçílÕb? DÕµÕJÕw³Õ. JÕÀíkÕU DÕµÕJÕw³Õ. vÕámÕlÕÕÇ hÕáCÕí-cÕábyÕF& yÕíjÕÇpÕ®Õ 150 ®³ÕÕ IÕjÕlÕ pÕÕlÕ nçílÕÕÇ. nÕÇ hÕçíJÕÀU DÕÕµkÕÕmÕvÕb vÕknílÕ. yÕnálÕíJÕÀÕbvÕÕÇ cÕuÕÕ oÕKÕkÕèvÕ hÕÕÆ$ÕJÕÀÕ yÕbo JÕÀíu³ÕÕ nçíl³ÕÕ. yÕÕJÕÀÕÇ®³ÕÕ pÕÕiÕÕb®ÕÕ YÕjIÕçímÕ hÕÕÕÆþbyÕÕ lÕj pÕiÕpÕÕnÕÇj nçílÕÕ. cÕuÕÕ mÕÕ[ílÕÕÇvÕµÕí cÕlÕb ÕÆcÕUkÕÕÇlÕ nÕ cÕÕPÕÕ DÕboÕpÕ kÕÕmlÕkÕ nçílÕÕ. ³ÕÕ DÕlÕJÕw³Õ& ÕÆvÕJÕÀÕuÕÕ®ÕÕ DÕLÕ& uÕÕkÕlÕ hÕjlÕlÕ DÕmÕlÕÕvÕÕ cÕÕPÕÕ HÕÀçívÕ mÕlÕlÕ mÕnÕ lÕÕmÕ KÕCÕKÕCÕlÕ nçílÕÕ. pÕÕiÕçípÕÕiÕ®Õí cÕlÕoÕj hÕávÕ:hÕávnÕ ÕÆkÕ®ÕÕjlÕ nçílÕí. `ní JÕÀmÕb µÕJÕw³Õ DÕÕní? DÕÕcÕ®ÕÕÇ cÕlÕb iÕíuÕÕÇ JÕÀáþb?' cÕÕÇ ÕÆvÕ©ÊÕj PÕÕuÕí nçílÕí. hÕÕÆnu³ÕÕ iÕnÕU PÕÕuÕíu³ÕÕ hÕÕÆ$ÕJÕÀÕbmÕÕjKÕÕÇ cÕÕPÕÕÇ nÕÇ cÕlÕbnÕÇ nkÕílÕ ÕÆkÕªvÕ iÕíuÕÕÇ nçílÕÕÇ. ÕÆouÕíu³ÕÕ ÕÆvÕJÕÀÕuÕÕkÕj cÕÕ$Õ


JÕÀáCÕÕ®ÕÕ®Õ ÕÆkÕµkÕÕmÕ yÕmÕlÕ vÕknlÕÕ. SJÕÀ iÕçíä FLÕb vÕcÕèo JÕÀjCÕb pÕ©jÕÇ®Õb DÕÕní. ÕÆo. 5 mÕhìíbyÕjuÕÕ DÕÕcÕ®Õí SJÕÀ mvÕínÕÇ DÕÕÌjbiÕÕyÕÕouÕÕ iÕíuÕí DÕmÕlÕÕvÕÕ cÕjÕþkÕÕ[Õ mÕÕÕÆnl³Õ hÕÕÆj<Õoí®³ÕÕ JÕÀÕ³Õ&JÕÀÕjÕÇ cÕb[UÕkÕj®Õí SJÕÀ mÕom³Õ l³ÕÕbvÕÕ YÕíìuÕí. `³ÕÕ ÕÆvÕkÕ[CÕáJÕÀÕÇlÕ cÕ. o. nÕlÕJÕÀCÕbiÕuÕíJÕÀj ní JÕÀÕnÕÇ PÕÕuÕb lÕjÕÇ ÕÆkÕpÕ³ÕÕÇ nçíCÕÕj DÕÕnílÕ. [nÕJÕÀí ní oámÕjí ³ÕílÕÕÇuÕ. cÕÕÇvÕÕ hÕÏYÕè kÕ o. lÕÕ. YÕçímÕuÕí ní ÕÆlÕmÕjí kÕÕ ®ÕÕÌLÕí DÕÕÕÆCÕ jÕpÕvÕ KÕÕvÕ ní µÕíkÕìÕÇ ³ÕíCÕÕj DÕÕnílÕ. lÕíknÕ cÕÕÇvÕÕ hÕÏYÕèbvÕÕ GcÕíokÕÕjÕÇ cÕÕiÕí I³ÕÕ³ÕuÕÕ mÕÕbiÕÕ' DÕmÕÕ ÕÆvÕjçíhÕ ³ÕÕ mÕom³ÕÕbvÕÕÇ ÕÆouÕÕ. (³ÕÕ®ÕÕ hÕájÕkÕÕ cÕÕP³ÕÕhÕÕµÕÕÇ DÕÕní.) KÕÕvÕÕbvÕÕ 25 nèvÕ DÕÕÆOÕJÕÀ cÕlÕí hÕ[CÕÕj vÕÕnÕÇlÕ DÕmÕbnÕÇ YÕÕÆkÕ<³Õ l³ÕÕbvÕÕÇ lÕíknÕ kÕlÕ&kÕuÕb nçílÕb. lÕí HÕÀJÕwlÕ hÕÕ®ÕÕbvÕÕÇ ®ÕáJÕÀuÕb. lÕíknÕ YÕÕjlÕÕlÕu³ÕÕ `uÕçíJÕÀµÕÕnÕÇ' vÕámÕÕj, jÕpÕJÕÀÕÇ³Õ ÕÆvÕkÕ[CÕáJÕÀÕÇ®³ÕÕ hÕÕkÕuÕÕkÕj hÕÕTuÕ ìÕJÕÀèvÕ PÕÕuÕíu³ÕÕ ³ÕÕ DÕO³Õ#ÕÕÇ³Õ ÕÆvÕkÕ[CÕáJÕÀÕÇ®ÕÕ ÕÆvÕ<JÕÀ<Õ& JÕÀÕ{CÕb, kÕÕ®ÕJÕÀnçí, cÕÕÇ DÕÕhÕu³ÕÕkÕj®Õ mÕçíhÕkÕlÕí. HÕÀJÕwlÕ ³ÕÕ ÕÆvÕkÕ[CÕáJÕÀÕÇlÕ PÕÕuÕíu³ÕÕ mÕbhÕèCÕ&lÕ³ÕÕ yÕíJÕÀÕ³ÕoíµÕÕÇj DÕµÕÕ mÕl³Õ IÕìvÕÕb®ÕÕÇ pÕb$ÕÕÇ lÕíkÕ{ÕÇ DÕÕhÕu³ÕÕhÕá{í cÕÕb[lÕí. 1) cÕlÕvÕçíboCÕÕÇmÕÕþÕÇ vÕçíbokÕnÕÇ vÕ þíkÕCÕí. ³ÕÕcÕáUí ÕÆvÕkÕ[CÕáJÕÀÕÇ®ÕÕÇ hÕÕjoµÕ&JÕÀlÕÕ njhÕlÕí. JÕÀçíCÕÕÇnÕÇ, ÕÆJÕÀlÕÕÇnÕÇ cÕlÕb DÕÕlÕ {JÕÀuÕè µÕJÕÀlÕçí. 2) DÕvÕíJÕÀ cÕlÕoÕj cÕlÕhÕÕÆ$ÕJÕÀÕ vÕ ÕÆcÕUÕu³ÕÕvÕb DÕÕhÕu³ÕÕ cÕlÕ oíC³ÕÕ®ÕÕ nJÕwJÕÀÕhÕÕmÕèvÕ kÕbÕÆ®ÕlÕ jÕÕÆnuÕí. l³ÕÕbvÕÕ ³Õçíi³Õ kÕíUÕÇ cÕlÕhÕÕÆ$ÕJÕÀÕ hÕçínçí®ÕÕÆkÕCÕí nÕÇ ÕÆvÕkÕÕ&®ÕvÕ cÕb[UÕ®ÕÕÇ pÕyÕÕyÕoÕjÕÇ DÕÕní. 3) SJÕÀoÕ ÕÆvÕkÕÕ&®ÕvÕ cÕb[U mLÕÕhÕvÕ PÕÕuÕb JÕÀÕÇ cÕnÕcÕb[UÕ®ÕÕÇ pÕyÕÕyÕoÕjÕÇ mÕbhÕlÕí. l³ÕÕvÕblÕj ÕÆvÕkÕ[CÕáJÕÀÕÇyÕÕyÕlÕ®Õí mÕkÕ& ÕÆvÕCÕ&³Õ l³ÕÕ cÕb[UÕvÕb I³ÕÕ³Õ®Õí DÕmÕlÕÕlÕ, hÕjblÕá cÕnÕcÕb[UÕ®Õí DÕO³Õ#Õ hÕÏÕ. þÕuÕí-hÕÕìÕÇuÕ ³ÕÕbvÕÕÇ ÕÆvÕkÕ[CÕáJÕÀÕÇyÕÕyÕlÕ kÕÕjbkÕÕj pÕÕnÕÇj IÕçí<ÕCÕÕ JÕÀíuÕíu³ÕÕ DÕÕnílÕ. (GoÕ. ÕÆo. 18 DÕÕ@JÕwìçí.®³ÕÕ cÕ.ìÕ.®³ÕÕ hÕÕÆnu³ÕÕ hÕÕvÕÕkÕjÕÇuÕ yÕÕlÕcÕÕÇ.) nÕ cÕnÕcÕb[UÕvÕb ÕÆvÕkÕ[CÕáJÕÀÕÇlÕ JÕÀíuÕíuÕÕ ÕÆvÕ³ÕcÕyÕÕÔ³Õ nmlÕ#ÕíhÕ DÕÕní. 4) ÕÆvÕkÕ[CÕáJÕÀÕÇ®ÕÕÇ ÕÆvÕ³ÕçíÕÆpÕlÕ lÕÕjÕÇKÕ yÕouÕCÕí nÕÇ yÕíJÕÀÕ³ÕoíµÕÕÇj iÕçíä DÕÕní. JÕÀÕnÕÇ DÕhÕÕÆjnÕ³Õ& JÕÀÕjCÕÕvÕb lÕÕÇ yÕouÕÕkÕÕÇ uÕÕiÕuÕÕÇ®Õ lÕj l³ÕÕDÕÕOÕÕÇ ÕÆvÕkÕÕ&®ÕvÕ cÕb[UÕ®ÕÕÇ yÕÌþJÕÀ knÕkÕÕÇ uÕÕiÕlÕí. ÕÆlÕ®ÕÕÇ kÕÕ{ÕÇkÕ cÕáolÕ mÕkÕ& cÕlÕoÕjÕbhÕ³Õ¥lÕ uÕíKÕÕÇ hÕçínçí®ÕkÕC³ÕÕ®ÕÕÇ pÕyÕÕyÕoÕjÕÇ ³ÕÕ®Õ cÕb[UÕ®ÕÕÇ DÕmÕlÕí. ³ÕÕ ÕÆvÕkÕ[CÕáJÕÀÕÇlÕ DÕvÕíJÕÀ cÕlÕoÕjÕbvÕÕ ³ÕÕ yÕouÕÕ®ÕÕÇ JÕÀuhÕvÕÕ vÕknlÕÕÇ. GoÕ. nÌojÕyÕÕo mÕÕÕÆnl³Õ hÕÕÆj<Õoí®³ÕÕ JÕÀÕnÕÇ JÕÀÕ³Õ&JÕÀl³ÕÕ¥vÕÕ®Õ lÕÕjÕÇKÕ hÕá{í {JÕÀuÕu³ÕÕ®Õb cÕÕnÕÇlÕ vÕknlÕb. 5) nÕlÕJÕÀCÕbiÕuÕíJÕÀj ³ÕÕbvÕÕÇ cÕÕP³ÕÕkÕj JÕÀíuÕíu³ÕÕ ÕÆvÕjÕOÕÕj DÕÕjçíhÕÕÕÆkÕ©× cÕÕÇ ÕÆvÕkÕÕ&®ÕvÕ DÕÕÆOÕJÕÀÕjÕÇ DÕÕÕÆCÕ cÕnÕcÕb[U ³ÕÕb®³ÕÕJÕÀ[í kÕÕjbkÕÕj lÕ¯çÀÕj vÕçíbokÕèvÕnÕÇ l³ÕÕbvÕÕÇ oÕKÕkÕuÕíuÕÕÇ hÕèCÕ& GoÕmÕÕÇvÕlÕÕ. Í´ÕÕÇ. nÕlÕJÕÀCÕbiÕuÕíJÕÀj ³ÕÕbvÕÕÇ cÕÕP³ÕÕkÕj lÕçí®Õ DÕÕjçíhÕ hÕávnÕ 13 DÕÕ@JÕwìçíyÕj jçípÕÕÇ JÕÀçíunÕhÕèjnèvÕ JÕÀíuÕÕ nçílÕÕ. l³ÕÕb®³ÕÕkÕj yÕpÕÕkÕuÕíu³ÕÕ ®ÕÕÕÆj$³ÕnvÕvÕÕ®³ÕÕ kÕÕÆJÕÀuÕÕÇ vÕçíÕÆìmÕÕÇuÕÕ JÕÀçíCÕlÕínÕÇ GÊÕj l³ÕÕbvÕÕÇ DÕÐÕÕhÕ ÕÆouÕíuÕí vÕÕnÕÇ. DÕµÕÕ GcÕíokÕÕjÕ®ÕÕÇ


GcÕíokÕÕjÕÇ®Õ iÕÏÕÔ³Õ OÕjuÕÕÇ pÕÕCÕí DÕkÕÌOÕ DÕÕní. `ÕÆvÕkÕ[CÕèJÕÀ knÕkÕÕÇ hÕCÕ ÕÆlÕ®ÕÕ ÕÆvÕJÕÀÕuÕ pÕÕnÕÇj JÕÀjC³ÕÕlÕ ³ÕíT vÕ³Õí' nÕÇ cÕÕPÕÕÇ uÕíKÕÕÇ ÕÆkÕvÕblÕÕÇ ÕÆvÕkÕÕ&®ÕvÕ DÕÕÆOÕJÕÀÕN³ÕÕbvÕÕÇ oáuÕ&ÕÆ#ÕlÕ JÕÀíuÕÕÇ. ³ÕÕhÕÌJÕÀÕÇ JÕÀçíCÕl³ÕÕnÕÇ cÕáÎîÕÕkÕj nÕÇ ÕÆvÕkÕ[CÕèJÕÀ jÎyÕÕlÕuÕ nçíT µÕJÕÀlÕí DÕmÕb JÕÀÕ³ÕoíhÕbÕÆ[lÕÕb®Õb cÕlÕ DÕÕní. hÕϵvÕ HÕÀJÕwlÕ kÕíUí®ÕÕ. DÕO³Õ#ÕÕÇ³Õ cÕáolÕ JÕÀíkÕU SJÕÀÕ kÕ<ÕÕ&®ÕÕÇ. YÕÕjlÕÕÇ³Õ v³ÕÕ³ÕÕuÕ³ÕÕlÕ ³ÕÕ ÕÆvÕkÕÕ[îÕÕuÕÕ oçívÕ lÕí lÕÕÇvÕ kÕ<ÕÕ¥®ÕÕ JÕÀÕuÕÕkÕOÕÕÇ uÕÕiÕlÕçí. lÕíknÕ ³ÕÕ DÕv³ÕÕ³ÕÕÕÆkÕ©× kÕÌOÕ cÕÕiÕÕ&vÕb JÕÀÕnÕÇnÕÇ JÕÀjlÕÕ ³ÕílÕ vÕÕnÕÇmÕb kÕÕìlÕb. l³ÕÕcÕáUí®Õ ÕÆvÕkÕ[CÕáJÕÀÕ IÕíCÕÕN³ÕÕb®ÕÕÇ DÕµÕÕÇ cÕvÕcÕÕvÕÕÇ DÕÕpÕkÕj ®ÕÕuÕlÕ DÕÕuÕÕÇ DÕÕní. ÕÆlÕ®³ÕÕlÕÕÇuÕ $ÕáìÕÇ DÕÕÕÆCÕ YÕÏäÕ®ÕÕj DÕKÕb[ ®ÕÕuÕè jÕnlÕÕlÕ. cÕuÕÕ DÕO³Õ#ÕhÕo ÕÆcÕUCÕb vÕ ÕÆcÕUCÕb nÕ cÕáÎÕ iÕÕÌCÕ DÕÕní. hÕCÕ ³ÕÕ ÕÆvÕÕÆcÕÊÕÕvÕb ÕÆvÕkÕ[CÕèJÕÀ hÕÏÕƯçÀ³ÕÕ®Õ DÕÕcÕèuÕÕiÕÏ yÕouÕlÕÕ ³ÕíF&uÕ JÕÀÕ FJÕÀ[í cÕÕPÕÕ jçíKÕ DÕÕní. DÕO³Õ#ÕhÕoÕ®³ÕÕ ³ÕÕ ÕÆvÕkÕ[CÕáJÕÀÕÇ®ÕÕ mÕkÕ& k³ÕkÕnÕj ³Õçíi³Õ l³ÕÕ iÕÕbYÕÕdzÕÕ&vÕb, mÕ®ÕçíìÕÇvÕb DÕÕÕÆCÕ pÕyÕÕyÕoÕjÕÇvÕb knÕkÕÕ nÕÇ DÕÕhÕCÕÕ mÕiÕȳÕÕb®ÕÕÇ®Õ mkÕÕYÕÕÕÆkÕJÕÀ DÕhÕí#ÕÕ DÕÕní. hÕjblÕá ÕÆvÕkÕ[CÕèJÕÀ hÕÏÕƯçÀ³ÕíyÕÎuÕ®ÕÕÇ ®Õ®ÕÕ&, cÕjÕþÕÇ YÕÕ<Õí®³ÕÕ hÕávÕ©ppÕÕÇkÕvÕÕFlÕJÕÀÕÇ®Õ ®ÕIÕUuÕÕÇ pÕÕlÕí DÕÕÕÆCÕ GhÕÕ³Õ³ÕçípÕvÕÕ ÕÆlÕlÕJÕw³ÕÕ®Õ ÕÆvÕÕÆ<¯çÀ³ÕlÕívÕb kÕiÕUuÕÕÇ pÕÕlÕí, ³ÕÕ kÕíUÕÇnÕÇ lÕÕÇ®Õ iÕlÕ nçíCÕÕj JÕÀÕ³Õ? cÕÕP³ÕÕ cÕvÕÕ®ÕÕÇ nÕÇ hÕÏÕbpÕU lÕUcÕU cÕÕÇ pÕvÕlÕí®³ÕÕ v³ÕÕ³ÕyÕá×ÕÇhÕá{í cÕÕb[lÕ DÕÕní. DÕhÕhÕÏkÕãÊÕÕÇbÕÆkÕ©× uÕ{CÕÕN³ÕÕ mÕá%Õ cÕjÕþÕÇ pÕvÕlÕívÕb ³ÕÕ mÕiÕȳÕÕ®ÕÕ ÕÆkÕ®ÕÕj JÕÀjÕkÕÕ DÕÕÕÆCÕ %ÕÕvÕoíkÕÕbhÕÕmÕèvÕ mÕkÕ& hÕjcÕkÕbÐÕ ÕÆkÕYÕèlÕÕÇb®³ÕÕ mÕÕ#ÕÕÇ kÕíUÕÇ- DÕkÕíUÕÇ JÕÀÕ{CÕÕN³ÕÕ cÕjÕþÕÇ mÕÕÕÆnl³ÕÕ®³ÕÕ hÕÏÕbiÕCÕÕlÕ GlÕjÕkÕí. GÊÕjÕ®³ÕÕ hÕÏlÕÕÇ#ÕílÕ DÕÕhÕuÕÕÇ vÕcÕÏ, cÕÕÇvÕÕ hÕÏYÕè


DÕ@mÕíì yÕyÕuÕ DÕLÕkÕÕ yÕá[yÕá[í cnCÕpÕí SJÕÀÕ®Õ DÕ@mÕí쮳ÕÕ ÕÆJÕÀbkÕÕ ÕÆkÕÕƵÕä hÕÏJÕÀÕj®³ÕÕ DÕ@mÕíìmÕd®³ÕÕ ÕÆJÕÀcÕlÕÕÇlÕ PÕÕuÕíuÕÕÇ hÕÏ®Õb[ kÕÕ{. mÕá©kÕÕlÕÕÇ®³ÕÕ JÕÀÕUÕlÕ nÕÇ kÕÕ{ YÕÕÆkÕ<³ÕÕlÕ nçíCÕÕN³ÕÕ YÕÕkÕkÕÕ{ÕÇ®³ÕÕ DÕhÕí#ÕÕ ÕÆvÕcÕÕ&CÕ JÕÀjCÕÕjÕÇ DÕmÕlÕí. ³ÕÕcÕáUí yÕÕpÕÕjÕJÕÀ[í JÕÀÕnÕÇ vÕkÕÕÇvÕ KÕjíoÕÇoÕj DÕÕJÕÀãä nçílÕÕlÕ. ní KÕjíoÕÇoÕj cnCÕpÕí oámÕjí ÕÆlÕmÕjí JÕÀáCÕÕÇnÕÇ vÕmÕèvÕ JÕÀíkÕU mÕfíyÕÕpÕ DÕmÕlÕÕlÕ p³ÕÕbvÕÕ JÕÀíkÕU DÕuhÕcÕálÕÕÇlÕ vÕHÕÀÕ JÕÀcÕkÕÕ³Õ®ÕÕ DÕmÕlÕçí kÕ l³ÕÕ DÕ@mÕí쮳ÕÕ cÕèu³ÕÕµÕÕÇ l³ÕÕb®ÕÕ mÕálÕjÕcÕ mÕbyÕbOÕ vÕmÕlÕçí. ³ÕÕlÕÕÇuÕ yÕnálÕíJÕÀpÕCÕ mkÕlÕ:hÕí#ÕÕ DÕÕÆOÕJÕÀ cÕèKÕ& JÕÀçíCÕÕÇlÕjÕÇ ÕÆvÕIÕíuÕ ³ÕÕ DÕhÕí#ÕívÕí iÕáblÕkÕCÕèJÕÀ JÕÀjÕÇlÕ pÕÕlÕÕlÕ... µÕíDÕj yÕÏçíJÕÀj cnCÕèvÕ JÕÀÕ³Õ&jlÕ DÕmÕCÕÕN³ÕÕ cÕÕP³ÕÕ SJÕÀÕ ÕÆcÕ$ÕÕµÕÕÇ JÕÀÕuÕ®Õ yÕçíuÕlÕ yÕmÕuÕçí nçílÕçí. µÕíDÕj yÕÕpÕÕjÕvÕí 18000 ®ÕÕÇ hÕÕlÕUÕÇ DÕçíuÕÕb[u³ÕÕvÕí l³ÕÕ®³ÕÕ DÕÕvÕboÕuÕÕ GOÕÕCÕ DÕÕuÕí nçílÕí. `SkÕ{îÕÕ kÕíiÕÕvÕí kÕj pÕÕCÕÕN³ÕÕ µÕíDÕj yÕÕpÕÕjÕ®ÕÕÇ lÕáuÕÕ YÕÕÇlÕÕÇ vÕÕnÕÇ kÕÕìlÕ?' cÕÕÇ ÕÆkÕ®ÕÕjuÕí. l³ÕÕ®Õí GÊÕj lÕ³ÕÕj®Õ nçílÕí, `YÕÕjlÕÕÇ³Õ µÕíDÕj yÕÕpÕÕjÕlÕÕÇuÕ lÕácnÕuÕÕ pÕíkÕ{í JÕÀcÕÕÇ JÕÀUíuÕ, lÕíkÕ{Õ pÕÕmlÕ hÕÌmÕÕ lÕácnÕÇ JÕÀcÕkÕÕuÕ.' SkÕ{í yÕçíuÕèvÕ lÕçí LÕÕbyÕuÕÕ vÕÕnÕÇ. l³ÕÕvÕí cÕuÕÕ DÕÕCÕKÕÕÇvÕ SJÕÀ cÕnÊkÕÕ®ÕÕÇ iÕçíä mÕÕbÕÆiÕlÕuÕÕÇ, `lÕè SJÕÀ ®ÕÕbiÕuÕÕ IÕçí[ímkÕÕj (pÕÕ@JÕÀÕÇ) DÕmÕCÕí DÕÕkÕµ³ÕJÕÀ DÕÕní. mÕcÕpÕ, IÕçí[îÕÕb®³ÕÕ SJÕÀÕ µÕ³Õ&lÕÕÇlÕ lÕè SJÕÀÕ IÕçí[îÕÕkÕj mkÕÕj PÕÕuÕÕ DÕÕnímÕ. IÕçí[Õ YÕjOÕÕkÕ kÕíiÕÕvÕí OÕÕkÕlÕ DÕmÕlÕÕvÕÕ µÕ³Õ&lÕÕÇ®³ÕÕ cÕOÕí®Õ lÕè OÕÕkÕl³ÕÕ IÕçí[îÕÕkÕªvÕ pÕj G[ÕÇ cÕÕjuÕÕÇmÕ lÕj lÕè mkÕlÕ:®ÕÕÇ nÕ[í cÕçí[èvÕ IÕíµÕÕÇuÕ. DÕLÕÕ&lÕ IÕçí[Õ cÕÕ$Õ vÕ LÕÕbyÕlÕÕ l³ÕÕ®³ÕÕ uÕ#³ÕÕJÕÀ[í (³ÕíLÕí 25,000) pÕÕF&uÕ®Õ.' nÕÇ JÕÀnÕCÕÕÇ nçílÕÕÇ mÕívmÕíJÕwmÕ®ÕÕÇ. JÕÀÕnÕÇpÕCÕ ³ÕÕ JÕÀLÕíuÕÕ 'X'SENSE ®ÕÕÇ JÕÀLÕÕ cnCÕlÕÕlÕ, ³ÕíLÕí 'X' cnCÕpÕí No. cÕÕÇ cÕÕP³ÕÕ ÕÆcÕ$ÕÕ®ÕÕ ÕÆvÕjçíhÕ IÕílÕuÕÕ kÕ yÕÕníj hÕ[uÕçí. yÕÕníj hÕ[lÕÕvÕÕ®Õ HÕÀçívÕkÕj yÕçíuÕCÕÕN³ÕÕ cÕÕP³ÕÕ ÕÆcÕ$ÕÕ®Õí µÕyo JÕÀÕvÕÕkÕj hÕ[uÕí, `hÕá{®ÕÕÇ 1000 hÕÕ@FbìmÕd®ÕÕÇ cÕpÕuÕ mÕívmÕíJÕwmÕ hÕÕ®Õ ÕÆokÕmÕÕblÕ hÕèCÕ& JÕÀjÕÇuÕ.' SJÕÀÕ®Õ ÕÆoµÕívÕí OÕÕkÕCÕÕN³ÕÕ mÕívmÕíJÕwmÕkÕj hÕÌpÕ cÕÕjC³ÕÕ®ÕÕ nÕ hÕÏJÕÀÕj nçílÕÕ. l³ÕÕvÕblÕj uÕiÕçíuÕiÕ SJÕÀÕ mLÕÕÕÆvÕJÕÀ mÕçívÕÕjÕuÕÕ HÕÀçívÕ JÕÀíuÕÕ. l³ÕÕuÕÕ ÕÆkÕ®ÕÕjuÕí, `mÕçív³ÕÕ®ÕÕ YÕÕkÕ DÕÕCÕKÕÕÇvÕ JÕÀÕnÕÇ JÕÀÕUÕvÕí JÕÀÕ³Õ nçíF&uÕ?' l³ÕÕvÕí lÕÕ[JÕÀvÕ GÊÕj ÕÆouÕí, `pÕj DÕcÕíÕÆjJÕÀvÕ [Õ@uÕj ©hÕ³ÕÕ®³ÕÕ lÕáuÕvÕílÕ IÕmÕjlÕ jÕÕÆnuÕÕ, lÕj mÕçív³ÕÕ®ÕÕ YÕÕkÕ 20,000 ©hÕ³Õí hÕÏÕÆlÕ 10


iÕÏ@cÕ DÕmÕÕ nçíF&uÕ.' mÕçív³ÕÕ®³ÕÕ YÕÕkÕÕÕÆkÕ<Õ³ÕÕÇ®Õí ní cÕlÕ SíJÕÀèvÕ PÕÕuÕí vÕknlÕí, hÕCÕ lÕíkÕ{îÕÕlÕ®Õ

ÕÆjDÕuÕ Fmìíì SpÕbì®Õí µÕyo JÕÀÕvÕÕkÕj hÕ[uÕí, `lÕácÕ®Õí lÕí DÕÕÆl í mÕkÕ& µÕíDÕj ÕÆkÕJÕÀèvÕ ìÕJÕÀÕ kÕ DÕÕuÕíu³ÕÕ hÕ̵ÕÕlÕèvÕ vÕÕiÕhÕèj®³ÕÕ DÕÕmÕhÕÕmÕ pÕcÕÕÇvÕ ÕÆkÕJÕÀlÕ I³ÕÕ. ³ÕÕ mÕiÕȳÕÕ pÕÕÆcÕvÕÕÇ SJÕÀ kÕ<ÕÕ&vÕblÕj `yÕçíF¥iÕ' lÕácÕ®³ÕÕJÕÀ[èvÕ oáhhÕì ÕÆJÕÀbcÕlÕ oíTvÕ KÕjíoÕÇ JÕÀjÕÇuÕ.' cÕÕÇ cnCÕÕuÕçí, `YÕÕkÕ lÕj DÕÕOÕÕÇ®Õ oáhhÕì PÕÕuÕí DÕÕnílÕ.' ³ÕÕkÕj lÕçí cnCÕÕuÕÕ, ``cnCÕèvÕ JÕÀÕ³Õ PÕÕuÕ? ÕÆjDÕuÕ Fmìíì®Õí YÕÕkÕ JÕÀOÕÕÇ KÕÕuÕÕÇ ³ÕílÕÕlÕ JÕÀÕ? cÕÕiÕCÕÕÇ hÕÏ®Õb[ DÕÕní kÕ hÕájkÕþÕ pÕkÕUpÕkÕU vÕÕnÕÇ®Õ.'' ní SíJÕÀu³ÕÕkÕj cÕuÕÕ®Õ hÕϵvÕ hÕ[uÕÕ. `mÕkÕ&®Õ ÕÆJÕÀcÕlÕÕÇ SJÕÀÕ®Õ kÕíUÕÇ JÕÀµÕÕ kÕj pÕÕT µÕJÕÀlÕÕlÕ?' ³ÕÕ®ÕÕ mÕiÕȳÕÕlÕ cÕnÊkÕÕ®ÕÕ hÕÕÆjCÕÕcÕ cnCÕpÕí pÕíknÕ mÕkÕ&®Õ DÕ@mÕíìmÕdd (ASSETS) cÕÕuÕcÕÊÕÕ®³ÕÕ- ÕÆJÕÀcÕlÕÕÇ SJÕÀÕ®Õ kÕíUÕÇ SJÕÀÕ®Õ ÕÆoµÕívÕí hÕÏkÕÕmÕ JÕÀjlÕÕlÕ l³ÕÕ kÕíUÕÇ iÕáblÕkÕCÕáJÕÀÕÇlÕ kÕÌÕÆkÕO³Õ DÕÕCÕCÕí DÕvÕÕkÕµ³ÕJÕÀ þjlÕí ÕÆJÕÀbkÕÕ l³ÕÕ®ÕÕ JÕÀÕnÕÇ®Õ GhÕ³ÕçíiÕ nçílÕ vÕÕnÕÇ. mÕO³ÕÕ mÕiÕȳÕÕ ÕÆJÕÀcÕlÕÕÇ kÕj pÕÕlÕ DÕÕnílÕ lÕçíkÕj þÕÇJÕÀ DÕÕní, hÕCÕ pÕj ÕÆJÕÀcÕlÕÕÇ JÕÀçímÕUu³ÕÕ lÕj? DÕmÕçí. cÕÕÇ cÕÕP³ÕÕ µÕyoJÕÀçíµÕÕlÕ UTOPIA kÕ ASSET BUBBLE ³ÕÕ µÕyoÕb®Õí ³Õçíi³Õ DÕLÕ& µÕçíOÕè uÕÕiÕuÕçí. SJÕÀÕ yÕÕpÕèuÕÕ, 18,000 ®³ÕÕ uÕ#³ÕÕ®ÕÕ YÕío JÕÀjCÕÕjÕ µÕíDÕj yÕÕpÕÕjÕ®ÕÕ ÕÆvÕo&íµÕÕbJÕÀ pÕkÕUpÕkÕU jçípÕ®Õ vÕkÕvÕkÕÕÇvÕ G®®ÕÕbJÕÀ hÕÏmLÕÕÕÆhÕlÕ JÕÀjÕÇlÕ nçílÕÕ. l³ÕÕ®Õ kÕíUÕÇ FlÕj yÕjí®Õ cÕÕuÕcÕÊÕÕ hÕÏkÕiÕ& (Asset Classes), GoÕnjCÕÕLÕ& JÕÀ®®Õí lÕíuÕ, DÕcÕíÕÆjJÕÀvÕ


µÕíDÕj yÕÕpÕÕj, YÕÕjlÕÕÇ³Õ ©hÕ³ÕÕ, MSCI Emerging Market Index kÕ JÕÀcÕçíÕÆ[ìÕÇpÕ (Commodites) DÕÕhÕÕhÕu³ÕÕ DÕvÕíJÕÀ kÕ<ÕÕ¥®Õí DÕvÕíJÕÀ ÕÆkÕ¯çÀcÕ cÕçí[lÕ G®®ÕlÕcÕ mlÕjÕuÕÕ hÕçínçí®ÕuÕí DÕÕnílÕ. JÕÀÕboÕ DÕmÕçí JÕÀÕÇ [ÕUÕÇ DÕmÕçílÕ, ÕÆjDÕuÕ Fmìíì ÕÆJÕÀbkÕÕ µÕíDÕj yÕÕpÕÕj ÕÆJÕÀbkÕÕ JÕÀcÕçíÕÆ[ìÕÇpÕ mÕkÕÕ¥®Õí YÕÕkÕ nÕlÕÕlÕ nÕlÕ IÕÕuÕèvÕ DÕÕÆOÕJÕÀÕÕÆOÕJÕÀ kÕj pÕÕlÕ DÕÕnílÕ. cÕÕCÕmÕÕ®Õí GlhÕVÕnÕÇ kÕÕ{lÕ DÕÕní. DÕµÕÕ kÕíUÕÇ SJÕÀ hÕϵvÕ hÕ[lÕçí JÕÀÕÇ, `YÕÕjlÕÕlÕ ÕÆJÕÀbkÕÕ pÕiÕÕlÕ Asset Bubbles lÕ³ÕÕj nçílÕ DÕÕnílÕ JÕÀÕ?' YÕÕjlÕÕlÕ vÕJÕwJÕÀÕÇ JÕÀÕ³Õ IÕ[lÕb³Õ? YÕÕjlÕÕlÕ mÕO³ÕÕ Assets ®³ÕÕ ÕÆJÕÀcÕlÕÕÇ kÕÕ{C³ÕÕcÕÕiÕí pÕÕÇ JÕÀÕjCÕí DÕÕnílÕ l³ÕÕ®ÕÕÇ cÕáU YÕÕjlÕÕlÕ vÕmÕèvÕ, YÕÕjlÕÕhÕÕmÕèvÕ npÕÕjçí cÕÌuÕÕbkÕj kÕmÕuÕíu³ÕÕ DÕcÕíÕÆjJÕÀílÕ DÕÕnílÕ. iÕãnÕÆvÕcÕÕ&CÕ kÕ mÕbyÕbÕÆOÕlÕ JÕÀpÕÕ&mÕbyÕbOÕÕÇ ÕÆvÕcÕÕ&CÕ PÕÕuÕíu³ÕÕ mÕcÕm³ÕícÕáUí DÕcÕíÕÆjJÕÀí®ÕÕ Ç cÕO³ÕkÕlÕÕÇ& yÕBJÕÀ HÕÀí[juÕ ÕÆjPÕkn&®ÕÕÇ PÕçíhÕ®Õ G[ÕuÕÕÇ. ³ÕÕ mÕcÕm³ÕíkÕj cÕÕlÕ JÕÀjC³ÕÕmÕÕþÕÇ mÕhìíbyÕj cÕÕÆnv³ÕÕ®³ÕÕ cÕO³ÕÕlÕ®Õ k³ÕÕpÕoj JÕÀcÕÕÇ JÕÀíuÕí. JÕÀcÕÕÇ k³ÕÕpÕojÕcÕáUí hÕ̵ÕÕ®ÕÕÇ ÕÆJÕÀbcÕlÕ (Cost of funds) JÕÀcÕÕÇ nçílÕí, l³ÕÕcÕáUí JÕÀÕ@hÕçí&jíì iÕáblÕkÕCÕèJÕÀ kÕ vÕhÕw³ÕÕ®Õí hÕÏcÕÕCÕ kÕÕ{lÕí. l³ÕÕcÕáUí®Õ mÕÕOÕÕjCÕlÕ: JÕÀcÕÕÇ k³ÕÕpÕ oj µÕíDÕj yÕÕpÕÕjÕuÕÕ ÕÆnlÕÕkÕn DÕmÕlÕÕlÕ. l³ÕÕlÕèvÕ®Õ

DÕuÕÕÇJÕÀ[í DÕmÕí cnìuÕí pÕÕlÕí JÕÀÕÇ, DÕcÕíÕÆjJÕÀílÕÕÇuÕ IÕjÕb®³ÕÕ ÕÆJÕ YÕÕjlÕÕÇ³Õ µÕíDÕmÕ& KÕjíoÕÇ JÕÀjÕkÕílÕ. DÕÕlÕÕ ³ÕÕ cÕÕiÕ®ÕÕ JÕÀÕ³Õ&JÕÀÕjCÕYÕÕkÕ mÕcÕpÕèvÕ IÕíT ³ÕÕ. JÕÀcÕÕÇ k³ÕÕpÕ oj kÕ mkÕmlÕ hÕÌmÕÕ pÕÕiÕÕÆlÕJÕÀ iÕáblÕkÕCÕèJÕÀoÕjÕbvÕÕ JÕÀpÕÕ&T hÕÌmÕÕ GYÕÕ JÕÀªvÕ lÕçí DÕÕÆOÕJÕÀ hÕjlÕÕk³ÕÕ®³ÕÕ DÕÕµÕívÕí iÕáblÕkÕÕ³ÕuÕÕ GÐÕáJÕwlÕ JÕÀjlÕÕlÕ. hÕ̵ÕÕ®ÕÕÇ ÕÆJÕÀbcÕlÕ JÕÀcÕÕÇ DÕmÕu³ÕÕvÕí iÕáblÕkÕCÕèJÕÀoÕj DÕÕÆOÕJÕÀ pÕçíKÕÕÇcÕ IÕíT µÕJÕÀlÕÕlÕ. ³ÕÕ DÕÕÆOÕJÕÀÕÕÆOÕJÕÀ pÕçíKÕÕÇcÕ IÕíC³ÕÕ®³ÕÕ kÕÕ{l³ÕÕ kÕãÊÕÕÇ®Õí oãµ³ÕªhÕ cnCÕpÕí YÕÕjlÕÕÇ³Õ µÕíDÕj


(sÉÉåMüxɨÉÉ qÉkÉÔlÉ xÉÉpÉÉU)


qÉUÉPûÏ oÉÑ®ÏxÉÉqÉjrÉÉïcÉÉ AÉÌuÉwMüÉU ÌuÉzÉÉZÉÉ qÉÑtrÉå uÉrÉ:38 uÉwÉåï qÉÑZrÉ ÌuÉ¨É AÍkÉMüÉUÏ,AÉrÉxÉÏAÉrÉxÉÏAÉrÉ oÉäÇMü AlÉÑpÉuÉ : 16 uÉwÉåï rÉzÉÉcÉÉ qÉÉaÉï: qÉåWûlÉiÉ LZÉÉ±É urÉ£üÏsÉÉ qÉälÉåeÉqÉålOû OíåûlÉÏ iÉå qÉÑZrÉ ÌuÉ¨É AÍkÉMüÉUÏ rÉÉ mÉëuÉÉxÉÉsÉÉ ÌMüiÉÏ uÉwÉåï sÉÉaÉiÉÉiÉ.AaÉSÏ ÌlÉuÉרÉÏ uÉaÉæUå qÉlÉÉiÉ rÉåiÉårÉ lÉ.mÉhÉ ÌuÉzÉÉZÉÉiÉÉDÇlÉÉ sÉÉaÉsÉÏ AuÉbÉÏ 12 uÉwÉåï !!!2005 mÉÉxÉÔlÉ rÉÉ mÉSÉuÉU ÂeÉÑ fÉÉsrÉÉmÉÉxÉÔlÉ irÉÉÇlÉÏ oÉäÇMåüxÉÉPûÏ iÉooÉsÉ 12 AoeÉ QûÊsÉxÉï aÉÉåVûÉ MåüsÉå AÉWåûiÉ.AxÉÉ ÌuÉ¢üqÉ MüUhÉÉîrÉÉ irÉÉ LMüqÉåuÉ qÉÌWûsÉÉ ÌuÉ¨É AÍkÉMüÉUÏ PûUsrÉÉ AÉWåûiÉ.oÉðMåüsÉÉ sÉÉaÉhÉÉUå pÉÉÇQûuÉsÉÃmÉÏ CÇkÉlÉ irÉÉcÉ mÉÑUuÉiÉ AÉWåûiÉ. oÉäÇMåücrÉÉ uÉÉRûÏxÉÉPûÏ CÇkÉlÉ mÉÑUuÉhÉå Wåû irÉÉÇcrÉÉxÉqÉÉåUcÉå AÉuWûÉlÉ AÉWåû.ÌuÉzÉÉZÉÉiÉÉD xÉÏ.L. fÉÉsrÉÉuÉU QûÊcÉ oÉðMåüiÉ ÂeÉÑ fÉÉsrÉÉ. mÉhÉ irÉÉÇcrÉÉ MüiÉ×ïiuÉÉsÉÉ ZÉUÉ oÉWûU AÉsÉÉå iÉÉå AÉrÉxÉÏAÉrÉxÉÏAÉrÉ oÉäÇMåüiÉ.AÉrÉxÉÏAÉrÉxÉÏAÉrÉ oÉäÇMüWûÏ irÉÉÇlÉÉ xÉkrÉÉ 8356900 LuWûRûÉ mÉaÉÉU SåiÉå(ÄTüÉåoeÉï)


emasik_18  
emasik_18  

D-qÉÉÍxÉMü AÇMü 18uÉÉ,lÉÉåuWåÇûoÉU 2007 qÉÉrÉ qÉUÉPûÏ xÉÇxjÉÉqÉÉrÉqÉUÉPûÏxÉÇxjÉÉqÉÉrÉqÉUÉPûÏxÉÇxjÉÉqÉÉrÉqÉUÉPûÏxÉÇxjÉÉ qÉÑÇoÉDqÉÑÇoÉDqÉÑÇoÉD...