Page 1

[email : mai.marathi@yahoo.co.in ] [website : www.maimarathi.org ] [groups : groups.yahoo.com/group/mai_marathi] [ forums : maimarathi.17.forumer.com ]


ºÉÆ{ÉÉnù‡EòªÉ ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒSªÉÉ ‡´ÉºiÉɇ®úiÉ {ɇ®ú´ÉÉ®úÉiÉ +É{ɱªÉÉ ºÉ´ÉÉÈSÉä +ɇhÉ ‡´É„Éä¹ÉiÉ& xÉ´ªÉÉ ºÉnùºªÉÉÆSÉä +ɨ½þÒ ½þÉÌnùEò º´ÉÉMÉiÉ Eò‡®úiÉ +ɽþÉäiÉ. ¨ÉÉMÉÒ±É ¨É‡½þxªÉÉiÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒSÉÒ ¨É½þi´ÉÉSÉÒ ¤Éè`öEòÒiÉ ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ xÉÉ´ÉÉxÉä ½þÉä>ð PÉÉiɱÉ䱪ÉÉ ºÉƺlÉäSÉÒ EòÉMÉnù{ÉjÉä iɪÉÉ®ú Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ ´É iÉÒ vɨÉÇnùÉªÉ +ɪÉÖCiÉÉÆSªÉÉ EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ. ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒSÉÒ {ɇ½þ±ÉÒ EòɪÉÇEòɇ®úhÉÒ JÉɱÉÒ±É |ɨÉÉhÉä +ɽäþ. 1) ¸ÉÒ. |ɺÉÉnù `öÉEÚò®ú 2) ¸ÉÒ. ¦ÉÚ¹ÉhÉ {Éè`öhÉEò®ú 3) ¸ÉÒ. ‡´ÉVÉªÉ VÉÉä„ÉÒ 4) ¸ÉÒ. ºÉSÉäiÉxÉ PÉ®úÉiÉ 5) EÖò. ºÉÒ¨ÉÉ „Éä±ÉÉ®ú 6) EÖò. ±ÉÒxÉÉ Eò®úMÉÖ]õEò®ú 7) ¸ÉÒ. +´ÉvÉÚiÉ EòɨÉiÉ 8) ¸ÉÒ. ‡´ÉEòÉºÉ ‡{ɺÉɳý 9) ¸ÉÒ. ‡IɇiÉVÉ ªÉä±ÉEò®ú

+vªÉIÉ ={ÉÉvªÉIÉ ºÉ‡SÉ´É ºÉ½þ ºÉ‡SÉ´É JɇVÉxÉnùÉ®ú ºÉnùºªÉ ºÉnùºªÉ ºÉnùºªÉ ºÉnùºªÉ

nÖùºÉ®úÒ ¨É½þi´ÉÉSÉÒ MÉÉä¹]õ VÉÒ +É{ÉhÉ MÉ䱪ÉÉ ¨É‡½þxªÉÉiÉ {ÉÉ®ú {ÉÉb÷±ÉÒ iÉÒ ¨½þhÉVÉä ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒSÉä º´ÉiÉÉ&SÉä ºÉÆEäòiɺlɳý ºÉÖ¯û Eò®úhÉä. +É{ÉhÉ +É{ɱÉä ºÉÆEäòiɺlɳý www.maimarathi.org ªÉälÉä ºÉÖ¯û Eäò±Éä +ɽäþ. ºÉvªÉÉ ÁÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉSÉÒ ¨ÉÉÆb÷hÉÒ ´É ®úSÉhÉä´É®ú EòÉ¨É ºÉÖ¯û +ɽäþ. ¨ÉÉjÉ ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýɱÉÉ JÉÖ{É SÉÉÆMɱÉÉ |ɇiɺÉÉnù ±ÉɦÉiÉ +ɽäþ. ªÉÉ +ÆEòÉuùÉ®äú +ɨ½þÒ +É{ÉhÉÉºÉ ºÉÉÆMÉÖ <ÎSUôiÉÉä EòÒ ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ªÉÉ ºÉƺlÉäSÉä ºÉ¦ÉɺÉnùºªÉi´É +ÉiÉÉ JÉÖ±ÉÒ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ, iÉ®úÒ +É{ÉhÉ +‡vÉEò ¨Éɇ½þiÉÒ Eò‡®úiÉÉ +É{ɱªÉÉ ´É®úÒ±É ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú ¦Éä]õ tÉ´ÉÒ. ºÉ{]áõ¤É®ú ¨É‡½þxªÉÉiÉ EòɽþÒ xɇ´ÉxÉ EòɪÉÇGò¨É +ɪÉÉä‡VɱÉä +ɽäþiÉ ´É ªÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉÆ{ÉɺÉÖxÉ +É{ÉhÉ ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒSÉÒ vªÉäªÉ-vÉÉä®úhÉÆ ®úɤɇ´ÉhÉÉ®ú +ɽþÉäiÉ. xÉä½þ¨ÉÒ |ɨÉÉhÉä +{ÉäIÉÉ Eò‡®úiÉ +ɽþÉäiÉ ‡Eò +É{ɱªÉÉ ºÉ´ÉÉÈSÉä ºÉ½þEòɪÉÇ ´É ºÉ½þ¦ÉÉMÉ ±ÉɦÉä±É.

ºÉÆ{ÉÉnù‡EòªÉ ¨ÉÆb÷³ý

[email : mai.marathi@yahoo.co.in ] [website : www.maimarathi.org ] [groups : groups.yahoo.com/group/mai_marathi] [ forums : maimarathi.17.forumer.com ]


¤Éä³ýMÉÉSÉÉ ±ÉføÉ –

¸ÉÒ +¯ûhÉä„É {É®ú¤É

{ÉhÉ ½äþ ¸ÉäªÉ iÉÖZÉäSÉ +ɽäþ +ÆvÉÉ®úSªÉÉ ¨ÉºiÉÒ´É®úiÉÒ ®úCiÉÉSÉÒ MÉÖ³ýhÉÒ lÉÖÆEÖòxÉ iÉÚ ¨ÉÉiÉÒSªÉ EÖò„ÉÒiÉ ‡„É®ú±ÉÉºÉ ÁÉSÉÒ ¨ÉÉÆb÷Ò ¨ÉÉäbÚ÷ xÉEòÉ ; ½þÉ ¨ÉÉhÉÚºÉ „Éä´É]õ{ɪÉÈiÉ =¦ÉÉ ½þÉäiÉÉ ¤ÉÖb÷hÉÉ-ªÉÉ MɱɤÉiÉÉSªÉÉ b÷Éä±ÉEòÉ`öÒºÉÉ®úJÉÉ ÁÉSªÉÉ ½þÉiÉÉSªÉÉ ¨ÉÖ`öÒ ´É³ýÉ ; ‡¦É>ð xÉEòÉ ! iªÉÉSªÉÉ ½þÉiÉÉiÉÒ±É ºÉ´ÉÇ PÉ^äõ iªÉÉSªÉÉSÉ ¨ÉɱÉEòÒSÉä +ɽäþiÉ iªÉÉSÉä =PÉbä÷ iÉÉåb÷ +ºÉä +ɴɳÚý xÉEòÉ ; {É脪ÉÉSªÉÉ ‡{ɇ„É´ÉÒºÉÉ®úJÉä ; ¨Éä±ÉÉ +ºÉ±ÉÉ iÉ®úÒ ¨É´ÉɱÉÒ +ɽäþ... {É]õEòxÉ ‡„É´ÉÒ PÉɱÉä±É +ɇhÉ +ºÉä ={ÉSÉÉ®úɺÉÉ`öÒ Eò´É]õÒ ¡Öò]äõ{ɪÉÈiÉ lÉÉƤÉÚ½þÒ xÉEòÉ ; iÉÒ +MÉÉänù®úSÉ ¡Öò]õ±Éä±ÉÒ +ɽäþ ... =MÉ´ÉiÉÒ±ÉÉ ‘¡ò]õ¡ò]õ’ ±Éä +ɽäþ, +ɇhÉ =tÉSÉÒ iÉÉVÉÒ ¤ÉÉiɨÉÒ „ÉÉ<Ç ‡{É>ðxÉ ËZÉMɱÉä±ÉÒ +ɽäþ +ÆvÉÉ®úSªÉÉ ¨ÉºiÉÒ´É®úiÉÒ ®úCiÉÉSÉÒ MÉÖ³ýhÉÒ lÉÖÆEÖòxÉ iÉÚ ¨ÉÉiÉÒSªÉ EÖò„ÉÒiÉ ‡„É®ú±ÉÉºÉ iÉÒ ¨ÉÉiÉÒ iÉÖ±ÉÉ EòvÉÒ ‡´ÉºÉ®úhÉÉ®ú xÉɽþÒ. +xªÉɪÉÉSÉÒ ‡xÉnùÉxÉ +YÉÉxÉɱÉÉ SÉÒb÷ +ɽäþ iªÉÉ „Éä´É]õSªÉÉ nùMÉb÷ÉSÉÉ +ÉvÉÉ®ú PÉä>ðxÉ ¤ÉÖ¯ûVÉ +VÉÚhÉ nùÉiÉ ‡´ÉSÉEòiÉ =¦ÉÉ ®úɽþÒ±É iÉÖZªÉÉ +¦ÉÉ´ÉÉVɴɳý ¨ÉÒ +VÉÚxÉ =¦ÉÉ +ɽäþ +ÆvÉÉ®ú +ɇhÉ +‡vÉEò +ÆvÉÉ®ú ªÉÉÆSªÉɨÉvÉÒ±É ‡®úiªÉÉ ®äúiÉÉb÷ÉiÉ b÷É´ÉÉ {ÉÉªÉ ®úÉä´ÉÚxÉ ¨ÉÒ +VÉÚxÉ =¦ÉÉ +ɽäþ... {ÉhÉ ½äþ ¸ÉäªÉ iÉÖZÉäSÉ +ɽäþ Ë´É nùÉ Eò®ÆúnùÒEò®ú ºÉƪÉÖCiÉ ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉSªÉÉ Sɳý´É³ýÒiÉ ¨ÉÖƤÉ<ÇiÉÒ±É ½ÖþiÉÉi¨ÉÉ SÉÉèEòÉiÉ {ÉÉä±ÉÒºÉÉÆSªÉÉ MÉÉä³ýÒ¤ÉÉ®úÉiÉ ºÉɨÉÉxªÉ ¨ÉÉhɺÉä `öÉ®ú ¨ÉÉ®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ. iªÉÉÆxÉÉ ¨É´ÉɱÉÒ `ö®ú‡´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉä. +„ÉÉSÉ BEòÉ ºÉɨÉxªÉ ¨ÉÉhɺÉÉSªÉÉ +ÆiªÉ‡´É‡vÉSªÉÉ ´Éä³ýÒ ½þÒ Eò‡´ÉiÉÉ ‡±É‡½þ±ÉÒ +ɽäþ. EòɽþÒ º{ɹ]õÒEò®úhÉä +ÆvÉÉ®ú ¨½þhÉVÉä nùb÷{É„ÉɽþÒSÉä |ÉiÉÒEò, ¨ÉÉÆb÷Ò ¨ÉÉäb÷hÉä ¨½þhÉVÉä ¨Éä±É䱪ÉÉ ¨ÉÉhɺÉÉSªÉÉ „É®úÒ®úÉiÉ lÉÉäb÷Ò„ÉÒ =¤É +ºÉä{ɪÉÈiÉ ‡iÉ®úb÷Ò´É®ú +xÉÖEÚò±É +ºÉä iªÉÉSÉä „É®úÒ®ú Eò¯ûxÉ `äö´ÉhÉä. ˽þnÚù ºÉƺEòÉ®úÉiÉ +MxÉÒ ‡nù±ªÉÉ´É®ú Eò´É]õÒ ¡Öò]äõ{ɪÉÈiÉ lÉÉƤÉɪÉSÉä +ºÉiÉä. MÉÉä³ýÒSÉÉ ¡ò]õ¡ò]õ +É´ÉÉVÉ +ɇhÉ {ɽþÉ]õ ªÉÉÆSÉÒ iÉÖ±ÉxÉÉ Eäò±ÉÒ +ɽäþ. ´ÉiÉǨÉÉxÉ{ÉjÉÉSªÉÉ ±ÉäJÉÒ ¨ÉÉhɺÉÉSÉä ¨É®úhÉ ¨½þhÉVÉä ºÉxɺÉxÉÉ]õÒ ¤ÉÉiɨÉÒ... ‘ËZÉMɱÉÒ +ɽäþ’ ªÉÉiÉ ½äþ +‡¦É|ÉäiÉ +ɽäþ. „Éä´É]õSÉÉ nùMÉb÷ ¨½þhÉVÉä ˽þnÖù [email : mai.marathi@yahoo.co.in ] [website : www.maimarathi.org ] [groups : groups.yahoo.com/group/mai_marathi] [ forums : maimarathi.17.forumer.com ]


ºÉƺEòÉ®úÉiÉÒ±É VÉÒ´ÉÉi¨ÉÉ ¨½þhÉÚxÉ VÉÉä nùMÉb÷ PÉäiÉÉiÉ iÉÉä +‡¦É|ÉäiÉ +ɽäþ. <lÉä ¨ÉÉjÉ ºÉɨÉÉxªÉ ¨ÉÉhɺÉÉSÉä ºÉ¨É{ÉÇhÉ ½þÉ xªÉɪÉɺÉÉ`öÒ Eàò±É䱪ÉÉ ±Éfø¬ÉiÉÒ±É „Éä´É]õSÉÉ nùMÉb÷ +ɽäþ. ¨ÉÉMÉä nùb÷{É„ÉɽþÒ {ÉÖfäø nùb÷{É„ÉɽþÒ ªÉÉÆSªÉɨÉvªÉä xªÉɪÉɺÉÉ`öÒ Eäò±Éä±ÉÉ ±ÉføÉ EònùɇSÉiÉ nùb÷{ɱÉÉ VÉÉ<Ç±É +„ÉÒ ‡¦ÉiÉÒ Eò´ÉÒ±ÉÉ ´ÉÉ]õiÉä. +ÆvÉÉ®ú +ɇhÉ +‡vÉEò +ÆvÉÉ® ªÉɨÉvªÉä ‡®úiÉä ®äúiÉÉb÷ ªÉÉ |ɇiÉEòÉiÉÖxÉ ‡¦ÉiÉÒ ´ªÉCiÉ ½þÉäiÉä. {ÉhÉ iÉ®úÒ½þÒ ªÉÉ ®äúiÉÉb÷ÉiÉ b÷É´ÉÉ {ÉÉªÉ ®úÉä´ÉÚxÉ ¨ÉÒ =¦ÉÉ +ɽäþ +ºÉä Eò®ÆúnùÒEò®ú ¨½þhÉiÉÉiÉ. {ÉhÉ ½äþ jÉÉhÉ ºÉɨÉÉxªÉ ¨ÉÉhɺÉÉÆSªÉÉ ¤É‡±ÉnùÉxÉɨÉÖ³äý +É{ɱªÉɱÉÉ ±ÉɦÉiÉä ½þÒ VÉÉhÉÒ´É ´ªÉCiÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ iªÉɱÉÉ =qäù„ÉÚxÉ Eò®ÆúnùÒEò®ú ‡±É½þÒiÉÉiÉ ‘{ÉhÉ ½äþ ¸ÉäªÉ iÉÖZÉäSÉ +ɽäþ’ ‘+ÆvÉÉ®úSªÉÉ ¨ÉºiÉÒ´É®úiÉÒ ®úCiÉÉSÉÒ MÉÖ³ýhÉÒ lÉÖÆEòÖ xÉ iÉÚ ¨ÉÉiÉÒSªÉ EÖò„ÉÒiÉ ‡„É®ú±ÉÉºÉ iÉÒ ¨ÉÉiÉÒ iÉÖ±ÉÉ EòvÉÒ ‡´ÉºÉ®úhÉÉ®ú xÉɽþÒ.’ ªÉÉ +Éä³ýÒ ´ÉÉSɱªÉÉ´É®ú Eò®ÆúnùÒEò®ú EòÉ´ªÉÉ´ÉÉSÉxÉÉSªÉÉ ´Éä³ýÒ xÉä½þ¨ÉÒ lÉÉƤÉiÉÉiÉ +ɇhÉ ¨½þhÉiÉÉiÉ ‘B´ÉføÒ ‡xÉ®úlÉÇEò +Éä³ý ¨ÉÒ +ɪÉÖ¹ªÉÉiÉ {ÉÖx½þÉ ‡±É½þÒ±ÉÒ xÉɽþÒ’ 2006 ºÉɱÉÒnäùJÉÒ±É Eò®ÆúnùÒEò®úÉÆSÉä ¤ÉÉä±ÉhÉä JÉ®äú `ö®ú±Éä +ɽäþ +ÉiÉÉ ¤Éä³ýMÉÉ´É {ɇ½þ±ªÉÉÆnùÉ ºÉ¨ÉVÉÉ´ÉÚxÉ PÉä>ð ¤Éä³ýMÉÉ´É ¨ÉÖqùÉ EòÉªÉ +ɽäþ. ½þÉ ¦ÉÉMÉ lÉÉäb÷É EÆò]õɳý´ÉÉxÉÉ ´É {ÉÖºiÉEòÒ +ɽäþ 1921 – EòÉÆìOÉäºÉ SªÉÉ |Énäù„É ‡´É¦ÉÉMÉÉÆSÉÒ ¦ÉɹÉÒªÉ ‡xÉEò„ÉÉÆ´É®ú ºÉÆPÉ]õxÉ 1948 – nùÉ®ú +ɪÉÉäMÉÉSÉÒ ¦ÉɹÉÒªÉ ®úÉVªÉÉÆxÉÉ xÉEòÉ®ú 1952 - +ÉÆwÉɺÉÉ`öÒ ¸ÉÒ¨ÉɱÉÖ ªÉÉÆSÉä ={ÉÉä¹ÉhÉ ´É ‡xÉnùÉxÉ +ÉÆwÉ ´É iɇ¨É³ý xÉÉbÖ÷ SÉÒ ‡xĘ́ÉiÉÒ ZÉɱÉÒ 1952 - +±ÉÒ EÖòVÉÖ {ÉzÉÒEò®ú ªÉÉÆSÉÉ ®úÉVªÉ {ÉÖxÉ®ÇúSÉxÉÉ +ɪÉÉäMÉ 1955 - +ɪÉÉäMÉÉSªÉÉ +½þ´ÉɱÉÉiÉ ¦ÉɹÉÒªÉ ®úÉVªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ (¨ÉÉjÉ <lÉä½þÒ +xªÉɪÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç ´É {ÉÆVÉɤÉSÉä ‡´É¦ÉÉVÉxÉ Eò¯û xɪÉä +ºÉÉ ={Énäù„É) 1956 - ºÉÉiÉ´ÉÒ PÉ]õxÉÉ nÖù¯ûºiÉÒ – 14 xɇ´ÉxÉ ®úÉVªÉä +κiÉi´ÉÉiÉ (iªÉÉiÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ xÉɽþÒ, ºÉƪÉÖCiÉ ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉSÉÉ ±ÉføÉ VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 1956 ºÉɱÉÒ. ½ÖþiÉÉi¨ÉÉ SÉÉèEòÉiÉ 80 VÉhÉ `öÉ®ú (+ÉEòb÷É ºÉ®úEòÉ®úÒ +ɽäþ), VÉÚxÉ 1956, ¨ÉÖƤÉ<Ç Eåòpù„ÉɇºÉiÉ |Énäù„É, ËSÉiÉɨÉhÉ®úÉ´É näù„ɨÉÖJÉÉÆSÉÉ ®úÉVÉÒxÉɨÉÉ (¤ÉPÉÉ iªÉÉ´Éä³äýSÉä EåòpùÒªÉ ¨ÉÆjÉÒ EòºÉä ´ÉÉMɱÉä iÉä. ) 1960 - ¨ÉÖƤÉ<Ǻɽþ ºÉƪÉÖCiÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ +κiÉi´ÉÉiÉ. ºÉƪÉÖCiÉ ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉiÉ +ÉhÉJÉÒ EòɽþÒ |Énäù„É +{Éä‡IÉiÉ ½þÉäiÉä – MÉÉä´ÉÉ, EòÉ®ú´ÉÉ®ú, ¤Éä³ýMÉÉ´É, MÉÖVÉ®úÉiÉ ¨ÉvɱÉÉ b÷ÉÆMÉ |Énäù„É (ªÉÉ ºÉÉ`öÒ ¨É½þÉVÉxÉ +ɪÉÉäMÉ xÉä¨É±ÉÉ ½þÉäiÉÉ ‘¦ÉɹÉÒEò ®úÉVªÉ’ SªÉÉ ¨ÉÖtɱÉÉ +ɪÉÉäMÉÉxÉä xÉEòÉ®ú ‡nù±ÉÉ – {ÉÖx½þÉ ¨É½þÉ®úɹ]ÅõɺÉÉ`öÒ ´ÉäMɳýÉ ‡xÉEò¹É). ªÉÉ ¨ÉÉMÉSÉÉ ‡xÉEò¹É EòÉªÉ +ºÉÉ´Éä? 1) ®úÉVªÉÉÆSÉä ‡´É¦ÉÉVÉxÉ +ºÉä +ºÉÉ´Éä EòÒ BEòÉ BEòÉ ‡´É‡„ɹ]õ ¦ÉɹÉäSÉä ±ÉÉäEò „ÉCªÉiÉÉä BEòÉ ®úÉVªÉÉiÉ +ºÉÉ´ÉäiÉ. 2) ªÉɺÉÉ`öÒ ¦ÉÉèMÉÉ䇱ÉEò ºÉ±ÉMÉiÉÉ ½þÉ ‡xÉEò¹É +ºÉÉ´ÉÉ. ½þÉ ‡xÉEò¹É ±ÉÉ´ÉÚxÉSÉ ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉxÉä <ÆnùÉä®ú, ¤Éb÷ÉänùÉ, ªÉÉÆSÉÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ Eäò±Éä±ÉÒ xÉɽþÒ ½äþ ±ÉIÉÉiÉ PªÉÉ´Éä.

[email : mai.marathi@yahoo.co.in ] [website : www.maimarathi.org ] [groups : groups.yahoo.com/group/mai_marathi] [ forums : maimarathi.17.forumer.com ]


3) ªÉɺÉÉ`öÒ MÉÉ´É ½þÉ PÉ]õEò +ºÉÉ´ÉÉ, ¨½þhÉVÉä ¤Éä³ýMÉÉ´É |É„xÉɺÉƤÉÆvÉÒ ºÉÉÆMÉɪÉSÉä ZÉɱÉä iÉ®ú ¤Éä³ýMÉÉ´É ‡Vɱ½þÉiÉ |ÉiªÉäEò MÉÉ´ÉÉiÉ ºÉÉ´ÉǨÉiÉ PÉäiɱÉä MÉä±Éä VÉÉ´Éä, VÉÒ NÉÉ´Éä ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉSªÉÉ ¤ÉÉVÉÚxÉä ¨ÉiÉä näùiÉÒ±É ´É VÉÒ ¦ÉÉèMÉÉ䇱ÉEòoù¹]õ¬É VÉÒ ºÉ±ÉMÉ +ºÉiÉÒ±É iÉÒ ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉiÉ ‡´É±ÉÒxÉ Eò®úɇ´ÉiÉ. +„ÉÉ |ÉEòÉ®úSªÉÉ ºÉ´ÉǨÉiÉÉSÉÉ ‡xÉEòÉ±É ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¨ÉÉxÉä±É (VɺÉÉ MÉÉä´ÉɤÉqù±É ¨ÉÉxɱÉä±ÉÉ +ɽäþ) ªÉÉ ºÉ´ÉÇ ‡´É´ÉäSÉxÉÉ xÉÆiÉ®ú +ɨ½þÒ ºÉ´ÉÇ B´Éfäø ¦Éb÷Eò±ÉÉäªÉ EòÉ? BEòiÉ®ú ºÉ´ÉÇ ®úÉVªÉÉÆxÉÉ ºÉÉ®úJÉä ‡xÉEò¹É +ºÉÉ´ÉäiÉ. BEònùÉ ‡xÉEò¹É ¨ÉÉxªÉ Eäò±ªÉÉ´É®ú ¨ÉÉjÉ ¨ÉMÉ SÉɱÉføEò±É xÉEòÉä. ¤Éä³ýMÉÉ´É ¨ÉvªÉä ¨É®úÉ`öÒ ¨ÉÉhɺÉÉÆSÉÒ |ÉSÉÆb÷ MɳýSÉä{ÉÒ SÉɱÉÚ +ɽäþ. =nùÉ. ºÉ´ÉÇ IÉäjÉÉiÉ ¨É®úÉ`öÒ ¨ÉÉhɺÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉMÉä ºÉÉ®úhÉä, <lÉä B´Éfäø ºÉÉƇMÉiɱÉä iÉ®úÒ {ÉÖ®äú EòÒ ¤Éä³ýMÉÉ´ÉÉiÉ B±É. B±É. ¤ÉÒ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ¨É®úÉ`öÒ ¨ÉÉhɺÉÉÆxÉÉ ‡®úIÉÉ SÉɱɴÉÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉiÉ +ɽäþ. Eòzɇb÷MÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉjÉ SÉÉÆMɱªÉÉ ºÉÆvÉÒ ={ɱɤvÉ +ɽäþiÉ. +ÉiÉÉ PÉ]õxÉÉi¨ÉEò MÉÉä¹]õÓ¤ÉɤÉiÉ ¤Éä³ýMÉɴɨÉvªÉä +ºÉ±É䱪ÉÉ ¨É®úÉ`öÒ ¨ÉÉhɺÉÉÆxÉÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ºÉÆ®úIÉhÉ Eò±É¨É 29 ¦ÉÉ®úiÉÉSªÉÉ ®úÉVªÉIÉäjÉÉiÉ ËEò´ÉÉ EòÉähÉiªÉɽþÒ ¦ÉÉMÉÉiÉ ®úɽþhÉÉ-ªÉÉ VªÉÉ EòÉähÉiªÉɽþÒ MÉ]õɱÉÉ º´ÉiÉ&SÉÒ ´ÉäMɳýÒ ¦ÉɹÉÉ, ‡±É{ÉÒ ´É ºÉƺEÞòiÉÒ VÉ{ÉhªÉÉSÉÉ +‡vÉEòÉ®ú +ɽäþ Eò±É¨É 30. ªÉÉSÉ +±{ɺÉÆJªÉÉÆEò ±ÉÉäEòÉÆSªÉÉ ºÉƺlÉä¤ÉɤÉiÉ +ɽäþ. Eò±É¨É 347 (®úÉVªÉÉSªÉÉ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉä{ÉäIÉÉ BJÉÉtÉ ´ÉMÉÉÇEòbÚ÷xÉ ¤ÉÉä±É±ªÉÉ VÉÉhÉ-ªÉÉ ¦ÉɹÉ䇴ɹɪÉÒ ‡´É„Éä¹É iÉ®úiÉÚnù. ) iÉ„ÉÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ Eäò±ÉÒ MÉ䱪ÉÉ´É®ú ®úɹ]Åõ{ÉiÉÓSÉÒ VÉ®ú BJÉÉtÉ ®úÉVªÉÉiÉÒ±É ±ÉIÉhÉÒªÉ |ɨÉÉhÉÉiÉÒ±É ±ÉÉäEòºÉÆJªÉäSÉÒ ‡iÉSªÉÉEòbÚ÷xÉ ¤ÉÉä±É±ªÉÉ VÉÉhÉÉ-ªÉÉ ¦ÉɹÉäSªÉÉ ´ÉÉ{É®úÉºÉ ®úÉVªÉÉEòbÚ÷xÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ ‡¨É³ý´ÉÉ´ÉÒ +„ÉÒ <SUôÉ +ɽäþ, ªÉɤÉqù±É JÉÉjÉÒ ZÉɱÉÒiÉ®ú, iÉÉä ‡´É‡xÉÌnù¹]õ Eò®úÒ±É +„ÉÉ |ÉɪÉÉäVÉEòÉÆEò®úiÉÉ iªÉÉ ®úÉVªÉÉºÉ ºÉ´ÉÇjÉ ËEò´ÉÉ iªÉÉSªÉÉ EòÉähÉiªÉɽþÒ ¦ÉÉMÉÉiÉ, +„ÉÉ ¦ÉɹÉä±ÉÉ +‡vÉEÞòiɇ®úiªÉÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ ‡¨É³ýÉ´ÉÒ +ºÉÉ ‡xÉnæù„É iÉä näù>ð „ÉEòiÉÉiÉ. Eò±É¨É 350 Eò |ÉiªÉäEò ®úÉVªÉÉÆxÉÒ ®úÉVªÉÉiÉÒ±É |ÉiªÉäEò ºlÉɇxÉEò |ÉɇvÉEòÉ®úÒ, ¦Éɇ¹ÉEò +±{ɺÉÆJªÉÉÆEò ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉÒ±É ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ ‡„ÉIÉhÉÉSªÉÉ |ÉÉlɇ¨ÉEò ºiÉ®úÉ´É®ú ¨ÉÉiÉÞ¦ÉɹÉäiÉÖxÉ ‡„ÉIÉhÉ näùhªÉÉSªÉÉ {ɪÉÉÇ{iÉ ºÉÉäªÉÒ ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhªÉɺÉÉ`öÒ |ɪÉixÉ„ÉÒ±É ®úɽþÒ±É, +ɇhÉ +„ÉÉ ºÉÉäªÉÒ {ÉÖ®ú‡´ÉhÉä „ÉCªÉ ´½þÉ´Éä, ªÉɺÉÉ`öÒ ®úɹ]Åõ{ÉiÉÒ º´ÉiÉ&±ÉÉ +É´É„ªÉEò ËEò´ÉÉ ªÉÉäMªÉ ´ÉÉ]õiÉÒ±É +ºÉä EòÉähÉiÉä½þÒ ‡xÉnäù„É ®úÉVªÉɱÉÉ näù>ð „ÉEòiÉÉiÉ. Eò±É¨É 350 JÉ ¦Éɇ¹ÉEò +±{ɺÉÆJªÉÉÆEò ºÉ¨ÉÉVÉÉEò‡®úiÉÉ ‡´É„Éä¹É +‡vÉEòÉ®úÒ Eáòpù ºÉ®úEòÉ®úSªÉÉ ‡xÉ´ÉänùxÉɤÉɤÉiÉ PÉ]õxÉÉi¨ÉEò ¨ÉÖqäù iÉÉb÷hªÉÉ {ÉɽþiÉÒ±É, {ÉhÉ BEò ¨ÉÖqùÉ +ɽäþ, ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉxÉä >ð‡„É®úÉ EäòºÉ nùÉJÉ±É Eäò±ÉÒ ´ÉMÉè®äú, ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ªÉɺÉÉ`öÒ ºÉɨÉÉä{ÉSÉÉ®úÉxÉä PÉäiÉ ½þÉäiÉÉ, <iÉ®ú |ɪÉixÉ SÉɱÉÚ ½þÉäiÉä. iÉ®úÒ½þÒ >ð‡„É®ú ¨½þhÉiÉÉ? ‡„É´ÉÉªÉ ½äþ |ɇiÉYÉÉ{ÉjÉ nùÉJÉ±É Eò®úɪɱÉÉ EåòpùÉxÉä BEò ´É¹ÉÇ PÉäiɱÉä iªÉÉSÉä EòɪÉ? [email : mai.marathi@yahoo.co.in ] [website : www.maimarathi.org ] [groups : groups.yahoo.com/group/mai_marathi] [ forums : maimarathi.17.forumer.com ]


+Ă&#x2030;iĂ&#x2030;Ă&#x2030; +Ă&#x2030;{Ă&#x2030;hĂ&#x2030; EòĂ&#x2030;ÂŞĂ&#x2030; EòŽúĂ&#x2030;ÂŞĂ&#x2030;SĂ&#x2030;ä? ½ÞĂ&#x2019; ÂşĂ&#x2030;´Ă&#x2030;Ă&#x2021; ¨Ă&#x2030;Ă&#x2030;â&#x20AC;ĄÂ˝ĂžiĂ&#x2030;Ă&#x2019; MĂ&#x2030;Ă&#x2030;ä³ýĂ&#x2030; Eò¯ÝxĂ&#x2030; BEò â&#x20AC;ŚĂ&#x2030;äiĂ&#x2030;{Ă&#x2030;jĂ&#x2030; |Ă&#x2030;â&#x20AC;ĄÂşĂ&#x2030;rĂš EòŽúĂ&#x2030;´Ă&#x2030;ä, BEò <Ă&#x2021;¨Ă&#x2030;ä¹Ă&#x2030;, BÂşĂ&#x2030; B¨Ă&#x2030; BÂşĂ&#x2030; ÂŞĂ&#x2030;Ă&#x2030;Ă&#x2020;SĂ&#x2030;Ă&#x2030; ´Ă&#x2030;Ă&#x2030;{Ă&#x2030;ÂŽĂş EòŽúĂ&#x2030;´Ă&#x2030;Ă&#x2030; ¸Ă&#x2030;Ă&#x2019;¨Ă&#x2030;Ă&#x2020;iĂ&#x2030; ÂşĂ&#x2030;Ă&#x2020;ÂşlĂ&#x2030;Ă&#x2030;Ă&#x2020;xĂ&#x2030;Ă&#x2019; BEò ÂşĂ&#x2030;´½ÌÞ EòŽúĂ&#x2030;´Ă&#x2030;Ă&#x2030; (º´Ă&#x2030;iĂ&#x2030;Ă&#x2020;jĂ&#x2030; ÂşĂ&#x2030;Ă&#x2020;ÂşlĂ&#x2030;äEòbĂ&#x161;áxĂ&#x2030;, VĂ&#x2030;Ă&#x2030;ä xÂŞĂ&#x2030;Ă&#x2030;ÂŞĂ&#x2030;Ă&#x2030;ÂąĂ&#x2030;ÂŞĂ&#x2030;Ă&#x2030;iĂ&#x2030; ´Ă&#x2030;Ă&#x2030;{Ă&#x2030;ÂŽĂşiĂ&#x2030;Ă&#x2030; ÂŞĂ&#x2030;ä<Ă&#x2021;ÂąĂ&#x2030;) ÂŞĂ&#x2030;Ă&#x2030;¤Ă&#x2030;Ă&#x2030;¤Ă&#x2030;iĂ&#x2030; JĂ&#x2030;Ă&#x2013;{Ă&#x2030; â&#x20AC;ĄÂąĂ&#x2030;½ÞĂ&#x2030;´Ă&#x2030;äºĂ&#x2030;ä ´Ă&#x2030;Ă&#x2030;]ĂľiĂ&#x2030;ä {Ă&#x2030;hĂ&#x2030; EòĂ&#x2030;½ÞĂ&#x2019; ¤Ă&#x2030;Ă&#x2020;vĂ&#x2030;hĂ&#x2030;ä +Ă&#x2030;½äÞiĂ&#x2030;, iĂ&#x2030;Ă&#x2013;¨½ÞĂ&#x2019; ÂşĂ&#x2030;´Ă&#x2030;Ă&#x2021;VĂ&#x2030;hĂ&#x2030; ÂşĂ&#x2030;¨Ă&#x2030;VĂ&#x2030;Ă&#x161;xĂ&#x2030; PÂŞĂ&#x2030;Ă&#x2030;ÂąĂ&#x2030; ÂŞĂ&#x2030;Ă&#x2030;SĂ&#x2030;Ă&#x2019; +Ă&#x2030;â&#x20AC;&#x17E;Ă&#x2030;Ă&#x2030; EòŽúiĂ&#x2030;Ă&#x2030;ä. -------------------------------------------------------------------------------------------+Ă&#x2030;{Ă&#x2030;¹ªĂ&#x2030;Ă&#x2030; ¨Ă&#x2030;Ă&#x2030;â&#x20AC;ĄÂ˝ĂžiĂ&#x2030;Ă&#x2019; Eòâ&#x20AC;ĄÂŽĂşiĂ&#x2030;Ă&#x2030;  

. 

 

 "

#

. 

!.)$

% (.

&

%'

. *

%

*

+

-

.,/

 

 

0

"/

1

23 

*

"4

 . 

5

0

76%

1

28. 

%

. 

%

:

%

90/;/( 

<=*. >

?

%

@

A

!

*

%

BC

D

%.

% 

 

&

1

5

2-%"%E

!

. 

&F

/

  1

2

G"

C

. 

!

CH

 

6

". 

/

*F

H

9. 

&

/

0

I=

J

%

K

 

L

5

 

. 

$/

%

MNE

+

-

.

4

4

. 

 

4

1

2

O-M

N

4

E

4. 

*

0

%!

  F.,

9/

B

!P

K

Q.

**H

9

M

,I

%*

4

/,

7/

1.

(source : www.wikipedia.org )

´Ă&#x2030;ÂŽĂşĂ&#x2019;ÂąĂ&#x2030; ÂąĂ&#x2030;äJĂ&#x2030; ½ÞĂ&#x2030; â&#x20AC;ĄÂ´Ă&#x2030;EòĂ&#x2019;â&#x20AC;Ą{Ă&#x2030;â&#x20AC;ĄbáªĂ&#x2030;Ă&#x2030; ÂŞĂ&#x2030;Ă&#x2030; VĂ&#x2030;Ă&#x2030;MĂ&#x2030;â&#x20AC;ĄiĂ&#x2030;Eò ¨Ă&#x2030;Ă&#x2030;â&#x20AC;ĄÂ˝ĂžiĂ&#x2030;Ă&#x2019; ÂşĂ&#x2030;Ă&#x2020;OĂ&#x2030;½ÞĂ&#x2030;iĂ&#x2030; xĂ&#x2030;¨Ă&#x2030;Ă&#x2013;nĂš +Ă&#x2030;½äÞ. ´Ă&#x2030;ÂŽĂşĂ&#x2019;ÂąĂ&#x2030; +xÂŞĂ&#x2030;Ă&#x2030;ÂŞĂ&#x2030;Ă&#x2030;iĂ&#x2030; ÂŚĂ&#x2030;ÂŽĂş PĂ&#x2030;Ă&#x2030;ÂąĂ&#x2030;Ă&#x2030;´Ă&#x2030;Ă&#x2019; ÂŞĂ&#x2030;Ă&#x2030; =qäÚâ&#x20AC;&#x17E;ÂŞĂ&#x2030;Ă&#x2030;xĂ&#x2030;ä EòĂ&#x2019; EòĂ&#x2030;ÂŞĂ&#x2030; EüòpĂš ÂşĂ&#x2030;ÂŽĂşEòĂ&#x2030;ÂŽĂşxĂ&#x2030;ä MĂ&#x2030;乪Ă&#x2030;Ă&#x2030; EòĂ&#x2030;½ÞĂ&#x2019; â&#x20AC;ĄnÚ´Ă&#x2030;ÂşĂ&#x2030;Ă&#x2030;Ă&#x2020;{Ă&#x2030;Ă&#x2013;´Ă&#x2030;Ă&#x201D; BEò |Ă&#x2030;â&#x20AC;ĄiĂ&#x2030;YĂ&#x2030;Ă&#x2030;{Ă&#x2030;jĂ&#x2030;Ăľ ÂşĂ&#x2030;Ă&#x2030;nڎú Eò¯ÝxĂ&#x2030; EòxĂ&#x2030;Ă&#x2030;Ă&#x2021;]ĂľEòĂ&#x2030;SÂŞĂ&#x2030;Ă&#x2030; nĂšĂ&#x2030;´ªĂ&#x2030;Ă&#x2030;SĂ&#x2030;äSĂ&#x2030; ÂşĂ&#x2030;¨Ă&#x2030;lĂ&#x2030;Ă&#x2021;xĂ&#x2030; Eäò¹Ă&#x2030;ä +Ă&#x2030;½äÞ. EüòpĂš ÂşĂ&#x2030;ÂŽĂşEòĂ&#x2030;ÂŽĂş SÂŞĂ&#x2030;Ă&#x2030; |Ă&#x2030;â&#x20AC;ĄiĂ&#x2030;YĂ&#x2030;Ă&#x2030;{Ă&#x2030;jĂ&#x2030;Ă&#x2030;Ăľ |Ă&#x2030;¨Ă&#x2030;Ă&#x2030;hĂ&#x2030;Ă â&#x20AC;&#x153;The Union government's affidavit in the Supreme Court clearly states that the suit filed by the Maharashtra government was "not maintainable in law" and that the state's prayer was "not liable to be granted.â&#x20AC;?

[email : mai.marathi@yahoo.co.in ] [website : www.maimarathi.org ] [groups : groups.yahoo.com/group/mai_marathi] [ forums : maimarathi.17.forumer.com ]


+{É®Æú{ÉÉ®ú „ÉÉèªÉÉÇSÉÒ {É®Æú{É®úÉ - =nùªÉ ºÉ|Éääú ‡„É´ÉÉVÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆEòbä÷ +ºÉ±Éä±ÉÒ ªÉÖvnùxÉÒiÉÒ, ºÉ¨ÉªÉºÉÚSÉEòiÉÉ +ɇhÉ ´ªÉlÉÇ „ÉCiÉÒ ´ÉɪÉÉ xÉ nù´Éb÷iÉÉ, Eò¨ÉÒiÉ Eò¨ÉÒ ´Éä³ýÉiÉ Eò¨ÉÒiÉ Eò¨ÉÒ ºÉèxªÉɺɽþ „ÉjÉÚSªÉÉ VÉɺiÉ ºÉèxªÉɱÉÉ {É®úɦÉÚiÉ Eò®úhªÉÉSÉä EòÉè„ɱªÉ ½äþ ´É‡b÷±ÉÉÆEòbÚ÷xÉ ¨½þhÉVÉä „É½þÉVÉÒ®úÉVÉÉÆEòbÚ÷xÉ +ɱÉä±Éä +ɽäþ. ªÉÉSÉÒ ºÉÉIÉSÉ {ɽþÉ &

¡òÉèVÉÉÆSÉÉ {É®úÉ¦É´É Eò¯ûxÉ ‡xÉVÉɨɄɽþÉ ´É ¨É‡±ÉEò +Ƥɮú ªÉÉÆxÉÉ ‡´ÉVÉªÉ ‡¨É²´ÉÚxÉ ‡nù±ÉÉ.

+ɤÉÉÆSªÉÉ ¦ÉɹÉäiÉ (¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤É {ÉÖ®Æúnù®äú) – „ÉjÉÚSªÉÉ VÉɺiÉÒiÉ VÉɺiÉ ºÉèxªÉ Eò¨ÉÒiÉ Eò¨ÉÒ ºÉèxªÉɺɽþ Eò¨ÉÒiÉ Eò¨ÉÒ ´Éä³ýÉiÉ {É®úÉ¦É´É Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ. ¨É±ÉÉ ºÉÉÆMÉÉ <iÉEòÉ ¨ÉVɤÉÚiÉ {ÉɪÉÉ +ºÉ±Éä±ÉÒ ¦ÉÉäºÉ±Éä EÖò³ýÒ – ºÉxÉ 1624, +ÉìC]õÉä¤É®ú ¨É‡½þxÉÉ, ¨½þhÉVÉäSÉ {ÉÉ>ðºÉ iªÉÉÆSÉä {ÉÉä]õÒ {ÉÖfäø ‡„É´ÉÉVÉÒ®úÉVÉä ½äþ UôjÉ{ÉiÉÒ ZÉɱªÉÉºÉ xÉÖEòiÉÉSÉ ºÉÆ{ɱÉä±ÉÉ. iªÉÉ´Éä³ýÒ „ɽþÉVÉÒ®úÉVÉä EòÉªÉ xɴɳý ! ‡xÉVÉɨɄɽþÉSªÉÉ SÉÉEò®úÒiÉ ½þÉäiÉä. Bá„ÉÒ ½þVÉÉ®ú ¡òÉèVÉäºÉ½þ +‡nù±É„ɽþÒ ´É ¨ÉÉäPÉ±É ªÉÉÆSÉä ºÉèxªÉ ‡xÉVÉɨɄÉɽþÒ´É®ú lÉÉä®ú iÉÖZÉä ºÉɽþºÉ ´ÉÉ „ɽþÉVÉÒ SÉɱÉÚxÉ +ɱÉä. ‡xÉVÉɨɄÉɽþÉSÉä ´ÉVÉÒ®ú ¨É‡±ÉEò +Ƥɮú SÉɱɇ´É±ÉÒ iÉÚ ªÉÖÎCiÉ xÉɨÉÒ ªÉÉÆxÉÒ „ɽþÉVÉÒ®úÉVÉÉÆSªÉÉ JÉÉÆtÉ´É®ú ªÉÖvnùÉSÉÒ vÉÖ®úÉ iÉÉäbÚ÷xÉ ‡nùvɱÉä vÉ®úhÉ xÉnùÒSÉä ºÉÉä{ɇ´É±Éä±ÉÒ, +ɇhÉ +‡iÉ„ÉªÉ „ÉÚ®ú „ɽþÉVÉÒ®úÉVÉÉÆxÉÒ ½äþ ´ÉɽÖþxÉÒ MÉä±Éä, „ÉjÉÚÆSÉä xÉɨÉÒ +É´½þÉxÉ Îº´ÉEòÉ®ú±Éä. ½þ]õ±ÉÉ xÉɽþÒ ¨ÉÉMÉä ±ÉføiÉÒ ¤ÉÆvÉÚ vÉÉEò±ÉÉ +ɱÉÉ EòɨÉÒ iªÉÉÆSªÉÉ ¤É®úÉä¤É®ú ¨ÉÖvÉÉäVÉÒ xÉÉ<ÇEò ËxɤÉɳýEò®ú, ®úÉVÉÉÆSÉä {É®úÉGò¨ÉÉSÉÒ „ÉlÉÇ VÉɽþ±ÉÒ ºÉ´ÉÇ SÉÖ±ÉiɦÉÉ>𠨽þhÉVÉä ‡´É`öÉäVÉÒ®úÉ´ÉÉÆSÉÒ ºÉ´ÉÇ ¨ÉÖ±Éä, +ÆiÉÒ MÉÉ`ö±ÉÒ ªÉ„É ºÉÆOÉɨÉÒ ‡´É`öÉäVÉÒ EòÉ]àõ +ÉnùÒ ºÉ®únùÉ®ú ½þÉäiÉä. „ÉjÉÚÆSÉä ºÉèxªÉ {ÉÖhªÉÉ<Ç {ÉhÉ lÉÉä®ú ‡{ÉiªÉÉSÉÒ +½þ¨ÉnùxÉMÉ®úVɴɳý ¦ÉÉiÉ´Éb÷Ò MÉÉ´ÉÉiÉ +É{ɱÉÉ iɳý {ÉÉä]õÒ ±ÉɦɱÉÉ VÉMÉiÉÉSÉÉ º´ÉɨÉÒ `öÉäEÚòxÉ ¤ÉºÉ±Éä ½þÉäiÉä. ¨É‡½þ®úEò xÉnùÒSªÉÉ nÖùiÉ¡òÉÇ. ºÉèxªÉ +{ÉÇhÉ Eò®úiÉÒ |Éä¨É¦É®äú VɪÉÉ ½þÉäiÉä Bá„ÉÒ ½þVÉÉ®ú ! ®úÉVÉÉÆxÉÒ ®úÉjÉÒiÉ {ÉɽþÉhÉÒ Eäò±ÉÒ. ‘nùɺɤÉÉävÉ’ iÉÉä ªÉÉäMªÉ ‘º´ÉɨÉÒ’ ´É®úSªÉÉ +ÆMÉɱÉÉ BEò ¨ÉÉiÉÒSÉä vÉ®úhÉ ½þÉäiÉä. ®úÉVÉÉÆxÉÒ BàºÉÉ {ÉÖjÉ xÉ nÖùVÉÉ VÉɽþ±ÉÉ ®úÉjÉÒSÉ iÉä vÉ®úhÉ ¡òÉäbÚ÷xÉ ‡nù±Éä. „ÉjÉÚSÉä ½þVÉÉ®úÉä ºÉèxªÉ EÖò`ö±ªÉÉ „ɽþ®úÒ EÖò`ö±ªÉÉ OÉɨÉÒ {ÉÉhªÉÉSªÉÉ ±ÉÉåfø¬ÉiÉ +IÉ®ú„É& ´ÉɽÚþxÉ MÉä±Éä. „ÉjÉÚSªÉÉ ´ÉÆnùxÉ iÉÖVɱÉÉ ½äþ „ÉVÉÉVÉÒ ºÉèxªÉÉiÉ |ÉiªÉIÉ ºÉɺɮäú ±ÉJÉÚVÉÒ VÉÉvÉ´É ºÉɨÉÒ±É ! xÉÉlÉÉÆSÉÉ xÉÉlÉ, iÉÖ +‡uù‡iÉªÉ +ºÉɨÉÒ ªÉÖrùɱÉÉ iÉÉåb÷ ¡Öò]õ±Éä, {É®úÉGò¨ÉÉSÉÒ „ÉlÉÇ ZÉɱÉÒ ! (Gò¨É„É&) ®úÉVÉÉÆSÉä vÉÉEò]äõ ¦ÉÉ>ð „É®úÒ¡òVÉÒ®úÉVÉä ¦ÉÉäºÉ±Éä ªÉÉÆSÉÒ (´É®úÒ±É ±ÉäJÉ ½þÉ ¸ÉÒ. =nùªÉ ºÉ|Éääú ªÉÉÆSªÉÉ ‡iÉlÉä ]äõ‡EòiÉÉä ¨ÉÒ +ɽÚþiÉÒ näù>ðxÉ „ɽþÉVÉÒ®úÉVÉä ªÉÉÆxÉÒ ¨ÉÉäPÉ±É ´É ‡´ÉVÉÉ{ÉÖ®úÒ ¨ÉÉlÉÉ ªÉÉ ±ÉäJɨÉɱÉäiÉÒ±É nÖùºÉ®úÉ ¦ÉÉMÉ +ɽäþ)

[email : mai.marathi@yahoo.co.in ] [website : www.maimarathi.org ] [groups : groups.yahoo.com/group/mai_marathi] [ forums : maimarathi.17.forumer.com ]


¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒSªÉÉ ‡iɺÉ-ªÉÉ ´Éè`öEòÒSÉÉ <LJiÉ´ÉÞkÉ ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒSÉÒ ‡iɺɮúÒ ¤Éè`öEò ‡nù 20 +ÉMɺiÉ 2006 ®úÉäVÉÒ ºÉɪÉÆEòɳýÒ 4 ´ÉÉVÉiÉÉ nùªÉÉxÉÆnù ‡´ÉtɱɪÉ, ¨ÉɱÉÉb÷ ªÉälÉä ZÉɱÉÒ. ¤Éè`öEòÒiÉ JÉɱÉÒ±É |ɨÉÉhÉä ‡xÉhÉÇªÉ PÉähªÉÉiÉ +ɱÉä. 1) ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ SÉÉ ±ÉÉäMÉÉä ‡xÉ´Éb÷hªÉÉiÉ +ɱÉÉ, ½þÉ ±ÉÉäMÉÉä +ÉiÉÉ ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒSÉä |ɇiɇxɇvÉi´É Eò®äú±É ´É ºÉ´ÉÇ EòɪÉÉDZɪÉÒxÉ EòÉMÉnù{ÉjÉÉÆ´É®ú ½þÉ ±ÉÉäMÉÉä ´ÉÉ{É®úhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú +ɽäþ. 2) ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ SÉÉ Memorandum of Association ´ÉÉSÉÚxÉ EòɽþÒ ‡Eò®úEòÉä³ý nÖù¯ûºiÉӺɽþ ¨ÉÆVÉÚ®ú Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ. 3) ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒSªÉÉ ºÉnùºªÉi´É ¡òÉì¨ÉÇ EòɽþÒ ‡Eò®úEòÉä³ý nÖù¯ûºiÉӺɽþ ¨ÉÆVÉÚ®ú Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ, ½þÉ +VÉÇ ¨É®úÉ`öÒiÉ +ºÉä±É. 4) ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒSÉä ºÉÆEäòiÉ ºlɳý ‡uù¦ÉɹÉÒªÉ (¨É®úÉ`öÒiÉ ´É <ÆOÉVÉÒiÉ) +ºÉÉ´Éä ½äþ ‡xÉ΄SÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä. 5) xɇ´ÉxÉ ºÉnùºªÉÉÆxÉÉ, EòɪÉÇEòɇ®úhÉÒSªÉÉ ‡xÉ´Éb÷hÉÖEòÒiÉ ¦ÉÉMÉ PÉähªÉɺÉÉ`öÒ Eò¨ÉÒiÉ Eò¨ÉÒ 3 ´É¹Éæ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ ºÉnùºªÉ ¨½þhÉÖxÉ EòÉ¨É Eò®úhÉä ¤ÉÆvÉhÉEòÉ®úEò +ºÉä±É. 6) ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ¨É®úÉ`öÒ ¨ÉÉhɺÉÉƨÉvªÉä VÉÉiÉÒ¦Éänù Eò®úhÉÉ®ú xÉɽþÒ. 7) ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒSªÉÉ EòɪÉÇEòɇ®úhÉÒiÉÒ±É, +vªÉIÉ, ={ÉÉvªÉIÉ, ºÉ‡´É´É, ºÉ½þ ºÉ‡SÉ´É ´É JɇVÉxÉnùÉ®ú ªÉÉÆxÉÉ +Éä³ýJÉ{ÉjÉä näùhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú +ɽäþ. ªÉÉSÉ ¤Éè`öEòÒiÉ ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒSªÉÉ {ɇ½þ±ªÉÉ EòɪÉÇEòɇ®úhÉÒ xÉä Memorandum of Association ´É®ú ½þºiÉÉIÉ®ú Eäò±Éä, ´É ½þÒ EòÉMÉnù{ÉjÉä +ÉiÉÉ vɨÉÉÇnùªÉ +ɪÉÖCiÉÉÆSªÉÉ EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ xÉÉånùhÉÒEò‡®úiÉÉ näùhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ. xÉVÉÒEòSªÉÉ EòɳýÉiÉ ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒSÉä EòɽþÒ EòɪÉÇGò¨ÉÉƤÉɤÉiÉ SÉSÉÉÇ ´É ‡xÉ΄SÉiÉÒ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ.

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒSÉÉ +‡vÉEÞòiÉ ±ÉÉäMÉÉä

[email : mai.marathi@yahoo.co.in ] [website : www.maimarathi.org ] [groups : groups.yahoo.com/group/mai_marathi] [ forums : maimarathi.17.forumer.com ]


¨½þhÉÒ +ɇhÉ ´ÉÉEò|ÉSÉÉ®ú - ´Éè„ÉɱÉÒ ºÉɨÉÆiÉ ¨½þhÉÒ +ɇhÉ ´ÉÉEò|ÉSÉÉ®ú ªÉÉÆSÉÉ |ɺÉÉ®ú ¨ÉÖJªÉi´Éä EòhÉÉæ{ÉEòhÉÔ ½þÉäiÉÉä. ¸É´ÉhÉnùÉä¹ÉÉxÉä ËEò´ÉÉ =SSÉÉ®únùÉä¹ÉÉxÉä ¨½þhÉÒ¨ÉvÉÒ±É ËEò´ÉÉ ´ÉÉEò|ÉSÉÉ®úɨÉvÉÒ±É EòɽþÒ „ɤnù +{ɧɹ]õ ½þÉäiÉÉä +ɇhÉ ¨ÉMÉ iªÉÉÆSÉÉ +lÉÇ ¤Énù±ÉiÉÉä ËEò´ÉÉ iªÉÉÆSÉÉ +lÉÇ ±ÉÉ´ÉhÉÆ Eò`öÒhÉ ½þÉä>ðxÉ ¤ÉºÉiÉÆ . +„ÉÒSÉ EòɽþÒ =nùɽþ®úhÉä iÉÉEòÉºÉ iÉÚ®ú ±ÉÉMÉÚ xÉ näùhÉä – ªÉÉSÉÉ {ɇ®úSÉɇ±ÉiÉ +lÉÇ lÉÉÆMÉ{ÉkÉÉ ±ÉÉMÉÚ xÉ näùhÉä. ½þÒ „ÉäiÉEò-ªÉÉÆSÉÒ ¨½þhÉ +ɽäþ. ‘iÉÉMÉ’ ªÉÉ „ɤnùÉSÉä ‘iÉÉEò’ ½äþ §É¹]õ ¯û{É +ɽäþ. iÉÉMÉÉSÉä ®úÉä{É +ɇhÉ iÉÖ®úÒSÉä ®úÉä{É ±É½þÉxÉ +ºÉiÉÉxÉÉ +MÉnùÒ ºÉÉ®úJÉÒ ‡nùºÉiÉÉiÉ. {É®ÆúiÉÖ iªÉÉÆSÉÉ MÉÖhÉvɨÉÇ {ÉÖhÉÇ{ÉhÉä ‡´É®úÉävÉÒ +ºÉiÉÉiÉ. iÉÉMÉÉSªÉÉ {ÉÉä]õÒ ¡òÉ®ú =¹hÉiÉÉ +ºÉiÉä, iÉÉMÉ ´É iÉÚ®ú ªÉÉÆSÉÒ ±ÉÉMÉ´Énù BEòjÉ Eäò±ªÉÉºÉ iÉÉMÉÉSªÉÉ =¹hÉiÉäxÉä iÉÚ®úÒSÉä ®úÉä{É]äõ ¨É¯ûxÉ VÉÉ<Ç±É ¨½þhÉÚxÉ „ÉäiÉEò®úÒ iÉÉMÉÉºÉ iÉÚ®ú ±ÉÉMÉÚ näùiÉ xÉɽþÒiÉ. ‡®úEòɨÉÒ x½þÉ´ÉÒ EÖòb÷ɱÉÉ iÉÖƤÉb÷¬É ±ÉÉ´ÉÒ – ªÉÉSÉÉ +lÉÇ +ºÉÉ EòÒ ¡Öò®úºÉiÉÒSªÉÉ ´Éä³ý ‡xɯû{ɪÉÉäMÉÒ MÉÉä¹]õÒ Eò®úhªÉÉiÉ PÉɱɴÉhÉäù. ¨ÉÚ³ý ¨½þhÉ +„ÉÒ +ɽäþ ‡®úEòɨÉÒ x½þÉ´ÉÒ EÖòb÷ɱÉÉ iÉÖƤÉä ±ÉÉ´ÉÒ. EòÉä³ýÒ ËEò´ÉÉ xÉɇ´ÉEò ±ÉÉäEò ¨ÉɺÉä¨ÉÉ®úÒúEò®úÒúiÉÉ ¦ÉÉä{ɳäý ±ÉɴɱÉ䱪ÉÉ ºÉÉÆMÉb÷Ò ´ÉÉ{É®úiÉÉiÉ. +É{ɱÉä ¨ÉɺÉä¨ÉÉ®úÒSÉä EòɨÉÆ =®úEò±ÉÒ EòÒ ½äþ ±ÉÉäEò ºÉÉÆMÉb÷ÒSÉä iÉÖƤÉä ¡Öò]Öõ xɪÉäiÉ ¨½þhÉÖxÉ EÖòb÷ɱÉÉ =ÆSÉÉ´É®ú ´ªÉ´ÉκlÉiÉ +b÷Eò´ÉÚxÉ `äö´ÉiÉ. ªÉɴɯûxÉ ¨ÉÖJªÉ EòÉ¨É ºÉÆ{ɱªÉÉ´É®ú ¡Öò®úºÉiÉÒSªÉÉ ´Éä³ýÒ Eò®úɴɪÉÉSÉÉ ‡Eò®úEòÉä³ý =tÉäMÉ +„ÉÉ +lÉÉÇxÉä ½þÒ ¨½þhÉ ‡xɨÉÉÇhÉ ZÉɱÉÒ. {ÉÖfäø ±ÉÉäEò¤ÉÉä±ÉÒiÉ ‘xÉÉ´ÉÒ’ SÉä ‘x½þÉ´ÉÒ’ +ɇhÉ ‘iÉÖƤªÉÉ’ SÉä ‘iÉÖƤÉb÷¬É’ +ºÉä ZÉɱÉä. xÉÉEòÒ xÉ>ð ªÉähÉä – ªÉÉSÉÉ +lÉÇ BJÉÉnäù EòÉ¨É Eò®úiÉÉxÉÉ ¡òÉ®ú jÉÉºÉ ½þÉähÉä. „ÉCiÉÒ{ÉäIÉÉ BJÉÉnÆù +´ÉPÉb÷ +ÉäZÉÆ +É{ÉhÉ =SɱÉÚ ±ÉÉMɱÉÉä iÉ®ú +ÉiÉb÷Ò MÉÉä³ýÉ ZÉɱªÉɺÉÉ®úJÉÒ ´ÉÉ]õiÉÉiÉ. …ÉÉºÉ UôÉ]ÚõxÉ +ÉiÉb÷Ò ¤Éɽäþ®ú ªÉäiÉÒ±É +ºÉä ´ÉÉ]õiÉä. PÉÉäbä÷ {Éåb÷ JÉÉiÉä – ªÉÉ ´ÉÉEò|ÉSÉÉ®úÉiÉÒ³ý {Éáb÷ ½þÉ „É´nù ‘{ÉähÉ’ ªÉÉ „ɤnùÉSÉÉ +{ɧÉÆ„É +ɽäþ. {ÉähÉ ¨½þhÉVÉä ]õ{{ÉÉ. ±ÉÉƤÉSªÉÉ |É´ÉɺÉÉiÉ ‡´É¸ÉÉÆiÉÒ PÉähªÉÉSÉä ]õ{{Éä `ö®ú±Éä±Éä +ºÉiÉ. ºÉ®úÉ´ÉÉSÉä ]õ{{Éä +ɱÉä EòÒ PÉÉäbä÷ ‡iÉlÉä lÉÉƤÉiÉä - +b÷iÉä ¨½þhÉVÉä PÉÉäbä÷ ‡iÉlÉä {ÉähÉ JÉÉiÉä. ºÉÉvɱÉÒ iÉ®ú ‡„ÉEòÉ®ú xÉɇ½þiÉ®ú ‡¦ÉEòÉ®ú - ¨ÉÚ³ý ¨½þhÉ +ɽäþ ‘ºÉÉvɱÉÒ iÉ®ú ‡„ÉEòÉ®ú xÉɇ½þiÉ®ú ¦ÉäEòÉ®ú’. ¦ÉäEò®ú ½þÒ UôÉä]õÒ„ÉÒ ½þ®úhÉÉSÉÒ BEò VÉÉiÉ. ¨ÉÉä`öÒ ‡„ÉEòÉ®ú xÉɽþÒ ‡¨É³ýɱÉÒ iÉ®ú ‡xÉnùÉxÉ ¦ÉäEò®ú iÉ®úÒ ‡¨É³äý±É +ºÉÉ +lÉÇ. {ÉÖfäø ¦ÉäEòÉ®ú SÉä ‡¦ÉEòÉ®ú ZÉɱÉä. +b÷±ÉÉ ½þ®úÒ MÉÉfø´ÉÉSÉä {ÉÉªÉ vÉ®úÒ – ªÉälÉä ½þ®úÒ ¨½þhÉVÉä xÉÉ®úɪÉhÉ, xÉÉ®úɪÉhÉÉSÉä ´ÉɽþxÉ Mɯûb÷, {ÉÖfäø Mɯûb÷ÉSÉä MÉÉfø´É ZÉɱÉä, xÉÉ®úɪÉhÉÉSÉä +ɇhÉ MÉÉfø´ÉÉSÉä +lÉÉÇ+lÉÔ EòÉªÉ ºÉƤÉÆvÉ? [email : mai.marathi@yahoo.co.in ] [website : www.maimarathi.org ] [groups : groups.yahoo.com/group/mai_marathi] [ forums : maimarathi.17.forumer.com ]


=SɱɤÉÉÆMÉb÷Ò Eò®úhÉä – ªÉÉiɱÉÉ ¤ÉÉÆMÉb÷Ò ½þÉ „É´nù {ÉÉÆMÉb÷Ò ªÉÉ „ɤnùÉSÉÉ +{ɧÉÆ„É +ɽäþ. {ÉÉÆMÉb÷Ò ¨½þhÉVÉä EòÉ䲪ÉÉSÉä ¨ÉɺÉä {ÉEòb÷ɪÉSÉä ¨ÉÉä`äö VÉɳäý. EòÉä³ýÒ VÉɳäý {ɺɯûxÉ `äö´ÉiÉÉä +ɇhÉ ¨ÉɺÉä iªÉÉiÉ +ɱÉä EòÒ iÉä =SɱÉiÉÉä. ={ÉiɺÉÖÆ¦É – xÉä½þ¨ÉÒSªÉÉ ºÉ´ÉǸÉÖiÉ ‡„É´É˱ÉMÉÉ´ªÉ‡iɇ®úCiÉ +ÉhÉJÉÒ BJÉÉnäù º´ÉªÉƦÉÚ ‡„É´É˱ÉMÉ ‡xɨÉÉÇhÉ ZÉɱÉä EòÒ ±ÉÉäEò ‘xɇ´ÉxÉ „ÉƦÉÚ ={ÉiɱÉÉ’ +ºÉä ¨½þhÉiÉ {ÉÖfäø ‘„ÉƦÉÚ’ SÉä ZÉɱÉä ‘„ÉÖƦɒ +ɇhÉ ºÉÖƦÉÉSÉä ºÉÖÆ¦É EòÉxÉɨÉÉMÉÚxÉ +ɱÉÒ +ɇhÉ ‡iÉJÉ]õ ZÉɱÉÒ - ¨ÉÚ³ý ¨½þhÉ +ɽäþ {ÉÉxÉÉ ¨ÉÉMÉÚxÉ +ɱÉÒ +ɱÉÒ +ɇhÉ ‡iÉJÉ]õ ZÉɱÉÒ. ‡¨É®úSÉÒSªÉÉ ®úÉä{ÉÉÆxÉÉ +MÉÉänù®ú {ÉÉxÉä ±ÉÉMÉiÉÉiÉ ´É xÉÆiÉ®ú ‡¨É®úSªÉÉ iªÉÉ´É°üxÉ ½þÒ ¨½þhÉ +ɱÉÒ +ºÉÉ´ÉÒ. iÉÖ¨ÉSªÉÉ Eòbä÷ +ɽäþiÉ EòÉ +„ÉÒ =nùɽþ®úhÉä, +ºÉ±ªÉÉ xÉCEòÒ {ÉÉ`ö´ÉÉ. 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

‡´ÉxÉÉänù -

‡xÉiÉÉ

BEònùÉ BEò ¨ÉÉhÉÖºÉ JÉb÷iÉ®ú iÉ{É Eò®úiÉÉä ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ „ÉÆEò®ú JÉÖ„É ½þÉäiÉÉiÉ ¨½þhÉiÉÉiÉ “´ÉiºÉÉ, ¨ÉÉMÉ EòÉªÉ ½þ´ÉÆ iÉä” ¦ÉCiÉ ¨½þhÉiÉÉä “ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ, ¨É±ÉÉ BEò ‡MÉ]õÉ®ú tÉ” ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ „ÉÆEò®ú SɇEòiÉ ½þÉäiÉÉiÉ... ¨½þhÉiÉÉiÉ “+®äú iÉÖ <iÉEòÉ JÉb÷iÉ®ú iÉ{É Eäò±ÉºÉ iÉ®ú EòɽþÒiÉ®úÒ ¨ÉÉä`ö ¨ÉÉMÉ”, ¦ÉCiÉ {ÉÖx½þÉ ¨½þhÉiÉÉä “xÉɽþÒ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ¨É±ÉÉ BEò ‡MÉ]õÉ®ú {Éɇ½þVÉä” {ÉÖx½þÉ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ iªÉɱÉÉ ¨½þhÉiÉÉiÉ “+®äú EòɽþÒiÉ®úÒ SÉÉÆMÉ±É ¨ÉÉMÉ” ¦ÉCiÉ EòɽþÒ BàEòɪɱÉÉSÉ iɪÉÉ®ú xÉ´½þÉiÉÉ iÉä´½þÉ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ iªÉÉSÉä {ÉÉªÉ {ÉEòb÷iÉÉiÉ +ɇhÉ ¨½þhÉiÉÉiÉ “iÉÖ EòɽþÒ½þÒ ¨ÉÉMÉ {ÉhÉ ‡MÉ]õÉ®ú ¨ÉÉMÉÚ xÉEòÉäiÉ” iÉ®úÒ½þÒ iÉÉä ¦ÉCiÉ ‡MÉ]õÉ®úºÉÉ`öÒSÉ +bÚ÷xÉ ¤ÉºÉ±ÉÉ, iÉä´½þÉ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ „ÉÆEò®ú ‡SÉb÷±Éä +ɇhÉ ®úÉMÉÉ´ÉÚxÉ ¨½þÉhÉɱÉä... “MÉÉfø´ÉÉ...VÉ®ú ¨ÉÉZÉÉVɴɳý ‡MÉ]õÉ®ú +ºÉiÉä, iÉ®ú ¨ÉÒ b÷¨É¯û Eò„ÉɱÉÉ ´ÉÉVɇ´É±Éä +ºÉiÉä???”

[email : mai.marathi@yahoo.co.in ] [website : www.maimarathi.org ] [groups : groups.yahoo.com/group/mai_marathi] [ forums : maimarathi.17.forumer.com ]


MÉhÉä„ÉÉäiºÉ´É 2006 ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒSªÉÉ {ÉÖ´ÉÇ +£òÒEäòSÉä ªÉÖMÉÉÆb÷É ªÉÉ näù„ÉÉiÉÒ±É ºÉnùºªÉ ¸ÉÒ ‡xÉiÉÒxÉ ºÉÉJÉ®úEò®ú ªÉÉÆxÉÒ iªÉÉÆSªÉÉ ªÉälÉä ºÉÉVÉ®úÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ MÉhÉä„ÉÉäiºÉ´ÉÉSÉÒ JÉɱÉÒ±É ‡SÉjÉä {ÉÉ`ö‡´É±ÉÒ +ɽäþiÉ. +ººÉ±É ¨É®úÉ`öÒ {ÉrùiÉÒxÉä ½þÉ ºÉhÉ VÉMÉÉSªÉÉ nÖùºÉ-ªÉÉ JÉÆb÷ÉiÉ ºÉÉVÉ®úÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +É®úɺÉ, xÉè´Éät, ºÉÉVÉ-ºÉVÉÉ´ÉÉiÉҺɽþ ½þÉ =iºÉ´É ºÉÉVÉ®úÉ Eäò±ÉÉ MÉä±Éä ¸ÉÒ. ºÉÉJÉ®úEò®ú ´É iªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÆb÷³ýÉSÉä ªÉɤÉɤÉiÉ +‡¦ÉxÉÆnùxÉ

[email : mai.marathi@yahoo.co.in ] [website : www.maimarathi.org ] [groups : groups.yahoo.com/group/mai_marathi] [ forums : maimarathi.17.forumer.com ]


[email : mai.marathi@yahoo.co.in ] [website : www.maimarathi.org ] [groups : groups.yahoo.com/group/mai_marathi] [ forums : maimarathi.17.forumer.com ]


Credits Editorial Team Ms. Seema Shelar Shri Prasad Thakur Ms. Kshama Keer Shri Vijay Joshi Conceptualisation, Layout, Design Vijay Joshi Disclaimer The views expressed in some of the articles in this e-masik are that of the authors. Mai Marathi does not necessarily subscribe to the views expressed. Mai Marathiâ&#x20AC;&#x2122;s e-masik is for private circulation free publication. Contact Details : Email : mai.marathi@yahoo.co.in Web

: www.maimarathi.org

Group : www.groups.yahoo.com/group/mai_marathi Forum: http://maimarathi.17.forumer.com

[email : mai.marathi@yahoo.co.in ] [website : www.maimarathi.org ] [groups : groups.yahoo.com/group/mai_marathi] [ forums : maimarathi.17.forumer.com ]

emasik  

emasik of mai marathi sanstha