Page 1

D IS C O V E R Y

B O O K PA LA CE B U Y T A M IL B O O K S

… ..

h t t p :/ / d is c o v e r y b o o k p a la c e .c o m


஋ ன் று ம் ஋ ஸ்

சு ஜ ா த ா

. ப ா ந க ி ரு ஷ் ண

இ ந் த

பு த் த க ம்

அ ல் ஬

இ து

சு ஜ ா த ா

ந ிக

நூ ல்

ச ி ஫ ந் த

த ஧ ஫ ா ந ல்

.

஥ ா ன்

஋ ன் ஧ த ற் க ா ஦

இ த ி ல்

஧ ம ை ப் பு க ள்

சு ஜ ா த ா ய ி ன் இ ை ம்

ற ஧ ா ன ி ரு க் க

கூ டு ம் … … ந ி க் க ஋ ஸ்

஋ ன் று

க ரு து க ி ற ஫ ன்

த த ா ம க

ய ா ச க ர்

சு ஜ ா த ா ய ி ன்

஧ ன் மு க த் த ன் ம ந ஋ ம த

ன்

அ ன் பு ை ன் -

. ப ா ந க ி ரு ஷ் ண

B U Y T A M IL B O O K S

… ..

ன்

h t t p :/ / d is c o v e r y b o o k p a la c e .c o m


பு த் த க த் த ி ன் க ா ஬ ா ண்

த ஧ ன ர்

டி த ல்

:

361

[ ஆ டி - ஍ ப் ஧ ச ி - 2 0 1 0 ]

ச ி று க ம த ஥ ா ய ல் க ட் டு ம ப ற ஥ ர் க ா ண

ல்

ஏ ய ி ன ம்

க ா ஬ ா ண் ய ரு ம்

டி த ல்

ச ி ஫ ப் ஧ ி த ம ா க

3 6 1 டி க ி ரி ஋ ன் ஫

B U Y T A M IL B O O K S

… ..

இ த ழ் .

h t t p :/ / d is c o v e r y b o o k p a la c e .c o m


நூ ஬ ி ன்

த ஧ ன ர்

: அ ம ற க

ஆ ச ி ரி ன ர்

த ஧ ன ர்

ஆ ச ி ரி ன ர்

உ ம ப

அ ம க ா க

க ா ட் ச ி

:

ய சு ந் த ப ா

:

அ ஭ ி ஧ ற த ன் ஧ து

த ன் ஦ ம் ம் ஧ ி க் ம க ம ன த ம் ம ந

அ ம க ாக

஧ ி ஫ ப து

ஈ ர் க ி ப ா ர் க ள் . அ ந் த

ற ஧ ா கு ம் உ ள் ஭ ற ய ண்

டி ன

த க ா ள் ஭

க ய ஦ ம்

க ள்

க ற் று

க ம ஬

த ஧ ண்

அ ல் ஬ து

த ஧ ண்

ய ி ர ன ம் ,

அ டி ப் ஧ ம ை ம ன

அ ம கு

ய ட் ீ டி ஬ ி ரு க் கு ம்

த ரு க ி ஫

த ய ஭ ி ஧ டு த் த ி

த த ரி ந் த ய ர் க ற ஭

த ரு ய து த ா ன்

அ ம கு

மு த ல்

ந ீ டி ன ா ற ஧ ா ற் ஫ ி

த ஧ ட் ை க ம்

ற ய ம ஬ க் கு

த ஧ ண் க ள்

ய ம ப

஧ ா து க ா க் க

. - D r . V . ஜ மு ஦ ா

[ k a r t h ik f e r t ilit y c l in ic ]

B U Y T A M IL B O O K S

… ..

h t t p :/ / d is c o v e r y b o o k p a la c e .c o m


அ ன் பு ள் ஭

க ி . ப ா . வு க் கு

஋ ழு த் த ா ஭ ர் க ள் த த ா கு ப் பு

த ந ி ம ி ல்

க ி

஋ ழு த ி ன

ப ா ஜ

எ ரு

க டி த ங் க ள்

஥ ா ப ா ன ண

஋ ழு த் த ா ஭ னு

஋ ழு த் த ா ஭ ர் க ள்

க டி த ம்

க் கு

஌ ம ஦ ன

஋ ழு து ய ா ர் க ஭ ா

ற க ள் ய ி ஧ ட் ை த ி ற ஬ ற ன ? ச ண் ற ஧ ா டு க ி ஫ து

ன்

ம ை

ந ஦ ச் த ா ஧ ன்

த க ா ள் க ி ஫ து , மு க த் ம த த க ா ள் க ி ஫ து , கு ம ி இ ப் ஧ டி த் த ா ற ஦

த ி ரு ப் ஧ ி

ற த ா ண்

டு க ி ஫ து

ற க ள் ய ி

஧ ட் டி ரு க் க ி ற ஫ ா ம் . . ?

B U Y T A M IL B O O K S

… ..

h t t p :/ / d is c o v e r y b o o k p a la c e .c o m


பு த் த க த் த ி ன்

த ஧ ன ர்

பு த் த க த் த ி ன்

ஆ ச ி ரி ன ர்

நூ ல்

:

கு ற் ஫ ஧ ப ம் ஧ ம ப :

ற ய ஬

ப ா ந

மூ ர் த் த ி

கு ஫ ி ப் பு

ந ஦ ித

கு ஬ த் த ி ன்

ஆ ச ி ரி ன ர் க ள் மு டி ன ா து

ய ப ஬ ா று க ம ஭

ந ட் டு ற ந

ந ட் டு ற ந

஋ ழு த ி ய ி ை

ந ஦ ி த ர் க ஭ ி ன்

த ம ஬ மு ம ஫ க ஭ ி ன் உ ண்

ய ா ழ் ம க ம ன

ய ா ழ் ம ய

஧ ஬

மு ன்

எ ரு

ந ா ர் க் த ய ற

ி ன்

ந ற் ஫

஥ ா ன்

஧ ி ப ந ி த் த ி ரு க் க ி ற ஫ ன் .

கு ற் ஫

எ ரு

நூ ற் ஫ ா ண்

உ ன ி ற ப ா ட் ை ந ா ய்

B U Y T A M IL B O O K S

… ..

ஆ ண்

உ ண

டு

டு க ளு க் கு

நூ ற் ஫ ா ண்

஬ த் த ி ன்

இ ஬ க் க ி ன ங் க ம ஭ ம௃ ம்

஥ ந க் கு

இ ஬ க் க ி ன ம்

ம ந ன ா ய்

஧ ி ப த ி ஧ ஬ ி க் க மு டி ம௃ ம் .

த ஦ ி ம ந ம௃ ம்

ய ப ஬ ா ற் று

டு

அ த ந ரி க் க ஧ டி த் து ஧ ப ம் ஧ ம ப

ய ா ழ் ம ய

஥ ந க் கு

ர் த் து க ி ஫ து .

h t t p :/ / d is c o v e r y b o o k p a la c e .c o m


ை ண

ா ன க் க ன்

ற க ா ட் ம ை

இ . ஧ ா ஬ க ிரு ஷ் ண

ஆ ன ி ப ம்

ஆ ண்

டு

ற ஧ ா ஬

ந டி ந் த

ய ா ழ் ந் து

ற ஧ ா ஬

ய ிை

ய ா ழ் ந் த ா லு ம் ந டி ய து

அ த ன் ஧ டி

ம௃ க

ய ா ழ் ந் த

ஆ டு க ள்

ய ா ழ் ய ம த

஥ ா ள் க ள்

த ச ா ல் ஬ ி

஥ ா ம௃ டு

டு க ள்

அ டி ம ந க ஭ ா க இ ப ண்

ய ா ழ் ந் து

பு ரு ர ன்

க ட் ை த் த ி ன்

ற ந ல்

த ி ப் பு

பு ஬ ி ஋ ன் று

க ஭ த் த ி ல் சு ல் த ா ன்

஧ ி ன் ஦ ண

ி

க ா த ல் , ய பீ ம் , ச க் த ி க ள் , சூ ழ் ச ி க ள் , து ற ப ா க ங் க ள்

஋ ன் ஫

஧ ா வு ந ா க ய ப ஬ ா ற் று

ய ம ஬ ஧ ி ன் ஦ ஬ ி ல் ய ி ரி ம௃ ம்

இ ப் பு த ி ஦ ம்

஥ ா ய ல் க ஭ ி ன்

B U Y T A M IL B O O K S

… ..

ஊ டு ம் த ந ி ழ்

ச ி க ப ம் .

h t t p :/ / d is c o v e r y b o o k p a la c e .c o m


க ன ி று - த க ம ி

ச ி ய ச ங் க ப

த ந ி ம ா க் க ம்

ீ ஧ ை

ஞ ா ஦

:

஧ ி ள் ம ஭

ச ி . ஌ . ஧ ா ஬ ன்

஧ ரி சு

த ஧ ற் ஫

ந ம ஬ ன ா ஭

஥ ா ய ல் ச ா த ி த் ன ஥ ா ய ல் எ ரு

அ க ா ை ந ி த க ம ி

ச ி ஫ ந் த

ய ி ரு து

ச ி ய ச ங் க ப

த ஧ ற் ஫

஧ ி ள் ம ஭

ந ம ஬ ன ா ஭

஥ ா ய ஬ ா ச ி ரி ன ர் ம க ப ஭ ி க ா ப கு ந ா ப ஧ ி ள் ம ஭ ன ி ன் இ ஬ க் க ி ன

உ ண

ன ா ய ரு ம ை ன எ ரு

ச ி ஫ ந் த

B U Y T A M IL B O O K S

த த ா ை ர் ஧ ா ல்

ர் வு க் கு

ஈ ர் க் க ப் ஧ ட் ை

஧ ம ை ப் பு க ஭ ி ல் ஥ ா ய ல்

… ..

க ன ி று

பு த் த க ந ா கு ம்

h t t p :/ / d is c o v e r y b o o k p a la c e .c o m


ற த ற ப ா டு ம்

ய தீ ி

஥ ீ ஬ . ஧ த் ந ஥ ா ஧ ன்

இ து

த ந ிம க

஥ ா ய ல்

஥ ீ஬

஥ ா ற் ஧ து ஋ ழு த் து

அ ப ச ி ன்

஧ த் ந ஥ ா ஧ ன்

ஆ ண்

து ம ஫ ன ி ல்

஧ ிப ந ா த ந ா ஦

இ ய ம ப

ந ட் டு ம்

஋ ழு த் து ஬ க ி ன் பு ஫ த் ம த ம௃ ம்

ற ந ஬ ா க

ஈ டு ஧ ட் டு

஥ ா ய ல்

஧ ரி ச ி ம ஦

த ஧ ற் ஫

஌ ஫ க் கு ம ஫ ன

டு க ளு க் கு

ய ரு ஧ ய ர் . ற த ற ப ா டு ம்

அ ப ச ி ன்

஧ ரி சு

ய தீ ி

இ ய ப து

த ந ிம க

த ஧ ற் று ள் ஭ து இ ன் ஫ ி

த ந ி ழ்

அ க த் ம த ம௃ ம் இ ஦ ம்

க ா ண

உ த வு க ி ஫ து B U Y T A M IL B O O K S

… ..

h t t p :/ / d is c o v e r y b o o k p a la c e .c o m


ய ா ல் க ா ய ி ஬ ி ரு ந் து ப ா கு ஬

ய ம ப

ச ங் க ிரு த் த ி ன ா ன ன்

1 9 4 9 மு த ல் அ ஫ ின

க ங் ம க

2 7 ஧ த ி ப் பு க ம ஭

க ண்

அ ஫ ி வு பு ம த ன ஬ ா ஦

பு த் த க ம்

த ந ி ம க த் த ி ல்

பு ப ட் ச ி க் கு

ய ி த் த ி ட் ை

இ ந் த

ச ி ந் த ம ஦ ச ி ஫ ந் த

பு த் த க ம்

ஆ கு ம்

ப ா கு ல் ல்

ஜ ி

த ந து

த ஜ ன ி ஬ ி ல்

ந ஦ ித

஧ டி க் க

ய ப ஬ ா ம ஫

ய ி ரு ம்

ற ய ண்

B U Y T A M IL B O O K S

ய ா ச த் த ி ல்

இ ரு ந் து ஋ ழு த ி

஥ ா க ரி க

த க ா ள் ஭

ச ிம ஫

பு ம்

டி ன ம ய

… ..

1942

மு டி த் த ா ர்

த த ரி ந் து

ன ா ய ரு ம்

ய ா ங் க ி

ஆ கு ம்

h t t p :/ / d is c o v e r y b o o k p a la c e .c o m


த ி ம ப ப் ஧ ை க் க ம ஬

மு ம ஦ ய ர்

ற ய . மு . ர ா ஜ க ா ன்

க ஦ ி

த ி ம ப ப் ஧ ை ம் ற த ா ன் ஫ ி ன ய ப ஬ ா று

உ ஬ க ி ல் ஧ டி ப் ஧ டி ன ா ஦

இ ந் நூ ஬ ில்

஧ ை ங் க ற ஭ ா டு ய ி ஭ க் க ப் ஧ ட் டு ள் ஭ து

B U Y T A M IL B O O K S

… ..

h t t p :/ / d is c o v e r y b o o k p a la c e .c o m


க ஬ ீ ஬ ிற ன ா ந ண்

டி ன ி ை ய ி ல் ம ஬

஋ ஸ்

ப ா ந க ி ரு ஷ் ண

அ ஫ ிய ி ன ற ஬ ா

ன்

இ ஬ க் க ி ன ற ந ா

஋ து ய ா ன ி னு ம் , க ற் ஧ ம ஦ த ா ன் அ த ன்

ஆ த ா ப ம் . க ற் ஧ ம ஦ ன ா ஦

ஜ ய ீ ப ா ச ி க ஭ ி ன் இ ப ண்

டு

அ ஫ ி ந் து

ய ம ிற ன

இ ந் த

து ம ஫ க ம ஭ ம௃ ம் , ஥ ா ன் த க ா ள் ஭

மு ன ன் ஫ ற த

இ க் க ட் டு ம ப க ள் . ஋ ஸ்

. ப ா ந க ி ரு ஷ் ண

B U Y T A M IL B O O K S

… ..

ன்

h t t p :/ / d is c o v e r y b o o k p a la c e .c o m


க ம ண

ன ா ம ி

க ம ை ச ி

஧ க் க ங் க ள்

சு ஜ ா த ா

சு ஜ ா த ா ஆ ண்

க ம ண

டு க ளு க் கு

஧ த் த ி க ஭ ி ன் இ ந் த

ன ா ம ி ல்

ற ந ஬ ாக

஋ ழு த ி ன

த ஧ ரு ந் த த ா கு த ி

஧ க் க ங் க ள்

஧ ா ப ஧ ட் ச ந ி ன் ஫ ி எ ரு

30

இ து .

அ ம ஦ த் ம த ம௃ ம் மு ழு ம ந ன ா க

ய ா ச க ஦ ி ன்

஧ ா ர் ம ய ன ி ஬ ி ரு ந் து

஋ ன் ஦ ா ல்

஧ ா ர் க் க மு டி க ி ஫ து . - சு ஜ ா த ா [ s u j a t h a ]

B U Y T A M IL B O O K S

… ..

h t t p :/ / d is c o v e r y b o o k p a la c e .c o m


ற ச

கு ற ய ப ா

ய ந் த ி ரு ந் த ா ர்

ய ா . மு . ற க ா மு

ன ா ய ரு ம் உ ண்

ற ஧ ச

த ன ங் கு ம்

ம ந க ம ஭

ன ா ரு ம்

த ச ா ல் ஬

கூ சு ம்

ப க ச ி ன ங் க ம ஭ ற ஥ ரு க் கு

ற ஥ ர்

஧ ா ச ா ங் க ி ல் ஬ ா ந ல்

மு ன் ம ய ப் ஧ ம ய ற க ா மு ய ி ன் உ ஬ க ி ல்

க ம த க ள் ,

அ ஫ ின

உ ஬ க ங் க ம ஭

B U Y T A M IL B O O K S

ய ா . மு

… ..

஧ ை ா த

அ ஫ ின

த ந ி ழ் பு த ி ன

த ச ய் க ி ஫ து

h t t p :/ / d is c o v e r y b o o k p a la c e .c o m


அ ன் பு ை ன் ய ண

ற த ா ம ம ந க ளு க் கு

க் க ம் , உ ங் க ளு ம ை ன

ஆ த ப வு ற ந ய ஭ ர் ச் ச ி க் கு

஥ ந து

பு த் த க

மு ழு

க ா ப ண

அ ம ந ந் து ள் ஭ து . ற ஧ ப ா த ப வு

உ ஬ க ி ன் ந ா க ன த் த ி ல்

த ரு ம்

ற த ா ம ம ந க ளு க் கு ஥ ன் ஫ ி ம ன

இ ம ண

அ ன் பு ம்

ச ி ஫ ப் பு

த த ரி ய ி த் து

த க ா ள் க ி ற ஫ ன் .

ந ிக் க

அ ன் பு ை ன்

- ற ய டி ன ப் ஧ ன் .

[D IS C O V E R Y B O O K P A L A C E ]

B U Y T A M IL B O O K S

… ..

h t t p :/ / d is c o v e r y b o o k p a la c e .c o m

DISCOVERY BOOK PALACE  

Online tamil book store in chennai, Tamil Book store to buy books online, free shipping in chennai, sell and purchase book online, largest o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you