Page 1


ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางสาว กุลยา นามสกุล ทองปาน ชื่อเล่น ใหม่ เกิด วัน พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน ธันวาคม ปี 2535 อายุ 21 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ เบอร์โทรศัพท์ 092-0177877 จำานวนพี่น้องรวม 3 คน กำาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3 วิชาเอก digital art สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชื่อ บิดา นายคำาเพชร ทองปาน ชื่อมารดา นางสมเสงี่ยม ทองปาน เบอร์โทรติดต่อ 085-2138443


ประวัติส่วนตัว  
Advertisement