Page 1

ºÉÆ{ÉÉnùEòÒªÉ ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒSªÉÉ <Ç-¨ÉɇºÉEòÉSÉÒ ½þÒ ‡iɺɮúÒ +É´ÉÞiÉÒ, +É{ɱªÉÉ ÁÉ ºÉÆEò±{ÉxÉä±ÉÉ ±ÉɦÉiÉ +ºÉ±Éä±ÉÉ |ɇiɺÉÉnù JÉ®úSÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉEòÉ®úEò +ɽäþ. +É{ɱªÉÉ |ɇiɺÉÉnùɤÉqù±É |ÉlɨÉiÉ& +É{ɱÉä vÉxªÉ´ÉÉnù.

ªÉÉ +ÆEòÉiÉ 1. 2. 3. 4. 5.

‡iÉlÉä ]àõEòÒiÉÉä ¨ÉÒ ¨ÉÉlÉÉ +É{ɱªÉÉ ºÉÆMÉhÉEòÉSÉÒ ‡xÉMÉÉ |ÉvÉÉxÉ ¨ÉÆjÉÒ ®úÉäVÉMÉÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉ EòSÉ®úÉ BEò VÉÒ´ÉxÉ ‡´É‡´ÉvÉÉ

25 ¨Éä 2006 ®úÉäVÉÒ +É{ÉhÉ +É{ɱÉÉ ªÉɽÚþ OÉÖ{É ºÉÖ¯û Eäò±ÉÉ, nùÉäxÉ ¨É‡½þxªÉÉiÉ +É{ɱªÉÉ ªÉɽÚþ OÉÖ{ÉSÉÒ ºÉnùºªÉºÉÆJªÉÉ 260 SªÉÉ ´É®ú MÉä±ÉÒ, +É{ɱÉÉ {ɇ®ú´ÉÉ®ú ´ÉÉføiÉ +ɽäþ, +ÉVÉ +É{ɱªÉÉ OÉÖ{É SÉä ºÉnùºªÉ, ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ ¨ÉÖƤÉ<Ç, {ÉÖhÉä, ºÉÉiÉÉ®úÉ, ºÉÉä±ÉÉ{ÉÖ®ú, +½þ¨ÉnùɤÉÉnù, ‡nù±±ÉÒ, SÉäzÉÉ<Ç iɺÉäSÉ {É®únäù„ÉÉiÉ, EòiÉõÉ®ú, ˺ÉMÉÉ{ÉÖ®ú, ¨É±É䇄ɪÉÉ, +¨É䇮úEòÉ, +¤ÉÚvÉɤÉÒ <lɱÉä +ɽäþiÉ. ¨É®úÉ`öÒ¤Éqù±É, ´É ¨É®úÉ`öÒ ¨ÉÉhɺÉÉƤÉqù±É +ºÉ±É䱪ÉÉ +ɺlÉä¨ÉÖ³àýSÉ +É{ɱÉÒ iÉÉEòiÉ ´ÉÉføiÉ SÉɱɱÉä±ÉÒ +ɽäþ. VÉjÉäiÉ VɺÉä ½þ´ÉºÉä, MɴɺÉä ´É xɴɺÉä ªÉäiÉÉiÉ iɺÉÉ |ÉEòÉ®ú +É{ɱªÉÉ OÉÖ{É ¨ÉvªÉä ½þÉä>ð xɪÉä ¨½þhÉÖxÉ +ɨ½þÉºÉ EòɽþÒ Eò]Öõ ‡xÉhÉÇªÉ PªÉÉ´Éä ±ÉÉMɱÉä, iɺÉä Eò®úhÉä +{ɇ®ú½þɪÉÇ ½þÉäiÉäSÉ, EòÉ®úhÉ ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ¨ÉvªÉä +„ÉÉ ´ªÉÎCiÉ, ‡´ÉSÉÉ®ú ËEò´ÉÉ |É´ÉÞkÉÒxÉÉ VÉÉMÉÉ ®ú½þÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ, VªÉÉÆSÉÉ ½äþiÉÚ ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒSªÉÉ ¨ÉÚ³ý ºÉÆEò±{ÉxÉä„ÉÒ ‡¦ÉzÉ +ɽäþ, ½äþ +ɨ½þɱÉÉ ‡ºÉrù Eò®úɪÉSÉä ½þÉäiÉä. +É{ɱÉÒ ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ +ÉiÉÉ +κiÉi´ÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ, iªÉÉSÉÒ EòÉMÉnù{ÉjÉä iɪÉÉ®ú ZÉɱÉÒ +ɽäþiÉ ´É vɨÉÉÇnùÉªÉ +ɪÉÖCiÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ xÉÉånùhÉÒSÉÒ |ɇGòªÉÉ ºÉÖ¯û ZÉɱÉÒ +ɽäþ. +ÉiÉÉ, MÉ{{ÉÉ JÉÖ{É ZÉɱªÉÉ ‡¨ÉjÉÉÆxÉÉä, JÉÖ{É SÉSÉÉÇ ZÉɱªÉÉ, SɱÉÉ +ÉiÉÉ EÞòiÉÒ Eò°üªÉÉiÉ, +É{ÉhÉ +É{ɱÉä EòɽþÒ EòɪÉÇGò¨É xɇVÉEòSªÉÉ EòɳýÉiÉ ºÉÖ¯û Eò®úÒúiÉ +ɽþÉäiÉ, º´ÉªÉÆ ®úÉäVÉMÉÉ®úÉSªÉÉ IÉäjÉÉiÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç, `öÉhÉÉ ´É ®úɪÉMÉb÷ ‡Vɱ½þÉiÉ +É{ÉhÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉÒºÉ EòÉ¨É Eò®úhÉÉ®ú +ɽþÉäiÉ, ªÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉÆSÉÉ ½äþiÉÚ Eåòpù, ®úÉVªÉ „ÉɺÉxÉÉSªÉÉ iɺÉäSÉ ¤ÉíEòÉÆSªÉÉ ‡´É‡´ÉvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¨É®úÉ`öÒ ªÉÖ´ÉEòÉÆ{ɪÉÈiÉ {ÉÉä½þSÉ´ÉɪÉSÉÉ +ºÉä±É, ªÉÖ´ÉEòÉÆxÉÉ xÉÉäEò®úÒ {ÉäIÉÉ =tÉäMÉ vÉÆtÉiÉ VÉÉhªÉÉºÉ |ÉÉäiºÉɇ½þiÉ Eò®úhÉä ´É iªÉÉEò‡®úiÉÉ iªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇxÉ Eò®úhÉà ´É iªÉÉÆxÉÉ ½íþb÷ ½þÉäϱb÷MÉ ºÉ{ÉÉä]Çõ näùhÉä +ºÉÉ +ɽäþ. ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ªÉÉ <ǨÉɇºÉEòÉuùÉ®äú {ÉÖx½þÉ +É{ÉhÉÉ ºÉ´ÉÉÈxÉÉ BEò ‡´É…ÉÉºÉ näùiÉ +ɽäþ EòÒ +ɨ½þÒ BEò +ɽþÉäiÉ, +ɨÉSÉÉ =iºÉɽþ ´É +ɨÉSÉÉ +Éi¨É‡´É…ÉɺɽþÒ EòÉªÉ¨É +ɽäþ ´É +ɨÉSÉÒ ‡nù„ÉÉ ´É MÉiÉÒ näùJÉÒ±É ªÉÉäMªÉ +ɽäþ. |ɺÉÉnù, ‡´ÉVɪÉ, ºÉÒ¨ÉÉ, IɨÉÉ


ºÉÆ{ÉÉnùEòÒªÉ ¨ÉÆb÷³ý


‡iÉlÉä ]äõ‡EòiÉÉä ¨ÉÒ ¨ÉÉlÉÉ (¦ÉÉMÉ 1)

- ¸ÉÒ. =nùªÉ ºÉ|Éääú ¨ÉÆSÉÉ´É®ú ‘iÉä’ ¤ÉºÉ±Éä ½þÉäiÉä, {ÉÉÆfø®äú ¦É®úMÉÉäºÉ ¨ÉÉMÉä ´É³ý´É±Éä±Éä EäòºÉ, {ÉÉÆfø®úÒ ‡¨É„ÉÒ nùÉføÒ, ´É®ú ´É¹Éæ SÉÉèªÉÉBá„ÉÒ ¡òCiÉ. +É{ɱªÉÉ +ÉäPÉÉ´ÉiªÉÉ ´ÉÉhÉÒxÉä iÉä ¤ÉÉä±ÉÚ ±ÉÉMɱÉä. “+ÉVÉ 3 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ. +ÉVÉ ºÉEòɳýÒ ¨ÉÒ {ÉÖhªÉÉiÉ ½þÉäiÉÉä +ɇhÉ ‡iÉlÉä ¨ÉɨɱÉänùÉ®ú EòSÉä®úÒSªÉÉ +É´ÉÉ®úÉiÉ EòɪÉÉDZɪÉÉSªÉÉ ºÉ¨ÉÉä®ú BEò ºÉ¨ÉÉvÉÒSÉÒ {ÉÚVÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ, ºÉ´ÉÉÈxÉÉ ¦ÉÆb÷É®úÉ ±ÉÉ´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉÉ +ɇhÉ +ɺɨÉÆiÉ nÖù¨ÉnÖù¨É±ÉÉ, “=¨ÉÉVÉÒ xÉÉ<ÇEòÉÆSªÉÉ xÉÉ´ÉÉxÉÆ =nùÉä =nùÉä, ªÉä³ýEòÉä]õ ªÉä³ýEòÉä]õ VÉªÉ ¨É±½þÉ®ú !” EòɽþÒ ´É¹ÉÉÈ{ÉÚ´ÉÔ (1848 ºÉÉ±É +ºÉÉ´ÉÆ) – VÉä´½þÉ <ÆOÉVÉÉÆxÉÒ {ÉÖhÉä „É½þ®úÉSÉÉ iÉɤÉÉ PÉäiɱÉÉ +ɇhÉ {ÉÖ®Æúnù®ú ‡Eò±±ªÉÉSÉÉ iÉɤÉÉ PªÉɪɱÉÉ iÉä MÉä±Éä iÉä´½þÉ, iªÉÉSÉÒ ‡{ÉføÒVÉÉiÉ ‡Eò±±ÉänùÉ®úÒ Eò®úhÉÉ-ªÉÉ JÉÉä¨ÉhÉä {ɇ®ú´ÉÉ®úÉiÉÒ±É =¨ÉÉVÉÒ ºÉ„ɺjÉ ¤ÉÆb÷ Eò¯ûxÉ =`ö±ÉÉ. {ÉhÉ VªÉɨÉÖ³äý +É{ÉhÉ ¨É®úÉ`öÒ ¨ÉÉhÉÚºÉ ½þ®úiÉÉä – iÉÒ ‡¡òiÉÖ®úÒ iªÉɱÉÉ ¦ÉÉä´É±ÉÒ. iªÉÉSªÉÉSÉ EòɽþÒ xÉÉiÉä´ÉÉ<EòÉÆxÉÒ iªÉɱÉÉ {ÉEòbÚ÷xÉ ‡nù±ÉÆ +ɇhÉ 3 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ ®úÉäVÉÒ iªÉɱÉÉ ¡òÉ„ÉÒ näùhªÉÉiÉ +ɱÉÆ! <ÆOÉVÉÉƇ´É¯ûrù ºÉ„ɺjÉ GòÉÆiÉÒ Eò®úhÉÉ®úÉ ½þÉ =¨ÉÉVÉÒ xÉÉ<ÇEò JÉÉä¨ÉähÉä – {ɇ½þ±ÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VªÉÉSÉÆ xÉÉ´É ¡òÉ®ú Eò¨ÉÒ ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ ¨Éɇ½þiÉ +ɽäþ. ®úɨÉÉä„ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉɱÉÉ ½þÉ =¨ÉÉVÉÒ +ɇhÉ ¨½þhÉÚxÉ <ÆOÉVÉÉÆxÉÒ {ÉÖfäø ®úɨÉÉä„ÉÉƇ´É¯ûrù {ÉrùiÉ„ÉÒ®ú EòÉxÉ ¡ÖÆòEò±Éä – iªÉÉÆxÉÉ SÉÉä®ú, nù®úÉäbä÷JÉÉä®ú `ö®ú±ÉÆ ! ‡„É´ÉÉVÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSªÉÉ {Énù®úÒ +ºÉ±Éä±Éä iªÉÉÆSÉä |ɨÉÖJÉ ½äþ®ú ¤É‡½þVÉÔ xÉÉ<ÇEò, EòÉåb÷ÉVÉÒ ¡òVÉÈnù, ‡¡ò®ÆúMÉÉäVÉÒ +ºÉä +xÉäEò ®úɨÉä„ÉÒ ! iÉä SÉÉä®ú ???” ‘iÉä’ ¤ÉÉä±ÉhÉÉ®äú, iÉäVÉ{ÉÖÆVÉ, +Énù®úhÉÒªÉ, ´ÉÆnùxÉÒªÉ +ɇhÉ {ÉÚVÉxÉÒªÉ 84 ´É¹ÉÉÈSÉä ‡SÉ®úiɯûhÉ ¨½þhÉVÉä ‡„É´É„ÉɽþÒ®ú ¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤É {ÉÖ®Æúnù®äú ! “EòÉxÉÉÆiÉ VÉÒ´É +ÉäiÉÚxÉ BàEòhÉä, b÷É䲪ÉÉÆiÉ |ÉÉhÉ +ÉhÉÚxÉ {ɽþÉhÉä, ¦ÉÉxÉ ½þ®ú{ÉhÉà” ¨½þhÉVÉä EòÉªÉ ªÉÉ ºÉMɲªÉÉSÉ ´ÉÉEò|ÉSÉÉ®úÉÆSÉÉ +lÉÇ ¨É®úÉ`öÒ „ɤnùEòÉä¹ÉÉ{ÉäIÉÉ VÉɺiÉ SÉÉÆMɱÉÉ - ‡iÉlÉä +ºÉ±É䱪ÉÉ ¨ÉÉZªÉɺÉÉ®úJªÉÉ +ºÉÆJªÉÉ ±ÉÉäEòÉÆSªÉÉ SÉä½þ-ªÉÉ´É®ú ºÉÉ{Éb÷±ÉÉ +ºÉiÉÉ ! IÉhɦɮú +ºÉÆ ´ÉÉ]ÚõxÉ MÉä±ÉÆ – EòÉ®úhÉÆ EòɽþÒ +ºÉÉäiÉ - +ÉVÉ{ɪÉÈiÉ +ɤÉÉÆSÉÆ (½þÉä +ɤÉÉSÉ, ¨ÉÉZªÉɺÉÉ`öÒ, iÉä ¨ÉÉZÉä |Éä¨É³ý ±ÉÉb÷Eäò +ÉVÉÉä¤ÉÉSÉ !) ‡„É´ÉSɇ®újÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ BàEò±ÉÆ xÉɽþÒ iÉ®ú VÉÒ´ÉxÉÉiÉ Eäò±É EòɪÉ?


‡EòiÉÒ½þÒ ¨ÉÉä`öÉ Eò±ÉÉEòÉ®ú +ºÉÉä iªÉÉSÉÆ ´ÉÉ ‡iÉSÉÆ ´ÉªÉ ±ÉIÉÉiÉ xÉ PÉäiÉÉ +É{ÉhÉ BEäò®úÒ ºÉƤÉÉävÉiÉÉä =nùÉ. ±ÉiÉÉ, +É„ÉÉ EòÉªÉ MÉÉiÉä xÉÉ? (Ë„ÉSªÉÉÆxÉÉä, ªÉÉ +ɨ½þɱÉÉ +ÉVÉÒSªÉÉ ´ÉªÉÉSªÉÉ xÉÉ? iÉ®úÒ {ÉhÉ JÉÚ{É„ÉÉ VɴɳýSªÉÉ!) EòÉ®úhÉ ½äþ ºÉ´ÉÇ Eò±ÉÉEòÉ®ú +É{ɱÉä ´ÉÉ]õiÉÉiÉ. {ÉhÉ ¡òÉ®ú lÉÉäbä÷ ±ÉÉäEò +ºÉä +ɤÉÉƺÉÉ®úJÉä VªÉÉÆSªÉɇ´É¹ÉªÉÒ +{ÉÉ®ú |Éä¨É +ɇhÉ +Énù®ú +ºÉÚxɽþÒ º´É{xÉÉiɽþÒ BEäò®úÒ =±±ÉäJÉ ½þÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ (VɺÉä Mɇnù¨ÉÉ, ¤ÉɤÉÚVÉÒ, {ÉÖ±É, ´É{ÉÖ ... ªÉÉnùÒ +xÉÆiÉ +ɽäþ - ±ÉäJÉhÉÒ +ɇhÉ ¨ÉÉZÉÒ ¤ÉärùÒSÉÒ ZÉä{É iÉÉäEòb÷Ò +ɽäþ) VªÉÉÆSÉÉ ´ÉÉ®úºÉÉ, ¨É®úÉ`öÒ ¤ÉÉhÉÉ VÉ{ÉÉ´ÉÉ iÉä ‡„É´É®úÉªÉ +ɨÉSÉä ¼nùªÉɺÉxÉÉ´É®ú +xÉÆiÉEòɳý ‡´É®úÉVɨÉÉxÉ ½þÉäiÉä, +ɽäþiÉ +ɇhÉ ‡{Éfø¬Éxɇ{Éfø¬É ®ú½þÉiÉÒ±É ! +ɨÉSÉÆ ½äþ ¦ÉÉMªÉ ¨ÉÉä`Æö, EòÒ MÉä±ÉÒ 6 nù„ÉEäò ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSÉä Sɇ®újÉ EòlÉxÉ Eò®úhÉÉ-ªÉÉ +ɤÉÉÆSÉä {ÉÉªÉ ‡„É´ÉÚxÉ iªÉÉÆSÉÉ ªÉÉSÉÒ näù½þÒ ªÉÉSÉÒ b÷Éä³ýÉÆ {ÉɽþiÉÉ – BàEòiÉÉ +ɱÉÆ ½äþ ¦ÉÉMªÉ ¨ÉÉä`Æö ! EÖò`äöiÉ®úÒ +ÉÆiÉ EòɽþÒiÉ®úÒ VÉÉhÉÆ´ÉiɪÉ, +ɤÉÉÆSÉÆ ¤ÉÉä±ÉhÉÆ ºÉÆ{ÉÚxÉ xɪÉä +ºÉÆ ´ÉÉ]õiɪÉ. iªÉÉSÉ EÖò`ö±ªÉÉiÉ®úÒ >ð¨ÉÔiÉ ½äþ ‡±É‡½þhªÉÉSÉÆ vÉÉb÷ºÉ Eò®úiÉÉäªÉ. MÉ䱪ÉÉ EòɽþÒ ‡nù´ÉºÉÉiÉ UôÉ´ÉÉ, ºÉƦÉÉVÉÒ, „ɽäþxɄɽþÉ ´ÉÉSɱªÉÉ, ºÉvªÉÉ ¸ÉÒ¨ÉÉxɪÉÉäMÉÒ ´ÉÉSÉiÉÉäªÉ. ®úhÉVÉÒiÉ näùºÉÉ<Ç |ÉiªÉäEò |ɺÉÆMÉÒ ®úb÷´ÉiÉÉiÉ. ¨ÉÉZÉÉ ‡¨ÉjÉ xÉÉMÉä„É ¨É±ÉÉ ªÉÉ´É®ú ¨½þhÉɱÉÉ, “nùÉnùÉ, ¨ÉÒ 8 ´Éä³ýÉ ´ÉÉSɱÉÒ, +VÉÚxÉ ¨ÉxÉ ¦É®úiÉ xÉɽþÒ!” ºÉÉlÉÇ +ɽäþ iªÉÉSÉÆ ¨½þhÉhÉ ! BàEò±ÉÆ +ɇhÉ ´ÉÉSɱÉÆ iÉä ‡±É½þɴɺÉÆ ´ÉÉ]õiɪÉ, +ɤÉÉ, iÉÖ¨ÉSªÉÉ {ÉɪÉÉ {Éb÷iÉÉxÉÉ iÉÖ¨ÉSªÉÉ +ÆMÉ`ö¬ÉÆxÉÉ VÉÉhÉÚxÉ ¤ÉÖVÉÚxÉ Eäò±É䱪ÉÉ º{É„ÉÉÇSÉÒ ½þÒ VÉÉnÚù +ºÉä±É EòÉ? EòÒ iÉÖ¨ÉSªÉÉ ®úCiÉÉÆiÉ ‡¦ÉxɱÉ䱪ÉÉ ‡„É´É®úɪÉÉÆSÉÉ ½þÉ +ɇ„É´ÉÉÇnù +ºÉä±É ? +É{ɱÉÆ ±ÉäEò¯û EòɳÆý Ë´Épù, „Éå¤ÉbÆ÷ +ºÉ±ÉÆ iÉ®úÒ +É{ɱªÉÉ EòÉxɺÉÖ±ÉÉ„ÉÒ iªÉÉ ¨ÉÖ±ÉɴɯûxÉ +Éà´ÉɳÚýxÉ Eòb÷ÉEòb÷ ¤ÉÉä]Æõ ¨ÉÉäb÷hÉÉ-ªÉÉ +É<ÇSªÉÉ |Éä¨ÉÉB´ÉfÆøSÉ +{É®Æú{ÉÉ®ú |Éä¨É +É{ɱªÉÉ ®úªÉiÉä´É®ú Eò®úhÉÉ-ªÉÉ +¹]õÉ´ÉvÉÉxÉÒ ®úÉVÉÉ +Énù„ÉÇ ¨ÉÖ±ÉMÉÉ, {ÉiÉÒ, ‡{ÉiÉÉ, lÉÉä®ú ®úÉVÉEòÉ®úhÉÒ, =kÉ¨É MÉÖhÉOÉɽþEò, +{ÉÉ®ú „ÉÉèªÉÇ +ºÉÚxɽþÒ ±ÉÒxÉ, ºÉ¨ÉlÉÇ ®úɨÉnùÉºÉ º´ÉɨÉÓºÉÉ®úJªÉÉ ºÉÆiÉÉÆxÉÒ ºÉ®úɽþxÉÉ Eäò±ÉÒ ´É nùɺɤÉÉävÉ ¦Éä]õÒJÉÉiÉ®ú ‡nù±ÉÉ iªÉÉÆSªÉɇ´É¹ÉªÉÒ +ɇhÉ VɨɱÉÆSÉ iÉ®ú xÉÆiÉ®ú ½þ®ú½ÖþzÉ®úÒ ºÉƦÉÉVÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉ ªÉÉÆSªÉɇ´É¹ÉªÉÒ ‡±É‡½þhªÉÉSÉÆ ´ÉäbÆ÷ vÉÉb÷ºÉ Eò®úiÉÉäªÉ, +ɤÉÉ iÉÖ¨ÉSÉÉ +ɇ„É´ÉÉÇnù ½þ´ÉɪÉ, tÉ±É xÉÉ? B´ÉføÒ +ɨÉSªÉÉ +É<Ǵɇb÷±ÉÉÆSÉÒ {ÉÖhªÉÉ<Ç xÉCEòÒSÉ +ºÉä±É, ½þÉä xÉÉ +ɤÉÉ? iÉÖ¨ÉSªÉɇ´É¹ÉªÉÒ (¨½þhÉVÉäSÉ ‡„É´ÉÉVÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉÉƇ´É¹ÉªÉÒ) ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ Eò®úhªÉÉ{ÉÚ´ÉÔ B´ÉføSÉ ‡jÉ´ÉÉ®ú ¨½þhÉɴɺÉÆ ´ÉÉ]õiÉÆ & ¤ÉÉà³ý VɪÉÉÆSÉä BàEÚòxÉ EòÉxÉÒ nùÉ]äõ xɪÉxÉÒ JÉÉ®ú]õ {ÉÉhÉÒ ‡{ɳý {ÉÉbä÷ +xÉ +ÆiÉ&Eò®úhÉÒ VɺÉÉ ¦ÉɺÉiÉÉä ‡¦ÉVɱÉÉ EòÉlÉÉ |ɺÉzÉ VÉɱÉÒ ‡VÉlÉä „ÉÉ®únùÉ iÉlÉä ]äõ‡EòiÉÉä ¨ÉÒ ¨ÉÉlÉÉ (Gò¨É„É&)


+É{ɱªÉÉ ºÉÆMÉhÉEòÉSÉÒ ºÉÖ®ú‡IÉiÉiÉÉ - ¸ÉÒ. +‡¨ÉiÉ ‡SÉiɳäý +ÉVÉEòÉ±É PÉ®úÉäPÉ®úÒ ºÉÆMÉhÉEò ªÉä>ð ±ÉÉMɱÉä +ɽäþiÉ. iªÉÉSÉÉ (ªÉÉäMªÉ?) ´ÉÉ{É®ú½þÒ ´ÉÉfø±ÉÉ +ɽäþ. {É®ÆúiÉÖ iªÉÉSªÉÉ ºÉÖ®ú‡IÉiÉiÉ䇴ɹɪÉÒ ¤É½ÖþiÉäEò EòÉähÉɱÉÉ ¨Éɇ½þiÉÒ xɺÉiÉä “½þÉä.... BEò EÖò`ö±ÉɺÉÉ antivirus +ɽäþ, {ÉhÉ iÉÉä EòºÉÉ ´ÉÉ{É®úɪÉSÉÉ iÉä ¨Éɇ½þiÉ xÉɽþÒ” +„ÉÉ º´É¯û{ÉÉSÉÒ =kÉ®äú ‡¨É³ýiÉÉiÉ ´½þɪɮúºÉ ¨½þhÉVÉä EòɪÉ, iÉÉä EòºÉÉ ªÉä>ð „ÉEòiÉÉä, EòºÉÉ ªÉä>ð „ÉEòiÉ xÉɽþÒ ´ÉMÉè®äú MÉÉä¹]õÒ ºÉ´ÉǺÉɨÉÉxªÉ{ÉhÉä ¨Éɇ½þiÉ xɺÉiÉÉiÉ. MÉä±ÉÒ 6-7 ´É¹Éæ ºÉÆMÉhÉEò +‡¦ÉªÉÆiÉÉ ¨½þhÉÚxÉ EòÉ¨É Eäò±ªÉÉ´É®ú ªÉÉiÉÒ±É ¤É-ªÉÉSÉ MÉÉä¹]õÓSÉä YÉÉxÉ ¨É±ÉÉ ‡¨É³ýɱÉä +ɽäþ. +É{ɱÉÉ ºÉÆMÉhÉEò ºÉÖ®ú‡IÉiÉ EòºÉÉ `äö´ÉiÉÉ ªÉä<Ç±É ªÉɤÉɤÉiÉ 4 MÉÉä¹]õÒ ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ ºÉÉÆMÉÉ´ªÉÉiÉ, +É{ɱÉä +xÉÖ¦É´É ±ÉÉäEòÉÆSªÉÉ ={ɪÉÉäMÉÒ {Éb÷É´Éä ¨½þhÉÚxÉ ½þÉ ±ÉäJÉ |É{ÉÆSÉ.... ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ´½þɪɮúºÉ ½þÉ EòºÉÉ ªÉä>ð „ÉEòiÉÉä iÉä {ÉɽÚþ ... +É{ÉhÉ EòɽþÒSÉ xÉÆ Eò®úiÉÉ VɺÉä +É{ɱªÉÉ „ɇ®ú®úÉiÉ VÉÆiÉÚ ‡„ɯû „ÉEòiÉÉiÉ, iɺÉä ºÉÆMÉhÉEòÉSªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ ½þÉä>ð „ÉEòiÉ xÉɽþÒ. +É{ɱªÉÉ ºÉÆMÉhÉEòÉ´É®ú ´½þɪɮúºÉ ‡„É®ú±ÉÉ iÉ®ú iªÉɱÉÉ {ÉÖhÉÇ{ÉhÉä +É{ÉhÉSÉ VɤÉɤÉnùÉ®ú +ºÉiÉÉä. +É{ɱªÉÉ EÖò`ö±ªÉÉxÉÉ EÖò`ö±ªÉÉ EÞòiÉÒSªÉÉ ´Éä³ýÒSÉ ½þÉ |ÉEòÉ®ú +É{ɱªÉÉ ºÉÆMÉhÉEòÉ´É®ú ªÉäiÉÉä. +ÉiÉÉ ªÉÉ EÖò`ö±ªÉÉ EÞòiÉÒ ? 1) }±ÉìÉ{ÉÒ ‡b÷ºEò / }±Éì„É ¨Éä¨É®úÒ ºÉÆMÉhÉEòÉiÉ PÉɱÉÚxÉ +lÉ´ÉÉ nÖùºÉ-ªÉÉ ºÉÆMÉhÉEòÉºÉ +É{ɱÉÉ ºÉÆMÉhÉEò VÉÉäbÚ÷xÉ EòɽþÒ ´½þɪɮúºÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ¡òÉ<DZºÉ EìòÉ{ÉÒ Eò®úhÉä. 2) BJÉÉnùÒ +„ÉÒ ºÉÒb÷Ò ºÉÆMÉhÉEòÉSªÉÉ bÅ÷É<Ç´½þ ¨ÉvªÉä PÉɱÉhÉä EòÒ VªÉɨÉvªÉà ´½þɪɮúºÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ¡òÉ<DZºÉ +ɽäþiÉ. 3) <Æ]õ®úxÉä]õ ±ÉÉ +É{ɱÉÉ ºÉÆMÉhÉEò VÉÉäb÷hÉà. 4) ºÉÆMÉhÉEòÉ´É®úÒ±É BJÉÉnùÉ ´½þɪɮúºÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ +ºÉ±Éä±ÉÉ |ÉÉäOÉÉ¨É SÉɱÉÚ Eò®úhÉä. 5) <¨Éä±É ¨ÉvÉÖxÉ +ɱÉ䱪ÉÉ ´½þɪɮúºÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ¡òÉ<DZºÉ +É{ɱªÉÉ ºÉÆMÉhÉEòÉ´É®ú =iÉ®ú´ÉÚxÉ PÉähÉä. 6) +É>ð]õ±ÉÚEò ´ÉMÉè®äú |ÉEòÉ®úSªÉÉ <¨Éä±É ºÉìÉ}]õ´Éä+®ú ¨ÉvÉÖxÉ BJÉÉnùÒ ´½þɪɮúºÉ +ºÉ±Éä±ÉÉ ¨Éä±É ¤ÉPÉhÉä. 7) BJÉÉtÉ ¥ÉÉ>ðVÉ®ú ¨ÉPªÉä BJÉÉnùÒ ºÉÉ<Ç]õ ¤ÉPÉiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ +SÉÉxÉEò =PÉb÷±É䱪ÉÉ Ë´Éb÷Éä ¨ÉvªÉä ½þÉä (yes) +ºÉä ÎC±ÉEò Eò®úhÉä. +ÉiÉÉ +É{ÉhÉ ¨½þhÉÉ±É EòÒ ªÉÉ |ÉiªÉäEò MÉÉä¹]õÒ Eò®úiÉÉxÉÉ ¨É±ÉÉ EòºÉä Eò³ýhÉÉ®ú EòÒ iªÉÉiÉ ´½þɪɮúºÉ +ɽäþ +lÉ´ÉÉ xÉɽþÒ. iÉ®ú +É{ɱÉä ¨½þhÉhÉä ®úɺiÉ +ɽäþ. EòÉähÉɱÉÉSÉ iÉä ¨ÉɽþÒiÉ xɺÉiÉä. ¨½þhÉÚxÉ +É{ÉhÉ EòɳýVÉÒ PªÉɪÉSÉÒ. ªÉÉ{ÉèEòÒ |ÉiªÉäEò MÉÉä¹]õÒ‡´É¹ÉªÉÒ +‡vÉEò ¨Éɇ½þiÉÒ iÉ®ú +É{ÉhÉ {ÉɽÚþSÉ {ÉhÉ ºÉvªÉÉ i´É‡®úiÉ EòÉªÉ ={ÉÉªÉ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÒ±É iÉä {ÉɽÚþ.


´É®úÒ±É{ÉèEòÒ {ɇ½þ±ªÉÉ 5 MÉÉä¹]õÓºÉÉ`öÒ +É{ɱªÉÉ ºÉÆMÉhÉEòÉ´É®ú BJÉÉnäù +Æì]õÒ´ÉɪɮúºÉ ºÉìÉ}]õ´Éä+®ú SÉɱÉÚ ÎºlÉiÉÒiÉ +ºÉhÉä +É´É„ªÉEò +ɽäþ. ºÉ½þÉ´ªÉÉ MÉÉä¹]õÒºÉ ={ÉÉªÉ xÉɽþÒ, +ɇhÉ ºÉÉiÉ´ªÉÉ MÉÉä¹]õÒºÉ ={ÉÉªÉ ¨½þhÉVÉä lÉÉäb÷Ò ºÉVÉMÉiÉÉ +ɇhÉ 3 ºÉìÉ}]õ´Éä+ºÉÇ.

• •

lÉÉäb÷CªÉÉiÉ +É{ɱªÉÉ ºÉÆMÉhÉEòÉ´É®ú BEÚòhÉ 4 ºÉìÉ}]õ´Éä+ºÉÇ +ºÉhÉä, +ɇhÉ 1 ºÉìÉ}]õ´Éä+®ú xɺÉhÉä +iªÉÉ´É„ªÉEò +ɽäþ. xɺÉhÉä MÉ®úVÉäSÉä +ºÉ±Éä±Éä ºÉìÉ}]õ´Éä+®ú & +É>ð]õ±ÉÚEò BCºÉ|ÉäºÉ +iªÉÉ´É„ªÉEò +ºÉ±Éä±ÉÒ ºÉìÉ}]õ´Éä+® & 1) +í]õÒ´½þɪɮúºÉú, 2) {ÉìÉ{É{É-¤±ÉìÉEò®ú, 3) º{ÉɪɴÉä+®, ú +ɇhÉ 4) ¡òɪɮú´ÉìɱÉ. (+É{ɱªÉÉEòbä÷ <Æ]õ®úxÉä]õSÉÒ ºÉÖ‡´ÉvÉÉ xɺɱªÉÉºÉ {ÉìÉ{É{É-¤±ÉìÉEò®ú, º{ÉɪɴÉä+®ú +ɇhÉ ¡òɪɮú´ÉìÉ±É SÉÒ MÉ®úVÉ xÉɽþÒ.)

ªÉÉ {ÉÉSÉ ºÉìÉ}]õ´Éä+ºÉÇ ¤Éqù±É & 1) +É>ð]õ±ÉÚEò BCºÉ|ÉäºÉ ½äþ „ÉCªÉiÉÉä ´ÉÉ{ɯû xɪÉä. ´ÉÉ{É®úhÉä +{ɇ®ú½þɪÉÇ +ºÉ±ªÉÉºÉ +É{ɱªÉɱÉÉ ´½þɪɮúºÉ‡´É¹ÉªÉÒ +‡vÉEò JÉÉä±É´É®ú YÉÉxÉ +ºÉhÉä +É´É„ªÉEò +ɽäþ. +ɇhÉ ªÉɨÉÖ³äý +É{ɱªÉÉ ºÉÆMÉhÉEòÉ´É®ú ´½þɪɮúºÉ ªÉä>ð „ÉEòiÉÉä, iɺÉäSÉ +É{ɱªÉÉ ºÉÆMÉhÉEòÉSÉÒ ´ÉÉ]õ ±ÉÉ´ÉÚxÉ {ÉÖfäø +É{ɱªÉÉ ‡¨ÉjÉÉÆEòbä÷, xÉÉiÉä´ÉÉ<ÇEòÉÆEòbä½þÒ÷ VÉÉ>ð „ÉEòiÉÉä ½äþ vªÉÉxÉÉiÉ `äö´ÉÉ´Éä. 2) +Æì]õÒ´ÉɪɮúºÉ & ½äþ +É{ɱªÉÉ ºÉÆMÉhÉEòÉ´É®ú +ºÉhÉä +iªÉÉ´É„ªÉEò +ɽäþ. xÉÖºÉiÉä ¡òɪÉnùÉ xÉɽþÒ iÉ®ú iÉä SÉɱÉÚ ÎºlÉiÉÒiÉ +ºÉhÉä, iɺÉäSÉ iªÉÉSÉÒ nù®ú´Éä³ýÒ ‡xÉPÉiÉ +ºÉ±Éä±ÉÒ ºÉÖvÉÉ®úÒiÉ +ɵÉÖkÉÒ +É{ɱªÉÉEòbä÷ +ºÉhÉä +É´É„ªÉEò +ɽäþ. +É{ɱªÉÉ ºÉÆMÉhÉEòÉ´É®ú ´½þɪɮúºÉ +ɱªÉÉSÉä iÉiEòɳý +Éà³ýJÉhÉä, iÉÉä EòÉfÚøxÉ ]õÉEòhÉä +„ÉÒ EòɨÉä ½äþ ºÉìÉ}]õ´Éä+® Eò®úiÉä. B. ´½þÒ. VÉÒ xÉɨÉEò BEò ¨ÉÖCiÉ |ÉhÉɱÉÒ +É{ÉhÉ ´ÉÉ{ɯû „ÉEòiÉÉ. ªÉÉ ºÉìÉ}]õ´Éä+®SÉÒ |ÉiÉ +É{ÉhÉ www.grisoft.com ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýɴɯûxÉ b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò¯û „ÉEòiÉÉ. 3) {ÉìÉ{É{É-¤±ÉìÉEò® & ¥ÉÉ>ðVÉ®ú´É®ú BJÉÉnäù ºÉÆEäòiɺlɳý {ɽþÉiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ, +SÉÉxÉEò BJÉÉnùÒ Ë´Éb÷Éä =PÉb÷±ÉÒ VÉÉiÉä, +ɇhÉ ªÉɨÉvªÉä jÉɺÉnùɪÉEò VÉɇ½þ®úÉiÉÒ nùÉJɴɱªÉÉ VÉÉiÉÉiÉ. ¤É-ªÉÉSÉnùÉ ªÉÉiÉÚxÉ ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ +xÉÉ´É„ªÉEò, ËEò´ÉÉ vÉÉäEòÉnùɪÉEò +„ÉÒ ºÉìÉ}]õ´Éä+® =iÉ®ú´ÉÖxÉ PÉähªÉÉºÉ |É´ÉÞiÉ Eäò±Éä VÉÉiÉä. “ÎC±ÉEò Eò®úÉ +ɇhÉ ½þVÉÉ®ú bì÷ɱɮú ‡¨É³ý´ÉÉ” ËEò´ÉÉ “¡ÖòEò]õ Eìò¨Éä®úÉ PªÉÉ” +„ªÉÉ +ɄɪÉÉSªÉÉ ªÉÉ VÉɇ½þ®úÉiÉÒ +ºÉiÉÉiÉ. VÉMÉÉiÉ EòÉähɽþÒ ¡ÖòEò]õ tɪɱÉÉ ¤ÉºÉ±Éä±Éä xɺÉiÉä, iªÉɨÉÖ³äý +„ªÉÉ VÉɇ½þ®úÉiÉÒ ‡xÉ´´É³ý JÉÉä]õ¬É +ºÉiÉÉiÉ. ªÉÉÆxÉÉ {ÉɪɤÉÆnù PÉɱÉhªÉɺÉÉ`öÒ +É{ÉhÉ


{ÉìÉ{É{É-¤±ÉìÉEò® ´ÉÉ{É®úhÉä +É´É„ªÉEò +ɽäþ. ¨É±ÉÉ ¨Éɇ½þiÉ +ºÉhÉÉ®äú +‡iÉ„ÉªÉ SÉÉÆMɱÉä iɺÉäSÉ ={ɪÉÖCiÉ {ÉìÉ{É{É-¤±ÉìÉEò® ¨½þhÉVÉä ªÉɽÚþ ]Úõ±É¤ÉÉ®ú ËEò´ÉÉ MÉÖMÉ±É ]Úõ±É¤ÉÉ®ú. 4) º{ÉɪɴÉä+®ú & ¤É-ªÉÉSÉnùÉ +É{ɱªÉÉ ºÉÆMÉhÉEòÉ´É®ú EòɽþÒ +ºÉä |ÉÉäOÉɨºÉ ªÉäiÉÉiÉ EòÒ VÉä n¹ªÉ º´É¯û{ÉÉiÉ ½þÉxÉÒEòÉ®úEò ‡nùºÉiÉ xɺɱÉä iÉ®úÒ½þÒ, iÉÖ¨ÉSªÉÉ xÉEò³ýiÉ iÉÖ¨ÉSÉÒ ¨ÉɽþÒiÉÒ ¤Éɽäþ®ú {ÉÉ`ö´ÉiÉÉiÉ. VɺÉä EòÒ iÉÖ¨ÉSÉä {É®ú´É±ÉÒSÉä „É¤nù. +ìb÷+´Éä+®ú ½äþ ¨É±ÉÉ ¨ÉɽþÒiÉ +ºÉ±Éä±Éä +ɇhÉ ªÉÉ +„ªÉÉ |ÉEòÉ®úSªÉÉ ¡òÉ<DZºÉ iÉÖ¨ÉSªÉÉ ºÉÆMÉhÉEòɴɯûxÉ „ÉÉävÉÚxÉ EòÉføhÉÉ®äú ºÉìÉ}]õ´Éä+®ú. 5) ¡òɪɮú´ÉìÉ±É & ºÉ´ÉÉÇiÉ {ɇ®úhÉɨÉEòÉ®úEò, {É®ÆúiÉÖ ´ÉÉ{É®úɴɪÉÉºÉ VÉ®úÉ iÉÉƇjÉEò ¨Éɇ½þiÉÒ +É´É„ªÉEò +ºÉ±Éä±Éä +ºÉä ½äþ ºÉìÉ}]õ´Éä+ºÉ®ú +ɽäþ. ªÉɱÉÉ iÉÖ¨ÉSªÉÉ ºÉÆMÉhÉEò +ɇhÉ <Æ]õ®úxÉä]õ ªÉɨÉvÉÒ±É “±ÉI¨ÉhÉ®äúJÉÉ” +ºÉä½þÒ ¨½þhÉiÉÉ ªÉä<DZÉ. BEònùÉ ½äþ iÉÖ¨ÉSªÉÉ ºÉÆMÉhÉEòÉ´É®ú SÉɱÉÚ Eäò±Éä ¨½þhÉVÉä iÉÖ¨ÉSªÉÉ ºÉÆMÉhÉEòÉ´É®ú SÉɱÉÚ Eäò±Éä ¨½þhÉVÉä iÉÖ¨ÉSªÉÉ ºÉÆMÉhÉEòÉ´É®úÒ±É EÖò`ö±ÉɽþÒ |ÉÉäOÉÉ¨É <Æ]õ®úxÉä]õ´É®ú iÉÖ¨ÉSªÉÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ‡„É´ÉÉªÉ ¨Éɇ½þiÉÒ näù´ÉÉhÉPÉä´ÉÉhÉ Eò¯û „ÉEòiÉ xÉɽþÒ. iɺÉäSÉ ¤Éɽäþ®úÒ±É (<Æ]õ®úxÉä]õ´É®úÒ±É) EÖò`ö±ÉɽþÒ |ÉÉäOÉÉ¨É iÉÖ¨ÉSªÉÉ ºÉÆMÉhÉEòÉ{ɪÉÈiÉ {ÉÉä½þÉäSÉÚ „ÉEòiÉ xÉɽþÒ. ¨ÉÒ º´ÉiÉ& ´ÉÉ{É®úiÉ +ºÉ±Éä±Éä ºÉÒMÉä]õ ¡òɪɮú´ÉìÉ±É ½äþ BEò ªÉÉSÉ |ÉEòÉ®úÉiÉÒ±É ºÉìÉ}]õ´Éä+®ú.

+ɦÉÉ®úÒ +ɽþÉäiÉ +É{ɱªÉÉ EòɽþÒ ºÉnùºªÉÉÆxÉÒ º´ÉªÉÆ º¡ÚòiÉÔxÉä ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ SªÉÉ ®úÉä{É]õ¬ÉSªÉÉ ´ÉÉføÒºÉÉ`öÒ EòɽþÒ +ÉÌlÉEò ¨ÉnùiÉ Eäò±ÉÒ +ɽäþ, EòɽþÒxÉÒ ´ÉÉ̹ÉEò ºÉnùºªÉi´É PÉäiɱÉä +ɽäþ. +„ÉÉ ºÉnùºªÉÉÆSÉÒ xÉÉ´Éä JÉɱÉÒ±É |ɨÉÉhÉä +ɽäþiÉ 1) ¸ÉÒ ºÉÉMÉ®ú PÉÉä±É{É, ºÉÉiÉÉ®úÉ 2) ¸ÉÒ. +¨ÉäªÉ iÉÖEòÉ®úÉ¨É {É´ÉÉ®ú, b÷Éä½þÉ, Eò]õÉ®ú 3) ¸ÉÒ. b÷ɪɺÉ, b÷Éä½þÉ, Eò]õÉ®ú, 4) ¸ÉÒ. ®úÉVÉxÉ iÉÉ´Ébä÷, xÉɇ„ÉEò BEÚòhÉ

¯û ¯û ¯û ¯û ¯û

250/521/1021/250/2042/-


¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®ú ªÉÖ´ÉEòÉƺÉÉ`öÒ – |ÉvÉÉxɨÉÆjÉÒ ®úÉäVÉMÉÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉ

- ‡´ÉVÉªÉ VÉÉä„ÉÒ

+xÉäEò ºÉ®úEòÉ®úÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉ®úEòÉ®úÒ EòɪÉÉDZÉiÉÒ±É ¡òÉ<DZÉÓSªÉÉ føÒMÉÉ-ªÉÉiÉ nù¤ÉÚxÉ VÉÉiÉÉiÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ºÉ±ªÉÉ iÉ®úÒ ºÉɨÉÉxªÉ VÉxÉiÉä {ɪÉÈiÉ iªÉÉ ªÉÉäVÉxÉä ¤Éqù±É xÉÒ]õ ¨Éɇ½þiÉÒ xɺÉiÉä, iªÉɨÉÖ³äý iªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ EòɱÉÉÆiÉ®úÉxÉä ¤ÉÆnù ½þÉäiÉÉiÉ ËEò´ÉÉ ‡xɹ|É¦É ½þÉäiÉÉiÉ. ¨ÉÉVÉÒ |ÉvÉÉxɨÉÆjÉÒ º´É. ¸ÉÒ. {ÉÒ. ´½þÒ. xÉ®ú˺ɽþ ®úÉ´É ªÉÉÆxÉÒ näù„ÉÉiÉÒ ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®úÒ Eò¨ÉÒ Eò®úhªÉÉSªÉÉ ½äþiÉÖxÉä |ÉvÉÉxɨÉÆjÉÒ ®úÉäVÉMÉÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉ xÉÉ´ÉSÉÒ BEò ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÖ¯û Eäò±ÉÒ. ºÉvªÉÉ ½þÒ ªÉÉäVÉxÉÉ OÉɇ¨ÉhÉ ®úÉäVÉMÉÉ®ú ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ ®úɤɇ´ÉiÉ +ɽäþ. ÁÉ ªÉÉäVÉxÉäSÉä ¨ÉÖJªÉ =qùÒ¹]õ ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®ú ªÉÖ´ÉEòÉÆxÉÉ º´ÉªÉÆ ®úÉäVÉMÉÉ®ú |ÉÉ{iÉ Eò¯ûxÉ näùhªÉÉ Eò‡®úiÉÉ +lÉǺɽþɪªÉ ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhÉä ½þÉ ½þÉäiÉÉ. BEòÉ ªÉÖ´ÉEòÉºÉ BEòÉ |ÉEò±{ÉɺÉÉ`öÒ BEò ±ÉÉJÉ ¯û{ɪÉä (ºÉä´ÉÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É |ÉEò±{ÉɺÉÉ`öÒ ¯û{ɪÉä nùÉäxÉ ±ÉÉJÉ), +ºÉä +lÉǺɽþɪªÉÉSÉä º´É¯û{É +ɽäþ, ½äþ +lÉǺɽþɪªÉ VÉ®ú ¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÒ´É®ú ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉÖ¯û Eò®úɴɪÉÉSÉÉ +ºÉä±É iÉªÉ iªÉÉ |ɨÉÉhÉÉiÉ ´ÉÉføiÉä, ¨¼hÉVÉäSÉ VÉä®ú iÉÒxÉ ¦ÉÉMÉÒnùÉ®ú +ºÉiÉÒ±É iÉ®ú ¯û{ɪÉä iÉÒxÉ ±ÉÉJÉ (ºÉä´ÉÉ IÉäjÉÉEò‡®úiÉÉ ºÉ½þÉ ±ÉÉJÉ). ´É®úÒ±É +lÉǺɽþɪªÉÉ´É®ú 7.5 ]õCEäò ºÉ¤É‡ºÉb÷Ò +ºÉiÉä, ¨½þhÉVÉäSÉ VÉ®ú BEò ±ÉÉJÉ ¯û{ɪÉä EòVÉÉÇSÉä |ÉEò®úhÉ Eäò±Éä iÉ®ú ¯û 7500/- ºÉ¤É‡ºÉb÷Ò näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ½þÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<ÇiÉ ±ÉPÉÖ =tÉäMÉ ºÉä´ÉÉ ºÉƺlÉÉ, ±ÉPÉÖ =tÉäMÉ ¨ÉÆjÉɱɪÉ, ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú, ºÉÉEòÒ xÉÉEòÉ, ªÉälÉä iɺÉäSÉ ±ÉPÉÖ =tÉäMÉ ºÉÆSɱÉxÉÉ±ÉªÉ JDI (MMR) , SÉÖxÉɦÉ^õÒ ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ ®úɤɇ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉä, iɺÉäSÉ ½þÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ‡Vɱ½þÉ {ÉÉiɳýÒ´É®ú ‡Vɱ½þÉ =tÉäMÉ EåòpùÉiÉ ºÉÖ¯û +ɽäþ. ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäSªÉÉ ¤ÉɤÉiÉ +‡vÉEò ¨Éɇ½þiÉÒ Eò‡®úiÉÉ +É{ÉhÉ ´É®úÒ±É EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ ºÉÆ{ÉEÇò ºÉÉvÉÖ „ÉEòiÉÉ, ËEò´ÉÉ JÉɱÉÒ xɨÉÚnù Eäò±É䱪ÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉƴɯûxÉ ¨Éɇ½þiÉÒ ‡¨É³ý´ÉÚ „ÉEòiÉÉ. www.ari.nic.in www.sisimumbai.com www.smallindustryindia.com

Remember : If you will, you can, If you won’t, you can’t.


EòSÉ®úÉ BEò VÉÒ´ÉxÉ iÉÖ]õ±É䱪ÉÉ ¤Éìb÷˨É]õxÉSÉ ´É®úSÉÆ ]õÉäEò ´ÉÉEò´ÉÚxÉ ¨ÉÖ`öÒiÉ vÉ®ú±Éä±É ½þiªÉÉ®ú ´É {ÉÉ`öÒ´É®ú iÉÉMÉÉSÉÒ MÉÉähÉÒ ]õÉEÚòxÉ ºÉEòɳýÒ 6 ´ÉÉVÉiÉÉ ‡xÉPÉhÉÉ®úÒ {ÉÉä®úÉÆSÉÒ ¨ÉɪÉ... +Éä³ýJɱÉÉiÉ EòÉ EòÉähÉ ? iÉÖ¨ÉSªÉÉ +ɨÉSªÉÉ ¤ÉPÉhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®úÒ, ¤É½ÖþiÉäEònùÉ ®úºiªÉÉ´É®ú ¨ÉÖÎxºÉ{Éɱ]õÒSªÉÉ b÷¤ªÉɦÉÉä´ÉiÉÒ +Éfø³ýhÉÉ®úÒ ËEò´ÉÉ PÉ®úÉSªÉÉ ¨ÉÉMÉÒ±É nù®ú´ÉÉVªÉÉSªÉÉ Mɱ±ÉÒiÉÚxÉ ´ÉÉ´É®úhÉÉ®úÒ, ‡nù´ÉºÉÉ+JÉä®úÒ ±ÉÉäEòÉÆSªÉÉ ‡xɯû{ɪÉÉäMÉÒ ´ÉºiÉÖÆSªÉÉ VɨɱÉ䱪ÉÉ ºÉÉ`ö¬ÉiÉÖxÉ ‘EòÉMÉnù’ ËEò´ÉÉ ‘{±ÉÉκ]õEò’ xÉÉ´ÉÉSªÉÉ nùÉäxÉ ¨ÉÉ豪ɴÉÉxÉ +±ÉÆEòÉ®úÉ´É®ú ‡VÉSªÉÉ ºÉƺÉÉ®úÉSÉ MÉÉb÷MÉ ¦É®úiÉ, +„ÉÒ iÉÒ.. EòSÉ®úÉ.. EòSÉ®úÉ.. EòSÉ®úÉ +ɇhÉ iÉÒ EòSÉ®äú´ÉɱÉÒ EòSÉ®úÉ ½äþSÉ BEò ‡VÉ´ÉxÉ !!! ¦É±Éä, ±ÉÉäEòÉƺÉÉ`öÒ EòSÉ®úÉ ¨½þhÉVÉä PÉÉhÉÆ +ºÉä±É {ÉhÉ ÁÉ PÉÉhÉÒiÉSÉ ¨ÉÉZªÉÉ {ÉÉä]õÉSÉÒ iɽþÉxÉ +ɽäþ, xÉÖºÉiÉÒSÉ iɽþÉxÉ xÉɽþÒ, iÉ®ú ¨ÉÉZªÉÉ ºÉƺÉÉ®úɱÉÉ SÉɱɴÉhÉÉ®Æú ½äþ BEò ´É½þÉxÉ +ɽäþ. +„ÉÒ ¨¼hÉhÉÉ®úÒ ‡½þSÉ iÉÒ BEò EòSÉ®äú´ÉɱÉÒ... EòÉªÉ {ɽþÉ ®äú, ‡VÉ´ÉxÉ +ɽäþ ‡½þSÉÆ.. ºÉEòɳýÒ PÉ®úÉiÉÖxÉ ‡xÉPÉiÉÉxÉÉ, PÉ®úÉiÉÖxÉ ¨½þhÉVÉä... SÉÉ®úÒ ¤ÉÉVÉÖ±ÉÉ SÉÉ®ú ¤ÉÉƤÉֺɇ½þiÉ MÉÆVɱÉ䱪ÉÉ {ÉjªÉÉSªÉÉ SÉÉ®ú ˦ÉiÉÒ ´É ‡]õ{É ‡]õ{É Eò®úÒiÉ {ÉÉhÉÒ MɳýhÉÉ-ªÉÉ {ÉjªÉÉSÉÆ Uô{{É®ú ÁÉ ºÉ´ÉÉÈSÉÒ ‡VÉlÉä BEòjÉ ¨ÉÉÆb÷hÉ ½þÉäiÉä, iÉä ¨½þhÉVÉä ‡iÉSÉ PÉ®Æú. +ÉVÉ ºÉEòɳýÒ ºÉ¨ÉÉäSªÉÉÇ MÉ]õÉ®úÉiÉÒ±É ¡Öò]õ±É䱪ÉÉ {ÉÉ<Ç{ÉɱÉÉ {ÉÉhÉÒSÉÆ +ɱÉÆ xÉɽþÒ, ¨½þhÉÖxÉ +ÉÆPÉÉä³ý xÉ Eò®úiÉÉ ®úÉjÉÒ =®ú±É䱪ÉÉ +ɨÉ]õÒ +ɇhÉ ¦ÉÉiÉÉSÉä nùÉäxÉ PÉÉºÉ {ÉÉä]õÉiÉ ]õÉEÚòxÉ ¤ÉÉ®úEòÒ±ÉÉ ¨½þhÉiÉä “¤ÉÉ®úEäò, ´ÉÉhªÉÉEòbÚ÷xÉ nùÉäxÉ {ÉÉ´É +ÉhÉÚxÉ iÉÖ xÉÒ MÉÉä]õ¬É SÉÉªÉ {ÉÉ´É JÉÉ´ÉÉ +ɇhÉ ¨ÉÆMÉ „Éɳäý±ÉÉ VÉÉ´ÉÉ”. +ºÉÆ ¨½þhÉiÉ iªÉÉ nùÉäxÉ ±ÉäEò®úÉÆSÉÒ ¨ÉÉªÉ ‡xÉPÉɱÉÒ EòSÉ-ªÉÉSªÉÉ „ÉÉävÉÉiÉ. SÉä½þ®úÉ ‡xÉ®úÉMɺÉ, b÷É䲪ÉÉiÉ EòɱÉSªÉÉ{ÉäIÉÉ +ÉVÉ nùÉäxÉ EòÉMÉnù VÉÉnùÉ ¦Éä]õiÉÒ±É ÁÉSÉÒ ±ÉÉMɱÉä±ÉÒ +ɺÉ, ´ÉähÉÒ +ɇhÉ ¡òhÉÒ ‡½þ±ÉÉ EòvÉÒ ¨Éɇ½þiÉÒSÉ xÉɽþÒ, Ë´ÉSÉ®ú±ÉÒ iÉ®ú {ÉÉä®úÒSÉÒ, iÉÒ {ÉhÉ VÉä´½þÉ ¤ÉÉ®úEòÒ ¨½þhÉä±É, “+ÉªÉ b÷ÉäEò ±ÉªÉÆ JÉÖ®ú{ÉiɪÉÉ”, iÉ´ÉÉ ‡½þ ¨ÉÉªÉ ´ÉÖ´ÉÉSÉÒ ¡òhÉÒ PÉä>ðxÉ ±ÉäEòÒSªÉÉ b÷ÉäCªÉÉiÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ´ÉÖ´ÉÉ „ÉÉ{É JÉÖ®ú{ÉÖxÉ EòÉføiÉä.


ºÉÉvÉÉ ¤±ÉÉ>ðVÉ, ºÉÉvÉÒ ºÉÉb÷Ò, {ÉhÉ SÉÉ®ú ‡`öEòÉhÉÒ ‡´É®úPɳý±Éä±ÉÒ, ºÉÉÆMÉÉ {ÉɽÚþ ‡½þSÉÒ xɇ´ÉxÉ ºÉÉb÷Ò Eò„ÉÒ +ºÉä±É, ‡nù´ÉɳýÒ±ÉÉ ºÉÉä¨É´ÉÉ®úSªÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®úÉiÉÖxÉ VÉÖxÉä Eò{Ébä÷ ‡´ÉEòhÉÉ-ªÉÉ ¦ÉªªÉÉEòbÚ÷xÉ ‡iÉºÉ ¯û{ɪÉɱÉÉ PÉäiɱÉä±ÉÒ iÉÒ ºÉÉb÷Ò +ÉiÉÉ lÉÉäb÷Ò VÉÖxÉÒ ZÉɱÉÒªÉÆ +ɇhÉ lÉÉäb÷Ò {Énù®úɱÉɺÉÖrùÉ ¡òÉ]õ±Éä±ÉÒ, “¨É䱪ÉÉ EÖòjªÉÉxÉÆ Mɱ±ÉÒiÉÚxÉ VÉÉiÉÉxÉÉ ¦ÉÖÆEòiÉ ¦ÉÖÆEòiÉ VɤÉb÷¬ÉiÉ ¨ÉÉZÉÉ {Énù®úSÉÆ {ÉEòb÷±ÉÉ, iÉ´ÉÉ ¡òÉb÷±ÉÒ ¨É䱪ÉÉxÉ”. ‡nù´ÉºÉ¦É®ú ‡¡ò®ú ‡¡ò®ú ‡¡ò®úɪÉSÉÆ +ɇhÉ EòvÉÒ >ðxÉÉiÉxÉÆ iÉ®ú EòvÉÒ {ÉɴɺÉÉiÉxÉÆ <Ƈnù®úÉxÉMÉ®úSªÉÉ xÉÉCªÉÉ´É®úSªÉÉ EòSÉ®úÉ EÖÆòb÷Ò{ÉɺÉÖxÉ iÉä {ÉÉ®ú º]äõ„ÉxÉSªÉÉ ¤ÉäEò®úÒ ¤Éɽäþ®úSªÉÉ EÖÆòb÷Ò{ɪÉÈiÉ, EòvÉÒ ‡¤Éϱb÷MÉSªÉÉ ¨ÉÉMÉxÉÆ iÉ®ú EòvÉÒ SÉɳýÒSªÉÉ Mɱ±ÉÒiÉÖxÉ... EòÉMÉnù +ɇhÉ {±ÉÉκ]õEòSªÉÉ ‡{É„É´ªÉÉ VÉ„ªÉÉ ‡¨É³ýiÉÒ±É iÉ„ÉÉ JÉÉÆtÉ´É®úSªÉÉ MÉÉä‡hÉiÉ ]õÉEòiÉ VÉɪÉSªÉÉ xÉä½þ¨ÉÒSªÉÉ +ÆnùÉVÉÉ|ɨÉÉhÉÆ ¦É®ú±ÉÒ +ɇhÉ 6 ´ÉÉVÉɪɱÉÉ +ɱÉä EòÒ „ÉɽþÉSªÉÉ iÉÉMÉb÷¬ÉiÉ MÉÉähÉÒ =±É]õÒ Eò®úɪÉSÉÒ ¨ÉMÉÆ ½þÉiÉɨÉvªÉä EòvÉÒ ºÉÉ`ö iÉ®ú EòPÉÒ ºÉkÉ®ú ¯û{ɪÉä ªÉäiÉÉiÉ. “¨Éä±ÉÉ „ÉɽþÉ ºÉkÉ®úSÉä EòvÉÒ {ÉÆSªÉÉiÉ®ú {ÉhÉ näùiÉÉä, {ÉhÉ näùiÉÉxÉÉ ½þÉiÉɱÉÉ ½þÉiÉ PÉɺÉÚxÉ näùiÉÉä, ¨É䱪ÉÉSÉÒ xÉVÉ®ú xÉä½þ¨ÉÒSÉ ´ÉÉEòb÷Ò, iÉÉMÉb÷ÒiÉ MÉÉähÉÒ =±É]õÒ Eò®úiÉÉxÉÉ EòvÉÒ ´ÉÉEò±ÉÒ iÉ®ú ¨É䱪ÉÉSÉÒ ¦ÉÖ®ú]õÒ xÉVÉ®ú xÉä½þ¨ÉÒSÉ ¨ÉÉZªÉÉ {ÉÉä±ÉCªÉÉEòbÆ÷”. +ɇhÉ {ÉèºÉÆ VɨɱÉÆ ‡Eò ¨ÉMÉ PÉ®úÉEòb÷, VÉÉiÉÉxÉÉ xÉÉCªÉÉ´É®úSªÉÉ ´ÉÉhªÉÉEòbÚ÷xÉ iÉÉÆnÖù³ý, b÷ɳý, ºÉÉJÉ®ú +ɇhÉ SÉÉ{ÉÖb÷ PªÉɪÉSÉÒ, +ɇhÉ ¨ÉMÉÆ ºÉ¨ÉÉä®ú ½þÉ =¦ÉÉSÉÆ, “MÉÆMÉä nù½þÉ ¯û{ɪÉä EòÉf SɱÉ!!!” ¨Éä±ÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ +ɪÉÖ¹ªÉɱÉÉ VÉÖÆ{ɱÉɪÉ, {ÉhÉ EòÉªÉ Eò¯û ¨ÉÉZªÉÉ EÖòEòÉSÉÉ vÉxÉÒ ½þɪÉiÉÉä, “½äþ PÉä nù½þÉ ¯û{ɪÉä +ɇhÉ føÉäºÉ ‡EòiÉÒ føÉäºÉɪÉSÉÒ iÉÒ...” {ÉÉä®Æú ¨ÉÉZÉÒ ´ÉÉ]õ ¤ÉPÉÚxÉ ®ú½þÉiªÉÉiÉ, PÉ®úÉiÉ +ɱªÉɱªÉÉ +ɪɱÉÉ ‡¨É`öÒ ¨É®úiªÉÉiÉÒ, MÉÉä]õ¬É ¨½þhÉiÉÉä “+ÉªÉ xɱÉÒ±ÉÉ {ÉèºÉÉ näùEòÒ”, “¤ÉÉ®úEòÒ ¨ÉÉZÉÒ ±ÉªÉ MÉÖhÉÒ, ‡iɱÉÉ ªÉEò SÉÉÆMɱÉÉ {ÉÉä®úMÉÉ ‡¨É±ÉÉ´ÉÉ +ɇhÉ ºÉÖJÉÉiÉ ®ú½þÉ´ÉÒ MÉÆ ¨ÉÉZÉÒ ¤ÉɪÉ, näù´ÉÉ ¨ÉÉMÉxÉ {ÉÖ®ú Eò®ú ®ú ¤ÉÉ{ÉÉ ¨ÉÉZÉÉ”. VÉä´ÉÉxÉ ¤ÉxÉÒ´É±É EòÒ ¨ÉMÉ ¨ÉÉZÉ EÖòEÚò iÉ®úÉ]õ ´½þ´ÉÚxÉ PÉ®ú±ÉÉ ªÉäiɪÉÉ, ¨ÉMÉ +ɪÉÉ ¤É‡½þhÉҴɯûxÉ ‡„É´ªÉÉ EòÉªÉ +ɇhÉ EòÉªÉ EòɪÉ... ¨Éä±ÉÉ EòvÉÒ EòvÉÒ ¨É®úiÉÉä {ÉhÉ ¨É±ÉÉ, ¨ÉMÉ ±ÉäEò®Æú ¨ÉvÉÒ ªÉäiªÉÉiÉÒ ¨ÉɪɱÉÉ ´ÉÉSÉ´ÉɪɱÉÉ. {ÉhÉ ¨ÉÒ EòÉªÉ ¤ÉÉä±ÉiÉ x½þÉªÉ iªÉɱÉÉ, ¡òEòºiÉ ®úÉiÉSªÉɱÉÉSÉ nùɯû ‡{ÉiÉÉä, ‡nù´ÉºÉÉ näù´É ¨ÉÉhÉÖºÉ, EòÉ¨É Eäò±ÉÆ iÉ®ú Eäò±É xÉɽþÒiÉ®ú x½þɪÉ...... SÉɱÉɪÉSÉSÉÆ.


+ɇhÉ ¨ÉMÉ ®úÉjÉÒSÉÒ ZÉÉä{É ZÉɱÉÒ +ɇhÉ ‡nù´ÉºÉ >ðVÉÉb÷±ÉÉ EòÒ {É®úiÉ, iªÉÉSÉ EòSÉ-ªÉÉSªÉÉ „ÉÉävÉÉiÉ... iÉÒSÉ EòMÉnÆù +ɇhÉ iÉäSÉ {±ÉÉκ]õEò.. iÉ®ú ¨ÉÆb÷³ýÒ +„ÉÒ ‡½þ BEò ‡VÉ´ÉxÉMÉÉlÉÉ, BEòÉ EòSÉ®äú´ÉɱÉÒSÉÒ.., +É{ɱªÉÉ |ɇiɇGòªÉÉ Eò³ý´ÉÉ. +É{ɱÉÉ ‡IɇiÉVÉ ªÉä±ÉEò®ú WWW.YELKAR.COM

º´ÉÉiÉÆjɇnùxÉÉSªÉÉ ½þÉÌnùEò „ÉÖ¦ÉäSUôÉ


‡„É´ÉÉ {Éɇ½þVÉä

+ÆvÉÉ®ú ½þÉäiÉ SÉɱɱÉÉªÉ ‡nù´ÉÉ {Éɇ½þVÉä ªÉÉ näù„ÉɱÉÉ ‡VÉVÉÉ>ðSÉÉ ‡„É´ÉÉ {Éɇ½þVÉä | xÉäiÉä ZÉɱÉä +¡òVɱÉJÉÉxÉ EòÉ΄¨É®úSÉä ZÉɱÉä º¨É„ÉÉxÉ | „ÉɇªÉºiÉäJÉÉxÉSÉÒ ¤ÉÉä]äõ iÉÉäb÷hªÉÉºÉ ªÉÖ´ÉÉ {Éɇ½þVÉä | ªÉÉ näù„ÉɱÉÉ ‡VÉVÉÉ>ðSÉÉ ‡„É´ÉÉ {Éɇ½þVÉä || ¨É®úÉ`äö ZÉɱÉä ªÉÉè´ÉxɦÉCiÉ ¨É®úÉ`ö¬ÉÆSªÉÉSÉ iɱɴÉÉ®úÒ´É®ú ¨É®úÉ`ö¬ÉÆSÉàSÉ ®úCiÉ {ÉÖx½þÉ BEònùÉ ®úɪÉMÉb÷É´É®ú ¨É®úÉ`ö¬ÉÆSÉÉ nùÉ´ÉÉ {Éɇ½þVÉä ½þ®ú ½þ®ú ¨É½þÉnäù´É ‘½þ´ÉÉ’ {Éɇ½þVÉä ‘½þ´ÉÉ’ {Éɇ½þVÉä ªÉÉ näù„ÉɱÉÉ ‡VÉVÉÉ>ðSÉÉ ‡„É´ÉÉ {Éɇ½þVÉä ||


¨ÉÖnùiÉ xɺɱÉä±Éä ‡¡òCºÉ ‡b÷{ÉÉì‡ZÉ]õ ¸ÉÒ. =nùªÉ ºÉ|Éääú ‘®úÉVÉÉ ®úbÚ÷ xÉEòÉä ®äú, ¨ÉÉZÉÆ |Éä¨É b÷É䲪ÉÉiÉ ´ÉÉSÉÉ b÷Éä³äý ¡òÉ®ú ºÉÖÆnù®ú ¤ÉÉä±ÉiÉÉiÉ, ®úb÷iÉ ®ú½þÉiÉä, iÉÒ ´ÉÉSÉÉ !’ ‘´Éäb÷¬É iÉÖ ¨½þhÉVÉä ¨ÉÉZÉä Fixed Deposit +ɽäþºÉ, VªÉÉ´É®ú ¨É±ÉÉ º´ÉMÉÉÇiɽþÒ iÉÖZªÉÉ |Éä¨ÉÉSÉä ´ªÉÉVÉ ‡¨É³ýiÉ ®ú½þÉhÉÉ®ú +ɇhÉ VÉä´½þÉ Eäò´½þÉ iÉÖ ´É®ú ªÉä„ÉÒ±É xÉÉ iÉä´½þÉ ¨ÉÒ iÉÒ FD Encash Eò®úhÉÉ®ú!’ iÉÚ ‡xÉPÉÚxÉ MÉä±ÉÒºÉ... MÉä±ÉÒ ‡EòiªÉäEò ´É¹ÉÇ ¨ÉÒ ´ÉÉ]õ {ÉɽþiÉÉäªÉ, {ÉhÉ iÉÖZÉÆ FD iÉÖZªÉÉ{ɪÉÈiÉ {ÉÉä½þSÉ´ÉhÉÉ®Æú ¨ÉÉvªÉ¨É ¨É±ÉÉ ºÉÉ{Éb÷iÉ xÉɽþÒªÉä ! +ɇhÉ ¨ÉÖnùiÉ xɺɱÉä±Éä iÉÖZÉä FD +VÉÚxÉ iɺÉäSÉ {ÉbÚ÷xÉ +ɽäþ. ªÉÉ VÉMÉÉSªÉÉ ¤Éä´ÉÉ®ú„ÉÒ ¤ÉíEäòiÉ iªÉÉSªÉÉ ¨ÉɱɇEòxÉÒSÉÒ ´ÉÉ]õ {ÉɽþiÉ! ¸ÉÒ. =nùªÉ ºÉ|Éääú ªÉÉÆSÉÒ ´É®úÒ±É Eò‡´ÉiÉÉ ½þÒ ‡|ÉªÉ ¨Éè‡jÉhÉ ªÉÉ ¨ÉɇºÉEòÉiÉ ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ 2006 SªÉÉ +ÆEòÉiÉ |ÉEòɇ„ÉiÉ ZÉɱÉÒ +ɽäþ.


Editorial Team

Credits Shri Vijay N. Joshi Shri Prasad Thakur Ms. Kshama Keer Ms. Seema Shelar

Conceptualization, Layout & Designing Shri Vijay N. Joshi

DISCLAIMER The views expressed in this e-masik are that of the author. Mai Marathi does not necessarily subscribe to the views expressed.

CONTACT DETAILS : Visit our Website at :

www.dedicate-a-page.com/maimarathi Yahoo Group at

http://www.groups.yahoo.com/group/mai_marathi Forum at

http://maimarathi.17.forumer.com

emasik 3rd edition  

third edition of emasik of mai marathi sanstha