Page 1

Щяр бир халгын мядяниййяти щямишя ону йцксялдир, бцтцн дцнйада Щ.Ялийев

таныдыр, мянявиййаты зянэинляшдирир.

№ 11, (44) нойабр 2018

ШЯКИ РЕЭИОНАЛ МЯДЯНИЙЙЯТ ИДАРЯСИНИН ОРГАНЫ

www.sheki.mctgov.az

Иътимаи-сийаси

"Bюlgяlяrdяn bюlgяlяrя" йекун вурулду

Ятрафлы 3-ъцсящифядя

Балакяндя хурма фестивалы

Ятрафлы 4-ъц сящифядя

гязет

www.issuu.com/sheki-regional

9 noyabr Dюvlяt Bayraьы Gцnцdцr

Ятрафлы 2-ъи сящифядя

"Юlkяmizi tanыyaq" qяdim Шяkidя

Ятрафлы 3-ъц сящифядя


сящ. 2

№ 11, (44) нойабр 2018

9 noyabr Dюvlяt Bayraьы Gцnцdцr Noyabrыn 8-dя Шяki Шяhяr Иcra Hakimiyyяtinin tяшkilatчыlыьы ilя Dюvlяt Bayraьы Gцnц ilя яlaqяdar, yeni inшa edilmiш Heydяr Яliyev Mяrkяzinin юnцndяki mюhtяшяm Bayraq Meydanыnda цmumшяhяr tяdbiri tяшkil edilib Шяhяr rяhbяrliyinin, ictimaiyyяtin, idarя, mцяssisя vя tяшkilat rяhbяrlяrinin, ziyalыlarыn vя fяal gяnclяrin qatыldыьы bayram tяdbirindя Azяrbaycan Respublikasыnыn Dюvlяt himni sяslяndirildikdяn sonra Шяki Шяhяr Иcra Hakimiyyяtinin baшчыsы Elxan Usubov mяruzя ilя чыxыш edib. Cыxышda 1990-cы ildя юlkяmizdя baш verяn hadisяlяr xatыrlanaraq, 70 ildяn sonra цчrяngli bayraьыmыzыn Ulu Юndяr Heydяr Яliyevin tяшяbbцsц ilя Naxчыvan Muxtar Respublikasыnыn bayraьы kimi qяbul olunmasыndan, Azяrbaycan Ali Soveti qarшыsыnda bununla baьlы vяsatяt qaldыrыlmasыndan danышыlыb. Sonra cяnab E.Usubov юlkя baшчыsыnыn 29 oktyabr 2018-c il tarixdя шяhяrimizя etdiyi sяfяrdяn bяhs edib, Шяki ilя baьlы imzaladыьы Sяrяncamlar, aчыlышы olan obyektlяr barя-

dя mяlumat verib. Qeyd olunub ki, cяnab Prezident Иlham Яliyev dюvlяt atributlarыmыza xцsusi ehtiramla yanaшыr. Bюlgяlяrimizdя, o cцmlяdяn Шяkidя Bayraq Muzeyinin yaradыl-

masы bunun bariz nцmunяsidir. Belя muzeylяrin yaradыlmasы dюvlяt atributlarыna olan sonsuz sevgini nцmayiш etdirmяklя yanaшы, gяnc nяslin Azяrbaycan bayraьыna hюrmяt ru-

hunda tяrbiyя olunmasыna mцhцm tюhfя verir. Bayram tяdbirindя Шяki Musiqi Kollecinin istedadlы gяnclяrinin vя mцяllim kollektivinin ifalarыnda Vяtяnя, bay-

raga, mцstяqilliyя hяsr olunmuш musiqili proqram tяdbir iшtirakчыlarы tяrяfindяn bюyцk maraqla qarшыlanaraq onlarda xoш ovqat yaradыb. Y.Rяhimov

Шяkidя gюrkяmli kinorejissor Rasim Ocaqovun xatirяsi bюyцk mяhяbbяtlя anыlыb Azяrbaycan kino sяnяtinin gюrkяmli nцmayяndяsi, kinorejissor, SSRИ vя respublika dюvlяt mцkafatlarы laureatы, Xalq artisti Rasim Ocaqovun anadan olmasыnыn 85 illik yubileyi noyabrыn 24-dя onun doьulub boya-baшa чatdыьы Шяki шяhяrindя bюyцk mяhяbbяtlя qeyd olunub. AZЯRTAC-ыn bюlgя mцxbiri xяbяr verir ki, шяhяr rяhbяrliyi, sяnяtkarыn ailя цzvlяri vя sяnяt dostlarы, yubiley tяdbirinя dяvяt olunan qonaqlar, respublikamыzыn tanыnmыш mяdяniyyяt vя incяsяnяt xadimlяri яvvяlcя Rasim Ocaqovun шяhяrin "Gцyцmlяr" dairяsi яrazisindяki barelyefi юnцnя яklil qoyub, gцl dяstяlяri dц-

zцb, kinorejissorun xatirяsini ehtiramla yad ediblяr. 2008-ci ildя gюrkяmli kinorejissorun 75 illiyi mцnasibяtilя qoyulmuш barelyefin mцяllifi Xalq rяssamы Natiq Яliyevdir. Sonra tяdbir iшtirakчыlarы Rasim Ocaqovun adы verilmiш Шяki Uшaq-Gяnclяr Иnkiшaf Mяrkяzinin aчыlышыnda iшtirak ediblяr. Mяrkяzin nяzdindя fяaliyyяt gюstяrяcяk uшaq kino-foto studiyasыnыn яsas mяqsяdi uшaqlarыn bu yaradыcы sahяyя maraьыnыn artыrыlmasыdыr. Binada, hяmчinin musiqi, rяsm, xalq tяtbiqi sяnяti otaqlarы, rяqs vя sяrgi zallarы yerlяшir. Tяdbirdя чыxыш edяn Шяki Шяhяr Иcra Hakimiyyяti

baшчыsыnыn mцavini Zяrinя Cavadova bu qяdim diyarda gюrkяmli kinorejissor, Xalq artisti Rasim Ocaqovun 85 illiyinin qeyd edilmяsinin шяhяrin mяdяni hяyatыnda чox яlamяtdar bir hadisя olduьunu bildirib. Vurьulanыb ki, Шяki юzцnяmяxsus mяdяniyyяti, tяkrarsыz vя bяnzяrsiz adяt-яnяnяlяri, xцsusiyyяtlяri ilя fяrqlяnяn bir шяhяrdir. Bu шяhяrя шюhrяt gяtirяn чox шey var - tarixi abidяlяr, zяngin mяdяniyyяt, tarixi-mяdяni irs vя яn baшlыcasы gюrkяmli шяxsiyyяtlяr. "Шяki deyяndя bizim yadыmыza tanыnmыш sяnяt adamlarы dцшцr. Mirzя Fяtяli Axundzadяdяn baшlamыш цzц bu yana onlarla sяnяt xadimi, sюz dahisi olan insanlar Шяkinin bяzяyidirlяr. Onlarыn arasыnda bir nяfяr dя var - kinorejissor, operator, dюvlяt mцkafatlarы laureatы, Xalq artisti Rasim Ocaqov, yцksяk mяnяvi яxlaqi dяyяrlяrя malik olan sяmimi bir insan. Mяnя elя gяlir ki, Rasim Ocaqov qяdяr юz yerinя, юz yurduna baьlы olan, Шяkini цrяkdяn sevяn ikinci bir sяnяtkar tapa bilmяrik. Rasim Ocaqov юz yaradыcыlыьыnda Шяkiyя vя шяkililяrя xas olan bцtцn cяhяtlяri ustalыqla tяrяnnцm vя tяsvir edib. Biz hяr dяfя onun filmlяrinя baxanda sanki yenidяn юzцmцzц, Шяkini vя шяkililяri tanыyыrыq. Rasim Ocaqovun xatirяsi Шяkidя hяmiшя яziz tutulur", - deyя Zяrinя Cavadova bildirib.

Tяhsil Nazirliyinin шюbя mцdiri Vasif Mяmmяdov Шяkidя mцasir цslubda yaradыlan Uшaq-Gяnclяr Иnkiшaf Mяrkяzinя Azяrbaycanыn gюrkяmli kino xadimi, kinematoqrafiya sahяsindя bюyцk iz qoyan vя onun inkiшaf istiqamяtlяrini mцяyyяn edяn bir шяxsin - Rasim Ocaqovun adыnыn verilmяsinin tяhsil sahяsinin яmяkdaшlarы цчцn чox bюyцk fяxr olduьunu vurьulayыb. "Biz яminik ki, hazыrda bu mяrkяzdя gяlяcяyin rяssamlarы, fotoqraflarы, rejissorlarы tяhsil alыrlar vя onlar gяlяcяkdя Шяkini layiqincя tяmsil edяcяklяr", - deyя o bildirib. Tяdbirdя Шяkinin musiqi kollektivlяri konsert proqramы ilя чыxыш ediblяr.


сящ. 3

№ 11, (44) нойабр 2018

"Bюlgяlяrdяn bюlgяlяrя" yaradыcыlыq festivalыna yekun vurulub Шяки Реэионал Мядяниййят Идаряси мцкафата лайиг эюрцлцб.

Noyabrыn 30-da Cяlilabad rayonunda "Bюlgяlяrdяn bюlgяlяrя" yaradыcыlыq festivalыnыn yekun tяdbiri keчirildi. Tяdbirdя чыxыш edяn mяdяniyyяt naziri Яbцlfяs Qarayev Mяdяniyyяt Nazirliyinin tяшяbbцsц ilя cari ilin iyunavqust aylarыnda reallaшan "Bюlgяlяrdяn bюlgяlяrя" festivalыnыn яhяmiyyяtini yцksяk qiymяtlяndirdi. Bildirdi ki, zяngin dюvlяtчilik яnяnяlяrinя malik olan Azяrbaycan xalqыnыn mяdяni irsinin tяbliьi, regionlarыn mяdяni potensialыnыn nц-

mayiш etdirilmяsi, bюlgяlяrarasы mцbadilяnin geniшlяndirilmяsi mяqsяdini daшыyan layihя geniш яks-sяda doьurub. Diqqяtя чatdыrыldы ki, Azяrbaycan Xalq Cцmhuriyyяtinin 100 illiyi mцnasibяtilя keчirilяn "Bюlgяlяrdяn bюlgяlяrя" yaradыcыlыq festivalы bцtцn юlkяmizi gяzdi. Layihя iyunun 25-dяn avqustun 10-dяk ardыcыl olaraq hяr hяftя Mяdяniyyяt Nazirliyinin 15 regional idarяsinin шяhяr vя rayonlarыnda gerчяklяшdi. Nazirliyin regional idarяlяri tяrяfindяn qurulan festival чadыrlarы yerli sakinlяrin

vя qonaqlarыn maraьыna sяbяb oldu. Vurьulandы ki, yerli icra orqanlarыnыn da dяstяyi ilя reallaшan bu layihя ilk dяfя юlkяmizin bцtцn regionlarыnы яhatя etmяklя onlarыn mяdяni zяnginliyi, sяnяtkarlыq irsi vя incяsяnяti ilя bцtюv halыnda, bir festival meydanчasыnda tanыш olmaq imkanы yaratdы. Nazir festivalыn keчirilmяsindя яmяyi olan hяr kяsя юz minnяtdarlыьыnы bildirdi, onlara gяlяcяk fяaliyyяtlяrindя uьurlar arzu etdi. Яbцlfяs Qarayev festi-

valыn iшinin tяшkilinя verdiyi dяstяyя gюrя Masallы Rayon Иcra Hakimiyyяtinin baшчыsы Rafil Hцseynov, Oьuz Rayon Иcra Hakimiyyяtinin baшчыsы Eyvaz Qurbanov vя Sabirabad Rayon Иcra Hakimiyyяtinin baшчыsы Nazim Иsmayыlova nazirliyin fяxri fяrmanlarыnы tяqdim etdi. Regional idarяlяrin rяislяrinя vя festivalda fяal iшtirak edяn kollektivlяrя Mяdяniyyяt Nazirliyinin fяxri fяrmanlarыnы nazir mцavini Rafiq Bayramov tяqdim etdi. "Bюlgяlяrdяn bюlgяlяrя" festivalыnыn yekun tяdbirindя folklor vя rяqs kollektivlяrinin, incяsяnяt ustalarыnыn konsert proqramы nцmayiш olundu. Daha sonra tяdbir iшtirakчыlarы Cяlilabad Olimpiya Kompleksindя nцmayiш etdirilяn xalq sяnяtkarlыq nцmunяlяrinin, rяssamlarыn яl iшlяrinin sяrgi-yarmarkasы ilя tanыш oldular. Qeyd edяk ki, "100 illik tariximiz" devizi altыnda reallaшan "Bюlgяlяrdяn bюlgяlяrя" festivalыna iyunun 25-dя Masallы шяhяrindя (Masallы Regional Mяdяniyyяt Иdarяsi)

start verilmiшdi. Festival iyunun 26-da Lяnkяranda, iyunun 30da Salyanda (Bilяsuvar Regional Mяdяniyyяt Иdarяsi), 1 iyulda Sabirabadda, 7 iyulda Fцzuli rayonunun Horadiz шяhяrindя (Kцrdяmir Regional Mяdяniyyяt Иdarяsi), ardыnca Aьdamыn (Aьcabяdi Regional Mяdяniyyяt Иdarяsi) Quzanlы qяsяbяsindя (8 iyul), Gюyчay (Aьdaш Regional Mяdяniyyяt Иdarяsi) шяhяrindя (14 iyul), Mingячevir (Bяrdя Regional Mяdяniyyяt Иdarяsi) шяhяrindя (15 iyul) tяшkil olunub. Daha sonra layihяnin nюvbяti mяrhяlяlяri iyulun 21-dя Gюygюl rayonunda (Шяmkir Regional Mяdяniyyяt Иdarяsi), 22-dя Naftalan шяhяrindя (Gяncя Regional Mяdяniyyяt Иdarяsi), iyulun 27-dя Oьuz шяhяrindя (Шяki Regional Mяdяniyyяt Иdarяsi), 28-dя isя Иsmayыllыda gerчяklяшib. Layihяnin son цч tяdbiri 3 avqustda Qusarda (Xaчmaz Regional Mяdяniyyяt Иdarяsi), 4 avqustda Sumqayыtda, avqustun 10-da Tovuzda (Aьstafa Regional Mяdяniyyяt Иdarяsi) tяшkil olunub. Festivalыn tяdbirlяrindя nazirliyin regional idarяlяrinin hяr biri юz guшя-чadыrы ilя tяmsil olunub.

"Юlkяmizi tanыyaq" qяdim Шяkidя yяdя inkiшaf etdiyi bюlgяlяrdяn birinя чevrilib. 2017-ci ildя Шяkiyя 200 minя yaxыn turist gяlib. Hяr il bu шяhяrdя beynяlxalq sяviyyяli bir neчя festival keчirilir. Яnяnяvi olaraq hяr il keчirilяn "ИpяkYolu" Beynяlxalq Musiqi Festivalыnda dцnyanыn bir sыra юlkяlяrinin tanыnmыш musiqi vя folklor kollekPrezident Иlham Яliyevin tюvsiyяsinя яsasяn, "Юlkяmizi tanыyaq" devizi ilя keчirilяn maariflяndirici tur-aksiyanыn nюvbяti mяrhяlяsi чяrчivяsindя Qяbяlя-Шяki-Zaqatala marшrutu цzrя hяrяkяt edяn Cяbrayыl, Cяlilabad, Qubadlы (Sumqayыt), Saatlы vя Sabirabad rayonlarыnыn mяktяblilяrindяn ibarяt qruplar ekskursiyanыn ikinci gцnц, noyabrыn 15-dя sяhяr saatlarыnda qяdim Шяkiyя gяliblяr. Tur-aksiyanыn iшtirakчыlarы yeni istifadяyя verilяn Heydяr Яliyev Mяrkяzindя шяhяr Иcra Hakimiyyяtinin rяsmilяri vя Heydяr Яliyev Mяrkяzinin яmяkdaшlarы tяrяfindяn meh-

ribanlыqla qarшыlanыblar. Шяhяr Иcra Hakimiyyяti baшчыsыnыn mцavini Zяrinя Cavadova mяktяblilяrя qяdim Шяkinin tarixi, mяdяniyyяti, юzцnяmяxsus adяt-яnяnяlяri, iqtisadiyyatы vя turizm potensialы barяdя mяlumat verib. Bildirilib ki, bu il oktyabrыn 29-da istifadяyя verilяn Heydяr Яliyev Mяrkяzinin цmumi sahяsi 3700 kvadratmetrdir. Mяrkяzdя rяsm vя fotostudiyalar, elektron kitabxana, kompцter, rяqs, intellektual oyun dяrnяklяri fяaliyyяt gюstяrяcяk. Mяrkяzin yanыnda yeni istifadяyя verilяn Bayraq Muzeyi dюvlяt atributlarыna olan sonsuz sevgini nцmayiш

etdirir. Muzey gяnc nяslin Azяrbaycan bayraьыna hюrmяt ruhunda tяrbiyя olunmasыna mцhцm tюhfяlяr verяcяk. Burada 72 metr hцndцrlцkdя bayraq dirяyi quraшdыrыlыb. Mяktяblilяrin diqqяtinя чatdыrыlыb ki, 2700 ildяn чox yaшы olan bu qяdim diyar dцnya яhяmiyyяtli tarixi-memarlыq abidяlяri ilя mяшhurdur. Шяkidя dюvlяt qeydiyyatыna gюtцrцlяn 84 tarix vя mяdяniyyяt abidяsi var. Fцsunkar tяbiяti, nadir tariximemarlыq abidяlяri, inkiшaf etmiш sяnяtkarlыьы, hяmчinin zяngin irsinin qorunmasы nяticяsindя Шяki bu gцn Azяrbaycanda turizmin yцksяk sяviy-

tivlяri iшtirak edirlяr. Diqqяtя чatdыrыlыb ki, Шяki шяhяri 2008-ci ildя Dцnya Tarixi Шяhяrlяr Liqasыnыn цzvц seчilib, 2010-cu ildя Azяrbaycanыn Sяnяtkarlыq Paytaxtы elan edilib, 2017-ci ildя isя UNESCO-nun "Yaradыcы шяhяrlяr шяbяkяsi" siyahыsыna salыnыb.


сящ. 4

№ 11, (44) нойабр 2018

Balakяndя ЫЫ Beynяlxalq Xurma Festivalы

Xalqыmыz tarixяn mяhsul yыьыmыnы, mяhsul bolluьunu bюyцk sevinc hissi ilя, шяnliklяr keчirяrяk qeyd edib. 2017-ci ildя Balakяn rayonunda ilk dяfя beynяlxalq xurma festivalы keчirilmяklя gюzяl яnяnяnin tяmяli qoyuldu. Bu яnяnя yenя dя davam etdirilir. Qoz-fыndыьы, tяrяvяzi, meyvяsi ilя tanыnan Balakяn rayonu ikinci dяfя beynяlxalq xurma festivalыna ev sahibliyi edib. Шяnbя gцnц startы verilяn ЫЫ Beynяlxalq xurma festivalы oktyabrыn 28-dя Balakяn шяhяrindя цmummilli lider Heydяr Яliyevin adыnы daшыyan Mяdяniyyяt vя Иstirahяt Parkыnda maraqlы vя yaddaqalan tяdbirlяrlя юz iшini davam etdirib. Balakяn Rayon Иcra Hakimiyyяtinin tяшkilatчыlыьы ilя reallaшan festivalda Azяrbaycanda fяaliyyяt gюstяrяn bir sыra beynяlxalq tяшkilatlarыn, xarici юlkя sяfirliklяrinin, nazirlik vя dюvlяt qurumlarыnыn nцmayяndяlяri, Milli Mяclisin de-

putatlarы vя digяr qonaqlar iшtirak ediblяr. Festivala dяvяt olunan qonaqlar яvvяlcя Ulu Юndяrin parkda ucaldыlmыш abidяsi юnцnя gцl dяstяlяri dцzяrяk, xatirяsinя ehtiramlarыnы bildiriblяr. Sonra qonaqlar "Balxurma" Mяhdud Mяsuliyyяtli Cяmiyyяtinin rayonun Katex kяndindя yerlяшяn meyvя vя gilяmeyvяlяrin quru vя yarыmquru emalы mцяssisяsinя baш чяkib, istehsal prosesi ilя tanыш olublar. Diqqяtя чatdыrыlыb ki, юtяn ilin sentyabrыnda Moskva шяhяrindя keчirilяn "WorldFood Moscow" Beynяlxalq Яrzaq Sяrgisindя Azяrbaycan stendindя юz tяbii vя keyfiyyяtli mяhsullarы ilя ziyarяtчilяrin vя sяrgi tяшkilatчыlarыnыn diqqяtini cяlb edяn Azяrbaycanыn xцsusi emal цsulu ilя qurudulmuш xurma istehsalчыsы "Balxurma" vя fыndыq istehsalчыsы "Azяrstar" шirkяtlяri 2017-ci ilin mяhsulu nominasiyasы цzrя

qыzыl medala layiq gюrцlцblяr. Mцяssisя ilя tanышlыqdan sonra qonaqlar festivalыn keчirildiyi mяdяniyyяt vя istirahяt parkыnыn яrazisindя xurma aьaclarы яkiblяr. Festival iшtirakчыlarы bayramsayaьы bяzяdilmiш parkda xurmadan hazыrlanmыш kulinariya mяhsullarыna vя kompozisiyalara, kяnd tяsяrrцfatы mяhsullarыnыn sяrgilяrinя baxыblar. Tяdbirin rяsmi aчыlыш mяrasimindя Balakяn Rayon Иcra Hakimiyyяtinin baшчыsы Иs-

lam Rzayev чыxыш edяrяk, festival iшtirakчыlarыnы яlamяtdar bayram mцnasibяtilя tяbrik edib. Bildirilib ki, bu gцn юlkяmizdя qeyri-neft mяhsullarы цzrя ixrac imkanlarыnыn artыrыlmasыnda meyvячilik mцhцm rol oynayыr. Azяrbaycandan xarici bazarlara ixrac olunan mяhsullar sыrasыnda xurma xцsusi yer tutur. Xurma istehsalы Balakяn rayonunun kяnd tяsяrrцfatыnda яnяnяvi sahяlяrdяn sayыlыr. Xurma Balakяndя яn

чox istehsal olunan vя bol mяhsul verяn meyvячilik sahяlяrindяn biridir. Balakяn xurmasы dadыna, nюvlяrinin sayыna, keyfiyyяtinя gюrя hяmiшя fяrqlяnib. Son illяr rayonda gяlirli sahя olan xurmaчыlыьыn inkiшafыna bюyцk diqqяt gюstяrilir. ЫЫ Beynяlxalq xurma festivalы mяdяniyyяt vя istirahяt parkыnыn яrazisindяki meydanda respublika incяsяnяt ustalarыnыn konsert proqramы ilя davam edib.

"Qarшыlыqlы яmяkdaшlыq vя mяdяni яlaqяlяr" "Qarшыlыqlы яmяkdaшlыq vя mяdяni яlaqяlяr" чяrчivяsindя "Bюlgяlяrdяn-bюlgяlяrя" adlы yaradыcыlыq festivalыnыn davamы olaraq Bяrdя Regional Mяdяniyyяt Иdarяsinin kollektivi "Qarшыlыqlы яmяkdaшlыq vя mяdяni яlaqяlяr " чяrчivяsindя Шяki шяhяrindяki hяmkarlarы

Yevlax, Tяrtяr rayonlarыnы vя Mingячevir шяhяrini юzцndя birlяшdirяn Bяrdя Regional Mяdяniyyяt idarяsinin yaradыcы kollektivi Mяdяniyyяt Nazirliyi tяrяfindяn "Qarшыlыqlы яmяkdaшlыq" devizi altыnda keчirilяn "Bюlgяlяrdяn-bюlgяlяrя" adlы yaradыcыlыq festivalыnыn davamы

rыqqlы insanlarыn яl iшlяrindяn ibarяt sяrgiyя baxыш hяyata keчirildikdяn sonra, Шяki Regional Mяdяniyyяt Иdarяsini rяisi Mirvari Zeynalova gяlяn qonaqlarы salamlayaraq, Azяrbaycan Xalq Cцmhuriyyяtinin 100 illik yubileyi mцnasibяtilя Azяrbaycan Respublikasы Mя-

luq яlaqяlяrinin daha da mюhkяmlяnmяsinя xidmяt etdiyini bildirib. Dostluq konsertindя Mingячevir "Kцr" xalq чalgы alяtlяri ansamblыnыn mцшaiyяti ilя Tяrtяr nцmayяndяliyindяn Mцшviq Qurbanovun, Yevlax nцmayяndяliyindяn Rяшad Hц-

rovun ifalarыnda rяngarяng musiqi nюmrяlяri dinlяnilib. Mingячevir шяhяr Mяdяniyyяt Mяrkяzinin "Nur " rяqs qrupunun "Alov" rяqsi isя tamaшaчыlarda xцsusi bir coшqu yaradыb. Tяdbirin sonunda fяxri mяdяniyyяt iшчisi Reyhan Rя-

qarшыsыnda ekskursiya-sяrgi vя mюhtяшяm konsert proqramы ilя чыxыш ediblяr Noyabrыn 12-dя Шяki Шяhяr Regional Mяdяniyyяt Иdarяsinin Шяki 4 № li Uшaq Musiqi Mяktяbindя Bяrdя,

olaraq Шяki musiqisevяrlяrinя ekskursiya-sяrgi vя bayram ovqatlы musiqi proqramы tяqdim ediblяr. Mяktяbin foyesindя Bяrdя Turizm Иnformasiya Mяrkяzinin tяшkil etdiyi, baca-

dяniyyяt Nazirliyinin tяqdimatыnda "Bюlgяlяrdяn-bюlgяlяrя" layihяsi яtrafыnda keчirilяn bцtцn tяdbirlяrin цmumilikdя mяdяniyyяtimizin tяrяqqisinя, iшgцzar mцnasibяtlяrin tяkmillяшdirilmяsinя vя dost-

seynovun, Bяrdя nцmayяndяliyindяn Azad Abышovun, Yasin Яkbяrovun, Reyhan Rяcяbovanыn, Misir Mяmmяdovun, Zibяr Zamanovanыn, Tяrgцl Bяrdяlinin, Sяrdar Яvяzoglunun vя aшыq Mцzяffяr Шцkц-

cяbovanыn, Tяrgцl Bяrdяlinin, Sяrdar Яvяzoglunun vя Misir Mяmmяdovun birgя ifalarыnda sяslяndirilяn "Qarabag шikяstяsi" sцrяkli alqышlarla qarшыlanыb. Yусиф Rяhimov


сящ. 5

№ 11, (44) нойабр 2018

Qaxda "Milli mяtbяx bayramы"

Шяki Regional Mяdяniyyяt Иdarяsinin tяшkilatчыlыьы, Qax Rayon Иcra Hakimiyyяtinin dяstяyi ilя noyabrыn 25-dя Qax шяhяrindя nюvbяti "Milli mяtbяx bayramы" keчirilib. AZЯRTAC-ыn bюlgя mцxbiri xяbяr verir ki, rayon Mяdяniyyяt Mяrkяzindя tяшkil olunan bayram tяdbirindя Qax, Zaqatala, Balakяn, Шяki vя Oьuz rayonlarы-

nыn milli mяtbяxinя aid nцmunяlяr, hяmчinin xalq sяnяtkarlarыnыn, tяtbiqi sяnяt ustalarыnыn яl iшlяri nцmayiш etdirilib. Qax Rayon Иcra Hakimiyyяti baшчыsыnыn mцavini Vяfa Heydяrova, Шяki Regional Mяdяniyyяt Иdarяsinin rяisi Mirvari Zeynalova vя rayonlardan dяvяt olunmuш qonaqlar яvvяlcя bюlgя kulinarlarыnыn hazыrladыqlarы milli mяtbяx nцmunяlяrinin nцmayiш

etdirildiyi sяrgilяrlя tanыш olublar. Burada sяrgilяnяn Qax mяtbяxinя aid xяmir xюrяklяri, mцxtяlif nюv plov, dolma vя digяr milli yemяklяr, qaxac olunmuш яtdяn hazыrlanan xюrяklяr, hяmчinin Шяki, Zaqatala, Balakяn vя Oьuz mяtbяxindяn nцmunяlяr tяdbir iшti-

Яbяdilik qazanmыш шair

12 noyabr 2018-ci il tarixdя M.F.Axundzadяnin ev muzeyindя Шяki Rяшid bяy Яfяndiyev adыna ТарихДийаршцнаслыг muzeyinин, R.B.Яfяndiyev adыna 4 saylы kitabxana filialыnыn, S.Rяhmanыn ev muzeyinin kollektivlяri birlikdя шair Mikayыl Mцшfiqin anadan olmasыnыn 110 illik yubileyinя hяsr olunmuш "Яbяdilik qazanmыш шairin xatirяsinя" adlы яdяbi-bяdii gecя keчirilmiшdir.

Tяdbiri giriш sюzц ilя M.F.Axundzadяnin ev muzeyinin direktoru Ulduz Xяlilova aчdыqdan sonra, R.B. Яfяndiyevin ev muzeyinin direktoru Vяfa Qasыmzadя чыxыш etmiшdir. Чыxышda Mikayыl Mцшfiqin yaradыcыlыьыnыn чoxшaxяli olmasы, onun яmяk fяaliyyяtinя pedaqoq kimi baшlamasы qeyd olunmuшdur. S.Rяhmanыn ev muzeyinin direktoru Pяrvanя Иsgяndяrova чыxышыnda qeyd etmiшdir ki, M.Mцшfiq poetik ya-

Шяki RMИ-dя Rasim Ocaqovun яziz xatirяsi anыlыb

Noyabrыn 27-dя Шяki Regional Mяdяniyyяt Иdarяsinin tяшkilatчыlыьы ilя geniш tяrkibdя seminar-mцшavirя keчirilib. Seminarda Шяki Regional Mяdяniyyяt Иdarяsinin яhatя dairяsindя olan mяdяniyyяt mцяssisяlяrinin rяhbяrlяri vя kollektivlяr iшtirak ediblяr. Mцшavirяnin planыna uygun olaraq tяшkilati mяsяlяlяrin hяlli ilя yanaшы, gцndяlikdя dayanan яn юnяmli mяsяlя kimi gюrkяmli kinorejissor vя operator, Xalq artisti Rasim Ocaqovun 85 illiyi ilя baьlы tяшkil olunmuш yubiley tяdbirlяri haqqыnda Шяki RMИ-nin rяisi Mirvari Zeynalovanыn mяruzя-

si dinlяnilib. Mяruzяdя Rasim Ocaqovun Azяrbaycan kinosunun 45-50 illik bюyцk bir mяrhяlяsini yaradan sяnяtkar, kino tarixindя milli-mяnяvi dяyяrlяrimizi yaшadan gюrkяmli шяxsiyyяt oldugu diqqяtя чatdыrыlmaqla, noyabr ayыnыn 24dя gюrkяmli sяnяtkarыn 85 illiyinin Шяki шяhяrindя tяntяnяli шяkildя qeyd edimяsi haqqыnda яtraflы mяlumat verilib. Mяruzяnin sonunda Rasim Ocaqovun hяyat vя yaradыcыlыьыndan bяhs edяn sяnяdli film nцmayiш etdirilib. Xатиря Sяlimli

rakчыlarыnыn bюyцk maraьыna sяbяb olub. Bayram tяdbiri sonra Mяdяniyyяt Mяrkяzinin zalыnda konsert proqramы ilя davam edib. Tяdbirdя чыxыш edяn Шяki Regional Mяdяniyyяt Иdarяsinin Qax rayonu цzrя mяslяhяtчisi Dilarя Яzizova

bюlgяnin milli mяtbяxinin tяbliьi vя tanыdыlmasы baxыmыndan belя tяdbirlяrin mцhцm яhяmiyyяt daшыdыьыnы bildirib. Qeyd olunub ki, zяngin mяtbяxi ilя seчilяn Qax rayonunda "Milli mяtbяx bayramы"nыn keчirilmяsi artыq яnяnяyя чevrilib.

radыcыlыьa 1926-cы ildя "Gяnc iшчi" qяzetindя чap etdirdiyi "Bir gцn" шeri ilя baшlamышdыr. Bundan sonra dюvrц mяtbuatda mцntяzяm чыxышlar etmiшdir. Шairin ilk kitabы isя - "Kцlяklяr" 1930-cu ildя nяшr olunmuшdur. Sonda tяdbirdя iшtirak edяn mяktяblilяr M. Mцшfiqin yazdыьы шerlяri sяslяndiriblяr. Tяdbir M.F.Axundzadяnin ev muzeyinя ekskursiya ilя sona чatыb. Ulduz Xяlilova

Шяki, Zaqatala vя Qaxыn gяnc musiqiчilяri Aьdaшда

Noyabrыn 11-dя Шяki Regional Mяdяniyyяt Иdarяsinin шяbяkяsindя fяaliyyяt gюstяrяn Шяki шяhяr 3 saylы Uшaq Musiqi Mяktяbinin, Zaqatala vя Qax rayonlarыnыn mяdяniyyяt evlяrinin istedadlы шagird vя mцяllimlяrdяn ibarяt heyяti Aьdaш Regional Mяdяniyyяt Иdarяsinin kollektivi qarшыsыnda rяngarяng konsert proqramы ilя чыxыш edib. Konsert Habil Яliyev adlna Aьdaш шяhяr Uшaq Musiqi Mяktяbindя tяшkil olunub. Aьdaш Regional Mяdяniyyяt Иdarяsinin rяisi Tahir Яliyev vя Uшaq Musiqi Mяktяbinin direktoru Rafiq Иsgяndяrov tamaшaчыlarы vя Шяki Regional

Mяdяniyyяt Иdarяsindяn qonaq gяlmiш kollektivi salamladыqdan sonra sюz musiqiчilяrя verilib. Mцьяnnilяrdяn Anar Hяsяnovun ifasыnda "Aьdaшыm", "Шяki", "Hяyatыmыn qadыnы", "Kяpяnяk", "Baladadaшыn ilk mяhяbbяti" filmindяn mahnы, "Aшqыn vurduьu yerdя", Pяrviz Qяniyevin ifasыnda "Яsli Kяrяm sevgisi", "Sяndяn nigaranam", "Чыx yaшыl dцzя", Murad Abdulяzizovun ifasыnda "Bakыnыn qara gюzlц qыzlarы", "Ax, eto devuшka", "Яdalяtin bumu dцnya" mahnыlarы sяslяndirilib. Zaqatala rayon Danaчы kяnd folklor evinin "Alazan" rяqs qrupu

"bersina yaz (gюzяl qыz)" rяqsini, Qax rayon Яlibяyli kяnd mяdяniyyяt evinin "Иmedi" rяqs qrupu isя gцrcц rяqsini ifa ediblяr. Sonda Шяki Regional Mяdяniyyяt Иdarяsinin mяslяhяtчisi Xatirя Sяlimli чыxыш edяrяk Шяki RMИ- nin rяhbяrliyi adыndan konsertin yцksяk sяviyyяdя tяшkil olunduьu цчцn ev sahiblяrinя, musiqiчilяrя vя Шяki 3 saylы Uшaq Musiqi Mяktяbinin direktoru Шяmsiyyяt Яsgяrovaya dяrin tяшяkkцrцnц bildirяrяk, onlara gяlяcяk fяaliyyяtlяrindя ugurlar arzulayыb. Kямаля Иsmayыlova


сящ. 6

№ 11, (44) нойабр 2018

Яdliyyя iшчilяri Шяки Heydяr Яliyev Mяrkяzinдя

Цmummilli liderimiz Heydяr Яliyevin 11 noyabr 2000-ci il tarixli Sяrяncamы ilя tяsdiq edilmiш 22 noyabr яdliyyя iшчilяrinin peшя bayramы hяr il юlkяmizdя tяntяnяli surяtdя qeyd edilir. Azяrbaycan яdliyyяsinin yaranmasыnыn100 illik yubileyinin qeyd edilmяsi ilя baьlы mцxtяlif tяdbirlяr keчirilir. Belя tяdbirlяrdяn biri dя 19 noyabr 2018-ci il tarixindя Шяki шяhяr Heydяr Яliyev Mяrkяzindя baш tutmuшdur. Яvvяlcя яdliyyя iшчilяri mцasir Azяrbaycan dюvlяtinin memarы vя qurucusu Цmummilli Lider Heydяr Яliyevin xatirяsini ehtiramla yad edяrяk onun Heydяr Яliyev Mяrkяzinin юnцndя ucalan abidяsi юnцnя tяr чiчяklяr qoymuшlar. Sonra Heydяr Яliyev Mяrkяzinin direktoru Zeynяb Cяfяrova qonaqlara Mяrkяz haqqыnda яtraflы mяlumat verdi.

Diqqяtinя чatdыrыldы ki, 29 oktyabr 2018-ci il tarixindя Azяrbaycan Respublikasыnыn Prezidenti Иlham Яliyev vя birinci xanыm Mehriban Яliyevanыn iшtirakы ilя Heydяr Яliyev Mяrkяzinin rяsmi aчыlышы olub. Qonaqlar Цmummilli Liderinin hяyat vя fяaliyyяtini яks etdirяn zяngin eksponatlar, foto vя video materiallarla tanыш olaraq, Heydяr Яliyevin zяngin hяyat yolu, apardыьы uьurlu siyasi kursu haqqыnda mяlumat яldя etmiшlяr. Mяrkяzdя yaradыlan Шяki шяhяrinin 2017-ci ildяn UNESCO-nun yaradыcы шяhяrlяr шяbяkяsinin цzvц olmasыna dair xцsusi guшя, quraшdыrыlan "Yuxarы Baш" Dюvlяt Tarix-Memarlыq Qoruьunun maketi ilя qonaqlar tanыш oldular. Sonda Шяki Heydяr Яliyev Mяrkяzinin kollektivi яdliyyя iшчilяrini peшя bayramы mцnasibяti ilя tяdrik edib. Zeynяb Ъяфярова

"Mяnim bayraьыm, mяnim qцrurum"

6 noyabr 2018-ci il tarixdя Шяki Tarix-diyarшцnaslыq Muzeyindя "Mяnim bayraьыm mяnim qцrurum" adlы tяdbir keчirilib. Tяdbirdя Tarix-Diyarшцnaslыq Muzeyinin, Шяki Xalq Tяtbiqi Sяnяti Muzeyinin vя 6 saylы kitabxananыn kollektivlяri iшtirak ediblяr. Dюvlяt Himninin sяslяndirilmяsindяn sonra tяdbir iшtirakчыlarыnы salamlayan Tarix-Diyarшцnaslыq Muzeyinin direktoru Yaqut Cяlalova "Mяnim цчrяngli bayragыm", Xalq Tяtbiqi Sяnяti Muzeyinin direktoru Иradя Abdullazadя isя "Bayraq mяnliyimdir,

bayraq kimliyim" adlы mяruzя ilя чыxыш ediblяr. Y.Cяlalova чыxышыnda qeyd edib ki, "Bu gцn uьurla addыmlayan suveren, mцstяqil dюvlяtimizin baшыnыn цstцndя dalьalanan цчrяngli bayraьыmыz bцtцn vяtяndaшlarыn qяlbindя qцrur hissi yaradыr. Hazыrda dцnyanыn nцfuzlu beynяlxalq tяшkilatlarыnda, mюtяbяr tяdbirlяrdя dюvlяt bayraьыmыz qцrurla dalьalanыr. Tяdbirin sonunda "9 noyabr Dюvlяt Bayraьы Gцnцdцr" adlы sяrgiyя baxыш tяшkil edilib. Йагут Ъялалова

"Юlkяmizi tanыyaq" Zaqatalaда

"Юlkяmizi tanыyaq" maariflяndirici tur-aksiyasы чяrчivяsindя Qяbяlя-ШяkiZaqatala marшrutu цzrя ekskursiyaya чыxan Cяbrayыl, Cяlilabad, Qubadlы (Sumqayыt), Saatlы vя Sabirabad rayonlarыnыn mяktяblilяri noyabrыn 15-dя tur-aksiya iшtirakчыlarы Zaqatala rayon Heydяr Яliyev Mяrkяzinin qarшыsыnda rayonun rяhbяr iшчilяri tяrяfindяn qarшыlanыblar. Rayon Иcra Hakimiyyяti baшчыsыnыn mцavini Vяfa Sцleymanova mяktяblilяrя Zaqatalanыn tarixi, mяdяniyyяti, coьrafi mюvqeyi, iqti-

sadiyyatы, turizm potensialы barяdя mяlumat verib. Sonra Heydяr Яliyev Mяrkяzinin rяqs dяrnяyi цzvlяrinin rяqsi nцmayiш olunub. Mяktяblilяr Heydяr Яliyev Mяrkяzi ilя tanыш olublar. Mяlumat verilib ki, Mяrkяzdя mцxtяlif tяyinatlы bюlmяlяr fяaliyyяt gюstяrir. Binanыn birinci mяrtяbяsindяki ekspozisiya zalыnda Ulu Юndяrin zяngin hяyat yolu vя чoxшaxяli fяaliyyяtinin bцtцn dюvrlяri barяdя яtraflы mяlumat almaq mцmkцndцr. Binada, hяmчinin akt vя konfrans zallarы, elektron kitabx-

ana, kinozal, mцxtяlif dяrnяk otaqlarы, fotostudiya vя poliqrafiya emalatxanasы yerlяшir. Mяrkяzdя fяaliyyяt gюstяrяn rяqs, rяsm, gitara, gяnc fotoqraf, dekorativ tikmя, xalчaчыlыq vя toxuculuq dяrnяklяrindя hяr gцn xeyli sayda yeniyetmя vя gяnc mяшьul olur. Tur-aksiya iшtirakчыlarы Heydяr Яliyev Mяrkяzindяn zяngin tяяssцratlarla ayrыlыblar. Famil Rяhimov, Zaqatala

Oьuzда шair vя yazычыlarла gюrцш

15 noyabr 2018-ci il tarixindя Oьuz rayon Heydяr Яliyev Mяrkяzindя 17 noyabr Milli Dirчяliш Gцnц vя Bey-nяlxalq Tяlяbя gцnц mцnasibяtilя Oьuz rayonunun шair vя yazычыlarы ilя gюrцш keчirilmiшdir. Tяdbir Oьuz rayon Heydяr Яliyev Mяrkяzi, Oьuz шяhяr 2 saylы orta mяktяb vя Oьuz rayon MKS-nin Qarabulaq filialыnыn birgя tяшяbbцsц ilя keчirilmiшdir. Tяdbirdя Oьuz rayon Иcra Hakimiyyяtinin mяsul яmяkdaшlarы, Heydяr Яliyev Mяrkяzinin яmяkdaшlarы, шяhяr 2 saylы orta mяktяbin 9-10-cu sinif шagirdlяri vя Oьuz rayonunun шair vя yazычыlarы Y.Rzayev, N.Hцseynli, V.Яlfiyev, M.Яsяdqыzы, Ш.Ruhlu iшtirak edirdilяr. Tяdbiri giriш sюzц ilя Mяrkяzin direktoru M.Abbasova aчdы vя юlkяmizin milli tяrяqqisinя doьru uzanan yolun mяhz 17 noyabr Milli Dirчяliш Gцnцndяn baшlandыьыnы qeyd etdi. MKS-nin Qarabulaq filialыnыn

direktoru S.Mяmmяdova Beynяlxalq Tяlяbя gцnц haqqыnda чыxыш etdi vя hяyatda uьur qazanmaьыn yollarыndan birinin mяhz mцtaliя olduьunu qeyd etdi. Daha sonra Oьuz yazarlarы tяqdim edildi. Чыxыш edяn Y.Rzayev, N.Hцseynli, V.Яlfiyev, M.Яsяdqыzы, Ш.Ruhlu gяnc nяslin cяmiyyяtя vя dюvlяtя layiqli vяtяndaш kimi yetiшmяsindя vacib olan amillяrdяn danышdыlar, tюvsiyyяlяrini diqqяtя чatdыrdыlar, шeir tюhfяlяrini, яsяrlяrindяn parчalarы яrmяьan etdilяr. Tяdbirdя чыxыш edяn Oьuz rayon Иcra Hakimiyyяtinin mяsul iшчisi N.Rцstяmov Oьuz yazarlarы vя Oьuz gяnclяrinin gюrцшцnцn яhяmiyyяtindяn danышdы. Tяdbirdя Oьuz yazarlarыnыn яsяrlяrindяn ibarяt sяrgi dя tяшkil edilmiшdi. Ulduz Baxышova, Oьuz


сящ. 7

№ 11, (44) нойабр 2018

PИYADALAR MAARИFLЯNDИRИЛИР

Шяki Шяhяr-Rayon Polis Шюbяsinin Dюvlяt Yol Polisi Bюlmяsinin Tяbliьat vя Tяшviqat Цzrя Иnspektoru, polis baш leytenantы Tural Niftalыyev yol hяrяkяti qaydalarыnыn tяbliьi vя tяhlцkяsiz davranыш vяrdiшlя-rinin aшыlanmasы mяqsяdi ilя tяhsil mцяssisяlяrindя maariflяndirmя tяdbirlяrini davam etdirir. Nюvbяti tяdbir, 19 noyabr 2018-ci il tarixdя Шяki Tibb Kollecindя keчirilmiшdir. Tяdbir zamanы, tяlяbяlяrя yol hяrяkяti haqqыnda qanunun 40-cы maddяsi "Piyadanыn vяzifяlяri" barяdя яtraflы mяlumatlar verilmiш vя onlarы maraqlandыran suallar cavablandыrыlmышdыr. Tяlяbяlяrя kцчя vя yollarda hяrяkяt edяrkяn mobil telefondan, qulaq-

lыqlardan istifadя etmяmяlяri tюvsiyyя edilmiшdir. Belя ki, kцчя vя yollarda hяrяkяt edяn zaman qulaqlыqdan istifadя edяrяk mobil telefonla danышarkяn vя ya musiqiyя qulaq asarkяn yaxыnlaшan nяqliyyat vasitяlяrinin sяsinin eшidilmяmяsi, bununla da, piyadalarыn юzlяrinin vя nяqliyyat vasitяlяrinin sцrцcцlяrinin hяyat vя saьlamlыьыnы tяhlцkя altыna salmalarы xцsusi vurьulanmышdыr. Tяbliьat vя Tяшviqat Цzrя Иnspektor, polis baш leytenantы Tural Niftalыyev kollecin giriш-чыxыш qapыsыnыn yanыnda vя ya dяhlizindя daha aydыn gюrцnяn yerdя asыlmasы цчцn "Piyadanыn vяzifяlяri" yazыlmыш DYP guшяsini tяhsil mцяssisяsinin rяhbяrliyinя tяqdim etmiшdir.

Qeyd olunmuшdur ki, gюrцlmцш bцtцn bu tяdbirlяr insanlarыn hяyat vя saьlamlыьыnыn qorunmasыna xidmяt edir. Шяki Tibb Kollecinin direktoru Elmira Hacыyeva, tяlяbяlяrlя bu cцr maariflяndirici gюrцш keчirdiyinя gюrя Шяki Шяhяr-Rayon Polis Шюbяsinin Dюvlяt Yol Polisi Bюlmяsinin Tяbliьat vя Tяшviqat Цzrя Иnspektoru, polis baш leytenantы Tural Niftalыyevя юz minnяtdarlыьыnы bildirmiшdir. Tяdbirdя, ARB Televiziyasыnыn чяkiliш qrupu da iшtirak etmiшdir. Tяbliьat vя Tяшviqat Цzrя Иnspektor, polis baш leytenantы Tural Niftalыyev televiziya kanalыna verdiyi mцsahibяsindя bildirmiшdir ki, tяhlillяr aparыlmыш vя mцяyyяn edilmiшdir ki, respublikamыz яrazisindя piyadalar tяrяfindяn yol hяrяkяti qaydalarыnыn pozulmasы hallarыna daha чox yeniyetmяlяr vя gяnclяr tяrяfindяn yol verilir. Buna gюrя dя, tяlяbяlяrin yol hяrяkяti qaydalarы barяdя maariflяndirilmяsi zяrurяti yaranыr. Bu cцr maariflяndirmя tяdbirlяrinin, tяhsil mцяssisяlяrindя mцtяmadi olaraq davam etdirilяciyi bildirilmiшdir.

Tural Nифталыйев, Шяki ШRPШ-nin DYPB-nin Tяbliьat vя тяшviqat цzrя иnspektoru, пolis бaш лeytenantы

Цzeyir Hacыbяylinin xatirяsi йад едилди

Нойабрын 27-дя Шяki шяhяr 3 nюmrяli uшaq musiqi mяktяbinin xalq чalьы alяtlяri шюbяsinin mцdiri Namiq Hяmidovun tяшяbbцsц ilя dahi bяstяkar Цzeyir Hacыbяylinin xatirяsinя hяsr olunmuш "Цzeyir Hacыbяyli bюyцk musiqiчi alim, bюyцk bяstяkar, publisist yazычы, dramaturq vя ictimai xadimdir" adlы elmi-praktik konfrans tяшkil olunub. Namiq Hяmidov Цzeyir Hacыbяylinin hяyatы vя yaradыcыlыьыndan яhatяli mяruzя ilя чыxыш edib. Konfransыn bяdii hissяsindя V sinif шagirdlяri Elчin Aslanov vя Fяxrяddin Шцkцrovun ifasыnda (tarda) dahi bяstяkarыn "Leyli vя Mяcnun" operasыndan rяqs, "Arшn mal alan" operettasыndan "Яsgяrin ariyasы" vя "Gцlчыhrяnin nalяsi", Azяrbaycan xalq чalьы alяtlяri orkestri цчцn yazыlmыш ЫЫ fantaziya, "Koroьlu" operasыndan "Qыzlarыn xoru" vя mцxtяlif яsяrlяri (konsertmeysterlяr Gцnel Hцseynova vя Nяrgiz Яsgяrova), Zaur Baьыyev vя Elbrus Mustafayevin mцшayiяti ilя Anar Hяsяnovun ifasыnda "Sяnsiz" vя "Sevgili canan" romanslarы sяslяndirilib. Sonda mяktяbin direktoru Шяmsiyyяt Яsgяrova tяdbirin tяшkilindя zяhmяti olan шяxslяrя, baшda Шяki Regional Mяdяniyyяt Иdarяsinin rяisi Mirvari xanыm Zeynalova olmaqla bцtцn tяшkilatчыlara tяшяkkцrцnц bildirib.

Шясиййят Ясэярова

Tяbrik едирик Noyabr ayыnda Шяki Tarix-Diyarшцnaslыq Muzeyinin direktoru, mяdяniyyяtimizin tяrяqqisi yolunda uzun mцddяt yorulmaz яmяyini sяrf etmiш vя bu mцddяt яrzindя hяm kollektivin, hяm dя Шяki Иctimaiyyяtinin dяrin hюrmяtini qazanmыш Yaqut xanыm Cяlalovanыn 65 yaшы tamam olub. Bu mцnasibяtlя Шяki RMИ-nin kollektivi, MИHИ Шяki Rayon Komitяsi vя "Mяdяniyyяt qalasы" qяzetinin redaksiyasы yubiliyarы tяbrik edяrяk, ona mюhkяm can saglыgы, ailя sяadяti, iшlяrindя yeni mцvяffяqiyyяtlяr vя daha яlamяtdar gцnlяri qeyd etmяyini arzulayыrlar.

Микайыл Мцшфиг - 110 29 noyabr 2018-ci il tarixdя M.F.Axundzadя adыna шяhяr Mяdяniyyяt Mяrkяzindя M. Mцшfiqin anadan olmasыnыn 110 illiyinя hяsr olunmuш "Qaranlыq qяlbim gцnяшя hяsrяt" mюvzusunda xatirя axшamы keчirilmiшdir. Tяdbir Mikayыl Mцшfiq vя Dilbяr obrqazlarыnыn sяhnяyя gяliшi ilя baшlamышdыr. Hяmin obrazlarы M.F.Axundzadя adыna шяhяr Mяdяniyyяt Mяrkяzinin xalq teatrыnыn цzvц Maqsud Yaqubzadя vя Шяki Texniki Kollecin tяlяbяsi Яfsanя Abbasova canlandыrmышdыr. Xatirя axшamыnda Mikayыl Mцшfiqя hяsr olunmuш videomateriallar nцmayiш olunmuш vя шairin sюzlяrinя yazыlmыш mahnыlar ifa olunmuшdur. Sabir Mustafayevin rяhbяrlik etdiyi "Buta" instrumental ansamblыnыn mцшaiyяti ilя Mikayыl Mцшfiqin sюzlяrinя yazыlmыш bяstяkar mahnыlarыnы mцьяnnilяrdяn Zabil Mяmmяdov, Sяrdar Yunusov, Иdris idrisov ifa etmяklя шairin xatirяsini yad etmiшlяr. Tяdbirin tяшkilatчыsы Rяшad Rцstяmovun "Yenя o baь olaydы" шeri tamaшaчыlar tяrяfindяn bюyцk rяьbяtlя qarшыlanmышdыr. Tяdbirdя Шяki Regional Kollecin tяlяbяlяri Sunay Qardaшova vя Samirя Hцseynzadя шairin шerlяrindяn ibarяt bяdii qirayяt sюylяyiblяr.

Nazilя Qaffarova

"Tofiq Quliyevin цrяk mahnыlarы"

Arif Mяlikov-85

Нойабрын 14-дя Шяki шяhяr 2 nюmrяli Uшaq Musiqi Mяktяbindя "Tofiq Quliyevin цrяk mahnыlarы" adlы konserti keчirilib. Bяstяkarыn hяyat vя yaradыcыlыьыndan geniш mяruzя ilя чыxыш edяn mяktяbin mцяllimi Vяfa Яliyeva qeyd edib ki, Tofiq Quliyev istяr melodram, istяr psixoloji detektiv, istяr myuzikl janrlarыnda "Bяxtiyar", "Gюrцш", "Юgey ana", "Onu baьышlamaq olarmы", "Telefonчu qыz", "Nяsimi" vя bir чox bяdii ekran яsяrlяrinя musiqi yazmышdыr. Bюyцk яsяrlяr yaza bilяcяyi halda tяk bir mahnы janrы ilя яbяdi iz qoydu... Tofiq Quliyev alicяnab, xeyirxah vя qayьыkeш bяstяkar idi. Sяnяtinin bюyцklцyц qяdяr dя шяxsiyyяti var idi. Tofiq Quliyev xяstя ikяn "Иstiqlal ordeni"ni xяstяxanaya gяlяrяk шяxsяn Ulu юndяr Heydяr Яliyev юzц ona tяqdim etmiшdi. Daha sonra tяdbir mяktяbin mцяllim vя шagirdlяrinin ifasыnda konsert proqramы ilя davam edib. Sonda mяktяbin direktoru Tяrlan Mяmmяdova sюz verilib. O qeyd edib ki, Tofiq Quliyev dюvrцnцn яn seчilяn bяstяkarlarыndan biri idi. T. Mяmmяdov чыxышыnda Tofiq Quliyevin mahnыlarыnыn hяmiшя юz pяrяstiшkarlarыna ruhi qida mяnbяyi olaraq qalacaьыnы vurgulayыb.

27 noyabr 2018-ci il tarixdя Шяki шяhяr Uшaq Иncяsяnяt Mяktяbindя Azяrbaycan bяstяkarlыq mяktяbinin layiqli nцmayяndяsi, dцnya шюhrяtli bяstяkar vя rяssam, Azяrbaycan Milli Elmlяr Akademiyasыnыn mцxbir цzvц, Xalq artisti Arif Mяlikovun 85 illik yubleyinя hяsr olunmuш tяdbir keчirilib. Tяdbiri giriш sюzц ilя mяktяbin direktoru Eldar Rяcяbov aчaraq, Azяrbaycan bяstяkarlarы haqqыnda belя silsilя tяdbirlяrin keчirilmяsinin vacib olduьunu bildirib. Tяdbirdя Arif Mяlikovun hяyat vя yaradыcыlыьы haqqыnda яtraflы mяlumat verildikdяn sonra mцяllim vя шagirdlяrinin ifasыnda bяstяkarыn mahnы vя яsяrlяri ifa olunub. Tяdbirin sonunda чыxыш edяn Шяki Regional Mяdяniyяt Иdarяsinin rяisi Mirvari xanыm Zeynalova tяdbirin tяшkilatчыlarыna vя шtirakчыlara tяшяkkцrцnц bildirib.

Тярлан Мяммядов

Елдар Ряъябов


№ 11, (44) нойабр 2018

medeniyyet_qalasi@mail.ru Гиймяти 60 гяпик

Шяkidя ustad dяrslяri keчirilib Noyabrыn 22-dя Azяrbaycan Respublikasы Mяdяniyyяt Nazirliyinin mцvafiq яmrinя яsasяn, Шяki шяhяrindя Bakы Xoreoqrafiya Akademiyasыnыn mцtяxssislяri tяrяfindяn ustad dяrslяri keчirilib. Ustad dяrslяrini BXA-nыn kafedra mцdiri, яmяkdar artist Sяnan Hцseynli vя BXA-nыn mцяllimi, Prezident tяqaцtчцsц Чinarя Quliyeva aparыblar. Шяki 4 №-li Uшaq Musiqi Mяktяbinin konsert zalыnda reallaшan tяdbirdя Шяki Regional Mяdiniyyяt Иdarяsinin яhatяsindя olan Шяki, Balakяn, Zaqatala vя Qax rayonlarыnыn uшaq musiqi mяktяblяri, mяdяniyyяt evlяri vя klublarыnda чalышan xoreoqrafiya цzrя mцtяxяssislяr vя onlarыn шagirdlяri iшtirak ediblяr. Шяki Regional Mяdяniyyяt Иdarяsnin rяisi Mirvari Zeynalova tяdbirdя iшtirak edяn ustad mцяl-

limlяri, rayonlardan dяrslяrя cяlb edilmiш yeniyetmя rяqqaslarы vя digяr iшtirakчыlarы salamladыqdan sonra dяrslяrя start verilib. Яvvяlcя kollektivlяrin ifasыnda bir neчя rяqs tяqdim olunub. Sonra BXA-nыn aparыcы mцяllimlяri tяrяfindяn xцsusi innovativ proqram цzrя mяшgяlяlяr keчirilib. Яmяkdar artist Sяnan Hцseynlinin verdiyi mяlumata gюrя, Mяdяniyyяt Nazirliyi tяrяfindяn tяшkil edilяn ustad dяrslяri яsasяn respublikanыn шяhяr vя rayonlarыnda xoreoqrafiya sяnяtinin tяblig edilmяsi, uшaq incяsяnяt mяktяblяrinin xoreoqrafiya шюbяlяrindя tяdrisin keyfiyyяtinin, habelя mяktяblяrdя vя digяr mяdяniyyяt mцяssisяlяrindя xoreoqrafiya sahяsi цzrя mцtяxяssislяrin peшяkarlыq sяviyyяsinin artыrыlmasы vя eyni zamanda bu sahяdя istedadlы yeniyetmяlяrin aшkar edilmяsi mяqsяdini daшыyыr. Yусиф Rяhimov

Тясисчи: Шяки Реэионал Мядяниййят Идаряси Б а ш р е д а к т о р : Йусиф Рящимов Гязетин редаксийа щейяти: Мирвари Зейналова, Хатиря Сялимли, Рящман Мяммядов, Шяфяг Щаъыйева, Фамил Рящимов, Диларя Язизова, Улдуз Бахышова, Елдар Ряъябов, Исмайыл Исмайылов. Редаксийанын цнваны: Шяки шящ. М.Я.Рясулзадя пр. 174, ЫЫ мяртябя

Mцdriklяrin deyimlяrindяn

Чапа щазырланыб: 03.12.2018 Гязет “Мядяниййят галасы”нын компцтер мяркязиндя йыьылмыш, “АЗЯРМЕДИА” ММЪ-нин мятбяясиндя чап едилмишдир.

Heч bir шey insan qяdяr yцksяlя bilmяz vя onun qяdяr dя alчala bilmяz. (F.Holderlin) Mцvяffяqiyyяtin dюrd шяrti; bilmяk, istяmяk, cяsarяt etmяk vя susmaqdыr. (A.Munthe) Bizi hяyatыn aьыr yцkцndяn vя iztirabыndan qurtaran tяk mяlhяm sevgidir. (Sofokles) Чatmaq istяdiklяri bir hяdяfi olmayanlar iшlяmяkdяn zюvq almazlar. (E.Raux) Yaxшы yoldaш яldя etmяnin tяk yolu, yaxшы yoldaш olmaqdыr. (Emerson) Zaman qiymяtlidir, amma dцzgцnlцk daha qiymяtlidir. (Disraeli) Bu gюzяl hяyat tяkcя bizim deyil.Bu hяqiqяti anlayыb baшqalarыna ziyan vermяdяn yaшamaьы юyrяnmяliyik. (Z.Freyd) Hяyat nяrdivanlarыnы чыxarkяn, insanlara yaxшы davranaq. Чцnki, enяrkяn yenя eyni insanlara rast gяlяcяyik. (Anonim)

Йазыларда эедян фактлара эюря мцяллифляр мясулиййят дашыйыр.

Гязетдя АЗЯРТАЪ, мът.эов.аз вя сщеки-ищ.эов.аз-ын материалларындан истифадя едилмишдир.

Тел: (024) 244 01 53; 244 21 60 Фах: (024) 244 74 93 Емаил: medeniyyet_qalasi@mail.ru Щесаб: “Рабитябанк” АСЪ-нин Шяки филиалы, Щ/щ АЗН: АЗ71РБТА09410400100944155028 ВЮЕН 3001066972 Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийиндя 2014-ъц илдя гейдиййатдан кечиб. Гейдиййат № 3914, Тираж 1000

Mədəniyyət qalası № 11, (44) noyabr 2018  

"MƏDƏNİYYƏT QALASI" qəzeti - Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəsmi mətbu orqanı

Mədəniyyət qalası № 11, (44) noyabr 2018  

"MƏDƏNİYYƏT QALASI" qəzeti - Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəsmi mətbu orqanı

Advertisement