Page 1

<Ç-¨ÉɇºÉEò, +ÆEò 16´ÉÉ, ºÉ{]åõ¤É®ú 2007

<Ç-¨ÉɇºÉEò +ÆEò : 16´ÉÉ

ºÉ{]åõ¤É®ú, 2007

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ 22/1715, +Éä±b÷ B¨É BSÉ ¤ÉÒ EòÉì±ÉÉäxÉÒ, MÉÉä®úÉ<Ç ®úÉäb÷, ¤ÉÉ䇮ú´É±ÉÒ ({É), ¨ÉÖƤÉ<Ç-91 ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

1


<Ç-¨ÉɇºÉEò, +ÆEò 16´ÉÉ, ºÉ{]åõ¤É®ú 2007

ºÉÆ{ÉÉnù‡EòªÉ <Ç-¨ÉɇºÉEòÉSÉÉ ½þÉ ºÉÉä³ýÉ´ÉÉ +ÆEò +É{ÉhÉɺɨÉÉä®ú |ɺiÉÖiÉ Eò®úiÉÉxÉÉ BEò ‡´É±ÉIÉhÉ +ÉxÉÆnù ½þÉäiÉ +ɽäþ, {ÉɽþiÉÉ {ÉɽþiÉÉ ºÉ´´ÉÉ ´É¹ÉÉǽÖþxÉ +‡vÉEò ½þÉäiÉ +ɱÉä, +ɨÉSªÉÉ ªÉÉ UôÉä]õ¬É„ªÉÉ |ɪÉixÉɱÉÉ, |ÉiªÉäEò +ÆEòɺÉÉä¤ÉiÉ ´ÉÉføiÉ VÉÉhÉÉ®úÉ +xÉÖ¦É´É ´É +Éi¨É‡´É…ÉɺÉÉSªÉÉ VÉÉä®úÉ´É®ú +É{ɱªÉÉ ªÉÉ <ǨÉɇºÉEòÉSÉÉ nùVÉÉÇ, ºÉÉnù®úÒEò®úhÉ =kÉ®úÉäkÉ®ú ´ÉÉføiÉSÉ VÉÉ<Ç±É ªÉÉSÉÒ JÉÉjÉÒ +ɨ½þɱÉÉ +ɽäþ. <ǨÉɇºÉEòÉSÉÒ ºÉÆEò±{ÉxÉÉ ®úɤɇ´ÉiÉÉxÉÉ +ɨ½þÒ VÉÉhÉÒ´É{ÉÖ´ÉÇEò EÖò`ö±ªÉɽþÒ |ÉEòÉ„ÉxÉÉSÉä +xÉÖEò®úhÉ Eäò±Éä xÉɽþÒ, EòÉ®úhÉ, iɺÉä Eäò±Éä +ºÉiÉä, iÉ®ú <ǨÉɇºÉEòÉSÉÒ ‘originality’ ½þ®ú{ɱÉÒ +ºÉiÉÒ. ¨É®úÉ`öÒ ¨ÉÉhɺÉÉÆ{ɪÉÈiÉ {ÉÉäSÉɪÉSÉä, iªÉÉÆxÉÉ ºÉÆPɇ]õiÉ Eò®úɪÉSÉä ªÉÉSÉ vªÉäªÉ|ÉÉ{iÉÒºÉÉ`öÒ ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ OÉÖ{É ´É EòɱÉÉÆiÉ®úÉxÉä ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉäSÉÒ =¦ÉÉ®úhÉÒ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ, ¨ÉÉjÉ ¨É®úÉ`öÒ ¨ÉÉÆhÉÖºÉ VÉÉä {ɪÉÈiÉ +ÉÌlÉEòoù¹] õ¬É ºÉ¤É³ý ½þÉäiÉ xÉɽþÒ, ºÉIÉ¨É ½þÉäiÉ xÉɽþÒ, iÉÉä {ɪÉÈiÉ iªÉÉSªÉÉ +É´ÉÉVÉɱÉÉ ‡Eò¨¨ÉiÉ ‡¨É³ýhÉÉ®ú xÉɽþÒ, ½þÉ ‡´ÉSÉÉ®ú Eò¯ûxÉSÉ ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒxÉä {ÉxÉ´Éä±É ªÉälÉä ¨É‡½þ±ÉÉÆxÉÉ º´ÉªÉÆ®úÉäVÉMÉɇ®úiÉ Eäò±Éä, iɺÉÉSÉ BEò +‡¦ÉxÉ´É ={ÉGò¨É +É{ÉhÉ, ¨ÉɱÉÉb÷ ªÉälÉä ®úɤɇ´ÉhÉÉ®ú +ɽþÉäiÉ, ¨ÉɱÉÉb÷ ªÉälÉÒ±É +ÉètÉä‡MÉEò ´ÉºÉɽþ‡iÉiÉÒ±É ¨É®úÉ`öÒ =tÉäVÉEòÉÆxÉÉ BEòÉ ´ªÉɺɇ{É`öÉ´É®ú +ÉhÉÖxÉ iªÉÉÆxÉÉ ZÉ{ÉÉ]õ¬ÉxÉä ¤Énù±ÉiÉ SÉɱɱÉ䱪ÉÉ +ÉètÉä‡MÉEò ´É +ÉÌlÉEò ‡´É…ÉÉSÉÒ ¨Éɇ½þiÉÒ Eò¯ûxÉ tÉ´ÉÒ iɺÉäSÉ ºÉƤÉƇvÉiÉ „ÉɺÉEòÒªÉ ªÉÆjÉhÉÉ ´É =tÉäVÉEòÉÆxÉÉ BEòjÉ +ÉhÉÖxÉ BEò ºÉÖºÉÆ´ÉÉnù ºÉÉvÉÖxÉ tÉ´ÉÉ, ½þÉ ªÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉÉ =qäù„É +ɽäþ. ½þÉ EòɪÉÇGò¨É ±É´ÉEò®úSÉ ½þÉähÉÉ®ú +ɽäþ ´É iªÉÉSÉÒ ¨Éɇ½þiÉÒ +É{ɱªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú ={ɱɤvÉ +ɽäþ. ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉäSÉÒ PÉÉäb÷nùÉèb÷ +„ÉÒSÉ +‡´É®úiÉ ºÉÖ¯û ®ú½þÉhÉÉ®ú +ɽäþ, +lÉÉÇiÉ ªÉÉSÉ +É{ɱÉÉ |ÉiªÉäEòÉSÉÉ JÉÉ®úÒSÉÉ EòÉ ½þÉä<ÇxÉÉ, ´ÉÉ]õÉ +ºÉɪɱÉÉ ½þ´ÉÉ, EòÉ®úhÉ, ‡¨ÉjÉÉÆxÉÉä, ½þÉ VÉMÉzÉÉlÉÉSÉÉ ®úlÉ +É{ɱªÉÉ ºÉ´ÉÉÈSªÉÉ ºÉ½þEòɪÉÉÇxÉäSÉ {ÉÖfäø VÉÉhÉÉ®ú +ɽäþ. +É{ɱªÉÉ |ɇiɇGòªÉÉ ‘mai.marathi@yahoo.co.in’ ªÉÉ <ǨÉä±É {ÉkªÉÉ´É®ú +É´É„ªÉ {ÉÉ`ö´ÉÉ´ªÉÉiÉ, Eò³ýÉ´Éä, ºÉÆ{ÉÉnù‡EòªÉ ¨ÉÆb÷³ý, ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

2


<Ç-¨ÉɇºÉEò, +ÆEò 16´ÉÉ, ºÉ{]åõ¤É®ú 2007

VÉɇ½þ®ú +ɦÉÉ®ú ¨ÉÉSÉÇ ¨É‡½þxªÉÉiÉ ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ xÉä ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®úSªÉÉ ±ÉPÉÖ =tÉäMÉ ¨ÉÆjÉɱɪÉÉxÉä ¨É‡½þ±ÉÉÆEò‡®úiÉÉ =tÉäVÉEòiÉÉ |ɇ„ÉIÉhÉ EòɪÉÇGò¨É PÉäiɱÉÉ ½þÉäiÉÉ, iªÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉxÉÆiÉ®ú 46 {ÉèEòÒ 25 ¨É‡½þ±ÉÉÆxÉÒ +É{ɱÉä UôÉä]äõ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉÖ¯û Eäò±Éä +ɽäþiÉ, ªÉÉSÉ 25 ¨É‡½þ±ÉÉƨÉvÉÒ±É 12 VÉhÉÓxÉÒ BEòjÉ ªÉä>ðxÉ ‘‡„ɴɇMÉ®úÒ =tÉä‡MÉhÉÒ’ xÉÉ´ÉÉ BEò MÉ]õ ºÉÖ¯û Eäò±ÉÉ +ɽäþ. ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒºÉƺlÉäSªÉÉ ¸ÉÒ. ºÉ¨ÉÒ®ú ¨ÉÆSÉäEò®ú, ªÉÉÆxÉÒ ªÉÉ MÉ]õɱÉÉ {ɇ½þ±ÉÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ (order) ‡¨É³ý´ÉÚxÉ ‡nù±ÉÉ, ºÉÖMÉƇvÉiÉ +kÉ®úÉSÉÒ PÉÉ>ðEò +ÉìbÇ÷®ú näù>ðxÉ ºÉ¨ÉÒ®úxÉä ¨É‡½þ±ÉÉÆSÉÉú +Éi¨É‡´É…ÉÉºÉ ´ÉÞrùÓMÉiÉ Eäò±ÉÉ. ‡´É„Éä¹É ¨½þhÉVÉä ºÉ¨ÉÒ®ú º´ÉiÉ& ½þÉ iɪÉÉ®ú ¨ÉÉ±É xªÉɪɱÉÉ {ÉxÉ´Éä±É ªÉälÉä MÉä±ÉÉ ´É iªÉÉ ¨É‡½þ±ÉÉÆSªÉÉ |ɪÉixÉÉÆSÉÒ ¨Éɇ½þiÉÒ Eò¯ûxÉ PÉäiɱÉÒ. ºÉ¨ÉÒ®úxÉä nùÉJɇ´É±É䱪ÉÉ ªÉÉ +xÉÖEò®ú‡hÉªÉ ºÉɨÉɇVÉEò VÉɇhÉ´ÉäSÉÒ EòÉèiÉÖEò ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ Eò‡®úiÉ +ɽäþ.

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

3


<Ç-¨ÉɇºÉEò, +ÆEò 16´ÉÉ, ºÉ{]åõ¤É®ú 2007

VÉɇ½þ®ú +É´ÉɽþxÉ ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉäSªÉÉ Sɳý´É³ýÒiÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ ½þÉähªÉɺÉÉ`öÒ +xÉäEò ºÉnùºªÉÉÆxÉÒ <ÇSUôÉ ´ªÉCiÉ Eäò±ÉÒ ½þÉäiÉÒ, +xÉäEò ºÉnùºªÉÉÆxÉÉ ‡®úiɺɮú ºÉnùºªÉi´É ½þ´Éä ½þÉäiÉä, ¨ÉÉjÉ EòɽþÒ |É„ÉɺÉEòÒªÉ ´É iÉÉƇjÉEò +b÷SɇhɨÉÖ³äý ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉäSÉä ºÉnùºªÉi´É ºÉÖ¯û Eäò±Éä xÉ´½þiÉä. +É{ÉhÉÉƺɴÉÉÈxÉÉ Eò³ý‡´ÉhªÉÉºÉ +ÉxÉÆnù ½þÉäiÉ +ɽäþ, EòÒ, ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉäSÉÒ ºÉnùºªÉiÉÉ +ÉiÉÉ JÉÖ±ÉÒ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ºÉÖxÉ +É{ÉhɽþÒ +ÉiÉÉ ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉäSÉä ´ÉÉ̹ÉEò ºÉnùºªÉ ½þÉä>ð „ÉEòiÉÉ. ´ÉÉ̹ÉEò ºÉnùºªÉiÉÉ ¯û 250/- ¨ÉÉjÉ +ɽäþ, ºÉnùºªÉi´ÉÉSÉÉ ‡´É‡½þiÉ xɨÉÖxªÉÉiÉÒ±É +VÉÇ +É{ɱªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhªÉÉiÉ +ɱÉÉ +ɽäþ. VªÉÉ ºÉnùºªÉÉÆxÉÒ ªÉÉ {ÉÖ´ÉÔSÉ ºÉnùºªÉi´ÉɺÉÉ`öÒ ‡´ÉxÉÆiÉÒ Eäò±ÉÒ +ɽäþ iªÉÉÆxÉÒ +É{ɱªÉÉ ºÉnùºªÉi´ÉÉSÉÉ vÉxÉÉnäù„É (®úÉäJÉ, SÉäEò ËEò´ÉÉ ‡b÷¨ÉÉÆb÷ bÅ÷É}]ÂõSªÉÉ º´É¯û{ÉÉiÉ) ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç ªÉÉ xÉÉ´ÉÉxÉä {ÉÉ`ö´ÉÉ´ÉäiÉ (JÉÉiÉä Gò¨ÉÉÆEò 2289 VÉxɺÉä´ÉÉ ºÉ½þEòÉ®úÒ ¤ÉíEò, ¨ÉɱÉÉb÷ „ÉÉJÉÉ). EòɪÉÇEòɇ®úhÉÒ ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

4


<Ç-¨ÉɇºÉEò, +ÆEò 16´ÉÉ, ºÉ{]åõ¤É®ú 2007

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

5


<Ç-¨ÉɇºÉEò, +ÆEò 16´ÉÉ, ºÉ{]åõ¤É®ú 2007

15 ºÉ{]åõ¤É®ú {ÉɺÉÖxÉ ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉSªÉÉ ±ÉÉb÷CªÉÉ +É®úÉvªÉ nùè´ÉiÉÉSÉÉ =iºÉ´É ºÉÖ¯û ½þÉähÉÉ®ú +ɽäþ. ¸ÉÓSªÉÉ ¨ÉÖiÉÔSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +É{ɱªÉÉ PÉ®úÒ ËEò´ÉÉ +É{ɱªÉÉ {ɇ®úºÉ®úÉiÉÒ±É ¨ÉÆb÷³ýÉiÉ ½þÉäiÉ +ºÉä±ÉSÉ. +É{ɱªÉÉ PÉ®úÉiÉÒ±É +lÉ´ÉÉ +É{ɱªÉÉ ¨ÉÆb÷³ýÉiÉÒ±É MÉhÉ{ÉiÉÒSÉä ´É ºÉÉä¤ÉiÉ Eäò±É䱪ÉÉ ºÉVÉÉ´ÉiÉÒSÉä UôɪÉɇSÉjÉ +É{ÉhÉ

mai.marathi@yahoo.co.in

ªÉÉ <ǨÉä±É {ÉkªÉÉ´É®ú {ÉÉ`ö´ÉÉ´ªÉÉiÉ, ºÉÉä¤ÉiÉ +É{ɱÉä

xÉÉ´É, {ÉkÉÉ <ÇiªÉÉnùÒ ¨Éɇ½þiÉÒ {ÉÉ`ö´ÉÉ´ÉÒ, ‡xÉ´Éb÷±Éä±Éä UôɪÉɇSÉjÉ +É{ɱªÉÉ {ÉÖføÒ±É ¨É‡½þxªÉÉiÉÒ±É <ǨÉɇºÉEòÉiÉ iɺÉäSÉ +É{ɱªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú |ÉEòɇ„ÉiÉ Eäò±Éä VÉÉ<DZÉ. - EòɪÉÇEòɇ®úhÉÒ ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

6


<ร‡-ยจร‰ร‰โ€กยบร‰Eรฒ, +ร†Eรฒ 16ยดร‰ร‰, ยบร‰{]รฅรตยคร‰ยฎรบ 2007

"   ?'' ?'' ''   ?''    -  เฅ‚! "# . .%. &'( )* #+, - ./ 01 2. % # * . )1 33- เฅ‚# 4 3* , / ./2 3*  -. 6/88 1  9 : 34  /- "#;<=# , 31เคฝ/ / ? .

 / ' @ ' 86 /1A B, -  33-C 34  "#;DE 2 ' 3* / เฅ‚# H #+, ?. ? . % F 'เคƒ,1 0 2I -'( )* # * )/ - )?J ./ )Fเคฝ )?* / . K ,เคฎK MH N, 3D เคƒDK FO"#/

MH N 0@F- ...)*-

)Fเคฝ 3*"# 3*"#  3+2 . @ 9 ?9 HP  F Q R) - @ 9 ?9 S9 F  : HB ;#K ) . #เฅ‚D )/ - T#K )?J ./ 'เคถเคƒเคฌBN'. .- 3R1"เคฝ BI #W  , X O ?O ? @I. 'เคถเคƒเคฌBN' 3*"#&'(  -1? ?,2 R # ) . F?-K 91I X Y ). 

 ? ? 8 3+2 ?. 3D )Fเคฝ .-  K 12/ 34Z/ O เคƒ#: : 4 , #2 F &'( . X #,1 9\

เคƒ ], H^ ,_`K, 0 0 เคƒ], 4AZ/ O, + # เฅ‚_MK K F#K ) .. a,34 3* 3 3-K HB, & O / D 04 . R  K B -, 2 &'( - )Fเคฝ 9+& . X )* ,_^]N K ' # ). 2 FO#/ #+, . @'( 0 2I # *  #  )F b % O ''c3'' Hd Y#K 1)&  . 01 2I 1) )* / @1 c3 + Q 41/ R .  01 2K - 4K #K K1) / : ` . @ I ,2  01 2  # : + & ?. D?,^ % "#;<  '#&) ? 1 O ) ?!

  2 ? . % ?' ) DK 12 9 @1I(

,^ ` ) ยจร‰ร‰ยชร‰ ยจร‰ยฎรบร‰`รถร’ ยบร‰ร†ยบlร‰ร‰, ยจร‰ร–ร†ยคร‰<ร‡

7


<ร‡-ยจร‰ร‰โ€กยบร‰Eรฒ, +ร†Eรฒ 16ยดร‰ร‰, ยบร‰{]รฅรตยคร‰ยฎรบ 2007 01 2I F#4K *- # 19dI ] ??. +,1 1, / )FM K ` K. %#b- 1) K @ K 1F / 3D% I 9 K ?K. *K `? 2/ `* 9 ? h h )1 ? . - / K Hd #d 1I i 2 E 3+ ? . @1IK ''1 RK RK 92 DK'' 9

 j

F/-

 KK

)*1

b? *-4 #-,-

OQ

0 2

'# 3  ?. ? @1I )k l K / ` 4 +#& เฅ‚m ??. '( , Q # ? F # +,. ? C 1,- : +K #  ? , 41/ R ? !  ? 34 34เคƒ * #A) )?JK 0D= ?? / #. *2 *2 1) 2 )K. % ? # *& /- Z เฅ‚เคฌ )*1K `,K + &  ?K. 34 . ? 19 F & ?. ? + Q .- # 9+ 9 . n8n 19 3*. ` 19   F K # ? . @ F . K ? 1  & เคƒ#k O ?1 /  C 1 . ` ? 19 O, B เคฌ1 8o # ! K 1เฅŒCF*2 -, / 3F  -  ? 2 ) . q b Q / เคƒ, 2 # '( ? . 01 2 เคƒK เคƒ r 33 ? ?. q b &K % เคƒ )K 3 RK ?K. ? I O, B) )?- 91 ? - F ? . 3 01 2 *-  # 1 K ) #*K. Z/R K  `K. 3I ,?* *  เฅŒ2 1 K D19#2 4 K -. OK 9+2 K , ?# '' ^'' 4K K. ` 19 .... )?- 9 เฅ‚!, ''   ?'' R 1 

sKH?3

ยจร‰ร‰ยชร‰ ยจร‰ยฎรบร‰`รถร’ ยบร‰ร†ยบlร‰ร‰, ยจร‰ร–ร†ยคร‰<ร‡

8


<ร‡-ยจร‰ร‰โ€กยบร‰Eรฒ, +ร†Eรฒ 16ยดร‰ร‰, ยบร‰{]รฅรตยคร‰ยฎรบ 2007

1เคƒ t K, K, % / 1เคƒ t K - @1  . 3I F #K t K1 (9--#d) "# "#u 2 # #  . 1เคƒ t K - - OK . ?/I  -, 3 F41)*  . D? ? # "#v# 1เคƒ t K# 3 # 9?. F. . * (;K 1เคƒ t K), ): K (R K 1เคƒ t K), wK' ?"W "# #K 31 F ( '1เคƒ t K C', เฅ‚เคƒ# 1. #  :) , #K1เคฟD )? (Nationalism 1เคƒ t 3 y#F), 1F , %.,-. /E (Beginnings of Life Culture and History 1988), 0 #K #z ( '( ? 1K 1เคƒ t K), KD เค†/4|K ?4K (#AF

1เคƒ t K "# ), ,_. 3.). 4K (#AF 1เคƒ t K A2) 34# เฅ‚1) "#?9 R# , เคƒ#K "## 1F, K4 F-1K - 1เคƒ t K# Rเค‚  . ?9  ?"W "# ~D ? #^ ' There are islands of culture ' เฅ‚3CF . 1เคƒ t K # 1เคƒ  R F . - / 1เคƒ   F / 34Z/, "#;, 1เคƒ t K, -"# , 4K F- Z เคฝ- * * 1เคƒ ? ?. 1เคƒ t K 01 i4C ' ' ./. ' ? ' (Colere) s 4SF2 . / , 1เคƒ 4SF ? /  # 4SF . 03 "#. . #, 1K  1เคƒ t K # 4SF F . ./ 2เค† K#4| (Microbiology) K#/21I 4K #b"#/ DE # .

 F? D . % # /  . F 'The arts and intellectual achivements regarded as whole' (Oxford English Dictionary 2003. page 107). 4SF เคฎK 2  .  RW1 1เคƒ t K . / 1เคƒ t K 3R 1) ย€1  เฅŒ ย F1 ,  '@, 34#, 1F ' # FK 2 Truth, Goodness, Beauty 1 RW1 . F) 9d R)#1K 1เคƒ t 1,4K #F "##F : @1 #2 F . ? I ?)K # # # 1K # , 34 0. เคฎK 1 ,2  12/ , 33 , ] F 01 เคฎ ,2 / + . / Zเคฝ, *, + , เฅ‚  เฅ‚3F, FK F-  Z (4^/ t เค‚/) 2#E ? I # ?) / 2. 1เคƒ t K - 3เฅŒ # #@ . / # 33เฅŒ #14 # P . 4CF #14 # t<#K# K- # -.

-1 .//  B 0.. 2# 6ย‚ย‚ย‚ #W== # 1เคƒ t K เคƒ@# . ยจร‰ร‰ยชร‰ ยจร‰ยฎรบร‰`รถร’ ยบร‰ร†ยบlร‰ร‰, ยจร‰ร–ร†ยคร‰<ร‡

9


<ร‡-ยจร‰ร‰โ€กยบร‰Eรฒ, +ร†Eรฒ 16ยดร‰ร‰, ยบร‰{]รฅรตยคร‰ยฎรบ 2007 R K O1, # C 34, 0.. 2# .4 K เฅ‚1 R `. 4 K 4? 1เคƒ t K 3/ ?& T# k . 4 K* / เคƒDA . @2#E @ เค‚ R ? . ( 4SF % D R^ # H เคƒ - ) 3 #  FZ/ เฅƒ K )#* เฅ‚F 4......l4K  #W2#E % 3เคฎ? I ?` ,-%%I 3CF ` K "#w )?J . F# - 1 O #W2#E i 4? ). ย„ย‚-ย…ย‚  #W2#E 4 : ` 4 K - C 34 '  #W=2#E : `K. เคญเคƒ# ย‡ย‚ย‚ย‚ 6ย‚ย‚ย‚ #W=2#E KC R4 K : `K. 2 ?, 0 ยˆ, # R 4 K - เคญเคƒ2#  #W=2#E : `K. เคญเคƒ2#, 1R I  # R : `. iK #  ?' 4? ? ย€* #K K# เคฌ1K K.

t "W1เคƒ t KI 2#E F#K 34 - 1เคƒ t K ?K. F# @ 1K เฅ‚&1K 34 : K# 1' . 3 + 14? F# เฅ‚&1K เฅ‚@Z 34  #+, 31 F- เฅ‚&1K 0 เฅ‚&I  34 -   R) 1 # เคƒDK R) + Q  . 1# #+ 31F- เฅ‚&1  +2 @1 F 2 *#2 31F- เฅ‚&1K K 34 ) /K. @O F# K @ ,K @ @ 1K F# 34 : 4  3CF ? . K @ 34 

& ?i K. ? @ @ 1K / 34 - 1 # เคƒDK ?,2 4 ?. / @# K# : 4 ?. 34 3*"#&'( @ 

 ?K (rย‚-rย„) H , . 1)K เฅ‚&1# &0 B 4PB @I 4 - K. 0 เฅ‚&1I  #เฅ‚/K 4 - # 4PB F9* ?. F# 34 - .// 3 D . - F#I  R # เค‚-9/ H Z /| (H 2 &K 4| ) K  ? O 34 - 9. - /1K K % 1เคƒ t K ?K. @ เคƒD2 K / ?K. 1เคƒ t K %  . เฅƒ F 4 K , \เคฎ\ #* )H ,K, @ ) ย‰, `,I b?KI ,  ? . @2 )  1  #W=2#EK 9A, +?,, )#, /, *#K 1K 3เคฝ ,K. เฅ‚K  "#เค‚  ? . 1เคƒ t KC เฅ‚ t K-"# t K R F -. 1เคƒ t K, F / 9 ?9 K 1เฅŒCF, W :b- F / 1- l33 T#I ยŠJK 1เคƒ t K เคƒD . #* F , 1เคƒ t K R# 0@F- ย‹ # 4 1เคƒ t K  1เคƒ t K เคฎ   , ,1K 3 . t "W1เคƒ t K2 1เคƒ t K ยจร‰ร‰ยชร‰ ยจร‰ยฎรบร‰`รถร’ ยบร‰ร†ยบlร‰ร‰, ยจร‰ร–ร†ยคร‰<ร‡

10


<ร‡-ยจร‰ร‰โ€กยบร‰Eรฒ, +ร†Eรฒ 16ยดร‰ร‰, ยบร‰{]รฅรตยคร‰ยฎรบ 2007 2 @ 9CF-  F #K / t "W1เคƒ t K* #I K# เคƒDA 3* # 1 # : #33K ## 3*. @I เฅ‚3R 3) - (+ 91/ 0@F-) 1O H , -- - / t "W1เคƒ t K I 4 99F . @1 .// B ย€ F#2 / 4 K & เฅ‚1 R @ F#2 @ 3) b#*b#* # เฅ‚ 1 R # 4* เคƒ#:- ?)เคฎเคƒ `. D - R23 ?/- / 4^ -.

- .//  B # ` 1เคƒ 1 I ./ 1เคƒ t K, / O -. 1เคƒ  * * ? ?. #I K# 1: 9 # R#1I 13 R) ./ 1เคƒ t K. # K#I 1 tCF # เฅ‚)R 9#/

@#w, , 1)K

@

0@F- K9

R)

h

(Civilization) ./ ? I K# P )?JK . F. เคƒ , , # , / , # , 2d2 "#= #, * เค‚ RยŒ3 K# OK ? . 99 % "# . Wisdom lingers, Civilization advances but Culture is always one day behind. D h # ) b / 1เคƒ t K ) , . "#v เฅ‚/ )1* / 3 1 ?. h - % ' "# * K, "#34J ? 2 K 4K RยŒ)?3 , l33 , #134 # F . เฅ‚@ 1เคƒ t K "#  S A3) 1ยK # 3K t 4K # #192 ?. @ )3 2R2 . K R1, 3/ / - h. / @2 /K "  . & ย‰,  / @ KI R1,# - (เคฝ# -) 3เคฝ # H1K, # K1K ZK - 1เคƒ t K. F #K 3เคฝ , @ , O/ "/ , 3)2 , @I เฅŒCF, 1เฅŒCF F#I 1เคƒ t K / "#J ?. ,k D @O ` @ , K เคฎK - / 312 1เคƒ t K ./2 ยŽ*O?. 03 เฅŒ ย 1เคƒ t K - F9  )ยŒ/ 1เคƒ t K 2  . 1เคƒ t 3 ##F Kเฅ‹ เฅ‚3 / #เค . I #Au 1เคƒ t K 1# 9"# 1เคƒ t K 1เคƒ t 3

 ##F 9 ?#?. 1เคƒ t K - RW F 3RP ? . 1เคƒ t K  ?. PB K - เคƒ#ย/9# # #K K - "# 1เคƒ t KK 33K ?Q 4 -.  ? 1 R#  ? 1เคƒ t KC 1 K 1Fเฅ‚F 33K ?K K 1เคƒ t K ?. 1เคƒ t KC  R# 1F 3RP ? ?. F 1เคƒ t K - 91Fเคƒ ยจร‰ร‰ยชร‰ ยจร‰ยฎรบร‰`รถร’ ยบร‰ร†ยบlร‰ร‰, ยจร‰ร–ร†ยคร‰<ร‡

11


<ร‡-ยจร‰ร‰โ€กยบร‰Eรฒ, +ร†Eรฒ 16ยดร‰ร‰, ยบร‰{]รฅรตยคร‰ยฎรบ 2007 ?K. / 3IC #P-เฅŒ? # 1 *-1 ./ ,?*, # 1 - "เคฝ3K ?K. / #/K RW K ) 3K + @' /K 4SF, 19K / ,?* - :1F- v3K K / @* 91Fเคƒ (^? ) l# K OK (ยŽ) 1เคƒ t K K.  3K9CF 3O RW * % 3ยˆ K. #K "# 1เคƒ t K - #K /, h # F- 1I 9*# RK # RW 3K % 3# # ?.

?/K- 1เคƒ t K #เฅŒย

 . เฅ‚K

R K

1เคƒ t Kเฅ‚/ เฅ‚K

0 k4,

9s"9_3, , O,, KK 0@F- 1เคƒ t K / เฅŒ ย ?@. R K 1เคƒ t K "#WK 3R 9*)# / F 3R #. / R K 1เคƒ t K C@ # ย‘@ 1เคƒ t K 3RยŒ3 ?. '( .. F 41, 1 #^ เฅ‚3CF ,''@1K (ย‘@K) เคฟZ 1เคƒ t K # K (R K) :เคฟZ 1เคƒ t K ''. 'เคฟZ' 4SF O * . "# O? #  - # # 1,  F Z/ "# . ?/K- 1เคƒ t K - 2/ : C@ D# 3RยŒ3 l . R F 3 D . เฅ‚K 1เคƒ t K2 =I 1เคƒ t K= ย, 1ยK, 1F - '(  . R I เฅ‚)A33 # l33 * K F / 3*. u w, 1 w1เคƒ t K u # @ 1 O/ , 1F#14 "# i / , w1เคƒ t K"#:CF R '  9CF, @ 9CF ' "# เคƒ#A : / , )F- เฅ‚K F / + . j3  413เฅ„. #3ยย“WK1 3Rย“WK1# 1ยˆ ?/ , เฅ„.DE "#u3เคฝ "#3ยย“WK1 41R เคฝ / # K

 / . @#'( เฅ‚/ F / 4|w เฅ„2?, _เคฌ  .  ย”*#F / 4|w เคƒ_, _ 9 - . * เค‚I A3) เฅ‚#tยK ?R, F, @ 0@F- . @1 FยK / (Sublimation) ?Q 4 / * @* C@ 1เคƒ t K % 1 # เคƒ#k . 14 ?/K- 1เคƒ t K ;, "#4CF, 33เฅŒ, "#เคฝ . K #@ . K 9 1เคƒ t K2 P 2 4 -. 1เคƒ t KI 1  % # 1เคƒ # 3*?. % #K เคƒDK (, 4) 3* . 1)*# & ย€ ` # เฅ‚F 34 # yK K ยŽ1,2 %  t<#Kเคฎ 1เคƒ t K (Planet Earth Culture) 3/ #K . @'( , 9CF- , "## ย€ ?/ #เค  Z Y# . ,_. #, , / ยจร‰ร‰ยชร‰ ยจร‰ยฎรบร‰`รถร’ ยบร‰ร†ยบlร‰ร‰, ยจร‰ร–ร†ยคร‰<ร‡

12


<Ç-¨ÉɇºÉEò, +ÆEò 16´ÉÉ, ºÉ{]åõ¤É®ú 2007

mÕíPÕ (Special Economic Zone) cÕnÕjÕä£ÕlÕ mÕíPÕyÕÕyÕlÕ ®ÕÕuÕuÕíu³ÕÕ DÕÕboçíuÕvÕÕb®³ÕÕ, ®Õ®ÕÕ¥®³ÕÕ hÕÕµkÕ&YÕècÕÕÇkÕj SJÕÀ yÕÕlÕcÕÕÇ uÕ#ÕkÕíOÕJÕÀ DÕÕní. hÕáCÕí ÕÆpÕuÔ³ÕÕlÕÕÇuÕ KÕí[ DÕÕÕÆCÕ ÕƵժj lÕÕuÕáJÕw³ÕÕlÕ YÕÕjlÕ HÕÀçípÕ& mLÕÕhÕvÕ JÕÀª FÕÆ®slÕ DÕmÕuÕíu³ÕÕ mÕíPÕ hÕÏJÕÀuhÕÕmÕÕþÕÇ ®ÕÕj iÕÕkÕÕblÕÕÇuÕ µÕílÕJÕÀN³ÕÕbvÕÕÇ DÕÕhÕuÕÕÇ pÕcÕÕÇvÕ ÕÆkÕJÕÀC³ÕÕuÕÕ mÕbcÕlÕÕÇ ÕÆouÕÕÇ DÕÕní. 1900 níJÕwìj #Õí$ÕHÕÀUÕkÕj GYÕÕju³ÕÕ pÕÕCÕÕN³ÕÕ ³ÕÕ mÕíPÕ hÕÏJÕÀuhÕÕmÕÕþÕÇ uÕÕiÕCÕÕjÕÇ 500 níJÕwìj pÕcÕÕÇvÕ mÕjJÕÀÕj®³ÕÕ cÕÕuÕJÕÀÕÇ®ÕÕÇ DÕÕní lÕj GjuÕíuÕÕÇ 1400 níJÕwìj pÕcÕÕÇvÕ µÕílÕJÕÀN³ÕÕb®³ÕÕ KÕÕpÕiÕÕÇ cÕÕuÕJÕÀÕÇ®ÕÕÇ DÕÕní. ³ÕÕ pÕÕÆcÕvÕÕÇmÕÕþÕÇ 17 uÕÕKÕ ©hÕ³Õí hÕÏÕÆlÕ níJÕwìj DÕmÕÕ YÕÕkÕ ÕÆvÕÕƵ®ÕlÕ JÕÀjC³ÕÕlÕ DÕÕuÕÕ DÕÕní. ³ÕÕÕƵÕkÕÕ³Õ hÕÏl³ÕíJÕÀ JÕÀáìábyÕÕlÕÕÇuÕ SJÕÀÕ k³ÕJÕwlÕÕÇuÕÕ vÕçíJÕÀjÕÇ®ÕÕÇ ncÕÕÇ mÕb³ÕçípÕJÕÀÕbvÕÕÇ ÕÆouÕÕÇ DÕÕní. ³ÕÕ YÕÕiÕÕlÕÕÇuÕ pÕÕÆcÕvÕÕÇ®ÕÕ hÕÏ®ÕÕÆuÕlÕ yÕÕpÕÕjYÕÕkÕ 7 lÕí 10 uÕÕKÕ ©hÕ³Õí DÕÕní. µÕílÕJÕÀN³ÕÕb®ÕÕÇ cÕÕiÕCÕÕÇ 35 lÕí 40 uÕÕKÕ ©hÕ³ÕÕb®ÕÕÇ nçílÕÕÇ. hÕjblÕá hÕÏJÕÀuhÕ mÕb³ÕçípÕJÕÀ, hÕáC³ÕÕ®Õí ÕÆpÕunÕÕÆOÕJÕÀÕjÕÇ hÕÏYÕÕJÕÀj oíµÕcÕáKÕ DÕÕÕÆCÕ µÕílÕJÕÀjÕÇ ³ÕÕb®³ÕÕlÕÕÇuÕ kÕÕìÕIÕÕìÕÇlÕèvÕ mÕkÕ&cÕÕv³Õ lÕçí[iÕÕ ÕÆvÕIÕÕuÕÕ. ³ÕÕ hÕÏJÕÀuhÕÕlÕ YÕÕjlÕ HÕÀçípÕ& 9000 JÕÀçíìÕÇ ©hÕ³Õí hÕá{ÕÇuÕ onÕ kÕ<ÕÕ¥lÕ iÕáblÕkÕCÕÕj DÕÕní. cÕnÕjÕä£ jÕp³Õ DÕÕÌÐÕçíÕÆiÕJÕÀ ÕÆkÕJÕÀÕmÕ cÕnÕcÕb[U DÕÕÕÆCÕ YÕÕjlÕ HÕÀçípÕ& ³ÕÕb®ÕÕ nÕ mÕb³ÕáJÕwlÕ hÕÏJÕÀuhÕ DÕmÕèvÕ YÕÕiÕÕÇoÕjÕÇ®Õí hÕÏcÕÕCÕ 26:76 DÕmÕí DÕÕní. ³ÕÕk³ÕÕÆlÕÕÆjJÕwlÕ pÕcÕÕÇvÕ cÕÕuÕJÕÀÕbvÕÕ 15 ìJÕwJÕÀí ÕÆkÕJÕÀÕÆmÕlÕ pÕcÕÕÇvÕ hÕávnÕ KÕjíoÕÇ JÕÀªvÕ ³ÕÕ JÕÀbhÕvÕÕÇuÕÕ YÕÕ[í JÕÀjÕjÕvÕí oíC³ÕÕ®ÕÕÇ mÕçí³Õ ³ÕÕ lÕ[pÕçí[ÕÇlÕ DÕÕní. pÕcÕÕÇvÕ cÕÕuÕJÕÀÕbvÕÕ YÕÕ[îÕÕ®³ÕÕ cÕÕO³ÕcÕÕlÕèvÕ JÕÀÕ³ÕcÕ GlhÕVÕ ÕÆcÕUÕÆkÕlÕÕ ³ÕíF&uÕ nÕ GÎíµÕ l³ÕÕcÕÕiÕí DÕÕní. ³ÕÕ lÕ[pÕçí[ÕÇuÕÕ jÕp³Õ mÕjJÕÀÕj®ÕÕÇ DÕÕÆOÕJÕÀãlÕ cÕÕv³ÕlÕÕ ³Õíl³ÕÕ 15 ÕÆokÕmÕÕblÕ DÕhÕíÕÆ#ÕlÕ DÕÕní. lÕÕÇ ÕÆcÕUÕuÕÕÇ lÕj ³ÕÕ ®ÕÕj iÕÕkÕÕblÕÕÇuÕ pÕcÕÕÇvÕ cÕÕuÕJÕÀÕbvÕÕ 238 JÕÀçíìÕÇ ©hÕ³ÕÕb®ÕÕÇ ÕÆcÕUJÕÀlÕ nçíF&uÕ. cÕáUÕlÕ nÕ hÕÏJÕÀuhÕ 6500 níJÕwìj #Õí$ÕHÕÀUÕkÕj jÕyÕÕÆkÕC³ÕÕlÕ ³ÕíCÕÕj nçílÕÕ, hÕjblÕá µÕílÕJÕÀN³ÕÕb®³ÕÕ ÕÆkÕjçíOÕÕcÕáUí lÕçí DÕÕlÕÕ 1900 níJÕwìj #Õí$ÕÕhÕájlÕÕ cÕ³ÕÕ&ÕÆolÕ JÕÀjC³ÕÕlÕ DÕÕuÕÕ DÕÕní. ³ÕÕÕƵÕkÕÕ³Õ p³ÕÕb®ÕÕÇ IÕjí ³ÕÕ pÕÕÆcÕvÕÕÇcÕáUí yÕÕÕÆOÕlÕ nçíCÕÕj DÕÕnílÕ l³ÕÕbvÕÕ 1200 níJÕwìj #Õí$ÕHÕÀUÕkÕj kÕmÕÕÆkÕC³ÕÕlÕ ³ÕíCÕÕN³ÕÕ ÕÆvÕkÕÕmÕÕÇ ÕÆkÕYÕÕiÕÕlÕ 375 ®ÕÕÌ. HÕÀèì IÕj oíC³ÕÕlÕ ³ÕíCÕÕj DÕÕní. pÕcÕÕÇvÕ cÕÕuÕJÕÀÕÇ vÕmÕCÕÕN³ÕÕ hÕCÕ µÕílÕÕcÕO³Õí cÕpÕájÕÇ ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

13


<Ç-¨ÉɇºÉEò, +ÆEò 16´ÉÉ, ºÉ{]åõ¤É®ú 2007

JÕÀjCÕÕN³ÕÕ JÕÀÕcÕiÕÕjÕbvÕÕ JÕÀáìábyÕÕcÕÕiÕí oj ÕÆokÕmÕÕuÕÕ 65 ©hÕ³Õí ³ÕÕ ojÕvÕí 600 ÕÆokÕmÕÕb®Õí hÕÌmÕí ÕÆouÕí pÕÕCÕÕj DÕÕnílÕ. yÕÕÕÆOÕlÕ nçíCÕÕN³ÕÕ mÕkÕ& mÕÕcÕÕÕÆpÕJÕÀ ÕÆnlÕ iÕìÕb®Õí j#ÕCÕ nçíTvÕ mÕíPÕ hÕÏJÕÀuhÕnÕÇ GYÕÕjCÕÕj DÕmÕí ÕÆ®Õ$Õ DÕÕní. JÕÀçíCÕl³ÕÕnÕÇ ÕÆnlÕiÕìÕ®Õí mÕbhÕèCÕ& mÕcÕÕOÕÕvÕ PÕÕuÕí vÕmÕuÕí lÕjÕÇ JÕÀÕnÕÇ hÕÏcÕÕCÕÕlÕ DÕhÕí#ÕÕ hÕèCÕ& PÕÕu³ÕÕvÕí lÕçí[iÕÕ µÕJÕw³Õ PÕÕuÕÕ DÕmÕÕkÕÕ. mÕíPÕ hÕÏJÕÀuhÕÕmÕÕþÕÇ µÕílÕpÕcÕÕÇvÕ nmlÕÕblÕj JÕÀjCÕÕN³ÕÕ ³ÕÕ mÕcÕPÕçíl³ÕÕ®Õí GoÕnjCÕ cÕnÊkÕÕ®Õí DÕÕní. pÕcÕÕÇvÕ cÕÕuÕJÕÀÕb®³ÕÕ mÕá©kÕÕlÕÕÇ®³ÕÕ DÕÕboçíuÕvÕÕcÕáUí l³ÕÕbvÕÕ yÕÕpÕÕjYÕÕkÕÕ®³ÕÕ mÕácÕÕjí oÕÇ[hÕì YÕÕkÕ ÕÆcÕUCÕÕj DÕÕní. ÕƵÕkÕÕ³Õ vÕçíJÕÀjÕÇ, IÕj DÕÕÕÆCÕ cÕpÕájÕbvÕÕ cÕçíyÕouÕÕ ní HÕÀÕ³Õoí DÕÕnílÕ. lÕ[pÕçí[ÕÇ®³ÕÕ cÕmÕáÐÕÕkÕªvÕ mhÕähÕCÕí ÕÆomÕlÕí JÕÀÕÇ pÕcÕÕÇvÕ cÕÕuÕJÕÀÕb®ÕÕ mÕíPÕ hÕÏJÕÀuhÕ JÕÀÕ³ÕÐÕÕuÕÕ ÕÆkÕjçíOÕ vÕÕnÕÇ DÕÕÕÆCÕ ³Õçíi³Õ cÕçíyÕouÕÕ ÕÆcÕUÕuÕÕ lÕj µÕílÕpÕcÕÕÇvÕ ÕÆkÕJÕÀÕ³Õ®ÕÕÇ F®sÕ DÕmÕèvÕ ³ÕíCÕÕN³ÕÕ mÕbOÕÕÇb®ÕÕ uÕÕYÕ IÕíC³ÕÕ®ÕÕÇ cÕÕvÕÕÆmÕJÕÀlÕÕ DÕÕÕÆCÕ lÕ³ÕÕjÕÇ DÕÕní. mÕíPÕmÕÕjK³ÕÕ hÕÏJÕÀuhÕÕbmÕÕþÕÇ pÕcÕÕÇvÕ DÕÕÕÆCÕ pÕcÕÕÇvÕ cÕÕuÕJÕÀÕbmÕÕþÕÇ jÕmlÕ cÕçíyÕouÕÕ ÕÆcÕUkÕCÕí cÕnÊkÕÕ®Õí DÕÕní®Õ hÕCÕ nÕ HÕÀÕ³ÕoÕ DÕuhÕJÕÀÕuÕÕÇvÕ DÕÕní. lÕÕí oÕÇIÕ&JÕÀÕuÕÕÇvÕ, ÕÆìJÕÀÕT JÕÀjCÕí ní KÕjí DÕÕknÕvÕ DÕÕní. yÕnáDÕÕ³ÕÕcÕÕÇ, HÕÀÕ³Õoí µÕílÕJÕÀN³ÕÕbvÕÕ, µÕílÕcÕpÕájÕbvÕÕ ÕÆcÕUkÕèvÕ oíCÕí ní DÕÕboçíuÕJÕÀ ®ÕUkÕUÕÇ, JÕÀÕ³Õ&JÕÀlÕ&í ÕÆJÕÀbkÕÕ jÕpÕJÕÀÕÇ³Õ hÕ#ÕÕbJÕÀ[èvÕ nçíCÕÕjí JÕÀÕcÕ vÕÕnÕÇ. DÕÕboçíuÕvÕ JÕÀªvÕ mÕbOÕÕÇ vÕÕJÕÀÕjC³ÕÕhÕí#ÕÕ pÕcÕÕÇvÕ iÕcÕÕkÕCÕÕN³ÕÕ µÕílÕJÕÀjÕÇ-µÕílÕcÕpÕèj JÕÀáìábyÕÕbvÕÕ JÕÀÕ³ÕcÕ®ÕÕÇ oÕÕÆjoÏîÕcÕáJÕwlÕÕÇ ÕÆcÕUkÕèvÕ ÐÕÕkÕ³ÕÕ®ÕÕÇ DÕmÕíuÕ lÕj oçívÕ iÕçíäÕÇbJÕÀ[í uÕ#Õ ÐÕÕkÕ³ÕÕmÕ nkÕí. SJÕÀ cnCÕpÕí l³ÕÕbvÕÕ ÕÆcÕUÕuÕíuÕÕÇ mÕbhÕÊÕÕÇ oÕÇIÕ&JÕÀÕUÕmÕÕþÕÇ mÕájÕÆ#ÕlÕ nçíCÕí DÕÕkÕµ³ÕJÕÀ DÕÕní. ³ÕÕ mÕbhÕÊÕÕÇ®ÕÕÇ iÕáblÕkÕCÕèJÕÀ JÕÀªvÕ l³ÕÕbvÕÕ uÕÕYÕ kÕÕ{ÕÆkÕlÕÕ DÕÕuÕí hÕÕÕÆnpÕílÕ. hÕÕjbhÕÕÆjJÕÀ pÕcÕÕÇvÕoÕjÕÇ cÕÕvÕÕÆmÕJÕÀlÕÕ DÕmÕCÕÕjí uÕçíJÕÀ mÕbhÕÊÕÕÇ®ÕÕ ÕÆkÕÕÆvÕ³ÕçíiÕ pÕÕÆcÕvÕÕÇ, cÕÕuÕcÕÊÕÕ ÕÆJÕÀbkÕÕ mÕçívÕí KÕjíoÕÇmÕÕþÕÇ JÕÀjlÕÕlÕ. ³ÕÕcÕáUí mÕbhÕÊÕÕÇ®ÕÕÇ pÕhÕCÕèJÕÀ nçílÕí DÕÕÕÆCÕ JÕÀÕUÕyÕjçíyÕj l³ÕÕ mÕbhÕÊÕÕÇ®Õí cÕèu³ÕnÕÇ kÕÕ{lÕí. hÕCÕ DÕÕlÕÕ ní hÕájímÕí vÕÕnÕÇ. DÕÕOÕáÕÆvÕJÕÀ YÕÕb[kÕuÕÕÇ DÕLÕ&k³ÕkÕmLÕílÕ DÕµÕÕ mÕbhÕÊÕÕÇ®ÕÕ ÕÆkÕÕÆvÕ³ÕçíiÕ JÕÀjÕ³ÕuÕÕ DÕvÕíJÕÀ DÕÕJÕÀ<Õ&JÕÀ hÕ³ÕÕ&³Õ GhÕuÕyOÕ DÕÕnílÕ DÕÕÕÆCÕ l³ÕÕcÕOÕÕÇuÕ DÕvÕíJÕÀ IÕÕlÕJÕÀnÕÇ DÕÕnílÕ. DÕÕOÕáÕÆvÕJÕÀ, iÕáblÕÕiÕáblÕÕÇ®³ÕÕ DÕÕÕÆCÕ

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

14


<Ç-¨ÉɇºÉEò, +ÆEò 16´ÉÉ, ºÉ{]åõ¤É®ú 2007

kÕíiÕkÕÕvÕ PÕÕuÕíu³ÕÕ DÕLÕ& mÕcÕÕpÕk³ÕkÕmLÕícÕO³Õí DÕvÕÕÆYÕ%Õ, YÕçíȳÕÕ uÕÕYÕÕLÕÕÇ&bvÕÕ ÕÆcÕUÕuÕíuÕí uÕÕKÕçí ©hÕ³Õí JÕÀÕhÕjÕmÕÕjKÕí G[èvÕ pÕÕ³ÕuÕÕ kÕíU uÕÕiÕCÕÕj vÕÕnÕÇ. uÕivÕ- JÕÀÕ³Õ&, OÕcÕ&- GlmÕkÕ- mÕcÕÕjbYÕ ³ÕÕlÕÕÇuÕ GOÕUhÕfÕÇ, cÕçíìÕjÕÇ, cÕçíìjmÕÕ³ÕJÕÀuÕÕÇ ³ÕÕbmÕÕjK³ÕÕ KÕÕÆ®Õ&JÕÀ ®ÕbiÕUkÕÕoÕÇ mÕÕOÕvÕÕb®ÕÕ GhÕYÕçíiÕ, HÕÀmÕkÕCÕèJÕÀ, k³ÕmÕvÕí, yÕákÕÕyÕÕpÕÕÇ DÕµÕÕ DÕvÕJÕÀí cÕÕiÕÕ¥vÕÕÇ ³ÕÕ hÕ̵ÕÕbvÕÕ kÕÕìÕ HÕÀáìè µÕJÕÀlÕÕlÕ. oÕÇIÕ&JÕÀÕuÕ DÕYÕÕkÕiÕÏmlÕ hÕÕÆjÕÆmLÕlÕÕÇlÕ jÕnCÕÕN³ÕÕbvÕÕ mÕbhÕÊÕÕÇ®³ÕÕ k³ÕkÕmLÕÕhÕvÕí®ÕÕ ÕÆkÕ®ÕÕj, DÕvÕáYÕkÕ vÕmÕlÕçí. vÕk³ÕÕvÕí cÕçíþÕÇ jJÕwJÕÀcÕ ÕÆcÕUÕu³ÕÕkÕj lÕÕÇ mÕÕþkÕCÕí, kÕÕ{kÕCÕí, mÕájÕÆ#ÕlÕ jÕKÕCÕí DÕÕÕÆCÕ mÕá³Õçíi³Õ JÕÀÕjCÕÕbmÕÕþÕÇ, oèjiÕÕcÕÕÇ oãäÕÇvÕí kÕÕhÕjuÕÕÇ pÕÕCÕí ní DÕl³ÕblÕ iÕáblÕÕiÕáblÕÕÇ®Õí DÕÕÕÆCÕ DÕkÕIÕ[ JÕÀÕcÕ vÕk³ÕÕvÕí lÕ³ÕÕj nçílÕí. DÕµÕÕ DÕÕknÕvÕÕbvÕÕ mÕÕcÕçíjí pÕÕC³ÕÕSíkÕpÕÕÇ iÕÕÆjyÕÕÇcÕOÕÕÇuÕ mÕájÕÆ#ÕlÕlÕÕ pÕhÕÕkÕÕÇ cnCÕèvÕ DÕÕboçíuÕvÕí JÕÀíuÕÕÇ pÕÕlÕÕlÕ. mÕbJÕÀìÕ®ÕÕ ÕÆkÕ®ÕÕj nçílÕçí hÕCÕ ®ÕÕuÕèvÕ DÕÕuÕíu³ÕÕ mÕbOÕÕÇ vÕÕJÕÀÕªvÕ! DÕµÕÕ kÕíUÕÇ jÕpÕJÕÀÕÇ³Õ uÕÕYÕ GþÕÆkÕCÕÕN³ÕÕ DÕÕboçíuÕvÕ cÕÕiÕÕ¥hÕí#ÕÕ ÕÆcÕUÕuÕíu³ÕÕ mÕbOÕÕÇb®ÕÕ HÕÀÕ³ÕoÕ JÕÀªvÕ oíT µÕJÕÀCÕÕN³ÕÕ, cÕÕiÕ&oµÕ&vÕ JÕÀjCÕÕN³ÕÕ, ÕÆkÕµkÕÕmÕÕn& uÕçíJÕÀÕb®ÕÕÇ, mÕbmLÕÕb®ÕÕÇ cÕolÕ DÕÕkÕµ³ÕJÕÀ DÕÕní. hÕ̵ÕÕb®³ÕÕ mkÕªhÕÕlÕ ÕÆcÕUÕuÕíuÕÕÇ mÕbhÕÊÕÕÇ ÕÆkÕÕÆkÕOÕ hÕÏJÕÀÕj®³ÕÕ yÕBJÕÀÕbcÕO³Õí, ÕÆkÕÊÕ mÕbmLÕÕbcÕO³Õí mÕájÕÆ#ÕlÕhÕCÕí mÕÕbYÕÕUuÕÕÇ pÕÕT µÕJÕÀlÕí. DÕkÕÕmlÕkÕ k³ÕÕpÕÕb®³ÕÕ cÕçínÕlÕ vÕ hÕ[lÕÕ jÕmlÕ k³ÕÕpÕ oíCÕÕN³ÕÕ ³ÕçípÕvÕÕbcÕO³Õí lÕÕÇ mÕájÕÆ#ÕlÕ jÕKÕlÕÕ ³ÕíF&uÕnÕÇ, hÕCÕ KÕjí JÕÀÕcÕ DÕÕní lÕí ³ÕÕ mÕbhÕÊÕÕÇ®³ÕÕ mÕÕnÕ³³ÕÕvÕí uÕçíJÕÀÕb®³ÕÕ #ÕcÕlÕÕ kÕÕ {ÕÆkÕC³ÕÕ®Õí. DÕÕpÕhÕ³Õ¥lÕ µÕílÕÕlÕ JÕÀÕcÕ JÕÀjCÕÕN³ÕÕ uÕçíJÕÀÕb®Õí GlhÕÕoJÕÀ JÕÀÕcÕ LÕÕbyÕCÕÕj DÕÕní. l³ÕÕbvÕÕ hÕ³ÕÕ&³ÕÕÇ JÕÀÕcÕÕbyÕjçíyÕj vÕk³ÕÕ hÕÏJÕÀÕj®³ÕÕ JÕÀÕcÕÕbmÕÕþÕÇ ÕƵÕ#ÕCÕ, JÕÀÕ̵Õu³Õí DÕÕÕÆCÕ %ÕÕvÕ DÕmÕC³ÕÕ®ÕÕÇ DÕÕkÕµ³ÕJÕÀlÕÕ DÕÕní. ³ÕÕmÕÕþÕÇ JÕÀíkÕU cÕolÕ JÕÀjCÕÕN³ÕÕ uÕçíJÕÀÕbyÕjÕíyÕj®Õ vÕk³ÕÕ mÕbOÕÕÇb®ÕÕ µÕçíOÕ, uÕÕYÕ IÕíC³ÕÕ®ÕÕÇ cÕÕvÕÕÆmÕJÕÀlÕÕ nkÕÕÇ DÕÕní. ³ÕÕJÕÀ[í uÕ#Õ ÕÆouÕí vÕÕnÕÇ lÕj ÕÆcÕUÕuÕíu³ÕÕ mÕbhÕÊÕÕÇ®ÕÕ DÕÕÕÆCÕ HÕÀÕkÕu³ÕÕ kÕíUí®ÕÕ vÕÕµÕ nçíCÕí DÕìU DÕÕní. uÕÕYÕÕLÕÕÇ& JÕÀáìábyÕÕlÕÕÇuÕ lÕ©CÕÕbJÕÀ[í ÕÆkÕµÕí<Õ uÕ#Õ ÐÕÕkÕ³ÕÕuÕÕ nkÕí. hÕÌmÕí DÕÕÕÆCÕ lÕ©CÕÕF& ní SJÕÀ mHÕÀçíìJÕÀ jmÕÕ³ÕvÕ DÕÕní. ³ÕÕ mÕb³ÕáiÕÕ®ÕÕ ³Õçíi³Õ kÕÕhÕj PÕÕuÕÕ lÕj l³ÕÕcÕOÕèvÕ kÕÌÕÆkÕO³ÕhÕèCÕ&, mÕÕcÕÕÕÆpÕJÕÀ, DÕÕÕÆLÕ&JÕÀ, mÕÕbmJÕÀãÕÆlÕJÕÀ mÕbhÕÊÕÕÇ ÕÆvÕcÕÕ&CÕ nçíT µÕJÕÀlÕí. hÕCÕ pÕj DÕmÕÕ kÕÕhÕj vÕÕÇì PÕÕuÕÕ vÕÕnÕÇ lÕj ní®Õ ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

15


<Ç-¨ÉɇºÉEò, +ÆEò 16´ÉÉ, ºÉ{]åõ¤É®ú 2007

mÕb³ÕáiÕ mÕÕcÕÕÕÆpÕJÕÀ ÕÆkÕ<ÕkÕuuÕÕÇbvÕÕ cÕÕpÕkÕíuÕ. vÕk³ÕÕvÕí DÕÕOÕáÕÆvÕJÕÀ vÕÕiÕjÕÇ mÕbmJÕÀãlÕÕÇcÕO³Õí mÕÕcÕÕÇuÕ nçíCÕÕN³ÕÕ iÕÕkÕÕlÕ, kÕml³ÕÕbcÕO³Õí cÕÕiÕ&oµÕ&JÕÀ mLÕÕÕÆvÕJÕÀ mÕbmLÕÕ GY³ÕÕ JÕÀjCÕí ní cÕçíþí mÕÕcÕÕÕÆpÕJÕÀ DÕÕknÕvÕ DÕÕní. yÕÕpÕÕª, k³ÕmÕvÕÕOÕÕÇvÕlÕÕ kÕÕ{ÕÆkÕCÕÕN³ÕÕ IÕÕlÕJÕÀ mÕÕcÕÕÕÆpÕJÕÀ lÕÊkÕÕbµÕÕÇ l³ÕÕb®ÕÕ cÕáJÕÀÕyÕuÕÕ DÕÕní. mÕáoÌkÕÕvÕí ³ÕÕyÕÕyÕlÕ cÕÕiÕ&oµÕ&vÕ JÕÀª µÕJÕÀCÕÕN³ÕÕ DÕvÕíJÕÀ mÕbmLÕÕ YÕÕjlÕÕcÕO³Õí DÕÕnílÕ. l³ÕÕbvÕÕ iÕÕkÕÕlÕ yÕçíuÕÕkÕèvÕ mLÕÕÕÆvÕJÕÀ mÕbmLÕÕ GYÕÕjlÕÕ ³ÕíT µÕJÕÀlÕÕlÕ. ÕÆcÕUÕuÕíu³ÕÕ mÕbhÕÊÕÕÇJÕÀ[í JÕÀíkÕU GhÕYÕçíiÕÕ®Õí ÕÆJÕÀbkÕÕ DÕÕÕÆLÕ&JÕÀ iÕáblÕkÕCÕáJÕÀÕÇ®Õí mÕÕOÕvÕ cnCÕèvÕ yÕIÕCÕí hÕájímÕí vÕÕnÕÇ, lÕj ³ÕÕ mÕbhÕÊÕÕÇJÕÀ[í mÕÕcÕÕÕÆpÕJÕÀ, mÕÕbmJÕÀãÕÆlÕJÕÀ, %ÕÕvÕ-ÕÆkÕ%ÕÕvÕÕÆkÕ<Õ³ÕJÕÀ oÕÇIÕ&JÕÀÕuÕÕÇvÕ YÕÕb[kÕuÕ iÕáblÕkÕCÕáJÕÀÕÇ®³ÕÕ oãäÕÇvÕí yÕIÕÕ³ÕuÕÕ nkÕí. l³ÕÕcÕOÕèvÕ DÕÕOÕáÕÆvÕJÕÀ, kÕÌ%ÕÕÕÆvÕJÕÀ mÕÕcÕÕÕÆpÕJÕÀ cÕÕvÕÕÆmÕJÕÀlÕÕ DÕÕÕÆCÕ ÕÆìJÕÀÕT %ÕÕvÕhÕjbhÕjÕ ÕÆvÕcÕÕ&CÕ JÕÀjC³ÕÕ®ÕÕÇ DÕÕkÕµ³ÕJÕÀlÕÕ DÕÕní. DÕµÕÕ hÕÏJÕÀÕjí hÕ̵ÕÕb®ÕÕ ÕÆkÕÕÆvÕ³ÕçíiÕ JÕÀíuÕÕ iÕíuÕÕ lÕj ÕÆvÕcÕÕ&CÕ nçíCÕÕjÕÇ DÕÕÕÆLÕ&JÕÀ ojÕÇ ÕÆvÕÕƵ®ÕlÕ JÕÀcÕÕÇ nçíT µÕJÕÀlÕí. DÕµÕÕ lÕNnívÕí cÕolÕ JÕÀjCÕÕN³ÕÕ mÕbmLÕÕb®ÕÕÇ cÕÕÕÆnlÕÕÇ vÕkÕ-vÕÕiÕjÕÇ, mÕíPÕiÕÏmlÕ YÕÕiÕÕlÕÕÇuÕ uÕçíJÕÀÕbvÕÕÇ JÕÀªvÕ I³ÕÕkÕ³ÕÕuÕÕ nkÕÕÇ. oçívÕ mÕbmLÕÕb®ÕÕ GuuÕíKÕ ³ÕíLÕí JÕÀjÕkÕ³ÕÕuÕÕ nkÕÕ. SJÕÀ DÕÕní jÕp³Õ mÕjJÕÀÕjvÕí®Õ mLÕÕhÕvÕ JÕÀíuÕíuÕÕÇ cÕnÕjÕä£ vÕÕ@uÕípÕ JÕÀÕ@hÕçí&jíµÕvÕ. KÕáÎ hÕáCÕí ÕÆpÕuÔ³ÕÕlÕ ³ÕÕ mÕbmLÕí®ÕÕÇ 350 iÕÕkÕÕbcÕO³Õí hÕÏÕƵÕ#ÕCÕ JÕÀíboÏí DÕÕnílÕ. jÕ³ÕiÕ[ ÕÆpÕuÔ³ÕÕlÕnÕÇ 80 JÕÀíboÏí DÕÕnílÕ. mÕíPÕcÕO³Õí pÕcÕÕÇvÕ ÐÕÕkÕÕÇ uÕÕiÕCÕÕN³ÕÕ hÕÏl³ÕíJÕÀ iÕÕkÕÕlÕ ³ÕÕ mÕbmLÕí®³ÕÕ µÕÕKÕÕ ÕÆvÕcÕÕ&CÕ JÕÀjC³ÕÕ®Õí hÕϳÕlvÕ DÕÕboçíuÕvÕÕ®ÕÕ YÕÕiÕ cnCÕèvÕ knÕ³ÕuÕÕ nkÕílÕ. oámÕjÕÇ mÕbmLÕÕ DÕÕní -lÕÕÕÆcÕUvÕÕ[ècÕO³Õí ScÕ. SmÕ. mkÕÕÕÆcÕvÕÕLÕvÕ ³ÕÕbvÕÕÇ mLÕÕhÕvÕ JÕÀíuÕíuÕí ÕÆjmÕ®Õ& HÕÀÕTb[íµÕvÕ. ³ÕÕ mÕbmLÕívÕí `lmÕávÕÕcÕÕÇ hÕuÕÕÇJÕÀ[í' vÕÕkÕÕ®ÕÕ hÕÏJÕÀuhÕ yÕÕÕÆOÕlÕ iÕÕkÕÕb®³ÕÕ mÕ#ÕcÕÕÇJÕÀjCÕÕmÕÕþÕÇ jÕyÕÕÆkÕuÕÕ DÕÕní. hÕ³ÕÕ&kÕjCÕ mÕblÕáuÕvÕ, uÕçíJÕÀÕb®Õí hÕávÕkÕ&mÕvÕ, cÕÕÕÆnlÕÕÇ-%ÕÕvÕcÕèuÕJÕÀ mÕ#ÕcÕÕÇJÕÀjCÕÕ®Õí JÕÀÕ³Õ&¯çÀcÕ ³ÕÕ mÕbmLÕívÕí jÕyÕÕÆkÕuÕí DÕÕnílÕ. DÕmÕÕ®Õ ÕÆkÕ®ÕÕj mÕíPÕyÕÕÕÆOÕlÕ iÕÏÕcÕmLÕÕbvÕÕÇ DÕÕhÕu³ÕÕ oÕÇIÕ&JÕÀÕuÕÕÇvÕ iÕÏÕcÕÕÇCÕ cÕÕvÕÕÆmÕJÕÀlÕílÕèvÕ yÕÕníj hÕ[C³ÕÕmÕÕþÕÇ JÕÀjCÕí oèjiÕÕcÕÕÇ HÕÀÕ³ÕÐÕÕ®Õí DÕÕní. DÕÕboçíuÕvÕhÕµ®ÕÕlÕ hÕávÕkÕ&mÕvÕÕ®ÕÕ ÕÆkÕ®ÕÕj nÕ DÕÕboçíuÕvÕÕhÕí#ÕÕnÕÇ pÕÕmlÕ uÕÕYÕoÕ³ÕJÕÀ þjÕkÕÕ. ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

mÕáuÕ#ÕCÕÕ cÕnÕpÕvÕ, mÕJÕÀÕU 16


<Ç-¨ÉɇºÉEò, +ÆEò 16´ÉÉ, ºÉ{]åõ¤É®ú 2007

[Õk³ÕÕb®ÕÕÇ vÕJÕÀÕjIÕbìÕ oçívnÕÇ JÕÀc³ÕáÕÆvÕmì hÕ#ÕÕbvÕÕÇ cÕvÕcÕçínv ÕÆmÕbiÕ µÕÕmÕvÕÕvÕí DÕcÕíÕÆjJÕÀíµÕÕÇ JÕÀíuÕíu³ÕÕ DÕCÕáTpÕÕ& JÕÀjÕjÕkÕj IÕílÕuÕíuÕÕÇ YÕèÕÆcÕJÕÀÕ YÕÕjlÕÕ®³ÕÕ jÕä£ÕÆnlÕÕ®ÕÕÇ vÕÕnÕÇ.

YÕÕjlÕÕ®³ÕÕ mkÕÕlÕb$³ÕÕhÕÕmÕèvÕ lÕçí l³ÕÕ®³ÕÕ mÕÕkÕ&YÕÕÌcÕlkÕÕ®ÕÕÇ ÕÆ®ÕblÕÕ DÕmÕu³ÕÕcÕáUí®Õ vÕínªbvÕÕÇ mkÕÕlÕb$³Õ ÕÆcÕUC³ÕÕhÕèkÕÕÇ& DÕCÕáTpÕÕ& mÕbmLÕí®ÕÕÇ mLÕÕhÕvÕÕ JÕÀíuÕÕÇ nçílÕÕÇ. pÕkÕÕnjuÕÕuÕ vÕínªb®ÕÕÇ ÕÆkÕ%ÕÕvÕoãäÕÇ oámÕN³ÕÕ JÕÀçíCÕl³ÕÕnÕÇ hÕ#ÕÕ®³ÕÕ vÕíl³ÕÕlÕ vÕknlÕÕÇ, cnCÕèvÕ mkÕÕlÕb$³Õ DÕÕÕÆCÕ mÕÕkÕ&YÕÕÌcÕlkÕ ³ÕÕb®ÕÕÇ YÕÕjlÕÕ®ÕÕÇ ÕÆ®ÕblÕÕ uÕí®ÕÕÇhÕí®ÕÕÇ vÕÕnÕÇ. lÕmÕÕ mÕcÕpÕ [Õk³ÕÕb®ÕÕ pÕj DÕÕpÕ DÕmÕíuÕ lÕj lÕí 19 k³ÕÕ µÕlÕJÕÀÕlÕ jÕnlÕ DÕÕnílÕ, DÕmÕí cnCÕÕkÕí uÕÕiÕíuÕ.

jÕä£ÕÇ³Õ DÕÕÕÆCÕ DÕÕblÕjjÕä£ÕÇ³Õ DÕµÕÕ oçívnÕÇ #Õí$ÕÕblÕ iÕíu³ÕÕ kÕÕÇmÕ kÕ<ÕÕ¥lÕ mÕçíÕÆknSlÕ ³ÕáÕÆvÕ³ÕvÕ DÕÕÕÆCÕ DÕÕblÕjjÕä£ÕÇ³Õ JÕÀc³ÕáÕÆvÕmì sÕkÕCÕÕÇ DÕmlÕbiÕlÕ PÕÕu³ÕÕkÕj YÕÕjlÕÕlÕÕÇuÕ JÕÀc³ÕáÕÆvÕmì DÕÕboçíuÕvÕÕlÕ®Õ p³ÕÕbvÕÕÇ HÕÀèì hÕÕ[uÕÕÇ DÕÕÕÆCÕ oçívÕ hÕ#Õ JÕÀíuÕí l³ÕÕbvÕÕ jÕä£kÕÕo DÕÕÕÆCÕ DÕÕblÕjjÕä£kÕÕo ³ÕÕ oçívnÕÇ ÕÆkÕ®ÕÕjmÕjCÕÕÇb®ÕÕÇ DÕÕpÕ JÕÀÕ³Õ DÕkÕmLÕÕ DÕÕní l³ÕÕ®ÕÕÇ pÕÕCÕ vÕmÕÕkÕÕÇ, DÕmÕí JÕÀmÕí cnCÕÕkÕí? ³ÕÕ oçívnÕÇ kÕÕoÕbyÕÕyÕlÕ pÕíLÕí mÕçíÕÆknSlÕ ³ÕáÕÆvÕ³ÕvÕ DÕÕÕÆCÕ ®ÕÕÇvÕ ³ÕÕ oçívÕ cÕnÕmÕÊÕÕbvÕÕÇ®Õ l³ÕÕbvÕÕ OÕÕy³ÕÕkÕj yÕmÕkÕèvÕ pÕiÕYÕj yÕíÕÆouÕÕÇ cÕÕpÕkÕèvÕ ÕÆouÕÕÇ. [Õk³ÕÕb®ÕÕ hÕèkÕÕÇ&®ÕÕ®Õ þçíJÕÀUíyÕÕpÕ PÕÕhÕ[yÕbohÕCÕÕ DÕÕpÕnÕÇ ®ÕÕuÕè jÕnÕkÕÕ kÕ l³ÕÕlÕèvÕ l³ÕÕb®ÕÕ ÕÆkÕjçíOÕ jÕä£ÕÆnlÕÕ®ÕÕ ÕÆkÕ®ÕÕj vÕ JÕÀjlÕÕ ®ÕÕuÕè jÕnÕkÕÕ nÕÇ iÕçíä mÕÕN³ÕÕ hÕájçíiÕÕcÕÕÇ DÕÕboçíuÕvÕÕuÕÕ uÕppÕÕmhÕo DÕÕní. oámÕjí cnCÕpÕí mÕÊÕíkÕj DÕÕu³ÕÕvÕblÕj p³ÕÕ jÕpÕJÕÀÕÇ³Õ OÕçíjCÕÕ®³ÕÕ ÕÆoµÕÕ oíµÕÕÆnlÕÕ®³ÕÕ DÕÕÕÆCÕ ÕÆkÕJÕÀÕmÕÕ®³ÕÕ DÕÕnílÕ l³ÕÕ þjkÕC³ÕÕ®ÕÕÇ cÕáK³Õ pÕyÕÕyÕoÕjÕÇ mÕÊÕÕOÕÕjÕÇ hÕ#ÕÕ®ÕÕÇ DÕÕní. hÕCÕ mÕÊÕílÕ mÕnYÕÕiÕÕÇ vÕ nçílÕÕ mÕçí³ÕÕÇmJÕÀjhÕCÕí oíµÕÕÆkÕJÕÀÕmÕÕmÕÕþÕÇ mÕÊÕÕ vÕ jÕyÕkÕlÕÕ yÕÕníj jÕnèvÕ pÕyÕÕyÕoÕjÕÇ ìÕUCÕÕN³ÕÕ ³ÕÕ oçívnÕÇ JÕÀc³ÕáÕÆvÕmì hÕ#ÕÕbvÕÕÇ pÕçí yÕípÕyÕÕyÕoÕjhÕCÕÕ ®ÕÕuÕkÕuÕÕ DÕÕní l³ÕÕ®Õí mkÕªhÕ vÕk³ÕÕ ÕÆkÕJÕÀÕmÕçívcÕáKÕ ÕÆhÕ{ÕÇvÕí pÕÕCÕèvÕ IÕílÕuÕíuÕí DÕmÕu³ÕÕcÕáUí ní oçívnÕÇ hÕ#Õ DÕÕpÕ JÕÀ[íuÕÕ HÕÀíJÕÀuÕí iÕíuÕí DÕÕnílÕ. oíµÕÕlÕÕÇuÕ 5 ìJÕwJÕÀí®Õ cÕlÕoÕj [Õk³ÕÕbvÕÕ 60 kÕ<ÕÕ&b®³ÕÕ mkÕÕlÕb$³ÕÕvÕblÕj JÕÀÕ hÕÕÕÆþbyÕÕ oílÕÕlÕ? DÕÕÕÆCÕ lÕjÕÇnÕÇ ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

17


<Ç-¨ÉɇºÉEò, +ÆEò 16´ÉÉ, ºÉ{]åõ¤É®ú 2007

[ÕkÕí DÕÕblÕjjÕä£kÕÕoÕ®³ÕÕ vÕÕkÕÕKÕÕuÕÕÇ jÕä£kÕÕoÕÇ (cnCÕpÕí YÕÕjlÕÕ®³ÕÕ ÕÆnlÕÕ®ÕÕÇ) YÕèÕÆcÕJÕÀÕ IÕíC³ÕÕhÕÕmÕèvÕ JÕÀÕ JÕÀ®ÕjlÕÕlÕ ³ÕÕ®ÕÕ ÕÆkÕ®ÕÕj JÕÀjC³ÕÕFlÕJÕÀÕÇ uÕçíJÕÀµÕÕnÕÇ ³ÕÕ oçívnÕÇ hÕ#ÕÕblÕ vÕÕnÕÇ. lÕí DÕÕpÕnÕÇ mì@ÕÆuÕvÕkÕÕoÕÇ mÕbIÕìvÕí®³ÕÕ uÕçíJÕÀµÕÕnÕÇ mÕbJÕÀçí®Õ JÕÀjCÕÕN³ÕÕ j®ÕvÕí®Õí iÕáuÕÕcÕ DÕÕnílÕ. ®ÕÕÇvÕ, ÕÆknSlÕvÕÕcÕ, jÕƵճÕÕ Fl³ÕÕoÕÇ hÕèkÕÕ&Í´ÕcÕÕÇ®³ÕÕ JÕÀc³ÕáÕÆvÕmì oíµÕÕbvÕÕÇ mì@ÕÆuÕvÕkÕÕo vÕÕJÕÀÕªvÕ YÕÕb[kÕuÕµÕÕnÕÇkÕÕoÕÇ DÕÕÕÆCÕ mÕÕcÕÏÕp³ÕkÕÕoÕÇ DÕcÕíÕÆjJÕÀíyÕjçíyÕj ÕÆkÕ%ÕÕvÕ-lÕb$Õ%ÕÕvÕ DÕÕÕÆCÕ DÕÕÕÆLÕ&JÕÀ ÕÆkÕJÕÀÕmÕÕ®³ÕÕ mÕnJÕÀÕ³ÕÕ&®Õí JÕÀjÕj JÕÀíuÕí lÕíknÕ l³ÕÕb®Õí jÕä£ÕÇ³Õ mkÕÕlÕb$³Õ DÕÕÕÆCÕ mÕÕkÕ&YÕÕÌcÕlÕÕ pÕj OÕçíJÕw³ÕÕlÕ ³ÕílÕ vÕÕnÕÇ lÕj lÕçí®Õ v³ÕÕ³Õ YÕÕjlÕÕuÕÕ uÕÕiÕè JÕÀjC³ÕÕlÕ [Õk³ÕÕbvÕÕ JÕÀÕ³Õ njJÕÀlÕ DÕÕní? ®ÕÕÇvÕ, ÕÆknSlÕvÕÕcÕ DÕÕÕÆCÕ jÕƵճÕÕ ³ÕÕbvÕÕÇ mÕcÕÕpÕkÕÕoÕµÕÕÇ oÏçín JÕÀíuÕÕ DÕÕÕÆCÕ YÕÕb[kÕuÕµÕÕnÕÇ®ÕÕ cÕÕiÕ& mkÕÕÇJÕÀÕjuÕÕ ³ÕÕyÕÕyÕlÕ [Õk³ÕÕbvÕÕÇ DÕÕpÕkÕj pÕÕnÕÇj YÕèÕÆcÕJÕÀÕ JÕÀÕ IÕílÕuÕíuÕÕÇ vÕÕnÕÇ? ®ÕÕÇvÕvÕí, jÕƵճÕÕvÕí DÕCÕáyÕÕ@cyÕ yÕvÕkÕuÕí lÕíknÕ [Õk³ÕÕbvÕÕÇ l³ÕÕb®ÕÕ ÕÆvÕ<ÕíOÕ JÕÀíuÕÕ nçílÕÕ JÕÀÕ³Õ? hÕCÕ YÕÕjlÕÕvÕí DÕCÕámHÕÀçíì JÕÀíu³ÕÕkÕj l³ÕÕ®ÕÕ ÕÆkÕjçíOÕ JÕÀjC³ÕÕ®Õí OÕçíjCÕ ní YÕÕjlÕJÕÀíbÕÆoÏlÕ JÕÀÕÇ YÕÕjlÕÕÆkÕjçíOÕÕÇ? ®ÕÕÇvÕ DÕÕÕÆCÕ GÊÕj JÕÀçíÕÆj³ÕÕ ³ÕÕbvÕÕÇ hÕÕÕÆJÕÀmlÕÕvÕµÕÕÇ DÕCÕáTpÕÕ& DÕÕÕÆCÕ µÕm$Õí yÕvÕkÕC³ÕÕlÕ JÕÀjÕj JÕÀíuÕÕ lÕçí YÕÕjlÕÕ®³ÕÕ mÕbj#ÕCÕÕ®ÕÕ ÕÆkÕ®ÕÕj JÕÀªvÕ JÕÀÕÇ l³ÕÕ®³ÕÕ ÕÆkÕjçíOÕÕlÕ?

YÕÕjlÕ-DÕcÕíÕÆjJÕÀÕ DÕCÕáTpÕÕ& JÕÀjÕjÕcÕáUí YÕÕjlÕÕuÕÕ DÕCkÕm$Õí yÕvÕkÕC³ÕÕmÕ yÕÕOÕ ³ÕílÕ vÕÕnÕÇ lÕmÕí®Õ FlÕj jÕä£ÕbµÕÕÇnÕÇ JÕÀjÕj JÕÀjC³ÕÕmÕ yÕÕOÕÕ ³ÕílÕ vÕÕnÕÇ. YÕÕjlÕÕvÕí DÕCkÕm$ÕhÕÏmÕÕjyÕboÕÇ JÕÀjÕjÕkÕj mÕnÕÇ JÕÀíuÕíuÕÕÇ vÕÕnÕÇ DÕiÕj DÕÕblÕjjÕä£ÕÇ³Õ DÕCÕá- hÕÏmÕÕjÕkÕj ÕÆvÕ³Õb$ÕCÕ þíkÕCÕÕN³ÕÕ mÕbIÕìvÕí®³ÕÕ ÕÆvÕjÕÇ#ÕCÕÕ®ÕínÕÇ l³ÕÕkÕj yÕbOÕvÕ DÕmÕCÕÕj vÕÕnÕÇ. YÕÕjlÕÕ®³ÕÕ DÕCÕáTpÕÕ& GlhÕÕovÕ JÕÀjCÕÕN³ÕÕ lÕíkÕ{îÕÕlÕ JÕÀíboÏÕ®Õí DÕÕblÕjjÕä£ÕÇ³Õ ÕÆvÕjÕÇ#ÕCÕ nçíF&uÕ lÕmÕí®Õ YÕÕjlÕÕuÕÕ DÕCÕáJÕÀíboÏÕlÕÕÇuÕ FbOÕvÕÕ®³ÕÕ hÕávÕG&lhÕÕovÕÕ®ÕÕÇnÕÇ cÕáYÕÕ DÕÕní. ³ÕÕ JÕÀjÕjÕcÕáUí YÕÕjlÕÕuÕÕ TpÕí&®³ÕÕ GlhÕÕovÕÕmÕÕþÕÇ GhÕuÕyOÕ DÕmÕCÕÕjí mÕÕjí hÕÏiÕlÕ lÕb$Õ%ÕÕvÕ GhÕuÕyOÕ nçíF&uÕ. 1974 ®³ÕÕ hÕçíKÕjCÕ DÕCÕámHÕÀçíìÕvÕblÕj DÕcÕíÕÆjJÕÀívÕí IÕÕlÕuÕíuÕÕÇ hÕÏiÕlÕ lÕb$Õ%ÕÕvÕÕkÕjÕÇuÕ yÕboÕÇnÕÇ DÕÕlÕÕ GþkÕC³ÕÕlÕ ³ÕíF&uÕ. DÕl³ÕblÕ cÕnÊkÕÕ®Õí cnCÕpÕí cÕÕÕÆnlÕÕÇ lÕb$Õ%ÕÕvÕ, mÕbj#ÕCÕ, DÕblÕjÕU mÕbµÕçíOÕvÕ DÕÕÕÆCÕ DÕÕÌ<ÕOÕí ³ÕÕ mÕÕN³ÕÕ®Õ #Õí$ÕÕlÕ ÕÆkÕJÕÀÕÆmÕlÕ nçíCÕÕN³ÕÕ ÕÆkÕ%ÕÕvÕ- lÕb$Õ%ÕÕvÕÕ®ÕÕ HÕÀÕ³ÕoÕ hÕÏLÕcÕ®Õ YÕÕjlÕÕuÕÕ ÕÆcÕUCÕÕj DÕÕní. YÕÕjlÕÕuÕÕ hÕÏiÕlÕ DÕCÕáÕÆkÕ%ÕÕvÕ- lÕb$Õ%ÕÕvÕ #Õí$ÕÕlÕÕÇuÕ mÕÊÕí®Õí cÕnÊkÕÕ®Õí DÕÕblÕjjÕä£ÕÇ³Õ mLÕÕvÕ hÕÏLÕcÕ®Õ ÕÆcÕUCÕÕj DÕÕní. l³ÕÕ®Õí DÕCkÕm$ÕOÕÕjÕÇ cnCÕèvÕ DÕÕblÕjjÕä£ÕÇ³Õ #Õí$ÕÕlÕÕÇuÕ DÕmhÕãµ³ÕlÕí®Õí mLÕÕvÕ nÕ JÕÀjÕj vÕä JÕÀjCÕÕj DÕÕní ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

18


<Ç-¨ÉɇºÉEò, +ÆEò 16´ÉÉ, ºÉ{]åõ¤É®ú 2007

µÕm$ÕÕÆkÕnÕÇvÕ ³Õá× YÕÕjlÕ kÕ DÕcÕíÕÆjJÕÀíojc³ÕÕvÕ®³ÕÕ vÕÕiÕjÕÇ DÕCÕámÕnJÕÀÕ³Õ& JÕÀjÕjÕkÕªvÕ [Õk³ÕÕ hÕ#ÕÕbvÕÕÇ IÕÕlÕuÕíu³ÕÕ iÕçíbOÕUÕcÕáUí ³ÕÕ JÕÀjÕjÕµÕÕÇ mÕbyÕbÕÆOÕlÕ DÕv³Õ JÕÀÕnÕÇ iÕçíäÕÇbJÕÀ[í hÕájímÕí uÕ#Õ kÕíOÕuÕí iÕíuÕíuÕí vÕÕnÕÇ. ³ÕÕ JÕÀjÕjÕ®³ÕÕ hÕÕµkÕ&YÕècÕÕÇkÕj DÕCÕáYÕfîÕÕ ®ÕÕuÕÕÆkÕC³ÕÕmÕÕþÕÇ DÕl³ÕblÕ cÕnÊkÕÕ®³ÕÕ DÕmÕuÕíu³ÕÕ ³ÕájíÕÆvÕ³ÕcÕ®ÕÕÇ ÕÆkÕ¯çÀÕÇ YÕÕjlÕÕuÕÕ JÕÀjC³ÕÕmÕ lÕ³ÕÕj DÕmÕu³ÕÕ®Õí DÕÕ@mì£íÕÆuÕ³ÕÕvÕí hÕblÕhÕÏOÕÕvÕ pÕÕ@vÕ nÕ@kÕ&[& ³ÕÕbvÕÕÇ cÕvÕcÕçínvÕ ÕÆmÕbiÕ ³ÕÕbvÕÕÇ oèjOkÕvÕÕÇkÕjÕÇuÕ mÕbYÕÕ<ÕCÕÕlÕ mÕÕbÕÆiÕlÕuÕí. YÕÕjlÕÕvÕí DÕCkÕm$Õ hÕÏmÕÕjyÕboÕÇ JÕÀjÕjÕkÕj mkÕÕ#ÕjÕÇ JÕÀíuÕÕÇ lÕj®Õ l³ÕÕuÕÕ DÕÕcnÕÇ ³ÕájíÕÆvÕ³ÕcÕ®ÕÕ hÕájkÕþÕ JÕÀª, DÕmÕí DÕÕ@mì£íÕÆuÕ³ÕÕ®³ÕÕ hÕÏkÕJÕwl³ÕÕvÕí uÕiÕçíuÕiÕ mÕÕbiÕèvÕnÕÇ ìÕJÕÀuÕí. cÕÕ$Õ DÕÕ@mì£íÕÆuÕ³ÕÕvÕí DÕmÕÕ JÕÀçíCÕlÕÕnÕÇ DÕÕÌhÕ®ÕÕÕÆjJÕÀ hÕÏmlÕÕkÕ YÕÕjlÕÕhÕá{í cÕÕb[uÕíuÕÕ vÕÕnÕÇ, DÕmÕí ÕÆvÕkÕíovÕ uÕçíJÕÀmÕYÕílÕ JÕÀªvÕ JÕÀíboÏ mÕjJÕÀÕjvÕí mÕO³ÕÕlÕjÕÇ mkÕlÕë®ÕÕÇ mÕáìJÕÀÕ JÕÀªvÕ IÕílÕuÕÕÇ DÕÕní. YÕÕjlÕÕuÕÕ ³ÕájíÕÆvÕ³ÕcÕ®ÕÕÇ ÕÆkÕ¯çÀÕÇ JÕÀjC³ÕÕ®ÕÕÇ lÕ³ÕÕjÕÇ oÕKÕkÕèvÕ DÕÕ@mì£íÕÆuÕ³ÕÕuÕÕ mÕblÕhÕoÕÇ hÕçínçí®ÕÕ³Õ®Õí DÕÕní JÕÀÕ? lÕj vÕÕnÕÇ! l³ÕÕcÕÕiÕí lÕÎvÕ OÕboíkÕÕF&JÕÀ®Õ nílÕè DÕÕní. pÕiÕÕlÕÕÇuÕ 40 ìJÕwJÕÀí ³ÕájíÕÆvÕ³ÕcÕ®ÕÕ mÕÕþÕ SJÕÀìîÕÕ DÕÕ@mì£íÕÆuÕ³ÕÕJÕÀ[í DÕÕní. l³ÕÕb®³ÕÕmÕÕþÕÇ YÕÕjlÕ nÕÇ ÕÆvÕkkÕU cÕçíþÕÇ yÕÕpÕÕjhÕíþ DÕÕní. DÕÕ@mì£íÕÆuÕ³ÕÕcÕO³Õí KÕÕCÕÕÇlÕèvÕ ³ÕájíÕÆvÕ³ÕcÕ®Õí mÕÕþí ÕÆcÕUÕÆkÕC³ÕÕmÕÕþÕÇ lÕíLÕÕÇuÕ JÕÀbhÕv³ÕÕ iÕíu³ÕÕ lÕÕÇvÕ kÕ<ÕÕ&blÕ KÕ®Õ& JÕÀíuÕÕ vÕmÕíuÕ, l³ÕÕhÕí#ÕÕ oáhhÕì hÕÌmÕÕ ³ÕboÕ®³ÕÕ DÕÕÕÆLÕ&JÕÀ kÕ<ÕÕ&lÕ JÕÀjCÕÕj DÕÕnílÕ. DÕÕ@mì£íÕÆuÕ³ÕÕlÕÕÇuÕ lÕÕÇvÕ cÕnÊkÕÕ®³ÕÕ KÕÕCÕÕÇbcÕOÕèvÕ mÕO³ÕÕ pÕiÕYÕjÕlÕÕÇuÕ DÕCÕáhÕÏJÕÀuhÕÕbvÕÕ hÕájkÕþÕ JÕÀíuÕÕ pÕÕlÕçí. DÕLÕÕ&lÕ DÕCkÕm$Õ hÕÏmÕÕjyÕboÕÇ JÕÀjÕjÕkÕj mkÕÕ#ÕjÕÇ JÕÀíuÕíu³ÕÕ oíµÕÕbvÕÕ®Õ nÕ hÕájkÕþÕ JÕÀíuÕÕ pÕÕlÕçí. YÕÕjlÕÕuÕÕ ³ÕájíÕÆvÕ³ÕcÕ®ÕÕ hÕájkÕþÕ JÕÀjC³ÕÕkÕj iÕíuÕÕÇ 30 kÕ<Õí& DÕmÕuÕíuÕÕÇ yÕboÕÇ iÕíu³ÕÕ 16 DÕÕ@iÕmì jçípÕÕÇ DÕÕ@mì£íÕÆuÕ³ÕÕvÕí cÕÕiÕí IÕílÕuÕÕÇ. DÕÕ@mì£íÕÆuÕ³ÕÕJÕÀ[èvÕ mÕO³ÕÕ pÕhÕÕvÕ, DÕcÕíÕÆjJÕÀÕ, oÕÆ#ÕCÕ JÕÀçíÕÆj³ÕÕ ní oíµÕ cÕçíþîÕÕ hÕÏcÕÕCÕÕkÕj ³ÕájíÕÆvÕ³ÕcÕ®ÕÕÇ KÕjíoÕÇ JÕÀjlÕÕlÕ. DÕÕ@mì£íÕÆuÕ³ÕÕ®³ÕÕ GÊÕj YÕÕiÕÕcÕO³Õí ³ÕájíÕÆvÕ³ÕcÕ®³ÕÕ KÕÕCÕÕÇ GIÕ[C³ÕÕ®³ÕÕ nÕuÕ®ÕÕuÕÕÇbvÕÕ 1970 mÕÕuÕÕÇ kÕíiÕ DÕÕuÕÕ. l³ÕÕkÕíU®Õí JÕÀÕ@vPÕkÕ&íÕÆìkn mÕjJÕÀÕj ní DÕCkÕm$Õ hÕÏmÕÕjyÕboÕÇ®³ÕÕ ÕÆkÕjçíOÕÕlÕ DÕmÕu³ÕÕ®ÕÕ DÕÕ#ÕíhÕ hÕ³ÕÕ&kÕjCÕkÕÕÐÕÕbvÕÕÇ IÕílÕuÕÕ nçílÕÕ. ®ÕÕÇvÕ kÕ pÕhÕÕvÕhÕÏcÕÕCÕí®Õ DÕÕ@mì£íÕÆuÕ³ÕÕ YÕÕjlÕÕyÕjçíyÕjnÕÇ GÊÕcÕ k³ÕÕhÕÕjÕÇ mÕbyÕbOÕ ÕÆvÕcÕÕ&CÕ JÕÀª FÕÆ®slÕí. DÕcÕíÕÆjJÕÀí®³ÕÕ yÕiÕuÕílÕuÕÕ oíµÕ DÕmÕuÕíu³ÕÕ DÕÕ@mì£íÕÆuÕ³ÕÕlÕÕÇuÕ ÕÆkÕjçíOÕÕÇ yÕÕJÕÀÕbkÕj DÕmÕCÕÕN³ÕÕ uÕíyÕj hÕ#ÕÕvÕí YÕÕjlÕÕuÕÕ ³ÕájíÕÆvÕ³ÕcÕ®ÕÕ hÕájkÕþÕ JÕÀjC³ÕÕmÕ ÕÆkÕjçíOÕ JÕÀíuÕÕ DÕÕní. ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

19


<Ç-¨ÉɇºÉEò, +ÆEò 16´ÉÉ, ºÉ{]åõ¤É®ú 2007

DÕÕhÕuÕí mÕjJÕÀÕj mÕÊÕíkÕj DÕÕuÕí lÕj YÕÕjlÕÕuÕÕ ³ÕájíÕÆvÕ³ÕcÕ ÕÆkÕJÕÀC³ÕÕkÕjÕÇuÕ yÕboÕÇ JÕÀÕ³ÕcÕ þíkÕuÕÕÇ pÕÕF&uÕ DÕmÕí uÕíyÕj hÕ#Õ cnCÕlÕçí. hÕCÕ mÕO³ÕÕ®³ÕÕ ³ÕáiÕÕlÕ `cÕÕJÕÀ&íì JÕÀçímÕ&ímÕ' JÕÀÕ³Õ cnCÕlÕÕlÕ ní cÕnÊkÕÕ®Õí DÕmÕlÕí. DÕCÕálÕb$Õ%ÕÕvÕÕ®³ÕÕ DÕÕOÕÕjí TpÕÕ&ÕÆvÕÕÆcÕ&lÕÕÇ JÕÀjC³ÕÕmÕÕþÕÇ FlÕj oíµÕÕbvÕÕ DÕÕcnÕÇ ³ÕájíÕÆvÕ³ÕcÕ®ÕÕ hÕájkÕþÕ JÕÀjlÕçí, DÕmÕí DÕÕ@mì£íÕÆuÕ³ÕÕ cnCÕlÕ DÕmÕuÕÕ lÕjÕÇ l³ÕÕ®ÕÕ SJÕÀ `iÕÏÕnJÕÀ' ®ÕÕÇvÕ®ÕÕ ³ÕÕ mÕboYÕÕ&lÕÕÇuÕ jíJÕÀÕ@[& HÕÀÕjmÕÕ ®ÕÕbiÕuÕÕ vÕÕnÕÇ. ³ÕájíÕÆvÕ³ÕcÕ®ÕÕÇ YÕÕjlÕÕuÕÕ ÕÆkÕ¯çÀÕÇ JÕÀªvÕ l³ÕÕlÕèvÕ HÕÀÕj cÕçíþÕ vÕHÕÀÕ ÕÆcÕUCÕÕj vÕÕnÕÇ DÕµÕÕÇ DÕÕ@mì£íÕÆuÕ³ÕÕlÕÕÇuÕ JÕÀbhÕv³ÕÕb®ÕÕÇ DÕìJÕÀU DÕÕní. oj ÕÆlÕcÕÕnÕÇlÕ YÕÕjlÕÕuÕÕ JÕÀíuÕíu³ÕÕ ³ÕájíÕÆvÕ³ÕcÕ®³ÕÕ ÕÆkÕ¯çÀÕÇlÕèvÕ DÕkÕIÕÕ 8 JÕÀçíìÕÇ 60 uÕÕKÕ [Õ@uÕmÕ&®ÕÕ®Õ vÕHÕÀÕ JÕÀcÕÕÆkÕuÕÕ pÕÕT µÕJÕÀíuÕ. DÕÕ@mì£íÕÆuÕ³ÕÕuÕÕ ³ÕájíÕÆvÕ³ÕcÕ ÕÆkÕ¯çÀÕÇlÕèvÕ ÕÆcÕUCÕÕN³ÕÕ vÕhÕw³ÕÕcÕO³Õí l³ÕÕcÕáUí HÕÀJÕwlÕ 1.3 ìJÕwJÕw³ÕÕb®ÕÕÇ®Õ kÕÕ{ nçíCÕÕj DÕÕní. l³ÕÕlÕèvÕ ³ÕÕ oíµÕÕuÕÕ ÕÆvÕ³ÕÕ&lÕÕÇlÕèvÕ ÕÆcÕUCÕÕN³ÕÕ cÕnmÕáuÕÕlÕ 0.005 ìJÕwJÕÀí FlÕJÕÀÕÇ®Õ kÕÕ{ nçíF&uÕ. YÕÕjlÕÕvÕí DÕCÕálÕb$Õ%ÕÕvÕÕhÕÕmÕèvÕ TpÕÕ&ÕÆvÕÕÆcÕ&lÕÕÇ JÕÀjC³ÕÕmÕÕþÕÇ®³ÕÕ hÕÏJÕÀuhÕÕb®ÕÕ ÕÆkÕmlÕÕj JÕÀjC³ÕÕ®ÕÕÇ hÕÕ®ÕhÕojÕÇ ³ÕçípÕvÕÕ jÕyÕÕÆkÕC³ÕÕ®Õí þjÕÆkÕuÕí lÕj mÕÕnÕÆpÕJÕÀ®Õ ³ÕájíÕÆvÕ³ÕcÕ®ÕÕÇnÕÇ cÕÕiÕCÕÕÇ kÕÕ{íuÕ. hÕjblÕá l³ÕÕcÕáUí DÕÕ@mì£íÕÆuÕ³ÕÕuÕÕ HÕÀÕj cÕçíþÕ DÕÕÕÆLÕ&JÕÀ HÕÀÕ³ÕoÕ mÕbYÕkÕlÕ vÕÕnÕÇ. DÕÕ@mì£íÕÆuÕ³ÕÕ®Õí oj[çíF& GlhÕVÕ YÕÕjlÕÕhÕí#ÕÕ 16 hÕì DÕÕÆOÕJÕÀ DÕÕní, lÕµÕÕÇ ³ÕÕ oíµÕÕ®ÕÕÇ vÕHÕÀíKÕçíjÕÇnÕÇ pÕÕmlÕ DÕÕní. YÕÕjlÕÕuÕÕ uÕÕYÕuÕíuÕÕ µÕípÕÕj nÕ OÕiÕOÕiÕlÕÕ DÕÕní. yÕÕbiÕuÕÕoíµÕ, hÕÕÕÆJÕÀmlÕÕvÕ, c³ÕÕvÕcÕÕj, vÕíhÕÕU, ®ÕÕÇvÕ ³ÕÕ oíµÕÕbµÕÕÇ YÕÕjlÕÕ®Õí mÕbyÕbOÕ ®ÕÕbiÕuÕí DÕÕnílÕ, DÕmÕí cnCÕCÕí nÕÇ DÕÕlcÕkÕb®ÕvÕÕ þjíuÕ. oÕÆ#ÕCÕ DÕÕÕƵճÕÕlÕÕÇuÕ hÕÕÕÆJÕÀmlÕÕvÕ nÕ DÕCkÕm$ÕOÕÕjÕÇ oíµÕ mÕO³ÕÕ ÕÆkÕÕÆkÕOÕ DÕCkÕm$Õí, #ÕíhÕCÕÕm$ÕÕb®³ÕÕ ÕÆvÕÕÆcÕ&lÕÕÇlÕ iÕáblÕuÕÕ DÕÕní. YÕÕjlÕÕhÕÏcÕÕCÕí®Õ DÕÕcnÕÇoíKÕÕÇuÕ DÕCkÕm$ÕmÕppÕ PÕÕuÕçí lÕj oÕÆ#ÕCÕ DÕÕÕƵճÕÕcÕO³Õí mÕÊÕÕmÕblÕáuÕvÕ JÕÀÕ³ÕcÕ jÕnÕÇuÕ DÕmÕÕ hÕÕÕÆJÕÀmlÕÕvÕ®ÕÕ oÕkÕÕ DÕÕní. hÕÕÕÆJÕÀmlÕÕvÕ®³ÕÕ DÕCÕáJÕÀÕ³Õ&¯çÀcÕÕuÕÕ ®ÕÕÇvÕ®ÕÕÇ mÕÕƯçÀ³Õ cÕolÕ DÕÕní. hÕÕÕÆJÕÀmlÕÕvÕJÕÀ[ÕÇuÕ DÕCkÕm$Õí YÕÕÆkÕ<³ÕÕlÕ onµÕlÕkÕÕÐÕÕb®³ÕÕ nÕlÕÕÇ lÕj pÕÕCÕÕj vÕÕnÕÇlÕ vÕÕ, DÕmÕÕ DÕcÕíÕÆjJÕÀíuÕÕ IÕçíj uÕÕiÕuÕÕ DÕÕní. ³ÕÕ hÕÕµkÕ&YÕècÕÕÇkÕj DÕjyÕ oíµÕ mÕb³ÕáJÕwlÕhÕCÕí DÕCkÕm$ÕÕÆvÕÕÆcÕ&lÕÕÇmÕÕþÕÇ nÕuÕ®ÕÕuÕ JÕÀjC³ÕÕ®³ÕÕ lÕ³ÕÕjÕÇlÕ nçílÕí. l³ÕÕlÕnÕÇ FjÕJÕÀvÕí DÕCÕáJÕÀÕ³Õ&¯çÀcÕÕlÕ yÕjÕÇ®Õ hÕÏiÕlÕÕÇ JÕÀªvÕ DÕÕIÕÕ[ÕÇ IÕílÕu³ÕÕ®ÕÕ mÕÕÇDÕÕ³ÕS®ÕÕ DÕnkÕÕuÕ DÕCÕálÕb$Õ%ÕÕvÕÕÜÕjí TpÕÕ&ÕÆvÕÕÆcÕ&lÕÕÇJÕÀÕÆjlÕÕ kÕÕhÕjC³ÕÕlÕ ³ÕíCÕÕjí ³ÕájíÕÆvÕ³ÕcÕ GÐÕÕ DÕCÕáyÕÕ@cyÕ yÕvÕÕÆkÕC³ÕÕmÕÕþÕÇ GhÕ³ÕçíiÕÕlÕ DÕÕCÕuÕí pÕÕT µÕJÕÀlÕí. DÕCkÕm$Õ hÕÏmÕÕjyÕboÕÇ JÕÀjÕjÕkÕj mkÕÕ#ÕjÕÇ JÕÀjC³ÕÕmÕ YÕÕjlÕÕmÕn DÕvÕíJÕÀ oíµÕÕbvÕÕÇ vÕJÕÀÕj ÕÆouÕÕ DÕÕní. l³ÕÕ hÕÕµkÕ&YÕècÕÕÇkÕj ³ÕájíÕÆvÕ³ÕcÕ®ÕÕ hÕájkÕþÕ JÕÀçíCÕl³ÕÕ oíµÕÕbvÕÕ JÕÀmÕÕ JÕÀmÕÕ JÕÀíuÕÕ pÕÕkÕÕ ³ÕÕ®Õí ÕÆvÕ³ÕçípÕvÕ DÕÕblÕjjÕä£ÕÇ³Õ mÕcÕáoÕ³ÕÕbJÕÀ[èvÕ nçílÕ DÕmÕlÕí. mÕO³ÕÕ 30 oíµÕÕblÕèvÕ ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

20


<Ç-¨ÉɇºÉEò, +ÆEò 16´ÉÉ, ºÉ{]åõ¤É®ú 2007

mÕácÕÕjí 442 DÕCÕáTpÕÕ& hÕÏJÕÀuhÕ ®ÕÕuÕÕÆkÕuÕí pÕÕlÕÕlÕ. DÕcÕíÕÆjJÕÀÕ, jÕƵճÕÕ, ÕÆyÕÏìvÕ, HÕÀÏÕvmÕ, pÕcÕ&vÕÕÇ, vÕíojuÕB[mÕd, jÕƵճÕÕ ní oíµÕ mÕoj DÕCÕáhÕÏJÕÀuhÕÕbvÕÕ `SvÕÕÆj®Õ' ³ÕájíÕÆvÕ³ÕcÕ®ÕÕ hÕájkÕþÕ JÕÀjÕÇlÕ DÕmÕlÕÕlÕ. ní ³ÕájíÕÆvÕ³ÕcÕ DÕCÕáTpÕÕ&ÕÆvÕÕÆcÕ&lÕÕÇmÕÕþÕÇ®Õ kÕÕhÕjÕkÕí nÕÇ cÕáK³Õ DÕì DÕmÕlÕí, cÕÕ$Õ lÕÕÇ hÕÕUuÕÕÇ pÕÕlÕí®Õ DÕmÕí vÕÕnÕÇ. oámÕN³ÕÕ cÕnÕ³Õá×ÕlÕ DÕcÕíÕÆjJÕÀívÕí ÕÆnjçíÕƵÕcÕÕ, vÕÕiÕÕmÕÕJÕÀÕÇkÕj DÕCÕáyÕÕ@cyÕ ìÕJÕÀuÕí. DÕCÕálÕb$Õ%ÕÕvÕÕ®ÕÕÇ nÕÇ YÕÕÇ<ÕCÕ yÕÕpÕè mÕÕcÕçíjÕÇ DÕÕu³ÕÕvÕblÕj ³ÕÕ lÕb$Õ%ÕÕvÕÕ®³ÕÕ kÕÕhÕjÕkÕj JÕÀÕnÕÇ ÕÆvÕyÕ¥OÕ DÕmÕÕkÕílÕ, DÕmÕÕ ÕÆkÕ®ÕÕj yÕUÕkÕuÕÕ. pÕiÕYÕjÕlÕ ³ÕájíÕÆvÕ³ÕcÕ®³ÕÕ hÕájkÕþîÕÕlÕ KÕb[ hÕ[è vÕ³Õí ³ÕÕmÕÕþÕÇ DÕÕblÕjjÕä£ÕÇ³Õ ³ÕájíÕÆvÕ³ÕcÕ yÕBJÕÀ mLÕÕhÕvÕ JÕÀjC³ÕÕ®ÕÕ hÕÏmlÕÕkÕ hÕÏK³ÕÕlÕ DÕcÕíÕÆjJÕÀÕÇ GÐÕçíiÕhÕlÕÕÇ kÕÕ@jvÕ yÕHÕÀí ³ÕÕbvÕÕÇ JÕÀÕnÕÇ kÕ<ÕÕ¥hÕèkÕÕÇ& DÕÕblÕjjÕä£ÕÇ³Õ DÕCÕáTpÕÕ& DÕÕ³ÕçíiÕÕmÕcÕçíj þíkÕuÕÕ. l³ÕÕmÕÕþÕÇ DÕÕ³ÕçíiÕÕvÕí 100 oµÕuÕ#Õ [Õ@uÕmÕ&®ÕÕ ÕÆvÕOÕÕÇ pÕcÕÕÆkÕu³ÕÕmÕ l³ÕÕlÕ mkÕlÕ:JÕÀ[èvÕ 50 oµÕuÕ#Õ [Õ@uÕmÕ&®ÕÕÇ YÕj IÕÕuÕC³ÕÕ®Õí DÕÕµkÕÕmÕvÕ kÕÕ@jvÕ yÕHÕÀí ³ÕÕbvÕÕÇ ÕÆouÕí nçílÕí. pÕj DÕµÕÕÇ yÕBJÕÀ mLÕÕhÕvÕ PÕÕuÕÕÇ DÕmÕlÕÕÇ lÕj JÕÀÕnÕÇ oíµÕÕbvÕÕ DÕCÕáyÕÕ@cyÕ yÕvÕÕÆkÕC³ÕÕ®³ÕÕ ÕÆkÕ®ÕÕjÕhÕÕmÕèvÕ vÕJÕwJÕÀÕÇ®Õ hÕjÕkÕãÊÕ JÕÀjlÕÕ DÕÕuÕí DÕmÕlÕí. DÕÕblÕjjÕä£ÕÇ³Õ DÕCÕáTpÕÕ& DÕÕ³ÕçíiÕÕvÕí®Õ ³ÕájíÕÆvÕ³ÕcÕ®³ÕÕ ÕÆkÕlÕjCÕÕ®ÕÕÇ pÕyÕÕyÕoÕjÕÇ mkÕlÕ:JÕÀ[í I³ÕÕkÕÕÇ, DÕmÕÕ ÕÆkÕ®ÕÕjnÕÇ hÕá{í DÕÕuÕÕ nçílÕÕ, hÕCÕ pÕiÕÕlÕÕÇuÕ `oÕoÕ' oíµÕ DÕÕ³ÕçíiÕÕkÕj oyÕÕkÕ ìÕJÕÀèvÕ DÕÕhÕu³ÕÕuÕÕ nkÕí lÕmÕí ÕÆvÕCÕ&³Õ I³ÕÕ³ÕuÕÕ uÕÕkÕlÕÕÇuÕ, DÕµÕÕÇnÕÇ YÕÕÇlÕÕÇ k³ÕJÕwlÕ JÕÀjC³ÕÕlÕ DÕÕuÕÕÇ. ³ÕájíÕÆvÕ³ÕcÕ®ÕÕ DÕKÕbÕÆ[lÕ hÕájkÕþÕ mÕkÕ& oíµÕÕbvÕÕ nçíC³ÕÕJÕÀÕÆjlÕÕ l³ÕÕlÕ KÕÕmÕiÕÕÇ GÐÕçíiÕÕbvÕÕÇ iÕáblÕkÕCÕèJÕÀ JÕÀjCÕí nÕ SJÕÀ hÕ³ÕÕ&³Õ DÕÕní. ÕƵÕkÕÕ³Õ ³ÕájíÕÆvÕ³ÕcÕ hÕájkÕþîÕÕJÕÀÕÆjlÕÕ ÕÆkÕcÕÕ mÕbj#ÕCÕ kÕ ÕÆkÕÊÕÕÇ³Õ mÕnÕ³³Õ ÕÆcÕUÕuÕí lÕj yÕjí®Õ nçíF&uÕ. jÕpÕJÕÀÕÇ³Õ nmlÕ#ÕíhÕ, vÕÌmÕÕÆiÕ&JÕÀ DÕÕhÕÊÕÕÇ, DÕÕÕÆLÕ&JÕÀ nÕvÕÕÇ ³ÕÕmÕÕjK³ÕÕ mÕbJÕÀìÕbcÕáUí ³ÕájíÕÆvÕ³ÕcÕ®³ÕÕ hÕájkÕþîÕÕlÕ KÕb[ hÕ[uÕÕ®Õ lÕj mÕbyÕbÕÆOÕlÕ oíµÕÕuÕÕ ÕÆJÕÀcÕÕvÕ ÕÆkÕc³ÕÕ®Õí lÕjÕÇ mÕbj#ÕCÕ uÕÕYÕíuÕ. nÕkÕ&[& ÕÆkÕÐÕÕhÕÕÇþÕ®³ÕÕ JÕÀívÕí[ÕÇ mJÕÀèuÕ DÕÕ@HÕÀ iÕknvcÕí¥ìcÕOÕÕÇuÕ mÕbµÕçíOÕJÕÀ [íyÕÏÕ [íJÕÀj ³ÕÕbvÕÕÇ DÕÕhÕu³ÕÕ µÕçíOÕÕÆvÕyÕbOÕÕlÕ ³ÕájíÕÆvÕ³ÕcÕ®³ÕÕ DÕKÕbÕÆ[lÕ hÕájkÕþîÕÕmÕÕþÕÇ GhÕjçíJÕwlÕ mÕè®ÕvÕÕ JÕÀíuÕíu³ÕÕ DÕÕnílÕ. YÕÕjlÕÕuÕÕ DÕÕ@mì£íÕÆuÕ³ÕÕJÕÀ[èvÕ ³ÕájíÕÆvÕ³ÕcÕ®ÕÕÇ ÕÆkÕ¯çÀÕÇ nçíCÕÕj JÕÀÕÇ vÕÕnÕÇ ³ÕÕ®ÕÕ JÕÀÕ³Õ lÕçí ÕÆvÕJÕÀÕuÕ YÕÕÆkÕ<³ÕÕlÕ uÕÕiÕíuÕ®Õ, cÕÕ$Õ `¯çÀjbì mÕÕ³ÕvmÕ' ³ÕÕ ÕÆvÕ³ÕlÕJÕÀÕÕÆuÕJÕÀÕ®³ÕÕ 25 DÕÕ@iÕm쮳ÕÕ DÕbJÕÀÕlÕ vÕÌÕÆvÕlÕÕuÕ ³ÕíLÕÕÇuÕ JÕÀácÕÕTB ÕÆkÕÐÕÕhÕÕÇþÕlÕu³ÕÕ ÕÆpÕDÕÕ@uÕÕ@pÕÕÇ ÕÆkÕYÕÕiÕÕlÕÕÇuÕ hÕÏÕO³ÕÕhÕJÕÀ jÕpÕÕÇkÕ GhÕÕO³ÕÕ³Õ ³ÕÕbvÕÕÇ ÕÆuÕÕÆnuÕíuÕÕ SJÕÀ uÕíKÕ HÕÀÕj cÕnÊkÕÕ®ÕÕ DÕÕní. GÊÕj uÕ[ÕKÕcÕO³Õí ³ÕájíÕÆvÕ³ÕcÕ®ÕÕ µÕçíOÕ uÕÕiÕuÕÕ DÕmÕu³ÕÕ®Õí ³ÕÕ uÕíKÕÕlÕ cnìuÕí DÕÕní. GÊÕj YÕÕjlÕÕcÕO³Õí YÕÕjlÕÕÇ³Õ YÕèiÕYÕ&hÕfÕÇ®³ÕÕ oÕÆ#ÕCÕímÕ kÕ ³ÕájíÕƵճÕvÕ YÕèiÕYÕ&hÕfÕÇ®³ÕÕ GÊÕjímÕ ³ÕÕ ojc³ÕÕvÕ uÕ[ÕKÕ hÕÏoíµÕ DÕÕní. uÕ[ÕKÕ®³ÕÕ hÕÕƵ®ÕcÕíuÕÕ vÕbiÕÕ hÕjyÕlÕ kÕ njlÕçíµÕ ní YÕÕiÕ lÕj hÕèkÕ&íuÕÕ uÕÕmÕÕ kÕ ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

21


<Ç-¨ÉɇºÉEò, +ÆEò 16´ÉÉ, ºÉ{]åõ¤É®ú 2007

JÕÀÕjÕJÕÀçíjcÕ®³ÕÕ hÕkÕ&lÕjÕbiÕÕ DÕÕnílÕ. vÕáyÕÏÕ-µ³ÕçíJÕÀ KÕçíjí, lÕmÕí®Õ JÕÀÕjÕJÕÀçíjcÕ hÕÕÆjmÕjÕlÕ pkÕÕuÕÕcÕáKÕÕÇcÕáUí lÕ³ÕÕj PÕÕuÕíu³ÕÕ KÕ[JÕÀÕb®Õí DÕÕÆmlÕlkÕ DÕÕní. lÕíLÕÕÇuÕ GocÕÕª iÕÕkÕ ní pkÕÕuÕÕcÕáKÕÕÇhÕÕmÕèvÕ yÕvÕuÕíu³ÕÕ KÕ [JÕÀÕU hÕÏoíµÕÕkÕj®Õ kÕmÕuÕí DÕÕní. ³ÕÕ iÕÕkÕÕb®³ÕÕ GÊÕjímÕ®Õ YÕèiÕYÕÕ&lÕ ³ÕájíÕÆvÕ³ÕcÕ kÕ LÕçíÕÆjDÕcÕ®Õí DÕÕÆmlÕlkÕ DÕÕ {UèvÕ DÕÕuÕí DÕÕní. ³ÕÕ µÕçíOÕJÕÀÕ³ÕÕ&lÕ mkÕlÕ: jÕpÕÕÇkÕ GhÕÕO³ÕÕ³Õ mÕnYÕÕiÕÕÇ PÕÕuÕí nçílÕí. ³ÕájíÕÆvÕ³ÕcÕ®³ÕÕ DÕKÕbÕÆ[lÕ hÕájkÕþîÕÕmÕÕþÕÇ YÕÕjlÕÕ®Õí mÕÕlÕl³ÕÕvÕí hÕϳÕlvÕ ®ÕÕuÕuÕíuÕí DÕmÕlÕÕvÕÕ®Õ uÕ[ÕKÕcÕO³Õí ³ÕájíÕÆvÕ³ÕcÕ®Õí mÕÕþí mÕÕhÕ[u³ÕÕ®ÕÕÇ yÕÕlÕcÕÕÇ vÕJÕwJÕÀÕÇ®Õ ÕÆouÕÕmÕÕoÕ³ÕJÕÀ DÕÕní. ³ÕájíÕÆvÕ³ÕcÕmÕÕþÕÇ JÕÀjÕk³ÕÕ uÕÕiÕCÕÕN³ÕÕ µÕm$ÕÕÆkÕnÕÇvÕ ³Õá×ÕlÕ YÕÕjlÕÕuÕÕ lÕíkÕ{Õ®Õ JÕÀÕ[ÕÇ®ÕÕ DÕÕOÕÕj!

mÕcÕÕÇj hÕjÕbpÕhÕí

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

22


<Ç-¨ÉɇºÉEò, +ÆEò 16´ÉÉ, ºÉ{]åõ¤É®ú 2007

amohrS>m {H$ëë`mMr C§Mr : 3660 \y$Q> {H$ëë`mMm àH$ma : {JarXwJ© S>m|Jaam§J : _hm~iooea {Oëhm : gmVmam loUr : _Ü`_ gømÐrÀ`m S>m|Jaam§JoV ^moa Vo _hm~iooea Agm EH$ gwaoI S>m|Ja_mJ© Amho. `m S>m|Jaam§JoV 3 Vo 4 {H$„o AmhoV. `mn¡H$s EH$ amohrS> Imo-`mV dgbobm {H$„m åhUOoM "{H$„o amohrS>m'. amohrS>Imoao ho Zram ZXrÀ`m Imo-`mÀ`m H$mhr ^mJmV dgbobo Amho. `m Imo-`mV 42 Jmdo hmoVr. Ë`mn¡H$s 41 Jmdo gÜ`mÀ`m nwUo {OëømÀ`m ^moa VmbwH`mV _moS>VmV. amohrS>m {H$„m ho amohrS> Imo-`mMo à_wI {R>H$mU hmoVo. nwUo gmVmam {OëømVrb ghH$mar gmIa H$maImZo, ghH$mar XyY`moOZm `m_wio `oWrb n[agamVrb ~hþVoH$ gd© Jmdmn`ªV ~g, drO AmXr gw{dYm nmohMë`m AmhoV. Ë`m_wio `oWrb OrdZ gwIr Pmbobo Amho. amohrS>m {H$„m ^moaÀ`m X{jUog gw_mao 6 _¡bm§da Amho. amohrS>m {H$ëë`mbm {d{MÌJS> qH$dm {~ZrMm {H$„m Ago XoIrb g§~moYbo OmVo. B{Vhmg : `m {H$ëë`mMr {Z{_©Vr hr `mXdH$mbrZ Amho. `m {H$ëë`mdarb Vrg-`m XadmOmda AgUm-`m {ebmboImdê$Z _whå_X Am{XbehmZo øm JS>mMr XwéñVr Ho$br Ago AZw_mZ {ZKVo. `m {ebmboImdê$Z _o 1656 Z§Va hm {H$„m {edmOr _hmamOm§Zr ~m§Xb Xoe_wIm§H$Sy>Z KoVbm Ago g_OVo. {H$„m KoÊ`mgmR>r amOm§Zm ~m§Xb Xoe_wIm§er hmVKmB©Mr bT>mB© H$amdr bmJbr. `mV H¥$îUmOr ~m§Xb _mabm Jobm. ~mOrà^y Xoenm§S>o ~m§XbmMo _w»` H$ma^mar hmoVo. bT>mBªVa ~mOrà^y Xoenm§S>o d BVa ghH$m-`m§Zm ñdamÁ`mV gm_rb H$ê$Z KoVbo Jobo. B.g. 1666 À`m nwa§XaÀ`m VhmZwgma hm {H$„m _moKbm§À`m ñdmYrZ Ho$bm Jobm. 24 OyZ 1670 amoOr {edam`m§Zr {H$„m naV KoVbm.H$mÝhmoOr `m§À`mH$S>o ^moaMr nyU© Va amohrS>m {H$ëë`mMr {Zå_r Xoe_wIr d O{_ZrMo H$mhr VwH$S>o BZm_ hmoVo. amohrS>çmMo JS>H$ar Ë`m§MoH$Sy>Z 30 hmoZ KoV hmoVo. {edmOr _hmamOm§À`m A{YH$m-`m§Zr {edmOr _hmamOm§H$S>o {dMmaUm Ho$br H$s 30 M hmoZ H$m, {edmOr _hmamOm§Zr {ZU©` {Xbm H$s, OoYo Amnbo MmH$a Agë`m_wio nydm©nma MmbV Ambobo Ðì`M ¿`mdo. nwT>o {H$„m _moKbm§Zr qOH$bm, _mÌ ^moaÀ`m n§V g{Mdm§Zr Am¡a§JOo~mer Pw§OyZ {H$„m ñdamÁ`mV nwÝhm XmIb Ho$bm. g§ñWmZo {dbrZ hmoB©n`ªV amOJS>, VmoaUm, Vw§J Am{U {VH$moZm {H$ëë`mà_mUo hm hr {H$„m ^moaH$am§H$S>o hmoVm. ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

23


<Ç-¨ÉɇºÉEò, +ÆEò 16´ÉÉ, ºÉ{]åõ¤É®ú 2007

JS>mdarb nhmÊ`mgmaIr {R>H$mUo : n{hë`m XadmÁ`mÀ`m Mm¡H$Q>rda JUoenÅ>r Am{U da {_ham~ Amho. nwT>o 15 Vo 20 nm`-`m nma Ho$ë`mda Xwgam XadmOm bmJVmo. `oWyZ AmV Joë`mda g_moaM nmÊ`mMo ^w`mar Q>mHo$ Amho. `mMo nmUr ~mamhr _{hZo nwaVo. `oWyZ 5-7 nm`-`m MTy>Z Joë`mda {Vgam XadmOm bmJVmo. hm XadmOm A{Ve` ^¸$_ Amho. `mda ~-`mM à_mUmV H$moard H$m_ AmT>iVo. XmoZhr ~mOy§g hÎmrMo {ea H$moaÊ`mV Ambo Amho. VgoM S>mì`m ~mOybm _amR>r d COì`m ~mOybm \$magr {ebmboI Amho. AmOw~mOyÀ`m VQ>~§XrMr nS>PS> Pmbr Amho. øm gd© XadmOm§Mr aMZm EH$_oH$m§Zm H$mQ>H$moZmV Amho. `oWyZ AmV {eaë`mda g_moaM 2 dmñVy {XgVmV. EH$ JS>mdarb gXa Agmdr Va Xwgao {H$„oXmamMo Ka Agmdo. S>mì`m ~mOybm WmoS>o A§Va MmbyZ Joë`mda amo{hS>_„ C\©$ ^¡am~mMo _§{Xa bmJVo. _§{Xamg_moa bhmZgo Q>mHo$, Xrn_mi d Mm¡H$moZr WS>Jr AmhoV. XodimV JUnVr, ^¡ad d ^¡adr `m§À`m _yVu AmhoV. amohrS>çmMm Koa Vgm bhmZM Amho. {H$ëë`mÀ`m Am¾o`og {eadbo ~wê$O, npíM_og nmQ>Uo ~wê$O d Xm_JwS>o ~wê$O, CÎmaog dmKOmB©Mm ~wê$O d nyd}g \$Îmo ~wê$O d gXaoMm ~wê$O Ago EHy$U 6 ~wê$O AmhoV. JS>mMr VQ>~§Xr d ~wéOm§Mo ~m§YH$m_ AOyZhr _O~yV AmhoV. JS>mÀ`m CÎmaoH$S>rb ^mJmV Q>mŠ`m§Mr gbJ am§J Amho. `oWoM EH$ ^y{_JV nmÊ`mMo Q>mHo$ Amho. VoWoM _mZdr _yVu d {edqnS>r Amho. g§nyU© JS> {\$aÊ`mg XrS> Vmg nwaVmo. JS>mda OmÊ`mÀ`m dmQ>m : ~mOmadmS>r _mJ}: X{jUog 8-10 {H$_r A§Vamda ~mOmadmS>r ZmdmMo Jmd Amho. ~mOmadmS>rn`ªV OmÊ`mgmR>r EgQ>r godm CnbãY Amho. ~mOmadmS>rnmgyZ _ibobr dmQ> JS>mÀ`m n{hë`m XadmOmnmer KoD$Z OmVo. dmQ> AË`§V gmonr AgyZ XadmOmn`ªV nmohMÊ`mg EH$ Vmg bmJVmo.A§~dS>o _mJ}^moa Vo A§~dS>o Aer EgQ>r godm CnbãYAmho.nyUo-^moanmZdi-A§~dS>o Aer ~ggodm XoIrb CnbãY Amho. `m JmS>rZo A§~dS>o Jmdr CVê$Z JmdmÀ`m nyd}H$S>rb Xm§S>mdê$Z JS> MT>Ê`mg gwédmV H$amdr. hr dmQ> bm§~Mr Am{U {ZgaS>r Amho. `m dmQ>oZo JS> JmR>Ê`mg gw_mao AS>rM Vmg nwaVmV.eH`Vmo JS>mda OmVmZm ~mOmadmS>r _mJ}Omdo Am{U CVaVmZm ZmPao qH$dm A§~dS>o _mJ}CVamdo åhUOo am`aooeamH$S>o OmÊ`mg gmono OmVo. amohrS>m Vo am`aooea dmQ>m : 1. ^moa - H$mar ~gZo H$mar JmdmV CVamdo. {VWyZ bmohXam _mJ}2 Vmgm§V am`aooea nR>mamH$S>o nmohMVmo d nR>mamdarb dñVr n`ªV OmÊ`mg XrS> Vmg bmJVmo. 2. dS>Vw§~r _mJ}- XwnmaMr (2.45) ^moa-{Q>Q>oKa JmS>r Am§~dÊ`mg `oVo. {VZo dS>Vw§~r \$mQ>çmda CVamdo. {VWyZ 15 {_{ZQ>m§V dS>Vw§~r Jmd JmR>Uo. `oWyZ gmYmaUV… 2 VmgmV JUoeXam _mJ} ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

24


<Ç-¨ÉɇºÉEò, +ÆEò 16´ÉÉ, ºÉ{]åõ¤É®ú 2007

am`aooea nR>mamda nmohMVm `oVo. 3. ^moa-H$mob}JmS>rZo H$mob}JmdmV CVamdo. amÌr Cera Pmë`mg JmdmV _w¸$m_ H$ê$Z nhmQ>o Jm`Xam _mJm©Zo 3 VmgmV am`aooea nR>mamdarb XodimV OmVm `oVo. 4. ^moa-Xm~oHo$Ka ~gZo Xm~oHo$Kabm CVam`M§ d {VWyZ YmZdbr n`ªV MmbV Om`M§. nwT>o dmKXam_mJ}3 VmgmV am`aooea JmR>m`M§. amhÊ`mMr gmo`

:

OodUmMr gmo` nmÊ`mMr gmo` bmJUmam doi

: : :

amohrS>_„À`m _§{XamV 5 Vo 7 OUm§Mr ahmÊ`mMr gmo` hmoVo. nmdgmù`mV _mÌ _§{XamV ahmVm `oV Zmhr. OodUmMr gmo` AmnU ñdV…M H$amdr. JS>mda {nÊ`mMo nmUr ~ma_mhr CnbãY Amho. ~mOmadmS>r _mJ}- 1 Vmg

+É{ɱÉÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ +ɽäþ EòÉ? +É{ɱªÉÉ =i{ÉÉnùxÉÉÆSÉÒ / ºÉä´ÉÉÆSÉÒ VÉɇ½þ®úÉiÉ Eò®úɪÉSÉÒ +ɽäþ? www.maimarathi.org ´É®ú +ÉVÉSÉ VÉɇ½þ®úÉiÉ Eò®úÉ, ´É EòÉä]õ¬É´ÉvÉÒ ±ÉÉäEòÉÆ{ɪÉÈiÉ {ÉÉäSÉÉ, +MÉnùÒ ¨ÉÉ¡òEò nù®úÉiÉ...

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

25


<Ç-¨ÉɇºÉEò, +ÆEò 16´ÉÉ, ºÉ{]åõ¤É®ú 2007

Credits Editorial Team Shri Arunesh Parab, Editor Shri Prasad Thakur, Member Ms. Seema Shelar Shri Vijay Joshi

Disclaimer The views expressed in some of the articles in this e-masik are that of the authors. Mai Marathi does not necessarily subscribe to the views expressed. Mai Marathi’s e-masik is for private circulation free publication.

Contact Details

Mai Marathi Sanstha 22/1715, Old MHB Colony, Gorai Road, Borivli (W), Mumbai-400091 email : mai.marathi@yahoo.co.in website : www.maimarathi.org group : www.groups.yahoo.com/group/mai_marathi

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

26

emasik16  

22/1715, +Éä ± b÷ B¨É BSÉ ¤ÉÒ EòÉì ± ÉÉä x ÉÒ, MÉÉä ® ú É &lt;Ç ®ú É ä b ÷ , ¤ÉÉä ‡ ®ú ´ ɱÉÒ ({É), ¨ÉÖ Æ ¤ É&lt;Ç - 91 +ÆEò : 16´ÉÉ ºÉ{]åõ¤...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you