Page 1

NUOLAT AUGANTI, DOVANOJANTI ÐYPSENAS PIRMOJI IR VIENINTELË MOKËJIMO, NUOLAIDØ IR LABDAROS KORTELË LIETUVOJE


NUO KORTELËS STARTO (2010. 09.) MUS PASIRINKO NET 22 000 VARTOTOJØ, KURIØ SKAIÈIUS NUOLAT AUGA

ÐIUO METU PROGRAMOJE DALYVAUJA NET 1300 PREKYBOS VIETØ VISOJE LIETUVOJE

KASDIEN INFORMACIJA APIE JÛSØ TEIKIAMAS NUOLADAS PASIEKIA DEÐIMTIS TÛKSTANÈIØ ÞMONIØ


NUO ÐIOL MES JUMS SIÛLOME DAR VIENÀ NEMOKAMÀ BÛDÀ PADIDINTI JÛSØ PARDAVIMUS


DAILY CARD MASINIAI PIRKIMAI


KAS YRA MASINIAI PIRKIMAI IR KOKIA JUMS IÐ TO NAUDA? PASKAIÈIUOKIME... Norëdami padidinti savo pardavimus daþniausiai Jûs:

TAIKOTE NUOLAIDÀ

INVESTUOJATE Á AKCIJOS KOMUNIKACIJÀ

Rezultate pardavimai padidëja, o pelnas... Maþiau nei norëtumete...

VISA TAI JUMS KAINUOJA


TAÈIAU TAI PADARYTI GALIMA DAUG EFEKTYVIAU!

GERAS JÛSØ NUOLAIDOS PASIÛLYMAS

GREITAS APSISPRENDIMAS PIRKTI

+

STIPRI MÛSØ KOMUNIKACIJA

JÛSØ PAGEIDAUJAMAS KLIENTØ SKAIÈIUS

PAJAMOS GREIÈIAU NEI KLIENTAI


KAIP TAI VYKSTA?

JÛS: Duodate mums didelæ, nuo 40% nuolaidà Ávertinate kiek Jums reikia klientø, kad pelnas bûtø toks, kokio norite Ápereigojate mus parduoti Jûsø pageidaujamà kuponø kieká Visus kitus rûpesèius paliekate mums

MES: Parduodame Jûsø prekiø ar paslaugø kuponus www.DailyCard.lt Reklamuojame Jûsø pasiûlymà ávairiais kanalais 5 didþiuosiuose Lietuvos miestuose Garantuojame Jûsø pageidaujamà pirkëjø skaièiø


WWW.DAILYCARD.LT

Kiekvienos savaitës pradþioje skelbiame po pasiûlymà kiekviename ið didþiausiø Lietuvos miestø - Vilniuje, Kaune, Klaipëdoje, Ðiauliuose ir Panevëþyje.


VISÀ SAVAITÆ REKLAMUOJAME JÛSØ PASIÛLYMÀ IR JÛSØ KOMPANIJÀ Daily Card svetainëje, kurioje 2.000 unikaliø lankytojø per dienà (planuojama, kad greitu metu ðis skaièius augs iki 5.000)

kuriame Daily Card turi 3.500 gerbëjø ir jø skaièius nuolat didëja

Jûsø pasiûlymà iðsiunèiame 20.000 naujienlaiðkiø, visiems Daily Card korteliø turëtojams Apie geriausius bûsimus pasiûlymus mënesio pradþioje informuojame visus DnB Nord klientus iðsiøsdami net 242.000 naujienlaiðkiø


SKIRIAME DIDELÁ BANERINËS REKLAMOS PAKETÀ

Sukuriame banerius Jûsø pasiûlymui, kuriuos kuponø pardavimo metu talpiname didþiausià lankomumà Lietuvoje turinèiose interneto svetainëse


ESANT LABAI GERAM JÛSØ PASIÛLYMUI KOMUNIKUOJAME JÁ PAPILDOMAI SMS þinutëmis, kurios siunèiamos visiems Daily Card korteliø turëtojams (21.200 gavëjø, kuriø skaièius nuolat auga) Transliuojame Jûsø pasiûlymà ACM lauko ekranuose Transliuojame Jûsø pasiûlymà TV klipais LTV, TV3, LrytasTV, PBK kanaluose


Jei nuperkamas Jûsø pageidaujamas kuponø kiekis, pinigus gaunate anksèiau, nei pas Jus apsilanko klientai! EFEKTYVUS PIRMASIS APSILANKYMAS + NUOLATINË NUOLAIDA SU DAILY CARD =

PATENKINTAS KLIENTAS

GRÁÞTAMUMAS

LOJALUMAS IR REKOMENDACIJOS

Jei Jus tenkinantis kuponø kiekis nenuperkamas, pirkëjams gràþiname pinigus, o Jûs ðiame procese neiðleidþiate nei cento!


KOKIA IÐ TO NAUDA MUMS?

Turime visus geriausius pasiûlymus Daily Card turëtojams vienoje vietoje, kuriø jie negalëtø gauti kitur

Didëja ásigijusiø kortelæ kiekis, kadangi didesnë nuolaida - tik turintiems Daily Card


VERTA BÛTI DAILY CARD PARTNERIU

JEI JAU ESATE DAILY CARD PARTNERIS

JEI JÛS NE DAILY CARD PARTNERIS

Pasiliekame nedidelá, vos 5 - 10% komisiná mokestá nuo parduotø kuponø sumos administravimo iðlaidoms

Pasiliekame 10-15% komisiná mokestá nuo parduotø kuponø sumos


IÐDUOTI PASLAPTÁ?

Patirtis rodo, kad iki 10% ásigijusiø kupnà neateina juo pasinaudoti Tie kurie ateina, iðleidþia daugiau pinigø, nei nurodyta kupone


NEPRALEISKITE PROGOS PASINAUDOTI PUIKIU PASIÛLYMU!

SUSISIEKITE SU MUMIS: DOVILË RIMÐAITË Tel.: +370 5 261 12 35 Mob.: +370 618 088 54 dovile@dailycard.lt

Daily Card - Masiniai pirkimai  

Daily Card masinių pirkimų vadovas pardavėjams